Faaborg-Midtfyn Kommunes friluftsstrategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faaborg-Midtfyn Kommunes friluftsstrategi"

Transkript

1 Faaborg-Midtfyn Kommunes friluftsstrategi Forord... 2 Afgrænsning og fokus... 4 Vision og hovedudfordringer... 6 Sådan gør vi det virkemidler... 9 Indsatsområde 1. Adgang til landskabet, skov, kyst og øhavet Indsatsområde 2: Bynære rekreative områder og stisløjfer Indsatsområde 3: Markante friluftstemaer herunder turridning og søsport Indsatsområde 4: information og profilering Indsatsområde 5: Brug og beskyttelse af naturen går hånd i hånd Litteraturliste

2 Forord Friluftsliv, natur og landskab Øhavet, de store skove og søer, de bakkede landskaber og de mange kulturhistoriske perler er måske kommunens største aktiver. Disse værdier rummer særlige potentialer i et fynsk, nationalt og internationalt perspektiv. Vi skal styrke tilgængeligheden til landskabet og naturværdierne og skabe nye friluftstilbud, der appellerer til fremtidens borgere, turister og virksomheder. Udviklingsstrategi, Friluftsliv, natur og landskab indgår i Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi som den ene af otte strategiske indsatsområder. God adgang til natur- og friluftsoplevelser er vigtige i konkurrencen om at fastholde og tiltrække nye borgere til kommunen. Store grupper af turister søger de samme kvaliteter. Også visse virksomheder og fx idrætsskoler, baserer deres aktiviteter på friluftsaktiviteter. God adgang til natur og friluftsaktiviteter er også et vigtigt element for at fremme sundhed og velvære. Vi skal udnytte øhavet og de unikke landskaber, og vi skal udvikle tilgængeligheden til de forskellige friluftsaktiviteter i øhavet og landskabet og skove. I dette arbejde indgår udarbejdelse af en friluftsstrategi for kommunen som et vigtigt element. I friluftsoplevelsen indgår oplevelsen af naturen og landskabet som afgørende elementer. Det er derfor helt afgørende, at friluftslivet udbygges på et bæredygtigt grundlag i forhold til naturværdierne. De nødvendige hensyn skal tages, og naturen skal sine steder styrkes og udbygges. Vi har allerede en række kendte friluftstemaer: Havørred Fyn, Cykel Fyn og Naturturisme med bl.a. Øhavsstien og havkajak, der skaber nye oplevelser. Staten udbygger fortsat i Svanninge Bakker og Bikubefonden er gået ind i Svanninge Bjerge og i gang med at skabe et nationalt naturmonument, der også vil få stor betydning for friluftslivet. Tankerne om at skabe en Nationalpark i Det Sydfynske Øhav er dukket op igen og undersøges i de fire kommuner omkring øhavet. På tilsvarende vis er Ringe Sø, Sundet ved Faaborg og stisystemer omkring Brobyværk gode eksempler på betydningen af bynær naturforbedring og stiudvikling. Der er således allerede gode ting i gang, men hvis vi skal gøre en markant forskel, og dermed bidrage til kommunens vision om at skabe et moderne Toscana for friluftsliv, er det nødvendigt med en stor indsats i de kommende år. Friluftsstrategien fastlægger mål og indsats for dette arbejde. Strategien indeholder en række forslag til handlinger. Nogle er meget konkrete og kan umiddelbart gennemføres, andre kræver afklaring og udvikling. Takten hvormed forslagene kan gennemføres vil afspejle kommunens økonomi og muligheder for 2

3 ekstern finansiering og medspilleres bidrag. En række forslag vil dog kunne gennemføres inden for de allerede afsatte midler inden for de relevante områder i kommunen. Tilsvarende har de opstillede mål forskellige tidshorisonter. Nogle vil kunne nås inden for de kommende år, andre vil vi først kunne være i hus med om år. Visionen kan ikke nås uden bred opbakning og bidrag fra frilufts- og naturforeninger, lokalråd, lodsejere, skov- og jordbrugsorganisationer, fonde, turisterhvervet, staten mv. Repræsentanter for disse interessenter har derfor bidraget til arbejdet ved at deltage i en følgegruppe. Gruppen har afholdt 2 møder. Der har desuden været afholdt en workshop med åben deltagelse fra borgere i kommunen. Vi vil gerne takke alle for deres bidrag til arbejdet. Bo Andersen Borgmester Grete Justesen Formand Teknik- og Miljøudvalget 3

4 Afgrænsning og fokus Udviklingsstrategiens vision om at skabe et moderne fynsk Toscana kræver en flerstrenget indsats, og friluftsstrategien er en af disse strenge. I strategien fastlægges både kommunens politik på området, og det konkretiseres, hvordan mulighederne for friluftsliv kan forbedres, og i hvilken retning udviklingen skal gå. Med friluftsliv forstås her de aktiviteter, der foregår i fritiden uden for hjemmet, arbejdspladsen og anlagte baner altså ude i landskabet, naturen og på vandet og såvel uorganiseret som organiseret i foreninger m.v. Friluftsstrategien fokuserer på udvikling af de fysiske rammer for friluftslivet i form af infrastruktur, naturområder og information. På den måde spiller friluftsstrategien tæt sammen med Fritidsstrategien, der bredt har fokus på fritidsmuligheder i kommunen, herunder primært de aktiviteter, der kræver særligt anlagte faciliteter som haller mv. Fritidsstrategien har også fokus på, hvordan foreningslivet styrkes, og der kan skabes friluftsevents, som kan sætte fokus på muligheder og profilere kommunen udad. Der er andre væsentlige områder inden for fritid og friluftsliv end der dækkes af de to strategier, men fokus har i første omgang været på områder med stort udviklingspotentiale eller problemer, der skal håndteres. Andre vigtige emner som f.eks. kolonihaver, golf og motorsport vil evt. blive taget op i senere revisioner af strategierne. Samspil til andre projekter Naturturismeprojektet, Havørred Fyn og Cykel Fyn er tværkommunale turistprojekter, der allerede har haft stor positiv betydning for friluftslivet i kommunen. Mange af friluftsstrategiens mål og handlinger kan da også genfindes i de tre projekters strategi- og handleplaner, og vil derfor i videst muligt omfang søges løst inden for disse projekter. På samme måde kan oprettelsen af en nationalpark i Det Sydfynske Øhav potentielt få stor positiv betydning for friluftslivet, at det kunne være et selvstændigt indsatsområde i friluftsstrategien. Diskussionen er imidlertid fortsat så ny, at det vil være at foregribe begivenhederne. Kommunen vil arbejde for, at en eventuel nationalpark kan blive en vigtig løftestang for kommunens natur- og friluftsstrategi. Fokus og hovedudfordringer Faaborg-Midtfyn Kommunes Friluftsstrategi fokuserer på fem hovedudfordringer: Forbedring af tilgængeligheden til landskab og havet 4

5 Bynære rekreative områder Markante friluftstemaer - herunder turridning og søsport Formidling af muligheder og profilering Beskyttelse og styrkelse af naturen og landskabet Hovedudfordringerne leder til fem indsatsområder, der sammen med kommunens visioner på friluftsområdet vil være pejlemærke for udviklingsretningen i form af målsætninger for hvert indsatsområde. Med afsæt i målsætningerne opstilles de handlinger og konkrete initiativer, der er nødvendige for at målsætningerne kan nås. Visionen kan ikke nås uden bred opbakning i befolkningen, blandt lodsejere, foreninger mv. En forudsætning herfor er en fælles forståelse for virkemidler, og at forventningerne til det offentlige og egen indsats er afstemte. Nedenfor opstilles kommunens visioner for friluftslivet og hovedudfordringerne ridses op. Dernæst opstilles punktvis nogle overordnede pejlemærker for virkemidler i arbejdet med at realisere strategien. De enkelte indsatsområder gives dernæst et afsnit, hvor udfordringerne nærmere beskrives efterfulgt af målsætninger og konkrete handlinger. 5

6 Vision og hovedudfordringer Visionerne skal være et pejlemærke for i hvilken retning friluftsstrategien skal bevæge sig. Det er en væsentlig del af udviklingsstrategiens vision om et moderne Toscana at kunne tilbyde muligheder for et bredt spektrum af naturoplevelser og friluftsliv af høj kvalitet. Kommunen har derfor store visioner for friluftslivet og naturen og skal være kendt som et regionalt og nationalt grønt og blåt friluftsmekka: Vision Friluftslivet er udviklet på et bæredygtigt grundlag Kommunen er kendt for friluftsliv, hvor både muligheder og kvalitet er i særklasse Kommunen er kendt for at skabe god adgang til landskabet, skov, kyst og øhavet Kommunen er kendt for sin særlige indsats for at styrke børn og unges friluftsliv Kommunen er kendt for sin indsats for igennem friluftsaktiviteter at styrke folkesundheden I kommunen er der plads til ro og fordybelse og til oplevelser med puls og adrenalin i top Kommunen er kendt for at være med i front og fremme (nye) tilbud, der appellerer til fremtidens borgere, turister og virksomheder Kommunen vil have øje for på oplagte steder at sikre handicappede god adgang til natur og friluftsoplevelser. I rapporten Friluftspolitik i Fyns Amt Udredning og kortlægning, 2004 er lavet en oversigt over befolkningens generelle ønsker til friluftsliv samt en oversigt over ønsker fra det organiserede friluftsliv og lodsejernes holdninger til og erfaringer med friluftsliv. Der er desuden lavet en analyse af eksisterende muligheder. Rapporten kan i sin helhed ses på kommunens hjemmeside: gi/ Oversigten over hovedudfordringer for kommunens arbejde med at realisere sin vision bygger i det væsentligste på denne rapport. Der er lavet enkelte supplerende opdateringer og undersøgelser. Alle lokalråd er blevet opfordret til at indsende information om eksisterende stier og ønsker til nye. Ligeledes har Fyns Islandshesteforening Skeifa bidraget med viden om muligheder for længere rideture i naturen. Hovedudfordring 1: Adgang til landskabet, skov, kyst og øhavet 6

7 Det moderne menneske søger naturoplevelser. Hovedparten går til skov og strand, men også marker og enge har mange besøgende. Langt de fleste søger freden og roen på en gåtur mens andre har fiskestangen med, cykler, rider eller glider igennem bølgerne i en havkajak. Set i forhold til det øvrige Fyn med øer er Faaborg-Midtfyn Kommune beriget med relativt megen skov og adgang til Det Sydfynske Øhav, men vi kan stadig ikke måle os med f.eks. Nordsjælland og dele af Jylland. Det er en udfordring for FMK at imødekomme ønske i befolkningen om flere naturområder og skove, hvor man må opholde sig, bedre badestrande og flere muligheder for rundture til fods og på cykel. Særligt det organiserede friluftsliv ønsker udvidet adgang til større natur/skovområder. Hovedudfordring 2: Bynære rekreative områder Undersøgelser viser, at næst efter prisen er nærhed til grønne områder vigtigst når man vælger bopæl. Grønne områder og friluftsmuligheder er indirekte med til at afgøre om en kommune eller byområde er attraktivt at bosætte sig i. Samtidig er adgang til grønne områder af afgørende betydning for menneskets trivsel og muligheden for den nødvendige daglige motion og dermed sundhed. Børnehaver og skoler er storforbrugere af de bynære naturområder, og således vigtige aktører for at fremme børn og unges friluftsaktiviteter. For alle gælder, at afstanden til egnede områder er den afgørende barriere, og det er derfor en udfordring for FMK at skabe god adgang til lokale, grønne områder og lokale stisløjfer. Hovedudfordring 3: Markante friluftstemaer - herunder turridning og søsport Det sydfynske område er særlig kendt for temaer omkring Havørred Fyn, Cykel Fyn og Naturturisme med bl.a. Øhavsstien og havkajak. Her er vi efterhånden ved at være godt med når vi sammenligner med andre regioner i Danmark, men en fortsat indsats er nødvendigt for at fastholde/styrke vores position. Omvendt er vi helt i bund, når vi ser på ridestier og rytternes muligheder for at komme ud i naturen. Noget der i høj grad er efterspurgt blandt turister og bosættere. Samtidig udgør medlemmer af rideklubber og foreninger en af de største organiserede friluftsgrupper i kommunen. Der vurderes at være et stort potentiale i at udvikle et tema omkring heste og turridning. Ligeledes vurderes der at være behov for en særlig indsats for søsport. Medlemstallet for søsportsforeningerne i kommunen ligger under landsgennemsnittet. Det peger på, at vi ikke i tilstrækkeligt omfang udnytter vores styrkeposition med adgang til øhavet. Hovedudfordring 4: naturformidling og profilering Både befolkningen og lodsejere efterspøger mere information om adgangen til det åbne land, skovene og kysterne/havet. Befolkningen vil gerne vide, hvor der er særlige muligheder for udflugter, badeture eller særlige aktiviteter. Lodsejerne efterspørger kampagner om de gældende regler for adgang. Hvad må man og hvad 7

8 må man ikke uden først at få tilladelse fra lodsejeren? God information fremmer oplevelsen og modvirker konflikter. Det er en udfordring for FMK at honorerer disse ønsker inden for de økonomiske rammer. Samtidig ligger der også en udfordring i at afprøve nye, digitale informationsformers legende element som f.eks. GPS med geocaching. De gode historier om friluftsoplevelser og naturforbedringer skal ud i omverdenen for at friluftsstrategien for alvor kan gavne bosætning og turisme. Vi skal hele tiden have øje for at bruge de gode historier og konkrete handlinger til branding og profilering af kommunen og lokalområder. Hovedudfordring 5: Brug og beskyttelse af naturen går hånd i hånd I mange friluftsoplevelser indgår oplevelsen af naturen som et afgørende element. Den sublime friluftsoplevelse kræver natur og landskab af høj værdi og kvalitet. Samtidig forudsætter det moderne menneske, at der tages hånd om naturen og miljøet, så deres aktivitet ikke sker på bekostning af naturværdier. Udviklingen af friluftslivet skal derfor ske på et bæredygtigt grundlag. Naturen i Danmark er generelt robust over for forstyrrelser, men sine steder kræves særlige hensyn. En indsats for at styrke friluftslivet må derfor nødvendigvis ses i sammenhæng med indsatsen for at sikre og udbygge naturgrundlaget. Det er en udfordring for FMK at sikre naturværdierne i de eksisterende naturområder og udbygge områderne i særligt kommunens nordlige del, der er relativ fattig på skove og andre naturområder. 8

9 Sådan gør vi det virkemidler Visionerne kan ikke nås uden bred opbakning i befolkningen, erhverv, foreninger mv. Mange af de tiltag, der foreslås kræver da også, at mange er villig til at yde en indsats arbejdsmæssigt, lægge jord til eller bidrage med investeringer. Da en stor del af friluftslivet foregår på private arealer, er lodsejerne en særlig vigtig interessegruppe. Enighed om principper for samarbejde kan være med til at fremme realiseringen af visionen. Principper for samarbejde og realisering En stor del af friluftslivet foregår på privatejede arealer og et konstruktivt samarbejde med lodsejerne og deres organisationer om konkrete løsninger er derfor en vigtig del af politikken Frivillighed er et bærende princip Tilsvarende skal der samarbejdes med staten og fonde om at styrke deres engagement i kommunen Søger kommunen at erhverve udvidede færdselsmuligheder på privat ejendom kan det kræve økonomisk kompensation for tab og gener, ligesom kommunen accepterer, at brugerbetaling for særlige brugergrupper kan være nødvendig Øje for partnerskabsprojekter med brugergrupper, lokalråd, friluftsorganisationer, lodsejere, staten mf. Størst mulig samspil og synergi med Projekt Naturturisme, Cykel Fyn og Havørred Fyn Helhedsorienteret kommuneplanlægning, hvor det grønne og adgang til friluftsliv tænkes ind ved byudviklingsplaner og andre udviklingsprojekter 9

10 Indsatsområde 1. Adgang til landskabet, skov, kyst og øhavet Det moderne menneske søger naturoplevelser. Ture i landskabet, skoven eller til stranden er populære, og er de fritidstilbud vi langt hyppigst benytter os af sammenlignet med bibliotek, biografer mm. (figur og i FA, 2004). I gennemsnit har 6 ud af 10 danskere været en tur ude i naturen inden for den sidste uge. Det er særligt skov og strand, der tiltrækker os. Turene sker oftest inden for vores nærområde, men i 1 ud af 3 tilfælde bevæger vi os gerne længere væk til særligt attraktive områder. I Faaborg-Midtfyn Kommune er Svanninge Bakker og Sollerup et yndet udflugtsmål, der modtager besøgende fra hele Fyn. Besøgstallet skønnes at ligge på omkring besøgende om året. Andre regionale udflugtsmål på Fyn er Langesø ved Morud, Fyns Hoved, Tarup- Davinde samt skovene ved Middelfart og Svendborg. Det er enkelte skov-/naturområder, der modtager hovedparten af besøgene, mens andre områder kun bruges i relativt begrænset omfang. Topscorerne er typisk større, sammenhængende offentligt ejede områder samt enkelte private skove, der prioriterer det rekreative. For disse områder gælder, at der er rekreative faciliteter som mærkede stier, P-pladser, borde og bænke, bålpladser, information og udvidet adgang i forhold til reglerne i naturbeskyttelsesloven. Sådanne områder er vigtige for friluftslivet og samtidigt særligt efterspurgte af det organiserede friluftsliv. En række friluftsaktiviteter kræver tilladelse fra lodsejeren/skovejeren. Det gælder al ridning også på veje og stier, orienteringsløb, jagt og fiskeri samt cykling uden for stier (mountainbikes). Desuden kræver overnatning, båltænding og færdsel om natten tilladelse fra ejerne. Der er tradition for betaling for tilladelse til jagt og fiskeri, men også tilladelse til ridning og afholdelse af orienteringsløb afføder i stigende grad betaling. I statsskove er adgangen udvidet i forhold til private områder. F. eks. er ridning tilladt, dog med er række begrænsninger, og statsskovene fører generelt en politik, hvor friluftsinteresserne bredt tilgodeses bedst muligt. Samlet har Sollerup/Svanninge Bakker omkring 200 anmeldte arrangementer om året og Tarup- Davinde omkring 100. Bl.a. foregår en stor andel af orienteringsklubbernes løb i statsskove, hvor det er lettere at få tilladelse end i de private skove. En række friluftsforeninger oplever således, at blive afvist på private områder bl.a. med henvisning til jagtinteresser. Handicappede udgør en befolkningsgruppe, der stiller særlige krav til friluftsfaciliteter. En række hensyn er i dag indbygget i de generelle specifikations krav og retningslinier ved etablering af faciliteter, f.eks. offentlige toiletter. I mange tilfælde vil omtanke og de små initiativer kunne forbedre adgangen væsentlig for handicappede. 10

11 Skove og naturområder i kommunen Kommunen har relativt meget skov set i forhold til Fyn med øer. Omvendt er der mange andre områder i Danmark med flotte landskaber og mere skov og end her. F.eks. Nordsjælland med det gamle Frederiksborg Amt eller områder omkring Silkeborg og Århus i det gamle Århus Amt. Samtidig er en langt mindre andel af skovene i FMK offentligt ejet og dermed med udvidet rekreativ adgang i forhold til de privatejede. Kommunen har i skovene en stor rekreativ ressource, men det afgørende er i hvilken grad, vi i samarbejde med skovejerne kan udvikle de rekreative muligheder, og dermed udnytte kommunens store potentiale. Andel af samlet areal (%) Skov Statsskov Beskyttet natur Faaborg-Midtfyn Kommune 13 1,2 6,8 Gl. Fyns amt 9,9 0,9 6,2 Gl. Frederiksborg Amt 15,5 14,8 11,3 Gl. Århus amt 15,3 2,2 8,1 Landsgennemsnit 11,3 4,5 9,5 Strand og kyst i kommunen Kysterne er en meget væsentlig ressource for friluftslivet i den fynske region. Kommunen har adgang til 126 km kyst, hvilket er ca. 11 % af den samlede strækning. Til sammenligning udgør kommunens areal ca. 18 % af Fyn med øer. Samtidig må adgangen til kysten på større strækninger betegnes som ringe. Det gælder således hele strækningen mellem Faaborg og Svendborg samt Horneland (FA, 2004). Øhavsstien går i Faaborg-Midtfyn Kommune inde i bakkelandskabet og giver ikke øget adgang til kysten. Vi har ikke andre mærkede/umærkede stisystemer eller større udflugtsarealer ved kysten som f.eks. Fyns Hoved. Der ligger derfor en stor udfordring i, at få øget tilgængeligheden til kysten fra eksisterende veje mv. Kommunen har 8 badestrande, hvor alene Klinten Strand og Bøjden Strandcamping har Blå Flag. Adgangsforhold for offentligheden ved sidstnævnte er langt fra optimal. De øvrige strande er relativt små og ikke i alle tilfælde skiltede mv. Der ligger en stor udfordring i at forbedre kommunens strande og gøre dem mere synlige. Aktuelt pågår analyser af muligheden for at etablere en større, markant strand ved Faaborg eller ny badeanstalt til glæde for kommunens borgere. Målsætninger: Forbedre adgangen til naturen ved at skabe udflugts-/besøgsområder med faciliteter som rastepladser og information og ved udbygning af mærkede stier og stisløjfer. Handicappedes særlige behov til faciliteter skal tilgodeses på udvalgte lokaliteter, hvor det bedst lader sig gøre. 11

12 Adgangen til øhavet og kysten forbedres Af hensyn til særligt det organiserede friluftsliv skal der også sikres udvidet adgang til større sammenhængende skov-/naturområder Handlinger: Fortsat udbygning af Svanninge Bakker/Arreskov sø samt Tarup-Davinde som regionale områder for friluftsliv. I første omgang skal der udarbejdes en fælles strategi med Odense Kommune for udvikling af Tarup-Davinde til et stort, samlet rekreativt område af regional betydning Udvidet friluftsadgang til et eller flere større skov-/naturområder lejes/erhverves i stedet for jagtlejen eller sammen med denne. Dermed kan der tilbydes udvidet friluftsadgang på niveau med statsskovområder. I første omgang undersøger kommunen interessen for at deltage blandt foreninger/institutioner samt større lodsejere. Der skabes en ny stor badestrand i Kommunen. I første omgang laves forprojekt for ny strand/badeanstalt ved Faaborg. Desuden undersøges muligheder for at udbygge og forbedre skiltningen ved de andre strande. Fremtiden for jernebanestrækningen Korinth-Ringe skal afklares. Den vil potentielt kunne få meget stor rekreativ betydning som kombineret cykel- og ridesti og ved at give adgang fra Ringe til stisystemet ved Korinth-Faaborg. I første omgang skal forudsætninger og potentialet for henholdsvis udvidet veterantogsdrift på strækningen eller omlægning til rekreativ sti afdækkes og beskrives. Etableres et større udflugts-/naturområde ved kysten a la Fyns Hoved med udvidet adgang i forhold til gældende regler ved enten erhvervelse eller køb af udvidet brugsret. I første omgang undersøges mulighederne for at gennemføre projekter på en række konkrete lokaliteter. Lave 2-4 stisløjfer ved kysten gerne med tilknytning til Øhavsstien samt 2-4 nye adgangsmuligheder til kysten med P-plads osv. Laves i samarbejde med Havørred Fyn og Naturturisme Forbinde eksisterende mindre besøgsområder med stier, så sammenhæng sikres. 12

13 Indsatsområde 2: Bynære rekreative områder og stisløjfer Adgang til bynære rekreative arealer og stier er en væsentlig parameter, når vi skal vælge, hvor vi vil bosætte os. Det viser analyser af bosætning på Sydfyn, hvor omkring 50 % angiver, at nærhed til natur og grønne områder har haft afgørende betydning for deres valg af bosted. Samtidig har adgangen til natur og grønne områder afgørende betydning for vores trivsel og sundhed ved bl.a. at forebygge stress og stressrelaterede sygdomme og give motion. Ikke overraskende har afstanden til nærmeste grønne område stor betydning. Bor man mere end meter eller 15 minutters gang fra det nærmeste grønne område falder besøgshyppigheden markant. Mere end 1/3 af alle vores naturbesøg sker således inden for en afstand af 2½ km fra vores bopæl. Undersøgelser viser også, at børnehaver og skoler er storforbrugere af bynære, grønne områder, men at afstanden også her er afgørende for besøgshyppigheden. Børnehaver og skolers mulighed for hyppig brug af natur og grønne områder er særlig vigtig, da det styrker børnenes motoriske udvikling, evne til at koncentrere sig og giver færre konflikter og mindre sygdom (evt. figur FA, 2004). Skoler og børnehaver efterspørger mere vild natur, der må bruges, og hvor der ikke på forhånd er sat rammer for brugen i form af legeredskaber mv. Områder der kan imødekomme alle aldersgrupper er uformelle, fredelige grønne områder med naturligt plante- og dyreliv, og hvor der er fravær af affald og trafikstøj. Bynær natur og grønne områder Naturen og landskabet som kvalitet for byerne er for en række byer på Fyn og øerne undersøgt i rapporten PULS-FYN, Potentialer, Udfordringer og Lokale Styrker, Fyns Amt, Her er forekomst og adgang til kyst, skov og natur inden for 2½ km omkring byerne undersøgt. Som eneste by i kommunen scorer Faaborg højt bl.a. fordi den ligger ved kysten og har Sundet. Ved Ringe er der sket markante forbedringer i de seneste år med etablering af Ringe Sø, stier og påbegyndt offentlig skovrejsning i området. Kværndrup, Nr. Lyndelse/Nr. Søby ligger lavt p.g.a. dårlig adgang til de skovområder, der ligger tæt på. Gislev, Ryslinge og Allested-Vejle ligger lavt, da der er få skov/naturområder i omegnen. Kommunen har dog en relativ stor andel af byer i mellemgruppen, med stort potentiale for at gøre dem rigtig attraktive. Her ligger en stor udfordring for kommunen. Bynære stier med mulighed for rundtur Alle lokalråd i kommunen er blevet anmodet om at indsende oplysninger om lokale, rekreative stier og evt. ønsker. Det materiale der indtil nu er indkommet indeholder ikke væsentligt nyt i forhold Fyns Amt kortlægning i Eneste nye er et nyt Spor 13

14 i Landskabet ved Søllinge. De bedste muligheder for rundture ad mærkede stier i kommunen er omkring Faaborg, Ringe og Brobyværk. De indtegnede ønsker og muligheder understøtter også tidligere undersøgelser, der peger på, at der kun er få eksisterende rundtursmuligheder, hvis ikke større strækninger skal foregå ad asfalteret vej. Etablering af rundtrursmuligheder på 4-7 km, kræver generelt anlæggelse af % nye stier. Tilbagemeldinger fra lokalråd viser, at alle ser etablering af rekreative stisløjfer for at være væsentlige dele af deres udviklingsplaner. Det bliver en udfordring for kommunen at bakke op om behovet for bynære rekreative stisløjfer. Målsætningerne fokuserer på alle byer med mere end 500 indbyggere, hvilket omfatter 18 af kommunens byer/landsbyer, men er ikke til hindre for, at oplagte projekter i mindre landsbyer bakkes op. Målsætninger: Kommunen er helt i front, når det drejer sig om borgernes mulighed for daglig/jævnlig gå-/motionsture i grønne områder tæt på deres bopæl Vi har større bynære rekreative arealer ved alle byer med mere end 500 indbyggere, idet vi: har adgang til de eksisterende, bynære skov/naturområder > 2 ha (lokale aftaler, køb af brugsret) arbejder aktivt med bynær skovrejsning de steder, hvor der mangler naturområder Vi har gang og løbestier (rundture) omring alle byer med flere end 500 indbyggere Vi skaber bynære rekreative arealer med et varieret indhold, hvor nogle appellerer til aktiviteter og andre til ro, stilhed og fordybelse Understøtter børn og unges aktiviteter i naturen ved at sikre skoler og institutioner god adgang til grønne områder, der kan indgå i aktiviteter og undervisning (science-kommune, børn i bevægelse, skolen ud i naturen) Handlinger Realiserer forslag fra aktive lokalråd til bynære stirundture. I første omgang ses på muligheder for at realisere forslag fra Gislev, Årslev, Krarup-Espe og Brobyværk lokalråd. Aktivt fremme offentlige skovrejsningsprojekter. Hvor skovrejsning primært sker af hensyn grundvandsbeskyttelse bidrager kommunen evt. for at sikre mere optimal afgrænsning samt rekreative faciliteter. Indsatsen prioriteres i første omgang i kommunens nordlige del. 14

15 Realisere en række konkrete forslag ved Faaborg beskrevet i Faaborg tættere på hav og natur I første omgang arbejdes med naturforbedring og stiadgang ved Bjerne Krog/Dyreborg som del af et byudviklingsprojekt. Udbygning af cykelruter til Svanninge og Pipstornskov kan evt. ske i samarbejde med Cykel Fyn. Realisering af sidste dele af Grøn Helhedsplan for Ringe vest-området. Særligt skal videreførelse af de statslige skovrejsningsprojekter søges fremmet med de tilhørende stianlæg. Skoler/institutioner sikres adgang til naturområder inden for 15 minutters gang/cykling. I første omgang kortlægges behov/muligheder sammen med kommunens skoleledere og undervisningssekretariatet Kommunens egne bynære arealer og parker indrettes så de bedst muligt tilgodeser de lokale brugere, herunder skoler og institutioner. I første omgang laves en plan for indhold og udbygning af kommunens parker og bynære arealer. Der sigtes mod større differentiering, så der blive plads til både havekunst og mere vild natur Skabe stiadgang fra Øhavsstien til naturlegepladsen i Svanninge Bakker 15

16 Indsatsområde 3: Markante friluftstemaer herunder turridning og søsport Kommunen deltager i fælleskommunale turistprojekter omkring Naturturisme, Havørred Fyn og Cykel Fyn. Projekterne er stort set ens opbygget med tre indsatsområder: Udvikle information/markedsføring, styrke organiseringen af turisterhvervet omkring temaerne og forbedre faciliteter og naturgrundlaget. Som del af projekterne er der bl.a. lavet cykel- og vandreruter, rastepladser langs ruterne, sikret overnatningsforhold, herunder mulighed for primitiv overnatning, lavet P- pladser og stier til kysten samt arbejdet med forbedringer af natur- og kulturoplevelser langs ruterne. Igennem temaerne arbejdes med at etablere mange af de muligheder og faciliteter, som de organiserede friluftsforeninger efterspørger. Således ønsker søsportsforeniger flere kystnære landgangspladser og mulighed for primitiv overnatning. Lystfiskerne ønsker bedre adgang til kysten. Spejdere ønsker flere stier og større opholds/aktivetsområder samt muligheder for primitiv overnatning. Alle efterspørger mere information om muligheder (FA, 2004). Alle disse faciliteter samt formidling af muligheder kommer derfor i høj grad også det lokale friluftsliv til gode, både uorganiseret og organiseret. Der ligger en opgave i at koordinere og sammentænke temaerne, så man opnår størst mulig fællesbrug af infrastrukturen. Særligt ryttere og orienteringsløbernes ønsker og behov tilgodeses ikke i dag igennem de tre projekter. For orienteringsløberne er det et spørgsmål om adgang til at lave løb i flere skove. Der er også mangel på egentlige ruter for mountainbikes i kommunen og regionen som sådan. Friluftsforeninger Af det organiserede friluftsliv udgør spejdere og medlemmer af ride- og hesteforeninger de største grupper i kommunen efterfulgt af medlemmer af sejlklub, lystfiskere, rosport og orienteringsløb. Ud over medlemmer af rideklubber mv. regner Dansk Rideforbund med, at der findes lige så mange ikke organiserede hesteejere. På landsplan viser undersøgelser, at 3 % af alle familier ejer en hest. Tallet er væsentligt højere for familier, der bor på nedlagte landbrugsejendomme. Rytterne ønsker sig særligt flere ridestier mellem skove, fælles skovpas til flere skove, adgang til flere skove, samt små folde til heste ved raste- og overnatningspladser. Med øhavet som en særlig mulighed springer det i øjnene, at relativt færre er medlemmer af søsportsforeninger end i regionen som sådan og landsgennemsnittet. Det skal kunne gøres bedre. Der er behov for at se på faciliteter for søsporten. Fokus vil være på at udvikle de ikke-motoriserede former som dykning, lystsejlads, roning mv. Et lavvandet, relativt lukket farvand som øhavet med store naturinteresser egner sig ikke til yderligere vækst i omfanget af hurtige speedbåde 16

17 eller andre motoriserede vandsportsformer. I forbindelse med Fritidsstrategien skal muligheder for at styrke foreningslivet undersøges. Procent af befolkningen Faaborg-Midtfyn Kommune Fyns Amt Frederiksbor g Amt Sønderjylland s Amt Lands gens. Rosport 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 Kano og kajak 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 Sejlklub 0,8 1,2 1,3 1,3 1,2 Spejder, inkl. FDF 1,1 1,7 Rideklubber 1,6 1,4 2,0 1,8 1,5 Lystfisker 0,4 0,6 0,6 Orienteringsløb 0,2 0,1 0,3 0,2 0,2 Sportsdykker 0,1 Kortlægning af skove mv. til ridning Fyn og dermed også FMK har ifølge opgørelse fra 2002 ingen ridestier af national eller regional betydning og ligger dermed i bunden i forhold til f.eks. det gamle Århus Amt med 275 km og det gamle Frederiksborg Amt med 90 km. Tilsvarende rummer oplysninger om 48 afmærkede ridestier og 14 ridetursfolder i landet, men ingen af dem er på Fyn. Muligheder for at ride i private skove kan findes på Skovforeningens hjemmeside. I FMK sælger Holstenshuus, Steensgaard og Fjellebro skovdistrikter årskort og Ravnholt & Lykkesholm overvejer en ordning. Holstenshus og Steensgaard med Svanninge Bjerge sælger desuden gæstekort. Ifølge Fyns Islandshesteforening Skeifa sælger Muckadell Skovdistrikt også årskort. Brahetrolleborg og Egeskov gods tillader pt. ikke ridning i deres områder. Ud fra medlemstallet og de særlige behov synes der at være behov for en særlig indsats for ryttere. En indsats der også vurderes at kunne få stor betydning for bosætningen i området. Målsætninger: Kommunen giver borgerne gode muligheder for at dyrke en bred vifte af friluftsformer, primært de brede former med mange udøvere. Kommunen vil have øje for nye former, der appellerer til fremtidens borgere, turister og virksomheder. Indsatsen skal gavne både det uorganiserede og organiserede friluftsliv. Kommunen vil bidrage til at udbygge et nyt friluftstema omkring heste og turridning 17

18 Søsporten (ikke-motoriseret) skal have et løft med faciliteter og adgang til kyst og strand (foreningslivet støttes via kommunens fritidsstrategi) Handlinger Lave en længere sammenhængende ridesti/rundtur i kommunen. På sigt skal der etableres minimum km ridesti og laves samlet ride-pas til større skovområder forbundet med ridestier. Deltage i naturturismeprojektets partnerskabsprojekt om udvikling af rideturisme. Etableres ridestier som rundture ud fra 3-5 rideklubber. Først skal muligheder/behov kortlægges sammen med rideklubberne. Forbedre rammerne for forskellige former for søsportsaktiviteter. I første omgang ses på muligheder for at udbygge faciliteter i Faaborg Havn. Flere kystnære opholds/overnatningsarealer i regi af Naturturisme og Havørred Fyn. Afdække muligheder for at etablere markant friluftscenter/eksperimentarium i kommunen, der kan være kraftcenter for både det organiserede/uorganiserede friluftsliv og fange nye trends. Se også Fritidsstrategien vedr. eksperimentarium. Der skal laves 1-2 særlige ruter for mountainbikes (MB) i et passende udfordrende terræn. Fjernvandrevejen over Fyn fra Bøjden til Nyborg søges etableret sammen med de relevante kommuner. Af hele strækningen fra Kilpisjärvi i det nordlige Finland til Dardellerne i Tyrkiet mangler alene strækningen over Fyn. I samarbejde med Cykel Fyn skal der ske fortsat udbygning af opholdsarealer samt natur- og kulturoplevelser langs cykelruterne. Laves flere lokale cykelruter ud fra bl.a. overnatningssteder I samarbejde med Havørred Fyn skal der fortsat arbejdes for restaurering i kommunens vandløb til gavn for fiskebestanden i vandløbet og havet. Desuden skal der et par steder skabes bedre adgang til kysten for havørredfiskere. 18

19 Indsatsområde 4: information og profilering Både befolkningen og lodsejere efterspørger information. En ud af fire svarer i en undersøgelse, at mere information om muligheder vil betyde hyppigere besøg i naturen (fig ). Lodsejere ønsker særligt kampagner med information om regler for adgang efter naturbeskyttelsesloven hvad må man, og hvad må man ikke i private skove mv. Overnatningssteder ønsker information om lokale muligheder til deres gæster, f.eks. dagsture på cykel og kortere vandreture. Skal friluftsstrategien for alvor understøtte turisme og bosætning skal vi også lykkes med at komme ud over kommunens grænser med den gode historie om turen på Øhavsstien, kajakturen en tidlig morgen eller de gode forhold for heste og ryttere. Der ligger en opgave i at tænke profilering og branding ind i alle projekter. Befolkningen efterspørger flere typer af information. Dels oversigter, der kan bruges som planlægningsværktøj hjemmefra. Hvor kan jeg gå en tur på 5-6 km? Hvor kan jeg ride en tur på 5 timer? Hvor er der en god badestrand ect.? Internettet eller foldere på biblioteket nævnes her som muligheder. Dels efterspørges information ved indgangen til naturområdet/stien i form af foldere og skilte. Hvordan er ruterne, og hvad kan jeg se og opleve på turen? Naturvejledning i form af guidede ture eller egentlige naturvejlederarrangementer står også i høj kurs. Der er gjort forsøg med tele-information, hvor et skilt i naturen angiver telefonnr., der kan ringes til og få oplæst information om det pågældende sted. Derimod synes muligheder for at hente f.eks. stiruter til egen GPS eller faciliteten hvor er nærmeste badestrand at være begrænset. Funktioner, der allerede ligger i de gængse GPSprogrammer/kort, når det drejer sig om nærmeste McDonald s, hoteller, benzinstation mv. Hvad har vi Oversigt over friluftsmuligheder, foldere for de enkelte områder og adgangsregler findes i dag på internettet. En rimelig dækning gives ved nedenstående fem hjemmesider. Værktøjet til at planlægge findes således, men det er et spørgsmål om folk og organisationer kender siderne og kan bruge dem. Ligeledes er kvaliteten af siderne uens. I Friluftskortet.dk er der således flere mangler, for bl.a. det område FMK dækker. Det vil være en udfordring at styrke kvaliteten af informationerne. Samtidig ligger der en stor opgave i at øge kendskabet til siderne og deres brug blandt foreningerne og i den brede befolkning. 19

20 : kort med ruter, aktivitetsområder, friluftsfaciliteter, foldere, overnatning, kystfriluftsliv mm. naturoplevelser, vejledning, naturguider og arrangerede ture. : kontaktadresser på privateskove og oversigt over hvilke aktiviteter de efter ansøgning og evt. betaling tillader: ridning, o-løb, jagt, træklatring, teambuilding og events. Omfatter dog kun medlemmer af Skovforeningen, dvs. typisk de større skovområder. oversigt over naturvejledere : regler for adgang til det åbne land, skove og kyst/strand. (alle evt. til bilag) Der findes en række foldere for områder og stier i kommunen. Således for Svanninge Bakker og Sollerup (staten), Tarup-Davinde (kommunerne), Pipstorn Skov (amt), Ringe Sø (amt), Sundet (amt), Lyø (amt) og Øhavsstien (naturturisme/kommunen). Med nedlæggelse af amterne har kommunen overtaget ansvaret for naturformidlingen, og der ligger her en opgave med at få revideret og genoptrykt de tidligere amtsfoldere og vedligeholdt og udbygget skiltningen ved naturområder og kulturhistoriske minder. Tre ud af syv naturskoler på Fyn med øer ligger i FMK. På landsplan er der 116 naturskoler, så samlet set ligger vi under landsgennemsnittet på Fyn. På Trente Mølle og Lærkedal er der overnatningsmuligheder. Naturskolerne bruges derfor i høj grad til lejrskoler. Der kan være behov for at udbygge mulighederne i kommunen for lejrskoler, dels som en erhvervsmulighed, dels som et bidrag til undervisningsområdets satsning på at bruge naturen i undervisningen (Skolen i Naturen). Samtidig vil det styrke børn og unges adgang til natur- og friluftsoplevelser. Fire naturvejledere er direkte tilknyttet opgaver inden for kommunens område, men der er også enkelte free lance på Fyn. I alt findes der ifølge 17 naturvejledere i den fynske region. Til sammenligning er der 36 i det gamle Århus Amt, 42 i det gamle Nordjyllands Amt og 26 i det gamle Frederiksborg Amt og 13 i det gamle Ribe Amt. Der er en tæt sammenhæng mellem antallet af naturvejledere, størrelsen af statsskovdistrikter og antallet af naturskoler eller naturformidlingscentre. På landsplan er antallet af arrangementer stigende, primært fordi skoler og institutioners brug er stigende. Omkring naturvejledning ligger der en opgave i at sikre bedst mulig effekt af naturvejledningen for friluftslivet bredt i kommunen. Målsætninger 20

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

4.1 Friluftsliv. Amtsrådets mål. Foto: Naturturisme I/S

4.1 Friluftsliv. Amtsrådets mål. Foto: Naturturisme I/S 4.1 Friluftsliv.qxd 19-12-2005 18:26 Side 1 Foto: Naturturisme I/S 4.1 Friluftsliv Amtsrådets mål at udbygge og sikre et bredt udbud af attraktive friluftsmuligheder i regionen for såvel det uorganiserede

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

sæt fokus på rilutsliv

sæt fokus på rilutsliv sæt fokus på rilutsliv sæt fokus på rilutsliv Kommunerne får med kommunalreformen en ny rolle i naturforvaltningen i Danmark og får øget ansvar for både naturbeskyttelse og friluftsliv. Det skaber nye

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 11 KORT KORT 1 KORT 2 KORT 3 KORT 4 KORT 5 VANDRERUTER STRANDE FUGLETÅRNE OPHOLDSPLADSER MARITIME FACILITETER

INDHOLDSFORTEGNELSE 11 KORT KORT 1 KORT 2 KORT 3 KORT 4 KORT 5 VANDRERUTER STRANDE FUGLETÅRNE OPHOLDSPLADSER MARITIME FACILITETER 4 Titel: Friluftsliv i Det Sydfynske Øhav Forfatter: Jens Nyeland Redaktør: Peter Blanner, Nationalparksekretariatet Udarbejdet til: Nationalpark-undersøgelsen Det Sydfynske Øhav Udarbejdet: November 2009

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Århus Kommune Hvad vil vi? 3 Hvorfor udvikling? 4 Hvordan gør vi? 4 Hvad kan vi?

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

Flyttemønstre og boligmarkedet

Flyttemønstre og boligmarkedet og boligmarkedet Dette tema beskriver befolkningsudvikling i Faaborg-Midtfyn Kommune. Befolkningsudvikling er vigtigt viden for kommunen, da befolkningstallet udgør grundlaget for en væsentlig del af kommunens

Læs mere

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet 27. okt. Svendborg Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet Lidt om Naturturisme I/S Projektets dele Overnatning med

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

Plads til alt og alle?

Plads til alt og alle? Se mere på: www.skanderborg.dk/pladstilaltogalle www.facebok.com/pladstilaltogalle Temamøde med Byrådet Den 19. marts 2015 Hvad er natur og miljøpolitikken? Natur Miljø Overfladevand Grundvand Skove Friluftsliv

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Hvordan kan Friluftsrådets programmer og projekter anvendes som led i kredsenes friluftspolitiske arbejde?

Hvordan kan Friluftsrådets programmer og projekter anvendes som led i kredsenes friluftspolitiske arbejde? Hvordan kan Friluftsrådets programmer og projekter anvendes som led i kredsenes friluftspolitiske arbejde? De friluftsrelaterede temaer som vi ved at kommunerne i deres planstrategier og kommuneplaner

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed KPN vintermøde 8. marts 2012 For alle midt imellem barndom og alderdom gælder, at naturkontakt har positiv betydning for humøret, for følelsen af overskud, velvære

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Turismeområde. Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel. Planlægning

Turismeområde. Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel. Planlægning Turismeområde Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel Planlægning Januar 2013 Indledning Slagelse Kommune har i forbindelse med Kommuneplan 2013 udarbejdet Turismepolitiske overvejelser,

Læs mere

Referat - Bestyrelsesmøde nr. 13 i Naturturisme I/S

Referat - Bestyrelsesmøde nr. 13 i Naturturisme I/S Referat - Bestyrelsesmøde nr. 13 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 24.november 2010 Tidspunkt: kl. 10.30 12.30 (efterfølgende let frokost) Sted: Abildvej 5A, Svendborg Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

Ansøgt Fynslands. 75.000 kr. Indstilling Afslag 15.000 kr. Indstilling. 60.000 kr. Indstilling Afslag

Ansøgt Fynslands. 75.000 kr. Indstilling Afslag 15.000 kr. Indstilling. 60.000 kr. Indstilling Afslag s indstilling Oversigt over ansøgninger til 2. ansøgningsrunde af Faaborg-Midtfyn Kommunes landdistriktspulje 2013 Ansøger Nr. Broby lokalråd, Lokalrådet for Brobyværk og X- huset Formål Fælles udviklingsstrategi

Læs mere

Ring-stier i Hillerød

Ring-stier i Hillerød Byringen Søringen Naturringen Ring-stier i Hillerød Strategiprogram Marts 2012 Strategiprogrammet er udarbejdet som et samarbejde mellem: Hillerød Kommune & RUM by & landskab Nærværende strategiprogram

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Ansøgt Fynslands. 100.000 kr. Indstilling 25.000 kr. 18.000 kr. Indstilling 18.000 kr.

Ansøgt Fynslands. 100.000 kr. Indstilling 25.000 kr. 18.000 kr. Indstilling 18.000 kr. s indstilling Oversigt over ansøgninger til 1. ansøgningsrunde af Faaborg-Midtfyn Kommunes landdistriktspulje 2013 Ansøger Keld Jakobsen Lokalrådet for Horne Land Formål Lokalportalen.dk - én indgang til

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Indhold...1. Indledning...3. Friluftsrådets kreds Trekantsområdet...4. Vision for friluftsliv i Vejle Kommune...6

Indhold...1. Indledning...3. Friluftsrådets kreds Trekantsområdet...4. Vision for friluftsliv i Vejle Kommune...6 Indhold Indhold...1 Indledning...3 Friluftsrådets kreds Trekantsområdet...4 Vision for friluftsliv i Vejle Kommune...6 Forslag til fremme af friluftslivet i kommunen...7 Friluftsliv i Region Syddanmark...16

Læs mere

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 26.02.14 Nordea-fonden: Det gode liv i byen Side 1 af 5 Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 100.000 danskere er de seneste 10 år flyttet fra land til by, og syv ud af otte

Læs mere

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN Udviklingsplaner I projektet Landbruget i Landskabet er der ud fra en bedriftsvinkel arbejdet med fremtidens planlægning for det åbne land. Projektet søger at synliggøre

Læs mere

Formidlingscenter Egebjerg Mølle

Formidlingscenter Egebjerg Mølle Formidlingscenter Egebjerg Mølle 1 Formidlingscenter Egebjerg Mølle (arbejdstitel) Formål Gennem viden og inspiration vil vi motivere lokale borgere og turister på Sydfyn til at bruge og opleve den sydfynske

Læs mere

NOTAT. 1. Rammer Rammerne for indsatsen udstikkes af naturbeskyttelsesloven, vandløbsloven og miljømålsloven.

NOTAT. 1. Rammer Rammerne for indsatsen udstikkes af naturbeskyttelsesloven, vandløbsloven og miljømålsloven. Naturforvaltning - status 2013 og forslag for 2014 Sag: 01.05.12-P22-1-13 Karin Skovhus Plan og kultur 29-10-2013 1. Rammer Rammerne for indsatsen udstikkes af naturbeskyttelsesloven, vandløbsloven og

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Miljø og teknikudvalget

Miljø og teknikudvalget Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for

Læs mere

Friluftsrådets visioner for Nationalpark Thy år 2030

Friluftsrådets visioner for Nationalpark Thy år 2030 Friluftsrådets visioner for Nationalpark Thy år 2030 Friluftsrådet ser fremtidens Nationalpark Thy som et sted med harmoni mellem natur og friluftsliv, kulturmiljøet er fremhævet og erhvervslivet trives

Læs mere

Friluftspolitik i Fyns Amt Udredning og kortlægning

Friluftspolitik i Fyns Amt Udredning og kortlægning Friluftspolitik i Fyns Amt Udredning og kortlægning december 2004 Forsidefotos: Ø v erst til v enstre: L eif B issch op-l a rsen, N a turfoto Ø v erst til h ø jre: Fyntour N ederst: B irg it B jerre L

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde nr. 19 i Naturturisme I/S

Referat Bestyrelsesmøde nr. 19 i Naturturisme I/S Referat Bestyrelsesmøde nr. 19 i Naturturisme I/S Dato: Mandag den 11. juni 2012 Tidspunkt: kl. 10.30 12.30 Sted: Abildvej 5A, Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen Ærø Kommune Rasmus Lohse

Læs mere

Naturen som arena for friluftsliv og aktivt udeliv. Søren Andkjær Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet Maj 2012

Naturen som arena for friluftsliv og aktivt udeliv. Søren Andkjær Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet Maj 2012 Naturen som arena for friluftsliv og aktivt udeliv Søren Andkjær Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet Maj 2012 PLAN Natur, friluftsliv og sundhed LOA-projektet rum og rammer for aktivt udeliv Fysiske

Læs mere

Det Grønne Motionsrum

Det Grønne Motionsrum Det Grønne Motionsrum - til friluftsliv, naturoplevelser og bevægelse Friluftsliv og naturoplevelser i Hillerød Kommune Hillerød Kommune ligger i hjertet af Nordsjælland og rummer både by- og kulturliv

Læs mere

Planlægning. Plan og Erhvervsudvikling December 2013. November 2011. Tillæg nr. 4

Planlægning. Plan og Erhvervsudvikling December 2013. November 2011. Tillæg nr. 4 Plan og Erhvervsudvikling December 2013 Planlægning November 2011 Tillæg nr. 4 Til Kommuneplan 2013 Oplevelsesstier i det åbne land Dette afsnit indeholder de vigtigste eksisterende stier i kommunen af

Læs mere

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 Styregruppemøde for Kystdestination Møns Klint, 18. december 2013 Fasthold god placering men få flere til at komme Turistanalyse: Østmøn ligger på en 9. plads over 28

Læs mere

VER-DI kursus i naturvejledning og naturformidling i Danmark.

VER-DI kursus i naturvejledning og naturformidling i Danmark. Nyhedsbrev VER-DI kursus i naturformidling fortsat side 2 Nye cykelruter og kort i Norge og Sverige side 3 Landsbymøde om Skjern Å side 5 Deltagerne fra Norge og Danmark havde et tætpakke skema i Nationalpark

Læs mere

Sorø Kommune HANDLEPLAN FOR UDVALGTE INDSATSER 2012-2013 MILJØPOLITIK BILAG TIL. politik for natur, miljø, planlægning og infrastruktur i Sorø Kommune

Sorø Kommune HANDLEPLAN FOR UDVALGTE INDSATSER 2012-2013 MILJØPOLITIK BILAG TIL. politik for natur, miljø, planlægning og infrastruktur i Sorø Kommune Sorø Kommune HANDLEPLAN FOR UDVALGTE INDSATSER 2012-2013 BILAG TIL MILJØPOLITIK politik for natur, miljø, planlægning og infrastruktur i Sorø Kommune Juni 2011 Indledning Denne handleplan er udarbejdet

Læs mere

riluftsliv i kolding kommune

riluftsliv i kolding kommune riluftsliv i kolding kommune Indhold Indledning...3 Friluftsrådets Kreds Trekantområdet...4 Vision for Kolding Kommune...6 Forslag til fremme af friluftslivet i Kolding Kommune...7 Friluftsliv i Region

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde nr. 7 i Naturturisme I/S. Afbud: Karen Strandhave Svendborg Kommune

Referat. Bestyrelsesmøde nr. 7 i Naturturisme I/S. Afbud: Karen Strandhave Svendborg Kommune Referat Bestyrelsesmøde nr. 7 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 10. september 2008 Tidspunkt: kl. 10.30 13.00 Sted: Forskerparken Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen Ærø Kommune Carsten Kristensen

Læs mere

Danmark er et dejligt land

Danmark er et dejligt land Danmark er et dejligt land En radikal handlingsplan for Danmarks natur Danmarks natur skal bevares og forbedres. Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal stoppes. Planter og dyr skal have bedre

Læs mere

FORSLAG til udviklingsstrategi 2008. moderne dansk

FORSLAG til udviklingsstrategi 2008. moderne dansk FORSLAG til udviklingsstrategi 2008 Del 1 Forestil dig et moderne dansk Toscana... FORSLAG til udviklingsstrategi 2008 Del 1 Indhold 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 20 22 24 28 32 Indledning Vision Kommunens

Læs mere

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt.

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. BILAG 3. PROJEKTBESKRIVELSE Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. Februar 2015 2 Vidensgrundlag for balance mellem benyttelse

Læs mere

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling NP Vadehavet Betydning for turisme-og erhvervsudvikling Nationalpark som begreb Kendt fra hele verden Yellowstone -verdens første nationalpark i 1872 Grønlands nationalpark fra 1974 -verdens største med

Læs mere

Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012

Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012 Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012 FORORD I Fredericia Kommune er der en stolt tradition for at udvikle og arbejde med projekter, der profilerer Fredericia, som en kommune i front på miljøområdet

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Kortlægning og forvaltning af naturværdier

Kortlægning og forvaltning af naturværdier E 09 Kortlægning og forvaltning af naturværdier I det følgende vejledes kortfattet om, hvordan man lettest og enklest identificerer de vigtigste naturværdier på ejendommen. FSC stiller ikke krav om at

Læs mere

Projektbeskrivelse. Undervandsstier i Lillebælt

Projektbeskrivelse. Undervandsstier i Lillebælt Projektbeskrivelse Undervandsstier i Lillebælt Undervandsstier en del af et større kystformidlingsprojekt i forbindelse med dels Naturpark Lillebælt og dels med etablering af Danmarks største stenrev omkring

Læs mere

De kortlagte oplevelsesmuligheder er grupperet i følgende 6 kategorier (grå = eksisterende muligheder/tilbud, grøn = potentialer):

De kortlagte oplevelsesmuligheder er grupperet i følgende 6 kategorier (grå = eksisterende muligheder/tilbud, grøn = potentialer): Notat Morsø Kommune INPUT TIL UDVIKLING AF FERIE- OG FRILUFTSLIV Oplevelsespotentialer på Mors NIRAS Konsulenterne A/S Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 DK-9100 Aalborg Telefon 9630 6575 Fax 9630 6578

Læs mere

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Pixi-udgave Jordbrugets Fremtid - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Hvorfor arbejde med jordbrug? Vi gør det fordi potentialet til oplevelser i baglandet til de turistmættede

Læs mere

En vision for friluftslivet i. Blykobbe Plantage

En vision for friluftslivet i. Blykobbe Plantage En vision for friluftslivet i Blykobbe Plantage 2011 Blykobbe Plantage Blykobbe Plantage og Antoinette Strand er beliggende i udkanten af Rønne. Skoven og stranden bliver året rundt besøgt af rigtig mange

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Kommuneplan 2009 - Introduktion

Kommuneplan 2009 - Introduktion Kommuneplan 2009 - Introduktion Disposition: Forudsætninger for kommuneplanen Trekantområdets planstrategi og hovedstruktur Koldings egen strategi og hovedstruktur Områdeplanlægning Udviklingsperspektiver

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018. Vision for udviklingsplan 2018

Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018. Vision for udviklingsplan 2018 Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018 Vision for udviklingsplan 2018 Med målsætningerne i de 6 fokusområder vil vi gøre Skovløkkeområdet til et mærkbart bedre sted at bo og vi vil øge bosætningen i området

Læs mere

Bilag 1. Afrapportering af dialogmøder. Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard

Bilag 1. Afrapportering af dialogmøder. Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard Bilag 1 Afrapportering af dialogmøder Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard Mht. formidling kan kommunen bidrage med standard tekster og billeder, til de enkelte udbyderes

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Naturturisme i Det Sydfynske Øhav

Naturturisme i Det Sydfynske Øhav Naturturisme i Det Sydfynske Øhav Oplæg til et fremtidigt tværkommunalt samarbejde om udvikling af naturturisme i Det Sydfynske Øhav 2007-2012 Indledning Den 31. december 2006 afsluttes det fireårige mål

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014 Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg 25. februar 2014 Afgørelse om, at markvej/sti ved Anebjergvej 22, Gl. Laven, 8600 Silkeborg, skal være åben for offentligheden og påbud om fjernelse af

Læs mere

Mødereferat Bestyrelsesmøde nr. 3 i Naturturisme I/S

Mødereferat Bestyrelsesmøde nr. 3 i Naturturisme I/S Mødereferat Bestyrelsesmøde nr. 3 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 6. juni 2007 Tidspunkt: kl. 10.30 12.30 Sted: Forskerparken, Kullinggade 31E, 5700 Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen

Læs mere

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Årsrapport 2011 og årsplan 2012

Årsrapport 2011 og årsplan 2012 Årsrapport 2011 og årsplan 2012 Årsrapport 2011 Ifølge vores gamle aftale har jeg igen i år valgt en lidt anden afrapporteringsform end standartskemaerne. Jeg håber det er Ok og lover at jeg nok skal bruge

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Den maritime lejrskole i Det Sydfynske Øhav

Den maritime lejrskole i Det Sydfynske Øhav Den maritime lejrskole i Det Sydfynske Øhav Idéen: Den overordnede idé er at bruge Det Sydfynske Øhav som destination for lejrskoler, primært for danske folkeskoler, men sekundært også for andre klassetrin,

Læs mere

Cykling på Frederiksberg. v. ingeniør Lone Andersen, Frederiksberg Kommune Sykkelbynettverket, Lillestrøm, Norge 3. marts 2009

Cykling på Frederiksberg. v. ingeniør Lone Andersen, Frederiksberg Kommune Sykkelbynettverket, Lillestrøm, Norge 3. marts 2009 Cykling på Frederiksberg v. ingeniør Lone Andersen, Frederiksberg Kommune Sykkelbynettverket, Lillestrøm, Norge 3. marts 2009 Frederiksberg - fakta 93.000 indbyggere 8. største kommune Danmarks tættest

Læs mere

Revision af kommuneplan

Revision af kommuneplan Revision af kommuneplan Arbejdet med at udarbejde en ny planstrategi for kommunen er i fuld gang, jf. den procesbeskrivelse Byrådet vedtog den 1. marts 2011. Der har i løbet af sommer og efteråret 2011

Læs mere

Referat 12. august 2015, overfart til Læsø kl. 8.00. Deltagere:

Referat 12. august 2015, overfart til Læsø kl. 8.00. Deltagere: Referat 12. august 2015, overfart til Læsø kl. 8.00 Deltagere: Frode Thule Jensen, formand, medlem af byrådet Bo Storm, sekretær, Park & Vej Anders Brandt Sørensen, medlem af byrådet Rene Hylager Carlsen,

Læs mere

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi ISHØJ KOMMUNE DEBATAVIS Deltag i debatten! Den avis, du sidder med her, er et debatoplæg. Vi skal udarbejde en ny kommuneplan for Ishøj Kommune, og det vil vi gerne fortælle om. Vi vil også gerne høre

Læs mere

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Møde om borgerbudgetter den 16. marts 2015 Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Hvilke temaer, synes du er vigtigst, når vi samme skal udvikle kommunen med borgerbudgetter Hvem

Læs mere

Pilotprojekt Naturpark Randers Fjord Januar 2011

Pilotprojekt Naturpark Randers Fjord Januar 2011 Projektbeskrivelse Formål og baggrund Randers Fjord har store naturmæssige værdier, som udgør et stort udviklingspotentiale. Derfor har Randers og Norddjurs Kommuner, LAG Randers, LAG Djursland, Visit

Læs mere

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview.

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST Spørgeskema for face to face interview Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. 1. Hvad er formålet med dit ophold [på/i destination]? Er du på 1. Ferie Besøg

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

Friluftsstrategi for det sydfynske øhav

Friluftsstrategi for det sydfynske øhav Friluftsstrategi for det sydfynske øhav 2012-2016 Naturturisme I/S - ejet af Svendborg, Faaborg Midtfyn, Langeland og Ærø Kommune riluftsstrat or det ydfynske Indhold egi Et særligt potentiale 5 En strategi

Læs mere

Erfaringer om processer og resultater

Erfaringer om processer og resultater Erfaringer om processer og resultater Stiplan for Holbæk k Kommune Fjordstien,, anlæg Vedligeholdelse Morten Holme Holbæk Kommune Planafdelingen Holbæk Kommune lokalområder Holbæk by + 17 lokalområder

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana...

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... 1 udviklingsstrategi 2012 Indhold 2 2 4 5 6 10 14 18 22 26 30 32 34 35 Indledning Visionen Kommunens udfordringer De 6 strategiske indsatsområder

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Status for arbejdet med Vand- og Naturplaner Hvordan kan kommunen bruge lavintensivt landbrug / økologi som virkemiddel

Status for arbejdet med Vand- og Naturplaner Hvordan kan kommunen bruge lavintensivt landbrug / økologi som virkemiddel Status for arbejdet med Vand- og Naturplaner Hvordan kan kommunen bruge lavintensivt landbrug / økologi som virkemiddel Paul Debois Vordingborg Kommune Disposition: Vand - og natura2000 planerne! Vandoplandene

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

Dianalund UdviklingsRåd DUR

Dianalund UdviklingsRåd DUR Dianalund UdviklingsRåd DUR Til Sorø Kommune: 14. september 2014 pbc-hrc plan@soroe.dk Borgmester Gert Jørgensen Bidrag fra Dianalund Udviklingsråd/DUR til Udviklings- og planstrategi 2014 Sorø Kommunes

Læs mere

Hedebostien finansiering og jorderhvervelse

Hedebostien finansiering og jorderhvervelse Pkt. 315 Hedebostien finansiering og jorderhvervelse Sagsnr. 68849 Byrådet Lukket punkt Resume Arbejdsmarkedets Feriefond og Nordea-fonden har givet tilsagn om støtte på i alt 11,3 mio. kroner til realisering

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde nr. 23 i Naturturisme I/S

Referat Bestyrelsesmøde nr. 23 i Naturturisme I/S Referat Bestyrelsesmøde nr. 23 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 15. maj 2013 Tidspunkt: kl. 9.15 11.15 Sted: Abildvej 5A, Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen Hanne Fynbo Flemming Madsen

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Friluftsliv og naturforståelse November 2014 Fælles mål Vision Hensigten med valgfaget Friluftsliv og naturforståelse er, at eleverne gennem undervisning

Læs mere

LAG Faaborg-Midtfyn. Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013. LAG Faaborg-Midtfyn - 12 -

LAG Faaborg-Midtfyn. Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013. LAG Faaborg-Midtfyn - 12 - LAG Faaborg-Midtfyn Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013 Vi støtter projekter, som Skaber attraktive levevilkår i landdistrikterne Skaber nye arbejdspladser

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

for Friluftsrådet 2013-2020

for Friluftsrådet 2013-2020 for Friluftsrådet 2013-2020 Strategi for Friluftsrådet 2013-2020 1. En strategi frem mod 2020 2. Vision 3. Mission 4. Værdier 5. Strategiske fokusområder 6. Organisationsmål og udviklingsmål 7. Friluftsliv

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere