Evaluering af Udgående Akutafdeling i Kolding Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af Udgående Akutafdeling i Kolding Kommune"

Transkript

1 Dansk Sundhedsinstitut DSI rapport Evaluering af Udgående Akutafdeling i Kolding Kommune Forebyggelse af akutophold i kommunen og akutte, medicinske indlæggelser på sygehus Marie Brandhøj Wiuff Susanne Reindahl Rasmussen Donna Lykke Wolff, Kolding Kommune Helle Aavild Juhl, tidligere Kolding Kommune

2

3 Evaluering af Udgående Akutafdeling i Kolding Kommune Forebyggelse af akutophold i kommunen og akutte, medicinske indlæggelser på sygehus Marie Brandhøj Wiuff Susanne Reindahl Rasmussen Donna Lykke Wolff, Kolding Kommune Helle Aavild Juhl, tidligere Kolding Kommune Dansk Sundhedsinstitut DSI rapport

4 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut er en selvejende institution oprettet af staten, Danske Regioner og KL. Instituttets formål er at tilvejebringe et forbedret grundlag for løsningen af de opgaver, der påhviler det danske sundhedsvæsen. Til opfyldelse af formålet skal instituttet gennemføre forskning og analyser om sundhedsvæsenets kvalitet, økonomi, organisering og udvikling, indsamle, bearbejde og formidle viden herom samt rådgive og yde praktisk bistand til sundhedsvæsenet. Copyright Dansk Sundhedsinstitut 2010 Uddrag, herunder figurer, tabeller og citater er tilladt mod tydelig kildeangivelse. Skrifter der omtaler, anmelder, citerer eller henviser til nærværende publikation bedes tilsendt: Dansk Sundhedsinstitut Postboks 2595 Dampfærgevej København Ø Telefon Telefax Hjemmeside: ISBN (elektronisk version) ISSN DSI rapport Projektnr Omslag: Peter Dyrvig Grafisk Design Design: DSI

5 Forord Dansk Sundhedsinstitut har i tidligere rapporter undersøgt omfanget af uhensigtsmæssige, akutte indlæggelser, og hvordan man kan reducere dem. Dansk Sundhedsinstitut var derfor også meget interesserede, da Kolding Kommune bad om hjælp til at evaluere en udgående akutafdeling. Kommunerne gør sig rigtig mange bestræbelser på at reducere antallet af uhensigtsmæssige, akutte sygehusindlæggelser, og det er vigtigt at følge op og evaluere. Den udgående akutafdeling i Kolding Kommune tilbyder svage, ældre borgere en intensiv og fleksibel pleje, omsorg og behandling i eget hjem. Nærværende rapport evaluerer den. Indførelsen af den udgående akutafdeling har medført et stort fald i antallet af akutophold på kommunens eget rehabiliterings- og akutcenter. Det er endnu ikke lykkedes at reducere antallet af akutte, medicinske indlæggelser af ældre i Kolding Kommune. Medarbejderne blev anerkendt af både eksterne og interne samarbejdspartnere i kommunen for at udføre et godt og grundigt arbejde med at udrede og behandle borgere i eget hjem. Borgerne oplevede også af få en god pleje og behandling, der tog afsæt i deres livssituation og ønsker. Rapportens afsnit om borgernes perspektiv er udarbejdet af projektkoordinatorer for udgående akutafdeling Helle Aavild Juhl, sygeplejerske, diplom og Donna Lykke Wolff, cand.scient.san.publ., Kolding Kommune. Vi takker dem begge for godt samarbejde og levering af datamateriale. Herudover vil vi også takke leder for Låsbyhøj Rehabiliteringsog Akutcenter Kirsten Johansen, sygeplejerske, diplom for levering af datamateriale og økonom Torben Albrecht, Kolding Kommune for udtræk fra esundhed. Også tak til alle dem, der har stillet op til interview; medarbejdere og ledere fra Udgående Akutafdeling, Låsbyhøj Rehabiliterings- og Akutcenter og hjemmesygeplejen, hjemmehjælpere, kommunale visitatorer, distriktsterapeuter, praktiserende læger, Geriatrisk Afdeling (Kolding Sygehus), projektkoordinatoren samt en distriktsleder fra Kolding Kommune. Endelig skal der lyde en stor tak til de borgere, som deltog i spørgeskemaundersøgelse og interview. Evalueringen er finansieret af Kolding Kommune, Det Kommunale Momsfond og Dansk Sundhedsinstitut. Rapporten er internt reviewet af vicedirektør Claus C. Rebien, Dansk Sundhedsinstitut og eksternt reviewet af vicedirektør Ane Friis Bendix, Frederiksberg Hospital og chef for EUnetHTA Sekretariatet Finn Børlum Kristensen, MD, ph.d., Sundhedsstyrelsen. Jes Søgaard Direktør, professor Dansk Sundhedsinstitut Helle Nyborg Rasmussen Sundhedschef Kolding Kommune Forord 3

6 4 Evaluering af Udgående Akutafdeling i Kolding Kommune

7 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Resumé Indledning Formål med evalueringen Rapportens målgruppe Opdragsgivere og samarbejde om evalueringen Evalueringens grundlag Rapportens opbygning Beskrivelser af Udgående Akutafdeling Udgående Akutafdelings formål og arbejdsopgaver Udgående Akutafdelings målgruppe Henvisning, træffetider og bemanding Medarbejdere Organisatorisk forankring Metode Teknologi Akutophold på Låsbyhøj Rehabiliterings- og Akutcenter Udgående Akutafdeling Somatiske sygehusindlæggelser Organisation Observationsstudie af Udgående Akutafdelings arbejde Interviewundersøgelse Analysemetode Økonomi Akutophold på Låsbyhøj Rehabiliterings- og Akutcenter Udgående Akutafdeling Somatiske sygehusindlæggelser Borgerne Baggrundsmateriale om ældres oplevelse af kvalitet i ældreplejen Metodevalg: spørgeskema- og interviewundersøgelse Fakta om informanter i spørgeskema- og interviewundersøgelsen Resultater Teknologi Akutophold på Låsbyhøj Rehabiliterings- og Akutcenter Udgående Akutafdeling Somatiske sygehusindlæggelser Organisation Forankringen af Udgående Akutafdeling Udgående Akutafdelings organisering og arbejdstilrettelæggelse Indholdsfortegnelse 5

8 4.2.3 Udgående Akutafdelings samarbejdsrelationer til aktører i pleje- og sundhedssektoren Økonomi Omkostninger ved akutophold på Låsbyhøj Rehabiliterings- og Akutcenter Omkostninger ved Udgående Akutafdeling Somatiske sygehusindlæggelser Borgerne Oplevelsen af kvalitet i Udgående Akutafdelings ydelser Oplevelsen af individualitet og fleksibilitet i Udgående Akutafdelings ydelser Oplevelse af kontinuitet knyttet til Udgående Akutafdelings ydelser Betydningen af at være i eget hjem under en akutperiode Diskussion Diskussion vedrørende teknologi og økonomi Det øgede antal akutte, medicinske indlæggelser Øgede omkostninger ved akutophold og akut hjælp i eget hjem Øget plejenormering på Låsbyhøj Rehabiliterings- og Akutcenter Registreringer i projektets database Diskussion vedrørende organisation Overvejelser omkring interviewtidspunktet Indførelsen af en nydannelse Relationen til hjemmesygeplejen kamp om arbejdsområde Diskussion vedrørende borgerdelen Begrænset datagrundlag Besvarelse af spørgeskema ved medarbejder fra Kolding Kommune Mestring af den rehabiliterende tilgang? Konklusion og perspektivering Litteratur Bilag 1: Udredningsguide udviklet af Udgående Akutafdeling Bilag 2: Tiltag ved henvendelse Bilag 3: Specifikke diagnoser Bilag 4: Observationsguide organisation Bilag 5: Interviewguides organisation Bilag 6: Beskrivelse af funktioner/lokaler på Låsbyhøj Bilag 7: Spørgeskema til borgerne Bilag 8: Interviewguide borgere Bilag 9: Sygdomsspecifikke indlæggelser pr borgere af mindre betydning Bilag 10: Det samlede antal akutte indlæggelser pr borgere Evaluering af Udgående Akutafdeling i Kolding Kommune

9 Resumé Kolding Kommune iværksatte i 2007 en proces mod etablering af en Udgående Akutafdeling målrettet voksne, fortrinsvis svage, ældre borgere i Kolding Kommune med et akut behov for intensiv og fleksibel pleje, omsorg og behandling, som ikke kræver sygehusindlæggelse. Dette med henblik på at forebygge uhensigtsmæssige, akutte sygehusindlæggelser og reducere antallet af akutophold på kommunens rehabiliterings- og akutcenter Låsbyhøj. Dansk Sundhedsinstitut har i samarbejde med Kolding Kommune evalueret denne indsats. For en dybdegående beskrivelse af Udgående Akutafdelings formål, arbejdsopgaver, bemanding mv. se kapitel 2 i rapporten. Formål med evaluering af Udgående Akutafdeling Evalueringen undersøger fordele og ulemper ved etablering af en Udgående Akutafdeling for henholdsvis kommune, medarbejdere og borgere. Evalueringen af er baseret på kalenderåret Den tager afsæt i den danske model for en medicinsk teknologivurdering (1) med specifikke undersøgelsesspørgsmål knyttet til fire delelementer: 1. Teknologi: Medfører implementeringen af Udgående Akutafdeling i Kolding Kommune et mindre forbrug af i) akutte, medicinske sygehusindlæggelser henholdsvis ii) antal ophold på Låsbyhøj Rehabiliterings- og Akutcenter? 2. Organisation: Hvordan er Udgående Akutafdeling organiseret og implementeret, og hvilke fordele og ulemper har det haft både internt i kommunalt regi og eksternt i forhold til samarbejdspartnere? 3. Økonomi: Kan etablering og drift af Udgående Akutafdeling i Kolding Kommune medvirke til kommunale besparelser som følge af eventuelle færre akutte, medicinske sygehusindlæggelser henholdsvis et mindre forbrug af akutophold på Låsbyhøj Rehabiliterings- og Akutcenter? 4. Borgerne: Hvordan vurderer borgerne Udgående Akutafdeling? Konklusion Overordnet kan vi konkludere følgende: Det er lykkedes, at reducere antallet af akutophold på Låsbyhøj Rehabiliterings- og Akutcenter. Udgående Akutafdeling fik med tiden opbygget gode relationer til samarbejdspartnere internt og eksternt i kommunen. Den blev hos de praktiserende læger, hjemmehjælpen, visitationen, på Låsbyhøj Rehabiliterings- og Akutcenter, Geriatrisk Afdeling (Kolding Sygehus) og blandt distriktsterapeuterne kendt for at udføre et godt og grundigt stykke arbejde. Resumé 7

10 Vi kan endvidere konkludere at: Antallet af akutte, medicinske sygehusindlæggelser med de specifikt udvalgte diagnoser ikke er blevet reduceret. Omkostningerne ved etablering og drift af Udgående Akutafdeling ikke er blevet opvejet af færre omkostninger ved henholdsvis akutophold på Låsbyhøj Rehabiliterings- og Akutcenter 1 og ved kommunal medfinansiering af akutte indlæggelser på sygehus for specifikke medicinske sygdomme. Udgående Akutafdeling blev modtaget med en vis skepsis blandt personalet i hjemmesygeplejen. Dette fordi Udgående Akutafdeling havde tid til at løse opgaver, som hjemmesygeplejerskerne gerne selv ville løfte. Konkrete samarbejdserfaringer blødte dog op på skepsissen. Den interne organisering og forankring af Udgående Akutafdeling har været problematisk. På det forvaltningsmæssige niveau var det i opstarten svært at nå til enighed om at arbejde sammen om projektet på tværs af Seniorområdet og Sundhedsområdet. Desuden har Udgående Akutafdelings todelte ledelse ikke fungeret hensigtsmæssigt. I forhold til borgerdelen må vi gøre opmærksom på, at resultaterne er baseret på så lille et datagrundlag, at vi ikke kan drage endegyldige konklusioner om borgerne oplevelse af Udgående Akutafdeling. Det skal dog fremhæves, at de adspurgte borgere syntes, at Udgående Akutafdeling iværksatte indsatser, som var af god kvalitet, bl.a. fordi der blev taget udgangspunkt i deres ønsker og aktuelle livssituation. Samtidig oplevede borgerne at få en fleksibel og individuel tilpasset indsats. Det var af stor betydning for borgerne, at de kunne blive i eget hjem, hvor de havde mulighed for at være i trygge, vante omgivelse og derved opretholde deres normale hverdag. For enkelte borgere kunne hjemmet dog også være forbundet med utryghed. Perspektivering Denne evaluering understøtter ikke hypotesen om, at akut hjælp i eget hjem kan reducere antallet af akutte, medicinske sygehusindlæggelser. Hvis man ønsker at implementere en udgående akutafdeling som et omkostningsneutralt tilbud i en kommune i den form som den har haft i Kolding Kommune vil det kræve en reduktion i omkostningerne ved akutophold på rehabiliteringscentre/plejecentre i en størrelsesorden, der svarer til omkostningerne ved akut ophold i eget hjem. Da den forvaltningsmæssige struktur er forskellig fra kommune til kommune, er det vanskeligt at sige noget endegyldigt om, hvordan en udgående akutafdeling organiseres og forankres mest hensigtsmæssigt. Uanset organisering er det dog vigtigt at sikre ejerskab og forpligtelse på alle niveauer i den kommunale organisation ved etablering af en nydannelse som Udgående Akutafdeling. I Kolding Kommune var det vanskeligt, fordi ejerskabet skulle forankres på tværs af Sundhedsområdet og Seniordriftområdet, som 1 Det bør bemærkes, at det ikke var indlagt som en forudsætning for indgåelse af projektet, at personalenormeringen og dermed de kommunale omkostninger ved akutophold skulle reduceres i driftsåret Evaluering af Udgående Akutafdeling i Kolding Kommune

11 havde forskellige prioriteter og fokusområder. Det er en problematik, som har generel relevans og bør gives opmærksomhed forud for kommunale indsatser, der organiseres på tværs af områder eller forvaltninger. En udgående akutafdeling bør ikke blive et parallelt tiltag til fx hjemmesygeplejen, men tænkes ind i den samlede indsat over for i dette tilfælde svage ældre borgere. Et alternativ til en tværgående forankring kan være at integrere en udgående akutafdeling som en specialistfunktion i hjemmesygeplejen. Hjemmesygeplejen vil formentlig være mere tilbøjelig til at gøre brug af specialister, som er en del af deres egen gruppe. De opgaver, som Udgående Akutafdeling har varetaget, kan dog nemt blive skubbet til side i hjemmesygeplejens travle hverdag med kørelister, der skal overholdes. I praksis bestod meget af Udgående Akutafdelings arbejde i at koordinere borgernes forløb imellem kommune, almen praksis og sygehus. Medarbejderne i Udgående Akutafdeling betegnede sig selv som specialister i forløbskoordination frem for specialister i geriatri. Fremadrettet vil det derfor være relevant at belyse disse koordineringsopgaver nærmere i relation til en forløbskoordinatorfunktion, som faktisk blev etableret i Kolding Kommune i Uddybning af resultaterne Teknologi og økonomi Akutophold: Antallet af borgere, der flyttede ind på akutophold på Låsbyhøj Rehabiliterings- og Akutcenter, faldt fra 2007 til 2009 med 72 % (fra 195 borgere til 55 borgere). Det gennemsnitlige antal opholdsdage pr. indflyttet borger faldt fra 8,5 dage i 2007 til 6,2 dage i Gennemsnitalderen for borgere på akut-ophold var samlet set 79,3 år i 2007, mens den i 2009 steg til 80,5 år. Mere end 80 % af borgerne var ældre end 70 år i begge opgørelsesår. De samlede omkostninger ved akutophold på Låsbyhøj Rehabiliterings- og Akutcenter steg fra 2007 til 2009 med kr. (fra 3,180 mio. kr. i 2007 til 3,625 mio. kr. i 2009), hvilket er en stigning på 14,0 %. De største forskelle i omkostningerne er at finde på lønkontoen. Lønudgifterne til akutophold steg i perioden med kr. grundet op- og omnormeringer samt en følge af den almindelige lønudvikling i såvel administrations- som udviklings- og kvalitetsafdelingen samt i plejegruppen. Det skal bemærkes, at det ikke var en forudsætning for indgåelse af dette projekt, at plejenormeringen skulle reduceres ved en eventuel reduktion af akutpladser. Akut hjælp i eget hjem: Der var i alt 226 borgere, som modtog akut hjælp i eget hjem i 2009; knap 20 % havde mere end ét forløb. Herudover gav Udgående Akutafdeling telefonisk vejledning i alt i 40 tilfælde. I næsten 1/3 af tilfældene var akut fysisk sygdomstilstand/infektion årsag til akut hjælp i eget hjem, mens tiltagende almen svækkelse var den næst hyppigste årsag (godt 30 %). Ca. 27 % af forløbene blev afsluttet med en akut indlæggelse på sygehus. I gennemsnit modtog borgerne akut hjælp i eget hjem i 3,9 dage. Gennem- Resumé 9

12 snitsalderen for borgere, som startede med at få akut hjælp i eget hjem var 81,4 år. Knap 88 % af dem var 70 år eller ældre. De samlede omkostninger (etableringsomkostninger og interventionsomkostninger) ved akut hjælp i eget hjem beløb sig i 2009 samlet set til ca. 2,775 mio. kr. Akutte indlæggelser på sygehus: Ved sammenligning af den kommunale medfinansiering med de fire omkringliggende kommuner Fredericia, Vejle, Veje og Haderslev fremgår det, at antallet af indlæggelser pr årige borgere 2 steg fra 2007 til 2009 med 11 % i Kolding Kommune og med 14 % i Fredericia Kommune. I Haderslev og Vejle Kommuner var der mindre stigninger på ½-1 %, mens der var et fald på 4 % i Vejen Kommune. I den ældre aldersgruppe (de 70+-årige) forekom den største stigning også i de to kommuner Kolding (12 %) og Fredericia (13 %), mens der var en mindre stigning i Vejle Kommune (1 %) og et fald i både Haderslev (3 %) og Vejen (2 %) Kommuner. Se Figur 1. Figur 1. Antal akutte, medicinske indlæggelser i 2007 og 2009 fordelt på aldersgruppe og kommune, pr borgere. 90,0 Antal indlæg. pr borgere 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, år 70+-årige 45+-årige Alder (år) Kolding Fredericia Vejle Haderslev Vejen * Omfatter ICD-10 koder for ernæringsproblemer (E63.8, E63.9 og E64.8); dehydrering (E86.x og E87.x); konfusion (F05.x, F10.x, F19.x og R41.0); influenza (J11.x); lungebetændelse (J12.x- J18.x); kronisk obstruktiv lungelidelse (J44.x); rygsmerter uden brud (M54.6 og M54.8); blærebetændelse (N30.x); svimmelhed (R42.x og R55.x); fald (R29.7); og sociale problemer (Z74.9). Kilde: Udtræk fra esundhed fra Landspatientregisteret. 2 Aldersstandardiserede data (til alderssammensætningen i Kolding Kommune i 2007) så det er muligt at sammenligne mellem tid og på tværs af kommuner. 10 Evaluering af Udgående Akutafdeling i Kolding Kommune

13 Den kommunale medfinansiering af akutte, medicinske indlæggelser på sygehus pr årige borgere steg i Kolding Kommune med 18 %, hvilket er lidt mindre end i Fredericia Kommune (19 %) men betydeligt mere end i Vejle, Haderslev og Vejen Kommuner, hvor stigningen var på 3 7 %. Tilsvarende ses det, at den kommunale medfinansiering pr årige borgere i Kolding Kommune steg med 19 %, mens den var lidt højere i Fredericia Kommune (21 %), men igen væsentlig mindre i de tre andre kommuner (3-7 %). Se Figur 2. Figur 2. Kommunal medfinansiering af akutte, medicinske indlæggelser i 2007 og 2009 fordelt på aldersgruppe og kommune, pr borgere. Den kommunale medfinansiering (kr.) år 70+-årige 45+-årige Alder (år) Kolding Fredericia Vejle Haderslev Vejen * Omfatter ICD-10 koder for ernæringsproblemer (E63.8, E63.9 og E64.8); dehydrering (E86.x og E87.x); konfusion (F05.x, F10.x, F19.x og R41.0); influenza (J11.x); lungebetændelse (J12.x- J18.x); kronisk obstruktiv lungelidelse (J44.x); rygsmerter uden brud (M54.6 og M54.8); blærebetændelse (N30.x); svimmelhed (R42.x og R55.x); fald (R29.7); og sociale problemer (Z74.9). Kilde: Udtræk fra esundhed fra Landspatientregisteret. Organisation Det har været en stor udfordring at implementere og organisere en nydannelse som Udgående Akutafdeling. Selvom der var opstartsvanskeligheder har Udgående Akutafdeling dog opbygget gode samarbejdsrelationer til en bred vifte af samarbejdsparter internt og eksternt i kommunen. Både Låsbyhøj Rehabiliterings- og Akutcenter, hjemmehjælpen, visitationen, distriktsterapeuterne, praktiserende læger og Geriatrisk Afdeling har tilkendegivet, at Udgående Akutafdeling udførte et grundigt stykke arbejde med at vurdere og udrede borgere, så den mest relevante indsats kunne sættes i værk hvad enten det drejede sig om behandling i eget hjem, akutophold på Låsbyhøj eller indlæggelse på sygehus. Samarbejdet med vagtlægerne var yderst begrænset. Det skyldtes, at vagtlægerne skulle dække hele regionen, og derfor ikke nødvendigvis havde kendskab til de lokale tilbud i Kolding Kommune og heller ikke Udgående Akutafdeling. Resumé 11

14 Udgående Akutafdeling er blevet mødt med en vis skepsis blandt personalet i hjemmesygeplejen. Det skyldes hovedsageligt, at Udgående Akutafdeling havde tid til at løse opgaver, som hjemmesygeplejerskerne gerne selv ville løfte. Konkrete samarbejdserfaringer blødte dog op på skepsissen, og med tiden blev også hjemmesygeplejen en god samarbejdspartner. På forvaltningsmæssigt niveau var det i opstarten svært at nå til enighed om at arbejde sammen om Udgående Akutafdeling på tværs af Seniordriftsområdet og Sundhedsområdet. Det har forplantet sig ned i organisationen og har givet yderligere udfordringer i samarbejdet med hjemmesygeplejen (Seniorområdet). Den ledelsesmæssige konstruktion med to ledere af Udgående Akutafdeling forankret i henholdsvis Seniorområdet og Sundhedsområdet har fungeret uhensigtsmæssigt. Ledelseskasketten er blevet de to ledere pålagt, og de har manglet en følelse af ejerskab til projektet. Samtidig havde begge ledere også ledelsesansvar for henholdsvis medarbejdere på Låsbyhøj Rehabiliterings- og Akutcenter og i hjemmesygeplejen. Med yderligere en faglig koordinator koblet til Udgående Akutafdeling har der været unødig meget koordinering de tre personer imellem. Det har været en udfordring at få medarbejderne i Udgående Akutafdeling til at fungere som gruppe og at få bemandingen af akutafdelingen til at fungere optimalt. Der har i nogle vagter været op til fem medarbejdere, selvom der i udgangspunktet kun skulle være to på vagt. Ved ledig tid skulle medarbejderne i Udgående Akutafdeling tilbyde deres hjælp enten på Låsbyhøj Rehabiliterings- og Akutcenter eller i hjemmesygeplejen. Det har nogle af medarbejderne været tilbageholdne overfor, fordi de lagde vægt på at fungere som et reelt beredskab og bruge deres tid på udviklingsopgaver internt i Udgående Akutafdeling. At få afgrænset og nå til enighed om målgruppen for indsatsen, har været en vanskelig proces internt i Udgående Akutafdeling. I starten havde også samarbejdsparterne svært ved at finde ud af, hvilke borgere de kunne henvende sig med. Betegnelsen akut skabte i nogle tilfælde forkerte forventninger til, hvilke opgaver Udgående Akutafdeling udførte, som ikke kun var det akutte, men også tidlig opsporing og forebyggelse i borgernes eget hjem. Ofte er henvendelser om borgere kommet for sent, og det har ikke været muligt at forhindre sygehusindlæggelse. Ifølge Udgående Akutafdelings vurdering var disse sygehusindlæggelser ikke uhensigtsmæssige men nødvendige. Borgerne Samtlige 22 borgere, der besvarede spørgeskemaet, og de fem interviewede borgere syntes, at de fik en god pleje og behandling fra Udgående Akutafdeling. Dette hang for borgerne bl.a. sammen med, at de fik hurtig hjælp, og der blev taget hånd om netop den problemstilling, de stod med. Borgerne oplevede en individuelt tilpasset tilgang og fleksibilitet i Udgående Akutafdelings ydelser. Flertallet af de 22 borgere oplevede, at der var tid til snak, og for nogle af de interviewede borgere var snakken endda det mest essentielle i behandlingen. Hovedparten af de 22 borgere følte også, at de havde indflydelse på den behandling, de fik. Det betød, at borgerne kunne bestemme slagets gang helt selv, mens det for 12 Evaluering af Udgående Akutafdeling i Kolding Kommune

15 andre var rart, at der var nogle, der tog over, når de ikke selv magtede at tage beslutninger i deres afkræftede situation. Hvad angik kontinuitet i Udgående Akutafdelings behandling oplevede hovedparten af de 22 borgere, at der blev taget hensyn til, hvordan de plejede at få tingene gjort. Ligeledes oplevede de borgere, der fik hjælp fra andre typer af sundhedsprofessionelle samtidig med hjælpen fra Udgående Akutafdeling, overensstemmelse mellem den vejledning og information, der blev givet fra Udgående Akutafdeling og de andre grupper. Oplevelsen af hjemmeplejens opfølgning efter afsluttet forløb i Udgående Akutafdeling var imidlertid delte. At forblive i eget hjem og kunne bevare sin egen rytme under en akutperiode var meget positivt og betydningsfuldt for de fleste af de 22 borgere. Hjemmet blev også forbundet med tryghed i form af vante omgivelser, men især var samværet med familie og naboer betydningsfuldt. For enkelte borgere kunne netop hjemmet dog være forbundet med en vis utryghed. Dette var tilfældet, hvis akutsituationen var opstået i hjemmet fx i forbindelse med fald. Anvendte metoder Dansk Sundhedsinstitut har gennemført en ekstern evaluering af teknologien, organiseringen og økonomien, mens borgerdelen er blevet evalueret internt i Kolding Kommune. Metoderne anvendt i de forskellige dele af evalueringen har været følgende: Teknologi og økonomi: Med fokus på de 70+-årige er der foretaget en analyse af forbrug og de kommunale omkostninger ved: 1. Akut hjælp i eget hjem baseret på kommunale registreringer og regnskaber (2009 versus 2007). 2. Akutophold på Låsbyhøj Rehabiliterings- og Akutcenter baseret på kommunale registreringer og regnskab for Akut indlæggelse 3 på sygehus baseret på udtræk fra Landspatientregisteret med esundhed for ti specifikt udvalgte diagnosegrupper. Et eventuelt ændret forbrug henholdsvis en ændring i den kommunale medfinansiering i 2009 i forhold til 2007 for Kolding Kommunes borgere er sammenlignet med forbruget henholdsvis omkostningerne i fire omkringliggende kommuner (Fredericia, Vejle, Vejen og Haderslev) i samme tidsperiode. Organisation: Den organisatoriske del af evalueringen blev gennemført som en interviewundersøgelse. Som forberedelse hertil, gennemførte vi et mindre observationsstudie, hvor Udgående Akutafdelings arbejde blev fulgt over to dage. I alt blev der gennemført ti gruppeinterview og tre enkeltinterview dels med folkene tæt på Udgående Akutafdeling henholdsvis projektkoordinatoren, medarbejderne, ledelsen og lederen af Låsbyhøj Rehabiliterings- og Akutcenter. Dels med samarbejdspartnere 3 Teknisk foretages der et udtræk af antallet af udskrivninger. Resumé 13

16 internt og eksternt i kommune henholdsvis Låsbyhøj-medarbejdere, hjemmesygeplejen, sygeplejefaglige ledere, hjemmehjælpen, visitationen, distriktsterapeuter, praktiserende læger og Geriatrisk Afdeling. Endelig er en distriktsleder og sundhedschefen i Kolding Kommune interviewet. Borger: Det var en særlig sårbar gruppe af borgere, Udgående Akutafdeling tog sig af. Af hensyn til deres problemstillinger og ressourcer blev borgerevalueringen foretaget ud fra en spørgeskemaundersøgelse (22 besvarelser) og fem opfølgende interviews. Spørgeskemaundersøgelsen skulle afdække borgernes overordnede holdninger til Udgående Akutafdeling, mens interviewene skulle belyse oplevelser og ræsonnementer, som lå til grund for borgernes overordnede holdninger. 14 Evaluering af Udgående Akutafdeling i Kolding Kommune

17 1. Indledning Forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser er et væsentligt mål for den kommunale sundhedsindsats. Kommuner og regioner skal som en del af de lovpligtige sundhedsaftaler beskrive, hvordan parterne forebygger uhensigtsmæssige, akutte indlæggelser (2). Formålet er at sikre, at patienter kun indlægges akut på sygehus, når det er vurderet, at undersøgelse, pleje og behandling ikke kan foregå ambulant, hvor patienten bliver i hjemmet eller i kommunalt regi (3). FOKUS 4 og Dansk Sundhedsinstitut (DSI) udgav i marts 2007 rapporten: Uhensigtsmæssige indlæggelser muligheder og perspektiver for kommunerne (4). Rapporten sammenfatter og vurderer en række forskellige metoder, hvormed danske kommuner kan medvirke til at optimere og udvikle det samlede sundhedsvæsen ved forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser. Blandt de metoder, der fremstår som særligt lovende, er etableringen af et kommunalt akutteam. Metoden er udviklet i Helsingør Kommune, men ikke tilstrækkeligt evalueret (5). Det betyder, at der ikke er viden om, hvordan og hvorvidt etablering af en udgående akutafdeling kan nedbringe antallet af akutte indlæggelser på sygehus. Der er derfor heller ikke viden om, hvorvidt de kommunale udgifter til etablering og drift af ordningen kan modsvares af kommunale besparelser ved et reduceret antal akutte indlæggelser på sygehus. Kolding Kommune igangsatte i 2007 en proces mod etablering af en udgående akutafdeling med afsæt i erfaringerne fra Helsingør Kommune. På baggrund af en projektbevilling fra Socialministeriet blev en projektkoordinator ansat, og der blev gennemført en indledende fase med afklaring af centrale interessenters forventninger, ønsker og forbehold i forhold til etablering af en udgående akutafdeling i Kolding Kommune. Kalenderåret 2008 blev brugt til implementering af projektet og i 2009 var tilbuddet om akut hjælp i eget hjem i drift. Tilbuddet er målrettet voksne, fortrinsvis svage, ældre borgere i Kolding Kommune med et akut behov for intensiv og fleksibel pleje, omsorg og behandling, som ikke kræver sygehusindlæggelse, men som sundhedspersonalet i kommunens hjemmeplejedistrikter har vanskeligt ved at imødekomme med en tilstrækkelig, kvalificeret og fleksibel hjælp. Kalenderåret 2009 er af Kolding Kommune udvalgt som projektperiode for at undersøge, om ordningen er omkostningsneutral for kommunen. Forventningen er, at implementeringen af Udgående Akutafdeling i Kolding Kommune kan reducere henholdsvis de akutte medicinske sygehusindlæggelser med ca. 10 % og forbruget af akutophold på Låsbyhøj Rehabiliterings- og Akutcenter med ca. 50 %. Kan det lade sig gøre, er ordningen omkostningsneutral for kommunen, og et forbillede for den kommunale sundhedsindsats i øvrige kommuner. 4 FOrum for Kvalitet og Udvikling i offentlig Service. Indledning 15

18 1.1 Formål med evalueringen Det overordnede formål med evalueringen er at undersøge fordele og ulemper ved etablering af en Udgående Akutafdeling for henholdsvis kommune, medarbejdere og borgere herunder: At bidrage til forståelse af, hvorvidt og hvordan det er muligt at forebygge antallet af akutte, medicinske indlæggelser på sygehuse gennem oprettelsen af en specialiseret og fleksibel kommunal udgående akutafdeling, der er i stand til at yde en akut og intensiv indsats i borgernes eget hjem. At etablere et forbedret beslutningsgrundlag for andre kommuner, som i fremtiden ønsker at arbejde målrettet med forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser på sygehus. Evalueringen er gennemført med afsæt i den danske model for en medicinsk teknologivurdering. En medicinsk teknologi defineres bredt som procedurer og metoder til forebyggelse, diagnostik, behandling, pleje og rehabilitering (1). I dette tilfælde er teknologien den Udgående Akutafdeling, som tilbyder borgere en intensiv og fleksibel pleje, omsorg og behandling i eget hjem. Ud over selve teknologien omfatter en medicinsk teknologivurdering også en vurdering af organisationen omkring den pågældende teknologi, økonomien og borgernes perspektiv. Der er således knyttet specifikke undersøgelsesspørgsmål til fire delelementer: 1. Teknologi: Medfører implementeringen af Udgående Akutafdeling i Kolding Kommune et mindre forbrug af i) akutte, medicinske sygehusindlæggelser henholdsvis ii) antal ophold på Låsbyhøj Rehabiliterings- og Akutcenter? 2. Organisation: Hvordan er Udgående Akutafdeling organiseret og implementeret, og hvilke fordele og ulemper har det haft både internt i kommunalt regi og eksternt i forhold til samarbejdspartnere? 3. Økonomi: Kan etablering og drift af Udgående Akutafdeling i Kolding Kommune medvirke til kommunale besparelser som følge af eventuelle færre akutte, medicinske sygehusindlæggelser henholdsvis et mindre forbrug af akutophold på Låsbyhøj Rehabiliterings- og Akutcenter? 4. Borgerne: Hvordan vurderer borgerne Udgående Akutafdeling? 1.2 Rapportens målgruppe Rapporten henvender sig til kommunale ledere, medarbejdere og beslutningstagere inden for sundheds- og ældreområdet, som arbejder med eller gerne vil udvikle tilbud, der kan mindske antallet af uhensigtsmæssige medicinske indlæggelser af ældre borgere. 1.3 Opdragsgivere og samarbejde om evalueringen Ønsket om at evaluere Udgående Akutafdeling kom fra Kolding Kommune, som indgik aftale med Dansk Sundhedsinstitut om at søge midler til en evaluering. For midler fra Kolding Kommune udarbejdede Dansk Sundhedsinstitut en projektbeskrivelse, og Det 16 Evaluering af Udgående Akutafdeling i Kolding Kommune

19 Kommunale Momsfond bevilligede på den baggrund midler til evalueringen. Dansk Sundhedsinstitut har ligeledes finansieret en del af evalueringen. Evalueringen af teknologi, organisation og økonomi er gennemført af medarbejdere i Dansk Sundhedsinstitut. Borgerperspektivet er evalueret af Helle Aavild Juhl, sygeplejerske, diplom og Donna Lykke Wolff 5, cand.scient.san.publ., projektkoordinatorer for Udgående Akutafdeling, Kolding Kommune under vejledning fra senior projektleder Mette Bastholm Jensen, MA, ph.d. i sociologi, Dansk Sundhedsinstitut. Projektleder Marie Brandhøj Wiuff, cand.scient.soc. har forestået den organisatoriske evaluering af den Udgående Akutafdeling. Under dataindsamlingsfasen har praktikant Tilde Marie Bertelsen, stud.scient.soc. bidraget med observationer af den Udgående Akutafdelings arbejde, deltaget i interview og første interviewbearbejdning. Projektkoordinator Helle Aavild Juhl har medvirket til udvælgelsen af interviewpersoner og har hjulpet med det praktiske omkring afvikling af interviewene. Seniorprojektleder Susanne Reindahl Rasmussen, ergoterapeut, MPH, ph.d. har udarbejdet projektbeskrivelsen for evalueringen i samarbejde med seniorprojektleder Pia Kürstein Kjellberg, cand.scient.adm., ph.d. og med sparring fra forskningsleder Dorte Gyrd-Hansen, professor, cand.oecon., ph.d. Susanne Reindahl Rasmussen har herudover varetaget effekt- og økonomievalueringen. Dette er sket i et samarbejde med ansatte på Låsbyhøj Rehabiliterings- og Akutcenter, idet projektkoordinator Donna Lykke Wolff har leveret det meste af baggrundsmaterialet. Helle Aavild Juhl har varetaget diagnoseafgrænsningen for udtræk fra Landspatientregisteret mens leder for Låsbyhøj Rehabiliterings- og Akutcenter Kirsten Johannsen, sygeplejerske, diplom og projektkoordinator Donna Lykke Wolff, har leveret det fornødne datamateriale for den Udgående Akutafdeling. Torben Albrecht fra økonomiafdelingen i Senior- og Sundhedsforvaltningen, Kolding Kommune har foretaget udtrækket fra esundhed. 1.4 Evalueringens grundlag Evalueringen af Udgående Akutafdeling er baseret på kalenderåret Indsatsen har således været i funktion i et år. Den organisatoriske del af evalueringen kommer dog også omkring idéudviklingen og opstarten, og strækker sig således længere tilbage. I forhold til at forankre en indsats i en eksisterende organisation, etablere samarbejdsrelationer og opnå konkrete resultater er et år en forholdsvis kort periode. I løbet af 2009 var der 444 henvendelser om hjælp fra Udgående Akutafdeling. Ud af disse henvendelser førte 274 af henvendelserne til forløb med akut hjælp i eget hjem, 43 til akutophold på Låsbyhøj Rehabiliterings- og Akutcenter og 12 til kombinerede forløb med både hjælp i eget hjem og på akutophold. Borgerdelen tager afsæt i spørgeskemabesvarelser fra 22 borgere, der har modtaget hjælp i eget hjem suppleret med uddybende interview med fem af borgerne. Dette er et meget spinkelt datagrundlag, 5 Helle Aavild Juhl fungerede som projektkoordinator frem til 31. januar Herefter overtog Donna Lykke Wolff projektkoordinatorfunktionen. Indledning 17

20 hvorfor vi ikke kan foretage endegyldige konklusioner omkring borgernes oplevelse af kvaliteten af Udgående Akutafdelings indsats i eget hjem. 1.5 Rapportens opbygning For at give læseren en overordnet idé om, hvordan Udgående Akutafdeling er konstrueret praktisk og organisatorisk, gives der i kapitel 2 en kortfattet beskrivelse af Udgående Akutafdeling. I kapitel 3 følger et metodeafsnit, hvor vi redegør for metoder og materialer, som er anvendt i de fire dele af evalueringen henholdsvis teknologi, organisation, økonomi og borgerperspektivet. Resultaterne af de fire del-analyser præsenteres i kapitel 4. I kapitel 5 diskuterer vi validitet af data fra de enkelte dele af evalueringen samt mulige fortolkninger af resultaterne fra kapitel 5. Diskussion danner fundament for den samlede konklusion, som fremgår af kapitel Evaluering af Udgående Akutafdeling i Kolding Kommune

Evaluering af Udgående Akutafdeling i Kolding Kommune

Evaluering af Udgående Akutafdeling i Kolding Kommune Dansk Sundhedsinstitut DSI rapport 2010.04 Evaluering af Udgående Akutafdeling i Kolding Kommune Forebyggelse af akutophold i kommunen og akutte, medicinske indlæggelser på sygehus kort version Marie Brandhøj

Læs mere

Opgaveudvikling på psykiatriområdet

Opgaveudvikling på psykiatriområdet Sammenfatning af publikation fra : Opgaveudvikling på psykiatriområdet Opgaver og udfordringer i kommunerne i relation til borgere med psykiske problemstillinger Marie Henriette Madsen Anne Hvenegaard

Læs mere

Kolding Kommunes forsøg med udgående akutafdeling

Kolding Kommunes forsøg med udgående akutafdeling Kolding Kommunes forsøg med udgående akutafdeling Resulterede ikke som forventet i færre akutte medicinske indlæggelser på sygehus Af Marie Brandhøj Wiuff og Susanne Reindahl Rasmussen Efter strukturreformen

Læs mere

Erfaringer med opfølgende hjemmebesøg

Erfaringer med opfølgende hjemmebesøg Sammenfatning af publikation fra Delrapport fra Faxe Kommune: Erfaringer med opfølgende hjemmebesøg Omkostningsanalyse Anne Sophie Oxholm Jakob Kjellberg Juni 2012 Hele publikationen kan downloades gratis

Læs mere

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Sammenfatning af publikation fra : Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Kortlægning og inspiration Henriette Mabeck Marie Henriette Madsen Anne Brøcker Juni 2011 Hele publikationen kan downloades

Læs mere

Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune

Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune Sammenfatning af publikation fra : Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune Jakob Kjellberg Rikke Ibsen, itracks September 2010 Hele publikationen kan downloades gratis fra

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere

Når sygeplejersker visiterer i lægevagten

Når sygeplejersker visiterer i lægevagten Sammenfatning af publikation fra : Når sygeplejersker visiterer i lægevagten Marlene Willemann Würgler Laura Emdal Navne Februar 2010 Hele publikationen kan downloades gratis fra DSI s hjemmeside: www.dsi.dk/frz_publikationer.htm

Læs mere

Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner

Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner Beskrivelse af planlagte, igangværende eller afsluttede projekter i relation til den ældre medicinske patient, som er forankret i kommunerne

Læs mere

Notat om oprettelse af akutteam og ændring af funktionen for 12 korttidspladser til Rehabiliteringspladser.

Notat om oprettelse af akutteam og ændring af funktionen for 12 korttidspladser til Rehabiliteringspladser. Notat om oprettelse af akutteam og ændring af funktionen for 12 korttidser til Rehabiliteringser. Baggrund for forslag er: For det første KL s udspil om det nære sundhedsvæsen som bl.a. indeholder visioner

Læs mere

1. Formål med afdelingsprofilen side Hjemmesygeplejens virksomhedsområde side 3-5

1. Formål med afdelingsprofilen side Hjemmesygeplejens virksomhedsområde side 3-5 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Formål med afdelingsprofilen side 1 2. Organisering af hjemmesygeplejen side 1-2 a. Organisation b. Lovgrundlag c. Vejledning om hjemmesygepleje 3. Værdigrundlag side 2-3 4. Hjemmesygeplejens

Læs mere

Kvalitetsstandard Sygepleje. Skanderborg Kommune. Godkendt i Skanderborg Kommunes Byråd dd.mm.åååå

Kvalitetsstandard Sygepleje. Skanderborg Kommune. Godkendt i Skanderborg Kommunes Byråd dd.mm.åååå Kvalitetsstandard Sygepleje Skanderborg Kommune Godkendt i Skanderborg Kommunes Byråd dd.mm.åååå Indhold Forord... 3 Kvalitetsstandard - sygepleje... 4 2 Forord Denne kvalitetsstandard skal give borgerne

Læs mere

Beskrivelse af Thisted Kommunes akutpladser. Formål, opgaver og personalekompetencer.

Beskrivelse af Thisted Kommunes akutpladser. Formål, opgaver og personalekompetencer. Beskrivelse af Thisted Kommunes akutpladser Formål, opgaver og personalekompetencer. Der er tale om 4 akutpladser i tilknytning til de 16 midlertidige pladser, der er beliggende på områdecentret Kristianslyst.

Læs mere

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013 Hjemmehjælpskommissionen Visitatorernes årsmøde 2013 1 stevns kommune Baggrunden og rammerne for kommissionens arbejde Demografi antallet af 80+ årige fordobles de næste 30 år Beskrive udfordringer og

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen?

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen? Sygeplejerskeprofil Sygeplejerskeprofil Hvorfor har vi rsker i ældreplejen? Udviklingen i sundhedsvæsnet som følge af kommunalreformen i 2007, herunder en ændring af opgavefordelingen mellem regioner og

Læs mere

Projekt akutberedskab evaluering af funktionsmåde i praksis og resultater

Projekt akutberedskab evaluering af funktionsmåde i praksis og resultater Projekt akutberedskab 2013 2015 evaluering af funktionsmåde i praksis og resultater Opsummering Byrådet besluttede som led i budgetaftalen 2013-2014 at afsætte 1,6 mio. kr. i 2 år til etablering af 2 akutstuer.

Læs mere

KL har i brev af 27. juni 2013 anmodet om bidrag vedr. Frederiksberg Kommunes praksis

KL har i brev af 27. juni 2013 anmodet om bidrag vedr. Frederiksberg Kommunes praksis NOTAT 7. august 2013 Sagsbehandler: Praksis i akut tilbud i Frederiksberg Kommune Dok.nr.: 2013/0015495-1 Social- Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Plan og Projektstab KL har i brev af 27. juni 2013 anmodet

Læs mere

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10:

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10: Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012 Program for Workshop nr. 10: I. 9.30-10.45 : Fra Handling til viden Kvalitetsudviklingsprojekter og forskning 9.30-9.50 Introduktion.

Læs mere

Forebyggelse af hjertekarsygdomme

Forebyggelse af hjertekarsygdomme Sammenfatning af publikation fra : Forebyggelse af hjertekarsygdomme Hvilke interventioner er omkostningseffektive, og hvor får man mest sundhed for pengene? Notat til Hjerteforeningen Jannie Kilsmark

Læs mere

TUE er et samarbejdsprojekt mellem Københavns Kommune og Bispebjerg Hospital med henblik på at reducere antallet af forebyggelige indlæggelser.

TUE er et samarbejdsprojekt mellem Københavns Kommune og Bispebjerg Hospital med henblik på at reducere antallet af forebyggelige indlæggelser. Hvad er TUE? TUE er et samarbejdsprojekt mellem Københavns Kommune og Bispebjerg Hospital med henblik på at reducere antallet af forebyggelige indlæggelser. Organiseret i fysisk enhed på Bispebjerg Hospital,

Læs mere

Tyngde Start-Slut, Alle

Tyngde Start-Slut, Alle Evaluering af Korttidscenter I 2013 blev der oprettet et korttidscenter i Center Sundhed, og det blev besluttet at indsatsen skulle evalueres i 2014. Formålet med Korttidscenteret er, at borgeren skal

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Regnskab 2014 Indledning Stevns Kommunes udgifter til Kommunal Medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF) udgjorde

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater ResumÉ 2014 Forebyggelse af indlæggelser synlige resultater. Resumé Udarbejdet af: KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

Forebyggelse, sikkerhed og sammenhæng for patienter med hoftebrud

Forebyggelse, sikkerhed og sammenhæng for patienter med hoftebrud Sammenfatning af publikation fra Dansk Sundhedsinstitut: Forebyggelse, sikkerhed og sammenhæng for patienter med hoftebrud Indsats og udfordringer i forbindelse med samarbejde på tværs af sektorer i Horsens-klyngen.

Læs mere

1 of 6. Kvalitetsstandard. Akutpladser. Godkendt af byrådet d. xx

1 of 6. Kvalitetsstandard. Akutpladser. Godkendt af byrådet d. xx Kvalitetsstandard Akutpladser Godkendt af byrådet d. xx 1 of 6 2 of 6 Ydelse En intensiv og målrettet sygepleje- og omsorgsindsats til borgere, der har brug for en skærpet og forhøjet indsats i forhold

Læs mere

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri Sammenfatning af publikation fra : Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri Charlotte Bredahl Jacobsen Katrine Schepelern Johansen Januar 2011 Hele publikationen kan downloades gratis fra DSI

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Plejecenter Glesborg Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 2 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for implementering af Bekendtgørelse om genoptræningsplaner

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen. Dansk Industri 24.Oktober 2014

Det nære sundhedsvæsen. Dansk Industri 24.Oktober 2014 Det nære sundhedsvæsen Dansk Industri 24.Oktober 2014 Ældre medicinske patienter Sundhedsudgifter pr. indbygger fordelt på aldersgrupper, 2010 Udviklingen i antal korttidsindlæggelser pr. 1.000 borgere

Læs mere

FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER PLANLÆGNING AF FASE 3

FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER PLANLÆGNING AF FASE 3 Sundhed og Omsorg FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER PLANLÆGNING AF FASE 3 Dato: 25.09.2014 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER FASE 3 Indhold

Læs mere

Hverdagsrehabilitering i Fredericia Kommune

Hverdagsrehabilitering i Fredericia Kommune Sammenfatning af publikation fra Dansk Sundhedsinstitut: Hverdagsrehabilitering i Fredericia Kommune 1. delevaluering Notat udarbejdet til Fredericia Kommune Pia Kürstein Kjellberg Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

Implementeringens kunst Succes med akutteam i Sønderborg Kommune

Implementeringens kunst Succes med akutteam i Sønderborg Kommune Implementeringens kunst Succes med akutteam i Sønderborg Kommune Der er ca. 76.000 indbyggere i Sønderborg Kommune Disposition Fase 1 Idéudvikling og afklaring Fase 2 Planlægning Fase 3 Implementering

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

Evaluering af Fusionspraksis

Evaluering af Fusionspraksis Sammenfatning af publikation fra : Evaluering af Fusionspraksis Region Midtjyllands tilbud om støtte til almen praksisenheder der fusionerer Baseret på interview med deltagende læger og kvalitetskonsulenter

Læs mere

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb... 1 Resumé... 2 1. Oplæg til ny organisering af rehabilitering og det sammenhængende borgerforløb...

Læs mere

Den Ældre Medicinske Patient

Den Ældre Medicinske Patient Den Ældre Medicinske Patient Forum for Geriatrisk Sygepleje i Region Syddanmark Temadag: Brandpunkt i sektorovergange fra politik til praksis i et tværfagligt perspektiv Dato: d. 17 marts 2015 Projektleder

Læs mere

Akutteam Haderslev Kommune

Akutteam Haderslev Kommune Akutteam Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Målgruppe, opgaver og udstyr i akutteam...5 2.1. Opgaver i akutteamet...5 2.2. Udstyr i akutteamet...6 3. Scenarie for organisering af

Læs mere

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg)

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Sundheds- og OmsorgsforvaltningenFejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Baggrund Regeringen og KL er med økonomiaftalen for 2015 enige om, at der

Læs mere

Afdelingsprofil for Låsbyhøj

Afdelingsprofil for Låsbyhøj Afdelingsprofil for Låsbyhøj År 2007 MULTI.DOT / Låsbyhøj Præsentation af Låsbyhøj Rehabiliterings- & Akutcenter Låsbyhøj er Kolding Kommunes Rehabiliterings- & Akutcenter for borgere i Kolding Kommune,

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Regnskab 2013 Indledning Den 1. januar 2012 trådte store ændringer i den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet

Læs mere

Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune

Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune 2008-2013 0 For yderligere information Økonomikonsulent Inga Schmidt

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Opgavefordeling mellem borgere, pårørende og fagpersoner i rehabilitering

Opgavefordeling mellem borgere, pårørende og fagpersoner i rehabilitering Sammenfatning af publikation fra : Opgavefordeling mellem borgere, pårørende og fagpersoner i rehabilitering Laura Emdal Navne Marie Brandhøj Wiuff Oktober 2011 Hele publikationen kan downloades gratis

Læs mere

Resultatrapport 4/2012

Resultatrapport 4/2012 Resultatrapport 4/2012 Resultater på ældreområdet Denne resultatrapport giver en status på udviklingen i udgifter og indsatser på området samt de effekter, der kommer ud af indsatserne og udgifterne. Rapporten

Læs mere

Sygehus. Læge. Kommune

Sygehus. Læge. Kommune Det nære sundhedsvæsen Esbjerg Kommune Sygehus Læge Kommune I dag - Incitamenter Kommune 200 mio. Privatpraktiserende fysioterapeuter Almen praksis/ Special læger Borgerne Region (sygehuse) Fælles sprog

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven

Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven Høj terapeutfaglig kompleksitet Monofaglige kompetencer Tværfaglige kompetencer Lav terapeutfaglig kompleksitet Kommunal stratificeringsmodel

Læs mere

Fagprofil - sygeplejerske.

Fagprofil - sygeplejerske. Odder Kommune. Fagprofil - sygeplejerske. For sygeplejersker ansat ved Odder Kommunes Ældreservice. I Odder Ældreservice arbejder medarbejderne ud fra: en rehabiliterende tilgang. en sundhedsfremmende

Læs mere

Sygeplejen i fremtiden?

Sygeplejen i fremtiden? Sygeplejen i fremtiden? Den 5. november 2010 Silkeborg Workshop Fagidentitet og professionsudvikling i relation til det kommunale område. Inge Bank Sundheds- og Omsorgschef i Silkeborg Kommune 1 Fremtidens

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

Opgaveudvikling på psykiatriområdet

Opgaveudvikling på psykiatriområdet Sundhedsstrategisk Forum, Region Syddanmark 23. marts 2011 Opgaveudvikling på psykiatriområdet Marie Henriette Madsen Projektleder Cand.scient.san.publ mhm@dsi.dk 1 DSI publikation: Opgaveudvikling på

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Den Ældre Medicinske Patient

Den Ældre Medicinske Patient Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vælg billede Vælg farve regionsyddanmark.dk Godkendt i Det Administrative Kontaktforum den 14.

Læs mere

Omorganisering af akutfunktionen i Aalborg Kommune

Omorganisering af akutfunktionen i Aalborg Kommune Omorganisering af akutfunktionen i Aalborg Kommune 1. AKUTFUNKTIONEN OG DET GODE AKUTFORLØB FOR PATIENTEN... 2 2. MÅLGRUPPE FOR AKUTOMRÅDET... 2 3. TILBUD OG INDSATSER TIL MÅLGRUPPEN... 3 3.1 DØGNTILBUD

Læs mere

Kolding Kommune søger midler til to indsats områder: i. Forløbskoordinator for borgere med flere kroniske sygdomme eller ringe egenomsorgsevne

Kolding Kommune søger midler til to indsats områder: i. Forløbskoordinator for borgere med flere kroniske sygdomme eller ringe egenomsorgsevne Kontornotits Senior- og Sundhedsforvaltningen Sundhedsområdet Emne: Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk

Læs mere

Tine Rostgaard og Mads Ulrich Matthiessen. At arbejde rehabiliterende i hjemmeplejen gør arbejdet meningsfuldt

Tine Rostgaard og Mads Ulrich Matthiessen. At arbejde rehabiliterende i hjemmeplejen gør arbejdet meningsfuldt Tine Rostgaard og Mads Ulrich Matthiessen At arbejde rehabiliterende i hjemmeplejen gør arbejdet meningsfuldt At arbejde rehabiliterende i hjemmeplejen gør arbejdet meningsfuldt Publikationen kan hentes

Læs mere

Fra pleje og omsorg til rehabilitering

Fra pleje og omsorg til rehabilitering Fra pleje og omsorg til rehabilitering Erfaringer fra Fredericia Kommune Pia Kürstein Kjellberg Senior projektleder Cand.scient.adm., ph.d. Dansk Sundhedsinstitut Fredericia Kommune 2007 Antal borgere:

Læs mere

Specialiserede aflastningspladser i Faxe Kommune

Specialiserede aflastningspladser i Faxe Kommune Formål Formålet med at etablere specialiserede aflastningspladser er At forebygge og reducere antallet af uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser At sikre, at der stilles en aflastningsplads til

Læs mere

Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing?

Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing? Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing? For dermed at forebygge indlæggelser, nedbringe antal genindlæggelser samt akutte korttidsindlæggelser. Center for Sundhed og Omsorg søger en kommunal

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Kommunale institutioner med særlige palliative tilbud (KISPT)

Kommunale institutioner med særlige palliative tilbud (KISPT) Kommunale institutioner med særlige palliative tilbud (KISPT) en specialiseret palliativ indsats? Mette Raunkiær Introduktion PAVI har fulgt udviklingen indenfor den basale palliative indsats i danske

Læs mere

- Akutpladser - Vurderingspladser - Rehabiliteringspladser - Aflastningspladser - Palliative pladser

- Akutpladser - Vurderingspladser - Rehabiliteringspladser - Aflastningspladser - Palliative pladser - 10 akutsygeplejersker - Opererer i tidsrummet 7.00-23.00 alle ugens dage - Akutpladser - Vurderingspladser - Rehabiliteringspladser - Aflastningspladser - Palliative pladser 1 Akutteamet i Sønderborg

Læs mere

MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE

MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med Danske Regioner/regioner, KL/kommuner, PLO og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse udviklet en række indikatorer, der kan bruges

Læs mere

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Ny publikation fra Dansk Sundhedsinstitut: Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Delanalyse 2. En registerundersøgelse Sammenfatning Kim Rose Olsen Torben Højmark Sørensen Peter Vedsted Dorte

Læs mere

Resultatrapport 2/2012

Resultatrapport 2/2012 Resultatrapport 2/2012 Resultater på ældreområdet Denne resultatrapport giver en status på udviklingen i udgifter og indsatser på området samt de effekter, der kommer ud af indsatserne og udgifterne. Rapporten

Læs mere

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti prioriterer 1,2 mia.kr. fra 2016 2019 og herefter 300 mio. kr.

Læs mere

Vision for Fælles Sundhedshuse

Vision for Fælles Sundhedshuse 21. februar 2014 Vision for Fælles Sundhedshuse Indledning Hovedstadsregionen skal være på forkant med at udvikle fremtidens sundhedsvæsen med borgeren og patienten i centrum og med fokus på kvalitet og

Læs mere

Tilsynet danner rammen for en opfølgning af den leverede personlige pleje og praktiske hjælp til borgere i eget hjem. Formålet med tilsynet er:

Tilsynet danner rammen for en opfølgning af den leverede personlige pleje og praktiske hjælp til borgere i eget hjem. Formålet med tilsynet er: Sundhed og Omsorg Sagsnr. 277427 Brevid. 2326230 Ref. JLHA NOTAT: Tilsynsrapport for hjemmeplejen i Roskilde Kommune 2015 3. august 2016 Indhold 1. Baggrund... 1 2. Metode... 2 2.1 Uddybende mål i tilsynskategorierne...

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder Sundhedsområdet er specielt i kommunal økonomisk sammenhæng, idet langt hovedparten af økonomien er knyttet til finansiering/medfinansiering af aktiviteter i det regionale sundhedsvæsen og

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Sønderborg Kommune Tilskud: 16.308.000 kr. i 2016 Link til værdighedspolitik: http://sonderborgkommune.dk/vaerdighedspolitik

Læs mere

Handleplan for kommunal medfinansiering.

Handleplan for kommunal medfinansiering. Handleplan for kommunal medfinansiering. 1) Indledning Vejen Kommune har siden 2009 investeret i projekter og indsatser for at reducere uhensigtsmæssige genindlæggelser forebyggende indlæggelser uhensigtsmæssige

Læs mere

Delegation i en kommunal kontekst. KL s konference om delegation og kommunal praksis på området 10. November 2014 Overlæge Bente Møller

Delegation i en kommunal kontekst. KL s konference om delegation og kommunal praksis på området 10. November 2014 Overlæge Bente Møller Delegation i en kommunal kontekst KL s konference om delegation og kommunal praksis på området 10. November 2014 Overlæge Bente Møller Hvorfor er delegation relevant? Og hvad betyder det i en kommunal

Læs mere

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang.

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Juni 2017 NOTAT

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Juni 2017 NOTAT NOTAT Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden Ledelsesinformation Juni 2017 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og

Læs mere

Ansøgning om tilskud til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

Ansøgning om tilskud til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i Ansøgning om tilskud til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 Afdækning af organisation og muligheder forud for implementering af forløbsprogrammer i Egedal Kommune Tidsperiode

Læs mere

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen.

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen. N O TAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne

Læs mere

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 bem Kommissorier for Sundhedsstyrelsens følgegruppe og arbejdsgrupper vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Sygehusenes udarbejdelse af genoptræningsplaner Den sundhedsfaglige vurdering i kommunen Gennemgang af de fire specialiseringsniveauer Antal og fordeling

Læs mere

Bilag 1 Sammenfattende evaluering af Akutberedskab i Skanderborg Kommune Oversigt over effekt, delmål, succeskriterier og resultater

Bilag 1 Sammenfattende evaluering af Akutberedskab i Skanderborg Kommune Oversigt over effekt, delmål, succeskriterier og resultater Bilag 1 Sammenfattende evaluering af Akutberedskab i Skanderborg Kommune Oversigt over effekt, delmål, succeskriterier og resultater Evalueringen af akutindsatsen er iværksat med henblik på at vurdere,

Læs mere

Afdelingsprofil for Låsbyhøj

Afdelingsprofil for Låsbyhøj Afdelingsprofil for Låsbyhøj År 2006 MULTI.DOT / AFDPROF.DOC Præsentation af Låsbyhøj Genoptræning & Aflastning Låsbyhøj er Kolding Kommunes genoptrænings- og aflastningscenter for pensionister i Kolding

Læs mere

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund Bilag 3 Hverdagsrehabilitering i hjemmet NOTAT Hvidovre Kommune Social og Arbejdsmarkedsforvaltningen Helle Risager Lund Udviklings- og Kvalitetsteamet Sagsnr.: 11/16364 Dok.nr.: 23985/12 Baggrund Hvidovre

Læs mere

Evaluering af Projekt. En sundhedsfremmende tilgang i mødet med borgeren, ved en tidlig indsats af terapeut og hjælper

Evaluering af Projekt. En sundhedsfremmende tilgang i mødet med borgeren, ved en tidlig indsats af terapeut og hjælper Evaluering af Projekt Et godt Hverdagsliv En sundhedsfremmende tilgang i mødet med borgeren, ved en tidlig indsats af terapeut og hjælper Visitationsafdelingen og Hjemmepleje Vest August 2010 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Tidlig Indsats på Tværs

Tidlig Indsats på Tværs F O R D I G D E R S K A L A R B E J D E M E D T I T - P R O J E K T E T : Tidlig Indsats på Tværs For særligt sårbare medicinske borgere i Thisted Kommune og Morsø Kommune Morsø Kommune Hvad er Tidlig

Læs mere

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland 1. Indledning Cirka 50 procent af de borgere, som rammes af kræft (herefter kræftpatienter eller patienter), bliver i dag helbredt

Læs mere

Årsberetning 2014 DET FØRSTE ÅR MED AKUTTEAM KØGE ÅRSBERETNING Akutteam Køge

Årsberetning 2014 DET FØRSTE ÅR MED AKUTTEAM KØGE ÅRSBERETNING Akutteam Køge DET FØRSTE ÅR MED AKUTTEAM KØGE ÅRSBERETNING 2014 1 Indholdsfortegnelse FORORD: AKUTTEAMET ET ALTERNATIV TIL SYGEHUSET... 3 1..KØGE KOMMUNES AKUTTEAM... 4 FORMÅL... 4 MÅLGRUPPE... 5 OPGAVER OG ARBEJDSGANGE...

Læs mere

Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen)

Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen) Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen) Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 13. Maj 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Sundhedsaftaler Sundhedsloven 205 Alle kommuner og regioner skal indgå

Læs mere

Projekt opfølgende hjemmebesøg

Projekt opfølgende hjemmebesøg Projekt opfølgende hjemmebesøg 1. Projektets baggrund Ældre patienter med komplicerede behandlings- og plejebehov udgør en betydelig udfordring for koordineringen mellem sekundær- og primærsektoren. Erfaringen

Læs mere

Demensarbejde på tværs Indlæggelse og udskrivning

Demensarbejde på tværs Indlæggelse og udskrivning Demensarbejde på tværs Indlæggelse og udskrivning 2012 2 Forebyggelse af indlæggelser af borgere med demens Borgere med demens har svært ved at fungere i uvante omgivelser. Derfor er det vigtigt at undgå

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune.

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune. 2 Sygeplejerskeprofil Roskilde Kommune. i Sygeplejerskeprofilen beskriver de udfordringer, forventninger og krav, der er til hjemmesygeplejersker i Roskilde Kommunes hjemmepleje. Sygeplejerskeprofilen

Læs mere

Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater

Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater Allerød Kommune Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater Baggrund: Allerød kommune deltager i et samarbejde med fire andre

Læs mere

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer.

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kontoret for Regional Sundhed Att. Lone Vicki Petersen Sorø Kommune Fagcenter Sundhed Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk

Læs mere

PROJEKTKOMMISSORIUM. Projektkommissorium for Billund. A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr

PROJEKTKOMMISSORIUM. Projektkommissorium for Billund. A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr PROJEKTKOMMISSORIUM A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr. 32876 Udarbejdet af: MS Udarbejdet d. 28.09.09 1 B. Projektbeskrivelse Flere og flere danskere lever et liv med en

Læs mere

Strategi for Hjemmesygeplejen

Strategi for Hjemmesygeplejen Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.18.00-P05-1-14 Sagsbehandlere: TC/ MSJ Dato: 3. maj 2016 Strategi for Hjemmesygeplejen Sundhed og Omsorg 2016-2020 1 Indledning Sygeplejeområdet i Horsens

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

Sundhedsaftale

Sundhedsaftale Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 555 Offentligt Region Hovedstaden Indsæt af obje 1. Højre vælg G 2. Sæt tegneh 3. Vælg Sundhedsaftale 2015-2018 Navn enuen idefod r Navn er står ivelse

Læs mere

Høringspart Høringssvar Forvaltningens kommentarer

Høringspart Høringssvar Forvaltningens kommentarer Oversigt over høringssvar Strategi for det nære sundhedsvæsen Høringspart Høringssvar Forvaltningens kommentarer Ældrerådet S. 9 under fakta boksen Konkret vil vi: afsnit 2 - Sikre sammenhængende forløb.

Læs mere