Rapportering af delprojekter Roskilde Handelsskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapportering af delprojekter Roskilde Handelsskole"

Transkript

1 Rapportering af delprojekter Roskilde Handelsskole Projekttitel: Drenge i det almene gymnasium Uddannelsessted: Roskilde Handelsskole Uddannelsesleder (navn og mailadresse): Per Jensen, Intern tovholder (navn og mailadresse): Henrik Oppelstrup Bundgaard, Forskningskoordinatorer (navn og mailadresse): Ove Christensen, Øvrige deltagere i projektet (navne og mailadresser): Afrapportering Som delprojektets titel antyder handler projektet Roskilde Handelsskole hovedsageligt om de problemstillinger der er i forbindelse med drenge i gymnasiet mest gruppen af drenge som har de kendetegn som beskrives hos elevgruppen nedenstående. Handelsgymnasiet er kendetegnet ved at have en større andel af uddannelsesfremmede elever end de andre gymnasier hvorfor det er sådan vides ikke med sikkerhed, men forskellige undersøgelser har indikeret, at det forhold, at Handelsgymnasiet har en række fag (de samfundsøkonomiske og erhvervsøkonomiske), der adskiller sig fra de fag eleverne tidligere har haft i grundskolen (de har tidligere oplevet nederlag i forbindelse med de mere traditionelle fag) og at fagene på Handelsgymnasiet er mere anvendelsesorienterede (elevgruppen kan se at de færdigheder som lærers i disse fag kan bruges til noget), gør, at denne gruppe af elever føler sig tiltrukket af denne uddannelse. I forhold til projektets overordnede mål om at: Tiltrække drenge til ungdomsuddannelserne Fastholde drenge i Uddannelserne Og bringe drengene videre i uddannelsessystemet Arbejder dette delprojekt på at opfylde alle tre dimensioner: Vi arbejder på at tilbyde studieretninger med et indhold og en didaktisk/pædagogisk tilgang som tiltrækker drengene Vi arbejder med at tilrettelægge undervisningen så den passer til målgruppen, vi arbejder med den sociale udvikling i form af studieture, gruppedannelser, teambuilding, studiemetoder mv. Vi tilrettelægger uddannelsesforløbet med en progression så deltagerne går fra at være elever til at være studerende Det særlige ved dette forsøg/tiltag er målretningen mod denne elevgruppe, som vi skal se nærmere på nedenstående.

2 Elevgruppen på Handelsgymnasiet er kendetegnet ved (eleverne i hh1s11): For at begrunde nogle af de tiltag skolen og lærergruppen omkring elevgruppen har iværksat omkring denne gruppe af elever skal vi først se på karakteristikaene for denne elevgruppe. Lærerne har gennem deres daglige arbejde kunnet konstaterer at elevgruppen er kendetegnet ved nogle at nedestående karakteristika: Dårlige boglige forudsætninger for at gå i gymnasiet: o Mange af eleverne har et meget lavt fagligt niveau, både hvad angår specifikke færdigheder i fagene men også mere almene færdigheder som sprogforståelse, ordforråd, studieteknik, ansvarlighed osv alsammen forudsætninger for at kunne deltage i den almindelige undervisning på et gymnasium Mange har haft dårlige erfaringer med at gå i skole (kommer hovedsageligt fra deres grundskole erfaringer) o Giver sig typisk udslag i modvilje mod forskellige fag og forskellige lærertyper o Gør at de har meget vanskeligt ved at følge med i forskellige fag grundet store huller i den viden og kompetencer de burde have tilegnet sig i grundskolen. Flere mangler sociale kompetencer så de er i stand til at indgå i en mere traditionel undervisningssituation o Vi har flere gange oplevet at der er elever som de andre ikke ønsker at arbejde sammen med der er typisk to hovedårsager til at eleverne bliver fravalgt når der skal samarbejdes: Enten fordi de socialt ikke fungerer sammen med de andre omkring et stykke arbejde enten fordi de er meget dominerende, eller ikke forstår at aflæse koderne Eller fordi de ikke tager ansvar og laver noget og dermed skuffer resten af gruppen En del har været på efterskole (hovedsageligt idrætsefterskole). Disse efterskoler fokuserer så meget på det sociale at det boglige træder i baggrunden. Det at mange elever har haft et år uden egentlig skolegang har betydet at flere af eleverne har opbygget en vane hvor man ikke laver lektier og i det hele taget nedprioriterer lektier til fordel for det sociale En del har gået i 10 klasse og mange af dem er derfor allerede fyldt 18 år på første år af hhx. En del har diagnoser som ADHD, større eller mindre grad af ordblindhed alt sammen noget som vanskeliggør den traditionelle undervisningssituation. En del har ikke rigtig lyst til at gå i skole men gør det enten fordi de bliver presset af forældre, eller fordi de har erkendt at det er nødvendigt med en gymnasial uddannelse. Mulige tilbud til ovenstående gruppe af elever Listen over mulige tiltag i forhold til denne gruppe er mange man kan også argumenterer for at der kan laves andre relevante tiltag for denne elevgruppe som vil understøtte det overordnede mål - derfor behandles tiltagene i to grupper de Pædagogiske/didaktiske og alle andre.

3 Mulige didaktiske og pædagogiske tiltag (hvoraf nogle har været afprøvet, mens andre enten er ved at blive afprøvet eller skal til at afprøves): 1. Gruppedannelse hvordan udnytter vi elevernes styrker og svagheder i gruppedannelserne sådan at de alle får et større udbytte 2. Sammensmeltning af undervisningstid og elevtid til uddannelsestid a. Ny didaktisk tilrettelæggelse af undervisningen 3. Brug af nye teknologiske hjælpemidler til at fange drengenes opmærksomhed kombinationen af anderledes didaktik og forskellige web2.0 værktøj 4. Konsultationsundervisning meget tydelige krav og meget tydelige deadlines - kombineret med samtale og instruktion i små grupper 5. Spil som redskab til at gøre undervisningen mere motiverende 6. Konkurrenceelementet forsøge at inddrage elevernes konkurrencegen i undervisningen 1. og 2. hold 7. Ansvarlighed for egen læring eleverne skal aktiveres og selv lære at tage ansvar. 8. Inddrage fysiske aktiviteter i undervisningen KLK s brug af militær folk. 9. Hjælp til skriftligt arbejde Heldagsskolen, og lærerbemanding under skriftligt arbejde. Læsekurser og forståelseskurser eleverne har tydeligvist et meget smalt ordforråd hvilket giver problemer i den daglige undervisning, både når det gælder læsning af egentlige tekster og i forbindelse med opgaver, hvor eleverne ikke kan afkode hvad de skal og hvad lærerne forventer af dem. 10. Inddrage sportsrelaterede emner som motivations-faktor, stort set alle eleverne har interesse for sport hvilket giver mulighed for at benytte sports temaet i forskellige typer af opgaver og derigennem motiverer eleverne 11. Inddrage ud af huset arrangementer lave besøg til sportsbegivenheder og der igennem inddrage relevant fagfaglig teori. Andre tiltag (meget organisering): 12. Heldagsskole (efterskole tanken) opstod som college tanke hvor man skal bo på skolen og koncentrerer sig om skolen og sport hele - dagen 13. Fysiske lokaler som egner sig til at opholde sig i en hel dag plads til gruppe arbejde 14. Køleskab, mad/frugt ordninger, the kaffe osv. Forplejning 15. Collegeaftner (foredrag med kendte sportsfolk som en slags motivation for denne gruppe) 16. Profiltøj som en del af sammenholdet være noget særligt eneste studieretning med tøj 17. Fysisktræning skolen stiller en fysisk træner til rådighed så eleverne kan brænde noget energi af og dermed blive bedre i stand til at sidde stille og modtage læring. 18. Kun benytte lærere, til bemanding af klassen, som føler at heldagskole konceptet er godt og vil engagere sig i ideen. Vi har desværre benyttet for mange helt nye lærere i disse klasser med det resultat at de ikke kender konceptet og at de heller ikke har den pondus og erfaring som det kræver hele tiden at lave eksperimenter og nytænke undervisningen

4 19. Lav klassekvotient vores erfaring er at klasser af denne type ikke fungerer med en normal klassekvotient - derfor: a. Disse klasser skal have en klassekvotient på max 25 elever dette kræver at taxameteret for denne type af klasser bør være højere end ved normale klasser 20. Alle elever som vælger denne studieretning skal forblive i konceptet hele vejen. Man kan ikke drive et heldagsskole-koncept hvis ikke alle elever deltager fuldt ud. 21. studieturer som relaterer til indholdet i studieretningen idrætshøjskole med teambuilding, træningslejer til LaSanta Sport, Hamburgtur med indlagte sportsbegivenheder, skitur med idrætsforløb mv. Hvilke af ovenstående tiltag har været afprøvet og på hvilken måde? Det er selvfølgelig umuligt at gennemføre alle ovenstående forskellige tiltag, indenfor en relativ kort tidsramme samtidig vil det heller ikke være muligt at gennemførere alle ovenstående tiltag af økonomiske og praktiske årsager. Heldagsskole skemalagt elevtid hjælp med det skriftlige arbejde. o Vi har forsøgt at skemalægge fagenes elevtid, sådan at elevene har lavet deres skriftlige arbejde. Nogle lærere har benyttet disse timer som skriftlige lektioner og de har været benyttet til traditionelle skriftlige opgaver, som andre elever laver hjemme altså ingen didaktiske og pædagogiske overvejelser i forhold til dette koncept. Eleverne har hygget sig meget godt i disse timer, men spørgsmålet er hvor stort et fagligt udbytte der har været af denne form. Nogle lærere har benyttet de skiftlige lektioner som en del af den egentlige undervisningstid altså ladet det skriftlige arbejde flyde sammen med den mere traditionelle undervisning. Her har der ikke været skelnet mellem undervisningstid og elevtid. Det faglige udbytte af denne form er særdeles tilfredsstillende eleverne får et langt større udbytte ud af denne form og deres afleveringer af det skriftlige arbejde er langt bedre end normalt. Til gengæld er denne form også langt mere krævende for lærerne, da de er langt mere på i forhold til eleverne. Det er samtidig vanskeligt for lærerne at få kompenseret den benyttede vejledningstid i selve retningen af opgaverne. Anderledes didaktisk tilrettelæggelse af undervisningen. Der er lavet flere forsøg med anderledes didaktisk og pædagogisk tilrettelæggelse af undervisningen. o Flere lærere har eksperimenteret med anderledes tilrettelæggelse af undervisningen herunder gruppedannelser se nedenstående. De fleste forsøg har gået på at aktivere eleverne de skal arbejde selv frem for at sidde stille og modtage mere traditionel undervisning. Det at eleverne skal være selvinstruerende, selv udarbejde og løse

5 opgaverne, selv lave instruktioner som kan benyttes af deres medstuderende - kræver en helt anden tilrettelæggelse af undervisningen. Der har samtidig været krav om at benytte en del web2.0 værktøj i forbindelse med disse undervisningsforløb klassen har både arbejdet med at lave vodcast, podcast, QR-skattejagter, test og øvelser på skolens LMS system og mange andre redskaber. o Disse forsøg har vist at det ikke virker at benytte IT som motivationsfaktor til stof som eleverne ikke finder interessant. Det gør blot at eleverne skal bruge endnu flere ressourcer på at tilegne sig stoffet end de ellers skulle hvilket blot betyder at de giver endnu hurtigere op. Gruppedannelse og konkurrence: vi har arbejdet med gruppedannelse i flere omgange både for at eliminere problemstillingerne omkring den høje klassekvotient. Men også i et forsøg på at aktivere eleverne ved at holdinddele dem i 1. og 2. hold hvorefter lærerne har holdt oprykningsmøder men eleverne er lidt ligeglade med hvilket hold de er på, de nyder bare at de får mere ud af undervisningen år de kun er 16 elever om en lærer samtidig med at de nyder. Hvad? o En mulig konklusion på de ovenstående erfaringer er, at det ikke så meget handler om at motivere drengene ved at lave anderledes undervisning (spil, Web 2.0), men derimod om at arbejde med at lære eleverne at få noget ud af mere traditionelle opgavetyper og undervisningsformer at lære dem at gå i skole. Når vi har haft succes med at arbejde med eleverne i mindre enheder (halvdelen af klassen, konsultationsgrupper, vejledning af den enkelte elev i forbindelse med det skriftlige arbejde i plustimerne), er det måske et udtryk for, at lærerens mulighed for at tilpasse spørgsmål, forklaringer, vejledning og evaluering til den enkelte elev og hans niveau er en vigtig forudsætning for at vække og fastholde eleven i læringen en oplevelse der i sig selv virker motiverende for eleven. Det er nemmere at give dem en succesoplevelse. Når eleverne mangler mange af de kompetencer, som er en forudsætning for at tilegne sig stof, f.eks. læsekompetencer, og almindelig vilje til røv-til-sæde kedsommeligt slid, får de dem jo ikke ved et trylleslag bare fordi vi opstiller en opgave, hvor de skal formidle noget stof i en podcast. Stoffet skal stadig tilegnes først. Vi har således erfaret at det er en langt vigtigere opgave i forhold til denne elevgruppe at vi udvikler deres forudsætninger. I den forbindelse er vi optaget af ideen om at lave et forløb med fokus på faglig læsning sammen med skolens læsevejleder. I forhold til heldagsskolen er vi blevet opmærksomme på behovet for, at den afvikles henover de tre skoleår, så eleverne langsomt selvstændiggøres og opnår den krævede studiekompetence. Vi har lavet en plan for afviklingen, men mangler metoder til, hvordan vi sikrer os, at eleverne er selvstændige nok til selv at bestyre lektielæsning og skriftligt arbejde (tidsstyring, selvdisciplin, selvmotivering) og at de er klædt på rent fagligt og metodemæssigt. De studieturer som har været afviklet tyder på at det er en rigtig god idé med denne type af turer for denne elevgruppe turen til Idrætshøjskolen i Vejle, fik meget positive tilbagemeldinger fra

6 eleverne - samtidig har vores erfaringer som lærer-gruppe været at deres sammenhold og deres sociale forankring i klassen er blevet væsentlig styrket med det resultat at frafaldet i denne klasse har været langt lavere end i tilsvarende klasser. Hvilke erfaringer har vi haft med de tiltag vi har i værksat: Det skal bemærkes at flere af erfaringerne fra ovenstående ikke nødvendigvis er oplagte i forhold til de forsøg hvor de er opdaget, hvilket kan skyldes at vi har gang i mange forskellige tiltag på en gang og vi samtidig opsamler erfaringer fra klassen som ikke nødvendigvis relaterer til et bestemt forsøg. Erfaringerne kan overordnet opdeles i to grupper som ovenstående tiltag også kan, i de didaktiske og pædagogiske tiltag og de mere administrative tiltag som drejer sig om selve rammerne. Erfaringer med rammerne omkring elevgruppen Grundet elevgruppens urolige karakter samt deres meget store behov for personlig coaching, kan man ikke drive denne slags klasser med en klassekvotient på vores erfaringer er at klassekvotienter over 25 elever ikke kan anbefales til denne elevgruppe Der er typisk brug for langt mere rummelige klasselokaler til denne type studieretninger eleverne er mere urolige de kan ikke sidde stille så længe af gangen der er derfor behov for at de kan rejse sig og bevæge sig i undervisningssituationen det vil være rart med gruppefaciliteter i umiddelbar nærhed af klasselokalet Der er et stort behov for frisk luft i lokalerne Når man skal gå i skole fra 08:00 til 16:00 og man samtidig dyrker meget sport er drengene meget sultne i løbet af dagen. Derfor skal der gerne være et køleskab i disse klasser, så de har et sted at opbevare deres mad (de skal medbringe store mængder hver dag) samtidig vil det være hensigtsmæssigt at have en frugtordning eller en snack ordning så de får noget mad i løbet af dagen Der skal være en række koordineringsmøder mellem lærerne i klassen i løbet af skoleåret der er langt mere behov for koordinering mellem lærerne i løbet af skoleåret. Ikke mindst i dette forløb hvor vi kører forskellige forsøg i klassen en stor mangel Der skal ligge en langt bedre beskrivelse af konceptet en manual for hvordan tingene skal gribes an hvilke forsøg der skal køre i klassen samt hvilke forventninger der er til klassens lærere samt hvilken aflønning som følger med. Der skal laves en runde hvor de lærere som ønsker at være med til at drive en sådan klasse, kan melde sig sådan at der ikke sættes tilfældige lærer på klassen Profiltøjet har været en succes eleverne har været glade for tøjet og samtidig har det virket som et element til at få dem til at føle sig som en gruppe. Fysisk træning er måske ikke så vigtig en del af dette koncept studieretningen har Idræt B som studieretningsfag, og dem som i forvejen har tilknytning til en klub træner der der har været en del pjækkeri, en del skader, flere har glemt deres idrætstøj flere gange der er en kernegruppe

7 som benytter det ret seriøst men spørgsmålet er om flertallet gør det (der bør måske laves en nærmere undersøgelse af dette område) Som nævnt ovenfor hjælper det ikke at inddrage alle mulige former for didaktiske hjælpemidler (IT, web2 osv osv) når de almindelige studiekompetencer ikke er på plads hvis man ikke er motiveret for at gå i skole, lave hårdt arbejde for at nå nogle mål og samtidig ikke har almene kompetencer i at læse, skrive, tilrettelægge et stykke arbejde kan vi gøre hvad som helst for at lave det spændende helt uden effekt. Heldagsskolens skemalagte elevtid (skriftlige arbejde) skal udfases over de tre år, så eleverne opnår studiekompetencer i at styre og tilrettelægge en arbejdsproces selv. Status i forhold til vidensarbejdet i projektet Samarbejdet mellem Roskilde Handelsskole og forskerteamet er foregået på to områder. Dels er der blevet arbejdet med de organisatoriske rammer for samarbejdet, der har lidt under, at der har været en uklar kommunikation mellem ledelsen på Roskilde Handelsskole og de implicerede undervisere. Denne uklar er blevet forstærket af projektets kompleksitet, der skyldes de mange forskellige undervisere og aktiviteter, der mere eller mindre direkte indgår i projektet. Det har desuden vist sig vanskeligt at frigøre underviserne fra andre forpligtelser for at indgå i IMODUS udover som overarbejde. Arbejdet med at klarlægge de organisatoriske rammer ser ud til at være blevet løst. Desuden er der blevet arbejdet med de forskellig tiltag, der er beskrevet ovenstående. Her er der blevet indsamlet informationer bla. gennem observation, fokusgruppeinterview (undervisere, drengeelever, pigeelever), analyse, workshops, refleksionsmøde med underviserne. Der ligger således en hel del materiale. Materialet er dog langt fra rent, da de forskellige initiativer af praktiske årsager er igangsat på forskellige tidspunkter. Denne urenhed af informationsmaterialet er blevet forstærket af en manglende samlende forståelse blandt underviserne i betydningen af de forskellige tiltag. Betydningen af disse støjkilder skal ikke overdrives, da materiale med undervisningskortlægning altid rammer ned i en række kontekstuelle elementer, der kan være vanskeligt at holde i parentes. Det er derfor heller ikke vurderingen, at materialet ikke holder. En af de metoder, der anvendes i projektet, er, at afholde reflekterende møder med underviserne, hvor betydningen af observationerne forsøges fastlagt i en dialogisk proces. Det overvejes i øjeblikket om denne proces også kan overføres til eleverne. Et af de interessante fund i projektet er den didaktiske refleksion, projektet har afstedkommet blandt underviserne, hvor især forholdet mellem at sikrer eleverne en tilstrækkelig uddannelse gennem stærkt stilladserende tilgange til undervisningen er blevet italesat som problematiske i forhold til at give eleverne muligheder for fortsatte studier efter end studentereksamen. I forlængelse er det interessant at se på forholdet mellem langsigtede undervisningsmål over for kortsigtede og endelig også i forhold til de daglige problemstillinger, der viser sig. Underviserne har især fokuserede på de daglige og de kortsigtede mål med undervisningen, men med den skoleforlagte lektielæsning (heldagsskole-stilladseringen) er der netop kommet fokus på, hvordan mere langsigtede mål

8 kan nås og selve forholdet mellem måder at løse her-og-nu-udfordringer på og de langsigtede mål er blevet tydelige. Set fra et forskningssynspunkt er der mange spændende udfordringer ved dette projekt, og de kan hver især gøres til genstand for yderligere fordybning. I forlængelse af ovenstående kan man se på, hvordan man forskningsmæssigt kan gribe fat et udviklingssamarbejde med en organisation, der overhovedet ikke er vant til at arbejde med forskningsbaseret udviklingsarbejde. Dette har været en frustration i projektet, men denne frustration er netop et udtryk for forskellige organisationers (Handelsskolen over for forskningsinstitutionen/ucsj) måder at arbejde på. Selve forholdet mellem den institution, der skal udvikles, og den udefrakommende intervenerende institution er et forskningsfelt. Dette vil også berøre selve kernen i en brugerinvolverende udviklingsmetode, for hvilken grad og type af brugerinvolvering er bedst egnet under hvilke betingelser?

Fra gymnasiefremmed til student

Fra gymnasiefremmed til student Fra gymnasiefremmed til student større fagligt udbytte for elever fra gymnasiefremmede miljøer Af: Lars Ulriksen, Susanne Murning, Aase Bitsch Ebbensgaard og Birgitte Simonsen www.gl.org 2 Denne publikation

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning

Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning Inspirationshæfte Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning Indhold Indledning - om undervisningsintern og undervisningsekstern inklusion... 1 Læsevejledning...

Læs mere

Progression og stilladsering

Progression og stilladsering D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Progression og stilladsering Forsøgs- og udviklingsprojekter vedr. skriftlighed i de gymnasiale uddannelser 2011-12

Læs mere

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM VARIERET LÆRING, UDESKOLE, BEVÆGELSE OG LEKTIEHJÆLP

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM VARIERET LÆRING, UDESKOLE, BEVÆGELSE OG LEKTIEHJÆLP FORSKNINGSBASERET VIDEN OM VARIERET LÆRING, UDESKOLE, BEVÆGELSE OG LEKTIEHJÆLP DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING INDHOLD 1. Varieret undervisning, der virker... side 3 2. Andendelsesorienteret

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

Gymnasiesprogprojekt 2011/2012

Gymnasiesprogprojekt 2011/2012 Gymnasiesprogprojekt 2011/2012 Viborg Gymnasium og Hf Sprog og Turisme - om anvendelsesorientering og motivation i spanskundervisningen på Hf Projekt og rapport af Helle Fraes Dittmann og Dorthe Hove Sørensen

Læs mere

Unges uddannelsesvalg i tal

Unges uddannelsesvalg i tal Unges uddannelsesvalg i tal - Midtvejsrapport i forsøgs- og udviklingsprojektet Fremtidens Valg og Vejledning Tilde Mette Juul og Mette Pless Center for Ungdomsforskning Institut for Læring og Filosofi

Læs mere

It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag

It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag Projekt eskoler Midt Rapport til region Midtjylland Forfattere: Lars Moeslund, Thao Cao og Peter Leineweber Horsens

Læs mere

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle Talent er for Alle Tablets i udeskoleundervisning Projektet tager udgangspunkt i overbevisningen om, at talent er for alle. Alle børn har talent, og det er skolens opgave, at give eleverne de bedste muligheder

Læs mere

Skriv og lær - faglig skrivning i erhvervsuddannelserne

Skriv og lær - faglig skrivning i erhvervsuddannelserne Traditionelt spiller skrivning ikke nogen stor rolle i erhvervsuddannelserne sammenlignet med grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Skriv og lær Pointen i dette hæfte er, at skrivning kan dyrkes på

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriet 2010 Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 12 2010

Læs mere

Nye kommunikationsformer og deres effekt

Nye kommunikationsformer og deres effekt TEMAHÆFTE 3 Nye kommunikationsformer og deres effekt VIDERE MED UDDANNELSE Projekt Videre med uddannelse udvikler nye veje til kommunikation til og blandt unge om uddannelse. VIDERE MED UDDANNELSE NYE

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Når matematik bliver sproglig

Når matematik bliver sproglig Læreruddannelsen Skive VIA University College Når matematik bliver sproglig Matematik Vejledere: Kristian Horslund & Johannes B. Iversen Antal sider: 28 Antal Typeenheder: 72.181 Lars Løvig Nielsen LK280081

Læs mere

EVALUERING. Fokusgruppeinterview

EVALUERING. Fokusgruppeinterview EVALUERING. Evalueringen af den nuværende personlige uddannelsesplan er foregået ved hjælp af fokusgruppeinterview samt gennem dialog mellem praktik og skole ved erfa-gruppemøder. Denne metode er valgt,

Læs mere

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Afgangsprojekt Engelskfaget i vidensamfundet Dorte Halberg Jakobsen Modul 169013005 Vejleder Vibeke Haaning Foråret 2013 ii Afgangsprojekt - Dorte Halberg Jakobsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen Et fag med bevægelse 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen 2004 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks

Læs mere