Totalentreprisen Riis - Ølholm

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Totalentreprisen Riis - Ølholm"

Transkript

1 Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 200 Offentligt Totalentreprisen Riis - Ølholm Evaluering Notat - November 2004

2 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Konklusion Bygherrens - Vejdirektoratets - overvejelser Totalentreprisen fra beslutning til ibrugtagning Organisation og samarbejde Samarbejdsmodellens betydning Kommunikation og information Organisation ved projektering og udførelse Konfliktløsning i projektforløbet Totalentreprisens succeskriterier Økonomi - anlægsomkostninger Økonomi - styring af anlægsomkostninger Økonomi Vejdirektoratets driftsomkostninger Økonomi - totalentreprenørens indtjening Tid Kvalitet det færdige vejanlæg Kvalitet Vejcons Kvalitetsstyring Totalentreprisen riis-ølholm - sammenfatning Litteraturliste Annex A: Deltagere i interviewrunde, maj-juni

4 1. Indledning Denne rapport indeholder resultatet af en samlet evaluering af Totalentreprisen Riis-Ølholm en større anlægsopgave, hvor Vejdirektoratet har afprøvet en alternativ udbuds- og samarbejdsform. Evalueringen er gennemført med bistand fra Emcon A/S. Den 2 sporede motortrafikvej fra Riis til Ølholm er en del af rute 18 fra Herning til Vejle og er forberedt til en evt. fremtidig udbygning til 4 sporet motorvej. Motortrafikvejen forbinder hovedlandevej 344, Vejlevej - rute med landevej 348, Viborg Hovedvej - rute 13 - mellem Riis og Ølholm. Anlægsarbejderne omfatter ca. 13 km 2-sporet motortrafikvej med tilhørende over- og underføringer, andre bygværker og tilslutningsanlæg til eksisterende veje. figur 1: kortudsnit, vejstrækningen Riis-Ølholm I foråret 2002 er anlægsarbejderne udbudt i begrænset udbud efter forudgående prækvalifikation i henhold til EU s Bygge- og Anlægsdirektiv. Anlægsarbejderne er udbudt i totalentreprise, dvs. at totalentreprenøren udover ansvaret for udførelsen, har ansvaret for udarbejdelse af endeligt detailprojekt (hovedprojekt) og dermed mængdeansvaret. I alt 6 totalentreprenører søgte og 5 blev prækvalificeret til at afgive tilbud. 3 valgte at afgive tilbud, og tilbudet fra entreprenørkonsortiet Vejcon blev valgt som det økonomisk mest fordelagtige tilbud. 4

5 Deltagerne i Vejcons konsortiefællesskab er: MT Højgaard A/S (30%) Per Årsleff A/S (30%) Arkil A/S (30%) Jorton A/S (10%) Konsortiet har COWI A/S, Dissing + Weitling og Hedeselskabet tilknyttet som rådgivere. KONSORTIETS STYREGRUPPE KONSORTIET RÅDGIVERE COWI A/S MT Højgaard A/S Per Aarsleff A/S Arkil A/S Jorton A/S Dissing & Weitling Bro & Anlæg Anlæg Anlæg Bro Hedeselskabet BYGGEPLADSORGANISATIONEN figur 2: Vejcons konsortiefællesskab Selve evalueringen af Totalentreprisen Riis-Ølholm er gennemført i forbindelse med afslutning af anlægsarbejderne og ibrugtagning af den færdige motortrafikvej mellem Riis og Ølholm. Evalueringen tager udgangspunkt i en samlet gennemgang af tilgængeligt materiale vedrørende totalentreprisen samt en gennemført interviewrunde med deltagelse af udvalgte nøglepersoner fra selve anlægsorganisationen hos Vejdirektoratet og hos totalentreprenøren, Vejcon. Oversigt over deltagerne i interviewrunden samt deres rolle i anlægsorganisationen fremgår af Annex A. 5

6 2. Konklusion Totalentreprisen Riis-Ølholm er nu afsluttet med et positivt resultat for de involverede parter. Succeskriterier for totalentreprisen er opstillet i fællesskab af Vejdirektoratet og Vejcon. Ved afslutning af anlægsarbejderne og ibrugtagning af den færdige 2 sporede motortrafikvej er succeskriterierne i al væsentlighed opfyldt: Vejanlægget er afleveret til aftalt tid, åbningen og ibrugtagningen af det færdige vejanlæg er sket ca. 2 måneder før planlagt Vejanlægget er udført indenfor den aftalte økonomi, den afsatte anlægsbudgetramme er overholdt Vejanlægget er udført med den aftalte kvalitet, anlægsarbejderne er leveret i overensstemmelse med totalentrepriseaftalens krav til omfang og kvalitet. Evalueringen af samarbejdsformen ved anlæg af vejstrækningen Riis-Ølholm dvs. udbud i totalentreprise med en udvidet samarbejdsmodel og brug af elementer fra partnering - giver følgende detaljerede konklusioner: anlægsøkonomien afviger ikke fra totalentreprisens kontraktsum udover de aftalte ekstraarbejder, dvs. tillæg og fradrag til kontraktsummen. Alle ekstraarbejder i projektforløbet er således færdigforhandlet inden aflevering af totalentreprisen anlægsarbejderne er gennemført som en totalentreprise med alle entreprenører i en fælles anlægsorganisation, som har løst den samlede opgave figur 3: det færdige anlæg, set fra Ølholm den valgte samarbejdsmodel mellem Vejdirektoratet og Vejcon har medvirket til at styrke og effektivisere projektgennemfø- 6

7 relsen og har sikret, at konflikter normalt er løst på lavest mulige organisatoriske niveau vejanlægget er afleveret i god overensstemmelse med totalentrepriseaftalens krav til omfang og kvalitet på visse områder er kvalitetsniveauet valgt svarende til minimumskrav i henhold til det udbudte og i overensstemmelse med Vejreglerne håndtering af miljø- og kvalitetsmæssige forhold har ikke i hele projektforløbet levet op til Vejdirektoratets krav. Specielt Vejcons håndtering af kvalitetsstyring er blevet kritiseret, men er afklaret mellem parterne Vejdirektoratet har i udførelsesforløbet besluttet at styrke bygherretilsynet for at medvirke mere aktivt til at sikre det samlede vejanlægs kvalitet Vejcon og Vejdirektoratet har i forbindelse med udførelsen fundet projekt- og udførelsesmæssige fejl og mangler, som kan være en konsekvens af valget af totalentreprise og dennes placering af ansvar for kvalitet hos entreprenøren. Vejcons håndtering af lodsejere, naboer og myndigheder samt øvrige interessenter har været tilfredsstillende i hele projektforløbet - specielt Vejcons håndtering af lodsejere, herunder lodsejererstatninger, har været god. Vejcons håndtering af trafikafvikling har generelt overholdt myndighedskravene, i flere tilfælde har skiltningen dog været fejlbehæftet og misvisende. Samlet set fremtræder det færdige anlæg æstetisk fornuftigt i landskabet med en standard svarende til forventningerne. Samarbejdet om projekt og udførelse har fungeret godt, og såvel tidsplan som anlægsbudget er overholdt. Det leverede kvalitetsniveau er tilfredsstillende, for enkelte forhold svarende til minimumskrav i Vejreglerne Vejdirektoratet opfatter især anvendelsen af samarbejdsmodellen som en væsentlig årsag til det positive resultat af totalentreprisesamarbejdet med Vejcon. Vejcon opfatter generelt anvendelse af totalentrepriseformen indenfor anlægsområdet som fornyende og effektiv, og ser den konkrete opgave som et positivt udstillingsvindue for det nyetablerede konsortiesamarbejde. Resultaterne fra samarbejdet om motortrafikvejen Riis-Ølholm peger på, at totalentreprise kan være et muligt alternativ til fag- og hovedentreprise ved gen- 7

8 nemførelse af Vejdirektoratets større anlægsopgaver. Det må dog konstateres, at konkurrencesituationen på det danske marked kan være en barriere og forhindre optimal prissætning af projekter udbudt i totalentreprise, fordi der kan være en risiko for for få bydende. Det kan dog ikke udledes, at totalentrepriseformen generelt vil føre til billigere projekter og dermed samfundsmæssige besparelser. I relation til kvalitetsstyringen af totalentrepriser er der anledning til at overveje dette nærmere med henblik på forbedringer. Det er også første gang, at et vejprojekt er blevet udbudt i totalentreprise. Jeg har også med glæde bemærket, at projektet har indeholdt en udvidet samarbejdsmodel mellem Vejdirektoratet og entreprenøren at modellen er blevet brugt seriøst og at projektet er gennemført med et godt resultat afleveret før tid. Jeg håber, vi kan lære meget af de nye måder at udføre tingene på, og at vejbygningen fortsat vil udvikle sig i nye og udfordrende projekter. figur 4: fra Vejdirektørens tale ved indvielsen den 12. august

9 3. Bygherrens - Vejdirektoratets - overvejelser Vejdirektoratet har som statslig bygherre en forpligtelse til ved valg af udbudsog samarbejdsform for en konkret anlægsopgave at vælge den fremgangsmåde der minimerer samfundets risici ved projektets gennemførelse. Derfor gennemføres der en forudgående risikovurdering af projektet. Vejdirektoratet har tidligere på denne baggrund valgt at udbyde den langt overvejende del af både store og små anlægsopgaver i fag- eller hovedentreprise og projektere og udføre disse opdelt efter faser, jf. Vejdirektoratets projektmodel. Derved er konkurrencen øget, idet der indenfor de forskellige faglige områder findes et større antal firmaer der kan og vil byde på disse end der findes firmaer, der vil byde på alle opgaver samlet. Der har generelt været anvendt en traditionel samarbejdsmodel med udgangspunkt i bestemmelserne i AB 92 og Vejdirektoratets paradigmaer for udbudsmateriale. Som et led i Regeringens effektiviseringsstrategi og de afledte indsatsplaner ønsker Regeringen, at Vejdirektoratet afprøver nye udbuds- og samarbejdsformer ved anlægsopgaver. Vejdirektoratet arbejder endvidere på at styrke projektledelsen, herunder bestillerrollen, for til stadighed at optimere anlægsstyringen såvel økonomisk som kvalitetsmæssigt, men også med hensyn til de berørte naboers tilfredshed. For at tilfredsstille Regeringens ønske og samtidigt videreudvikle projektledelsen har Vejdirektoratet derfor valgt at afprøve alternative udbuds- og samarbejdsformer, herunder Totalentreprise som udbuds- og samarbejdsform. Vejdirektoratets anlægsområde har i notatet Nye udbudsformer af juni 2000 [se litteraturliste] peget på totalentreprise som en af flere entrepriseformer, der bør afprøves. Totalentreprise kan i sin rendyrkede form, dvs. med udgangspunkt i bestemmelserne i ABT 93, anvendes ved veldefinerede og afgrænsede anlægsopgaver, hvor det er muligt entydigt at definere og beskrive krav og ønsker til det færdige anlæg. 9

10 FAG- /HOVEDENTREPRISE Bygherre udarbejder detailprojekt Sent udbud Konkurrence på pris og evt. organisation/samarbejde TOTALENTREPRISE Bygherre opstiller krav og ønsker Tidligt udbud Konkurrence på pris, kvalitet og organisation/samarbejde Totalentreprenør udarbejder detailprojekt Entreprenør udfører anlægget Entreprenør har ansvar for byggeledelse Bygherre sikrer projektopfølgning og fagtilsyn Totalentreprenør udfører anlægget Totalentreprenør har ansvar for byggeledelse, projektopfølgning og fagtillsyn Bygherre fører overordnet bygherretilsyn figur 5: fag-/hovedentreprise / totalentreprise Vejdirektoratet har ved udbud af motortrafikvejen Riis-Ølholm i totalentreprise gennemført en geometrisk detailprojektering af selve vejanlægget og fastlagt hovedgeometrien for over- og underføringer samt øvrige væsentlige anlægselementer. Herved er usikkerheden heri reduceret og tilbudsgiverne har et gennemarbejdet udgangspunkt. Dette for at begrænse den økonomiske risiko. Endvidere er den nødvendige myndighedskontakt og afklaring samt ekspropriationer gennemført. Vejdirektoratet har endvidere beskrevet og indarbejdet en ny samarbejdsmodel baseret på et udvidet samarbejde mellem bygherre og totalentreprenør med brug af elementer af partnering, hvor der også defineres en konfliktløsningsmodel, som går forud for traditionel konfliktløsning ved voldgift. Denne model vil også kunne bruges ved andre entrepriseformer. 10

11 4. Totalentreprisen fra beslutning til ibrugtagning Forarbejdet til motortrafikvejen mellem Riis og Ølholm startede i 1996, hvor Folketinget vedtog en projekteringslov for rute 18 fra Herning til Vejle, og i 1998 blev anlægsloven vedtaget. Efter indledende overvejelser om udbuds- og samarbejdsform har Vejdirektoratet inden selve totalentrepriseudbudet udarbejdet et relativt omfattende projektmateriale. Selve totalentrepriseudbuddet blev udleveret i det tidlige forår Anlægsarbejderne er udbudt i begrænset udbud efter forudgående prækvalifikation i henhold til EU s Bygge- og Anlægsdirektiv I alt 5 totalentreprenører blev prækvalificeret til at afgive tilbud, hvor tildelingskriteriet var det økonomiske mest fordelagtige tilbud. Andre underkriterier end prisen vægtede 60% ved vurderingen af de indkomne tilbud. UNDERKRITERIER VÆGT Tilbudssum + akkumuleret rentetilskrivning 40% Teknik og kvalitet 20% Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger 10% Miljømæssige forhold 10% Organisation 10% Design og æstetik 10% figur 6: vægtning af underkriterier ved bedømmelse af»det økonomiske mest fordelagtige tilbud«alene 3 af 5 totalentreprenører valgte at afgive tilbud. 2 undlod at afgive tilbud med begrundelse dels i et omfattende tilbudsarbejde dels i lukning af en lokal enhed i Jylland. Det er Vejdirektoratets vurdering, at tilbud fra 3 totalentreprenører er i underkanten i relation til at sikre den fornødne konkurrence og dermed optimale prissætning på så store projekter, men der er på Riis-Ølholm opnået en gunstig pris. Tilbudet fra entreprenørkonsortiet Vejcon blev efter en samlet bedømmelse valgt som det økonomisk mest fordelagtige tilbud. 11

12 Vejcon H.Hoffmann & Sønner Colas Novejfa Samlet bedømmelse 7,9 7,1 6,7 figur 7: samlet bedømmelse Tilbudsgiverne har alle givet en generelt positiv tilbagemelding vedrørende Vejdirektoratets gennemarbejdede udbudsmateriale. Tilbudsgiverne skulle dog gennem et omfattende tilbudsarbejde, som ikke blev honoreret med det forholdsvis begrænsede tilbudsvederlag, som var kr ,- ekskl. moms pr. tilbudsgiver. Et kvalificeret skøn over de samlede tilbudsomkostninger opgjort i rene lønkroner med tillæg af øvrige omkostninger udgør ca. kr. 1,0 mio. ekskl. moms pr. tilbudsgiver. I forbindelse med tilbudsafgivelsen udførte Vejcon et relativt omfattende projekteringsarbejde for at sikre et samlet overblik over mængder og mulige projektoptimeringer med henblik på at fastlægge en konkurrencedygtig pris. Vejcons projekteringsarbejde fortsatte umiddelbart efter kontrahering den 4. juli 2002, og anlægsarbejderne blev besluttet igangsat af Vejcon i efteråret Vejcon besluttede i dialog med Vejdirektoratet at fortsætte anlægsarbejderne igennem vinteren 2003/04 for at optimere tidsplanen. Resultatet af den tidlige opstart og arbejdet i vinterperioden 2003/2004 blev en tidlig færdiggørelse, således at det færdige vejanlæg kunne indvies den 12. august 2004 to måneder før planlagt færdiggørelse og indvielse. Den samlede overordnede tidsplan for motortrafikvejen Riis-Ølholm fremgår af nedenstående figur. i figur 8: overordnet tidsplan for motortrafikvejen Riis-Ølholm 12

13 5. Organisation og samarbejde 5.1 Samarbejdsmodellens betydning Vejdirektoratet har i udbudsmaterialet, som et krav til totalentreprisesamarbejdet, beskrevet en samarbejdsmodel med en niveauopdelt organisation, hvor de 3 niveauer er henholdsvis totalentreprisens styregruppe, projektgruppe og pladsorganisation. Vejdirektoratet besluttede ved projektstart i fællesskab med Vejcon at anvende samarbejdsmodellen og den tilhørende niveauopdelte konfliktløsningsmodel uændret, som den er beskrevet i udbudsmaterialet, under både projektering og udførelse. Den niveauopdelte organisation styregruppe, projektgruppe og pladsorganisation har således været i funktion fra anlægsprojektets fælles start og til aflevering og ibrugtagning. Samarbejdsmodellen har således i udbudsmaterialet været defineret og beskrevet tilstrækkeligt til, at der ved det aktuelle projekt ikke har været behov for ændringer af samarbejdsmodellen i projektforløbet Samarbejdsmodel Ansvarsområder Entreprisens styregruppe Bygherrens styregruppe Entreprenørens styregruppe Bestyrelse Erfaringsopsamlingsmøder Konfliktløsning Entreprisens projektgruppe Bygherrens projektgruppe Entreprenørens projektgruppe Projektorienteringsmøder Byggemøder Konfliktløsning Entreprisens pladsorganisation Entrepriseledelse figur 9: samarbejdsmodel med tilhørende ansvarsområder Bygherrens tilsyn Entreprenørens arbejdspladsledelse Byggemøder Produktion 13

14 Styregruppen: Efter en startfase har Styregruppen holdt møder med 2-5 måneders mellemrum ofte samtidigt med, at der i projektet har været afholdt erfaringsopsamlingsmøder. Styregruppemøderne har i overensstemmelse med konfliktløsningsmodellen fokuseret på eventuelle problemsager, som ikke har kunnet afklares på projektledelsesniveau, ved projektorienteringsmøder. Både Vejdirektoratet og Vejcon har prioriteret styregruppedeltagelsen højt med repræsentanter fra det strategiske ledelseslag i Vejdirektoratet og i virksomhederne i Vejcon (konsortiet). Det har sikret en aktiv, engageret og beslutningsdygtig styregruppe med indblik i og forståelse for den igangværende opgave. Projektgruppen: Vejdirektoratet og Vejcon har på projektledelsesniveau afholdt projektorienteringsmøder hver 14. dag med henblik på at afklare alle forhold vedrørende projektets status, tid og økonomi, kvalitet og miljø, forholdet til omgivelserne og interessenterne samt eventuelle problemsager. Projektorienteringsmøderne har fungeret godt og effektivt. Vejcon har haft et positivt udbytte af Vejdirektoratets engagement i at medvirke til at finde tekniske løsninger både ved projekteringen og under udførelsen. Pladsorganisationen: Vejdirektoratet valgte indledningsvist at gennemføre lejlighedsvist bygherretilsyn på byggepladsen. Vejdirektoratet stationerede dog en fast tilsynsmedarbejder på byggepladsen fra august 2003 til bygherretilsyn og til koordinering af blandt andet kvalitetsstyring og kvalitetskontrol med Vejcons pladsorganisation og fagtilsyn. Vejdirektoratets tilstedeværelse på byggepladsen har klart skabt større enighed og forståelse hos Vejcon for krav til kvalitetsstyring. Vejdirektoratet har således på denne måde haft en positiv rolle som katalysator for en samlet, optimeret kvalitetsstyringsindsats. Den daglige bemanding fra Vejdirektoratet på byggepladsen har også været medvirkende til et samarbejde med Vejcon om håndtering af konkrete projektafvigelser og -ændringer, og har således medvirket til at sikre tidlig enighed om Vejcons opfyldelse af Vejdirektoratets kvalitetskrav til det færdige anlæg. Samarbejdsmodellen er uafhængig af valg af totalentreprise som udbudsform, men den har haft væsentlig betydning for totalentreprisens positive gennemførelse. Vejdirektoratet og Vejcons konsortiedeltagere har som følge af samarbejdsmodellen deltaget med engagement på alle organisatoriske niveauer. 14

15 Samarbejdsmodellen har været et aktiv og har medvirket til at flytte fokus fra en ren totalentreprise til et udvidet samarbejde mellem parterne ved brug af elementer fra partnering. VÆRDIER focus på et åbent og tillidsfuldt samarbejde dialog om udfordringer og konflikter beslutninger med respekt for aftaler MÅL vejanlægget skal udføres som aftalt kvalitet som resultat af et velfungerende samarbejde alle involverede skal være tilfredse SUCCESKRITERIER aflevering og ibrugtagning til aftalt tid udført indenfor aftalt økonomi udført med den aftalte kvalitet figur 10: samarbejdsmodel værdier, mål, succeskriterier 5.2 Kommunikation og information Totalentreprisen og samarbejdsmodellen er understøttet af en samlet kommunikationsplan, som Vejcon har udarbejdet for at sikre dels den interne kommunikation dels en målrettet kommunikation til projektets interessenter og omgivelser i øvrigt - den eksterne kommunikation. Mødestrukturen har haft stor betydning for Vejcons og Vejdirektoratets kommunikation og samarbejde om totalentreprisen. Udover de faste projektorienteringsmøder og styregruppemøderne har det været et væsentligt element i samarbejdet, at der er afholdt både et indledende, vellykket teambuilding-seminar og efterfølgende erfaringsopsamlingsmøder med jævne mellemrum. 15

16 Styregruppemøder orientering om projektstade focus på problemsager konfliktløsning 2-5 måneders interval 2-5 må Erfaringsopsamlingsmøder opfølgning på succeskriterier diskussion af samarbejdsmodel vurdering af opnåede resultater 2-5 måneders interval figur 11: mødestrukturen i totalentreprisesamar bejdet Projektorienteringsmøder focus på projektstatus afklaring vedr. tid og økonomi projektændringer kvalitet og miljø omgivelser og øvrige interessenter konfliktløsning hver 14. dag Vejcon har endvidere oprettet og vedligeholdt en project-web til at understøtte samarbejdet i anlægsorganisationen i hele projektforløbet. Project-WEB en har været et stort aktiv i forbindelse med den interne kommunikation og information i selve projektorganisationen, men har selvom den har været tilgængelig for andre interessenter ikke haft stor betydning for den eksterne kommunikation til projektets omgivelser i øvrigt. Project-WEB en har været anvendt til kommunikation, primært formidling af den omfattende projektdokumentation, men også information om selve totalentreprisen, herunder samarbejdsmodellen. F.eks. har referater fra styregruppemøder og erfaringsopsamlingsmøder været tilgængelige på project- WEB en. Vejcon figur 12: project- WEB uddrag af opbygning og indhold Motortrafikvejen Riis-Ølholm o projekt o lodsejer o ledningsejer o myndigheder Nyhedsinfo Kontakt Vejcon indholdsfortegnelse mødereferater organisation tegninger Vejcon referater økonomi tidsplan miljø KS-materiale afsætningsdata - opmålinger myndigheder - lodsejer diverse kalender 16

17 5.3 Organisation ved projektering og udførelse Fra den tidlige start af projektet til færdiggørelse og ibrugtagning har alle i projektet haft fokus på at synliggøre projektdeltagernes roller og ansvar. Det har været afgørende, at såvel Vejdirektoratet som Vejcon har haft en en-tydig beslutningsdygtig organisation. Totalentreprisens styregruppe Projektgruppe Vejcon projektgruppe Vejdirektoratets projektgruppe Byggepladsorganisation figur 13: anlægsorganisationen - totalentreprisen Riis-Ølholm Fælles holdninger til projekt og proces har således været et væsentligt emne ved teambuildingseminar og efterfølgende møder og seminarer. Vejdirektoratet har i projektforløbet løbende vurderet bygherre- og bestillerrollen. Det har været væsentligt for Vejdirektoratet at fastholde forpligtelsen til at fastsætte og aftale kvalitetsniveau og overlade det til Vejcon at fastlægge projekt og mængder samt sikre udførelse med tilhørende kontrol i overensstemmelse med totalentrepriseaftalen. Vejdirektoratet har som en direkte følge af kritikken af Vejcons kvalitetsstyringsindsats i projektforløbet valgt at styrke pladsorganisationen med øget bygherretilsyn fra august

18 Denne ekstra ressourceindsats skal ses i lyset af, at Vejdirektoratets opgave med at fastsætte og fastholde den aftalte kvalitet ikke i tilstrækkeligt omfang kunne løses ved et lejlighedsvist bygherretilsyn. Vejcon har i projektforløbet haft organisationen som indsatsområde, og det har blandt andet betydet følgende: Vejcon har en fælles styregruppe internt i konsortiet, som har opstillet og vedligeholder fælles mål for konsortiet og for den konkrete anlægsopgave Vejcons tilbudsorganisation har i videst muligt omfang fortsat samarbejdet i projekterings- og udførelsesfasen Vejcon har oprettet en intern anlægsorganisation med stor ledelsesfokus for at sikre hurtige, korte og effektive beslutningsveje Vejcon har dobbeltbemandet projektledelsen med en projektleder og en entrepriseleder. Vejcon har i hele udførelsesperioden fastholdt en smal fagtilsyns- og kvalitetsstyringsorganisation med støtte fra rådgivere. Organisationen blev grundlæggende ikke ændret på trods af Vejdirektoratets forventninger og gentagne anmodninger om en styrkelse af Vejcons kvalitetsstyringsindsats. Vejcons organisation blev dog som følge af kritikken i et vist omfang styrket med ekstra fagtilsynsressourcer for at aflaste enkeltpersoner i Vejcon s pladsorganisation. Vejdirektoratet og Vejcon er i projektforløbet nået til enighed om principper for kvalitetsstyring og gennemførelse af kvalitetskontrol. Den ekstra ressourceindsats hos Vejdirektoratet til bygherretilsyn og hos Vejcon til fagtilsyn er en integreret del af parternes fælles beslutninger om ændringer af anlægsorganisationen. 5.4 Konfliktløsning i projektforløbet Konfliktløsningsmodellen er tæt knyttet til den niveauopdelte organisation i samarbejdsmodellen til de 3 niveauer, som omfatter henholdsvis totalentreprisens styregruppe, projektgruppe og pladsorganisation. 18

19 NIVEAU Pladsorganisation Projektgruppe Styregruppe KONFLIKTLØSNING, TIDSFRISTER Dag til dag (indenfor ca. 14 dage) Møder hver 14. dag (indenfor 3 møder) Møder hver 3. måned (indenfor 2 møder) figur 14: anlægsorganisationens konfliktløsningsmodel Konflikter mellem parterne kan f.eks. omfatte økonomi og tid samt kvalitet, f.eks. projektmæssige forhold og kvalitetsstyring. Konfliktløsningsmodellens bærende idé er, at konflikter løses på det lavest mulige niveau i organisationen, normalt indenfor en på forhånd aftalt tidsfrist. Hvis en konflikt ikke løses indenfor tidsfristen, løftes konflikten til næste organisatoriske niveau i samarbejdsmodellen. I projektforløbet er konflikter ikke altid løst indenfor de aftalte tidsfrister. Forhandlinger er ofte fortsat på projektgruppeniveau for at sikre en løsning frem for at søge konflikten løst i styregruppen. Kun relativt få konflikter er løftet til og løst på styregruppeniveau. Ingen konflikter er uløste i styregruppen. Styregruppen er løbende blevet orienteret om uoverensstemmelser mellem parterne, som indeholder en større økonomisk risiko. Projektgruppen har normalt afhandlet de økonomiske aftaler mellem parterne, og resultatet fremgår af styregruppemødereferaterne. Som eksempler på konkrete konfliktemner, der har været drøftet på styregruppeniveau kan nævnes: Vejcons kvalitetsstyring, hvor styregruppen nedsatte en fælles arbejdsgruppe, der medvirkede til at sikre en løsning i projektforløbet Vejcons udgifter til flytning af højspændingsledninger. Konflikten er afklaret uden styregruppens medvirken, da Vejcon har fået medhold i dækning af krav til flytning af højspændingsledningerne ved en retssag mellem ledningsejer og Vejcon. Umiddelbart inden afleveringen har projektgruppen drøftet og afklaret ekstrakrav fra Vejcon vedrørende ekstra udsætningsarealer samt krav vedrørende blød, dårlig bund/ udskiftning af planum. Kravene var varslet af Vejcon og kendt i projektgruppe og styregruppe over en længere periode. 19

20 20 Konfliktløsningsmodellen kan håndtere og afklare konflikter internt i den fælles anlægsorganisation, men den tager ikke stilling til håndtering af konflikter overfor omverdenen, som fortsat i al væsentlighed forudsættes løst med Vejdirektoratets medvirken.

21 6. Totalentreprisens succeskriterier Ved et opstartmøde teambuildingseminar - i januar 2003 med deltagelse af repræsentanter fra styregruppe, projektgruppe og pladsorganisation blev projektets succeskriterier drøftet og fastlagt. Succeskriterierne for projektet kan kort resumeres til følgende: Tid; Aflevering og ibrugtagning til aftalt tid - dvs. aflevering og ibrugtagning af et fuldt færdigt, i videst mulige omfang mangelfrit vejanlæg indenfor den aftalte tidsfrist Økonomi; Udført indenfor den aftalte økonomi - dvs. overholdelse af budget baseret på tilbudet fra Vejcon og totalentrepriseaftalen, med respekt for den aftalte projektpulje Kvalitet; Udført med den aftalte kvalitet - dvs. som beskrevet i udbudsmaterialet fra Vejdirektoratet, tilbudet fra Vejcon og indholdet i totalentrepriseaftalen SUCCESKRITERIER OPFYLDT TID Ja aflevering før aftalt tid med incitamentsbetaling til Vejcon ØKONOMI Ja anlægsbudgettet overholdt med accepterede ekstraomkostninger KVALITET Ja vejanlægget afleveret i den aftalte kvalitet med accepterede projektændringer figur 15: succeskriterier inkl. vurdering af deres opfyldelse For Vejcon gælder specielt, at succeskriteriet»økonomi«også indeholder en forventning hos konsortiet om, at planlagt fortjeneste opnås. 21

22 6.1 Økonomi - anlægsomkostninger Vejdirektoratet har budgetteret anlægsomkostningerne før udbud dels i budgetskemaer, som er udarbejdet inden beslutning om totalentreprise dels ved licitationsoverslag umiddelbart inden tilbudsafgivelse. Vejdirektoratet har endvidere i sommeren 2004 udarbejdet et budget for anlægsomkostningerne ved hjælp af Vejdirektoratets nye overslagssystem. Vejcon har afgivet tilbud ved licitationen den 31. maj 2002, stort ca. kr. 179 mio. ekskl. moms. Den detaljerede opdeling af den samlede totalentreprisesum fremgår af Vejcons tilbudsliste og er resumeret af Vejdirektoratet i oversigt over tilbudssummer ved licitationen [se litteraturliste]. H. Hoffmann & Colas VEJCON Sønner Novejfa Licitationsresultat, excl. moms 179 mio. 208 mio. 209 mio. figur 16: oversigt over licitationsresultater Vejcons og de to øvrige tilbudsgiveres samlede tilbud er bedømt af Vejdirektoratet i henhold til den i udbudsmaterialet oplyste vurderingsmodel. Det skal bemærkes, at Vejcon i forbindelse med tilbudsafgivelsen dels har indregnet besparelser ved projektoptimeringer i tilbudssummen primært i form af mængdereduktioner, dels har tilbudt Vejdirektoratet et antal optioner, som udløser besparelser. De fleste optioner er fravalgt, men enkelte er tilvalgt af Vejdirektoratet. Vejdirektoratet anvender generelt successiv-princippet ved fastsættelse af budgettal, og middeltallene benyttes ved sammenligning af budgettal med de indkomne tilbud. Et overblik over de samlede budgetterede, aftalte og realiserede anlægsomkostninger fremgår af nedenstående skema. Foreløbigt Licitations- Budget Entreprise- Realiserede budget overlag 2004 aftale anlægsomkostninger Anlægssum excl. moms ,2 188 Alle tal er index medio 2003 bortset fra realiserede anlægsomkostninger figur 17: sammenstilling af anlægsomkostninger, totalentreprisen 22

23 Som det fremgår af ovenstående skema, kan der umiddelbart konstateres en besparelse på samlet ca. kr. 30 mio. ekskl. moms ved at sammenholde de realiserede anlægsomkostninger med de budgetterede anlægsomkostninger for totalentreprisen Riis-Ølholm. På ovennævnte grundlag kan det ikke umiddelbart konkluderes, at totalentrepriseformen generelt giver billigere projekter end traditionelle udbud, da: 2 af de 3 tilbudsgivere gav tilbud, som var i god overensstemmelse med Vejdirektoratets budget/licitationsoverslag Vejcon er et nystiftet konsortiesamarbejde som ønskede succes ved tilbudsafgivelsen, dvs. Vejcon ved et grundigt, optimeret tilbudsarbejde ville vinde totalentreprisen Vejcon har efterfølgende oplyst, at det strategisk blev besluttet at afgive et tilbud med et fornuftigt, sædvanligt dækningsbidrag, men med et reduceret risikobeløb tilpasset den aktuelle opgave. Det skal bemærkes, at Vejcon også efter aftaleindgåelsen har indarbejdet og udført projektoptimeringer, som generelt lever op til kravene i udbudsmaterialet og dermed til Vejdirektoratets formulerede krav og ønsker. 6.2 Økonomi - styring af anlægsomkostninger Vejdirektoratet og Vejcon drøftede ved fastlæggelse af succeskriterier for totalentreprisen, hvordan økonomi kunne håndteres som et fælles succeskriterium. Det blev besluttet, at oprette en bank, hvor eventuelle ekstraudgifter kompenseres af tilsvarende besparelser. Som udgangspunkt forudsættes, at banken går i nul. Banken indeholder således en plus/minus liste, som dækker den samlede økonomi for tillægs- og fradragsarbejder. Der er ved afleveringen en samlet forhandlet og godkendt ekstraudgift på i alt ca. kr. 5 mio. ekskl. moms i banken. Af de samlede mer-/ mindreudgifter udgør udgifter til jordkørsel ad tvangsruter ca. kr. 2,1 mio. ekskl. moms. Forliget mellem parterne om konfliktemner, som er færdigforhandlet af projektledelsen umiddelbart inden aflevering, udgør ca. kr. 3,1 mio. ekskl. moms. 23

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

Analyse af problemstillingerne

Analyse af problemstillingerne Analyse af problemstillingerne I dette kapitel analyseres de i kapitel 3 udvalgte problemstillinger med problemtræer, for at fastlægge hvad der er årsagerne til problemstillingerne. 4.1 Analyse med problemtræer...

Læs mere

Partnering i Favrskov. Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand

Partnering i Favrskov. Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand Partnering i Favrskov Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand Favrskov Forsyning Favrskov Spildevand Ledningsnettet Fakta om ledningsnettet i Favrskov 827 km. ledning - heraf 173 km. fællesledninger

Læs mere

ANNONCERING AF TILBUDSINDHENTNING

ANNONCERING AF TILBUDSINDHENTNING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. marts 2012 12/03282-1 Lene Tørnæs Helbo lthe@vd.dk +45 7244 3749 ANNONCERING AF TILBUDSINDHENTNING BYGHERRERÅDGIVNING FOR BROER I ENTREPRISE 0410.001, UDBYGNING

Læs mere

RAMMEAFTALER VEDRØRENDE RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED ITS-SYSTEMER BESKRIVELSE AF YDELSERNE

RAMMEAFTALER VEDRØRENDE RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED ITS-SYSTEMER BESKRIVELSE AF YDELSERNE BILAG 1 RAMMEAFTALER VEDRØRENDE RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED ITS-SYSTEMER BESKRIVELSE AF YDELSERNE MAJ 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333

Læs mere

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 2 - Indholdsfortegnelse Forord side 3 Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

Dagsorden. Orientering om udbud ved Thisted Vand

Dagsorden. Orientering om udbud ved Thisted Vand Dagsorden Orientering om udbud ved Thisted Vand 1. Beskrivelse af licitations-og entrepriseformer og baggrunden for valg af de forskellige udbudsformer 2. Udbud gennemført i 2015 3. Forventede udbud i

Læs mere

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse Vordingborg Kommune Side 1 af 5 Almindelige bestemmelser Denne SBV er supplerende, særlige betingelser til "Almindelige betingelser for teknisk rådgivning og bistand, ABR 89". Alle dokumenter i nærværende

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008 K E N D E L S E Elindco Byggefirma A/S (advokat Ole Bernt Hasling, Roskilde) mod Universitets-

Læs mere

Byggestyringsregler 2011

Byggestyringsregler 2011 Byggestyringsregler 2011 Byggestyringsregler - 2011 2 1. Indholdsfortegnelse 2. Baggrund... 2 3. Formål... 2 4. Anvendelsesområde... 3 5. Kompetence og opgavefordeling... 3 6. Administrative regler og

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Aftaleformularen er

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

» Partnering med MT Højgaard. mth.dk/partnering

» Partnering med MT Højgaard. mth.dk/partnering mth.dk/partnering» Partnering med MT Højgaard Partnering giver mulighed for at skabe en sam - arbejdskultur i bygge- og anlægsbranchen, hvor bygherrens ønsker og projektets individuelle behov er i centrum.

Læs mere

14210.R01. oktober 2013

14210.R01. oktober 2013 tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) 14210.R01 HOVEDRÅDGIVER ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN oktober 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON September 2013 13/19160 Peter Boding pbod@vd.dk +45 7244

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT)

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Dato 8. december 2014 Sagsbehandler Katrine Søborg Høyer Mail kash@vd.dk Telefon +45 7244 3117 Dokument 14/09168-38 Side 1/7 Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud

Læs mere

PARTNERINGAFTALE. (Totalentreprisemodellen) Mellem. (navn, adresse ), i det følgende kaldet Bygherren

PARTNERINGAFTALE. (Totalentreprisemodellen) Mellem. (navn, adresse ), i det følgende kaldet Bygherren PARTNERINGAFTALE (Totalentreprisemodellen) Mellem (navn, adresse ), i det følgende kaldet Bygherren og (navn, adresse ), i det følgende kaldet Totalentreprenøren er der indgået nedenstående partneringaftale

Læs mere

TOTALENTREPRISE 2005 RETNINGSLINIER FOR UDBUD M.V. VED ANVENDELSE AF TOTALENTREPRISEFORMEN VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER

TOTALENTREPRISE 2005 RETNINGSLINIER FOR UDBUD M.V. VED ANVENDELSE AF TOTALENTREPRISEFORMEN VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER TOTALENTREPRISE 2005 RETNINGSLINIER FOR UDBUD M.V. VED ANVENDELSE AF TOTALENTREPRISEFORMEN VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER FORORD I 1972 udsendtes den første udgave af Retningslinier for udbud m.v. ved anvendelse

Læs mere

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. september 2011 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SEPTEMBER 2011 Niels Juels

Læs mere

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring Handlingsplan for gennemførelsen erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring 24. oktober _Rev. 31.oktober _Rev. 12. november Rebild Kommune Erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring.

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: LM BYG A/S Gyldigt til og med: 2. august 2016 Er evalueringen afbrudt?: Nej Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker Kundetilfredshed Skala: Projektinformation Kunde

Læs mere

OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Bygherrerådgivning For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandreservoir. Juli 2015

OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Bygherrerådgivning For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandreservoir. Juli 2015 OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Bygherrerådgivning For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandreservoir Juli 2015 Nuuk, 01. juli 2015 1. Generelt Nukissiorfiit opfordrer hermed til afgivelse af tilbud på følgende rådgivning;

Læs mere

Rammeudbud - en anden metode til udbud af renoveringsopgaver

Rammeudbud - en anden metode til udbud af renoveringsopgaver Rammeudbud - en anden metode til udbud af renoveringsopgaver 15. juni 2005 Rørcenterdagene 2005 SSTT Årsmøde 2005 Af Bo Bonnerup, Carl Bro as bbn@carlbro.dk 2005, Carl Bro as - side 1 Disposition Hvad

Læs mere

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4.

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4. Herning Kommune opfordrer herved investorer, totalentreprenører og konsortier til at søge prækvalifikation i forbindelse med et projekt for en ny busterminal samt helhedsplan for Banegårdspladsen i Herning.

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsarbejder er at sikre, at der skabes

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet. Oktober 2014

Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet. Oktober 2014 Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet Oktober 2014 2 af 10 Indholdsfortegnelse BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD... 3 1. ALMENT... 3 2. ORIENTERING...

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Eva Tolstrup Ziegler etz@vd.dk ANNONCERING - HUSFOTOGRAF 1. ORIENTERING Nærværende annoncering gælder i forbindelse med udbud og kontrahering af aftale om rådgivning

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Indledning Her følger opsamling møder om anlægsarbejde, som blev afholdt to steder i landet i maj 2015. Møderne blev afholdt som en del af Handleplanen Knæk

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 K E N D E L S E Berotech A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Provas Haderslev Spildevand A/S (advokat Lars

Læs mere

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... ger n i n e r o if En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 24. oktober 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid 1 ORIENTERING OM UDBUD... 1 2 UDBUD... 3 2.1

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

Totalentreprisekontraktens særlige kendetegn og faldgrupper

Totalentreprisekontraktens særlige kendetegn og faldgrupper Totalentreprisekontraktens særlige kendetegn og faldgrupper Af advokat Niels Heldgaard Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab www.mowe.dk Indledning Denne artikel behandler nogle af

Læs mere

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 Bygningsstyrelsen Planlægning af byggeri i en politisk kontekst Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 25-09-2014 1 Indhold Hvem er Bygningsstyrelsen? Fokusområder Planlægning af byggeri i en politisk

Læs mere

Standard for Programoplæg

Standard for Programoplæg Standard for Programoplæg Etablering af (institution, sted) Firmanavn. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme PROGRAMOPLÆG Etablering af (institution, sted) ORIENTERING Al kursiv-tekst

Læs mere

OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983... 7

OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983... 7 OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983... 7 UNDERRAMMEAFTALE 009_OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983: RAMMEAFTALE 2013-1115.02/TOTALENTREPRISE/A:TÆT_LAV/D1 HOVEDSTADEN/DELRAMMEAFTALE A01/(9:10)... 7 Bilag 15: INFO

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade 40 2200 København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, e-mail

Læs mere

Udsendelse nr. 1 til de bydende

Udsendelse nr. 1 til de bydende Vordingborg Kommune Side 1 af 6 Udsendelse nr. 1 til de bydende Der har været afholdt spørgemøde den 1. juli 2011 kl. 10:00-11:30 for ovennævnte entreprise. Ved mødet besvarede ordregiver skriftligt fremsendte

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-245.287 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 9. juni 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-245.287 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 9. juni 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-245.287 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 9. juni 2004 K E N D E L S E Per Aarsleff A/S (advokat Hans-Peter Jørgensen, Århus) mod 1. Fyns Amt 2. Odense

Læs mere

BUT og TAG VD.R001. Rammeaftale om in-house konsulenter. November 2014

BUT og TAG VD.R001. Rammeaftale om in-house konsulenter. November 2014 BUT og TAG VD.R001 Rammeaftale om in-house konsulenter November 2014 2 af 10 Indhold VD.R001 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3 2. Orientering... 3 3. Udbud...

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger samt støttede private andelsboliger

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger samt støttede private andelsboliger Bilag 1 Udbudsformer 1. Love, regler og aftaleforhold Den efterfølgende beskrivelse af love, regler og aftaleforhold er en kort præsentation af elementer i det lovkompleks og principperne bag, som regulerer

Læs mere

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse om udbudsmaterialer i byggeriet Håndværksrådets Bygge- & Anlægsudvalg September 2009 1. HVAD SKAL DER TIL FOR AT FORBEDRE BYGGEPROCESSEN Håndværksrådets Bygge- og

Læs mere

Nyt hus. Eller ombygning af det gamle

Nyt hus. Eller ombygning af det gamle Nyt hus Eller ombygning af det gamle Før Efter Når planen om nyt hus, eller ombygning af det gamle, trænger sig på, er der mange ting der skal tages stilling til: Hvor stort? Hvor dyrt? Hvordan skal det

Læs mere

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt Bygherreorganisationen, generelt Et anlægsprojekt, som samling af administrationen i et renoveret Frederikshavn rådhus og en nybygning på Værkergrunden, omfatter en lang række aktører, der i større eller

Læs mere

Tidsstyring i byggeriet tid er penge

Tidsstyring i byggeriet tid er penge Tidsstyring i byggeriet tid er penge Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Jens Hjortskov Velkommen Præsentation 1. Betydning af tidsstyring Sikre en effektiv og hensigtsmæssig gennemførelse

Læs mere

Juridisk rådgivning og bistand ifm. etable- ring af fælles forsyningsselskab UDBUDSBETINGELSER November 2014 emcon a/s

Juridisk rådgivning og bistand ifm. etable- ring af fælles forsyningsselskab UDBUDSBETINGELSER November 2014 emcon a/s Holbæk, Roskilde, Lejre og Sorø Forsyning Juridisk rådgivning og bistand ifm. etablering af fælles forsyningsselskab UDBUDSBETINGELSER Ordrupvej 60 DK-2920 Charlottenlund telefon +45 39 97 00 00 a/s reg.

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

MOTORVEJEN RIIS - ØLHOLM ANL ÆGSARBEJDET

MOTORVEJEN RIIS - ØLHOLM ANL ÆGSARBEJDET MOTORVEJEN RIIS - ØLHOLM ANL ÆGSARBEJDET Har du spørgsmål, som du ikke finder svar på i denne pjece, er du velkommen til at kontakte: PROJEKTBESKRIVELSE UDGIVET AF Vejdirektoratet, Anlægsdivisionen August

Læs mere

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. december 2011 BUT Mindre totalentrepriser 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER OM UDBUD OG

Læs mere

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet.

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet. 15.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. januar 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

Udfordringer i konflikthåndtering, set fra en. bygherrevinkel. Konference den 19. marts 2015 Administrerende direktør Knud Erik Busk, Kuben Byg A/S

Udfordringer i konflikthåndtering, set fra en. bygherrevinkel. Konference den 19. marts 2015 Administrerende direktør Knud Erik Busk, Kuben Byg A/S Udfordringer i konflikthåndtering, set fra en 1 bygherrevinkel. Konference den 19. marts 2015 Administrerende direktør Knud Erik Busk, Kuben Byg A/S 2 Tak for invitationen, min agenda vil være: Mine erfaringer

Læs mere

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Forfatter: Louise Rasmussen Revideret den 17-03-2015 Dokument nr. 480-2015-127465 Sags nr. 480-2015-70306

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i 5 sager i beretning om revisionen af statsregnskabet for 2003 (beretning nr. 15/03)

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

COWIs rolle i Metroprojektets 1. etape

COWIs rolle i Metroprojektets 1. etape COWIs rolle i Metroprojektets 1. etape I anledning af Københavns Kulturfond s præmiering af COWI A/S for opførelse af 1. etape af Københavns Metro. 2 COWIs rolle i Metroprojektets 1. etape Siden maj 1994

Læs mere

PROCESNOTAT HELHEDSPLAN GALGEBAKKEN Byggeudvalgsmøde 17. Januar 2013

PROCESNOTAT HELHEDSPLAN GALGEBAKKEN Byggeudvalgsmøde 17. Januar 2013 J.nr.: 8915877 BOP PROCESNOTAT HELHEDSPLAN GALGEBAKKEN Byggeudvalgsmøde 17. Januar 2013 INDHOLD 1. FORMÅL OG INDLEDNING 2 2. HVAD ER OPGAVEN? KRAV OG ØNSKER. 2 3. ORGANISERING AF RENOVERINGSOPGAVEN. 4

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Beslutningsprotokol 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Indholdsfortegnelse Side 183. Godkendelse af dagsorden... 380 184. Til orientering... 381 185. Godkendelse af

Læs mere

Kunstgræsseminar. Allerød Idrætspark 18. September 2014

Kunstgræsseminar. Allerød Idrætspark 18. September 2014 Kunstgræsseminar Allerød Idrætspark 18. September 2014 Om os Jørgen Hegner Uddannet Teknikumingeniør fra Haslev Teknikum i 1992 med speciale i anlægsteknik, miljø og konstruktion. Ansat i Dines Jørgensen

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Spørgeskema om udbud og tildeling

Spørgeskema om udbud og tildeling S T Y RI NGSENTREPRENØRGRUPPEN Spørgeskema om udbud og tildeling Spørgeskemaundersøgelsen har kørt i perioden fra den 7. august til den 22. august. Undersøgelsen er sendt ud til 241 respondenter hvoraf

Læs mere

LEVERANCE AF FARTVISERE

LEVERANCE AF FARTVISERE UDBUDSBETINGELSER (BUT) LEVERANCE AF FARTVISERE JULI 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BESTEMMELSER

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

Udkast til Projektplan - Kickstartsprojekt 2.0

Udkast til Projektplan - Kickstartsprojekt 2.0 Til: Realdania/Styregruppen BY, KULTUR OG ERHVERV Dato:2.12.2014 Tlf. dir.: 44772319 E-mail: agi@balk.dk Kontakt: Annegitte Hjort Sagsnr: 2013-20167 Dok.nr: 2013-152132 Udkast til Projektplan - Kickstartsprojekt

Læs mere

Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV

Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Til De bydende Dokumenttype Tilbudsbrev Dato Marts 2015 Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Projekt Nyt Varmesystem BIOFOS, Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Revision 01 Dato Marts 2015 Udarbejdet

Læs mere

Totalentrepriser det rigtige valg?

Totalentrepriser det rigtige valg? Totalentrepriser det rigtige valg? Banebranchens Dag 2014 Svend Poulsen, projektchef Atkins Terminal 3, Xian Airport People s Republic of China Emner Hvorfor totalentrepriser? Roller og kommunikation Risiko

Læs mere

Bygherrekompetencer - MODUL 2

Bygherrekompetencer - MODUL 2 Bygherrekompetencer - MODUL 2 Byggecentrum i Middelfart d. 26. 28. januar 2015 DAG 1 26. januar 2015 ØKONOMI + NØGLETAL Kl. Emner Lærer / oplæg Kl. 09.00 Kl. 09.30 Kl. 12.00 Kl. 12.45 Kl. 14.30 Registrering

Læs mere

Dvs. konklusionen er, at A får tildelt Vejle Fjord og B får tildelt Vestfyn, da denne kombination giver den højeste, vægtede sum af pointtal.

Dvs. konklusionen er, at A får tildelt Vejle Fjord og B får tildelt Vestfyn, da denne kombination giver den højeste, vægtede sum af pointtal. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. august 2014 14/08340-9 Leif Hald Pedersen lhp@vd.dk 7244 3606 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud PLA-PA.R001 og PLA-PA.R002 Ny bane

Læs mere

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89)

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse

Læs mere

Workshop om Grøn Boligkontrakt Samarbejdsmodeller i byggeriet - herunder konsortiedannelse. v/manager, Betina Nørgaard

Workshop om Grøn Boligkontrakt Samarbejdsmodeller i byggeriet - herunder konsortiedannelse. v/manager, Betina Nørgaard Workshop om Grøn Boligkontrakt Samarbejdsmodeller i byggeriet - herunder konsortiedannelse v/manager, Betina Nørgaard 1. november 2013 Agenda Udgangspunktet for Grøn Boligkontrakt Samarbejdsmodeller i

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER APRIL 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx B-xxxxx Ankesag xxxxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxxxxx x. maj 2013 Rets- og Responsumudvalget Sag

Læs mere

Ny Midtjysk Motorvej kan stå færdig ca. 2021-2024

Ny Midtjysk Motorvej kan stå færdig ca. 2021-2024 jock/6. juni 2012 Ny Midtjysk Motorvej kan stå færdig ca. 2021-2024 - hvor der er vilje er der en Hærvejsmotorvej Trekantområdet, som er en sammenslutning af kommunerne Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart,

Læs mere

BNKI Karakterbog. GPP Arkitekter A/S. Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation. Antal evalueringer 10. Virksomhed: Nøgletal:

BNKI Karakterbog. GPP Arkitekter A/S. Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation. Antal evalueringer 10. Virksomhed: Nøgletal: BNKI bog Opdateret: 26. marts 201 Antal evalueringer 10 Nøgletal: Nøgletal Kundetilfredshed ved delopgaverne Samlet kundetilfredshed Kundeloyalitet Antal evalueringer til grundlag for karakterbog Antal

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Udbudsbetingelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Udbudsbetingelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Udbudsbetingelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 10 Indholdsfortegnelse 1. ORIENTERING OM OVERORDNEDE FORHOLD... 3 1.1 Indledning og formål...

Læs mere

Konsortiedannelse og muligheden for at bero sig på andres formåen

Konsortiedannelse og muligheden for at bero sig på andres formåen Konsortiedannelse og muligheden for at bero sig på andres formåen Denne korte håndbog giver et overordnet indblik i de samarbejdsmuligheder der findes for virksomheder i forbindelse med, at afgive tilbud

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering. 2 2. Retsgrundlag 2 3. Tilbudsfasen. 2 4. Tilbudsafgivelse.. 2 5. Egnethed 4 6. Tildeling. 5 2 1. Orientering Med disse bestemmelser udbydes kørebaneafmærkning i Svendborg

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning.

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning. AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1 Parterne 1.1 Undertegnede Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa i det følgende kaldet klienten, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren, har indgået

Læs mere