ÅRSRAPPORT 2010 PALLIATIVT TEAM REGIONSHOSPITALET SILKEBORG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2010 PALLIATIVT TEAM REGIONSHOSPITALET SILKEBORG"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2010 PALLIATIVT TEAM REGIONSHOSPITALET SILKEBORG

2 Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 s aktiviteter: Nøgletal/ydelser... 4 Overlægen... 4 Sygeplejerskerne... 5 Psykologfunktionen... 5 Fysioterapeuten... 6 Sekretæren... 7 Præstefunktionen i... 7 Socialrådgiverfunktionen... 8 Frivillige... 8 Børn og sorg... 8 Nøglepersoner... 9 Sorggruppe... 9 Uddannelsesforløb... 9 Kurser og kongresdeltagelse... 9 Netværk og konferencer Supervision til Undervisningsopgaver Studerende i Samarbejde mellem palliative team og hospicer i Region Midt Samarbejde mellem palliative team og hospicer i Danmark Visioner

3 Indledning Ved udgangen af 2010 har eksisteret i 12 år forstået således, at teamet indtil 2003 eksisterede som et smerteteam, men siden da har været et veletableret tværfagligt team i forhold til primær og sekundær sektor. Ved specialiseret palliativ indsats er antallet af samarbejdspartnere meget stort. Patienter henvises fra læger i såvel primær som sekundær sektor, og personalegrupper, der beskæftiger sig med alvorligt syge og døende patienter og deres pårørende, kan benytte sig af teamets tilbud om faglig rådgivning og undervisning. arbejder ud fra de fælles værdier, der er for, som bygger på dialog, dygtighed, dristighed samt innovation og engagement. Ligeledes arbejdes der ud fra WHO s definition af palliativ indsats samt ud fra totalsmertebegrebet, som kendes fra hospicefilosofien. Antallet af patienter har gradvis været stigende i den tid, har eksisteret. Ud over fagpersonernes tiltagende opmærksomhed på behandlingstilbuddet kan en forklaring være, at flere kræftpatienter får flere behandlingstilbud og lever længere med uhelbredelig sygdom. Derved kan der forekomme flere patienter med komplekse problemstillinger og behov for den specialiserede palliative indsats. Samtidig er der generelt mere fokus på lindrende indsats for alvorligt syge og døende i den almene befolkning, hvilket har betydet, at flere patienter og pårørende selv får kendskab til tilbuddene og ytrer ønske om henvisning. Med vedtagelsen af kræftplan III i 2010 er der tillige kommet øget politisk fokus på det palliative felt og øgede ressourcer, hvorfor der er håb for, at der i 2011 og i årene frem vil ske en fortsat udvikling af De Palliative Team i Region Midt. har aktuelt en medarbejderstab, som består af: 1 overlæge 4 dage ugentligt 3 sygeplejersker på hver 34 timer ugentligt 1 psykolog 20 timer ugentligt 1 fysioterapeut 18 timer ugentligt 1 sekretær op til 30 timer ugentligt Præsten og socialrådgiveren ansat på hospitalet. I 2010 er der sket en opnormering af lægefunktionen fra 3 til 4 dage ugentligt, og en sygeplejerske har været på uddannelse i 6 uger. 3

4 s aktiviteter Nøgletal/ydelser: I 2010 havde 231 nyhenviste patienter. 73 af patienterne er henvist fra lægepraksis, de resterende 158 patienter fra læger på hospitalerne i Region Midt Patienter, der er behandlet/vurderet Patienter, der døde/blev afsluttet Telefonkontakter med patienter Tilsyn/ydelser til indlagte Ambulante besøg i teamet Hjemmebesøg Dertil kommer samtaler og rådgivning til pårørende og personale i primær og sekundær sektor. Forløbene foranlediger ofte flere telefoniske kontakter til f.eks. hjemmepleje, egen læge, hospice og sygehusafdelinger. Endvidere har teamet en rådgivende funktion for fagpersonale omkring patienter, der ikke er henvist til teamet. I 2010 har teamet arbejdet med implementering af Den Danske Kvalitetsmodel. Derudover har vi bidraget til flg. projekter: Shared care projekt af Trine Brogaard Sorghåndtering i sundhedsvæsenet af Mai-Britt Guldin. Palliation på Tværs. Projekt ledet af sygeplejerske Anne Marie Kjærsgård i samarbejde med Kommune og. Overlægen: Overlæge Dorte Lander Rasmussen er tilknyttet som funktionsleder og har foruden det almindelige lægearbejde administrative opgaver. I 2010 har vi især arbejdet med at udvikle de faglige kundskaber i Teamet. Der har været fokus på smertebehandling, og der er indført nye behandlingsstrategier indenfor f.eks. Metadonbehandling. Vi har løbende arbejdet med Den Danske Kvalitetsmodel og fået udfærdiget behandlingsinstrukser/retningslinier til gavn for patienter og personale på de andre afdelinger. Vi har indført mindfulness meditation som stressreducerende tiltag i teamet. Dette foregår ved guidet åndedrætsmeditation 2 gange ugentligt i forbindelse med vores morgenkonference. Overlægen i har ansvar for: Den kliniske udvikling og uddannelse. Organisatoriske problemstillinger. Personaleudvikling og personaleuddannelse. Deltagelse i det daglige arbejde med patienterne. Udvikling af kompetencer. Daglig supervision og vejledning af øvrige personalegrupper i teamet. Deltagelse i ansættelse af nyt personale. Inspiration og deltagelse i projekter. Udvikling og formulering af instruktioner vedrørende symptombehandling. Information og undervisning af overlægekolleger mht. nye procedurer. Deltagelse i relevante møder og kongresser med videreformidling til PT. 4

5 Undervisning af nøglepersoner. Udarbejdelse af faglige kliniske retningslinjer. Deltagelse i Palliativt Råd Sygeplejerskerne: Sygeplejerskerne i teamet er: Karin Stengaard, Connie Mørk og Dorte Nielsen. Karin Stengaard er specialeansvarlig sygeplejerske. Ved patientens første kontakt med tilstræbes, at der både er en læge og en sygeplejerske tilstede. Ved denne samtale identificeres behovet for den palliative indsats, og der vurderes, om andre faggrupper fra teamet skal på banen. De palliative tiltag koordineres sammen med patienten, pårørende, læge og evt. sundhedspersonale afhængigt af, hvem der er impliceret i omsorgen for patienten. Kontakten opretholdes efter behov telefonisk, ved samtale i det palliative hus, på hospitalsafdelingen eller i hjemmet. Hyppigheden vurderes i hvert enkelt tilfælde. De palliative sygeplejersker fungerer som kontaktpersoner for patienten, de pårørende og for sundhedspersonalet, der er omkring patienten. De opgaver, der varetages, er meget forskellige, men målet er at højne patientens livskvalitet samt at yde støtte til de pårørende. Problemstillingerne kan være af såvel fysisk, psykisk, social som åndelig karakter. Patienten er den primære indgangsvinkel til, men som det fremgår af definitionen af den palliative indsats, er der også stort fokus på pårørendes behov og ressourcer. I sygdomsforløbet tilbydes samtaler med de pårørende, evt. familiesamtaler. Efter dødsfaldet tilbydes de efterladte opfølgende samtaler efter henholdsvis 3 uger og 3 måneder, og mange tager imod dette tilbud. Samtalen har til formål at give den efterladte mulighed for at dele sine tanker med en anden, at støtte den efterladte og informere om den naturlige sorgreaktion. Gennem samtalen vil der ligeledes være mulighed for at vurdere, om den efterladte har behov for yderligere støtte som f.eks. psykologhjælp til at bearbejde tabet af den døde. Sygeplejerskerne varetager en stor konsulentrolle, idet mange tværfaglige samarbejdspartnere ringer til teamet angående råd og vejledning. Sygeplejerskerne underviser sundhedspersonale i primær og sekundær sektor samt på sygeplejeskole og social- og sundhedsskole. Sygeplejerskerne tilbyder supervision til sundhedspersonale i primær og sekundærsektor vedrørende patienter tilknyttet teamet og til de frivillige i teamet. Psykologfunktionen: Som led i det Palliative Teams tværfaglighed er der ansat en klinisk psykolog, Anna de Cros Dich. Direkte patient- og pårørendekontakt: Vurdering og rådgivning i forhold til psykologisk behandlingsbehov og psykisk status for patienter henvist til. Vurdering og rådgivning i forhold til psykologisk behandlingsbehov og psykisk status for pårørende under sygdomsforløbet og af efterlevende til patienter, som har haft kontakt med. Psykoterapeutiske forløb og ad hoc kriseintervention til patienter, pårørende, efterladte. Design og afvikling af gruppeforløb til efterladte. Ikke primær psykoterapeutisk gruppe, idet der ikke er tale om kompliceret sorg. Gruppen er en ledet livs- og sorggruppe for enker/enkemænd aldersmæssigt i begyndelsen af 50 erne til midten af 60 erne, som har mistet efter et langt ægteskab (25-35 år). Fokus er på erfaringsudveksling og genkendelse. Terapeuternes rolle er at sikre et trygt klima i gruppen, og at gruppen hjælpes til at holde sit fokus, så processen kan blive hjælpsom for den enkelte. 5

6 Supervision, vejledning og ad hoc opfølgning med personale på sygehusets afdelinger og i primær sektor. Fysioterapeuten Fra januar til og med oktober 2010 blev stillingen varetaget af fysioterapeut Betty Salling. Fysioterapeut Tenna Askjær tiltrådte stillingen i d. 1. november Stillingen er normeret til 18 timer ugentligt fordelt på 2-3 dage. Arbejdsopgaverne er: Smertebehandling: - Mobilisering (aktivt/passivt) - Lejring - Massage, berøring og afspænding - Termoterapi - El-terapi - Kinesiotape Ødem- og lymfødembehandling: - Venepumpeøvelser - Mobilisering - Lejring - Kinesiotape Patienter med lymfødem behandles ud fra generelle principper omkring ødembehandling og profylakse. Ved svært lymfødem opstartes med ødemdrænage, og anlæggelse af kompressionsforbinding følges op af hjemmesygeplejerskerne. Lungefysioterapi herunder dyspnødæmpning og sekretmobilisering: - Mobilisering - Respirationsøvelser - Hvilestillinger, afspænding og massage - Hoste- og stødeteknik - PEP-fløjte, PEP-maske, CPAP Bevægelsesterapi: - Lettere genoptræning/vedligeholdelsestræning - Afprøvning/vejledning omkring hjælpemidler Desuden: - Samarbejde med mobile terapeuter - Samarbejde med lokale ergoterapeuter omkring hjælpemidler og boligændringer - Vejledning af pårørende - Deltagelse i ugentlige teammøder - Deltagelse i tværfaglig supervision (4 gange årligt) - Deltagelse i netværksmøder i regionen for palliative fysioterapeuter (4 x årligt) Organisering af arbejdet: Fysioterapeuten kan både have kontakt til patienten, når de er indlagt og er i hjemmet. Oftest vil den fysioterapeutiske behandling under indlæggelsen varetages af terapeuter fra medicinsk terapigruppe, hvis der er behov for daglig behandling, det drejer sig især om lungefysioterapi og mobilisering. Den palliative fysioterapeut forsøger at have kontakt til patienten omkring udskrivningstidspunktet og fortsætter denne kontakt efter udskrivelsen. 6

7 Fysioterapeuten har mulighed for at give hjemmebehandling ca. 1 gang ugentligt. Hvis der er behov for flere behandlinger ugentligt eller hvis det skønnes, at det kommer til at dreje sig om et længere forløb, kan der tages kontakt til en mobil praktiserende terapeut. Kommunale terapeuter involveres, hvis patienten udskrives fra sygehuset med en genoptræningsplan. Hvis patientforløbene er både komplicerede og længerevarende, varetages behandlingen 1 gang ugentligt, og derefter kontaktes en mobil eller kommunal terapeut til at varetage den øvrige behandling (1-2 gange ugentligt). Den palliative fysioterapeut fungerer således som sparringspartner omkring evt. problemer. Sekretæren: Sekretær Anne Marie Lolck har op til 30 timer i teamet. Arbejdsopgaverne er: Oprette/afslutte patientforløb og journaler. Indhente journaloplysninger fra andre afdelinger/sygehuse. Registrere procedurer og diagnoser i Grønt System. Skrive journalnotater for sygeplejersker, overlæge, psykolog og fysioterapeut. Føre lister over nye patienter og mors patienter. Registrere data i palliativ database. Udfærdige terminalerklæring til medicin og ansøgning om proteindrik og ambulant fysioterapi. Udskrive røntgensvar. Trække statistikker. Arkivere palliative journaler i hospitalsjournaler. Deltage i at arrangere undervisningsdage og regionsmøder i. Redigere/renskrive materiale omkring retningslinjer, vejledningsmateriale og årsrapport. E-dok. oprette dokumenter, læse korrektur og lægge ind. Redigere og bestille visitkort og informationspjecer til patienter og afdelinger. Redigere og udskrive arbejds-/journalpapirer. Varetage telefonpasning. Koordinerende/adviserende funktion i teamet. Bestille depotvarer. Vedligeholde printer og fax. Undervise/oplære lægesekretærelev. Deltage i morgenkonference, tværfaglig konference og supervision. Deltage med teamet i regionsmøder med de øvrige palliative team og hospicer. Præstefunktionen i : Som hospitalspræst, Christian Højlund, på er jeg fast tilknyttet. Det betyder, at jeg deltager i den ugentlige konference, hvor der formidles kontakt til de patienter, der måtte ønske eksistentiel/åndelig omsorg. Det bliver til ca. 75 kontakter på årsplan, hvoraf nogle er palliative patienter med andre sygdomme end cancer. Dertil kommer jævnlige sjælesorgssamtaler med personalet på hospitalet. Endelig deltager jeg i supervision og efteruddannelseskurser sammen med de øvrige medlemmer af teamet. Smertelindring og eksistentiel/åndelig omsorg er to uadskilleligt forbundne hovedområder inden for den palliative indsats over for alvorligt syge og døende mennesker. Derfor glæder jeg mig over at være en fast del af. 7

8 Socialrådgiverfunktionen: Der er ansat 1 socialrådgiver (Birte Mønsted) med 20 timer pr. uge til varetagelse af de socialfaglige og retslige problemstillinger for patienterne på de somatiske afdelinger herunder på. Foruden patientkontakten deltager socialrådgiveren i den ugentlige, tværfaglige konference. I 2010 har der været kontakt til 104 patienter/pårørende, der enten er blevet henvist fra eller har været i kontakt med teamet. Der har været følgende hovedarbejdsområder: Plejeorlov. Terminaltilskud til medicin, proteindrikke m.m. Beløb ved kritisk sygdom. Legat. Sygedagpenge/pension. Anden bolig. Patientens/de efterladtes økonomiske situation. Frivillige: Vi har aktuelt 5 frivillige tilknyttet. Dorte Nielsen og Connie Mørk er kontaktpersoner for de frivillige. De frivilliges opgaver er aflastning af pårørende samt medmenneskelig støtte og kontakt til patienten og de pårørende. Patientens kontaktsygeplejerske finder den rette frivillige til opgaven og introducerer derefter den frivillige til patienten/familien ved et hjemmebesøg. Herefter aftaler patient/pårørende og den frivillige selv fremtidige besøg med ca. en uges interval. Et besøg er af 2 3 timers varighed. I 2010 har 10 patienter og deres familier haft en frivillig tilknyttet. I 7 tilfælde som besøgsven og i 3 tilfælde som aflastning af en pårørende. I 2 tilfælde oplevede vi at have aftalt visitationsbesøg, hvor patienterne døde, inden vi nåede ud i hjemmet. Forløbene har været varierende - fra typisk korte til enkelte længerevarende forløb. Vi afholder 3 møder forår og 3 møder efterår, hvor vi gensidigt informerer om nyt og desuden har supervision med de frivillige. I maj måned var vi på besøg på Hospice Djursland, og efterfølgende var Kræftens Bekæmpelses Lokalafdeling vært ved et lille traktement på en restaurant i området. Børn og Sorg: En sygeplejerske (Connie Mørk) fra teamet og en sundhedsplejerske (Lene Andersen) fra Kommune har i samarbejde revideret nedennævnte folder, og Kommunes folder GUIDE TIL FAMILIER MED BØRN I SORG og GUIDE TIL LÆRERE OG INSTITUTIONSPERSONALE DER MØDER BØRN I SORG findes nu kun på nettet og ikke mere i papirudgave. Af folderen fremgår, hvilke støttemuligheder, der er til børn og unge i sorg, og der er oplyst tlf.nr. og mailadresse til de 2 kontaktpersoner: En sygeplejerske fra Palliativt Team og en sundhedsplejerske fra Kommune. De 2 kontaktpersoner holder et årligt møde med henblik på gensidige informationer. Især kontaktsundhedsplejersken har haft en del henvendelser fra familier med børn, der har mistet en forælder. I 2010 har der ikke været udefrakommende henvendelser til kontaktsygeplejersken i. 8

9 Nøglepersoner: Siden 2007 har der været etableret et netværk af palliative nøglepersoner fra relevante afdelinger på for at styrke og ensarte den palliative indsats generelt på hospitalet. I 2010 er gruppen af nøglepersoner udvidet til at omfatte primærsektor fra hospitalets optageområde. Formålet med gruppen/møderne er: At formidle kontakt til og etablere kontakt til nøglepersonerne på s og hospitalets optageområde og derved medvirke til at højne kvaliteten af den palliative indsats samt medvirke til samarbejde sektorerne imellem. Møderne har et fagligt indhold/informationer, sidste nyt og evt. fremlæggelse af case/problemstilling fra praksis. Mødes ca. 4 gange årligt. Følgende emner har der været undervist i: De sidste levedøgn Tryghedskassen Smertebehandling Delir Steroidbehandling Laksantia (ekstern underviser fra Norgine). Derudover er emner som: Indlæggelse og udskrivelse til og fra primær og sekundær sektor taget op og diskuteret. Sorggruppe: Der kører løbende et gruppeforløb for efterladte til patienter tilknyttet teamet 5 gange 2½ time. Selvhjælpsgruppen er varetaget af psykolog Anna de Cros Dich og sygeplejerske Connie Mørk. Uddannelsesforløb: Sygeplejerske Karin Stengaard: Sundhedsfaglig Diplomuddannelse, Palliativ indsats fokus på symptomlindring. Kurser og kongresdeltagelse: Tværfagligt: Alle har deltaget i tværfaglig regionsundervisning for Palliative Team og hospicer. Forår med fokus på unge og sorg og efterår med fokus på psykologens og præstens perspektiv på palliation. Hele teamet var på en udbytterig 4-dages teambuilding-/studietur til Sverige. Vi var på studiebesøg i på Østersund Sygehus, hvor vi fik stor inspiration til udvikling af vores faglige arbejde. Derudover fik vi bl.a. arbejdet med optimering af arbejdsgange i teamet, det tværfaglige samarbejde, samarbejde med medicinske afdelinger og palliation på plejehjemmene. Sygeplejersker: 2 sygeplejersker har deltaget i 2 kurser for palliative sygeplejersker a 2 dages varighed. 2 sygeplejersker har deltaget i Temadag i palliation i Ålborg. Her var der fokus på læring og kompetenceudvikling samt palliative problemstillinger omkring ALS patienter 9

10 1 sygeplejerske har været på 2 dages studiebesøg i i Vejle specielt med fokus på teamets projekt Palliation på sygehuset. Læge: Congress of Neuropathic Pain, Athen. Instruktøruddannelsen i mindfulnessbaseret cognitiv terapi. DMCG-pal. Deltagelse i uddannelsesgruppe for læger. Årsmøde i Dansk Smerteforum. Sekretær: Informationsmøde for sekretærer om Patientsikkerhed. Registrerings-/DRG-møde i Viborg for sekretærer. Informationsmøde for elevansvarlige sekretærer og uddannelsesvejledere i Århus. Undervisning i Århus i udtræk fra Dansk palliativ database. Psykolog: Hospice Djursland (1 dag) og hospice Søholm (1 dag). Psyke og Soma ved Dansk Psykolog Forening (2 dage). Angst og depression ved Dansk Psykolog Forening (2 dage). Sorg og krise hos børn ved Dansk Psykolog Forening (2 dage). Temadag med Atle Dyregrov på Skejby Sygehus. Netværk og konferencer: Regionalt netværk for læger i palliation, ca. 4 eftermiddage/år. Psykolog: Regionalt netværk for psykologer i palliation og onkologi og hospice (4 dage). Supervision til : Tværfagligt: Internt med ekstern supervisor, 6 gange årligt. Psykolog: Fortløbende individuel ekstern supervision ved psykologer på specialistniveau. Undervisningsopgaver: Sygeplejersker har undervist sygeplejestuderende på 10. modul i smertebehandling til den palliative patient Sygeplejerske har undervist M1 i smertebehandling Sygeplejerske har undervist anæstesiologiske reservelæger og overlæger i brug af Cadd-prizm pumper, som vi anvender til subkutan eller epidural/spinal kontinuerlig medicinering Sygeplejerske undervist hjemmeplejen i Galten og område Syd i i Tryghedskassen. Sekretæren underviste sekretærkolleger i registreringspraksis. Psykologen: Undervisning af de frivillige tilknyttet vedrørende krisereaktioner. Psykologen har desuden superviseret afdelinger på samt hjemmeplejen i relation til svært komplicerede palliative forløb samt deltaget i Pusterum sammen med hospitalspræst Christian Højlund. Psykologen har desuden haft korte, individuelle forløb med personaler fra primært i forhold til stress- og krisehåndtering. Udarbejdet instrukser vedrørende akutte tilstande indenfor palliation. Findes på: - Patienter og pårørende Afdelinger - Anæstesiologisk Afsnit - Informationsmateriale. Studerende i : Lægestudenter i Anæstesiologisk Afdeling kommer løbende hele året og følger primært lægen i på skemalagte dage. 10

11 I løbet af 2010 har der været tilknyttet 5 lægesekretærelever til teamet, hver elev af ca. en måneds varighed, hvor sekretæren som elevansvarlig har forestået oplæring af disse elever og haft ansvaret for deres elevforløb i Anæstesiologisk Afdeling. Samarbejde mellem palliative team og hospicer i Region Midt: De fem team samt 4 hospicer i Region Midtjylland mødtes 2 gange i 2010 med henblik på at styrke og udbygge samarbejdet. Der er nedsat et eksternt og et internt uddannelsesudvalg, som er bredt repræsenteret såvel fagligt som geografisk. Styregruppen, som består af repræsentanter af ledere fra hvert palliativt team og hospicer i regionen, afholder møde ca. 4 gange årligt. Samarbejde mellem palliative team og hospicer i Danmark: Det er etableret et forum, hvor ledere i de palliative team og hospicer fra hele landet mødes. Visioner Undervisning og videregivelse af viden indenfor det palliative felt er i højsædet i Det er undervisning af sundhedspersonale på alle niveauer i såvel primær og sekundær sektor. Fortsætte uddannelse af læger på sygehuset indenfor det palliative område. Arbejde med Den Danske Kvalitetsmodel og E-dok. samt implementere disse i teamets virke. Styrke den tværfaglige funktion og sætte tværfagligheden i fokus og dermed være medvirkende til at give patienter og pårørende de optimale tilbud. 11

ÅRSRAPPORT 2013 PALLIATIVT TEAM REGIONSHOSPITALET SILKEBORG

ÅRSRAPPORT 2013 PALLIATIVT TEAM REGIONSHOSPITALET SILKEBORG ÅRSRAPPORT 2013 PALLIATIVT TEAM REGIONSHOSPITALET SILKEBORG Indholdsfortegnelse Side Indledning...3 s aktiviteter: Nøgletal/ydelser...4 Overlægen...4 Sygeplejerskerne...5 Psykologfunktionen...6 Fysioterapeuten...6

Læs mere

Teamet som uddannelsessted Et uddannelsestilbud til frontpersonale på tværs af sektorer. Uddannelse af fysioterapeuter

Teamet som uddannelsessted Et uddannelsestilbud til frontpersonale på tværs af sektorer. Uddannelse af fysioterapeuter Årsberetning 2006 og 2007 Indholdsfortegnelse: Forord Teamets medarbejdere Patientdata Det regionale samarbejde Palliativ indsats på sygehuset Samtalegruppe for børn Samarbejdet med Odder kommune Teamet

Læs mere

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER 2012 Katalog over bedste praksis for palliative indsatser Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Tværsektorielt samarbejde om alvorligt syge og døende patienter i Region Syddanmark Maj 2011

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Tværsektorielt samarbejde om alvorligt syge og døende patienter i Region Syddanmark Maj 2011 Region Syddanmark Damhaven 12. 7100 Vejle Tlf. 7663 1000 regionsyddanmark.dk 11018 - Region Syddanmark - 05.2011 SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Tværsektorielt samarbejde om alvorligt syge og

Læs mere

Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner.

Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner. Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner. December 2011 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Formål....4 Organisering... 4 Samarbejdspartnere...4

Læs mere

Center for Lindrende Indsats. - anbefalinger og forslag til den videre proces Maj 2007-2. oplag

Center for Lindrende Indsats. - anbefalinger og forslag til den videre proces Maj 2007-2. oplag Center for Lindrende Indsats - anbefalinger og forslag til den videre proces Maj 2007-2. oplag Pjecen er udgivet i samarbejde mellem: Kræftens Bekæmpelse, Foreningen for Palliativ Indsats og Hospice Forum

Læs mere

Den sundhedsfaglige del SUNDHEDSAFTALE FOR PERSONER MED BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS

Den sundhedsfaglige del SUNDHEDSAFTALE FOR PERSONER MED BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS Den sundhedsfaglige del SUNDHEDSAFTALE FOR PERSONER MED BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS Lommehåndbog for personer på hospitaler, i kommuner og praksissektoren Region Midtjylland Rev. udgave efter 10.10. 2011af

Læs mere

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Patientstøtte & Lokal Indsats, 2014 Forord Kræftens Bekæmpelse ønsker at sætte fokus på en forbedring af indsatsen for de

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Samarbejde om den palliative indsats i det samlede sundhedsvæsen

Samarbejde om den palliative indsats i det samlede sundhedsvæsen Palliativt Videncenter Samarbejde om den palliative indsats i det samlede sundhedsvæsen Et kortlægningsprojekt om samarbejdet mellem Hillerød Hospital, Palliativ Enhed, Hillerød Hospital, Arresødal Hospice,

Læs mere

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Marianne Mose Bentzen December 2012. Version 1.0. - Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats

Læs mere

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS Anette Lindgren, Birte Rasmussen, Birthe Ørskov, Helle Nordestgaard Matthiesen, Ina Lillevang, Jeanette Nielsen, Jorit Tellervo,

Læs mere

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter God praksis - i indsatsen for medicinske patienter 1 God praksis - i indsatsen for medicinske patienter Danske Regioner 2009 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner ISBN trykt 978-87-7723-618-1

Læs mere

HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU

HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG AKUT- OG AKUT- OG SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK AKUT- OG AKUT- OG AKUT- OG SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU

Læs mere

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale for Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale For Århus Kommune og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 1. Aftale om indlæggelsesforløb

Læs mere

Sundhedsaftale. mellem Odder Kommune og Århus Amt 2005-2006

Sundhedsaftale. mellem Odder Kommune og Århus Amt 2005-2006 UDKAST 14/1-2005 dok. nr. 656748 Sundhedsaftale mellem Odder Kommune og Århus Amt 2005-2006 Principgodkendt af: Odder Byråds socialudvalg d. 12. december 2003 og Århus Amts Sundhedsudvalg d. 26. november

Læs mere

Afslutnings- og status rapport

Afslutnings- og status rapport Afslutnings- og status rapport Indsats til forebyggelse af selvmord blandt ældre i Region Nordjylland 2006-2009 Elene Fleischer, Ph.d Jonna Pleisner, Overlæge Projektleder Projektansvarlig fleischer@elene.dk

Læs mere

August G. Wang. Psykiatrisk Afdeling H:S Amager Hospital Digevej 110, 2300 København S

August G. Wang. Psykiatrisk Afdeling H:S Amager Hospital Digevej 110, 2300 København S Kildeangivelse: Marianne Hvid, August G. Wang. Modelprojekt nr. 48 er finansieret af Socialministeriet, efter indstilling fra Referencegruppen til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Kontakt:

Læs mere

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF TO DELE: A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL 11 MODUL GENERELLE KRITERIER

Læs mere

Socialt arbejde med rehabilitering

Socialt arbejde med rehabilitering Dansk Socialrådgiverforening Maj 2011 Socialt arbejde med rehabilitering Indhold Socialrådgiverens rolle i rehabiliteringsindsatsen 4 Cases på socialt arbejde med rehabilitering 5 Cases Sundhedscentre

Læs mere

Børn med psykisk syge forældre God praksis

Børn med psykisk syge forældre God praksis Jeg sørgede for, at ingen opdagede, hvor syg mor var. Og jeg passede på, at ingen lagde mærke til, hvordan jeg havde det. Men inderst inde var alt kaos i min familie. Og i mig. www.barn-i-fokus.dk Børn

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT PALLIATION I ODSHERRED KOMMUNE (PPO) En samarbejdsmodel mellem det basale og specialiserede palliative niveau.

EVALUERING AF PROJEKT PALLIATION I ODSHERRED KOMMUNE (PPO) En samarbejdsmodel mellem det basale og specialiserede palliative niveau. EVALUERING AF PROJEKT PALLIATION I ODSHERRED KOMMUNE (PPO) En samarbejdsmodel mellem det basale og specialiserede palliative niveau Mette Raunkiær Evaluering af Projekt Palliation i Odsherred Kommune

Læs mere

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE Anbefalinger for god praksis vedrørende rekruttering, kvalificering og rådgivning mm. af de frivillige til inspiration for frivillig koordinatorer i det daglige

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner Indenrigs- og Sundhedsministeriet Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22

Læs mere

Forløbsprogram for patienter med hoftebrud

Forløbsprogram for patienter med hoftebrud Forløbsprogram for patienter med hoftebrud v/hospitalsklyngen Horsens Juni 2009 Regionshospitalet - 1 - Horsens, Brædstrup og Odder Kommunerne: Hedensted, Horsens, Ikast-Brande og Odder Praktiserende læger

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

Aftale om Kræftplan III

Aftale om Kræftplan III Aftale om Kræftplan III Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at gennemføre en styrket indsats på kræftområdet med en Kræftplan III. Den massive indsats

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere