Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009"

Transkript

1 Mere tid til velfærd Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner Oktober 2009 Regeringen

2 Indhold

3 Forord Mindre tid på administration mere tid til mennesker Regeringen fremlægger hermed sin plan for, hvordan vi får en offentlig sektor med mindre bureaukrati. Planen giver kommuner, regioner og de offentlige ledere og ansatte, der er tættest på borgerne, større frihed til selv at beslutte, hvordan opgaverne løses. Planen betyder også, at medarbejdere i kommuner og regioner aflastes for administrative opgaver for knap 900 mio. kr., så de i stedet kan koncentrere sig om kerneopgaverne. Planen indeholder 105 forenklingsforslag på de store velfærdsområder folkeskolen, dagtilbud, arbejdet med udsatte børn og unge, ældre, handicapområdet, integrations- og udlændingeområdet samt sundhedssektoren. De mange forslag er resultatet af en lang proces. Flere tusinde offentlige ledere og medarbejdere i kommuner og regioner har medvirket i en omfattende kortlægning af, hvordan de bruger deres arbejdstid, og er kommet med forslag til, hvordan reglerne kan forenkles. Konklusionen har været klar: På en række områder kan vi få endnu mere kvalitet, hvis vi forenkler reglerne. En mere enkel offentlig sektor med færre krav, regler og indberetninger vil få betydning for mange menneskers hverdag. Det gælder de offentlige ledere, som vil få større muligheder for at træffe beslutninger selv. Det gælder de ansatte, som vil opleve, at de kan bruge mere tid på de kerneopgaver, som de brænder for. Og det gælder dem, som det i sidste ende handler om de ældre, de syge, børnene og de svage, som har brug for en smidig og vel fungerende offentlig sektor. Nogle af de 105 forenklingsforslag vil blive gennemført administrativt, mens andre skal gennemføres som lovændringer i det kommende folketingsår. Regeringen håber, at Folketingets partier vil være med til at sikre, at planen kan blive ført ud i livet til gavn for både medarbejdere og borgere. Regeringen

4 Om planen Ledere og medarbejdere i kommuner og regioner har bidraget Forslagene i denne plan er blevet til på baggrund af et omfattende arbejde med at identificere regler, der kan forenkles. Det er sket med udgangspunkt i med arbejdernes erfaringer. I alt har mere end ledere og medarbejdere i institutioner og forvaltninger landet over deltaget. Diskussionerne er foregået i workshops, fokusgrupper og på konferencer. Herudover er der blevet gennemført en omfattende kortlægning af, hvor meget tid medarbejderne typisk bruger på forskellige opgaver. Kortlægningen har også været med til at vise, hvordan medarbejderne oplever de forskellige opgaver, der kendetegner deres hverdag Som noget nyt har institutioner og private leverandører også fået en såkaldt udfordringsret. Det betyder, at de har mulighed for at søge om på forsøgsbasis at blive fritaget for nogle af de gældende statslige, lokale og overenskomstmæssige regler. I juli 2009 blev de første dispensa tioner fra statslige regler givet. Der er foreløbig givet tilladelse til at igangsætte forsøg i 55 kommuner og 2 regioner. Det er fortsat muligt at søge om dispensation. Initiativerne i planen vil give kommuner og regioner bedre muligheder for at prioritere ressourcerne lokalt. I alt vil forenklingen af de statslige regler frigøre knap 900 millioner kroner, som kommuner og regioner kan omprioritere til mere velfærd. Mere tid til velfærd Initiativerne i planen vil gøre det muligt for kommunerne og regionerne at omprioritere knap 900 millioner kroner årligt fra Det svarer samlet set til ca. 3 millioner timer. Dermed får kommuner, regioner og institutioner større frihed til at tilrettelægge opgaverne, så der bliver mere tid til velfærd. Område Frigjorte ressourcer i timer i mio. kr. Folkeskolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning Dagtilbud Udsatte børn og unge Ældre Handicap Andre initiativer på det sociale område Integration Sundhed Øvrige initiativer I alt MERE TID TIL VELFÆRD

5 Sådan er initiativerne blevet til En bred scanning Ledere og medarbejdere i kommuner og regioner har i fokusgrupper, interviews og konferencer identificeret statslige regler, som de i dagligdagen oplever som unødigt bureaukratiske eller administrativt tunge. Dyberegående analyser På baggrund af scanningerne er der gennemført dyberegående analyser på udvalgte områder. Medarbejdere og ledere har deltaget i workshops, hvor de er kommet med forslag til, hvordan reglerne kan forenkles. Kortlægning og måling af udvalgte medarbejderes administrative opgaver Regeringen har i samarbejde med KL og Danske Regioner gennemført en kortlægning af, hvor meget tid udvalgte medarbejdergrupper bruger på forskellige opgaver. Kortlægningen har også vist, hvordan medarbejderne oplever de forskellige opgaver. Udfordringsret Institutioner, der leverer offentlig service, har fået en såkaldt udfordringsret. Det betyder, at de kan søge om på forsøgsbasis at blive fritaget fra gældende statslige, lokale eller overenskomstmæssige regler. Forsøgene skal vise, hvordan man kan gøre tingene på nye måder i den offentlige sektor. MERE TID TIL VELFÆRD 3

6 Projekt på beskæftigelsesområdet viser vejen Regeringen og KL igangsatte i 2007 en afbureaukrati sering af indsatsen i jobcentrene. Projektet har givet jobcentrene mere tid til at gøre det, de er sat i verden for at hjælpe ledige i job. Gennem interviews, fokusgrupper og workshops fik medarbejdere og chefer i jobcentrene selv mulighed for at komme med forslag til forenklinger. Projektet har tjent som inspiration for forenklingsindsatsen på de øvrige områder, som præsenteres i denne plan. Projektet i jobcentrene har blandt andet ført til: 64 konkrete forenklingsinitiativer Der er gennemført en række forenklinger i form af præciseringer af reglerne og forbedringer af de it-systemer, der understøtter jobcentrenes arbejde. Forenkling af kommunernes sygeopfølgning Refusionsbestemmelserne i sygedagpengeloven er blevet forenklet. Kommunernes kontakt med sygemeldte er harmoniseret med de andre målgrupper i jobcentret, og tidsforbruget på klagesager er reduceret. Forenkling af sanktionsområdet Sanktionsreglerne for kontanthjælps-, starthjælpsog introduktionsydelsesmodtagere er forenklet. Alle målgrupper sanktioneres fremover efter ens principper. Reglerne er lettere at overskue for medarbejderne, og borgerne har lettere ved at gennemskue sammenhængen mellem forsømmelse og sanktion. Forenkling af jobcentrenes modtagelse Kravet om, at jobcentrene foretager en samlet vurdering af kontant- og starthjælpsmodtagere ved første samtale, er afskaffet. Desuden er der skabt mulighed for, at jobcentret kan indkalde borgere til CV-samtale meget tidligt i forløbet. Forenkling af ungereglerne Unge-målgrupperne er reduceret fra ti til fire, og reglerne er nu generelt lettere at forstå for de unge og jobcentrenes medarbejdere. Der er indført frit redskabsvalg, så aktiveringstilbud kan skræddersys til den enkelte unge. Samtidig sikrer reglerne, at der er særligt fokus på, at unge får en uddannelse. 4 MERE TID TIL VELFÆRD

7 MERE TID TIL VELFÆRD 5

8 Regeringens initiativer Kapitel 1 Folkeskolen 8 1. Forsøg med elevplaner Forsøg med kvalitetsrapporter Friere rammer for holddannelse Afskaffelse af loft for daglig undervisningstid Større frihed i forhold til udbud af valgfag Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin Øget fleksibilitet i reglerne om uddannelses - kvalifikationer i folkeskolens indskoling Alternativ tilrettelæggelse af afgangsprøver Bedre muligheder for fælles ledelse Enklere opfølgning på fravær Præcisering af reglerne om pædagogisk råd Generel forenkling af indberetningskrav Udskydelse af fristen for beslutning om skolenedlæggelse Kortere sagsbehandlingstid for klager Enklere regler for valg til skolebestyrelsen Opdatering af SkoleIntra Enklere krav til legepladser Enklere håndhævelse af arbejdsmiljøregler Forenkling af bekendtgørelser og vejledninger på folkeskoleområdet Bedre information om orienteringspligt efter forældreansvarsloven Bedre vejledning om videregivelse af personoplysninger/tavshedspligt 16 Ungdommens Uddannelsesvejledning Bedre adgang til data Bedre sammenhæng i mentorordninger Mere enkel udveksling af personfølsomme oplysninger Uddannelsesplan tilpasning til ungdomsuddannelser Bedre overgang fra 9./10. klasse til ungdoms uddannelserne 18 Kapitel 2 Dagtilbud Enklere krav til pædagogiske læreplaner Enklere regler for børnemiljøvurdering Målrettede sprogvurderinger Enklere procedure for fastlæggelse af lukkedage Mere fleksible regler for gæstedagpleje Bedre vilkår for dagplejere 24 Kapitel 3 Udsatte børn og unge Færre krav til socialfaglige undersøgelser Færre krav til handleplaner Færre indberetninger til Anbringelsesstatistikken Afskaffelse af kravet om udarbejdelse af sammenhængende børnepolitik og sagsbehandlingsstandarder Enklere regler for godkendelse og tilsyn med anbringelsessteder Enklere regler for beregning af forældres egenbetaling Klare regler for fagpersoners videregivelse af personoplysninger Bedre it-understøttelse på udsatte børn og unge-området Færre krav til indstillinger til børn og unge-udvalget Afskaffelse af kravet om nedsættelse af en tværfaglig gruppe Enklere regler for kontaktperson og personlig rådgiver Mere fleksible regler for afgørelser om samvær 33 Kapitel 4 Ældre Plejeplaner gøres frivillige Enklere regler for visitation på ældreområdet Frivilligt at gennemføre forebyggende hjemmebesøg Enklere regler for tilsyn på ældreområdet Frivilligt at oprette ældreråd Frivilligt at oprette bruger- og pårørenderåd Nedlæggelse af klageråd Frivilligt at opkræve betaling for midlertidig hjemmehjælp 41 Kapitel 5 Handicap Enklere regler for dækning af merudgifter Enklere regler for støtte til handicapbiler Målrettet brug af socialfaglige undersøgelser ved børn med handicap Enklere regler om hjemmetræning og særlige dagtilbud Bedre it-understøttelse på handicapområdet Ophævelse af krav om kvalitetsstandarder for længerevarende botilbud Enklere regler for hjælp ved udlandsrejse Bedre vejledning om reglerne for støtte til forbrugsgoder 48 6 MERE TID TIL VELFÆRD

9 Kapitel 6 Andre initiativer på det sociale område Enklere regler for udveksling af personoplysninger Enklere regler for befordring Afskaffelse af indberetningerne til Det Centrale Informations- og Analysesystem (CIAS) Sammenlægning af indberetningerne på stofmisbrugsområdet Forbedring af Tilbudsportalen Enklere regler for botilbud Enklere regler for godkendelse af private botilbud Sammenskrivning af vejledninger 53 Kapitel 7 Integration Mere målrettet opfølgning på integrationskontrakten Bedre skabelon for integrationskontrakten Bedre understøttelse af den afsluttende status for introduktionsprogrammet Enklere håndtering af udgifter ved deltagelse i introduktionsprogrammet Mere målrettet fraværsregistrering Frivilligt at udarbejde individuelle læringsplaner Afskaffelse af gebyr for danskuddannelse Forenkling af administrationen af sikkerhedsstillelser Forenkling af integrationslovens snitflader med beskæftigelseslovgivningen Bedre tid til modtagelse af flygtninge i kommunerne Mere enkel vejledning af udenlandske studerende Enklere modtagelse og registrering af oplysninger i sager om boligplacering Bedre samspil mellem integrationskontrakten og jobplanen Mere enkel kontrol af billedlegitimation ved de afsluttende danskprøver Nemmere indberetning og udveksling af data på danskuddannelsesområdet 61 Kapitel 8 Sundhed Én fælles patientjournal Enklere bivirkningsrapportering Enklere registrering af ulykker Enklere registrering af patientforløb på kræftområdet Enklere registrering af brug af tvang i psykiatrien Sanering af registreringskrav Målrettet kontaktpersonordning Enklere regler og vejledning for registrering af fysioterapi Nemmere administration af hygiejneregler Enklere og mere ens indberetning af ventetider Bedre registreringsvejledning Koordineret tilsyn i psykiatrien Koordineret opgørelse af centrale nøgletal Nemmere henvisning til privathospitaler 71 Kapitel 9 Øvrige initiativer Offentliggørelse af kommunale oplysninger på nettet Elektronisk udsendelse til kommunalbestyrelsen Afskaffelse af krav om dispensation ved indkaldelse af stedfortræder til kommunalbestyrelsen Digitalisering af VEU-godtgørelse Afskaffelse af bestemmelse om EGU-praktikelever i virksomheder Lønbarrierer for EGU-elever fjernes Forenkling af folkeoplysningslovens lokaletilskudsregler Mulighed for digital regnskabsaflæggelse 75 MERE TID TIL VELFÆRD 7

10 Folkeskolen 1 Kommunerne skal have større frihed til at målrette skoletilbuddene til de lokale behov. Lærere og skoleledere skal have mere tid til undervisning og pædagogisk ledelse. Det skal ske gennem forsøg med mere fleksibel brug af elevplaner og kvalitetsrapporter, mere frihed til at tilrettelægge undervisningen lokalt og bedre muligheder for fælles ledelse af flere skoler. Folkeskolen skal sikre, at alle elever opnår kundskaber og færdigheder, der forbereder dem til at uddanne sig videre og giver dem lyst til at lære mere. Samtidig skal skolen give alle elever en forståelse af, hvad det vil sige at leve i et frit og demokratisk samfund og give eleverne tillid til egne muligheder. Der er gennem de seneste år gjort meget for at styrke fagligheden i folkeskolen. Elevplaner og kvalitetsrapporter har bidraget til et øget fokus på skolernes resultater og den enkelte elevs faglige udbytte. Kommuner og skoler har gjort sig mange gode erfaringer med de nye redskaber. Regeringen ønsker derfor at give større frihed til, at man lokalt kan videreudvikle og forbedre de indførte værktøjer. Regeringen præsenterer her en række initiativer, der skal give kommunalbestyrelser og skoler større frihed til selv at prioritere, hvordan de vil tilrettelægge undervisningen og driften af skolerne. 8 MERE TID TIL VELFÆRD

11 Regeringens initiativer Mere tid til velfærd Folkeskolen 1. Forsøg med elevplaner 2. Forsøg med kvalitetsrapporter 3. Friere rammer for holddannelse 4. Afskaffelse af loft for daglig undervisningstid 5. Større frihed i forhold til udbud af valgfag 6. Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin 7. Øget fleksibilitet i reglerne om uddannelseskvalifikationer i folkeskolens indskoling 8. Alternativ tilrettelæggelse af afgangsprøver 9. Bedre muligheder for fælles ledelse 10. Enklere opfølgning på fravær 11. Præcisering af reglerne om pædagogisk råd 12. Generel forenkling af indberetningskrav 13. Udskydelse af fristen for beslutning om skolenedlæggelse 14. Kortere sagsbehandlingstid for klager 15. Enklere regler for valg til skolebestyrelsen 16. Opdatering af SkoleIntra 17. Enklere krav til legepladser 18. Enklere håndhævelse af arbejdsmiljøregler 19. Forenkling af bekendtgørelser og vejledninger på folkeskoleområdet 20. Bedre information om orienteringspligt efter forældre ansvarsloven 21. Bedre vejledning om videregivelse af personoplysninger/tavshedspligt Ungdommens Uddannelsesvejledning 1. Bedre adgang til data 2. Bedre sammenhæng i mentorordninger 3. Mere enkel udveksling af personfølsomme oplysninger 4. Uddannelsesplan tilpasning til ungdomsuddannelser 5. Bedre overgang fra 9./10. klasse til ungdomsuddannelserne Initiativerne på folkeskole- og vejledningsområdet vil gøre det muligt for kommunerne at omprioritere ca. 212 millioner kroner. Det svarer samlet set til ca timer, eller til at der kan gives ca ekstra under visningstimer i folkeskolen. Dermed får kommuner og skoler større frihed til at tilrettelægge opgaverne, så der bliver mere tid til velfærd. Initiativ Forsøg med elevplaner Forsøg med kvalitetsrapporter Fælles ledelse Friere rammer for holddannelse Ungdommens Uddannelsesvejledning Øvrige initiativer I alt Frigjorte ressourcer 23 mio. kr. 14 mio. kr. 74 mio. kr. 81 mio. kr. 3 mio. kr. 17 mio. kr. 212 mio. kr. MERE TID TIL VELFÆRD 9

12 Folkeskolen Initiativ 1 Forsøg med elevplaner Siden 1. august 2006 har det været et krav, at lærerne udarbejder skriftlige elevplaner mindst én gang om året. Elevplanen udarbejdes i alle fag og for hver enkelt elev. Planen er et samarbejdsværktøj mellem lærere, elever og forældre og skal være med til at sikre den enkelte elevs faglige udbytte af undervisningen. Erfaringerne viser, at elevplanerne fungerer som et godt samarbejdsredskab, og at lærere, forældre og elever har taget elevplanerne til sig. Det har dog også været anført, at det for den enkelte elev ikke altid er relevant at omtale alle fag. Mange skoler har derfor efterlyst bedre muligheder for selv at afgøre, hvilke fag der er væsentlige at medtage i elevplanen. Det kan fx være fag, hvor der har været en særlig udvikling, eller hvor der har været problemer. Regeringen vil via udfordringsretten give skoler mulighed for at afprøve andre måder at arbejde med elevplaner på. Skoler kan frem til udgangen af 2011 blive fritaget for kravet om, at alle fag skal omtales i hver enkelt elevs elevplan, hvis de søger om det. I stedet kan lærerne fra gang til gang vurdere, hvilke fag der ud fra en helhedsvurdering af den enkelte elev er væsentlige at omtale. En række kommuner og skoler har allerede søgt om dispensation fra kravene til elevplaner. I juli 2009 fik 172 skoler lov til at gå i gang med forsøgene. For søgene afsluttes i 2011, hvor de vil blive evalueret. På baggrund af de indhøstede erfaringer tager regeringen stilling til, hvordan reglerne om elevplaner kan forenkles. Initiativ 2 Forsøg med kvalitetsrapporter Det er kommunerne, der har ansvaret for at sikre det faglige niveau i folkeskolen. Den enkelte kommune skal hvert år udarbejde en kvalitetsrapport, der beskriver det faglige niveau på kommunens skoler og eventuelle tiltag, der sættes i gang for at forbedre det faglige niveau. Kvalitetsrapporten er kommunens redskab til at sikre overblik og udvikling på folkeskoleområdet. Den styrker dialogen med skolerne og giver mulighed for arbejde med kvaliteten lokalt. Kommunerne har taget kvalitetsrapporten til sig som styringsredskab. Flere kommuner ønsker nu at arbejde med kvalitetsrapporten på nye måder, som er målrettet den øvrige kvalitetsopfølgning i kommunen. Regeringen vil give kommunerne mulighed for at afprøve andre måder at arbejde med kvalitetsrapporter på. Kommunerne kan frem til udgangen af 2011 blive fri taget fra nogle af de mere specifikke krav til informa tioner, der skal indgå i kvalitetsrapporterne, hvis de søger om det. Kommunerne vil også få mulighed for at udarbejde kvalitetsrapporter hvert andet år i stedet for hvert år. Dispensationerne gives som led i udfordringsretten. En række kommuner og skoler har allerede søgt om dispensation fra kravene til kvalitetsrapporter. Kommuner, ledere og medarbejdere har bidraget Kommuner, ledere og medarbejdere landet over har bidraget med forslag til, hvordan reglerne i folkeskolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning kan forenkles, så der bliver mere tid til velfærd. Ca ledere, lærere, vejledere og medarbejdere i de kommunale skoleforvaltninger har deltaget i spørge skemaundersøgelser, interviews, fokusgrupper og konferencer. I juli fik 314 skoler og 5 specialtilbud lov til at gå i gang med forsøgene. Forsøgene afsluttes i 2011, hvor de vil blive evalueret. På baggrund af de indhøstede erfaringer tager regeringen stilling til, hvordan reglerne om kvalitets rapporter kan forenkles. 10 MERE TID TIL VELFÆRD

13 MERE TID TIL VELFÆRD 11

14 Folkeskolen Regeringen vil give kommuner og skoler større frihed til selv at prioritere, hvordan de vil tilrettelægge undervisningen. Der skal være friere rammere for, hvordan skoleforløbet bliver tilrettelagt, fx hvilke fag der må udbydes og hvornår. Der skal også være færre krav til holddannelse og bedre muligheder for sam arbejde mellem lærere og pædagoger på de små klassetrin. Initiativ 3 Friere rammer for holddannelse Folkeskoleloven giver mulighed for at undervise i hold enten inden for den enkelte klasse eller på tværs af klasser og klassetrin. I børnehaveklassen og på klassetrin er der dog nogle begrænsninger for holddannelsen. Blandt andet må holddannelsen kun omfatte dele af det enkelte fags stofområder. Regeringen vil forenkle betingelserne for at gøre brug af hold i undervisningen. Det skal sikre øget og mere fleksibel brug af holddannelse på klassetrin, ligesom det i dag er muligt på klassetrin. Klassen vil fortsat være om drejningspunktet for undervisningen. Initiativ 4 Afskaffelse af loft for undervisningstid Den højeste daglige undervisningstid for børnehaveklassen og klassetrin er i dag seks timer. Der er gode erfaringer med forsøg, hvor skoledagene har været længere end seks timer. En længere skoledag giver rum for ikke-fagopdelte forløb med vægt på praktiske gøremål, en mere legende undervisning og plads til, at eleverne mere frit kan vælge aktiviteter. Regeringen foreslår, at reglen om en maksimal undervisningstid i børnehaveklassen og klassetrin ophæves, så kommunerne får frihed til også på disse klassetrin at give det antal undervisningstimer, der lokalt vurderes at være optimalt. 12 MERE TID TIL VELFÆRD

15 Initiativ 5 Større frihed i forhold til udbud af valgfag Kommuner og skoler skal have bedre muligheder for at beslutte, hvilke fag der skal udbydes som valgfag og på hvilke klassetrin. Regeringen foreslår at udvide mulighederne for at udbyde valgfag, så kommunerne og skolerne også får mulighed for at udbyde valgfag, der ikke er praktisk og kunstnerisk betonede. Det skal også være muligt at udbyde valgfag før 8. klasse. Initiativ 6 Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin For at øge kommunernes muligheder for selv at tilrettelægge undervisningen og optimere elevernes udbytte foreslår regeringen, at der gives mulighed for at påbegynde undervisningen i folkeskolens fag tidligere, end det er muligt i dag. Fx vil kommunerne herefter kunne tilbyde undervisning i engelsk allerede fra 1. klasse. Initiativ 7 Øget fleksibilitet i reglerne om uddannelseskvalifikationer i folkeskolens indskoling Kommuner og skoler skal have mere frihed til at anvende personale med forskellige uddannelseskvalifikationer i børnehaveklassen og på klassetrin. Det skal være muligt for pædagoguddannet personale fra skolefritidsordningen at indgå i samarbejdet med børnehaveklasselederen og lærerne om undervisningen. Tilsvarende skal lærere kunne undervise i børnehaveklassen. Regeringen foreslår, at reglerne ændres, så kommuner og skoler får større mulighed for at bruge lærere til undervisning i børnehaveklassen og pædagoger til undervisning i klasse. Initiativ 8 Alternativ tilrettelæggelse af afgangsprøver Regeringen har åbnet for forsøg med alternativ tilrettelæggelse af visse af folkeskolens afgangsprøver. Det gælder fx en fælles naturfagsprøve. På baggrund af evalueringen af de igangsatte forsøg vil regeringen overveje, om der skal foretages permanente ændringer af prøverne. Tal på den danske folkeskole I den danske folkeskole arbejder ca lærere og børnehaveklasseledere. De har dagligt ansvaret for ca børn. Udgifterne til folkeskolen i Danmark udgjorde i 2008 ca. 36,3 mia. kr. Kilde: UNI-C og Danmarks Statistik. MERE TID TIL VELFÆRD 13

16 Folkeskolen Initiativ 9 Bedre muligheder for fælles ledelse på folkeskoleområdet Kommunerne skal have mulighed for at tilpasse skolestrukturen til lokale forhold. Regeringen foreslår derfor at give kommunerne mulighed for: 1) At etablere fælles ledelse af flere skoler 2) At etablere fælles ledelse af folkeskoler og dagtilbud 3) At integrere folkebibliotek og skolebibliotek Fælles ledelse kan være med til at sikre bedre udnyttelse af de økonomiske ressourcer, personale, bygninger mv. Mere frihed i ledelsesstrukturen vil også frigøre ressourcer fra dobbeltadministration og give bedre muligheder for at bevare små skoler og dagtilbud i landdistrikter. Kommunerne vil fortsat skulle sikre forældrenes indflydelse. Enten i en særskilt skolebestyrelse for den enkelte skole eller i en fælles skolebestyrelse. I forældrebestyrelser for skoler og dagtilbud under fælles ledelse skal forældre fra både skolen og dagtilbuddet være repræsenteret. Integrerede skole- og folkebiblioteker betyder blandt andet, at det bliver lettere for skolerne at få opdaterede bogsamlinger på skolebibliotekerne. Det kan også medvirke til, at det bliver muligt at fastholde det lokale bibliotek. Initiativ 10 Enklere opfølgning på fravær Regeringen vil ophæve kravet om, at skolerne skal indsende fraværslister til kommunen hver anden måned. Fremover kan skolerne nøjes med at registrere fraværet elektronisk. Initiativ 11 Præcisering af reglerne om pædagogisk råd Nogle skoleledere oplever reglerne om pædagogisk råd som en hindring for en fleksibel tilrettelæggelse af samarbejdet mellem ledelse og lærere. Regeringen vil udarbejde en vejledning, der præ ciserer reglerne for pædagogisk råd. Vejledningen skal gøre det klart, at de nuværende regler ikke lægger begrænsninger for, hvordan skolerne i øvrigt organiserer samarbejdet mellem ledelse og lærere. Initiativ 12 Generel forenkling af indberetningskrav Regeringen vil foretage en oprydning og forenkling af registreringskrav i folkeskolen. Samtidig skal udsendelse af spørgeskemaer koordineres bedre, så lærere og skoleledere ikke generes af dobbelte indsamlinger af den samme information. Det vil ske i samarbejde med kommunerne. Initiativ 13 Udskydelse af fristen for beslutning om skolenedlæggelse Beslutningen om en skolenedlæggelse skal i dag være truffet senest den 1. december, året inden skolen nedlægges. Det betyder, at skolerne har problemer med at fastholde elever og lærere i de måneder, der går indtil skolenedlæggelsen. Regeringen foreslår, at fristen udskydes til 1. marts samme år, som skolen nedlægges. Det giver bedre mulighed for at planlægge forløbet hen imod nedlæggelsen. Initiativ 14 Kortere sagsbehandlingstid for klager Når forældre klager til Klagenævnet for vidtgående specialundervisning, sender nævnet i dag klagerne til udtalelse i kommunen. Regeringen vil ændre reglerne, så forældrenes klager fremover indsendes gennem kommunen, frem for at de først skal indsendes til Klagenævnet for vidt gående specialundervisning. Det betyder, at sagbehandlingstiden bliver kortere. 14 MERE TID TIL VELFÆRD

17 Det bruger lærerne deres tid på Lærere og børnehaveklasseledere i folkeskolen bruger ca. halvdelen af deres tid direkte sammen med elever og forældre. Det gælder undervisning, afholdelse af forældre- møder mv. Ca. 41 pct. af tiden bruges på opgaver, som understøtter arbejdet med eleverne. Det kan fx være forberedelse af undervisningen og planlægning af prøver. Understøttende opgaver 41 pct. Tid med elever 49 pct. Forberedelse af undervisning mv. 19 pct. Møder på skolen og med kommunen 6 pct. Planlægning og opfølgning på fx prøver 5 pct. Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen 2 pct. Skole-hjem-opgaver 2 pct. Øvrige understøttende opgaver 7 pct. Andre opgaver 9 pct. Kilde: Kortlægning og måling af administrative opgaver på folkeskoleområdet, Rambøll, 2009 MERE TID TIL VELFÆRD 15

18 Folkeskolen Initiativ 15 Enklere regler for valg til skolebestyrelsen I dag vælges forældrerepræsentanterne til skolebestyrelsen ved valg, der er omfattet af meget detaljerede regler. Reglerne svarer i høj grad til de regler, der gælder for valg til kommunalbestyrelsen. Fx skal kandidater opstilles på særlige opstillingsmøder. Regeringen vil ændre reglerne for valg til skolebestyrelsen, så det bliver mere enkelt at opstille kandidater og afholde valg. Det skal blandt andet være muligt at opstille kandidater på et forældremøde. Initiativ 16 Opdatering af SkoleIntra SkoleIntra er et it-system, der blandt andet bruges som fælles intranet for lærere, elever og forældre. Ca folkeskoler, specialskoler og kommunale ungdomsskoler anvender systemet. I november 2009 og april 2010 vil der blive foretaget større opgraderinger af SkoleIntra. Opgraderingerne vil gøre udveksling af data med andre systemer nemmere. Initiativ 17 Enklere krav til legepladser Kravene til legepladser er omfattende, og det kan virke uoverskueligt at skulle sætte sig ind i alle de krav, der stilles. Det kan vanskeliggøre kommunernes tilsynsopgave. Regeringen vil derfor afklare mulighederne for forenkling af reglerne, så kommunernes tilsynsopgave lettes. Initiativ 18 Enklere håndhævelse af arbejdsmiljøregler Arbejdsmiljøreglerne kan gøre det svært at indrette sig på måder, der fx imødekommer nye undervisningsmetoder. Regeringen vil afklare mulighederne for forenkling af lovgivningen eller af praksis for arbejdsmiljøvurderinger. Initiativ 19 Forenkling af bekendtgørelser og vejledninger på folkeskoleområdet Folkeskolen er reguleret af en lang række bekendtgørelser, vejledninger m.m. For mange ansatte på skoler og i kommuner kan det være vanskeligt og tidskrævende at orientere sig i de mange regler, der gælder for folkeskolerne. Regeringen vil gennemgå bekendtgørelser og vejledninger m.m. på folkeskoleområdet for at finde regler, der kan forenkles eller helt afskaffes. Initiativ 20 Bedre information om orienteringspligt efter forældreansvarsloven For at give skoleledere og lærere i folkeskolen bedre redskaber til at håndtere orienteringspligten over for forældre, der ikke har forældremyndigheden, vil der blive udarbejdet et informationsmateriale, der gør det klart, hvordan reglerne skal fortolkes. Initiativ 21 Bedre vejledning om videregivelse af personoplysninger/tavshedspligt For at gøre det lettere at navigere i den ofte komplekse lovgivning om videregivelse af personoplysninger og tavshedspligt vil der blive udgivet et inspirationsmateriale rettet mod kommunerne. 16 MERE TID TIL VELFÆRD

19 MERE TID TIL VELFÆRD 17

20 Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) tilbyder uddannelses- og erhvervsvejledning til elever i folkeskolen fra 6. klasse til 10. klasse. Efter folkeskolen vejleder Ungdommens Uddannelsesvejledning unge under 25 år, som ikke er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse. Ungdommens Uddannelsesvejledning er organiseret i 45 UU-centre på landsplan med i alt cirka medarbejdere. De fleste centre drives i et samarbejde mellem flere kommuner. Initiativ 1 Bedre adgang til data Det skal være lettere for UU-centrene at identificere de unge under 25, som ikke er i gang med en ungdomsuddannelse. Regeringen vil give UU-centrene bedre adgang til eksterne data. Centrene skal fx kunne se, om en ung modtager SU eller har anden indkomst. Initiativ 2 Bedre sammenhæng i mentorordninger Regeringen vil skabe mulighed for et øget samarbejde mellem de kommunale mentorer i UU-centrene og mentorerne på fx ungdomsuddannelserne. Regeringen forslår, at kommunerne gives større frihed til at anvende mentorer på tværs af ordninger, uddannelser og klassetrin. Det betyder, at unge kan få mentorer i fx 10. klasse og i gymnasiet. Initiativ 3 Mere enkel udveksling af personfølsomme oplysninger Der er uklarhed om, hvilke oplysninger om den enkelte unge der kan udveksles mellem fx skoler og UU-centre. Det betyder, at vejlederne ofte må indlede vejledningsforløb med at indhente samtykkeerklæringer fra de unge og deres forældre også i de tilfælde, hvor det ikke er påkrævet. Regeringen vil i samarbejde med kommunerne udarbejde en vejledning om udveksling af personfølsomme oplysninger. Initiativ 4 Uddannelsesplan tilpasning til ungdomsuddannelser For at forberede den enkelte elev på at vælge ungdomsuddannelse skal alle elever i folkeskolen have en uddannelsesplan. Planen sendes til den ung domsuddannelse, som den unge begynder på efter folkeskolen. Kravene til de oplysninger, der skal indgå i uddannelsesplanerne, er i dag meget omfattende og ikke altid relevante for modtagerne. Regeringen vil gøre uddannelsesplanerne enklere og tilpasse dem til de enkelte ungdomsuddannelser. Initiativ 5 Bedre overgang fra 9./10. klasse til ungdomsuddannelserne Det skal være lettere for vejlederne at følge de unge i overgangen fra folkeskolen til ungdomsuddannelserne. Regeringen vil udvide vejledernes mulighed for at blive orienteret om, hvad der sker med den unge i perioden efter han/hun tilmelder sig et uddannelsesforløb og frem til den forventede påbegyndelse af ungdoms uddannelsen. 18 MERE TID TIL VELFÆRD

Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om afbureaukratisering i kommuner og regioner

Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om afbureaukratisering i kommuner og regioner Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om afbureaukratisering i kommuner og regioner Afbureaukratisering af statslige regler og dokumentationskrav kan frigøre ressourcer i kommuner

Læs mere

Status for forenklingsinitiativerne i Mere tid til velfærd

Status for forenklingsinitiativerne i Mere tid til velfærd Gennemført () Dagtilbud 1 Enklere krav til pædagogiske læreplaner 2 Enklere regler for børnemiljøvurdering Lov nr. 630 af d. 11. juni 2010 om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn

Læs mere

Fakta om undersøgelsen af plejeboliger

Fakta om undersøgelsen af plejeboliger Fakta om undersøgelsen af plejeboliger Målingen af administrative opgaver i plejeboliger viser, at den største gruppe ansatte social- og sundhedshjælpere bruger 71 pct. af deres tid på direkte brugerrettede

Læs mere

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen:

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen: Bilag 2 Hovedpunkter i anbringelsesreformen: 1. Tidlig og sammenhængende indsats. Forebyggelse og en tidlig indsats er af afgørende betydning for at sikre udsatte børn og unge en god opvækst. Anbringelsesreformen

Læs mere

Folkeskolereformen - fokus på faglighed

Folkeskolereformen - fokus på faglighed Folkeskolereformen - fokus på faglighed Hvorfor en folkeskolereform Folkeskolen anno 2013.intellektuel og uddannelsesmæssig armod, Politikken Fokus på bedre uddannelse og bedre udnyttelse af skattekronerne,

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Ophævelse af

Læs mere

Indstilling. Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin samt adgang for lærere til at varetage undervisningsopgaver i børnehaveklassen

Indstilling. Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin samt adgang for lærere til at varetage undervisningsopgaver i børnehaveklassen Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 15. september 2011 Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin samt adgang for lærere til at varetage undervisningsopgaver i børnehaveklassen

Læs mere

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING Side 1 af 22 SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING Lov nr. 630, Gældende pr. 1. juli 2010 Noter til powerpointpræsentation NOTER TIL PPT 2 3. Behandling, vedtaget den 4. juni 2010 se bilag L 176 Forslag til

Læs mere

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt.

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt. Moderniseringsaftalen Som led i økonomiforhandlingerne for 2013 er der aftalt en Moderniseringsaftale for 2013 og 2014. Moderniseringsaftalen har til formål at frigøre ressourcer til den borgernære service

Læs mere

BUDGET SOCIALUDVALGET Side: 1 AFBUREAUKRATISERING Dato:

BUDGET SOCIALUDVALGET Side: 1 AFBUREAUKRATISERING Dato: SOCIALUDVALGET Side: 1 Bemærkninger vedr. afbureaukratiseringsforslagene: 1. Plejeplaner gøres frivillige Regeringens Forslag: Siden 2002 har det været et krav, at alle beboere i plejecentre skal have

Læs mere

RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017

RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017 RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER Om undersøgelsen Undersøgelse blandt de kommunale skoleforvaltninger Gennemført marts-april

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL!

Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL! Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL! Regelforenkling med større frihed til kommuner og skoler Forenkling af elevplanerne Forenkling af Fælles Mål Enklere styring af timetallet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven 2012/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 078.48L.391 Fremsat den 25. oktober 2012

Læs mere

Afbureaukratisering af ungereglerne på beskæftigelsesområdet

Afbureaukratisering af ungereglerne på beskæftigelsesområdet NOTAT 13. juni 2008 Afbureaukratisering af ungereglerne på beskæftigelsesområdet Baggrund for afbureaukratiseringen Reglerne på beskæftigelsesområdet er over mange år blevet ændret og justeret gennem politiske

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Dagtilbudsloven er vedtaget den 24. maj 2007. Loven samler for første gang reglerne om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. i en

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering 1 Indholdsfortegnelse Mål og rammer: 3 Formål med Sprogvurderingen... 3 Sprogvurderingen i praksis.. 3 Materialet fra Socialministeriet

Læs mere

Et fagligt løft af folkeskolen

Et fagligt løft af folkeskolen Et fagligt løft af folkeskolen 1 Hvorfor er der behov for en reform af folkeskolen? Folkeskolen står over for en række udfordringer: Formår ikke at bryde den negative sociale arv For mange forlader skolen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Herved bekendtgøres lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, lovbekendtgørelse nr. 314 af

Læs mere

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER August 2014 Børn og Unge 1 Lovgrundlaget SFO erne arbejder ud fra folkeskolelovens formålsparagraf, der gælder for folkeskolens samlede

Læs mere

Aktuel viden om integration, der lykkes

Aktuel viden om integration, der lykkes Aktuel viden om integration, der lykkes BKF Region Midtjylland og Foreningen af socialchefer Midtjylland Fredag 10. juni kl. 9.00 10.00 Mette Steen og Birgitte Bækgaard Side 1 Disposition 1. Den aktuelle

Læs mere

Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Med lovforslaget til dagtilbudsloven samles bestemmelserne om dagtilbud, fritidshjem,

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 22, stk. 6, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Tosprogede børn og unge i Nordfyns kommune. Definition af tosprogede

Tosprogede børn og unge i Nordfyns kommune. Definition af tosprogede Tosprogede børn og unge i Nordfyns kommune. Definition af tosprogede Tosprogsområdet er reguleret af folkeskoleloven og dagtilbudsloven. Undervisningsministeriet tager i sin praksis udgangspunkt i den

Læs mere

STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE. Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast)

STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE. Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast) STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast) Revideret 2016 Indhold Indledning...2 Målgruppe...2 Indsatser på dagtilbudsområdet...3

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Information om udfordringsretten I samarbejde med KL og Danske Regioner gennemfører regeringen nu en udfordringsret. Udfordringsretten betyder, at de

Læs mere

Retningslinjer på baggrund af dagtilbudsloven (se evt. lovteksten bagerst): Alle 3-årige børn, der ikke går i dagtilbud, skal sprogvurderes.

Retningslinjer på baggrund af dagtilbudsloven (se evt. lovteksten bagerst): Alle 3-årige børn, der ikke går i dagtilbud, skal sprogvurderes. Køge Kommunes mål og rammer for sprogvurderinger og den sprogunderstøttende indsats 2014 Her følger en plan for Køge Kommunes mål og rammer for sprogvurderinger og den efterfølgende sprogstøttende pædagogiske

Læs mere

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Notat Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Krav til sprogvurdering og sprogunderstøttende indsats Sprogvurderinger af 3-årige

Læs mere

Forligspartierne ønsker, at folkeskolens faglige niveau skal forbedres og har disse tre overordnede mål for folkeskolen:

Forligspartierne ønsker, at folkeskolens faglige niveau skal forbedres og har disse tre overordnede mål for folkeskolen: Aftalen mellem Regeringen, Venstre og DF om folkeskolen Regeringen, Venstre og DF har indgået en aftale om folkeskolen. Hvis de konservative siger ok til forliget, hvilket de indtil videre ikke har været

Læs mere

11. Forenkling på dagtilbudsområdet

11. Forenkling på dagtilbudsområdet Forenkling også et kommunalt ansvar 11. Forenkling på dagtilbudsområdet På dagtilbudsområdet er der mange små institutioner, hvilket er en udfordring, når mange administrative opgaver decentraliseres.

Læs mere

Kom i form med Barnets Reform. Barnets reform. v. Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen Jessie Brender Olesen, KL

Kom i form med Barnets Reform. Barnets reform. v. Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen Jessie Brender Olesen, KL Kom i form med Barnets Reform Barnets reform v. Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen Jessie Brender Olesen, KL Hvorfor Barnets Reform? Stor politisk bevågenhed Det koster mange penge Det griber

Læs mere

Den røde tråd i børn og unges liv

Den røde tråd i børn og unges liv Den røde tråd i børn og unges liv Bornholms Regionskommune 2016 Indhold Hvad er Den røde tråd?... 3 Hjernen og Hjertet... 3 Dialogværktøjet:... 3 Sprogvurdering:... 4 TOPI... 4 Overgang... 4 Overgangen

Læs mere

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD HVAD SIGER LOVEN? HVAD SIGER LOVEN? Som fagperson i Børne- Familieforvaltningen er der forskellige lovgivninger og bekendtgørelser, som danner rammen for indsatsen og vores samarbejde omkring børn og unge.

Læs mere

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Beskrivelse/ Indhold

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Beskrivelse/ Indhold Dagtilbudsloven Kompetenceplan for Børne- og Undervissudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Formål og ansvar 3 Kommunalbestyrelsen har ansvaret for dagtilbud n BilagØU_140120_pkt.10.03

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Dette notat giver en status på implementeringen herunder evaluering af pilotforsøgene (bilag 1).

Dette notat giver en status på implementeringen herunder evaluering af pilotforsøgene (bilag 1). KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Status på implementering af model for vidensoverdragelse Baggrund I Københavns Kommune gøres vidensoverdragelse

Læs mere

Status for udfordringsretten ultimo december 2013

Status for udfordringsretten ultimo december 2013 Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 50 Offentligt (01) Status for udfordringsretten ultimo december 2013 Resumé Denne status viser, at der i alt er modtaget 873 ansøgninger fra 94 kommuner og 4

Læs mere

Politik for folkeskolen. Blåvandshuk Kommune

Politik for folkeskolen. Blåvandshuk Kommune Politik for folkeskolen Blåvandshuk Kommune Januar 2001 Blåvandshuk Kommune: Politik for folkeskoleområdet 2001 2002 1. Generelle principper og målsætninger: Folkeskolen i Blåvandshuk Kommune skal indrettes

Læs mere

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 1. Mål for grundskoleindsatsen i 2011: 97 % af eleverne fra grundskolen eller 10 klasse bliver tilmeldt og påbegynder en ungdomsuddannelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 111 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.335.021 Fremsat den 29. januar 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

(Til samtlige kommuner m.fl.)

(Til samtlige kommuner m.fl.) SKR nr 9710 af 18/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 22. november 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-1085 Senere ændringer til forskriften Ingen Skrivelse

Læs mere

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 Landsbyordninger Dagtilbud-Børn juli 2011 INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 2 Indledning

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om fremme af frit valg for borgerne ved levering af serviceydelser i kommuner

Forslag. Lov om ophævelse af lov om fremme af frit valg for borgerne ved levering af serviceydelser i kommuner 2012/1 LSF 6 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. j.nr. 1207135 Fremsat den 3. oktober 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt.

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt. Punkt 16. Godkendelse af forslag stillet af Venstres byrådsgruppe om mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er tilstede i den fagdelte undervisning / flytning

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 L 96 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal 2015

Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal 2015 Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal 2015 Hvorfor er vejledende sagstal nødvendige Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal kan ses som en hjælp til at strukturere og normere arbejdspladsen

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Folkeskolereform. Et fagligt løft af folkeskolen

Folkeskolereform. Et fagligt løft af folkeskolen Folkeskolereform Et fagligt løft af folkeskolen 1 En længere og mere varieret skoledag Der indføres en skoleuge på: 30 timer for børnehaveklassen til 3. klasse, 33 timer for 4. til 6. klasse og 35 timer

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: Rita Pedersen Journalnr.: 09/22647

NOTAT. Sagsbeh.: Rita Pedersen Journalnr.: 09/22647 SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN NOTAT Emne: Udfordringer på Familie- og uddannelsesudvalgets område Til: Familie- og uddannelsesudvalget 13. januar 2010, pkt. 1. Dato: 2. januar 2010 Sagsbeh.: Rita Pedersen

Læs mere

Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008

Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008 Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 203 Offentligt Til Skoleforvaltninger Skoleledere m.fl. Ungdommens Uddannelsesvejledning Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008 Nedenfor

Læs mere

Bilag 21. Udmøntning af budgetreserver vedrørende moderniseringsaftalen budget Borgmesterens Afdeling. Kopi til.

Bilag 21. Udmøntning af budgetreserver vedrørende moderniseringsaftalen budget Borgmesterens Afdeling. Kopi til. Bilag 21 Emne Til Kopi til Udmøntning af budgetreserver vedrørende moderniseringsaftalen budget 2014-2017 Borgmesterens Afdeling Den 15. august 2013 Aarhus Kommune Børn og Unge Børn og Unge er af Borgmesterens

Læs mere

Resultatkontrakt for Næsby Skole

Resultatkontrakt for Næsby Skole Resultatkontrakt 2011-12 for Næsby Skole Odense Kommune - BUF - Skoleafdelingen 17.05.2011 dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Næsby - skole er indgået mellem Skoleafdelingen

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Kapitel 1: Indledning Det følger af folkeskolelovens 41, jf. lovbekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005, at kommunalbestyrelsen efter indhentet udtalelse

Læs mere

De iværksatte pilotprojekter i Roskilde Kommune har stadig stor relevans, da projekternes delelementer rummes inden for den indgåede aftale.

De iværksatte pilotprojekter i Roskilde Kommune har stadig stor relevans, da projekternes delelementer rummes inden for den indgåede aftale. Velfærd Sagsnr. 227538 Brevid. 1688028 Ref. LAFJ Dir. tlf. 46 31 41 15 larsfj@roskilde.dk NOTAT: Aftale: Et fagligt løft af folkeskolen 12. juni 2013 Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti har indgået

Læs mere

Ny struktur for dagtilbud og skoler

Ny struktur for dagtilbud og skoler FAQ 2 om: Ny struktur for dagtilbud og skoler Børne- og Kulturforvaltningen d. 7. december 2010 I anden halvdel af høringsperioden har Børne- og Kulturforvaltningen svaret på følgende spørgsmål: Dagtilbudsområdet

Læs mere

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende.

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende. Status på strategi for digital velfærd Regeringen, KL og Danske Regioner har offentliggjort Strategi for digital velfærd. Strategien lægger en forpligtende kurs for digitaliseringsarbejdet på velfærdsområderne.

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet

Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet Udarbejdet februar 2014 0 INDLEDNING Denne pjece er udarbejdet med henblik på at støtte og inspirere Kalundborg

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 22. oktober 2014 Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Børn og Unge fremsender hermed Børn og Unge-byrådets

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Til forældre og borgere Roskildemodellen Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Indhold Forord Forord side 2 Roskildemodellen stiller skarpt på børn og unge side 3 At

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Tidligere fremmedsprog

Tidligere fremmedsprog Tidligere fremmedsprog Almindelige bemærkninger til temaindgangen Tidligere fremmedsprog 2.1.1. Mere undervisning i fagene ( ) Undervisningen i fremmedsprog skal styrkes. Den stigende internationalisering

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge

Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge Den fulde tekst Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE

IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE 1 2 3 4 FORSLAG TIL HANDLINGER DER UNDERSTØTTER PRINCIPPERNE Udarbejd folder til forældre, der beskriver de gensidige

Læs mere

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Oplæg 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Hvad gennemgår vi? Den skærpede underretningspligt i SEL 153 SSD-samarbejdet i SEL 49a Hvis vi når det et par udvalgte ændringer fra Barnets Reform Hovedtræk af

Læs mere

Undervisning i fagene

Undervisning i fagene Undervisning i fagene Almindelige bemærkninger til lovændringer der vedrører undervisning i fagene 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne for 1.-9. klassetrin foreslås

Læs mere

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16 Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse Skoleåret 2015/16 Folkeskoleloven: 7 a. I 8. klasse skal eleverne deltage i introduktionskurser til ungdomsuddannelse,

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børneområdet Forslag nr. 1: Tilsynsbesøg i de enkelte institutioner ændres til hvert andet år 1. Beskrivelse af forslaget Dette forslag indebærer at tilsynsbesøg i de enkelte institutioner ændres fra at

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 839. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8,

Læs mere

Notat om delegation. Generelt om delegation

Notat om delegation. Generelt om delegation Departementet Afdelingen for Grundskole, Ungdoms- og Voksenuddannelser Notat om delegation Dette notat tager udgangspunkt i de beføjelser, der i folkeskoleloven udtrykkeligt er henlagt til kommunalbestyrelsen.

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012

Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012 Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012 Marts 2012 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Lovgivning...3 3. Formålet med indsatsen...3 4. Målgruppen...3

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

KL s høringssvar på ny lovgivning på dagtilbudsområdet september

KL s høringssvar på ny lovgivning på dagtilbudsområdet september Til Børne- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom og Thomas Rasmussen Holmens Kanal 22 1060 København K KL s høringssvar på ny lovgivning på dagtilbudsområdet september 2017 KL har den 21. september

Læs mere

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2016/17

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2016/17 Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse Skoleåret 2016/17 Folkeskoleloven: 7 a. I 8. klasse skal eleverne deltage i introduktionskurser til ungdomsuddannelse,

Læs mere

Retningslinje. for håndtering af bekymrende fravær

Retningslinje. for håndtering af bekymrende fravær Retningslinje for håndtering af bekymrende fravær Forskning viser, at uddannelse er en af de vigtigste parametre i forhold til at sikre alle lige muligheder i voksenlivet. Ud fra et princip om tidlig

Læs mere

Torsdag d. 7. november 2013

Torsdag d. 7. november 2013 Torsdag d. 7. november 2013 Nyt fra ministeriet klaus.fink@uvm.dk Side 1 Hvad viser dette? 1 2 3 klaus.fink@uvm.dk Side 2 Den mundtlige gruppeprøve Beskikkede censorer: Det er gået godt Men der er stadig

Læs mere

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE Hermed præsenteres et oplæg om folkeskole og dagtilbud (0 16 årige) i Viborg Kommune. Oplægget er udarbejdet af Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

Lovændringens overordnede indhold er at præcisere en række bestemmelser om ansvarsforholdene i folkeskolen.

Lovændringens overordnede indhold er at præcisere en række bestemmelser om ansvarsforholdene i folkeskolen. Ændringer af folkeskoleloven pr. 1.8.09 1. Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen mv. Undervisningsministeriet har foretaget en vurdering af behovet for at præcisere bestemmelserne i folkeskoleloven

Læs mere

SMÅBØRNSALLIANCEN. Nedenfor opsummerer vi de fire delkonklusioner i overbliksnotatet.

SMÅBØRNSALLIANCEN. Nedenfor opsummerer vi de fire delkonklusioner i overbliksnotatet. SMÅBØRNSALLIANCEN De små børns læring og livsduelighed i Danmark Formålet med dette overbliksnotat er at sikre et fælles vidensgrundlag for drøftelserne i Småbørnsalliancen. Notatet giver således en introduktion

Læs mere

Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden:

Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden: Aftale om 10. klasse Undervisningsministeriet 2. november 2006 Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden: 10. klasse målrettes elever,

Læs mere

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015 Notat Vedrørende: Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i 2015 Sagsnavn: Tilsyn dagtilbud 2015 Sagsnummer: 28.09.00-K09-1-15 Skrevet af: Bitten Laursen og Anders Beck Pedersen E-mail: bitten.laursen@randers.dk

Læs mere

KL s syn på afbureaukratisering

KL s syn på afbureaukratisering KL marts 2008 Udgivet af: Kontoret for Økonomiske Analyser og Erhverv Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Tryk: KL Tryk Som led i arbejdet med kvalitetsreformen har

Læs mere

Resultater fra evaluerings- og følgeforskningsprogram til folkeskolereformen 10. oktober 2016

Resultater fra evaluerings- og følgeforskningsprogram til folkeskolereformen 10. oktober 2016 Resultater fra evaluerings- og følgeforskningsprogram til folkeskolereformen 10. oktober 2016 I foråret 2014 blev der etableret et evaluerings- og følgeforskningsprogram til folkeskolereformen med den

Læs mere

Dagtilbudslovens 11 - Af Aug. 2011...3. Dagtilbudslovens 12 - Af Jan. 2012...5. Procedure i forhold til 12...6. Mål for sprogarbejdet...

Dagtilbudslovens 11 - Af Aug. 2011...3. Dagtilbudslovens 12 - Af Jan. 2012...5. Procedure i forhold til 12...6. Mål for sprogarbejdet... 1 Forord I henhold til 11 i dagtilbudsloven vedrørende sprogvurdering og sprogstimulering af småbørn, skal kommunen udarbejde og offentliggøre en plan for kommunens mål og rammer for sprogarbejdet. I Varde

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere