Totalentreprisen Riis - Ølholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Totalentreprisen Riis - Ølholm"

Transkript

1 Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 200 Offentligt Totalentreprisen Riis - Ølholm Evaluering Notat - November 2004

2 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Konklusion Bygherrens - Vejdirektoratets - overvejelser Totalentreprisen fra beslutning til ibrugtagning Organisation og samarbejde Samarbejdsmodellens betydning Kommunikation og information Organisation ved projektering og udførelse Konfliktløsning i projektforløbet Totalentreprisens succeskriterier Økonomi - anlægsomkostninger Økonomi - styring af anlægsomkostninger Økonomi Vejdirektoratets driftsomkostninger Økonomi - totalentreprenørens indtjening Tid Kvalitet det færdige vejanlæg Kvalitet Vejcons Kvalitetsstyring Totalentreprisen riis-ølholm - sammenfatning Litteraturliste Annex A: Deltagere i interviewrunde, maj-juni

4 1. Indledning Denne rapport indeholder resultatet af en samlet evaluering af Totalentreprisen Riis-Ølholm en større anlægsopgave, hvor Vejdirektoratet har afprøvet en alternativ udbuds- og samarbejdsform. Evalueringen er gennemført med bistand fra Emcon A/S. Den 2 sporede motortrafikvej fra Riis til Ølholm er en del af rute 18 fra Herning til Vejle og er forberedt til en evt. fremtidig udbygning til 4 sporet motorvej. Motortrafikvejen forbinder hovedlandevej 344, Vejlevej - rute med landevej 348, Viborg Hovedvej - rute 13 - mellem Riis og Ølholm. Anlægsarbejderne omfatter ca. 13 km 2-sporet motortrafikvej med tilhørende over- og underføringer, andre bygværker og tilslutningsanlæg til eksisterende veje. figur 1: kortudsnit, vejstrækningen Riis-Ølholm I foråret 2002 er anlægsarbejderne udbudt i begrænset udbud efter forudgående prækvalifikation i henhold til EU s Bygge- og Anlægsdirektiv. Anlægsarbejderne er udbudt i totalentreprise, dvs. at totalentreprenøren udover ansvaret for udførelsen, har ansvaret for udarbejdelse af endeligt detailprojekt (hovedprojekt) og dermed mængdeansvaret. I alt 6 totalentreprenører søgte og 5 blev prækvalificeret til at afgive tilbud. 3 valgte at afgive tilbud, og tilbudet fra entreprenørkonsortiet Vejcon blev valgt som det økonomisk mest fordelagtige tilbud. 4

5 Deltagerne i Vejcons konsortiefællesskab er: MT Højgaard A/S (30%) Per Årsleff A/S (30%) Arkil A/S (30%) Jorton A/S (10%) Konsortiet har COWI A/S, Dissing + Weitling og Hedeselskabet tilknyttet som rådgivere. KONSORTIETS STYREGRUPPE KONSORTIET RÅDGIVERE COWI A/S MT Højgaard A/S Per Aarsleff A/S Arkil A/S Jorton A/S Dissing & Weitling Bro & Anlæg Anlæg Anlæg Bro Hedeselskabet BYGGEPLADSORGANISATIONEN figur 2: Vejcons konsortiefællesskab Selve evalueringen af Totalentreprisen Riis-Ølholm er gennemført i forbindelse med afslutning af anlægsarbejderne og ibrugtagning af den færdige motortrafikvej mellem Riis og Ølholm. Evalueringen tager udgangspunkt i en samlet gennemgang af tilgængeligt materiale vedrørende totalentreprisen samt en gennemført interviewrunde med deltagelse af udvalgte nøglepersoner fra selve anlægsorganisationen hos Vejdirektoratet og hos totalentreprenøren, Vejcon. Oversigt over deltagerne i interviewrunden samt deres rolle i anlægsorganisationen fremgår af Annex A. 5

6 2. Konklusion Totalentreprisen Riis-Ølholm er nu afsluttet med et positivt resultat for de involverede parter. Succeskriterier for totalentreprisen er opstillet i fællesskab af Vejdirektoratet og Vejcon. Ved afslutning af anlægsarbejderne og ibrugtagning af den færdige 2 sporede motortrafikvej er succeskriterierne i al væsentlighed opfyldt: Vejanlægget er afleveret til aftalt tid, åbningen og ibrugtagningen af det færdige vejanlæg er sket ca. 2 måneder før planlagt Vejanlægget er udført indenfor den aftalte økonomi, den afsatte anlægsbudgetramme er overholdt Vejanlægget er udført med den aftalte kvalitet, anlægsarbejderne er leveret i overensstemmelse med totalentrepriseaftalens krav til omfang og kvalitet. Evalueringen af samarbejdsformen ved anlæg af vejstrækningen Riis-Ølholm dvs. udbud i totalentreprise med en udvidet samarbejdsmodel og brug af elementer fra partnering - giver følgende detaljerede konklusioner: anlægsøkonomien afviger ikke fra totalentreprisens kontraktsum udover de aftalte ekstraarbejder, dvs. tillæg og fradrag til kontraktsummen. Alle ekstraarbejder i projektforløbet er således færdigforhandlet inden aflevering af totalentreprisen anlægsarbejderne er gennemført som en totalentreprise med alle entreprenører i en fælles anlægsorganisation, som har løst den samlede opgave figur 3: det færdige anlæg, set fra Ølholm den valgte samarbejdsmodel mellem Vejdirektoratet og Vejcon har medvirket til at styrke og effektivisere projektgennemfø- 6

7 relsen og har sikret, at konflikter normalt er løst på lavest mulige organisatoriske niveau vejanlægget er afleveret i god overensstemmelse med totalentrepriseaftalens krav til omfang og kvalitet på visse områder er kvalitetsniveauet valgt svarende til minimumskrav i henhold til det udbudte og i overensstemmelse med Vejreglerne håndtering af miljø- og kvalitetsmæssige forhold har ikke i hele projektforløbet levet op til Vejdirektoratets krav. Specielt Vejcons håndtering af kvalitetsstyring er blevet kritiseret, men er afklaret mellem parterne Vejdirektoratet har i udførelsesforløbet besluttet at styrke bygherretilsynet for at medvirke mere aktivt til at sikre det samlede vejanlægs kvalitet Vejcon og Vejdirektoratet har i forbindelse med udførelsen fundet projekt- og udførelsesmæssige fejl og mangler, som kan være en konsekvens af valget af totalentreprise og dennes placering af ansvar for kvalitet hos entreprenøren. Vejcons håndtering af lodsejere, naboer og myndigheder samt øvrige interessenter har været tilfredsstillende i hele projektforløbet - specielt Vejcons håndtering af lodsejere, herunder lodsejererstatninger, har været god. Vejcons håndtering af trafikafvikling har generelt overholdt myndighedskravene, i flere tilfælde har skiltningen dog været fejlbehæftet og misvisende. Samlet set fremtræder det færdige anlæg æstetisk fornuftigt i landskabet med en standard svarende til forventningerne. Samarbejdet om projekt og udførelse har fungeret godt, og såvel tidsplan som anlægsbudget er overholdt. Det leverede kvalitetsniveau er tilfredsstillende, for enkelte forhold svarende til minimumskrav i Vejreglerne Vejdirektoratet opfatter især anvendelsen af samarbejdsmodellen som en væsentlig årsag til det positive resultat af totalentreprisesamarbejdet med Vejcon. Vejcon opfatter generelt anvendelse af totalentrepriseformen indenfor anlægsområdet som fornyende og effektiv, og ser den konkrete opgave som et positivt udstillingsvindue for det nyetablerede konsortiesamarbejde. Resultaterne fra samarbejdet om motortrafikvejen Riis-Ølholm peger på, at totalentreprise kan være et muligt alternativ til fag- og hovedentreprise ved gen- 7

8 nemførelse af Vejdirektoratets større anlægsopgaver. Det må dog konstateres, at konkurrencesituationen på det danske marked kan være en barriere og forhindre optimal prissætning af projekter udbudt i totalentreprise, fordi der kan være en risiko for for få bydende. Det kan dog ikke udledes, at totalentrepriseformen generelt vil føre til billigere projekter og dermed samfundsmæssige besparelser. I relation til kvalitetsstyringen af totalentrepriser er der anledning til at overveje dette nærmere med henblik på forbedringer. Det er også første gang, at et vejprojekt er blevet udbudt i totalentreprise. Jeg har også med glæde bemærket, at projektet har indeholdt en udvidet samarbejdsmodel mellem Vejdirektoratet og entreprenøren at modellen er blevet brugt seriøst og at projektet er gennemført med et godt resultat afleveret før tid. Jeg håber, vi kan lære meget af de nye måder at udføre tingene på, og at vejbygningen fortsat vil udvikle sig i nye og udfordrende projekter. figur 4: fra Vejdirektørens tale ved indvielsen den 12. august

9 3. Bygherrens - Vejdirektoratets - overvejelser Vejdirektoratet har som statslig bygherre en forpligtelse til ved valg af udbudsog samarbejdsform for en konkret anlægsopgave at vælge den fremgangsmåde der minimerer samfundets risici ved projektets gennemførelse. Derfor gennemføres der en forudgående risikovurdering af projektet. Vejdirektoratet har tidligere på denne baggrund valgt at udbyde den langt overvejende del af både store og små anlægsopgaver i fag- eller hovedentreprise og projektere og udføre disse opdelt efter faser, jf. Vejdirektoratets projektmodel. Derved er konkurrencen øget, idet der indenfor de forskellige faglige områder findes et større antal firmaer der kan og vil byde på disse end der findes firmaer, der vil byde på alle opgaver samlet. Der har generelt været anvendt en traditionel samarbejdsmodel med udgangspunkt i bestemmelserne i AB 92 og Vejdirektoratets paradigmaer for udbudsmateriale. Som et led i Regeringens effektiviseringsstrategi og de afledte indsatsplaner ønsker Regeringen, at Vejdirektoratet afprøver nye udbuds- og samarbejdsformer ved anlægsopgaver. Vejdirektoratet arbejder endvidere på at styrke projektledelsen, herunder bestillerrollen, for til stadighed at optimere anlægsstyringen såvel økonomisk som kvalitetsmæssigt, men også med hensyn til de berørte naboers tilfredshed. For at tilfredsstille Regeringens ønske og samtidigt videreudvikle projektledelsen har Vejdirektoratet derfor valgt at afprøve alternative udbuds- og samarbejdsformer, herunder Totalentreprise som udbuds- og samarbejdsform. Vejdirektoratets anlægsområde har i notatet Nye udbudsformer af juni 2000 [se litteraturliste] peget på totalentreprise som en af flere entrepriseformer, der bør afprøves. Totalentreprise kan i sin rendyrkede form, dvs. med udgangspunkt i bestemmelserne i ABT 93, anvendes ved veldefinerede og afgrænsede anlægsopgaver, hvor det er muligt entydigt at definere og beskrive krav og ønsker til det færdige anlæg. 9

10 FAG- /HOVEDENTREPRISE Bygherre udarbejder detailprojekt Sent udbud Konkurrence på pris og evt. organisation/samarbejde TOTALENTREPRISE Bygherre opstiller krav og ønsker Tidligt udbud Konkurrence på pris, kvalitet og organisation/samarbejde Totalentreprenør udarbejder detailprojekt Entreprenør udfører anlægget Entreprenør har ansvar for byggeledelse Bygherre sikrer projektopfølgning og fagtilsyn Totalentreprenør udfører anlægget Totalentreprenør har ansvar for byggeledelse, projektopfølgning og fagtillsyn Bygherre fører overordnet bygherretilsyn figur 5: fag-/hovedentreprise / totalentreprise Vejdirektoratet har ved udbud af motortrafikvejen Riis-Ølholm i totalentreprise gennemført en geometrisk detailprojektering af selve vejanlægget og fastlagt hovedgeometrien for over- og underføringer samt øvrige væsentlige anlægselementer. Herved er usikkerheden heri reduceret og tilbudsgiverne har et gennemarbejdet udgangspunkt. Dette for at begrænse den økonomiske risiko. Endvidere er den nødvendige myndighedskontakt og afklaring samt ekspropriationer gennemført. Vejdirektoratet har endvidere beskrevet og indarbejdet en ny samarbejdsmodel baseret på et udvidet samarbejde mellem bygherre og totalentreprenør med brug af elementer af partnering, hvor der også defineres en konfliktløsningsmodel, som går forud for traditionel konfliktløsning ved voldgift. Denne model vil også kunne bruges ved andre entrepriseformer. 10

11 4. Totalentreprisen fra beslutning til ibrugtagning Forarbejdet til motortrafikvejen mellem Riis og Ølholm startede i 1996, hvor Folketinget vedtog en projekteringslov for rute 18 fra Herning til Vejle, og i 1998 blev anlægsloven vedtaget. Efter indledende overvejelser om udbuds- og samarbejdsform har Vejdirektoratet inden selve totalentrepriseudbudet udarbejdet et relativt omfattende projektmateriale. Selve totalentrepriseudbuddet blev udleveret i det tidlige forår Anlægsarbejderne er udbudt i begrænset udbud efter forudgående prækvalifikation i henhold til EU s Bygge- og Anlægsdirektiv I alt 5 totalentreprenører blev prækvalificeret til at afgive tilbud, hvor tildelingskriteriet var det økonomiske mest fordelagtige tilbud. Andre underkriterier end prisen vægtede 60% ved vurderingen af de indkomne tilbud. UNDERKRITERIER VÆGT Tilbudssum + akkumuleret rentetilskrivning 40% Teknik og kvalitet 20% Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger 10% Miljømæssige forhold 10% Organisation 10% Design og æstetik 10% figur 6: vægtning af underkriterier ved bedømmelse af»det økonomiske mest fordelagtige tilbud«alene 3 af 5 totalentreprenører valgte at afgive tilbud. 2 undlod at afgive tilbud med begrundelse dels i et omfattende tilbudsarbejde dels i lukning af en lokal enhed i Jylland. Det er Vejdirektoratets vurdering, at tilbud fra 3 totalentreprenører er i underkanten i relation til at sikre den fornødne konkurrence og dermed optimale prissætning på så store projekter, men der er på Riis-Ølholm opnået en gunstig pris. Tilbudet fra entreprenørkonsortiet Vejcon blev efter en samlet bedømmelse valgt som det økonomisk mest fordelagtige tilbud. 11

12 Vejcon H.Hoffmann & Sønner Colas Novejfa Samlet bedømmelse 7,9 7,1 6,7 figur 7: samlet bedømmelse Tilbudsgiverne har alle givet en generelt positiv tilbagemelding vedrørende Vejdirektoratets gennemarbejdede udbudsmateriale. Tilbudsgiverne skulle dog gennem et omfattende tilbudsarbejde, som ikke blev honoreret med det forholdsvis begrænsede tilbudsvederlag, som var kr ,- ekskl. moms pr. tilbudsgiver. Et kvalificeret skøn over de samlede tilbudsomkostninger opgjort i rene lønkroner med tillæg af øvrige omkostninger udgør ca. kr. 1,0 mio. ekskl. moms pr. tilbudsgiver. I forbindelse med tilbudsafgivelsen udførte Vejcon et relativt omfattende projekteringsarbejde for at sikre et samlet overblik over mængder og mulige projektoptimeringer med henblik på at fastlægge en konkurrencedygtig pris. Vejcons projekteringsarbejde fortsatte umiddelbart efter kontrahering den 4. juli 2002, og anlægsarbejderne blev besluttet igangsat af Vejcon i efteråret Vejcon besluttede i dialog med Vejdirektoratet at fortsætte anlægsarbejderne igennem vinteren 2003/04 for at optimere tidsplanen. Resultatet af den tidlige opstart og arbejdet i vinterperioden 2003/2004 blev en tidlig færdiggørelse, således at det færdige vejanlæg kunne indvies den 12. august 2004 to måneder før planlagt færdiggørelse og indvielse. Den samlede overordnede tidsplan for motortrafikvejen Riis-Ølholm fremgår af nedenstående figur. i figur 8: overordnet tidsplan for motortrafikvejen Riis-Ølholm 12

13 5. Organisation og samarbejde 5.1 Samarbejdsmodellens betydning Vejdirektoratet har i udbudsmaterialet, som et krav til totalentreprisesamarbejdet, beskrevet en samarbejdsmodel med en niveauopdelt organisation, hvor de 3 niveauer er henholdsvis totalentreprisens styregruppe, projektgruppe og pladsorganisation. Vejdirektoratet besluttede ved projektstart i fællesskab med Vejcon at anvende samarbejdsmodellen og den tilhørende niveauopdelte konfliktløsningsmodel uændret, som den er beskrevet i udbudsmaterialet, under både projektering og udførelse. Den niveauopdelte organisation styregruppe, projektgruppe og pladsorganisation har således været i funktion fra anlægsprojektets fælles start og til aflevering og ibrugtagning. Samarbejdsmodellen har således i udbudsmaterialet været defineret og beskrevet tilstrækkeligt til, at der ved det aktuelle projekt ikke har været behov for ændringer af samarbejdsmodellen i projektforløbet Samarbejdsmodel Ansvarsområder Entreprisens styregruppe Bygherrens styregruppe Entreprenørens styregruppe Bestyrelse Erfaringsopsamlingsmøder Konfliktløsning Entreprisens projektgruppe Bygherrens projektgruppe Entreprenørens projektgruppe Projektorienteringsmøder Byggemøder Konfliktløsning Entreprisens pladsorganisation Entrepriseledelse figur 9: samarbejdsmodel med tilhørende ansvarsområder Bygherrens tilsyn Entreprenørens arbejdspladsledelse Byggemøder Produktion 13

14 Styregruppen: Efter en startfase har Styregruppen holdt møder med 2-5 måneders mellemrum ofte samtidigt med, at der i projektet har været afholdt erfaringsopsamlingsmøder. Styregruppemøderne har i overensstemmelse med konfliktløsningsmodellen fokuseret på eventuelle problemsager, som ikke har kunnet afklares på projektledelsesniveau, ved projektorienteringsmøder. Både Vejdirektoratet og Vejcon har prioriteret styregruppedeltagelsen højt med repræsentanter fra det strategiske ledelseslag i Vejdirektoratet og i virksomhederne i Vejcon (konsortiet). Det har sikret en aktiv, engageret og beslutningsdygtig styregruppe med indblik i og forståelse for den igangværende opgave. Projektgruppen: Vejdirektoratet og Vejcon har på projektledelsesniveau afholdt projektorienteringsmøder hver 14. dag med henblik på at afklare alle forhold vedrørende projektets status, tid og økonomi, kvalitet og miljø, forholdet til omgivelserne og interessenterne samt eventuelle problemsager. Projektorienteringsmøderne har fungeret godt og effektivt. Vejcon har haft et positivt udbytte af Vejdirektoratets engagement i at medvirke til at finde tekniske løsninger både ved projekteringen og under udførelsen. Pladsorganisationen: Vejdirektoratet valgte indledningsvist at gennemføre lejlighedsvist bygherretilsyn på byggepladsen. Vejdirektoratet stationerede dog en fast tilsynsmedarbejder på byggepladsen fra august 2003 til bygherretilsyn og til koordinering af blandt andet kvalitetsstyring og kvalitetskontrol med Vejcons pladsorganisation og fagtilsyn. Vejdirektoratets tilstedeværelse på byggepladsen har klart skabt større enighed og forståelse hos Vejcon for krav til kvalitetsstyring. Vejdirektoratet har således på denne måde haft en positiv rolle som katalysator for en samlet, optimeret kvalitetsstyringsindsats. Den daglige bemanding fra Vejdirektoratet på byggepladsen har også været medvirkende til et samarbejde med Vejcon om håndtering af konkrete projektafvigelser og -ændringer, og har således medvirket til at sikre tidlig enighed om Vejcons opfyldelse af Vejdirektoratets kvalitetskrav til det færdige anlæg. Samarbejdsmodellen er uafhængig af valg af totalentreprise som udbudsform, men den har haft væsentlig betydning for totalentreprisens positive gennemførelse. Vejdirektoratet og Vejcons konsortiedeltagere har som følge af samarbejdsmodellen deltaget med engagement på alle organisatoriske niveauer. 14

15 Samarbejdsmodellen har været et aktiv og har medvirket til at flytte fokus fra en ren totalentreprise til et udvidet samarbejde mellem parterne ved brug af elementer fra partnering. VÆRDIER focus på et åbent og tillidsfuldt samarbejde dialog om udfordringer og konflikter beslutninger med respekt for aftaler MÅL vejanlægget skal udføres som aftalt kvalitet som resultat af et velfungerende samarbejde alle involverede skal være tilfredse SUCCESKRITERIER aflevering og ibrugtagning til aftalt tid udført indenfor aftalt økonomi udført med den aftalte kvalitet figur 10: samarbejdsmodel værdier, mål, succeskriterier 5.2 Kommunikation og information Totalentreprisen og samarbejdsmodellen er understøttet af en samlet kommunikationsplan, som Vejcon har udarbejdet for at sikre dels den interne kommunikation dels en målrettet kommunikation til projektets interessenter og omgivelser i øvrigt - den eksterne kommunikation. Mødestrukturen har haft stor betydning for Vejcons og Vejdirektoratets kommunikation og samarbejde om totalentreprisen. Udover de faste projektorienteringsmøder og styregruppemøderne har det været et væsentligt element i samarbejdet, at der er afholdt både et indledende, vellykket teambuilding-seminar og efterfølgende erfaringsopsamlingsmøder med jævne mellemrum. 15

16 Styregruppemøder orientering om projektstade focus på problemsager konfliktløsning 2-5 måneders interval 2-5 må Erfaringsopsamlingsmøder opfølgning på succeskriterier diskussion af samarbejdsmodel vurdering af opnåede resultater 2-5 måneders interval figur 11: mødestrukturen i totalentreprisesamar bejdet Projektorienteringsmøder focus på projektstatus afklaring vedr. tid og økonomi projektændringer kvalitet og miljø omgivelser og øvrige interessenter konfliktløsning hver 14. dag Vejcon har endvidere oprettet og vedligeholdt en project-web til at understøtte samarbejdet i anlægsorganisationen i hele projektforløbet. Project-WEB en har været et stort aktiv i forbindelse med den interne kommunikation og information i selve projektorganisationen, men har selvom den har været tilgængelig for andre interessenter ikke haft stor betydning for den eksterne kommunikation til projektets omgivelser i øvrigt. Project-WEB en har været anvendt til kommunikation, primært formidling af den omfattende projektdokumentation, men også information om selve totalentreprisen, herunder samarbejdsmodellen. F.eks. har referater fra styregruppemøder og erfaringsopsamlingsmøder været tilgængelige på project- WEB en. Vejcon figur 12: project- WEB uddrag af opbygning og indhold Motortrafikvejen Riis-Ølholm o projekt o lodsejer o ledningsejer o myndigheder Nyhedsinfo Kontakt Vejcon indholdsfortegnelse mødereferater organisation tegninger Vejcon referater økonomi tidsplan miljø KS-materiale afsætningsdata - opmålinger myndigheder - lodsejer diverse kalender 16

17 5.3 Organisation ved projektering og udførelse Fra den tidlige start af projektet til færdiggørelse og ibrugtagning har alle i projektet haft fokus på at synliggøre projektdeltagernes roller og ansvar. Det har været afgørende, at såvel Vejdirektoratet som Vejcon har haft en en-tydig beslutningsdygtig organisation. Totalentreprisens styregruppe Projektgruppe Vejcon projektgruppe Vejdirektoratets projektgruppe Byggepladsorganisation figur 13: anlægsorganisationen - totalentreprisen Riis-Ølholm Fælles holdninger til projekt og proces har således været et væsentligt emne ved teambuildingseminar og efterfølgende møder og seminarer. Vejdirektoratet har i projektforløbet løbende vurderet bygherre- og bestillerrollen. Det har været væsentligt for Vejdirektoratet at fastholde forpligtelsen til at fastsætte og aftale kvalitetsniveau og overlade det til Vejcon at fastlægge projekt og mængder samt sikre udførelse med tilhørende kontrol i overensstemmelse med totalentrepriseaftalen. Vejdirektoratet har som en direkte følge af kritikken af Vejcons kvalitetsstyringsindsats i projektforløbet valgt at styrke pladsorganisationen med øget bygherretilsyn fra august

18 Denne ekstra ressourceindsats skal ses i lyset af, at Vejdirektoratets opgave med at fastsætte og fastholde den aftalte kvalitet ikke i tilstrækkeligt omfang kunne løses ved et lejlighedsvist bygherretilsyn. Vejcon har i projektforløbet haft organisationen som indsatsområde, og det har blandt andet betydet følgende: Vejcon har en fælles styregruppe internt i konsortiet, som har opstillet og vedligeholder fælles mål for konsortiet og for den konkrete anlægsopgave Vejcons tilbudsorganisation har i videst muligt omfang fortsat samarbejdet i projekterings- og udførelsesfasen Vejcon har oprettet en intern anlægsorganisation med stor ledelsesfokus for at sikre hurtige, korte og effektive beslutningsveje Vejcon har dobbeltbemandet projektledelsen med en projektleder og en entrepriseleder. Vejcon har i hele udførelsesperioden fastholdt en smal fagtilsyns- og kvalitetsstyringsorganisation med støtte fra rådgivere. Organisationen blev grundlæggende ikke ændret på trods af Vejdirektoratets forventninger og gentagne anmodninger om en styrkelse af Vejcons kvalitetsstyringsindsats. Vejcons organisation blev dog som følge af kritikken i et vist omfang styrket med ekstra fagtilsynsressourcer for at aflaste enkeltpersoner i Vejcon s pladsorganisation. Vejdirektoratet og Vejcon er i projektforløbet nået til enighed om principper for kvalitetsstyring og gennemførelse af kvalitetskontrol. Den ekstra ressourceindsats hos Vejdirektoratet til bygherretilsyn og hos Vejcon til fagtilsyn er en integreret del af parternes fælles beslutninger om ændringer af anlægsorganisationen. 5.4 Konfliktløsning i projektforløbet Konfliktløsningsmodellen er tæt knyttet til den niveauopdelte organisation i samarbejdsmodellen til de 3 niveauer, som omfatter henholdsvis totalentreprisens styregruppe, projektgruppe og pladsorganisation. 18

19 NIVEAU Pladsorganisation Projektgruppe Styregruppe KONFLIKTLØSNING, TIDSFRISTER Dag til dag (indenfor ca. 14 dage) Møder hver 14. dag (indenfor 3 møder) Møder hver 3. måned (indenfor 2 møder) figur 14: anlægsorganisationens konfliktløsningsmodel Konflikter mellem parterne kan f.eks. omfatte økonomi og tid samt kvalitet, f.eks. projektmæssige forhold og kvalitetsstyring. Konfliktløsningsmodellens bærende idé er, at konflikter løses på det lavest mulige niveau i organisationen, normalt indenfor en på forhånd aftalt tidsfrist. Hvis en konflikt ikke løses indenfor tidsfristen, løftes konflikten til næste organisatoriske niveau i samarbejdsmodellen. I projektforløbet er konflikter ikke altid løst indenfor de aftalte tidsfrister. Forhandlinger er ofte fortsat på projektgruppeniveau for at sikre en løsning frem for at søge konflikten løst i styregruppen. Kun relativt få konflikter er løftet til og løst på styregruppeniveau. Ingen konflikter er uløste i styregruppen. Styregruppen er løbende blevet orienteret om uoverensstemmelser mellem parterne, som indeholder en større økonomisk risiko. Projektgruppen har normalt afhandlet de økonomiske aftaler mellem parterne, og resultatet fremgår af styregruppemødereferaterne. Som eksempler på konkrete konfliktemner, der har været drøftet på styregruppeniveau kan nævnes: Vejcons kvalitetsstyring, hvor styregruppen nedsatte en fælles arbejdsgruppe, der medvirkede til at sikre en løsning i projektforløbet Vejcons udgifter til flytning af højspændingsledninger. Konflikten er afklaret uden styregruppens medvirken, da Vejcon har fået medhold i dækning af krav til flytning af højspændingsledningerne ved en retssag mellem ledningsejer og Vejcon. Umiddelbart inden afleveringen har projektgruppen drøftet og afklaret ekstrakrav fra Vejcon vedrørende ekstra udsætningsarealer samt krav vedrørende blød, dårlig bund/ udskiftning af planum. Kravene var varslet af Vejcon og kendt i projektgruppe og styregruppe over en længere periode. 19

20 20 Konfliktløsningsmodellen kan håndtere og afklare konflikter internt i den fælles anlægsorganisation, men den tager ikke stilling til håndtering af konflikter overfor omverdenen, som fortsat i al væsentlighed forudsættes løst med Vejdirektoratets medvirken.

21 6. Totalentreprisens succeskriterier Ved et opstartmøde teambuildingseminar - i januar 2003 med deltagelse af repræsentanter fra styregruppe, projektgruppe og pladsorganisation blev projektets succeskriterier drøftet og fastlagt. Succeskriterierne for projektet kan kort resumeres til følgende: Tid; Aflevering og ibrugtagning til aftalt tid - dvs. aflevering og ibrugtagning af et fuldt færdigt, i videst mulige omfang mangelfrit vejanlæg indenfor den aftalte tidsfrist Økonomi; Udført indenfor den aftalte økonomi - dvs. overholdelse af budget baseret på tilbudet fra Vejcon og totalentrepriseaftalen, med respekt for den aftalte projektpulje Kvalitet; Udført med den aftalte kvalitet - dvs. som beskrevet i udbudsmaterialet fra Vejdirektoratet, tilbudet fra Vejcon og indholdet i totalentrepriseaftalen SUCCESKRITERIER OPFYLDT TID Ja aflevering før aftalt tid med incitamentsbetaling til Vejcon ØKONOMI Ja anlægsbudgettet overholdt med accepterede ekstraomkostninger KVALITET Ja vejanlægget afleveret i den aftalte kvalitet med accepterede projektændringer figur 15: succeskriterier inkl. vurdering af deres opfyldelse For Vejcon gælder specielt, at succeskriteriet»økonomi«også indeholder en forventning hos konsortiet om, at planlagt fortjeneste opnås. 21

22 6.1 Økonomi - anlægsomkostninger Vejdirektoratet har budgetteret anlægsomkostningerne før udbud dels i budgetskemaer, som er udarbejdet inden beslutning om totalentreprise dels ved licitationsoverslag umiddelbart inden tilbudsafgivelse. Vejdirektoratet har endvidere i sommeren 2004 udarbejdet et budget for anlægsomkostningerne ved hjælp af Vejdirektoratets nye overslagssystem. Vejcon har afgivet tilbud ved licitationen den 31. maj 2002, stort ca. kr. 179 mio. ekskl. moms. Den detaljerede opdeling af den samlede totalentreprisesum fremgår af Vejcons tilbudsliste og er resumeret af Vejdirektoratet i oversigt over tilbudssummer ved licitationen [se litteraturliste]. H. Hoffmann & Colas VEJCON Sønner Novejfa Licitationsresultat, excl. moms 179 mio. 208 mio. 209 mio. figur 16: oversigt over licitationsresultater Vejcons og de to øvrige tilbudsgiveres samlede tilbud er bedømt af Vejdirektoratet i henhold til den i udbudsmaterialet oplyste vurderingsmodel. Det skal bemærkes, at Vejcon i forbindelse med tilbudsafgivelsen dels har indregnet besparelser ved projektoptimeringer i tilbudssummen primært i form af mængdereduktioner, dels har tilbudt Vejdirektoratet et antal optioner, som udløser besparelser. De fleste optioner er fravalgt, men enkelte er tilvalgt af Vejdirektoratet. Vejdirektoratet anvender generelt successiv-princippet ved fastsættelse af budgettal, og middeltallene benyttes ved sammenligning af budgettal med de indkomne tilbud. Et overblik over de samlede budgetterede, aftalte og realiserede anlægsomkostninger fremgår af nedenstående skema. Foreløbigt Licitations- Budget Entreprise- Realiserede budget overlag 2004 aftale anlægsomkostninger Anlægssum excl. moms ,2 188 Alle tal er index medio 2003 bortset fra realiserede anlægsomkostninger figur 17: sammenstilling af anlægsomkostninger, totalentreprisen 22

23 Som det fremgår af ovenstående skema, kan der umiddelbart konstateres en besparelse på samlet ca. kr. 30 mio. ekskl. moms ved at sammenholde de realiserede anlægsomkostninger med de budgetterede anlægsomkostninger for totalentreprisen Riis-Ølholm. På ovennævnte grundlag kan det ikke umiddelbart konkluderes, at totalentrepriseformen generelt giver billigere projekter end traditionelle udbud, da: 2 af de 3 tilbudsgivere gav tilbud, som var i god overensstemmelse med Vejdirektoratets budget/licitationsoverslag Vejcon er et nystiftet konsortiesamarbejde som ønskede succes ved tilbudsafgivelsen, dvs. Vejcon ved et grundigt, optimeret tilbudsarbejde ville vinde totalentreprisen Vejcon har efterfølgende oplyst, at det strategisk blev besluttet at afgive et tilbud med et fornuftigt, sædvanligt dækningsbidrag, men med et reduceret risikobeløb tilpasset den aktuelle opgave. Det skal bemærkes, at Vejcon også efter aftaleindgåelsen har indarbejdet og udført projektoptimeringer, som generelt lever op til kravene i udbudsmaterialet og dermed til Vejdirektoratets formulerede krav og ønsker. 6.2 Økonomi - styring af anlægsomkostninger Vejdirektoratet og Vejcon drøftede ved fastlæggelse af succeskriterier for totalentreprisen, hvordan økonomi kunne håndteres som et fælles succeskriterium. Det blev besluttet, at oprette en bank, hvor eventuelle ekstraudgifter kompenseres af tilsvarende besparelser. Som udgangspunkt forudsættes, at banken går i nul. Banken indeholder således en plus/minus liste, som dækker den samlede økonomi for tillægs- og fradragsarbejder. Der er ved afleveringen en samlet forhandlet og godkendt ekstraudgift på i alt ca. kr. 5 mio. ekskl. moms i banken. Af de samlede mer-/ mindreudgifter udgør udgifter til jordkørsel ad tvangsruter ca. kr. 2,1 mio. ekskl. moms. Forliget mellem parterne om konfliktemner, som er færdigforhandlet af projektledelsen umiddelbart inden aflevering, udgør ca. kr. 3,1 mio. ekskl. moms. 23

GENERELLE ERFARINGER MED ORGANISERING AF VEJPROJEKTER SAMT MERE SPECIFIKKE ERFARINGER FRA OPP PROJEKTET KLIPLEV - SØNDERBORG

GENERELLE ERFARINGER MED ORGANISERING AF VEJPROJEKTER SAMT MERE SPECIFIKKE ERFARINGER FRA OPP PROJEKTET KLIPLEV - SØNDERBORG Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 2 Offentligt GENERELLE ERFARINGER MED ORGANISERING AF VEJPROJEKTER SAMT MERE SPECIFIKKE ERFARINGER FRA OPP PROJEKTET KLIPLEV - SØNDERBORG TRANSPORTUDVALGETS

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. AFHOLDELSE AF MØDER... 3 3.1 Bygherremøder

Læs mere

RÅDGIVNING H20.06.R01

RÅDGIVNING H20.06.R01 UDBUDSBETINGELSER RÅDGIVNING H20.06.R01 Rådgivning vedrørende støjskærm ved Kongsted N. rasteplads AUGUST 2014 2 af 9 SIDE H20.06.R01 Indhold Indholdsfortegnelse BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

Udbudsregler, krav og procedurer

Udbudsregler, krav og procedurer 23. august 2010 Udbudsregler, krav og procedurer - Lovgivning Tilbudsloven og Udbudsdirektivet - Entrepriseformer - Udbudsformer - Udvælgelseskriterier - tildelingskriterier Regler Tilbudsloven Hvad siger

Læs mere

Licitation. Afholdelse og godkendelse samt indgåelse af entreprisekontrakter

Licitation. Afholdelse og godkendelse samt indgåelse af entreprisekontrakter Licitation Afholdelse og godkendelse samt indgåelse af entreprisekontrakter Senest ajourført den 26. januar 2010 LICITATION AFHOLDELSE OG GODKENDELSE SAMT INDGÅELSE AF ENTREPRISEKONTRAKTER 1. KOMPETENCE-

Læs mere

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Pkt. nr. 8 Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget: 1. at tage orientering om større byggeprojekter

Læs mere

ANNONCERING AF TILBUDSINDHENTNING

ANNONCERING AF TILBUDSINDHENTNING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. marts 2012 12/03282-1 Lene Tørnæs Helbo lthe@vd.dk +45 7244 3749 ANNONCERING AF TILBUDSINDHENTNING BYGHERRERÅDGIVNING FOR BROER I ENTREPRISE 0410.001, UDBYGNING

Læs mere

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Oktober 2011 11/16307 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 11/16249 7244 3652 Hans-Carl Nielsen h UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING BESTEMMELSER

Læs mere

Sammenligning af tidligt udbud i hhv. hovedentreprise eller totalentreprise

Sammenligning af tidligt udbud i hhv. hovedentreprise eller totalentreprise Sammenligning af tidligt udbud i hhv. hovedentreprise eller totalentreprise 1. Baggrund I kontrakten med Rådgiverkonsortiet Medic OUH er angivet, at Nyt OUH projektet skal udbydes i stor- og fagentrepriser.

Læs mere

Analyse af problemstillingerne

Analyse af problemstillingerne Analyse af problemstillingerne I dette kapitel analyseres de i kapitel 3 udvalgte problemstillinger med problemtræer, for at fastlægge hvad der er årsagerne til problemstillingerne. 4.1 Analyse med problemtræer...

Læs mere

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1. Procedurer for udbud og valg af rådgiver 2 1.1 Lovgivning 2 1.2 Rådgivningsydelser 2 1.2.1 Bygherrerådgivning 2 1.2.2 Projektering 3 1.2.3 Valg

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående:

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. juli 2012 12/05799-2 Anne Mette Sommer ANSO@vd.dk +45 7244 2239 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud ANL-UDB.R002 Rammeaftale om rådgivning

Læs mere

RAMMEAFTALER VEDRØRENDE RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED ITS-SYSTEMER BESKRIVELSE AF YDELSERNE

RAMMEAFTALER VEDRØRENDE RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED ITS-SYSTEMER BESKRIVELSE AF YDELSERNE BILAG 1 RAMMEAFTALER VEDRØRENDE RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED ITS-SYSTEMER BESKRIVELSE AF YDELSERNE MAJ 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333

Læs mere

Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1 Procedurer for udbud og valg af rådgiver...2 1.1 Lovgrundlag...2 1.2 Rådgivningsydelser...2 1.2.1 Bygherrerådgivning...2 1.2.2 Projektrådgivning...3

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Partnering i Favrskov. Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand

Partnering i Favrskov. Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand Partnering i Favrskov Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand Favrskov Forsyning Favrskov Spildevand Ledningsnettet Fakta om ledningsnettet i Favrskov 827 km. ledning - heraf 173 km. fællesledninger

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012

UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 6620.700 Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 UKP Indhold 6620 700 Udbudskontrolplaner Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726 (Kirsten Thorup, Kirsten Thøgersen) 29. oktober 2013 K E N D E L S E Vand og Teknik A/S (advokat Ole Møller Jespersen, Horsens) mod Ringkøbing-Skjern Vand A/S

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 2 - Indholdsfortegnelse Forord side 3 Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsarbejder er at sikre, at der skabes

Læs mere

Bestemmelser om miniudbud. Rådgivning for Vejdirektoratets små broer og bygværker

Bestemmelser om miniudbud. Rådgivning for Vejdirektoratets små broer og bygværker Bestemmelser om miniudbud Rådgivning for Vejdirektoratets små broer og bygværker Oktober 2013 BESTEMMELSER OM MINIUDBUD 3 1 TILDELING AF RÅDGIVERAFTALER 3 1.1 Vurderingsmodel 4 2 BESTEMMELSER OM MINIUDBUD

Læs mere

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE 1.1 Undertegnede, Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter i det følgende kaldet bygherren, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren,

Læs mere

Bilag 2 UDKAST TIL RAMMEAFTALE OM VEJPROJEKTERING MV. VEDRØRENDE MINDRE ANLÆGSOPGAVER. Vil fremgå af rekvisitionen for de konkrete opgaver.

Bilag 2 UDKAST TIL RAMMEAFTALE OM VEJPROJEKTERING MV. VEDRØRENDE MINDRE ANLÆGSOPGAVER. Vil fremgå af rekvisitionen for de konkrete opgaver. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON November 2013 13/18808-1 Morten Weigand mwe@vd.dk 7244 3059 Bilag 2 UDKAST TIL RAMMEAFTALE OM VEJPROJEKTERING MV. VEDRØRENDE MINDRE ANLÆGSOPGAVER SAP OPGAVENR.

Læs mere

Tildeling ved udbud i distrikt øst af drifts og vedligeholdelse af statsveje

Tildeling ved udbud i distrikt øst af drifts og vedligeholdelse af statsveje Tildeling ved udbud i distrikt øst af drifts og vedligeholdelse af statsveje artikel til www.udbudsportalen.dk Af kontraheringschef Per Simonsen, Vejdirektoratet, Driftsområdet og Mogens Høgsted, Vive

Læs mere

Transport- og Bygningsministeriet. Granskning af letbanen på Ring 3 Ledelsesresumé

Transport- og Bygningsministeriet. Granskning af letbanen på Ring 3 Ledelsesresumé Transport- og Bygningsministeriet Granskning af letbanen på Ring 3 Ledelsesresumé Ledelsesresumé Transport- og Bygningsministeriet har igangsat en granskning af anlægsbudget og udbudsmateriale for letbanen

Læs mere

OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Bygherrerådgivning For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandreservoir. Juli 2015

OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Bygherrerådgivning For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandreservoir. Juli 2015 OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Bygherrerådgivning For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandreservoir Juli 2015 Nuuk, 01. juli 2015 1. Generelt Nukissiorfiit opfordrer hermed til afgivelse af tilbud på følgende rådgivning;

Læs mere

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse Vordingborg Kommune Side 1 af 5 Almindelige bestemmelser Denne SBV er supplerende, særlige betingelser til "Almindelige betingelser for teknisk rådgivning og bistand, ABR 89". Alle dokumenter i nærværende

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægs

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægs Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008 K E N D E L S E Elindco Byggefirma A/S (advokat Ole Bernt Hasling, Roskilde) mod Universitets-

Læs mere

Rådgivning for Vejdirektoratets små broer og bygværker

Rådgivning for Vejdirektoratets små broer og bygværker Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Rådgivning for Vejdirektoratets små broer og bygværker Oktober 2013 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD 3 1 ALMENT 3 2 OPGAVEN 3 3 UDBUD 3 3.1 Udbudsform 3 3.2 Aftaleform

Læs mere

PARTNERINGAFTALE FOR VEDLIGEHOLD AF KOMMUNALE VEJE

PARTNERINGAFTALE FOR VEDLIGEHOLD AF KOMMUNALE VEJE SVENDBORG KOMMUNE, TRAFIK OG INFRASTRUKTUR PARTNERINGAFTALE FOR VEDLIGEHOLD AF KOMMUNALE VEJE Udbud September 2016 1. Aftalens baggrund og overordnede formål Partneringaftalens formål er at skabe de bedst

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Dagsorden. Orientering om udbud ved Thisted Vand

Dagsorden. Orientering om udbud ved Thisted Vand Dagsorden Orientering om udbud ved Thisted Vand 1. Beskrivelse af licitations-og entrepriseformer og baggrunden for valg af de forskellige udbudsformer 2. Udbud gennemført i 2015 3. Forventede udbud i

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER AGGERS.R01. Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen i Limfjorden JULI 2014

UDBUDSBETINGELSER AGGERS.R01. Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen i Limfjorden JULI 2014 UDBUDSBETINGELSER AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen i Limfjorden JULI 2014 2 af 7 Indhold AGGERS.R01 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3

Læs mere

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 Bygningsstyrelsen Planlægning af byggeri i en politisk kontekst Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 25-09-2014 1 Indhold Hvem er Bygningsstyrelsen? Fokusområder Planlægning af byggeri i en politisk

Læs mere

Praktikanter i Kommunens udbud Vejledning til Rådgivere.

Praktikanter i Kommunens udbud Vejledning til Rådgivere. Praktikanter i Kommunens udbud Vejledning til Rådgivere. Rammer og organisering Faxe Kommune har besluttet, at der i udbud af opgaver til private leverandører skal stilles krav om beskæftigelse af praktikanter.

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38 Offentligt Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2 Offentligt j.nr. 06-014656 Dato : 21. november 2006 Til Folketingets Finansudvalg Hermed fremsendes statusrapport

Læs mere

HVAD SKER HVORNÅR - NÅR VI UDBYGGER STØRRE VEJE

HVAD SKER HVORNÅR - NÅR VI UDBYGGER STØRRE VEJE HVAD SKER HVORNÅR - NÅR VI UDBYGGER STØRRE VEJE UDGIVET AF Vejdirektoratet Marts 2013 ISBN 9788770603119 WEB ISBN 9788770603133 OPLAG 100 stk. NÅR VEJEN NÆR DIG SKAL UDBYGGES På de næste sider finder du

Læs mere

Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse

Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse Indhold Indledning Vigtig... 1 Entrepriseform... 2 Lovgivning... 2 Forsikringer... 3 Byggesagsbeskrivelsen (NCC standard byggesagsbeskrivelse)...

Læs mere

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen.

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen. 3. BYGGEPROCESSEN 3. BYGGEPROCESSEN Formået med kapitlet er at redegøre for aktiviteterne og samspillet mellem aktørerne i byggeprocessen, på baggrund af de beskrevne aktører. Byggeprocessen er her defineret,

Læs mere

Interviewreferat. Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30. Projektleder, arkitektfirmaet. Interviewede: Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet

Interviewreferat. Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30. Projektleder, arkitektfirmaet. Interviewede: Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet Interviewreferat Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30 Interviewede: Projektleder, arkitektfirmaet Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet Interviewområder: Projektmaterialet o Udarbejdelse af projektmateriale

Læs mere

hvad sker hvornår - Når vi anl ægger større veje

hvad sker hvornår - Når vi anl ægger større veje hvad sker hvornår - Når vi anl ægger større veje Udgivet af Januar 2013 ISBN 9788770603089 WEB ISBN 9788770603102 oplag 250 stk. Når du får et stort vejanlæg som nabo På de næste sider finder du en tidsplan

Læs mere

Byggestyring. Byggeprocessen fra start til slut. Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? BYGGERÅDGIVNING. Landbrugets -SÅ ER DU SIKKER

Byggestyring. Byggeprocessen fra start til slut. Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? BYGGERÅDGIVNING. Landbrugets -SÅ ER DU SIKKER Byggeprocessen fra start til slut Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? Tidsplan for byggeriet Ide Skitse Myndighedsbehandling Økono mi Skitse Teg ning Licitati on Byggeperiode Hvordan bliver jeg en

Læs mere

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring Handlingsplan for gennemførelsen erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring 24. oktober _Rev. 31.oktober _Rev. 12. november Rebild Kommune Erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring.

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for totalrådgivning ved byggeri i fag- og hovedentreprise

Ydelsesbeskrivelse for totalrådgivning ved byggeri i fag- og hovedentreprise Ydelsesbeskrivelse for totalrådgivning ved byggeri i fag- og hovedentreprise Bilag til totalrådgivningskontrakt Etablering af sundhedshus i Skærbæk 3. september 2012 YDELSESBESKRIVELSE FOR TOTALRÅDGIVNING

Læs mere

Høring om Byggeriets fremtidige aftalesystem. Borups Højskole onsdag den 25. april 2012

Høring om Byggeriets fremtidige aftalesystem. Borups Højskole onsdag den 25. april 2012 Høring om Byggeriets fremtidige aftalesystem Borups Højskole onsdag den 25. april 2012 Styrker ved det nuværende aftalesystem Der er lang tradition for, at parterne i byggeriet selv udvikler de særlige

Læs mere

Aftale for udbud af Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser (ekskl. drift)

Aftale for udbud af Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser (ekskl. drift) Svendborg Kommune Miljø og Teknik Byggerådgivning Side 2 Maj 2007 / jyt Rev. April 2008 / jyt Aftale for udbud af Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser (ekskl. drift) Aftalen er udarbejdet med

Læs mere

Vejledning til håndtering af Svendborg Kommunes arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler

Vejledning til håndtering af Svendborg Kommunes arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler Arbejdsklausuler og Uddannelsesklausuler i udbud 1 Vejledning til håndtering af Svendborg Kommunes arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler 1. Indledning Økonomiudvalget vedtog den 18. juni 2013, at der

Læs mere

14210.R01. oktober 2013

14210.R01. oktober 2013 tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) 14210.R01 HOVEDRÅDGIVER ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN oktober 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON September 2013 13/19160 Peter Boding pbod@vd.dk +45 7244

Læs mere

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER Skorpeskolen Princip illustration Udbudsbetingelser Dateret: 04.01.2017 Udbudsbetingelser Side : 2/7 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser... 3 1.2 Tildeling...

Læs mere

AFTALER VEJREGELRÅDGIVNING CEN-RÅDGIVER

AFTALER VEJREGELRÅDGIVNING CEN-RÅDGIVER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. september 2011 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 AFTALER VEJREGELRÅDGIVNING CEN-RÅDGIVER BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SEPTEMBER 2011 Niels Juels

Læs mere

- Partnering i relation til nationale cirkulærer og EU s udbudsdirektiver

- Partnering i relation til nationale cirkulærer og EU s udbudsdirektiver Maj 2000 Nye samarbejdsformer - Partnering i relation til nationale cirkulærer og EU s udbudsdirektiver Dette notat er et arbejdspapir, som er udarbejdet i forbindelse med Projekt Nye Samarbejdsformer

Læs mere

Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1

Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1 Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1 1. Baggrund for den eksterne kvalitetssikring Som led i at sikre det bedst mulige beslutningsgrundlag for Folketingets vedtagelse af store anlægsprojekter

Læs mere

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Tønder Kommunes Entreprenørafdeling

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Tønder Kommunes Entreprenørafdeling Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af s Entreprenørafdeling Kongevej 57 6270 Tønder September 2014 Konkurrenceudsættelse Entreprenørafdelingen Ejendom, Plan og Drift 1

Læs mere

UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 01. UDBUDSBREV MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I.

UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 01. UDBUDSBREV MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 01. UDBUDSBREV MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. «Totalentreprenør» 17 juni 2016 Udbudsbrev Vedr.: FrederiksborgCentret

Læs mere

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Tryk F11 for at navigere mellem felterne [Denne vejledende tekst skal slettes] AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND ESDH SAGSNR. Tilføj ESDH sagsnr. SAP OPGAVENR. Tilføj

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: Statager & Partner A/S Gyldigt til og med: Den 12. april 2014 Er evalueringen afbrudt?: Nej Bygge Rating for entreprisen Skala: Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker

Læs mere

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4.

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4. Herning Kommune opfordrer herved investorer, totalentreprenører og konsortier til at søge prækvalifikation i forbindelse med et projekt for en ny busterminal samt helhedsplan for Banegårdspladsen i Herning.

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: LM BYG A/S Gyldigt til og med: 2. august 2016 Er evalueringen afbrudt?: Nej Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker Kundetilfredshed Skala: Projektinformation Kunde

Læs mere

Opførelsen af Køge Park udbydes som én samlet totalentreprisekontrakt, jf. nedenfor.

Opførelsen af Køge Park udbydes som én samlet totalentreprisekontrakt, jf. nedenfor. Advokatpartnerselskab Henrik Puggaard Advokat J.nr. 289785-3-1-GTH BILAG 9 TIL GRUNDKØBSAFTALEN Regler for gennemførelse af udbud af totalentreprisekontrakt 1. Udbudsforpligtelsen Til opfyldelse af Grundkøbsaftalens

Læs mere

1. Generelt Nærværende bilag udgør ordregivers opgavebeskrivelse. Bilaget udgør efter tilbudsafgivelse bilag 2 til kontrakten.

1. Generelt Nærværende bilag udgør ordregivers opgavebeskrivelse. Bilaget udgør efter tilbudsafgivelse bilag 2 til kontrakten. Bilag 2 Ordregivers opgavebeskrivelse 1. Generelt Nærværende bilag udgør ordregivers opgavebeskrivelse. Bilaget udgør efter tilbudsafgivelse bilag 2 til kontrakten. 2. Om selve anlægsprojektet Der skal

Læs mere

7 veje til en SMV-venlig udbudspolitik Håndværksrådets bud på en SMV-venlig kommunal udbuds- og indkøbspolitik

7 veje til en SMV-venlig udbudspolitik Håndværksrådets bud på en SMV-venlig kommunal udbuds- og indkøbspolitik 7 veje til en SMV-venlig udbudspolitik Håndværksrådets bud på en SMV-venlig kommunal udbuds- og indkøbspolitik Kommunerne er uden sammenligning Danmarks største indkøbere. Alligevel udbyder mange kommuner

Læs mere

Principaftale ( Aftalen ) mellem Fredericia Kommune og FredericiaC om infrastruktur

Principaftale ( Aftalen ) mellem Fredericia Kommune og FredericiaC om infrastruktur Principaftale ( Aftalen ) mellem Fredericia Kommune og FredericiaC om infrastruktur 1. Baggrund I forbindelse med udviklingen af FredericiaC-området ændrer FredericiaC P/S ("FredericiaC") infrastrukturen

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ENTREPRISE 12810.210. Etablering af vandhuller. Næstved - Rønnede >>> Næstved omfartsvej DECEMBER 2013

UDBUDSBETINGELSER ENTREPRISE 12810.210. Etablering af vandhuller. Næstved - Rønnede >>> Næstved omfartsvej DECEMBER 2013 UDBUDSBETINGELSER ENTREPRISE 12810.210 Etablering af vandhuller Næstved - Rønnede >>> Næstved omfartsvej DECEMBER 2013 12810.210 Etablering af vandhuller. Udbudsbetingelser. Orientering. I forbindelse

Læs mere

Cykel- og gangsti på Jernbanebroen - status.

Cykel- og gangsti på Jernbanebroen - status. Punkt 11. Cykel- og gangsti på Jernbanebroen - status. 2012-1180. Teknik- og Miljøforvaltningen fremsender til Teknik- og Miljøudvalgets orientering en status på projektet for en cykel- og gangsti påhængt

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER

RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER APRIL 2014 1 af 6 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Der skal afgives tilbud på den vedlagte tilbudsliste (TBL). På tilbudslisten

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Rammeudbud - en anden metode til udbud af renoveringsopgaver

Rammeudbud - en anden metode til udbud af renoveringsopgaver Rammeudbud - en anden metode til udbud af renoveringsopgaver 15. juni 2005 Rørcenterdagene 2005 SSTT Årsmøde 2005 Af Bo Bonnerup, Carl Bro as bbn@carlbro.dk 2005, Carl Bro as - side 1 Disposition Hvad

Læs mere

Nyt OUH som totalentreprise Konkurrencepræget dialog

Nyt OUH som totalentreprise Konkurrencepræget dialog Nyt OUH som totalentreprise Konkurrencepræget dialog Delprojekt 05 Klynge V1 (DP05) Delprojekt 06 Klynge V2 (DP06) Delprojekt 07 Klynge Ø2 (DP07) Delprojekt 08 Klynge Ø1 (DP08) Informationsmøde den 28.

Læs mere

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... ger n i n e r o if En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 For entreprisen: Byggeafsnit OU37-2, Syddansk Universitet (sag nr. 1291-007) Virksomhed: H Skjøde Knudsen A/S Gyldigt til og med: 10. februar 2015 Er evalueringen afbrudt?:

Læs mere

Allerødruten Konkurrencebetingelser

Allerødruten Konkurrencebetingelser 1 Generel information... 2 1.1 Overordnet tidsplan... 2 1.2 Udbyder... 3 1.3 Tilbudsgivere... 3 2 Udbudsform... 3 3 Udbudsmateriale... 3 4 Regler for afgivelse af tilbud... 4 5 Ydelsesbeskrivelse... 4

Læs mere

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Indkaldelse af forslag og idéer til VVM-undersøgelse Juni 2017 Ny motorvej på strækning fra Give til Haderslev Med aftale mellem regeringen (V, LA og K), S, DF,

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Bilag 4. Praktikanter i Kommunens udbud Vejledning til rådgiver

GLOSTRUP KOMMUNE. Bilag 4. Praktikanter i Kommunens udbud Vejledning til rådgiver GLOSTRUP KOMMUNE Bilag 4 Praktikanter i Kommunens udbud Vejledning til rådgiver Rammerne Glostrup Kommune har besluttet, at der i kontrakter med private leverandører så vidt muligt skal stilles krav om

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLD 2013

SAMLET VEDLIGEHOLD 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. februar 2014 IBMA/KBP SAMLET VEDLIGEHOLD 2013 KORT REDEGØRELSE FOR DE RELEVANTE GRUNDE FOR TILDELINGSBESLUTNING Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015784 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Trine H. Garde) 10. april 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015784 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Trine H. Garde) 10. april 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015784 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Trine H. Garde) 10. april 2008 MT Højgaard A/S (advokat Tina Braad, Århus) mod K E N D E L S E 1. Slots- og Ejendomsstyrelsen 2. Helsingør

Læs mere

Ved bedømmelsen vægtes hovedkriterierne således, at tilbuddets tekniske værdi tillægges en

Ved bedømmelsen vægtes hovedkriterierne således, at tilbuddets tekniske værdi tillægges en SCENARIE A - TOTALRÅDGIVNING OG HOVED-/FAGENTREPRISE HOVEDAKTIVITETER Udarbejdelse af program Udarbejdelse af juridisk grundlag Annoncering Prækvalificering af totalrådgivere (5 udvælges) Udbud af totalrådgivning

Læs mere

HØRSHOLM KOMMUNE CENTER FOR EJENDOMME. Udbudspolitik. Bygge- og anlægsopgaver. Sidst revideret: 8-9-15

HØRSHOLM KOMMUNE CENTER FOR EJENDOMME. Udbudspolitik. Bygge- og anlægsopgaver. Sidst revideret: 8-9-15 HØRSHOLM KOMMUNE CENTER FOR EJENDOMME Udbudspolitik Bygge- og anlægsopgaver Sidst revideret: 8-9-15 1 UDBUDSPOLITIK Indholdsfortegnelse HØRSHOLM KOMMUNE 1 1 FORMÅL 3 2 UDBUDSPOLITIK 4 2.1 Afgrænsning 5

Læs mere

PRIMO-seminar Risikoledelse i bygge- og anlægsprojekter 6. marts 2007 013861-0079

PRIMO-seminar Risikoledelse i bygge- og anlægsprojekter 6. marts 2007 013861-0079 PRIMO-seminar Risikoledelse i bygge- og anlægsprojekter 6. marts 2007 OPP og samlet udbud Torben Brøgger 013861-0079 Torben Brøgger Bech-Bruun, Århus Partner i afdelingen for Fast ejendom, entreprise og

Læs mere

BUT. Udbud AD-AG.R04. Ortofoto og højdemodel på strækningen Sdr. Borup - Assentoft. November 2014

BUT. Udbud AD-AG.R04. Ortofoto og højdemodel på strækningen Sdr. Borup - Assentoft. November 2014 BUT Udbud AD-AG.R04 Ortofoto og højdemodel på strækningen Sdr. Borup - Assentoft November 2014 2 af 6 Indhold AD-AG.R04 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3 2.

Læs mere

UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING

UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Maj 2012 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING OPGAVEBESKRIVELSE

Læs mere

22. april Overordnet udbudsstrategi for letbanen på Ring 3

22. april Overordnet udbudsstrategi for letbanen på Ring 3 22. april 2015 Overordnet udbudsstrategi for letbanen på Ring 3 Indledning Ring 3 letbaneprojektet er nu så langt fremme i processen, at bestyrelsen skal beslutte den overordnede udbudsstrategi. Den overordnede

Læs mere

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri. Dansk Byggeri, 11. april 2013

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri. Dansk Byggeri, 11. april 2013 Indikatorer på Det fejlfrie byggeri Dansk Byggeri, 11. april 2013 Program Den kvantitative undersøgelse - Forhold der har særlig betydning - Store og små byggesager - Entrepriseformerne Den kvalitative

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

incitamentsbaserede aftaler

incitamentsbaserede aftaler Evaluering af anvendelsenn af incitamentsbaserede aftaler Indledning I budgetaftalen 2012 (herefter B2012) blev der vedtaget en hensigtserklæring (H26) om, at der medio 2012 skulle gennemføres en evaluering

Læs mere

Implementering af ny anlægsbudgettering. Helle Hagen Blæsbjerg Fagkoordinator, Anlægsanalyse

Implementering af ny anlægsbudgettering. Helle Hagen Blæsbjerg Fagkoordinator, Anlægsanalyse Implementering af ny anlægsbudgettering Helle Hagen Blæsbjerg Fagkoordinator, Anlægsanalyse Baggrunden for ny anlægsbudgettering Gentagende kritik af budgetteringen af større statslige anlægsprojekter.

Læs mere

Indstilling vedr. licitationsresultat/ Udbudspakke 04/ E800/ Byggeplads Nyt Aalborg Universitetshospital/ /. Version 2,

Indstilling vedr. licitationsresultat/ Udbudspakke 04/ E800/ Byggeplads Nyt Aalborg Universitetshospital/ /. Version 2, Indstilling vedr. licitationsresultat/ Udbudspakke 04/ E800/04-1900 Byggeplads Nyt Aalborg Universitetshospital/ 2015-06-01/. Version 2, 2015-06-03 Nyt Aalborg Universitetshospital/ Region Nordjylland/

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER FOR ROSKILDE FJORD FORBINDELSEN

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER FOR ROSKILDE FJORD FORBINDELSEN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER

Læs mere

PARTNERINGAFTALE. (Totalentreprisemodellen) Mellem. (navn, adresse ), i det følgende kaldet Bygherren

PARTNERINGAFTALE. (Totalentreprisemodellen) Mellem. (navn, adresse ), i det følgende kaldet Bygherren PARTNERINGAFTALE (Totalentreprisemodellen) Mellem (navn, adresse ), i det følgende kaldet Bygherren og (navn, adresse ), i det følgende kaldet Totalentreprenøren er der indgået nedenstående partneringaftale

Læs mere