Referat af møde i den fælles kompetencecenterledelsesgruppe Onsdag den 2. februar 2011, kl , i Regionshuset, Århus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde i den fælles kompetencecenterledelsesgruppe Onsdag den 2. februar 2011, kl. 13.00 16.00, i Regionshuset, Århus"

Transkript

1 Olof Palmes Allé 15 DK 8200 Aarhus N Referat af møde i den fælles kompetencecenterledelsesgruppe Onsdag den 2. februar 2011, kl , i Regionshuset, Århus Deltagere Søren Paaske Johnsen (SPJ), forskningsoverlæge, centerleder, KCN Karen Marie Lyng (KML), speciallæge, sektionsleder, KCØ Bente Nørgaard (BN), overlæge, centerleder, KCS Paul Bartels (PBa), cheflæge, faglig leder, RKKP sekretariatet Anne Marie Sigsgaard Hansen (AMSH), fuldmægtig, RKKP sekretariatet Birgitte Randrup Krog (BRK), NIP projektleder, souschef RKKP sekretariatet Maybritt Pedersen (May), chefsekretær, RKKP sekretariatet (referent) Dato Ref.: may Tel Side 1 Afbud Niels Reichstein Larsen, chef for Projektafdelingen og EKK, KCØ Dagsorden 1. Velkomst Præsentation af sekretariatet 2. Mødeplan for gruppen 1. halvår Kadence Sted Videokonference Dagsorden (faste punkter) Bilag uddelt på mødet: Udkast til mødekalender for Etablering af fælles organisation Involvering af medarbejdere (temadag) fælles hjemmeside, navn, brevpapir m.m. 4. Kommunikation ud om ny ledelsesgruppe i området 5. Referat fra 1. styregruppemøde den Bilag 1: Dagsorden med bilag. Bilag uddelt på mødet: opgaveliste til udarbejdelse af handleplan 6. Tilrettelæggelse og arbejdsdeling i forhold til skal projekterne (SST, SUM)

2 7. Tilrettelæggelse og arbejdsdeling: Stratificering og ressourcetildeling til databaserne Færdiggørelse af stratificeringskonceptet Ansøgningsrunde 2011 Bilag uddelt på mødet: Opfølgning på styregruppens forslag til ændringer af stratificeringskonceptet. 8. Prioritering af arbejdet med fremtidig videns og arbejdsdeling sekretariat og kompetencecentre imellem (Endeligt mål: forslag til styregruppen om fremtidig organisering skal fremsendes senest ). 9. De parkerede ansøgninger vedrørende bl.a. datafangst fra Patobank og LPR Der efterspørges en fælles ansøgning fra de involverede kompetencecentre. Hvordan kommer vi videre? Bilag 2: Ansøgninger til IT udviklingspuljen fra DCLR/CSC, DBCR, KCR og DKLS 10. Finansiering af kompetencecentrene (den fremadrettede basisfinansiering) (KCS) 11. Evt. Bilag, som udsendes med referatet Mødekalender 2011 (punkt 2) Opgaveliste til handleplan (punkt 5 + 8) Projektet vedrørende afvikling af dobbeltregistreringer januar 2011 (punkt 6) UDKAST Handlingsplan for projektet: Afvikling af dobbeltregistreringer (punkt 6) Analysen af kvalitetsoplysninger på sundhedsområdet (punkt 6) Opfølgning på styregruppens forslag til ændringer af stratificeringskonceptet + stratificeringskoncept v. 1.0 anno (punkt 7) Side 2

3 REFERAT 1. Velkomst Paul Bartels (PBa) bød velkommen til mødet med en introduktion af sekretariatet. 2. Mødeplan for gruppen 1. halvår Udkast til mødeplan for 2011 blev uddelt og tilrettet (bilag). Møderne afholdes månedligt, som udgangspunkt på en onsdag fra til 13.00, de fire centre er vært på skift. o Eventuelle ad hoc møder forsøges afviklet som videomøder o Søren Paaske Johnsen og Bente Nørgaard undersøger markedet ift. muligheder og udgifter til etablering af videokonferencefaciliteter Søren Paaske Johnsen har fået et tilbud og melder tilbage til mhp. beslutning om etablering af egne faciliteter. Kompetencecentrene vurderer selv, hvem der skal deltage i møderne i forhold til antal og relevans. Ved forfald bør man sende en substitut med kompetence til at træffe beslutninger om dagsordensatte punkter. udarbejder referat til internt brug i løbet af 5 arbejdsdage. Referatet fremsendes til mødedeltagerne mhp. kommentering/rettelser og inkooperering af disse, hvorefter det betragtes som godkendt. Kun ved væsentlige uenigheder gennemgås referatet på efterfølgende møde mhp. godkendelse. Dagsordenen vil som faste punkter indeholde: o Nyt fra RKKP styregruppen o Et emne fra Opgavelisten (se dagsorden, bilag nr. 1) o Orientering fra diverse fælles fora o Orientering fra kompetencecentrene 3. Etablering af fælles organisation Fælles temadag Der skal planlægges fælles temadag ultimo marts/primo april i Vejle for de ca. 45 ansatte i KC/NIP. Som introduktion til dagen vil Per Busk, formand for styregruppen, komme med et indlæg om tankerne bag RKKP og det fremtidige samarbejde. Paul Bartels kontakter Per Busk for mulige datoer, som Doodles til ledelsesgruppen hurtig respons er påkrævet af hensyn til fastsættelse af dato og indhold. I mellemtiden opfordres alle til at komme med input til dagens indhold. Stikord: formål med dagen, modstand mod forandring, innovation hvordan tænker vi nye tanker? Navn Navnet er Regioners Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram forkortet som RKKP. Sekretariatet kontakter en grafiker for at få udarbejdet en designmanual med logo til brevpapir, PPpræsentationer, hjemmeside m.m. Side 3

4 Hjemmeside Karen Marie Lyng oplyste, at KCØ er påbegyndt en større renovering af deres hjemmeside, men der er enighed om hurtig etablering af en fælles hjemmeside for RKKP og starter ud med en pragmatisk løsning, hvor målgruppen i første omgang er fagfolk, og indholdet er kontaktinfo og oplysning om organisation samt link til hjemmesiderne for kompetencecentrene + NIP. Sekretariatet er tovholder på opgaven. Karen Marie Lyng opfordrede til deling af dokumenter på fælles fildelingssted. Sekretariatet undersøger mulighederne. Projectplace eller Dropbox (lavpraktisk) kan være mulige løsninger. 4. Kommunikation ud om ny ledelsesgruppe i området I samarbejde med fællessekretariatet udsender Danske Regioner invitation til orienteringsmøde i Danske Regioner den , kl om stratificeringskonceptet. Målgruppen er formandskaber for de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser, NIP formandskaber, formandskaber for DMCG og DMCGdatabaser, de videnskabelige selskaber, IKAS, Lægevidenskabelige Selskaber (tidligere Dansk Medicinsk Selskab), IKAS og Sundhedsstyrelsen. 5. Referat fra 1. styregruppemøde den Paul Bartels refererede kort fra det første møde i RKKPs styregruppe, hvor der er stor opbakning til udviklingsarbejdet med databaserne. Styregruppen er udvidet med en observatørplads til DMCG med overlæge Henrik Harling som repræsentant. I forhold til stratificeringsprojektet stillede styregruppen spørgsmålstegn ved det hensigtsmæssige i at værdisætte del ydelserne. Dette er taget til efterretning med efterfølgende justering af stratificeringskonceptet, således at det fremsendes med samlede årsværk. Der bibeholdes en version med timefordeling som et internt arbejds /styringsredskab for kompetencecentrene/den fælles ledelsesgruppe med bemærkning om, at der kan aftales individuel fordeling af timerne i årsværket. Dette sikrer endvidere, at ressourcer til ydelserne kan justeres jf. databasernes konkrete behov. Angående det Rådgivende Udvalg havde man drøftet et bredt kontra smalt forum. Konklusionen var, at det vigtigste er at sikre, at de faglige selskaber føler sig repræsenteret via udvalget. Udvalget skal fungere som rådgivere for styregruppen og den fælles kompetencecenterledelsesgruppe i RKKP. Kompetencecentrene er ikke en del af det Rådgivende Udvalg, men deltager i møderne. Kompetencecentrene deltager ikke i styregruppemøderne, dog deltager Niels Reichstein Larsen som repræsentant for Region Hovedstaden. Paul Bartels vil tage spørgsmålet om kompetencecentrenes deltagelse op med styregruppens formand. 6. Tilrettelæggelse og arbejdsdeling i forhold til skal projekterne (SST, SUM) Emnet blev kun kort berørt. Processen vedrørende dobbeltregistreringsprojektet er iværksat af Sundhedsstyrelsen (se bilag). Side 4

5 7. Tilrettelæggelse og arbejdsdeling: Stratificering og ressourcetildeling til databaserne Se under punkt 5 vedrørende justering af timefastsættelseskoncept. Sekretariatet sørger for tilretning af stratificeringskonceptet, som udsendes med referatet. Tidsplanen for færdiggørelse, formidling og implementering af stratificeringskonceptet samt ansøgningsrunde 2010 blev gennemgået. Det blev foreslået at skyde ansøgningsfristen for databaserne til torsdag den og behandling af ansøgninger/udsendelse af bevillingsindstillinger til styregruppen til den Sekretariatet kontakter Danske Regioner desangående. Ligeledes skal Sundhedsstyrelsen verificere, at skemaet kan være opdateret og klar til online inddatering. (Red. Ændringen af datoerne er godkendt af Danske Regioner og styregruppens formand, og styregruppemødet er flyttet til den , kl ). Udmøntningen af puljemidler skal ske med udgangspunkt i stratificeringen. Regionernes databasepulje, regionernes it udviklingspulje og puljen for infrastruktur for klinisk kræftforskning bliver slået sammen til en fælles pulje. RKKP har ansvar for udmøntningen af puljen for 2012, og Bente Nørgaard påpegede, at der er behov for afklaring af hvilke af disse midler, der er øremærkede. Det er understreget, at RKKP udelukkende kan varetage udmøntning af bevillinger relateret til de kliniske kvalitetsdatabaser og ikke bevillinger til Dansk CancerBiobank. Karen Marie Lyng gjorde opmærksom på, at den nuværende bemanding i kompetencecentrene næppe er tilstrækkelig, hvis de opgaver, der beskrives i stratificeringskonceptet skal løses. Det betyder, at der på sigt skal ske hjemtagning af ydelser, der p.t. leveres til databaserne via eksterne leverandører. Det er forventeligt, at stratificeringsprojektet medfører sammenlægning af beslægtede områder for at sikre databasers fortsatte eksistens. 8. Prioritering af arbejdet med fremtidig videns og arbejdsdeling sekretariat og kompetencecentre Opgavelisten blev omdelt og gennemgået på dagens møde. Listen er kommenteret og godkendt på styregruppemøde den Den tilrettede version udsendes med referatet i Word format. Fællessekretariet har indledt dialog med Sundhedsstyrelsen mhp. afklaring af adgang til LPR data i alle kliniske kvalitetsdatabaser. Her vil muligheden for, at dataleverancer fra LPR sker til ét center (KCØ) mhp. distribution til de andre centre blive holdt for øje. Den mødes Paul Bartels med Sundhedsstyrelsen til drøftelse af det kommende samarbejde, og kompetencecentrene opfordres til at fremsende fællessekretariatet et estimat på udgifterne for dataudtræk inden (Red: Jf. mail fra Bente Nørgaard den estimerer KCS udgifterne til ca kr. for 2010 (for 6 ikke NIP databaser). For NIPs vedkommende er estimatet ca kr.) Dataejerskab og driftskrav (oppetid): Der skal defineres fælles standarder for alle 4 centre. Punktet sættes på dagsordenen til næste møde. Den deltager Paul Bartels i møde med Indenrigs og Sundhedsministeriet samt DMCG vedr. udmøntningen af de midler i Kræftplan III, der er afsat til styrket monitorering og kvalitetsdatabaserne på Side 5

6 området. Ledelsesgruppen opfodres til at sende deres input forud for mødet. 9. De parkerede ansøgninger vedrørende bl.a. datafangst fra Patobank og LPR I 2010 var der fire ansøgninger til Regionernes fælles IT udviklingspulje, der omhandlede anvendelse af data fra Patobank. Det drejer sig om Dansk Blærecancer Register (DBCR), Dansk Kolorektal Cancer Database (KRC), Dansk Lungecancer Register (DLCR) og Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening (DKLS). Bevillingen blev udsat mhp. en fælles ansøgning. De involverede opfordres til snarest at fremsende fælles ansøgning med specifik beskrivelse af det generiske til Paul Bartels. 10. Finansiering af kompetencecentrene (den fremadrettede basisfinansiering) (KCS) Punktet blev ikke eksplicit drøftet, se punkt Evt. I forlængelse af drøftelse af stratificeringskonceptet blev umiddelbare konsekvenser overvejet: Årsrapporter skal foreligger 6 måneder efter lukning af indtastningsvinduet. De 3 årige bevillinger kan fraviges ved manglende aflevering af rapporter. Samtlige databaser skal lave et årshjul (hos KCS og KCN er dette allerede indeholdt i kontrakterne). Det forventes, at Sundhedsstyrelsen fremover vil stille krav om, at indholdet af revisionspåtegninger specificeres, ligesom det må forventes, at der forlanges variabellister for al indhold i databaserne, og at Sundhedsstyrelsen fremover udelukkende kan godkende indsamling af oplysninger relateret til det gældende indikatorsæt samt prognostiske faktorer. Overskueliggørelse og standardisering af økonomien i databaserne er et påkrævet indsatsområde. Databaserne fører regnskab i mange varierende systemer efter forskellige principper, og der findes eksempler, hvor nogle databaser betaler betragtelige beløb for at benytte økonomisystemerne. Paul Bartels har stillet forslag om en model, hvor bevillingerne deponeres i Danske Regioner, databaserne har råderet over pengene, og RKKP varetager bogholderifunktionen. Ved en efter snak drøftede Bente Nørgaard, Birgitte R. Krog og Paul Bartels behov for teambuilding i den fælles kompetencecenterledelsesgruppe og var enige om, at det vil være en god idé at udstrække et møde i den fælles kompetencecenterledelsesgruppe til et 24 timers seminar. Side 6

Vejledning 2014 vedr. udmøntning af Regionernes Udviklingspulje for Klinisk Kvalitet gældende for alle landsdækkende kliniske databaser og DMCG

Vejledning 2014 vedr. udmøntning af Regionernes Udviklingspulje for Klinisk Kvalitet gældende for alle landsdækkende kliniske databaser og DMCG Vejledning 2014 vedr. udmøntning af Regionernes Udviklingspulje for Klinisk Kvalitet gældende for alle landsdækkende kliniske databaser og DMCG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Baggrund...

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN 2007 Vejledning for Inspektorordningen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Inspektor; Kvalitetssikring; Kvalitetsudvikling;

Læs mere

Basiskrav for landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser

Basiskrav for landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser N O T A T Basiskrav for landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund s. 2 2. Klinisk kvalitetsdatabase s. 3 3. Organisatoriske basiskrav s. 4 4. Sundhedsfaglige basiskrav

Læs mere

Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg

Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Referat Mødedato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt 15:00 : Sluttidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.4/rådhuset Søren Gytz Olesen, Niels Dueholm,

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Sted Klarskovgård, Comwell, Korsør Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

REFERAT af 4. september 2013

REFERAT af 4. september 2013 REFERAT af 4. september 2013 Bestyrelsesmøde nr. 69 i BO-VEST Malervangen 1, Glostrup. Torsdag den 4. september 2013 kl. 16.30 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

OKTOBER 2014 REGION HOVEDSTADEN EVALUERING AF ENSTRENGET OG VISITERET AKUTSYSTEM FREM TIL 1. APRIL 2014 ENDELIG RAPPORT

OKTOBER 2014 REGION HOVEDSTADEN EVALUERING AF ENSTRENGET OG VISITERET AKUTSYSTEM FREM TIL 1. APRIL 2014 ENDELIG RAPPORT OKTOBER 2014 REGION HOVEDSTADEN EVALUERING AF ENSTRENGET OG VISITERET AKUTSYSTEM FREM TIL 1. APRIL 2014 ENDELIG RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 5. januar 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde

Læs mere

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer.

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Bestyrelsen. Efter sidste generalforsamling bestod bestyrelsen

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 13. august 2014 kl. 10.00 P-35-12 Jens Hintze (Advokat Lars Søndergaard) mod Amagerbanken A/S under konkurs (Advokat Boris K. Frederiksen) Indledning

Læs mere

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Fredag d. 28. marts 2014 kl. 10.00 hos Rockwool Rockwoolvej 2 9500 Hobro Christine B Henriksen, DI Organisation for erhvervslivet Erik Mortensen Value Stream

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

Juni 2010 EVALUERING. af model for anvendelse af trepartsmidler til kompetenceudvikling KL/KTO/SHK

Juni 2010 EVALUERING. af model for anvendelse af trepartsmidler til kompetenceudvikling KL/KTO/SHK Juni 2010 EVALUERING af model for anvendelse af trepartsmidler til Indhold Forord 3 Sammenfatning 4 Udmøntning af modellen... 4 Anvendelse af kompetencemidlerne... 5 Forslag og ønsker til fremtidig model...

Læs mere

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Forfattere: Pernille Byskov, Bo Smith, Allan Christiansen, Michael Bech Petersen, Inger-Marie Hansen, Helle Liedecke, Carina Robanke, Anne Grethe

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Bilag 8 Samarbejde og rapportering

Bilag 8 Samarbejde og rapportering Bilag 8 Samarbejde og rapportering Version 0.9 05-05-2014 Indhold VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 1 INDLEDNING... 5 2 PROJEKTLEDELSESMETODE OG UDVIKLINGSMETODE... 6 2.1 UDVIKLING AF PROTOTYPE FOR SYSTEMETS

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget

Innovations- og Medborgerskabsudvalget Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 2. juni 2014 Sted Mødelokale 4 Afbud Leif Rothe Rasmussen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/13123 Orientering

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 26. oktober 2012, fra kl. 9.00 til 11.30 Fredag 26. oktober 2012,

Læs mere

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere