Dansk Orienterings-Forbund IOF-symboler 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Orienterings-Forbund IOF-symboler 2004"

Transkript

1 IOF- postbeskrivelser Det Internationale Orienteringsforbund (IOF) har udarbejdet en fortegnelse over internationale postbeskrivelser i symbolform, således at alle orienteringsløbere i alle lande kan forstå postbeskrivelser entydigt og uden oversættelse. Formålet med en postbeskrivelse er at give en nøjagtig specifikation af terrængenstanden og postens placering i forhold til denne. Dette hæfte viser, hvorledes symbolerne kan anvendes til dette formål. Det skal dog pointeres, at posten først og fremmest skal findes ved kortlæsning. Eksempel: DA, H7-8A og H45A løber denne bane Banen er nummer 4, den er 7,7 km lang, og stigningen på bedste vejvalg er 0 m. DA, H7-8A, H45A 4 7,7 km 0 m Starten er, hvor en vej og et stendige løber sammen. Post er nummer 3 og er, hvor en bevoksningsgrænse bøjer. Post er nummer og er ved den nordvestlige af flere sten inden for postcirklen. Stenen er m høj. Skærmen står på østsiden af stenen. Post 3 er nummer 49 og er placeret mellem to tætheder. Post 4 er nummer 46 og er i den vestlige af flere små lavninger inden for cirklen. Lavningen er sandet, 6x9m. Skærmen står i syddelen. Der er væske ved posten Post 5 er nummer 64 og er ved den østlige ruin af flere inden for cirklen. Skærmen står på vestsiden af ruinen. Fra post 5 er der 0 meter afmærket strækning. Post 6 er nummer 85 og er ved et sammenfaldet stendige. Skærmen står ved sydøsthjørnet. Post 7 er nummer 78 og er placeret ved en udløber. Skærmen står ved nordvestfoden af udløberen. Post 8 er nummer 47 og er hvor en grøft og en bevoksningsgrænse krydser hinanden. Post 9 er nummer 49 og er hvor stier krydser hinanden. Fra post 9 er der 75 meter afmærket strækning til mål. 3, x m m

2 Hvad betyder IOF-beskrivelserne (postbeskrivelserne)? En postbeskrivelse for en orienteringsbane indeholder følgende informationer: Klasser, der løber banen Banens nummer Banens længde i kilometer Beskrivelse af startsted og hver enkelt post Banens stigning i meter på bedste vejvalg Længde og art af afmærkede strækninger på banen og fra sidste post til mål D7B, D35B, H3-4A, H5-6B, H35B ,4 km 45 m 0 m 50 m Kolonnernes indhold A: Posten nummer i banens rækkefølge B: Postens kontrolnummer i skoven C: Hvilken terrængenstand af flere ensartede inden for postcirklen D: Terrængenstandens art E: Terrængenstandens karakter. Yderligere beskrivelser. F: Terrængenstandens størrelse. Type af kombination x 9 G: Postens / skærmens placering - ved terrængenstanden 4 46 sydøstligste lille lavning sandet 6x9m V-del væske en af symbolerne: Kolonne C: Hvilken af to eller flere ensartede genstande i løbskortets postcirkel 0. Den nordligste 0. Den sydøstligste 0. 3 Øverste Den øverste 0. 4 Nederste Den nederste 0. 5 H: Anden information Nordligste Sydøstligste Mellemste Den terrængenstand, der er i midten 3

3 Kolonne D, E & F: Beskrivelser af terrængenstanden. Terrasse / plateau. 3 Slugt. 5 Grusgrav. 7 Rende Bakke / høj Saddel Lille lavning Ujævnt område. 3 Hule Sø: Område med store sten Stenet område Smal / snæver passage 3 Vandhul: 5 Grøft: 7 Mose: 9 Brønd: Klippegrund Vandbeholder: Terrænformer og højdeforskelle Plant område på skråning Dal; forlænget skrånende lavning i en skråning. Udgravet fordybning i såvel fladt som bakket terræn. Meget snæver slugt; kløft; almindeligvis tør. Højdepunkt, der på kortet angives med højdekurver. Det laveste punkt mellem to højdepunkter på et højdedrag. Lille naturlig sænkning i terrænet. Område med så mange ujævnheder, at de ikke kan tegnes enkeltvis på kortet. Klippe eller lodret bjergside Passabel eller impassabel Hul i klippegrund eller klippeside, fører ofte til minegang. Område med så mange klippeblokke, at de ikke kan tegnes enkeltvis på kortet. Område med mange sten eller klipper.. Udløber Udvækst, næse på en skråning.. 4 Skrænt Stejl skråning Klipper / sten Jordvold, dæmning Lille rende Punkthøj Lavning Hul Myretue Klippeskrænt Klippesøjle Klippeblok, sten Stenklynge En åbning mellem to klipper, eller mellem klippesider, der vender mod hinanden. Vand, moser og vandløb Et større område med vand, sædvanligvis impassabelt. Vandfyldt, gravet hul (diameter mindre end 0 m) Naturligt eller gravet vandløb, der i længere perioder kan være tørlagt. Område med blød og vandfyldt eller fugtig bund. Opbygget og evt. overdækket brønd. En menneskeskabt vandbeholder Lille sø (dam): 4 Bæk: Smal mose: Fast grund i mose: Kilde: Kunstig eller naturlig, smal ryg eller vold på fladt terræn. Gravet, almindeligvis tør rende. Mindre, markant højdepunkt, der på kortet angives med en brun prik. Naturlig sænkning, hvorfra terrænet stiger hele vejen rundt; tegnes på kort med højdekurver. Fordybning med stejle sider. Sædvanligvis gravet. Løs høj, lavet af myrer eller termitter. Høj, naturlig klippeformation. En tydelig klippeblok eller sten. Et lille område med så mange klippeblokke eller sten, at de ikke kan tegnes enkeltvis på kortet. Et område med flad, nøgen klippe, som der kan løbes på. Lille naturlig vandfyldt lavning eller sænkning. Naturligt eller gravet vandløb, vandfyldt eller med rindende vand. Mose, smallere end 5 m. Sivende vand i bunden af slugt Ikke-moseagtigt område i mose eller mellem to moser. Det sted eller område, hvor rindende vand kommer frem af jorden 4

