Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009"

Transkript

1 Mere tid til velfærd Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner Oktober 2009 Regeringen

2 Indhold

3 Forord Mindre tid på administration mere tid til mennesker Regeringen fremlægger hermed sin plan for, hvordan vi får en offentlig sektor med mindre bureaukrati. Planen giver kommuner, regioner og de offentlige ledere og ansatte, der er tættest på borgerne, større frihed til selv at beslutte, hvordan opgaverne løses. Planen betyder også, at medarbejdere i kommuner og regioner aflastes for administrative opgaver for knap 900 mio. kr., så de i stedet kan koncentrere sig om kerneopgaverne. Planen indeholder 105 forenklingsforslag på de store velfærdsområder folkeskolen, dagtilbud, arbejdet med udsatte børn og unge, ældre, handicapområdet, integrations- og udlændingeområdet samt sundhedssektoren. De mange forslag er resultatet af en lang proces. Flere tusinde offentlige ledere og medarbejdere i kommuner og regioner har medvirket i en omfattende kortlægning af, hvordan de bruger deres arbejdstid, og er kommet med forslag til, hvordan reglerne kan forenkles. Konklusionen har været klar: På en række områder kan vi få endnu mere kvalitet, hvis vi forenkler reglerne. En mere enkel offentlig sektor med færre krav, regler og indberetninger vil få betydning for mange menneskers hverdag. Det gælder de offentlige ledere, som vil få større muligheder for at træffe beslutninger selv. Det gælder de ansatte, som vil opleve, at de kan bruge mere tid på de kerneopgaver, som de brænder for. Og det gælder dem, som det i sidste ende handler om de ældre, de syge, børnene og de svage, som har brug for en smidig og vel fungerende offentlig sektor. Nogle af de 105 forenklingsforslag vil blive gennemført administrativt, mens andre skal gennemføres som lovændringer i det kommende folketingsår. Regeringen håber, at Folketingets partier vil være med til at sikre, at planen kan blive ført ud i livet til gavn for både medarbejdere og borgere. Regeringen

4 Om planen Ledere og medarbejdere i kommuner og regioner har bidraget Forslagene i denne plan er blevet til på baggrund af et omfattende arbejde med at identificere regler, der kan forenkles. Det er sket med udgangspunkt i med arbejdernes erfaringer. I alt har mere end ledere og medarbejdere i institutioner og forvaltninger landet over deltaget. Diskussionerne er foregået i workshops, fokusgrupper og på konferencer. Herudover er der blevet gennemført en omfattende kortlægning af, hvor meget tid medarbejderne typisk bruger på forskellige opgaver. Kortlægningen har også været med til at vise, hvordan medarbejderne oplever de forskellige opgaver, der kendetegner deres hverdag Som noget nyt har institutioner og private leverandører også fået en såkaldt udfordringsret. Det betyder, at de har mulighed for at søge om på forsøgsbasis at blive fritaget for nogle af de gældende statslige, lokale og overenskomstmæssige regler. I juli 2009 blev de første dispensa tioner fra statslige regler givet. Der er foreløbig givet tilladelse til at igangsætte forsøg i 55 kommuner og 2 regioner. Det er fortsat muligt at søge om dispensation. Initiativerne i planen vil give kommuner og regioner bedre muligheder for at prioritere ressourcerne lokalt. I alt vil forenklingen af de statslige regler frigøre knap 900 millioner kroner, som kommuner og regioner kan omprioritere til mere velfærd. Mere tid til velfærd Initiativerne i planen vil gøre det muligt for kommunerne og regionerne at omprioritere knap 900 millioner kroner årligt fra Det svarer samlet set til ca. 3 millioner timer. Dermed får kommuner, regioner og institutioner større frihed til at tilrettelægge opgaverne, så der bliver mere tid til velfærd. Område Frigjorte ressourcer i timer i mio. kr. Folkeskolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning Dagtilbud Udsatte børn og unge Ældre Handicap Andre initiativer på det sociale område Integration Sundhed Øvrige initiativer I alt MERE TID TIL VELFÆRD

5 Sådan er initiativerne blevet til En bred scanning Ledere og medarbejdere i kommuner og regioner har i fokusgrupper, interviews og konferencer identificeret statslige regler, som de i dagligdagen oplever som unødigt bureaukratiske eller administrativt tunge. Dyberegående analyser På baggrund af scanningerne er der gennemført dyberegående analyser på udvalgte områder. Medarbejdere og ledere har deltaget i workshops, hvor de er kommet med forslag til, hvordan reglerne kan forenkles. Kortlægning og måling af udvalgte medarbejderes administrative opgaver Regeringen har i samarbejde med KL og Danske Regioner gennemført en kortlægning af, hvor meget tid udvalgte medarbejdergrupper bruger på forskellige opgaver. Kortlægningen har også vist, hvordan medarbejderne oplever de forskellige opgaver. Udfordringsret Institutioner, der leverer offentlig service, har fået en såkaldt udfordringsret. Det betyder, at de kan søge om på forsøgsbasis at blive fritaget fra gældende statslige, lokale eller overenskomstmæssige regler. Forsøgene skal vise, hvordan man kan gøre tingene på nye måder i den offentlige sektor. MERE TID TIL VELFÆRD 3

6 Projekt på beskæftigelsesområdet viser vejen Regeringen og KL igangsatte i 2007 en afbureaukrati sering af indsatsen i jobcentrene. Projektet har givet jobcentrene mere tid til at gøre det, de er sat i verden for at hjælpe ledige i job. Gennem interviews, fokusgrupper og workshops fik medarbejdere og chefer i jobcentrene selv mulighed for at komme med forslag til forenklinger. Projektet har tjent som inspiration for forenklingsindsatsen på de øvrige områder, som præsenteres i denne plan. Projektet i jobcentrene har blandt andet ført til: 64 konkrete forenklingsinitiativer Der er gennemført en række forenklinger i form af præciseringer af reglerne og forbedringer af de it-systemer, der understøtter jobcentrenes arbejde. Forenkling af kommunernes sygeopfølgning Refusionsbestemmelserne i sygedagpengeloven er blevet forenklet. Kommunernes kontakt med sygemeldte er harmoniseret med de andre målgrupper i jobcentret, og tidsforbruget på klagesager er reduceret. Forenkling af sanktionsområdet Sanktionsreglerne for kontanthjælps-, starthjælpsog introduktionsydelsesmodtagere er forenklet. Alle målgrupper sanktioneres fremover efter ens principper. Reglerne er lettere at overskue for medarbejderne, og borgerne har lettere ved at gennemskue sammenhængen mellem forsømmelse og sanktion. Forenkling af jobcentrenes modtagelse Kravet om, at jobcentrene foretager en samlet vurdering af kontant- og starthjælpsmodtagere ved første samtale, er afskaffet. Desuden er der skabt mulighed for, at jobcentret kan indkalde borgere til CV-samtale meget tidligt i forløbet. Forenkling af ungereglerne Unge-målgrupperne er reduceret fra ti til fire, og reglerne er nu generelt lettere at forstå for de unge og jobcentrenes medarbejdere. Der er indført frit redskabsvalg, så aktiveringstilbud kan skræddersys til den enkelte unge. Samtidig sikrer reglerne, at der er særligt fokus på, at unge får en uddannelse. 4 MERE TID TIL VELFÆRD

7 MERE TID TIL VELFÆRD 5

8 Regeringens initiativer Kapitel 1 Folkeskolen 8 1. Forsøg med elevplaner Forsøg med kvalitetsrapporter Friere rammer for holddannelse Afskaffelse af loft for daglig undervisningstid Større frihed i forhold til udbud af valgfag Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin Øget fleksibilitet i reglerne om uddannelses - kvalifikationer i folkeskolens indskoling Alternativ tilrettelæggelse af afgangsprøver Bedre muligheder for fælles ledelse Enklere opfølgning på fravær Præcisering af reglerne om pædagogisk råd Generel forenkling af indberetningskrav Udskydelse af fristen for beslutning om skolenedlæggelse Kortere sagsbehandlingstid for klager Enklere regler for valg til skolebestyrelsen Opdatering af SkoleIntra Enklere krav til legepladser Enklere håndhævelse af arbejdsmiljøregler Forenkling af bekendtgørelser og vejledninger på folkeskoleområdet Bedre information om orienteringspligt efter forældreansvarsloven Bedre vejledning om videregivelse af personoplysninger/tavshedspligt 16 Ungdommens Uddannelsesvejledning Bedre adgang til data Bedre sammenhæng i mentorordninger Mere enkel udveksling af personfølsomme oplysninger Uddannelsesplan tilpasning til ungdomsuddannelser Bedre overgang fra 9./10. klasse til ungdoms uddannelserne 18 Kapitel 2 Dagtilbud Enklere krav til pædagogiske læreplaner Enklere regler for børnemiljøvurdering Målrettede sprogvurderinger Enklere procedure for fastlæggelse af lukkedage Mere fleksible regler for gæstedagpleje Bedre vilkår for dagplejere 24 Kapitel 3 Udsatte børn og unge Færre krav til socialfaglige undersøgelser Færre krav til handleplaner Færre indberetninger til Anbringelsesstatistikken Afskaffelse af kravet om udarbejdelse af sammenhængende børnepolitik og sagsbehandlingsstandarder Enklere regler for godkendelse og tilsyn med anbringelsessteder Enklere regler for beregning af forældres egenbetaling Klare regler for fagpersoners videregivelse af personoplysninger Bedre it-understøttelse på udsatte børn og unge-området Færre krav til indstillinger til børn og unge-udvalget Afskaffelse af kravet om nedsættelse af en tværfaglig gruppe Enklere regler for kontaktperson og personlig rådgiver Mere fleksible regler for afgørelser om samvær 33 Kapitel 4 Ældre Plejeplaner gøres frivillige Enklere regler for visitation på ældreområdet Frivilligt at gennemføre forebyggende hjemmebesøg Enklere regler for tilsyn på ældreområdet Frivilligt at oprette ældreråd Frivilligt at oprette bruger- og pårørenderåd Nedlæggelse af klageråd Frivilligt at opkræve betaling for midlertidig hjemmehjælp 41 Kapitel 5 Handicap Enklere regler for dækning af merudgifter Enklere regler for støtte til handicapbiler Målrettet brug af socialfaglige undersøgelser ved børn med handicap Enklere regler om hjemmetræning og særlige dagtilbud Bedre it-understøttelse på handicapområdet Ophævelse af krav om kvalitetsstandarder for længerevarende botilbud Enklere regler for hjælp ved udlandsrejse Bedre vejledning om reglerne for støtte til forbrugsgoder 48 6 MERE TID TIL VELFÆRD

9 Kapitel 6 Andre initiativer på det sociale område Enklere regler for udveksling af personoplysninger Enklere regler for befordring Afskaffelse af indberetningerne til Det Centrale Informations- og Analysesystem (CIAS) Sammenlægning af indberetningerne på stofmisbrugsområdet Forbedring af Tilbudsportalen Enklere regler for botilbud Enklere regler for godkendelse af private botilbud Sammenskrivning af vejledninger 53 Kapitel 7 Integration Mere målrettet opfølgning på integrationskontrakten Bedre skabelon for integrationskontrakten Bedre understøttelse af den afsluttende status for introduktionsprogrammet Enklere håndtering af udgifter ved deltagelse i introduktionsprogrammet Mere målrettet fraværsregistrering Frivilligt at udarbejde individuelle læringsplaner Afskaffelse af gebyr for danskuddannelse Forenkling af administrationen af sikkerhedsstillelser Forenkling af integrationslovens snitflader med beskæftigelseslovgivningen Bedre tid til modtagelse af flygtninge i kommunerne Mere enkel vejledning af udenlandske studerende Enklere modtagelse og registrering af oplysninger i sager om boligplacering Bedre samspil mellem integrationskontrakten og jobplanen Mere enkel kontrol af billedlegitimation ved de afsluttende danskprøver Nemmere indberetning og udveksling af data på danskuddannelsesområdet 61 Kapitel 8 Sundhed Én fælles patientjournal Enklere bivirkningsrapportering Enklere registrering af ulykker Enklere registrering af patientforløb på kræftområdet Enklere registrering af brug af tvang i psykiatrien Sanering af registreringskrav Målrettet kontaktpersonordning Enklere regler og vejledning for registrering af fysioterapi Nemmere administration af hygiejneregler Enklere og mere ens indberetning af ventetider Bedre registreringsvejledning Koordineret tilsyn i psykiatrien Koordineret opgørelse af centrale nøgletal Nemmere henvisning til privathospitaler 71 Kapitel 9 Øvrige initiativer Offentliggørelse af kommunale oplysninger på nettet Elektronisk udsendelse til kommunalbestyrelsen Afskaffelse af krav om dispensation ved indkaldelse af stedfortræder til kommunalbestyrelsen Digitalisering af VEU-godtgørelse Afskaffelse af bestemmelse om EGU-praktikelever i virksomheder Lønbarrierer for EGU-elever fjernes Forenkling af folkeoplysningslovens lokaletilskudsregler Mulighed for digital regnskabsaflæggelse 75 MERE TID TIL VELFÆRD 7

10 Folkeskolen 1 Kommunerne skal have større frihed til at målrette skoletilbuddene til de lokale behov. Lærere og skoleledere skal have mere tid til undervisning og pædagogisk ledelse. Det skal ske gennem forsøg med mere fleksibel brug af elevplaner og kvalitetsrapporter, mere frihed til at tilrettelægge undervisningen lokalt og bedre muligheder for fælles ledelse af flere skoler. Folkeskolen skal sikre, at alle elever opnår kundskaber og færdigheder, der forbereder dem til at uddanne sig videre og giver dem lyst til at lære mere. Samtidig skal skolen give alle elever en forståelse af, hvad det vil sige at leve i et frit og demokratisk samfund og give eleverne tillid til egne muligheder. Der er gennem de seneste år gjort meget for at styrke fagligheden i folkeskolen. Elevplaner og kvalitetsrapporter har bidraget til et øget fokus på skolernes resultater og den enkelte elevs faglige udbytte. Kommuner og skoler har gjort sig mange gode erfaringer med de nye redskaber. Regeringen ønsker derfor at give større frihed til, at man lokalt kan videreudvikle og forbedre de indførte værktøjer. Regeringen præsenterer her en række initiativer, der skal give kommunalbestyrelser og skoler større frihed til selv at prioritere, hvordan de vil tilrettelægge undervisningen og driften af skolerne. 8 MERE TID TIL VELFÆRD

11 Regeringens initiativer Mere tid til velfærd Folkeskolen 1. Forsøg med elevplaner 2. Forsøg med kvalitetsrapporter 3. Friere rammer for holddannelse 4. Afskaffelse af loft for daglig undervisningstid 5. Større frihed i forhold til udbud af valgfag 6. Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin 7. Øget fleksibilitet i reglerne om uddannelseskvalifikationer i folkeskolens indskoling 8. Alternativ tilrettelæggelse af afgangsprøver 9. Bedre muligheder for fælles ledelse 10. Enklere opfølgning på fravær 11. Præcisering af reglerne om pædagogisk råd 12. Generel forenkling af indberetningskrav 13. Udskydelse af fristen for beslutning om skolenedlæggelse 14. Kortere sagsbehandlingstid for klager 15. Enklere regler for valg til skolebestyrelsen 16. Opdatering af SkoleIntra 17. Enklere krav til legepladser 18. Enklere håndhævelse af arbejdsmiljøregler 19. Forenkling af bekendtgørelser og vejledninger på folkeskoleområdet 20. Bedre information om orienteringspligt efter forældre ansvarsloven 21. Bedre vejledning om videregivelse af personoplysninger/tavshedspligt Ungdommens Uddannelsesvejledning 1. Bedre adgang til data 2. Bedre sammenhæng i mentorordninger 3. Mere enkel udveksling af personfølsomme oplysninger 4. Uddannelsesplan tilpasning til ungdomsuddannelser 5. Bedre overgang fra 9./10. klasse til ungdomsuddannelserne Initiativerne på folkeskole- og vejledningsområdet vil gøre det muligt for kommunerne at omprioritere ca. 212 millioner kroner. Det svarer samlet set til ca timer, eller til at der kan gives ca ekstra under visningstimer i folkeskolen. Dermed får kommuner og skoler større frihed til at tilrettelægge opgaverne, så der bliver mere tid til velfærd. Initiativ Forsøg med elevplaner Forsøg med kvalitetsrapporter Fælles ledelse Friere rammer for holddannelse Ungdommens Uddannelsesvejledning Øvrige initiativer I alt Frigjorte ressourcer 23 mio. kr. 14 mio. kr. 74 mio. kr. 81 mio. kr. 3 mio. kr. 17 mio. kr. 212 mio. kr. MERE TID TIL VELFÆRD 9

12 Folkeskolen Initiativ 1 Forsøg med elevplaner Siden 1. august 2006 har det været et krav, at lærerne udarbejder skriftlige elevplaner mindst én gang om året. Elevplanen udarbejdes i alle fag og for hver enkelt elev. Planen er et samarbejdsværktøj mellem lærere, elever og forældre og skal være med til at sikre den enkelte elevs faglige udbytte af undervisningen. Erfaringerne viser, at elevplanerne fungerer som et godt samarbejdsredskab, og at lærere, forældre og elever har taget elevplanerne til sig. Det har dog også været anført, at det for den enkelte elev ikke altid er relevant at omtale alle fag. Mange skoler har derfor efterlyst bedre muligheder for selv at afgøre, hvilke fag der er væsentlige at medtage i elevplanen. Det kan fx være fag, hvor der har været en særlig udvikling, eller hvor der har været problemer. Regeringen vil via udfordringsretten give skoler mulighed for at afprøve andre måder at arbejde med elevplaner på. Skoler kan frem til udgangen af 2011 blive fritaget for kravet om, at alle fag skal omtales i hver enkelt elevs elevplan, hvis de søger om det. I stedet kan lærerne fra gang til gang vurdere, hvilke fag der ud fra en helhedsvurdering af den enkelte elev er væsentlige at omtale. En række kommuner og skoler har allerede søgt om dispensation fra kravene til elevplaner. I juli 2009 fik 172 skoler lov til at gå i gang med forsøgene. For søgene afsluttes i 2011, hvor de vil blive evalueret. På baggrund af de indhøstede erfaringer tager regeringen stilling til, hvordan reglerne om elevplaner kan forenkles. Initiativ 2 Forsøg med kvalitetsrapporter Det er kommunerne, der har ansvaret for at sikre det faglige niveau i folkeskolen. Den enkelte kommune skal hvert år udarbejde en kvalitetsrapport, der beskriver det faglige niveau på kommunens skoler og eventuelle tiltag, der sættes i gang for at forbedre det faglige niveau. Kvalitetsrapporten er kommunens redskab til at sikre overblik og udvikling på folkeskoleområdet. Den styrker dialogen med skolerne og giver mulighed for arbejde med kvaliteten lokalt. Kommunerne har taget kvalitetsrapporten til sig som styringsredskab. Flere kommuner ønsker nu at arbejde med kvalitetsrapporten på nye måder, som er målrettet den øvrige kvalitetsopfølgning i kommunen. Regeringen vil give kommunerne mulighed for at afprøve andre måder at arbejde med kvalitetsrapporter på. Kommunerne kan frem til udgangen af 2011 blive fri taget fra nogle af de mere specifikke krav til informa tioner, der skal indgå i kvalitetsrapporterne, hvis de søger om det. Kommunerne vil også få mulighed for at udarbejde kvalitetsrapporter hvert andet år i stedet for hvert år. Dispensationerne gives som led i udfordringsretten. En række kommuner og skoler har allerede søgt om dispensation fra kravene til kvalitetsrapporter. Kommuner, ledere og medarbejdere har bidraget Kommuner, ledere og medarbejdere landet over har bidraget med forslag til, hvordan reglerne i folkeskolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning kan forenkles, så der bliver mere tid til velfærd. Ca ledere, lærere, vejledere og medarbejdere i de kommunale skoleforvaltninger har deltaget i spørge skemaundersøgelser, interviews, fokusgrupper og konferencer. I juli fik 314 skoler og 5 specialtilbud lov til at gå i gang med forsøgene. Forsøgene afsluttes i 2011, hvor de vil blive evalueret. På baggrund af de indhøstede erfaringer tager regeringen stilling til, hvordan reglerne om kvalitets rapporter kan forenkles. 10 MERE TID TIL VELFÆRD

13 MERE TID TIL VELFÆRD 11

14 Folkeskolen Regeringen vil give kommuner og skoler større frihed til selv at prioritere, hvordan de vil tilrettelægge undervisningen. Der skal være friere rammere for, hvordan skoleforløbet bliver tilrettelagt, fx hvilke fag der må udbydes og hvornår. Der skal også være færre krav til holddannelse og bedre muligheder for sam arbejde mellem lærere og pædagoger på de små klassetrin. Initiativ 3 Friere rammer for holddannelse Folkeskoleloven giver mulighed for at undervise i hold enten inden for den enkelte klasse eller på tværs af klasser og klassetrin. I børnehaveklassen og på klassetrin er der dog nogle begrænsninger for holddannelsen. Blandt andet må holddannelsen kun omfatte dele af det enkelte fags stofområder. Regeringen vil forenkle betingelserne for at gøre brug af hold i undervisningen. Det skal sikre øget og mere fleksibel brug af holddannelse på klassetrin, ligesom det i dag er muligt på klassetrin. Klassen vil fortsat være om drejningspunktet for undervisningen. Initiativ 4 Afskaffelse af loft for undervisningstid Den højeste daglige undervisningstid for børnehaveklassen og klassetrin er i dag seks timer. Der er gode erfaringer med forsøg, hvor skoledagene har været længere end seks timer. En længere skoledag giver rum for ikke-fagopdelte forløb med vægt på praktiske gøremål, en mere legende undervisning og plads til, at eleverne mere frit kan vælge aktiviteter. Regeringen foreslår, at reglen om en maksimal undervisningstid i børnehaveklassen og klassetrin ophæves, så kommunerne får frihed til også på disse klassetrin at give det antal undervisningstimer, der lokalt vurderes at være optimalt. 12 MERE TID TIL VELFÆRD

15 Initiativ 5 Større frihed i forhold til udbud af valgfag Kommuner og skoler skal have bedre muligheder for at beslutte, hvilke fag der skal udbydes som valgfag og på hvilke klassetrin. Regeringen foreslår at udvide mulighederne for at udbyde valgfag, så kommunerne og skolerne også får mulighed for at udbyde valgfag, der ikke er praktisk og kunstnerisk betonede. Det skal også være muligt at udbyde valgfag før 8. klasse. Initiativ 6 Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin For at øge kommunernes muligheder for selv at tilrettelægge undervisningen og optimere elevernes udbytte foreslår regeringen, at der gives mulighed for at påbegynde undervisningen i folkeskolens fag tidligere, end det er muligt i dag. Fx vil kommunerne herefter kunne tilbyde undervisning i engelsk allerede fra 1. klasse. Initiativ 7 Øget fleksibilitet i reglerne om uddannelseskvalifikationer i folkeskolens indskoling Kommuner og skoler skal have mere frihed til at anvende personale med forskellige uddannelseskvalifikationer i børnehaveklassen og på klassetrin. Det skal være muligt for pædagoguddannet personale fra skolefritidsordningen at indgå i samarbejdet med børnehaveklasselederen og lærerne om undervisningen. Tilsvarende skal lærere kunne undervise i børnehaveklassen. Regeringen foreslår, at reglerne ændres, så kommuner og skoler får større mulighed for at bruge lærere til undervisning i børnehaveklassen og pædagoger til undervisning i klasse. Initiativ 8 Alternativ tilrettelæggelse af afgangsprøver Regeringen har åbnet for forsøg med alternativ tilrettelæggelse af visse af folkeskolens afgangsprøver. Det gælder fx en fælles naturfagsprøve. På baggrund af evalueringen af de igangsatte forsøg vil regeringen overveje, om der skal foretages permanente ændringer af prøverne. Tal på den danske folkeskole I den danske folkeskole arbejder ca lærere og børnehaveklasseledere. De har dagligt ansvaret for ca børn. Udgifterne til folkeskolen i Danmark udgjorde i 2008 ca. 36,3 mia. kr. Kilde: UNI-C og Danmarks Statistik. MERE TID TIL VELFÆRD 13

16 Folkeskolen Initiativ 9 Bedre muligheder for fælles ledelse på folkeskoleområdet Kommunerne skal have mulighed for at tilpasse skolestrukturen til lokale forhold. Regeringen foreslår derfor at give kommunerne mulighed for: 1) At etablere fælles ledelse af flere skoler 2) At etablere fælles ledelse af folkeskoler og dagtilbud 3) At integrere folkebibliotek og skolebibliotek Fælles ledelse kan være med til at sikre bedre udnyttelse af de økonomiske ressourcer, personale, bygninger mv. Mere frihed i ledelsesstrukturen vil også frigøre ressourcer fra dobbeltadministration og give bedre muligheder for at bevare små skoler og dagtilbud i landdistrikter. Kommunerne vil fortsat skulle sikre forældrenes indflydelse. Enten i en særskilt skolebestyrelse for den enkelte skole eller i en fælles skolebestyrelse. I forældrebestyrelser for skoler og dagtilbud under fælles ledelse skal forældre fra både skolen og dagtilbuddet være repræsenteret. Integrerede skole- og folkebiblioteker betyder blandt andet, at det bliver lettere for skolerne at få opdaterede bogsamlinger på skolebibliotekerne. Det kan også medvirke til, at det bliver muligt at fastholde det lokale bibliotek. Initiativ 10 Enklere opfølgning på fravær Regeringen vil ophæve kravet om, at skolerne skal indsende fraværslister til kommunen hver anden måned. Fremover kan skolerne nøjes med at registrere fraværet elektronisk. Initiativ 11 Præcisering af reglerne om pædagogisk råd Nogle skoleledere oplever reglerne om pædagogisk råd som en hindring for en fleksibel tilrettelæggelse af samarbejdet mellem ledelse og lærere. Regeringen vil udarbejde en vejledning, der præ ciserer reglerne for pædagogisk råd. Vejledningen skal gøre det klart, at de nuværende regler ikke lægger begrænsninger for, hvordan skolerne i øvrigt organiserer samarbejdet mellem ledelse og lærere. Initiativ 12 Generel forenkling af indberetningskrav Regeringen vil foretage en oprydning og forenkling af registreringskrav i folkeskolen. Samtidig skal udsendelse af spørgeskemaer koordineres bedre, så lærere og skoleledere ikke generes af dobbelte indsamlinger af den samme information. Det vil ske i samarbejde med kommunerne. Initiativ 13 Udskydelse af fristen for beslutning om skolenedlæggelse Beslutningen om en skolenedlæggelse skal i dag være truffet senest den 1. december, året inden skolen nedlægges. Det betyder, at skolerne har problemer med at fastholde elever og lærere i de måneder, der går indtil skolenedlæggelsen. Regeringen foreslår, at fristen udskydes til 1. marts samme år, som skolen nedlægges. Det giver bedre mulighed for at planlægge forløbet hen imod nedlæggelsen. Initiativ 14 Kortere sagsbehandlingstid for klager Når forældre klager til Klagenævnet for vidtgående specialundervisning, sender nævnet i dag klagerne til udtalelse i kommunen. Regeringen vil ændre reglerne, så forældrenes klager fremover indsendes gennem kommunen, frem for at de først skal indsendes til Klagenævnet for vidt gående specialundervisning. Det betyder, at sagbehandlingstiden bliver kortere. 14 MERE TID TIL VELFÆRD

17 Det bruger lærerne deres tid på Lærere og børnehaveklasseledere i folkeskolen bruger ca. halvdelen af deres tid direkte sammen med elever og forældre. Det gælder undervisning, afholdelse af forældre- møder mv. Ca. 41 pct. af tiden bruges på opgaver, som understøtter arbejdet med eleverne. Det kan fx være forberedelse af undervisningen og planlægning af prøver. Understøttende opgaver 41 pct. Tid med elever 49 pct. Forberedelse af undervisning mv. 19 pct. Møder på skolen og med kommunen 6 pct. Planlægning og opfølgning på fx prøver 5 pct. Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen 2 pct. Skole-hjem-opgaver 2 pct. Øvrige understøttende opgaver 7 pct. Andre opgaver 9 pct. Kilde: Kortlægning og måling af administrative opgaver på folkeskoleområdet, Rambøll, 2009 MERE TID TIL VELFÆRD 15

18 Folkeskolen Initiativ 15 Enklere regler for valg til skolebestyrelsen I dag vælges forældrerepræsentanterne til skolebestyrelsen ved valg, der er omfattet af meget detaljerede regler. Reglerne svarer i høj grad til de regler, der gælder for valg til kommunalbestyrelsen. Fx skal kandidater opstilles på særlige opstillingsmøder. Regeringen vil ændre reglerne for valg til skolebestyrelsen, så det bliver mere enkelt at opstille kandidater og afholde valg. Det skal blandt andet være muligt at opstille kandidater på et forældremøde. Initiativ 16 Opdatering af SkoleIntra SkoleIntra er et it-system, der blandt andet bruges som fælles intranet for lærere, elever og forældre. Ca folkeskoler, specialskoler og kommunale ungdomsskoler anvender systemet. I november 2009 og april 2010 vil der blive foretaget større opgraderinger af SkoleIntra. Opgraderingerne vil gøre udveksling af data med andre systemer nemmere. Initiativ 17 Enklere krav til legepladser Kravene til legepladser er omfattende, og det kan virke uoverskueligt at skulle sætte sig ind i alle de krav, der stilles. Det kan vanskeliggøre kommunernes tilsynsopgave. Regeringen vil derfor afklare mulighederne for forenkling af reglerne, så kommunernes tilsynsopgave lettes. Initiativ 18 Enklere håndhævelse af arbejdsmiljøregler Arbejdsmiljøreglerne kan gøre det svært at indrette sig på måder, der fx imødekommer nye undervisningsmetoder. Regeringen vil afklare mulighederne for forenkling af lovgivningen eller af praksis for arbejdsmiljøvurderinger. Initiativ 19 Forenkling af bekendtgørelser og vejledninger på folkeskoleområdet Folkeskolen er reguleret af en lang række bekendtgørelser, vejledninger m.m. For mange ansatte på skoler og i kommuner kan det være vanskeligt og tidskrævende at orientere sig i de mange regler, der gælder for folkeskolerne. Regeringen vil gennemgå bekendtgørelser og vejledninger m.m. på folkeskoleområdet for at finde regler, der kan forenkles eller helt afskaffes. Initiativ 20 Bedre information om orienteringspligt efter forældreansvarsloven For at give skoleledere og lærere i folkeskolen bedre redskaber til at håndtere orienteringspligten over for forældre, der ikke har forældremyndigheden, vil der blive udarbejdet et informationsmateriale, der gør det klart, hvordan reglerne skal fortolkes. Initiativ 21 Bedre vejledning om videregivelse af personoplysninger/tavshedspligt For at gøre det lettere at navigere i den ofte komplekse lovgivning om videregivelse af personoplysninger og tavshedspligt vil der blive udgivet et inspirationsmateriale rettet mod kommunerne. 16 MERE TID TIL VELFÆRD

19 MERE TID TIL VELFÆRD 17

20 Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) tilbyder uddannelses- og erhvervsvejledning til elever i folkeskolen fra 6. klasse til 10. klasse. Efter folkeskolen vejleder Ungdommens Uddannelsesvejledning unge under 25 år, som ikke er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse. Ungdommens Uddannelsesvejledning er organiseret i 45 UU-centre på landsplan med i alt cirka medarbejdere. De fleste centre drives i et samarbejde mellem flere kommuner. Initiativ 1 Bedre adgang til data Det skal være lettere for UU-centrene at identificere de unge under 25, som ikke er i gang med en ungdomsuddannelse. Regeringen vil give UU-centrene bedre adgang til eksterne data. Centrene skal fx kunne se, om en ung modtager SU eller har anden indkomst. Initiativ 2 Bedre sammenhæng i mentorordninger Regeringen vil skabe mulighed for et øget samarbejde mellem de kommunale mentorer i UU-centrene og mentorerne på fx ungdomsuddannelserne. Regeringen forslår, at kommunerne gives større frihed til at anvende mentorer på tværs af ordninger, uddannelser og klassetrin. Det betyder, at unge kan få mentorer i fx 10. klasse og i gymnasiet. Initiativ 3 Mere enkel udveksling af personfølsomme oplysninger Der er uklarhed om, hvilke oplysninger om den enkelte unge der kan udveksles mellem fx skoler og UU-centre. Det betyder, at vejlederne ofte må indlede vejledningsforløb med at indhente samtykkeerklæringer fra de unge og deres forældre også i de tilfælde, hvor det ikke er påkrævet. Regeringen vil i samarbejde med kommunerne udarbejde en vejledning om udveksling af personfølsomme oplysninger. Initiativ 4 Uddannelsesplan tilpasning til ungdomsuddannelser For at forberede den enkelte elev på at vælge ungdomsuddannelse skal alle elever i folkeskolen have en uddannelsesplan. Planen sendes til den ung domsuddannelse, som den unge begynder på efter folkeskolen. Kravene til de oplysninger, der skal indgå i uddannelsesplanerne, er i dag meget omfattende og ikke altid relevante for modtagerne. Regeringen vil gøre uddannelsesplanerne enklere og tilpasse dem til de enkelte ungdomsuddannelser. Initiativ 5 Bedre overgang fra 9./10. klasse til ungdomsuddannelserne Det skal være lettere for vejlederne at følge de unge i overgangen fra folkeskolen til ungdomsuddannelserne. Regeringen vil udvide vejledernes mulighed for at blive orienteret om, hvad der sker med den unge i perioden efter han/hun tilmelder sig et uddannelsesforløb og frem til den forventede påbegyndelse af ungdoms uddannelsen. 18 MERE TID TIL VELFÆRD

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Information om udfordringsretten I samarbejde med KL og Danske Regioner gennemfører regeringen nu en udfordringsret. Udfordringsretten betyder, at de

Læs mere

11. Forenkling på dagtilbudsområdet

11. Forenkling på dagtilbudsområdet Forenkling også et kommunalt ansvar 11. Forenkling på dagtilbudsområdet På dagtilbudsområdet er der mange små institutioner, hvilket er en udfordring, når mange administrative opgaver decentraliseres.

Læs mere

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD HVAD SIGER LOVEN? HVAD SIGER LOVEN? Som fagperson i Børne- Familieforvaltningen er der forskellige lovgivninger og bekendtgørelser, som danner rammen for indsatsen og vores samarbejde omkring børn og unge.

Læs mere

Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL!

Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL! Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL! Regelforenkling med større frihed til kommuner og skoler Forenkling af elevplanerne Forenkling af Fælles Mål Enklere styring af timetallet

Læs mere

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt.

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt. Moderniseringsaftalen Som led i økonomiforhandlingerne for 2013 er der aftalt en Moderniseringsaftale for 2013 og 2014. Moderniseringsaftalen har til formål at frigøre ressourcer til den borgernære service

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Side 1 Finanslovsaftaler 2010 Flerårsaftale for de erhvervsrettede

Læs mere

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16 Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse Skoleåret 2015/16 Folkeskoleloven: 7 a. I 8. klasse skal eleverne deltage i introduktionskurser til ungdomsuddannelse,

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

1. klasse 28 timer Der indføres 1 lektion engelsk. Idræt forhøjes med 1 lektion om ugen. Musik forhøjes med 1 lektion om ugen.

1. klasse 28 timer Der indføres 1 lektion engelsk. Idræt forhøjes med 1 lektion om ugen. Musik forhøjes med 1 lektion om ugen. Folkeskolereform Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti er blevet enige med de Konservative om at lade folkeskoleaftalens hovedelementer træde i kraft allerede i 2014. Nogle elementer træder først i kraft

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Udkast til Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Forældrebestyrelsen 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af formændene

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere 84 III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere God eller dårlig ledelse er helt afgørende for, om en offentlig arbejdsplads fungerer og for, om borgerne får god service. De offentlige

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Servicedeklaration. Børn og Unge. Århus Kommune. Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik

Servicedeklaration. Børn og Unge. Århus Kommune. Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik Servicedeklaration Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik Børn og Unge Århus Kommune 1 HVEM HENVENDER PJECEN SIG TIL?... 3 INDSTILLING TIL SPECIALPÆDAGOGISK TILBUD... 3 HVAD KAN VIDENCENTER FOR

Læs mere

Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU

Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Myndighedsafdelingen Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Maj 2012 1 1. Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem lovgivningen,

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud.

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Grundlag. Grundlaget for visitationsproceduren er: Bekendtgørelse nr. 693 af 20/06/2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2013-2014 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Konklusion og perspektivering side 3 Dagplejen side 4 Team for Inkluderende

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Kvalitetskontrakt for Haderslev Kommune

Kvalitetskontrakt for Haderslev Kommune Kvalitetskontrakt for Haderslev Kommune Kode: BF1 Bedre opsporing tidligere indsats i Det tværfaglige distriktsarbejde. Udvikling af en opsporingsmetode for aldersgrupperne 0-2 år, 3-6 år og 6-10 år i

Læs mere

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk hen@ams.dk asc@ams.dk Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. KL har den 2. september 2013 modtaget udkast til forslag til

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Dagpasningsområdet Dato: 03. juni 2009 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Indledning og lovgrundlag Nærværende styrelsesvedtægt omfatter såvel kommunale som selvejende dagtilbud i Brønderslev

Læs mere

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 13. december 2012 Område Ydelsens lovgrundlag Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en afdeling i velfærdsforvaltningen organiseret under skole-

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: opfølgning og evaluering af de konkrete indsatser i den enkelte sag, herunder kommunens tilsyn og forberedelse af hjemgivelse

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23. maj 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. juni 2013

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 R A P P O R T Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Dagtilbud og Undervisning, januar 2013 F a g l i g e k v a l i t e t s o p l y s n i n g e r 2 0 1 2 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Gældende fra 1. december 2007 Historik Den 1. januar 1992 blev der indført selvforvaltning og forældrebestyrelser i dagtilbudene i Lyngby-

Læs mere

Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD

Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD BØRN OG UNGE Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD I forbindelse med barnets reform skal der, som led i styrkelsen af den forebyggende og tidlige indsats overfor sårbare børn og

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg

KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg 1 Ved alle kommunens dagtilbud (børnehaver og vuggestuer) vælges en forældrebestyrelse, jf. Dagtilbudsloven. Stk. 2 En forældrebestyrelse består af:

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl Barnets Reform Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl 1 Program Introduktion til barnets reform Forståelsesramme Udvalgte bestemmelser fra barnets reform i lov om social service Hvad mon ændringerne

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje af Langeland Dagpleje 1 Indholdsfortegnelse Personale:... 3 Historie:... 3 Geografi:... 3 Målgruppe:... 3 Åbningstider:... 3 Rådhusets åbningstider:... 3 Takst:... 3 Organisatorisk og politisk placering

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN 2 Forord FORORD Folkeskolen er midt i en stor omstilling. Et af reformens centrale elementer

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

DAGTILBUD OG SKOLE. Delegationsplanen er opbygget med følgende kolonner: Sagsområde BY ØK BUU RNB A Lovgrundlag/administrationsgrundlag.

DAGTILBUD OG SKOLE. Delegationsplanen er opbygget med følgende kolonner: Sagsområde BY ØK BUU RNB A Lovgrundlag/administrationsgrundlag. Delegationsplanen er opbygget med følgende kolonner: Sagsområde En række kolonner for yråd, Økonomiudvalg, ørne- og ssudvalg, råd/nævn/bestyrelser samt Administrationen (her noteres, hvor kompetencen ligger)

Læs mere

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet Det bedste til de mindste Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet 01 Lad forældrene vælge det bedste til deres børn Liberal Alliance vil indføre et fritvalgsbevis og fuld

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Bestyrelsesarbejdet i kort version - Rammer, rettigheder og faldgruber

Bestyrelsesarbejdet i kort version - Rammer, rettigheder og faldgruber 1 Bestyrelsesarbejdet i kort version - Rammer, rettigheder og faldgruber Selvejende og Private institutioners Administrationsselskab Jernbane Allé 54 2720 Vanløse T: 38770738 /6171467 2 Bestyrelsesarbejdet

Læs mere

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011 Handicaprådet i torsdag d. 13. januar 1 REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 13. januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde...2 2. Høringssag - Revidering af Kvalitetsstandard

Læs mere

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af:

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af: Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. Materialet vil bestå

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Slagelse Kommune Sprogvurdering og sprogstimulering af tosprogede småbørn

Slagelse Kommune Sprogvurdering og sprogstimulering af tosprogede småbørn Slagelse Kommune Sprogvurdering og sprogstimulering af tosprogede småbørn Information til forældre Center for Dagtilbud Nordbycentret 2012 Sprogvurdering og sprogstimulering af tosprogede børn Hvorfor

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Ringsted Kommune, jf. Dagtilbudslovens 19 og 20. Børne- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

Appendiks til aftale om afbureaukratisering

Appendiks til aftale om afbureaukratisering Appendiks til aftale om afbureaukratisering Regelforenklinger på beskæftigelsesområdet Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre er enige om en gennemgribende forenkling af reglerne

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Retningslinjer for rullende skolestart i Vejle Kommune

Retningslinjer for rullende skolestart i Vejle Kommune CPR/CVR: SVA RPOSTKA SSE:[4638] SVA REMNE :[13735] DE STINATION:[EBOK SKMDP RINT] POST:[B] FORM:[1 A lm brev duplex S/H] DIALOG[1] Retningslinjer for rullende skolestart i Vejle Kommune Vejle Kommunes

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6.

STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6. STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6.juni 2007) - Formål - Målgruppe/funktionsniveau, aldersgrænse - Uddannelsesplan

Læs mere

Sådan klager du over ulovlig praksis

Sådan klager du over ulovlig praksis Sådan klager du over ulovlig praksis - hvilke muligheder har du? Hvis man som socialrådgiver bliver direkte eller indirekte pålagt at arbejde i modstrid med loven eller på kanten af denne, vil det være

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Job og Aktiv Dato: 1. oktober 2012 Sagsid.: std Version nr.: 6 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Optagelsesregler... 2 Opgaven / kvalitetskrav... 3 Underretningspligt... 3 Støtteressourcer...

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 29. oktober 2014 Bostøtte korpset Leder Mette Raabjerg Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere