Evaluering af projekt: "Opsøgende vejledning til årige" Ungdommens Uddannelsesvejledning Københavns Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af projekt: "Opsøgende vejledning til 19-24-årige" Ungdommens Uddannelsesvejledning Københavns Kommune"

Transkript

1 Evaluering af projekt: "Opsøgende vejledning til årige" Ungdommens Uddannelsesvejledning Københavns Kommune Marts 2006 Frank Meier og Pernille Hagedorn-Rasmussen

2 CASA Evaluering af projekt: "Opsøgende vejedning til årige" Ungdommens Uddannelsesvejledning Københavns Kommune Marts 2006 Frank Meier og Pernille Hagedorn-Rasmussen Center for Alternativ Samfundsanalyse Linnésgade København K. Telefon Telefax Hjemmeside: Centre for Alternative Social Analysis Linnésgade 25 DK-1361 Copenhagen K. Denmark Phone Telefax Homepage:

3 Evaluering af projekt: Opsøgende vejledning til årige Ungdommens Uddannelsesvejledning Københavns Kommune 8 CASA, marts 2006 ISBN Elektronisk udgave: ISBN

4 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning Evalueringens væsentligste fund og anbefalinger Evalueringen og projektets mål Overblik og målsætninger Projektet Opsøgende vejledning til årige i hovedtræk Projektperiode og ressourcer Distrikter Målgruppen Projektaktiviteterne Projektets baggrund Målsætninger og delmål for projektet Diskussion af opstillingen af og sammenhængen mellem mål, delmål og indsatser Projekthistorik og nøgletal Projekthistorik Unge i København Unge i projektet Antal unge i distrikterne Fordeling i aldersgruppen Kontakten til unge i projektet Mere metodeudvikling end drift Snitflader: Opsøgende vejledning opererer i en ny administrativ kategori? De unge årige skal først og fremmest vejledes til uddannelse Den opsøgende vejledning er ikke en myndighedsopgave Vejledning gives af professionelt uddannede vejledere UU-København kan tilbyde mere end vejledning Findes målgruppen i praksis eller kunne den skabes? Anbefalinger fra kapitel Hvad er opsøgende i opsøgende vejledning Metodeudvikling i projektet Personlig invitation til vejledning Invitation til cafémøde med fagbevægelsen Vejledere stemmer dørklokker Plakater i opgange og postkort i butikker m.m Opsøgende vejledning i ungdomsklubber Kontakt igennem lokalcentre og andre aktører i lokalområdet Kontakt til unge på kontanthjælp Unge videresendt fra overgangsvejledningen og frafald Metodeudvikling i projektet Kommunikative værktøjer i projektet Personlige breve signalerer omsorg fra Københavns Kommune Plakat usynlig afsender...36

5 6.3 Postkortet skal der være en nøgen dame på forsiden? Hvad med hjemmesider og sms? Fremtidig brug af kommunikative værktøjer Strategiske erfaringer Budskab og indhold Målgruppeanalyse Segmentering giver indsigt Valg af metoder og værktøjer Dokumentation og målbare mål Litteratur og kilder Interview m.v

6 1 Sammenfatning 1.1 Evalueringens væsentligste fund og anbefalinger Denne rapport udgør den eksterne evaluering af projektet Opsøgende vejledning til årige. CASA har i perioden december 2005 til marts 2006 gennemført en evaluering, og på denne baggrund er følgende forfatternes holdning: Projektet har samlet set givet spændende resultater i forhold til mere systematisk at kunne imødegå udfordringen fra årige københavnere i en utilfredsstillende uddannelsesmæssig situation. Projektets oprindelige målsætninger har været både for ambitiøse og spredt på for mange forskellige intentioner. Ikke mindst med en budgetbegrænsning på godt 3.3 mio. kr. og en periode på kun ét år. Dette projekt har vist, at gruppen årige primært bør orienteres mod uddannelsessystemet ikke kortsigtet mod arbejdsmarkedet. Rapporten her foreslår en matchkategori 0, der skal håndteres af vejledningsindsatsen med henblik på opsugning i uddannelsessystemet, uanset den unges forsørgelseskilde. Forvaltningen omkring beskæftigelsesindsatsen i Københavns Kommune bør kunne vise større imødekommenhed i forhold til at skabe dette nye, administrative rum, vi har kaldt matchkategori 0. Undtaget fra den opsøgende vejledning bør være unge med særligt svære psykosociale problemer disse bør vejledningsindsatsen nå indirekte, ved at bidrage til uddannelse og opdatering af sagsbehandlere og andre, der har den daglige kontakt til de unge. Vejledning bør fortsat foretages af specialuddannede vejledere og uden direkte tilknytning til myndighedsudøvelse UU-København kunne have glæde af en mere systematisk undersøgelse af baggrund og levevilkår for de årige uden uddannelse og på denne baggrund lave en prioritering inden for målgruppen i tilfælde af en eventuel fremtidig indsats. På baggrund af kendskab til målgruppen kunne UU-København vælge de metoder, der er særligt gode til at indfange de unge. Projektet Opsøgende vejledning til årige er et godt udgangspunkt for en sådan prioritering af målgrupper og metoder. UU-København vil i en eventuel fremtidig indsats over for aldersgruppen have gavn af en mere markedsføringsorienteret tilgang til de kommunikative redskaber fx plakater og postkort. 1.2 Evalueringen og projektets mål Oprindeligt var det denne evaluerings intention for udvalgte indsatsområder i projektet at vurdere mindst ét af følgende spørgsmål: 3

7 1. Hvilken effekt har den opsøgende vejledning haft på den unges karriere, herunder hvilken oplevet kvalitet vejledningen har haft? 2. Hvilke erfaringer har redskaber, metoder og organisatoriske modeller givet projektet? Altså for det første en effektmåling og for det andet en mere metodisk og organisatorisk orienteret evaluering. En egentlig effektmåling i forhold til projektets målgruppe har vist sig ikke at være hensigtsmæssig af to årsager. For det første har projektet haft en relativ kort driftsperiode, det vil sige, at antallet af unge, der har været i kontakt med projektet, er tilsvarende lavt. Hertil kommer naturligvis at vurdere, hvorvidt den eventuelle forandring i den unges karriere (for eksempel en genoptaget ungdomsuddannelse) er en permanent forandring. For det andet er den statistiske dokumentation vedrørende de vejledte temmelig ufuldstændig, og derfor vil der være alt for stor usikkerhed i vurderinger, der ligger ud over dem, der indgår i kapitel 2 under afsnittet om nøgletal. Projektet producerer selv en rapport, der forholder sig til indfrielse af delmålene og redegør for de forskellige indsatser i projektet. Heri kan læses de barrierer, som projektet kommer frem til på baggrund af de forskellige erfaringer. I dialog med rekvirenten er vores rolle derfor i ligeså høj grad blevet at give UU-København nogle konkrete anbefalinger til, hvordan en indsats over for målgruppen kan organiseres i fremtiden, og hvilke udfordringer der ligger heri. I forhold til evalueringens oprindelige intention er denne rolle mest kompatibel med punkt 2 ovenfor. Nærværende evaluering består altså af to hovedtemaer. 1. Hvilken rolle kan eller skal UU-København fremover spille over for målgruppen samt over for og med de andre aktører, særligt beskæftigelsesindsatsen? 2. Hvilke fremadrettede metodiske erfaringer om opsøgende vejledning har projektet bidraget med? CASA har i lyset af dette udvalgt en række temaer, som har udkrystalliseret sig igennem interview med vejledere, samarbejdspartnere og unge i aldersgruppen. Det drejer som om temaer, der er blevet omtalt som problematiske, interessante og/eller særligt relevante af de respektive informanter. Det bør i øvrigt nævnes her, at en af evaluatorerne, Frank Meier, i forbindelse med denne evaluering har deltaget i projektudviklingsaktiviteter sommer 2005 med henblik på at gøre projektet mest muligt evaluerbart. 4

8 Forskningskonsulent Finn Kenneth Hansen, CASA, har fungeret som intern kvalitetssikring af rapporten. 5

9 6

10 2 Overblik og målsætninger 2.1 Projektet Opsøgende vejledning til årige i hovedtræk Projektet Opsøgende vejledning til årige er et udviklingsprojekt, der er iværksat af Borgerrepræsentationen og gennemført af UU-København i Udviklingsperspektivet har to omdrejningspunkter: Et forsøg med udvidelse af den opsøgende vejledning til de årige. Udvikling af samarbejdsrelationer på tværs af forvaltninger og arbejdsopgaver. Dette er bl.a. afspejlet i styregruppen, der foruden repræsentanter for UU- Københavns ledelse m.v. består af repræsentanter for Ungdomsskolen, Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Københavns Kommunes Beskæftigelsesindsats Projektperiode og ressourcer Projektet har været i gang fra november 2004, hvor de første vejledere blev rekrutteret, til og med december Der har været 4 vejledere og 1 projektleder ansat i perioden Distrikter Projektet har ikke fysisk omfattet hele Københavns Kommune, men fokuseret på udvalgte distrikter. De fire distrikter er Bispebjerg, Sundby Syd, Tingbjerg og Ydre Nørrebro. Til hvert distrikt har der været tilknyttet en vejleder, som i større eller mindre udstrækning har haft sin arbejdsplads i distriktet Målgruppen Den primære målgruppe er de unge inden for distrikterne mellem 19 og 24 år, der ikke er i en tilfredsstillende uddannelses- eller arbejdsmæssig situation. Da projektet er finansieret af en pulje, der tillige retter sig mod integrationsindsatsen, må projektet om opsøgende vejledning også ses som et led i Københavns Kommunes integrationspolitik. Derfor har unge med anden etnisk baggrund end dansk haft en særlig prioritering i projektet. Derudover har gruppen af særligt udsatte unge også været i fokus. I denne gruppe findes naturligvis både unge med dansk og anden etnisk baggrund. I alt unge er blevet registreret af projektet, derudover er cirka 700 unge blevet kontaktet i samarbejde med fagbevægelsen, men ikke registreret på deres CPR-nummer. I alt 190 unge har i projektperioden modtaget vejledning i en kortere eller længere periode. 7

11 2.1.4 Projektaktiviteterne Vejlederne har i perioden gennemført en lang række aktiviteter. Aktiviteterne kan samles i 3 grupper: 1. Konkret vejledning af de unge. 2. Metodeudvikling i forhold til opsøgende vejledning. 3. Samarbejde med forskellige lokale aktører i distrikterne. Derudover ligger det også i projektet, at erfaringerne med de forskellige aktiviteter skal dokumenteres, og resultaterne formidles både ved dialogfora og i rapportform. 2.2 Projektets baggrund Projektet har en relativ lang historisk baggrund, der dels har rod i vejledningsmiljøet omkring Københavns Kommunes Skole- og Ungdomsvejledning (nu Ungdommens Uddannelsesvejledning København) dels i kommunens øvrige bestræbelser på at sikre integrationen af unge indvandrere og efterkommere. Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune udmønter i 2004 en decideret pulje til øget fokus på indslusning, fastholdelse og udslusning fra ungdomsuddannelserne, herunder styrke unge indvandreres tilknytning til arbejdsmarkedet, som det hedder i redegørelsen om uddannelse og integration for unge i Københavns Kommune, november Videre vises i redegørelsen: Andelen af unge, der som 25-årige har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, er lavere i København (73 %) end i landet som helhed (79 %). I øvrigt er fem ud af seks 25-årige tilflyttere til København. Mere end hver femte årig er hverken under uddannelse eller i beskæftigelse. For indvandrere er 60 % af pigerne og 40 % af drengene ikke i uddannelse eller job det tilsvarende tal for efterkommere er 20 % uafhængigt af køn. For øvrige københavnere er tallet 10 %. 2.3 Målsætninger og delmål for projektet På baggrund af redegørelsen om uddannelse og integration opstiller Borgerrepræsentationen to helt overordnede målsætninger: Målsætning 1: Målsætning 2: 95 % af alle københavnere skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Af de 40 danske kommuner med flest unge indvandrere og efterkommere af indvandrere fra ikke-vestlige lande 8

12 skal Københavns Kommune være blandt de 10 bedste til at få denne målgruppe i arbejde eller uddannelse. Disse overordnede målsætninger bliver omsat i fem delmål, hvis ambitioner heller ikke er beskedne (Københavns Kommune, november, 2003). Projekt Opsøgende vejledning til årige skal levere: 1. Samarbejdsmodeller/aftaler mellem Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen og Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen generelt. 2. Modeller for en intensiveret opsøgende indsats for fastholdelse af de unges uddannelsesperspektiv i overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse. 3. Øget opsøgende ungdomsvejledning i samarbejde med ungdomsuddannelserne. Kortest mulig vej fra vejledning til uddannelsesstart. 4. Modeller for en helhedsorienteret og koordineret vejledning med uddannelsessigte for unge, der starter forløb på kontanthjælp. 5. Fremme en samordnet uddannelses- og vejledningsstrategi mellem Københavns Kommunes Beskæftigelsesindsats, Center for Uddannelse og Erhverv og den lokale indsats [med Ungdommens Uddannelsesvejledning]. Det er vores vurdering, at disse fem delmål alene hver især udgør probate mål for et projekt som det nærværende. Dette både set i forhold til projektets tidsperspektiv på 1 år og forsøgsprojektets økonomi. (Se tabel 1). Tabel 1 Budget for projektet Budget for projekt årige Lønudgifter i alt ,00 kr. Opkvalificering af projektgruppen ,00 kr. Studiebesøg ,00 kr. Kontorhold, arbejdspladser, telefon og edb ,00 kr. Transport ,00 kr. Vejledningskursus og aktiviteter for målgruppen ,00 kr. Evaluering ,00 kr. Sum ,00 kr. Ovenstående projekt delmål er ganske overordnede i deres formulering og kan ikke fungere som styringsinstrumenter i et konkret projekt. Projektet konkretiserer derfor delmålene i følgende projektmål med målbare kriterier: Projektet Opsøgende vejledning til årige skal: 1. dokumentere sammenhæng mellem opsøgende vejledning og positiv forandring i den unges karriere 9

13 2. udrede de 5 væsentligste barrierer og de 5 væsentligste muligheder for forandring i den unges karriere, der understøtter kommunens overordnede mission 3. udrede de 5 væsentligste barrierer og de 5 væsentligste muligheder i forhold til organisering af og metoder i vejledningen, der understøtter kommunens overordnede mission 4. formidle projekterfaringer i diverse medier 5. løbende foretage dokumentation og erfaringsopsamling af projektets aktiviteter, bl.a. ved at gennemføre dialogfora 6. udarbejde en projektrapport og formidle rapporten til følgegruppe, samarbejdspartnere, interessenter, UU-Københavns hjemmeside og kommunens forvaltninger. I det videre arbejde med bevillingen har UU-København operationaliseret målsætningerne yderligere i en række indsatser, bl.a. ud fra den oprindelige udvælgelse af forsøgsbydelene Tingbjerg, Indre Nørrebro, Bispebjerg og Sundby Syd. De respektive indsatser er gennemgået i projektets egen afrapportering. 2.4 Diskussion af opstillingen af og sammenhængen mellem mål, delmål og indsatser De mange lister med mål og indsatser kan virke ret uoverskuelige i sig selv. Som et bidrag til overblikket har vi lagt dem i en samlet figur nedenfor, der efterfølgende vil blive diskuteret: 10

14 Figur 1 Sammenhæng mellem mål, delmål, kriterier og indsatser BR mål Projekt delmål Målbare kriterier Indsatsområder 95 % af alle københavnere skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Af de 40 danske kommuner med flest unge indvandrere og efterkommere af indvandrere fra ikkevestlige lande skal Københavns Kommune være blandt de 10 bedste til at få denne målgruppe i arbejde eller uddannelse. 1. Samarbejdsmodeller ml. UU og FAF. 2. Overgangen mellem grundskole og ungdomsudd. 3. Opsøgende ungdomsvejledning sammen med ungdoms-udd.. 4. Hurtig udd. start. 5. Vejledning til unge på kontanthjælp. 6. Samordning ml. KKB, CUE og og den lokale ind- sats/uu- KØBENHAVN. 1. Positiv forandring i den unges karriere barrierer + 5 muligheder for forandring. 3. Udrede de 5 barrierer + 5 muligheder ift. metoder. 4. Formidling. 5. Erfaring og dialog. 6. Projektrapport til interessenter. 1. Opsøgende vejledning til unge i arbejde. 2. Direkte forlængelse af den opsøgende ungdomsvejledning. 3. Opsøgende vejledning til unge, der ophører i KKB. 4. Vejledning til unge fra lokalcentre. 5. Opsøgende vejledning til andre unge i Bispebjerg, Ydre Nørrebro, Tingbjerg og Sundby Syd. 6. Opsøgende vejledning til unge i ungdomsklubber. 7. Opsøgende vejledning til unge fra U-turn. 8. Initiativer til forebyggelse af frafald på HG. 9. Tværgående aktiviteter. Den første iagttagelse er naturligvis, at opsøgende vejledning knyttes til integrationspolitikken. Det har gode begrundelser ikke mindst i forhold til politisk opbakning, finansiering med videre men betyder at projektet dermed kommer til at skulle indfri dels helt indlysende forventninger omkring udvikling af voksenvejledningens opsøgende karakter, dels får et særligt ansvar i forhold til borgere af anden etnisk oprindelse end dansk. Pointen her er, at idet man kobler en indsats til integrationspolitikken, lægger man en yderligere udfordring i arbejdet ind, idet de særlige sproglige, sociale og kulturelle karakteristika denne målgruppe har, stiller andre og utvivlsomt højere krav til projektets design og projektdeltagernes professionelle profiler. Ser vi videre på næste søjle i figur 1, finder vi delmålene for projektet. Disse daterer sig til selve projektskabelsen tilbage i og angår de overordnede organisatoriske forhindringer for en velfungerende opsøgende vejledning. Der kan argumenteres for, at visse af disse mål i en vis udstrækning er politiske eller i det mindste angår administrative niveauer, der ligger væsentligt over projektet selv. Det er i sig selv helt normalt, ikke mindst for udviklingsaktiviteter. 11

15 I forhold til det aktuelle projekt er der imidlertid en række ydre omstændigheder, der er vigtige at tage i betragtning, når resultaterne af projektets effekt vurderes. Det drejer sig om en række omstændigheder, der gjorde 2004 og 2005 for turbulente år for UU-København. For det første etableres UU- København, Københavns Kommune som organisation 1. august, Aktiviteterne på området flyttes fysisk fra Østerbro til Korsgade og centrets daværende leder fratræder marts 2004, og ny leder tiltræder november 2004, kort før projektstart. For det andet gennemgår Københavns Kommune en større organisationsændring, der implementeres fra 1. januar, Det aftvinger respekt, at det under disse forhold lykkes UU-København at manøvrere projektet så godt på vej, som tilfældet blev. Afsluttende vil vi konkludere, at de nævnte målsætninger og delmål er meget ambitiøse ikke mindst for et projekt af denne størrelse både forstået i forhold til det økonomiske råderum og i forhold til den tidsmæssige udstrækning. Organisatoriske ændringer som for eksempel nye samarbejdsrelationer er ikke nødvendigvis dyre i snæver økonomisk forstand. Til gengæld tager de erfaringsmæssigt lang tid at få til at fungere. Nærværende projekt har ikke været dimensioneret hverken økonomisk eller tidsmæssigt til, at de nævnte delmål i deres fulde udstrækning har kunnet forventes indfriet. 12

16 3 Projekthistorik og nøgletal Projekthistorik dækker i denne evaluering et kortfattet overblik over enkelte milepæle i arbejdet. Derudover vil vi angående nøgletal se på, hvor mange og hvilke unge der har haft kontakt med projektet. Dette fortæller os noget om, hvor vidt omkring projektet har været, og hvor meget integrationsperspektivet har fyldt. 3.1 Projekthistorik Projektet Opsøgende vejledning til årige startede i december 2004 og sluttede med udgangen af I figuren nedenfor er indlagt en række milepæle, vi finder centrale for projektets udvikling. Figur 2 Projekthistorik Projekt antages af UU-forvaltning Team rekrutteres fra pulje Kickoffseminar Helsingør Revideret projektbeskrivelse vedtages Evaluering påbegyndes 3. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt Projektleder udnævnes Vikar for projektleder Postkort og plakater klar Ny vejleder for Bispebjerg distrikt Projektudvikling og metodeafprøvning Egentlig drift Projekthistorikken giver anledning til en række iagttagelser af evaluerende art. For det første bemærkes, at teamet af projektmedarbejdere dvs. vejledere udvælges ret sent i en pulje af ansøgere til andre stillinger end stillingerne i dette projekt 1. Evalueringens undersøgelser dokumenterer til fulde, at de rekrutterede medarbejdere, vi har talt med, har været endog særdeles velkvalificerede og totalt set med en meget bred kompetenceportefølje til gode for projektet. Samtidig er det naturligt at overveje, om et projekt 1 Det skal bemærkes, at UU-København i forlængelse af centrets etablering havde ansat et betydeligt antal personer og således haft relevante profiler i arkivet og havde endda særdeles godt kendskab til, hvilket ansøgerfelt der ville søge et egentligt opslag. Disse forhold peger på det fornuftige i at gå pragmatisk til værks. 13

17 med en så speciel målgruppe og metodeudfordring ikke vil kunne få fordel af en rekruttering, der er målrettet de specifikke behov. Hvilket leder til næste observation, at projektets konkrete kompetencebehov for så vidt ikke var kendte under rekrutteringen. Kickoff-seminaret i Helsingør markerer da også indledningen på en proces med at konkretisere projektets mål og metodeindhold, en proces, projektmedarbejderne er en integreret del af. Sammenfattende blot her: Rekrutteringen sker på trods af manglen på ikke på baggrund af en udbygget projektbeskrivelse, hvorefter medarbejderne deltager i udmøntningen. Forudsigeligt nok bidrager dette hændelsesforløb til, at uenigheder i projektgruppen ikke bliver bilagt tilstrækkeligt tidligt. På den anden side er den nordiske tradition for projektudvikling på det pædagogiske og sociale område karakteriseret ved et samspil mellem top down-processer (for eksempel motivering fra en bevillingsskrivelse eller referat af BR-forhandling) og bottom up-processer (for eksempel medarbejderinput eller ligefrem brugerinput) og projektet her udnytter netop begge processer. Den anke, evalueringen ønsker at bringe, er ikke, at projektets udviklingsfase har mange bidragydere. Anken er snarere, at styregruppe/overordnet projektledelse ikke på et tidligere tidspunkt forenkler projektets struktur. Af naturlige, personalemæssige årsager indgår der i en periode i projektet en vikarierende projektleder rekrutteret ud af projektmedarbejdernes midte. Bagefter vælger man at dele projektledelsen mellem den oprindelige projektleder og den vikarierende i perioden efter vikariatet. Under vikariatet forestår dels teambuilding i projektet, dels den løbende projektudvikling, og endelig den forankring og markedsføring af projektet I figur 2 er tillige indlagt to trekanter Projektudvikling og metodeafprøvning henholdsvis Egentlig drift. Pointen her er at indikere, hvordan balancen mellem projektets dobbelte status som udviklingsprojekt og driftsprojekt udvikler sig. I diskussionen af projektmålene ovenfor tages jo afsæt i, hvad man kunne kalde en mission for BR, nemlig at man ønsker, at 95 % af alle københavnere skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Der er næppe tvivl om, at projektet på længere sigt vil bidrage hertil, men først via fastholdelse af de læringspunkter, projektet har skabt i Københavns Kommune. Denne tænkning retfærdiggør tillige de faktisk opnåede driftsresultater (se nedenfor) idet man i den egentlig driftsperiode ville forvente et væsentligt større volumen af brugere. 14

18 3.2 Unge i København UU-Københavns projekt retter sig primært mod unge i den aldersgruppe (19-24 år), der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. Vi har lavet en kørsel i Danmarks Statistik for at få et billede af, hvor mange unge det drejer sig om. Det er ikke let at opgøre statistisk, fordi der i aldersgruppen år findes en del unge, som er i gang med en ungdomsuddannelse og derfor ikke er relevante for projektet. I Danmarks Statistik opgøres højeste fuldførte uddannelse for de årige (se tabel 2). Heraf fremgår det, at ca unge havde 10. klasse som den højeste fuldførte uddannelse. Hvis vi hertil lægger de 19-årige, er der ca årige uden en fuldført ungdomsuddannelse. Dette er dog ikke det fulde billede af gruppen, som har brug for uddannelsesvejledning. For en væsentlig del af disse unge er netop i gang med en gymnasial uddannelse. I Redegørelse om uddannelse og integration for unge i Københavns Kommune finder man, at ca. 17 % af de 24-årige ikke har færdiggjort uddannelse ud over grundskolen, tilsvarende 18 % for de 22-årige og 21 % for de 22-årige. Det vil sige, at man kan forvente, at 20 % af de 19 til 24-årige ikke vil fuldføre en ungdomsuddannelse. Det er netop blandt disse unge, at vejledningsindsatsen skal fokuseres. Det drejer sig således om cirka unge er derfor et godt bud på det faktiske omfang af de unge i Københavns Kommune, der har brug for uddannelsesvejledning. Det kan diskuteres om unge, der har færdiggjort en ungdomsuddannelse, men ikke har gennemført en egentlig erhvervskompetencegivende uddannelse, skal medregnes i kernemålgruppen for projektet, da disse unge kan være kommet meget langt væk fra uddannelse, hvis de som 23- eller 24- årige stadig ikke er kommet i gang med en erhvervskompetencegivende uddannelse. Det ligger dog fast, at de befinder sig i udkanten af den primære målgruppe. 15

19 Tabel 2 Manglende uddannelse blandt unge Befolkningen i Københavns Kommune højeste fuldførte uddannelse for årige i 2005 Har udelukkende klasse Har 8. klasse som højeste fuldførte uddannelse Har 9. klasse som højeste fuldførte uddannelse Har fuldført 10. klasse e.l. Kilde: Danmarks Statistik Personer med dansk oprindelse Indvandrere Efterkommere... 9 I alt Personer med dansk oprindelse Indvandrere Efterkommere I alt Personer med dansk oprindelse Indvandrere Efterkommere I alt Personer med dansk oprindelse Indvandrere Efterkommere I alt Manglende ungdomsuddannelse blandt de årige I Københavns Kommune boede i 2005 cirka unge mellem 19 og 24 år. Af dem har 84 % dansk baggrund, og resten har en eller anden form for indvandrerbaggrund (se tabel 3). Som det fremgår af oversigten over uddannelse, er der en relativ høj andel af indvandrere i gruppen af unge, der udelukkende har grundskolen som uddannelsesmæssig baggrund. Hvilket i øvrigt støtter argumentet om, at uddannelsesvejledning til årige i høj grad også er en integrationsopgave. Tabel 3 Etnisk baggrund blandt unge i København 2005 Etnisk baggrund Antal Procent af alle unge år Danmark ,4 % Arabiske lande ,5 % Eksjugoslavien ,5 % Pakistan % Somalia ,5 % Tyrkiet % Øvrige ,1 % Etnicitet ikke registreret ,1 % Total % Kilde: FORTIS 16

20 3.3 Unge i projektet I det følgende gennemgås enkelte nøgletal for de unge, som er registreret af projektet. Udtrækninger er lavet i FORTIS, der bruges af UU-København til at registrere oplysninger omkring de unge. Evalueringen sammenligner de unge, der er indgået i projektet med målgruppen som helhed. Der er dog en væsentlig usikkerhed ved denne sammenligning. Dels findes der ikke en fuldstændig registrering af de unge, som projektet har været i kontakt med, dels har registreringen i FORTIS nogle begrænsninger i forhold til projektets egentlige behov. Det vil sige, at der i FORTIS er registreret unge, som har været i kontakt med projektet, men dette inkluderer ikke de unge, der har fået tilsendt invitationer til cafémøder igennem a-kasser og fagforeninger, da disse ikke er identificeret på CPR-nummer. Det drejer sig om cirka 700 unge. Enkelte af disse er dog registreret, nemlig dem, der faktisk kom til cafémøderne og blev registreret med CPR-nummer. Blandt de 700 unge vil formentlig også være nogle, der også har modtaget et personligt brev. De unge, som er udgangspunkt for evalueringens beregninger, inkluderer alle de unge, som er: 1. blevet kontaktet gennem et personligt brev fra UU-København (i alt unge), hvor 10 % har meldt tilbage, at de ønskede vejledning 2. blevet kontaktet med udgangspunkt i lister fra forskellige samarbejdsparter 3. blevet vejledt i fx klubber. Men i forhold til klubber er alle de unge, der rent faktisk har haft tilbudet, ikke blevet registreret. De unge, der er registreret, har derfor forskellig status i forhold til vejledning. Det er derfor ikke nogen fuldstændig eller konsekvent registrering, der har fundet sted i forbindelse med projektet. Opsummerende ses det af projektets egen afrapportering, at der har været kontakt med unge, og at vejlederne har haft vejledning med totalt set 190 unge. De unge, som er registreret i FORTIS som værende inkluderet i projektet, er altså en blanding af dem, der faktisk er blevet vejledt og dem, der kun er blevet kontaktet. Vi mener dog alligevel, med ovenstående usikkerhed in mente, at det kan være relevant at se på, i hvor høj grad projektet er kommet omkring i målgruppen i forhold til alder og rekrutteringsveje blandt de Projektet har i sine overordnede mål et væsentligt integrationselement. Det har dog ikke været muligt at få statistiske valide data til at se, i hvor høj grad det har været tilfældet. Det skal dog understreges, at interview med samarbejdspartnere og vejledere viser, at projektet i høj grad har været i kontakt med unge med anden etnisk baggrund end dansk. 17

21 3.3.1 Antal unge i distrikterne Projektet har ikke dækket hele Københavns Kommune, men har udvalgt fire distrikter: Sundby Syd, Bispebjerg, Ydre Nørrebro og Tingbjerg. I december 2005 boede der unge mellem 19 og 24 år i disse distrikter (se tabel 4). Distrikterne er altså kendetegnet ved at have mange unge; cirka 30 % af alle de unge, der findes i aldersgruppen i hele København, bor her. Tabel 4 Unge fordelt på distrikter Distrikter Antal unge mellem år 2005 Bispebjerg Brønshøj-Husum* Sundby Syd Ydre Nørrebro I alt i distrikterne * Inklusive Tingbjerg Kilde: FORTIS Det har ikke været muligt inden for rammerne af evalueringen at undersøge, hvor mange i de enkelte distrikter, der ikke har uddannelse ud over grundskolen. Projektet har registreret kontakt til unge. Det udgør ca. 10 % af de unge i distrikterne, hvoraf 190 har modtaget vejledning. Projektet har altså indfanget 1-2 % af de unge i distrikterne Fordeling i aldersgruppen Projektet har med sine aktiviteter søgt dækket hele aldersgruppen år. Som det ses i figur 3, har projektet fordelt sine ressourcer jævnt i hele gruppen af de årige, da de relevante årgange har stort set lige store andele blandt unge, der er registreret. Figur 3 Fordeling på årgange i projektet

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Unge indvandrere uden for arbejdsstyrken i Københavns Kommune

Unge indvandrere uden for arbejdsstyrken i Københavns Kommune Unge indvandrere uden for arbejdsstyrken i Københavns Kommune Marts 2006 Sanne Ipsen, Ane Kolstrup og Henning Hansen CASA Unge indvandrere uden for arbejdsstyrken i Københavns Kommune Marts 2006 Sanne

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Revision 1 Dato 2012-05-07 Udarbejdet af Sophie Danneris

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre 1. Projekt Bydelsmødre, Akacieparken/Bispebjerg, side 2-36 2. Projekt Bydelsmødre, Nørrebro, side 37-72 3. Projekt Bydelsmødre, Sjælør/Kgs. Enghave, side 73-104 4.

Læs mere

Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark

Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark Når Viden skaber resultater--- Servicestyrelsen Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark juni 2008 Servicestyrelsen Evaluering af opfølgnin- Juni 2008 Ref 7018 2088

Læs mere

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN Evalueringsrapport Januar 2014 Udarbejdet af VIFIN Indhold 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 4 3. Projektets forløb... 5 4. Metode og dataindsamling... 6 5. Projektets tilgang og metoder... 9 5.1 Værdier...

Læs mere

EVALUERING AF BØRNS VILKÅRS BISIDDERKORPS

EVALUERING AF BØRNS VILKÅRS BISIDDERKORPS Oxford Research A/S, juni 2013 EVALUERING AF BØRNS VILKÅRS BISIDDERKORPS Rapport udarbejdet for Børns Vilkår Forfatter: sbr Sidst gemt: 11-06-2013 10:42:00 Sidst udskrevet: 11-06-2013 10:42:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER

EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER Rapport Oktober 2014 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 4 1.1 Læsevejledning 5

Læs mere

Evaluering af Junior-TAMU

Evaluering af Junior-TAMU Undervisningsministeriet Evaluering af Junior-TAMU Rapport Februar 2009 Undervisningsministeriet Evaluering af Junior-TAMU Rapport Februar 2009 Rambøll Management A/S Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Århus

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET

KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET Udarbejdet for

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE Als Research APS juni 2012 SLUTEVALUERING SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE 01 ALS RESEARCH INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Evalueringens

Læs mere

Uddannelsesparathedsvurdering. - forståelser og forskelligheder

Uddannelsesparathedsvurdering. - forståelser og forskelligheder Uddannelsesparathedsvurdering - forståelser og forskelligheder Lone Nordskov Nielsen Randi Skovhus Rita Buhl VUE Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning December 2011 1 Indhold Projektets baggrund

Læs mere

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte for UU-vejledere og gennemførelsesvejledere i ungdomsuddannelser 1 Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for

Læs mere

Unge ledige i Københavns Kommune

Unge ledige i Københavns Kommune Unge ledige i Københavns Kommune En analyse af unge ledige uden uddannelse December 2007 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Anbefalinger...4 2. Indledning og metode...7 2.1

Læs mere

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1 1 Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet Af Noemi Katznelson, Susanne Murning og Mette Pless, Center for Ungdomsforskning del 1 2 Indholdsfortegnelse 01 Indledning

Læs mere

Afsluttende rapport for projekt ForSpring. et udviklingsprojekt for unge med fysisk funktionsnedsættelse

Afsluttende rapport for projekt ForSpring. et udviklingsprojekt for unge med fysisk funktionsnedsættelse Afsluttende rapport for projekt ForSpring et udviklingsprojekt for unge med fysisk funktionsnedsættelse 2 Rapport for projekt ForSpring FORORD Gennem de sidste mange år er personer med funktionsnedsættelse

Læs mere

Unges holdninger til a-kasser En kvalitativ undersøgelse

Unges holdninger til a-kasser En kvalitativ undersøgelse Unges holdninger til a-kasser En kvalitativ undersøgelse September 2006 Ane Kolstrup CASA Unges holdninger til a-kasser En kvalitativ undersøgelse September 2006 Ane Kolstrup Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

EFFEKTANALYSE ERHVERVSGRUND- UDDANNELSEN

EFFEKTANALYSE ERHVERVSGRUND- UDDANNELSEN Til KL og Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EFFEKTANALYSE ERHVERVSGRUND- UDDANNELSEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. Hovedkonklusioner 3 3. Hvem er egu-eleverne? 5 3.1

Læs mere

Fokus på socialrådgiverfagligheden

Fokus på socialrådgiverfagligheden Fokus på socialrådgiverfagligheden - en interviewundersøgelse blandt ledere, klienter og kolleger fra andre faggrupper 19. marts 2008 Dansk Socialrådgiverforening Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed Ungeanalyse Marts 2013 Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed Hedensted Beskæftigelsesregion Midtjylland Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg

Læs mere

Sporttrack. Evaluering af projekt for lederuddannelse af etniske minoritetsunge til det aarhusianske idræts- og foreningsliv

Sporttrack. Evaluering af projekt for lederuddannelse af etniske minoritetsunge til det aarhusianske idræts- og foreningsliv Sporttrack Evaluering af projekt for lederuddannelse af etniske minoritetsunge til det aarhusianske idræts- og foreningsliv Februar 2011 Sine Agergaard Annette Michelsen la Cour Sporttrack Evaluering af

Læs mere

Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse

Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse ETIs vidensgrundlag til anbefalinger 2012 Indhold Forord... 2 Kap. 1: Indledning... 2 Etniske minoriteters medborgerskab og borgerdeltagelse...

Læs mere

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB Til STAR Dokumenttype Rapport Dato Oktober 214 EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNELSE OG JOB Revision 1 Dato 714 Udarbejdet af

Læs mere

BRUG FOR ALLE KVALITATIV EVALUE- RING

BRUG FOR ALLE KVALITATIV EVALUE- RING Til Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering Dokumenttype Evalueringsrapport Dato Februar 2014 BRUG FOR ALLE KVALITATIV EVALUE- RING BRUG FOR ALLE KVALITATIV EVALUERING Revision 1 Dato Udarbejdet af

Læs mere