Fra god praksis til næste praksis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra god praksis til næste praksis"

Transkript

1 TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007

2 Indhold 1. INDLEDNING LÆSEVEJLEDNING BEGREBSAFKLARING RESUME INTRODUKTION TIL CASE BESKRIVELSER MINDRE GOD PRAKSIS KONKLUSIONER HVAD ER GOD PRAKSIS? KOMPETENCEUDVIKLING AF KONSULENTERNE SCREENING OG UDVÆLGELSE AF MÅLGRUPPER GOD PRAKSIS I KONCEPTERNES ORGANISERING FINANSIERING PERSPEKTIVERING: FRA GOD PRAKSIS TIL NÆSTE PRAKSIS CASE BESKRIVELSER INNOVÆKST SPIN-OFF VIQ (VENTURE INTELLIGENCE QUOTIENT) SELMA VIP VÆKSTPAKKEN TÆSKEHOLDET VIVA - VIRKSOMHEDSUDVIKLING I VIBORG AMT BROBYGNING & FREMTIDENS ERHVERVSSERVICE EKSEMPLER PÅ MINDRE GOD PRAKSIS APPENDIKS 1: ANALYSENS METODE OG DATAGRUNDLAG APPENDIKS 2: BAGGRUNDSMATERIALE TIL CASENE APPENDIKS 3: BRUTTOLISTE UDDYBNING AF BRUTTOLISTEN

3 1. Indledning Den 1. januar 2007 erstattede fem nye regionale væksthuse de tidligere 15 erhvervsservicecentre. Væksthusene er etableret på baggrund af aftaler mellem regeringen og Kommunernes Landsforening om den fremtidige struktur på erhvervsserviceområdet. Udviklingen af de nye væksthuse skal ske i tæt samspil med de relevante aktører, herunder kommunerne og den lokale erhvervsservice, de regionale vækstfora samt private og statslige aktører. Målet med de nye væksthuse er at opbygge et internationalt førende miljø, hvor regionernes iværksættere og mindre virksomheder kan få adgang til kvalificeret vejledning og rådgivning. Væksthusene skal bidrage til at skabe én samlet indgang til specialiseret vejledning og rådgivning i hver region. Konsulenterne i husene skal yde information om relevante erhvervsfremmeaktiviteter, diagnosticere nye og mindre virksomheders behov for rådgivning og henvise til relevante private aktører, der kan levere den konkrete rådgivning. Målgruppen for væksthusene er iværksættere og små og mellemstore virksomheder med vækstambitioner og potentiale. For at skabe de bedste rammer i væksthusene udvikles en række aktiviteter, og der gennemføres initiativer, som skal sikre, at væksthusene kommer godt fra start. Det er i lyset af dette indledende arbejde, denne rapport skal ses. Formålet med rapporten er at bidrage til at sikre, at det bedste af den viden og de erfaringer, der gennem de sidste 3 år er generet i de danske erhvervsservicecentre, overføres og viderebringes til de nye regionale væksthuse. Analysen tager udgangspunkt i de initiativer, der er udviklet og anvendt i erhvervsservicecentrene med særlig succes og afdækker kvalitativt de koncepter, der af centrenes ledelse betragtes som god praksis. Rapporten er udarbejdet for Erhvervs- og Byggestyrelsen af Teknologisk Institut og Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. Rapporten er forfattet af forskningsassistent Sanne Johnsen i samarbejde med professor Poul Rind Christensen fra Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og af chefkonsulent Martin Eggert Hansen samt konsulent Signe Rønn Sørensen i samarbejde med direktør Jane Wickmann fra Teknologisk Institut. En styregruppe bestående af repræsentanter fra Erhvervs- og Byggestyrelsen og direktørerne fra de regionale væksthuse har fulgt arbejdet Læsevejledning Rapporten indledes i kapitel 2 med et resume af analysens vigtigste konklusioner. Herefter er der i kapitel 3 en kort introduktion til de udvalgte cases. Formålet er at give læseren et indblik i de cases, der danner grundlag for konklusionerne. Kapitel 4 præsenterer de uddybende konklusioner, og i kapitel 5 sættes resultaterne i et fremtidigt perspektiv. Kapitel 6 beskriver de udvalgte cases og afsluttes med et afsnit om eksempler på mindre god praksis. Analysens metode og principper for ud

4 vælgelse af cases er beskrevet i appendiks 1. Appendiks 3 indeholder en samlet liste over de koncepter, som af erhvervscentrenes ledelse blev betegnet som god praksis i en indledende interviewrunde. Denne liste vil således kunne anvendes som et idékatalog i udviklingen af de regionale væksthuse Begrebsafklaring I rapportens konklusioner anvendes betegnelsen koncept om de initiativer/aktiviteter, som de tidligere 15 erhvervsservicecentre har udviklet og anvendt med det formål at servicere iværksættere og mindre virksomheder. Centrene har selv anvendt en række forskellige betegnelser, såsom projekt, forløb, redskaber, programmer, ydelser, værktøjer, vejledningskoncepter, screenings- og formidlingsaktiviteter. Disse betegnelser er bibeholdt i de enkelte cases men i de tværgående konklusioner anvendes begrebet koncept. I rapporten anvendes betegnelsen konsulenter, når der henvises til erhvervsservicesystemets medarbejdere. Eksterne vejledere/rådgivere betegnes som private rådgivere

5 2. Resume Rapporten fremlægger 8 eksempler på vejlednings- og rådgivningskoncepter, som har været udviklet og anvendt med særlig succes i de nu nedlagte erhvervsservicecentre. Et fælles træk ved de 8 koncepter er, at de alle har kvaliteter, der gør dem egnede til implementering og anvendelse i de regionale væksthuse med det nye fokus på udvikling af vækstiværksættere og virksomheder. De udvalgte casestudier repræsenterer en bred vifte af koncepter i form af værktøjer, og fremgangsmåder, der i såvel indhold som form tilbyder relevante erfaringer med implementering og anvendelse af koncepterne. Rapporten giver også eksempler på erfaringer med mindre god praksis. De fremhævede eksempler på god praksis kan ikke uden videre overføres til de regionale væksthuse, men de giver et godt bidrag til udviklingen af det, vi i rapporten kalder næste praksis. Det vil sige vejlednings- og rådgivningskoncepter, der imødekommer de internationale standarder, som de regionale væksthuse stræber efter. God praksis er en sammensat og dynamisk størrelse Rapporten lægger stor vægt på, at analysere hvad det er, der afgør, om givne vejlednings- og rådgivningskoncepter udvikler sig til god eller dårlig praksis. Hvad kræves for at gode vejlednings- og rådgivningskoncepter kan udvikles til førende international praksis? Rapporten fremhæver, at god praksis er en sammensat størrelse. Den hviler både på konceptets indhold og form, og den måde konceptet implementeres på. Herunder bl.a. afklaringen af målgruppen og udvælgelse af deltagere - samt den måde, hvorpå konsulenterne anvender konceptet i forhold til de udvalgte målgrupper. God praksis er også en dynamisk størrelse. De fleste af de koncepter, der er fremdraget, er løbende blevet videreudviklet på baggrund af hidtidige erfaringer blandt konsulenterne og tilbagemeldinger fra virksomheder. Pointen er, at færdige koncepter ikke blot kan overføres til væksthusene, men stiller betydelige krav til arbejdet med at tilpasse dem til den kontekst og de målgrupper, som væksthuset har fokus på. Nye koncepter kan således ses som en platform for en løbende udvikling af et praksisfællesskab mellem konsulenterne. Casene viser, at god praksis i høj grad er skabt i det tætte samspil, som konsulenterne har med iværksætterne, virksomhederne og de private rådgivere. Det er vigtigt, at konsulenterne har kendskab til den kontekst, hvori koncepterne skal fungere

6 Kompetenceudvikling af konsulenter skal organiseres Da god praksis i høj grad afhænger af måden, hvorpå de forskellige koncepter implementeres, er konsulenternes kompetencer afgørende. Ud over de overordnede kompetencer peger rapporten på, at de konceptbaserede kompetencer er centrale. Det er kompetencer, hvor indsigten i konceptet fletter sig med viden om den kontekst og de målgrupper, som skal serviceres. I væksthusene er det væsentligt, at der etableres et forum for kompetenceudvikling, hvor nye koncepter og erfaringerne med deres anvendelse kan drøftes og videreudvikles. Ved at knytte de lokale erhvervskontorer til disse fora, kan væksthusene komme til at spille en central rolle for udviklingen af god praksis i det samlede regionale vejledningssystem. På de områder, hvor der vælges eller udvikles landsdækkende koncepter, bør der skabes kompetenceudviklingsforløb på tværs af de fem væksthuse. Det vil bidrage til erfaringsudveksling og videndeling mellem de fem huse. Uanset hvor veltilrettelagt et koncept er, og uanset hvor stærke faglige kompetencer det inddrager, så afhænger meget af de personlige relationer, som skabes mellem virksomheden, de tilknyttede rådgivere og konsulenten. I væksthusene bør organiseringen af indsatsen derfor tilgodese etablering og fastholdelse af den individuelle, personlige relation mellem konsulent og virksomhed. Konsulenterne bør i langt højere grad ses som facilitator i vejlednings- og rådgivningsprocessen. Udvælgelse og screening af målgrupper bliver vigtig Forskellen mellem god og dårlig praksis knytter sig til udvælgelse af målgruppen og screening af deltagerne til deltagelse i koncepterne. Væksthusenes målgruppe (iværksættere og virksomheder med vækstambitioner og -potentiale) udgør en så forskelligartet gruppe, at de nye væksthuse står overfor en betydelig opgave med at udvælge forskellige typer af målgrupper. Det er afgørende, at der skabes en effektiv screening af de deltagere, som givne koncepter skal henvende sig til. Analysen viser, at det ved screening af virksomheder i en given målgruppe er vigtigt at kombinere analyse og dialog om virksomhedens status og vejledningsbehov. Ligeledes er det vigtigt at afdække virksomheders motivation og forventninger til evt. deltagelse i et givent vejledningskoncept. Herunder hvorvidt virksomheden er indstillet på at afsætte de nødvendige personale- og tidsmæssige ressourcer. Det betyder, at det i væksthusene bliver vigtigt, at konsulenterne besidder de procesmæssige kompetencer der kræves i denne screening og udvælgelse. Derfor bør konsulenterne inddrages i udviklingsarbejdet. Finansiering Udvikling af koncepter og kompetencer kræver tidsmæssige og økonomiske ressourcer. I mange af koncepterne indgår der socialfondsmidler. For at få disse midler skal det være et nyt koncept der - 5 -

7 udvikles. Dette rejser nogle dilemmaer i forhold til væksthusenes organiseringsform. Organiseringen skal sikre, at der er de rigtige produkter på hylderne i forhold til de økonomiske ressourcer. Analyserne peger på eksempler med egenfinansiering fra deltagerne og sponsorbidrag fra eksterne konsulenter og virksomheder. Effektmåling bør styrkes Viden om effekterne af gennemførte koncepter er forudsætningen for udvikling af al god praksis. Det er en stor udfordring for de nye væksthuse at udvikle evaluerings- og effektmålingsværktøjer, der kan bidrage systematisk til videreudvikling af god praksis. I væksthusene er det derfor nødvendigt, at der er fokus på at udvikle evalueringer og effektmålinger af koncepterne. En evalueringen kan påbegyndes allerede før og under forløbet og vil være et vigtigt grundlag for justering og kvalitetsudvikling af konceptet. En effektmåling bør gennemføres således, at den belyser virksomheden i et før og efter perspektiv, f.eks. om der er sket en udvikling i omsætning, antal medarbejdere, nye markeder og produkter m.v. Perspektivering: Innovationsledelse og internationalisering Der er to temaer, som kun er blevet svagt adresseret i de gamle erhvervsservicecentre, men som bliver centrale i væksthusenes arbejde. Det er innovationsledelse og globalisering. Virksomhederne har behov for i større grad at kunne håndtere drifts- og udviklingsledelse i integrerede forløb. Samtidig udgør evnen til løbende at udvikle nye forretningsområder, produkter og processer et centralt omdrejningspunkt i virksomhederne vækst og konkurrenceevne. Selv for helt nye virksomheder vil en stillingtagen til international sourcing blive et centralt spørgsmål, som ofte vil være afgørende for hele virksomhedens forretningsgrundlag. Samtidig har færre vækstorienterede virksomheder mulighed for at skabe vækst på grundlag af det danske marked alene. De skal tidligt ud på de internationale markeder. Dette stiller service- og rådgivningssystemet overfor nye udfordringer. Derfor er det afgørende, at der udvikles en integreret næste praksis, som bygger på, at nye koncepter og kompetencer til implementering og anvendelse udvikles i et tæt parløb, som er brugerdrevet, i den forstand at de konsulenter, der engageres i brugen, inddrages i udviklingen. I de nye væksthuse bliver det i endnu større grad væsentligt med klart formulerede og synlige udviklingsprogrammer således at nyudviklede initiativer kan spredes så hurtigt som muligt

8 3. Introduktion til case beskrivelser I det kommissorium, som danner grundlag for den gennemførte screening og analyse af god praksis, ønsker Erhvervs- og Byggestyrelsen udvalgt 8 eksempler på god praksis. Herudover ønskes der eksempler på mindre god praksis. Casene omfatter følgende koncepter: InnoVækst InnoVækst er et udviklingsprojekt, der hjælper unge virksomheder med at skabe innovation og vækst ved at sætte fokus på virksomhedens konkrete behov. Projektet bygger på en gennemført screening af de medvirkende virksomheder og erfaringer herfra er derfor relevante i forhold til screening af en målgruppe. Netværkstankegangen indgår ligeledes i konceptet, hvilket gør det relevant i forhold til videns- og erfaringsudveksling i de nye væksthuse. Væksthusene i Syddanmark og Midtjylland arbejder på at udvikle projektet. Spin-off Spin-off konceptet er nyt og stadig under udarbejdelse. Formålet med konceptet er at udvikle værktøjer, der styrker knopskydningen af nye virksomheder fra allerede etablerede virksomheder. Både danske og udenlandske undersøgelser peger på, at spin-off virksomheder har bedre vækst potentiale end uafhængigt dannede virksomheder. Casen er relevant, da der mangler viden om, hvordan knopskydning foregår, og hvordan væksthusene kan bidrage til vækst ved at servicere denne målgruppe.. Væksthus Midtjylland arbejder videre med konceptet. VIQ (Venture Intelligence Quotient) VIQ er et Australsk/Canadisk softwareprogram, der bruges til at vurdere, om et projekt, koncept eller en ide er levedygtig. På nuværende tidspunkt er VIQ testet i Danmark, hvorefter der er sket en tilpasning af programmet. Casen belyser, hvordan redskabet både som screenings- og dialogværktøj kan støtte konsulenternes evne til tidligt i vejledningsprocessen at definere og spotte vækstiværksættere og deres projekters levedygtighed. Casen sætter fokus på, hvordan VIQ kan tænkes ind i sammenhæng med de nye væksthuse. SELMA SELMA er etårigt udviklingsforløb for ledelse og medarbejdere i mindre virksomheder, der står overfor at skulle gennemføre en strategisk ændringsproces i virksomheden. Målet med SELMA er at udvikle en læringskultur i virksomheden, hvor ledelsen lærer at skabe selvlærende medarbejdere. SELMA danner rammen om et forløb, hvor medarbejderne inddrages aktivt i gennemførelsen af de ændringsprocesser, som en virkeliggørelse af strategien kræver. Casen sætter fokus på erfaringer i forhold til at arbejde med den lærende organisation. Herudover peger casen på nogle erfaringer vedrørende udvælgelse af målgrupper

9 Vækstpakken Vækstpakken er et 4-5 måneders forløb målrettet iværksættere og virksomheder, der har overstået etableringsfasen, og som har ambitioner om at skabe yderligere vækst i deres virksomhed. Potentielle og motiverede iværksættere udvælges til forløbet efter interview, som afdækker deres vækstambitioner. Tæskeholdet Tæskeholdet er et nyt vejledningskoncept, der er karakteriseret ved, at der sammensættes et tæskehold af 2-4 konsulenter fra erhvervsservicecentret. Konceptet går ud på, at en gruppe af konsulenter besøger en virksomhed og udfordrer den på et område, som virksomheden selv er med til at definere. Casen sætter fokus på, hvordan konceptet virker overfor virksomheder og samtidig sikrer samarbejde og videndeling mellem flere konsulenter. ViVa Konceptet er et tilbud til virksomheder, der har behov for ny viden i forhold til at løse forskellige udviklingsopgaver. Konsulenter fra erhvervsservicecentret TIC Viborg Amt har haft rollen som facilitatorer mellem de private rådgivere og virksomhederne. Casen sætter fokus på den facilitatorrolle, som konsulenterne har haft, samt hvilke forhold, der er medvirkende til, at ViVa har skabt positive resultater i det tidligere Viborg Amt. Brobygning IværkCentret i det tidligere Vejle Amt var etableret som en netværksorganisation helt fra begyndelsen. Gennem denne organisering er der etableret brobygning mellem Syddansk Universitet og Vitus Bering på den ene side og IværkCenter Vejle på den anden. Herudover er andre vidensinstitutioner og de lokale erhvervskontorer en del af netværket. Organiseringen har været fremmende for kompetenceudvikling af medarbejderne i IværkCenter Vejle samt de lokale kontorer, som centret samarbejdede med. Fremtidens erhvervsservice Dette var et fælles kompetenceudviklingsprojekt for erhvervsservicecentrene i Viborg, Aalborg og Fyn. Det omfattede kompetenceudviklende aktiviteter individuelt i de tre erhvervscentre og et fælles, todages seminar. Projektet havde også til hensigt at kompetenceudvikle i de tre centre samt skabe videndeling og erfaringsudveksling på tværs

10 3.1. Mindre god praksis I den indledende interviewrunde, hvor oplysningerne til bruttolisten over god praksis eksempler blev indhentet, blev ledelsen i de 15 centre også bedt om at give eksempler på mindre god praksis. Her blev der spurgt til koncepter, som efter centrets mening har opnået begrænsede resultater i forhold til indsatsen. Det gennemgående billede er, at centrene kun i begrænset omfang kan give eksempler på koncepter, de betragter som mindre god praksis. En af forklaringerne kan være, at de koncepter centrene selv udvikler, løbende bliver evalueret og videreudviklet. Det betyder, at der hele tiden stræbes efter at udvikle god praksis på basis af tidligere erfaringer. En anden forklaring kan være, at opfattelsen af, hvad der er god eller dårlig praksis, i betydelig grad er baseret på individuelle skøn. Centrenes ledelse og medarbejdere har derfor hver deres opfattelse af, hvad god praksis er. Et eksempel herpå er MatchOnline, et koncept, der muliggør køb og salg af virksomheder gennem et netbaseret system. Det vurderes af flere informanter som et rigtig godt værktøj, som har fungeret som god praksis i flere af centrene. Et enkelt center vurderer dog, at det har haft en begrænset effekt, selvom man mener, at værktøjet i princippet er godt. Centret har ikke nogen forklaring på, hvorfor effekten er så begrænset, men overvejer om der f.eks. skal mere markedsføring til. Dette viser, at til trods for, at alle parter betragter konceptet som god praksis - så kan god praksis ikke vurderes på konceptet, dets indhold og opbygning alene. God praksis afhænger også af selve implementeringen, og den måde konceptet anvendes på. Det forekommer også, at samme koncept af nogle erhvervsservicecentre betragtes som mindre god praksis, mens det af andre betragtes som god praksis. Et eksempel herpå er Åbenthus arrangementet, som blev markedsført under de samme betingelser i alle 15 centre. I ét center blev konceptet betragtet som mindre god praksis, da man her mente, at der blev brugt for mange ressourcer i forhold til de opnåede effekter. Omvendt havde man i et andet center stor succes med arrangementet, og fandt, at ressourcerne stod mål med udbyttet. I dette tilfælde er der således store forskelle på, hvorledes det enkelte koncept vurderes i forhold til implementering og anvendelighed og dermed god praksis. I det konkluderende afsnit sættes der fokus på denne problematik. 1 1 I kapitel 6 er der yderligere en række eksempler på mindre god praksis - 9 -

11 4. Konklusioner Med udgangspunkt i casene udleder vi i dette afsnit tværgående konklusioner om, hvilke aspekter af god praksis, det vil være relevant at viderebringe i væksthusene Hvad er god praksis? God praksis er ikke nogen entydig størrelse. Det skyldes for det første, at det, der kan opfattes som god praksis i én kontekst, ikke nødvendigvis er det under andre rammebetingelser. For det andet og mere afgørende består god praksis af andet og mere end de koncepter som udvikles. Den måde, hvorpå de implementeres og anvendes af konsulenterne, er afgørende for, om der kan tales om god praksis i den konkrete vejledningssituation. Tabellen nedenfor illustrerer, at selv det bedste koncept kan udvikle sig til dårlig praksis, hvis konceptet rettes mod forkerte målgrupper, og konsulenterne ikke er rustet til at bruge konceptet. Figur 4.1: God versus dårlig praksis KONCEPTET GOD GOD PRAKSIS DÅRLIG PRAKSIS PRAKSIS IMPLEMENTERING & ANVENDELSE DÅRLIG PRAKSIS GOD PRAKSIS DÅRLIG PRAKSIS DÅRLIG PRAKSIS MEGET DÅRLIG PRAKSIS Det koncept, som udvikles, skal med andre ord gøre det muligt for konsulenterne at skabe fokus på relevante målgrupper. Herudover skal konceptet understøtte, at konsulenternes anvendelse af konceptet matcher de kompetencer og ressourcer (typisk tid), der er til rådighed. Forskellen mellem god og dårlig praksis kan således findes i: Selve konceptet Den måde konceptet implementeres på (målgruppen og udvælgelse af deltagere) Den måde, hvorpå konsulenterne bruger konceptet i forhold til iværksættere og mindre virksomheder

12 God praksis fordrer dermed også, at der sker en udvikling af de kompetencer, konsulenterne skal besidde for at bruge og tilpasse konceptet i deres vejledning. Derfor er det vigtigt, at man i forsøget på at skabe god praksis retter blikket udover det enkelte koncept. Der skal i lige så høj grad fokus på, hvorledes de enkelte koncepter kan implementeres, og hvilke kompetencer, der er afgørende for at udvikle en god praksis i anvendelsen. Det forhold gælder både, når der importeres koncepter fra udlandet, og når erhvervsservicesystemet selv udvikler koncepter. Det er væsentligt, at udvikling af nye koncepter går hånd i hånd med udvikling af de kompetencer, som er kritiske i forhold til en god implementering og anvendelse af koncepterne. Derfor er det afgørende, at der arbejdes med at udvikle god praksis initiativer, som er indlejret i det danske vejlednings- og rådgivningssystem. Man kan sige, at den dialog og erfaringsudveksling, som løbende finder sted mellem konsulenterne i de regionale enheder, bidrager til udviklingen af et praksisfællesskab. Det er således en styrke, at vi i Danmark selv udvikler mange af koncepterne og værktøjerne, simpelthen fordi udviklingen sker i tæt kontakt med konsulenterne, som både har føling med slutbrugerne (iværksættere og SMV er), og kender den kontekst, hvori koncepterne skal fungere. God praksis udvikles således i et tæt samspil mellem konceptudviklere og konsulenterne hos de enkelte erhvervsvejledningscentre såvel regionalt som lokalt. Det kræver imidlertid et stærkere fokus på konsulenternes konceptorienterede kompetenceudvikling Kompetenceudvikling af konsulenterne Som beskrevet ovenstående er implementering og anvendelsen af koncepterne en altafgørende faktor for at skabe god praksis. Derfor er medarbejdernes kompetenceudvikling og de programmer, som har bidraget til god praksis omkring medarbejderudvikling, af særlig betydning. Der er markante forskelle i det fokus, de 15 erhvervsservicecentre har haft på medarbejdernes kompetenceudvikling. I den indledende interviewrunde nævnte flere centre kompetenceudvikling som mindre god praksis. Årsagen hertil er, at der ikke har været gennemført større aktiviteter indenfor kompetenceudvikling hverken for den enkelte medarbejder eller for organisationen. Nogle centre har tilgodeset området gennem f.eks. personalehåndbøger og kursusaktiviteter, som primært har fokuseret på den enkelte medarbejder. Få af centrene har gennemført kompetenceudviklingsaktiviteter med fokus på centret. Casen Fremtidens erhvervsservice viser vigtigheden af, at medarbejderne får kendskab til hinandens kompetencer. I de nye væksthuse er der i endnu større grad behov for at kende hinandens kompetencer. Årsagen er, at der ikke alene er behov for kompetencer i forhold til at bruge forskellige

13 værktøjer, men også behov for et kompetencemæssigt grundlag i forhold til at servicere de nye målgrupper. Et andet væsentligt aspekt er, at der sker en koordinering af udviklingsaktiviteter centrene imellem, hvilket kan ske gennem kompetenceudvikling på tværs. I det tidligere Vejle Amt var mange af de aktiviteter, der betegnes som god praksis, udviklet med udgangspunkt i et samarbejde mellem vidensinstitutioner på den ene side og erhvervsservicecentre/kontorer på den anden side. Disse samarbejder, har affødt en række kompetenceudviklende aktiviteter. Erfaringerne fra Vejle peger på, at Brobygningen kan engagere de regionale vidensinstitutioner tættere i udviklingen af erhvervsservicesystemet, og at både konsulenter, iværksættere og mindre virksomheder dermed inddrages tættere i såvel undervisning som forskning i regionen. Derfor bør det diskuteres, hvorvidt denne form for struktur er vejen frem i forhold til at skabe god praksis i de nye væksthuse. Kompetenceudvikling i fremtidens erhvervsservicesystem Analysen peger på, at man i erhvervsservicecentrene på den ene side gennemgående har været aktive med at udvikle nye koncepter. På den anden side har man derfor haft svært ved, at afsætte tilstrækkelige ressourcer (tid og økonomi) til kompetenceudvikling. Det generelle billede, som tegner sig, er, at der er behov for at skelne mellem den generelle kompetenceudvikling, som konsulenterne skal inddrages i, og den specifikke kompetenceudvikling, der knytter sig til de koncepter, som de skal arbejde med. En af udfordringerne i kompetenceudviklingen er, at det vil være nødvendigt at definere de nye væksthuses rolle i forhold til både de lokale erhvervskontorer og de private rådgivere. Casene peger på vigtigheden af, at have en klar strategi og vision, før der kan gennemføres kompetenceudvikling for de enkelte væksthuse som helhed. Når medarbejdere står overfor fusioner, som man gør i de nye væksthuse og lokale servicecentre, er det afgørende at få skabt en fælles kultur og et fælles sprog. Kompetenceudviklingsforløb på tværs af de fem væksthuse kan på den ene side være med til at skabe erfaringsudveksling og videndeling. På den anden side er der også behov for regionalt, at sikre et samarbejde mellem de lokale og de regionale erhvervsserviceenheder. En af de farbare veje er at etablere udviklings- og brugerteams på tværs, og f.eks. udpege superbrugere på de enkelte koncepter, som gøres ansvarlige for inddragelse af brugererfaringer, forsøg og den videre udvikling. Meget taler for, at de centrale fora for kompetenceudvikling skal lejres regionalt således, at fælles koncept- og kompetenceudvikling også styrker samarbejde og faglig koordination i de enkelte regioner. Analysen peger på, at der er behov for et stærkere fokus på, hvilke krav koncepterne stiller til ressourcer i implementeringen og kvalifikationer i brugen. Dette taler for en tæt integration af udviklings- og implementeringsaktiviteter. Ligeledes kan samspillet mellem de regionale væksthuse

14 og de regionale videnbærende institutioner styrkes ved at inddrage og forpligte sidstnævnte på samarbejdet. Samtidig bør de regionale kompetencefora samarbejde omkring konceptudvikling og implementering på områder, hvor landsdækkende initiativer er essentielle. Et af prioriteringsområderne bør være at etablere et forum for kompetenceudvikling, hvor nye koncepter og erfaringerne med deres anvendelse kan drøftes og videreudvikles Screening og udvælgelse af målgrupper Forskellen på god og dårlig praksis ligger ofte i udvælgelsen af målgrupper til de forskellige koncepter og evnen til at nå disse målgrupper. Ved overførsel af de her fremhævede koncepter til væksthusene, er det derfor væsentligt at have fokus på, at de skal anvendes med andre behov for øje, og at der kommer nye typer af iværksættere på programmet de kommende år. For eksempel vil der være et stigende antal knopskydninger, hvor såvel kapitalgrundlag som ejerskab og ledelse vil ske i nye former, jf. casen om spin-off. Der må også forventes et stigende antal iværksættere, som udspringer fra de videregående uddannelser i takt med, at der kommer mere fokus på samarbejdet med vidensinstitutioner, jf. cases om vækstpakken og brobygning. Erfaringerne fra SELMA er, at der er nogle målgruppetyper, der er nemmere at nå end andre. Det var især de virksomheder, som i forvejen arbejder med udviklingsorienterede koncepter der var nemme at nå. De virksomheder, som måske havde mest brug for indsatsen, var sværere at nå. I væksthusene er det en nødvendighed at få defineret, hvilke typer af vækstiværksættere og virksomheder det er, man ønsker at henvende sig til og målrette koncepterne herefter. Redskaber til screening af målgrupper Flere af de belyste koncepter har på forhånd defineret målgruppen ligesom man har i de nye væksthuse. F.eks. iværksættervirksomheder, der har overstået etableringsfasen og har vækstambitioner og unge virksomheder, der er mellem 2-5 år gamle (Vækstpakken & Innovækst). Her har der været et behov for screening af målgruppen for at finde deltagerne til projekterne. Casen Innovækst viser, at et effektivt screeningsredskab er en personlig interviewrunde med udgangspunkt i en detaljeret spørgeguide. Man fandt hermed frem til, hvilke behov unge virksomheder mellem 2 og 5 år har. Således fik man ikke alene screenet målgruppen, men også vurderet, hvilke behov der skulle sættes fokus på. God praksis blev her opnået gennem dialog, som dels formidlede resultaterne af analysen, dels afdækkede virksomhedens motivation og forventninger til deltagelse i projektet. Der blev foretaget en form for forventningsafstemning og en vurdering af, hvorvidt virksomheden var indstillet på at afsætte de nødvendige ressourcer. Et andet værktøj, der kan bruges i den indledende screening, er HBDI testen, som blev anvendt i Vækstpakken. HBDI testen afdækker, hvordan deltagernes tankepræferencer er (f.eks. innovative

15 eller strukturerede). Disse overvejelser bruges, når virksomheden skal afdække, hvilke supplerende kompetencer der er brug for i virksomheden. VIQ er et af de værktøjer, der kan vurdere, om virksomheden eller iværksætteren er en del af målgruppen. Værktøjet er først og fremmest et dialogværktøj, som kan skabe en fokuseret dialog mellem konsulenterne og iværksætterne, men også mellem forskellige konsulenter omkring en given iværksætter/virksomhed. En af de fordele der er ved VIQ, er, at iværksætterens svage sider bliver identificeret og derefter visualiseret. Således kan iværksætteren i samspil med konsulenten finde de indsatsområder, der skal hjælpe til at skabe fremtidig vækst. En anden styrke er, at det kan bidrage til en tidlig og mere sikker - udpegning af iværksættere med vækstpotentiale. Hermed kan VIQ være en hjælp til at få defineret og serviceret de forskellige typer af iværksættere God praksis i koncepternes organisering Der er mange forskellige måder et koncept kan tilrettelægges på, alt efter dets indhold og formål. På baggrund af casene kan der peges på nogle generiske elementer af god praksis, der bør indgå i udviklingen og tilrettelæggelsen: Varigheden af koncepter Varigheden af et udviklingsforløb bør fastlægges på grundlag af bevidste overvejelser om målgruppens ressourcer og tidshorisont. Iværksættere og små ejerledede virksomheder har begrænset tid og måske i højere grad begrænsede økonomiske ressourcer. I tilrettelæggelsen af Vækstpakken havde man bevidst valgt et kort, intensivt forløb på 4-5 måneder. Det korte forløb blev valgt, da erfaringen viser, at lederne i mindre virksomheder typisk har meget travlt, og udviklingsmæssigt har svært ved at overskue en længere tidshorisont. Modsat har Innovækst haft succes med en varighed på 1,5 år overfor målgruppen af virksomheder, der er mellem 2 5 år. Varigheden af et koncept skal altså planlægges ud fra deltagerne ressourcer og tid. Vejen til god praksis er givetvis at inddrage virksomhederne allerede i planlægningsfasen eller eventuelt at arbejde med udvalgte erfarne virksomheder, som inddrages i udviklingen af koncepterne. Optimering af gruppedannelse Ved etablering af virksomhedsgrupper i et koncept skal sammensætningen overvejes. Dette kræver, at der på forhånd er skaffet sammenlignelige informationer om de deltagende virksomheder, som kan ske gennem de tidligere nævnte screeningsredskaber. For at etablere åbenhed, læring og netværk mellem virksomhederne er det vigtigt at være opmærksom på, om virksomhederne er konkurrenter. I forløbet med Vækstpakken erfarede man, at der godt kan rekrutteres virksomheder inden for den samme branche, men det skal helst være virksomheder, som repræsenterer forskellige led i værdikæden som altså ikke er direkte konkurrenter. De må således ikke være direkte konkurrenter, men det er også vigtigt, at deltagerne ikke er for forskellige, så de ikke har noget tilfælles

16 Netværksdannelser Et af de aspekter, der går igen i flere koncepter, er netværkstankegangen. I Innovækst var en af de centrale faktorer de netværk, der blev skabt blandt de deltagende virksomheder. En af de afgørende betingelser for, at netværkene virkede, var det indledende todages seminar, hvor deltagerne gennem en række sociale arrangementer fik opbygget personlige relationer. Et andet eksempel på netværkstankegangen ses i forløbet SELMA, hvor man gennem teams skabte en fælles læringskultur. I VIQ er en af de faktorer, der nævnes som god praksis, muligheden for at oprette netværksgrupper. Hele Brobygningstrukturen er bygget op som et netværk, og i Tæskeholdet oplevede man, at den måde konceptet køres på, er en god måde at dele viden på, ligeledes gennem netværk. Ved at kombinere fælles gruppeforløb med individuelle forløb kan virksomheder opnå en erfaringsudveksling og netværksdannelse med andre virksomheder, som kan være nyttig i deres individuelle udviklingsforløb. Effekterne heraf er, at virksomhederne lærer af hinanden, og at de ofte etablerer netværk, der rækker ud over selve konceptforløbet. De nye væksthuse bør i udviklingen af nye og eksisterende koncepter inddrage netværkstankegangen. Herunder skal væksthusene overveje hvordan organiseringen kan bidrage til netværksdannelser. I analyserne peger flere resultater på, at facilitatorrollen i dannelsen af netværk også spiller en afgørende rolle. Koordineringsværktøjer I flere af koncepterne har man benyttet hjemmesider, hvor deltagerne har haft adgang til relevant information, undervisningsmaterialer osv. I projektet Fremtidens erhvervsservice havde man succes med en fælles portal for tovholderne, hvorigennem der blev skabt videndeling. I Vækstpakken erfarede man, at det er godt, at tovholderne løbende har kontakt med deltagerne. Det var effektivt med en påmindelse om f.eks. en workshop dagen før dens afholdelse. En vigtig faktor for at anvende og implementere koncepter er således koordineringsværktøjer. Konsulenterne som facilitatorer Flere cases viser, at det har en god effekt, at konsulenterne fungerer som en slags facilitatorer gennem et helt forløb. Den personlige relation og tillid, som etableres mellem facilitatoren og virksomheden, har vist sig at spille en afgørende rolle i tre af koncepterne: Vækstpakken, ViVa og Innovækst. Det tager ofte tid at opbygge denne tillid, og det er derfor vigtigt, at der fra start foretages det rigtige match mellem virksomhederne og konsulenterne. Det er i denne relation, der kan opbygges et tillidsforhold, som kan give virksomhederne incitament til at bruge erhvervsservicesystemet igen

17 I tråd med disse erfaringer bør Væksthusenes konsulenter bør i stigende grad virke som den faste fortrolige sparringspartner, som trækker private rådgivere ind, hvor det er relevant, og sikrer det rette team af rådgivere og vejledere for iværksættere og virksomheder. I væksthusene bør organiseringen af indsatsen derfor tilgodese at skabe personlige relationer mellem konsulenterne og iværksætterne/virksomhederne. Derfor er det vigtigt, at der foretages de rette match mellem konsulenten og virksomhederne. Effektmålinger For at skabe god praksis er det en nødvendighed, at der er fokus på evalueringer og effektmålinger. Evalueringen kan påbegyndes allerede før og under forløbet og vil være et vigtigt grundlag for justering og kvalitetsudvikling af konceptet. Effektmålinger bør gennemføres således, at de belyser virksomheden i et før og efter perspektiv. F.eks. om der er sket en udvikling i omsætning, antal medarbejdere, nye markeder og produkter m.v. En væsentlig udfordring er, at de mange vejledningsforløb retter sig mod at skabe effekter, der kan være svære at måle på. I SELMA havde man gode erfaringer med at gennemføre start- og slutmålinger i form af spørgeskemaundersøgelser blandt virksomhedens ledelse og medarbejdere Finansiering Koncepterne og ikke mindst deres implementering og drift skal finansieres. Det finansielle grundlag for de fleste aktiviteter er kendetegnet ved at være socialfondsmidler, som typisk dækker enten halvdelen eller alle udgifter. Nogle af koncepterne har opereret med et deltagergebyr, og andre har fået et økonomisk tilskud fra de daværende amter. I de koncepter, der har haft et symbolsk beløb, som deltagerne selv finansierede, er erfaringerne, at det har haft positive effekter. Det er erfaringen fra Vækstpakken, at det sikrer et vist niveau af engagement og seriøsitet i virksomhedens deltagelse, at der er en deltagerbetaling. I næste gennemførelse af Vækstpakken er deltagerbetalingen hævet fra kr. til kr. uden at dette vurderes at have negativ betydning for rekrutteringen. I Innovækst erfarede man ligeledes, at flere af deltagerne, da de havde set effekterne af forløbet, gerne ville betale et højere beløb. Det er dog væsentligt at være opmærksom på, at iværksættere ofte har en dårlig økonomi, og det handler således om at få skabt den rette balance. En nylig analyse fra REG LAB 2 peger på, at der kan være en hårfin balance mellem at fremme for- 2 Fremtidens erhvervsservice og iværksætterpolitik en guide til flere vækstvirksomheder, gennemført for Erhvervs- og Byggestyrelsen af REG LAB Forsknings- og Innovationsstyrelsen Aalborg Samarbejdet Odense Kommune Fokusanalyse 4. marts 2007 p

18 bedringskoncepter i mindre virksomheder og støttespild. Mange programmer kører med betydelige tilskud til private konsulenter, hvilket vurderes at have en positiv effekt på mindre virksomheders brug af rådgivning. Risikoen kan være, at virksomhederne opdrages til kun at bruge konsulenter og indgå i koncepter, hvis der er offentlig medfinansiering. REG-LABs analyse anbefaler, at det bør overvejes, at lade den indledende problemafklaring i et forløb være gratis, mens egenbetalingen af konsulenter stiger undervejs og måske udgør markedsprisen i sidste fase. En anden del af finansieringen af koncepter bør, hvor det er muligt, søge at etablere win-win løsninger for sponsorbidrag og gratis medvirken fra partnere. Vækstpakken havde f.eks. oplægsholdere fra Mercuri International og Dansk Marketing Forum uden honorar. Deres motivation for at medvirke var at kunne profilere sig inden for innovations-, vækst- og iværksætterområdet. Herudover kan de styrke deres egen faglige udvikling ved at have fingeren på pulsen i kraft af kontakten med vækstiværksættere. Det har krævet både tidsmæssige og økonomiske ressourcer at udvikle mange af koncepterne. Det, at der indgår socialfondsmidler som en finansieringsform, rejser nogle dilemmaer i de nye væksthuse. For at få socialfondsmidler (og andre offentlige midler) til udvikling af koncepter, skal det være nye koncepter, der udvikles. Således er der ikke mulighed for at få midler til f.eks. videreudvikling af eksisterende koncepter. Det er derfor vigtigt, at overveje den fremtidige strategi og organiseringsform i de nye væksthuse. Hvordan sikrer man, at det er de rigtige koncepter, der kommer på hylderne i de nye væksthuse? Finansieringen er en vigtig del af disse overvejelser

19 5. Perspektivering: Fra god praksis til næste praksis Der er i denne rapport lagt betydelig vægt på, at god praksis består af to komponenter: Opskriftens kvalitet og brugernes dvs. konsulenternes - kompetencer til at bruge opskriften på den rette måde i forhold til de målgrupper, de står overfor og de rammebetingelser, de arbejder under. I bund og grund hviler god praksis begrebet på en benchmarking i forhold til, hvad de bedste allerede gør godt. Der er med andre ord et stærkt element af imitativ adfærd indlejret i tilgangen til god praksis. Hvis de regionale væksthuse skal udvikle næste praksis, altså vejledningskoncepter og praksis, som er internationalt ledende og dikterer god praksis, så stiller det store krav til en integreret konceptudvikling, hvor udvikling og anvendelseserfaringer konstant spiller sammen. Der stilles store krav til grundige opdelinger af væksthusenes overordnede målgrupper i segmenter med forskellige vejledningsbehov. Figur 5.1 illustrerer, hvorledes en opdeling af målgruppen mindre virksomheder med vækstpotentiale leder til vidt forskellige vejledningsbehov og stiller vidt forskellige krav til konsulenternes kvalifikationer. Figur 5.1: Forskellige behov hos mindre virksomheder ER VIRKSOMHEDENS EJER MOTIVERET TIL VÆKST? JA NEJ HAR VIRKSOMHEDEN ET VÆKSTPOTENTIALE? JA NEJ KONCEPTER SOM STYRKER UDNYTTELSEN AF VÆKSTPOTENTIALET KONCEPTER SOM BIDRAGER TIL AT REVITALISERE VIRKSOMHEDENS FORRETNINGSGRUNDLAG KONCEPTER SOM BIDRAGER TIL AT MOTIVERE LEDELSEN TIL VÆKST OG SKABER MOTIVERENDE RAMMER FOR VÆKST UDENFOR MÅLGRUPPEN I SELMA er der et godt eksempel på ovenstående. Her erfarede man, at det er svært at tiltrække underleverandørvirksomheder inden for brancherne jern, maskinindustri, elektronik og plastik, mens det samtidig var det let at tiltrække unge IT virksomheder. Der kan således godt være et vækstpotentiale, uden at der er motivation for vækst. Det er overvejelser som disse, der skal være med til at skabe næste praksis

20 Der er to centrale emnekredse, som stort set har været fraværende i den screening og de analyser, vi har foretaget af de 15 forhenværende erhvervsservicecentre. Det er emnet innovationsledelse og emnet internationalisering. Der er derfor grund til i højere grad, end vi har oplevet i denne undersøgelse, at sætte fokus på såvel innovationsledelse som virksomhedernes internationale udviklingsstrategier. Behovet for vejledning i innovationsledelse aktualiseres bl.a. af, at mange mindre virksomheder dør med den ide, de er født på. Samtidig udgør evnen til løbende at udvikle nye forretningsområder, produkter og processer et centralt omdrejningspunkt i den fremtidige konkurrence for virksomhederne vækst. Meget peger derfor på, at virksomhederne har behov for i større grad at kunne håndtere drifts- og udviklingsledelse i integrerede forløb. Innovationsevnen udgør i stigende grad den centrale konkurrenceparameter. Rådgivningen i virksomhedens internationale udviklingsstrategier aktualiseres af flere forhold. For det første indgår sourcing som et centralt beslutningsspørgsmål allerede ved etableringen af mange nye virksomheder. For det andet kan færre og færre vækstorienterede virksomheder skabe vækst på grundlag af det danske marked alene. De skal tidligt ud på de internationale markeder. Det kræver nye fremgangsmåder, hurtige netværksdannelser og ressourcer, da presset for internationalisering, modsat tidligere, i stigende grad løber foran virksomhedernes erfaringsudvikling. De to udfordringer stiller tilsammen mange nye virksomheder overfor den udfordring, som god klassisk ledelsesteori har sat kryds ved som dødsruten. Nemlig den udfordring, at de på én gang skal håndtere udviklingen af nye produkter og serviceydelser samt udviklingen af nye markeder for disse produkter. Perspektivet er, at det ikke er det ene eller det andet, men begge dele på én gang. Det stiller service- og rådgivningssystemet overfor hidtil usete udfordringer. Derfor er det afgørende, at der udvikles en integreret næste praksis, som bygger på, at nye koncepter og kompetencer til implementering og anvendelse udvikles i et tæt parløb, der er brugerdrevet, i den forstand at de konsulenter, som engageres i brugen, også inddrages i udviklingen. I de nye væksthuse bliver det i endnu større grad væsentligt med klart formulerede og synlige udviklingsprogrammer, således, at nyudviklede initiativer kan spredes så hurtigt som muligt

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Transformer & matchmakingprocessen

Transformer & matchmakingprocessen Transformer & matchmakingprocessen en kvalitativ analyse af matchmakingprocessen mod ny konsortiedannelse i Transformerprojektet Transformer & matchmakingprocessen en kvalitativ analyse af matchmakingprocessen

Læs mere

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Hvad er regional erhvervsfremme?... 14 2.1. Hvad kendetegner

Læs mere

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Erhvervs- og Vækstministeriet og KL God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Et inspirationskatalog til kommunerne i arbej- det med at udvikle og forbedre erhvervs- fremmeindsatsen

Læs mere

Fremtidens erhvervsservice og iværksætterpolitik en guide til flere vækstvirksomheder

Fremtidens erhvervsservice og iværksætterpolitik en guide til flere vækstvirksomheder Fremtidens erhvervsservice og iværksætterpolitik en guide til flere vækstvirksomheder Analysen er finansieret af Erhvervs- og Byggestyrelsen REG LAB Forsknings- og Innovationsstyrelsen Aalborg Samarbejdet

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC)

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Region Midtjylland Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Kort introduktion til MTIC... 4 1.2. Udviklingen i klyngen

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Region Midtjylland Rapport April 2014 AARHUS COPENHAGEN NUUK OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLD 1. RESUMÉ 7 1.1 Evalueringens formål 7 1.2 Kort introduktion

Læs mere

Erhvervspolitisk analyse

Erhvervspolitisk analyse Juni 2009 Erhvervspolitisk analyse Innovationsindsatsen i Region Sjælland Bilagsrapport udarbejdet for Vækstforum Sjælland www.damvad.dk Indhold 1 INDLEDNING... 2 2 INNOVATION I REGION SJÆLLAND... 4 2.1

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet?

Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet? Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet? De strategiske beslutninger der bestemmer udviklingen Strategisk Udvikling af Medarbejdere Redigeret af Søren Carøe og Tine Sørensen Strategisk

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

[Afsluttende evaluering. Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014

[Afsluttende evaluering. Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014 [Afsluttende evaluering Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014 [INDHOLDSFORTEGNELSE] [1.0. FORORD]... 3 [2.0. INDLEDNING]... 6 2.1. Baggrund for igangsættelse af projektet... 6 2.2.

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation Evaluering af GTS-instituttet AgroTech Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012 Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Inspiration til forretningsudvikling af socialøkonomiske virksomheder

Inspiration til forretningsudvikling af socialøkonomiske virksomheder Inspiration til forretningsudvikling af socialøkonomiske virksomheder Baseret på de foreløbige erfaringer fra Det Sociale Vækstprogram 2013-2014 Arbejdspapir, august 2014 Indhold Introduktion 03 Del 1:

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Oxford Research A/S Falkoner Alle 20, 4. 2000 Frederiksberg C Projektet er

Læs mere

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN Evalueringsrapport Januar 2014 Udarbejdet af VIFIN Indhold 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 4 3. Projektets forløb... 5 4. Metode og dataindsamling... 6 5. Projektets tilgang og metoder... 9 5.1 Værdier...

Læs mere

EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER

EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER Rapport Oktober 2014 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 4 1.1 Læsevejledning 5

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere