Jobcenter Aarhus har gennemgået en omstrukturering og er pr. 1. april organiseret i fire centre:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jobcenter Aarhus har gennemgået en omstrukturering og er pr. 1. april organiseret i fire centre:"

Transkript

1 UU INFO Maj 2012 Indhold Job & Uddannelse. En ny afdeling i Jobcenter Aarhus Uddannelsesparathedsvurdering. Side nyt tilbud om opkvalificering. Side 6 Min vej til uddannelse. Side 7 Det kan betale sig at tage uddannelse. Side 9 Fastholdelseskaravanen. Intensiv vejledning. Side 11 Hold Fast. Status skoleåret 2011/12. Side 13 Personalia side 14 Kort nyt. Side marts tallene DM i SKILLS i Aarhus Job & Uddannelse - en ny afdeling i Jobcenter Aarhus Af Christian Bang Kristensen, konsulent Jobcenter Aarhus har gennemgået en omstrukturering og er pr. 1. april organiseret i fire centre: Job og Uddannelse: Indsats for ledige under 30 år som modtager kontanthjælp eller dagpenge, Ungdommens Uddannelsesvejledning, og Indsats for flygtninge og indvandrere. Job og Vejledning: Indsats for ledige fra 30 år som modtager kontanthjælp eller dagpenge. Job og Trivsel: Indsats for borgere med behov for særlige vilkår, førtidspension, fleksjob og ledighedsydelse. Job og Sundhed: Modtagelse og opfølgning for sygemeldte borgere. UU Aarhus-Samsø er i centret Job & Uddannelse, der tæller 136 medarbejdere. Claus Bislev er centerchef og har fire afdelingsledere: Lene Brink, Pernille Randrup-Thomsen, Marie Thodberg og Viggo Munk. Viggo Munk er samtidig leder for UU. Fra venstre Marie Thodberg, Viggo Munk og Claus Bislev UU Info har bedt centerchef Claus Bislev og afdelingslederne i UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Marie Thodberg og Viggo Munk reflektere over sammenlægningen og de kommende udfordringer for Job & Uddannelse. Claus Bislev fortæller, at sammenlægningen og omorganiseringen stammer fra et ønske om at gøre op med distriktstænkningen i Jobcentret og sikre en større faglig specialisering. Det smarte nu er, at alle, der arbejder med problematikker for borgere fra og med folkeskolen og op til 30 år, sidder i samme hus. Det betyder, at man får nogle mere naturlige uformelle samarbejdsflader, end man havde før. Vi har UU vejledere, virksomhedskonsulenter og sagsbehandlere alene det betyder, at vi kommer til at løse opgaverne bedre end tidligere, siger Claus Bislev.

2 Viggo Munk: I forbindelse med omlægningen har jeg altid holdt fast i at få en større grad af fleksibilitet og fagligt samspil. Hvordan kan vi angribe kendte problemstillinger på nye måder? Vi ved ikke, om den udvikling vil ske, men jeg er overbevist om, at det vil ske på en eller anden måde. Fra et UU synspunkt bliver det også nu tydeligere, hvem der løser hvilke opgaver omkring de unge, der er ledige, og det gør, at vi får ressourcer i UU systemet frigivet til at løse opgaver for alle de andre, der ikke er ledige, siger Viggo Munk. Marie Thodberg: De uformelle relationer kan også afføde, at vi ændrer på de formelle samarbejdsflader. Det er nemmere nu at gå til kolleger og snakke om praksis, og så opdager vi måske, at der er nogle instrukser, der skal ændres. Om processen Claus Bislev: Jeg tror, man har taget processen på den rigtige måde. I første omgang at flytte Ungecentret og UU fysisk sammen. Så begynder der at komme interaktion, og andre i Jobcentret kan se muligheder i det. Og da vi så flytter til sidst, glæder man sig til at få flytningen gennemført. Hvis vi havde fremskyndet det, tror jeg, at der ville have været meget mindre forståelse for ideen. Selve flytteprocessen er gået smertefrit med flytning mandag og tirsdag, og allerede onsdag morgen kl. 9 var der borgerbetjening. Viggo Munk: Min personlige holdning er, at det har taget for lang tid. Men processer skal jo nogle gange være langstrakte, for at folk finder ud af, hvad det handler om, og det har været svært at få formidlet tingene ud i yderste led. For den medarbejder, der skal flytte fra Silkeborgvej og herind, er det jo en kæmpe stor udfordring end for os, der stort set har samme plads som før. Marie Thodberg: Så er det jo nu os som ledelse, der skal finde ud af, hvad skal vi sætte i værk for, at nu skal folk have nogle samarbejdsrelationer. De skal mødes, de skal lære hinandens kulturer at kende. Der vil komme nogle store initiativer som fx den faglige dag for alle i Job & Uddannelse på Aarhus Havn, og der vil være nogle små bitte uformelle ting i dagligdagen, der gør, at man langsomt finder ud af det. Opgaver lige for Claus Bislev: 95 % målsætningen står med flammeskrift over job & Uddannelse. Alle her i huset skal arbejde på at få flest muligt igennem en ungdomsuddannelse. Marie Thodberg: Vi har vel alle været optaget af, at de unge skulle i gang med en ungdomsuddannelse. Nu bliver vi bare målt meget konkret på det. Vi får syn for, hvor langt vi er i forhold til måltallet, og så speeder vi op. Jeg tænker da, at sammenlægningen har øget indholdet i værktøjskassen metoder og viden jeg mener, vi kan gøre det med større kvalitet og bredde. Claus Bislev: Vi står jo også helt konkret med den forventede mangel på arbejdskraft inden for bygge og anlæg. Det er en udfordring, der skal løses i år, for at vi har arbejdskraften om 3 4 år. Viggo Munk: I forhold til Handlingsplanen for 95 % målsætningen står vi jo for langt den største del. I 2013 er det det første af beskæftigelsesministerens ministermål, at Jobcentrene skal være med til at sikre, at alle unge har en erhvervskompetencegivende uddannelse. Der er ikke sat kvantitative mål på endnu, men det vil nok ligge omkring 90 %, hvis man er realistisk. Det skærper så vores opgave i forhold til unge, der måske gennemfører en gymnasial ungdomsuddannelse, men ikke kommer videre i uddannelse eller på arbejdsmarkedet. Vi skal så have fuld fokus på, at de ikke stiller sig i ledighedskøen. Dvs. fokus på dem allerede før valg af ungdomsuddannelse. Marie Thodberg: Vi må allerede i grundskolen udfordre gymnasievalget. Det er jo et skisma for vejledningen, at der er voksende krav om højere og højere bogligt uddannelsesniveau, samtidig er der ikke prestige i erhvervsuddannelser, og samfundet efterspørger unge med håndværkeruddannelser. Viggo Munk: Det er et kæmpe problem, at vi ikke er i stand til at motivere flere unge til at tage en erhvervsuddannelse, og det er et kæmpeproblem, at erhvervsuddannelserne er det sted, vi sender unge hen, der ikke kan være andre steder. Hvis erhvervsuddannelserne fik flere af de boglige unge, kunne uddannelserne også rumme flere af de ikke bogligt stærke. Job & Uddannelse som arbejdsplads I sammenlægningsprocessen blev der allerede tidligt peget på, at Job & Uddannelse ville blive en multikulturel arbejdsplads, idet de forskellige medarbejdergrupper repræsenterer forskellige arbejdspladskulturer. Der skal være plads til alle. De tre ledere er enige om, at en god arbejdsplads er præget af, at der er åbenhed og dialog, og at medarbejderne altid kan gå til en leder og snakke, hvis der er noget, der trykker eller skaber utilfredshed. Fysisk har ledelsen valgt at placere sig i det åbne rum for netop også at signalere dialog. 2

3 Uddannelsesparathedsvurdering UU Aarhus-Samsø Af Viggo Munk, UU Leder, marts Rapport baseret på registeranalyse i UVvej januar 2012 I Midtvejevalueringen af Ungepakke 2 (UNGEPAKKE 2, MIDTVEJSEVALUERING af initiativ 2: Uddannelsesparathedsvurdering (UPV): Epenion, Pluss Ledership og Cefu for Undervisningsministeriet) konkluderes det, at mere end ½ halvdelen af de parathedsvurderinger, UU laver på unge, og hvor den unge vurderes ikke-uddannelsesparat, omstødes af ungdomsuddannelserne. Dette mismatch har været genstand for megen opmærksomhed i pressen m.v., og fokus har været på den tilsyneladende uoverensstemmelse, der er mellem den vurdering UU vejlederne laver, og den vurdering ungdomsuddannelserne efterfølgende laver. For at få et blik for hvordan forholdet har været i Aarhus mellem UU Aarhus-Samsø og ungdomsuddannelserne i Aarhus Kommune, har UU Aarhus-Samsø kigget lidt nærmere på egne tal ved at gennemføre en registeranalyse af de unge, der ved optagelsen i 2011 blev vurderet ikke-parate. Analysen viser, at der i Aarhus er god overensstemmelse mellem UU s vurdering og ungdomsuddannelsernes vurdering. Uddannelsesinstitutionerne vurderer således kun ca. ¼ del af de unge, UU har vurderet ikke-parate som parate efter optagelsestest/samtale. Da målet ikke er enighed men netop at sikre borgeren en retfærdig behandling, anses dette for at være et godt resultat. Parathedsvurdering i Aarhus I 2011 søgte i alt unge fra 9. og 10. kl. uddannelse via optagelse.dk i Aarhus. Heraf søgte kl. og søgte ungdomsuddannelse, der krævede parathedsvurdering. De resterende 334 søgte EGU, STU, produktionsskole, enkeltfag på VUC, udlandsophold mv. Af de 2.833, der søgte ungdomsuddannelse, blev 239 placeret på det, der kaldes opmærksomhedslisten som rummer unge, der enten af UU Aarhus-Samsø eller af efterskoler, der har vurderet aarhusunge, er blevet vurderet ikke uddannelsesparate. 10% af de unge, der søgte ungdomsuddannelse direkte fra grundskolen eller 5% af alle ansøgere i 2011, blev således vurderet ikke uddannelsesparate til ungdomsuddannelse. Fordeling af de 239 på opmærksomhedslisten i 2011 fremgår af tabel 1. Ifølge registeranalysen var 7 fejlplaceret på listen. 220 var vurderet ikke parate til en gymnasial uddannelse og 12 vurderet ikke parate til en erhvervsuddannelse. Enkelte unge var vurderet til flere uddannelser. Her er der opgjort på den uddannelse, den unge havde som 1. prioritet. Tabel 1 Ikke parate fordelt på ungdomsuddannelse, 1. prioritet Gymnasium og hf 220 EUD 12 Fejl 7 I alt 239 Ved uddannelsesparathedsvurdering skulle vejlederen angive en årsag til at den unge blev vurderet ikke-parat. (Tabel 2) 3

4 Tabel 2 Årsag Gymnasium Faglig 183 Personlig 8 Manglende fag 29 Gymnasium i alt 220 EUD Faglig 10 Personlig 2 Manglende fag 0 EUD i alt 12 Total SUM 232 Det ses, at manglede faglige kompetencer er angivet som den helt overvejende årsag til vurderingen ikke-parat. Det kan skyldes, at det er den første årsag, man er opmærksom på, og at man ikke angiver/kan angive andre. Den kan også skyldes, at det er vanskelige at vurdere en ung ikke-parat på grund af manglende sociale og personlige kompetencer. Det ses, at 29 teknisk blev vurderet ikke-parat, pga. at de manglede fag i afgangsprøven. Praksis var i 2011, at unge, der manglede fag, skulle vurderes ikke-parate for at komme i betragtning til optagelsesprøven. Denne praksis er ændret i Det viser sig senere, at nogle af de unge, der har manglet fag, angiveligt også har manglet andet, da de er dumpet til optagelsesprøven, og det kan ikke udelukkes, at det også har været UU vejlederens vurdering, at den unge heller ikke har været parat. Opgørelsen levner dog ikke mulighed for at dokumentere dette. Fastholder vi således, at disse unge kun optræder på opmærksomhedslisten af tekniske årsager, er der reelt kun 203, der er vurderet ikke-parate. Institutionernes revurdering De 232 unge, der var vurderet ikke uddannelsesparate af UU, blev genvurderet på ungdomsuddannelserne inklusive de 29, der skulle til optagelsesprøve pga. manglende fag. I alt 66 blev efter ungdomsuddannelsens vurdering eller optagelsestest vurderet parate af ungdomsuddannelse, når vi inkluderer unge, der var til regulær optagelsesprøve som følge af manglende fag. (Se tabel 3). Dette svarer til, at 28% af de unge, der var vurderet ikke-parate af UU, blev vurderet parate af ungdomsuddannelserne (tabel 5). Omvendt blev 166 eller 72% (tabel 4) også af ungdomsuddannelserne vurderet ikke-parate. Tabel 3 Vurderet parat af institution Gymnasium Faglig 42 Personlig 4 Manglende fag 18 Gymnaisum i alt 64 EUD Faglig 2 Personlig 0 Manglende fag 0 EUD i alt 2 Total SUM 66 4

5 Tabel 4 Vurderet ikke-parat af institution Gymnasium i alt 156 EUD i alt Tabel 5 Institutionernes vurdering Pct. Ikke parat i % af alle 71,6 Parat i % af alle 28,4 100,0 Konklusion Sammenlagt kan det konkluderes, at der er forholdsvis god overensstemmelse mellem UU s vurdering og ungdomsuddannelsernes vurdering. Da målet ikke er enighed, men tværtimod at sikre borgeren en retfærdig behandling, må det konkluderes, at det er sundt, at en vis andel af de unge, UU har vurderet ikke-parate, efterfølgende vurderes parate af ungdomsuddannelserne. Der styrker sammenlagt retssikkerheden for borgeren. Billedkunstner Susanne Schneekloth udstiller i maj i Værkmestergade 3, 1. Se mere på 5

6 10+ et nyt 10. klassetilbud for elever, som har gået i 10. klasse Af Anders Skov, koordinator i UU Aarhus Samsø UU Aarhus-Samsø har i samarbejde med Center-10 High School lavet en nyt 10. klassetilbud, hvor unge, som allerede har gået i 10. klasse, kan gå yderligere ½ år i 10. klasse. Det halve år kan afsluttes med både folkeskolens afgangsprøve og / eller 10. klasseprøven. Tilbuddet henvender sig til unge, som mangler primært faglige kompetencer for at kunne gennemføre en erhvervsuddannelse. Indholdet er primært fokuseret på at opkvalificere de unges uddannelsesmæssige kompetencer primært målrettet de faglige kompetencer, men der er også fokus på de personlige og sociale kompetencer. Der vil desuden blive intensiv vejledning, så der vil også være elementer af afklaring af uddannelsesvalg. Da eleverne har gået i 10. klasse en gang, har eleverne været igennem pensum og har deltaget i undervisning med et indhold svarende til trinmål for 10. klasse. Det betyder, at undervisningen kan tilrettelægges anderledes og meget individuelt med udgangspunkt i den unges kompetencer og individuelle læringsmål. Der vil være tilknyttet læsevejledere og matematikvejledere, og der vil være fokus på faglig læsning og skrivning. Den faglige tilegnelse vil foregå gennem praktisk arbejde, der retter sig mod erhvervsuddannelserne. Der vil være mulighed for ordblindeundervisning, ekstra matematik på små hold, AKT forløb, mentorordninger mm. Selvfølgelig altid med udgangspunkt i elevens ønsker og behov. Tilbuddet om et ½ år ekstra i 10. klasse er selvfølgelig en oplagt mulighed for de 13 unge i 10. klasse, som i år blev vurderet ikke uddannelsesparat til en erhvervsuddannelse. Desuden er der flere unge i 10. klasse, som selv har vurderet, at de ikke er parat til en erhvervsuddannelse endnu. Billedkunstner Susanne Schneekloth udstiller i maj i Værkmestergade 3, 1. Se mere på 6

7 Min Vej til Uddannelse Af Christian Bang Kristensen, konsulent Min Vej til Uddannelse er et vejlednings- og afklaringsforløb, som blev etableret af Ungdommens Uddannelsesvejledning i april Tilbuddet er for årige, der ikke er kommet i gang med en uddannelse eller en uddannelsesforberedende aktivitet. Det første år har Lene Kehlet og Dorthe Andersen varetaget opgaverne i Min Vej til Uddannelse. Lene har fået andet arbejde, og nu har Dorthe fået hjælp af to kolleger: Maria Svendsen og Mette Hyldborg Knudsen. UU INFO har talt med Dorthe om det første år og de 35 unge, der har gennemført forløbet. Fra venstre: Maria Svendsen, Mette Hyldborg Knudsen og Dorthe Andersen Et forløb består af en kursusdel på 22 timer om ugen i op til ca. 6 uger. Ud over undervisning og vejledning er der en kort praktik og mulighed for brobygning på ungdomsuddannelser samt andre forskellige fælles aktiviteter. Fællestræk hos de unge Om de unge i Min Vej til Uddannelse siger Dorthe: Der er som regel nogle personlige ting indover. Nogle kommer med en fuld 9. klasse afgangsprøve og kunne starte i gymnasiet, andre har ikke gået i skole siden klasse og har måske haft noget hjemmeundervisning. Jeg er blevet opmærksom på, at bemærkelsesværdigt mange af dem har voldsomme brud i relationer som fx forældredødsfald eller skilsmisse, hvor en af forældrene har forladt landet eller andre store brud i de nære relationer i pubertetsårene. Vi har også en del unge med depression eller angstproblemstillinger. For de fleste har der yderligere været problemer med fremmøde. I Min Vej til Uddannelse er der en voksen pr. 6 unge. Det giver en tæt relation til hver af de unge. Det er noget af vores styrke, at de unge finder hurtigt en voksen, som vil dem og som er her, har tid og er til rådighed. Det gør en forskel, fortsætter Dorthe. Gennem samtalerne med vejlederne får de unge øje på, hvad der er forhindringer for dem. De unges forståelse og indsigt og ikke mindst samtalerne med de voksne om det, hjælper dem til at se handlemuligheder. Godt samarbejde med forældrene Forældrene er altid med til visitationssamtalen, fordi det er vigtigt, at de ved, hvad de unge siger ja til. Nogle forældre bruget kontakten til vejlederne meget. Forældrene bliver kontaktet, hvis en ung ikke er god til at møde op eller har flere sygedage. Forældrene er desuden med ved afslutningssamtalen. De skal jo være enige i uddannelsesplanen, og de følger jo de unge i det videre uddannelsesforløb. Ofte er forældrene behjælpelige med at skaffe praktikpladser efter forløbet, hvis det er en del af planen. Temaer i kurset I de første 14 dage arbejdes med teambuilding og idegenerering. Dorthe fortæller, at de unge skal føle sig som en del af en gruppe, blive trygge ved hinanden og interessere sig for hinanden. Ellers kommer de ikke. Mange har gået hjemme alene, og så er det vældig godt at kunne komme på Min Vej til Uddannelse og føle sig som en del af en gruppe. Idegenerering består i at opdage, hvilke uddannelsesmuligheder er der for mig. Her besøger holdet produktionsskoler, åbent hus arrangementer og praktiske arbejdsdage på uddannelsesinstitutionerne. Vi prøver at åbne så meget op for paletten, så man kan se, hvad man kan vælge imellem, siger Dorthe og fortsætter: Vi snakker rigtigt meget om uddannelse og erhverv. Vi laver netværkskort - hvad laver venner og familie osv. Den næste periode har fokus de personlige ressourcer. De unge undersøger deres egne blokeringer og lærer nye mestringsstrategier, så de kan gøre og handle anderledes, end de plejer. I de unges evaluering af forløbet i Min Vej til Uddannelse fremhæver mange unge netop arbejdet med de personlige forhold som noget, de har fået særligt meget ud af. 7

8 Herefter er der et tema om jobsøgning. Her skriver de unge CV og finder jobmuligheder for unge under 18 år. De skriver ansøgninger og træner jobsamtaler, besøger forskellige arbejdsgivere og hører, hvad man i erhvervslivet lægger vægt på, når der ansættes elever eller ungarbejdere. I dette tema er der også indlagt praktik. Sidste tema handler om at blive 18 år. Hvad sker for de unge med hensyn til økonomi, deres forhold til forældre og forsørgelse, rettigheder og pligter. Temaet handler om at gøre de unge mere selvstændige og ansvarsbevidste, siger Dorthe. Temaerne afsluttes med udarbejdelse af uddannelsesplan og en strategi for, hvordan den enkelte unge skal agere for at opfylde planen. Det er en meget operationel plan og pindet ud i detaljer, så den unge præcist ved, hvad han/hun skal gøre. Dorte fortæller: Hver uge kan vi så følge med i, om de så har fået gjort, det de har sat sig for. Vi bruger en konstruktivistisk vejledningsmetode, så de unge oplever, at det er dem, der sidder på førersædet i deres eget liv og ikke os, der skal blive ved med at holde hånden under dem. Er Min Vej til Uddannelse en succes? Man kan jo aldrig vide, hvad der ville være sket, hvis de ikke havde været her, siger Dorte og fortsætter: Vi kan jo heller ikke måle på langtidseffekten. Vi kan håbe, at det har gjort en forskel på en eller anden måde - måske en holdningsændring eller motivationsændring. Jeg synes Min Vej til Uddannelse har været en succes, når vi ser på den måde de unge ser ud i hovedet og de tilbagemeldinger, vi får fra forældrene. Forældrene er rigtigt glade for, at de unge kommer af sted og kommer i gang, og der sker en forandring, slutter Dorthe. Statistik for de 35 unge der har gennemført kurset målt den : 23 % går i skole/uddannelse 37 % er i uddannelsesforberedende aktivitet 40 % er uden beskæftigelse. I juni udstiller billedkunstner Lillian Stahlhut i Værkmestergade 3,1. Se mere på 8

9 KAN DET BETALE SIG AT TAGE EN UDDANNELSE? Af Viggo Munk, UU leder Tabel 1 viser beregnede livsindkomster for grupper af uddannede. I beregningen er medtaget, at man under uddannelse har en lavere indkomst i form af elevløn eller SU i det antal måneder, uddannelsen er normeret til. Uddannelsestid og livsindkomst for hovedgrupperne (erhvervsuddannelse, kort -, mellemlang -, og lang videregående uddannelse) er lavet som et simpelt gennemsnit af de uddannelsestider og indkomster, der er opgivet under de enkelte uddannelsesgrupper. Tabel 1: Livsindkomst opgjort efter der er trukket skat. Beløb opgjort i 2010 kroner Uddannelse Uddannelsens normerede længde opgjort i mdr. Livsindkomst for perioden år Opgjort i kr. Ufaglærte Erhvervsuddannede 43, SOSU-hjælpere 33, Kokke, tjenere m.m Tømrere, bygningsmontører m.m Salgsassistenter m.m Mekanikere m.m Bankassistenter, sekretærer m.m Elektrikere, el-montører m.m Korte videregående uddannelser 31, Skuespiller, producere m.m Laboranter Akademi- og finansøkonomer m.m Datamatikere og merkonomer m.m Mellemlange videregående uddannelser 43, Folkeskolelærere Pædagoger Bioanalytikere Diplomingeniører Lange videregående uddannelser Humanister, teologer m.fl Matematikere, fysikere m.fl Økonomer, civiløkonomer Jurister, politologer m.fl Civilingeniører Læger Kilde: AE-Rådet: "Klar sammenhæng mellem forældres og børns livsindkomst" 9

10 Der er tale om gennemsnitsberegninger baseret på de personlige indkomster for personer med de angivne uddannelser i Indkomst er opgjort efter skat. Der er altså tale om det rådighedsbeløb personen samlet har at leve for. Uddannelse som investering Kan det betale sig at tage uddannelse for den ufaglærte? JA, en investering i fx en erhvervsuddannelse, der varer 4 år, vil over livsperspektivet og i faste 2010 kroner giver sig selv igen 6 gange! En summering af livsindkomsten over de 63 år, der måles på, vil for en ufaglært, der som 21-årig investerer 4 år i uddannelse, se således ud (figur 1). Figur 1 Figur 1 viser, at livsindkomstforløbet for en ufaglært fører frem til slutbeløbet på 10.6 mio. Det er klart, at i den virkelige verden er forløbet mere kroget, men slutpunktet vil, alt andet lige, være det samme. Kurven for den ufaglærte, der som 21-årig påbegynder en erhvervsuddannelse, fører frem til en livsindkomst på 12.4 mio. Det ses imidlertid også, at kurver knækker to gange. Den knækker når uddannelsen påbegyndes. Her falder indkomsten. Som estimat er den årlige indkomst efter skat for en elev sat til i 4 år. Og den knækker igen når den unge er færdiguddannet som 24-årig. Her stiger indkomsten, når den unge starter på at arbejde som faglært. Kurven viser, at en uddannelsesinvestering for en ufaglært i denne opstilling er tjent hjem ved 32/33 års alderen, altså 8 år efter afsluttet uddannelse. Der hvor de to kurver krydser hinanden. Eller sagt på en anden måde, hvis man investerer i uddannelse, skal man forberede sig på år med potentielt lavere indtægt set i livsindkomst perspektiv. Den periode hvor den røde kurve ligger under den blå. Samlet set giver en uddannelsesinvestering på 4 år dog en forhøjelse af livsindkomsten på 1.8 mio. Investeringen er lig med forskellen på den indkomst, man ville have fået som ufaglært ( ), og den indkomst man får, mens man er under uddannelse (90.000). Den lyder således på 4* ( ) = Det betyder, at den investering, man laver på , så over tid giver sig igen ca. 6 gange. Det er faktisk en ganske fornuftig forrentning. SÅ JA, DET KAN BETALE SIG AT TAGE EN UDDANNELSE! 10

11 Intensiv vejledning Projekt i samarbejde Fastholdelseskaravanen Af Anders Skov, koordinator i UU Aarhus Samsø 12,8 % af de unge, som gik i 10. klasse i skoleåret 2010 / 2011 blev vurderet ikke uddannelsesparat til enten en gymnasial- eller erhvervsuddannelse. Derfor var det en oplagt målgruppe at planlægge et intensivt vejledningsforløb til, da vi fik muligheden for at få midler fra Fastholdelseskaravanen til et forløb med intensiv vejledning. Da vi lavede aftalen med Fastholdelseskaravanen i foråret 2011, var det et tværministerielt projekt mellem Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration og Undervisningsministeriet - støttet af Den Europæiske Socialfond. Det betød, at målgruppen skulle være unge med anden etnisk baggrund end dansk. Efter at den nye regering er tiltrådt, er Fastholdelseskaravanen nu udelukkende placeret i det nye Ministerium Ministeriet for Børn og Undervisning. Målgruppe for den intensive vejledning I løbet af august-september måned udsøgte vi en gruppe på ca. 100 unge med anden etnisk baggrund, som lige var startet i 10. klasse, og som havde en uddannelsesplan med sig i 10. klasse, hvor vi vurderede, at det kunne blive meget vanskeligt for den unge, at kunne nå at blive uddannelsesparat til deres uddannelsesønske i løbet af 10. klasse. Formål Formålet med det intensive vejledningsforløb var i 2 dele. Dels gennem en intensiv vejledningsindsats og i et samarbejde med 10. klasse centrene at forøge mulighederne for at den unge tilegnede sig så mange kompetencer i løbet af 10. klasseforløbet, at den unge kunne blive vurderet parat til sin ønskede uddannelse. Dels gennem en intensiv vejledningsindsats i samarbejde med 10. klasse centrene og div. ungdomsuddannelser at give den unge og forældre større indsigt i erhvervsuddannelserne og deres muligheder for derigennem at øge muligheden for, at den unge påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse. Indhold Individuelle samtaler, gruppevejledning, brobygning og øget forældreinddragelse i vejledningen var nogle af de ingredienser, som er blevet brugt i forløbet. Desuden har vi med baggrund i de nedskrevne kriterier for uddannelsesparathed udarbejdet et skema, hvor vi i samarbejde med underviserne på de enkelte 10. klassecentre, løbende har kunnet lave status og målsætninger for den unge i forhold til den unges uddannelsesønske. På den måde gjorde vi det endnu mere tydeligt for den unge og forældrene, hvad der skulle arbejdes med i løbet af 10. klasse for at blive parat til uddannelse. Desuden kunne 10. klassecentrene lave individuelle læringsmål for eleverne, da deres mål var meget tydelige. Evaluering Da vi afsluttede forløbet med intensiv vejledning 1. marts 2012 i forbindelse med at alle unge i 10. klasse havde valgt, hvad de skal efter 10. klasse, var det selvfølgelig meget spændende at se, om vi havde fået nedbragt antallet af unge, som blev vurderet ikke parat til en ungdomsuddannelse. Desværre blev 15 % af alle 10. klasseelever i 2012 vurderet ikke parat, hvilket kunne indikere, at indsatsen ikke har båret frugt. Men når vi kigger på de ca. 100 unge, som har deltaget i projektet, viser det sig, at det lykkedes for 22,5 % af de unge at blive parat til deres ønskede uddannelse, og 24,7 % af de unge har gennem forløbet valgt en anden uddannelsesretning, som de er blevet vurderet parat til. Det betyder, at det i tæt samarbejde med 10. klassecentrene lykkedes for 45,2 % af de unge, som vi i starten af skoleåret vurderede ville have meget vanskeligt ved at blive klar til uddannelse i løbet af 10. klasse, til at blive klar til en ungdomsuddannelse. Desuden har ca. 20 % af de unge i samarbejde med deres UU vejleder selv vurderet, at de endnu ikke er parat til deres ønskede ungdomsuddannelse og har derfor efter 10. klasse valgt at bruge yderligere tid på opkvalificering af egne kompetencer, inden de starter på en ungdomsuddannelse. Kun ca. 30 % af de unge i projektet endte med at blive vurderet Ikke parat til deres ønskede ungdomsuddannelse. De unge, som endte med at blive vurderet ikke parat, formoder vi også har profiteret af det intensive vejledningsforløb, så de har gjort sig mere klart, hvilke krav, der vil blive stillet til dem på ungdomsuddannelsen og forhåbentligt også har en fornuftig plan B, så de på et tidspunkt kan blive parat til deres ønskede ungdomsuddannelse, hvis de ikke bliver optaget på deres ønskede uddannelsesinstitution. 11

12 Af nedenstående figur, kan man følge de 93 unge, som deltog i projektet, og som alle i starten af 10. klasse blev vurderet til at have meget vanskeligt ved at blive parat til deres ønskede ungdomsuddannelse. På venstre side af den lodrette streg kan man se, hvad de unges uddannelsesønske var, da de startede i 10. klasse, mens man på højre side af den lodrette streg kan se, hvad de unge så endte med at vælge d. 1. marts, samt om de blev vurderet parat eller ikke parat i forhold til deres uddannelsesønske. I løbet af foråret vil vi i samarbejde med 10. klassecentre se, om vi kan udvikle og kvalificere det intensive vejledningsforløb, så vi forhåbentlig kan få endnu flere til at blive parat til at kunne vælge, påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Det bliver så spændende at se, om vi kan få endnu flere unge parat til uddannelse efter 10. klasse i kommende skoleår. 12

13 Vi holder stadig Fast Af Ruth Jensen, Konsulent Hold Fast projektet er med til med EU-støtte at forebygge frafald fra ungdomsuddannelserne i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse og sikre, at afbrud bliver til "omvalg og fortsat uddannelse" og ikke afbrud til ingenting. Hold Fast, så mange Hold Fast i tal, opgjort pr. 30. marts 2012 Tallene dækker både Region Midt og Region Syd Beskrivelse Antal Aktive partnere 156 Antal registrerede medarbejdere Deltagere fra Region Syddanmark Deltagere fra Region Midtjylland Samlet antal deltagere Vi holder også fast i år I er der fortsat mange, der Holder Fast. Her i Konsortium Østjylland er 16 partnere gået sammen om at gennemføre 12 Aktiviteter: 5 Indslusningsaktiviteter 4 Mentoraktiviteter 2 Digital Læringsaktiviteter 1 Praktikpladsaktiviteter UU Aarhus-Samsø deltager som aktiv partner i en indslusningsaktivitet sammen med Århus Købmandsskole og i en selvstændig Mentoraktivitet med særligt fokus på elever, der skal have ekstra voksen støtte for at komme i mål. Alle partnere er inviteret til at forlænge aktiviteter eller ansøge om nye aktiviteter til afvikling inden 31. december 2012, hvor Hold Fast aktiviteterne afsluttes. Der er ubrugte midler fra sidste år i puljen, som vi gerne ser brugt til at fastholde unge i uddannelse. Følg stadig med her Hold Fast har en omfattende hjemmeside med mange livlige og spændende projekt-glimt fra både Region Syd og Region Midt, og hvor alle praktiske oplysninger og dokumenter findes og kan downloades. Se også billeder fra arkivet i Vejle med alle vore indberetninger. Link: 13

14 Personalia Af Viggo Munk, UU leder AFSKED OG ORLOV Poul Bøg Poul gik på pension pr 1. april 2012, og han blev behørigt fejret ved en afskedsreception den 13. april. Hele UU siger tak til Poul for de mange gode års kollegaskab, for stort engagement og for at have løftet et betydeligt ansvar i alle de sammenhænge, hvor han er indgået. En af de virkelig store i UU Aarhus takkede af, og vi kommer til at savne Poul. Han var helt klart både de unges mand og organisationens mand. Poul har kæmpet for de udsatte og svage unge og for at sikre dem det lidt længere tilløb, som han mente, de havde brug for, til at blive klar til uddannelse. Derudover har Poul altid vist alle omkring sig stor menneskelig omsorg og opmærksomhed. Poul får det varme afskedshåndtryk af Viggo Knud Erik Byrialsen Knud Erik gik ligeledes på pension den 1. april 2012, og Knud Erik blev fejret ved en afskedsreception den 21. marts Hele UU siger tak til Knud Erik for mange gode års samarbejde og kollegaskab. Knud Erik har i alle årene som UU vejleder været tilknyttet Tilst Skole, og han har Knud Erik sendes af sted med en munter sang af kollegerne i Distrikt Vest været og er stadig Mr. Tilst. Knud Erik har været involveret i stort alt, der har været lavet for unge i Tilst gennem årene og har utrætteligt kæmpet for at støtte de unge i at tage en uddannelse, som kunne sikre dem en bedre fremtid. Knud Erik har været en kapacitet på sit felt, vellidt blandt kolleger især for sin jyske underspillede humor men også for sin faglighed og for sin professionelle og direkte måde at arbejde med de unge på. Lene Kehlet Lene kom i sin tid til os fra Socialforvaltningen og har været med til at udvikle Min vej til uddannelse - UU Aarhus projekt for unge årige, der er et godt stykke fra at være afklaret om fremtidig uddannelse. Lene har løst sin del af opgaven, og hun har med sit engagement, sin ligefremhed og faglighed tilført projektet stor kvalitet. Eftersom Lene kun var midlertidig ansat i UU, og da vi ikke kunne tilbyde fast ansættelse, har Lene søgt andre græsgange. Vi havde gerne beholdt hende, men ønsker hende selvfølgelig held og lykke i det nye job. Vibeke Wolff Vibeke har i en årrække haft opgaven med at vejlede alle unge på Samsø. Og med alle menes alle - idet Vibeke har varetaget samtlige opgaver i grundskolen, for de årige, de årige, specialområdet og STU vejledningen. Det har været, og er for så vidt stadig en kompliceret opgave, som Vibeke på fornem vis har løftet gennem årene. Det er dog heller ikke nogen hemmelighed, at det også er en opgave med en mængde udfordringer, som ikke mindst må tillægges det forhold, at en ø som Samsø, trods sin størrelse, er et lille samfund med begrænsede muligheder for tilbud til udsatte unge. Vibeke har nu valgt at søge orlov i 2 år for at prøve noget andet måske noget videre eller efteruddannelse. Vi ønsker hende alle held og lykke med det, hun nu måtte kaste sig over. 14

15 JUBILÆUM Alice Jansson Alice har her i maj 2012 været ansat i Aarhus Kommune i 25 år. UU ønsker Alice tillykke med jubilæet og ser frem til at have hende som kollega mange år endnu. Nye medarbejdere Peter Lilleheden Peter er egentlig ikke ansat i UU men derimod i Job & Uddannelse, jobcenterenheden som UU er en del af. Peter er dog primært ansat til, som konsulent, at løfte en lang række opgaver i forbindelse med de mange projekter UU er med i, i forbindelse med 95% handleplanen og indsatsen Vi bygger det nye Aarhus sammen. Peter er allerede kendt af flere af jer. Han er dygtig, engageret, iderig, visuel, og som han selv siger en smule detaljeorienteret, hvilket helt klart er et gode. Men jo også en udfordring i en hastig verden, hvor der ikke altid er tid til at kæle for detaljer og søge det perfekte. Jeppe Meinert Som Peter er Jeppe egentlig ikke ansat i UU, men i Job & Uddannelse. Men også Jeppe løser konsulentopgaver for UU. Jeppe arbejder pt. primært med det STU-organisatoriske, men er også inddraget i opgaver vedrørende Vi bygger det nye Aarhus sammen. Jeppe kender jobcenter-systemet ud og ind og er en mester i instruktioner og aftalesystemer. Alt sammen indsigt som klart kommer UU til gode i det daglige arbejde. Mette Hyldborg Knudsen Mette er startet i UU den 1. marts 2012 og er ansat frem til 31. december Mette er kandidat i pædagogik, og har en smule erfaring med UU arbejdet fra et virksomhedspraktikforløb i UU Djursland. Mette har forskellige vikarierende opgaver i UU, herunder to dage i Min vej til uddannelse. Mette skaber på den måde plads til, at UU kan arbejde med de særlige opgaver i forbindelse med indsatsen Vi bygger det nye Aarhus sammen. Gitte Guldmann Gitte er startet i UU den 1. marts 2012 og er ansat frem til 31. december Gitte er uddannet folkeskolelærer og har en smule erfaring med UU arbejdet fra et praktikforløb i UU Aarhus i 2008 og jobværksted i 3F. Gitte skal som Mette have forskellige vikarierende opgaver i UU og skaber på den måde plads til, at UU kan arbejde med de særlige opgaver i forbindelse med indsatsen Vi bygger det nye Aarhus sammen. Maria Svendsen Maria er ansat i UU den 1. april 2012 og vikarierer i Min Vej til Uddannelse i kombination med vagter i Jobinfo og andre opgaver i forbindelse med unge årige. Maria har ikke nogen konkret erfaring med UU-arbejdet. Hun har i en årrække arbejdet som sagsbehandler i Jobcenter Aarhus Ungecenter og har således en solid erfaring med unge ledige under 25 år. Hun har ligeledes erfaring med UU via de mange daglige samarbejder, hun har haft med UU vejledere om konkrete unge. Ilse Fogtmann Ilse er ansat i UU den 1. april 2012 til at varetage opgaven med at etablere og drive Virksomhedsskolen i tilknytning til Multimedia Urbanspace på havnen i Aarhus. Ilse har lang erfaring med uddannelse, undervisning og praktik fra Aarhus Tech / Østjysk Kompetencecenter. Ilse er hoppet på hovedet ind i den forholdsvis komplicerede opgave, der blandt andet omfatter samarbejde med NCC, Aarhus Tech og Århus Produktionsskole. Og det ser rigtig godt og spændende ud. 15

16 Kort nyt Aarhus skal være vært for DM i Skills i 2013, som skal afvikles i NRGi Park og Arenaen d januar Skills er mesterskaber for håndværkere, som konkurrerer inden for forskellige fagområder. I forbindelse med DM i Skills, skal UU Aarhus-Samsø være med til i samarbejde med erhvervsskolerne, Beskæftigelsesforvaltningen og Børn og Unge at arrangere Skills for elever i 9. og 10. klasse, hvor der også blive en finale, som afholdes i forbindelse med det store Skills arrangement. Fra skolekonkurrencen 2012 Sådan valgte de unge i Aarhus Kommune uddannelse den 15. marts 2012 Opgørelsen omfatter 3110 elever fra 9. klasse og 1701 elever fra 10. klasse Til sammenligning er tallene for valget i 2011 nævnt i parentes Uddannelsesvalg 9. klasse pct. 10. klasse pct. 10. klasse eller anden skoleform 51,03 (52,59) 1,70 (1,13) Tekniske erhvervsuddannelser 2,64 (2,03) 7,17 (8,52) Merkantile erhvervsuddannelser 1,25 (0,98) 5,53 (5,02) Social - og sundhedsuddannelser 1,06 (0,42) 3,64 (4,83) EGU og STU 0,32 (0,21) 1,23 (1,13) STX (inkl. IB) 29,07 (30,65) 44,92 (45,33) HHX 6,14 (5,55) 15,52 (12,85) HTX 3,44 (2,68) 5,00 (5,39) HF 0,00 (0,03) 5,58 (6,65) Andet 5,05 (4,86) 9,70 (9,15) Sum 100,00 100,00 Den samlede rapport over uddannelsesvalget kan ses på (Rapporten åbnes fra forsiden under rubrikken Aktuelt) Næste UU INFO udkommer oktober

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Odder Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... - 3 - Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS

EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS DECEMBER 2014 1 Hvad får den håndholdte fokusunge Arbejdet i grundskolen med håndholdte/fokuselever, UUH, nov. 2014 Den håndholdte vejledning i grundskolen

Læs mere

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve)

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) VEJLEDNING VIRKER Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) Baggrund I informationen om uddannelsesparathed er beskrevet, at lovgivningen om uddannelsesparathed indebærer: At

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse

Kvartalsrapport 1. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde Kvartalsrapport 1. kvartal ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING/LÆSEVEJLEDNING..

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

UU Odder Skanderborg. Kvartalsrapport. Skanderborg Kommune. Andelen af unge i gang med en uddannelse. Forord

UU Odder Skanderborg. Kvartalsrapport. Skanderborg Kommune. Andelen af unge i gang med en uddannelse. Forord Kvartalsrapport UU Odder Skanderborg Skanderborg Kommune Forord Nærværende rapport er tænkt som et redskab til at følge den uddannelsesmæssige udvikling blandt kommunens unge. Rapporten udarbejdes fire

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr. 17.00.00-P00-1-17 Dato:9.2.2017 Orientering om uddannelsesvejledning i udskolingen Et af formålene med folkeskolereformen er at sikre

Læs mere

MUFU. Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år

MUFU. Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år MUFU Middelfart Ungdomsskoles Forberedende Uddannelses- og beskæftigelsesforløb Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år MUFU Middelfart Ungdomsskoles Forberedende

Læs mere

Aalborg Kommunes Unge-strategi

Aalborg Kommunes Unge-strategi Aalborg Kommunes Unge-strategi Fælles konference d.13. april 2012 på Tech College Aalborg Formålet med dagen Kort opsamling på Unge-strategien, hvor vi trækker nogle særlige områder frem Tema Frafald i

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 - Bilag

Virksomhedsplan 2014 - Bilag Virksomhedsplan 2014 - Bilag Praktikdag i slagterafdelingen på Uddannelsescenter Holstebro i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro,

Læs mere

VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016

VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016 VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016 Indledning Hvad vælger de unge efter skolen, og er de vurderet uddannelsesparate til deres valg? Primo marts 2016 afleverede

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for Undervisningsministeriet Grafisk tilrettelægger: Falk og musen Grafik: Falk og musen Fotos: Colourbox

Læs mere

Uddannelsesparathed. Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne.

Uddannelsesparathed. Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne. Uddannelsesparathed Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne Titel 1 Uddannelsesparathed Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og 1. klasse 213 Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

Uddannelsestal Skanderborg Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal Skanderborg Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Skanderborg Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse

Kvartalsrapport 4. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde Kvartalsrapport ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1 Kvartalsrapport Indholdsfortegnelse INDLEDNING/LÆSEVEJLEDNING..

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsudannelse hvordan? Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for

Læs mere

2. Øvrige uddannelsesparate, hvor vurderingen er, at pågældende kan påbegynde uddannelse inden et år

2. Øvrige uddannelsesparate, hvor vurderingen er, at pågældende kan påbegynde uddannelse inden et år Notat Til Beskæftigelsesudvalget Side 1 af 6 Implementering af kontanthjælpsreformen I forbindelse med byrådsbehandling af indstilling om implementering af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommune, blev

Læs mere

Resumée. Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e. Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011

Resumée. Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e. Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011 Resumée é Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011 2 RESUMÉ af Uddannelsesparathed og de unges overgang til ungdomsuddannelse

Læs mere

Pligt til uddannelse?

Pligt til uddannelse? Pligt til uddannelse? - en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Rapporten er udarbejdet af DAMVAD A/S for DEA af seniorkonsulent Maria Lindhos, Konsulent Magnus Balslev Jensen og

Læs mere

Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk

Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk 10-11-2014 Side 1 Baggrund Finansieringen af Ungepakke 2 udløb med udgangen af 2013 I Aftalen om et fagligt løft af

Læs mere

Skoleudvalget Møde den kl Side 1 af 7. Punkt

Skoleudvalget Møde den kl Side 1 af 7. Punkt Punkt 6. Orientering og Ungdommens Uddannelsesvejlednings opgaver - herunder særligt om Kombineret UngdomsUddannelse (KUU), ErhvervsGrundUddannelse (EGU) og produktionsskoler 2016-051127 Skoleforvaltningen

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIETS BRUGERUNDERSØGELSE AF UUH 2015

UNDERVISNINGSMINISTERIETS BRUGERUNDERSØGELSE AF UUH 2015 UNDERVISNINGSMINISTERIETS BRUGERUNDERSØGELSE AF UUH 2015 Er du dreng/pige Dreng 329 Pige 336 Ikke besvaret 2 Besvarelse fordelt på skoler Antal 10. klasseskolen 36 Dreng 14 Pige 22 Arresø Skole 84 Dreng

Læs mere

Lærerkursus tirsdag. 27. oktober 2015. 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema +

Lærerkursus tirsdag. 27. oktober 2015. 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema + Program: Lærerkursus tirsdag 27. oktober 2015 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema + 10.30-10.45 Pause hæftet +Tidslinje vedr. UP/IUP) 10.45 11.45 IUP/UP

Læs mere

8. skoleår. Elever og lærer deltager i erhvervsintroducerende dag (E-dag) - besøg på en erhvervsuddannelse

8. skoleår. Elever og lærer deltager i erhvervsintroducerende dag (E-dag) - besøg på en erhvervsuddannelse Information om UU vejledning og parathedsvurdering Kære forældre og elever I Danmark er det besluttet, at 95 % af alle unge skal have en ungdomsuddannelse. I det følgende vil I få et overblik over de aktiviteter

Læs mere

Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne. Titel 1

Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne. Titel 1 Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne Titel 1 Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne

Læs mere

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 1. Mål for grundskoleindsatsen i 2011: 97 % af eleverne fra grundskolen eller 10 klasse bliver tilmeldt og påbegynder en ungdomsuddannelse

Læs mere

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune Tværfaglighed i et ungeperspektiv Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune UU-Lillebælt, oktober 2011 Indledning På de følgende par sider kan du læse om uddannelsesparathedsvurderingerne i 2011,

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Dato: 26. april 2016 NOTAT Sagsbehandler: Peter Sønderby Nøgletal for Ungdommens Uddannelsesvejledning i Herning Kommune 2016 Med dette notat gives en kort gennemgang af

Læs mere

Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts skulle vælge, hvad du skal efter det her skoleår?

Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts skulle vælge, hvad du skal efter det her skoleår? Brugerundersøgelse 2015 UU-Lillebælt Er du: Dreng Pige 423 47,8% 457 51,6% Hvilken klasse går du i? 9. klasse 702 79,3% 10. klasse 183 20,7% Specialklasse 0 Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts

Læs mere

Virksomhedsplan Bilag

Virksomhedsplan Bilag Virksomhedsplan 2013 - Bilag Til uddannelsesmønstring på skoleskibet Marilyn Anne i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og

Læs mere

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2008 Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2008 er en opgørelse over de unges tilmeldinger til ungdomsuddannelserne (FTU). Der er tale

Læs mere

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Samarbejdsaftale mellem Folkeskolen og UU Skive 2014: Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Formålet med denne beskrivelse At sikre et optimalt samarbejde mellem den enkelte folkeskole

Læs mere

UU Aarhus-Samsø Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 17. marts 2013

UU Aarhus-Samsø Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 17. marts 2013 Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 17. marts 2013 Folkeskoler, privatskoler og frie grundskoler Uddannelsesvalget pr. 17. marts 2013 er en opgørelse over

Læs mere

UU GULDBORGSUND KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2017

UU GULDBORGSUND KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2017 UU GULDBORGSUND KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2017 1 INDLEDNING Denne kvartalsrapport er den første som udgives af UU Guldborgsund. Kvartalsrapporten er UU Guldborgsunds ønske om, at præsentere relevant data

Læs mere

Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen. UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk

Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen. UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk Vejledning 8. og 9. klasse Vejledningsaktiviteter kommende skoleår årets gang Uddannelsesparathed

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord Forældreinformation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Uddannelsessystemet Erhvervsuddannelser (EUD) Uddannelsessystemet Gymnasiale uddannelser Uddannelsesparathedsvurdering Særlige forløb for ikke uddannelsesparate

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 1 Kvartalsrapport 2. kvartal. Denne kvartalsrapport er den 9.

Læs mere

Virksomhedsplan 2016 - Bilag

Virksomhedsplan 2016 - Bilag Virksomhedsplan 2016 - Bilag Elever fra 9. klasse på Tvis Skole har undervisningsdag på den lokale virksomhed TMK, der producerer køkken, bad, bryggers og garderobeløsninger - oktober 2015 UU Nordvestjylland

Læs mere

Skoleåret UU-Center Sydfyn

Skoleåret UU-Center Sydfyn Skoleåret 2015-2016 UU-Center Sydfyn [YDELSESKATALOG] En beskrivelse vejledningen, som UU-Center Sydfyn yder overfor unge fra 8. klasse til det 24. år i tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere.

Læs mere

UVM s brugerundersøgelse af UU-vejledningen forår 2016 (svarprocent 85) Nej, jeg blev vurderet ikkeuddannelsespar

UVM s brugerundersøgelse af UU-vejledningen forår 2016 (svarprocent 85) Nej, jeg blev vurderet ikkeuddannelsespar Spørgsmål 1 Hvilken klasse går du i? 10. Klasse 9. klasse I alt I alt 199 831 1030 Spørgsmål 2 Blev du vurderet uddannelsesparat i 8. klasse? Ja, jeg blev vurderet Jeg blev ikke Nej, jeg blev vurderet

Læs mere

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelsesreformen (EUD reform) forventes vedtaget juni 2014 med virkning fra 1. juli 2014. I samme reform indgår også en vejledningsreform, som har betydning

Læs mere

Nytårshilsen fra UU 2014

Nytårshilsen fra UU 2014 Nytårshilsen fra UU 2014 Med denne hilsen vil vi forsøge at give et indblik i vores arbejdsområder, beskrevet af UU-vejlederne og redigeret af UU-leder, Henry Hansen UU skal sikre, at de unges valg af

Læs mere

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ UU-Nord 48 centre: Ungdommens Uddannelsesvejledning Professionel uvildig vejledning UU Nord s Struktur ( Herlev Gladsaxe Lyngby Gentofte ) HVEM ER JEG? HVAD KAN JEG? HVOR SKAL

Læs mere

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Indhold Ungepolitik Unge i Jobcentret Uddannelse Kriminalitet Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Uddannelsesvalg Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011 Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Indholdsfortegnelse Forod 3 Tilmelding efter 9. klasse 4 Tilmelding efter 10. klasse 5 Fra 9. klasse

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 18-09-2014 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt?

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt? Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 206 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Stevns Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Stevns Kommune... 8 Uddannelsesparathed.... Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

Informationsaften om ungdomsuddannelserne. Velkommen til

Informationsaften om ungdomsuddannelserne. Velkommen til Informationsaften om ungdomsuddannelserne Velkommen til Elever og forældre i 8. klasse Repræsentanter fra ungdomsuddannelserne UU vejledere fra UU Aarhus-Samsø Program 1. Uddannelsesparathed v/uu Aarhus-Samsø

Læs mere

95% målsætning. og erhvervslivets rolle

95% målsætning. og erhvervslivets rolle 95% målsætning og erhvervslivets rolle Indledning Regeringen har opstillet en national målsætning om, at 95% af en ungdomsårgang i 2015 skal gennemføre en ungdomsuddannelse. I Århus er uddannelsesinstitutionerne,

Læs mere

Ny struktur for Mariagerfjord 10. klassecenter

Ny struktur for Mariagerfjord 10. klassecenter Ny struktur for Mariagerfjord 10. klassecenter Nedenstående er et oplæg til en ny struktur for Mariagerfjord 10. klassecenter. Igangsættelse af strukturen tænkes fra august 2014. (Dog kunne Mariagerfjord

Læs mere

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt?

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt? 1 Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 2016 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Køge Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Køge Kommune... 9 Uddannelsesparathed.... 17 Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi

Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi Statuspapir: Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi Tema 1: Flere unge i erhvervsuddannelse 1.09.15 - Status: Planlagte, iværksatte og gennemførte aktiviteter UU har internt gennemført en kompetence- og

Læs mere

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Om at vælge uddannelse http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Hvad skal jeg være? Smed Lærer Advokat Fysiker Mediegrafiker Dyrlæge Økonom Diætist Frisør Socialrådgiver Kok IT-supporter Skuespiller

Læs mere

KLASSE SKOLEÅRET 2016/2017 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE, ERHVERVSSKOLERNE & PRIVATSKOLERNE I AARHUS

KLASSE SKOLEÅRET 2016/2017 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE, ERHVERVSSKOLERNE & PRIVATSKOLERNE I AARHUS KLASSE SKOLEÅRET 2016/2017 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE, ERHVERVSSKOLERNE & PRIVATSKOLERNE I AARHUS 10. klassehæftet for skoleåret 2016/2017 udgives af Aarhus Kommune, Børn og Unge Copyright Aarhus Kommune,

Læs mere

Erhvervs- GrundUddannelsen

Erhvervs- GrundUddannelsen Information om Erhvervs- GrundUddannelsen ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder skal informere om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

Indledning. Hvor går de hen når de går ud?

Indledning. Hvor går de hen når de går ud? 1 Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 215 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Stevns Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Stevns Kommune... 9 Uddannelsesparathed.... 12 Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune UU s ledelsesinformation. Hermed sjette leverance af uddannelsesstatistik og uddannelsesniveau for Ringsted Kommune. Placeringsstatistikker: 15 17 årige:

Læs mere

Aalborg s Unge-strategi

Aalborg s Unge-strategi Aalborg s Unge-strategi Beskæftigelseskonference 12. april 2012 Ved Thomas Krarup Næstformand i Beskæftigelsesudvalget i Aalborg Vinkler på mit oplæg Hvorfor skal vi have en Unge-strategi? Hvad indeholder

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 Marts 2007 Side 1 af 12 Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 er en opgørelse over de unges tilmeldinger

Læs mere

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Kvartalsrapporten for 4.

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

UU-vejledning efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet

UU-vejledning efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 7. november 2014 Børn og Unge-byrådet Indstilling om Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Aarhus Kommune fremsendes

Læs mere

Uddannelsesparathedsvurdering i MinUddannelse

Uddannelsesparathedsvurdering i MinUddannelse Uddannelsesparathedsvurdering i MinUddannelse Elever i 8., 9. og 10. klasse skal have en foreløbig vurdering af, om de opfylder de sociale og personlige forudsætninger for at påbegynde og gennemføre en

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning 1 Ungdommens Uddannelsesvejledning Vejledning af elever og unge i - Ændringer med EUD-reformen Side 1 2 Om 1 leder 1 administrativ medarbejder 7 vejledere dækkende: vejledningen i grundskolernes 7.-10.-

Læs mere

Brugerundersøgelsen for 2015 blev gennemført i perioden 7. april til 30. april 2015.

Brugerundersøgelsen for 2015 blev gennemført i perioden 7. april til 30. april 2015. Brugerundersøgelse om UU Vejledningen UU Vejle 2015 Indledning, formål og afgrænsning Elever i 9. klasse og 10. klasse (herunder specialklasse) har i april 2015 evalueret den vejledning, som de har modtaget

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Side 1 Finanslovsaftaler 2010 Flerårsaftale for de erhvervsrettede

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord Forældreinformation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Uddannelsessystemet Erhvervsuddannelser (EUD) Uddannelsessystemet Gymnasiale uddannelser Uddannelsesparathedsvurdering (UPV) Særlige forløb for ikke

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 4. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 20 Kvartalsrapporten for 4. kvartal

Læs mere

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 Oktober 2016 Formål med uddannelsesplanen Uddannelsesplan 2016 skal: Bidrage til at flere unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse, så uddannelsesniveauet

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers)

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i

Læs mere

Afbrud fra ungdomsuddannelser i Aarhus 2011 Rapporten omfatter Afbrud i perioden 01.08.10 31.07.11

Afbrud fra ungdomsuddannelser i Aarhus 2011 Rapporten omfatter Afbrud i perioden 01.08.10 31.07.11 Afbrud fra ungdomsuddannelser i Aarhus 2011 Rapporten omfatter Afbrud i perioden 01.08.10 31.07.11 Job og Uddannelse, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Jobcenter Aarhus 1 Forord: Denne rapport beskæftiger

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift

UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 Indledning Denne kvartalsrapport er den 2. rapport, som udgives af UU Thy. Kvartalsrapporten er UU Thys bud

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

Indledning Hvor går de hen når de går ud?

Indledning Hvor går de hen når de går ud? 1 Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 215 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Solrød Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Solrød Kommune... 9 Uddannelsesparathed.... 13 Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund.

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Alle unge1 der påbegynder et forløb på MultiCenter Syd, har forinden opstart været omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning, således alle unge på

Læs mere

Vil du være bedre til at vejlede dit barn til uddannelse og job? Chancen er der nu!

Vil du være bedre til at vejlede dit barn til uddannelse og job? Chancen er der nu! Vil du være bedre til at vejlede dit barn til uddannelse og job? Chancen er der nu! UU Vestsjælland og ungdomsuddannelserne i Kommune inviterer til Forældrekursus om uddannelsesvalget Til alle forældre

Læs mere

Anbefaling 1. Samarbejde med erhvervslivet. Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer

Anbefaling 1. Samarbejde med erhvervslivet. Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer Anbefaling 1 Samarbejde med erhvervslivet Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer Iværksætter uddannelse i Helsingør (som skal være landsdækkede) Eventuddannelse + stillinger i kommunen, der skal

Læs mere

Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Uddannelsesstatistik: Vi er blevet opmærksomme på, at der har været en vis usikkerhed i forhold til, hvordan uddannelsesstatistikkerne

Læs mere

"Målsætning og samarbejde med Erhvervsskolerne

Målsætning og samarbejde med Erhvervsskolerne Skoleudvalgsmøde tirsdag d. 16. maj 2017 "Målsætning og samarbejde med Erhvervsskolerne Centerleder UU Ole Ervolder Samarbejde erhvervsuddannelser I 2020 skal 25% vælge EUD/EUX direkte fra 9./10. klasse

Læs mere

Forældremøde 10. klasse

Forældremøde 10. klasse Forældremøde 10. klasse Dagsorden: Fokus på valg af uddannelse inden den 1. marts 2015 Nyt på erhvervsskoleområdet og uddannelsestendenser Informationer om uddannelsesmulighederne Brobygning i uge 47 og

Læs mere

Temadrøftelse: Unge uden for uddannelse og job

Temadrøftelse: Unge uden for uddannelse og job Temadrøftelse: Unge uden for uddannelse og job Disposition 1. De inaktive unge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 2016 2. Hvem er de unge ledige? Center for Ungdomsforskning, 2011 3. Indsatser på folkeskoleområdet

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Kommunalt fastholdelsesberedskab 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Ungdommens Uddannelsesvejledning Aarhus-Samsø (forkortet

Læs mere

UU-Sjælsø Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU-Sjælsø Ungdommens Uddannelsesvejledning Aftenens program Om UU-Sjælsø Yderligere informationsmuligheder om uddannelse Uddannelsessystemet Vejledningsforløbet Parathedsvurdering Uddannelsesmuligheder efter 9. klasse/10. klasse Ansøgning til ungdomsuddannelse

Læs mere

VEJLEDNING VIRKER. Uddannelsesparathedsvurdering. Kriterier - Barrierer - Støtte

VEJLEDNING VIRKER. Uddannelsesparathedsvurdering. Kriterier - Barrierer - Støtte VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesparathedsvurdering Kriterier - Barrierer - Støtte Indledning Hensigten med at arbejde med uddannelsesparathed er at tydeliggøre og styrke processen frem mod elevens valg af

Læs mere