Vendsyssel Udviklingsråd Februar 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vendsyssel Udviklingsråd Februar 2008"

Transkript

1 Skagen Tversted Hirtshals Aalbæk Strandby KYSTBYPLAN Vendsyssel Udviklingsråd Februar 2008 Lønstrup Løkken Frederikshavn Sæby Læsø

2

3 Indhold 1 Baggrund Overblik over de tværgående anbefalinger Kystbyplanens opbygning og kriterier Kriterier for valg af anbefalinger Optimal målopfyldelse Udgangspunkt i efterspørgsel Indflydelse og handling Dynamisk organisering Vision og anbefalinger overblik Anbefaling 1 Toppen af Toppen Anbefaling 2 Fødevarer Anbefaling 3 Fremtidens overnatning Anbefaling 4 Resorts Anbefaling 5 Kunst, kunsthåndværk og design Anbefaling 6 Udendørsaktiviteter Anbefaling 7 Attraktive mødesteder Anbefaling 8 Events Anbefaling 9 Erhvervsturisme Anbefaling 10 Kompetenceudvikling Anbefaling 11 Detailhandel Anbefaling 12 Kulturarv Anbefaling 13 Sportsturisme Anbefaling 14 Wellness - sundhed og velvære Denne plan er resultatet af en 2-årig proces vedrørende turismeudviklingen, iværksat af Vendsyssel Udviklingsråd. Den er udarbejdet i efteråret 2007 af NIRAS Konsulenterne og Pluss Leadership, ved projektleder Johan Bramsen og Lene Bak.

4 19 Til inspiration 1 Løkken Til inspiration 2 Lønstrup Til inspiration 3 Hirtshals Til inspiration 4 Tversted Til inspiration 5 Skagen Til inspiration 6 Aalbæk Til inspiration 7 Strandby Til inspiration 8 Frederikshavn Til inspiration 9 Sæby Til inspiration 10 Læsø...59

5 1 Baggrund Kystbyplanen er den afsluttende rapport i projektet Kvalitetsudvikling af Kystbyer. Kystbyplanens formål er at fremkomme med anbefalinger til indsatser og aktører i den strategiske, kommercielle og tværgående turismeudvikling for kystbyerne i det nordlige Vendsyssel. Planen skal medvirke til at danne platform for alle de vigtige spillere på turismearenaen: de kommunale ledelser og planlæggere, turisterhvervet og de private udbydere samt offentlige erhvervs- og turismeaktører hver for sig og i strategiske samarbejder. Anbefalingerne fremsættes på baggrund af en omfattende proces, hvori samtlige disse spillere har været involveret. Kvalitetsudvikling af Kystbyer er iværksat af Vendsyssel Udviklingsråd (VUR). Repræsentanter for henholdsvis VUR, de tre kommuner, Frederikshavn, Hjørring og Læsø og områdets fælleskommunale turismeorganisation, Toppen af Danmark har deltaget aktivt i den gennemgående projektgruppe. Projektgruppen har følgende medlemmer: Helle Lassen (formand), Hjørring Kommune Bent Christiansen, Frederikshavn Kommune Helle Lyngbak (koordinator), VUR Ole Fisker, Frederikshavn Kommune Claus Brøndum, Lønstrup Turistforening Lars Hedegaard, Frederikshavn Erhvervsråd Inger Grund Petersen, Toppen af Danmark Else Soelberg, Hjørring Kommune Peter Norskov, Hjørring Kommune Herudover har turisterhvervet, politiske og administrative ledere og øvrige vigtige beslutningstagere i forhold til turismen på forskellig vis været involveret i arbejdet. Samlet set er der udarbejdet tre baggrundsanalyser og gennemført en række interviews, workshops, bybesøg og konferencer. Det er foregået med bistand fra eksterne konsulenter i nært samarbejde med projektgruppen. Kystbyerne i området tæller i alt ti destinationer; nævnt fra vest til øst: Løkken Lønstrup Hirtshals Tversted Skagen Aalbæk Strandby Frederikshavn Sæby Læsø Hirtshals Lønstrup Løkken Tversted Aalbæk Skagen Strandby Frederikshavn Sæby Læsø Kystbyplan Side 1

6 Projektets overordnede mål og fokus er at: 1. øge grundlaget for investeringer i kystens attraktivitet 2. øge væksten i områdets turismeerhverv 3. skabe rammer for flere helårsjobs Ved at: fremme kvalitets-/produktudvikling tiltrække flere turister skabe mere omsætning pr. turist udvide sæsonen Projektet består af fire faser med forskelligt fokus: 1. Fokus på det aktuelle udbud I første fase var der fokus på udbudssiden: Hvad består det aktuelle udbud af i dag overnatningsfaciliteter, café- og restaurationstilbud, kultur- og oplevelsestilbud, attraktioner, events, festivaler mm. Dette beskrives i rapporten: Turismestruktur i VUR-området, januar Fokus på efterspørgslen I anden fase var der fokus på målgrupperne: Hvem er de turisterne, de aktuelle og de potentielle, hvilke værdier og præferencer har de, når det gælder valg af feriemål, boform, forplejning, service, oplevelser, hvordan får vi disse grupper til at øge deres forbrug i de enkelte destinationer, komme igen, komme på andre tidspunkter, i større omfang og anbefale området til andre. Videre blev indkredset centrale udviklingstendenser, som har eller kan få betydning for turismeerhvervet i Vendsyssel. I denne fase blev der foretaget en række interviews med nøglepersoner lokalt, regionalt, nationalt og i Tyskland, Sverige og Norge, samt afholdt en konference i Siloen i Frederikshavn i marts Resultaterne blev sammenfattet i rapporten: Kystbyturisme i Vendsyssel. Hvem er turisterne, hvad efterspørger de, juni Fokus på udbydere og potentialer Tredje fase handlede om potentialet i udbuddet og hos udbyderne: Hvilke profiler har de enkelte destinationer, hvem kan tilbyde hvad, hvilke potentialer rummer de, og hvordan kan arbejdsdeling og strategisk samarbejde mellem kystbydestinationerne og andre byer i regionen organiseres til gavn for alle. Her indgik bybesøg til de enkelte kystbyer og rundbordssamtaler med ledere fra turistvirksomheder og øvrige udbydere og aktører. Resultaterne herfra blev præsenteret og diskuteret på en konference på Nordsøen Forskerpark i Hirtshals i juni 2007 og resulterede i konkrete forslag til anbefalinger. 4. Kystbyplanen Den afsluttende Kystbyplan skal bygge ovenpå de tre forudgående faser, søge at koble efterspørgsel og udbud og fremkomme med anbefalinger til handling, dels for området som helhed, dels på tværs af flere af kystbyerne og dels for de enkelte kystbydestinationer. Planens indhold Indledningsvis præsenteres et overblik over de tværgående anbefalinger (kapitel 2). Dernæst følger tre overordnede dele: Kriterier for valg af anbefalinger, og samlet overblik over vision og anbefalinger (kapitel 3 4) Anbefalinger til de tværgående indsatser, gældende for hele eller dele af geografien (kapitel 5 18) Inspiration til de lokale indsatser, gældende for de enkelte kystbyer (kapitel 19 28) Efterspørgselsscenarier for kystbyerne Side 2

7 2 Overblik over de tværgående anbefalinger Kystbyplanen indkredser følgende 13 tværgående anbefalinger, inklusiv centrale aktører: Ansvarlige (= A) og Deltagende (= D). Ansvarlige og deltagende Anbefaling tema Indhold TD* TE* EO* K* 1. Toppen af Toppen Synliggørelse/promovering af Det helt særlige, overnatning, oplevelser, service, forplejning A D D 2. Fødevarer Koordineret udviklingsindsats på fødevareområdet mhp. at skabe volumen for investering A D D 3. Fremtidens overnatning Kvalitetsudvikling og overnatning D D D A 4. Resorts Strategi for eksklusivitet og udbygning ift. resorts D A 5. Kunst, kunsthåndværk og design Kobling af kvalitetstilbud inden for området, pakket med beslægtede tilbud A D D 6. Udendørsaktiviteter Produktudvikling inden for området fysisk udfoldelse og leg D D D A 7. Attraktive mødesteder Planlægge/udbygge attraktive møde-, aktivitets-, opholds- og eksponeringssteder D D A 8. Events Professionel organisation, der koordinerer, støtter, udvikler, markedsfører D D A 9. Erhvervsturisme Udvikle niche inden for erhvervsturisme fordybelse og forkælelse A D D 10. Kompetenceudvikling Indsats for at styrke serviceniveauet inden for turisme gennem kompetenceudvikling D D A D 11. Detailhandel Styrke forpligtende samarbejde mellem handel og turisme mhp. øget omsætning og åbningstid D D A 12. Kulturarv Udnytte potentialet i kulturarven og det nationale projekt desangående D D A 13. Sportsturisme Udnytte faciliteter og organisation samt klimaforspring ift. Sverige og Norge D D A 14. Wellness sundhed og velvære Udnytte samspillet mellem markedet og områdets særlige kvaliteter og kompetencer D D D A *) TD: Toppen af Danmark; TE: Turisterhvervet; EO: Erhvervsorganisationer; K: Kommuner Kystbyplan Side 3

8 Kystbyplan Side 4

9 3 Kystbyplanens opbygning og kriterier Kystbyplanen skal fungere som en fremadrettet plan med vision og anbefalinger til indsatsområder og organisering i den tværgående turismeudvikling. Den skal samtidig være et direkte input til den løbende fysiske og strategiske planlægning i de tre kommuner, og den skal inspirere turisterhvervet og de private udbydere i deres kvalitets- og produktudvikling. 3.1 Kriterier for valg af anbefalinger Udarbejdelse af planen og udvælgelse af anbefalingerne er sket på baggrund af følgende kriterier: 1. Optimal målopfyldelse Målene for Kystbyprojektet er ambitiøse, tværgående og afgrænsende. De er vigtige at holde fast i ved til- og fravalg af anbefalinger og handlingsforslag. Hertil kommer identificerede barrierer og udfordringer, som ligeledes skal medtænkes med henblik på optimal målopfyldelse. 2. Udgangspunkt i efterspørgsel Den aktuelle og vurderede fremtidige efterspørgsel danner sammen med de relevante udviklingstendenser grundlag for Kystbyplanens mål og retning. Det eksisterende og potentielle udbud og de lokale styrker danner afsættet. 3. Handlingsrummet = indflydelsesrummet Kystbyplanen skal fokusere på og fremkomme med anbefalinger til indsatser, man fra lokalt/regionalt hold har direkte og indirekte indflydelse på. Turismefeltet rummer en række problemstillinger af statslig, politisk og ideologisk karakter, som man ikke umiddelbart fra lokalpolitisk hold kan ændre altså en slags grundvilkår, som planen således ikke forholder sig direkte til. 4. Løbende organisatorisk udvikling og dynamisk planlægning Organiseringen af turismeudviklingen skal tilpasses løbende med sigte på overensstemmelse mellem udviklingen i turisternes, investorernes og virksomhedernes adfærd og behovet for produktudvikling og markedsføring. Kystbyplanen skal derfor sikre fælles fokus; den skal fungere som en dynamisk plan, og den skal danne grundlaget for et planlægnings- og handlingsberedskab i de respektive organisationer. De fire emner belyses i det følgende. Kystbyplan Side 5

10 3.2 Optimal målopfyldelse Projektets overordnede mål er, som allerede nævnt, at øge grundlaget for investeringer i kystens attraktivitet, at øge væksten i områdets turismeerhverv, og at skabe rammer for flere helårsjobs. Kystbyplanen skal således fremkomme med de anbefalinger, der med udgangspunkt i turismen kan: Øge områdets attraktivitet og investeringslyst Øge områdets tiltrækning og dermed skabe rammer for udvidelse af sæson Øge væksten i erhvervet forstået som både turistmængde, omsætning, indtjening Fremme produktudvikling og kvalitetsudvikling I interviewrunden med videnspersoner inden for turismeudvikling (fase 2) fremkom en række synspunkter på barrierer og udfordringer i forhold til projektets mål. Hovedpunkterne skitseres i det følgende: Høje priser tilsvarende kvalitet? Danmark er et dyrt ferieland, og kvaliteten på ferieproduktet set i forhold til det globale feriemarked er ikke fulgt med. Andre kan tilbyde et produkt, der er mindst lige så godt og billigere. Basis for at øge indtjeningen skal ses i den sammenhæng. Der er altså behov for at tænke kvalitetsudvikling og værdiforøgelse (added value) på måder, der ikke nødvendigvis fordyrer produktet relativt set. Ikke mindst tyskerne og svenskerne kan have svært ved at følge med og/eller er tilbøjelige til at vælge andet ferieland. Koblet med færgeselskabernes investeringer i krydstogtskibe, nye ruter, der sejler udenom Nordjylland, og organiserede ture, der fragter færgeturisterne til Århus (og Aalborg), er der virkelig grund til at sætte fokus her. Kvaliteten af de basale ferieprodukter problematiseres ligeledes. Kvaliteten af maden i Vendsyssel (Nordjylland) er generelt ikke høj nok, og antallet af virkelig gode spisesteder er for lille. Overnatningsprodukterne er af blandet kvalitet. Feriehusproduktet, som vejer tungt i hele regionen, er ikke overalt fulgt med udviklingen. Der er generelt set ikke sket en tilstrækkelig kvalitetsudvikling af feriehuse, hoteller og campingpladser over de seneste tyve år, samtidig med at levestandard, købekraft og krav til kvalitet og oplevelser er steget markant både i Danmark og i de øvrige hovedmarkeder. Tiltrækning af turister Branding og image Der er en lang og fast tradition for at tænke lokalt og tage udgangspunkt i udbud: Hvad har vi, der kan komme med i vores markedsføringsmateriale. Markedsføringskronerne skal bruges anderledes. Mindre lokalområde, mere branding af fællesskabet, som en interviewperson udtrykte det. Der er for ringe fokus på efterspørgslen, på at tænke strategisk, tværsektorielt og i koordineret produktudvikling, samt målrettede temaer, pakker mv. i hele eller større dele af geografien. Dette er meldinger fra stort set alle interviewede. Området huser imidlertid landets bedste turistdestinationssamarbejde og selskab i form af Toppen af Danmark. Dette bliver fremhævet og dokumenteret i mange sammenhænge, senest af formanden for Visit- Denmark, Georg Sørensen, der på offentligt møde (Nordsøen Forskerpark i Hirtshals, 19. september 2007) udtaler: Toppen af Danmark samarbejder bedre end noget andet sted i Danmark. Det er ikke noget, jeg bare siger. Tro mig, jeg har været alle steder. (Nordjyske, 20. september 07). Toppen af Danmark er endvidere netop blevet udpeget til VisitDenmarks udviklingsprogram Super-helårsdestinationer som et af syv områder blandt 35 ansøgninger. Hertil kommer, at Toppen af Danmark har vundet Kystbyplan Side 6

11 VisitDenmarks brandingpris de seneste tre år i træk. Så man kan altså sige, at turismens samarbejdsorganisation og netværk i Vendsyssel har gjort det godt i forhold til resten af landet. Marked og behov fordrer imidlertid fortsat nytænkning i form af øget strategisk samarbejde og organisering. Med hensyn til områdets omdømme er vurderingen, at det samlet set er særdeles godt. Udadtil er Skagen et brand, hvilket med fordel kan bruges i hele området. Lysets Land er et begyndende brand. Det bruges i stigende omfang. Men generelt vurderes det, at brandet ikke udnyttes optimalt. Nogle af kystbydestinationerne har endvidere et imageproblem erkendt eller ikke erkendt. Det er en afgørende præmis for udvikling og resultater, at man kan sige den slags ting højt, at problemstillingerne kan diskuteres åbent, og at man dermed kan søge de rette løsninger på de udefra oplevede problemer. Både Hirtshals og Frederikshavn har således fortsat et gammelt image af havneby, færgeindkøbsby, rundkørsel for indkøbs- og alkoholturister. Dette image er udviklet gennem mange år og sidder fast hos mange, også selv om det ikke længere er rigtigt. Løkken har fortsat et image af at være de unges drikke- og datingcentrum. Det må byen finde ud af, om den vil fastholde og evt. udvikle med udgangspunkt i ungemålgruppen, eller om den vil gøre sig kendt for noget andet og i givet fald hvad. Professionalisering og kompetenceudvikling Der mangler uddannet og professionelt personale i turistvirksomhederne. Der er et udtalt behov for kompetenceudvikling og personalepleje. Dette også med henblik på at skabe flere helårsjobs og på den måde tiltrække og fastholde kvalificeret personale. Ledelse af turistvirksomhederne kan ligeledes med fordel styrkes og professionaliseres, ligesom der skal arbejdes på at skabe basis og spilleregler for, at flere holder helårsåbent (eller i hvert fald en udvidelse af de/n nuværende sæson(er)), og at færre nøjes med at skumme fløden i to hurtige måneder i højsæsonen (de såkaldte lykkeriddere). Detailhandelen både i kystbyerne og i baglandet ser i for begrænset omfang turisterne som det potentiale, de udgør. Her kan indsatsen fokusere på både den enkelte erhvervsdrivende og de forskellige handelsstandsforeninger. Hertil kommer, at samarbejdet mellem turist-, erhvervs-, havne- og detailhandelsorganisationerne vurderes at være alt for sparsomt, til tider præget af uhensigtsmæssig konkurrence eller i bedste fald ad hoc-præget. Optimal målopfyldelse Sammenfatning Med henblik på optimal målopfyldelse skal valg af anbefalinger således tage afsæt i dels projektets mål, dels de beskrevne barrierer og udfordringer. Lakmusprøven på en anbefaling er, populært sagt, om den giver mening med en indledning som: Af hensyn til at øge kvalitet, omsætning, tilstrømning og beskæftigelse i Vendsyssel over hele året, anbefales det, og om den tilsvarende kan stå prøven i forhold til relevante barrierer. Det betyder tilsvarende, at en række gode projekter, som fremmer andre mål, eller som ikke vurderes at imødegå barriererne i tilstrækkeligt omfang, ikke indgår som anbefalinger i dette projekt. Kystbyplan Side 7

12 3.3 Udgangspunkt i efterspørgsel Kystbyplanen skal tage udgangspunkt i efterspørgsel og relevante udviklingstendenser (jf. projektets fase 2). Videre skal den bygge ovenpå den eksisterende situation (jf. fase 1) og det aktuelle og potentielle udbud (jf. fase 3). VIRKSOMHEDER VIRKSOMHEDER Produkter Produkter SYNLIG- GØRELSE TURISTER TURISTER Ønsker Ønsker og og behov behov Efterspørgsel og tendenser Turisterne i Vendsyssel er for godt halvdelens vedkommende danskere, resten er de nærmeste naboer. Turisterne er 50-55% danske, 30% tyske, 10% norske, 5% svenske og 1-2% hollandske. De seneste 10 år er overnatning af tyskere halveret, af svenskere faldet med 30-40%, mens overnatning af danskere og nordmænd er steget med 10-20%. Købekraften blandt turisterne er stigende, og med den stiger forventningerne til kvalitet og variation i turistområdets udbud. Udviklingen i købekraft og muligheden for/ ønsket om at bruge stadig mere på oplevelse, udfoldelse og forkælelse stiger. Det er derfor ikke tilstrækkeligt at være tilfreds med at dække dagens behov. Opgaven er at identificere morgendagens behov og dække det bedre end andre. Tendensen gælder i øvrigt i alle samfundslag. Hos de erhvervsaktive er tiden blevet en faktor, en knap ressource. Hos de midaldrende er turisme og oplevelser blevet en fast bestanddel af dagligdagen, og i børnefamilierne er kravene til samlede og samlende oplevelser støt stigende. Hastigheden, hvormed købekraften stiger, er konjunkturbestemt. I de senere år er danskernes og primært nordmændenes købekraft steget markant. Set i et langt perspektiv er danskernes købekraft fordoblet ca. hvert 20 år. Øget købekraft medfører øget forbrug ikke til mere af samme slags, men til nye ting eller øget kvalitet. For Vendsyssel har det gennem de seneste år betydet dels markant forøget konkurrence i form af charterferier, billige flyruter, krydstogtskibe osv., dels udfordringer med at udvikle udbud og kvalitet. Eksempler på denne udvikling ses på markedet: Stena Line og Color Line har investeret milliarder i store luksuskrydstogtskibe, der sejler mellem norske, svenske og tyske større byer. Miniferier med alt om bord. Lavprisflyselskaber fragter folk til indkøb og oplevelse i de europæiske metropoler ofte billigere end turen fra København til Nordjylland. Udviklingen i charterturismen er blevet global og rækker til lande, hvor varmen, vinen og varerne lokker med lavere pris og god kvalitet. og den ses i turisternes adfærd: Hurtige samfærdselsmidler muliggør flere kortferier forlængede weekender. Dette skaber behov for fornyelse af overnatningskoncepter. Langt friere valg af feriemål og -form. Krav om kvalitet og fleksibilitet. Shopping imellem og kombination af mange forskellige oplevelser. Forbrugerne bliver mere bevidste om sammenhængene mellem pris og kvalitet. E-handel, mærkningsordninger og forbrugertests giver stadig større synlighed af og overblik over muligheder. Kystbyplan Side 8

13 Et overnatningsprodukt kan ikke sælge et ferieophold. Det kan derimod oplevelser, som er forbundet til følelser, sted og omgivelser. Kravet om dramatik, intensitet og anderledeshed øges. Fornyelsestakten for oplevelser må accelereres. Det bliver mere accepteret at gøre oplevelser til genstand for en kommerciel udnyttelse og giver en større villighed til at betale. Arenamodellen På baggrund af et ønske om at komme et spadestik dybere i forhold til forskellige turisters forskellige efterspørgsel og forventninger blev der i fase 2 gennemført en omfattende metode- og modeludvikling. Det resulterede i den såkaldte Arenamodel, omfattende fire kategorier af oplevelsessegmenter, efterspørgsler, turister, sammenfattet i fire arenaer: Den kulturelle arena Gemmestedet Legepladsen Eksponeringsscenen Det skal understreges, at den enkelte turist/ familie typisk repræsenterer en blanding: Nogle gange vælger man ferie med sigte på at gemme sig, andre gange er det familieformålet, der tæller, og man går efter legepladsen osv. Involvering og og engagement Den kulturelle arena Legepladsen Indadrettet I afrapporteringen af fase 2 ( Kystbyturisme i Vendsyssel Hvem er turisterne, hvad efterspørger de, juni 2007) uddybes de 4 arenaer, for så vidt angår grundværdier og præferencer, ønsker og behov i forhold til overnatning, mad, shopping og øvrige oplevelsestilbud. Gemmestedet Eksponeringsscenen Konsum og og iagttagelse Til brug for indkredsning af anbefalingerne i Kystbyplanen fungerer modellen imidlertid hensigtsmæssig, når det gælder både de overordnede indsatser og de kystbyspecifikke indsatser. Modellen har således været afprøvet og anvendt aktivt i fase 2 og 3, bl.a. på konferencerne og de her gennemførte workshops. Udadrettet Kystbyplan Side 9

14 Behovspyramiden udvides Kobles forholdene omkring den øgede købekraft med de fire arenaer og Maslows behovspyramide, bekræftes billederne af efterspørgselssiden. Uanset udgangspunkt bevæger efterspørgslen sig i retning af øget kvalitet, øget differentiering, øget individualitet, øget bevægelighed, øget selvrealisering og sidst men ikke mindst selviscenesættelse. Behov for selviscenesættelse Undersøge mening, formål, realisere indre potentialer Behov for agtelse: At være et unikt individ med selvrespekt og være respekteret af andre Kærlighed og tilhørsforhold: Behov for at høre til, for at få og give kærlighed, for værdsættelse og venskab Sikkerhed: Social sikkerhed i familie og samfundsmæssig beskyttelse mod sult og vold Fysiske behov: Mad, vand, ly og tøj Udviklingstendenser som de beskrevne betyder stadig nye udfordringer til området. De betyder ikke, at alt skal laves om, men at det bestående skal udvikles og suppleres med nye tilbud og muligheder for at tiltrække/ fastholde en stadig større andel af de stadig mere købedygtige turister. Udbud og produkter Det eksisterende og potentielle udbud og de lokale styrker danner afsættet for kystbyplanen. Udgangspositionen er kortlagt i fase 1 og den omtalte turismestrukturrapport: Overnatninger det samlede antal overnatninger fordeler sig ligeligt på de tre kategorier: Feriehuse, campingpladser samt hoteller og feriecentre. Restauration: Cafeer, spisesteder, og værtshuse (ikke eksakt overblik). Oplevelser: De største attraktioner er: Nordsøen Oceanarium ( besøgende), Skagens Museum ( besøgende), Ørnereservatet ( besøgende) og Læsø Saltsyderi ( besøgende). Hertil kommer festivaler mv. Omgivelser: De mest besøgte naturområder (Grenen: , Skagen Klitplantage: , Rubjerg Knude Fyr: , Råbjerg Mile: , Bunken Klitplantage: , Tversted Søerne: ), strande (Løkken: ) og bymiljøer og historiske steder (Skagen By: , Mårup Kirke: ). Det aktuelle og potentielle udbud af turistprodukter er videre belyst og analyseret i fase 3 i samarbejde med udbyderne i de ti kystbydestinationer. Herudover er der de lokale turistforeningers årsberetninger, handleplaner og forskellige projektbeskrivelser, Kystbyplan Side 10

15 samt Toppen af Danmarks turismepolitik og projektbeskrivelser. I Toppen af Danmarks projektbeskrivelse/ ansøgning om at blive Superhelårsdestination fremhæves naturen som det store selling point: et lys, to have, fire årstider, fire turistarenaer, 225 km hvid sandstrand, kystbykøbstad-indland-øer. I den forbindelse er naturen hovedproduktet. Men først når man erkender, at den også er en udfordring, kan der skabes flere resultater end de, der kommer af sig selv, hedder det i ansøgningen. Naturen er ikke nok som et selvstændigt turistprodukt; dertil er der alt for stor konkurrence. Naturen skal kobles med andre tilbud, som matcher de forskellige turistarenaer og tager udgangspunkt i lokale værdier. Den overordnede vision for projektet hedder: Naturen Plus 30% Plus. Heri ligger, at naturen er det vigtige selling point, og at det tilsvarende er vigtigt at koble den med noget andet derfor det første plus. Videre ligger, at en udvidelse af sæsonen skal ske ved øget søgning og understøttelse af rammer for omsætningsforøgelse med 30 % derfor det andet plus. Hvad betyder det for Kystbyplanen Kystbyplanens mål og anbefalinger skal således realiseres gennem indsats inden for tre virkefelter, illustreret i den følgende figur: 1. Indikerer alt det, der gøres og gøres godt allerede. Det skal fortsætte. 2. Indikerer alt det, der gøres, men som kan gøres bedre, på andre måder eller med anden organisering og geografi i forhold til kvalitetsudvikling, ressourceanvendelse, kompetenceudnyttelse og/eller synlighed. 3. Indikerer det nye, der bør gøres, ved at bygge ovenpå for at imødekomme nye behov blandt turisterne. Anbefalingerne i Kystbyplanen koncentrerer sig om kategori 2 og 3. Hermed fokuseres på de indsatser, som især fremmer de opstillede mål. Dette må ikke ses som en kritik af den nuværende indsats, men som en synliggørelse af den udfordring, området har, hvis målene skal nås Kystbyplan Side 11

16 Udgangspunkt i efterspørgsel Sammenfatning Ved at koble produktsiden med efterspørgsel og udviklingstendenser fås en systematik til at sortere i og indkredse Kystbyplanens anbefalinger. Overnatning Forplejning Oplevelse Service Omgivelser Tilgængelighed Den kulturelle arena Kvalitetsforbedring og mærkning Øget kvalitet og udbud Overblik, sammenhænge, events Kvalitetsforbedring Kvalitetsforbedring Formidling af historier, forbindelseslinjer Gemmestedet Kvalitetsforbedring og mærkning Øget kvalitet og udbud Overblik Individualisering, professionalisering Bevaring, beskyttelse Ro og forbindelseslinjer Legepladsen Resort Vand, land og luft Sport Legepladser Specialister Rum til aktivitet Sammenhængende temaforløb Eksponeringsscenen Kvalitetsforbedring og mærkning Tilbud til café latte målgruppen Pakker, temaer, events, mødesteder Kvalitetsforbedring Fastholdelse Steder, punkter, scener, fokus Attraktive mødesteder Kystbyplan Side 12

17 3.4 Indflydelse og handling Kystbyplanen skal således fokusere på og fremkomme med anbefalinger til handlinger, man fra lokalt/regionalt hold har direkte og indirekte indflydelse på. Turismen som planlægningsfelt rummer en række problemstillinger af statslig, regional, kommunal og ideologisk karakter, som ikke umiddelbart står til at ændre fra lokalpolitisk hold, altså en slags grundvilkår. Ofte kan man bruge lang tid og mange ressourcer på at diskutere sådanne temaer, uden nogen reel indflydelse, ændring eller ønsket resultatskabelse. Huspriserne i Skagen og turisternes indflydelse på disse er et godt eksempel på problemstillingen. Kystbyplanen vil således ikke forholde sig direkte til sådanne temaer. Tilsvarende gælder temaer, som sorterer under det, der kan kaldes lokalsamfundspolitik. Erhvervsmæssige, sociale, geografiske, økonomiske og kulturelle vilkår vil permanent være under forandring og sætte det tilvante under pres. Fiskeriet, skibsværfterne, landbruget, landsbyerne, de små butikker og institutionerne oplever dette pres og søger på forskellig vis at imødegå det. Lokalt vil det kunne opleves som uhensigtsmæssigt, at turisternes efterspørgsel, vaner, uvaner og købekraft påvirker vilkårene for de fastboende. Omvendt er det ikke en ny situation, at nye erhverv påvirker/ændrer den kultur, der har været knyttet til traditionelle erhverv og produktionsformer, f.eks.: Udviklingen i skibstyper og fangstformer i fiskeriet Beskæftigelsen i landbruget Skibsværfternes betydning Færgeturisternes interesser At en succesfuld turismepolitik på godt og ondt påvirker levevilkårene, er uundgåeligt. Nogle gange sker dette på bekostning af kvalitet, og her er der mange eksempler på, at turisterne hurtigt forsvinder igen (det såkaldte Mallorca-problem). Andre gange ofte sker det på bekostning af lokal liv og autenticitet, og her er problemstillingen mere kompleks. Autenticitet er nemlig et relativt begreb, og oplevelsen af autenticitet er forskellig afhængig af, om det er de lokale eller turisterne, der definerer den. Spørgsmålet er følgelig, om det er de lokales eller turisternes ønsker til autenticitet, der skal imødekommes, hvis de ikke er forenelige. Indflydelse og handling Sammenfatning Problemstillingerne omkring henholdsvis statslig politiske og ideologiske temaer og lokalsamfundspolitiske temaer er en balancegang og en løbende politisk udfordring. Kystbyplanen fokuserer på anbefalinger, man lokalt/regionalt har indflydelse på, og anbefalinger, som forfølger den turismepolitiske dagsorden. 3.5 Dynamisk organisering Organiseringen af turismeudviklingen skal tilpasses løbende med sigte på overensstemmelse mellem udviklingen i turisternes, investorernes og virksomhedernes adfærd og behovet for produktudvikling og markedsføring. De opstillede mål vil bedst kunne forfølges, hvis turisme betragtes på lige fod med den øvrige erhvervsindsats og direkte koordineres hermed. Fordelen herved er, at mange kompetencer om iværksætteri, virksomhedsudvikling, produktudvikling osv. direkte kan inddrages i indsatsen. Videre kræver det en målrettet indsats at koordinere med kommunernes plan-, kultur-, og fritidspolitikker. Kystbyplan Side 13

18 Med henblik på at optimere økonomi og langsigtet, bæredygtig resultatskabelse inden for turismen er nye, mere dynamiske organiseringer og samarbejder afgørende. Det gælder: Inddragelse af det strategiske niveau i de tre kommuner og på tværs Inddragelse af erhvervslivet i konkrete samarbejder Inddragelse af kulturen, erhvervsudviklingen, planlægningen Fornyelse af netværk og samarbejde på tværs af de hidtidige foreninger; handelsstandene, erhvervsrådene, havnene mv. Kystbyplanen skal tilsvarende fungere som en dynamisk plan, og den skal danne grundlaget for et planlægnings- og handlingsberedskab i de respektive organisationer. Hvor langt man ønsker at gå i retning af at lade opgaverne bestemme organisationen, er en politisk vurdering, men effekten af områdets indsats vil være afhængig af organisationens styrke og koordineringsevne. Ofte vil forslag eller anbefalinger blive mødt med argumenter om, at det er prøvet før. Dette behøver ikke være en fejl ved projektet. Det kan også skyldes manglende eller mangelfuld stillingtagen til rette match mellem opgave og organisering. Organisering Sammenfatning Det kræver mod at udfordre den lokale dagsorden med et globalt perspektiv, sådan lyder en af interviewudtalelserne. Eller blot med et regionalt perspektiv, kunne man tilføje. Men det er ikke desto mindre det, der skal til. Et centralt element i Kystbyplanens vision drejer sig således om at sætte ny dagsorden. Denne skal: Pege på nye måder at arbejde med organisering, samarbejde og specialer. Hjælpe med generelt at flytte fokus fra konkurrencen mellem de 9 (gamle, små) kommuner til strategisk samarbejde mellem de 3 nye kommuner om fælles mål og handlinger. Hjælpe med holdningsændring og erkendelse af, at konkurrencen og markedet er udenfor regionen, og at områdets vækst er proportionalt med samarbejdsevnen. Kystbyplan Side 14

19 4 Vision og anbefalinger overblik På grundlag af ovenstående fire sæt kriterier og de præsenterede modeller fremkommer følgende bud på en vision for Kystbyturismen i Vendsyssel: Vision Vision for for Kystbyplanen Kystbyplanen Vendsyssel Vendsyssel sætter sætter igen igen nye nye standarder standarder for for turismeudvikling turismeudvikling Markedsdreven, Markedsdreven, efterspørgselsorienteret, efterspørgselsorienteret, tværgående tværgående strategi strategi som som grundlag grundlag for for dynamisk dynamisk organisering, organisering, samarbejde samarbejde og og specialer specialer Vision for Kystbyturismen Vendsyssel sætter igen nye standarder for turismeudvikling Overnatning Overnatning og og Forplejning Forplejning Oplevelse Oplevelse Service Service Omgivelser Omgivelser og og Tilgængelighed Tilgængelighed Markedsdreven, efterspørgselsorienteret, tværgående strategi som grundlag for dynamisk organisering, samarbejde og specialer Toppen Toppen af af Toppen Toppen Kunst, Kunst, kunsthåndværk kunsthåndværk og og design design Erhvervs- Erhvervsturismturisme Kulturarv Kulturarv Anbefalinger til de tværgående indsatsområder følger herefter. Et indledende overblik gives i figuren til højre. Fødevarer Fødevarer Udendørsaktviteter Udendørsaktviteter Kompetence- Kompetenceudviklinudvikling Sportsturisme Sportsturisme Efter de 14 tværgående temaer følger inspiration til indsatserne i de enkelte kystbydestinationer, bestående af en kort karakteristik af destinationen, et overblik over styrker og svagheder, samt konkret bud på indhold, aktører og ansvarlige. Omfang og niveau for inspirationen er forskellig og afspejler de givne størrelsesforskelle på kystbyerne. Fremtidens Fremtidens overnatning overnatning Ressorts Ressorts Attraktive Attraktive mødesteder mødesteder Events Events Detailhandel Detailhandel Wellness Wellness --sundhed sundhed og og velvære velvære Kystbyplan Side 15

20 Kystbyplan Side 16

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Invitation til Turisthus Nords udviklingsforum TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Tirsdag den 22. september 2015 kl. 17.00 kl. 21.15 Aalbæk Gl. Kro, Skagensvej 42, 9982 Ålbæk Turismestrategi

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation.

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation. Sejerø Nekselø Turismeudvikling på Sejerø og Nekselø Oplysninger om ansøger Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle

Læs mere

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 Styregruppemøde for Kystdestination Møns Klint, 18. december 2013 Fasthold god placering men få flere til at komme Turistanalyse: Østmøn ligger på en 9. plads over 28

Læs mere

Konsortiets samlede investering i Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort vil være ca 2,1 mia. kr., når Lübker Golf Resort indvies i 2008.

Konsortiets samlede investering i Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort vil være ca 2,1 mia. kr., når Lübker Golf Resort indvies i 2008. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Mrk. "Internationale Oplevelsesfyrtårne" Nimtofte 11. november 2007 Vedr.: Ansøgning om analysebevilling Hermed fremsendes ansøgning om analysebevilling på

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

GudenåKortets formål og arkitektur

GudenåKortets formål og arkitektur GudenåKortets formål og arkitektur Beskrivelse af formålet med GudenåKortet og af dets afsendere, målgruppe samt snitfladen mellem GudenåKortet og www.oplevgudenaa.dk Version 2-20. december 2013 Formål

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015-2017

HANDLINGSPLAN 2015-2017 HANDLINGSPLAN 2015-2017 Handlingsplanen er den konkrete udmøntning af Rømø-Tønder Turistforenings strategi. Handlingsplanen følger de 10 indsatsområder i strategien. 1. Ekstern markedsføring drevet af

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN ER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN HVORFOR BESKÆFTIGE SIG MED SYNLIGGØRELSE AF KULTUR? Kulturen har brug for større synlighed og udbredelse. Turismeerhvervet har brug for indhold og oplevelser

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006.

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006. 1 Introduktion Nærværende rapport opdeler ferieturisterne i Danmark i syv grupper med udgangspunkt i de grunde, de har haft for at holde ferie i Danmark. Resultatet er et forslag til supplerende segmentering

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne 10.00: Præsentation af oplæg til branding compass og værdisæt

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Projektansøger: Kalundborg Kommune Projektets formål: Formålet med projektet er at udvikle og iværksætte en række tiltag, der skal realisere Vestsjællands væsentlige

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service Agenda 1. Vækstplan juni 2014 2. A7ale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner 3. Interessent analyse 4. Dansk Kyst- og Naturturisme organisering 5. Next steps og Hdsplan 6. Missionen 7.

Læs mere

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet 27. okt. Svendborg Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet Lidt om Naturturisme I/S Projektets dele Overnatning med

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Program for BRN kick-off d. 27. marts

Program for BRN kick-off d. 27. marts Program for BRN kick-off d. 27. marts Del 1: Officielle kick-off kl. 08:30-10:30 Ordstyrer: Mikael Justesen, dir. Tv2Nord Business Region North Denmark fælles om vækst og udvikling v/borgmester og formand,

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

Udviklingsplan 2010-2013

Udviklingsplan 2010-2013 CAMPING HYTTER VANDLAND WELLNESS ACTION CAFE BUTIK NATUR Limfjords Camping & Vandland Ålbæk Strandvej 5 DK-7860 Spøttrup Tel.: +45 9756 0250 E-mail: camping@limfjords.dk Internet: www.limfjords.dk Udviklingsplan

Læs mere

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Indledning I 2010 udgav Styrelsen for Bibliotek og Medier rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet (FIVS). Rapporten præsenterer

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN Udviklingsplaner I projektet Landbruget i Landskabet er der ud fra en bedriftsvinkel arbejdet med fremtidens planlægning for det åbne land. Projektet søger at synliggøre

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

Kommunikationsplatform Sydjylland

Kommunikationsplatform Sydjylland Kommunikationsplatform Sydjylland Destinationsudvikling - macro destination Sydvestjylland Skærbæk Fritidscenter, 4. februar 2009 Opgaven Vi skal formulere et unikt, relevant og troværdigt omdrejningspunkt

Læs mere

Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur. Formål og tilgang

Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur. Formål og tilgang Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur Fonden Østdansk Turisme Maike Friede Hens maike@visiteastdenmark.com Formål og tilgang * At skabe vækst i de deltagende

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Strategiplan for Randers Handelsråd

Strategiplan for Randers Handelsråd Strategiplan for Randers Handelsråd 2005 2008 1 Indledning. Denne strategiplan er på en række møder i 2004 og 2005 udarbejdet af bestyrelsen i Randers Handelsråd, som repræsenterer Randers Storcenterforening

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Turismestrategi 2015-2017

Turismestrategi 2015-2017 Turismestrategi 2015-2017 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker med denne strategi at styrke turismen i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vi har en smuk og alsidig kommune med en masse

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013 Indhold 1 Formål og metode 3 2 Sammenfatning 6 3 Segmenter 10 4 Nationalrute 1 og 9 13 5 Grafik fremstilling af alle spørgsmålene 16 2 1 Formål og metode

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 2 08/01/10 10:24:08 VI SKABER RAMMERNE 291005_Brochure.indd 3 08/01/10 10:24:09 DEN FLOTTESTE RÅVARE Fisk som råvare i et køkken giver et kick,

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Turisthus Nord turisme indsats for 2014.

Turisthus Nord turisme indsats for 2014. Turisthus Nord turisme indsats for 2014. Turisthus Nord har i 2014 modtaget kr. 5.300.620,00 som betaling for aftale om turismeindsatsen. I 2014 er der drevet 3 helårsåbne turistkontorer med en gennemsnitlig

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet

Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet af Trine Bille Kristiansand Kommune i Norge har en stiftelse Cultiva Kristiansand Kommunes Energiværksstiftelse. Stiftelsen har

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

Aktive Byrum Projektstatus 2012

Aktive Byrum Projektstatus 2012 Aktive Byrum Projektstatus 2012 Indhold KMØ ramme Indsatsområde og mål Målgruppe Delprojekter Organisering Mobile faciliteter Kunstneriske indgreb Tidsplan 2013-15 Det aktive byrum 2012 Fagligt netværk

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK 3. VIRKSOMHEDER / ERHVERV Danmark Virksomheder/Erhverv Typer af virksomheder: Typisk deltagerantal: 25-55. Alle danske virksomheder. Volumen: 3. virksomheder. Hjemland:

Læs mere

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER...

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER... NÅR FORENINGER SAMARBEJDER... KORT FORTALT hovedpunkter fra undersøgelsen Tværgående samarbejde blandt folkeoplysningens aktører NÅR FORENINGER SAMARBEJDER... hovedpunkter fra undersøgelsen Tværgående

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Bilag 3 Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Mål og formål med handlingsplanen Formålet med handlingsplanen er at konkretisere de indsatser, der skal være fokus på og som skal omsættes, for at nå Komiteens

Læs mere

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Internationaliseringsudvalg Som led i budgetforliget 2015 blev det besluttet at nedsætte et midlertidigt internationaliseringsudvalg

Læs mere

*** Kommunikationsstrategi ***

*** Kommunikationsstrategi *** *** Kommunikationsstrategi *** VISION Vi vil være Danmarks bedste idrætsorganisation 1 af 7 Dansk Svømmeunions kommunikationsstrategi Indledning For en organisation som bygger på medlemsdemokrati og som

Læs mere

5 gode råd til forretningsudvikling på mini-destinationer

5 gode råd til forretningsudvikling på mini-destinationer 5 gode råd til forretningsudvikling på mini-destinationer Forretningsudvikling er...en proces Du skal hele tiden udvikle din forretning med blik for kundens behov og oplevede merværdi, og hvordan du tjener

Læs mere