Virksomhedsplan. Fønixgården

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan. Fønixgården"

Transkript

1 August 2011 Virksomhedsplan Fønixgården Struer Kommune Østergade Telefax

2 2/16 1. Indledning Vision, formål, værdier Vision Formål Værdier Fønixgårdens botilbud Pladsantal Målgruppe Visitation og tilsyn Personale Personalenormering Ledelse Arbejdstilrettelæggelse MED- lokaludvalgsstruktur MED-arbejdet Uddannelse af studerende og elever Fysiske rammer Drift Samarbejdsrelationer Medinddragelse og kommunikation Beboerinddragelse Koordination og trivsel Beboerindflydelse Beboer-/pårørenderåd Nyhedsbreve og hjemmeside Magtanvendelse Kvalitetsstandarder Vi satser på at Opfyldelse af kvalitetsstandarder Kvalitets måling Målopfyldelse Status for målene for Mål for Struer Kommune Østergade Telefax

3 3/16 1. Indledning Fønixgården, Fjordvejen 28, 7600 Struer Fønixgården er beliggende Fjordvejen 28, Bremdal 3 km fra Struer i et parcelhusområde tæt på åbne arealer og Limfjorden. Beboerne bor i egne handicapvenlige 2 rums lejligheder efter 185 i lov om social service. Der ydes hjælp efter 85 i lov om social service. Fønixgården blev indviet den 2. februar 2007, og den 5. februar flyttede 24 beboere ind. 2. Vision, formål, værdier 2.1. Vision Fønixgården kendes på udviklende relationsarbejde Vision Et dynamisk døgntilbud til voksne. Kendt for: Faglighed og dokumentation Målrettet specialisering Respekt for den enkelte Bevægelse og trivsel Høj kvalitet og bæredygtighed Samarbejde og sammenhæng 2.2. Formål Formålet med Fønixgården er at skabe trivsel og udvikling ud fra den enkeltes ressourcer og behov, skabe rammer og struktur omkring det enkelte menneskes liv. På Fønixgården danner værdier rammen for opbygning af den fælles kultur, og kulturen danner rammen for efterlevelsen af værdier Værdier Der arbejdes ud fra Struer kommunes værdier: Nærvær Gennemsigtighed Ordentlighed Tolerance Fleksibilitet Struer Kommune Østergade Telefax

4 4/16 Dette ses gennem: Ansvarlighed Klarhed over ansvarsområderne, frihed til at turde, accept, tolerance, kollegial omtanke, målrettethed, villighed til at forfølge målet/visionen, arbejdsmoral, ansvarlighed for egne og helhedens opgaver. Trivsel og tillid Troværdighed, selvindsigt, selvtillid, selvværd, lydhørhed, opbakning, anerkendelse. God omsorg Tålmodighed, empati, opmærksomhed og nærvær, styrke egenomsorg, troværdighed, udfordre nærmeste udviklingszone (NUZO). Respekt Bruge den enkeltes potentialer, spontanitet, situationsbestemt pædagogik, give tid til at lytte, være til stede, respekt for forskellighed, loyalitet, ærlighed, åbenhed. Engagement At forfølge målet og fejre succeser, positiv indstilling til arbejdet, føle man gør en forskel, indflydelse og medbestemmelse, motivation, anerkendelse for initiativ og indsats. På tværs af værdierne Økonomisk bæredygtighed Dialog, god direkte anerkendende kommunikation, humor, tværgående og tværfagligt samarbejde Konstruktiv feed back, konstruktiv problemløsning Rummelighed Vækst Udvikling, bevægelse, refleksion Faglighed, lære nyt, lære fra sig, vidensopsamling/vidensformidling Kvalitet Dokumentation og formidling Målrettet, velforberedt, kende visionen Kreativ, idérig og visionær Struer Kommune Østergade Telefax

5 5/16 3. Fønixgårdens botilbud 3.1. Pladsantal Der er 24 lejligheder, som drives af Struer Kommune som kommunalt boligselskab efter servicelovens Målgruppe Målgruppen er mennesker fra 18 år med varig og betydeligt nedsat funktionsevne 1. Fønixgårdens beboere har udviklingshæmning i sværere og sværeste grad 2. Derfor har de behov for fysisk, psykisk og social hjælp, guidning og struktur hele døgnet. Beboerne er på gennemsnitlig udviklingstrin fra 0 3 år. Mange har svære kommunikationsproblemer, sociale problemstillinger, fysiske og psykiske handicaps, udfordrende/udadreagerende adfærd, samt problemer med ADL funktioner. 3.3 Visitation og tilsyn Der visiteres gennem Handicap- og Psykiatriafdelingen til de 24 lejligheder. Visitationsenheden består af den pædagogiske konsulent, handicap- og psykiatrichefen, socialkonsulenterne samt centerlederen af Fønixgården. Ved behov for visitation rettes henvendelse til socialkonsulenterne i Handicap- og psykiatriafdelingen. 1 Den formelle betegnelse for udviklingshæmmede hedder i dag ifølge Lov om social service "personer med varig og betydeligt nedsat funktionsevne". 2 Sværere grad: IQ-område Behøver vedvarende støtte og hjælp. Sværeste grad: IQ-område under 20. Kan ikke klare fornødenheder, kontinens, kommunikation eller mobilitet. Kræver vedvarende pleje. Struer Kommune Østergade Telefax

6 6/ Personale Centerleder for Center Nord er leder på Fønixgården og Fjordbo. Funktionsleder. Kontorassistenter. Personalet er delt i to teams: Team Vest og Team Øst. Der er knyttet 12 beboere til hvert team. Hvert team har en koordinator. De tværfaglige teams er sammensat af en faglig gruppe med kontaktpersonansvar: pædagoger, ergoterapeuter, social- og sundhedsassistenter social og sundhedshjælpere omsorgsmedhjælpere pædagog studerende elever ( PAU, SSA ) Det tværgående serviceteam: social- og sundhedshjælpere rengøringsassistenter pedel køkken assistent varetager morgenopkald, weekend arbejde, nattevagtafløsning, rengøring og indkøb. Derudover er der fastansat to medarbejdere i nattevagt Personalenormering I har grundnormeringen været 37 medarbejdere på forskelligt timetal gennemsnitligt ca. 33 timer. Der anvendes timelønnede vikarer svarende til 3 fuldtidsstillinger. Vedrørende boligdelen er der tilknyttet en 20 timers pedel, som også er chauffør for 12 beboere, der til dagligt beskæftiges i center for beskæftigelse i Struer Ledelse Der er i Fønixgården en flad ledelsesstruktur, med stor grad af uddelegering. Centerlederen er overordnet ansvarlig og refererer til Handicap og psykiatrichefen. Struer Kommune Østergade Telefax

7 7/16 Centerlederen er aftaleholder og refererer i forhold til Center Nords økonomiske ramme til Direktøren for området. Funktionslederen er ansvarlig for den daglige drift. I hvert team er der udpeget en koordinator. Vi arbejder i Fønixgården med værdibaseret ledelse, frem mod selvstyrende team. Den enkelte medarbejder har i høj grad ansvar og indflydelse på løsning af opgaver i det daglige arbejde. Ud fra vores vision og værdigrundlag tager det enkelte team og deri den enkelte medarbejder initiativ og ansvar for beskrivelse, afklaring og udvikling af nuværende og nye tiltag Arbejdstilrettelæggelse Der arbejdes i en 6 ugers rulleplan, med vagt hver 3. weekend. Der er udarbejdet rammer omkring helligdage, ferier osv. Der er vågen nattevagt. Beboerne har én hjemmedag ca. hver 6. uge. Da de fleste beboere er beskæftigede i dagtimerne, er vagterne hovedsageligt eftermiddag og aften. Der afholdes pårørendearrangementer: En pårørende aften, en lørdag i juni og sidste fredag før weekenden med 1. søndag i advent. Uge 30 er alle på koloni mandag til fredag MED- lokaludvalgsstruktur Der er MED (lokaludvalg) på Fønixgården bestående af Centerleder (formand), Funktionsleder, TR repræsentant fra SL og FOA. Arbejdsmiljørepræsentanter. Koordinatorer fra Øst og Vest team. Der er nedskrevet forretningsorden, som er godkendt i direktionen og socialudvalget. Arbejdsmiljø er en del af MED, derudover kan der afholdes arbejdsmiljømøder sammen med den pædagogiske konsulent omkring håndtering af magtanvendelser og voldsregistreringer. I 2007 fik Fønixgården en Grøn smiley ved uanmeldt arbejdsmiljøtilsyn. Denne blev gentaget i 2008; det næste syn forventes i MED-arbejdet. Der er udarbejdet personalepolitikker ud fra Struer kommunes overordnede politikker. Der har i 2010/11 været arbejdet med fysisk APV er, dels i beboer lejligheder, i bussen, og i de øvrige områder. Der er udarbejdet psykisk APV, med fokus på trivsel. Der er udviklet på intromateriale til nyansatte. Fokus område har været besparelser Uddannelse af studerende og elever I 2010 har der været pause for studerende da vejlederne har haft orlov. I 2011 er der atter en pædagogstuderende i hvert team. En PAU- elev i Vestteamet og der kommer social og sundhedsassistent elever. Vejlederne har alle de krævede vejlederuddannelser. Struer Kommune Østergade Telefax

8 8/ Fysiske rammer Fønixgården fra 2. februar Der er 24 lejligheder á 53 m2, 2-rums med toilet og bad. Fællesarealet indgår i lejlighedernes m2. Fællesarealet består af 3 levebogrupper, som indeholder køkken, stue, bryggers og viktualierum. Der er opmagasineringsdepoter til de 24 lejligheder. Servicearealet indeholder mødelokaler, administrationskontor, lederkontorer, Team øst og Vest personale kontorer, TR kontor, vagtværelse, depot, pedelkontor, baderum, vaskerum, garderobe, 1 personaletoilet med bad, 4 personaletoiletter og 1 handicaptoilet. Der er dobbelt buscarport og cykelskur, udendørs depot til haveredskaber m.v. og depot til hygiejneartikler. Fønixgården er bygget som en firlænget gård, hvor der i midten er en sansehave, her er 4 store terrasser, drivhus, kørestolsgynge, lysthus, sandkasse m.v. Uden om Fønixgården er der anlagt frugthave, der er legeareal med gynger, trampolin og et dejligt handicapvenligt hygge-/læhjørne med grill og bålsted. Der er i 2009 anlagt køkkenhave på nabogrund, lånt af kommunen. Her er anlagt en grussti, og højbede så beboere i kørestol kan deltage i aktiviteter i haven. Hele Fønixgården er omkranset af flisebelagt sti hvor beboere kan cykle, gå eller køre i kørestol hele vejen rundt Drift Belægningen i har været 100 % Fønixgården har et rammebudget, som i 2010 og 11 er blevet beskåret med henholdsvis Struer Kommune Østergade Telefax

9 9/16 1,5 % og 5,8 %, der er på grund af dette og langtids sygemeldinger overført et underskud til 2011 og der forventes et mindre underskud i Der er foretaget personale reduktioner og strategier ved fravær. Samt reduceret i weekendarrangementer, udflugter, festivaler, overnatnings ture m.v Samarbejdsrelationer Fønixgårdens beboere og personale samarbejder med det private og det offentlige netværk bestående af: - Pårørende, kommunale sagsbehandlere, konsulenter og terapeuter, tandlæger, læger, speciallæger, psykologer, oligofreniteams, psykiatere, fodterapeuter, massører, frisører, andre døgntilbud, daghjem, dagcentre, beskyttede værksteder, fritidstilbud og diverse handicaporganisationer, taxa, bank, lokale handlende m.v. 4. Medinddragel- se og kommunikation 4.1. Beboerinddragelse Den enkelte beboer støttes til at deltage efter evne i madlavning, rengøring, tøjvask, havearbejde, diverse indkøb og lignende Koordination og trivsel Der registreres dagligt i Bosted 3 på beboernes trivsel, via samtaler med beboeren, observationer, evalueringer. 3 Bosted er elektronisk dagbogs-/journaliseringsredskab fra TeamOnline. Struer Kommune Østergade Telefax

10 10/16 Derudover registreres der på beboernes trivsel ud fra samtaler med dagbeskæftigelse, pårørende, og øvrige fritidstilbud. (se endvidere pkt. 7) 4.3. Beboerindflydelse Der afholdes beboermøder hver 6. uge, hvor forskellige hverdagsemner diskuteres. Det er et udviklingspunkt for Fønixgården, at vi gerne vil have en mere fast struktur omkring beboermøderne. Der arbejdes med evaluering af pædagogiske tiltag for at beboernes indflydelse / medbestemmelse sikres bedst muligt Beboer-/pårørenderåd Fønixgården har et beboer-/pårørende råd bestående af 2 pårørende, 2 beboere, 1 personale samt ledelsen. Forretningsorden er godkendt i direktionen og socialudvalget. Der afholdes kvartalsvise møder, hvor Fønixgårdens overordnede strategier og tiltag drøftes. Referater fra møder sendes til socialudvalget i Struer kommune, samt til alle pårørende Nyhedsbreve og hjemmeside Der udgives et nyhedsbrev til beboere og pårørende efter hver beboer- /pårørenderådsmøde 4 x årligt. Alle beboere og deres pårørende har givet accept til brug af billeder, både i materialer og på hjemmesiden. Alle nyhedsbreve, virksomhedsplaner, stillingsannoncer, aktuelle historier og avisklip sættes på hjemmesiden kontinuerligt, ligesom det også her er muligt at finde opdaterede billeder af alle personaler. 5. Magtanvendelse Magtanvendelse og indberetning foregår i henhold til servicelovens cirkulære om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Der arbejdes ud fra Struer Kommunes retningslinjer for indberetning af magtanvendelse og registrering af fysisk og psykisk vold. Her har Struer Kommune konkret undervist ledelse og medarbejdere i dette. Struer Kommune Østergade Telefax

11 11/16 Når der er indberettet magtanvendelse, tages det op til refleksion på et teammøde, for at udvikle nye pædagogiske tiltag. Til hjælp for de implicerede i svære situationer, samt ved krisehjælp bruges kommunens konsulent, psykolog fra BST samt supervision. Alle magtanvendelser og registreringer af fysisk og psykisk vold sendes til Struer Kommunes konsulent. Der er udviklet beredskabsplan på stedet for håndtering af magt og vold. Disse formidler registreringen til handlekommunen. Antallet af registreringer af fysisk og psykisk vold, er i 2010 og 2011 faldet, der er ikke i 2010 indberettet magtanvendelser. Det første halvår har der været 2 magtanvendelser, som kan betegnes som lette magtanvendelser. 6. Kvalitetsstandarder. 6.1 Vi satser på at udvikle gode relationer. arbejde med anerkendende direkte kommunikation, den gode historie og evaluering. tage udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og udviklingsprofil tilpasses støtten og strukturen i hverdagen, så den enkelte mestrer så meget af eget liv som muligt på egne præmisser. støtte op om og udvikle den enkeltes netværk i forhold til pårørende, handicaporganisationer m.v. for at sikre helhed. udfordre og tilpasse aktiviteter for at afdække, udvikle og støtte op om sociale, fysiske og psykiske færdigheder. have fokus på sund kost. have fokus på hygiejne. have fokus på medicinhåndtering. Struer Kommune Østergade Telefax

12 12/ Opfyldelse af kvalitetsstandarder Gennem daglig evaluering og dokumentation, samt årlige handleplaner sikres indsatsen i forhold til den enkelte. De fysiske rammer, hjælpemidler m.v. tilpasses løbende og udvikles i forhold til den enkelte beboers behov. Individuelle forflytningsplaner. hjælpemiddelvejledning. Den enkelte beboer tilknyttes tre kontaktpersoner, som sammen er ansvarlige for at afdække funktionsniveau blandt andet ved hjælp af Kuno Beller udviklingsprofil, sanseintegrations spørgeskema og neuropædagogik. Her vælges hvilke mål der arbejdes med i hver handleplan periode og eventuelle systematiske pædagogiske projekter (DAPS 4 ). Fastholde traditioner, hvor pårørende inviteres til at deltage. Inddragelse af de pårørende i hverdagen i forhold til samarbejdet omkring den enkelte beboer. Formidle kontakt til diverse organisationer og arrangementer. Ved kontinuerligt at analysere aktiviteter i og udenfor huset for at tilpasse dem til den enkeltes behov og give mulighed for samvær med andre. Daglig evaluering af praksis foregår i vagterne, og de notater, der relaterer til den enkeltes beboer, indskrives i Bosted. fælles madlavning 4 gange om ugen og fælles madplan i hele huset. faste medicinansvarlige Kvalitets måling Udvikling af elektronisk dagbog / journal, bla. via I-Metamål, efter hver handleplan. udarbejdning af udviklingsprofiler, døgnrytme, sanseintegrationsplaner og specialplaner. individuelle trivselssamtaler hvert år, i forbindelse med handleplanmødet. Ansat køkken assistent. personaler på kursus i oprettelse i I-Meta mål. personaler på kursus i DAPS, der udvikles min. 4 DAPS projekter årligt. Personaler på kursus i SI og der udarbejdes sanseplaner for alle beboere. Uddannet forflytningsvejledere. Medicinansvarlige har været på kursus. der er udarbejdet medicin procedurer, ved registrering af fejl. med i projekt utilsigtede hændelser ved servicestyrelsen. Arbejdsmiljø repræsentanter har været på arbejdsmiljø uddannelse. 4 I samarbejde med andre tilbud har vi halvårligt supervision fra Basis supervisorerne på systematiske pædagogiske projekter i DAPS ( dokumentation arbejdsmetode- pædagogik-systematik) Struer Kommune Østergade Telefax

13 13/16 7. Målopfyldelse 7.1 Status for målene for Generelt er alle mål opfyldt, dog er et par stykker overført til næste periode 1. Vi gennemførte 4 temadage om handleplaner i 2009, Handleplanernes mål og delmål er taget op på teammøderne, og vi er startet på at bruge I-Meta, til mål. 2. Introduktion, og opfølgning af døgnrytmer til alle medarbejdere, er sket. 3. Der blev nedsat 6 Kuno Beller arbejdsgrupper med tovholdere, hvor igennem alle beboere har fået udarbejdet en Kuno Beller udviklingsprofil. 4. Pjecen for Fønixgården er blevet revideret, og først i 2011 fik vi arrangeret åbent hus. Der er ikke i 2010 blevet skrevet faglige artikler om arbejdet med beboerne i Fønixgården, det må vi gøre i På Teammøder er der arbejdet videre med mål og handlestrategier for de enkelte team Struer kommunes værdier omsattes til praktiske eksempler Udfra teammål udvikles vision og værdier; der afholdes teamdag i efteråret 2010, dog kun for team Øst team vest bliver i Alle medarbejdere uddannes i brugen af I-Meta modulet i Bostedsystemet i vinteren 2009/10 til brug i alle handleplaner i 2010, det kan dog stadig blive bedre, så det er også mål for næste periode.. 8. Ressourcegruppen i Bosted ajourføres i nye tiltag i Bostedsystemet og informerer kolleger i de valgte nye tiltag. 0g i 2011 har vi nedlagt bostedgruppen. 9. Fønixgården er tovholder i opstart af en netværksgruppe omkring systematisk pædagogisk arbejdsmetode og indkalder interesserede samarbejdspartnere i efteråret Alle faste medarbejdere er blevet uddannet i metoden , og netværket er blevet etableret. 10. Kontorassistenten får til ansvar at indhente nye billeder fra de to teams, koordinere nyheder, og artikler til hjemmesiden, dette er sket og efter at kontorassistenten er gået på barsel er opgaven i 2011 gået til en medarbejder i team Vest Der blev ikke i denne periode taget kontakt til levnedsmiddelstyrelsen, der er blevet arbejdet med hygiejne, og levnedsmiddelhåndtering. Der arbejdes med at udvikle og fastholde bevidsthed omkring sund og nærende kost til vores beboergruppe. 12. Der blev afholdt Sanseintegrationskursus i februar Der blev etableret faggrupper og her er ergoterapeut-gruppen blevet projektgruppe på SI- med tovholder til fastholdelse og udvikling af SI tiltag i Der blev samarbejdet med kommunikationscentret omkring it-strategier og simple IT-spil (0-1- kontakt) og med Sølund omkring Snozelen og SI. 13. For at forbedre arbejdsmiljøet gennemføres supervision hver 3. uge. For at modvirke stress, spændinger og give velvære, indkøbes en massagestol, som kan bruges af personalet i pauser. Der arbejdes med en bedre pausepolitik. Der afholdes sygesamtaler efter 15 sygedage eller 5 sygemeldinger pr. 12 måneder. Dette er gennemført og fortsætter i næste periode. 14. MED-lokaludvalgsgrupperne på Fjordbo og Fønixgården har arrangeret fælles kursus en gang årligt, hvor der lægges fælles årsplaner for MED arbejdet i Center Nord. Dette blev afholdt i efteråret og gentages årligt i efteråret som et 2 dages kursus. 15. Kursus og temadage afholdes og AI implementeres, der er arbejdet intenst med AI og det virker!. 16. Temadag fra Sølund om udfordrende adfærd. Udvikling af handlestrategier i de to teams. Sikkerhedsudvalgsmøder om indkomne registreringer. Supervision på alle sager, der bliver registreret. Struer Kommune Østergade Telefax

14 14/16 8.Mål for Afholde åbent hus august Uddanne SI-terapeuter og afholde fælles kursus i dette. 3. Udvide brugen af fonde. 4. Samle penge og få bygget overdækket bålplads (Åbent hus overskud) 5. Fokus på deltagelse i lokale arrangementer og kreative aktiviteter i nærmiljø 6. Værdier og visioner revideres fra Nyt virksomhedsplan layout pjece + billeder opstart i Vedblive at være en attraktiv arbejdsplads og et super døgntilbud på trods af ned skæringer og at kunne markedsføre dette. 9. Brand øvelser for alle medarbejdere. 10. Glædes ved stort fremmøde, langtids- raske/ friske medarbejdere 11. Fokus på social kapital, personale pleje. 12. Arbejde med større brug af viden deling. 13. Fikse gårdhaven op og lave sansehave. 14. Gang i flere DAPS projekter, øge klar målsætning og dokumentation. 15. Relationer, nærvær, mindfulness, kursus i I-Meta mål på alle beboere inden Samarbejde med VISO og oligofreni team om beboer opgaver. 18. Teambuilding for team Vest 19. Førstehjælpskursus for alle. 20. Neuro pædagogik konference 21. Kommunikations kursus. 22. Deltage i UTH projekt, under servicestyrelsen. Rådhuset Struer Kommune Postboks 19 Østergade DK-7600 Struer Telefon Telefax E-post

15 15/ Udvikle etik, og dokumentation, ud fra beboernes behov og vore ressourcer. 24. Fokus på medbestemmelse og beboer inddragelse og beboer indflydelse. 25. Skrive faglige artikler om Emner i Fønixgården. 26. Ekstern supervision ved neuropsykolog Redigeret af Centerleder Anni B. Schøtt. Line Bilstrup og Louise Harmarker Madsen 2011 Struer Kommune Østergade Telefax

16 16/16 Fønixgården Fjordvejen Struer Direktør Kjeld Berthelsen Fønixgården er et døgntilbud under Handicap og psykiatri i Struer kommune. Tlf Handicap og psykiatrichef Lene Hornstrup Tlf Centerleder Anni B. Schøtt Tlf Struer Kommune Østergade Telefax

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Katrinehaven Syd & Aktivitetscenter Katrinehaven 1 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Katrinehaven Syd & Aktivitetscenter Katrinehaven 1 8800 Viborg Disposition Konklusion, anbefalinger og påbud, side 1 Formalia, side 2 Indledning, side 3 Den generelle faglige indsats, side 3 o Kerneydelse, Skriftlig dokumentation, IT sikkerhed, Magtanvendelse og håndtering

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn Den 29. juli 2010. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Boområdet, Socialpsykiatri Tilbudstype og form Boformer

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk VIRKSOMHEDSPLAN 2008 Fritidsklub for unge med handicap Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1 Levuk lige nu side 3 1.2 Levuk på kort

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Friskolen i Starreklinte Møllevangen 11 4534 Hørve Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. november 2013 og den 9. december 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Stolpen, Delfinen og Broholms Allé Anmeldt tilsyn September 2014 0 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Slotsgade 5 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE SOCIAL- SPECIALPÆDAGOGIK

PRAKTIKBESKRIVELSE SOCIAL- SPECIALPÆDAGOGIK PRAKTIKBESKRIVELSE SOCIAL- SPECIALPÆDAGOGIK Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014. Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens

Læs mere

Botilbuddet Lounsgaarden

Botilbuddet Lounsgaarden Virksomhedsplan Botilbuddet Lounsgaarden Velkommen til Lounsgaarden Lounsgaarden er et privat, midlertidig botilbud efter servicelovens 107 uden tidsbegrænsning. Dette betyder, at de unge kan bo her så

Læs mere

Tilsynsrapport Brøndby Kommune. JAC Vestegnen. Anmeldt tilsyn September 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Brøndby Kommune. JAC Vestegnen. Anmeldt tilsyn September 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Brøndby Kommune Tilsynsrapport Brøndby Kommune JAC Vestegnen Anmeldt tilsyn September 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Plejecenter Skovvangen

Plejecenter Skovvangen Plejecenter Skovvangen Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Udarbejdet af Tilsynsenheden i Holbæk Kommune Slagelse Kommune, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Socialpsykiatri Odsherred Holbækvej 25 4560 Vig Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. maj 2013, 23. september 2013 og den 5. november 2013. Institutionen

Læs mere

Revideret oktober 2012 Helsingør kommunes praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1

Revideret oktober 2012 Helsingør kommunes praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1 Center for Omsorg og Ældre Uddannelsesenheden Praktikstedsbeskrivelse Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 (social- og sundhedsassistent) Praktik 2 (psykiatriområdet) Praktik 3 (det primærkommunale område)

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Stokrosevej 9-11 Stokrosevej 9-11 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Stokrosevej 9-11 Stokrosevej 9-11 8800 Viborg Botilbuddet Disposition Konklusion, anbefalinger og påbud, side 1 Formalia, side 2 Indledning, side 2 Den generelle faglige indsats, side 3 o Kerneydelse, Skriftlig dokumentation, Magtanvendelse og håndtering

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Bostedet Oasen Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge 4560 Vig Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 13. juni 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Botilbudet Anker Dagtilbudet Vester Nødskov Anmeldt tilsynsbesøg den 24. september 2010

Botilbudet Anker Dagtilbudet Vester Nødskov Anmeldt tilsynsbesøg den 24. september 2010 Botilbudet Anker Dagtilbudet Vester Nødskov Anmeldt tilsynsbesøg den 24. september 2010 Social Teamet ApS Danmarksgade 28 7430 Ikast T. 26125139 www.socialteamet.com fs@socialteamet.com 1 Anmeldt tilsyn

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Praktikbeskrivelse og Uddannelsesplan

Praktikbeskrivelse og Uddannelsesplan Praktikbeskrivelse og Uddannelsesplan INDHOLD Beskrivelse af praktikstedet....... side 2 Uddannelsesplan.. side 6 3. praktikperiode i Boafdelingen... side 9 3.praktikperiodes faglige kompetencemål....

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Udviklingshæmmede unge, 107 ( midlertidig tilbud)

Udviklingshæmmede unge, 107 ( midlertidig tilbud) PRAKTIKBESKRIVELSE Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014. Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Regodkendelse Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere