Jobcenter Aarhus har gennemgået en omstrukturering og er pr. 1. april organiseret i fire centre:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jobcenter Aarhus har gennemgået en omstrukturering og er pr. 1. april organiseret i fire centre:"

Transkript

1 UU INFO Maj 2012 Indhold Job & Uddannelse. En ny afdeling i Jobcenter Aarhus Uddannelsesparathedsvurdering. Side nyt tilbud om opkvalificering. Side 6 Min vej til uddannelse. Side 7 Det kan betale sig at tage uddannelse. Side 9 Fastholdelseskaravanen. Intensiv vejledning. Side 11 Hold Fast. Status skoleåret 2011/12. Side 13 Personalia side 14 Kort nyt. Side marts tallene DM i SKILLS i Aarhus Job & Uddannelse - en ny afdeling i Jobcenter Aarhus Af Christian Bang Kristensen, konsulent Jobcenter Aarhus har gennemgået en omstrukturering og er pr. 1. april organiseret i fire centre: Job og Uddannelse: Indsats for ledige under 30 år som modtager kontanthjælp eller dagpenge, Ungdommens Uddannelsesvejledning, og Indsats for flygtninge og indvandrere. Job og Vejledning: Indsats for ledige fra 30 år som modtager kontanthjælp eller dagpenge. Job og Trivsel: Indsats for borgere med behov for særlige vilkår, førtidspension, fleksjob og ledighedsydelse. Job og Sundhed: Modtagelse og opfølgning for sygemeldte borgere. UU Aarhus-Samsø er i centret Job & Uddannelse, der tæller 136 medarbejdere. Claus Bislev er centerchef og har fire afdelingsledere: Lene Brink, Pernille Randrup-Thomsen, Marie Thodberg og Viggo Munk. Viggo Munk er samtidig leder for UU. Fra venstre Marie Thodberg, Viggo Munk og Claus Bislev UU Info har bedt centerchef Claus Bislev og afdelingslederne i UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Marie Thodberg og Viggo Munk reflektere over sammenlægningen og de kommende udfordringer for Job & Uddannelse. Claus Bislev fortæller, at sammenlægningen og omorganiseringen stammer fra et ønske om at gøre op med distriktstænkningen i Jobcentret og sikre en større faglig specialisering. Det smarte nu er, at alle, der arbejder med problematikker for borgere fra og med folkeskolen og op til 30 år, sidder i samme hus. Det betyder, at man får nogle mere naturlige uformelle samarbejdsflader, end man havde før. Vi har UU vejledere, virksomhedskonsulenter og sagsbehandlere alene det betyder, at vi kommer til at løse opgaverne bedre end tidligere, siger Claus Bislev.

2 Viggo Munk: I forbindelse med omlægningen har jeg altid holdt fast i at få en større grad af fleksibilitet og fagligt samspil. Hvordan kan vi angribe kendte problemstillinger på nye måder? Vi ved ikke, om den udvikling vil ske, men jeg er overbevist om, at det vil ske på en eller anden måde. Fra et UU synspunkt bliver det også nu tydeligere, hvem der løser hvilke opgaver omkring de unge, der er ledige, og det gør, at vi får ressourcer i UU systemet frigivet til at løse opgaver for alle de andre, der ikke er ledige, siger Viggo Munk. Marie Thodberg: De uformelle relationer kan også afføde, at vi ændrer på de formelle samarbejdsflader. Det er nemmere nu at gå til kolleger og snakke om praksis, og så opdager vi måske, at der er nogle instrukser, der skal ændres. Om processen Claus Bislev: Jeg tror, man har taget processen på den rigtige måde. I første omgang at flytte Ungecentret og UU fysisk sammen. Så begynder der at komme interaktion, og andre i Jobcentret kan se muligheder i det. Og da vi så flytter til sidst, glæder man sig til at få flytningen gennemført. Hvis vi havde fremskyndet det, tror jeg, at der ville have været meget mindre forståelse for ideen. Selve flytteprocessen er gået smertefrit med flytning mandag og tirsdag, og allerede onsdag morgen kl. 9 var der borgerbetjening. Viggo Munk: Min personlige holdning er, at det har taget for lang tid. Men processer skal jo nogle gange være langstrakte, for at folk finder ud af, hvad det handler om, og det har været svært at få formidlet tingene ud i yderste led. For den medarbejder, der skal flytte fra Silkeborgvej og herind, er det jo en kæmpe stor udfordring end for os, der stort set har samme plads som før. Marie Thodberg: Så er det jo nu os som ledelse, der skal finde ud af, hvad skal vi sætte i værk for, at nu skal folk have nogle samarbejdsrelationer. De skal mødes, de skal lære hinandens kulturer at kende. Der vil komme nogle store initiativer som fx den faglige dag for alle i Job & Uddannelse på Aarhus Havn, og der vil være nogle små bitte uformelle ting i dagligdagen, der gør, at man langsomt finder ud af det. Opgaver lige for Claus Bislev: 95 % målsætningen står med flammeskrift over job & Uddannelse. Alle her i huset skal arbejde på at få flest muligt igennem en ungdomsuddannelse. Marie Thodberg: Vi har vel alle været optaget af, at de unge skulle i gang med en ungdomsuddannelse. Nu bliver vi bare målt meget konkret på det. Vi får syn for, hvor langt vi er i forhold til måltallet, og så speeder vi op. Jeg tænker da, at sammenlægningen har øget indholdet i værktøjskassen metoder og viden jeg mener, vi kan gøre det med større kvalitet og bredde. Claus Bislev: Vi står jo også helt konkret med den forventede mangel på arbejdskraft inden for bygge og anlæg. Det er en udfordring, der skal løses i år, for at vi har arbejdskraften om 3 4 år. Viggo Munk: I forhold til Handlingsplanen for 95 % målsætningen står vi jo for langt den største del. I 2013 er det det første af beskæftigelsesministerens ministermål, at Jobcentrene skal være med til at sikre, at alle unge har en erhvervskompetencegivende uddannelse. Der er ikke sat kvantitative mål på endnu, men det vil nok ligge omkring 90 %, hvis man er realistisk. Det skærper så vores opgave i forhold til unge, der måske gennemfører en gymnasial ungdomsuddannelse, men ikke kommer videre i uddannelse eller på arbejdsmarkedet. Vi skal så have fuld fokus på, at de ikke stiller sig i ledighedskøen. Dvs. fokus på dem allerede før valg af ungdomsuddannelse. Marie Thodberg: Vi må allerede i grundskolen udfordre gymnasievalget. Det er jo et skisma for vejledningen, at der er voksende krav om højere og højere bogligt uddannelsesniveau, samtidig er der ikke prestige i erhvervsuddannelser, og samfundet efterspørger unge med håndværkeruddannelser. Viggo Munk: Det er et kæmpe problem, at vi ikke er i stand til at motivere flere unge til at tage en erhvervsuddannelse, og det er et kæmpeproblem, at erhvervsuddannelserne er det sted, vi sender unge hen, der ikke kan være andre steder. Hvis erhvervsuddannelserne fik flere af de boglige unge, kunne uddannelserne også rumme flere af de ikke bogligt stærke. Job & Uddannelse som arbejdsplads I sammenlægningsprocessen blev der allerede tidligt peget på, at Job & Uddannelse ville blive en multikulturel arbejdsplads, idet de forskellige medarbejdergrupper repræsenterer forskellige arbejdspladskulturer. Der skal være plads til alle. De tre ledere er enige om, at en god arbejdsplads er præget af, at der er åbenhed og dialog, og at medarbejderne altid kan gå til en leder og snakke, hvis der er noget, der trykker eller skaber utilfredshed. Fysisk har ledelsen valgt at placere sig i det åbne rum for netop også at signalere dialog. 2

3 Uddannelsesparathedsvurdering UU Aarhus-Samsø Af Viggo Munk, UU Leder, marts Rapport baseret på registeranalyse i UVvej januar 2012 I Midtvejevalueringen af Ungepakke 2 (UNGEPAKKE 2, MIDTVEJSEVALUERING af initiativ 2: Uddannelsesparathedsvurdering (UPV): Epenion, Pluss Ledership og Cefu for Undervisningsministeriet) konkluderes det, at mere end ½ halvdelen af de parathedsvurderinger, UU laver på unge, og hvor den unge vurderes ikke-uddannelsesparat, omstødes af ungdomsuddannelserne. Dette mismatch har været genstand for megen opmærksomhed i pressen m.v., og fokus har været på den tilsyneladende uoverensstemmelse, der er mellem den vurdering UU vejlederne laver, og den vurdering ungdomsuddannelserne efterfølgende laver. For at få et blik for hvordan forholdet har været i Aarhus mellem UU Aarhus-Samsø og ungdomsuddannelserne i Aarhus Kommune, har UU Aarhus-Samsø kigget lidt nærmere på egne tal ved at gennemføre en registeranalyse af de unge, der ved optagelsen i 2011 blev vurderet ikke-parate. Analysen viser, at der i Aarhus er god overensstemmelse mellem UU s vurdering og ungdomsuddannelsernes vurdering. Uddannelsesinstitutionerne vurderer således kun ca. ¼ del af de unge, UU har vurderet ikke-parate som parate efter optagelsestest/samtale. Da målet ikke er enighed men netop at sikre borgeren en retfærdig behandling, anses dette for at være et godt resultat. Parathedsvurdering i Aarhus I 2011 søgte i alt unge fra 9. og 10. kl. uddannelse via optagelse.dk i Aarhus. Heraf søgte kl. og søgte ungdomsuddannelse, der krævede parathedsvurdering. De resterende 334 søgte EGU, STU, produktionsskole, enkeltfag på VUC, udlandsophold mv. Af de 2.833, der søgte ungdomsuddannelse, blev 239 placeret på det, der kaldes opmærksomhedslisten som rummer unge, der enten af UU Aarhus-Samsø eller af efterskoler, der har vurderet aarhusunge, er blevet vurderet ikke uddannelsesparate. 10% af de unge, der søgte ungdomsuddannelse direkte fra grundskolen eller 5% af alle ansøgere i 2011, blev således vurderet ikke uddannelsesparate til ungdomsuddannelse. Fordeling af de 239 på opmærksomhedslisten i 2011 fremgår af tabel 1. Ifølge registeranalysen var 7 fejlplaceret på listen. 220 var vurderet ikke parate til en gymnasial uddannelse og 12 vurderet ikke parate til en erhvervsuddannelse. Enkelte unge var vurderet til flere uddannelser. Her er der opgjort på den uddannelse, den unge havde som 1. prioritet. Tabel 1 Ikke parate fordelt på ungdomsuddannelse, 1. prioritet Gymnasium og hf 220 EUD 12 Fejl 7 I alt 239 Ved uddannelsesparathedsvurdering skulle vejlederen angive en årsag til at den unge blev vurderet ikke-parat. (Tabel 2) 3

4 Tabel 2 Årsag Gymnasium Faglig 183 Personlig 8 Manglende fag 29 Gymnasium i alt 220 EUD Faglig 10 Personlig 2 Manglende fag 0 EUD i alt 12 Total SUM 232 Det ses, at manglede faglige kompetencer er angivet som den helt overvejende årsag til vurderingen ikke-parat. Det kan skyldes, at det er den første årsag, man er opmærksom på, og at man ikke angiver/kan angive andre. Den kan også skyldes, at det er vanskelige at vurdere en ung ikke-parat på grund af manglende sociale og personlige kompetencer. Det ses, at 29 teknisk blev vurderet ikke-parat, pga. at de manglede fag i afgangsprøven. Praksis var i 2011, at unge, der manglede fag, skulle vurderes ikke-parate for at komme i betragtning til optagelsesprøven. Denne praksis er ændret i Det viser sig senere, at nogle af de unge, der har manglet fag, angiveligt også har manglet andet, da de er dumpet til optagelsesprøven, og det kan ikke udelukkes, at det også har været UU vejlederens vurdering, at den unge heller ikke har været parat. Opgørelsen levner dog ikke mulighed for at dokumentere dette. Fastholder vi således, at disse unge kun optræder på opmærksomhedslisten af tekniske årsager, er der reelt kun 203, der er vurderet ikke-parate. Institutionernes revurdering De 232 unge, der var vurderet ikke uddannelsesparate af UU, blev genvurderet på ungdomsuddannelserne inklusive de 29, der skulle til optagelsesprøve pga. manglende fag. I alt 66 blev efter ungdomsuddannelsens vurdering eller optagelsestest vurderet parate af ungdomsuddannelse, når vi inkluderer unge, der var til regulær optagelsesprøve som følge af manglende fag. (Se tabel 3). Dette svarer til, at 28% af de unge, der var vurderet ikke-parate af UU, blev vurderet parate af ungdomsuddannelserne (tabel 5). Omvendt blev 166 eller 72% (tabel 4) også af ungdomsuddannelserne vurderet ikke-parate. Tabel 3 Vurderet parat af institution Gymnasium Faglig 42 Personlig 4 Manglende fag 18 Gymnaisum i alt 64 EUD Faglig 2 Personlig 0 Manglende fag 0 EUD i alt 2 Total SUM 66 4

5 Tabel 4 Vurderet ikke-parat af institution Gymnasium i alt 156 EUD i alt Tabel 5 Institutionernes vurdering Pct. Ikke parat i % af alle 71,6 Parat i % af alle 28,4 100,0 Konklusion Sammenlagt kan det konkluderes, at der er forholdsvis god overensstemmelse mellem UU s vurdering og ungdomsuddannelsernes vurdering. Da målet ikke er enighed, men tværtimod at sikre borgeren en retfærdig behandling, må det konkluderes, at det er sundt, at en vis andel af de unge, UU har vurderet ikke-parate, efterfølgende vurderes parate af ungdomsuddannelserne. Der styrker sammenlagt retssikkerheden for borgeren. Billedkunstner Susanne Schneekloth udstiller i maj i Værkmestergade 3, 1. Se mere på 5

6 10+ et nyt 10. klassetilbud for elever, som har gået i 10. klasse Af Anders Skov, koordinator i UU Aarhus Samsø UU Aarhus-Samsø har i samarbejde med Center-10 High School lavet en nyt 10. klassetilbud, hvor unge, som allerede har gået i 10. klasse, kan gå yderligere ½ år i 10. klasse. Det halve år kan afsluttes med både folkeskolens afgangsprøve og / eller 10. klasseprøven. Tilbuddet henvender sig til unge, som mangler primært faglige kompetencer for at kunne gennemføre en erhvervsuddannelse. Indholdet er primært fokuseret på at opkvalificere de unges uddannelsesmæssige kompetencer primært målrettet de faglige kompetencer, men der er også fokus på de personlige og sociale kompetencer. Der vil desuden blive intensiv vejledning, så der vil også være elementer af afklaring af uddannelsesvalg. Da eleverne har gået i 10. klasse en gang, har eleverne været igennem pensum og har deltaget i undervisning med et indhold svarende til trinmål for 10. klasse. Det betyder, at undervisningen kan tilrettelægges anderledes og meget individuelt med udgangspunkt i den unges kompetencer og individuelle læringsmål. Der vil være tilknyttet læsevejledere og matematikvejledere, og der vil være fokus på faglig læsning og skrivning. Den faglige tilegnelse vil foregå gennem praktisk arbejde, der retter sig mod erhvervsuddannelserne. Der vil være mulighed for ordblindeundervisning, ekstra matematik på små hold, AKT forløb, mentorordninger mm. Selvfølgelig altid med udgangspunkt i elevens ønsker og behov. Tilbuddet om et ½ år ekstra i 10. klasse er selvfølgelig en oplagt mulighed for de 13 unge i 10. klasse, som i år blev vurderet ikke uddannelsesparat til en erhvervsuddannelse. Desuden er der flere unge i 10. klasse, som selv har vurderet, at de ikke er parat til en erhvervsuddannelse endnu. Billedkunstner Susanne Schneekloth udstiller i maj i Værkmestergade 3, 1. Se mere på 6

7 Min Vej til Uddannelse Af Christian Bang Kristensen, konsulent Min Vej til Uddannelse er et vejlednings- og afklaringsforløb, som blev etableret af Ungdommens Uddannelsesvejledning i april Tilbuddet er for årige, der ikke er kommet i gang med en uddannelse eller en uddannelsesforberedende aktivitet. Det første år har Lene Kehlet og Dorthe Andersen varetaget opgaverne i Min Vej til Uddannelse. Lene har fået andet arbejde, og nu har Dorthe fået hjælp af to kolleger: Maria Svendsen og Mette Hyldborg Knudsen. UU INFO har talt med Dorthe om det første år og de 35 unge, der har gennemført forløbet. Fra venstre: Maria Svendsen, Mette Hyldborg Knudsen og Dorthe Andersen Et forløb består af en kursusdel på 22 timer om ugen i op til ca. 6 uger. Ud over undervisning og vejledning er der en kort praktik og mulighed for brobygning på ungdomsuddannelser samt andre forskellige fælles aktiviteter. Fællestræk hos de unge Om de unge i Min Vej til Uddannelse siger Dorthe: Der er som regel nogle personlige ting indover. Nogle kommer med en fuld 9. klasse afgangsprøve og kunne starte i gymnasiet, andre har ikke gået i skole siden klasse og har måske haft noget hjemmeundervisning. Jeg er blevet opmærksom på, at bemærkelsesværdigt mange af dem har voldsomme brud i relationer som fx forældredødsfald eller skilsmisse, hvor en af forældrene har forladt landet eller andre store brud i de nære relationer i pubertetsårene. Vi har også en del unge med depression eller angstproblemstillinger. For de fleste har der yderligere været problemer med fremmøde. I Min Vej til Uddannelse er der en voksen pr. 6 unge. Det giver en tæt relation til hver af de unge. Det er noget af vores styrke, at de unge finder hurtigt en voksen, som vil dem og som er her, har tid og er til rådighed. Det gør en forskel, fortsætter Dorthe. Gennem samtalerne med vejlederne får de unge øje på, hvad der er forhindringer for dem. De unges forståelse og indsigt og ikke mindst samtalerne med de voksne om det, hjælper dem til at se handlemuligheder. Godt samarbejde med forældrene Forældrene er altid med til visitationssamtalen, fordi det er vigtigt, at de ved, hvad de unge siger ja til. Nogle forældre bruget kontakten til vejlederne meget. Forældrene bliver kontaktet, hvis en ung ikke er god til at møde op eller har flere sygedage. Forældrene er desuden med ved afslutningssamtalen. De skal jo være enige i uddannelsesplanen, og de følger jo de unge i det videre uddannelsesforløb. Ofte er forældrene behjælpelige med at skaffe praktikpladser efter forløbet, hvis det er en del af planen. Temaer i kurset I de første 14 dage arbejdes med teambuilding og idegenerering. Dorthe fortæller, at de unge skal føle sig som en del af en gruppe, blive trygge ved hinanden og interessere sig for hinanden. Ellers kommer de ikke. Mange har gået hjemme alene, og så er det vældig godt at kunne komme på Min Vej til Uddannelse og føle sig som en del af en gruppe. Idegenerering består i at opdage, hvilke uddannelsesmuligheder er der for mig. Her besøger holdet produktionsskoler, åbent hus arrangementer og praktiske arbejdsdage på uddannelsesinstitutionerne. Vi prøver at åbne så meget op for paletten, så man kan se, hvad man kan vælge imellem, siger Dorthe og fortsætter: Vi snakker rigtigt meget om uddannelse og erhverv. Vi laver netværkskort - hvad laver venner og familie osv. Den næste periode har fokus de personlige ressourcer. De unge undersøger deres egne blokeringer og lærer nye mestringsstrategier, så de kan gøre og handle anderledes, end de plejer. I de unges evaluering af forløbet i Min Vej til Uddannelse fremhæver mange unge netop arbejdet med de personlige forhold som noget, de har fået særligt meget ud af. 7

8 Herefter er der et tema om jobsøgning. Her skriver de unge CV og finder jobmuligheder for unge under 18 år. De skriver ansøgninger og træner jobsamtaler, besøger forskellige arbejdsgivere og hører, hvad man i erhvervslivet lægger vægt på, når der ansættes elever eller ungarbejdere. I dette tema er der også indlagt praktik. Sidste tema handler om at blive 18 år. Hvad sker for de unge med hensyn til økonomi, deres forhold til forældre og forsørgelse, rettigheder og pligter. Temaet handler om at gøre de unge mere selvstændige og ansvarsbevidste, siger Dorthe. Temaerne afsluttes med udarbejdelse af uddannelsesplan og en strategi for, hvordan den enkelte unge skal agere for at opfylde planen. Det er en meget operationel plan og pindet ud i detaljer, så den unge præcist ved, hvad han/hun skal gøre. Dorte fortæller: Hver uge kan vi så følge med i, om de så har fået gjort, det de har sat sig for. Vi bruger en konstruktivistisk vejledningsmetode, så de unge oplever, at det er dem, der sidder på førersædet i deres eget liv og ikke os, der skal blive ved med at holde hånden under dem. Er Min Vej til Uddannelse en succes? Man kan jo aldrig vide, hvad der ville være sket, hvis de ikke havde været her, siger Dorte og fortsætter: Vi kan jo heller ikke måle på langtidseffekten. Vi kan håbe, at det har gjort en forskel på en eller anden måde - måske en holdningsændring eller motivationsændring. Jeg synes Min Vej til Uddannelse har været en succes, når vi ser på den måde de unge ser ud i hovedet og de tilbagemeldinger, vi får fra forældrene. Forældrene er rigtigt glade for, at de unge kommer af sted og kommer i gang, og der sker en forandring, slutter Dorthe. Statistik for de 35 unge der har gennemført kurset målt den : 23 % går i skole/uddannelse 37 % er i uddannelsesforberedende aktivitet 40 % er uden beskæftigelse. I juni udstiller billedkunstner Lillian Stahlhut i Værkmestergade 3,1. Se mere på 8

9 KAN DET BETALE SIG AT TAGE EN UDDANNELSE? Af Viggo Munk, UU leder Tabel 1 viser beregnede livsindkomster for grupper af uddannede. I beregningen er medtaget, at man under uddannelse har en lavere indkomst i form af elevløn eller SU i det antal måneder, uddannelsen er normeret til. Uddannelsestid og livsindkomst for hovedgrupperne (erhvervsuddannelse, kort -, mellemlang -, og lang videregående uddannelse) er lavet som et simpelt gennemsnit af de uddannelsestider og indkomster, der er opgivet under de enkelte uddannelsesgrupper. Tabel 1: Livsindkomst opgjort efter der er trukket skat. Beløb opgjort i 2010 kroner Uddannelse Uddannelsens normerede længde opgjort i mdr. Livsindkomst for perioden år Opgjort i kr. Ufaglærte Erhvervsuddannede 43, SOSU-hjælpere 33, Kokke, tjenere m.m Tømrere, bygningsmontører m.m Salgsassistenter m.m Mekanikere m.m Bankassistenter, sekretærer m.m Elektrikere, el-montører m.m Korte videregående uddannelser 31, Skuespiller, producere m.m Laboranter Akademi- og finansøkonomer m.m Datamatikere og merkonomer m.m Mellemlange videregående uddannelser 43, Folkeskolelærere Pædagoger Bioanalytikere Diplomingeniører Lange videregående uddannelser Humanister, teologer m.fl Matematikere, fysikere m.fl Økonomer, civiløkonomer Jurister, politologer m.fl Civilingeniører Læger Kilde: AE-Rådet: "Klar sammenhæng mellem forældres og børns livsindkomst" 9

10 Der er tale om gennemsnitsberegninger baseret på de personlige indkomster for personer med de angivne uddannelser i Indkomst er opgjort efter skat. Der er altså tale om det rådighedsbeløb personen samlet har at leve for. Uddannelse som investering Kan det betale sig at tage uddannelse for den ufaglærte? JA, en investering i fx en erhvervsuddannelse, der varer 4 år, vil over livsperspektivet og i faste 2010 kroner giver sig selv igen 6 gange! En summering af livsindkomsten over de 63 år, der måles på, vil for en ufaglært, der som 21-årig investerer 4 år i uddannelse, se således ud (figur 1). Figur 1 Figur 1 viser, at livsindkomstforløbet for en ufaglært fører frem til slutbeløbet på 10.6 mio. Det er klart, at i den virkelige verden er forløbet mere kroget, men slutpunktet vil, alt andet lige, være det samme. Kurven for den ufaglærte, der som 21-årig påbegynder en erhvervsuddannelse, fører frem til en livsindkomst på 12.4 mio. Det ses imidlertid også, at kurver knækker to gange. Den knækker når uddannelsen påbegyndes. Her falder indkomsten. Som estimat er den årlige indkomst efter skat for en elev sat til i 4 år. Og den knækker igen når den unge er færdiguddannet som 24-årig. Her stiger indkomsten, når den unge starter på at arbejde som faglært. Kurven viser, at en uddannelsesinvestering for en ufaglært i denne opstilling er tjent hjem ved 32/33 års alderen, altså 8 år efter afsluttet uddannelse. Der hvor de to kurver krydser hinanden. Eller sagt på en anden måde, hvis man investerer i uddannelse, skal man forberede sig på år med potentielt lavere indtægt set i livsindkomst perspektiv. Den periode hvor den røde kurve ligger under den blå. Samlet set giver en uddannelsesinvestering på 4 år dog en forhøjelse af livsindkomsten på 1.8 mio. Investeringen er lig med forskellen på den indkomst, man ville have fået som ufaglært ( ), og den indkomst man får, mens man er under uddannelse (90.000). Den lyder således på 4* ( ) = Det betyder, at den investering, man laver på , så over tid giver sig igen ca. 6 gange. Det er faktisk en ganske fornuftig forrentning. SÅ JA, DET KAN BETALE SIG AT TAGE EN UDDANNELSE! 10

11 Intensiv vejledning Projekt i samarbejde Fastholdelseskaravanen Af Anders Skov, koordinator i UU Aarhus Samsø 12,8 % af de unge, som gik i 10. klasse i skoleåret 2010 / 2011 blev vurderet ikke uddannelsesparat til enten en gymnasial- eller erhvervsuddannelse. Derfor var det en oplagt målgruppe at planlægge et intensivt vejledningsforløb til, da vi fik muligheden for at få midler fra Fastholdelseskaravanen til et forløb med intensiv vejledning. Da vi lavede aftalen med Fastholdelseskaravanen i foråret 2011, var det et tværministerielt projekt mellem Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration og Undervisningsministeriet - støttet af Den Europæiske Socialfond. Det betød, at målgruppen skulle være unge med anden etnisk baggrund end dansk. Efter at den nye regering er tiltrådt, er Fastholdelseskaravanen nu udelukkende placeret i det nye Ministerium Ministeriet for Børn og Undervisning. Målgruppe for den intensive vejledning I løbet af august-september måned udsøgte vi en gruppe på ca. 100 unge med anden etnisk baggrund, som lige var startet i 10. klasse, og som havde en uddannelsesplan med sig i 10. klasse, hvor vi vurderede, at det kunne blive meget vanskeligt for den unge, at kunne nå at blive uddannelsesparat til deres uddannelsesønske i løbet af 10. klasse. Formål Formålet med det intensive vejledningsforløb var i 2 dele. Dels gennem en intensiv vejledningsindsats og i et samarbejde med 10. klasse centrene at forøge mulighederne for at den unge tilegnede sig så mange kompetencer i løbet af 10. klasseforløbet, at den unge kunne blive vurderet parat til sin ønskede uddannelse. Dels gennem en intensiv vejledningsindsats i samarbejde med 10. klasse centrene og div. ungdomsuddannelser at give den unge og forældre større indsigt i erhvervsuddannelserne og deres muligheder for derigennem at øge muligheden for, at den unge påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse. Indhold Individuelle samtaler, gruppevejledning, brobygning og øget forældreinddragelse i vejledningen var nogle af de ingredienser, som er blevet brugt i forløbet. Desuden har vi med baggrund i de nedskrevne kriterier for uddannelsesparathed udarbejdet et skema, hvor vi i samarbejde med underviserne på de enkelte 10. klassecentre, løbende har kunnet lave status og målsætninger for den unge i forhold til den unges uddannelsesønske. På den måde gjorde vi det endnu mere tydeligt for den unge og forældrene, hvad der skulle arbejdes med i løbet af 10. klasse for at blive parat til uddannelse. Desuden kunne 10. klassecentrene lave individuelle læringsmål for eleverne, da deres mål var meget tydelige. Evaluering Da vi afsluttede forløbet med intensiv vejledning 1. marts 2012 i forbindelse med at alle unge i 10. klasse havde valgt, hvad de skal efter 10. klasse, var det selvfølgelig meget spændende at se, om vi havde fået nedbragt antallet af unge, som blev vurderet ikke parat til en ungdomsuddannelse. Desværre blev 15 % af alle 10. klasseelever i 2012 vurderet ikke parat, hvilket kunne indikere, at indsatsen ikke har båret frugt. Men når vi kigger på de ca. 100 unge, som har deltaget i projektet, viser det sig, at det lykkedes for 22,5 % af de unge at blive parat til deres ønskede uddannelse, og 24,7 % af de unge har gennem forløbet valgt en anden uddannelsesretning, som de er blevet vurderet parat til. Det betyder, at det i tæt samarbejde med 10. klassecentrene lykkedes for 45,2 % af de unge, som vi i starten af skoleåret vurderede ville have meget vanskeligt ved at blive klar til uddannelse i løbet af 10. klasse, til at blive klar til en ungdomsuddannelse. Desuden har ca. 20 % af de unge i samarbejde med deres UU vejleder selv vurderet, at de endnu ikke er parat til deres ønskede ungdomsuddannelse og har derfor efter 10. klasse valgt at bruge yderligere tid på opkvalificering af egne kompetencer, inden de starter på en ungdomsuddannelse. Kun ca. 30 % af de unge i projektet endte med at blive vurderet Ikke parat til deres ønskede ungdomsuddannelse. De unge, som endte med at blive vurderet ikke parat, formoder vi også har profiteret af det intensive vejledningsforløb, så de har gjort sig mere klart, hvilke krav, der vil blive stillet til dem på ungdomsuddannelsen og forhåbentligt også har en fornuftig plan B, så de på et tidspunkt kan blive parat til deres ønskede ungdomsuddannelse, hvis de ikke bliver optaget på deres ønskede uddannelsesinstitution. 11

12 Af nedenstående figur, kan man følge de 93 unge, som deltog i projektet, og som alle i starten af 10. klasse blev vurderet til at have meget vanskeligt ved at blive parat til deres ønskede ungdomsuddannelse. På venstre side af den lodrette streg kan man se, hvad de unges uddannelsesønske var, da de startede i 10. klasse, mens man på højre side af den lodrette streg kan se, hvad de unge så endte med at vælge d. 1. marts, samt om de blev vurderet parat eller ikke parat i forhold til deres uddannelsesønske. I løbet af foråret vil vi i samarbejde med 10. klassecentre se, om vi kan udvikle og kvalificere det intensive vejledningsforløb, så vi forhåbentlig kan få endnu flere til at blive parat til at kunne vælge, påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Det bliver så spændende at se, om vi kan få endnu flere unge parat til uddannelse efter 10. klasse i kommende skoleår. 12

13 Vi holder stadig Fast Af Ruth Jensen, Konsulent Hold Fast projektet er med til med EU-støtte at forebygge frafald fra ungdomsuddannelserne i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse og sikre, at afbrud bliver til "omvalg og fortsat uddannelse" og ikke afbrud til ingenting. Hold Fast, så mange Hold Fast i tal, opgjort pr. 30. marts 2012 Tallene dækker både Region Midt og Region Syd Beskrivelse Antal Aktive partnere 156 Antal registrerede medarbejdere Deltagere fra Region Syddanmark Deltagere fra Region Midtjylland Samlet antal deltagere Vi holder også fast i år I er der fortsat mange, der Holder Fast. Her i Konsortium Østjylland er 16 partnere gået sammen om at gennemføre 12 Aktiviteter: 5 Indslusningsaktiviteter 4 Mentoraktiviteter 2 Digital Læringsaktiviteter 1 Praktikpladsaktiviteter UU Aarhus-Samsø deltager som aktiv partner i en indslusningsaktivitet sammen med Århus Købmandsskole og i en selvstændig Mentoraktivitet med særligt fokus på elever, der skal have ekstra voksen støtte for at komme i mål. Alle partnere er inviteret til at forlænge aktiviteter eller ansøge om nye aktiviteter til afvikling inden 31. december 2012, hvor Hold Fast aktiviteterne afsluttes. Der er ubrugte midler fra sidste år i puljen, som vi gerne ser brugt til at fastholde unge i uddannelse. Følg stadig med her Hold Fast har en omfattende hjemmeside med mange livlige og spændende projekt-glimt fra både Region Syd og Region Midt, og hvor alle praktiske oplysninger og dokumenter findes og kan downloades. Se også billeder fra arkivet i Vejle med alle vore indberetninger. Link: 13

14 Personalia Af Viggo Munk, UU leder AFSKED OG ORLOV Poul Bøg Poul gik på pension pr 1. april 2012, og han blev behørigt fejret ved en afskedsreception den 13. april. Hele UU siger tak til Poul for de mange gode års kollegaskab, for stort engagement og for at have løftet et betydeligt ansvar i alle de sammenhænge, hvor han er indgået. En af de virkelig store i UU Aarhus takkede af, og vi kommer til at savne Poul. Han var helt klart både de unges mand og organisationens mand. Poul har kæmpet for de udsatte og svage unge og for at sikre dem det lidt længere tilløb, som han mente, de havde brug for, til at blive klar til uddannelse. Derudover har Poul altid vist alle omkring sig stor menneskelig omsorg og opmærksomhed. Poul får det varme afskedshåndtryk af Viggo Knud Erik Byrialsen Knud Erik gik ligeledes på pension den 1. april 2012, og Knud Erik blev fejret ved en afskedsreception den 21. marts Hele UU siger tak til Knud Erik for mange gode års samarbejde og kollegaskab. Knud Erik har i alle årene som UU vejleder været tilknyttet Tilst Skole, og han har Knud Erik sendes af sted med en munter sang af kollegerne i Distrikt Vest været og er stadig Mr. Tilst. Knud Erik har været involveret i stort alt, der har været lavet for unge i Tilst gennem årene og har utrætteligt kæmpet for at støtte de unge i at tage en uddannelse, som kunne sikre dem en bedre fremtid. Knud Erik har været en kapacitet på sit felt, vellidt blandt kolleger især for sin jyske underspillede humor men også for sin faglighed og for sin professionelle og direkte måde at arbejde med de unge på. Lene Kehlet Lene kom i sin tid til os fra Socialforvaltningen og har været med til at udvikle Min vej til uddannelse - UU Aarhus projekt for unge årige, der er et godt stykke fra at være afklaret om fremtidig uddannelse. Lene har løst sin del af opgaven, og hun har med sit engagement, sin ligefremhed og faglighed tilført projektet stor kvalitet. Eftersom Lene kun var midlertidig ansat i UU, og da vi ikke kunne tilbyde fast ansættelse, har Lene søgt andre græsgange. Vi havde gerne beholdt hende, men ønsker hende selvfølgelig held og lykke i det nye job. Vibeke Wolff Vibeke har i en årrække haft opgaven med at vejlede alle unge på Samsø. Og med alle menes alle - idet Vibeke har varetaget samtlige opgaver i grundskolen, for de årige, de årige, specialområdet og STU vejledningen. Det har været, og er for så vidt stadig en kompliceret opgave, som Vibeke på fornem vis har løftet gennem årene. Det er dog heller ikke nogen hemmelighed, at det også er en opgave med en mængde udfordringer, som ikke mindst må tillægges det forhold, at en ø som Samsø, trods sin størrelse, er et lille samfund med begrænsede muligheder for tilbud til udsatte unge. Vibeke har nu valgt at søge orlov i 2 år for at prøve noget andet måske noget videre eller efteruddannelse. Vi ønsker hende alle held og lykke med det, hun nu måtte kaste sig over. 14

15 JUBILÆUM Alice Jansson Alice har her i maj 2012 været ansat i Aarhus Kommune i 25 år. UU ønsker Alice tillykke med jubilæet og ser frem til at have hende som kollega mange år endnu. Nye medarbejdere Peter Lilleheden Peter er egentlig ikke ansat i UU men derimod i Job & Uddannelse, jobcenterenheden som UU er en del af. Peter er dog primært ansat til, som konsulent, at løfte en lang række opgaver i forbindelse med de mange projekter UU er med i, i forbindelse med 95% handleplanen og indsatsen Vi bygger det nye Aarhus sammen. Peter er allerede kendt af flere af jer. Han er dygtig, engageret, iderig, visuel, og som han selv siger en smule detaljeorienteret, hvilket helt klart er et gode. Men jo også en udfordring i en hastig verden, hvor der ikke altid er tid til at kæle for detaljer og søge det perfekte. Jeppe Meinert Som Peter er Jeppe egentlig ikke ansat i UU, men i Job & Uddannelse. Men også Jeppe løser konsulentopgaver for UU. Jeppe arbejder pt. primært med det STU-organisatoriske, men er også inddraget i opgaver vedrørende Vi bygger det nye Aarhus sammen. Jeppe kender jobcenter-systemet ud og ind og er en mester i instruktioner og aftalesystemer. Alt sammen indsigt som klart kommer UU til gode i det daglige arbejde. Mette Hyldborg Knudsen Mette er startet i UU den 1. marts 2012 og er ansat frem til 31. december Mette er kandidat i pædagogik, og har en smule erfaring med UU arbejdet fra et virksomhedspraktikforløb i UU Djursland. Mette har forskellige vikarierende opgaver i UU, herunder to dage i Min vej til uddannelse. Mette skaber på den måde plads til, at UU kan arbejde med de særlige opgaver i forbindelse med indsatsen Vi bygger det nye Aarhus sammen. Gitte Guldmann Gitte er startet i UU den 1. marts 2012 og er ansat frem til 31. december Gitte er uddannet folkeskolelærer og har en smule erfaring med UU arbejdet fra et praktikforløb i UU Aarhus i 2008 og jobværksted i 3F. Gitte skal som Mette have forskellige vikarierende opgaver i UU og skaber på den måde plads til, at UU kan arbejde med de særlige opgaver i forbindelse med indsatsen Vi bygger det nye Aarhus sammen. Maria Svendsen Maria er ansat i UU den 1. april 2012 og vikarierer i Min Vej til Uddannelse i kombination med vagter i Jobinfo og andre opgaver i forbindelse med unge årige. Maria har ikke nogen konkret erfaring med UU-arbejdet. Hun har i en årrække arbejdet som sagsbehandler i Jobcenter Aarhus Ungecenter og har således en solid erfaring med unge ledige under 25 år. Hun har ligeledes erfaring med UU via de mange daglige samarbejder, hun har haft med UU vejledere om konkrete unge. Ilse Fogtmann Ilse er ansat i UU den 1. april 2012 til at varetage opgaven med at etablere og drive Virksomhedsskolen i tilknytning til Multimedia Urbanspace på havnen i Aarhus. Ilse har lang erfaring med uddannelse, undervisning og praktik fra Aarhus Tech / Østjysk Kompetencecenter. Ilse er hoppet på hovedet ind i den forholdsvis komplicerede opgave, der blandt andet omfatter samarbejde med NCC, Aarhus Tech og Århus Produktionsskole. Og det ser rigtig godt og spændende ud. 15

16 Kort nyt Aarhus skal være vært for DM i Skills i 2013, som skal afvikles i NRGi Park og Arenaen d januar Skills er mesterskaber for håndværkere, som konkurrerer inden for forskellige fagområder. I forbindelse med DM i Skills, skal UU Aarhus-Samsø være med til i samarbejde med erhvervsskolerne, Beskæftigelsesforvaltningen og Børn og Unge at arrangere Skills for elever i 9. og 10. klasse, hvor der også blive en finale, som afholdes i forbindelse med det store Skills arrangement. Fra skolekonkurrencen 2012 Sådan valgte de unge i Aarhus Kommune uddannelse den 15. marts 2012 Opgørelsen omfatter 3110 elever fra 9. klasse og 1701 elever fra 10. klasse Til sammenligning er tallene for valget i 2011 nævnt i parentes Uddannelsesvalg 9. klasse pct. 10. klasse pct. 10. klasse eller anden skoleform 51,03 (52,59) 1,70 (1,13) Tekniske erhvervsuddannelser 2,64 (2,03) 7,17 (8,52) Merkantile erhvervsuddannelser 1,25 (0,98) 5,53 (5,02) Social - og sundhedsuddannelser 1,06 (0,42) 3,64 (4,83) EGU og STU 0,32 (0,21) 1,23 (1,13) STX (inkl. IB) 29,07 (30,65) 44,92 (45,33) HHX 6,14 (5,55) 15,52 (12,85) HTX 3,44 (2,68) 5,00 (5,39) HF 0,00 (0,03) 5,58 (6,65) Andet 5,05 (4,86) 9,70 (9,15) Sum 100,00 100,00 Den samlede rapport over uddannelsesvalget kan ses på (Rapporten åbnes fra forsiden under rubrikken Aktuelt) Næste UU INFO udkommer oktober

Via Center for Undervisningsmidler og UU går sammen om kursus for udskolingslærere

Via Center for Undervisningsmidler og UU går sammen om kursus for udskolingslærere UU INFO Maj 2013 Nyt fra ledelsen 15+ samarbejdet side 3-4 Bekymringsmærker - et initiativ i 95 % målsætningen side 5-6 Ny APP side 7-8 UU hjælper unge i gang med fritidsjob side 9-10 Ledelsesfokus på

Læs mere

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse Parat til uddannelse? de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse DEA 2011 1 Indhold DEL 1 Centrale tal om de unges uddannelsesvalg og frafald DEL 2 De unge frafaldstruede historier og indsigter DEL

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

Hvem er de unge ledige?

Hvem er de unge ledige? Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Anne Görlich, Mette Pless, Noemi Katznelson og Pia Olsen Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Hvem

Læs mere

"Alle unge vil gerne have et godt liv"

Alle unge vil gerne have et godt liv Unge uden job og uddannelse i hovedstadsregionen Region Hovedstaden "Alle unge vil gerne have et godt liv" Sammenfatning af hovedanalyse om unge uden job og uddannelse i hovedstadsregionen Unge uden job

Læs mere

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I Sydkysten Færdig med skolen, i gang med ungdomsuddannelsen Det kan siges meget kort Færdig med skolen, i gang med ungdomsuddannelsen og sådan tænker og handler langt de

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20... Juni 2012 1 Indhold Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 7: Side 10: Side 12: Side 16: Side 18: Side 19: Indhold og

Læs mere

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen 2015 Tre nye reformer samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen Indhold Sammenhængen mellem de tre reformer... side 4 Hovedelementerne i de tre reformer... side 6

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse Oktober 2013 LÆRINGSKATALOG Hvordan understøttes uddannelsespålæg Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse PROJEKTRESULTATERNE - KORT FORTALT Vejen til at

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Køge Handelsskole Institutionsnummer: 259401 Journalnr.: 087.24K.391 Dato: 4. april 2014 Underskrift: Ole Hoier, bestyrelsesformand

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere

Unge ledige i Københavns Kommune

Unge ledige i Københavns Kommune Unge ledige i Københavns Kommune En analyse af unge ledige uden uddannelse December 2007 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Anbefalinger...4 2. Indledning og metode...7 2.1

Læs mere

Slutevaluering på projekt Klar til Uddannelse, juni 2010

Slutevaluering på projekt Klar til Uddannelse, juni 2010 Slutevaluering på projekt Klar til Uddannelse, juni 2010 Udarbejdet af projektets medarbejdere: Ester-Helene Vinther Frei og Thomas Bedsted Jørgensen, samt projektleder Henry Hansen Resume: Det er ikke

Læs mere

EFFEKTANALYSE ERHVERVSGRUND- UDDANNELSEN

EFFEKTANALYSE ERHVERVSGRUND- UDDANNELSEN Til KL og Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EFFEKTANALYSE ERHVERVSGRUND- UDDANNELSEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. Hovedkonklusioner 3 3. Hvem er egu-eleverne? 5 3.1

Læs mere

BILAG TIL UNGEANALYSEN

BILAG TIL UNGEANALYSEN BILAG TIL UNGEANALYSEN Bilag 1: Statistik vedrørende de unge Bilag 2: Udvikling af tilbud til de unge Bilag 3: Unge cases Bilag 4: Dataindsamlingsmetode Bilag 1: Statistik vedrørende de unge 1. Frafald,

Læs mere

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG Læring fra udviklingsprojekter om BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Design og layout: Wanek & Myrner December

Læs mere

Frivilligt baserede mentorprogrammer

Frivilligt baserede mentorprogrammer Frivilligt baserede mentorprogrammer 1 Resume og konklusioner...3 1.1 Projektets formål... 3 1.2 Projektets hovedkonklusioner... 3 2 Mentorkorpset...5 2.1 Formålet med projektet... 5 2.2 Målgrupperne...

Læs mere

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 - Midtvejsevaluering af erfaringer og foreløbige virkninger i importforsøget Af Dorte Stenbæk Hansen og Nadja Lund-Sørensen Direktoratet for

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Evaluering. Marts 2013

Evaluering. Marts 2013 Evaluering Marts 2013 Indhold 1. Indledning 3 1.1... Datagrundlag... 4 2. Sammenfatning 5 3. Organisering og ressourcer 7 4. Projektets aktiviteter 8 Sammenhængen mellem de enkelte aktiviteter... 8 4.1

Læs mere

Niende klasse og hvad så?

Niende klasse og hvad så? Mette Pless og Noemi Katznelson Niende klasse og hvad så? - en midtvejsrapport om unges uddannelsesvalg og overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og arbejde Center for Ungdomsforskning 2005 Forord

Læs mere

Ungdom på erhvervsuddannelserne. Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber

Ungdom på erhvervsuddannelserne. Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber Ungdom på erhvervsuddannelserne Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber Rikke Brown Arnt Louw Vestergaard Noemi Katznelson Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus Universitet Erhvervsskolernes

Læs mere

Motivation i. erhvervsuddannelserne. Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen.

Motivation i. erhvervsuddannelserne. Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen. Motivation i erhvervsuddannelserne Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen Anden delrapport Rikke Brown Noemi Katznelson Center for Ungdomsforskning,

Læs mere

CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING UNGE PÅ KANTEN AF UDDANNELSESSYSTEMET. Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde

CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING UNGE PÅ KANTEN AF UDDANNELSESSYSTEMET. Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING UNGE PÅ KANTEN AF UDDANNELSESSYSTEMET Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde Unge på kanten af Uddannelsessystemet - Metoder og virkning af relationsbaseret

Læs mere

Virksomhedens sociale engagement Afklaring og integration af udsatte grupper

Virksomhedens sociale engagement Afklaring og integration af udsatte grupper Virksomhedens sociale engagement Afklaring og integration af udsatte grupper Beskrivelse og evaluering af eksisterende praksis på Virksomhedens sociale engagement: Afklaring og integration af udsatte grupper

Læs mere

Unges uddannelsesvalg i tal

Unges uddannelsesvalg i tal Unges uddannelsesvalg i tal - Midtvejsrapport i forsøgs- og udviklingsprojektet Fremtidens Valg og Vejledning Tilde Mette Juul og Mette Pless Center for Ungdomsforskning Institut for Læring og Filosofi

Læs mere

MIDTVEJSRAPPORT INDSATSERNE I:

MIDTVEJSRAPPORT INDSATSERNE I: MIDTVEJSRAPPORT EVALUERING AF BRUG FOR ALLE UNGES OMRÅDEINDSATS 2011-2014 UNDERVISNINGSMINISTERIET INDSATSERNE I: KORSKÆRPARKEN OG SØNDERPARKEN, FREDERICIA URBANPLANEN OG SUNDHOLMSKVARTERET, KØBENHAVN

Læs mere