ÅRSRAPPORT 2010 PALLIATIVT TEAM REGIONSHOSPITALET SILKEBORG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2010 PALLIATIVT TEAM REGIONSHOSPITALET SILKEBORG"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2010 PALLIATIVT TEAM REGIONSHOSPITALET SILKEBORG

2 Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 s aktiviteter: Nøgletal/ydelser... 4 Overlægen... 4 Sygeplejerskerne... 5 Psykologfunktionen... 5 Fysioterapeuten... 6 Sekretæren... 7 Præstefunktionen i... 7 Socialrådgiverfunktionen... 8 Frivillige... 8 Børn og sorg... 8 Nøglepersoner... 9 Sorggruppe... 9 Uddannelsesforløb... 9 Kurser og kongresdeltagelse... 9 Netværk og konferencer Supervision til Undervisningsopgaver Studerende i Samarbejde mellem palliative team og hospicer i Region Midt Samarbejde mellem palliative team og hospicer i Danmark Visioner

3 Indledning Ved udgangen af 2010 har eksisteret i 12 år forstået således, at teamet indtil 2003 eksisterede som et smerteteam, men siden da har været et veletableret tværfagligt team i forhold til primær og sekundær sektor. Ved specialiseret palliativ indsats er antallet af samarbejdspartnere meget stort. Patienter henvises fra læger i såvel primær som sekundær sektor, og personalegrupper, der beskæftiger sig med alvorligt syge og døende patienter og deres pårørende, kan benytte sig af teamets tilbud om faglig rådgivning og undervisning. arbejder ud fra de fælles værdier, der er for, som bygger på dialog, dygtighed, dristighed samt innovation og engagement. Ligeledes arbejdes der ud fra WHO s definition af palliativ indsats samt ud fra totalsmertebegrebet, som kendes fra hospicefilosofien. Antallet af patienter har gradvis været stigende i den tid, har eksisteret. Ud over fagpersonernes tiltagende opmærksomhed på behandlingstilbuddet kan en forklaring være, at flere kræftpatienter får flere behandlingstilbud og lever længere med uhelbredelig sygdom. Derved kan der forekomme flere patienter med komplekse problemstillinger og behov for den specialiserede palliative indsats. Samtidig er der generelt mere fokus på lindrende indsats for alvorligt syge og døende i den almene befolkning, hvilket har betydet, at flere patienter og pårørende selv får kendskab til tilbuddene og ytrer ønske om henvisning. Med vedtagelsen af kræftplan III i 2010 er der tillige kommet øget politisk fokus på det palliative felt og øgede ressourcer, hvorfor der er håb for, at der i 2011 og i årene frem vil ske en fortsat udvikling af De Palliative Team i Region Midt. har aktuelt en medarbejderstab, som består af: 1 overlæge 4 dage ugentligt 3 sygeplejersker på hver 34 timer ugentligt 1 psykolog 20 timer ugentligt 1 fysioterapeut 18 timer ugentligt 1 sekretær op til 30 timer ugentligt Præsten og socialrådgiveren ansat på hospitalet. I 2010 er der sket en opnormering af lægefunktionen fra 3 til 4 dage ugentligt, og en sygeplejerske har været på uddannelse i 6 uger. 3

4 s aktiviteter Nøgletal/ydelser: I 2010 havde 231 nyhenviste patienter. 73 af patienterne er henvist fra lægepraksis, de resterende 158 patienter fra læger på hospitalerne i Region Midt Patienter, der er behandlet/vurderet Patienter, der døde/blev afsluttet Telefonkontakter med patienter Tilsyn/ydelser til indlagte Ambulante besøg i teamet Hjemmebesøg Dertil kommer samtaler og rådgivning til pårørende og personale i primær og sekundær sektor. Forløbene foranlediger ofte flere telefoniske kontakter til f.eks. hjemmepleje, egen læge, hospice og sygehusafdelinger. Endvidere har teamet en rådgivende funktion for fagpersonale omkring patienter, der ikke er henvist til teamet. I 2010 har teamet arbejdet med implementering af Den Danske Kvalitetsmodel. Derudover har vi bidraget til flg. projekter: Shared care projekt af Trine Brogaard Sorghåndtering i sundhedsvæsenet af Mai-Britt Guldin. Palliation på Tværs. Projekt ledet af sygeplejerske Anne Marie Kjærsgård i samarbejde med Kommune og. Overlægen: Overlæge Dorte Lander Rasmussen er tilknyttet som funktionsleder og har foruden det almindelige lægearbejde administrative opgaver. I 2010 har vi især arbejdet med at udvikle de faglige kundskaber i Teamet. Der har været fokus på smertebehandling, og der er indført nye behandlingsstrategier indenfor f.eks. Metadonbehandling. Vi har løbende arbejdet med Den Danske Kvalitetsmodel og fået udfærdiget behandlingsinstrukser/retningslinier til gavn for patienter og personale på de andre afdelinger. Vi har indført mindfulness meditation som stressreducerende tiltag i teamet. Dette foregår ved guidet åndedrætsmeditation 2 gange ugentligt i forbindelse med vores morgenkonference. Overlægen i har ansvar for: Den kliniske udvikling og uddannelse. Organisatoriske problemstillinger. Personaleudvikling og personaleuddannelse. Deltagelse i det daglige arbejde med patienterne. Udvikling af kompetencer. Daglig supervision og vejledning af øvrige personalegrupper i teamet. Deltagelse i ansættelse af nyt personale. Inspiration og deltagelse i projekter. Udvikling og formulering af instruktioner vedrørende symptombehandling. Information og undervisning af overlægekolleger mht. nye procedurer. Deltagelse i relevante møder og kongresser med videreformidling til PT. 4

5 Undervisning af nøglepersoner. Udarbejdelse af faglige kliniske retningslinjer. Deltagelse i Palliativt Råd Sygeplejerskerne: Sygeplejerskerne i teamet er: Karin Stengaard, Connie Mørk og Dorte Nielsen. Karin Stengaard er specialeansvarlig sygeplejerske. Ved patientens første kontakt med tilstræbes, at der både er en læge og en sygeplejerske tilstede. Ved denne samtale identificeres behovet for den palliative indsats, og der vurderes, om andre faggrupper fra teamet skal på banen. De palliative tiltag koordineres sammen med patienten, pårørende, læge og evt. sundhedspersonale afhængigt af, hvem der er impliceret i omsorgen for patienten. Kontakten opretholdes efter behov telefonisk, ved samtale i det palliative hus, på hospitalsafdelingen eller i hjemmet. Hyppigheden vurderes i hvert enkelt tilfælde. De palliative sygeplejersker fungerer som kontaktpersoner for patienten, de pårørende og for sundhedspersonalet, der er omkring patienten. De opgaver, der varetages, er meget forskellige, men målet er at højne patientens livskvalitet samt at yde støtte til de pårørende. Problemstillingerne kan være af såvel fysisk, psykisk, social som åndelig karakter. Patienten er den primære indgangsvinkel til, men som det fremgår af definitionen af den palliative indsats, er der også stort fokus på pårørendes behov og ressourcer. I sygdomsforløbet tilbydes samtaler med de pårørende, evt. familiesamtaler. Efter dødsfaldet tilbydes de efterladte opfølgende samtaler efter henholdsvis 3 uger og 3 måneder, og mange tager imod dette tilbud. Samtalen har til formål at give den efterladte mulighed for at dele sine tanker med en anden, at støtte den efterladte og informere om den naturlige sorgreaktion. Gennem samtalen vil der ligeledes være mulighed for at vurdere, om den efterladte har behov for yderligere støtte som f.eks. psykologhjælp til at bearbejde tabet af den døde. Sygeplejerskerne varetager en stor konsulentrolle, idet mange tværfaglige samarbejdspartnere ringer til teamet angående råd og vejledning. Sygeplejerskerne underviser sundhedspersonale i primær og sekundær sektor samt på sygeplejeskole og social- og sundhedsskole. Sygeplejerskerne tilbyder supervision til sundhedspersonale i primær og sekundærsektor vedrørende patienter tilknyttet teamet og til de frivillige i teamet. Psykologfunktionen: Som led i det Palliative Teams tværfaglighed er der ansat en klinisk psykolog, Anna de Cros Dich. Direkte patient- og pårørendekontakt: Vurdering og rådgivning i forhold til psykologisk behandlingsbehov og psykisk status for patienter henvist til. Vurdering og rådgivning i forhold til psykologisk behandlingsbehov og psykisk status for pårørende under sygdomsforløbet og af efterlevende til patienter, som har haft kontakt med. Psykoterapeutiske forløb og ad hoc kriseintervention til patienter, pårørende, efterladte. Design og afvikling af gruppeforløb til efterladte. Ikke primær psykoterapeutisk gruppe, idet der ikke er tale om kompliceret sorg. Gruppen er en ledet livs- og sorggruppe for enker/enkemænd aldersmæssigt i begyndelsen af 50 erne til midten af 60 erne, som har mistet efter et langt ægteskab (25-35 år). Fokus er på erfaringsudveksling og genkendelse. Terapeuternes rolle er at sikre et trygt klima i gruppen, og at gruppen hjælpes til at holde sit fokus, så processen kan blive hjælpsom for den enkelte. 5

6 Supervision, vejledning og ad hoc opfølgning med personale på sygehusets afdelinger og i primær sektor. Fysioterapeuten Fra januar til og med oktober 2010 blev stillingen varetaget af fysioterapeut Betty Salling. Fysioterapeut Tenna Askjær tiltrådte stillingen i d. 1. november Stillingen er normeret til 18 timer ugentligt fordelt på 2-3 dage. Arbejdsopgaverne er: Smertebehandling: - Mobilisering (aktivt/passivt) - Lejring - Massage, berøring og afspænding - Termoterapi - El-terapi - Kinesiotape Ødem- og lymfødembehandling: - Venepumpeøvelser - Mobilisering - Lejring - Kinesiotape Patienter med lymfødem behandles ud fra generelle principper omkring ødembehandling og profylakse. Ved svært lymfødem opstartes med ødemdrænage, og anlæggelse af kompressionsforbinding følges op af hjemmesygeplejerskerne. Lungefysioterapi herunder dyspnødæmpning og sekretmobilisering: - Mobilisering - Respirationsøvelser - Hvilestillinger, afspænding og massage - Hoste- og stødeteknik - PEP-fløjte, PEP-maske, CPAP Bevægelsesterapi: - Lettere genoptræning/vedligeholdelsestræning - Afprøvning/vejledning omkring hjælpemidler Desuden: - Samarbejde med mobile terapeuter - Samarbejde med lokale ergoterapeuter omkring hjælpemidler og boligændringer - Vejledning af pårørende - Deltagelse i ugentlige teammøder - Deltagelse i tværfaglig supervision (4 gange årligt) - Deltagelse i netværksmøder i regionen for palliative fysioterapeuter (4 x årligt) Organisering af arbejdet: Fysioterapeuten kan både have kontakt til patienten, når de er indlagt og er i hjemmet. Oftest vil den fysioterapeutiske behandling under indlæggelsen varetages af terapeuter fra medicinsk terapigruppe, hvis der er behov for daglig behandling, det drejer sig især om lungefysioterapi og mobilisering. Den palliative fysioterapeut forsøger at have kontakt til patienten omkring udskrivningstidspunktet og fortsætter denne kontakt efter udskrivelsen. 6

7 Fysioterapeuten har mulighed for at give hjemmebehandling ca. 1 gang ugentligt. Hvis der er behov for flere behandlinger ugentligt eller hvis det skønnes, at det kommer til at dreje sig om et længere forløb, kan der tages kontakt til en mobil praktiserende terapeut. Kommunale terapeuter involveres, hvis patienten udskrives fra sygehuset med en genoptræningsplan. Hvis patientforløbene er både komplicerede og længerevarende, varetages behandlingen 1 gang ugentligt, og derefter kontaktes en mobil eller kommunal terapeut til at varetage den øvrige behandling (1-2 gange ugentligt). Den palliative fysioterapeut fungerer således som sparringspartner omkring evt. problemer. Sekretæren: Sekretær Anne Marie Lolck har op til 30 timer i teamet. Arbejdsopgaverne er: Oprette/afslutte patientforløb og journaler. Indhente journaloplysninger fra andre afdelinger/sygehuse. Registrere procedurer og diagnoser i Grønt System. Skrive journalnotater for sygeplejersker, overlæge, psykolog og fysioterapeut. Føre lister over nye patienter og mors patienter. Registrere data i palliativ database. Udfærdige terminalerklæring til medicin og ansøgning om proteindrik og ambulant fysioterapi. Udskrive røntgensvar. Trække statistikker. Arkivere palliative journaler i hospitalsjournaler. Deltage i at arrangere undervisningsdage og regionsmøder i. Redigere/renskrive materiale omkring retningslinjer, vejledningsmateriale og årsrapport. E-dok. oprette dokumenter, læse korrektur og lægge ind. Redigere og bestille visitkort og informationspjecer til patienter og afdelinger. Redigere og udskrive arbejds-/journalpapirer. Varetage telefonpasning. Koordinerende/adviserende funktion i teamet. Bestille depotvarer. Vedligeholde printer og fax. Undervise/oplære lægesekretærelev. Deltage i morgenkonference, tværfaglig konference og supervision. Deltage med teamet i regionsmøder med de øvrige palliative team og hospicer. Præstefunktionen i : Som hospitalspræst, Christian Højlund, på er jeg fast tilknyttet. Det betyder, at jeg deltager i den ugentlige konference, hvor der formidles kontakt til de patienter, der måtte ønske eksistentiel/åndelig omsorg. Det bliver til ca. 75 kontakter på årsplan, hvoraf nogle er palliative patienter med andre sygdomme end cancer. Dertil kommer jævnlige sjælesorgssamtaler med personalet på hospitalet. Endelig deltager jeg i supervision og efteruddannelseskurser sammen med de øvrige medlemmer af teamet. Smertelindring og eksistentiel/åndelig omsorg er to uadskilleligt forbundne hovedområder inden for den palliative indsats over for alvorligt syge og døende mennesker. Derfor glæder jeg mig over at være en fast del af. 7

8 Socialrådgiverfunktionen: Der er ansat 1 socialrådgiver (Birte Mønsted) med 20 timer pr. uge til varetagelse af de socialfaglige og retslige problemstillinger for patienterne på de somatiske afdelinger herunder på. Foruden patientkontakten deltager socialrådgiveren i den ugentlige, tværfaglige konference. I 2010 har der været kontakt til 104 patienter/pårørende, der enten er blevet henvist fra eller har været i kontakt med teamet. Der har været følgende hovedarbejdsområder: Plejeorlov. Terminaltilskud til medicin, proteindrikke m.m. Beløb ved kritisk sygdom. Legat. Sygedagpenge/pension. Anden bolig. Patientens/de efterladtes økonomiske situation. Frivillige: Vi har aktuelt 5 frivillige tilknyttet. Dorte Nielsen og Connie Mørk er kontaktpersoner for de frivillige. De frivilliges opgaver er aflastning af pårørende samt medmenneskelig støtte og kontakt til patienten og de pårørende. Patientens kontaktsygeplejerske finder den rette frivillige til opgaven og introducerer derefter den frivillige til patienten/familien ved et hjemmebesøg. Herefter aftaler patient/pårørende og den frivillige selv fremtidige besøg med ca. en uges interval. Et besøg er af 2 3 timers varighed. I 2010 har 10 patienter og deres familier haft en frivillig tilknyttet. I 7 tilfælde som besøgsven og i 3 tilfælde som aflastning af en pårørende. I 2 tilfælde oplevede vi at have aftalt visitationsbesøg, hvor patienterne døde, inden vi nåede ud i hjemmet. Forløbene har været varierende - fra typisk korte til enkelte længerevarende forløb. Vi afholder 3 møder forår og 3 møder efterår, hvor vi gensidigt informerer om nyt og desuden har supervision med de frivillige. I maj måned var vi på besøg på Hospice Djursland, og efterfølgende var Kræftens Bekæmpelses Lokalafdeling vært ved et lille traktement på en restaurant i området. Børn og Sorg: En sygeplejerske (Connie Mørk) fra teamet og en sundhedsplejerske (Lene Andersen) fra Kommune har i samarbejde revideret nedennævnte folder, og Kommunes folder GUIDE TIL FAMILIER MED BØRN I SORG og GUIDE TIL LÆRERE OG INSTITUTIONSPERSONALE DER MØDER BØRN I SORG findes nu kun på nettet og ikke mere i papirudgave. Af folderen fremgår, hvilke støttemuligheder, der er til børn og unge i sorg, og der er oplyst tlf.nr. og mailadresse til de 2 kontaktpersoner: En sygeplejerske fra Palliativt Team og en sundhedsplejerske fra Kommune. De 2 kontaktpersoner holder et årligt møde med henblik på gensidige informationer. Især kontaktsundhedsplejersken har haft en del henvendelser fra familier med børn, der har mistet en forælder. I 2010 har der ikke været udefrakommende henvendelser til kontaktsygeplejersken i. 8

9 Nøglepersoner: Siden 2007 har der været etableret et netværk af palliative nøglepersoner fra relevante afdelinger på for at styrke og ensarte den palliative indsats generelt på hospitalet. I 2010 er gruppen af nøglepersoner udvidet til at omfatte primærsektor fra hospitalets optageområde. Formålet med gruppen/møderne er: At formidle kontakt til og etablere kontakt til nøglepersonerne på s og hospitalets optageområde og derved medvirke til at højne kvaliteten af den palliative indsats samt medvirke til samarbejde sektorerne imellem. Møderne har et fagligt indhold/informationer, sidste nyt og evt. fremlæggelse af case/problemstilling fra praksis. Mødes ca. 4 gange årligt. Følgende emner har der været undervist i: De sidste levedøgn Tryghedskassen Smertebehandling Delir Steroidbehandling Laksantia (ekstern underviser fra Norgine). Derudover er emner som: Indlæggelse og udskrivelse til og fra primær og sekundær sektor taget op og diskuteret. Sorggruppe: Der kører løbende et gruppeforløb for efterladte til patienter tilknyttet teamet 5 gange 2½ time. Selvhjælpsgruppen er varetaget af psykolog Anna de Cros Dich og sygeplejerske Connie Mørk. Uddannelsesforløb: Sygeplejerske Karin Stengaard: Sundhedsfaglig Diplomuddannelse, Palliativ indsats fokus på symptomlindring. Kurser og kongresdeltagelse: Tværfagligt: Alle har deltaget i tværfaglig regionsundervisning for Palliative Team og hospicer. Forår med fokus på unge og sorg og efterår med fokus på psykologens og præstens perspektiv på palliation. Hele teamet var på en udbytterig 4-dages teambuilding-/studietur til Sverige. Vi var på studiebesøg i på Østersund Sygehus, hvor vi fik stor inspiration til udvikling af vores faglige arbejde. Derudover fik vi bl.a. arbejdet med optimering af arbejdsgange i teamet, det tværfaglige samarbejde, samarbejde med medicinske afdelinger og palliation på plejehjemmene. Sygeplejersker: 2 sygeplejersker har deltaget i 2 kurser for palliative sygeplejersker a 2 dages varighed. 2 sygeplejersker har deltaget i Temadag i palliation i Ålborg. Her var der fokus på læring og kompetenceudvikling samt palliative problemstillinger omkring ALS patienter 9

10 1 sygeplejerske har været på 2 dages studiebesøg i i Vejle specielt med fokus på teamets projekt Palliation på sygehuset. Læge: Congress of Neuropathic Pain, Athen. Instruktøruddannelsen i mindfulnessbaseret cognitiv terapi. DMCG-pal. Deltagelse i uddannelsesgruppe for læger. Årsmøde i Dansk Smerteforum. Sekretær: Informationsmøde for sekretærer om Patientsikkerhed. Registrerings-/DRG-møde i Viborg for sekretærer. Informationsmøde for elevansvarlige sekretærer og uddannelsesvejledere i Århus. Undervisning i Århus i udtræk fra Dansk palliativ database. Psykolog: Hospice Djursland (1 dag) og hospice Søholm (1 dag). Psyke og Soma ved Dansk Psykolog Forening (2 dage). Angst og depression ved Dansk Psykolog Forening (2 dage). Sorg og krise hos børn ved Dansk Psykolog Forening (2 dage). Temadag med Atle Dyregrov på Skejby Sygehus. Netværk og konferencer: Regionalt netværk for læger i palliation, ca. 4 eftermiddage/år. Psykolog: Regionalt netværk for psykologer i palliation og onkologi og hospice (4 dage). Supervision til : Tværfagligt: Internt med ekstern supervisor, 6 gange årligt. Psykolog: Fortløbende individuel ekstern supervision ved psykologer på specialistniveau. Undervisningsopgaver: Sygeplejersker har undervist sygeplejestuderende på 10. modul i smertebehandling til den palliative patient Sygeplejerske har undervist M1 i smertebehandling Sygeplejerske har undervist anæstesiologiske reservelæger og overlæger i brug af Cadd-prizm pumper, som vi anvender til subkutan eller epidural/spinal kontinuerlig medicinering Sygeplejerske undervist hjemmeplejen i Galten og område Syd i i Tryghedskassen. Sekretæren underviste sekretærkolleger i registreringspraksis. Psykologen: Undervisning af de frivillige tilknyttet vedrørende krisereaktioner. Psykologen har desuden superviseret afdelinger på samt hjemmeplejen i relation til svært komplicerede palliative forløb samt deltaget i Pusterum sammen med hospitalspræst Christian Højlund. Psykologen har desuden haft korte, individuelle forløb med personaler fra primært i forhold til stress- og krisehåndtering. Udarbejdet instrukser vedrørende akutte tilstande indenfor palliation. Findes på: - Patienter og pårørende Afdelinger - Anæstesiologisk Afsnit - Informationsmateriale. Studerende i : Lægestudenter i Anæstesiologisk Afdeling kommer løbende hele året og følger primært lægen i på skemalagte dage. 10

11 I løbet af 2010 har der været tilknyttet 5 lægesekretærelever til teamet, hver elev af ca. en måneds varighed, hvor sekretæren som elevansvarlig har forestået oplæring af disse elever og haft ansvaret for deres elevforløb i Anæstesiologisk Afdeling. Samarbejde mellem palliative team og hospicer i Region Midt: De fem team samt 4 hospicer i Region Midtjylland mødtes 2 gange i 2010 med henblik på at styrke og udbygge samarbejdet. Der er nedsat et eksternt og et internt uddannelsesudvalg, som er bredt repræsenteret såvel fagligt som geografisk. Styregruppen, som består af repræsentanter af ledere fra hvert palliativt team og hospicer i regionen, afholder møde ca. 4 gange årligt. Samarbejde mellem palliative team og hospicer i Danmark: Det er etableret et forum, hvor ledere i de palliative team og hospicer fra hele landet mødes. Visioner Undervisning og videregivelse af viden indenfor det palliative felt er i højsædet i Det er undervisning af sundhedspersonale på alle niveauer i såvel primær og sekundær sektor. Fortsætte uddannelse af læger på sygehuset indenfor det palliative område. Arbejde med Den Danske Kvalitetsmodel og E-dok. samt implementere disse i teamets virke. Styrke den tværfaglige funktion og sætte tværfagligheden i fokus og dermed være medvirkende til at give patienter og pårørende de optimale tilbud. 11

ÅRSRAPPORT 2009 PALLIATIVT TEAM REGIONSHOSPITALET SILKEBORG

ÅRSRAPPORT 2009 PALLIATIVT TEAM REGIONSHOSPITALET SILKEBORG ÅRSRAPPORT 2009 PALLIATIVT TEAM REGIONSHOSPITALET SILKEBORG Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 s aktiviteter: Nøgletal/ydelser... 4 Overlægen... 4 Sygeplejerskerne... 5 Psykologfunktionen... 5 Fysioterapeuten...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 PALLIATIVT TEAM REGIONSHOSPITALET SILKEBORG

ÅRSRAPPORT 2011 PALLIATIVT TEAM REGIONSHOSPITALET SILKEBORG ÅRSRAPPORT 2011 PALLIATIVT TEAM REGIONSHOSPITALET SILKEBORG Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 s aktiviteter: Nøgletal/ydelser... 3 Overlægen... 4 Sygeplejerskerne... 5 Psykologfunktionen... 5 Fysioterapeuten...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 PALLIATIVT TEAM REGIONSHOSPITALET SILKEBORG

ÅRSRAPPORT 2008 PALLIATIVT TEAM REGIONSHOSPITALET SILKEBORG ÅRSRAPPORT 2008 PALLIATIVT TEAM REGIONSHOSPITALET SILKEBORG Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 s aktiviteter: Nøgletal/ydelser... 4 Overlægerne... 4 Sygeplejerskerne... 5 Psykologfunktionen... 5

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 PALLIATIVT TEAM REGIONSHOSPITALET SILKEBORG

ÅRSRAPPORT 2012 PALLIATIVT TEAM REGIONSHOSPITALET SILKEBORG ÅRSRAPPORT 2012 PALLIATIVT TEAM REGIONSHOSPITALET SILKEBORG Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 s aktiviteter: Nøgletal/ydelser... 4 Overlægen... 4 Sygeplejerskerne... 5 Psykologfunktionen... 6 Fysioterapeuten...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2007 PALLIATIVT TEAM REGIONSHOSPITALET SILKEBORG

ÅRSRAPPORT 2007 PALLIATIVT TEAM REGIONSHOSPITALET SILKEBORG ÅRSRAPPORT 2007 PALLIATIVT TEAM REGIONSHOSPITALET SILKEBORG Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 Hvad er palliativ indsats?... 4, : Værdigrundlag... 6 Formål... 7 Visitationskriterier... 7 Personale...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 PALLIATIVT TEAM REGIONSHOSPITALET SILKEBORG

ÅRSRAPPORT 2014 PALLIATIVT TEAM REGIONSHOSPITALET SILKEBORG ÅRSRAPPORT 2014 PALLIATIVT TEAM REGIONSHOSPITALET SILKEBORG Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 s aktiviteter: Nøgletal/ydelser... 4 Overlægen... 5 Sygeplejerskerne... 5 Psykologfunktionen... 6 Fysioterapeuten...

Læs mere

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive Årsrapport 2009 Det palliative team Regionshospitalet Viborg, Skive Arbejdet i Palliativt Team I palliativt team har vi i årets løb arbejdet med etablering og videre-udvikling af vores ressourcepersonsordning.

Læs mere

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune.

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. R A P P O R T Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. Sundhed og Omsorg Faglig drift og udvikling 2017 S i d e 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning side 3 2. Definition af den

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 PALLIATIVT TEAM REGIONSHOSPITALET SILKEBORG

ÅRSRAPPORT 2013 PALLIATIVT TEAM REGIONSHOSPITALET SILKEBORG ÅRSRAPPORT 2013 PALLIATIVT TEAM REGIONSHOSPITALET SILKEBORG Indholdsfortegnelse Side Indledning...3 s aktiviteter: Nøgletal/ydelser...4 Overlægen...4 Sygeplejerskerne...5 Psykologfunktionen...6 Fysioterapeuten...6

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6012 Web www.regionh.dk Spørgsmål

Læs mere

Gitte Juhl Overlæge Palliationsenheden Herlev Hospital

Gitte Juhl Overlæge Palliationsenheden Herlev Hospital Gitte Juhl Overlæge Palliationsenheden Herlev Hospital Palliationskonference- for det kan gøres bedre Onsdag d 21.april 2010 Definition på palliativ indsats Palliativ indsats virker den? Anbefalinger til

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2005/2006 PALLIATIVT TEAM SILKEBORG CENTRALSYGEHUS

ÅRSRAPPORT 2005/2006 PALLIATIVT TEAM SILKEBORG CENTRALSYGEHUS ÅRSRAPPORT 2005/2006 PALLIATIVT TEAM SILKEBORG CENTRALSYGEHUS Indholdsfortegnelse Indledning............................................ 2 Side Hvad er palliativ indsats?...................................

Læs mere

DEN PALLIATIVE INDSATS. Struer Kommune 2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

DEN PALLIATIVE INDSATS. Struer Kommune 2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR DEN PALLIATIVE INDSATS Struer Kommune 2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 1.2 Styregruppe...3 2. Mål...3 3. Målgruppen for den palliative indsats...4 4. Definitioner

Læs mere

Årsrapport 2008. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup

Årsrapport 2008. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Årsrapport 2008 Det palliative team Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Indholdsfortegnelse - Forord - Teamets historie - oprettelsen i 2004 - Palliativ Team i tal - Lægernes arbejde i teamet -

Læs mere

Den palliative indsats

Den palliative indsats Den palliative indsats En tværfaglig efteruddannelse i Region Midtjylland Region Midtjylland Koncern HR Center for Kompetenceudvikling Den palliative indsats En tværfaglig efteruddannelse i Region Midtjylland

Læs mere

Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital

Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som medarbejder i onkologisk og palliativ afdeling. Vi ser frem til at samarbejde med dig og håber,

Læs mere

Ny nationale anbefalinger: En revision af SST s faglige retningslinjer for den palliative indsats fra

Ny nationale anbefalinger: En revision af SST s faglige retningslinjer for den palliative indsats fra 1 Ny nationale anbefalinger: En revision af SST s faglige retningslinjer for den palliative indsats fra 1999. 2 Målgruppe: Patienter med livstruende sygdom og samtidig palliative behov samt deres pårørende.

Læs mere

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Palliation i Danmark - status og visioner National konference, Christiansborg, 3. februar 2010 Lone de Neergaard, Sundhedsstyrelsen Palliativ indsats, WHO

Læs mere

Samordnet Pleje og Omsorg

Samordnet Pleje og Omsorg Information til patienter og pårørende Samordnet Pleje og Omsorg Kvalitet Døgnet Rundt Samordnet Pleje og Omsorg Formålet med samordnet pleje og omsorg Samordnet pleje og omsorg er et tilbud til alvorligt

Læs mere

Geriatrisk Team er et sundhedsfagligt team med læger, sygeplejersker og terapeuter tilknyttet. Målgruppen er ældre mennesker med flere sygdomme.

Geriatrisk Team er et sundhedsfagligt team med læger, sygeplejersker og terapeuter tilknyttet. Målgruppen er ældre mennesker med flere sygdomme. 4. Hospitalsenheden Horsens-Brædstrup 4.1. Geriatrisk Team 4.2. Palliativt Team 4.3. Iltsygeplejerske 4.4. KOL Case manager 4.5. Gerontopsykiatrisk Team 18. januar 2013 GERIATISK TEAM Teamets funktion/

Læs mere

Årsmøde DMCG-PAL 2015. Netværk for palliative sygeplejersker i RM

Årsmøde DMCG-PAL 2015. Netværk for palliative sygeplejersker i RM Årsmøde DMCG-PAL 2015 Netværk for palliative sygeplejersker i RM Helle N. Matthiesen Det Palliative Team Aarhus Universitetshospital Hvad er en palliativ sygeplejerske på basisniveau? En sygeplejerske

Læs mere

Palliative tilbud til personer med ALS

Palliative tilbud til personer med ALS Palliative tilbud til personer med ALS Susanne Jakobsen Sygeplejerske i Øst Danmark ALS og palliation Baggrund for temadagen: 2011 og 2012 ekstra fokus på den palliative del af ALS-arbejdet i Interview

Læs mere

Årsrapport 20 0. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive

Årsrapport 20 0. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive Årsrapport 20 0 Det palliative team Regionshospitalet Viborg, Skive Arbejdet i Palliativt Team Det palliative team har i 2010 fortsat arbejdet med lindring til alvorligt syge og deres pårørende, i tråd

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Palliation på sygehuset

Palliation på sygehuset Palliation på sygehuset Kvalitetsudviklingsprojekt til forbedring af indsatsen for alvorligt syge og døende på en hospitalsafdeling National konference om palliativ indsats på danske sygehuse 6.11.2012

Læs mere

Palliativt Indsats i Region Syddanmark

Palliativt Indsats i Region Syddanmark Palliativt Indsats i Region Syddanmark Temadrøftelse 23.10.12: Når vi skal herfra Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan Anette Damkier Overlæge, ph.d. Palliativt Team Fyn SST 2011 Anbefalinger

Læs mere

Nationale visitationskriterier til specialiserede palliative enheder

Nationale visitationskriterier til specialiserede palliative enheder Dato 09-11-2017 Version 1. Godkendt 25.08.2017 Nationale visitationskriterier til specialiserede palliative enheder LÆRINGS- OG KVALITETSTEAMS SIDE 1 Indledning Som led i arbejdet i Lærings- og Kvalitetsteam

Læs mere

Det palliative landkort i Danmark - palliativ indsats i eget hjem?

Det palliative landkort i Danmark - palliativ indsats i eget hjem? Det palliative landkort i Danmark - palliativ indsats i eget hjem? Strategisk forsknings- og udviklingsinitiativ TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse 27. april 2011 Helle Timm Centerchef Palliativt Videncenter

Læs mere

Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område

Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område Kommunal palliativ indsats status og perspektiver Nyborg Strand 28. september 2010 Ole Andersen, Sundhedsstyrelsen Palliativ indsats

Læs mere

Dansk Selskab for Palliativ. Lægefagligt bidrag til palliativ udvikling i Danmark Henrik Larsen, DSPaM og BBH

Dansk Selskab for Palliativ. Lægefagligt bidrag til palliativ udvikling i Danmark Henrik Larsen, DSPaM og BBH Dansk Selskab for Palliativ medicin DSPaM Lægefagligt bidrag til palliativ udvikling i Danmark Henrik Larsen, DSPaM og BBH Uddannelse, organisation og kvalitetsudvikling Den nordiske specialistuddannelse

Læs mere

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats.

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. 08-04-2005 Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. Chefsygeplejerske Holmegårdsparken. Projektansvarlig. Ulla Knudby Sygeplejerske Klinisk vejleder Holmegårdsparken.

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Beskrivelse af nøglebegreber i forbindelse med tværsektorielt samarbejde om alvorligt syge og døende patienter i Region Syddanmark 1 Indhold Nøglebegreberne i

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Bilag 4: Kortlægning af uddannelsestilbud på det palliative område, 2011

Bilag 4: Kortlægning af uddannelsestilbud på det palliative område, 2011 Bilag 4: Kortlægning af uddannelsestilbud på det palliative område, 2011 Palliative kompetencer basisniveau Læger - hospital 2 timers undervisning i palliativ behandling. Speciallægeuddannelse: Urologerne:

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold:

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Medicinsk Ambulatorium på Næstved Sygehus dækker grenspecialerne

Læs mere

Samarbejdsaftale den terminale patient

Samarbejdsaftale den terminale patient Samarbejdsaftale om den terminale patient Samarbejde mellem almen praksis, hjemmeplejen og palliativt team Horsens om den terminale patient Almen praksis varetager som udgangspunkt palliativ behandling

Læs mere

Plejeorlov. til pårørende til uhelbredeligt syge. Regionshospitalet Silkeborg. Palliativt Team

Plejeorlov. til pårørende til uhelbredeligt syge. Regionshospitalet Silkeborg. Palliativt Team Plejeorlov til pårørende til uhelbredeligt syge Regionshospitalet Silkeborg Palliativt Team Plejeorlov til pårørende til uhelbredeligt syge Som uhelbredeligt syg har man mulighed for at have en pårørende

Læs mere

Forslag Kvalitetsstandard for den Kommunale Sygepleje 2016

Forslag Kvalitetsstandard for den Kommunale Sygepleje 2016 Forslag Kvalitetsstandard for den Kommunale Sygepleje 2016 Kvalitetsstandard for kommunalsygepleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg Midtfyn Kommune. Formålet med sygeplejefaglig

Læs mere

invitation til Palliationskurset 2015.

invitation til Palliationskurset 2015. Thisted den 20. maj 2015 invitation til Palliationskurset 2015. Kære samarbejdspartner Det Palliative Team i Thisted fremsender hermed invitation med program og tilmeldingsblanket for Palliationskurset

Læs mere

UDVIKLING AF PALLIATION I DANMARK Hvad er PAVI og hvad er vi optaget af for tiden?

UDVIKLING AF PALLIATION I DANMARK Hvad er PAVI og hvad er vi optaget af for tiden? UDVIKLING AF PALLIATION I DANMARK Hvad er PAVI og hvad er vi optaget af for tiden? Kontaktsygeplejersker Region Sjælland og Region Hovedstaden, Kræftens Bekæmpelse 16. november 2011 Helle Timm Centerchef

Læs mere

Egne bemærkninger: ALVORLIG, UHELBREDELIG SYGDOM. Støttende tilbud i Struer Kommune

Egne bemærkninger: ALVORLIG, UHELBREDELIG SYGDOM. Støttende tilbud i Struer Kommune Egne bemærkninger: ALVORLIG, UHELBREDELIG SYGDOM Sundhed og Omsorg Udvikling & Administration Østergade 11 7600 Struer Tlf. 96 84 84 84 Støttende tilbud i Struer Kommune 12 August 2015 Indhold Indledning.....

Læs mere

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom PAVI/SIF/SDU og Folkeuniversitetet, Kommunehospitalet København 5 forårs tirsdage i marts 2014 Møderækken 1. Lindrende indsats historie, formål, muligheder

Læs mere

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Sygeplejefaglige grundholdninger i Onkologisk Afdeling Møder patienten som hædersgæst. Ser udførelse, udvikling og formidling af

Læs mere

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen Kompetencer for den professionelle palliative indsats Marianne Mose Bentzen Disposition 1. Formål og organisering 2. Udfordringer 3. Kommunikatorrollen 4. Ideer til implementering WHO s mål for den palliative

Læs mere

Region Midtjylland. Hospitalsenheden Vest. Hovedtjenestested er Regionshospitalet Herning, Onkologisk afdeling palliativt team.

Region Midtjylland. Hospitalsenheden Vest. Hovedtjenestested er Regionshospitalet Herning, Onkologisk afdeling palliativt team. Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med specialfunktion i Palliativt Team, Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning, Hospitalsenheden Vest Speciallæge: Palliativ medicin Stillingsbetegnelse

Læs mere

Den nyansatte sygeplejerske Palliative felt

Den nyansatte sygeplejerske Palliative felt Palliative felt Definition: har erfaring med sygepleje på det generelle niveau eller kan være nyuddannet. Udføre Lede Formidle Udvikle Teoretiske Udfører sygepleje udfra et behov for at lære det palliative

Læs mere

Sygeplejeprofil i Skive Kommune

Sygeplejeprofil i Skive Kommune Sygeplejeprofil i Skive Kommune Indledning. Kommunerne kommer i fremtiden til at spille en større rolle i sundhedsvæsenet. De eksisterende kommunale sundhedstilbud bliver sammen med helt nye en del af

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Notat Orientering om den palliative indsats mv. i Region Syddanmark

Notat Orientering om den palliative indsats mv. i Region Syddanmark Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: Dato: 14. oktober 2009 Udarbejdet af: Morten Jakobsen E-mail: Morten.Jakobsen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631365 Notat Orientering

Læs mere

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Anita Fogh Regionalt Sundhedssamarbejde Regionshuset i Viborg Tlf: 87 28 46 75 E-mail: anita.fogh@stab.rm.dk De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Revision af oversigt ifm. indgåelse af

Læs mere

Egne bemærkninger: ALVORLIG, UHELBREDELIG SYGDOM. Støttende tilbud i Struer Kommune

Egne bemærkninger: ALVORLIG, UHELBREDELIG SYGDOM. Støttende tilbud i Struer Kommune Egne bemærkninger: ALVORLIG, UHELBREDELIG SYGDOM Sundhed og Omsorg Udvikling & Administration Østergade 11 7600 Struer Tlf. 96 84 84 84 Støttende tilbud i Struer Kommune 12 April 2016 Indhold Indledning.....

Læs mere

Forord Årsberetningen vil for 2006 bestå af patientdata og opgørelse over teamets uddannelsesog undervisningsaktiviteter.

Forord Årsberetningen vil for 2006 bestå af patientdata og opgørelse over teamets uddannelsesog undervisningsaktiviteter. Forord Årsberetningen vil for 2006 bestå af patientdata og opgørelse over teamets uddannelsesog undervisningsaktiviteter. 1 Patientdata I 2006 modtog teamet 296 nyhenviste patienter svarende til antallet

Læs mere

d d Palliative hjemmesygeplejersker Kræftens Bekæmpelse Palliative hjemmesygeplejersker

d d Palliative hjemmesygeplejersker Kræftens Bekæmpelse Palliative hjemmesygeplejersker d d Palliative hjemmesygeplejersker Kræftens Bekæmpelse Palliative hjemmesygeplejersker Palliative hjemmesygeplejersker Fordi det kan forbedre livskvaliteten hos uhelbredeligt syge kræftpatienter det vil

Læs mere

Furesø Kommune DEN SIDSTE TID I HJEMMET MED UHELBREDELIG KRÆFT

Furesø Kommune DEN SIDSTE TID I HJEMMET MED UHELBREDELIG KRÆFT Furesø Kommune DEN SIDSTE TID I HJEMMET MED UHELBREDELIG KRÆFT Hensigten med denne pjece er at give et overblik over muligheder for hjælp til den sidste tid i hjemmet - både fra Furesø Kommune samt anden

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering blev oprettet i 1999 som et amtskommunalt tilbud til uhelbredeligt syge i det daværende Århus Amt. Fra januar 2009 er

Læs mere

! # $ "!! #! #! $ ' ( )! #!!! * $ * *!!!!* $$ $ $ ) $ $ +##!,! - $

! # $ !! #! #! $ ' ( )! #!!! * $ * *!!!!* $$ $ $ ) $ $ +##!,! - $ " % &'(% " % & " ' ( ) * * * * ) * ) +, - % ' & % -. / "'% 0 1 & 1 2 ). 3 445 " 0 6 % (( ) +, 7444 444. ' *. 8 7 ( 0 0 * ( +0, 9 * 0 ) 0 3 ) " 3 ) 6 ) 0 3 3 ' 1 : 00 * 3 ) ) 3 +( ; * 0 1

Læs mere

Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb. Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith

Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb. Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith Rehabilitering, nationale initiativer Indsatsen vedrørende rehabilitering

Læs mere

Palliation, tilbud til døende og deres pårørende

Palliation, tilbud til døende og deres pårørende Palliation, tilbud til døende og deres pårørende Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 27. Maj 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Sundhedsaftale for personer med behov for palliativ indsats Sundhedsaftale Indgået

Læs mere

Udkast til aftale om indlæggelses- og udskrivningsforløb

Udkast til aftale om indlæggelses- og udskrivningsforløb Indsatsområde 1: Udskrivningsforløb for svage, ældre patienter Krav 1. Hvordan parterne sikrer rettidig afklaring af den enkelte patients behov efter udskrivning fra sygehus, herunder koordinering af udskrivningstidspunkt

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Notat. Udmøntning af midler til styrkelse af den palliative indsats

Notat. Udmøntning af midler til styrkelse af den palliative indsats Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Morten Jakobsen Afdeling: Planlægning og Udvikling E-mail: Morten.Jakobsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/14646 Telefon: 76631365 Dato: 26. maj 2010 Notat Udmøntning

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit M2 er organisatorisk placeret under Region Midtjylland, Aarhus Universitets Hospital, Risskov, Afdeling M. Afdeling

Læs mere

DEN SIDSTE TID I HJEMMET MED UHELBREDELIG KRÆFT

DEN SIDSTE TID I HJEMMET MED UHELBREDELIG KRÆFT DEN SIDSTE TID I HJEMMET MED UHELBREDELIG KRÆFT Udgivet: August 2016 12 Hensigten med denne pjece er at give et overblik over muligheder for hjælp til den sidste tid i hjemmet - både fra samt anden relevant

Læs mere

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Ældreområdet Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Klinisk undervisningssted Ældreområdet Hjemme Sygeplejen Billund Kommune Adresse Nygade 29 7200 Grindsted Telefon Teamleder Ann

Læs mere

Palliativ indsats på Kildevæld - et praksiseksempel på en udviklingsproces

Palliativ indsats på Kildevæld - et praksiseksempel på en udviklingsproces Palliativ indsats på Kildevæld - et praksiseksempel på en udviklingsproces Min baggrund for oplægget Ansat 9 år som leder på Kildevæld Sygeplejerske Diplomuddannelse i offentlig ledelse Arbejdet med projekt

Læs mere

Status for samarbejdet med at udvikle kompetencer: Hvad sker der og er det (godt) nok?

Status for samarbejdet med at udvikle kompetencer: Hvad sker der og er det (godt) nok? Status for samarbejdet med at udvikle kompetencer: Hvad sker der og er det (godt) nok? DMCG-PAL Årsmøde 11. marts, 2015, Vejle Helle Timm, centerleder, professor Temaer i oplægget Refleksion over emne

Læs mere

Sygeplejeprofil. for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg

Sygeplejeprofil. for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Sygeplejeprofil for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Sygeplejeprofilen er skrevet med udgangspunkt i sygeplejerskernes egne hverdagsfortællinger,

Læs mere

Kriseberedskab. - information til personale om, hvordan du skal handle, når der opstår en akut situation

Kriseberedskab. - information til personale om, hvordan du skal handle, når der opstår en akut situation Kriseberedskab - information til personale om, hvordan du skal handle, når der opstår en akut situation Akutte situationer En akut situation opstår pludseligt, er uforudsigelig og svær at forberede sig

Læs mere

Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL

Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL Birgit Villadsen, ledende oversygeplejerske Palliativ Medicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe Arbejdsgrupperne I alt ca. 74 personer,

Læs mere

Forskerdag 10 november 2010

Forskerdag 10 november 2010 Forskerdag 10 november 2010 Psykosocial indsats i familier med en kræftsyg forælder. cand.psyk. Inge Merete Manuel Sundhedspsykolog. Palliativt Team Fyn Pilot projekt børn i kræftramte familier i Palliativt

Læs mere

Logbog til Fagområdespecialist uddannelse i palliativ medicin

Logbog til Fagområdespecialist uddannelse i palliativ medicin Logbog til Fagområdespecialist uddannelse i palliativ medicin Kliniske færdigheder De kliniske kompetencer der skal erhverves som led i din uddannelse til fagområdespecialist i palliativ medicin vil formelt

Læs mere

FOR MERE INFORMATION:

FOR MERE INFORMATION: FOR MERE INFORMATION: Kræftforløbskoordinator Anne Marie Søndergaard Sundhedsstrategisk Enhed, Center for Social og Sundhed Stiager 2 3500 Værløse Tlf.: 7216 4815 tirsdag, torsdag og fredag, bedst mellem

Læs mere

Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL

Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL Opstartmøde 26.11.12 Birgit Villadsen formand for Koordinationsgruppen, Kliniske Retningslinjer Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats DMCG-PAL En DMCG

Læs mere

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler.

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Fakta om Kræftplan III Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Diagnostisk pakke: Der skal udarbejdes en samlet diagnostisk pakke for patienter med

Læs mere

Palliation på tværs Silkeborg - et medarbejderdrevent innovationsprojekt mellem hospitalet, kommune og almen praksis

Palliation på tværs Silkeborg - et medarbejderdrevent innovationsprojekt mellem hospitalet, kommune og almen praksis Palliation på tværs Silkeborg - et medarbejderdrevent innovationsprojekt mellem hospitalet, kommune og almen praksis Anne Marie Kjærsgaard-Andersen Projektleder, sygeplejerske, MHH Silkeborg Kommune/ Regionshospitalet

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen?

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen? Sygeplejerskeprofil Sygeplejerskeprofil Hvorfor har vi rsker i ældreplejen? Udviklingen i sundhedsvæsnet som følge af kommunalreformen i 2007, herunder en ændring af opgavefordelingen mellem regioner og

Læs mere

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Indledning Med baggrund i kræftplan III og Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse

Læs mere

Hospice; Svanevig Hospice, Hospicegården Filadelfia, Hospice Sjælland.

Hospice; Svanevig Hospice, Hospicegården Filadelfia, Hospice Sjælland. Notat - Kortlægning palliative tilbud 2015 Baggrund Der er i de senere år sket en nødvendig udbygning af den specialiserede palliative indsats med flere hospice- og sengepladser og flere palliative teams.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Universitetshospital, Risskov hører under Psykiatri og Social Midtjylland. Yderligere oplysning om psykiatrien i

Læs mere

Palliation. DSAM s Vejledning 2014 Anna Weibull

Palliation. DSAM s Vejledning 2014 Anna Weibull Palliation DSAM s Vejledning 2014 Anna Weibull Hvorfor står jeg her? Praktiserende læge, Grenaa Diplom fra Nordic Specialist Course in Palliative Medicine 2007 Formand for arbejdsgruppen, DSAM s vejledning

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Symptombehandling. Kommunikation

Symptombehandling. Kommunikation Kerneydelsen Symptombehandling Kommunikation Samarbejde En tovholder.. er så meget forskelligt Kendt som kontaktperson Formidler kontakter Ressourceforvalter Fremmer kommunikationen Fører dagbogen Holder

Læs mere

Kortlægning 3 Palliativt Videncenter

Kortlægning 3 Palliativt Videncenter Kortlægning 3 Palliativt Videncenter Hospitalernes palliative indsats på basalt niveau organisatorisk og strukturelt Lene Jarlbæk PAVI (ljarlbaek@sdu.dk), ph.d, onkolog ?????? personalet 410 afdelingsledelser

Læs mere

2. Hospitalsenheden Viborg-Skive

2. Hospitalsenheden Viborg-Skive 2. Hospitalsenheden Viborg-Skive 2.1. Palliativt Team 2.2. KOL Team og iltsygeplejerske 2.3. ALS Team 2.4. Pædiatrisk tilsyn af handicapinstitutioner 2.5. Mobil Bioanalytiker 2.6. Hjemmedialyse Team 2.7.

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Projekt lindrende indsats

Projekt lindrende indsats Projekt lindrende indsats Aktionsforskning som metode til udvikling af klinisk Praksis v./ Hæmatologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Karen Marie Dalgaard Spl., cand.scient.soc., Ph.d. Ledende sygeplejerske,

Læs mere

Forandring har været det gennemgående ord på Arresødal Hospice i 2013 Det vil denne korte årsrapport handle om

Forandring har været det gennemgående ord på Arresødal Hospice i 2013 Det vil denne korte årsrapport handle om Forandring har været det gennemgående ord på Arresødal Hospice i 2013 Det vil denne korte årsrapport handle om Forandring blev det først og fremmest for de mennesker, der har været tilknyttet hospice eller

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Tværsektorielt samarbejde om alvorligt syge og døende patienter i Region Syddanmark Maj 2011

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Tværsektorielt samarbejde om alvorligt syge og døende patienter i Region Syddanmark Maj 2011 Region Syddanmark Damhaven 12. 7100 Vejle Tlf. 7663 1000 regionsyddanmark.dk 11018 - Region Syddanmark - 05.2011 SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Tværsektorielt samarbejde om alvorligt syge og

Læs mere

Styrket palliativ indsats for uhelbredeligt syge børn

Styrket palliativ indsats for uhelbredeligt syge børn Aarhus Universitetshospital Mave-Barn-Centret www.auh.dk Styrket palliativ indsats for uhelbredeligt syge børn Resumé Aarhus Universitetshospital (AUH) ser lige som regeringen behov for styrkelse af den

Læs mere

PALLIATION I UROLOGISK AFDELING SYGEPLEJERSKE BIRTHE ANDERSEN UROLOGISK AFDELING ROSKILDE SYGEHUS

PALLIATION I UROLOGISK AFDELING SYGEPLEJERSKE BIRTHE ANDERSEN UROLOGISK AFDELING ROSKILDE SYGEHUS PALLIATION I UROLOGISK AFDELING SYGEPLEJERSKE BIRTHE ANDERSEN UROLOGISK AFDELING ROSKILDE SYGEHUS 1 Urologisk afdeling i Roskilde 27 7-døgns-senge heraf 8 under anden afdelingsledelse 12 5-døgns-senge

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5 Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb Gastromedicinsk afsnit 03-5 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Præsentation af det kliniske undervisningssted: Gastromedicinsk

Læs mere

Hospice Randers. Danmarks første kommunale hospice

Hospice Randers. Danmarks første kommunale hospice Hospice Randers Danmarks første kommunale hospice Historien bag Hospice Randers Politisk beslutning i 2007: at der skulle være et tilbud til alvorligt syge borgere at stedet skulle hedde Hospice Randers

Læs mere

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Metropol Efter og Videreuddannelse Side 1 Formålet med sundhedsfaglig diplomuddannelse er at kvalificere den enkelte til selvstændigt at varetage specialiserede funktioner

Læs mere

Kvalitetsstandard for den Kommunale sygepleje

Kvalitetsstandard for den Kommunale sygepleje Kvalitetsstandard for den Kommunale sygepleje 2015 Kvalitetsstandard for kommunalsygepleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg Midtfyn Kommune Formålet med den sygeplejefaglige

Læs mere

Dansk Palliativ Database. Mogens Grønvold Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats

Dansk Palliativ Database. Mogens Grønvold Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats Dansk Palliativ Database Mogens Grønvold Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats Processen hidtil 2006: Ansøgning Sept. 2007: Nedsat styregruppe (14 personer) Ansøgerne (dækker de 5

Læs mere

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom PAVI/SIF/SDU og Folkeuniversitetet, Kommunehospitalet København 5 forårs tirsdage i marts 2014 Møderækken 1. Lindrende indsats historie, formål, muligheder

Læs mere

Velkommen til nye medarbejdere

Velkommen til nye medarbejdere Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling Velkommen til nye medarbejdere www.koldingsygehus.dk Velkommen til Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Kolding. Nyansat personale tilbydes systematisk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Afd.spl. Dorte Qvarfot Beskrivelse af

Læs mere

Koordinator for sorggrupper Kræftens Bekæmpelse. Koordinator for sorggrupper for børn og unge

Koordinator for sorggrupper Kræftens Bekæmpelse. Koordinator for sorggrupper for børn og unge Koordinator for sorggrupper Kræftens Bekæmpelse d Koordinator for sorggrupper for børn og unge Børn og unge, som mister, har brug for sorggrupper Hvert år mister 4.000 danske børn og unge én af deres forældre.

Læs mere