Baggrund: Forslag til dagsorden er udarbejdet i hht. årsplanen og aftalt med formanden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baggrund: Forslag til dagsorden er udarbejdet i hht. årsplanen og aftalt med formanden"

Transkript

1 Punkt 1, bilag 1 Udvalg: FUHA formandskab Dato: 10. juni 2011 kl Emne: Forslag til dagsorden Baggrund: Forslag til dagsorden er udarbejdet i hht. årsplanen og aftalt med formanden Indstilling: Til godkendelse Bemærkninger: 1) Godkendelse af dagsorden 2) Godkendelse af referat fra sidste møde i formandskabet Bilag 2.1: Indstillingsnotat Bilag 2.2: Referat fra møde den 16. marts 3) Drøftelse af efteruddannelsesmuligheder for hospitalstekniske assistenter Bilag 3.1: Indstillingsnotat Bilag 3.2: Oplistning af muligt AMU-tilbud 4) Censorliste 2011 Bilag 4.1: Indstillingsnotat Bilag 4.2: Censorliste ) Endelig godkendelse af ansøgningsskema som praktikplads for audiologiassistentelever Bilag 5.1: Indstillingsnotat Bilag 5.2: Ansøgningsskemaer til praktikplads for audiologiassistentlever 6) Forslag til dagsorden for udvalgsmøde den 24. august Bilag 6.1: Indstillingsnotat 7) Meddelelser Bilag 7.1: Indstillingsnotat 8) Evt.

2 Punkt 2, bilag 1 Udvalg: FUHA formandskab Dato: 10. juni 2011 kl Emne: Godkendelse af referat fra formandskabsmøde 16. marts Baggrund: Referat fra formandskabsmøde har været udsendt til godkendelse. Der indkom et par sproglige korrektioner, som er rettet. Indstilling: Til godkendelse Bemærkninger:

3 Referat Udvalg: FUHA Dato: 16. marts 2011 kl Emne: Referat fra mødet Til stede: Dorte Jeppesen, Danske Regioner, formand Simon Heidemann, TL næstformand Lotte Meilstrup, FOA, næstformand John Steffensen, sekretariatsleder SEVU Karen Therkildsen, konsulent, referent Forslag til dagsorden 1) Godkendelse af dagsorden 2) Godkendelse af referat fra sidste møde Bilag 2.1: Indstillingsnotat Bilag 2.1: Referat fra møde den 7. okt ) Forvaltning af FUHAs ansvar vedr. afsluttende prøve Bilag 3.1: Indstillingsnotat Bilag 3.2: FUHAs rolle ved afsluttende prøve Bilag 3.3: Retningslinjer for samarbejde med LUU om afsluttende prøve Bilag 3.4: Retningslinjer for udpegning af censorer Bilag 3.5: Censorvejledning 4) Regnskab 2010 Bilag 4.1: Indstillingsnotat Bilag 4.2: Årsregnskab og revisionsprotokol ) Budget 2011 Bilag 5.1: Indstillingsbilag Bilag 5.2: Forslag til budget ) Dagsorden for udvalgsmøde den 13. april Bilag 6.1: Indstillingsbilag 7) Meddelelser Bilag 7.1. Indstillingsbilag 8) Evt.

4 Ad 1) Godkendelse af dagsorden Dorte Jeppesen bød velkommen til sit første møde som formand for udvalget. En kort præsentationsrunde. Dagsordenen blev godkendt, idet Simons ønske om at drøfte ny europæisk standard for udlevering af høreapparater blev henvist til pkt. 6, og Lottes ønske om at drøfte efteruddannelse blev henlagt til mødet den 8. juni i overensstemmelse med årsplanen. Ad 2) Godkendelse af referat fra sidste møde Med korrektion af en skrivefejl blev referatet godkendt. Ad 3) Forvaltning af FUHAs ansvar vedr. afsluttende prøve FUHA har på sidste møde drøftet behov for at præcisere udvalgets rolle vedr. gennemførelse af den afsluttende prøve. Sekretariatet havde derfor udarbejdet forslag til: - Retningslinjer for samarbejde med skole og LUU vedrørende afsluttende prøver - Retningslinjer for censorkorps - Censorvejledning I forhold til i dag vil de foreslåede retningslinjer og censorvejledningen betyde, at udvalget på et årligt tilbagevendende møde, på baggrund af tilbagemeldinger fra censorer og LUU, vil få grundlag for at drøfte, hvordan eksamen er forløbet og hvilke initiativer, der evt. skal tages på denne baggrund. Ligeledes vil udvalget årligt skulle udpege censorer. Formandskabet drøftede de fremlagte papirer og var overordnet enige i formålet og strukturen i den foreslåede procedure. Der var der enighed om, at papirerne i denne omgang skulle stadfæste nuværende praksis evt. behov for ændringer vil kunne ske, når der er indhentet flere erfaringer. Formandskabet udtrykte tilfredshed med, at proceduren kunne medvirke til få etableret et vidensgrundlag, der vil kvalificere udvalgets opgavevaretagelse vedr. afsluttende prøve. Censorkorpsets nuværende sammensætning blev drøftet og formandskabet forudså behov for udvidelse af valgmulighederne. De eksisterende principper for honorering af censorer blev fastholdt. Der fremkom forslag til ændringer af konkrete formuleringer i dokumenterne, som sekretariatet vil tilpasse. Med disse ændringer godkendtes dokumenterne til fremlæggelse på mødet med LUU. På mødet med LUU drøftes retningslinjer for samarbejde mellem FUHA, skolen og LUU, mens censorvejledningen incl. honorering af censorer vil være til orientering. Ad 4) Regnskab 2010 John fremlagde årsrapporten for 2010, der viser et underskud på kr. Side 2 af 4

5 Underskuddet skyldes primært, at de to private tilforordnede medlemmer af udvalget henholdsvis forlod udvalget og blev ekskluderet fra udvalget. Det betød manglende indbetalinger på kr. Samtidig er enkelte poster blevet dyrere end budgetteret. Driftsunderskuddet betyder, at udvalget pr. den 31. december 2010 har en negativ egenkapital på kr. Den negative egenkapital er indtil videre dækket af SEVUs egenkapital. Det er tidligere aftalt, at parterne i udvalget vil ansøge om dækning af beløbet gennem overenskomstmidlerne. Regnskabet blev drøftet og det aftaltes, at sekretariatet tilskriver organisationerne om at undersøge muligheden for at dække den negative egenkapital efter følgende fordelingsnøgle: 50 pct. Danske Regioner kr. 25 pct. TL kr. 25 pct. FOA kr. Herefter indstilledes regnskabet til godkendelse på førstkommende møde. Ad 5) Budget 2011 John fremlagde forslag til budget Budgettet indebærer udgifter til sekretariatets drift (personale, lokaler, it mv.) på kr samt udgifter til udvalgets arbejde (møder, censorer, udvikling af informationsmateriale mv.) på ca. kr Finansiering af budget 2011 vil ske efter nye kriterier, idet et beløb, der svarer til parternes hidtidige bidrag til sekretariatets drift foreslås betalt af parterne efter den sædvanlige fordelingsnøgle, mens udvalgets resterende udgifter, som besluttet på udvalgets møde 11. nov. 2010, finansieres ved opkrævning af svendeprøvegebyrer fra private høreklinikker, der ikke bidrager til sekretariatets drift. Formandskabet drøftede forslag til budget og finansiering heraf og konstaterede, at det var et meget stramt budget, der ikke gav udvalget mulighed for at iværksætte initiativer uden at medtænke særskilt finansiering. Formandskabet indstillede budgettet til godkendelse på førstkommende udvalgsmøde. Ad 6) Dagsorden for udvalgsmøde den 13. april Karen fremlagde det udsendte forslag til dagsorden for udvalgets møde med LUU i Odense. Lotte gav udtryk for ønske om, at drøftelser om udviklingsredegørelserne blev tildelt tilstrækkelig tid og opmærksomhed. Det besluttedes, at gennemføre en indledende drøftelse på mødet og herefter bede LUU om at fortsætte drøftelserne og fremsende et skriftligt bidrag til FUHA. Den færdige udviklingsredegørelse forventes at skulle indsendes til undervisningsministeriet i slutningen af september. Side 3 af 4

6 Simon bad om, at evt. konsekvenser af den nyligt udsendte europæiske standard for virksomheder, der udleverer høreapparater, indgår i drøftelserne om udviklingsredegørelsen. Dorte fandt det vigtigt, at udvalget drøfter udviklingen på sygehusene og sygehusenes krav til de færdiguddannedes kompetencer og især neurofysiologiassistenternes mulighed for ansættelse. Dorte gjorde opmærksom på, at mødets drøftelser havde tydeliggjort behov for at fællesmødet bliver suppleret med et særskilt udvalgsmøde. Det aftaltes, at fællesmødet berammes til kl , hvorefter FUHA har et kort møde til egne punkter frem til kl Med disse bemærkninger blev dagsordenen godkendt. Ad 7) Meddelelser En konkret henvendelse om godkendelse af praktiksted aktualiserede behovet for præcisering af kravet om tilstedeværelse af færdiguddannede audiologiassistenter i de nyligt godkendte kriterier for godkendelse af praktiksteder. Der var enighed om, at kravet skulle tolkes således, at der kun kræves ansættelse af én færdiguddannet, men at denne person til gengæld skal have mindst to års erfaring efter endt uddannelse. Ad 8) Evt. Intet at referere. Side 4 af 4

7 AMU Uddannelsesmål fra FKB 2695 Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet som kan være relevante for hospitalstekniske assistenter (maj 2011) Kode Titel Varighed Indhold Kvalitet i offentlige serviceydelser Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job Selvledelse og formidling i omsorgsarbejdet Arbejdsmiljø i sosuarbejdet - etik og adfærd Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere Neurorehabilitering af senhjerneskadede Kvalitetsudvikling og akkreditering på sygehusene Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser Konflikthåndtering i sosuarbejdet Deltagelse i udviklings- og aktiveringsprojekter Udvikling og styring af aktiveringsprojekter Forebyggelse af vold og konfliktintervention Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet Innovation (sosu/pæd): Idéudvikling m.m Innovation (sosu/pæd): Gennemførelse og formidling Interkulturel kompetence i jobudøvelsen Vejl. og rådg. af patienter/klienter og pårørende Jobrelateret brug af styresystemer på pc Medarbejderen som deltager i 3 Deltageren kan, inden for AMU-målgruppens funktionsområder, anvende teknikker og metoder, der på eget arbejdsfelt kan bidrage til at sikre kvalitet i leverede offentlige serviceydelser. 2 Deltageren kan forebygge forkerte arbejdsstillinger og nedslidninger i det daglige arbejde, og kan medvirke til at sikre et godt ergonomisk arbejdsmiljø på arbejdspladsen. 4 Deltageren kan være selvledende i jobfunktionen i overensstemmelse med virksomhedens mål, værdier og strategier, herunder tage ansvar for planlægning, gennemførelse og dokumentation af opgaver i egen praksis. Deltageren kan ud fra kendskab til grundlæggende pædagogiske principper tage initiativ til og varetage formidlings- og vejledningsopgaver samt bidrage aktivt til at skabe en lærende kultur i teamet 3 Deltagerne bliver i stand til at forbedre deres fysiske og psykiske arbejdsmiljø set i perspektivet af de mellemmenneskelige relationer i social- og sundhedsarbejdet. 5 På uddannelsen får du redskaber til at virke som mentor for en ny kollega. 3 Deltageren kan anvende neuropædagogiske rehabiliteringsmetoder i indsatsen med rehabilitering af senhjerneskadede. 2 Deltageren kan arbejde med kvalitetsudvikling og akkreditering ud fra viden om Sundhedsvæsenets kvalitetsbegreber og -definitioner og den danske kvalitetsmodel. Deltageren kan gøre opmærksom på uhensigtsmæssige arbejdsgange, forstår formålet med kvalitetsudviklingsarbejdet, herunder akkreditering, og kan indgå i arbejdet med selvevaluering, audits samt opfølgning på resultaterne. Endvidere kan deltageren medvirke til fortsat kvalitetsudvikling og kvalitetsstyring samt bidrage til løsningsforslag ud fra kvalitetscirklen. 1 Deltageren lærer om patientsikkerhed og vigtigheden af at formidle relevant viden og relevante observationer. Deltageren ved, hvem der kan indrapportere utilsigtede hændelser, og kender sin egen forpligtelse til at rapportere utilsigtede hændelser samt proceduren herfor. Deltageren ved, at indrapporteringssystemet har et læringssigte og lærer om kerneårsagsanalyse. 3 Kurset giver deltageren grundlæggende forståelse for konflikters opståen og udvikling samt kompetencer til at håndtere og afslutte dem. Kurset omfatter relevante værdier og bestemmelser i serviceloven/sundhedsloven. 4 Deltagerne skal kunne deltage i den projektorganiserede arbejdsform. 6 Deltagerne skal kunne anvende og udøve ledelse i den projektorganiserede arbejdsform. 10 Forebygge, håndtere og bearbejde konflikter og voldsepisoder i den professionelle hjælperrelation. 3 Deltagerne opnår kommunikationsredskaber og færdigheder i de grundlæggende principper for anerkendende kommunikation. Kurset omfatter relevante værdier og bestemmelser i sundhedsloven, serviceloven eller dagtilbudsloven. 2 Afv. 2 Deltageren kan bidrage til at igangsætte og gennemføre innovative processer inden for social- og sundhedsområdet og det pædagogiske område og medvirke til at vurdere ressourcemæssig bæredygtighed og konsekvenser af de innovative tiltag. Deltageren kan understøtte implementering af innovative tiltag i organisationen, bl.a. gennem formidling og videndeling. 3 Deltageren kan igennem anvendelse af interkulturelle handlemåder og værktøjer professionelt håndtere mødet med etnisk og kulturel forskellighed i sin jobudøvelse. 5 Formålet med kurset er, at deltagerne får styrket deres færdigheder i selvstændigt at kunne vejlede og rådgive patienter, klienter og pårørende. 2 Deltageren har kendskab til et programs brugerflade og anvendelsesmuligheder. Deltageren kan gemme, flytte, slette, kopiere og genfinde filer, f.eks. dokumenter, samt oprette mapper. Deltageren kender forskellige program- og filtyper. 2 Deltageren kan anvende værktøjer og metoder, der fremmer forandringsprocesser i relation til egen jobvaretagelse i faglærte og ufaglærte job.

8 Kode Titel Varighed Indhold forandringsprocesser Personlig udvikling til arbejde og uddannelse Etablering af selvstyrende grupper Teambuilding for selvstyrende grupper 5 Deltageren er i stand til at tilegne sig ny viden og er motiveret til yderligere udvikling og uddannelse, fagligt såvel som personligt, med henblik på at matche omskiftelige behov på arbejdspladsen og arbejdsmarkedet som helhed. 2 Deltageren kan medvirke ved etablering og organisering af selvstyrende grupper. 2 Deltageren kan anvende en lærings- og teamrollemodel samt foretage procesanalyse og efterfølgende iværksætte de støtteaktiviteter, som et team har brug for til fremme af en teamudviklingsproces Kommunikation i teams 3 Deltageren kan forbedre kommunikationen i virksomheden og i teams, herunder løse kommunikationsproblemer og formulere klare krav til meddelelser imellem medarbejdergrupper i virksomhedens organisation Værdibaserede arbejdspladser Videndeling og læring for medarbejdere Håndtering af data i virksomhedens itsystemer Brug af pc på arbejdspladsen 2 Deltageren kan medvirke til at udvikle, formulere og implementere virksomhedens værdier inden for eget arbejdsområde. 3 På baggrund af viden om forudsætninger for videndeling og læring kan deltageren medvirke til at understøtte produktionsgrupper i at være selvudviklende i forskellige arbejdsmæssige sammenhænge. 2 Deltageren kan i forbindelse med anvendelse af virksomhedens it-system anvende gængse metoder til håndtering, indsamling, overføring og registrering af data, og kan beskrive virksomhedens overordnede dataflow. Deltageren kan håndtere data efter gældende regler og lovgivning og kender betydningen/konsekvensen af at anvende gyldige/ugyldige data. 3 Deltageren kan i sit daglige arbejde anvende en pc koblet på virksomhedens netværk, og kan i den forbindelse anvende installeret styresystem, anvende mus og tastatur, logge på netværket, lagre og hente data fra henholdsvis lokale- som fra netværksdrev, samt anvende et installeret antivirusprogram.

9 AMU Uddannelsesmål fra FKB 2791 (AD) Administration som kan være relevante for hospitalstekniske assistenter (maj 2011) Kode Titel Varighed Indhold Målrettet mundtlig kommunikation i adm. arbejde 1 dag Deltageren kan anvende forskellige spørgetekniker til styring af samtalen samt sætte rammer og lægge en strategi for samtalen i forhold til formål. Deltageren kan bidrage til en effektiv opgave- og problemløsning Medarbejderinvolvering i ledelse gennem aktiv lytning og afkodning af kropssprog 3 dg Du lærer at skabe optimale funktionsbetingelser og igangsætte udviklingsprocesser, der fremmer medarbejderens motivation, effektivitet og tilfredhed samt analysere og fastlægge faktorer, der styrker det sociale arbejdsmiljø. Du får kendskab til de krav, der stilles til lederrollen under en udviklingsproces Oprettelse af database til jobbrug Databasevedligeholdelse til jobbrug Oprette brugerflader og udskrifter i database Design og automatisering af regneark 2 dg. Deltageren kan til udførelse af sin jobfunktion og på baggrund af virksomhedens behov oprette en enkel relationsdatabase, f.eks. til styring af varer eller kundeoplysninger. Deltageren kan oprette tabeller og lave forespørgsler. Deltageren kan forstå simpel databaseteori for at kunne oprette databasen hensigtsmæssigt. 1,5 dg. Deltageren kan arbejde i virksomhedens eksisterende databaser med henblik på at finde, oprette, redigere og slette data f.eks. til styring af varer eller kundeoplysninger. Deltageren kan udvælge bestemte data ved hjælp af søgekriterier og således yde service over for kunder og andre interessenter. 2 dg. Deltageren kan udforme brugervenlige skærmbilleder og hensigtsmæssige udskrifter. Deltageren kan integrere data fra databasen med andre programmer, f.eks. andre datakilder, regneark og tekstbehandling. Deltageren kan udforme brugerfladen så fejlindtastninger minimeres og brugeren af databasen får en optimal arbejdssituation. 2 dg. Deltageren kan arbejde med flere ark i samme projektmappe, herunder oprette formler på tværs af flere regneark således at eksempelvis kundelister og lageroptegnelser kan køres sammen. Deltageren kan automatisere regnearket ved hjælp af Side 1 af 4

10 de indbyggede funktioner og faciliteter Jobrelateret brug af styresystemer på pc 2 dg. Deltageren har kendskab til et programs brugerflade og anvendelsesmuligheder. Deltageren kan gemme, flytte, slette, kopiere og genfinde filer, f.eks. dokumenter samt oprette mapper. Deltageren kender forskellige program- og filtyper Kundeservice 3 dg. Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, anvende servicebegrebet ved den direkte kontakt med kunderne, og kan skelne mellem forskellig kundeadfærd samt er bevidst om, at hver adfærd kræver særlig opmærksomhed og serviceniveau. Endvidere kan deltageren yde en kompetent og værdig service over for særlige kundekategorier som fx fysisk handicappede, samt anvende almindelige salgspsykologiske metoder. Endelig kan deltageren, som firmaansat med en formuleret firmapolitik om kundeservice, anvende denne i overensstemmelse med den kompetence vedkommende er tildelt Kommunikation i teams 3 dg. Efter gennemført uddannelse kan deltageren medvirke til at forbedre kommunikationen i virksomheden og i dens teams, herunder isolere og løse kommunikationsproblemer og omsætte væsentlige informationer til beslutning og handling. Deltageren kan forbedre egen kommunikation og derigennem meddele sig med færre fortolkningsmuligheder og skille væsentlige meddelelser fra uvæsentlige. Med henblik på at kunne formulere klare krav til meddelelser imellem medarbejdergrupper i virksomhedens organisation kan deltageren beskrive informationsstrømme i virksomheden. Deltageren kan desuden anvende informationsteknologiske hjælpemidler i arbejdet med kommunikation Uddannelsesplanlægning for medarbejdere 4 dg. Deltageren kan gennem kendskab til enkle kompetenceudviklingsmetoder medvirke til sikring af sammenhængen mellem en virksomheds strategiske mål og anvendelse af metoder til uddannelsesplanlægning. Deltageren kan aktivt og i samarbejde med andre medarbejdergrupper indgå i processen omkring sikring af optimale jobbeskrivelser, herunder beskrivelse af de arbejdsopgaver og kvalifikationskrav der afdækker den enkelte og en afdelings totale uddannelsesbehov. Deltageren kan endvidere medvirke ved planlægning Side 2 af 4

11 45564 Online kommunikation til jobbrug Medarbejderes personlige ressourcer i jobbet Praktikvejledning ad EUDelever/lærlinge Samarbejde i grupper i virksomheden af medarbejderudviklingssamtaler i forbindelse med uddannelsesplanlægning 2 dg. Deltageren kan til varetagelse af sin jobfunktion kommunikere elektronisk ved hjælp af bl.a. , nyhedsgrupper og anden online kommunikation. Deltageren kender regler for god kommunikation og etik. Deltageren har viden om, hvorledes et kommunikationsnetværk er opbygget, både internt i en virksomhed og eksternt i forhold til omverdenen. 4 dg. Deltageren kan ud fra virksomhedens mål skriftligt formulere en personlig vision og handlingsplan for sit eget merbidrag i virksomheden i forbindelse med nye arbejdsopgaver, nye samarbejdsformer og nye samarbejdspartnere. Med baggrund i virksomhedens vision, strategi og mål for en selvstyrende gruppe kan deltageren medvirke til sikring af kundefokus i alle arbejdsopgaver. Deltageren kan i samarbejde med kolleger identificere, prioritere og vælge den handlingsstrategi, der bedst videreudvikler et velfungerende team. 1 dg. Deltagerne kan på baggrund af kendskab til mål for praktik og teori, i elevens erhvervsuddannelse medvirke ved tilrettelæggelse og gennemførelse af elevens praktikperiode i virksomheden. Endvidere kan deltageren anvende relevante planlægnings- og registreringsværktøjer til at understøtte dialogen mellem elev, virksomhed og skole. Deltagerne kan ud fra kendskab til hvordan man som rollemodel påvirker elevens motivation og opfattelse af kvalitet, være med til at sikre elevens udbytte af praktikuddannelsen/ elevens læring i praktikuddannelsen el.lign. 3 dg. Deltageren kan bevidst rette fokus på egen arbejdsindsats i en eksisterende/aktuel arbejds- eller projektgruppe og tilpasse sin arbejdsindsats således at den er med til, at sikre sammenhæng imellem gruppens og virksomhedens mål. Endvidere kan deltageren aktivt indgå i arbejdet med at minimere de processer, der hindrer samarbejde og kan styrke de processer, der fremmer samarbejde i virksomheden. Endvidere kan deltageren bidrage til at understøtte udviklingen af et godt arbejdsmiljø. Side 3 af 4

12 Side 4 af 4

13 Punkt 3, bilag 1 Udvalg: FUHA formandskab Dato: 10. juni 2011 kl Emne: Efteruddannelsesmuligheder for hospitalstekniske assistenter Baggrund: FUHA har på sin årsplan besluttet, at drøfte muligheder for efteruddannelse af hospitalstekniske assistenter i regi af AMU Indstilling: Det indstilles at formandskabet - drøfter de beskrevne muligheder for efteruddannelser og vurderer om der skal arbejdes videre med AMU- efteruddannelsesmulighed i regi af FUHA Bemærkninger: Rammer vedr. AMU-uddannelser: AMU-uddannelser er udviklet af arbejdsmarkedets parter og godkendt af undervisningsministeriet. Det er gratis at deltage på AMU-uddannelser udviklet af EPOS, mens det koster omkring kr. 100,- pr. dag, at deltage på en AMU-uddannelse udviklet af andre efteruddannelsesudvalg. Der ydes ca. 80% af dagpengesatsen i tabt arbejdsfortjeneste i godtgørelse til arbejdsgiveren eller deltageren. Oversigt over AMU-uddannelser i to vedheftede bilag: - AMU Uddannelsesmål fra FKB 2695 Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet, fra Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske område Og Social- og sundhedsområdet - AMU Uddannelsesmål fra FKB 2791 Administration, fra Efteruddannelsesudvalget for Handel. Administration, Kontor og Ledelse (HAKL) Bilagene oplister dels de AMU-uddannelser, som er udviklet i EPOS regi, som kan være relevante for hospitalstekniske assistenter (HTA), dels de AMU-uddannelser, som Syddansk Erhvervsskole (SDE) har fundet fra kontorområdet, som kan være relevante for færdige HTA er. Desuden peger SDE på, at der kan være uddannelser indenfor tandklinikassistentens område, som kan være relevante, men skolen har ikke godkendelse til disse.

14 SDE er godkendt til at udbyde de uddannelser, der er oplistet for det administrative område. SOSU-Fyn er godkendt til at udbyde EPOS uddannelser. HTA er vil kunne tilmelde sig kurserne når du udbydes til blandede hold. Ved efterspørgsel vil skolerne desuden kunne oprette særlige hold for HTA-målgruppen. Parterne i FUHA vil have flg. handlemuligheder, oplistet fra enkel til mere krævende model: - Informere uddannede HTA er om, at AMU-er en mulighed og at de kan deltage på fx vedheftede uddannelser ved individuel tilmelding. Listen kan evt. tilpasses parternes ønsker. - Indgå aftaler med de udbydende skoler om at udbyde særligt relevante uddannelser kun for HTA er - Indgå i dialog med EPOS om udvikling af særlige faglige AMU-uddannelser målrette HTA ers behov

15 Punkt 4, bilag 1 Udvalg: FUHA formandskab Dato: 10. juni 2011 kl Emne: Censorliste 2012 Baggrund: Iflg. indgangsbekendtgørelsen, bilag 2 om Hospitalsteknisk assistentuddannelsen pkt skal FUHA udpege censorer til afsluttende prøve Indstilling: Det indstilles at formandskabet godkender LUUs forslag til censorer for afsluttende prøve i 2012 Bemærkninger: Det aftaltes på mødet mellem LUU og PASS at LUU én gang årligt indstiller censorer til afsluttende prøve. LUU har indsendt vedheftede liste over censorer, der har accepteret at varetage opgaven i 2012.

16 Bilag 4.2 Censor korps 2011 ved afsluttende prøve for hospitalsteknisk assistent Audiologiassistentuddannelsen 25. og 26. august Overlæge Navn: Kristian Otto Nielsen Adr.: Sønderborg Sygehus Afd. Øre-, næse-, hals afd. Tlf. Nr Mail: dk Overlæge Navn: Jørgen Hedegaard Jensen Afd.: Gentofte hospital/pensioneret Tlf / Mail: Audiologiassistenter Navn: Ann Andersen Adr.: Sønderborg sygehus Afd.: Øre-, næse-, halsafd. Tlf Mail: rk.dk Audiologiass. Navn: Holger Nielsen Adr: Bispebjerg sygehus Afd: Hørerklinikken Tlf: Mail: Neurofysiologiassistentuddannelsen 26.august Overlæge Neurofysiologiass. Navn: Peter O. Hansen Afd.: Århus Sygehus Navn: Kirsten S. Christensen Adr.: Odense Universitets Sygehus Adr: Neurofysiologisk afd. Afd. Neurologisk afdeling Tlf.: Tlf Mail: Mail:

17 Punkt 5, bilag 1 Udvalg: FUHA formandskab Dato: 10. juni 2011 kl Emne: Nye ansøgningsskemaer for godkendelse af praktiksteder for audiologiassistenter Baggrund: På et tidligere FUHA-møde godkendte udvalget en række forslag til ændringer i ansøgningsskemaerne for private og offentlige klinikker, der ønsker godkendelse til at oplære audiologiassistentelever. De ønskede ændringer er nu gennemført og ansøgningsskemaerne udviklet i skrivbare pdf-versioner Indstilling: Det indstilles, at formandskabet - godkender de nye ansøgningsskemaer til klinikker, der ønsker godkendelse som praktiksted for audiologiassistentelever - godkender at konsekvensrettelse af praktikmålene i uddannelsesordningen gennemføres sammen med de besluttede ændringer i de valgfri specialefag Bemærkninger: Vedheftet er de nye ansøgningsskemaer for hhv. private og offentlige klinikker i overensstemmelse med de ønsker som udvalget besluttede på sit møde i nov at ændre ansøgningskemaerne efter flg. ønsker: - på det private område skal praktikstedet kunne oplære i REM-målinger (ikke IG-målinger) og private klinikker skal ikke have ansat overlæge/speciallæge - på det offentlige område skal praktikstedet kunne oplære i både REMmålinger og 2CC eller Coupler. Fælles for skemaer godkendtes desuden at - elever ikke skal oplæres i høreapparatsreparation (er ikke lovligt) - det tydeliggøres, at der skal være en audiologiassistent med mindst to års erhvervserfaring til at forestå oplæring af eleven - med disse præciseringer kan bilag 2 udgå. Desuden har sekretariatet i samarbejde med LUU gennemført sproglige korrektioner og ændret oplistningsrækkefølgen i hht. oplæringsrækkefølge.

18 Det viser sig, at disse ændringer i oplistning af, hvad praktikstederne skal oplære eleverne i kræver en konsekvensrettelse af praktikmålene i uddannelsesordningen. Sekretariatet foreslår, at praktikmålene tilpasses i uddannelsesordningen samme proces som den forestående ændring af valgfri specialefag i, der blev besluttet på udvalgsmødet i april. (Uddannelsesordningen kan kun ændres én gang årligt).

19 Punkt 6, bilag 1 Udvalg: FUHA formandskab Dato: 10. juni 2011 kl Emne: Forslag til dagsorden for FUHA-møde den 24. august Baggrund: Iflg. årsplanen afholdes FUHA-udvalgsmøde den 24. august og formandskabet bedes fremføre ønsker til dagsorden Indstilling: Det indstilles at formandskabet godkender sekretariatets forslag til dagsorden og evt. supplerer med flere punkter Bemærkninger: Forslag til dagsorden: 1) Godkendelse af dagsorden 2) Godkendelse af referat fra udvalgsmøde den 13. april Sekretariatet har ikke modtaget bemærkninger 3) Drøftelse af LUUs bidrag til udviklingsredegørelse for 2012 Efter aftale på møde den 13. april er LUU blevet bedt om at bidrage med deres bud på de vigtigste punkter i udviklingsredegørelsen 4) Drøftelse af forslag til udviklingsredegørelse til UVM 2012 Udviklingsredegørelsen, indeholdende FUHA s vurdering af udviklingstendenserne inde for uddannelsens område samt disses betydning for uddannelsen herunder behov for ændringer i uddannelsen, skal afleveres til UVM senest den 23. sept. Sekretariatet vil udarbejde forsalg til udviklingsredegørelse, som kan drøftes på mødet og herefter godkendes af formandskabet ved skriftlig høring. 5) Evt. opfølgning på punkt om efteruddannelse for HTA 6) Meddelelser 7) Evt.

20 Punkt 7, bilag 1 Udvalg: FUHA formandskab Dato: 10. juni 2011 kl Emne: Meddelelser Baggrund: Udvalget holdes orienteret om initiativer og handlinger af betydning for udvalgets arbejde Indstilling: Til orientering Bemærkninger: Mail fra Syddansk Erhvervsskole: Grundet det store antal ansøgere fra Jylland, som vi ønsker at tilbyde bedre betingelser under hensyntagen til rejseafstand og familie overvejer Syddansk Erhvervsskole, efteråret 2011 i Vejle, at udbyde et grundforløb til hospitalsteknisk assistent uddannelsen. Ansøgere bosiddende i Jylland, som står på den nuværende venteliste til augustoptaget, vil blive forespurgt om interesse herfor. Grundforløbet forventes udbudt således, at det kan starte medio oktober. Grundforløbet i Vejle, vil naturligvis blive gennemført som forløbene i Odense. Det er ikke planen, at der skal udbydes hovedforløb i Vejle.

Møde i formandskabet for FUHA

Møde i formandskabet for FUHA Dorte Jeppesen, Danske Regioner, Simon Heidemann, TL, næstformand, Lotte Meilstrup, FOA, 2. næstformand cc. John Steffensen, sekretariatet Møde i formandskabet for FUHA Dato: 9. marts 2011 Sagsbehandler:

Læs mere

Møde i formandskabet for FUHA

Møde i formandskabet for FUHA Dorte Jeppesen, Danske Regioner, Simon Heidemann, TL, næstformand, Lotte Meilstrup, FOA, 2. næstformand cc. John Steffensen, sekretariatet Møde i formandskabet for FUHA Dato: 10. okt. 2011 Sagsbehandler:

Læs mere

MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9

MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9 MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9 MILJØ OG ENERGI 11 ARBEJDSMILJØ 12 DET HANDLER OM... At udvikle

Læs mere

Kursuskatalog 2010. Kurser og efteruddannelser Portørområdet

Kursuskatalog 2010. Kurser og efteruddannelser Portørområdet Kursuskatalog 2010 Kurser og efteruddannelser Portørområdet 2010 2 Kursuskatalog 2010 Velkommen til uddannelses og kursusåret 2010 Velkommen til landets portørskoler Århus og SOSU C s kursuskatalog over

Læs mere

Idékatalog om. kompetenceudvikling. for medarbejdere og mellemledere i forsvaret

Idékatalog om. kompetenceudvikling. for medarbejdere og mellemledere i forsvaret Idékatalog om kompetenceudvikling for medarbejdere og mellemledere i forsvaret 3 Kompetenceudvikling i fokus 4 Om idékataloget 5 Anerkendelse af realkompetencer 6 IKV Individuel kompetencevurdering i AMU

Læs mere

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre.

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre. FORORD I en tid hvor praksisnær kompetenceudvikling og skolernes bestræbelser på at leve op til det Nye AMU ruller gennem vores skolesystemer, kommer støtte til institutionernes uddannelsesplanlægning

Læs mere

AMU VASK. Uddannelsestilbud til ansatte på vaskerier AMU NORDJYLLAND SUS ADV 3F JULI 2006 VARENR. 6112

AMU VASK. Uddannelsestilbud til ansatte på vaskerier AMU NORDJYLLAND SUS ADV 3F JULI 2006 VARENR. 6112 AMU VASK JULI 2006 Uddannelsestilbud til ansatte på vaskerier AMU NORDJYLLAND SUS ADV 3F VARENR. 6112 AMU-VASK AMU- arbejdsmarkedsuddannelserne - tilbyder en række faglige kurser til de ansatte i vaskeribranchen.

Læs mere

2013, 2. halvår. Kursuskatalog TØNDER HANDELSGYMNASIUM & HANDELSSKOLE

2013, 2. halvår. Kursuskatalog TØNDER HANDELSGYMNASIUM & HANDELSSKOLE 2013, 2. halvår Kursuskatalog TØNDER HANDELSGYMNASIUM & HANDELSSKOLE 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Velkommen 3 Åbent IT værksted 4 Jobrelateret brug af styresystemer på pc 5 Brug af pc på

Læs mere

Kursuskatalog. Randers Kommune. Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole

Kursuskatalog. Randers Kommune. Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole Kursuskatalog Randers Kommune Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole Forord Velkommen til fremtidens kompetencer i Randers Kommune Med de statsanerkendte

Læs mere

Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål. tilkoblet FKB 2279 Reception, servering og service

Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål. tilkoblet FKB 2279 Reception, servering og service Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål tilkoblet FKB 2279 Reception, servering og service FKB 2279 TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK Wellness og oplevelse Bararbejde og Barista Dørmandsarbejde

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG

KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THI. VIBORG SFORTEGNELSE Velkommen til kursuskataloget 2015...3 Neuropædagogik i arbejdet med udviklingshæmmede....4

Læs mere

SCKK-AMU. Uddannelseskatalog

SCKK-AMU. Uddannelseskatalog SCKK-AMU Uddannelseskatalog 2002 Side 3 Kære læsere Velkommen til SCKK-AMU Uddannelseskatalog 2002 Dette katalog er udarbejdet med henblik på at oplyse om AMU uddannelser, der er målrettet medarbejdere

Læs mere

Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen

Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen n S E R V I C E B R A N C H E N S U D V I K L I N G S F O N D Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og

Læs mere

ÅBENT IT-VÆRKSTED UDDANNELSESCENTER RINGKØBING SKJERN . RINGKØBING HANDELSSKOLE. KOMPETENCEGRUPPEN, SKJERN IT-KURSER

ÅBENT IT-VÆRKSTED UDDANNELSESCENTER RINGKØBING SKJERN . RINGKØBING HANDELSSKOLE. KOMPETENCEGRUPPEN, SKJERN IT-KURSER ÅBENT IT-VÆRKSTED UDDANNELSESCENTER RINGKØBING SKJERN. RINGKØBING HANDELSSKOLE. KOMPETENCEGRUPPEN, SKJERN IT-KURSER IKV - INDIVIDUEL KOMPENTENCEVURDERING ØKONOMI- OG REGNSKABSKURSER KURSUSPLAN 10. AUGUST

Læs mere

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser Katalog 2013 SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser sosuc.dk 1202_SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 1 20/06/12 15.40 Godt kursus! Fik lært utrolig meget, som kan bruges i mit arbejde Kursist fra "Medvirken

Læs mere

Plejecenter Egebo. Aftale 2008

Plejecenter Egebo. Aftale 2008 Plejecenter Egebo Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1.0 INDLEDNING...2 2.0 DEN POLITISKE RAMME...3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME...4 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN...4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...5

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Bilag 29 Delrapport vedrørende kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede

Bilag 29 Delrapport vedrørende kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur Dato 30. oktober 2007 Bilag 29 Delrapport vedrørende kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Åbent it-værksted. It-kurser IKV Individuel KompetenceVurdering Økonomi og regnskabskurser

Åbent it-værksted. It-kurser IKV Individuel KompetenceVurdering Økonomi og regnskabskurser Åbent it-værksted UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Ringkjøbing Handelsskole KompetenceGruppen, Skjern It-kurser IKV Individuel KompetenceVurdering Økonomi og regnskabskurser Kursusplan 21. oktober -

Læs mere

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg Side 1 Robot og automation Lager og logistik Ordskolen OrdBlindeUndervisning Forb. VoksenUndervisning Dansk og/eller matematik 6 ugers akademimoduler; Salgspsykologi Erhvervsøkonomi Innovative processer

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Indkaldelse til fælles møde mellem det lokale uddannelsesudvalg og FUHA

Indkaldelse til fælles møde mellem det lokale uddannelsesudvalg og FUHA Til FUHA Ane Allermann, Danske Regioner, formand Erik Jensen, TL, næstformand Heidi Leen, FOA, 2. næstformand Lene Nielsen, FOA xx, Danske Regioner, audio (afbud) Randi Wetke, Danske Regioner, audio Jesper

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Beskrivelse af it-kurser

Beskrivelse af it-kurser Beskrivelse af it-kurser NIVEAUDELT OVERSIGT GENERELT VIDEREGÅENDE SPECIALIST Individuel kompetencevurdering (IKV)* Kom igang med brug af pc - Brug af pc på arbejdspladsen Tastaturbetjening ved brug af

Læs mere

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration 2009-2010 25-06-2009 Side 1 af 13 Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af fire afdelinger

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 Senest revideret af Samarbejdsudvalget januar 2014 1 1. Personalepolitikkens formål...3 2. Arbejdsmiljøpolitik...4 2.1. Psykisk arbejdsmiljø...4 2.2.

Læs mere

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Tirsdag den 8. januar 2013 kl. 10.00-12.30 Mødet holdes hos Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 4. sal, 1780 København V Efter mødet

Læs mere

Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder

Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder Omsorgsmedhjælper Dine efteruddannelsesmuligheder Din overenskomst giver dig mulighed for at få efteruddannelse I overenskomsten er det aftalt, at du skal have en skriftlig udviklingsplan, og den kan fint

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen.

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. En arbejdsbeskrivelse af Kaspar Liebst Bundgaard og Michael Jensen Ifølge lovgivningen 1 på erhvervsuddannelsesområdet,

Læs mere