Landsforeningen af Menighedsråd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landsforeningen af Menighedsråd"

Transkript

1 Landsforeningen af Menighedsråd Kirkeministeriet Frederiksholms Kanal 21 Postboks København K Sabro, den 1. april 2009 Vor ref.: 67.09/0330A ILP/EHU Høring om betænkning 1503 om uddannelse og efteruddannelse af præster Landsforeningen af Menighedsråd kan støtte hovedtanken i betænkningen. Foreningen finder, at indførelsen af en egentlig praktik betyder, at den pastorale uddannelse giver et mere realistisk billede af, hvad præstearbejde er, og sammen med den stærke vægtlæggen på videreuddannelse i de første fem år i præstestilling kan dette forventes at modvirke tidlig udbrændthed og dermed medvirke til at fastholde unge præster i præstestillinger. Vi hilser med tilfredshed, at det slås fast, at efteruddannelse ikke er et rent individuelt og personligt anliggende, men forankres i et samarbejdende teologisk fællesskab. Ligesom vi noterer, at man i betænkningen har øje for, at menighedsrådet som ansvarlig kirkelig ledelse kan blive opmærksomt på lokalt bestemte efteruddannelsesbehov og kan gå i dialog med provsten herom. Landsforeningen kan også støtte, at efteruddannelsen knyttes tæt til MUS, som samtidig bliver styrket ved, at provsten får en realistisk mulighed for at igangsætte de efteruddannelsesinitiativer, som aftales ved MUS. Vi havde dog gerne set, at den individuelle pligt til efteruddannelse ikke ophørte allerede efter 5 års ansættelse. Eftersom pligt til bestandig uddannelse indgår som en del af præsteløftet, kan vi ikke se, at det skulle være et indgreb i præstens frihed at gøre efteruddannelse obligatorisk i hele arbejdslivet. Tværtimod ville en formuleret pligt samtidig betyde en indiskutabel ret til tjenestefrihed. Landsforeningen kan ligeledes støtte forslaget om et vist kompetence- eller uddannelsesniveau for sognemedhjælpere og kravet om obligatorisk ækvivalering før ansættelse. Med venlig hilsen Inge Lise Pedersen formand Damvej Sabro Telefon: Telefax: Mandag-torsdag kl , fredag

2

3

4

5

6 Emdrup Kirke Ved Vigen København NV København tirsdag d. 7. april 2009 Kirkeministeriet Frederiksholms Kanal 21 Postboks København K Kommentar til kirkeministeriets betænkning Uddannelse og efteruddannelse af præster. Præstedelen: Selve tanken om efteruddannelse af præster, overvejelser om teologistudiets opbygning og sammentænkning af teori og praksis, må hilses velkommen. Disse kommentarer til betænkningen må læses på den baggrund, det vil sige med ønsket om at fremme og styrke uddannelse og efteruddannelse af præster i Danmark. Under 3. Generelle overvejelser om uddannelse, hvor der er en beskrivelse af antallet af teologistuderende i Danmark, muligheden for præstemangel og den generelle søgning til de teologiske uddannelser i Danmark, er det bemærkelsesværdigt, at Menighedsfakultetet og Dansk Bibel-Institut slet ikke er medtænkt i overvejelser og prognose. Under 4. Arbejdsgruppens overvejelser og anbefalinger Vi mener, at det er bemærkelsesværdigt, at det i sig selv gøres til en fordel, at en teologisk uddannelse er løsrevet fra kirkens bekendelse og dermed gøres konfessionsløs (s.86). Vi mener ikke, at Folkekirkens bekendelse er udtryk for ufrihed, som det antydes. Derfor mener vi heller ikke, at det er umuligt at have forskning og uddannelse indenfor folkekirken på folkekirkens grundlag! I andre lande og andre sammenhænge er kirke og forskning sammentænkt. Alligevel tales der i betænkningen om et folkekirkeligt forskningsinstitut (s.87) og gentagne gange siges det, at Teologisk Pædagogisk Center Løgumkloster arbejder på videnskabeligt grundlag (s. 159, 160, 165, 168, 169 og 181). Der er kirker i folkekirken, som vil se det som en fordel, hvis folkekirkens grundlag positivt kan integreres i en teologisk uddannelse og som gerne vil ansætte præster, der har taget en teologisk uddannelse på et konfessionelt grundlag. Det konfessionsløse er ikke nødvendigvis en fordel. Emdrup Kirke er en af de kirker i folkekirken, som gerne vil ansætte præster, som har taget en teologisk uddannelse med et konfessionelt grundlag. Noget andet, der også i betænkningen kunne have haft gavn af yderligere refleksion, er forholdet mellem det foreslåede praktik-forløb og den folkekirkelige frihedslovgivning. Der er nogle historiske og teologiske begrundelser bag den folkekirkelige frihedslovgivning: Hensynet til mindretal og ønsket om også i praksis at have en rummelighed indenfor den folkekirkelige lovgivning. Enkelte steder er denne frihed medtænkt; for eksempel når der om studerende på Pastoralseminariet står, at det er muligt for studerende selv, i samarbejde med et sogn eller et provsti, at oprette en praktikplads, som de er sikret at få (s.104). Eller når der siges, at Præstestillingen er karakteriseret ved en høj grad af selvstændighed og uafhængighed i det 1

7 pastorale arbejde, der udføres ikke kun i forhold til menighedsrådet, men også i forhold til provst, biskop og ansættelsesmyndighed [ ] Det er vigtigt, at en ændring i efteruddannelsesstrukturen ikke underminerer den pastorale selvstændighed (s ). Men der er en fare for, at selve strukturen i efteruddannelsen kan underminere den folkekirkelige frihedslovgivning. Det anbefales i betænkningen, at de studerende ved Pastoralseminariet skal længere tid i praktik, end hvad der hidtil har været tilfældet. Denne praktik foreslås forankret i et provsti, således at det at have en praktikant kan gå på tur inden for provstiet (s.92). Denne praksis kan dog give problemer for den studerende ved Pastoralseminaret, der af teologiske grunde ønsker at følge en bestemt præst, som man er teologisk tryg ved, og som ligeledes af teologiske grunde har svært ved at have fælles gudstjenester med alle præster indenfor et bestemt provsti. Det er vigtigt at undgå at sådanne studerende tvinges til fælles gudstjenester med alle. Når det fremgår, at praktikteamet indenfor et provsti udpeges af provsten og skal bestå af en eller flere præster indenfor samme sogn/provsti (s.95), så er det vigtigt, at den studerende får mulighed for at følge en præst vedkommende er tryg ved. I forlængelse af overvejelserne om teologisk selvstændighed og frihed i praktikforløbet for både praktikant og kirke, er det vigtigt, at evalueringen af den samlede praktiske præsteuddannelse (s.100) ikke bliver udformet på en sådan måde, at den reelle frihed forsvinder. Det foreslås også, at provstierne har pligt til at oprette egnede faste praktikpladser [ ] skal tage del i arbejdet [ ] skal administrere turnusordninger (s.106). Når der siges skal, er det vigtigt at medtænke frihedslovgivningen og muligheden for, at en kirke (både præst og menighedsråd) af teologiske grunde ikke ønsker at overlade søndagsgudstjenesten til hvem som helst. Der kan være kirker, som af teologiske grunde er tøvende overfor at indgå i en turnusordning, som de ikke har afgørende indflydelse på. Det samme kan selvsagt være gældende for en studerende ved Pastoralseminariet. I beskrivelsen af en Ny model for efteruddannelse af præster siges det, at modellen vil være i tråd med den demokratiske frihedstradition, der hersker i folkekirken, og som er en af de væsentlige årsager til den nuværende mangfoldighed og rummelighed og dermed den brede folkelige opbakning til folkekirken [ ] Den teologiske frihed skal bevares i den overordnede koordinering af kompetenceudviklingen (s.119). Denne frihedstradition kan komme under pres på flere måder. Men overvejelserne om et klippekortsystem i forbindelse med efteruddannelsen, kan være med til at bevare friheden for de enkelte præster. Ligesom det kan være med til at fremme engagement og læring i efteruddannelsen for de enkelte præster; som det siges i bilag 1: bredden ift. uddannelse i nogle sammenhænge ikke gavner egen motivation, læring og udvikling (s.222). Det, som der af og til advares imod i bilag 1, er udstedelse af krav, pligter, tjek, kontrol og regler (s.210), selvom kontrol også i nogle sammenhænge kan fremme et engagement. Eller som det siges et andet sted i betænkningen: Derfor bør stiftets plan for kompetenceudvikling og efteruddannelse give rum for præsternes individuelle ønsker (s.132). Vi vil anbefale, at der tages hensyn til ovennævnte forhold og de tydeligt medtænkes i betænkningen. 2

8 Sognemedhjælperdelen: Vi bakker med glæde op om de grundlæggende intentioner i betænkningen: At stille krav til sognemedhjælpernes uddannelsesniveau, samtidig med at bevare menighedernes frihed til at ansætte ansøgere med vidt forskellige kvalifikationer, der matcher netop det pågældende sogns behov. At tænke efter- og videreuddannelse af sognemedhjælpere i en kombination af fælles og individuelle forløb. Vi ønsker at supplere og nuancere dette med følgende: 1) Betænkningen redegør for, at forhåndskvalifikationer til sognemedhjælperstillingen kan hentes fra mange forskellige sammenhænge. Vi ser gerne, at flere anerkendte uddannelser og frie kirkelige undervisningsmuligheder nævnes: Det étårige og toårige kristendomsstudium samt enkeltfagsstudier på Dansk Bibel-Institut, Kolonien Filadelfias uddannelser, Teologi For Lægfolk, Kirkelig Voksenundervisning, højskoler med kirke- og kristendomslinjer m.fl. Det er et spørgsmål, om også den mere autodidakte læring fra årelange selvstudier i fritiden ville kunne anerkendes. 2) Betænkningen nævner efteruddannelsen på Teologisk Pædagogisk Center. Vi ser gerne fortsat en fællesdel i efteruddannelsen af sognemedhjælpere mhp. at fremme indsigt og drøftelser af fælles anliggender for denne medarbejdergruppe i folkekirken. Vi ønsker, at fællesdelen koncentrerer sig om de elementer, som faktisk er fælles for sognemedhjælperne som funktionærgruppe i folkekirken, mens øvrige krav om videreuddannelse vælges lokalt i forhold til den enkelte sognemedhjælpers forudsætninger og opgaver i sognet, samt evt. ønske om teologisk profil på efter/videreuddannelsen. Også her ser vi gerne et langt større spektrum af efter/videreuddannelsesmuligheder nævnt, herunder også de kortere kursustilbud på ovennævnte institutioner, samt i regi af de frie kirkelige børne- og ungdomsorganisationer. Endelig oplever vi et vist misforhold mellem betænkningens ønske om tre kompetenceområder (1: Bibel, kirke og kristendom, 2: Kirkefaglighed, og 3: Kreativt område) og så de uddannelser, der umiddelbart kan føre til ansættelse. I flere af disse indgår kun ét eller to af områderne eller slet ingen. Vi tænker, at det første område bør være obligatorisk for alle. Den andet bør også være obligatorisk for alle, men må kunne gives forskelligt indhold afhængig af, hvilken del af kirkens arbejde, den ansatte skal varetage. Det tredje bør ikke stilles som et fælles krav, men kun gælde sognemedhjælperstillinger med særligt stillingsindhold, fx PR-materialer, gospelkor, dramagruppe mv. Henrik List Nissen og Jakob Valdemar Olsen Menighedsrådsformand sognepræst 3

9

10 Høringssvar om betænkning Uddannelse og efteruddannelse af præster. Høringssvar fra Frederiks Kirke, (Marmorkirken), Holmens provsti, Københavns Stift. Ud fra en overordnet betragtning hilser menighedsrådet enhver debat velkommen, som vil overveje og kritisk gennemtænke de nuværende uddannelses- og efteruddannelsesmuligheder for præster. Det er nødvendigt fra tid til anden at tage de gængse uddannelsesmuligheder op til revision for at se, om der kan findes forbedringer, som kan give de bedste betingelser for at sikre en faglig topkvalificeret præstestand. Det er med andre ord vigtigt at være ambitiøs, når det handler om det faglige niveau. Med den nuværende betænkning er der lagt op til en række markante ændringer, som navnlig indebærer, at der skabes nogle uddannelsesmæssige alternativer, først og fremmest til Teologisk Pædagogisk Center, Løgumkloster. For at tilgodese menighedernes behov ønsker man at give provsterne en mere central rolle, for i samarbejde med biskoppen at tilpasse efteruddannelsen de teologiske opgaver, de (provst og biskop) gerne vil løfte. Man vil i den forbindelse indføre et klippekortsystem og i det hele taget sikre en mere professionsorienteret kompetenceudvikling. Det er for Marmorkirkens menighedsråd afgørende, at en ændring af det nuværende efteruddannelsessystem ikke sker på bekostning af andre velfungerende efteruddannelser for præster. Vi betragter Teologisk Pædagogisk Center i Løgumkloster som en velfungerende efteruddannelse, som sammen med de øvrige institutioner på stedet (refugium, klosterkirke, kirkemusikskole m.v.) danner et unikt teologisk-kirkeligt miljø, som kan hævde en international standard. Det ville være katastrofalt, om der blev foretaget ændringer, som kom til at skade dette miljø. I den forbindelse finder vi det dybt bekymrende, at man i betænkningen lægger op til en reduktion i basisbevillingen til Teologisk Pædagogisk Center fra 12,7 millioner til 7,1 million. Betænkningen savner efter vores opfattelse klarhed over, præcis hvor stor beskæringen vil bliver, men det er sikkert, at der skal skæres i forhold til det nuværende aktivitetsniveau. Dette vil også ske, hvis man indfører det omtalte klippekortsystem, som forekommer os at være en bureaukratiserende og vanskeligt gennemskuelig ordning, som navnlig vil gå hårdt ud over efteruddannelsen i sjælesorg, som er et af de mest søgte kursusområder. Teologisk Pædagogisk Center er afhængig af, at der i nærheden af kursusområdet tilbydes gode overnatnings-, spise- og opholdsmuligheder. Noget sådant tilbyder refugiet i Løgumkloster til fulde i dag, men blot en mindre reduktion i indtægterne fra Teologisk Pædagogisk Center vil medføre, at refugiet må lukke. Derved er der ingen muligheder for overnatning eller spisning for kursisterne, og TPC s virke vil være truet. Vi mener, det må være muligt med en mindre bureaukratisk ordning end de påtænkte klippekort at imødekomme det rimelige ønske om, at efteruddannelsen af præsterne sker i samspil med de udfordringer, kirken og menighederne står over for. Og samtidig mener vi, det er afgørende at sikre, at Teologisk Pædagogisk Center, som i dag står som en velfungerende og tilpasningsdygtig uddannelsesinstitution, sikres fortsat eksistens, hvilket kun er muligt, dersom man medtænker en

11 sikring af refugiets fremtid. På vegne af menighedsrådet ved Frederiks Kirke Birgitte Possing, dr. phil., professor Mikkel Wold, sognepræst, lektor ved TPC

12

13

14

15 Århus V., Menighedsrådet d. 12. marts 2009 Til Kirkeministeriet Høringssvar til Betænkning 1503: Uddannelse og efteruddannelse af præster Med interesse har vi studeret Betænkning 1503 både fordi den er vital for et meget vigtigt perspektiv for sognenes liv og vækst: præsternes uddannelse og efteruddannelse, og fordi den er yderst vital for udviklingen af demokratiske strukturer i Folkekirkens liv, helt specielt vedr. provsternes rolle og ikke mindst valgproceduren for provster. Præsternes uddannelse Med tilslutning ser vi, at der lægges stor vægt på en vekselvirkning mellem den teoretiske og praktiske uddannelse af præsterne, og at der arbejdes med lange perioder med praktik ude i menighederne. Vi mener dog, at betænkningens forslag og anbefalinger ikke er tilstrækkeligt vidtgående. Det vil være ønskeligt, hvis praktik-forløbet allerede kunne begynde tidligere i studiet og ikke først i forbindelse med, at kandidaten får kontakt til Pastoralseminariet. Kunne den studerende evt. via kontakt fra begyndelsen af studiet med det nye Pastoralteologisk Institut gennem hele eller det meste af studietiden være tilknyttet livet i et eller flere sogne og på den måde blive mere kendt med de konkrete arbejdsformer i et sogn, så ville det både gavne studiet, pastoralteologien og ikke mindst kandidatens præstetjeneste senere. Pastoralteologisk Institut på universiteterne Med tilslutning ser vi i Betænkning 1503 konturerne til et Pastoralteologisk Institut på selve universiteterne. Vi er af den opfattelse, at det vil være et gode for både kirken og faget teologi, hvis der på selve universiteterne etableres et Pastoralteologisk Institut, som kan styrke de pastoralteologiske discipliner og skabe en bedre integration til de øvrige akademiske discipliner på Det teologiske Fakultet.

16 Præsternes efter-uddannelse Med tilslutning ser vi, at præsternes efteruddannelse må ske efter skyldig hensyntagen til et helhedsperspektiv for de interesser, behov og muligheder, der er til stede i sogn, provsti og stift. Vi kan dog have en alvorlig betænkelighed ved, hvordan nu også sognets særlige interesser og forhold bliver tilgodeset i en provsti- og stiftssammenhæng, hvis sognets demografi og muligheder udskiller sig markant fra helheden. Det bør der tages hensyn til! Ligesom der bør tages skyldigt hensyn til præsternes efteruddannelse i de sogne, hvor MR og præst i samvirke sætter visioner og mål inden for særlige områder, som kræver, at der tilføres opdateret viden på området, hvis ikke disse matcher flertallet i provsti og stift. Kort sagt: Det er et MUST, at MR får mulighed for at lægge vægt på en given ansøgning fra præsten. Det er derfor afgørende, at den overordnede kompetenceplan for stiftet eller i det mindste: provstiet, sker i samspil med de enkelte MR og deres visioner og mål. At det hele foregår i rammen af årets MUS er ganske naturligt. Provstens rolle og ikke mindst valgproceduren for provster Provstens rolle i kompetenceudviklingen af præster og med udvidede beføjelser på den økonomiske front er naturligt og kan støttes med ovenstående bemærkninger. MEN og dette er vitalt for os og givetvis masser af MR landet rundt: Det indebærer en helt ny valgprocedure for provster. Det hører slet ikke en moderne tid til, hverken i erhvervslivet, det offentlige eller det kirkelige, at en central mellemleder som provsten ensidigt og nærmest enevældigt udpeges af biskoppen uden nogen form for demokratisk medvirken fra et organisatorisk funderet ansættelsesudvalg. Det er et levn fra en feudal virkelighed, som er passé og aldrig kommer tilbage igen. Derfor må denne ansættelsesprocedure afløses af noget langt bedre med mere demokratisk overskud, funderet hos provstiets præster og menighedsråd. En række af de mere praktiske forslag til klippekort og udregninger kan have vores interesse, men er ikke vitale for os som MR. Inddragelse af al tilgængelig ekspertise og erfaring Dog kan vi undres over, at man ikke i betænkningens arbejde har inddraget al tilgængelig ekspertise og erfaring på områderne bl.a. de betydelige erfaringer for praktik-steder i sogne og arbejdet med at sammentænke det teologiske og pastoralteologiske arbejde i flere organisationer og institutioner som f.eks. Menighedsfakultetet. Uanset teologiske divergenser på en række spørgsmål, så er der her på højt akademisk niveau gjort betydelige erfaringer gennem en årrække, som det ville være

17 væsentligt at have med, og som vi som seriøse MR forventer burde være inddraget og vurderet, når vi nu som MR skal tage stilling til betænkningens output. Vi uddyber naturligvis gerne vores synspunkter. Den fremsendte betænkning, som blev modtaget medio februar, blev forelagt på menighedsrådsmødet den 18. februar. For at få en dybere indsigt i materialet og med henblik på udarbejdelse af et høringssvar senest den 15. april, bad menighedsrådet vores kontaktperson, Poul Langagergaard, om at lægge op til et svar til vores næste menighedsrådsmøde. Dette svar blev gennemgået og godkendt på menighedsrådsmødet den 11. marts 2009 med henblik på fremsendelse til Kirkeministeriet. Med venlig hilsen Menighedsrådet for Helligånds Sogn, Århus Vest Bent Kjærsgaard formand Poul Langagergaard kontaktperson

18

19

20

21

22 Kirkeministeriet Frederiksholms Kanal 21 Postboks København K. Høringssvar vedrørende betænkning 1503/ Jersie-KirkeSkensveds menighedsråd behandlede betænkningen på rådsmødet den Der er mange gode forslag til uddannelse og efteruddannelser af præster. Menighedsrådet kan anbefale uddannelses/kompetanceniveauet i forbindelse med ansættelse af sognemedhjælpere. Menighedsrådet forventer, at efteruddannelsen af nyuddannet vil give meget til den enkelte præst, så vi håber det vil blive gennemført. Med venlig hilsen Naima Simring formand for Jersie-KirkeSkensveds menighedsråd.

23

24 Lyne.d Høringssvar ang. Betænkning Uddannelse og efteruddannelse af præster. Fra Lyne og Kvong menighedsråd har vi følgende bemærkninger til ovenstående betænkning: Der foreslåes i betænkningen at præsterne skal specialisere sig uddannelsesmæssigt og hermed fravige den brede vifte af kompetencer og gøremål de har haft i århundreder, og som er deres styrke også i dag Det giver måske mening i storbyerne, men i landdistrikterne, de tyndt befolkede områder, som vi har mange af her i Danmark, da giver det store udfordringer, som vi som menighedsråd vil få svære ved at agere under. Indenfor folkeskoleområdet har man også lavet meget specialiserede uddannelser (2 liniefag), som også netop gør det sværere at rekruttere lærere til landsbyskoler fremover, og det er denne tendens vi er bange for med jeres betænkning. Det er godt at nytænke og modernisere, men netop kirkesognene som ligger decentral spredt over hele Danmark skal vel ikke tvinges til centralisering på grund af en lov om præsteuddannelser der forårsager denne centralisering ind af bagdøren? Præsteembedet har igennem århundreder krævet en bred kompetence, hvor gudstjenester og kirkelige handlinger har stået centralt, og hvor andre behov også er blevet dækket ind. Betænkningen lægger imidlertid så stor vægt på, at hver enkelt præst skal specialisere sig, at det virker som om, at gudstjenesten og de kirkelige handlinger ikke længere står i centrum. Præsteembedets traditionelle bredde har en kæmpe styrke, idet det skaber sammenhæng for både præst og menighed. Derfor vil det være en fejl at ændre ved dette. I Kirkeministeriet bør man tage højde for mangfoldigheden af sogne, både på størrelse og beliggenhed og ikke lave så stive regler at det igen bliver sværere at leve, bo og drive landsbyerne i udkanten af Danmark. På vegne af Kvong og Lyne menighedsråd. Lone Andersen, formand i Lyne menighedsråd. Østergårdevej 16, Lyne, 6880 Tarm tlf

25 Kirkeministeriet Frederiksholms Kanal 21 Postboks København K Høringssvar vedrørende uddannelse og efteruddannelse af præster (betænkning 1503) I en opsummering af mulighederne for fremtidig uddannelse og efteruddannelse af folkekirkens præster er det mest forbavsende, hvad der efter vores opfattelse mangler. Udvalget anbefaler endda løsninger uden med et enkelt ord at have nævnt de 2 store og velrenommerede institutter Dansk Bibel Institut og Menighedsfakulteket, som allerede er væsentlige aktører i præsternes mulighed for uddannelse og efteruddannelse. Menighedsrådet er uforstående overfor at de muligheder, der måtte ligge i disse to institutter, ikke inddrages i betænkningen. Vi kan bekræfte, at de kompetencer, som disse to institutter kan bidrage med i forhold til folkekirkelig praksis med baggrund i Luthersk-Evangelisk kristendom, efterspørges af en del menigheder og kunne være yderligere en mulighed for at sikre præster nok for folkekirken. Så hvorfor udelukke muligheden for at udnytte de muligheder, der ligger her? Med hensyn til kravene til en sognemedhjælpers uddannelse, synes det som om mulighederne for at rekruttere lokalt kirkeligt engagerede ildsjæle i arbejdet, reduceres væsentligt hvis de nævnte uddannelseskrav indføres. På menighedsrådets vegne Svend Erik Pedersen formand Løsning menighedsråd Kirkecentret Vestergade 42A 8723 Løsning Tlf

26 Kirkeministeriet Høringssvar vedr. uddannelse og efteruddannelse af præster. Betænkning 1503 Efter grundig læsning, analyse og behandling af betænkning 1503 ønsker vi fra Præstebro Menighedsråd at give vor vurdering og mening til kende, vedrørende uddannelsen og efteruddannelsen af præster. Vi er enige om at værdsætte det store stykke arbejde arbejdsgruppen har foretaget, men ønsker at advare mod at tage livet af idealerne, kaldet, præsters mulighed for at brænde for sagen og Folkekirkens kerneydelser. Den Danske Folkekirke er unik og vi ønsker ikke at være med til at udhule præsteembedet, så præstens embedsforståelse skal ses som administrator hellere end sjælesørger. Vi finder det er positivt at arbejdsgruppen ønsker at styrke præstens virke gennem bedre ledelse og flere job. Det er positivt og ønskeligt at der bliver oprettet tutorordninger, afsat midler til flere ph.d. studerende, tiltag til rekruttering via lønløft for præster, bedre arbejdsvilkår og tiltag til styrkelse af teambuilding. Desuden kan vi se en fordel i at samle efteruddannelsen og styrke de tiltag der efterspørges, som vi kender det fra Herlev: Folkekirkens skoletjenesten og præsternes virke på hospitalerne. Men: hvis vi skal bruge de bgrænsede penge og ressourcer på at styrke præsternes efteruddannelse kan det ikke være ønskeligt at bruge penge og ressourcer andetsteds (på at ansætte uddannelseskonsulenter og at etablere et nyt pastoralt-teologisk institut og at opnormere provsters fravær fra sognet): Vi advarer mod: - at der skal ledes penge fra præsternes efteruddannelse til at opbygge et nyt pastoral-teologisk institut, præsterne har ét - i Løgumkloster. - at der skal bruges penge fra præsternes efteruddannelse til at opbygge et nyt kontaktforum, istedet for at udbygge kontakten og konkurrencen mellem Århus og Københavns universiteter. - at der skal bruge penge fra præsternes efteruddannelse til at ansætte flere uddannelseskonsulenter. - at man overflytter kompetencen og magten ét trin ned i hierarkiet fra biskop til provst, og fratager provstens arbejde som præst yderligere. Mange venlige hilsener - og fortsat god arbejdslyst Præstebro Menighedsråd, Tornerosevej Herlev

27

28

29

30 NAUR-SIR PASTORAT SOGNEPRÆST PRÆSTEGÅRDSVEJ 2, NAUR HENRIK GULDBRANDT KJÆR 7500 HOLSTEBRO TLF til Kirkeministeriet København Høringssvar vedr. betænkning 1503 fra Sir sogns menighedsråd, Holstebro Provsti, Viborg Stift. Naur Præstegård, den 7. april 2009 Sir sogns menighedsråd tilkendegiver hermed: Teologiuddannelsen skal fastholdes som en fri, akademisk uddannelse. TPC i Løgumkloster skal bevares som et stærkt efteruddannelsescenter, hvilket ikke sker, når pengene skal følge præsten. TPC skal kunne tilbyde relevante kurser inden for alle efteruddannelsesområder, der er relevante for præster i Folkekirken. Lokale dagskurser når meget sjældent i nærheden af TPC i kvalitet! 20 dages efteruddannelse per 5 år er alt for lidt, når lokale kursusdage og stiftsmøder også skal medregnes. 4 ugers kurser på TPC er selvsagt en saga blot, hvis dette vedtages. God ide med udvidet praktik og mentorordning. På vegne af Sir menighedsråd Henrik Guldbrandt Kjær sognepræst

31 Nørremarkskirken Moldevej 1, 7100 Vejle. Tlf Vejle, den 15. april 2009 Til Kirkeministeriet Udtalelse til forslaget til betænkning 1503: Uddannelse og efteruddannelse af præster. Menighedsrådet finder modellen med 3 måneders praktik i et praktiksogn under tilsyn fra provsten velegnet som afløsning for den nuværende praktikordning. Menighedsrådet finder dog, at funktionen - under en vejleders ordination - giver sognets præster en ikke uvæsentlig ekstra arbejdsbyrde. Samtidig finder menighedsrådet, at det ved bryllup og specielt begravelser vil blive svært at overbevise familien om, at et fremmed menneske skal foretage den kirkelige handling, når der netop ofte ønskes en bestemt af kirkens præster til at forrette denne. Med hensyn til muligheden for at betale præsters efteruddannelse finder menighedsrådet, at den større medindflydelse på præsternes valg af efteruddannelseskurser hermed giver større mulighed for at fremme områder, som sognet gerne ser prioriteret. Menighedsrådet kan ved fremtidige ansættelser tilslutte sig de nævnte krav til sognemedhjælperes forkundskaber eller krav til deltagelse i efteruddannelsetilbud. På menighedsrådets vegne Henning Jespersen

32 Sine Thiman Dreyer Fra: Lisbeth Bono Sendt: 14. april :16 Til: Kirkeministeriet Emne: (JABP) Høringssvar Til Kirkeministeriet. Fra de valgte medlemmer af Sthens Sogns Menighedsråd Helsingør Provsti. Høringssvar på betænkning Vi er enige i betænkningen og hæfter os særlig ved: - Forslaget om mere praktik i præsteuddannelsen - Forslagene vedrørende præsters efteruddannelse, specielt om muligheden for at: Samvirket kan også være med til for præsten og menighedsrådet at afklare ønsker om og behov for efteruddannelse af præsten i forhold til de behov, der udspringer af den lokale målsætningsdrøftelse (s. 13 nederste afsnit i sammenfatningen) - Forslaget om provstens kompetence i forhold til præsters efteruddannelse. Vi mener det på sigt giver større mulighed for at se provstiet som en helhed og planlægge ud fra det. - Forslaget om uddannelse af sognemedhjælpere. Med venlig hilsen Lisbeth Bono Menighedsrådsformand 1

33

34

35

36 Risskov 15/ Høringssvar vedr. betænkning 1503/2009 om uddannelse og efteruddannelse af præster Allerførst vil vi gerne udtrykke vores forundring over, at uddannelse af sognemedhjælpere er medtaget i en betænkning om uddannelse og efteruddannelse af præster. Det er i forhold til sognemedhjælpernes kompetencer, vi har valgt at indgive høringssvar. Sognemedhjælpere ansættes af landets menighedsråd til at varetage opgaver i sognene efter de konkrete behov. Og sognemedhjælpere er som bekendt ansat under vejledning af en tilsynsførende præst, der borger for, at teologien er i orden. Naturligvis er en basal teologisk og kirkelig viden nødvendig for enhver sognemedhjælper. Men lige så vigtigt er det, at personen kan formidle og fange forskellige målgrupper. Hvert enkelt sogn bør have mulighed for selv at vurdere, hvad der er behov for i sognet og hvilken person, der bedst udfører denne opgave. Og hvilken uddannelse eller hvilken praktisk erfaring, der giver det bedste resultat. Som supplement til præsternes meget boglige uddannelse vil det ofte være ønskværdigt at ansætte sognemedhjælpere, der har en kreativ, kunstnerisk eller bredere praktisk erfaring. Her kan erfaring fra frivilligt lederarbejde inden for f.eks. det kirkelige børne- og ungdomsarbejde være en stor gevinst for sognet. Dette, kan vi ikke se, nævnes i betænkningen. Jo større tværfaglighed, der er i kirkens samlede personalegruppe, jo flere målgrupper nås med det kristne budskab. Kristendommen er ikke bare til hovedet den er til hele kroppen. På menighedsrådets vegne Hanne Rask Larsen, formand Skolevangs Allé Risskov

Betænkning 1503. Uddannelse og efteruddannelse af præster

Betænkning 1503. Uddannelse og efteruddannelse af præster Betænkning 1503 Uddannelse og efteruddannelse af præster Kirkeministeriet - December 2008 Betænkning 1503 Uddannelse og efteruddannelse af præster Udgivet af Kirkeministeriet december 2008 Tryk: Rosendahls

Læs mere

Introprojekt for nyansatte præster Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse, København

Introprojekt for nyansatte præster Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse, København Kort beskrivelse: 1. års ansættelse som præst med uddannelse lagt ind i ansættelsen. Varighed for nyansatte præster og deltagende provstier: 1. år: Samlet projektvarighed for FIP: 2 år. Projektstart: 1.

Læs mere

Uddannelse og efteruddannelse af præster

Uddannelse og efteruddannelse af præster Betænkning 1503 Uddannelse og efteruddannelse af præster Sammenfatning Kirkeministeriet - December 2008 Betænkning 1503 Uddannelse og efteruddannelse af præster Sammenfatning Udgivet af Kirkeministeriet

Læs mere

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Indledning: Arbejdsgiveren (menighedsråd, provster og biskopper) og medarbejderen (kirkefunktionærer m.fl. og præster)

Læs mere

Når frivillige leder professionelle

Når frivillige leder professionelle Når frivillige leder professionelle Definitionskamp Kamp mellem to forskellige organisationsforståelser: En værdibaseret (teologisk/kristen) organisationsforståelse overfor en demokratisk organisationsforståelse.

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Skole-kirke-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Stk. 1a Med virkning fra 1/1 2013 og resten af valgperioden indgår tillige de i Elias Sogn valgte medlemmer i menighedsrådet.

Stk. 1a Med virkning fra 1/1 2013 og resten af valgperioden indgår tillige de i Elias Sogn valgte medlemmer i menighedsrådet. Vedtægt for Vesterbro Sogn - Folkekirken på Vesterbro De syv sogne (Absalons, Apostel, Enghave, Gethsemane, Krist, Maria og Sct. Matthæus) på Vesterbro sammenlægges med virkning fra 2/12 2012 til ét sogn,

Læs mere

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 10. september 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 10. september 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 10. september 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen Provstiudvalgsnæstformand Anders Jensen Provstiudvalgsmedlem

Læs mere

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013.

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Menighedsrådet Bellahøj - Utterslev Sogn Frederikssundsvej 125A 2700 Brønshøj 27.05.2013 Bellahøj-Utterslev Sogns menighedsråds lovbestemte

Læs mere

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Velkommen til denne dags konference om folkekirkens styringsstruktur. Jeg har set frem til den med glæde

Læs mere

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. april 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. april 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. april 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Naima Simring Mødepunkt 1 Projekt Ungdomskirke Sag: Projekt Ungdomskirke (386) Projekt Ungdomskirke

Læs mere

Taget til efterretning Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning

Taget til efterretning Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning Indkaldelse til menighedsrådsmøde: Torsdag den 28. november 2013 kl. 19.00 Mødet indledes med spisning ca. kl. 18.00 i Pyramiden. Fraværende med afbud: Eva Hoffmann Randrup Evt. stedfortrædere indkaldt:

Læs mere

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012 Undersøgelse af plejefamilieområdet Juni 2012 Dagsorden 1. Opdrag 2. Tilrettelæggelse af projektet 3. Resultater Organisering Tilbudsvifte Plejebørn Plejefamilier Rekruttering og matchning Sagsbehandling

Læs mere

HVAD BLIVER DER AF DE STUDERENDE PÅ

HVAD BLIVER DER AF DE STUDERENDE PÅ HVAD BLIVER DER AF DE STUDERENDE PÅ PASTORALSEMINARIERNE? EN UNDERSØGELSE AF, HVORDAN DET GÅR DEM, DER GENNEMFØRER PASTORALSEMINARIERNES 17 UGERS KURSUS, SOM FORBEREDER DEM TIL ET JOB SOM PRÆST I DEN DANSKE

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. LBK nr 8 af 03/01/2007 (Gældende) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Hvad er en Pastoral Vejleder?

Hvad er en Pastoral Vejleder? Hvad er en Pastoral Vejleder? Den 16. juni 2012 blev pastor Børge Haahr Andersen indviet som Pastoral Vejleder ved en gudstjeneste i Løsning Kirke. Indvielsen foregik ved bøn og håndspålæggelse og var

Læs mere

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden Karrierekampagnen Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden. DMstud. sætter nu fokus på de kompetencer

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 21 januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Helene

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

Sundhedsordninger Samlet dokument over høringssvar fra Magistratsafdelingerne, Århus Havn og FællesMED-udvalget.

Sundhedsordninger Samlet dokument over høringssvar fra Magistratsafdelingerne, Århus Havn og FællesMED-udvalget. Sundhedsordninger Samlet dokument over høringssvar fra Magistratsafdelingerne, Århus Havn og FællesMED-udvalget. Magistratens 1. Afdeling Magistratens 1. Afdeling tilslutter sig ønsket om at sætte mere

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

1. Velkomst ved biskop Kjeld Holm, formand for budgetfølgegruppen

1. Velkomst ved biskop Kjeld Holm, formand for budgetfølgegruppen c/o Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K www.km.dk Telefon 3392 3390 Telefax 3392 3913 e-post km@km.dk Dokument nr. /13 Dato: 8. marts 2013 Dagsorden 1. Velkomst ved biskop Kjeld Holm,

Læs mere

Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti

Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Sabro, den 8. maj 2012 Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Referat møde nr. 4 i sparringsgruppen for projektet torsdag den 26. april 2012 Deltagere Anni Markussen Kirsten

Læs mere

Høringssvar: Betænkeligheder ved Betænkning 1503 Vi har betænkeligheder vedrørende det afsnit, der omhandler efteruddannelse af præster. Selv pakket ind i de gode hensigters formuleringer som give rum

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Referat af møde i Undervisningsudvalget den 17. august 2010

Referat af møde i Undervisningsudvalget den 17. august 2010 Referat af møde i Undervisningsudvalget den 17. august 2010 Sted: Landemodesalen, Bispegården i Viborg. Deltagere: Niels-Peter Lund Jacobsen (NPJ), Karsten Vinther (KV), fra SUK: Asger Torben Petersen

Læs mere

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07.

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Velkommen til Fyens Stifts Menighedsrådsforenings forårsmøde. Det er altid med glæde, at bestyrelsen indkalder til forårsmøde. Vi glæder

Læs mere

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Bilag 179 Dato: 1. februar 2006 Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Ordstyrer: Michael Riis bød velkommen til de ca. 185 deltagere og arbejdsgruppens repræsentanter. Efter oplysninger

Læs mere

Forslag. til. (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere)

Forslag. til. (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere) Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere) 1 I lov nr. 352 af 6. juni 1991

Læs mere

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S LOGO S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DET FOLKELIGE KORS NOT SUITABLE FOR PRODUCTION PURPOSES 2012 JACOB JENSEN DESIGN S LOGO INDHOLD 3 TILBLIVELSEN

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET DAGSORDEN til Menighedsrådsmødet Mandag den 19. januar 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Indledning ved Erik Dybdal Møller 1. Godkendelse af dagsorden og gennemgang af punkter (19.10). 2. Økonomi ved kassereren

Læs mere

Referat fra møde den 27. maj 2014 kl. 19.30 i Rindum Sogns Menighedsråd

Referat fra møde den 27. maj 2014 kl. 19.30 i Rindum Sogns Menighedsråd Rindum Kirke, Menighedsrådet, Rindumvej 2, 6950 Ringkøbing Referat fra møde den 27. maj 2014 kl. 19.30 i Rindum Sogns Menighedsråd Tilmeldte: Tage Høj Kristiansen, Alex Wejse, Poul Sørensen, Knud Føhns,

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm.

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. Social-, børne- og integrationsministeriet Att.: Tina Hansen Holmens Kanal 22 1060 København k Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. 20. januar 2014 Høringsbrevet

Læs mere

8680 RY Torsdag den 14. august 2014 klokken 18,00

8680 RY Torsdag den 14. august 2014 klokken 18,00 Dagsorden Referat Fraværende Ole Hefsgård; Ingrid Bartolin deltager i dele af mødet 75. Godkendelse af dagsorden 76. Godkendelse af referat fra mødet den 12. juni 77. Meddelelser 1. Provstiet 2. Stiftet

Læs mere

FOLKEKIRKENS PERSONALE

FOLKEKIRKENS PERSONALE STEFFEN BRUNÉS FOLKEKIRKENS PERSONALE 3. UDGAVE Nyt Juridisk Forlag Folkekirkens personale Steffen Brunés Folkekirkens personale Nyt Juridisk Forlag 2014 Steffen Brunés Folkekirkens personale 3. udgave,

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

Fra ufaglært til faglært

Fra ufaglært til faglært Fra ufaglært til faglært Opkvalificering af grønne medarbejdere i folkekirken til anlægsgartnere Muligheder med mere... Om projektet Kompetenceudvikling af medarbejdere er i de senere år blevet et nøglebegreb

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

KURSUS-KATALOG. for de nye menighedsråd i Haderslev Stift i 2009

KURSUS-KATALOG. for de nye menighedsråd i Haderslev Stift i 2009 KURSUS-KATALOG for de nye menighedsråd i Haderslev Stift i 2009 Haderslev i december 2008 Til nye og gamle menighedsrådsmedlemmer Ved begyndelsen af en ny menighedsrådsperiode kan der for nye medlemmer

Læs mere

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1 Lørdag den 23. februar 2013 1 Vi skal snakke om Hvad skal vi i grunden som menighedsråd? Hvad gør vi ved det der med målsætninger og visioner? Hvad skal vi stille op med de andre sogne? En formiddag med

Læs mere

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad?

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Marts 2012 Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? En folder målrettet nuværende og kommende medlemmer i menighedsrådene i Herning Nordre og Søndre provstier. Hvilke opgaver har et menighedsråd

Læs mere

Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en sammenhængende indsats.

Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en sammenhængende indsats. Social og integrationsministeriet, Holmens Kanal 22 1060 København K København, den 14. august 2013 Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en

Læs mere

Notat. Notat om kønsfordeling ved ansøgning og ansættelse i provstestillinger

Notat. Notat om kønsfordeling ved ansøgning og ansættelse i provstestillinger Dato: 18. juni 2009 Notat om kønsfordeling ved ansøgning og ansættelse i provstestillinger Kirkeministeriet 3. Kontor Sagsbehandler Marlene Dupont 1. Præstestillinger I dag er næsten halvdelen af de 2.016

Læs mere

1 Præsentation af medarbejderne ved kirken samt præsentation af kirkeværgen

1 Præsentation af medarbejderne ved kirken samt præsentation af kirkeværgen Indkaldelse/ referat Mødeart Mødedato/ tidspkt. Deltagere Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Dagsorden Tirsdag d. 8.01.13 Kl. 19.30-22.00 Sven Madsen John Berwick Martin Ringsmose Claus Weber Birgitte Skovgaard

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 21. januar 2015. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 21. januar 2015. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6 Referat for: Fredericia Provstiudvalg PU møde 21. januar 2015. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6 Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Der tilføjes et nyt punkt 16 og 17 i forhold til den udsendte dagsorden.

Læs mere

Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort

Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort 1. udgave juni 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Høringssvar 3. høringsrunde 3. runde høringssvar fra et mindretal i menighedsrådet ved Sct. Clemens

Læs mere

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram Principprogram Målet for Lærerstuderendes Landskreds er at være medskaber af den bedste uddannelse af lærere til folkeskolen. Vi ønsker gennem læreruddannelsen at skabe professionelle folkeskolelærere

Læs mere

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift Dato Dok.nr.: 145009/14 / HNN STIFTSRÅDET Beretning fra mødet i stiftsrådet mandag den 15. december 2014 i Lolland-Falsters Stift Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift Domprovst Ole Opstrup

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

Høringssvar vedr. betænkning 1491 om Folkekirkens lokale økonomi

Høringssvar vedr. betænkning 1491 om Folkekirkens lokale økonomi Kirkeministeriet Frederiksholms kanal 21 postboks 2123 1015 København K 22. november 2007 Høringssvar vedr. betænkning 1491 om Folkekirkens lokale økonomi Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) har modtaget

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 18. ordinære møde den 24. februar 2014 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 18. ordinære møde den 24. februar 2014 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 25493/14 MJOH Referat af Stiftsrådets 18. ordinære møde den 24. februar 2014 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

Fælles Frikirkelig Uddannelse. Vision Strategi Samarbejde

Fælles Frikirkelig Uddannelse. Vision Strategi Samarbejde Fælles Frikirkelig Uddannelse Vision Strategi Samarbejde V I S I O N I fællesskab vil vi uddanne og træne nye og nuværende frikirkepræster, så fremtidens frikirker får bedre præster og i endnu højere grad

Læs mere

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Onsdag den 17. november 2010. Følgende deltog i mødet: Biskop Steen Skovsgaard Provst Jens Lose Domprovst

Læs mere

Forskellige virksomheder - forskellige krav. Virksomhedstyper, almene kvalifikationer og læringsrum

Forskellige virksomheder - forskellige krav. Virksomhedstyper, almene kvalifikationer og læringsrum Forskellige virksomheder - forskellige krav Virksomhedstyper, almene kvalifikationer og læringsrum Forskellige virksomheder - forskellige krav Virksomhedstyper, almene kvalifikationer og læringsrum Pernille

Læs mere

Vedr.: Høringssvar om Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem deres j.nr. 2012 1178

Vedr.: Høringssvar om Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem deres j.nr. 2012 1178 Indenrigs og Socialministeriet, Holmens Kanal 22 1060 København K Att. Søren Svane Kristensen København, den 11. april 2012 Vedr.: Høringssvar om Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse

Læs mere

Til Københavns biskop Peter Skov-Jakobsen Nørregade 11 1165 København K

Til Københavns biskop Peter Skov-Jakobsen Nørregade 11 1165 København K 1 Til Københavns biskop Peter Skov-Jakobsen Nørregade 11 1165 København K Menighedsrådet for Tagensbo og Kapernaums Sogne (MR) takker for biskoppens brev af 9. november 2012, hvori biskoppen skriver, at

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER.

LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER. LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER. Formål Formålet med lønpolitikken er at beskrive, hvilke principper vi i Brabrand og Sdr. Aarslev lægger vægt på i udmøntningen af løn og beskrive processen

Læs mere

Referat fra Hillerød Provstiudvalg Provstiudvalgsmødet 5. februar 2015.

Referat fra Hillerød Provstiudvalg Provstiudvalgsmødet 5. februar 2015. HILLERØD PROVSTI PROVSTEN: HILLERØDSHOLMSALLE 5 3400 HILLERØD 48 24 90 60 PROVSTIKONTOR: ØSTERGADE 16,1 3400 HILLERØD 70 23 03 93 e-mail: jfc@km.dk Hjemmeside: www.hilleroedprovsti.dk Hillerød den 17.

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Holbæk den. 4. oktober 2011. 1. Der indkaldes herved til. Referat. Fraværende med afbud;

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Holbæk den. 4. oktober 2011. 1. Der indkaldes herved til. Referat. Fraværende med afbud; Holbæk den. 4. oktober 2011. 1 Der indkaldes herved til Menighedsrådsmøde Tirsdag den 4. oktober 2011 kl. 19.00 På kirkegårdskontoret Anders Larsensvej 6, 4300 Holbæk. Referat. Fraværende med afbud; Michael

Læs mere

Opbygning af Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus

Opbygning af Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus Opbygning af Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus REPRÆSENTANTSKAB ( 1 gang årligt i begyndelsen af oktober) (Vælger bestyrelse, vedtægtsændringer). Alle kirker og skoler, der aktivt har tilmeldt sig har én

Læs mere

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Case: Ringsted Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Et formelt samarbejde i form af partnerskabsaftaler trækker små som store virksomheder tættere på jobcentret. Det er erfaring en i Jobcenter

Læs mere

SCT. MARIÆ SOGNS MENIGHEDSRÅD

SCT. MARIÆ SOGNS MENIGHEDSRÅD DAGSORDEN for møde i menighedsrådet tirsdag den 3. december 2013 kl. 19.30 i foredragssalen. Fraværende: Forhåndsafbud fra Jørgen Ingberg Henriksen 03.12.2013 13/14, 01. Init.: REFERAT: 1. Godkendelse

Læs mere

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende 1 Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb dm.dk/studerende 2 råd og vejledning til et godt praktikforløb Råd og vejledning til et godt praktikforløb Overvejer du et praktikforløb? Har du overblik

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 11. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 11. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 11. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Mødet startede med besigtigelse på Lomborg kirkegård Fraværende: ingen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Erik Dybdal Møller, Hans Henrik Christensen (medarbejderrepræsentant), Jakob From Søvndal, Anita Holmgaard, Eva

Læs mere

Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus. Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus

Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus. Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus 1 Navn Menighedsfakultetet (MF) / Lutheran School of Theology in Aarhus (LSTA) er en selvejende og uafhængig

Læs mere

Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg

Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg PU møde 18. juni 2015. KI. L5.00 Mødested: Prbvstikontoret, Messevej 2, 9600 Års Mødedeltagere: Hanne Petelrsen, Axel H. Pedersen, Mogens Brinck, Poul T. Nielsen,

Læs mere

Lukket møde starter kl. 21.45 1. Indlednings salme 10 min Vi begynder nu i kirken med en salme/sang, herefter et par minutters

Lukket møde starter kl. 21.45 1. Indlednings salme 10 min Vi begynder nu i kirken med en salme/sang, herefter et par minutters Tjørring sogn Referat MR - møde d. 03. 01, 2013 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Rekrutteringsstrategi

Rekrutteringsstrategi den Rekrutteringsstrategi Vi ved, at vi kommer til at mangle hænder og hjerner i Næstved Kommune i løbet af få år det illustrerer tal over alderssammensætningen i personalet med al tydelighed. Det er derfor

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 110751/12 MJOH Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR:

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: 15. april 2014 Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 25. marts 2014 Mødested: Campus Aarhus Dokument: Beslutningsreferat Til stede:

Læs mere

Finansøkonom i praktik. Tips og vink

Finansøkonom i praktik. Tips og vink Finansøkonom i praktik Tips og vink Finansøkonom i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansøkonom i praktik. Vejledningen giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke Embedsbeskrivelse Sognepræst i Søndbjerg-Odby og Struer 1 / 5 Modtaget: TS: Udsendt: 2015-08-14 Embedsbeskrivelse Embedsbeskrivelse for sognepræst i Søndbjerg-Odby Pastorat (60%) samt Struer Pastorat (40%),

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk provsti Bygaden 40 B Søborg 3250 Gilleleje Tlf. 48 39 15 99 Frederiksvaerk.provsti@km.dk

Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk provsti Bygaden 40 B Søborg 3250 Gilleleje Tlf. 48 39 15 99 Frederiksvaerk.provsti@km.dk Vedtægt for samarbejde mellem menighedsråd i i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 611 af 06.06.2007 om menighedsråd 43 1 om Folkekirkens skoletjeneste i Menighedsrådene i Annisse, Blistrup, Esbønderup,

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 67565/14 MJOH Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Jens Peter Skjølstrup Madsen (Hjørring

Læs mere

TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT

TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT 8 lørdage med»viden om tro «Kursusår 2015 Velkommen til Teologi for voksne! Dette nye tilbud om gedigen teologisk undervisning for alle interesserede er Haderslev Stifts

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 76404/11 MJOH Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård Til stede: Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti),

Læs mere

Vi ved, hvad der skal til

Vi ved, hvad der skal til Vi ved, hvad der skal til -nu skal der handling bag ordene Danmarks Lærerforenings skolepolitiske indspil Danmarks Lærerforening Copyright 2012 1. oplag 2012 Fotos: Ulrik Jantzen Layout: Stig Nielsen Så

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

Gennemførelse af oplæg om distriktsforeninger

Gennemførelse af oplæg om distriktsforeninger Gennemførelse af oplæg om distriktsforeninger Midtvejsmøde 15. november 2014 Hovedpunkter Baggrund Proces Den vejledende formålsbestemmelse for distriktsforeninger Fordeling af antal delegerede Valg af

Læs mere

ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK

ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK NYHEDSBREV FORÅR 2015 MEDARBEJDERE: Tina Brixtofte Andersen Skrydstrupvej 11 2.tv. 8200 Århus N tlf 25 30 23 73 e-mail TIBA@km.dk

Læs mere

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted i graverhuset Pkt. Indhold Begrundelse/ Beslutningsforslag

Læs mere

Provstestillingen og provstiets funktion

Provstestillingen og provstiets funktion Betænkning 1527 Provstestillingen og provstiets funktion Betænkning fra Arbejdsgruppe vedrørende provstestillinger Kirkeministeriet - Oktober 2011 Betænkning 1527 Provstestillingen og provstiets funktion

Læs mere

Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg. PU møde 20. august 2014. Kl. 18.00 Mødested: Chr. X's Alle 118

Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg. PU møde 20. august 2014. Kl. 18.00 Mødested: Chr. X's Alle 118 Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg PU møde 20. august 2014. Kl. 18.00 Mødested: Chr. X's Alle 118 Deltagere: John Bagger-Pedersen, Julie Rebel, Vibeke Lentz, Hans-Christian Jørgensen, praktikant

Læs mere

Med et BUM! DTHS. Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene

Med et BUM! DTHS. Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene Med et BUM! Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene Konferencen, der foregår den 30. marts 2009, sætter fokus på vilkårene for kommunikationscentrenes rehabilitering af

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde Referat at møde i Solrød Menighedsråd, torsdag den 8. maj 2008, kl 18.30 i Solrød Strandkirke Den 08. Maj.. 2008 Blad nr. 1 Fraværende med afbud:charlotte Gravesen, Michael Rønne Rasmussen, Anne-Marie

Læs mere

Bilag 5. Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for det akademiske område

Bilag 5. Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for det akademiske område Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 5 Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for det akademiske område Indholdsfortegnelse Indledning 2 De unge

Læs mere

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Indledning...1 Formål...2 Arbejdsmiljø...2 Ledelse...3 Rekruttering...3 Mangfoldighed og ligestilling...3 Introduktion...3 Fastholdelse...4 Kompetenceudvikling

Læs mere