Evaluering af en geriatrisk funktion på et mellemstort dansk hospital

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af en geriatrisk funktion på et mellemstort dansk hospital"

Transkript

1 Evaluering af en geriatrisk funktion på et mellemstort dansk hospital Marianne Jensen Master of Public Health MPH 2007:16 Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

2 Evaluering af en geriatrisk funktion på et mellemstort dansk hospital Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap ISSN ISBN

3 MPH 2007:16 Dnr U12/05:320 Master of Public Health Uppsats Uppsatsens titel och undertitel Evaluering af en geriatrisk funktion på et mellemstort dansk hospital Författare Marianne Jensen Författarens befattning och adress Oversygeplejerske, Horsensvej 32, 8766 Nørre Snede, Danmark Datum då uppsatsen godkändes Handledare NHV/extern Runo Axelsson, Professor Antal sidor 39 Språk uppsats dansk Språk dansk/engelsk ISSN-nummer ISBN-nummer Sammanfattning Introduktion: De nordiske hospitaler er i disse år præget af talrige organisationsændringer. Evalueringer heraf foregår traditionelt kvantitativt. Der er ikke tradition for at anvende kvalitative metoder. Patientperspektivet undersøges i Danmark kvantitativt gennem årlige patienttilfredsheds-undersøgelser, men resultaterne her af kan ikke ses i sammenhæng med en given aktivitet på et givent sengeafsnit. Medarbejderperspektivet medtages slet ikke i forbindelse med evalueringer af organisatoriske ændringer i sundhedsvæsenet. Formål: Formålet med denne evaluering er at undersøge sammenhænge mellem den konkrete målopfyldelse på udvalgte kvalitetsindikatorer, medarbejdernes oplevelser af og syn på at arbejde på det geriatriske sengeafsnit samt de pårørende og patienternes oplevelser under indlæggelsen. Det er hensigten at tegne et så nuanceret billede som muligt af det geriatriske sengeafsnit og at få afdækket såvel hensigtsmæssige som uhensigtsmæssige forhold i medarbejdernes arbejdsliv og i patienternes oplevelse af indlæggelsen. Metode: Andel af opfyldte kvalitetsindikatorer måles ved auditgennemgang af 50 konsekutivt udvalgte patientjournaler fra indlæggelser på det geriatriske sengeafsnit. Patient- og pårørendeperspektivet belyses gennem 4 interviews i umiddelbar tilslutning til patienternes udskrivelse og Medarbejderperspektivet undersøges gennem to individuelle interviews med lederne af afsnittet og et fokusgruppeinterview med otte medarbejdere fra det geriatriske sengeafsnit. De kvantitative data fremstilles i tabelform og de kvalitative data indholdsanalyseres og fremstilles i citatform. De indbyrdes sammenhænge mellem de bearbejdede data undersøges og fremstilles. Resultater: Medarbejderne udtrykker frustration og mangel på ledelse. De har svært ved at se sammenhæng i hverdagens aktiviteter og oplever mangel på ro og meningsfuldhed i dagligdagen. De finder ikke de kliniske kvalitetsindikatorer relevante for deres arbejde. Der er lav andel af opfyldte kliniske kvalitetsindikatorer. Dette understøttes af patienterne og de pårørendes oplevelser under indlæggelsen og det forklares til en vis grad af medarbejdernes opfattelse af nødvendigheden af at opfylde de forventede krav og i særlig grad af medarbejdernes oplevelse af mangel på ledelse, sammenhæng og meningsfuldhed. Konklusion: Der findes konsistent sammenhæng mellem de tre perspektiver. Medarbejderperspektivet beskriver årsagsforklaringer til den lave andel af opfyldte kliniske kvalitetsindikatorer og patient- og pårørendeperspektivet peger på konsekvenserne af samme. Metodetrianguleringen til evaluering af en organisationsændring har dermed vist sig hensigtsmæssig til at forstå baggrund og sammenhænge i resultatet af en organisationsændring i højere grad end de traditionelle evalueringsmetoder. Nyckelord evaluering, ledelse, lederskab, kvalitetsindikatorer, geriatri. Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Box 12133, SE Göteborg Tel: +46 (0) , Fax: +46 (0) , E-post:

4 MPH 2007:16 Dnr U12/05:320 Title and subtitle of the essay Master of Public Health Essay An evaluation of a geriatric ward in a medium sized Danish hospital Author Marianne Jensen Author's position and address Headnurse, Horsensvej 32, 8766 Nørre Snede, Denmark Date of approval June 8, 2007 Supervisor NHV/External Runo Axelsson, Professor No of pages 39 Language essay Danish Language abstract Danish/English ISSN-no ISBN-no Abstract Introduction: The Nordic Hospitals have these years seem a lot of organizational changes. They are traditionally quantitatively evaluated. There is no tradition to use qualitative evaluation methods. The perspective of the patients is examined quantitatively by a patient satisfaction survey each year, but it is not possible to see the results of these surveys in coherence to a given activity in a given ward in the hospital. The perspective of the employees is not included in evaluations of organizational changes. Purpose: The purpose of this evaluation is to examine coherence between the indicators that have been fulfilled, and the employees experience of their daily work, together with the patients and their relatives experience of the admittance at the ward. It is the intention to show a picture as varied as possible of the geriatric ward and both reasonable and not reasonable conditions in the employees work life and in the patients experiences. Method: The clinical indicators of quality are examined by an audit reading of 50 consecutively chosen patient files from the geriatric ward. The patients and the relatives perspective is illuminated by four interviews with patients and relatives directly following their admittance to the ward and the perspective of the employees is illuminated by two interviews with the managers of the ward and a focus group interview with eight staff members of the ward. Results: The employees express frustration and lack of management. It is not easy for them to see coherence in the daily activities and they experience absence of peace and meaning in their daily work. In their opinion, the clinical indicators of quality are not relevant for their work. Only a low part of the indicators of clinical quality fulfil the expected goals. This find is in concordance with the experiences of the patients and the relatives and to some extent, can be explained, by the employees way of understanding the quality indicators. The most probable explanation to the low fulfilment of the goals is the employees experience of lack of management, coherence, and meaningfulness in their daily activities. Conclusion: There is a consistent connection between the three perspectives. The perspective of the employees describes possible causes to the low part of clinical indicators of quality, which fulfil the goals. The perspective of patients and relatives points at the consequences of this. The triangulation of the methods in an evaluation of organizational changes has shown a successful way, to understand conditions and coherence in the results of an organizational change, than the traditional method of evaluation. Key words evaluation, management, leadership, indicators of quality, geriatric care. Nordic School of Public Health P.O. Box 12133, SE Göteborg Phone: +46 (0) , Fax: +46 (0) ,

5 Evaluering af en geriatrisk funktion på et mellemstort dansk hospital Marianne Jensen

6 2

7 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion Arbejdsglæde og jobtilfredshed blandt hospitalsansatte Kvalitetskrav og gennemsigtighed i sundhedsvæsenet Patientoplevet kvalitet Betydning for folkesundheden Organisatorisk referenceramme Evalueringer i sundhedsvæsenet 8 2. Formål og undersøgelsesspørgsmål 9 3. Evalueringsteoretisk udgangspunkt Evalueringstyper Evalueringsperspektiver Evalueringsform Informeret evaluering Evalueringsmodel Metode Valg af evalueringsmodel Metoder til belysning af målopfyldelsesperspektivet Metoder til belysning af det interne procesperspektiv Metoder til belysning af interessentperspektivet 16 3

8 5. Evalueringens kontekst Begrebsafklaring Historie Geografiske forhold Forberedelsesperioden Status da geriatrien blev indført Implementeringsperioden Influerende faktorer i implementeringsperioden Erfaring fra tidligere evalueringer Status da evalueringen foretages Resultater Resultater relateret til målopfyldelsesperspektivet Resultater relateret til det interne procesperspektiv Resultater relateret til interessentperspektivet Diskussion Målopfyldelsesperspektivet Det interne procesperspektiv Interessentperspektivet Perspektivernes indbyrdes sammenhæng Konklusion Referenceliste 39 4

9 5

10 1.0 Introduktion Andelen af ældre borgere i Norden er steget gennem de seneste år. I Danmark er andelen af borgere over 65 år steget fra 14.8% i 2000 til 15.3% i 2007 (1). Behovet for sundhedsfaglige ydelser korrelerer med borgerens alder, hvilket betyder at behovet for hospitalsydelser vil stige og forventes, at udvikles i retning af flere og mere veltilrettelagte behandlings- og udredningsforløb for ældre borgere. Gennem de seneste år er borgernes krav til sundhedsvæsenet også blevet tydeligere. Der er en naturlig forventning om at blive behandlet som ligeværdige samarbejdspartnere, at have indflydelse på egen behandling og at sundhedsvæsenets administratorer sikrer gennemsigtighed i hospitalsdriften og hensigtsmæssig udnyttelse af de ressourcer, der tilføres sundhedsvæsenet (2). Sidstnævnte har medført en betydelig stigning i antallet af omorganiseringer og forandringer på hospitalerne. Der sker kontinuerligt sammenlægninger af hospitalsafdelinger og hospitalsenheder i Norden. Enheder bliver nedlagt og nye enheder etableres. 1.1 Arbejdsglæde og jobtilfredshed blandt hospitalsansatte De mange forandringer og omorganiseringer på hospitalerne påvirker medarbejdernes jobglæde og jobtilfredshed. Decker viser i en undersøgelse, fra 2001, at der er en sammenhæng mellem nedskæringer, større organisationsændringer og medarbejdernes gejst og lyst til at yde en indsats (3). Ifølge statens institut for folkesundhed i Danmark er der sket en stigning i antallet af borgere, der føler sig stressede i hverdagen fra 35,5 % i 1989 til 42 % i 2005 (4). Medarbejderes oplevelse af stress i Sundhedsvæsenet hænger i nogen grad sammen med de organisatoriske aspekter i arbejdslivet. Det viser en undersøgelse fra 2002, foretaget af Tummers, Landeweerd og Godefridus van Merode (5). Det stiller nye krav til ledelsesfaglige kompetencer i Sundhedsvæsenet om bl.a. forandringsledelse (6) og medarbejderinvolvering (7), at kunne lede medarbejderne gennem de mange omstruktureringsprocesser med arbejdstilfredsheden i behold, uden at disse oplever negativ stress med risiko for sygdom og uarbejdsdygtighed til følge. Elton og Gostick (8) beskriver medarbejdernes behov i en forandringssituation. De argumenterer for at medarbejderne har behov for at vide hvad der forventes af dem, vide hvad det fælles mål er, vide at de er nødvendige og at de får anerkendelse for det arbejde de yder. At individuel rådgivning og vejledning i forbindelse med omstruktureringer i sundhedsvæsenet opleves meget værdifuldt for medarbejderne, vises også i en engelsk undersøgelse fra 1998 (9). Undersøgelser viser desuden at medarbejdere i ældreplejen, hvor stress er en ofte tilstedeværende faktor, udvikler forskellige stressstrategier til håndtering af stress (10). 1.2 Kvalitetskrav og gennemsigtighed i Sundhedsvæsenet Borgernes krav om gennemskuelighed medfører, ud over krav om opgørelser over det enkelte hospitals omkostningseffektivitet og produktionskapacitet, også krav om 6

11 udpegning af kliniske indikatorer på såvel det generelle som det sygdomsspecifikke niveau (11). Det er vanskeligt at udpege kliniske indikatorer. Dels skal det være muligt at måle på indikatorerne og dels skal indikatorerne gerne afspejle den kliniske kvalitet sundhedsvæsenet yder. Kvalitetsindikatorerne er derfor i overvejende grad struktur- og procesmål, idet det er vanskeligere at måle på resultaterne. De landsdækkende kliniske kvalitetsindikatorer, der fremføres i Den Danske Kvalitetsmodel DDK (12) er genstand for nogen kritik i Sundhedsvæsenet, idet der ikke foreligger dokumentation for at dokumenterede struktur- og procesindikatorer er identiske med en højere klinisk kvalitet. 1.3 Patientoplevet kvalitet Den patientoplevede kvalitet følges kontinuerligt i Danmark og monitoreres gennem årlige patienttilfredsheds-undersøgelser (13), der baserer sig på en spørgeskemaundersøgelse blandt patienter, der har været indlagt på hospital og brugere af hospitalernes ambulante tilbud. Patienterne spørges her om deres oplevelse af såvel mellemmenneskelig som faglig kvalitet under kontakten med sundhedsvæsenet. 20 anbefalinger om ønskværdige mellemmenneskelige relationer i Sundhedsvæsenet er introduceret for medarbejderne i det danske hospitalsvæsen (14). Patienter har blandt andet behov for at blive medinddraget, taget alvorligt, få god information, være tryg ved sundhedspersonalets faglighed, at de fysiske rammer er i orden og at sikkerheden er i top, viser en svensk undersøgelse fra 2006 (15). Pårørende til indlagte patienter har ligeledes behov for støtte og information i forbindelse med indlæggelsen. En finsk undersøgelse fra 2001 viser at 92 % af pårørende til ældre indlagte patienter er tilfredse med kvaliteten af plejen (16), men der er ikke nødvendigvis sammenhæng mellem den støtte plejepersonalet mener de giver til de pårørende og den støtte de pårørende oplever at få, viser en anden finsk undersøgelse fra 1993 (17). 1.4 Betydning for folkesundheden Set i et folkesundhedsvidenskabeligt perspektiv har, såvel den faglige kvalitet i sundhedsvæsenet som den patientoplevede kvalitet og medarbejdernes arbejdsmiljø og trivsel, stor betydning for folkesundheden. Den stigende grad af omstruktureringer i sundhedsvæsenet og sammenhængen med medarbejdernes oplevelse af stress, patienternes oplevede kvalitet og den faglige kvalitet, medfører derfor i højere grad end tidligere et behov for at monitorere og evaluere de omstruktureringer og omorganiseringer, der foretages i sundhedsvæsenet. 1.5 Organisationsteoretisk referenceramme Denne undersøgelses organisationsteoretiske referenceramme tager udgangspunkt i Luxembourg Deklarationen om Sundhedsfremme på Arbejdspladsen fra 1997 (18). Arbejdstilsynets håndbog om forebyggelse af stress på arbejdspladsen (19) og Steen Hildebrandts bog om Ledelse af forandringer (20) og Forandringsledelse (21). 7

12 I Luxembourg Deklarationen tages afsæt i de udfordringer det globale arbejdsmarked står overfor i det 21. århundrede. Det drejer sig blandt meget andet om stigende brug af informationsteknologi, servicesektorens stigende betydning, reduktioner i arbejdsstyrken på grund af effektiviseringer, organisationsændringer samt kundeorientering og kvalitetsstyring. Deklarationen, der blev tiltrådt af alle medlemmer i Det Europæiske Netværk for Workplace Health Promotion, ser sundhedsfremme på arbejdspladsen som en organisatorisk investering i fremtiden, idet aktiviteten skal ses som en strategi, der sigter på at forebygge helbredsskader og forstærke det sundhedsfremmende potentiale og velbefindende hos arbejdstagerne. Mange faktorer har betydning for medarbejdernes fysiske og psykiske velbefindende. Det handler om så forskelligartede forhold som sund ernæring, fravær af røg på arbejdspladsen, fravær af alkohol på arbejdspladsen, forebyggelse af stress og arbejdsulykker etc. I forbindelse med det stigende antal omorganiseringer i Sundhedsvæsenet spiller forebyggelse af stress, arbejdsglæde og tilfredshed i jobbet en særlig fremtrædende rolle. Af Arbejdstilsynets håndbog om forebyggelse af stress, fremgår det at faktorer som: Klare mål og krav Klarhed i arbejdsrollen Overensstemmelse mellem egne og andres forventninger Medindflydelse Tydelig feedback på arbejdsresultater Tydelig og omsorgsfuld ledelse Værdsættelse og anerkendelse i arbejdet Gruppetilhørsforhold Tydelig og vigtig gruppeopgave Sammenhæng mellem indsat og resultat blandt mange andre faktorer er af afgørende betydning for at forebygge stress og fremme arbejdsglæde og trivsel på arbejdspladsen (19). Medarbejderne har brug for kende målene med arbejdet, at have afstemt gensidige forventninger, at få tydelig feedback og anerkendelse for indsatsen og at opleve at være en del af et fællesskab. De har brug for at blive set og hørt, at blive involveret i beslutningsprocesser og at vide de er nødvendige for at organisationen kan nå sine mål (20, 21). 1.6 Evalueringer i Sundhedsvæsenet I Danmark er der tradition for at evaluere nye tiltag i sundhedsvæsenet, men evalueringerne er i overvejende grad kvantitative evalueringer, der relaterer sig til spørgeskemaundersøgelser af patienternes oplevede kvalitet og målopfyldelsen på de kvantitative kvalitetsindikatorer samt omkostningseffektiviteten. Der er ikke tradition for at anvende kvalitative metoder i evalueringerne, ligesom medarbejderperspektivet ikke er en naturlig del af evalueringerne. 8

13 Der foretages naturligvis kvalitative studier i såvel primær som sekundær sundhedstjeneste i Norden. Af en undersøgelse fra Stockholm fra 1998 fremgår det at det sygeplejefaglige personale oplever konstant moderat grad af stress og at de kun i mindre grad har indflydelse på arbejdet (22). Ligeledes viser en undersøgelse fra en række geriatriske sengeafsnit i Finland, at medarbejderne oplever arbejdet meningsløst og kedeligt. De oplever ingen påskønnelse fra samfundets side, alligevel ønsker de adspurgte at arbejde med geriatriske patienter. Det undersøgelsesresultat giver anledning til at forfatteren bag artiklen udtrykker interesse for videre undersøgelse af forholdene på geriatriske sengeafsnit (23). Da behovet for geriatriske ydelser vil stige, jævnfør oplysninger om den stigende andel af borgere over 65 år(1), vil jeg forsøge at kaste nyt lys over forholdene på geriatriske sengeafsnit og frembringe viden, der kan bringes i anvendelse i fremtidige evalueringer af forholdene på geriatriske sengeafsnit i de nordiske lande. Der er naturligvis forskelle i detailplanlægningen på sygehusene i de respektive lande, lige som der er forskelle indenfor det enkelte lands grænser. Men i det store og hele vurderes det, at hospitalerne i det nordiske sundhedsvæsen har identiske målsætninger og strategier, set i forhold til den øvrige del af verden (24). Evalueringen foretages på et geriatrisk sengeafsnit på et mellemstort hospital i Danmark, hvor de involverede medarbejdere har været udsat for mange organisatoriske ændringer, har fået nye opgaver og har fået implementeret nye administrative redskaber indenfor en kort tidsperiode. 2.0 Formål og undersøgelsesspørgsmål Formålet med denne evaluering er at evaluere sammenhænge mellem den konkrete målopfyldelse på udvalgte kvalitetsindikatorer, medarbejdernes oplevelser af og syn på at arbejde på det geriatriske sengeafsnit samt pårørende og patienternes oplevelser under indlæggelsen. Det er hensigten at tegne et så nuanceret billede som muligt af det geriatriske sengeafsnit og at få afdækket såvel hensigtsmæssige som uhensigtsmæssige forhold i medarbejdernes arbejdsliv og i patienternes oplevelse af indlæggelsen. Undersøgelsesspørgsmålene lyder således: Hvordan er kvalitetsindikatorernes faktiske målopfyldelse? Hvordan oplever medarbejderne arbejdet på det geriatriske sengeafsnit? Hvordan oplever patienter og pårørende indlæggelsen på det geriatriske sengeafsnit? 3.0 Evalueringsteoretisk udgangspunkt Denne evaluering vil tage udgangspunkt i Peter Dahler-Larsen og Hanne Kathrine Krogstrups teorier om evaluering (25,26). Begge forfattere er velansete og førende indenfor evalueringsteori og praksis i Danmark. 9

14 Teorierne danner rammen for den danske masteruddannelse i Evaluering, der kan erhverves ved Syddansk Universitet (27). Desuden er teorierne velafprøvede i praksis, veludviklede og overskueligt præsenterede. Desuden er det muligt at kreere individuelt tilpassede evalueringsmodeller i overensstemmelse med de udviklede teorier. Peter Dahler-Larsen og Kathrine Krogstrups evalueringsteorier fremstilles her i stærkt reduceret form, hvor kun elementer, der er relevante for denne evaluering er medtaget. 3.1 Evalueringstyper I evaluering skelnes der mellem evaluering af vilde eller tamme problemer. Tamme problemer karakteriseres her som områder: Hvor målene er klart definerede Der har en objektiv, målbar, bedste løsning Vilde problemer kan karakteriseres som områder: Hvor målene ikke kan klart defineres Ikke har en objektiv, bedste løsning Tamme problemer egner sig særligt til summative evalueringer og vilde problemer kalder i højere grad på formative evalueringer. En summativ evaluering har til hensigt at bedømme resultatet eller resultaterne af en given indsats eller et givent projekt. Mens en formativ evaluering har til hensigt at tilvejebringe data og indsigter, der kan medvirke til forbedringer og metodeudvikling. I en formativ evaluering kan delelementer tæmmes og gøres tilgængelige for en summativ evaluering. I det danske sundhedsvæsen har de summative evalueringer spillet en fremtrædende rolle, mens de formative evalueringer er mere marginaliserede(25,26). 3.2 Evalueringsperspektiver Der kan anlægges forskellige perspektiver på en given evaluering. Almindeligvis skelner man mellem Målopfyldelsesperspektivet, det interne procesperspektiv og Interessentperspektivet. Det interne procesperspektiv og interessentperspektivet ses ofte i den formative evalueringsmodel, hvor det antages at man ikke på forhånd kan fastsætte evalueringskriterier, men må tilvejebringe de involverede parters værdier og forestillinger om hvilke værdier/kriterier, der skal ligge til grund for evalueringen. Heraf forstås at en evaluering ikke kan vurderes som entydigt god eller ikke god, idet vurderingen afhænger af den enkelte interessents værdier og forestillinger. Det interne procesperspektiv omhandler medarbejdernes og de impliceredes oplevelser med og syn på et givent genstandsfelt og interessentperspektivet omhandler de eksterne interessenters oplevelser med eller syn på genstandsfeltet (25,26). 10

15 3.3 Evalueringsform Evalueringsformen betegner de metoder, der anvendes til evaluering af de enkelte perspektiver i evalueringen. Det kan være kvantitative eller kvalitative undersøgelser, der omfatter såvel dataindsamlingsmetoder som analyseredskaber (25,26). 3.4 Informeret evaluering Ved informeret evaluering forstås de hensigtsmæssige overvejelser der bør finde sted forud for valg af evalueringsmodel. Det vil sige overvejelser om genstandsfeltet, værdier, viden og anvendelse. Det er vigtigt at gøre sig klart, hvordan praksisfeltet fungerer med hensyn til vidensgrundlag, indsats, implementeringsbetingelser etc., hvilke værdier der er indlejrede i grundlaget for evalueringen, fordele og ulemper ved forskellige undersøgelsesmetoder og endeligt overveje hvordan evalueringsresultaterne tænkes anvendt, før den endelige evalueringsmodel besluttes. 3.5 Evalueringsmodel Valget af evalueringmodel, evalueringstype og evalueringsperspektiver og evalueringsform begrundes i teorien om informeret evaluering. Et geriatrisk sengeafsnit i en medicinsk afdeling må betegnes som et komplekst genstandsfelt, hvor stor viden, stort ansvar og meget komplicerede aktiviteter i et interaktivt, uhomogent miljø, er dagligdagen. I et komplekst genstandsfelt er der mange forskellige værdier og forestillinger om værdier på spil, hvilket vil få en ensidig summativ målopfyldelsesevaluering til at fremstå amputeret, hvis den ikke suppleres med medarbejdernes, patienternes og de pårørendes synspunkt. 4.0 Metode I dette afsnit beskrives, hvilken evalueringsmodel der bringes i anvendelse til den samlede evaluering af det geriatriske sengeafsnit, dernæst redegøres for valg af metoder indenfor de enkelte evalueringsperspektiver. 4.1 Valg af evalueringsmodel Evalueringen af det geriatriske sengeafsnit karakteriseres som et Vildt problem, der bør evalueres formativt. Elementer af evalueringen forsøges tæmmet hvorved de gøres objektivt målelige og gjort til genstand for en summativ evaluering. Der er valgt følgende tre perspektiver på evalueringen: Målopfyldelsesperspektivet Det interne procesperspektiv Interessentperspektivet 11

16 Målopfyldelsesperspektivet er den summative del af evalueringen. Her er udvalgt relevante kvalitetsindikatorer, som afsnittet, sammen med den øvrige del af hospitalet forventes at opfylde (28). Disse suppleres med enkelte kvalitetsindikatorer, der kun er relevante for det geriatriske speciale. Det økonomiske aspekt er ikke medtaget, da det har vist sig umuligt at frembringe de nødvendige data vedrørende DRG-indtægter, og en beregning af udgifterne skønnes ikke relevant uden en beregning af indtægterne. Det interne procesperspektiv er her afgrænset til medarbejderne i det geriatriske sengeafsnit og deres oplevelse af og syn på arbejdet i det geriatriske sengeafsnit. Medarbejdere forstås her som både basismedarbejdere og ledere. Det interne procesperspektiv kunne være nuanceret af oplysninger og fortællinger fra relevante samarbejdspartnere fra det lokale modtageafsnit eller medarbejdere fra de andre sengeafsnit på afdelingen, men disse er ikke medtaget. Interessentperspektivet er afgrænset til patienter og pårørendes oplevelser under indlæggelse på det geriatriske sengeafsnit. Perspektivet kunne være udvidet med de praktiserende læger og hjemmesygeplejerskernes syn på, og oplevelser med, samarbejdet med det geriatriske sengeafsnit, men disse nuancer er ikke medtaget i denne evaluering. Evalueringen bliver altså en overvejende formativ evaluering, med summative elementer. Den nuanceres med tre perspektiver: Målopfyldelsesperspektivet, præsenteret ved udvalgte kvalitetsindikatorer, Det interne procesperspektiv, præsenteret ved medarbejderne og Interessentperspektivet præsenteret ved patienter og pårørende. Metoderne til belysning af de tre perspektiver præsenteres efterfølgende. 4.2 Metoder til belysning af Målopfyldelsesperspektivet I undersøgelsen er der målt på følgende kvalitetsindikatorer: Dokumenterede indlæggelsessamtaler Dokumenterede målsætningsmøder Dokumenteret statusrapport Dokumenteret sundhedsfaglig kontaktperson Dokumenteret udskrivningssamtale Dokumenteret ernæringsscreening Indlæggelsessamtale En indlæggelsessamtale er en samtale mellem den modtagende sygeplejefaglige person og patienten. Den foregår ved hjælp af en semistruktureret interviewguide, igennem hvilken der søges oplysninger om patientens fysiske og psykiske status. Samtalen afsluttes med en gensidig afstemning af forventninger til indlæggelsen og dokumenteres i journalen. Den dokumenterede samtale skal foretages inden 24 timer efter indlæggelsen og danner udgangspunkt for patientens videre pleje. 12

17 Ved gennemgang af journalerne blev det besluttet at kriterierne for, hvorvidt der forelå en dokumenteret indlæggelsessamtale eller ej, var om der var skrevet noget på samtalearket og om samtalen var signeret. En nærmere analyse af de 34 dokumenterede indlæggelsessamtaler viste dog at langt færre af indlæggelsessamtalerne var fagligt anvendelige, idet stort set ingen af samtalerne var fyldestgørende og i ingen af samtalerne var der afstemt gensidige forventninger. Målsætningsmøder Et målsætningsmøde er et møde, hvor alle relevante fagpersoner fra det geriatriske sengeafsnit, sammen med patient, nærmeste pårørende og i nogle tilfælde repræsentanter fra den primære sundhedstjeneste, holder møde om patientens aktuelle situation og sætter realistiske mål for indlæggelsen. Samtalen foretages senest fem døgn efter indlæggelsen og følges eventuelt senere op af en fornyet samtale. Indholdet af samtalen dokumenteres og danner udgangspunkt for den videre behandling. Samtalen giver ofte anledning til at justere den forventninger og planer fra indlæggelsessamtalen. Statusrapport En statusrapport er en samlet rapport til den primære sundhedstjeneste, der indeholder beskrivelse af indlæggelsesforløbet fra såvel den lægefaglige som den terapeutiske og sygeplejefaglige synsvinkel. Statusrapporten signalerer tværfaglig tilgang og er et alternativ til de tidligere monofaglige epikriser, sygeplejebreve og informationer fra terapeuterne. Statusrapporten medgives patienten ved udskrivelsen, hvorved der sikres tilgængelighed til oplysningerne for de sundhedspersoner, der skal yde sundhedsydelser til patienten efter udskrivelsen. Kontaktperson En kontaktperson er en person der har ansvar for patientens indlæggelsesforløb, såvel fagligt som logistisk. Ordningen med tildeling af sundhedsfaglig kontaktperson har været et lovkrav i Danmark siden januar Udskrivningssamtale En udskrivningssamtale er en samtale, der foretages med patienten umiddelbart inden udskrivelsen. Samtalen har til hensigt at afrunde indlæggelsen og foretages efter en guide med følgende tre spørgsmål: Hvordan har du oplevet indlæggelsen? Er der noget der har gjort særligt indtryk under indlæggelsen? Er du tryg ved udskrivelsen? Udskrivningssamtalen dokumenteres og tjener dels som afrunding på indlæggelsen for patienten og dels som evaluering af indlæggelsen til brug for afdelingens videre udvikling. Ernæringsscreening Der har gennem de seneste år været megen fokus på patienternes ernæringsmæssige forhold under indlæggelse på hospitalet. Det er derfor vedtaget, at det sygeplejefaglige personale skal foretage en ernæringsscreening inden 24 timer efter patientens indlæggelse på afdelingen. 13

18 En ernæringsscreening er en vurdering af patientens ernæringstilstand, hvor patienten vurderes til at være: Ikke ernæringstruet, Potentielt ernæringstruet eller Ernæringstruet. Her afsluttes ernæringsscreeningen, men der er en naturlig forventning til, at der handles videre på screeningsresultaterne. Hvis patienten vurderes at være ernæringstruet eller potentielt ernæringstruet, beregnes patientens ernæringsbehov, og det daglige indtag af ernæring registreres i tre dage med henblik på at monitorere ernæringstilstanden. Hvis patienten ikke indtager den foreskrevne mængde, tages der stilling til yderligere intervention. Data er hentede ved minutiøs gennemgang af 50 journaler fra de seneste 50 udskrevne patienter på det geriatriske sengeafsnit i en form for audit (29). Det vil i praksis sige alle patienter indlagt i perioden marts til oktober Forskellige forsøg på listeudtræk fra patientregistreringssystemerne og den elektroniske patientjournal viste sig unøjagtige og mangelfulde, hvorfor en minutiøs gennemgang af journalerne synes nødvendig for at få et nøjagtigt og retvisende billede. Der er målt på andelen af journaler, hvori en given kvalitetsindikator er dokumenteret af tre uafhængige auditører. Der var enighed om kvalitetsindikatorerne vedrørende ernæringsscreening og kontaktperson. Disse er entydige, idet sygeplejejournalerne indeholder rubrikker, hvori det skal dokumenteres. Der var imidlertid ikke opstillet entydige kriterier for, hvorvidt der var dokumenteret en indlæggelses- eller udskrivningssamtale eller ej, hvilket i enkelte tilfælde gav anledning til interobservatørvarians. Målingen af disse og indikatorerne for statusrapport og målsætningsmøde beror derfor på konsensus om et fagligt skøn. Der er dermed sandsynlighed for, at andre observatører eller grupper af observatører vil fremkomme med måleresultater, der varierer i forhold til denne undersøgelses resultater. Der er ikke tale om nogen stikprøve, hvorfor beregning af stikprøvens størrelse er uinteressant. Data til belysning af målopfyldelsen er bearbejdet statistisk og målopfyldelsesgraden beregnet og fremstillet i tabelform. Data til fremstilling af alder, gennemsnitlig indlæggelsestid og antal indlagte patienter er hentede fra det patientadministrative system. 4.3 Metoder til belysning af det interne procesperspektiv I det interne procesperspektiv frembringes viden om medarbejdernes oplevelser med og syn på arbejdet i det geriatriske sengeafsnit. Dataindsamlingen er foretaget ved to individuelle interviews, henholdsvis med den geriatriske overlæge og afdelingssygeplejersken på det medicinske sengeafsnit, samt et fokusgruppeinterview med otte medarbejdere fra det geriatriske sengeafsnit. Afdelingssygeplejersken er afdelingssygeplejerske for såvel det geriatriske sengeafsnit som de fire andre sengeafsnit på afdelingen. Den geriatriske overlæge har kun det lægelige ansvar for de geriatriske patienter. De individuelle interviews varede ca. en time og blev foretaget i uforstyrrede omgivelser efter en interview-guide med meget åbne spørgsmål: Beskriv hvordan du synes det geriatriske sengeafsnit fungerer? Hvilke faktorer har betydning for geriatriafsnittets fremtid? 14

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Kvalitetsudviklingsprojekt

Kvalitetsudviklingsprojekt Kvalitetsudviklingsprojekt Specialuddannelsen i kræftsygepleje Revideret august 2012 Revideret februar 2011 Indholdsfortegnelse Overordnet mål for 3. uddannelsesafsnit... 2 Formål med kvalitetsudviklingsopgaven...

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10:

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10: Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012 Program for Workshop nr. 10: I. 9.30-10.45 : Fra Handling til viden Kvalitetsudviklingsprojekter og forskning 9.30-9.50 Introduktion.

Læs mere

4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje

4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje 4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje Rapport 1 Vejle Kommunale Tandpleje var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et udviklingsprojekt

Læs mere

en national strategi for kvalitetsudvikling

en national strategi for kvalitetsudvikling Intern audit 67 Det nationale råd for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet har udarbejdet en national strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Det tværgående tema i den nationale strategi er

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Dato: 5. september 2012 Brevid: 1841112 Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser På møde i Forretningsudvalget den 29. maj 2012 blev udvalget orienteret

Læs mere

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet DSR Kreds Hovedstaden FagiDentiteten er UdFORdRet Behovet for at styrke den faglige identitet udspringer blandt andet af, at sygeplejerskers arbejdspladser er under konstante forandringer. der indføres

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel. Principper, funktioner og forventet samspil med EPJ. EPJ-Observatoriets Årskonference Nyborg Strand 29.

Den Danske Kvalitetsmodel. Principper, funktioner og forventet samspil med EPJ. EPJ-Observatoriets Årskonference Nyborg Strand 29. Den Danske Kvalitetsmodel Principper, funktioner og forventet samspil med EPJ EPJ-Observatoriets Årskonference 2003 Nyborg Strand 29. oktober 2003 Projektsekretariatet Sundhedsstyrelsen Hvad er Kvalitetsmodellen?

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev offentliggjort i uge 18, 2012.

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev offentliggjort i uge 18, 2012. NOTAT Dato: 09. maj 2012 Sagsnummer: Initialer: mha Afrapportering af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev

Læs mere

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet 1 2 En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet I dag er der primært fokus på aktivitet og budgetter

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital.

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. ved afd. sygeplejerske Sanne Kjærgaard og klinisk Sygeplejerske specialist Karin Wogensen. 1 Disposition Baggrunden for ændring

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev

Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev Plads til faglig og personlig udvikling Et positivt og lærende arbejdsmiljø Udarbejdet oktober 2007/rev. december

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Gode patientoplevelser, 30 april i DGI byen Patientrepræsentant Jette Bay, Maj Pedersen m.fl, Fysio- og Ergoterapien Hvidovre Hospital, Arne Simonsen,

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Implementering af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske kliniske retningslinjer fra genoptræningsforløbsbeskrivelsen 1 Audit Hvad er audit : Fagpersoners

Læs mere

KRITERIER for INDDRAGELSE

KRITERIER for INDDRAGELSE KRITERIER for INDDRAGELSE Patient Pårørende Organisatorisk VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet INDHOLD Hvad er PATIENTINDDRAGELSE? SIDE 4 Hvad er PÅRØRENDEINDDRAGELSE? SIDE 6 Hvad er ORGANISATORISK

Læs mere

Ole Abildgaard Hansen

Ole Abildgaard Hansen Kandidatspeciale Betydningen af den kliniske sygeplejespecialists roller og interventioner for klinisk praksis - gør hun en forskel? af Ole Abildgaard Hansen Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for

Læs mere

Anvendelse af Guided Egen Beslutning i praksis. Patienten for bordenden Vinder af Årets Borgerinddragende Initiativ 2016

Anvendelse af Guided Egen Beslutning i praksis. Patienten for bordenden Vinder af Årets Borgerinddragende Initiativ 2016 PSYKIATRIEN - REGION NORDJYLLAND KLINIK PSYKIATRI NORD Anvendelse af Guided Egen Beslutning i praksis Patienten for bordenden Vinder af Årets Borgerinddragende Initiativ 2016 Kathe Kjær Lyng Konst. Afsnitsledende

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen?

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen? Sygeplejerskeprofil Sygeplejerskeprofil Hvorfor har vi rsker i ældreplejen? Udviklingen i sundhedsvæsnet som følge af kommunalreformen i 2007, herunder en ændring af opgavefordelingen mellem regioner og

Læs mere

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni 2008 Bruger-, patient- og pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patient- og pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter og pårørende er vigtig. Samarbejdet

Læs mere

Idéoplæg til Bachelorprojekt Får vores patienter den ernæring, vi tror, de får?

Idéoplæg til Bachelorprojekt Får vores patienter den ernæring, vi tror, de får? Idéoplæg til Bachelorprojekt Får vores patienter den ernæring, vi tror, de får? Januar 2014-01-07 Sygeplejerske Fysioterapeut Tværprofessionelt x Præsentation Kort præsentation af praksis/ forsknings-

Læs mere

IMPLEMENTERING AF KLINISK RETNINGSLINJE

IMPLEMENTERING AF KLINISK RETNINGSLINJE IMPLEMENTERING AF KLINISK RETNINGSLINJE Maja Bugge Hansen // Træningscenter Vanløse IMPLEMENTERING AF KLINISK RETNINGSLINJE Maja Bugge Hansen // Træningscenter Vanløse BAGGRUND Indsatsområder Hverdagsrehabilitering

Læs mere

Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland

Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland Rammebeskrivelse: Strategi. Organisering. Implementering. Inklusiv regionalt gældende principper for Patientens team i Region Nordjylland. Revideret version

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

AUDIT. - en metode til kvalitetsudvikling af klinisk praksis. Jan Mainz, Syddansk Universitet

AUDIT. - en metode til kvalitetsudvikling af klinisk praksis. Jan Mainz, Syddansk Universitet AUDIT - en metode til kvalitetsudvikling af klinisk praksis Workshop 4 Hvordan skal vi gennemføre audit i det danske sundhedsvæsen? Program Introduktion: Hvad er audit og har det effekt på kvaliteten af

Læs mere

Den involverende stuegang Efter IPLS princip (DIS)

Den involverende stuegang Efter IPLS princip (DIS) Den involverende stuegang Efter IPLS princip (DIS) Helle K. Iversen, Apopleksiansvarlig overlæge, forskningslektor, dr. med. Apopleksienheden, Neurologisk afdeling Glostrup Hospital, Københavns Universitet

Læs mere

Patientoplevelser som indikatorer for kvaliteten på landets sygehuse

Patientoplevelser som indikatorer for kvaliteten på landets sygehuse 1 Patientoplevelser som indikatorer for kvaliteten på landets sygehuse v/ Afdelingsleder Morten Freil Evalueringskonsulent Rikke Gut 2 Patientoplevelser som indikatorer for kvaliteten på landets sygehuse

Læs mere

Afrapportering af LUP Somatik 2013

Afrapportering af LUP Somatik 2013 Dato: 1. maj 2014 Brevid: 2290302 Afrapportering af LUP Somatik 2013 Den Landsdækkende Undersøgelse (LUP) 2013 blev offentliggjort den 28. april 2014. Svarprocenten på landsplan er 59 %. Undersøgelsen

Læs mere

Ledelse af brugerinddragelse

Ledelse af brugerinddragelse Christina Holm-Petersen og Laura Emdal Navne Ledelse af brugerinddragelse - Tre casebaserede eksempler 2 Disposition Introduktion: status for brugerinddragelse anno 2013 Hvorfor brugerinddragelse er en

Læs mere

Patientoplevet fejl. Kvalitetskonsulenter Eva N. Glassou og Jeanette Henriksen Kvalitet og Udvikling Hospitalsenheden Vest

Patientoplevet fejl. Kvalitetskonsulenter Eva N. Glassou og Jeanette Henriksen Kvalitet og Udvikling Hospitalsenheden Vest Patientoplevet fejl Kvalitetskonsulenter Eva N. Glassou og Jeanette Henriksen Kvalitet og Udvikling Hospitalsenheden Vest www.regionmidtjylland.dk Patientoplevet fejl-baggrunden for undersøgelsen Datamaterialet

Læs mere

Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater

Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater Allerød Kommune Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater Baggrund: Allerød kommune deltager i et samarbejde med fire andre

Læs mere

Notat. Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning

Notat. Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Notat Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Anbefalinger ud fra sidste møde i Dialogforum

Læs mere

Undersøgelse af besøgstider på danske sygehuse 2017

Undersøgelse af besøgstider på danske sygehuse 2017 Undersøgelse af besøgstider på danske sygehuse 2017 Besøgstid Du er altid velkommen til at besøge dine pårørende eller venner på Sygehus Danmark. Som udgangspunkt er du velkommen, når det passer bedst

Læs mere

Multimorbiditet og geriatrisk screening

Multimorbiditet og geriatrisk screening Multimorbiditet og geriatrisk screening Ledende overlæge phd MPA Medicinsk afdeling O Multimorbiditet og geriatrisk screening Geriatri og diskussion Geriatri og dokumentation Geriatri og organisation Geriatri

Læs mere

Metoder til inddragelse af patienter Af Louise Nordentoft og Line Holm Jensen

Metoder til inddragelse af patienter Af Louise Nordentoft og Line Holm Jensen Metoder til inddragelse af patienter Af Louise Nordentoft og Line Holm Jensen 1. Innovativ patientinddragelse på to brystkirurgiske afdelinger Projektet Innovativ patientinddragelse skal være med til gøre

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Aftale om evaluering af Praksiskonsulentordningen

Aftale om evaluering af Praksiskonsulentordningen Aftale om evaluering af Praksiskonsulentordningen Nærværende aftale er en revideret udgave af den indgåede aftale af 24.10.2012. Ændringer i aftalen vedrører de respondenter, der indgår i undersøgelsen,

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Viborg den 25. april 2010

Viborg den 25. april 2010 Viborg den 25. april 2010 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup: - Audit på standard 3 og standard 4 i Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009 2011. Regionshospitalet

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Neurorehabilitering Senge Lemvig Neurologisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Fyraftenskursus for Privathospitaler og klinikker Den 1. marts 2016 DGI-byen. Kvalitetsovervågning og kvalitetsforbedring i DDKM

Fyraftenskursus for Privathospitaler og klinikker Den 1. marts 2016 DGI-byen. Kvalitetsovervågning og kvalitetsforbedring i DDKM Fyraftenskursus for Privathospitaler og klinikker Den 1. marts 2016 DGI-byen Kvalitetsovervågning og kvalitetsforbedring i DDKM Ved Mette Meldgaard Beckermann og Vibe Siegfried 1 Program Præsentation Kvalitetsudvikling

Læs mere

Brugerinddragelse i patientforløb muligheder og udfordringer. 28 nov 2011 METROPOL

Brugerinddragelse i patientforløb muligheder og udfordringer. 28 nov 2011 METROPOL Brugerinddragelse i patientforløb muligheder og udfordringer Præsentationen i dag Relationens betydning for sundhedsfaglig kvalitet Præsentation af Feedbackmøder i relation patientforløb Formål og mål

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

Tværfaglige, tværsektorielle geriatriske teams

Tværfaglige, tværsektorielle geriatriske teams Tværfaglige, tværsektorielle geriatriske teams Ellen Holm, lektor og specialeansvarlig overlæge for geriatri, Medicinsk Afdeling, Nykøbing Falster Sygehus Oplæg ved DSS møde, 8.6,2017 Behandlingskæden

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg Servicelovens 79a Lovgrundlag Formål 79 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 80 år, og

Læs mere

Måling af patienterfaringer i Danmark

Måling af patienterfaringer i Danmark Måling af patienterfaringer i Danmark Af Afdelingsleder Morten Freil www.efb.kbhamt.dk Enheden for Brugerundersøgelser Nationale, regionale og lokale undersøgelser af patientoplevelser i somatikken Landsdækkende

Læs mere

Kan den DDKM medvirke til forbedret kvalitet på akutområdet?

Kan den DDKM medvirke til forbedret kvalitet på akutområdet? Kan den DDKM medvirke til forbedret kvalitet på akutområdet? Erfaringer med implementering af DDKM gennem anvendelse af BSC og standardiserede patientforløb Majbritt Westerlin Larsen Afdelingssygeplejerske,

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

Visioner og kompetencer i en professionel praksis et led i din kompetenceudvikling

Visioner og kompetencer i en professionel praksis et led i din kompetenceudvikling Hjertecentret 2017 Sygeplejen i Hjertecentret Visioner og kompetencer i en professionel praksis et led i din kompetenceudvikling Vi glæder os til at se dig til introduktion til sygeplejen i Hjertecentret.

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Onkologiske Senge Herning Onkologisk Afdeling, Herning Hospitalsenheden Vest 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Regionshospitalet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Region Midtjylland, Regions Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet. Øre-Næse- Hals sengeafsnit. Afsnittet

Læs mere

Projekt opfølgende hjemmebesøg

Projekt opfølgende hjemmebesøg Projekt opfølgende hjemmebesøg 1. Projektets baggrund Ældre patienter med komplicerede behandlings- og plejebehov udgør en betydelig udfordring for koordineringen mellem sekundær- og primærsektoren. Erfaringen

Læs mere

Alle børn har ret til en skole med en kultur for kvalitetsudvikling, der er baseret på synergi mellem interne og eksterne evalueringsprocesser.

Alle børn har ret til en skole med en kultur for kvalitetsudvikling, der er baseret på synergi mellem interne og eksterne evalueringsprocesser. Alle børn har ret til en skole med en kultur for kvalitetsudvikling, der er baseret på synergi mellem interne og eksterne evalueringsprocesser. Denne deklaration følger den europæiske vision om, at alle

Læs mere

Systematisk samarbejde om kvalitet

Systematisk samarbejde om kvalitet Sammenfatning af ny rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Systematisk samarbejde om kvalitet Samspil mellem personalepolitik og arbejdet med udvikling af kvalitet og tværfaglighed på sygehusene Jens Albæk,

Læs mere

Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom I Thisted Kommune ønsker vi at styrke såvel den monofaglige,

Læs mere

Hvad er effekten af rehabilitering til ældre med nedsat funktionsevne?

Hvad er effekten af rehabilitering til ældre med nedsat funktionsevne? Hvad er effekten af rehabilitering til ældre med nedsat funktionsevne? Forskningsfysioterapeut Carsten Juhl, MPH, PhD. Forskningsenheden for musculoskeletal funktion og fysioterapi (FOF) Institut for idræt

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Kl til på Bispebjerg Hospital, Uddannelsescenteret

Kl til på Bispebjerg Hospital, Uddannelsescenteret K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDVALG FOR KVALITETSFORBEDRINGER Torsdag den 24. maj 2012 Kl. 17.00 til 19.00 på Bispebjerg Hospital, Uddannelsescenteret lokale 12 Mødet slut kl. 19 Møde nr.

Læs mere

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen - resultater og erfaringer fra Region Hovedstaden Chefkonsulent ph.d. Anne Hvenegaard Forløbsprogrammerne hvad er målet - og forudsætningerne? 1. Målet

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Status for samarbejdet med at udvikle kompetencer: Hvad sker der og er det (godt) nok?

Status for samarbejdet med at udvikle kompetencer: Hvad sker der og er det (godt) nok? Status for samarbejdet med at udvikle kompetencer: Hvad sker der og er det (godt) nok? DMCG-PAL Årsmøde 11. marts, 2015, Vejle Helle Timm, centerleder, professor Temaer i oplægget Refleksion over emne

Læs mere

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet.

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet. Uddybende vejledning til NFAs virksomhedsskema og psykisk arbejdsmiljø Konstruktion af skalaer og beregning af skalaværdier Når vi skal måle psykisk arbejdsmiljø ved hjælp af spørgeskemaer, har vi den

Læs mere

Patientoplevet kvalitet

Patientoplevet kvalitet Patientoplevet kvalitet Af Afdelingsleder Morten Freil Patientoplevet kvalitet Baggrund Hvorfor beskæftige sig med patientoplevet kvalitet? Patienters prioriteringer Forbedringsområder National undersøgelse

Læs mere

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 Hovedrapporten indeholder tværgående analyser og eksterne vurderinger CFK har lavet en evalueringsrapport,

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus !!" # $% &# Jf. hospitalsplanen, indgår geriatri i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser enten i form af egentlig afdeling/funktion eller i form af aftaler om assistance fra andre hospitaler.

Læs mere

Idéoplæg til Bachelorprojekt

Idéoplæg til Bachelorprojekt Idéoplæg til Bachelorprojekt Udfyldes af praksis/forsknings- og udviklingsmiljø Oplægget er tænkt med afsæt i følgende professioner: Sygeplejerske Fysioterapeut Tværprofessionelt x Præsentation Kort præsentation

Læs mere

Distrikts og lokalpsykiatrien

Distrikts og lokalpsykiatrien Distrikts og lokalpsykiatrien Et øjebliksbillede af psykiatrien på baggrund af 53 interview I denne folder præsenteres uddrag fra et speciale udarbejdet ved Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse. Følgende

Læs mere

HÆMATOLOGISK AFDELING R

HÆMATOLOGISK AFDELING R Karakteristika for hæmatologiske patientforløb Hæmatologiske sygdomme kræver ofte langvarig behandling og medfører at patienternes immunforsvar er svært påvirket. At leve med et svært påvirket immunforsvar

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Hospitalsenheden Vest. Årsberetning 2010. Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland

Hospitalsenheden Vest. Årsberetning 2010. Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland Hospitalsenheden Vest Årsberetning 2010 Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland Staben Kvalitet og Udvikling Januar 2011 Indhold Side Baggrund... 3 Formål med samarbejdsgruppen

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens elektroniske registrering af borgeres medicinoplysninger

Høring over udkast til bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens elektroniske registrering af borgeres medicinoplysninger Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Att.: Center for Primær Sundhed primsund@im.dk kopi til Louise Filt lfi@im.dk DET ETISKE RÅD Ravnsborggade 2, 4. sal 2200 København

Læs mere

Frafald et vildt problem af Helle Brok, leder VIA UC Psykomotorikuddannelsen. Indholdsfortegnelse. Kvalitetssikring en nødvendighed.

Frafald et vildt problem af Helle Brok, leder VIA UC Psykomotorikuddannelsen. Indholdsfortegnelse. Kvalitetssikring en nødvendighed. 1 Frafald et vildt problem af Helle Brok, leder VIA UC Psykomotorikuddannelsen Indholdsfortegnelse Kvalitetssikring en nødvendighed... 1 Baggrund... 1 Problemformulering... 1 To måder at evaluerer på...

Læs mere

VURDERING AF FORANDRINGSPARATHED I ORGANISATIONER I SUNDHEDSVÆSENET

VURDERING AF FORANDRINGSPARATHED I ORGANISATIONER I SUNDHEDSVÆSENET Bilag 1: Spørgeskema VURDERING AF FORANDRINGSPARATHED I ORGANISATIONER I SUNDHEDSVÆSENET I FORBINDELSE MED INDFØRELSE OG UDVIKLING AF EPJ SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE PÅ X AFDELING Y HOSPITAL EPJ-Observatoriet:

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for akut indlagte patienter på Reumatologisk Afdeling U Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Det psykiske arbejdsmiljø på danske sygehuse under Organisatoriske forandringer - set i et ledelsesperspektiv

Det psykiske arbejdsmiljø på danske sygehuse under Organisatoriske forandringer - set i et ledelsesperspektiv Det psykiske arbejdsmiljø på danske sygehuse under Organisatoriske forandringer - set i et ledelsesperspektiv Speciale 4.semester, Den sundhedsfaglige kandidat, SDU Odense, januar 2011 Forfatter: Lene

Læs mere

Grundmodel for fælles regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion for særligt svækkede ældre medicinske patienter

Grundmodel for fælles regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion for særligt svækkede ældre medicinske patienter Til: Den Administrative styregruppe Koncern Plan, Udvikling & Kvalitet Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 38666069 Mail planogudvikling@regionh.dk

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Kirurgisk Dagkirurgi Herning Kirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 09-05-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Lægelig visitation. biografi: thomas gjørups adresse:

Lægelig visitation. biografi: thomas gjørups adresse: Thomas Gjørup & Jan Værnet DEN GODE AFDELING 985 Lægelig visitation Tættere samarbejde imellem praktiserende læger og hospital om akutte medicinske patienter I Medicinsk Center, H:S Amager Hospital, er

Læs mere

Strategi for Hjemmesygeplejen

Strategi for Hjemmesygeplejen Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.18.00-P05-1-14 Sagsbehandlere: TC/ MSJ Dato: 3. maj 2016 Strategi for Hjemmesygeplejen Sundhed og Omsorg 2016-2020 1 Indledning Sygeplejeområdet i Horsens

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Hjemmebehandling med kemoterapi til patienter med knoglemarvskræft

Hjemmebehandling med kemoterapi til patienter med knoglemarvskræft Hjemmebehandling med kemoterapi til patienter med knoglemarvskræft - En konkret forsøgsordning med behandling i eget hjem På billedet ses de udekørende sygeplejersker Heidi Bøgelund Brødsgaard, Susanne

Læs mere

Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering

Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Mette Bøg Horup, Mette Birk-Olsen, Lise Kvistgaard Jensen og Kristian Kidholm I samarbejde med Knud Yderstræde, Benjamin Schnack

Læs mere

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb?

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Oplæg på årsmøde i DSKS, 9. januar 2015 Oversygeplejerske Kirsten Rahbek, Geriatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

ØGET BRUGERINDDRAGELSE I REGION SJÆLLAND

ØGET BRUGERINDDRAGELSE I REGION SJÆLLAND ANSØGNINGSSKEMA ØGET BRUGERINDDRAGELSE I REGION SJÆLLAND GENERELLE OPLYSNINGER ANSØGER Projektansvarlig KONTAKTOPLYSNINGER E-mail og tlf. Rikke Steener Olsen, Afdelingssygeplejerske Klinisk Onkologisk

Læs mere

Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Kost og Ernæring

Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Kost og Ernæring Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Kost og Ernæring September 2016 Baggrund for projektet: Med en betydelig stigning i antallet af ældre i de kommende år, vil det være væsentligt at fokusere på kost og

Læs mere

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE Idekatalog til patient- og pårørendesamarbejde Version 1, 3. juli 2014 Udgivet af DANSK SELSKAB FOR PATIENTSIKKERHED Juli 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610

Læs mere