Baggrund: Forslag til dagsorden er udarbejdet i hht. årsplanen og aftalt med formanden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baggrund: Forslag til dagsorden er udarbejdet i hht. årsplanen og aftalt med formanden"

Transkript

1 Punkt 1, bilag 1 Udvalg: FUHA formandskab Dato: 10. juni 2011 kl Emne: Forslag til dagsorden Baggrund: Forslag til dagsorden er udarbejdet i hht. årsplanen og aftalt med formanden Indstilling: Til godkendelse Bemærkninger: 1) Godkendelse af dagsorden 2) Godkendelse af referat fra sidste møde i formandskabet Bilag 2.1: Indstillingsnotat Bilag 2.2: Referat fra møde den 16. marts 3) Drøftelse af efteruddannelsesmuligheder for hospitalstekniske assistenter Bilag 3.1: Indstillingsnotat Bilag 3.2: Oplistning af muligt AMU-tilbud 4) Censorliste 2011 Bilag 4.1: Indstillingsnotat Bilag 4.2: Censorliste ) Endelig godkendelse af ansøgningsskema som praktikplads for audiologiassistentelever Bilag 5.1: Indstillingsnotat Bilag 5.2: Ansøgningsskemaer til praktikplads for audiologiassistentlever 6) Forslag til dagsorden for udvalgsmøde den 24. august Bilag 6.1: Indstillingsnotat 7) Meddelelser Bilag 7.1: Indstillingsnotat 8) Evt.

2 Punkt 2, bilag 1 Udvalg: FUHA formandskab Dato: 10. juni 2011 kl Emne: Godkendelse af referat fra formandskabsmøde 16. marts Baggrund: Referat fra formandskabsmøde har været udsendt til godkendelse. Der indkom et par sproglige korrektioner, som er rettet. Indstilling: Til godkendelse Bemærkninger:

3 Referat Udvalg: FUHA Dato: 16. marts 2011 kl Emne: Referat fra mødet Til stede: Dorte Jeppesen, Danske Regioner, formand Simon Heidemann, TL næstformand Lotte Meilstrup, FOA, næstformand John Steffensen, sekretariatsleder SEVU Karen Therkildsen, konsulent, referent Forslag til dagsorden 1) Godkendelse af dagsorden 2) Godkendelse af referat fra sidste møde Bilag 2.1: Indstillingsnotat Bilag 2.1: Referat fra møde den 7. okt ) Forvaltning af FUHAs ansvar vedr. afsluttende prøve Bilag 3.1: Indstillingsnotat Bilag 3.2: FUHAs rolle ved afsluttende prøve Bilag 3.3: Retningslinjer for samarbejde med LUU om afsluttende prøve Bilag 3.4: Retningslinjer for udpegning af censorer Bilag 3.5: Censorvejledning 4) Regnskab 2010 Bilag 4.1: Indstillingsnotat Bilag 4.2: Årsregnskab og revisionsprotokol ) Budget 2011 Bilag 5.1: Indstillingsbilag Bilag 5.2: Forslag til budget ) Dagsorden for udvalgsmøde den 13. april Bilag 6.1: Indstillingsbilag 7) Meddelelser Bilag 7.1. Indstillingsbilag 8) Evt.

4 Ad 1) Godkendelse af dagsorden Dorte Jeppesen bød velkommen til sit første møde som formand for udvalget. En kort præsentationsrunde. Dagsordenen blev godkendt, idet Simons ønske om at drøfte ny europæisk standard for udlevering af høreapparater blev henvist til pkt. 6, og Lottes ønske om at drøfte efteruddannelse blev henlagt til mødet den 8. juni i overensstemmelse med årsplanen. Ad 2) Godkendelse af referat fra sidste møde Med korrektion af en skrivefejl blev referatet godkendt. Ad 3) Forvaltning af FUHAs ansvar vedr. afsluttende prøve FUHA har på sidste møde drøftet behov for at præcisere udvalgets rolle vedr. gennemførelse af den afsluttende prøve. Sekretariatet havde derfor udarbejdet forslag til: - Retningslinjer for samarbejde med skole og LUU vedrørende afsluttende prøver - Retningslinjer for censorkorps - Censorvejledning I forhold til i dag vil de foreslåede retningslinjer og censorvejledningen betyde, at udvalget på et årligt tilbagevendende møde, på baggrund af tilbagemeldinger fra censorer og LUU, vil få grundlag for at drøfte, hvordan eksamen er forløbet og hvilke initiativer, der evt. skal tages på denne baggrund. Ligeledes vil udvalget årligt skulle udpege censorer. Formandskabet drøftede de fremlagte papirer og var overordnet enige i formålet og strukturen i den foreslåede procedure. Der var der enighed om, at papirerne i denne omgang skulle stadfæste nuværende praksis evt. behov for ændringer vil kunne ske, når der er indhentet flere erfaringer. Formandskabet udtrykte tilfredshed med, at proceduren kunne medvirke til få etableret et vidensgrundlag, der vil kvalificere udvalgets opgavevaretagelse vedr. afsluttende prøve. Censorkorpsets nuværende sammensætning blev drøftet og formandskabet forudså behov for udvidelse af valgmulighederne. De eksisterende principper for honorering af censorer blev fastholdt. Der fremkom forslag til ændringer af konkrete formuleringer i dokumenterne, som sekretariatet vil tilpasse. Med disse ændringer godkendtes dokumenterne til fremlæggelse på mødet med LUU. På mødet med LUU drøftes retningslinjer for samarbejde mellem FUHA, skolen og LUU, mens censorvejledningen incl. honorering af censorer vil være til orientering. Ad 4) Regnskab 2010 John fremlagde årsrapporten for 2010, der viser et underskud på kr. Side 2 af 4

5 Underskuddet skyldes primært, at de to private tilforordnede medlemmer af udvalget henholdsvis forlod udvalget og blev ekskluderet fra udvalget. Det betød manglende indbetalinger på kr. Samtidig er enkelte poster blevet dyrere end budgetteret. Driftsunderskuddet betyder, at udvalget pr. den 31. december 2010 har en negativ egenkapital på kr. Den negative egenkapital er indtil videre dækket af SEVUs egenkapital. Det er tidligere aftalt, at parterne i udvalget vil ansøge om dækning af beløbet gennem overenskomstmidlerne. Regnskabet blev drøftet og det aftaltes, at sekretariatet tilskriver organisationerne om at undersøge muligheden for at dække den negative egenkapital efter følgende fordelingsnøgle: 50 pct. Danske Regioner kr. 25 pct. TL kr. 25 pct. FOA kr. Herefter indstilledes regnskabet til godkendelse på førstkommende møde. Ad 5) Budget 2011 John fremlagde forslag til budget Budgettet indebærer udgifter til sekretariatets drift (personale, lokaler, it mv.) på kr samt udgifter til udvalgets arbejde (møder, censorer, udvikling af informationsmateriale mv.) på ca. kr Finansiering af budget 2011 vil ske efter nye kriterier, idet et beløb, der svarer til parternes hidtidige bidrag til sekretariatets drift foreslås betalt af parterne efter den sædvanlige fordelingsnøgle, mens udvalgets resterende udgifter, som besluttet på udvalgets møde 11. nov. 2010, finansieres ved opkrævning af svendeprøvegebyrer fra private høreklinikker, der ikke bidrager til sekretariatets drift. Formandskabet drøftede forslag til budget og finansiering heraf og konstaterede, at det var et meget stramt budget, der ikke gav udvalget mulighed for at iværksætte initiativer uden at medtænke særskilt finansiering. Formandskabet indstillede budgettet til godkendelse på førstkommende udvalgsmøde. Ad 6) Dagsorden for udvalgsmøde den 13. april Karen fremlagde det udsendte forslag til dagsorden for udvalgets møde med LUU i Odense. Lotte gav udtryk for ønske om, at drøftelser om udviklingsredegørelserne blev tildelt tilstrækkelig tid og opmærksomhed. Det besluttedes, at gennemføre en indledende drøftelse på mødet og herefter bede LUU om at fortsætte drøftelserne og fremsende et skriftligt bidrag til FUHA. Den færdige udviklingsredegørelse forventes at skulle indsendes til undervisningsministeriet i slutningen af september. Side 3 af 4

6 Simon bad om, at evt. konsekvenser af den nyligt udsendte europæiske standard for virksomheder, der udleverer høreapparater, indgår i drøftelserne om udviklingsredegørelsen. Dorte fandt det vigtigt, at udvalget drøfter udviklingen på sygehusene og sygehusenes krav til de færdiguddannedes kompetencer og især neurofysiologiassistenternes mulighed for ansættelse. Dorte gjorde opmærksom på, at mødets drøftelser havde tydeliggjort behov for at fællesmødet bliver suppleret med et særskilt udvalgsmøde. Det aftaltes, at fællesmødet berammes til kl , hvorefter FUHA har et kort møde til egne punkter frem til kl Med disse bemærkninger blev dagsordenen godkendt. Ad 7) Meddelelser En konkret henvendelse om godkendelse af praktiksted aktualiserede behovet for præcisering af kravet om tilstedeværelse af færdiguddannede audiologiassistenter i de nyligt godkendte kriterier for godkendelse af praktiksteder. Der var enighed om, at kravet skulle tolkes således, at der kun kræves ansættelse af én færdiguddannet, men at denne person til gengæld skal have mindst to års erfaring efter endt uddannelse. Ad 8) Evt. Intet at referere. Side 4 af 4

7 AMU Uddannelsesmål fra FKB 2695 Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet som kan være relevante for hospitalstekniske assistenter (maj 2011) Kode Titel Varighed Indhold Kvalitet i offentlige serviceydelser Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job Selvledelse og formidling i omsorgsarbejdet Arbejdsmiljø i sosuarbejdet - etik og adfærd Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere Neurorehabilitering af senhjerneskadede Kvalitetsudvikling og akkreditering på sygehusene Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser Konflikthåndtering i sosuarbejdet Deltagelse i udviklings- og aktiveringsprojekter Udvikling og styring af aktiveringsprojekter Forebyggelse af vold og konfliktintervention Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet Innovation (sosu/pæd): Idéudvikling m.m Innovation (sosu/pæd): Gennemførelse og formidling Interkulturel kompetence i jobudøvelsen Vejl. og rådg. af patienter/klienter og pårørende Jobrelateret brug af styresystemer på pc Medarbejderen som deltager i 3 Deltageren kan, inden for AMU-målgruppens funktionsområder, anvende teknikker og metoder, der på eget arbejdsfelt kan bidrage til at sikre kvalitet i leverede offentlige serviceydelser. 2 Deltageren kan forebygge forkerte arbejdsstillinger og nedslidninger i det daglige arbejde, og kan medvirke til at sikre et godt ergonomisk arbejdsmiljø på arbejdspladsen. 4 Deltageren kan være selvledende i jobfunktionen i overensstemmelse med virksomhedens mål, værdier og strategier, herunder tage ansvar for planlægning, gennemførelse og dokumentation af opgaver i egen praksis. Deltageren kan ud fra kendskab til grundlæggende pædagogiske principper tage initiativ til og varetage formidlings- og vejledningsopgaver samt bidrage aktivt til at skabe en lærende kultur i teamet 3 Deltagerne bliver i stand til at forbedre deres fysiske og psykiske arbejdsmiljø set i perspektivet af de mellemmenneskelige relationer i social- og sundhedsarbejdet. 5 På uddannelsen får du redskaber til at virke som mentor for en ny kollega. 3 Deltageren kan anvende neuropædagogiske rehabiliteringsmetoder i indsatsen med rehabilitering af senhjerneskadede. 2 Deltageren kan arbejde med kvalitetsudvikling og akkreditering ud fra viden om Sundhedsvæsenets kvalitetsbegreber og -definitioner og den danske kvalitetsmodel. Deltageren kan gøre opmærksom på uhensigtsmæssige arbejdsgange, forstår formålet med kvalitetsudviklingsarbejdet, herunder akkreditering, og kan indgå i arbejdet med selvevaluering, audits samt opfølgning på resultaterne. Endvidere kan deltageren medvirke til fortsat kvalitetsudvikling og kvalitetsstyring samt bidrage til løsningsforslag ud fra kvalitetscirklen. 1 Deltageren lærer om patientsikkerhed og vigtigheden af at formidle relevant viden og relevante observationer. Deltageren ved, hvem der kan indrapportere utilsigtede hændelser, og kender sin egen forpligtelse til at rapportere utilsigtede hændelser samt proceduren herfor. Deltageren ved, at indrapporteringssystemet har et læringssigte og lærer om kerneårsagsanalyse. 3 Kurset giver deltageren grundlæggende forståelse for konflikters opståen og udvikling samt kompetencer til at håndtere og afslutte dem. Kurset omfatter relevante værdier og bestemmelser i serviceloven/sundhedsloven. 4 Deltagerne skal kunne deltage i den projektorganiserede arbejdsform. 6 Deltagerne skal kunne anvende og udøve ledelse i den projektorganiserede arbejdsform. 10 Forebygge, håndtere og bearbejde konflikter og voldsepisoder i den professionelle hjælperrelation. 3 Deltagerne opnår kommunikationsredskaber og færdigheder i de grundlæggende principper for anerkendende kommunikation. Kurset omfatter relevante værdier og bestemmelser i sundhedsloven, serviceloven eller dagtilbudsloven. 2 Afv. 2 Deltageren kan bidrage til at igangsætte og gennemføre innovative processer inden for social- og sundhedsområdet og det pædagogiske område og medvirke til at vurdere ressourcemæssig bæredygtighed og konsekvenser af de innovative tiltag. Deltageren kan understøtte implementering af innovative tiltag i organisationen, bl.a. gennem formidling og videndeling. 3 Deltageren kan igennem anvendelse af interkulturelle handlemåder og værktøjer professionelt håndtere mødet med etnisk og kulturel forskellighed i sin jobudøvelse. 5 Formålet med kurset er, at deltagerne får styrket deres færdigheder i selvstændigt at kunne vejlede og rådgive patienter, klienter og pårørende. 2 Deltageren har kendskab til et programs brugerflade og anvendelsesmuligheder. Deltageren kan gemme, flytte, slette, kopiere og genfinde filer, f.eks. dokumenter, samt oprette mapper. Deltageren kender forskellige program- og filtyper. 2 Deltageren kan anvende værktøjer og metoder, der fremmer forandringsprocesser i relation til egen jobvaretagelse i faglærte og ufaglærte job.

8 Kode Titel Varighed Indhold forandringsprocesser Personlig udvikling til arbejde og uddannelse Etablering af selvstyrende grupper Teambuilding for selvstyrende grupper 5 Deltageren er i stand til at tilegne sig ny viden og er motiveret til yderligere udvikling og uddannelse, fagligt såvel som personligt, med henblik på at matche omskiftelige behov på arbejdspladsen og arbejdsmarkedet som helhed. 2 Deltageren kan medvirke ved etablering og organisering af selvstyrende grupper. 2 Deltageren kan anvende en lærings- og teamrollemodel samt foretage procesanalyse og efterfølgende iværksætte de støtteaktiviteter, som et team har brug for til fremme af en teamudviklingsproces Kommunikation i teams 3 Deltageren kan forbedre kommunikationen i virksomheden og i teams, herunder løse kommunikationsproblemer og formulere klare krav til meddelelser imellem medarbejdergrupper i virksomhedens organisation Værdibaserede arbejdspladser Videndeling og læring for medarbejdere Håndtering af data i virksomhedens itsystemer Brug af pc på arbejdspladsen 2 Deltageren kan medvirke til at udvikle, formulere og implementere virksomhedens værdier inden for eget arbejdsområde. 3 På baggrund af viden om forudsætninger for videndeling og læring kan deltageren medvirke til at understøtte produktionsgrupper i at være selvudviklende i forskellige arbejdsmæssige sammenhænge. 2 Deltageren kan i forbindelse med anvendelse af virksomhedens it-system anvende gængse metoder til håndtering, indsamling, overføring og registrering af data, og kan beskrive virksomhedens overordnede dataflow. Deltageren kan håndtere data efter gældende regler og lovgivning og kender betydningen/konsekvensen af at anvende gyldige/ugyldige data. 3 Deltageren kan i sit daglige arbejde anvende en pc koblet på virksomhedens netværk, og kan i den forbindelse anvende installeret styresystem, anvende mus og tastatur, logge på netværket, lagre og hente data fra henholdsvis lokale- som fra netværksdrev, samt anvende et installeret antivirusprogram.

9 AMU Uddannelsesmål fra FKB 2791 (AD) Administration som kan være relevante for hospitalstekniske assistenter (maj 2011) Kode Titel Varighed Indhold Målrettet mundtlig kommunikation i adm. arbejde 1 dag Deltageren kan anvende forskellige spørgetekniker til styring af samtalen samt sætte rammer og lægge en strategi for samtalen i forhold til formål. Deltageren kan bidrage til en effektiv opgave- og problemløsning Medarbejderinvolvering i ledelse gennem aktiv lytning og afkodning af kropssprog 3 dg Du lærer at skabe optimale funktionsbetingelser og igangsætte udviklingsprocesser, der fremmer medarbejderens motivation, effektivitet og tilfredhed samt analysere og fastlægge faktorer, der styrker det sociale arbejdsmiljø. Du får kendskab til de krav, der stilles til lederrollen under en udviklingsproces Oprettelse af database til jobbrug Databasevedligeholdelse til jobbrug Oprette brugerflader og udskrifter i database Design og automatisering af regneark 2 dg. Deltageren kan til udførelse af sin jobfunktion og på baggrund af virksomhedens behov oprette en enkel relationsdatabase, f.eks. til styring af varer eller kundeoplysninger. Deltageren kan oprette tabeller og lave forespørgsler. Deltageren kan forstå simpel databaseteori for at kunne oprette databasen hensigtsmæssigt. 1,5 dg. Deltageren kan arbejde i virksomhedens eksisterende databaser med henblik på at finde, oprette, redigere og slette data f.eks. til styring af varer eller kundeoplysninger. Deltageren kan udvælge bestemte data ved hjælp af søgekriterier og således yde service over for kunder og andre interessenter. 2 dg. Deltageren kan udforme brugervenlige skærmbilleder og hensigtsmæssige udskrifter. Deltageren kan integrere data fra databasen med andre programmer, f.eks. andre datakilder, regneark og tekstbehandling. Deltageren kan udforme brugerfladen så fejlindtastninger minimeres og brugeren af databasen får en optimal arbejdssituation. 2 dg. Deltageren kan arbejde med flere ark i samme projektmappe, herunder oprette formler på tværs af flere regneark således at eksempelvis kundelister og lageroptegnelser kan køres sammen. Deltageren kan automatisere regnearket ved hjælp af Side 1 af 4

10 de indbyggede funktioner og faciliteter Jobrelateret brug af styresystemer på pc 2 dg. Deltageren har kendskab til et programs brugerflade og anvendelsesmuligheder. Deltageren kan gemme, flytte, slette, kopiere og genfinde filer, f.eks. dokumenter samt oprette mapper. Deltageren kender forskellige program- og filtyper Kundeservice 3 dg. Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, anvende servicebegrebet ved den direkte kontakt med kunderne, og kan skelne mellem forskellig kundeadfærd samt er bevidst om, at hver adfærd kræver særlig opmærksomhed og serviceniveau. Endvidere kan deltageren yde en kompetent og værdig service over for særlige kundekategorier som fx fysisk handicappede, samt anvende almindelige salgspsykologiske metoder. Endelig kan deltageren, som firmaansat med en formuleret firmapolitik om kundeservice, anvende denne i overensstemmelse med den kompetence vedkommende er tildelt Kommunikation i teams 3 dg. Efter gennemført uddannelse kan deltageren medvirke til at forbedre kommunikationen i virksomheden og i dens teams, herunder isolere og løse kommunikationsproblemer og omsætte væsentlige informationer til beslutning og handling. Deltageren kan forbedre egen kommunikation og derigennem meddele sig med færre fortolkningsmuligheder og skille væsentlige meddelelser fra uvæsentlige. Med henblik på at kunne formulere klare krav til meddelelser imellem medarbejdergrupper i virksomhedens organisation kan deltageren beskrive informationsstrømme i virksomheden. Deltageren kan desuden anvende informationsteknologiske hjælpemidler i arbejdet med kommunikation Uddannelsesplanlægning for medarbejdere 4 dg. Deltageren kan gennem kendskab til enkle kompetenceudviklingsmetoder medvirke til sikring af sammenhængen mellem en virksomheds strategiske mål og anvendelse af metoder til uddannelsesplanlægning. Deltageren kan aktivt og i samarbejde med andre medarbejdergrupper indgå i processen omkring sikring af optimale jobbeskrivelser, herunder beskrivelse af de arbejdsopgaver og kvalifikationskrav der afdækker den enkelte og en afdelings totale uddannelsesbehov. Deltageren kan endvidere medvirke ved planlægning Side 2 af 4

11 45564 Online kommunikation til jobbrug Medarbejderes personlige ressourcer i jobbet Praktikvejledning ad EUDelever/lærlinge Samarbejde i grupper i virksomheden af medarbejderudviklingssamtaler i forbindelse med uddannelsesplanlægning 2 dg. Deltageren kan til varetagelse af sin jobfunktion kommunikere elektronisk ved hjælp af bl.a. , nyhedsgrupper og anden online kommunikation. Deltageren kender regler for god kommunikation og etik. Deltageren har viden om, hvorledes et kommunikationsnetværk er opbygget, både internt i en virksomhed og eksternt i forhold til omverdenen. 4 dg. Deltageren kan ud fra virksomhedens mål skriftligt formulere en personlig vision og handlingsplan for sit eget merbidrag i virksomheden i forbindelse med nye arbejdsopgaver, nye samarbejdsformer og nye samarbejdspartnere. Med baggrund i virksomhedens vision, strategi og mål for en selvstyrende gruppe kan deltageren medvirke til sikring af kundefokus i alle arbejdsopgaver. Deltageren kan i samarbejde med kolleger identificere, prioritere og vælge den handlingsstrategi, der bedst videreudvikler et velfungerende team. 1 dg. Deltagerne kan på baggrund af kendskab til mål for praktik og teori, i elevens erhvervsuddannelse medvirke ved tilrettelæggelse og gennemførelse af elevens praktikperiode i virksomheden. Endvidere kan deltageren anvende relevante planlægnings- og registreringsværktøjer til at understøtte dialogen mellem elev, virksomhed og skole. Deltagerne kan ud fra kendskab til hvordan man som rollemodel påvirker elevens motivation og opfattelse af kvalitet, være med til at sikre elevens udbytte af praktikuddannelsen/ elevens læring i praktikuddannelsen el.lign. 3 dg. Deltageren kan bevidst rette fokus på egen arbejdsindsats i en eksisterende/aktuel arbejds- eller projektgruppe og tilpasse sin arbejdsindsats således at den er med til, at sikre sammenhæng imellem gruppens og virksomhedens mål. Endvidere kan deltageren aktivt indgå i arbejdet med at minimere de processer, der hindrer samarbejde og kan styrke de processer, der fremmer samarbejde i virksomheden. Endvidere kan deltageren bidrage til at understøtte udviklingen af et godt arbejdsmiljø. Side 3 af 4

12 Side 4 af 4

13 Punkt 3, bilag 1 Udvalg: FUHA formandskab Dato: 10. juni 2011 kl Emne: Efteruddannelsesmuligheder for hospitalstekniske assistenter Baggrund: FUHA har på sin årsplan besluttet, at drøfte muligheder for efteruddannelse af hospitalstekniske assistenter i regi af AMU Indstilling: Det indstilles at formandskabet - drøfter de beskrevne muligheder for efteruddannelser og vurderer om der skal arbejdes videre med AMU- efteruddannelsesmulighed i regi af FUHA Bemærkninger: Rammer vedr. AMU-uddannelser: AMU-uddannelser er udviklet af arbejdsmarkedets parter og godkendt af undervisningsministeriet. Det er gratis at deltage på AMU-uddannelser udviklet af EPOS, mens det koster omkring kr. 100,- pr. dag, at deltage på en AMU-uddannelse udviklet af andre efteruddannelsesudvalg. Der ydes ca. 80% af dagpengesatsen i tabt arbejdsfortjeneste i godtgørelse til arbejdsgiveren eller deltageren. Oversigt over AMU-uddannelser i to vedheftede bilag: - AMU Uddannelsesmål fra FKB 2695 Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet, fra Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske område Og Social- og sundhedsområdet - AMU Uddannelsesmål fra FKB 2791 Administration, fra Efteruddannelsesudvalget for Handel. Administration, Kontor og Ledelse (HAKL) Bilagene oplister dels de AMU-uddannelser, som er udviklet i EPOS regi, som kan være relevante for hospitalstekniske assistenter (HTA), dels de AMU-uddannelser, som Syddansk Erhvervsskole (SDE) har fundet fra kontorområdet, som kan være relevante for færdige HTA er. Desuden peger SDE på, at der kan være uddannelser indenfor tandklinikassistentens område, som kan være relevante, men skolen har ikke godkendelse til disse.

14 SDE er godkendt til at udbyde de uddannelser, der er oplistet for det administrative område. SOSU-Fyn er godkendt til at udbyde EPOS uddannelser. HTA er vil kunne tilmelde sig kurserne når du udbydes til blandede hold. Ved efterspørgsel vil skolerne desuden kunne oprette særlige hold for HTA-målgruppen. Parterne i FUHA vil have flg. handlemuligheder, oplistet fra enkel til mere krævende model: - Informere uddannede HTA er om, at AMU-er en mulighed og at de kan deltage på fx vedheftede uddannelser ved individuel tilmelding. Listen kan evt. tilpasses parternes ønsker. - Indgå aftaler med de udbydende skoler om at udbyde særligt relevante uddannelser kun for HTA er - Indgå i dialog med EPOS om udvikling af særlige faglige AMU-uddannelser målrette HTA ers behov

15 Punkt 4, bilag 1 Udvalg: FUHA formandskab Dato: 10. juni 2011 kl Emne: Censorliste 2012 Baggrund: Iflg. indgangsbekendtgørelsen, bilag 2 om Hospitalsteknisk assistentuddannelsen pkt skal FUHA udpege censorer til afsluttende prøve Indstilling: Det indstilles at formandskabet godkender LUUs forslag til censorer for afsluttende prøve i 2012 Bemærkninger: Det aftaltes på mødet mellem LUU og PASS at LUU én gang årligt indstiller censorer til afsluttende prøve. LUU har indsendt vedheftede liste over censorer, der har accepteret at varetage opgaven i 2012.

16 Bilag 4.2 Censor korps 2011 ved afsluttende prøve for hospitalsteknisk assistent Audiologiassistentuddannelsen 25. og 26. august Overlæge Navn: Kristian Otto Nielsen Adr.: Sønderborg Sygehus Afd. Øre-, næse-, hals afd. Tlf. Nr Mail: dk Overlæge Navn: Jørgen Hedegaard Jensen Afd.: Gentofte hospital/pensioneret Tlf / Mail: Audiologiassistenter Navn: Ann Andersen Adr.: Sønderborg sygehus Afd.: Øre-, næse-, halsafd. Tlf Mail: rk.dk Audiologiass. Navn: Holger Nielsen Adr: Bispebjerg sygehus Afd: Hørerklinikken Tlf: Mail: Neurofysiologiassistentuddannelsen 26.august Overlæge Neurofysiologiass. Navn: Peter O. Hansen Afd.: Århus Sygehus Navn: Kirsten S. Christensen Adr.: Odense Universitets Sygehus Adr: Neurofysiologisk afd. Afd. Neurologisk afdeling Tlf.: Tlf Mail: Mail:

17 Punkt 5, bilag 1 Udvalg: FUHA formandskab Dato: 10. juni 2011 kl Emne: Nye ansøgningsskemaer for godkendelse af praktiksteder for audiologiassistenter Baggrund: På et tidligere FUHA-møde godkendte udvalget en række forslag til ændringer i ansøgningsskemaerne for private og offentlige klinikker, der ønsker godkendelse til at oplære audiologiassistentelever. De ønskede ændringer er nu gennemført og ansøgningsskemaerne udviklet i skrivbare pdf-versioner Indstilling: Det indstilles, at formandskabet - godkender de nye ansøgningsskemaer til klinikker, der ønsker godkendelse som praktiksted for audiologiassistentelever - godkender at konsekvensrettelse af praktikmålene i uddannelsesordningen gennemføres sammen med de besluttede ændringer i de valgfri specialefag Bemærkninger: Vedheftet er de nye ansøgningsskemaer for hhv. private og offentlige klinikker i overensstemmelse med de ønsker som udvalget besluttede på sit møde i nov at ændre ansøgningskemaerne efter flg. ønsker: - på det private område skal praktikstedet kunne oplære i REM-målinger (ikke IG-målinger) og private klinikker skal ikke have ansat overlæge/speciallæge - på det offentlige område skal praktikstedet kunne oplære i både REMmålinger og 2CC eller Coupler. Fælles for skemaer godkendtes desuden at - elever ikke skal oplæres i høreapparatsreparation (er ikke lovligt) - det tydeliggøres, at der skal være en audiologiassistent med mindst to års erhvervserfaring til at forestå oplæring af eleven - med disse præciseringer kan bilag 2 udgå. Desuden har sekretariatet i samarbejde med LUU gennemført sproglige korrektioner og ændret oplistningsrækkefølgen i hht. oplæringsrækkefølge.

18 Det viser sig, at disse ændringer i oplistning af, hvad praktikstederne skal oplære eleverne i kræver en konsekvensrettelse af praktikmålene i uddannelsesordningen. Sekretariatet foreslår, at praktikmålene tilpasses i uddannelsesordningen samme proces som den forestående ændring af valgfri specialefag i, der blev besluttet på udvalgsmødet i april. (Uddannelsesordningen kan kun ændres én gang årligt).

19 Punkt 6, bilag 1 Udvalg: FUHA formandskab Dato: 10. juni 2011 kl Emne: Forslag til dagsorden for FUHA-møde den 24. august Baggrund: Iflg. årsplanen afholdes FUHA-udvalgsmøde den 24. august og formandskabet bedes fremføre ønsker til dagsorden Indstilling: Det indstilles at formandskabet godkender sekretariatets forslag til dagsorden og evt. supplerer med flere punkter Bemærkninger: Forslag til dagsorden: 1) Godkendelse af dagsorden 2) Godkendelse af referat fra udvalgsmøde den 13. april Sekretariatet har ikke modtaget bemærkninger 3) Drøftelse af LUUs bidrag til udviklingsredegørelse for 2012 Efter aftale på møde den 13. april er LUU blevet bedt om at bidrage med deres bud på de vigtigste punkter i udviklingsredegørelsen 4) Drøftelse af forslag til udviklingsredegørelse til UVM 2012 Udviklingsredegørelsen, indeholdende FUHA s vurdering af udviklingstendenserne inde for uddannelsens område samt disses betydning for uddannelsen herunder behov for ændringer i uddannelsen, skal afleveres til UVM senest den 23. sept. Sekretariatet vil udarbejde forsalg til udviklingsredegørelse, som kan drøftes på mødet og herefter godkendes af formandskabet ved skriftlig høring. 5) Evt. opfølgning på punkt om efteruddannelse for HTA 6) Meddelelser 7) Evt.

20 Punkt 7, bilag 1 Udvalg: FUHA formandskab Dato: 10. juni 2011 kl Emne: Meddelelser Baggrund: Udvalget holdes orienteret om initiativer og handlinger af betydning for udvalgets arbejde Indstilling: Til orientering Bemærkninger: Mail fra Syddansk Erhvervsskole: Grundet det store antal ansøgere fra Jylland, som vi ønsker at tilbyde bedre betingelser under hensyntagen til rejseafstand og familie overvejer Syddansk Erhvervsskole, efteråret 2011 i Vejle, at udbyde et grundforløb til hospitalsteknisk assistent uddannelsen. Ansøgere bosiddende i Jylland, som står på den nuværende venteliste til augustoptaget, vil blive forespurgt om interesse herfor. Grundforløbet forventes udbudt således, at det kan starte medio oktober. Grundforløbet i Vejle, vil naturligvis blive gennemført som forløbene i Odense. Det er ikke planen, at der skal udbydes hovedforløb i Vejle.

Møde i formandskabet for FUHA

Møde i formandskabet for FUHA Dorte Jeppesen, Danske Regioner, Simon Heidemann, TL, næstformand, Lotte Meilstrup, FOA, 2. næstformand cc. John Steffensen, sekretariatet Møde i formandskabet for FUHA Dato: 10. okt. 2011 Sagsbehandler:

Læs mere

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo AMU

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo AMU AMU IT-CENTRET Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo Vi udbyder korte kurser i følgende programmer: Tekstbehandling - Regneark Præsentation og DTP - Internet og E-mail Database - Start din PC IT

Læs mere

Møde i formandskabet for FUHA

Møde i formandskabet for FUHA Dorte Jeppesen, Danske Regioner, Simon Heidemann, TL, næstformand, Lotte Meilstrup, FOA, 2. næstformand cc. John Steffensen, sekretariatet Møde i formandskabet for FUHA Dato: 9. marts 2011 Sagsbehandler:

Læs mere

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU IT-CENTRET PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil Vi udbyder korte kurser indenfor følgende: Start din PC - Tekstbehandling

Læs mere

Referat. Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00. Emne: Referat fra mødet. Tilstede

Referat. Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00. Emne: Referat fra mødet. Tilstede Referat Udvalg: PASS Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat fra mødet Tilstede Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Lotte Meilstrup, FOA Jette Hovedskov,

Læs mere

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner Karen Stæhr, næstformand, FOA FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Danske Regioner:

Læs mere

IKA. Kurser efteråret 2009

IKA. Kurser efteråret 2009 IKA Kurser efteråret 2009 Velkommen til IKA-kataloget 2009 Indhold: Det er en glæde at kunne præsentere det nye IKA-kursuskatalog for efteråret 2009. Kataloget er som tidligere lavet på baggrund af IKAdatabasen.

Læs mere

2. Orientering om status på arbejdet med ny portøruddannelse

2. Orientering om status på arbejdet med ny portøruddannelse Referat Udvalg: Portøruddannelsesnævnet Dato: Den 18. november 2009 Tid: Kl. 12.30 15.30 Til stede: Erik Brouer, Region Hovedstaden (formand) Karen Stæhr, FOA (næstformand) Sten Norrit, Region Nordjylland

Læs mere

Emne: Referat fra mødet onsdag den 2. november 2011, kl. 12.30 15.30

Emne: Referat fra mødet onsdag den 2. november 2011, kl. 12.30 15.30 Referat Udvalg: Portøruddannelsesnævnet Emne: Referat fra mødet onsdag den 2. november 2011, kl. 12.30 15.30 Til stede: Erik Brouer, Region Hovedstaden (formand) Janne Uth, Region Sjælland (medlem) Steen

Læs mere

IT IT-værkstedet - Mere fleksibel kan det ikke blive

IT IT-værkstedet - Mere fleksibel kan det ikke blive Tidspunkt Løbende optag. Undervisning Man. ons. Kl. 08.00 15.25 Materialer Kan lånes eller købes. Kursusgebyr* Individuel pris. Kontakt os. VEU-godtgørelse Der kan søges VEU- godtgørelse efter gældende

Læs mere

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Elias Pedersen Danske Regioner: Steen Norrit Janne Uth

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Referat. Dato: torsdag den 1. september 2011 kl. 9-11. Referat fra mødet

Referat. Dato: torsdag den 1. september 2011 kl. 9-11. Referat fra mødet Referat Udvalg: PASS Dato: torsdag den 1. september 2011 kl. 9-11 Emne: Referat fra mødet Til stede: Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Helle

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Møde i formandskabet for FUHA

Møde i formandskabet for FUHA Vibeke Freilev, Danske Regioner, Martin Ungermann Bichel, næstformand, Lotte Meilstrup, FOA, næstformand cc. John Steffensen, sekretariatet Møde i formandskabet for FUHA Dato: 3. december 2014 Sagsbehandler:

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. AMU Statistik. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. AMU Statistik. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice AMU Statistik Januar 2012 For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal AMU Nordjylland AMU Syd CPH West Erhvervsskolen

Læs mere

Referat fra møde i FUHA Ny Vestergade 17, 3.th Tirsdag den 17. nov. 2009 kl. 10.00 ca. 14.30

Referat fra møde i FUHA Ny Vestergade 17, 3.th Tirsdag den 17. nov. 2009 kl. 10.00 ca. 14.30 Referat fra møde i FUHA Ny Vestergade 17, 3.th Tirsdag den 17. nov. 2009 kl. 10.00 ca. 14.30 Tilstede: Ane Allermann, formand, Danske Regioner Erik Jensen, næstformand, Teknisk Landsforbund Heidi Leen,

Læs mere

4. Orientering om status på arbejdet med ny portøruddannelse Bilag 1: Indstilling

4. Orientering om status på arbejdet med ny portøruddannelse Bilag 1: Indstilling Referat Udvalg: Portøruddannelsesnævnet Emne: Referat fra mødet onsdag den 8.2.2012 kl. 10-12.00 Til stede: Erik Brouer, Region Hovedstaden (formand) Lotte Meilstrup, FOA (suppleant) Janne Uth, Region

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service Februar 2012 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland EUC Midt Bornholms

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen. Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler. Få et godt udbytte!

Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen. Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler. Få et godt udbytte! Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Få et godt udbytte! Indholdsfortegnelse Retningslinier for medarbejderudviklingssamtaler på Socialog

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014) Side 1 af 6 743402 Handelsskolen Silkeborg Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2275 Administration 01-08-2014 og fremefter Godkendt til udbud 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Referat af møde i FUHA Den 3. maj kl. 9.30 14.30 i EPOS, Ny Vestergade 17, 3. sal, mødelokale B

Referat af møde i FUHA Den 3. maj kl. 9.30 14.30 i EPOS, Ny Vestergade 17, 3. sal, mødelokale B Dato: 11. maj 2006 J. nr.: 7.01.02 Sagsbehandler: ub Referat af møde i FUHA Den 3. maj kl. 9.30 14.30 i EPOS, Ny Vestergade 17, 3. sal, mødelokale B Dagsorden møde 9.30 10.30 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen 1 Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen Udstedelsesdato: 1. juli 2011. Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser og det faglige udvalg for Lager- og terminaluddannelserne i henhold til

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service Januar 2013 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland EUC Midt Bornholms

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden Referat fra udvalgsmøde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Onsdag den 14. december kl. 10.00 12.30 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V Deltagere: Christine Bernt

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

Logbog Personbefordring med bus

Logbog Personbefordring med bus Vejledning til Logbog Personbefordring med bus Specialet International turistbuschauffør TUR Februar 2012 Vejledning til - EUD Erhvervsuddannelsen via Meritvejen - GVU Grundlæggende Voksen Uddannelse -

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service April 2013 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland Campus Bornholm

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Kriterier skal medvirke til gennemsigtighed i processen og vise grundlaget for vurderingen omkring godskrivning.

Kriterier skal medvirke til gennemsigtighed i processen og vise grundlaget for vurderingen omkring godskrivning. Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Pædagogisk Assistent Baggrunden PASS 1 har decentraliseret beslutningen om godskrivning af praktikmål og afkortning af uddannelsestiden for bl.a. pædagogisk

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 2275 Administration Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader (AD) 12-09-2014 og fremefter

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 2791 Administration Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader (AD) 20-05-2008 og fremefter

Læs mere

Irene Frederiksen orienterer kort om tankerne omkring bortfald af dimensionering, og de udfordringer vi må forvente.

Irene Frederiksen orienterer kort om tankerne omkring bortfald af dimensionering, og de udfordringer vi må forvente. Referat LUU SOSU møde den 5. februar 2014 Inviterede: Irene Frederiksen, Silkeborg Kommune Jonna Christiansen, Skanderborg Kommune Joan Sinberg, Favrskov Kommune Lone Kolbæk, Region Midt Lone Smedegaard,

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Afbud: Lone Kolbæk i stedet deltog Mette Høy (Region Midt), Sonja Svenkerud (elevrådsrepræsentant) og Majbritt Nielsen (FOA)

Afbud: Lone Kolbæk i stedet deltog Mette Høy (Region Midt), Sonja Svenkerud (elevrådsrepræsentant) og Majbritt Nielsen (FOA) 1 Dagsorden LUU SOSU møde den 10. september 2015 kl. 12.00 15.00 Inviterede: Irene Frederiksen, Silkeborg Kommune Jonna Christiansen, Skanderborg Kommune Joan Sinberg, Favrskov Kommune Lone Kolbæk, Region

Læs mere

Hvem udbyder hvad? SoSu- Aarhus. SoSu- Randers

Hvem udbyder hvad? SoSu- Aarhus. SoSu- Randers Hvem udbyder hvad? Målnr. Og Titel SoSu- Aarhus SoSu- Randers SoSu- Silkeborg 31202 Patienttransport og løft m.v. 40063 Arbejdet med børnemiljø i dagtilbud 40080 Individuel kompetencevurdering i AMU 40081

Læs mere

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Munkebjerg Hotel Munkebjergvej 125 7100 Vejle Mandag den 29. april 2013 28 faglærer havde taget imod tilbuddet om en introduktion og et lille kursus i anvendelse

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice Marts 2015 AMU Statistik For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: - AMU Hoverdal - AMU Nordjylland - Københavns Tekniske

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 1 Indledning Nærværende rammekontraktbilag indeholder følgende forpligtende

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU 31 Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Uanset hvordan et udvalg har valgt at organisere sig, er der nogle udgangspunkter for, hvordan opgaverne med fordel kan

Læs mere

Uddannelsen er rettet mod alle, der har den officielle godkendte faglige uddannelse indenfor frisør- og kosmetikerbranchen.

Uddannelsen er rettet mod alle, der har den officielle godkendte faglige uddannelse indenfor frisør- og kosmetikerbranchen. Efteruddannelse for frisør og kosmetiker Beauty Business Academy BBA Du er en fremragende håndværker indenfor dit felt. Du ved, hvad der rører sig, når det gælder skønhed, velvære, stil, mode og din viden

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 44786 Udviklet af: Lise Knokgård og Jørgen Mohr Poulsen Social-

Læs mere

Individuelle kurser i it-værkstedet. Åbent værksted. Kurser på alle niveauer

Individuelle kurser i it-værkstedet. Åbent værksted. Kurser på alle niveauer Individuelle kurser i it-værkstedet Åbent værksted. Kurser på alle niveauer 1 It-værkstedet For mange er computeren i dag en naturlig og vigtig del af arbejdslivet. Som borger, forbruger eller aktivt fritidsmenneske

Læs mere

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalgs Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg En guide til medlemmer i de lokale uddannelsesudvalg Velkommen til det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalg

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Kvalitetsmodel. for praktik i de. grundlæggende. social- og. sundhedsuddannelser

Kvalitetsmodel. for praktik i de. grundlæggende. social- og. sundhedsuddannelser Kvalitetsmodel for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Projektgruppe Uddannelse Faaborg Midtfyn Kommune 1 Indhold Kriterier for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Læs mere

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland.

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Baggrund Den 17. marts 2009 vedtog Folketinget en udvidelse af Sundhedsloven, herunder en udvidelse af patientsikkerhedsordningen,

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Preben Astrup, formand Kirsten Dyrholm Hansen Anette Byriel Andersen Angela Kühl Jensen Inge Hynkemejer Peter Petersen Niels Lind Brunsborg Afbud: Birthe Hesdorf, næstformand Alis

Læs mere

KURSUSUDBUD 2012. Holdnr. Navn Datoer Tid. Hospicemetoder i praksis. 5 dage i alt split 08.00 15.25

KURSUSUDBUD 2012. Holdnr. Navn Datoer Tid. Hospicemetoder i praksis. 5 dage i alt split 08.00 15.25 KURSUSUDBUD 2012 Navn Datoer Tid ams1201 787409ams1201 Hospicemetoder i praksis - amu-kode: 43436 30.05.12 + 31.05.12 + 06.06.12 + 07.06.12 + 08.06.12 ams1202 787409ams1202 Hospicemetoder i praksis - amu-kode:

Læs mere

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Læs mere

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09. FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.13 2257 42485 Ernæring og sundhed Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.13

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne

Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Mandag den 2. februar 2009 kl. 13.00 15.00 på social og sundhedsskolen syd. Medlemmer: Alice Andersen FOA formand Tom Svendsen,

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Angela Kühl Jensen Marianne Dietz Pedersen Anne-Mette Holm Sørensen Afbud: Christian

Læs mere

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler 1. Sekretariatschef Foreningens sekretariatschef er sekretær for formandsskabet og foreningens bestyrelse. Ved økonomiske dispositioner kan sekretariatschefen

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

Før-fasen til IKV for virksomheder

Før-fasen til IKV for virksomheder Håndbog Før-fasen til IKV for virksomheder Kompetencevurdering af ansatte i virksomheder Bilag til TUP 2012 - Projekt Før-fasen til IKV I AMU Materiale om IKV før-faseprocesser udarbejdet af VEU-Center

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00.

Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00. A/B ABRIKOSHAVEN Abrikosvej 30 4700 Næstved Næstved, den 20. maj, 2005 Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00. Til stede: 30 A: Kirsten Bo Lattuca 30 B: Janne Kümmel

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Referat fra møde i LUU SOSU for SOSU Sjælland

Referat fra møde i LUU SOSU for SOSU Sjælland Referat fra møde i LUU SOSU for SOSU Sjælland Onsdag d.02.10.2013. Referent: Merete Frank Christensen 1. Opgørelse over frafald på SSH- og SSA-uddannelsen. SOSU Sjælland har fået lavet en opgørelse over

Læs mere

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever...

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... Elevmappe 2012-2013 Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... FORORD I foråret 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen en ny administrativ struktur i LTK. Den

Læs mere

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland Program for dagen Velkomst vicedirektør Anders Sevelsted Oplæg om EUD-reformen samt fremtidig optag og ansættelse ved Projektleder Ditte Grostøl

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

1 af 10. Region. Skole (AMU) Antal kursister Bilag 5.3 AO kursusaktivitet fordelt på regioner og hovedskoler. 2011 2012 2013 Total Hovedstaden

1 af 10. Region. Skole (AMU) Antal kursister Bilag 5.3 AO kursusaktivitet fordelt på regioner og hovedskoler. 2011 2012 2013 Total Hovedstaden Region Skole (AMU) Antal kursister Bilag 5.3 AO kursusaktivitet fordelt på regioner og hovedskoler 2011 2012 2013 Total Hovedstaden Anvendelse af 5-S modellen for operatører 256 294 93 643 Forretningsforståelse

Læs mere

AMU VASK. Uddannelsestilbud til ansatte på vaskerier AMU NORDJYLLAND SUS ADV 3F JULI 2006 VARENR. 6112

AMU VASK. Uddannelsestilbud til ansatte på vaskerier AMU NORDJYLLAND SUS ADV 3F JULI 2006 VARENR. 6112 AMU VASK JULI 2006 Uddannelsestilbud til ansatte på vaskerier AMU NORDJYLLAND SUS ADV 3F VARENR. 6112 AMU-VASK AMU- arbejdsmarkedsuddannelserne - tilbyder en række faglige kurser til de ansatte i vaskeribranchen.

Læs mere

Valgfrie Specialefag. På de næste sider er der en uddybelse af indholdet i fagene

Valgfrie Specialefag. På de næste sider er der en uddybelse af indholdet i fagene Valgfrie Specialefag På trin 1 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme anbefales især på T1 Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Socialpædagogik anbefales især på T3 Ældrepædagogik Psykiatri På trin

Læs mere

Kursuskatalog 2009. Portøruddannelser

Kursuskatalog 2009. Portøruddannelser Kursuskatalog 2009 Portøruddannelser 2009 Indholdsfortegnelse Velkommen til Portørskolerne i Danmark........................ 3 Portøruddannelsen.................................... 4 Portøren og hospitals-serviceassistenten

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

1 af8. Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet

1 af8. Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet (AMU) Antal kursister og Tid - Kalenderår og Afholdende institution og AMU EUU - Fag Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet 2011 2012 2013 Total Anvendelse af 5-S modellen

Læs mere

Valgfrie Specialefag. Folkesundhed og sundhedsfremme. På trin 1 udbydes: Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen. Socialpædagogik.

Valgfrie Specialefag. Folkesundhed og sundhedsfremme. På trin 1 udbydes: Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen. Socialpædagogik. Valgfrie Specialefag På trin 1 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Socialpædagogik Ældrepædagogik Psykiatri På trin 2 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug 20. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 97

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Referat. Fra møde i LUU. Mandag den 12. november 2012 fra klokken 8.30 til 12.00. Mødet afholdtes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0.

Referat. Fra møde i LUU. Mandag den 12. november 2012 fra klokken 8.30 til 12.00. Mødet afholdtes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0. Referat Fra møde i LUU Mandag den 12. november 2012 fra klokken 8.30 til 12.00 Mødet afholdtes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0.8 3 medlemmer repræsenterende kommunerne: Monika Hoeck Petersen - Formand

Læs mere

seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015

seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015 seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015 Oversigt Grundlæggende IT Bliv fortrolig med at arbejde med at arbejde med en computer og anvendelse af de mest anvendte programmer. Grundlæggende regnskab

Læs mere

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Hos Danfoss Silicon Power GMBH Husumer strasse 251, 24941 Flensburg, Tyskland Til udvalgsmødet foreslå følgende dagsorden:

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2698 Titel: Tandteknik Kort titel: Tandteknik Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Tandteknik er fremstilling

Læs mere

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg Praktikleder: Jørn-Erik Rasmussen mail: jsm@ucsj.dk, tlf. 7248 2822 Praktiksekretær: Lene Vedsted

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere