Delårsrapport januar marts 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delårsrapport januar marts 2008"

Transkript

1 Delårsrapport januar marts maj 2008 Hovedpunkter Omsætningen faldt 0,7% til DKK mio. i forhold til 1. kvartal 2007 som følge af lavere omsætning fra traditionel fastnettelefoni, mobilterminerings- og roamingpriser samt færre engroskunder. Dette blev delvist opvejet af flere bredbånds- og kabel-tv-kunder såvel som flere mobilkunder i Sunrise og Mobil Norden. Korrigeret for erhvervelse og frasalg af virksomheder faldt omsætningen 2,9%. EBITDA faldt 3,5% til DKK mio. sammenlignet med 1. kvartal 2007 som følge af lavere omsætning, men også øgede driftsomkostninger i forbindelse med salg og tilbageleasing af ejendomme, højere omkostninger til akkvisition af nye kunder og fastholdelse af eksisterende kunder som følge af højere kundetilgang, samt engangsomkostninger i forbindelse med salg af uerholdelige fordringer i Sunrise. Dette blev delvist opvejet af en positiv nettoeffekt fra erhvervelsen af Invitel og frasalget af Bité. Korrigeret for erhvervelse og frasalg af virksomheder faldt EBITDA 7,4%, hvilket primært kan tilskrives et fald i Sunrise på 4,5% og 1,7% højere lejeomkostninger som følge af salg og tilbageleasing af ejendomme i Periodens resultat faldt til DKK 650 mio. mod DKK mio. i 1. kvartal 2007, hvilket kan henføres til gevinsten vedrørende frasalget af Bité i Periodens resultat fra fortsættende aktiviteter eksklusive særlige poster og dagsværdireguleringer faldt med 3,1% til DKK 708 mio. Pengestrømme faldt til DKK (1.936) mio. mod DKK mio. i 1. kvartal 2007, som følge af frasalg i 1. kvartal 2007 og indfrielse af lån i 1. kvartal Den rentebærende nettogæld blev nedbragt med DKK mio. til DKK mio. Forventninger til 2008 (uforandret) Omsætningen forventes at stige svagt som følge af helårsaffekten af HTCC s erhvervelse af Invitel samt vækst i YouSee og Mobil Norden. Resultat af fortsættende aktiviteter eksklusive særlige poster og dagsværdireguleringer forventes at stige 10-20%. Mere effektiv drift og faldende renteomkostninger vil blive delvist opvejet af højere skatteomkostninger som følge af helårsaffekten af ny skattelovgivning.

2 Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal TDC Koncernen 3 4 Segmentoplysninger 8 Erhverv Norden 9 Fastnet Norden 10 Mobil Norden 11 YouSee 12 Sunrise 13 Andre aktiviteter 14 Risikofaktorer vedrørende TDC s forretningsaktiviteter 15 Safe Harbor-erklæring 16 Resultatopgørelse 17 Balance 18 Pengestrømsopgørelse 19 Koncernegenkapitalopgørelse 20 Omsætning og EBITDA per forretningsenhed K 2008 Kunder og medarbejdere Udvalgte hoved- og nøgletal, K Ledelsespåtegning 24 Om TDC 24 Børsnotering 24

3 Udvalgte hoved- og nøgletal DKK mio. 1K K 2007 Ændring i % Resultatopgørelse Omsætning (0,7) Transmissionsomkostninger og vareforbrug (3.006) (3.108) 3,3 Andre eksterne omkostninger (2.008) (1.750) (14,7) Personaleomkostninger (1.683) (1.787) 5,8 Driftsomkostninger i alt før afskrivninger mv. (6.697) (6.645) (0,8) Andre indtægter og omkostninger ,2 Resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA) (3,5) Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse (1.426) (1.495) 4,6 Resultat af primær drift (EBIT) eksklusive særlige poster (2,5) Særlige poster (73) (106,2) Resultat af joint ventures og associerede virksomheder ,6 Finansielle poster (728) (608) (19,7) Resultat før skat (60,7) Skat af periodens resultat (240) (306) 21,6 Periodens resultat af fortsættende aktiviteter (66,8) Periodens resultat af ophørte aktiviteter Periodens resultat (68,1) Fordeles således: Aktionærer i moderselskabet (68,9) Minoritetsinteresser (6) (74) 91,9 Periodens resultat af fortsættende aktiviteter, ekskl. særlige poster og dagsværdireguleringer (3,1) Rentebærende gæld, netto (18,4) Pengestrømsopgørelse Driftsaktiviteter (12,4) Investeringsaktiviteter (1.576) (171,7) Finansieringsaktiviteter (1.981) (718) (175,9) Pengestrømme i alt (1.936) (158,1) Nøgletal Resultat pr. aktie DKK 3,3 10,6 - Resultat ekskl. særlige poster og dagsværdireguleringer pr. aktie DKK 3,6 4,4 - Udbyttebetaling pr. aktie DKK 3,6 3,5 - EBITDA-margin (EBITDA/omsætning) % 31,0 31,9 - Anlægsinvesteringer ekskl. køb af ejerandele/omsætning % 11,6 11,5 - Cash Earnings pr. aktie (CEPS) ekskl. særlige poster og dagsværdireguleringer 3 DKK 9,8 11,4 - Afkast af investeret kapital (ROCE) 4 % 3,9 3,6-1) Vedrører primært Talkline. 2) Særlige poster og dagsværdireguleringer indgår flere steder i resultatopgørelsen, således som det fremgår af den detaljerede resultatopgørelse på side 17. 3) CEPS defineres som (periodens resultat eksklusive særlige poster og dagsværdireguleringer for aktionærer i moderselskabet + afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse + aktiebaseret vederlæggelse - resultat af joint ventures og associerede virksomheder - minoritetsinteressers andel af afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse samt aktiebaseret vederlæggelse) / gennemsnitlig antal cirkulerende aktier. 4) ROCE defineres som resultat af primær drift før særlige poster + finansielle indtægter eksklusive dagsværdireguleringer og resultat af joint ventures og associerede virksomheder / aktionærernes gennemsnitlige andel af egenkapitalen og rentebærende gæld. Side 3 af 24

4 TDC Koncernen Resumé TDC s omsætning udgjorde DKK mio. i 1. kvartal 2008, hvilket er et fald på DKK 63 mio. eller 0,7%. Resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA) faldt 3,5%. til DKK mio. Periodens resultat af fortsættende aktiviteter eksklusive særlige poster og dagsværdireguleringer udgjorde DKK 708 mio., hvilket er et fald på 3,1% som følge af lavere EBITDA og større finansielle poster, som blev delvist opvejet af lavere afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse, lavere skat samt øgede indtægter fra associerede virksomheder og joint ventures. TDC s samlede kundebase udgjorde 11,5 mio. kunder ved udgangen af 1. kvartal 2008 svarende til en stigning på 10,5 % i forhold til udgangen af 1. kvartal Denne udvikling kan primært henføres til erhvervelsen af Invitel, 9,8% flere mobilkunder i Sunrise, 9,0% flere indenlandske detail mobilkunder og 9,4% flere indenlandske bredbåndskunder. Efter frasalget behandles Talkline som en ophørt aktivitet i denne delårsrapport. Sammenligningstallene er tilpasset i overensstemmelse hermed. Omsætning TDC s omsætning udgjorde DKK mio. i 1. kvartal 2008, hvilket er et fald på DKK 63 mio. eller 0,7%. Dette fald kan primært henføres til faldende omsætning i de danske forretninger i Fastnet Norden og Erhverv Norden fra traditionel fastnettelefoni som følge af migrering til mobiltelefoni og til en vis grad VoIP-produkter. Sunrise havde en lavere omsætning fra postpaid-segmentet på grund af nedsættelse af detailpriser og lavere mobiltermineringspriser. I Mobil Norden faldt omsætningen som følge af mindre salg af mobil- og dataprodukter i TDC Butik, lavere mobiltermineringspriser samt lavere tjenesteudbyderomsætning som følge af færre engroskunder. Endvidere havde frasalget af Bité en negativ indvirkning på omsætningen, men det blev mere end opvejet af HTCC s erhvervelse af den ungarske fastnetoperatør Invitel. YouSee bidrog til vækst primært som følge af en større kundebase. Desuden påvirkedes omsætningen positivt af øget omsætning fra datakommunikation og internettjenester ligeledes på grund af større kundebaser inden for bredbånd og kabelmodemmer. Korrigeret for erhvervede og frasolgte virksomheder faldt TDC s omsætning med 2,9% 1. 1 Udviklingen fra 1. kvartal 2007 til 1. kvartal 2008 blev påvirket af HTCC s erhvervelse af Invitel i april 2007, Memorex i marts 2008 og frasalget af Bité i februar I den resterende del af denne delårsrapport betyder 'korrigeret for erhver- Driftsomkostninger i alt Driftsomkostninger i alt udgjorde DKK mio. i 1. kvartal 2008, hvilket er en stigning på DKK 52 mio. eller 0,8%. Transmissionsomkostninger og vareforbrug udgjorde DKK mio., hvilket er et fald på DKK 102 mio. eller 3,3%, som hovedsageligt kan henføres til faldende indenlandsk fastnettrafik, frasalget af Bité, lavere mobiltermineringspriser samt mindre salg af mobil- og dataprodukter i TDC Butik. Denne udvikling blev delvist opvejet af erhvervelsen af Invitel samt øgede programomkostninger i YouSee på grund af flere kunder og et større udbud af programmer i programpakkerne. Andre eksterne omkostninger udgjorde DKK mio., hvilket var en stigning på 14,7%. Denne udvikling kan primært tilskrives erhvervelsen af Invitel, øgede omkostninger til leasing efter salg og tilbageleasing af danske ejendomme i 2007, øgede konsulentomkostninger til forskellige strategiprojekter såvel som engangsomkostninger vedrørende salg af uerholdelige fordringer i Sunrise. Det blev delvist opvejet af frasalget af Bité. TDC s personaleomkostninger faldt 5,8% til DKK mio. Faldet kan primært henføres til lavere lønomkostninger pga. færre medarbejdere. Frasalget af Bité og outsourcing af ittjenester til CSC, som også bidrog positivt til udviklingen, blev delvist opvejet af erhvervelsen af Invitel. Antallet af fuldtidsbeskæftigede medarbejdere udgjorde i alt , hvilket var 723 eller 4,1% færre end i 1. kvartal Den danske del af arbejdsstyrken faldt fra i 1. kvartal 2007 til i 1. kvartal 2008 svarende til et fald på 8,3%, hvoraf outsourcing af opgaver bidrog med 2,5%. Korrigeret for erhvervede og frasolgte virksomheder faldt driftsomkostninger i alt med 0,7%. Resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA) TDC s EBITDA faldt med DKK 109 mio. eller 3,5% til DKK mio. i 1. kvartal Udviklingen skyldtes et fald i Sunrises EBITDA relateret til lavere mobiltermineringspriser og lavere abonnementspriser samt øgede fastholdelsesomkostninger. I Fastnet Norden og Erhverv Norden skyldtes udviklingen lavere bruttoavance fra traditionel fastnettelefoni. Endvidere faldt EBITDA i Mobile Norden primært som følge af færre engroskunder og øgede konsulentomkostninger. Udviklingen vede og frasolgte selskaber', at de rapporterede tal for TDC Koncernen er blevet korrigeret for virkningen af disse erhvervelser og frasalg. Side 4 af 24

5 blev delvist opvejet af lavere transmissionsomkostninger og vareforbrug samt lavere lønomkostninger. Erhvervelsen af Invitel mere end opvejede frasalget af Bité. Korrigeret for erhvervelse og frasalg af virksomheder udgjorde faldet i EBITDA 7,4%, hvilket primært kan tilskrives et fald i Sunrise på 4,5% og 1,7% højere lejeomkostninger som følge af salg og tilbageleasing af ejendomme i Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse faldt med DKK 69 mio. eller 4,6% til DKK mio. i 1. kvartal Det fald kan hovedsageligt henføres til færre afskrivninger på grund af færre investeringer i fastnet. Udviklingen blev delvist opvejet af større anlægsinvesteringer i forbindelse med erhvervelsen af Invitel. Særlige poster I 1. kvartal 2008 udgjorde særlige poster DKK 73 mio. før skat og DKK 55 mio. efter skat. Særlige poster omfattede omstruktureringsomkostninger. I 1. kvartal 2007 udgjorde særlige poster før og efter skat en indtægt på DKK mio., som skyldtes frasalget af Bité den 9. februar Resultat af associerede virksomheder og joint ventures Resultat efter skat af associerede virksomheder og joint ventures udgjorde i 1. kvartal 2008 DKK 144 mio. i forhold til DKK 101 mio. i 1. kvartal 2007 svarende til en fremgang på DKK 43 mio. Resultatet relaterer sig primært til en større kundebase i Polkomtel. Finansielle poster Finansielle poster inklusive dagsværdireguleringer udgjorde en omkostning på DKK 728 mio. i 1. kvartal 2008, hvilket er en stigning på DKK 120 mio. i forhold til 1. kvartal Finansielle nettoomkostninger, eksklusive dagsværdireguleringer udgjorde DKK 695 mio. i 1. kvartal 2008, hvilket er en stigning på DKK 44 mio. i forhold til 1. kvartal Udviklingen afspejler hovedsageligt positive valutakursreguleringer på DKK 108 mio. i 1. kvartal 2007 og negative valutakursreguleringer på DKK 80 mio. i 1. kvartal 2008 samt renteomkostninger relateret til erhvervelsen af Invitel. Denne udvikling blev delvist opvejet af lavere renteomkostninger, som især skyldtes indfrielse af langfristet gæld. Dagsværdireguleringer udgjorde i 1. kvartal 2008 en omkostning på i alt DKK 33 mio. mod en indtægt på DKK 43 mio. i 1. kvartal 2007, der især afspejler dagsværdireguleringer af afledte finansielle instrumenter i begge år. Skat Skat af periodens resultat udgjorde DKK 240 mio. i 1. kvartal 2008, hvilket var et fald på DKK 66 mio. sammenlignet med 1. kvartal Skat vedrørende periodens resultat eksklusive særlige poster og dagsværdireguleringer udgjorde i alt DKK 288 mio. i 1. kvartal 2008, hvilket er et fald på DKK 18 mio. sammenlignet med 1. kvartal Den effektive skatteprocent eksklusive særlige poster og dagsværdireguleringer var på 28,9% i 1. kvartal 2008 mod 29,5% i 1. kvartal Periodens resultat af ophørte aktiviteter Periodens resultat af ophørte aktiviteter udgjorde DKK 0 mio. mod DKK 75 mio. i 1. kvartal Udviklingen afspejler frasalget af Talkline i Periodens resultat Periodens resultat inklusive særlige poster og dagsværdireguleringer udgjorde DKK 650 mio. mod DKK mio. i 1. kvartal Faldet relaterer sig især til gevinsten vedrørende frasalget af Bité i 1. kvartal Periodens resultat fra fortsættende aktiviteter eksklusive særlige poster og dagsværdireguleringer faldt med DKK 23 mio. eller 3,1% til DKK 708 mio. Faldet skyldtes primært et lavere EBITDA, som blev delvist opvejet af færre afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse. Pengestrømsopgørelse Pengestrømme fra driftsaktiviteter udgjorde DKK mio. i 1. kvartal 2008, hvilket er et fald på 12,4% i forhold til 1. kvartal Udviklingen skyldtes hovedsageligt kursreguleringer, frasalget af Talkline i 2007 og et lavere EBITDA, hvilket blev delvist opvejet af en mindre, ugunstig udvikling i driftskapitalen. Pengestrømme fra investeringsaktiviteter udgjorde DKK (1.576) mio. mod DKK mio. i 1. kvartal Faldet kan henføres til en positiv pengestrøm fra frasalget af Bité i 1. kvartal Endvidere blev pengestrømmene negativt påvirket af øgede omkostninger forbundet med anlægsinvesteringer og erhvervelse af dattervirksomheder i 1. kvartal 2008 sammenlignet med 1. kvartal Side 5 af 24

6 Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter udgjorde DKK (1.981) mio. i 1. kvartal 2008, hvilket er et fald på DKK mio. i forhold til 1. kvartal 2007, som primært kan henføres til indfrielsen af tilbagekøbte seniorlån i 1. kvartal Egenkapital Ultimo marts 2008 udgjorde egenkapitalen i alt DKK mio. mod DKK mio. ved udgangen af Periodens resultat på DKK 650 mio. og valutakursreguleringer på DKK 71 mio. blev opvejet af udbyttebetalinger på DKK 713 mio. I 1. kvartal 2008 tilbagekøbte TDC yderligere seniorlån for DKK mio. (EUR 227 mio.), som forventes indfriet i 2. og 3. kvartaler Af disse lån blev DKK 858 mio. (EUR 115 mio.) indfriet fra 1. april til 7. maj Korrigeret for de resterende indfrielser udestår følgende beløb under seniorlåneaftalen: lånefacilitet A: DKK mio. (EUR 946 mio.), lånefacilitet B: DKK mio. (EUR mio.) og lånefacilitet C: DKK mio. (EUR mio.). Rentebærende nettogæld Den rentebærende nettogæld udgjorde i alt DKK mio. ved udgangen af 1. kvartal 2008, hvilket er et fald på DKK mio. sammenlignet med 1. kvartal Denne udvikling kan primært henføres til pengestrømme fra driftsaktiviteter og provenuet fra frasalget af Talkline og One, samt salg og tilbageleasing af ejendomme. Gæld fra køb af Invitel på DKK 3,1 mia. havde en negativ indvirkning på rentebærende nettogæld i forhold til 1. kvartal Sammenlignet med ultimo 2007 steg den rentebærende nettogæld med DKK 869 mio., hvilket især kan henføres til betaling af udbytte i marts Ud over de resterende indfrielser på i alt DKK mio. (EUR 325 mio.) pr. 31. marts 2008 er det planlagt at tilbagebetale EMTN-gæld på DKK 1,6 mia. ved forfald i Afdragsprofil for nominel gæld 1 15,0 10,0 DKK mia. 5,0 Rentebærende nettogæld 1 DKKm 1Q Q , EMTN Seniorlån Seniorlån Euro Medium Term Notes (EMTN) Øvrige lån Lån Rentebærende gældsforpligtelser 3 6 Rentebærende bruttogæld Rentebærende tilgodehavender (69) (78) Likvide beholdninger (6.315) (6.786) Rentebærende nettogæld Bogført værdi opgjort som amortiseret kostpris, således at forskellen mellem provenuet fra optagelse af lån og lånets nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over lånets løbetid. Seniorlåneaftalen er TDC s betydeligste gældsfinansieringsinstrument med 68,8% af den samlede gæld (regnskabsmæssig værdi) ved udgangen af 1. kvartal Ud over en revolverende kreditfacilitet består Seniorlåneaftalen af tre lånefaciliteter, hvoraf den ene lånefacilitet tilbagebetales med afdrag indtil 2011 (lånefacilitet A), og de to andre lånefaciliteter tilbagebetales fuldt ud ved udløb i henholdsvis 2014 og 2015 (lånefacilitet B og C). I det sidste halvår 2007 tilbagekøbte TDC seniorlån for DKK mio. (EUR 487 mio.), hvoraf DKK mio. (EUR 191 mio.) blev indfriet i 4. kvartal 2007 og DKK mio. (EUR 198 mio.) blev indfriet i 1. kvartal De resterende tilbagekøb udgjorde DKK 730 mio. (EUR 98 mio.), som forventes indfriet i 2. og 3. kvartaler Heraf blev DKK 440 mio. (EUR 59 mio.) indfriet i perioden 1. april til 7. maj Den nominelle værdi af Seniorlån inklusiv tilbagekøb af DKK 2,4 mia. (EUR 325m) til afvikling i 2. og 3. kvt og EMTN (ekskl. HTCC) pr. 31. marts Anlægsinvesteringer TDC s anlægsinvesteringer eksklusive køb af ejerandele i andre selskaber udgjorde i 1. kvartal 2008 DKK mio., hvilket var en stigning på DKK 8 mio. sammenlignet med 1. kvartal Stigningen kan primært henføres til erhvervelsen af Invitel, men blev delvist opvejet af færre investeringer i det danske mobilnet og færre xdsl-installationer til en lavere enhedspris samt færre investeringer i fibre i det danske fastnet. Anlægsinvesteringer i forhold til omsætning var 11,6% mod 11,5% i 1. kvartal Antal kunder TDC s kundebase udgjorde 11,5 mio. i 1. kvartal 2008 svarende til en stigning på 10,5% i forhold til 1. kvartal 2007, hvilket primært kan henføres til erhvervelsen af Invitel samt flere kunder med mobilabonnement i Sunrise. Denne udvikling blev delvist opvejet af en nedgang i antallet af detailkunder inden for fastnettelefoni, engroskunder inden for fastnet- og mobiltelefoni samt færre dial upinternetkunder. Side 6 af 24

7 Antallet af kunder i de danske forretninger udgjorde 7,8 mio., hvilket er et fald på 0,3%, som relaterer sig til færre fastnetkunder, engrosmobilkunder samt dial upinternetkunder. Denne udvikling blev delvist opvejet af tilgang af detailmobilkunder, samt flere bredbånds- og tvkunder. Antallet af kunder i den danske mobilforretning steg med 3,2% til 2,9 mio., og antallet af bredbåndskunder i TDC's danske forretninger steg med 9,4% eller til kunder. Anvendt regnskabspraksis Regnskabet for 1. kvartal 2008 er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 samt yderligere danske oplysningskrav til regnskabsaflæggelse af kvartalsrapporter for børsnoterede selskaber. Regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapport Principperne for fordeling af indtægter og omkostninger til de respektive segmenter (forretningsenheder) er ændret fra og med 1. januar Sammenligningstal for tidligere perioder er tilpasset i overensstemmelse hermed. Opstillingen Omsætning og EBITDA fordelt på forretningsenheder kvartal 2008 på side 21 indeholder kvartalstal for hver forretningsenhed for 2006 og Tjenesterne i Erhverv Norden er primært baseret på infrastruktur, som administreres af Fastnet Norden og Mobil Norden. Fastnet Nordens og Mobil Nordens driftsomkostninger i forbindelse med produktion af Erhverv Nordens tjenester allokeres til Erhverv Norden ud fra målbare omkostningsdrivere, f.eks. antal minutter. Samtrafik mellem net opgøres som segmentintern omsætning, der faktureres til regulerede priser. Tjenester fra segmentet Andre aktiviteter til andre segmenter, dvs. IT Nordens forsyning af it-løsninger samt Hovedkontorets forsyning af supportfaciliteter, dvs. bygninger, køretøjer og fakturering allokeres til de respektive segmenter baseret på målbare omkostningsdrivere. Omkostninger i forbindelse med hovedkontorets stabsfunktioner, dvs. HR, jura, finans etc. allokeres ikke til de øvrige segmenter. Hovedkontoret har påtaget sig alle pensionsforpligtelser for medlemmerne af de tre danske pensionskasser. Periodens pensionsomkostninger/-indtægter i alt samt pensionsaktiver vedrørende de tre danske pensionskasser er således relateret til Hovedkontoret. De segmenter, hvori medlemmerne er ansat, betaler bidrag til Hovedkontoret, som indgår i EBITDA for hvert segment. Generalforsamling 2008 TDC s ordinære generalforsamling 2008 blev afholdt den 13. marts Som tidligere meddelt udtrådte Henning Dyremose af bestyrelsen. De øvrige bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt. Bestyrelsen valgte på et efterfølgende bestyrelsesmøde Vagn Sørensen som formand og Kurt Björklund som næstformand. Se nedenfor om valg af et nyt bestyrelsesmedlem på en ekstraordinær generalforsamling. Nyt medlem af TDC A/S bestyrelse Bestyrelsen i TDC A/S har besluttet at indstille til selskabets aktionærer, at Pierre Danon vælges som nyt medlem af bestyrelsen. Der vil blive afholdt en ekstraordinær generalforsamling i selskabet den 16. maj Bestyrelsen foreslår, at Pierre Danon udpeges til næstformand for bestyrelsen på det konstituerende bestyrelsesmøde, der afholdes umiddelbart efter den ekstraordinære generalforsamling. Pierre Danon, 51 år, er seniorrådgiver i JPMorgan med primært fokus på sektoren for telekommunikation, medier og højteknologi. Han er formand for bestyrelsen i Eircom. Han har tidligere været teknisk direktør i Capgemini Group, administrerende direktør i BT Retail og direktør i Xerox Europe. Pierre Danon er uddannet civilingeniør fra Ecole Nationale des Ponts et Chaussées og jurist fra Faculté de Droit Paris II Assas. Han har endvidere en MBA fra HEC School of Management i Paris. Forventninger til 2008 Forventningerne til 2008 bygger på en omfattende finansiel vurdering af hver enkelt forretningsenhed. Oplysninger om fremtiden er dog i sagens natur forbundet med visse risici og usikkerheder, som er nærmere beskrevet i safe harborerklæringen. TDC forventer, at omsætningen for 2008 vil stige svagt sammenlignet med 2007, primært fra HTCC, dvs. som følge af helårseffekten af erhvervelsen af Invitel, samt fra vækst i YouSee og Mobil Norden. Der forventes en stigning i periodens resultat fra fortsættende aktiviteter eksklusive særlige poster og dagsværdireguleringer på 10 20%, idet stigende indtægter fra effektiv drift og faldende renteomkostninger som følge af indfrielse af gæld i 2007 vil blive delvist opvejet af større skatteomkostninger som følge af helårseffekten af den nye skattelovgivning. Side 7 af 24

8 Segmentoplysninger DKK mio. Erhverv Norden Fastnet Norden Mobil Norden YouSee 1K K K K K K K K 2007 Ekstern omsætning Segmentintern omsætning Omsætning Driftsomkostninger i alt før afskrivninger mv. (2.130) (2.153) (1.240) (1.418) (990) (1.020) (574) (504) Andre indtægter og omkostninger EBITDA DKK mio. Sunrise Andre aktiviteter 1 I alt 1K K K K K K 2007 Ekstern omsætning Segmentintern omsætning Omsætning Driftsomkostninger i alt før afskrivninger mv. (1.636) (1.606) (617) (468) (7.187) (7.169) Andre indtægter og omkostninger EBITDA (2) ) Omfatter International Holdings, IT Norden og Hovedkontoret. Afstemning af omsætning, DKK mio. 1K K 2007 Præsentationspligtige segmenter Eliminering af segmentinterne poster (494) (531) Konsolideret beløb Afstemning af Resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA), DKK mio. 1K K 2007 EBITDA fra præsentationspligtige segmenter Elimination of segmentinternt EBITDA (4) (7) Ikke-allokeret: Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse (1.426) (1.495) Særlige poster (73) Resultat af joint ventures og associerede virksomheder Finansielle poster (728) (608) Konsolideret resultat før skat Side 8 af 24

9 Erhverv Norden Erhverv Norden udbyder et bredt sortiment af telekommunikationsløsninger i Danmark og i de andre nordiske lande og omfatter TDC Norden, NetDesign og TDC Hosting. Erhverv Norden leverer datakommunikation og internettjenester, fastnettelefoni, mobiltjenester, udleje af faste kredsløb, herunder adgang til accessnettet, terminalsalg og installation. Transmissionsomkostninger og vareforbrug udgjorde DKK mio. i 1. kvartal Sammenholdt med 2007 svarer det til et fald på DKK 43 mio. eller 3,2% Faldet kan hovedsageligt tilskrives færre transmissionsomkostninger relateret til indenlandsk fastnettrafik og lavere priser, men delvist opvejet af et øget vareforbrug som følge af øget aktivitet i NetDesign. DKK mio. 1K K 2007 Ændring i % Omsætning (2,4) Datakommunikation og internettjenester ,3 Fastnettelefoni (11,6) Mobiltelefoni (0,5) Udleje af faste kredsløb ,3 Terminaler, installationer mv ,2 Øvrige (12,7) Transmissionsomkostninger og vareforbrug (1.289) (1.332) 3,2 Andre eksterne omkostninger (353) (327) (8,0) Personaleomkostninger (488) (494) 1,2 Driftsomkostninger (2.130) (2.153) 1,1 Andre indtægter og omkostninger EBITDA (6,1) 1) Omfatter servicetelefontjenester mv. Andre eksterne omkostninger udgjorde DKK 353 mio. i 1. kvartal 2008, hvilket var en stigning på DKK 26 mio. eller 8,0%, hvilket kan henføres til øget aktivitet i NetDesign. Personaleomkostninger faldt med DKK 6 mio. eller 1,2% til DKK 488 mio. i 1. kvartal Udviklingen kan tilskrives et øget antal fuldtidsbeskæftigede medarbejdere i NetDesign og TDC Hosting, som blev opvejet af en reduktion i den resterende del af Erhverv Nordens danske aktiviteter delvist som følge af fratrædelsesordninger. Resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA) Erhverv Nordens EBITDA udgjorde i 1. kvartal 2008 DKK 916 mio., hvilket er et fald på DKK 60 mio. eller 6,1%, som hovedsageligt kan henføres til lavere omsætning fra traditionel fastnettelefoni, som blev delvist opvejet af lavere driftsomkostninger. Omsætning Erhverv Nordens omsætning faldt med DKK 74 mio. eller 2,4% til DKK mio. i 1. kvartal Dette fald kan primært henføres til faldende omsætning fra traditionel fastnettelefoni som følge af mindre forbrug i påsken, som faldt i 1. kvartal i 2008, i modsætning til i 1. kvartal i Udviklingen blev dog delvist opvejet af vækst inden for udleje af faste kredsløb som følge af øget salg af fiberbaseret tilslutning. Omsætning fra mobiltelefoni blev gunstigt påvirket af den større kundebase og mere trafik, men blev forringet af påsken og det dermed forbundne lavere gennemsnitlige forbrug, som resulterede i en omsætning på samme niveau som i 1. kvartal Driftsomkostninger Driftsomkostningerne udgjorde DKK mio. i 1. kvartal 2008, hvilket er et fald på DKK 23 mio. eller 1,1% sammenlignet med 1. kvartal Side 9 af 24

10 Fastnet Norden Fastnet Norden udbyder fastnettjenester til privatkunder og engroskunder i Danmark. Fastnet Norden udbyder fastnettelefoni, datakommunikation og internettjenester, herunder bredbåndsløsninger, konvergensprodukter, triple playtjenester, sikkerheds- og hostingtjenester, udleje af faste kredsløb, terminalsalg og installation. Traditionel fastnettelefoni er fortsat det største forretningsområde, men antallet af kunder falder, efterhånden som mange kunder skifter primært til mobiltelefoni, men også til VoIP-telefoni. DKK mio. 1K K 2007 Ændring i % Omsætning (6,5) Fastnettelefoni (11,8) Datakommunikation og internettjenester ,3 Udleje af faste kredsløb (10,4) Mobiltelefoni (6,8) Servicetelefontjenester ,0 Øvrige ,2 Transmissionsomkostninger og vareforbrug (459) (544) 15,6 Andre eksterne omkostninger (551) (544) (1,3) Personaleomkostninger (434) (521) 16,7 Omkostningsallokering til andre forretningsenheder (1.444) (1.609) 10, ,8 Driftsomkostninger (1.240) (1.418) 12,6 Driftsomkostninger Driftsomkostningerne udgjorde DKK mio. i 1. kvartal 2008, hvilket er et fald på 12,6% sammenlignet med 1. kvartal Transmissionsomkostninger og vareforbrug udgjorde DKK 459 mio. i 1. kvartal Sammenholdt med 1. kvartal 2007 svarer det til et fald på DKK 85 mio. eller 15,6% Faldet kan hovedsageligt tilskrives mindre indenlandsk fastnettrafik og lavere termineringspriser for opkald fra fastnet til mobil. I 1. kvartal 2008 steg andre eksterne omkostninger med DKK 7 mio. eller 1,3% til DKK 551 mio. Fastnet Nordens personaleomkostninger faldt i 1. kvartal 2008 med DKK 87 mio. eller 16,7% til DKK 434 mio. Udviklingen skyldtes primært et fald i antallet af fuldtidsbeskæftigede medarbejdere på 657 som følge af outsourcing af mobilnettet til Ericsson og fratrædelsesordninger. Resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA) Fastnet Nordens EBITDA udgjorde i 1. kvartal 2008 DKK mio. svarende til en stigning på DKK 6 mio. eller 0,6% Udviklingen skyldes primært færre personaleomkostninger samt generelle besparelser inden for transmissionsomkostninger og vareforbrug. Udviklingen blev delvist opvejet af et fald inden for traditionel fastnettelefoni som følge af migrering til mobiltelefoni og til en vis grad VoIP. Andre indtægter og omkostninger (41,7) EBITDA ,6 1) Omfatter terminaler, installationer mv. Omsætning Omsætningen i Fastnet Norden udgjorde i 1. kvartal 2008 DKK mio. svarende til et fald på DKK 157 mio. eller 6,5%. Faldet kan primært henføres til en nedgang i omsætningen fra fastnettelefoni på DKK 166 mio. grundet færre kunder og mindre trafik. Ligeledes faldt omsætningen fra udleje af faste kredsløb og mobiltelefoni, sidstnævnte som følge af et lavere gennemsnitligt Duét-forbrug. Denne udvikling blev delvist opvejet af øget omsætning fra datakommunikation og internettjenester som følge af flere xdsl-kunder. Side 10 af 24

11 Mobil Norden Mobil Norden er den førende udbyder af mobiltelefoni i Danmark og omfatter endvidere kæden TDC Butik og Telmore. Mobil Norden fokuserer på at udbyde post- og prepaidtaletid, mobil bredbåndsadgang, indholdstjenester samt mobiltelefoner til privatmarkedet, og i SoHo-segmentet er der ydermere fokus på forretningsapplikationer. Telmore sælger mobilprodukter og fra april ADSL-produkter og tjenester online via en selvbetjeningshjemmeside. Telmore er p.t. førende på det danske marked for onlinemobilselvbetjening. DKK mio. 1K K 2007 Ændring i % Omsætning (5,2) Transmissionsomkostninger og vareforbrug (526) (592) 11,1 Andre eksterne omkostninger (416) (362) (14,9) Personaleomkostninger (114) (127) 10,2 (1.056) (1.081) 2,3 Andre eksterne omkostninger udgjorde DKK 416 mio. i 1. kvartal 2008, hvilket var en stigning på DKK 54 mio. eller 14,9%. Denne udvikling kan primært tilskrives øgede omkostninger til kundeakkvisitioner og til konsulenter i forbindelse med outsourcing af mobilnettet. Personaleomkostningerne udgjorde DKK 114 mio., hvilket var et fald på DKK 13 mio. eller 10,2% som følge af et fald i antallet af fuldtidsbeskæftigede medarbejdere hovedsageligt efter outsourcing af mobilnettet til Ericsson. Dette blev delvist opvejet af højre lønninger. Resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA) Mobil Nordens EBITDA faldt i 1. kvartal 2008 med DKK 41 mio. eller 11,5% til DKK 315 mio., hvilke hovedsageligt kan henføres til færre engroskunder, øgede konsulentomkostninger og mindre bruttoavance fra indenlandsk roaming, som blev delvist opvejet af højere postpaid-bruttoavance på grund af flere abonnementskunder. Omkostningsallokering til andre forretningsenheder ,2 Driftsomkostninger (990) (1.020) 2,9 Andre indtægter og omkostninger EBITDA (11,5) Omsætning Mobil Nordens omsætning faldt med DKK 71 mio. eller 5,2% til DKK mio. i 1. kvartal Faldet skyldtes primært mindre salg af mobil- og dataprodukter i TDC Butik samt lavere tjenesteudbyderomsætning som følge af færre engroskunder. Endvidere var der mindre omsætning fra taletidssegmentet som følge af færre kunder og mindre roamingomsætning på grund af de lavere priser som følge af EUreguleringen. Uviklingen blev opvejet af øget omsætning fra flere kunder i postpaid-segmentet, højere abonnementspriser og mere omsætning fra flere Telmore-kunder. Driftsomkostninger Driftsomkostningerne udgjorde DKK 990 mio. i 1. kvartal 2008, hvilket er et fald på DKK 30 mio. eller 2,9% sammenlignet med 1. kvartal I 2008 faldt transmissionsomkostninger og vareforbrug med DKK 66 mio. eller 11,1% til DKK 526 mio. Udviklingen skyldtes især mindre salg af mobil- og dataprodukter i TDC Butik. Side 11 af 24

12 YouSee YouSee er den største tv-distributør i Danmark og leverer tv-signaler til omkring 43% af alle danske husstande. You- See udbyder kabel-tv, bredbåndstjenester og telefoni. Resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA) EBITDA i YouSee steg i 1. kvartal 2008 med DKK 30 mio. eller 16,5% til DKK 212 mio. Udviklingen kan relateres til en stigning i bruttoavancen på tv og internet, primært hidrørende fra en større kundebase og en højere gennemsnitlig omsætning pr. kunde. DKK mio. 1K K 2007 Ændring i % Omsætning ,6 Transmissionsomkostninger og vareforbrug (344) (297) (15,8) Andre eksterne omkostninger (114) (100) (14,0) Personaleomkostninger (116) (107) (8,4) Driftsomkostninger (574) (504) (13,9) Andre indtægter og omkostninger EBITDA ,5 Omsætning YouSees omsætning steg i 1. kvartal 2008 med DKK 100 mio. til DKK 786 mio. Udviklingen kan primært henføres til en stigning i omsætningen fra analog-tv, som hidrører fra en større kundebase og et højere gennemsnitligt forbrug relateret til nye programmer, samt en positiv indvirkning fra en større kundebase inden for digitalt tv og bredbånd. Driftsomkostninger Driftsomkostningerne udgjorde DKK 574 mio. i 1. kvartal 2008, hvilket er en stigning på DKK 70 mio. eller 13,9%. Transmissionsomkostninger og vareforbrug udgjorde i 1. kvartal 2008 DKK 344 mio. svarende til en vækst på DKK 47 mio. eller 15,8% i forhold til 1. kvartal Væksten skyldtes højere programomkostninger, der primært kan henføres til flere kunder og det større udbud af programmer i tvpakkerne. Andre eksterne omkostninger udgjorde i 1. kvartal 2008 DKK 114 mio., hvilket er en stigning på DKK 14 mio. eller 14,0%, som hovedsageligt kan henføres til mere omfattende markedsføringskampagner. YouSees personaleomkostninger steg med DKK 9 mio. eller 8,4% til DKK 116 mio., der hovedsageligt skyldtes en stigning i antallet af fuldtidsbeskæftigede medarbejdere. Side 12 af 24

13 Sunrise Sunrise udbyder mobil- og fastnettelefoni samt internettjenester. DKK mio. 1K K 2007 Ændring i % Omsætning (4,8) Transmissionsomkostninger og vareforbrug (762) (802) 5,0 Resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA) EBITDA faldt med DKK 133 mio. eller 23,7% til DKK 429 mio. i 1. kvartal 2008, hvilket primært kan henføres til en lavere bruttoavance på mobilterminering og på postpaid-kunder som følge af prisfald og flere omkostninger til fastholdelse og akkvisition af kunder. Andre eksterne omkostninger (590) (502) (17,5) Personaleomkostninger (284) (302) 6,0 Driftsomkostninger (1.636) (1.606) (1,9) Andre indtægter og omkostninger EBITDA (23,7) Omsætning I 1. kvartal 2008 udgjorde Sunrises omsætning DKK mio. svarende til et fald på DKK 103 mio. eller 4,8%. Dette fald kan især henføres til lavere omsætning fra postpaidsegmentet relateret til detailprisnedsættelser på grund af lavere mobiltermineringspriser. Denne udvikling blev delvist opvejet af øget omsætning fra et større antal prepaidkunder (taletidskunder) og postpaidkunder. Driftsomkostninger Driftsomkostningerne udgjorde DKK mio. i 1. kvartal 2008, hvilket er en stigning på DKK 30 mio. eller 1,9%. Transmissionsomkostninger og vareforbrug udgjorde DKK 762 mio. i 1. kvartal Sammenholdt med 1. kvartal 2007 svarer det til et fald på DKK 40 mio. eller 5,0%. Dette kan hovedsageligt henføres til lavere transmissionsomkostninger på grund af lavere mobiltermineringspriser. Denne udvikling blev delvist opvejet af øgede transmissionsomkostninger og råvarer fra øget aktivitet inden for transittrafik på engrosområdet. Andre eksterne omkostninger udgjorde DKK 590 mio. i 1. kvartal 2008, hvilket var en stigning på DKK 88 mio. eller 17,5% sammenholdt med 1. kvartal 2007, hvilket kan henføres til øgede markedsføringsomkostninger til repositionering af selskabet, øgede omkostninger til fastholdelse og akkvisition af kunder samt engangsomkostninger i forbindelse med salg af uerholdelige fordringer. Personaleomkostninger faldt DKK 18 mio. eller 6,0% til DKK 284 mio. i 1. kvartal 2008, hvilket primært skyldes et fald i det gennemsnitlige antal fuldtidsbeskæftigede medarbejdere. Side 13 af 24

14 Andre aktiviteter Andre aktiviteter omfatter Bité, HTCC, Hovedkontoret og IT Norden. Bité blev frasolgt pr. 9. februar 2007 og er medtaget i de finansielle tal indtil da. Bité opererede primært som mobiloperatører på det lettiske og litauiske marked og var 100% ejet af TDC. HTCC er en 64,6% ejet fastnet- og datakommunikationsleverandør. Den 27. april 2007 erhvervede HTCC Invitel, som er medtaget i de finansielle tal fra maj I 1. kvartal 2008 udgjorde EBITDA for andre aktiviteter DKK 84 mio. mod DKK (2) mio. i 1. kvartal Denne udvikling kan primært henføres til HTCC, som blev delvist opvejet af salg og tilbageleasing af ejendomme i 2007, hvilket har medført øgede lejeomkostninger. Side 14 af 24

15 Risikofaktorer vedrørende TDC s forretningsaktiviteter TDC s årsrapport af 22. februar 2008 indeholder en beskrivelse af visse risikofaktorer, der kan have væsentlig negativ indvirkning på TDC s forretning, finansielle situation, driftsresultat eller pengestrømme pr. denne dato. Det skal bemærkes, at de i denne delårsrapport indeholdte oplysninger ikke er komplette i sig selv og ikke nødvendigvis omfatter de risikofaktorer, der er beskrevet i årsrapporten, og som ikke har været genstand for væsentlige ændringer, eller risikofaktorer, der er opstået efter datoen for årsrapporten, og som ikke var medtaget i årsrapporten. De risikofaktorer, der er beskrevet i årsrapporten og nedenfor, er ikke de eneste risikofaktorer, som TDC står over for. Yderligere risikofaktorer og usikkerhedsmomenter, der p.t. ikke er kendt af TDC, eller som TDC p.t. anser for uvæsentlige, kan også have væsentlig negativ indvirkning på TDC s forretning, finansielle situation, driftsresultat og pengestrømme. Den nye gatekeeper af DTT vil skabe øget konkurrence for YouSee YouSee forventes at møde skærpet konkurrence fra flere sider, herunder DTT. Konkurrence styres af priser, bekvemmelighed og udbuddet af kanaler. I/S DIGI-TV, en forretningsenhed ejet af Danmarks Radio og TV2/Danmark A/S, lancerede i marts 2006 Digitalt Terristisk TV (DTT), som anvender digital teknologi til at udbyde flere kanaler, bedre billeder og lyd i form af HDTV og Dolby Digital via konventionelle antenner. Ultimo marts 2008 blev den svenske udbyder Boxer valgt som kommerciel gatekeeper for DTT. Boxer har udtalt, at de fra 1. november 2009 vil tilbyde 29 kanaler i flere programpakker. Endvidere vil DIGI-TV fra 1. november 2009 benytte en yderligere multipleksering, som vil fordoble deres nuværende udbud af kanaler. Alt i alt vil DTT-nettet ved udgangen af 2009 være udvidet med mellem 30 og 35 kanaler. Det øgede udbud af kanaler i det alment tilgængelige terristiske net vil skærpe konkurrence betydeligt. På lang sigt kan ny teknologi skabe øget konkurrence på det danske kabel-tv-marked, specielt fra kommende internetbaserede indholdsleverandører. Hvis YouSee ikke kan imødegå disse udfordringer, kan det væsentligt forringe TDC s markedsandel på det danske kabel-tv-marked. Side 15 af 24

16 Safe Harbor-erklæring Visse afsnit i denne delårsrapport indeholder udsagn om fremtiden, der er forbundet med risikofaktorer og usikkerhedsmomenter. Eksempler på sådanne udtrykte forventninger omfatter men er ikke begrænset til: udsagn om forventninger til omsætning, resultat, resultat pr. aktie, anlægsinvesteringer, udbytte, kapitalstruktur eller andre finansielle indtægter og omkostninger udsagn om vores planer eller målsætninger for den fremtidige drift, herunder de der vedrører vore produkter eller tjenester udsagn om den fremtidige økonomiske præstation udsagn om antagelser, som ligger til grund for sådanne udsagn. som følge af kontraktlige forpligtelser i henhold til TDC s finansieringspakke udviklingen i konkurrence inden for telekommunikation nationalt og internationalt introduktion af og efterspørgsel efter nye tjenester og produkter udviklingen i efterspørgsel, produktsammensætning og priser på mobilområdet, herunder markedsføringsomkostninger og omkostninger vedrørende kundeakkvisitioner udviklingen på markedet for multimedieydelser mulighederne for at opnå licenser udviklingen i TDC s udenlandske forretninger, hvortil der tillige er knyttet visse politiske risici investeringer i og frasalg af inden- og udenlandske selskaber. Ord som tror, forudser, forventer, har til hensigt, sigter mod, planlægger og lignende udtryk er anvendt med henblik på at identificere udsagn om fremtiden, men er ikke udtømmende med hensyn til at identificere sådanne udsagn. Disse udsagn er baseret på nuværende planer, skøn og prognoser, og man kan derfor ikke henholde sig fuldt ud til dem. Udsagn om fremtiden er i sagens natur forbundet med risici og usikkerheder af såvel generel som specifik karakter. Der er derfor risiko for, at budgetter, forventninger, fremskrivninger og andre udsagn om fremtiden ikke bliver realiseret. Det skal understreges, at en række væsentlige forhold kan forårsage, at de realiserede resultater viser sig at afvige fra de strategier, målsætninger, forventninger, estimater og hensigtserklæringer, som TDC eller andre på TDC's vegne har givet udtryk for i sådanne udsagn om fremtiden. Det skal understreges, at ovenstående liste over væsentlige forhold ikke er udtømmende. Investorer og andre, der eventuelt baserer beslutninger vedrørende TDC på udsagn om fremtiden, bør omhyggeligt overveje ovenstående forhold samt andre usikkerhedsmomenter og mulige hændelser. Udsagn om fremtiden er alene fremsat på baggrund af information, der var kendt på tidspunktet for udarbejdelsen af disse, og TDC frasiger sig enhver forpligtelse til at opdatere eller revidere sådanne udsagn på basis af nye oplysninger, fremtidige begivenheder eller andre forhold. Disse forhold omfatter blandt andet, men er ikke begrænset til: ændringer i dansk og schweizisk lovgivning samt EUlovgivning, herunder, men ikke begrænset til skattelovgivningen stigende samtrafikpriser, som vi opkræves af andre operatører, eller faldende samtrafikpriser, som vi kan opkræve af andre operatører beslutninger truffet af IT- og Telestyrelsen, som udvider de regulatoriske forpligtelser, som TDC er underlagt rentestigninger, som påvirker TDC s rentebærende gæld med variabel rente indskrænkninger i TDC s råderum med hensyn til at planlægge efter, samt reagere på, ændringer i TDC s forretning, brancheforhold eller konkurrencemæssige situation Side 16 af 24

17 Resultatopgørelse TDC (DKK mio.) 1K K 2007 Ændring i % Omsætning (0,7) Transmissionsomkostninger og vareforbrug (3.006) (3.108) 3,3 Andre eksterne omkostninger (2.008) (1.750) (14,7) Personaleomkostninger (1.683) (1.787) 5,8 Driftsomkostninger i alt før afskrivninger mv. (6.697) (6.645) (0,8) Andre indtægter og omkostninger ,2 Resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA) (3,5) Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse (1.426) (1.495) 4,6 Resultat af primær drift (EBIT) eksklusive særlige poster (2,5) Særlige poster 1 (73) (106,2) Resultat af primær drift (EBIT) (46,8) Resultat af joint ventures og associerede virksomheder ,6 Dagsværdireguleringer (33) 43 (176,7) Valutakursreguleringer (80) 108 (174,1) Finansielle indtægter ,0 Finansielle omkostninger (1.221) (1.240) 1,5 Finansielle poster (728) (608) (19,7) Resultat før skat (60,7) Skat af periodens resultat før særlige poster og dagsværdireguleringer (288) (306) 5,9 Skat af periodens resultat vedrørende særlige poster Skat af periodens resultat vedrørende dagsværdireguleringer Skat af periodens resultat, i alt (240) (306) 21,6 Periodens resultat af fortsættende aktiviteter (66,8) Periodens resultat af ophørte aktiviteter Periodens resultat (68,1) Fordeles således: Aktionærer i moderselskabet (68,9) Minoritetsinteresser (6) (74) 91,9 Periodens resultat af fortsættende aktiviteter, ekskl. særlige poster og dagsværdireguleringer (3,1) Resultat pr. aktie (DKK) Resultat pr. aktie 3,3 10,6 (68,9) Udvandet resultat pr. aktie 3,3 10,6 (68,9) 1) I særlige poster indgår væsentlige beløb, som ikke kan henføres til den normale drift, herunder eksempelvis større gevinster og tab ved afhændelse af dattervirksomheder, særlige nedskrivninger for værdiforringelse samt omkostninger til omstruktureringer m.v. Side 17 af 24

18 Balance TDC (DKK mio.) 31. marts december marts 2007 Aktiver Immaterielle aktiver Materielle aktiver Kapitalandele i joint ventures og associerede virksomheder Værdipapirer og andre kapitalandele Udskudte skatteaktiver Pensionsaktiver Tilgodehavender Afledte finansielle instrumenter Periodeafgrænsningsposter Anlægsaktiver i alt Varebeholdninger Tilgodehavender Tilgodehavende skat Afledte finansielle instrumenter Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger Aktiver bestemt for salg Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Egenkapital og forpligtelser Aktiekapital Reserver (492) (582) (216) Overført resultat Foreslået udbytte Aktionærernes andel af egenkapitalen Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Langfristede forpligtelser Udskudte skatteforpligtelser Hensatte forpligtelser Pensionsforpligtelser mv Lån Afledte finansielle instrumenter Periodeafgrænsningsposter Langfristede forpligtelser i alt Kortfristede forpligtelser Lån Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser Skyldig selskabsskat Afledte finansielle instrumenter Periodeafgrænsningsposter Hensatte forpligtelser Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser i alt Egenkapital og forpligtelser i alt Side 18 af 24

19 Pengestrømsopgørelse TDC (DKK mio.) 1K K 2007 Ændring i % Resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA) (3,5) Tilbageførsel af poster uden indflydelse på pengestrømme (131) (43) - Pensionsbidrag (44) (42) (4,8) Betalinger vedrørende hensættelser (30) (22) (36,4) Pengestrømme vedrørende særlige poster (94) (47) (100,0) Ændring i driftskapital, ekskl. særlige poster (260) (648) 59,9 Pengestrømme fra driftsaktiviteter før finansielle poster og skat ,9 Rentebetalinger, netto (722) (885) 18,4 Realiserede valutakursreguleringer (58) 303 (119,1) Pengestrømme fra driftsaktiviteter før skat (3,8) Betalt selskabsskat (13) (8) (62,5) Pengestrømme fra driftsaktiviteter i fortsættende aktiviteter (4,1) Pengestrømme fra driftsaktiviteter i ophørte aktiviteter Pengestrømme fra driftsaktiviteter i alt (12,4) Investering i virksomheder (303) (24) - Investering i materielle aktiver (1.108) (901) (23,0) Investering i immaterielle aktiver (239) (265) 9,8 Investering i øvrige anlægsaktiver (1) (1) 0,0 Frasalg af virksomheder Salg af materielle aktiver (74,5) Salg af joint ventures og associerede virksomheder samt øvrige anlægsaktiver Modtagne udbytter fra joint ventures og associerede virksomheder Pengestrømme fra investeringsaktiviteter i fortsættende aktiviteter (1.576) (171,5) Pengestrømme fra investeringsaktiviteter i ophørte aktiviteter 0 (4) - Pengestrømme fra investeringsaktiviteter i alt (1.576) (171,7) Provenu ved langfristet lånoptagelse Afdrag på langfristede lån (1.528) (13) - Ændring i kortfristede banklån (1) (15) 93,3 Ændring i rentebærende tilgodehavender Betalt udbytte (713) (694) (2,7) Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter i fortsættende aktiviteter (1.981) (564) - Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter i ophørte aktiviteter 0 (154) - Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter i alt (1.981) (718) (175,9) Pengestrømme i alt (1.936) (158,1) Likvider ultimo (6,9) Side 19 af 24

20 Koncernegenkapitalopgørelse Aktionærernes andel af egenkapitalen Minoritetsinteresser I alt Reserve for valutakurs- Overført Foreslået DKK mio. Aktiekapital regulering resultat udbytte I alt Egenkapital pr. 1. januar Valutakursregulering af udenlandske virksomheder - (454) 0 - (454) 4 (450) Valutasikring af nettoinvesteringer i udenlandske virksomheder Tilbageførsel af valutakursreguleringer af udenlandske virksomheder - (2) 0 - (2) 0 (2) Skat af egenkapitalbevægelser - (59) 0 - (59) 0 (59) Nettogevinster/(tab) indregnet direkte på egenkapitalen 0 (285) 0 0 (285) 4 (281) Årets resultat (74) Totalindkomst i alt 0 (285) (70) Udbetalt udbytte (694) (694) - (694) Udvandingstab vedrørende dattervirksomheder - - (5) - (5) 5 0 Årets tilgang, minoritetsinteresser Egenkapital pr. 31. marts (216) Aktionærernes andel af egenkapitalen Minoritetsinteresser I alt Reserve for valutakurs- Overført Foreslået DKKm Aktiekapital regulering resultat udbytte I alt Egenkapital pr. 1. januar (582) Valutakursregulering af udenlandske virksomheder (19) Valutasikring af nettoinvesteringer i udenlandske virksomheder - (1.278) 0 - (1.278) 0 (1.278) Tilbageførsel af valutakursreguleringer af udenlandske virksomheder Skat af egenkapitalbevægelser Nettogevinster/(tab) indregnet direkte på egenkapitalen (19) 71 Årets resultat (6) 650 Totalindkomst i alt (25) 721 Udbetalt udbytte (714) (714) - (714) Udbytte af egne aktier Årets tilgang, minoritetsinteresser Egenkapital pr. 31. marts (492) Side 20 af 24

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007 Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007 31. oktober 2007 Hovedpunkter for 3. kvartal 2007 Omsætningen faldt 1,5 pct. til DKK 9.890 mio. som følge af lavere omsætning fra fastnettelefoni samt en ugunstig

Læs mere

Delårsrapport januar september 2008

Delårsrapport januar september 2008 Delårsrapport januar september 2008 Hovedpunkter Omsætningen faldt 1,7% til DKK 29.110 mio. i forhold til 1.-3. kvartal 2007 som følge af lavere omsætning fra traditionel fastnettelefoni, frasalg af den

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2008

Regnskabsmeddelelse for 2008 Regnskabsmeddelelse for 2008 Hovedpunkter Omsætningen faldt med DKK 0,5 mia. eller 1,3% til DKK 38,8 mia. i 2008. Udviklingen kan hovedsageligt henføres til faldende indenlandsk fastnettelefoni som følge

Læs mere

Til Fondsbørserne i 28. april 2005 København og New York Meddelelse 8/2005. TDC aflægger regnskab efter IFRS

Til Fondsbørserne i 28. april 2005 København og New York Meddelelse 8/2005. TDC aflægger regnskab efter IFRS Til Fondsbørserne i 28. april 2005 København og New York Meddelelse 8/2005 TDC aflægger regnskab efter IFRS København, den 28. april, 2005 TDC ændrer regnskabspraksis i overensstemmelse med kravene i de

Læs mere

Delårsrapport januar marts 2009

Delårsrapport januar marts 2009 7. maj 2009 Delårsrapport januar marts 2009 Meddelelse 9/2009 Delårsrapport januar marts 2009 Hovedpunkter Koncernens omsætning var på niveau med 1. kvartal 2008: Omsætningen i den nordiske forretning

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2006

Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 3. august 2006 EBITDA 1 er på DKK 3.175 mio., et fald på 0,7 pct. Uændrede forventninger til året Hovedpunkter for 2. kvartal 2006 Omsætningen er steget med 1,8 pct. EBITDA

Læs mere

Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods negativ makroøkonomisk udvikling

Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods negativ makroøkonomisk udvikling Delårsrapport januar juni 2009 Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods negativ makroøkonomisk udvikling Koncernens omsætning på DKK 17.839 mio. var på niveau med 1. halvår 2008: Omsætningen

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelige makroøkonomiske vilkår

Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelige makroøkonomiske vilkår Delårsrapport januar september 2009 6. november 2009 Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelige makroøkonomiske vilkår Koncernens omsætning steg med 0,5 % til DKK 26.846 mio.

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012 Kvartalsrapport Fortsat vækst i omsætningen på mobilt internet og godt resultat i POST, betyder opjustering af forventningerne til årets resultat 3K - 2012 Væsentlige forhold Resultat før skat for 1-3K

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003

Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003 Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003 8. maj 2003 Til trods for svage markedsforhold var indtjeningen stærk i 1. kvartal 2003 Hovedpunkter for 1. kvartal 2003 Resultat før renter, skat, af- og nedskrivninger

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2004 og 4. kvartal 2004

Regnskabsmeddelelse for 2004 og 4. kvartal 2004 Regnskabsmeddelelse for 2004 og 4. kvartal 2004 23. februar 2005 Resultaterne oversteg selskabets forventninger Højdepunkter for 2004 Nettoomsætningen steg med 5,2 pct. Resultatet af driften 1 voksede

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2002

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2002 Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2002 4. november 2002 Hovedpunkter 3. kvartal 2002 sammenlignet med 3. kvartal 2001 viser, at: - resultat før af- og nedskrivninger er vokset 18,1 pct. til DKK 3,9 mia.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning Årsrapport 2004 Indhold 3 Til aktionærerne 4 7 8 11 12 12 17 23 30 35 39 42 43 46 46 47 48 49 54 Ledelsesberetning Årets finansielle højdepunkter Udvalgte hoved- og nøgletal TDC koncernen Forventninger

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling

Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling Regnskab 2009 4. februar 2010 Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling TDC's omsætning steg i 2009 med DKK 330 mio. til DKK 35.939

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 05.2006 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde onsdag, den 30. august 2006 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2005 30.06.2006.

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/8 22. maj 2012 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012.

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

TELE Greenland A/S. Kvartalsrapport 1K

TELE Greenland A/S. Kvartalsrapport 1K TELE Greenland A/S Kvartalsrapport Godt resultat båret frem af vækst i omsætningen, specielt på mobil internet, samt reduktion af omkostninger 1K - 2012 Væsentlige forhold Nettoomsætningen steg med 2,5

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning Årsrapport 2005 Indhold 3 Til aktionærerne 4 7 8 11 12 13 18 25 32 37 41 42 46 47 48 49 53 Ledelsesberetning Årets finansielle højdepunkter Udvalgte hoved- og nøgletal TDC koncernen Forventninger til fremtiden

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Forventninger til 2004

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2005

Delårsrapport for 1. kvartal 2005 Delårsrapport for 1. kvartal 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/9 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

NOTAT. Delregnskaber for CVR-nr april 2016

NOTAT. Delregnskaber for CVR-nr april 2016 NOTAT Delregnskaber for 2015 19. april 2016 CVR-nr. 30 82 37 02 Indholdsfortegnelse Side 2 af 9 Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Anvendt regnskabspraksis... 7

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer

Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer Øget omsætning i den nordiske forretning og Sunrise. Omsætningen i den nordiske forretning steg med 0,8% sammenlignet

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde tirsdag, den 21. august 2007 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2006 30.06.2007.

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs Side 1/7 31. august 2006 Kvartalsrapport for 1. halvår 2006 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2006.

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 9/ MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 9/ HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS Resultatet for 1.

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

10. DECEMBER 2011 A/S

10. DECEMBER 2011 A/S 10. DECEMBER 2011 A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04/2015 Ibbi Kaas Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015 LK HARBOØRE ApS Havnegade 26, 1 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

NOTAT. Udkast til delregnskaber for 2011. CVR-nr. 30 82 37 02. 13. april 2012

NOTAT. Udkast til delregnskaber for 2011. CVR-nr. 30 82 37 02. 13. april 2012 NOTAT Udkast til delregnskaber for 2011 13. april 2012 CVR-nr. 30 82 37 02 Indholdsfortegnelse Side 2 af 8 Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016

Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016 Meddelelse nr. 48/2016 København, d. 29. juli 2016 Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2005 og 4. kvartal 2005

Regnskabsmeddelelse for 2005 og 4. kvartal 2005 Regnskabsmeddelelse for 2005 og 4. kvartal 2005 22. februar 2006 Hovedpunkter for 2005 Omsætningen er steget med 10,0 pct. Resultatet af driften 1 steg med 8,4 pct. Årets resultat steg med 19,2 pct. til

Læs mere