Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer"

Transkript

1 Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr af 15. december 2010 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang merkantil. Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag 6. Uddannelsesordning er udstedt i forlængelse af, at der er trådt ny bekendtgørelse i kraft pr. 1. januar 2011 til erstatning for bekendtgørelse nr. 328 af 28. april Der er ikke sket indholdsmæssige ændringer i forhold til den hidtil gældende uddannelsesordning. Til afsnit 1 Uddannelsens formål og opdeling Kontoruddannelse med specialer er pr.1. juli 2008 en trindelt uddannelse, idet de hidtidige uddannelser Kontorservice og Kundekontaktcenteruddannelsen er etableret som trin i specialet Administration. Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsen har ligeledes etableret et trin i Handelsuddannelse med specialer svarende til Kundekontaktcenteruddannelsen. Den fælles jobprofil i to selvstændige uddannelser betyder, at elever, der vil uddannes inden for kundekontaktcenter, bør vejledes om de forskellige betingelser for efterfølgende at fortsætte i enten kontoruddannelsens speciale Administration eller handelsuddannelsens specialer Salg eller Service. Til afsnit 2 Uddannelsens varighed og struktur m.v. Ad 2.3 Skoleperiodernes placering, længde og indhold Skolen fastlægger antallet af skoleperioder og specialefagenes fordeling på skoleperioderne. Se dog nedenfor vedrørende de to offentlige specialer. Det faglige udvalg anbefaler, at bundne specialefag, som i målbeskrivelsen har karakter af introduktion, placeres så tidligt som muligt i forløbet. Det faglige udvalg finder derfor, at skolerne med henvisning til erhvervsuddannelseslovens 60 (skoleophold medregnes ikke i prøvetiden) kan afvikle det første skoleophold inden for de første 3 måneder, hvor specialefagets indhold tilsiger det. Undervisningen skal tilrettelægges, så valgfrie specialefag og erhvervsrettet påbygning kan indgå i en vekselvirkning med de bundne specialefag, hvor emnet og indholdet i det valgfrie fag tilsiger dette. Det kan f.eks. være valgfrie fag af mere værktøjspræget karakter f.eks. IT, skriftlig kommunikation mv., som har til formål at Side 1 af 20

2 støtte og udbygge elevens kompetence, før eleven fortsætter med de bundne specialefag, eller valgfrie fag, som skal støtte elevens læring i ken på særlige områder. Skoleperiodernes placering i trinnet Kontorservice i specialet Administration Det faglige udvalg anbefaler, at skolemodulerne for de 3 bundne specialefag gennemføres i en matrix fordelt på 4 og 3 dage. Der bør indgå elementer fra alle 3 bundne specialefag allerede på det første modul, så eleven introduceres til de fleste af de arbejdsopgaver, som eleven vil møde i forløbet. 2. skoleperiode på 3 dage gennemføres efter godt ½ års forløb og bygger oven på såvel det indledende modul som de erfaringer, som eleven har opnået gennem ken. Modulet samler de resterende mål for de 3 bundne specialefag. Den første skoleperiode/de første 4 dages skoleundervisning bør gennemføres så tidligt som muligt, da modulet indeholder elementer, som er grundlag for arbejdsopgaver, som eleverne vil møde meget tidligt i forløbet. Derfor skal skoleperioden ikke afvente, at prøvetiden er overstået. Den afsluttende prøve er placeret som sidste skoleperiode af 2 dages varighed. Hovedforløbet ca. 1 4 dage md. bundne specialefag valgfrie fag (kan opdeles i flere moduler) 3 dages bundne specialefag Den afsluttende prøve Skoleperiodernes placering i trinnet Kundekontaktcenteruddannelsen i specialet Administration Hovedforløbets skoleundervisning består af bundne specialefag og eventuelt valgfri specialefag. For at elev og virksomhed kan målrette uddannelsen til den aktuelle virksomheds arbejdsområde (inbound, outbound m.v.), gives mulighed for at vælge blandt et antal specialefag, der kan støtte udviklingen af elevens kompetencer. Det er derfor væsentligt i vejledningen af elev og virksomhed såvel ved indgåelse af uddannelsesaftale som ved valg af valgfrie specialefag, at skolen vejleder om elevens behov for at udbygge sine kompetencer i forhold til det niveau inden for IT og dansk, som eleven har ved overgang til hovedforløbet. Skoleperiodernes placering for specialet Lægesekretær For elever, der uddannes i specialet lægesekretær (offentlig administration), veksler skoleundervisningen med uddannelse således: Hovedforløbet ca. 3 3 uger mdr. skole ca. 4 6 mdr. 3 uger skole 3 5 mdr. 3 uger skole 3 5 mdr. 4 uger skole 3 5 mdr. 2 uger fagprøve Side 2 af 20

3 Det faglige udvalg anbefaler, at undervisningen i de offentlige specialer tilrettelægges på en sådan måde, at der er en sammenhæng mellem de enkelte specialefagsområder ud fra den af de udbydende skoler i fællesskab udarbejdede matrix. Skoleperiodernes placering for specialet Offentlig administration For elever, der uddannes i specialet Offentlig administration, veksler skoleundervisningen med uddannelse således: Hovedforløbet ca. 4 4 uger mdr. skole ca. 4 6 mdr. 4 uger skole 4 6 mdr. 5 uger skole 4 6 mdr. 2 uger fagprøve Det faglige udvalg anbefaler, at undervisningen i de offentlige specialer tilrettelægges på en sådan måde, at der er en sammenhæng mellem de enkelte specialefagsområder ud fra den af de udbydende skoler i fællesskab udarbejdede matrix. Skoleperiodernes placering for specialet Spedition og shipping I specialet Spedition og shipping bør de 2 introducerende specialefag på Spedition og shipping være gennemført inden for henholdsvis de første 3 og de første 6 måneder af den 2 årige uddannelse. Ad 2.4 Slutmålene for specialet Administration kan nu nås ad to veje; - via et grundforløb på op til 76 ugers varighed og med de adgangskrav, som er nævnt i bekendtgørelsesbilagets punkt 3.5 eller - via trinet med kontorservice/kundekontaktcenter. Den hidtidige standardmerit er videreført i trindelingen, så elever, der opnår uddannelsesbevis for trin 1 enten Kontorservice eller Kundekontaktcenter, kan fortsætte direkte på hovedforløbet i specialet Administration. Disse elever skal dog som udgangspunkt have en ekstra uges undervisning i skriftlig kommunikation i forhold til de elever, der har taget det 76 ugers grundforløb. Formålet med at supplere med specialefaget Skriftlig kommunikation (vejledende uddannelsestid 1 uge) er udover at øge elevens kommunikative kompetence også at forberede eleven på fagprøvens projektarbejde. Se bekendtgørelsesbilagets punkt 2.4. Ad 2.5 Elever, der har bestået højere handelseksamen, er fritaget for dele af den obligatoriske undervisning; - i specialet Revision er eleverne fritaget for det bundne specialefag Introduktion til revision - i specialet Spedition og shipping vælges valgfrie specialefag svarende til 2-4 uger Side 3 af 20

4 - i specialet Økonomi er eleverne fritaget for det bundne specialefag Introduktion til Økonomi Til afsnit 4 Kompetencemål for hovedforløbet Skolen Den enkelte elev skal opleve, at der er progression i forhold til skolebaggrund. Den teoretiske undervisning må ikke være en gentagelse i forhold til grundforløb eller andre adgangsveje til hovedforløbet. Hvor emner, som eleverne har beskæftiget sig med på grundforløbene, tages op igen i hovedforløbene, er det væsentligt, at eleverne oplever en progression. Elevernes umiddelbare genkendelse af emnet fra tidligere skal derfor erstattes med en oplevelse af at lære mere. Undervisningsforløb kan tilrettelægges med - Stigende sværhedsgrad, fx i sprogfærdighed - Stigende kompleksitet, fx at færdigheder eller begreber skal anvendes i situationer af stigende kompleksitet eller at færdigheder skal anvendes i nye situationer - Stigende krav om at kunne sætte i sammenhæng eller se forskelle - Stigende krav om selvstændighed i opgaveløsningen Praktikken Det faglige udvalg har til brug for uddannelsesplanlægning udarbejdet vejledende planer for specialerne. Planerne kan hentes på udvalgets hjemmeside (www.kontor.uddannelsesnaevnet.dk og ), og målene fremgår desuden af Elevplan. Udvalgets fastlæggelse af mål og tilhørende oplæringsfunktioner tager udgangspunkt i taksonomien Kende, Kunne og eherske; - Kende: Eleven kender og kan gøre rede for virksomhedens praksis. Eleven skal informeres om virksomhedens praksis på området og have en overordnet forståelse af områdets betydning og sammenhæng med andre områder. - Kunne: Eleven kan under vejledning eller i samarbejde med andre løse arbejdsopgaverne inden for området evt. på en sådan måde, at eleven udfører dele af en arbejdsopgave selvstændigt. - eherske: Eleven kan ved afslutningen af uddannelsen udføre opgaverne inden for området selvstændigt fra start til slut. Eleven kan formidle sin viden og erfaring, dvs. forklare andre om opgaveløsningen. Udvalgets fastlæggelse af taksonomi for målene skal sikre overensstemmelse med taksonomien for fagene, således at indlæring på niveauer Kende, Kunne, eherske følger indlæring på niveauerne egynder, Rutineret,. Med henblik på at nå målene for uddannelsen skal virksomheden tilrettelægge uddannelsen sådan, at eleven får mulighed for i slutningen af tiden at arbejde selvstændigt under anvendelse af de færdigheder, der er erhvervet gennem uddannelsens forskellige funktioner. Den praktiske oplæring skal desuden understøtte udviklingen af elevens personlige kvalifikationer og udvikle elevens evne til samarbejde og til at løse nye problemstillinger. Side 4 af 20

5 I løbet af perioden afholdes mindst 3 evalueringssamtaler. Den første samtale afholdes umiddelbart inden prøvetidens udløb. Praktikplanen drøftes ved evalueringssamtalerne og ajourføres løbende. Sammenhæng mellem mål og fleksible oplæringsfunktioner Udvalgets mål giver mulighed for, at elev og virksomhed kan sammensætte relevante oplæringsfunktioner gennem et pointsystem i specialet Administration og trinnene kontorservice og Administration Der er fastlagt et antal obligatoriske oplæringsfunktioner inden for de enkelte mål, og derudover vælger elev og virksomhed blandt et antal oplæringsfunktioner for at nå målet. Kravet til det samlede omfang og dybden af oplæringsfunktioner vurderes i forhold til målene gennem et pointsystem: - Specialet Administration; 140 point. - net Kontorservice; 100 point og der er ikke knyttet obligatoriske oplæringsfunktioner til målene i Kontorservice. - net Kundekontaktcenter; 100 point og der skal indgå mål fra hvert af de 5 arbejdsområder, som målene er opdelt i. For de følgende specialer er der ligeledes taget højde for, at målenes tilhørende oplæringsfunktioner kan tilpasses stedets funktioner; - Advokatsekretær; der udvælges relevante arbejdsområder på advokatkontoret til oplæring i sagsbehandling - Lægesekretær; der vælges funktioner for sygehus eller almen lægepraksis. Praktikken er for Sygehus opdelt i 6 områder, mens målene for almen lægepraksis er opdelt i 7 områder For de øvrige specialer, Offentlig Administration, Rejseliv, Revision, Spedition og shipping og Økonomi består målene af obligatoriske oplæringsfunktioner. Det fremgår af de følgende oversigtsskemaer, hvilke skolefag og mål, der indgår i uddannelsen, herunder hvilket eller hvilke kompetencemål, det pågældende fag/mål understøtter. Nærmere beskrivelse af indholdet af de enkelte skolefag og mål findes sidst i denne uddannelsesordning. Side 5 af 20

6 Tabel 1 - Fagenes bidrag til kompetencemålene - skoledelen af hovedforløbet Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål jf. bekendtgørelsen for faget Vejledende tid Kontorservice Kundekontaktcenter Specialerne Specialefag undne specialefag Administration 1,2 uge 3, 4 Kommunikation og Service Rutineret 0,6 uge x 1, 2, 4, 6 Planlægning og Service Rutineret 0,4 uge x 2, 5, Informationshåndtering Rutineret 0,4 uge x 10, 11 Grundlæggende forretningsforståelse egynder 0,6 uge x 8, 9, 12 Grundlæggende telekommunikation egynder 0,6 uge x 8, 9, 14 Grundlæggende kundeservice og kundekommunikation egynder 1,0 uge x 12, Anvendelse af IKT i et kundekontaktcenter egynder 0,6 uge x 13, 15 Samarbejde og samarbejde i teams egynder 0,6 uge x 16, 19, 20, 22, 23 Den administrative medarbejder 3,4 uger 3 uger 3 uger x 3, 14, 17 Skriftlig kommunikation 1,0 uge x Kun bundet for de elever, der allerede har gennemført 1. trin og herefter gennemfører 2. trin, Administration. Dermed bliver antal bundne uger i alt 4,0 uge på Administration, 2. trin. Advokatsekretær 8 uger 25 Retssystemet og advokaten 1,4 uge x 24, 25, 26 Aftale- og køberet 0,8 uge x 24, 25, 26 Inkasso 1,2 uge x 24, 25, 26 Insolvensretten 0,8 uge x 24, 25, 26 Handel med fast ejendom 1,2 uge x 24, 25, 26 Person-, familie- og arveret 1,2 uge x Side 6 af 20

7 16, 17, 18, 29 Faglig kommunikation og informationsteknologi Faget bidrager til Fagnavn følgende kompetencemål jf. bekendtgørelsen 24, 25, 26 Selskaber og personlige virksomheder 24, 25, 26 Lejeret Lægesekretær (offentlig administration) for faget Vejledende tid Kontorservice Kundekontaktcenter Specialerne 1,0 uge x 0,4 uge x 13 uger 5 uger x 27, Sundhed og sygdom 3,8 uger x 19, 20, 27, Sundhedsadministration I 4,2 uger x 28, 30, Offentlig administration 13 uger 20, 34 Politik og økonomi 3,4 uger x 16, 19, 32 Organisation og samarbejde 4 uger x 31 Lovgivning 3,2 uger x 17, 31, 33, Kommunikation 2,4 uger x Rejseliv 7 uger 37, ranchestruktur 0,8 uger x 35, 37, Markedsføring af rejselivsydelser 2,4 uger x 18, 35, 37 Salgskanaler og distribution 1,6 uger x 16, 17, 36 Salgspsykologi 1,4 uger x 36, Rejsegeografi 0,8 uge x Revision 6 uger 38, 40 Introduktion til revision 1 uge x 41, ogføring og registrering 1 uge x 41, Eksternt regnskab I 1 uge x 41, Revision I 1 uge x 41, Revision II 1 uge x 41, Skat, moms og afgifter I 1 uge x Spedition og shipping 5 uger 42 Introduktion 1 uge x - eleven skal vælge et af følgende to generelle fag; Side 7 af 20

8 Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål jf. bekendtgørelsen for faget Vejledende tid Kontorservice Kundekontaktcenter Specialerne 43, Generel spedition 2 uger x 43 Generel shipping 2 uger x - eleven skal vælge et af følgende liniefag; 44, 45 Vej 2 uger x (kan kun vælges, hvis faget Generel spedition er valgt) 44, 45 Fly 2 uger x (kan kun vælges, hvis faget Generel spedition er valgt) 44, 45 Sø linietransport 2 uger x 44, 45 Sø trampfart 2 uger x (kan kun vælges, hvis faget Generel shipping er valgt) Økonomi 6 uger 46 Introduktion til økonomi 1 uge x 49 ogføring, registrering og likviditet 1 uge x 49 Moms og afgifter 1 uge x 49 udgettering 1 uge x 49 Økonomistyring I 1 uge x 49 Årsregnskab for selskaber 1 uge x Valgfri specialefag Advokatsekretær (kan benyttes på Administration) 24 ehandling af betalingsstandsning, konkurs og tvangsakkord 24 Ekspedition af dødsboskifte 24 Rådgivning og adm. ved overdragelse af fast ejendom 24 Tvangsauktion Rejseliv (kan benyttes på 2 uger x 0,6 uge 0,6 uge 0,6 uge 0,4 uge 2 uger x Side 8 af 20

9 Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål jf. bekendtgørelsen for faget Vejledende tid Administration ) 37 ranchejura i rejseliv 1 uge 35 Markedsføring af serviceydelser 1 uge 35, 36 Service og international kulturforståelse 1 uge 35, 36 Turistinformationsservice 1 uge 35 Udvikling og markedsføring af familieevents 1 uge 35 Værdibaseret turisme 1 uge Revision (kan benyttes på Økonomi og Administration) 1,2 4 uger Kontorservice 41 ogføring i praksis 0,6 uge 41 Eksternt regnskab II 1 uge 41 Eksternt regnskab III 0,6 uge 41 Selskabsbeskatning 0,4 uge 41 Skat, moms og afgifter, II 0,6 uge 41 Skattemæssige afskrivninger 0,6 uge 41 Skattemæssig behandling af værdipapirer 0,6 uge 41 Udvidet regnskab for revisionselever 0,6 uge 41 Udvidet skat for revisionselever 0,6 uge 41 Virksomhedsbeskatning 0,6 uge 41 Økonomistyring I 1,0 uge Spedition & shipping 4 uger x (kan benyttes på Administration ) 45 Farligt gods og miljø 1 uge 42, 45 Flyspeditør 1 uge 45 Lager- og terminalbehandling 1 uge 42 Logistik I inden for spedition 1 uge 42 Logistik II inden for spedition 1 uge 45 Multi-modale transporter 1 uge 42, 45 Skibsmægler 1 uge Kundekontaktcenter Specialerne x Side 9 af 20

10 Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål jf. bekendtgørelsen for faget Vejledende tid Kontorservice 42, 45 Sø transport/linie 1 uge 45 Søret 1 1 uge 45 Told 1 uge 45 Transportret 1 uge 42, 45 Vejspeditør 1 uge Økonomi (kan benyttes på Revision, Spedition & shipping og Administration ) 2-4 uger x 49 Ekstern vurdering 1 uge 49 Erhvervsbeskatning 1 uge 49 Likviditetsstyring 0,6 uge 49 Produktionsstyring og økonomi 1 uge 46, 48 Projektstyring og økonomi 1 uge 49 Økonomistyring II 1 uge Fælles valgfrie specialefag for - Administration (samt kontorservice og kundekontaktcenter) - Advokatsekretær - Rejseliv - Revision - Spedition & Shipping - Økonomi 20, 22, Adm. af varemodtagelse og reklamationer 1-3 uger 0-4 uger Kundekontaktcenter Specialerne 3-7 uger AMU 0,2 uge X 20, 22, 23 Administration i indkøb AMU 0,4 uge X 20, 22, 23 Administrationens rolle i salg, indkøb AMU 0,2 uge X og lager 8 Administration i salg Rutineret 1,0 uge x 10 Administration og service Rutineret 1,0 uge x 5, 18 Anv. af regneark til statistik AMU 0,2 uge X 5, 18 Anv. af regneark til talbehandling AMU 0,6 uge x X 5, 18 Anv. af store datamængder i regneark AMU 0,2 uge X 18 Applikationsudvikl. i databaseprogram AMU 0,5 uge X Side 10 af 20

11 Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål jf. bekendtgørelsen for faget Vejledende tid Kontorservice Kundekontaktcenter Specialerne 22 Arbejdsløshedsforsikring 2,0 uge X 22 Arbejdsmarkedets opbygning 0,6 uge X 20, 22, 23 Arbejdsmarkedsmedarbejderen som 0,8 uge X vejleder 22 Arbejdsret 0,6 uge X 9 rugerservice og oplysningsvirksomhed Rutineret 1,0 x 22 oligfinansiering 1,0 uge X 8, 9 rancherettet telekommunikation Rutineret 0,4 uge X 22 udgettering 1,0 uge X 22 utiksopbygning 1,0 uge X 22 yggelovgivning og byggeteknologi 1,0 uge X 22 Debitor-, kreditor- og lagerstyring 1,0 uge X 5, 18 Design og automatisering af regneark AMU 0,4 uge x X 5, 18 Det administrative arbejde ved planlægning AMU 0,6 uge x X og redigering af hjemmesider 22 Det sociale sikkerhedsnet og samspil 0,6 uge X mellem sociale ydelser 12, 18 Digital kommunikation 1 Rutineret 1,0 x x 12, 18 Digital kommunikation 2 1,0 x x 15 E-design og brugervenlighed Rutineret 1,0 x 5, 18, 22 EDI ved disponering og varebestilling AMU 0,4 uge x X 5,18 Effektiv anvendelse af - og kalendersystem AMU 0,2 uge X 5,18 Effektiv anvendelse af tekstbehandling AMU 0,2 uge X 18, 22 E-handel 1,0 uge X 22 Ejendom, niveau 1 olig og ejendom I 0,6 uge X 22 Ejendom, niveau 2 olig og ejendom 0,6 uge X II 22 Ejendom, niveau 3 olig og ejendom 0,8 uge X III 18 Elektronisk journalisering AMU 0,6 uge X 18, 20, 22 Fakturahåndtering i et ERP system AMU 0,2 uge X 17 Forretningsengelsk 1,0 uge X Side 11 af 20

12 Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål jf. bekendtgørelsen for faget Vejledende tid Kontorservice Kundekontaktcenter Specialerne 17 Forretningstysk 1,0 uge X 1 Generel salgsteknik Rutineret 1,0 uge x 3, 5,18 Grafisk præsentation 1,0 uge x X 22 Grundlæggende regelforståelse 0,4 uge X 22 Indkomstopgørelse og skatteberegning AMU 0,4 uge X for erhvervsdrivende personer 18 Instal. og konfig. af IT-software til AMU 0,4 uge X adm. funkt. 18 Integration af administrationssystemer AMU 0,6 uge X 12 Integrerede administrationssystemer Rutineret 1,0 uge x 17, 18 Intern support og udd. behovsdækning AMU 0,4 uge X for it-medarbejder 22 International handel (import og eksport) 1,0 uge X 17 Jobrelateret fremmedsprog med basalt AMU 1,0 uge X ordforråd 17 Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret AMU 1,0 uge X ordforråd 17 Kommunikation og konflikthåndtering AMU 0,6 uge X - service 11 Kunde- og kerneværdier i e-butikken Rutineret 1,0 uge x 8, 9 Kundeservice og kundekommunikation Rutineret 1,0 uge x 4, 10, 17, Kvalitet og service 1,0 uge x x X Køberrådgivning 1,0 uge X 19, 22 Lean-kortlægning af værdistrøm i administration AMU 0,4 uge X 22 Logistik 1,0 uge X 22 Løn og lovgivning. 1,0 uge X 14 Markedskommunikation Rutineret 1,0 uge x 19 Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser AMU 0,4 uge X Side 12 af 20

13 Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål jf. bekendtgørelsen for faget Vejledende tid Kontorservice Kundekontaktcenter Specialerne 22 Moms og afgifter 1,0 uge X 22 Mæglerfaglig introduktion 1,0 uge X 22 Møde- og konferencetilrettelæggelse AMU 0,6 uge X 17 Notat og referatteknik AMU 0,6 uge X 18 Oprette brugerflader og udskrifter i AMU 0,4 uge X databaser 22 Opstilling af finansieringsplan AMU 0,4 uge X 19, 22 Optimering ved 5S af den administrative AMU 0,2 uge X funktion 8 Personlig kommunikation og service Rutineret 1,0 uge x X 15 Planlægning og redigering af internetsider Rutineret 1,0 uge x for administrative medarbejdere 18 Praktisk webopbygn. og vedligehold. AMU 0,6 uge X af virksomhedens websider 13, 19 Projektorienteret arbejde AMU 0,4 uge x 15 Projektudvikling og gennemførelse AMU 0,4 uge x 8, 9, 17 Præsentationsteknik og personlig 1,0 uge x X fremtræden 13 Registrering af aftaler i kundekontaktcenter Rutineret 1,0 uge x 22 Salg og markedsføring 1,0 uge X 10 Salgsorienteret kundeservice 1,0 uge x 19 Samarbejde i grupper i virksomheden AMU 0,4 uge X 5, 18 Samarbejde om dokumenter AMU 0,2 uge X 22 Skattemæssig beh af kapitalgevinster AMU 0,4 uge X og -tab 15 Skriftlig fremstilling egynder 1,0 uge x 3, 14, 17 Skriftlig kommunikation 1,0 uge x X 3, 14,17 Skriftlig kommunikation - virksomhedens AMU 0,8 uge X image 15 Systematisk informationssøgning på Rutineret 1,0 uge x Internettet 19 Teambuilding for selvstyrende grupper AMU 0,4 uge X Side 13 af 20

14 Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål jf. bekendtgørelsen for faget Vejledende tid Kontorservice Kundekontaktcenter Specialerne 6, 13,19 Teamwork og arbejdsplanlægning 1,0 uge x x X 8, 9 Telekommunikation 2 Rutineret 1,0 uge x 10 Telemarketing 1,0 uge x 19 Udarbejdelse af projektrapport AMU 0,4 uge X 19 Udarbejdelse og bearbejdning af store AMU 0,2 uge X tekster 22 Varetagelse af adm. opgaver i personalesager AMU 0,6 uge x 17, 18 Webdesign og kommunikation 1,0 uge x 22 Virksomhedens kapitalbehov 0,4 uge X 22 Økonomistyring i den offentlige sektor 1,0 uge x 22 Årsregnskab for selskaber 1,0 uge x Side 14 af 20

15 Tabel 2 - Fag beskrevet med højere præstationsstandard i medfør af hovedbekendtgørelsen, 29, stk. 2. Fagnavn for faget Vejledende tid ygger oven på faget: Den administrative medarbejder II Faglig kommunikation og informationsteknologi II Ekspert 3 uger Den administrative medarbejder Ekspert 5 uger Faglig kommunikation og informationsteknologi International handel II Ekspert 1 uger International handel (import, eksport) Kommunikation II Ekspert 2,4 uger Kommunikation Lovgivning II Ekspert 3,2 uger Lovgivning Organisation og samarbejde II Ekspert 4 uger Organisation og samarbejde Politik og økonomi II Ekspert 3,4 uger Politik og økonomi Sundhedsadministration II Ekspert 4,2 uge Sundhedsadministration I Sundhed og sygdom II Ekspert 3,8 uger Sundhed og sygdom Udvidet skriftlig kommunikation Ekspert 1,0 uge Skriftlig kommunikation Tabel 3 Praktikuddannelsens bidrag til kompetencemålene Aktiviteten bidrager til følgende kompetencemål jr. bekendtgørelsen 1,7, 10, 11, 15, 20, 21, Praktikmål Kontorservice undne () eller valgfrie (V) Kundekontaktcenter undne () eller valgfrie (V) Specialerne undne () eller valgfrie (V) Fælles for trinnene kontorservice og kundekontaktcenter samt specialerne Administration, Advokatsekretær, Rejseliv, Revision, Spedition og shipping samt Økonomi A. Introduktion til virksomheden Side 15 af 20

16 Specialet Administration 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ekstern kontorservice V 1, 2, 3, 4, 5, 6 C. Intern kontorservice V 8, 9, 14. Udvikling og vedligeholdelse V af kunderelationer 10 C. Forretningsforståelse V 11, 12 D. IKT V 13, 15 E. Samarbejde og teambuilding V 17, 20, 22, 23.1 Kommunikation og service 17, 20, 22, 23.2 Kommunikation og service V 16, 19, 22 C.1 Administrative opgaver og sagsbehandling 16, 19, 22 C.2 Administrative opgaver og V sagsbehandling 22 D.1 Regnskabs- og økonomifunktioner 22 D.2 Regnskabs- og økonomifunktioner V 18 E.1 IT-anvendelse 18 E.2 IT-anvendelse V Specialet Advokatsekretær 17, 18, 20. Formidling og service 16, 18, 19, 24, 25, 26 16, 18, 19, 24, 25, 26 C.1 Sagsbehandling/administrative opgaver C.2 Sagsbehandling/administrative opgaver Specialet Lægesekretær - hvis oplæringen foregår på sygehus 20, 21, 30, 1. Introduktion / sygehus Strategisk planlægning og udvikling / sygehus Journalbearbejdning (EPJ og DRG) / Sygehus 17, 27, Kommunikation og korrespondance / Sygehus 18, 27, Administration og sagsbehandling / Sygehus 16, 19, 27, 28, 6. Ved uddannelsens afslutning / V Side 16 af 20

17 Sygehus - hvis oplæringen foregår i almen lægepraksis 20, 21, 30, 1. Introduktion / Almen lægepraksis Strategisk planlægning og udvikling / Almen lægepraksis Journalbearbejdning (EPJ og DRG) / Almen lægepraksis 17, 27, Kommunikation og korrespondance / Almen lægepraksis 18, 27, Administration og sagsbehandling / Almen lægepraksis Laboratorie- og hjælpefunktioner / Almen lægepraksis 16, 19, 27, 28, 7. Ved uddannelsens afslutning / Almen lægepraksis Specialet Offentlig administration 20, 21, Introduktion ved uddannelsens start 32, 2. Strategisk planlægning og udvikling 17, 31, 32, Kommunikation og korrespondance 18, 31, Administration og sagsbehandling udget og regnskab Personale og løn 16, 19, 31, 32, Ved uddannelsens afslutning Specialet Rejseliv 17, 18, 20, 35,. Formidling og service 16, 18, 19, 36, 37 17, 18, 20, 39, 40 16, 18, 19, 38, 41 C. Ordrebehandling/sagsbehandling Specialet Revision. Formidling og service C. Revisionsopgaver Specialet Spedition og shipping Side 17 af 20

18 17, 18, 20, 43. Formidling og service 16, 18, 19, 42, C. Sagsbehandling/administrative 44, 45 opgaver 17, 18, 20, 47, 48 16, 18, 19, 46, 49 Specialet Økonomi. Formidling og service C. Økonomi og regnskabsopgaver Til afsnit 5 Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og uddannelsen Vejledende plan for de 2 offentlige specialer, For at sikre sammenhæng i uddannelsesforløbet, udarbejder stedet en samlet plan for elevens praktiske uddannelse. Planen udarbejdes i forbindelse med indgåelse af uddannelsesaftalen og indsendes sammen med denne til skolen. Planen forudsættes drøftet og koordineret mellem stedet og skolen, sådan at den praktiske del af uddannelsen giver eleven mulighed for at anvende og erkende den teoretiske viden fra skoleundervisningen i en praktisk tværfaglig sammenhæng i relation til løsningen af arbejdsopgaver på forskellige niveauer. Planen for den praktiske uddannelse skal tage hensyn til skoleperiodernes placering og indhold. I stedet for at udarbejde en papirbaseret plan kan stedet benytte Elevplan til at oprette en plan og tilknytte aktiviteter. Såfremt der oprettes et forløb i Elevplan, erstatter det stedets pligt til at fremsende en plan til skolen. Til afsnit 6 edømmelse og beviser mv. Ad 6.3 Den afsluttende fagprøve Eleven skal ved fagprøven vise, at målene for specialet er nået. Fagprøven skal derfor afspejle det, der er særligt for det enkelte speciale, og skal vise såvel dybden som bredden i det pågældende speciale. Sigtet med fagprøven er, at eleven skal kunne - formulere en ide og fastsætte mål, - planlægge og gennemføre en aktivitet inden for et afgrænset arbejdsområde på stedet og - evaluere egen indsats i forhold til de fastsatte mål. Ved ideudvikling, planlægning og gennemførelse af aktiviteten skal eleven kunne inddrage teoretiske og praktiske forhold fra hele uddannelsen, herunder information af og samarbejde med andre i processen. Inden for de givne rammer skal ele- Side 18 af 20

19 ven kunne forholde sig til helhed og sammenhænge og kunne fordybe sig i et problemfelt af relevans for elevens speciale. Endelig skal eleven kunne evaluere egen indsats i forhold til de fastsatte mål. Eleven skal ved fagprøven beskæftige sig med en arbejdsopgave, og hvordan den kan løses i virksomheden. En fagprøve kan ikke alene beskæftige sig med et teoretisk emne eller alene være en beskrivelse, men skal relateres til virksomheden og skal vise, at eleven kan vurdere, analysere, reflektere, bedømme eller på anden måde forholde sig selvstændigt til opgaven, og hvordan den kan løses i virksomheden. Det er den skole, hvor eleven har gennemført de bundne specialefag, der har ansvar for at tilrettelægge og afholde forløbet af fagprøven. For de specialer, hvor struktur og tilrettelæggelse bevirker, at næstsidste skoleperiode omfatter valgfri undervisning, skal skolen sikre, at fagprøveforløbet også her gennemføres med den krævede vejledning og forberedelse på skoleophold på samme måde, som det kan ske ved bundne specialefagsforløb. Fagprøvens organisering Fagprøven gennemføres som et projekt, der forberedes i den næstsidste skoleperiode, hvor eleven formulerer sin opgave i samarbejde med en lærer. Den fagprøveansvarlige skole skal sørge for at planlægge den dialog og tidsplan, der skal til, for at sikre, at - eleven i samarbejde med virksomheden udarbejder en problemformulering - opgaveformuleringen godkendes - eleven kan modtage vejledning fra skolen om praksisrelaterede og teoretiske overvejelser i perioden frem til afleveringen af dokumentationen. I den sidste skoleperiode skal en skoles lokaler og øvrige undervisningsudstyr inden for normal undervisningstid så vidt muligt være til rådighed for eleven. I den sidste skoleperiode har eleven krav på den vejledning, som følger af de normale regler for undervisningens gennemførelse, og som på grundlag af bekendtgørelsen nærmere er beskrevet i skolens lokale undervisningsplan. Elevens virksomhed inddrages i problemformuleringen, således at der er mulighed for støtte og bistand i virksomheden til det videre arbejde, og så det konstateres, at det er muligt at behandle den stillede problemformulering i virksomheden. Her tænkes specielt på følsomme oplysninger mv. I den efterfølgende periode skal eleven have mulighed for informationssøgning i virksomheden eller på anden måde inddrage konkret viden og information fra virksomheden i forbindelse med fagprøveprojektet. Skolen skal i samspillet med elev og virksomhed løbende sikre, at eleven forfølger målet fra fagprøveformuleringen. Da en elev ikke skal indstilles til fagprøve, og fagprøveproduktet ikke skal antages, for at eleven kan komme til mundtlig eksamination, er det væsentligt, at skolen så tidligt som muligt vejleder elev og virksomhed, hvor skolen vurderer, at eleven er i risiko for at dumpe til fagprøven. Det faglige udvalg støtter derfor, at Side 19 af 20

20 skolerne afholder midtvejssamtaler eller lignende tæt dialog, hvor det sikres, at eleven er på rette vej. Dialogen skal også ske med virksomheden, som skal kende sit ansvar for, at eleven sikres såvel information og støtte som tid til at gennemføre projektet i virksomheden. Dokumentation for opgaven sker som forudsat i problemformuleringen i et relevant medie og afleveres inden for et tidspunkt fastsat af skolen. I forhold til formålet med fagprøven og slutmålene for uddannelsen må dokumentationen omfatte en høj grad af skriftlighed, og dokumentationen skal som udgangspunkt omfatte en skriftlig rapport. Det lokale uddannelsesudvalg Det er den skole, hvor eleven har gennemført de bundne specialefag, der har ansvar for at tilrettelægge og afholde forløbet af den afsluttende prøve, og det faglige udvalg vægter, at det sker i samråd med det lokale uddannelsesudvalg. Derfor skal skolen efter afholdelse af prøver orientere det lokale uddannelsesudvalg om resultatet af de gennemførte prøver med henblik på at drøfte, hvorvidt forløbet har givet anledning til at justere tilrettelæggelsen og gennemførelsen, herunder justere den lokale undervisningsplan og den heri indeholdte bedømmelsesplan. Side 20 af 20

Specialefagskatalog. Administration

Specialefagskatalog. Administration Specialefagskatalog Administration Specialet Administration Specialet Administration retter sig bredt mod virksomheders administrative og merkantile arbejdsområder, uanset om virksomheden er beskæftiget

Læs mere

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration 2009-2010 25-06-2009 Side 1 af 13 Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af fire afdelinger

Læs mere

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale i økonomi

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale i økonomi Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale i økonomi Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af tre afdelinger på Roskilde Handelsskole, Bakkesvinget 67, 4000 Roskilde. Afdelingen

Læs mere

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale Revision FSR/Danske revisorer

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale Revision FSR/Danske revisorer Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Revision FSR/Danske revisorer Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af tre afdelinger på Roskilde Handelsskole. Afdelingen har

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Det merkantile grundforløb HG Ringsted Næstved Vordingborg Haslev ZBC Zealand Business College Handelsskolevej 3 4700 Næstved Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Uddannelsen...

Læs mere

Lokal undervisningsplan for UCH. Hovedforløb Administration

Lokal undervisningsplan for UCH. Hovedforløb Administration Lokal undervisningsplan for UCH Hovedforløb Administration 1 sfortegnelse LOKAL UNDERVISNINGSPLAN... 3 FOR KONTORUDDANNELSEN MED SPECIALET ADMINISTRATION PÅ UCH... 3 1. GENERELT FOR SKOLEN... 3 1.1 Praktiske

Læs mere

Administration. Revision. Salg. Auto

Administration. Revision. Salg. Auto Specialefag for Kontor og Handelsuddannelsen Administration Økonomi Revision Salg Auto Undervisningssted Handelsskolen København Nord Multihuset Lundtoftevej 93 2800 Kgs. Lyngby Tlf.: 8852 6300 www.knord.dk

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Merkantile grundforløb

Merkantile grundforløb Merkantile grundforløb Følgende erhvervsuddannelser er henført til denne indgang: 1) Detailhandelsuddannelse med specialer 2) Finansuddannelsen 3) Generel kontoruddannelse. 4) Handelsuddannelse med specialer

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION

PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION AFTALEPERIODE: VIRKSOMHED: ELEV: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er et vigtigt grundlag, som er med til at sikre,

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN Bygningsmaler Hovedforløbet Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Alle bekendtgørelser og vejledninger kan læses

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Lokal undervisningsplan Fællesindgangen Merkantil Vejen Business College 2013-14. (Gælder for elever startet efter 1.7. 2012)

Lokal undervisningsplan Fællesindgangen Merkantil Vejen Business College 2013-14. (Gælder for elever startet efter 1.7. 2012) Lokal undervisningsplan Fællesindgangen Merkantil Vejen Business College 2013-14 (Gælder for elever startet efter 1.7. 2012) Senest revideret marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0. Generelt om Vejen Business

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen.

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. En arbejdsbeskrivelse af Kaspar Liebst Bundgaard og Michael Jensen Ifølge lovgivningen 1 på erhvervsuddannelsesområdet,

Læs mere

Info bog RENGØRINGSTEKNIKER & SERvIcEaSSISTENT

Info bog RENGØRINGSTEKNIKER & SERvIcEaSSISTENT Infobog RENGØRINGSTEKNIKER & serviceassistent Det er vigtigt at udvikle og fastholde virksomhedens ansatte. Giv dem en praktisk og bred uddannelse, der løfter både personen og virksomheden. Hvad er en

Læs mere

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor)

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 64 Offentligt Udkast af 2. november 2005 Fremsat den {FREMSAT} af Bertel Haarder Forslag til Lov om uddannelsen til pædagog (professionsbachelor) Kapitel 1 Formål

Læs mere

PRAKTIKPLAN FOR ØKONOMI

PRAKTIKPLAN FOR ØKONOMI PRAKTIKPLAN FOR ØKONOMI AFTALEPERIODE: VIRKSOMHED: ELEV: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er et vigtigt grundlag, som er med til at sikre, at

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Udarbejdet i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.8 2014 1 Revideret juli 2014 og ikrafttrædelse 1.8 2014 Generelle oplysninger

Læs mere

Sammenhæng mellem skole og praktik

Sammenhæng mellem skole og praktik Sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering af skolers og virksomheders arbejde med at understøtte sammenhæng i tekniske erhvervsuddannelsers hovedforløb Sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og trin 2 Generelle del LUU Nov. 2012 Rev. Juni 2014 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01 www.sosu-syd.dk

Læs mere

Kontoruddannelsen i Vendsyssel. Supplerende valgfrie specialefag

Kontoruddannelsen i Vendsyssel. Supplerende valgfrie specialefag Kontoruddannelsen i Vendsyssel Supplerende valgfrie specialefag Kvalitet og service... 4 Salg og markedsføring... 5 Grafisk præsentation... 6 Skriftlig kommunikation... 7 Præsentationsteknik og personlig

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 8. juni 2015: Bemærk præcisering på side 5 nederst i forhold til optagelse.dk og på side 16, 3. afsnit ift. ikrafttrædelsesbestemmelser.

Læs mere

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Lager og terminaluddannelsen Marts 2012

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Lager og terminaluddannelsen Marts 2012 Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet Marts 2012 1 1. GENERELT FOR AMU NORDJYLLAND 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn:, Sofievej 61, 9000 Aalborg. Tlf.: 96 33 22 11 er en moderne uddannelsesinstitution

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere