Afgiftsvejledning Samlet overblik over

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgiftsvejledning 2015. Samlet overblik over"

Transkript

1 Afgiftsvejledning 2015 Samlet overblik over afregning og godtgørelse af afgifter

2 Redaktionen er afsluttet december Afgiftsvejledning 2015 omhandler konkrete emner og forhold, som vi har udvalgt. Bogens indhold er derfor vejledende, og konkrete forhold kan kræve konsultation. Denne publikation er udarbejdet alene som en generel orientering om forhold, som måtte være af interesse, og gør det ikke ud for professionel rådgivning. Du bør ikke disponere på baggrund af de oplysninger, der er indeholdt i denne publikation, uden at indhente specifik professionel rådgivning. Vi afgiver ingen erklæringer eller garantier (udtrykkeligt eller underforstået), hvad angår nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der findes i publikationen, og, i det omfang loven tillader, accepterer eller påtager Pricewaterhouse Coopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, dets aktionærer, medarbejdere og repræsentanter sig ikke nogen forpligtelse, ansvar eller agtpågivenhedspligt for eventuelle konsekvenser, som følger af, at du eller andre handler eller undlader at handle i tillid til de oplysninger, der findes i publikationen, eller for eventuelle beslutninger truffet på baggrund af publikationen PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Alle rettig heder forbeholdes. I dette dokument refererer PwC til PricewaterhouseCoopers Stats autoriseret Revisionspartnerselskab, som er et medlemsfirma af Pricewaterhouse Coopers International Limited, hvor hver enkelt virksomhed er en særskilt juridisk enhed. Kopiering af bogens materiale kan ske til eget brug til undervisning. Erhvervsmæssig udnyttelse af materiale i bogen kræver skriftlig tilladelse af PwC. Enhver anvendelse af materiale skal tydeligt angive kilde, samt at PwC har rettighederne til materialet. Udgiver: PwC, Strandvejen 44, 2900 Hellerup Produktion: M&C Tryk: Cool Gray A/S Oplag: XXXX ISBN: ISSN:

3 Indhold Indledning....6 PwC s afgiftsgruppe kontaktoplysninger...7 Hvilke afgifter har vi i Danmark?....8 Energiafgifter Elektricitet Opdeling af forbruget af elektricitet...13 Elektricitet anvendt til proces det vil sige til fx belysning, drift af maskiner, edb-udstyr og ventilation Elektricitet anvendt til rumvarme, opvarmning af vand og komfortkøling Måling af elektricitet Liberale erhverv specielle regler Brændsler olie, kul og gas Brændsler anvendt til proces Brændsler anvendt til rumvarme, opvarmning af vand og komfortkøling Brændsler anvendt til særlige processer Måling af energi fra brændsler...22 Udlejningvirksomhed...25 Motorbrændstof...27 Landbrug m.m Væksthuse Afgift på affald Forbrænding af affald Affaldsvarmeafgift Tillægsafgift CO 2 -afgift på affald Deponering af affald NO X -afgift Metanafgift Svovlafgift...36 Overskudsvarme PwC s Afgiftsvejledning

4 Kraftvarmeværker og fjernvarmværker...38 El- og varmefremstilling kraftvarmeproduktion Stilstandsvarme...39 Varmeproduktion på spidslastkedler, elkedler og varmepumper Elfremstilling...41 Elfremstilling på små elproduktionsanlæg...41 Elfremstilling ved vedvarende energi, herunder solceller m.v CO 2 -kvoter Vand...44 Vandafledningsbidrag Trappemodel for betaling af vandafledningsbidrag...45 Spildevandsafgift Privatforbrug Dokumentation til brug for godtgørelse af energiafgifter Angivelse og betaling af energiafgifter Forældelse af afgiftskrav PwC s Afgiftsvejledning 2015

5 Bilag Bilag 1 Godtgørelse af elafgift...53 Bilag 2 Godtgørelse af energiafgifter på brændsler Bilag 3 Godtgørelse af energiafgifter ved særlige processer Bilag 4 Godtgørelse af energiafgifter ved landbrug m.m Bilag 5 Godtgørelse af vandafgift Bilag 6 Satser for energi- og CO 2 -afgifter...58 Bilag 7 NO X -afgift Bilag 8 Metanafgift på naturgas og biogas Bilag 9 Max. afgiftsbelastning på fjernvarme ab værk Bilag 10 Bilaget til CO 2 -afgiftsloven (proceslisten) PwC s Afgiftsvejledning

6 Indledning Vi har udarbejdet denne afgiftsvejledning til støtte for virksomheder, der ønsker et overblik over reglerne for energiafgifter. Vores formål med vejledningen er at beskrive de primære regler om, hvilke energiafgifter virksomhederne kan få godtgjort og hvordan. I vejledningen har vi også kommenteret på reglerne for enkelte miljøafgifter. Vi har valgt at udarbejde vejledningen som et opslagsværk. Derfor giver den ikke svar på alle afgiftsmæssige spørgsmål vedrørende energiafgifter. Afgiftsvejledningen beskriver de regler, som er gældende for Du kan også finde den elektroniske version af afgiftsvejledningen samt kontaktoplysninger på Du er også velkommen til at kontakte vores team af specialister, som er fordelt på PwC s kontorer i Aarhus og København. Aarhus København PwC s Afgiftsvejledning 2015

7 PwC s afgiftsgruppe kontaktoplysninger Hvis din virksomhed har specielle forhold, anbefaler vi, at du kontakter os for oplysninger om, hvilke problemstillinger netop din virksomhed bør være særlig opmærksom på. Du kan kontakte os på eller via nedenstående kontaktoplysninger: Michael Troelsgaard Ivan Ibsen Joan Faurskov Sebastian Houe Cordtz Aarhus Aarhus København Aarhus E: E: E: E: T: T: T: T: Anita Amalie Anja Fie Schmidt Mette Kroer Anne Neerup Davidsen Jensen København København København Aarhus E: E: E: E: T: T: T: T: PwC s Afgiftsvejledning

8 Hvilke afgifter har vi i Danmark? I Danmark er der afgift på en lang række varer og produkter. Afgifterne deles traditionelt op i følgende kategorier (listen er ikke udtømmende): Energiafgifter Elektricitet Naturgas Olieprodukter (benzin, bioolie, dieselolie, fuelolie m.m.) Kulprodukter (stenkul, jordoliekoks m.m.). Miljøafgifter Affald Batterier (lukkede NiCd-batterier) Bekæmpelsesmidler (pesticider) Blyakkumulatorer (startbatterier) Bæreposer af papir og plast Dæk til motorkøretøjer Emballager til drikkevarer Engangsservice (bestik, tallerkener m.m.) Glødelamper og sikringer Kvælstof i gødning Kvælstofoxider (NO X ) Kuldioxid (CO 2 ) Metan PVC og ftalater (blødgøringsmidler) Smøreolie Spildevand Svovl Vand. Afgift på nydelsesmidler Chokolade og sukkervarer Cigarer, cerutter, cigarillos, cigaretpapir, skrå, snus, cigaretter og røgtobak Kaffe og te Is (konsumis) Øl Vin Mandler, nødder, kokos, kerner m.m. Spiritus. Andre afgifter Registreringsafgift (på biler) Spil (konkurrencer, lotterier, væddemål, online kasino og spilleautomater) Tinglysning Skadesforsikringer Reklamer (husstandsomdelte) (endnu ikke trådt i kraft) Sand, sten, grus m.m. (råstofafgift). 8 PwC s Afgiftsvejledning 2015

9 Vi beskriver i denne afgiftsvejledning udelukkende reglerne vedrørende energiafgifter og visse miljøafgifter. Har du behov for vejledning i forhold til punktafgifter, er du altid velkommen til at kontakte én fra afgiftsgruppen. EU-harmoniserede afgifter Nogle afgifter er EU-harmoniserede. Det betyder, at produktet er afgiftspligtigt i alle EU-lande og er reguleret af fælles EU-regler. Dette gælder for følgende afgifter: Energiafgift af mineralolieprodukter m.v. Energiafgift af naturgas Energiafgift af kul Energiafgift af elektricitet Afgift af spiritus Afgift af vin Afgift af øl Afgift af tobaksvarer. Elektronisk ledsagerdokument (EMCS) Registrerede virksomheder kan inden for EU fremstille, opbevare og handle indbyrdes med varer omfattet af de EU-harmoniserede afgifter, uden at afgiften skal betales. Afgiften skal således først betales, når varen overgår til forbrug. For at sikre en vis kontrol med ovenstående, skal varerne sendes via det fælles europæiske elektroniske EMCS-system. Dette medfører, at der til hver forsendelse mellem to EU lande skal udarbejdes et elektronisk ledsagedokument i EMCS-systemet. EU s minimumsafgifter For de EU-harmoniserede afgifter er der i EU fastsat minimumsafgifter. Dette medfører, at den af det enkelte land fastsatte afgiftsbetaling aldrig kan være under de i EU fastsatte minimumsafgifter. Det enkelte medlemsland kan dog godt vælge, at afgiften er højere end EU s minimumsafgifter. PwC s Afgiftsvejledning

10 Energiafgifter De fleste virksomheder har et forbrug af elektricitet og brændsler (fx naturgas) og betaler derfor energiafgifter. Energiprodukterne kan opdeles i følgende: Brændsler Olieprodukter som benzin, bioolie, dieselolie, fuelolie, gasolie m.v. (mineralolieafgiftsloven). Kulprodukter som stenkul, jordoliekoks, affaldsvarme m.v. (kulafgiftsloven). Naturgas, biogas og bygas (gasafgiftsloven). Brændsler er belastet med både energi- og CO 2 -afgift. Derudover skal der ofte betales NO X -afgift, svovlafgift og i nogle tilfælde metanafgift. Elektricitet Elektricitet (elafgiftsloven). Ændring af afgiftssatserne Satserne for elafgift, energi- og CO 2 -afgifter på de enkelte energiprodukter fremgår af bilag 6. Afgiftssatserne på svovl fremgår også af bilag 6. Afgiftssatserne på NO X af bilag 7 og afgiftssatserne på metan af bilag 8. Afgiftssatserne bliver ændret hvert år 1. januar enten baseret på afgiftssatser fastsat i lovgivningen eller på baggrund af nettoprisindekset. Godtgørelse af energiafgifter Virksomheder, der er momsregistrerede, kan ofte få godtgjort en andel af energiafgifterne. En del virksomheder kan også få godtgjort CO 2 -afgift, svovlafgift, NO X -afgift og metanafgift. 10 PwC s Afgiftsvejledning 2015

11 Hovedbetingelser for godtgørelse af energiafgifter I afgiftslovene er der fire hovedbetingelser, der skal være opfyldt, for at en virksomhed kan få godtgjort afgifter af energien: 1. Energien skal være forbrugt af virksomheden. 2. Momsen på energiforbruget skal være fradragsberettiget. 3. Energien må ikke være anvendt til motorbrændstof. 4. Energien må som hovedregel ikke være anvendt til rumvarme, opvarmning af vand eller komfortkøling. Der er stor forskel på, hvor meget virksomheder kan få godtgjort i energiafgifter alt efter virksomhedens aktiviteter, hvad energien anvendes til osv. Hvor stor en andel af energiafgiften, virksomhederne kan få godtgjort, fremgår af bilag 1-5. Ad 1) Energien skal være forbrugt af virksomheden Det er en betingelse for at få godtgjort energiafgifter, at virksomheden er den reelle forbruger af energien. Energi, som ikke kan anses for at være forbrugt af virksomheden, er fx: Energi indkøbt med henblik på videresalg. Energi, der anvendes af lejere i forbindelse med udlejning af fast ejendom dette gælder uanset, hvem der betaler for energien. Energi, der anvendes til fremstilling af varme eller kulde, som efterfølgende afsættes. Ad 2) Momsen på energiforbruget skal være fradragsberettiget Det er en betingelse for at få godtgjort energiafgifter, at virksomheden har fradrag for moms. Dette skyldes, at virksomheder kan få godtgjort energiafgifter i samme omfang, som den enkelte virksomhed har fradrag for moms. Det vil sige, at en virksomhed med delvis fradrag for moms kan få godtgjort energiafgifter delvist. Ad 3) Energien må ikke være anvendt til motorbrændstof Det er en betingelse for at få godtgjort energiafgifter, at virksomheden ikke har anvendt energien til motorbrændstof. Dette gælder alle former for motorbrændstof også motorbrændstof, der anvendes i stationære motorer. Virksomheder kan dog få godtgjort afgift af elektricitet, der anvendes i eldrevne motorer. Se afsnittet Motorbrændstof. Derudover gælder der specielle regler for virksomheder inden for landbrug herunder jordbrug, husdyrbrug, gartneri, frugtavl, skovbrug, fiskeri, dambrug eller pelsdyravl. Se afsnittet Landbrug. PwC s Afgiftsvejledning

12 Ad 4) Energien må som hovedregel ikke være anvendt til rumvarme, opvarmning af vand eller komfortkøling Virksomheder kan som hovedregel ikke få godtgjort energiafgift af brændsler, der anvendes til rumvarme, opvarmning af vand eller komfortkøling. Dette gælder, uanset om energiforbruget er baseret på olie, gas eller kul. Virksomheder, der anvender elektricitet til rumvarme, opvarmning af vand eller til komfortkøling, kan dog få godtgjort en andel af elafgiften, se bilag 1. Der er således forskel på, om en virksomhed anvender brændsler eller elektricitet til rumvarme, opvarmning af vand eller komfortkøling. 12 PwC s Afgiftsvejledning 2015

13 Elektricitet Afgiften på elektricitet (elafgiften) består fra 1. januar 2014 af kun én afgift kaldet elafgift. Tidligere bestod afgiften på elektricitet af energiafgift, tillægsafgift, energispareafgift, eldistributionsbidrag og energieffektiviseringsbidrag. Elafgiftssatsen, der er gældende fra 1. januar 2015, fremgår af bilag 6. Opdeling af forbruget af elektricitet Virksomheders forbrug af elektricitet anses som procesenergi, medmindre elektriciteten er anvendt til rumvarme, opvarmning af vand eller komfortkøling. Virksomheder kan som hovedregel få godtgjort størstedelen af elafgiften af forbruget af elektricitet til proces. For den del af virksomhedernes elforbrug, der er anvendt til rumvarme, opvarmning af vand (fx i elradiatorer og elvandvarmere), eller anvendt til komfortkøling, kan virksomhederne få godtgjort en mindre andel af elafgiften. Elektricitet anvendt til proces det vil sige til fx belysning, drift af maskiner, edb-udstyr og ventilation Virksomheder kan som hovedregel få godtgjort størstedelen af elafgiften for elektricitet anvendt til proces. Se hvor stor en andel virksomheder kan få godtgjort i bilag 1. Hvornår er der tale om procesenergi? Procesenergi er fx: Drift af maskiner, værktøj og produktionsanlæg. Belysning og edb-udstyr. Pumper og motorer. Ventilation i virksomhedernes lokaler (dog ikke komfortkøling). Elektricitet anvendt til pumper og ventilatorer i forbindelse med levering af varme og kulde. PwC s Afgiftsvejledning

14 Elektricitet anvendt til rumvarme, opvarmning af vand og komfortkøling Virksomheder kan få godtgjort en mindre andel af elafgiften for elektricitet, der anvendes: til opvarmning af varmt vand i vandvarmere og varmepumper, i elektriske radiatorer, strålevarmeanlæg, varmeblæsere, konvektionsovne, varmepumper og lignende anlæg beregnet til rumopvarmning og/eller til fremstilling af komfortkøling (fx aircondition). Den andel af afgiften, som virksomhederne kan få godtgjort, fremgår af bilag 1. Midlertidig rumvarme Virksomheder, der anvender elektricitet i rumvarmeaggregater, der midlertidigt placeres i et lokale for at dække et kortvarigt rumvarmebehov, kan dog få godtgjort afgift af elektricitet efter de almindelige regler for procesenergi. For at rumvarmen kan anses for midlertidig, er det en betingelse, at den midlertidige rumvarme supplerer den eksisterende rumvarme (varmeforsyning), eller at der er tale om opvarmning af lokaler, hvor der normalt ikke er behov for rumvarme. Elektricitet anvendt til varmetæpper Virksomheders opvarmning af indgangspartier i fx forretninger og portsluser til lagerlokaler med luftvarme såkaldte varmetæpper anses for rumopvarmning, og virksomhederne kan få godtgjort en mindre andel af elafgiften af elektricitet anvendt hertil. Elektricitet anvendt til airconditionanlæg Virksomheder kan ligeledes få godtgjort en mindre andel af elafgiften af elektricitet, som anvendes til nedkøling i fx klimaanlæg eller airconditionanlæg, når nedkølingen sker af hensyn til de ansattes eller kundernes komfort. Der vil ikke være tale om elektricitet anvendt til komfortkøling, hvis der sker nedkøling af et rum, hvor der ikke opholder sig medarbejdere, fx serverrum og lignende, samt lokaler, hvor kølingen primært sker af hensyn til varerne. Elektricitet anvendt til hårde hvidevarer m.v. Virksomheder kan efter procesreglerne få godtgjort afgift af elektricitet, der er brugt til drift af elapparater og hårde hvidevarer, fx almindelige vaske- og opvaskemaskiner, og til opvarmning af vand, hvis varmelegemet er en integreret del af vaske- eller opvaskemaskinen. 14 PwC s Afgiftsvejledning 2015

15 Måling af elektricitet Hvis virksomheder anvender elektricitet til både rumvarme, opvarmning af vand, komfortkøling og proces, skal de, for at få godtgjort elafgiften af elforbruget til proces, som udgangspunkt måle deres forbrug af elektricitet. Forbruget skal kunne opdeles i: proces og rumvarme, opvarmning af vand samt komfortkøling. Ved en manglende måling kan der anvendes en standardmetode fastsat i lovgivningen. Anvendes en standardmetode vil det ofte medføre, at virksomheden kun får godtgjort en mindre del af elafgiften i forhold til, hvis forbruget af elektricitet var målt. Se afsnittet Standardmetoder. Blandet forbrug af elektricitet til proces og rumvarme, opvarmning af vand og komfortkøling Virksomheder, der har et blandet forbrug af elektricitet til proces og rumvarme, opvarmning af vand samt komfortkøling, og som ikke kan foretage en fordeling ved måling af elforbruget, kan ved hjælp af standardmetoder beregne det afgiftsbeløb, som de ikke kan få godtgjort. Standardmetoder Virksomheder, som ikke måler elforbruget til rumvarme, opvarmning af vand eller komfortkøling, kan i stedet vælge at opgøre afgifterne efter standardmetoder. Der er fire standardmetoder til at opgøre den elafgift, som virksomhederne ikke kan få godtgjort: 1. Rumvarmeafgift på 10 kr. pr. m 2 pr. måned i 12 måneder dækker både rumvarme og komfortkøling, men ikke opvarmning af vand. 2. Den fremstillede mængde varme opgjort efter varmemåler, ganget med 1,1 og omregnet til kwh. 3. Den installerede effekt ganget med 350 timer pr. måned i 12 måneder dækker både rumvarme, opvarmning af vand og komfortkøling. 4. Den installerede effekt ganget med den faktisk målte driftstid dækker både rumvarme, opvarmning af vand og komfortkøling. PwC s Afgiftsvejledning

16 Eksempel efter punkt 3 (2015-satser) Betalt elafgift ( kwh 87,80 øre = kr. pr. kwh) Andel af elafgiften, der ikke kan godtgøres ( kwh 0,4 øre = 400 kr. pr. kwh) Fradrag for rumvarme (2.000 Watt¹ 350 timer = kr. 12 mdr. 87,40 øre pr. kwh) Tillæg for rumvarme (2000 Watt¹ 350 timer = kr. 12 mdr. 49,80 øre pr. kwh) Elafgift virksomheden kan få godtgjort = kr. 1) Effekt Det vil ofte koste op til tre gange så meget at anvende metode 1-3 i forhold til, hvis virksomhederne vælger at måle forbruget af elektricitet til rumvarme, opvarmning af vand eller komfortkøling. Denne løsning giver således ikke en optimal godtgørelse af elafgift, hvorfor vi anbefaler, at disse standardmetoder kun anvendes, hvis etablering af målere er dyr og/eller teknisk vanskelig. Komfortkøling i sommermånederne Virksomheder, der kun anvender komfortkøling i maksimalt fire kalendermåneder i løbet af et kalenderår, og som ikke samtidigt anvender elektricitet til rumvarme i samme lokaler, kan vælge kun at betale 10 kr. pr. m 2 i månederne maj, juni, juli og august for de rum, hvor der anvendes komfortkøling. Dette gælder uanset, at virksomhederne anvender elektricitet til komfortkøling i andre kalendermåneder, så længe de maksimalt anvender komfortkøling i fire kalendermåneder i løbet af et kalenderår. De fire kalendermåneder fastsættes ud fra påbegyndte kalendermåneder. Det vil sige, at anvender virksomhederne komfortkøling to dage i juli, vil virksomhederne have anvendt komfortkøling i juli måned, altså én kalendermåned. Virksomheder, der anvender denne standardmetode, skal kunne dokumentere, at der kun er foretaget komfortkøling i fire måneder i kalenderåret. Dette kan ske ved en log eller ved en erklæring fra en energikonsulent eller lignende. Måleresultater kan anvendes for tidligere perioder Virksomheder, der har anvendt ovennævnte standardmetoder til at opgøre den andel af forbruget af elektricitet, virksomhederne ikke kan få godtgjort, har mulighed for efterfølgende at opsætte målere og anvende 12 måneders måleresultater til at få godtgjort yderligere elafgift for de tre foregående år. Der skal desuden ske et fradrag på kr. i det beløb virksomheden kan få godtgjort yderligere efter endt måling. 16 PwC s Afgiftsvejledning 2015

17 Der er desuden følgende betingelser for, at en regulering kan finde sted: Regulering kan kun ske med tilladelse fra SKAT. Regulering kan maksimalt ske for afgiftsperioder op til tre år før den afgiftsperiode, hvori der først foretages korrekt måling. Reguleringen skal være baseret på en efterfølgende måling af mindst 12 måneders varighed. Virksomheden skal betale kr. for at foretage en regulering det vil sige, at det kun vil være beløb over kr., der udbetales. Reguleringsbeløb over kr. skal være attesteret af en revisor. Der skal fremlægges månedsvise registreringer af målervisninger i den pågældende 12-måneders-periode. Virksomhedens produktions- og afgiftsmæssige forhold skal være uændrede. For virksomheder der tidligere har fået godtgjort for meget i elafgift er det en betingelse, at det beløb, virksomhederne vil få godtgjort ved måling, udgør mindst 75 % af den elafgift, som virksomhederne tidligere har fået godtgjort. Dette betyder, at har virksomhederne anvendt en af ovenstående standardmetoder vil de som udgangspunkt have fået godtgjort for lidt i elafgift og betingelsen vil derfor altid være opfyldt. PwC s Afgiftsvejledning

18 Liberale erhverv specielle regler Følgende virksomheder (liberale erhverv) kan som udgangspunkt ikke få godtgjort elafgiften af elektricitet. Advokater Arkitekter Bureauer (dog ikke rejsebureauer, turistkontorer og ejendomsadministration) Forlystelser, herunder teater- og biografforestillinger Landinspektører Mæglere Reklamevirksomheder Revisorer Rådgivende ingeniører. Hvis virksomhederne både har ovenstående aktiviteter og andre aktiviteter, kan virksomhederne få godtgjort en del af elafgiften. Der skal derfor ske en fordeling af forbruget af elektricitet mellem de ovenstående aktiviteter og de andre momspligtige aktiviteter. Hvis virksomhederne ikke har foretaget en fordeling af forbruget ud fra måling, kan en fordeling som udgangspunkt ske ud fra omsætningen. Liberale erhverv kan dog få godtgjort en del af elafgiften af den elektricitet, der anvendes til opvarmning af vand, rumvarme og komfortkøling, se afsnittet Blandet forbrug af elektricitet til proces og rumvarme, opvarmning af vand og komfortkøling. Se satserne vedrørende godtgørelse af elafgift i bilag PwC s Afgiftsvejledning 2015

19 PwC s Afgiftsvejledning

20 Brændsler olie, kul og gas Hvilke afgifter er der på brændsler? Brændsler er belastet med både energi- og CO 2 -afgift. Derudover vil brændsler ofte være belastet med NO X -afgift, og i nogle tilfælde svovl- og metanafgift. Opdeling af forbruget af brændsler Brændsler betragtes som udgangspunkt for anvendt til rumvarme og opvarmning af vand. Kun hvis anvendelsen er direkte beskrevet i loven som procesenergi, kan virksomheder få godtgjort energiafgiften. Brændsler anvendt til proces Virksomheder kan få godtgjort størstedelen af energiafgiften på brændsler, der anvendes til procesformål. Hvornår er der tale om procesenergi? Et brændsel vil som udgangspunkt være anvendt til procesformål, såfremt energien er anvendt til følgende: energien er anvendt til en produktion, hvor varen undergår en forandring, og energien er anvendt til fremstilling af en vare, der er bestemt til afsætning. Eksempler på procesforbrug Energi anvendt til følgende formål anses blandt andet for procesenergi: Produktion og forarbejdning af varer. Opvarmning af særlige rum eller særlige procesanlæg. Nedkøling af serverrum og andre lokaler, hvor medarbejderne ikke har en fast arbejdsplads. Hvor meget kan man få godtgjort i energiafgift? Virksomheder kan få godtgjort størstedelen af energiafgiften. Den del af energiafgiften, som virksomhederne ikke kan få godtgjort, fremgår af bilag 2. Kan man få godtgjort CO 2 -afgift? Virksomheder kan som hovedregel ikke få godtgjort CO 2 -afgift på brændsler. Dog godtgøres CO 2 -afgiften, når brændslerne anvendes til procesformål i virksomheder, der har tilladelse til udledning af CO 2 (i henhold til CO 2 -kvoteordningen). 20 PwC s Afgiftsvejledning 2015

21 Tilsvarende godtgøres CO 2 -afgiften af varmeleverancer fra kvoteomfattede virksomheder, når varmen anvendes til procesformål (fx opvarmning af malekabiner med fjernvarme). Se afsnittet CO 2 -kvoter. Ikke-kvoteomfattede virksomheder omfattet af proceslisten har mulighed for at få et bundfradrag i betalingen af CO 2 -afgift på brændsler, se bilag 10. Brændsler anvendt til rumvarme, opvarmning af vand og komfortkøling Virksomheder kan som udgangspunkt ikke få godtgjort afgiften på brændsler, der er anvendt til rumvarme, opvarmning af vand samt komfortkøling. Hvis en række specifikke forhold er opfyldt, behandles brændsler, der anvendes til fx rengøring, som anvendt til proces. Og virksomhederne kan få godtgjort energiafgiften efter de almindelige regler, se afsnittet Brændsler anvendt til proces. Brændsler anvendt til rumvarme Ved rumvarme forstås brændsler, som virksomheder anvender til at opvarme lokaler, der anvendes til: Produktion Lager Salg Kontorer Pakkerier. Brændsler anvendt til opvarmning af vand Ved opvarmning af vand forstås i denne forbindelse vand, som virksomheder sælger eller fx bruger til: Rengøring af lokaler og produktionsanlæg Bad Opvask Vask af hænder. Brændsler anvendt til komfortkøling Ved komfortkøling forstås fx klimaanlæg eller airconditionanlæg, hvor kølingen sker af hensyn til de ansattes eller kundernes komfort. Brændsler anvendt til særlige processer Virksomheder kan som nævnt ovenfor få godtgjort størstedelen af energiafgiften. Der skal dog ikke ske en nedsættelse af virksomhedernes godtgørelse, hvis der er tale om særlige processer. PwC s Afgiftsvejledning

22 Hvornår er der tale om særlige processer? Definitionen for særlige processer er fastsat i lovgivningen. Der er anvendt brændsler til særlige processer, når brændslet er anvendt til følgende processer: Brændsler, der anvendes til kemisk reduktion og i elektrolyse. Brændsler, der anvendes direkte til opvarmning i metallurgiske processer. Brændsler, der anvendes direkte til opvarmning i mineralogiske processer. Ved ovenstående processer kan virksomheder få godtgjort energiafgiften fuldt ud. Det er dog yderligere en betingelse, at energiforbruget anvendes direkte til processer omfattet af proceslisten, se bilag 10. Vedrørende godtgørelse af CO 2 -afgift, se afsnittet Kan man få godtgjort CO 2 -afgift?. Kemisk reduktion og elektrolyse Ved kemisk reduktion forstås elektronoptagelse, der sker som et led i produktionsprocessen (pkt. 23 på proceslisten). Ved elektrolyse udskilles stoffer ved hjælp af elektricitet, fx ved aluminiumsfremstilling (fx pkt. 23 på proceslisten). Metallurgiske processer Ved metallurgiske processer forstås opvarmning af metaller, hvor der sker en forandring af metallets indre fysiske struktur (pkt. 30 på proceslisten). Mineralogiske processer De mineralogiske processer omfatter fx fremstilling af glas og glasprodukter, fremstilling af keramiske produkter, fremstilling af mursten, teglsten og bygge-materialer af brændt ler, fremstilling af cement, kalk og gips samt fremstilling af produkter af beton, gips og cement m.m. (punkt 10, 11a og b, 12, 13, 29 og 30 på proceslisten). Måling af energi fra brændsler Hvis hele energiforbruget ikke anvendes til procesformål, skal virksomhederne som udgangspunkt måle sit energiforbrug til procesformål, for at få godtgjort energiafgiften af energiforbruget til procesformål. Dette er fx tilfældet, hvis virksomhederne anvender brændsler i anlæg, som fremstiller varme/kulde, der anvendes til både: proces og rumvarme, opvarmning af vand og/eller komfortkøling. Ved manglende måling, vil virksomhederne som hovedregel ikke være berettiget til at få godtgjort energiafgifter. 22 PwC s Afgiftsvejledning 2015

23 Der er dog en række undtagelser, hvor virksomhederne kan undgå at opsætte målere og i stedet anvende standardmetoder til at opgøre energiafgifter af energiforbruget til rumvarme eller opvarmning af vand og/eller komfortkøling. Standardmetoder Virksomheder kan undlade at opsætte målere og i stedet vælge at opgøre energiafgiften af forbruget til rumvarme og komfortkøling eller energiafgiften af forbruget til opvarmning af vand efter følgende standardmetoder: Rumvarme og komfortkøling: Rumvarmeafgift på 10 kr. pr. m 2 pr. måned (omfatter ikke energiforbruget til opvarmning af vand). Opvarmning af vand: Forbruget af varmt vand kan skønnes, når forbruget til varmt vand er under 50 GJ pr. år. Forbruget kan som udgangspunkt fastsættes til 0,2 GJ varmt vand pr. ansat pr. måned. Hvis det varme vand også bruges til badning, skal der regnes med et større forbrug. På baggrund af ovenstående standardmetoder kan virksomhederne beregne det beløb, som deres godtgørelse af energiafgift skal reduceres med. Måleresultater kan anvendes for tidligere perioder Virksomheder, der ikke tidligere har målt det godtgørelsesberettigede energiforbrug, har mulighed for at opsætte målere og anvende et helt års måleresultater til at få godtgjort yderligere energiafgifter for de tre foregående år. De tre foregående år fastsættes fra det tidspunkt, hvor der sker en korrekt direkte måling. Der skal desuden ske et fradrag på kr. i det beløb virksomheden kan få godtgjort yderligere efter endt måling. Der er desuden følgende betingelser for, at en regulering kan finde sted: Regulering kan kun ske med tilladelse fra SKAT. Regulering kan maksimalt ske for afgiftsperioder op til tre år før den afgiftsperiode, hvori der først foretages korrekt måling. Reguleringen skal være baseret på en efterfølgende måling af mindst 12 måneders varighed. Virksomhederne skal betale kr. for at foretage en regulering det vil sige, at det kun vil være beløb over kr., der udbetales. Reguleringsbeløb over kr. skal være attesteret af en revisor. Der skal fremlægges månedsvise registreringer af målervisninger i den pågældende 12-måneders-periode. Virksomhedernes produktions- og afgiftsmæssige forhold skal være uændrede. Det er desuden en betingelse, at det beløb, virksomhederne vil få godtgjort ved måling, udgør mindst 75 % af den energiafgift, som virksomhederne tidligere har fået PwC s Afgiftsvejledning

Afgiftsvejledning 2016. Samlet overblik over

Afgiftsvejledning 2016. Samlet overblik over Afgiftsvejledning 2016 Samlet overblik over afregning og godtgørelse af afgifter Redaktionen er afsluttet december 2015. Afgiftsvejledning 2016 omhandler konkrete emner og forhold, som vi har udvalgt.

Læs mere

Hvad er op og ned i afgiftsjunglen, og overskudsvarme. 12. november 2014

Hvad er op og ned i afgiftsjunglen, og overskudsvarme. 12. november 2014 www.pwc.dk Hvad er op og ned i afgiftsjunglen, når vi taler varmepumper og overskudsvarme 12. november 2014 ID: Introduktion Hvem er vi? 2 Hvem er vi? Generelt Revisions- og rådgivningsvirksomhed Ca. 1.700

Læs mere

Momsregistrerede virksomheder, herunder producenter af varme og kulde

Momsregistrerede virksomheder, herunder producenter af varme og kulde Dato for offentliggørelse Til 25 nov 2011 13:06 Sagsnummer 2011-260-0607 Ansvarlig fagkontor Resumé Yderligere oplysninger - klik her. Momsregistrerede virksomheder, herunder producenter af varme og kulde

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 42 af 29. oktober (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær(DF).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 42 af 29. oktober (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær(DF). Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 42 Offentligt J.nr. 13-5667485 Den 26. november 2013 TilFolketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 42 af 29. oktober (alm.

Læs mere

Har du styr på energiafgifterne i detailhandlen?

Har du styr på energiafgifterne i detailhandlen? Har du styr på energiafgifterne i detailhandlen? I Danmark opkræves et stadigt stigende provenue til statskassen i form af afgifter. Der pålægges afgifter på miljø- og energiforbrug ligesom en lang række

Læs mere

FRADRAG FOR ELAFGIFT. Kan du trække energiafgiften fra? Vi er tættere på dig

FRADRAG FOR ELAFGIFT. Kan du trække energiafgiften fra? Vi er tættere på dig FRADRAG FOR ELAFGIFT Kan du trække energiafgiften fra? Vi er tættere på dig Du betaler energiafgift til din leverandør, når du køber el. Momsregistrerede kan få fradrag for nogle af afgifterne til visse

Læs mere

Overskudsvarme og afgifter. Fredericia 30. september 2015

Overskudsvarme og afgifter. Fredericia 30. september 2015 Overskudsvarme og afgifter Fredericia 30. september 2015 Momsangivelsen Salgsmoms Moms af varekøb mv. i udlandet Moms af ydelseskøb i udlandet med omvendt betalingspligt Fradrag Købsmoms Olie- og flaskegasafgift

Læs mere

Titel indsættes ved at vælge SKAT menuen. Præsentation og forventninger

Titel indsættes ved at vælge SKAT menuen. Præsentation og forventninger Ajour 2014 Afgifter på energi og køling Odense 27. November 2014 Kenneth Hestehauge Præsentation og forventninger Hvem er jeg? Kenneth Hestehauge Punktafgifter i Køge Har været beskæftiget med punktafgifter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 285 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0022 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Forhøjelse af energiafgifterne,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2008-09

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2008-09 Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Forhøjelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Forhøjelse

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke Afgifter. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke Afgifter. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik - energiafgifter Lovforslaget vedrørende energiafgifter er udelukkende fremsat i høring igen, mens lovforslagene vedrørende de andre

Læs mere

Overblik afgiftsreglerne

Overblik afgiftsreglerne Overblik afgiftsreglerne John Tang, Dansk Fjernvarme Energiafgift pålægges fosile brændsler,elektricitet, bioolie (til motorkøretøjer og varme) m.m. Forsyningssikkerhedsafgift pålægges bio brændsler (Ikke

Læs mere

Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3

Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3 Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3 Hvad er biogas efter afgiftsreglerne? Biogas er gas, der er dannet ved en gæringsproces i organisk materiale. Består (som det også

Læs mere

Afgift på overskudsvarme Hvad er op og ned?

Afgift på overskudsvarme Hvad er op og ned? www.pwc.dk Afgift på overskudsvarme Hvad er op og ned? Sebastian Houe 17. december 2015 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Emner 1. Introduktion til 2. Introduktion til reglerne og baggrunden herfor 3.

Læs mere

2015 afgifter 2016 afgifter (anslået tillagt 2%) 2017 afgifter (anslået tillagt 2%)

2015 afgifter 2016 afgifter (anslået tillagt 2%) 2017 afgifter (anslået tillagt 2%) Bilag 1. Oversigt nuværende og kommende afgifter 2015 afgifter 2016 afgifter (anslået tillagt 2%) 2017 afgifter (anslået tillagt 2%) Enhed Energiafgift CO 2 NO x Svovlafgift Energiafgift CO 2 NO x Svovlafgift

Læs mere

Afgifter i forbindelse med landbrugsaktiviteter. Landbrugsseminar den 16. marts 2016

Afgifter i forbindelse med landbrugsaktiviteter. Landbrugsseminar den 16. marts 2016 Afgifter i forbindelse med landbrugsaktiviteter Landbrugsseminar den 16. marts 2016 Elforbrug Procesgodtgørelse af afgiften af elforbruget til pumper, løfteværker, ventilation, belysning, kølerum og proceskøling,

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast. 1. I 11, stk. 17, 2. pkt., ændres 50,1 til: 52,2, og 18,1 til: 18,8.

Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast. 1. I 11, stk. 17, 2. pkt., ændres 50,1 til: 52,2, og 18,1 til: 18,8. Skatteudvalget 2010-11 L 80 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter,

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast

Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, -registreringsafgiftsloven, momsloven og forskellige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 63 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 17. december 2009 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse

Læs mere

2010/1 LSV 195 A (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. maj Forslag.

2010/1 LSV 195 A (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. maj Forslag. 2010/1 LSV 195 A (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2011-231-0042 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. maj 2011 Forslag

Læs mere

Vedr.: H Høring om ændring i elpatronordningen mv. og afgift på andre klimagasser

Vedr.: H Høring om ændring i elpatronordningen mv. og afgift på andre klimagasser Skatteministeriet Att.: Jens Peter Licht e-mail: pafgft@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09 13 e-mail: fsr@fsr.dk

Læs mere

Godtgørelse af vandog energiafgifter. Hvad er jeres muligheder? Januar 2015

Godtgørelse af vandog energiafgifter. Hvad er jeres muligheder? Januar 2015 Godtgørelse af vandog energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Januar 2015 Få et overblik over din virksomheds muligheder for at få godtgjort vandog energiafgifter. Momsregistrerede virksomheder kan i

Læs mere

Januar 2014. Godtgørelse af vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder?

Januar 2014. Godtgørelse af vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Januar 2014 Godtgørelse af vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Få et overblik over din virksomheds muligheder for at få godtgjort vand- og energiafgifter. Momsregistrerede virksomheder kan

Læs mere

Godtgørelse af Vand- og energiafgifter

Godtgørelse af Vand- og energiafgifter Godtgørelse af Vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Momsregistrerede virksomheder kan i et vist omfang få godtgjort vand- og energi- afgifter. I denne folder kan du få et overblik over hovedreglerne

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013. til Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af affalds- og råstofafgiftsloven, lov om kuldioxidafgift af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) 28/1 LSF 27 (Gældende) Udskriftsdato: 3. september 216 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 29-231-22 Fremsat den 22. april 29 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til

Læs mere

Afgifter og meget andet Ivan Ibsen 7. oktober 2015

Afgifter og meget andet Ivan Ibsen 7. oktober 2015 www.pwc.dk Afgifter og meget andet Ivan Ibsen Revision. Skat. Rådgivning. Hvad er hot? I mit daglige arbejde fornemmer jeg at følgende områder er hotte: PSO-betaling Afgifter ved anvendelse af overskudsvarme

Læs mere

ENERGI- AFGIFTER OG REFUSIONS- REGLER 7. UDGAVE

ENERGI- AFGIFTER OG REFUSIONS- REGLER 7. UDGAVE ENERGI- AFGIFTER OG REFUSIONS- REGLER 7. UDGAVE Forord Den grønne afgiftspakke har eksisteret siden 1995. Udgifterne til energiafgifter siden da har været en stor økonomisk byrde for de fleste virksomheder.

Læs mere

Energiafgifter Overblik over godtgørelser og satser S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

Energiafgifter Overblik over godtgørelser og satser S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Energiafgifter 2017 Overblik over godtgørelser og satser S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B 2 FORORD Udgifterne til energiafgifter stiger støt, og har siden de

Læs mere

Forårspakke 2.0 Energiafgifter. Seniorkonsulent Pernille Blicher Madsen

Forårspakke 2.0 Energiafgifter. Seniorkonsulent Pernille Blicher Madsen Forårspakke 2.0 Energiafgifter Seniorkonsulent Pernille Blicher Madsen Energiafgifter Afgifter fra 2010 Afgift på brændsler Afgift på el Komfortkøling NO x -afgift Eget forbrug/udleje lokaler 2 Energiafgifter

Læs mere

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering.

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Notat 12. juni 2007 J.nr. 2006-101-0084 Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Afgiftsrationaliseringen består af to elementer. Forhøjelse af CO2 afgift til kvoteprisen, der i 2008-12 p.t.

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0026 Udkast (1)

Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0026 Udkast (1) Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0026 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love (Ændringer i elpatronordningen

Læs mere

Forslag. Fremsat den 17. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) til

Forslag. Fremsat den 17. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) til 2010/1 LSF 80 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-231-0039 Fremsat den 17. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen)

Læs mere

DAKOFAs konsoliderede version af lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. efter seneste ændringer december 2009

DAKOFAs konsoliderede version af lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. efter seneste ændringer december 2009 1 DAKOFAs konsoliderede version af lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. efter seneste ændringer december 2009 Denne uautoriserede konsoliderede version af kulafgiftsloven er tilvejebragt gennem

Læs mere

Energiafgifter i Kapacitetsregnskabet Friday 08. March 2013 Sidst opdateret Thursday 08. May 2014

Energiafgifter i Kapacitetsregnskabet Friday 08. March 2013 Sidst opdateret Thursday 08. May 2014 Energiafgifter i Kapacitetsregnskabet Friday 08. March 2013 Sidst opdateret Thursday 08. May 2014 Kapacitetsregnskabet - resultatledelse med sund fornuft De energitunge danske virksomheder er hårdt ramt

Læs mere

L 162 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love.

L 162 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love. Page 1 of 60 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 162 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse

Læs mere

Forslag. J.nr. 13-0076486. Skatteministeriet Udkast (09.8.2013 ) til

Forslag. J.nr. 13-0076486. Skatteministeriet Udkast (09.8.2013 ) til Skatteministeriet Udkast (09.8.2013 ) J.nr. 13-0076486. Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.,

Læs mere

Årsmøde. Campingrådet. Godtgørelse af afgifter

Årsmøde. Campingrådet. Godtgørelse af afgifter Årsmøde Campingrådet Godtgørelse af afgifter v/ Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) Indblik retten til at opnå godtgørelse af afgifter Betingelser (generelt) Procesenergi og energi anvendt til komfort

Læs mere

Forårspakke 2.0 Energiafgifter. Seniorkonsulent Pernille Blicher Madsen

Forårspakke 2.0 Energiafgifter. Seniorkonsulent Pernille Blicher Madsen Forårspakke 2.0 Energiafgifter Seniorkonsulent Pernille Blicher Madsen Energiafgifter Afgifter fra 2010 1) Afgift på brændsler 2) Afgift på el 3) Komfortkøling 4) NO x -afgift 5) Eget forbrug/udleje lokaler

Læs mere

Grønne afgifter. Indholdsforbtegnelse:

Grønne afgifter. Indholdsforbtegnelse: Grønne afgifter Indholdsforbtegnelse: Grønne afgifter... 2 Struktur... 2 Refusion af afgifter... 3 Måling af elvarme... 4 Overskudsvarme... 4 Afgiftsbelægning af genbrugsvarme... 4 Regler for afgiftsbelægning...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 162 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter

Læs mere

LOV nr 1564 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016

LOV nr 1564 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 LOV nr 1564 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-231-0039 Senere ændringer til forskriften LBK nr 124 af 08/02/2011

Læs mere

Nye afgifter på affald

Nye afgifter på affald Nye afgifter på affald Afgiftsændringer vedtaget i maj 2009 v/jens Holger Helbo Hansen, Skatteministeriet Dakofa 15. juni 2009 Tre forlig og en aftale Omlægning af afgifter på brændbart affald L 126 Forårspakke

Læs mere

afgiftsregler Dansk Fjernvarme

afgiftsregler Dansk Fjernvarme Varmepumper afgiftsregler John Tang, Dansk Fjernvarme Eget forbrug af el Momsregistrerede virksomheder er helt eller delvist fritaget for at betale elafgift af eget elforbrug til processen. Til processen

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december Forslag. til Til lovforslag nr. L 70 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider og forskellige andre love 1) (Nedsættelse

Læs mere

Godtgørelse af vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Januar 2016

Godtgørelse af vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Januar 2016 Godtgørelse af vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Januar 2016 Få et overblik over din virksomheds muligheder for at få godtgjort vandog energiafgifter. Momsregistrerede virksomheder kan

Læs mere

Seminar for erhvervsskoler, gymnasier m.fl. Moms 10. december 2013

Seminar for erhvervsskoler, gymnasier m.fl. Moms 10. december 2013 www.pwc.dk Seminar for erhvervsskoler, gymnasier m.fl. Moms 10. Jacob Holme Assistant Manager Telefon: 8932 5674 E-mail: jho@pwc.dk Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Hvorfor er moms interessant for uddannelsesinstitutioner?

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider og forskellige andre love 1) 2015/1 LSV 70 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-3155177 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2015 Forslag til Lov

Læs mere

Moms, afgifter og told for kædevirksomheder

Moms, afgifter og told for kædevirksomheder www.pwc.dk/afgifter Moms, afgifter og told for kædevirksomheder Hvilke regler gælder for din virksomhed? Moms-, afgiftsog toldregler for kædevirksomheder (2013) Afgifter I Danmark er der afgift på en række

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love O:\Skatteministeriet\Lovforslag\568096\Dokumenter\568096.fm 27-03-08 17:25 k03 KFR Lovforslag nr. L 168 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

2014/1 LSV 4 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 31. oktober Forslag.

2014/1 LSV 4 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 31. oktober Forslag. 2014/1 LSV 4 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-2340667 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 31. oktober 2014 Forslag til Lov

Læs mere

SEKTORNEUTRALE ENERGIAFGIFTER DANSK ERHVERVS ØNSKER TIL ENERGIPOLITIKKEN

SEKTORNEUTRALE ENERGIAFGIFTER DANSK ERHVERVS ØNSKER TIL ENERGIPOLITIKKEN fremtiden starter her... SEKTORNEUTRALE ENERGIAFGIFTER DANSK ERHVERVS ØNSKER TIL ENERGIPOLITIKKEN Afgiftssystemet i den nuværende klima- og energipolitik beskytter traditionelle fremstillingserhverv ud

Læs mere

AFGIFTER VED FORBRÆNDING TILBAGERULNING AF FSA V. TORE HULGAARD DAKOFA NETVÆRK, AFGIFTER, TILBAGERULNING AF FSA 2015.06.03

AFGIFTER VED FORBRÆNDING TILBAGERULNING AF FSA V. TORE HULGAARD DAKOFA NETVÆRK, AFGIFTER, TILBAGERULNING AF FSA 2015.06.03 AFGIFTER VED FORBRÆNDING TILBAGERULNING AF FSA V. TORE HULGAARD 2015.06.03 INDHOLD Afgifter ved forbrænding (energi og CO2) Forsyningssikkerhedsafgift (FSA) og tilbagerulning VE-affald AFGIFTER ENERGI

Læs mere

Afgifts- og tilskudsregler i Danmark, Sverige og Tyskland ved afbrænding af affald

Afgifts- og tilskudsregler i Danmark, Sverige og Tyskland ved afbrænding af affald Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 82 Offentligt Notat 10. december 2010 J.nr. 2010-500-0002 Afgifts- og tilskudsregler i Danmark, Sverige og Tyskland ved afbrænding af affald I dette notat beskrives

Læs mere

Gastekniske dage Maj 2015 Gasmåling. Afgifter på biogas herunder opgørelses metoder og krav til målesystemer Ved Lars Hansen / SKAT

Gastekniske dage Maj 2015 Gasmåling. Afgifter på biogas herunder opgørelses metoder og krav til målesystemer Ved Lars Hansen / SKAT Gastekniske dage Maj 2015 Gasmåling Afgifter på biogas herunder opgørelses metoder og krav til målesystemer Ved Lars Hansen / SKAT Afgifter på biogas Opgørelses metoder og krav til målesystemer Hvilke

Læs mere

Juli 2002. Specielle regler for promsaftaler og rumvarme

Juli 2002. Specielle regler for promsaftaler og rumvarme Juli 2002 Specielle regler for promsaftaler og rumvarme Specielle regler for promsaftaler I dette bilag beskrives specielle regler for aftaler, der indgås på baggrund af promskriteriet. Beskrivelsen er

Læs mere

Eksempler på små overskudsvarmeprojekter v. Hans Baden, Rådgivende Ingeniør Ivar Lykke Kristensen

Eksempler på små overskudsvarmeprojekter v. Hans Baden, Rådgivende Ingeniør Ivar Lykke Kristensen 14.00 14.15 Velkomst og Indledning v. John Tang 14.15 14.45 Eksempler på små overskudsvarmeprojekter v. Hans Baden, Rådgivende Ingeniør Ivar Lykke Kristensen 14.45 15.15 Afgiftsmæssige aspekter ved overskudsvarme

Læs mere

INDUSTRIEL OVERSKUDSVARME. Rammebetingelser

INDUSTRIEL OVERSKUDSVARME. Rammebetingelser INDUSTRIEL OVERSKUDSVARME Rammebetingelser VIEGAND MAAGØE OVERSKUDSVARME Potentiale, teknisk & økonomisk Udvikling af løsning: Optimering af processen (ingen overskudsvarme tilbage) Udnyttelse til proces

Læs mere

Godtgørelse af vandog energiafgifter Skat Tax

Godtgørelse af vandog energiafgifter Skat Tax Godtgørelse af vandog energiafgifter Skat 2017 Tax 2 Godtgørelse af vand- og energiafgifter Få et overblik over din virksomheds muligheder for at få godtgjort vand- og energiafgifter. Momsregistrerede

Læs mere

Moms, Told & Afgifter Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C

Moms, Told & Afgifter Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 149 Offentligt ABCD KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Moms, Told & Afgifter Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon

Læs mere

5. september Er afgifter en barriere ved vurdering af om man skal levere/anvende overskudsvarme?

5. september Er afgifter en barriere ved vurdering af om man skal levere/anvende overskudsvarme? 5. september 2017 Er afgifter en barriere ved vurdering af om man skal levere/anvende overskudsvarme? Emner I dag: Lov og praksis indtil nu Praksis fremover Afgifts- og tilskudsanalysen Hvad er overskudsvarme?

Læs mere

Skattereform Aftale om forårspakke 2.0 - Moms og afgifter i hovedtræk. 2. marts 2009

Skattereform Aftale om forårspakke 2.0 - Moms og afgifter i hovedtræk. 2. marts 2009 i hovedtræk 2. marts 2009 Momsfritagelsen for levering af fast ejendom ophæves. Dette sker i overensstemmelse med de bagvedliggende EU-regler og betyder, at der i fremtiden skal betales moms af byggegrunde

Læs mere

15. november 2012. OIOUBL Kodeliste. OIOUBL TaxSchemeID K18 Version 1.4. Published under Creative Commons license, attribution 2.0

15. november 2012. OIOUBL Kodeliste. OIOUBL TaxSchemeID K18 Version 1.4. Published under Creative Commons license, attribution 2.0 15. november 2012 OIOUBL Kodeliste OIOUBL TaxSchemeID K18 Version 1.4 Published under Creative Commons license, attribution 2.0 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: olema@digst.dk Version

Læs mere

DAKOFAs konsoliderede version af lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. efter seneste ændringer december 2010

DAKOFAs konsoliderede version af lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. efter seneste ændringer december 2010 1 DAKOFAs konsoliderede version af lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. efter seneste ændringer december 2010 Denne uautoriserede konsoliderede version af kulafgiftsloven, som vil være gældende

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0083613 Udkast (8. maj 2013)

Skatteministeriet J. nr. 13-0083613 Udkast (8. maj 2013) Skatteministeriet J. nr. 13-0083613 Udkast (8. maj 2013) Forslag til Lov om ændring af affalds- og råstofafgiftsloven, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af elektricitet, momsloven

Læs mere

Beskrivelse af model for forsyningssikkerhedsafgiften

Beskrivelse af model for forsyningssikkerhedsafgiften Notat J.nr. 13-0076486 Dato: 9. august 2013 Beskrivelse af model for forsyningssikkerhedsafgiften 1. Indledning Regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre,

Læs mere

Skatteudvalget L 207 - Bilag 23 Offentligt

Skatteudvalget L 207 - Bilag 23 Offentligt Skatteudvalget L 207 - Bilag 23 Offentligt J.nr. 2009-231-0022 Dato: 18. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 207 - Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre

Læs mere

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra "fremmed boring".

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra fremmed boring. Marts 2012 VANDAFGIFTER Notatet beskriver generelt de per 1. januar 2012 gældende afgifter vedrørende vandforbrug og spildevand samt muligheder for godtgørelse og tilbagesøgning: A. Vandforbrug: Vandafgift

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider, lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og lov om afgift af naturgas og bygas 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider, lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og lov om afgift af naturgas og bygas 1) Til lovforslag nr. L 32 Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2011 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider, lov om energiafgift af mineralolieprodukter

Læs mere

Dansk Fjernvarme. Emne: Fjernkøling Hos Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a.

Dansk Fjernvarme. Emne: Fjernkøling Hos Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. Dansk Fjernvarme Emne: Fjernkøling Hos Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. Troels Bagger Hviid Senior, Indirect TAX Aarhus 25 29 47 95 Troels.Hviid@dk.ey.com Fjernkøling Ud fra et afgiftsmæssigt synspunkt

Læs mere

REFUSION AF ENERGIAFGIFTER EFTER ELPATRON REGLERNE. John Tang, Dansk Fjernvarme

REFUSION AF ENERGIAFGIFTER EFTER ELPATRON REGLERNE. John Tang, Dansk Fjernvarme REFUSION AF ENERGIAFGIFTER EFTER ELPATRON REGLERNE John Tang, Dansk Fjernvarme PROGRAM Gennemgang af elpatron reglerne v. John Tang Klagesagen og afgørelsen v. Ivan Ibsen Opgørelse af ekstra godtgørelse

Læs mere

RØGGAS-EFTERMIDDAG FLOW OG AFGIFTER. Kim Brinck Rambøll, WtE

RØGGAS-EFTERMIDDAG FLOW OG AFGIFTER. Kim Brinck Rambøll, WtE RØGGAS-EFTERMIDDAG FLOW OG AFGIFTER Kim Brinck Rambøll, WtE RØGGASFLOW OG AFGIFTER Flere afgifter m.v. betales i dag på baggrund af anlæggenes emitterede forurening: Svovl (SO 2 ) NO X CO 2 (afgift/kvote)

Læs mere

Denne artikel har følgende indhold:

Denne artikel har følgende indhold: Told og Afgifter Forlaget Andersen A/S 4.8 Godtgørelse Af Partner Rune Grøndahl, KPMG Acor Tax Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Indledning 2. Elektricitet 3. Brændsler 1. Indledning Momsregistrerede

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter 1)2)

Bekendtgørelse af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter 1)2) LBK nr 321 af 04/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-231-0035 Senere ændringer til forskriften LOV nr 722 af 25/06/2010

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. L 169 Forslag til lov om afgift af kvælstofoxider.

Folketinget - Skatteudvalget. L 169 Forslag til lov om afgift af kvælstofoxider. J.nr. 2008-231-0015 Dato: 23. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 169 Forslag til lov om afgift af kvælstofoxider. Hermed sendes i 5 eksemplarer et ændringsforslag, som jeg ønsker at stille ved

Læs mere

Statsstøtte til omlægning fra fossilt brændsel til proces til vedvarende energi

Statsstøtte til omlægning fra fossilt brændsel til proces til vedvarende energi Statsstøtte til omlægning fra fossilt brændsel til proces til vedvarende energi Scandic Aalborg den 21. januar 2014 Per Jan Pedersen Energisynskonsulent Mobilnr. 045 2964 6562 Energi Nord A/S Over Bækken

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks mv. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks mv. og forskellige andre love Lovforslag nr. L 126 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer, lov om afgift af stenkul,

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

Moms er det stadig hot? December 2016

Moms er det stadig hot? December 2016 www.pwc.dk Moms er det stadig hot? Revision. Skat. Rådgivning. Kontakt os Jesper Bianco Hildebrandt-Mortensen M: jbh@pwc.dk T: 2036 3310 Søren Flensborg M: sfl@pwc.dk T: 2988 8856 2 Agenda Momsbrøken Elevfester

Læs mere

Indlæg fra Dansk Fjernvarme TEMADAG OM DEN NYESTE LOVGIVNING. John Tang, Kate Wieck-Hansen og Birgitte V Faaborg

Indlæg fra Dansk Fjernvarme TEMADAG OM DEN NYESTE LOVGIVNING. John Tang, Kate Wieck-Hansen og Birgitte V Faaborg Indlæg fra Dansk Fjernvarme TEMADAG OM DEN NYESTE LOVGIVNING John Tang, Kate Wieck-Hansen og Birgitte V Faaborg OVERSIGT Energibesparelser Nyt fra Louise Overvad Jensen SKAT Lovforslag i høring om betinget

Læs mere

15. september OIOUBL Kodeliste. OIOUBL TaxSchemeID K18 Version 1.5. Published under Creative Commons license, attribution 2.

15. september OIOUBL Kodeliste. OIOUBL TaxSchemeID K18 Version 1.5. Published under Creative Commons license, attribution 2. 15. september 2017 OIOUBL Kodeliste OIOUBL TaxSchemeID K18 Version 1.5 Published under Creative Commons license, attribution 2.0 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: olema@digst.dk OIOUBL

Læs mere

Skatteministeriet Att.: Jens Peter Licht Nicolaj Eigtveds Gade København K

Skatteministeriet Att.: Jens Peter Licht Nicolaj Eigtveds Gade København K = 2. april 2009 Skatteministeriet Att.: Jens Peter Licht (pafgft@skm.dk) Nicolaj Eigtveds Gade 28 1402 København K Udkast til Forslag til lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Forhøjelse

Læs mere

1.1. Aftalebreve og engagementsforespørgsler manglende ekspedition

1.1. Aftalebreve og engagementsforespørgsler manglende ekspedition RISSKOV REVISION ORIENTERER August 2014 Orientringsskrivelsen er opdelt i to: DEL 1: DEL 2: Generel orientering om skat, jura, regnskab og andre virksomhedsrelevante forhold. Fagligt nyt der også har interesse

Læs mere

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2012 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers

Læs mere

April OIOUBL Kodeliste. OIOUBL TaxSchemeID K18 Version 1.1. Published under Creative Commons license, attribution 2.5

April OIOUBL Kodeliste. OIOUBL TaxSchemeID K18 Version 1.1. Published under Creative Commons license, attribution 2.5 April 2007 OIOUBL Kodeliste OIOUBL TaxSchemeID K18 Version 1.1 Published under Creative Commons license, attribution 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: olema@digst.dk OIOUBL Version

Læs mere

Juni 2013. Skatteministeriet, Departementet

Juni 2013. Skatteministeriet, Departementet Indtægtsliste Juni 2013 Generelt om indtægtslisten: Indtægtslisten nedenfor omfatter de bogførte månedlige indtægter fra skatter og afgifter, som opkræves af staten og indgår på finanslovens 38. Listen

Læs mere

2008/1 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 19. juni 2016. Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 19. juni 2016. Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 19. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-231-0017 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Afgiftsændringer og gartnerne.

Afgiftsændringer og gartnerne. Notat 14. januar 2008 J.nr. 2007-101-0010 Afgiftsændringer og gartnerne. 1. Væksthusgartnerne bruger ca. 1 pct. af det samlede brændselsforbrug i Danmark og knap 1 pct. af elforbruget. Der overvejes indført

Læs mere

Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet

Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2017 Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklarationen for fjernvarme

Læs mere

April 2013. Skatteministeriet, Departementet

April 2013. Skatteministeriet, Departementet Indtægtsliste April 2013 Generelt om indtægtslisten: Indtægtslisten nedenfor omfatter de bogførte månedlige indtægter fra skatter og afgifter, som opkræves af staten og indgår på finanslovens 38. Listen

Læs mere

Nye momsregler for kursusvirksomhed 1. februar 2011. Lone Friis

Nye momsregler for kursusvirksomhed 1. februar 2011. Lone Friis Nye momsregler for kursusvirksomhed 1. februar 2011 Lone Friis Agenda Generel SKAT-momspligt hos skoler, herunder seneste udvikling på momsområdet for skoler Lønsumsafgiftspligtige aktiviteter Styresignalet

Læs mere

2008/1 LSV 126 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. maj Forslag. til

2008/1 LSV 126 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. maj Forslag. til 2008/1 LSV 126 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-231-0017 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. maj 2009 Forslag til Lov

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.

Bekendtgørelse af lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. LBK nr 1080 af 03/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2106225 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1564 af 21/12/2010

Læs mere

1. Ændrede registreringsforhold mv. som følge af øget konkurrence på elmarkedet (lovforslagets 1, nr. 1-13)

1. Ændrede registreringsforhold mv. som følge af øget konkurrence på elmarkedet (lovforslagets 1, nr. 1-13) Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 12. september 2013 Ændring af elektricitetsafgiftsloven, natur- og bygasafgiftsloven, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 37 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 37 Offentligt Skatteudvalget L 207 - Bilag 37 Offentligt J.nr. 2009-231-0022 Dato: 26. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 207 - Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

Skatteudvalget L 126 - Bilag 2 Offentligt. Skatteministeriet J. nr. 2008-231-0017 Udkast 22. september 2008

Skatteudvalget L 126 - Bilag 2 Offentligt. Skatteministeriet J. nr. 2008-231-0017 Udkast 22. september 2008 Skatteudvalget L 126 - Bilag 2 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2008-231-0017 Udkast 22. september 2008 Forslag til Lov om ændring af affalds- og råstofafgiftsloven, kulafgiftsloven og forskellige andre

Læs mere

MOMS OG AFGIFTER. Hovedsponsor:

MOMS OG AFGIFTER. Hovedsponsor: MOMS OG AFGIFTER Hovedsponsor: 1 INDHOLD FORORD 3 MOMSPLIGT ELLER MOMSFRITAGELSE 4 HEL ELLER DELVIS MOMSFRIHED 5 FULDSTÆNDIG MOMSFRIHED 6 UDLEJNING AF FAST EJENDOM 7 UDVALGTE AKTIVITETER 8 MOMSFRADRAG

Læs mere

Skatteministeriet Att.: Annette Høegh Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K

Skatteministeriet Att.: Annette Høegh Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 20. september 2012 JARA Skatteministeriet Att.: Annette Høegh Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K DI har den 23. august 2012 modtaget et lovforslag om ændring af lov om afgift af elektricitet og

Læs mere