4 Åbent område: Skovhjørne: 4. 5 Tæthed: Bevoksningsgrænse: Enligtstående træ: Kørevej / skovvej: 3 Spor: 5 Luftkabel: 7 Tunnel: 9 Hegn: Bygning: Ruin: Tårn: Kulmile: Passage: Speciel genstand: Område uden træer; eng, hede, dyrket mark. Hjørne eller spids af skov, som går ud i åbent område. Lille skovområde, hvor træbevoksningen eller underskoven er så tæt, at området er vanskeligt at passere. Tydelig grænse mellem forskellige typer af bevoksning. Et enkelt usædvanligt træ i såvel åbent terræn som skov; ofte gives også information om træarten (nåle/løvtræ). Naturens vegetation 4. Halvåbent område: Åbent område med spredte mindre klynger af buske og træer Lysning: Lille træfrit område i skoven Lineær tæthed: 4. 8 Lund: 4. 0 Træstub trærod: Menneskeskabte (anlagte) terrængenstande Vej, der kan befærdes af personbiler. Tydelig ledelinie i skoven, f.eks. brandbælte eller rydning under ledninger Kraft- eller telefonledning, tovbane, skilift. Ledninger bæres normalt af master med mindst stolper Underføring, som kan befærdes af mennesker. Tydeligt træ- eller trådhegn. Hegn, tegnet på kortet med faner må normalt ikke passeres Grundridset er tegnet på kortet Grundridset er tegnet på kortet Tårn, mast, skydetårn (ikke stige), sømærke eller lignende Mindesten, trigonometrisk sten, grænsesten, varde eller lignende Lille lysning, hvor der har været afbrænding. Lille fladt område på skråning. Arkade, indendørs passage gennem bygning Sti: 4 Bro, spang: 6 Mast: Stendige mur: Gennemgang: Parkerings areal: Rørledning: Skydeplatform: Mindesten: Foderstativ: Læhegn eller hække samt gren- og roddiger i skoven Afgrænset klynge af træer eller buske i åbent område. Mindst 00 m Tydelig træstub. Roden af et væltet træ. Tydeligt trampet eller tilkørt sti eller spor i skoven. Overgang i niveau over bæk eller grøft. Der fører ikke nødvendigvis spor til spangen. Mast på højspændingsledning. Skal være indtegnet på kortet. Stendiger må normalt kun passeres ved overgangssteder. Åbning over eller gennem hegn eller ledning. Kan være med eller uden låge. Områder med fast og anlagt underlag til parkering eller anden anvendelse. Rørledning (olie, vand, gas, kloak) oven på jorden. Hochsitz : Observationsstige, fæstet til træ. Ikke-flytbar fodringssted for dyr. Bør ikke anvendes som postplacering Skulptur: Monument, mindesten, statue. Trappe: Særlige terrængenstande Hvis symbolet benyttes, skal genstanden defineres i instruktionen. 6. Speciel genstand: En trappe med mindst trin Hvis symbolet benyttes, skal genstanden defineres i instruktionen. 5

5 Kolonne E: Som kolonne D eller Terrængenstandens karakter 8. Lav 8. Flad 8.3 Dyb 8.4 Bevokset 8.5 Åben 8.6 Stenet 8.7 Sumpet 8.8 Sandet 8.9 Med nåle 8.0 Med blade 8. Kolonne F: Terrængenstandens dimension eller typen af kombination Dybde eller højde Øverste og nederste højde 0. Kryds Dybden eller højde i meter 9. 8 x 4 Størrelse Længde og bredde i meter Øverste/nederste højde af terrængenstande på en skråning Stedet, hvor to ledelinier krydser hinanden Højden af de to.0 0 Højde terrængenstande, posten står imellem Sammenfaldet Sammenløb / stød Stedet, hvor to ledelinier støder eller løber sammen De ledeliner, der krydser eller løber sammen, skal vises i kolonne D og E. Eksempler: Kolonne D Kolonne E Kolonne F Kolonne G: Postens placering ved terrængenstanden Sti og sti krydser hinanden Sti og bevoksningsgrænse krydser hinanden Vej og grøft sammenstød (løber sammen) Grøftesammenstød (løber sammen) Hvis skærmen står i midten eller midt på en terrængenstand, skal kolonne G ikke udfyldes. A) Terrængenstanden ligger under terrænniveau, og posten er anbragt på kanten af genstanden, fx. -Side grusgrav, hul, skrænt. Terrængenstanden hæver B) Terrængenstanden har sig over jordoverfladen, fx. -Kant en væsentlig horisontal sten, bygning, ruin. udstrækning, og posten er anbragt i / ved terrængenstandens begrænsningslinie, fx mark, eng, sø, mose.3 -Del En terrængenstand har en væsentlig udstrækning. Posten er hverken anbragt i terrængenstanden centrum eller på en af dens kanter (anvend denne beskrivelse med forsigtighed) fx mose,vdel, lavning, N-del, lysning, S-del Hjørne, inden for -Hjørne, uden for ENTEN Grænsen mellem to områder danner en vinkel på 45 til 35 grader, fx mark, v-hjørne, mose, ø- hjørne, skovhjørne (skoven danner et hjørne i åbent terræn). Prikken viser, i hvilket af de to områder posten er sat.

6 .4.5 -Knæk, inden for -Knæk, uden for.7 -Bøjning.9 Oppe (øverste del). Oppe på.3 Ved foden.5 Mellem ELLER En lineær terrængenstand danner et skarpt knæk. Ved knæk er prikken undertiden uden betydning. Sted, hvor en lineær terrængenstand bøjer (bøjningen kan ske over en kortere strækning, max 0 m), fx stibøjning, grøftebøjning. Bruges om genstande i kurvebilledet. Terrængenstanden skal vises med mindst 3 kurver. Bruges kun, når posten står øverst på terrængenstanden. Et sted hvor terrængenstanden og det omliggende terræn mødes neden for genstanden, fx punkthøj, foden, skrænt, foden. Et sted mellem to terrængenstande.6 -Spids.8 -Ende.0..4 Nede (nederste del) Neden under Nordøst fod Kolonne D Kolonne E Kolonne G Som hjørne, men hvor vinklen er mindre end 45 grader, fx mose SV-spids Det sted hvor en lineær terrængenstand ender. Anvendes også for begyndelsen af en bæk eller grøft. Eksempler: stiende, grøftende, jordvold, N-ende. Bruges om genstande i kurvebilledet. Terrængenstanden skal vises med mindst 3 kurver. Bruges kun, når posten står neden under en terrængenstand. Som Ved foden. Benyttes, hvor terrængenstanden er så stor, at der er flere placeringsmuligheder for posten. Hvis.5 (Mellem) benyttes, skal begge genstande posten står mellem, vises. Eksempler: Mellem tætheder Mellem lunde (grupper af træer) Mellem stenen og punkthøjen Mellem huset og ruinen Kolonne H: Yderligere oplysninger. Førstehjælps post.3 Radiopost Post, hvor der er førstehjælpsudstyr Post, hvorfra der sendes radiomeldinger..4 Væskepost Kontrol af løberen Post, hvor der er væske Post, hvor mandskabet kontrollerer løberen 7

7 Afmærkede strækninger: På postbeskrivelsen kan afmærkede strækninger vises, men kun hvis oplysningerne også fremgår af løbskortet. Hvis en afmærket rute skal følges fra en post eller mellem to poster: (Symbolet sættes på postbeskrivelsen efter den post, hvor den afmærkede rute starter) Følg afmærket strækning i 60 meter efter posten. Følg afmærket strækning 300 meter til næste post. Hvis der er en tvungen overgang eller passage undervejs på et stræk: Dette symbol er det eneste, hvor det er frivilligt, om arrangøren vil bruge symbolet. (Symbolet kan sættes på postbeskrivelsen mellem de to poster, hvor den tvungne overgang er) 3 Tvungen overgang eller overgange. 4 Tvunget passage gennem forbudt eller farligt område. Ved kortskifte, eller hvis en afmærket rute skal følges fra en post til kortudleveringen: (Symbolet sættes på postbeskrivelsen efter den post, hvor den afmærkede rute starter) 5 Følg afmærket strækning 50 meter til kortskift. Fra sidste post til mål: Efter beskrivelsen af sidste post vises, hvordan ruten mellem sidste post og mål er: 4. Følg afmærket strækning 400 meter til mål. Hele strækningen er afmærket meter til mål. Find vej til en opfangende afmærkning, og følg den så til mål meter til mål. Ingen afmærkning. Postbeskrivelser til Præcisionsorientering: Ved Præ-O er særlige oplysninger i forhold til erne: Kolonne B: Det antal skærme, der kan ses fra posten angives med bogstaver: skærme = A-B, 3 skærme = A-C, 4 skærme = A-D o.s.v. Kolonne H: Pilen i kolonne H anvendes til at vise, i hvilken retning en genstand kan ses. A B A-D Post 4 skærme Posten skal stå på en høj På nordøstsiden Posten står nord for stopstedet 8

8 Eksempler: Skrænt, foden 5x5 Grusgrav Grusgrav, Ø-kant (Anbringes oppe) Grusgrav, Ø-del (Anbringes i grusgraven) Jorddige, Ø-ende Terrasse Terrasse, V-del 9

9 Udløber Slugt Slugt, oppe Slugt, flad Slugt, Ø-ligste af flere Rende, nede (nederste del) Udtørret grøft, NØende 0

10 Høj Mellem høj og punkthøj Høj, NV-del Punkthøj Punkthøj, Ø-fod Mellem høje Saddel

11 Lavning Lavning Ø-del Lille lavning, Ø-kant Hul, V-kant Klippeskrænt, foden Klippeskrænt, N-fod Øverste klippeskrænt, foden

12 V-lige klippeskrænt, foden Klippeskrænt, oppe på Klippeskrænt, oppe på S-del Mellem klippeskrænter Klippegrund Klippegrund, V-del Hule 3

13 Sten, V-side Mellem sten Ø-lige sten, Ø-side 0,5 3,0 Sten, 0,5 m øverst 3 m nederst, V-side Område med klippeblokke, SØ-kant Stenet område N-kant Stenklynge, Ø-fod 4

14 Sø, Ø-spids Lille sø (dam) Ø-kant Vandhul Ø-kant Bækbøjning S-lige bækbøjning Bæksammen løb Grøft, NØende 5

15 Grøfteknæk N-lige grøfteknæk Grøftesammen løb Grøftekryds Mose, NV-del Mose, S-spids Mose, Ø- hjørne 6

16 Mellem moser Fast grund i mose, NVspids Brønd, Ø-side Kilde, V-kant Mark, SØhjørne Sandet område, V-kant Halvåbent område, Ø-kant 7

17 Skovhjørne, S-spids Lysning Tæthed, Ø-kant Lund, V-spids Bevoksningsgrænse, Ø-spids Skovvej, Ø-ende Vejsammen løb 8

18 Skovvej / sti kryds Sti, NØende Stibøjning V-lige stibøjning Stisammen løb Stikryds Sti / stendige kryds 9

19 Bæk / stendige kryds Sti / bæk kryds Sti / grøft kryds Knæk på spor Stendige, Ø- hjørne Stendige, V-ende Hegn, S-hjørne 0

20 Gennem gang Bro (spang), N-side Bygning, Ø-side Ruin, V-side Tårn, S-side Foderstativ, V-side. Bør ikke benyttes til postanbringelser! Enkeltstående løvtræ

21 Varde, Ø-side God fornøjelse i skoven. DOF-TKU jan. 004

Arrangør: PI-Nordsjælland. Orienteringsløb Teglstrupløbet Grib skov Torsdag den 29. september 2011

Arrangør: PI-Nordsjælland. Orienteringsløb Teglstrupløbet Grib skov Torsdag den 29. september 2011 Arrangør: PI-Nordsjælland Orienteringsløb Teglstrupløbet Grib skov Torsdag den 9. september 0 Dansk Politiidrætsforbund Velkommen til Teglstrupløbet 0 I mange år var der i Helsingør tradition for samarbejde

Læs mere

Dansk Politiidrætsforbund. Bakskuldløbet. Nymindegab Onsdag den 15. september. Arrangør: PI-Esbjerg

Dansk Politiidrætsforbund. Bakskuldløbet. Nymindegab Onsdag den 15. september. Arrangør: PI-Esbjerg Dansk Politiidrætsforbund Bakskuldløbet 2010 Nymindegab Onsdag den 15. september Arrangør: PI-Esbjerg Velkommen til Vestjylland Esbjerg PI byder endnu engang velkommen til orienteringsløb i det vestjyske.

Læs mere

Arrangør: PI-København. Program for. Pokalløbet. den 13. september Dansk Politiidrætsforbund

Arrangør: PI-København. Program for. Pokalløbet. den 13. september Dansk Politiidrætsforbund Arrangør: PI-København Program for Pokalløbet den 13. september 2012 Dansk Politiidrætsforbund Velkommen til Pokalløbet 2012 Hermed bydes alle deltagere velkommen til det årligt tilbagevendende Pokalløb,

Læs mere

PROGRAM Navnelære i terræn

PROGRAM Navnelære i terræn PROGRAM 33 Navnelære i terræn UUA Udarbejdet af Uddannelses Udviklings Afdelingen I samarbejde med Hærens Kampskole Mål Mål Efter gennemgang af dette program skal du, i en sluttest på 30 spørgsmål, uden

Læs mere

Orientering. Vi ses i skoven. Begynderinstruktion. sundt sjovt sejt - 16. sundt sjovt sejt - 1

Orientering. Vi ses i skoven. Begynderinstruktion. sundt sjovt sejt - 16. sundt sjovt sejt - 1 Vi ses i skoven sundt sjovt sejt - 16 Orientering sundt sjovt sejt - 1 Begynderinstruktion Indhold Indhold 2 Kortet 4 Målestok 4 Signaturer 5 Højdekurver 6 Nord er altid opad 7 Kompasset 8 Afstande 8 Skridttælling

Læs mere

Feltsport 2011. Danske Politimesterskaber i. Langesø Nord Tirsdag den 12. april 2011. Stævnecenter: Langesø Hallen Idrætsvej 7 5462 Morud

Feltsport 2011. Danske Politimesterskaber i. Langesø Nord Tirsdag den 12. april 2011. Stævnecenter: Langesø Hallen Idrætsvej 7 5462 Morud Arrangør: PI-Odense Danske Politimesterskaber i Feltsport 2011 Langesø Nord Tirsdag den 12. april 2011 Stævnecenter: Langesø Hallen Idrætsvej 7 5462 Morud Dansk Politiidrætsforbund Velkommen Jeg vil gerne

Læs mere

orientering Lær at finde vej

orientering Lær at finde vej orientering Lær at finde vej Fotos: Jan Hauerslev/Kurt Jørgensen Hvad er orientering? Orientering handler om at finde vej mellem et antal punkter - kaldet poster - ved hjælp af et kort. I den traditionelle

Læs mere

Fig. 1 Fig. 2. Det tegnede korts større overskuelighed skyldes følgende:

Fig. 1 Fig. 2. Det tegnede korts større overskuelighed skyldes følgende: Landkort Et kort er et billede, der er tegnet bl.a. på baggrund af et luftfotografi. Ethvert sted på kortet er tænkt set lige fra oven. Derfor er kortet i praksis "målrigtigt" - længder og vinkler måler

Læs mere

Vesterskoven A-baner Camp Silkeborg 2012. Der er kurvekort til mellemsvær og svære baner og almindeligt kort til let bane.

Vesterskoven A-baner Camp Silkeborg 2012. Der er kurvekort til mellemsvær og svære baner og almindeligt kort til let bane. Vesterskoven A-baner Camp Silkeborg 2012 Der er kurvekort til mellemsvær og svære baner og almindeligt kort til let bane. Jeg har skrevet gode råd til vejvalg og hvad der kan være relevant at overveje

Læs mere

Kortnormen. Kortudvalget. International Specifikation for orienteringskort 2000

Kortnormen. Kortudvalget. International Specifikation for orienteringskort 2000 International Specifikation for orienteringskort 2000 Kortnormen Kortudvalget Dansk Orienterings-Forbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion, 2605 Brøndby. Tlf. 43 45 77 30 Edition: Januar 2000 (eng.) Udgave:

Læs mere

PROGRAM Hærkortuddannelse Signaturforklaring på 2 cm hærkort

PROGRAM Hærkortuddannelse Signaturforklaring på 2 cm hærkort PROGRAM 31 Hærkortuddannelse Signaturforklaring på 2 cm hærkort Udarbejdet af Uddannelses Udviklings Afdelingen I samarbejde med Forsvarets Gymnastikskole Målbeskrivelse. Efter gennemgang af programmet

Læs mere

Hvordan laver man begynderbaner?

Hvordan laver man begynderbaner? Hvordan laver man begynderbaner? Ovenstående spørgsmål er vel ganske enkelt, men alligevel på samme tid helt kryptisk! For hvad menes der egentlig: Hvordan laver banelæggerne af i dag baner til vores begyndere

Læs mere

Tue Lassens løb ved WRE-løbet i Portugal 20, februar 2012

Tue Lassens løb ved WRE-løbet i Portugal 20, februar 2012 Tue Lassens løb ved WRE-løbet i Portugal 20, februar 2012 Løbet blev afholdt ved Satao i det centrale Portugal i et kuperet terræn bestående af enorme sten og klipper, stedvis med stikkende og tung undervegetation

Læs mere

Holbækgård Gods Jagtkonsortie Kortmateriale 2016

Holbækgård Gods Jagtkonsortie Kortmateriale 2016 Holbækgård Gods Jagtkonsortie Kortmateriale 2016 11 i siv 1 2-1 12 2-3 2-2 12A 2 2A 13 14 3 7 8 15 4 5 10 9 6 39 33A 40B 41B 34 40 35B 37 33B 32B 35A 32A 32C 31 17 41A 18 38 16 40A 19 30 36 29 Anbefalet

Læs mere

Guide til Condes. Indhold:

Guide til Condes. Indhold: Guide til Condes Udarbejdet af Kim Højmark i 2008 Revideret december 2012 / Nicolaj Nielsen Denne vejledning guider dig igennem de mest basale elementer af Condes, så du bliver i stand til at anvende Condes

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

CIOR-løb Weekenden 4./5. apr. 2009. V2_CIOR-løb_Saxe_4-5apr09.ppt

CIOR-løb Weekenden 4./5. apr. 2009. V2_CIOR-løb_Saxe_4-5apr09.ppt CIOR-løb Weekenden 4./5. apr. 2009 1 Mødested - både 4. (13:00-13:30) og 5. (11:00) apr. For holdene 2 Virtuelt CIOR-løb Lørdag 4. apr. 2009 3 Virtuelt CIOR-løb - postdefintioner 4. apr. 09 Extra kort

Læs mere

Referat af Baneudvalgsmøde

Referat af Baneudvalgsmøde Referat af Baneudvalgsmøde 7.07.2008 Deltager Birgit, Jette, Ewan og Steen Udvalget gennemgik banen med henblik på at liste op hvad medlemmer og greenfeespillere kan tænkes at observere på en runde. Udvalg

Læs mere

Sammen med kortudsnittene er ruten beskrevet i ord. Du kan bruge denne roadbook som supplement til din GPS når du skal finde vej rundt om søen.

Sammen med kortudsnittene er ruten beskrevet i ord. Du kan bruge denne roadbook som supplement til din GPS når du skal finde vej rundt om søen. Roadbook Montane Lakeland 50 DK Julsø Rundt 2014 I denne roadbook kan du se den officielle rute til Julsø Rundt 2014. Ruten kan også downloades fra http://ultratrail.dk/julsoerundt/ruten/ Sammen med kortudsnittene

Læs mere

Forløbsmærker i Orientering Ledervejledning

Forløbsmærker i Orientering Ledervejledning Forløbsmærker i Orientering Ledervejledning Beskrivelserne af forløbene er vejledninger, for I bestemmer selv indholdet af forløbsmærkerne for jeres egen afdeling. Det er dog en god idé at gruppens ledere

Læs mere

2 3 Banelægning. Preben Schmidt - Jørgen Bang. Orienteringsklubben Esbjerg Tryk for at komme videre Tryk Alt+F4 for at afslutte.

2 3 Banelægning. Preben Schmidt - Jørgen Bang. Orienteringsklubben Esbjerg Tryk for at komme videre Tryk Alt+F4 for at afslutte. 2 3 Banelægning 1 4 Preben Schmidt - Jørgen Bang Orienteringsklubben Esbjerg 2001 Banelæggeren er hovedpersonen ved ethvert orienteringsløb.. 2 Hvorfor dette kursus Hej Jeg skal nok hjælpe dig Dette er

Læs mere

MATEMATIK I KÆREHAVE SKOV. Matematik for indskoling 1.-3. klassetrin, 10 opgaver. Lærervejledning

MATEMATIK I KÆREHAVE SKOV. Matematik for indskoling 1.-3. klassetrin, 10 opgaver. Lærervejledning MATEMATIK I KÆREHAVE SKOV Matematik for indskoling 1.-3. klassetrin, 10 opgaver Lærervejledning Matematik for indskoling Primær målgruppe elever i 1.-3. klasse 10 opgaver i Kærehave Skov Med udgangspunkt

Læs mere

Condes 9 nye funktioner

Condes 9 nye funktioner Condes 9 nye funktioner Banelægning Sløjfer / Sommerfugle Man kan skabe en bane med sløjfer eller sommerfugle ved at indsætte en sløjfe i banen. Hvis du kender stafetbaner, ligner dette meget at indsætte

Læs mere

INSTRUKTION. Til 2. runde af: for østkredsens 1. & 2. division

INSTRUKTION. Til 2. runde af: for østkredsens 1. & 2. division INSTRUKTION Til 2. runde af: for østkredsens 1. & 2. division - byder velkommen til divisionsmatch og Put and run i Broby Vesterskov, søndag den 17. august. Stævneklassifikation ** Deltagende klubber Stævneplads

Læs mere

AFD. FR.NR. SB.NR. BESKRIVELSE BEMÆRKNINGER BILLEDE

AFD. FR.NR. SB.NR. BESKRIVELSE BEMÆRKNINGER BILLEDE 1 På alle enhedens arealer gælder: At sten- og jorddiger skal betragtes som fredede fortidsminder. Det er tilstræbt at få indtegnet samtlige sten- og jorddiger på skovkortene, men der findes uden tvivl

Læs mere

OMFANG LANDSKABSANALYSE STRATEGI FOR TILPASNING AF LANDSKAB STRATEGI FOR TILPASNING AF BYGNING EKSEMPLER PÅ TILPASNING

OMFANG LANDSKABSANALYSE STRATEGI FOR TILPASNING AF LANDSKAB STRATEGI FOR TILPASNING AF BYGNING EKSEMPLER PÅ TILPASNING OMFANG LANDSKABSANALYSE STRATEGI FOR TILPASNING AF LANDSKAB STRATEGI FOR TILPASNING AF BYGNING EKSEMPLER PÅ TILPASNING Udvidelse af Endrup Transformerstation Udarbejdet for Energinet.dk Landskabsrådgiver:

Læs mere

Søndag den 17. september 2017 i Munkebjerg Øst

Søndag den 17. september 2017 i Munkebjerg Øst INSTRUKTION til åbent stævne og divisionsmatch i COWI-ligaen 2. div.: FROS/MELFAR, Faaborg OK, Odense OK, OK Syd 3. div.: OK Esbjerg, Svendborg/OPI, West/Ribe samt Kredsmesterskab for ungdom i Sydkredsen

Læs mere

Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013

Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013 Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013 Spor 1 Område Ny anvendelse Nuværende Begrundelse Problemstilling Bjergvej 145 boliger. Området forventes planlagt til 2 grupper af klyngehuse. Klyngehusene

Læs mere

Hulveje fortæller om ældre tiders veje Tekst og foto: Svend Kramp

Hulveje fortæller om ældre tiders veje Tekst og foto: Svend Kramp Hulveje fortæller om ældre tiders veje Tekst og foto: Svend Kramp Om foråret, hvor træer og buske stadig er nøgne og kun få blomster er kommet frem, er der ikke så meget at opleve i den bornholmske natur

Læs mere

Engen Midt i Imperiet ligger et hyggeligt engområde hvor bønderne lige har høstet, så alt er klart til kamp.

Engen Midt i Imperiet ligger et hyggeligt engområde hvor bønderne lige har høstet, så alt er klart til kamp. Engen Midt i Imperiet ligger et hyggeligt engområde hvor bønderne lige har høstet, så alt er klart til kamp. 2 Klipper. Tæller som Impassable. 3 Sump eller lille vandhul. Tæller som Difficult. 4 Skov (pæne

Læs mere

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på 455 ha.

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på 455 ha. Landskabsanalyse for skovrejsningsområdet ved Solhøj Fælled Naturstyrelsen, Østsjælland Ref. nakpe Den 1. maj 2014 Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på

Læs mere

Beskyttelse af bækken

Beskyttelse af bækken Beskyttelse af bækken Motorvejens fineste vandløb Korskær Bæk mellem Låsby og Mollerup er det fineste og reneste vandløb langs motorvejen med planter og dyr, for eksempel slørvinger, som er tilpasset koldt

Læs mere

Vejene har flyttet sig med tiden Tekst og foto: Svend Kramp

Vejene har flyttet sig med tiden Tekst og foto: Svend Kramp Vejene har flyttet sig med tiden Tekst og foto: Svend Kramp Det er altid godt at blive klogere, at lære og opleve noget nyt. Det skete for mig, da jeg havde skrevet den første artikel om de gamle hulveje

Læs mere

Det ægte orienterings løb Blå Sommer 2009. Praktisk information

Det ægte orienterings løb Blå Sommer 2009. Praktisk information Åbenrå Orienteringsklub Det ægte orienterings løb Blå Sommer 2009 Praktisk information Hvornår? Lørdag den 18. juli 2009 kl. 14-17 Tirsdag den 21. juli 2009 kl. 9-12 Tirsdag den 21. juli 2009 kl. 14-17

Læs mere

Snogebækken vest for Ølsemagle

Snogebækken vest for Ølsemagle Snogebækken vest for Ølsemagle Projekt for åbning af rørlagt strækning mellem station 1736 og 2021 Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Køge Kommune, Anlæg, rejser ca. 1 ha erstatningsskov

Læs mere

Indbydelse til 3. Afdeling af MTB-vintercup i Silkeborg tirsdag den 23. november 2010

Indbydelse til 3. Afdeling af MTB-vintercup i Silkeborg tirsdag den 23. november 2010 Indbydelse til 3. Afdeling af MTB-vintercup i Silkeborg tirsdag den 23. november 2010 Mødested/omklædning: Ved Silkeborg Hallerne, Ansvej 110-120, 8600 Silkeborg Der er ca. 4 km. til startstedet. Løbsstart:

Læs mere

Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov. 4. juni 2012

Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov. 4. juni 2012 Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov 4. juni 2012 1 Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov PlanEnergi har som konsulent

Læs mere

VUMB 2014. 1. 2. februar 2014 - www.vumb.dk. Baneinstruktion

VUMB 2014. 1. 2. februar 2014 - www.vumb.dk. Baneinstruktion VUMB 2014 1. 2. februar 2014 - www.vumb.dk Baneinstruktion Kortet: Dag 1 og Dag 2 løbes på 1:25.000 topografisk kort med 5 m ækvidistance. (se kort udsnit). De topografiske kort er af nyere dato, men der

Læs mere

Du skal lave en tegning af bordet set lige på fra alle sider (fra langsiden, den korte side, fra oven og fra neden - 4 tegninger i alt).

Du skal lave en tegning af bordet set lige på fra alle sider (fra langsiden, den korte side, fra oven og fra neden - 4 tegninger i alt). Mit bord. Tegn det bord, du sidder ved. Du skal lave en tegning af bordet set lige på fra alle sider (fra langsiden, den korte side, fra oven og fra neden - 4 tegninger i alt). Tegningerne skal laves på

Læs mere

Afmærkning starter i krydset Marienbergvej/Vinkelvej i Vordingborg (N 55.002949, E 11.897035), herfra afmærkning til parkering.

Afmærkning starter i krydset Marienbergvej/Vinkelvej i Vordingborg (N 55.002949, E 11.897035), herfra afmærkning til parkering. Instruktion Formalia Mødested DM Sprint 2009 Lørdag d. 25. april 2009 www.dmsprint2009.dk A stævne ***** 2. afdeling af Trimtex Cup 4. afdeling af Combineering Cup Afmærkning starter i krydset Marienbergvej/Vinkelvej

Læs mere

Projektområde: Lindenborg Å hovedløb fra vejbroen mellem Nysum og Ravnkilde fra station 1 i FFI-rapport og ca. 320 meter nedstrøms.

Projektområde: Lindenborg Å hovedløb fra vejbroen mellem Nysum og Ravnkilde fra station 1 i FFI-rapport og ca. 320 meter nedstrøms. Projektforslag gydebanker i Lindenborg Å-hovedløb Sammenslutningen af Sports- og Lystfiskerforeninger ved Lindenborg å (SSL) Åplejeudvalget v/ Karsten Jensen og Bjarne Christensen Rapport udarbejdet på

Læs mere

Holbæk Orienteringsklub indbyder til. Danmarksturneringens slutrundematch for Østkredsens 1., 2. og 3. division Samt åbne baner

Holbæk Orienteringsklub indbyder til. Danmarksturneringens slutrundematch for Østkredsens 1., 2. og 3. division Samt åbne baner Holbæk Orienteringsklub indbyder til Danmarksturneringens slutrundematch for Østkredsens 1., 2. og 3. division Samt åbne baner Søndag den 22. september 2013 Instruktion Stævnet... : Danmarksturneringen

Læs mere

Velkommen til Teglstrupløbet

Velkommen til Teglstrupløbet Teglstrupløbet 2013 Velkommen til Teglstrupløbet Vi er vendt tilbage til Teglstruphegn og den sydlige del. Den sydlige del af Teglstruphegn har ikke været anvendt til politiløb siden Henrik Wiberg, Københavns

Læs mere

For meget regnvand i dit sommerhusområde?

For meget regnvand i dit sommerhusområde? For meget regnvand i dit sommerhusområde? Læs mere om hvorfor der kommer oversvømmelser og hvordan du kan minimere risikoen for oversvømmelser på din grund. Kend dine rettigheder og pligter Juli 2008 når

Læs mere

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 67 af 8 SAB Beplantning 10 Nov 2010 Entreprise VSD-06 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB)

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 67 af 8 SAB Beplantning 10 Nov 2010 Entreprise VSD-06 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) PILOT FYN 2010 - vejdrift side 67 af 8 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) VSD Entreprise 06 Beplantning På Strækninger og sideanlæg PILOT FYN 2010 - vejdrift side 68 af 8 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Kvalitetselementer i svær orientering. Kent Lodberg

Kvalitetselementer i svær orientering. Kent Lodberg Kvalitetselementer i svær orientering Kent Lodberg INDHOLD (HUSK AT LÆSE FORORDET GRUNDIGT) 1. KVALITETSINDHOLD I FORSKELLIGE STRÆK Kvalitetsstræk: Finorientering, vejvalgsstræk, langstræk og grovorientering

Læs mere

PTV - instruktioner - overordnet

PTV - instruktioner - overordnet PTV - instruktioner - overordnet Dokumentet indeholder instruktioner for forhindringer til alle klasser. Mål for de enkelte klasser står nederst ved hver enkelt forhindring. Dommere, som dømmer PTV, skal

Læs mere

3. afdeling af. MTB -Vintercup 2010/2011. Arrangør: PI-Silkeborg

3. afdeling af. MTB -Vintercup 2010/2011. Arrangør: PI-Silkeborg Dansk Politiidrætsforbund 3. afdeling af MTB -Vintercup 2010/2011 Arrangør: PI-Silkeborg PI-Silkeborg ønsker alle velkommen til den 3. afdeling af MTB-Vintercup 2010/2011 I år har vi i skrivende stund

Læs mere

Træning 19 januar evaluering. Bane 2. Jeg fik kun en enkelt gpx fil efter løbet, så jeg zoomer i evalueringen især ind på bane 2, som Ole løb:

Træning 19 januar evaluering. Bane 2. Jeg fik kun en enkelt gpx fil efter løbet, så jeg zoomer i evalueringen især ind på bane 2, som Ole løb: Træning 19 januar evaluering Bane 2 Jeg fik kun en enkelt gpx fil efter løbet, så jeg zoomer i evalueringen især ind på bane 2, som Ole løb: Jeg fik ikke noteret alle navne, men er ret sikker på at Bjarne

Læs mere

Volterra lang, cirkulær vandretur

Volterra lang, cirkulær vandretur Volterra lang, cirkulær vandretur Distance: 12 km Tid: Ca. 3 timer Dette er en længere vandretur fra Volterra, hvor man udforsker de etruskiske vægge og grave lige uden for de middelalderlige mure, og

Læs mere

Midgårdsormen 27. 28. august 2011. Instruktion

Midgårdsormen 27. 28. august 2011. Instruktion Midgårdsormen 27. 28. august 2011. Instruktion Arrangør OK Sorø Klassifikation Midgårdsormen, C-stafet, **** Kort Terræn Sorø Sønderskov Midt / Frederiksberg By. Rev. med COWI-kurver frem til 21/7-2011

Læs mere

Instruktion DM-Mellem 2016 Lørdag den 3. september A-Stævne

Instruktion DM-Mellem 2016 Lørdag den 3. september A-Stævne Instruktion DM-Mellem 2016 Lørdag den 3. september A-Stævne Mødested & afstande: Afmærkning på vejen mellem Rønde og Femmøller Strand. Afmærkning i Egens (ankomst fra Rønde) 56.269843, 10.515290 eller

Læs mere

Velkommen til. Derfor kan vi byde dig på en spændende golfrunde, hvor især indspil til greens skal være nøjagtige. God fornøjelse!

Velkommen til. Derfor kan vi byde dig på en spændende golfrunde, hvor især indspil til greens skal være nøjagtige. God fornøjelse! Baneguide Velkommen til Det er med stor glæde, vi kan præsentere dig for denne baneguide, til gavn for førstegangsbesøgende og som arbejdsredskab for spillere, der ønsker større udbytte af runder eller

Læs mere

VSM10285, Rødding cykelsti, Rødding sogn, Nørlyng herred, Viborg amt , -320, 321 Abstract

VSM10285, Rødding cykelsti, Rødding sogn, Nørlyng herred, Viborg amt , -320, 321 Abstract VSM10285, Rødding cykelsti, Rødding sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130812-318, -320, 321 Kulturstyrelsens j.nr.: 2015-7.24.02/VSM-0018 Rapport for prøvegravning forud for cykelsti. Udført af Ida Westh

Læs mere

Introduktion. 1 Kort & Kompas. Søren P. Petersen, DVL Lyngby

Introduktion. 1 Kort & Kompas. Søren P. Petersen, DVL Lyngby Introduktion Søren P. Petersen DVL Lyngby 1 Søren P. Petersen, DVL Lyngby Program 11.00 Velkommen 11.30 Verdenshjørnerne 11.45 set - introduktion 12.00 Frokost 12.30 Pejling - introduktion 12:45 Øvelse

Læs mere

Naturløbet. Orientering i Skolen. i skolen á fem lektioner for 5.-7. klasse. Et undervisningsforløb om orienteringsaktiviteter

Naturløbet. Orientering i Skolen. i skolen á fem lektioner for 5.-7. klasse. Et undervisningsforløb om orienteringsaktiviteter Forfatter: Merete Spangsberg Nielsen Orientering i Skolen Naturløbet Et undervisningsforløb om orienteringsaktiviteter i skolen á fem lektioner for 5.-7. klasse naturløbet Forord Dette træningsprogram

Læs mere

Dispensationsansøgning vedrørende landskabsregulering

Dispensationsansøgning vedrørende landskabsregulering ansøgning om TERRÆNREGULERING Terrænregulering, dispensations-ansøgning vedrørende lokalplan nr. 39 Dispensationsansøgning vedrørende landskabsregulering I Lokalplan nr. 39 Sygehusområdet Aabenraa indgår

Læs mere

Naturplan Granhøjgaard marts 2012

Naturplan Granhøjgaard marts 2012 1 Naturplan Granhøjgaard marts 2012 Jørgen & Kirsten Andersen Udarbejdet af skovrider Søren Paludan, Paludan Skov og Naturkonsulent Landbrug Landskab Natur Jagt Park 2 Indhold Sammendrag... 3 Rydning af

Læs mere

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød Find vej i Lynge Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og parker.

Læs mere

Andholm Grusgrav BILAG 1

Andholm Grusgrav BILAG 1 Andholm Grusgrav BILAG 1 Grave- og efterbehandlingsplan Udarbejdet for Nymølle Stenindustrier A/S af ENBICON Aps. I samarbejde med Malthas Tegnestue samt Pennen & Sværdet Bilag 1 Graveplan Der er for Andholm

Læs mere

Marselisborgskovene syd for Århus den 28. og 29. august

Marselisborgskovene syd for Århus den 28. og 29. august Midgårdsormen 2010 Marselisborgskovene syd for Århus den 28. og 29. august Arrangør OK Pan Århus Klassifikation C-stafet, **** Kort Giber Å nyrevideret med COWI-kurver 2010. 1:10.000, ækvidistance 2,5

Læs mere

Naturfitness Tekster til illustrationerne

Naturfitness Tekster til illustrationerne Naturfitness Tekster til illustrationerne OBS! Ved brug af illustrationerne, skal tegneren Bettina Reimer krediteres med sin signatur: Løft af egen vægt 1. Armhævninger i gren Udfordringen til denne øvelse

Læs mere

Center for Idræt S/M 6

Center for Idræt S/M 6 Center for Idræt 3 2 1 5 4 S/M 6 Temahefte 6 : Orienteringslære 1. udgave, 2003. Trykt på Vedbæk trykkeri Temahefter for idræt i Forsvaret består af følgende hefter: Hefte 1: Træningens baggrund. Hefte

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere

Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner

Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner Lyngby-Taarbæk/Rudersdal lokalafdeling November 2016 Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner https://www.cyklistforbundet.dk/find-din-afdeling/find-dit-lokale-cyklistforbund/hovedstaden-og-

Læs mere

VUMB februar - Baneinstruktion

VUMB februar -  Baneinstruktion VUMB 2017 4. 5. februar - www.vumb.dk Baneinstruktion Kortet: Dag 1 og Dag 2 løbes der primært på 1:25.000 topografisk kort med 5 m ækvidistance (se kort udsnit). Andre kort vil forekomme, De topografiske

Læs mere

Instruktion. Nordjysk 2-dages 8. og 9. marts. Parkering på mark ved stævneplads, max 300 meter til stævneplads

Instruktion. Nordjysk 2-dages 8. og 9. marts. Parkering på mark ved stævneplads, max 300 meter til stævneplads Instruktion Nordjysk 2-dages 8. og 9. marts Bemærk særligt: Rettelser af løber og brik bedes om muligt ske inden stævnet per mail. Der er særlig begynderinstruktion for fri start (put and run) Der er særlig

Læs mere

Tekst og Foto: Karen Margrethe Nielsen

Tekst og Foto: Karen Margrethe Nielsen Tekst og Foto: Karen Margrethe Nielsen Træerne kan ses på hjemmesiden dn.dk/evighed - klik på Danmarkskortet og zoom ind på kortet, så de enkelte træer kan klikkes frem. Træer i naturområdet Gjæven Gjæven

Læs mere

MATEMATIK I KÆREHAVE SKOV. Matematik for mellemtrin, 4.-6. klasse, 12 opgaver. Lærervejledning

MATEMATIK I KÆREHAVE SKOV. Matematik for mellemtrin, 4.-6. klasse, 12 opgaver. Lærervejledning MATEMATIK I KÆREHAVE SKOV Matematik for mellemtrin, 4.-6. klasse, 12 opgaver Lærervejledning Matematik for mellemtrin Primær målgruppe elever i 4.-6. klasse 12 opgaver i Kærehave Skov Forløbet er tilrettelagt

Læs mere

Dispositionsplan for ByUdvikling HØJE STØVRING

Dispositionsplan for ByUdvikling HØJE STØVRING Dispositionsplan for ByUdvikling 11. december 2014 1 Støvrings Historiske Udvikling 1842-1899 1900-1960 1957-1976 1977-1992 1983-1997 I dag 2 Mod Nibe Støvrings Struktur Motorvej og Jegnbane Hovedveje

Læs mere

Abstract. Det under søgte område er markeret med pink streg.

Abstract. Det under søgte område er markeret med pink streg. VSM 10409 Kærvej 3, Viborg sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130815-247 Rapport for prøvegravning forud for etablering af jordvarme på Kærvej 3, Viborg. Udført af Katrine Vestergaard for Viborg Museum i

Læs mere

Instruktion til DM Sprint søndag d. 6. april 2008

Instruktion til DM Sprint søndag d. 6. april 2008 Århus 1900 Orientering byder velkommen til DM sprint. DM-sprint er ranglisteløb og også 1. del af Park Tour. Kørevejledning Århus Universitetshospital Risskov. Afmærkning fra lyskrydset Grenåvej/Asylvej

Læs mere

Fredensborg Golf Club Handlingsplan for Banen 2014 2017 Ajourført juli 2015

Fredensborg Golf Club Handlingsplan for Banen 2014 2017 Ajourført juli 2015 Fredensborg Golf Club Handlingsplan for Banen 2014 2017 Ajourført juli 2015 Handlingsplan Banens handlingsplan er udviklet med fokus på klubbens vision og strategi. Planen skal fremadrettet sikre, at banens

Læs mere

Grundejerforeningen Smidstrup Strandpark

Grundejerforeningen Smidstrup Strandpark Grundejerforeningen Smidstrup Strandpark Notat vedrørende søområdet Side 1 Baggrund Grundejerforeningen Smidstup Strandpark ønsker at få set på deres lille søområde med nye øjne samt fokus på de rekreative

Læs mere

Velkommen til. Derfor kan vi byde dig på en spændende golfrunde, hvor især indspil til greens skal være nøjagtige. God fornøjelse!

Velkommen til. Derfor kan vi byde dig på en spændende golfrunde, hvor især indspil til greens skal være nøjagtige. God fornøjelse! Baneguide H U L P L A C E R I N G E R Velkommen til Det er med stor glæde, vi kan præsentere dig for denne baneguide, til gavn for førstegangsbesøgende og som arbejdsredskab for spillere, der ønsker større

Læs mere

Morud. Forslag til trafiksikring og forskønnelse af bymidten

Morud. Forslag til trafiksikring og forskønnelse af bymidten Morud Forslag til trafiksikring og forskønnelse af bymidten August 2004 Morud Side 2 af 10 Indledning Vi er en gruppe borgere i Morud, som gennem et par år har arbejdet på, at få gjort midtbyen kønnere

Læs mere

Instruktion til banelægning i Condes til træningsløb

Instruktion til banelægning i Condes til træningsløb Instruktion til banelægning i Condes til træningsløb Har du ikke Condes 9 på din computer kan det hentes på www.condes.dk RSOK s login oplysninger findes her (kræver login til klubbens hjemmeside, har

Læs mere

Emne: Byggekursus 5 Dato: Tilmeldte:

Emne: Byggekursus 5 Dato: Tilmeldte: Byg Åer og søer Tilmelding: Side 1 af 22 Et vinduesmodul bliver til I vinduet (se forneden) bliver der plads til et lille trinbræt, lidt mark (eller skov) og den øverste del af åen. Og en lille og gammel

Læs mere

Modul 1. Intro til orienteringsløb & kortets farver og symboler. Introduktion Giv en kort introduktion til orienteringsløb

Modul 1. Intro til orienteringsløb & kortets farver og symboler. Introduktion Giv en kort introduktion til orienteringsløb Modul 1 Intro til orienteringsløb & kortets farver og symboler Program for modulet 1. Introduktion - 15 min. 2. Aktivitet 1-25 min. Stjerneløb i makkerpar 3. Aktivitet 2-25 min. Farvebaner 4. Elevopgave

Læs mere

Overgangszone 8-1. Overgangszone 7-1. Overgangszone 4-3. Overgangszone 3-3

Overgangszone 8-1. Overgangszone 7-1. Overgangszone 4-3. Overgangszone 3-3 Overgangszone 8-1 Overgangszone 7-1 Overgangszone 4-3 Overgangszone 3-3 Vurdering, prioritering og beslutning af fremtidig drift af overgangszonearealer: Område 3-3. Stenbjerg driftsplanperiode Den store

Læs mere

Vejledning til LUS spørgeskema

Vejledning til LUS spørgeskema Vejledning til LUS spørgeskema Det vil være en god idé at udarbejde en skriftlig vejledning, som kan udleveres til løberen. Dels så løberen kan få lidt hjælp, men også således at forældre får lidt information

Læs mere

Revideret 11/9 2014 Rettelser er skrevet med rødt INDBYDELSE. DM Lang. Søndag den 14. september 2014 i Munkebjerg Vest http://dm-lang-2014.ok-snab.

Revideret 11/9 2014 Rettelser er skrevet med rødt INDBYDELSE. DM Lang. Søndag den 14. september 2014 i Munkebjerg Vest http://dm-lang-2014.ok-snab. Revideret 11/9 2014 Rettelser er skrevet med rødt INDBYDELSE DM Lang Søndag den 14. september 2014 i Munkebjerg Vest http://dm-lang-2014.ok-snab.dk/ OK SNAB glæder sig til at byde velkommen i Munkebjerg

Læs mere

Regler Banen 1.1 græsareal 1.2 afgrænset, 1.3 anlægges 1.4 hul 1.5 markeret 1.6 midlertidige 1.7 flyttes 1.8 Udslagsstedets 1.

Regler Banen 1.1 græsareal 1.2 afgrænset, 1.3 anlægges 1.4 hul 1.5 markeret 1.6 midlertidige 1.7 flyttes 1.8 Udslagsstedets 1. Regler 2015 1. Banen 1.1 En krolfbane er et græsareal med 12 huller, hver med en længde på fra 5 m til 30 m. Græsarealet behøver ikke at være plant eller nyslået. (Det er en fordel, og gør spillet mere

Læs mere

Elementbeskrivelser: Brolægning Brolægnings-faggruppen 15-08-2011 UDBUD 2012

Elementbeskrivelser: Brolægning Brolægnings-faggruppen 15-08-2011 UDBUD 2012 BR01 KANTSTEN Kantsten er kantbegrænsning af forskellige materialer, der sættes for at markere grænser eller markere niveauforskelle mellem fortov, cykelsti, kørebane, rundkørsler, midterrabat og/eller

Læs mere

Påskeløbet 2015 Mols Bjerge og Ørnbjerg mølle 2.-4. april 2015. 2. etape: Mols Bjerge Syd. 3. etape: Ørnbjerg Mølle

Påskeløbet 2015 Mols Bjerge og Ørnbjerg mølle 2.-4. april 2015. 2. etape: Mols Bjerge Syd. 3. etape: Ørnbjerg Mølle Instruktion Påskeløbet 2015 Mols Bjerge og Ørnbjerg mølle 2.-4. april 2015 Arrangør Klassifikation Påskeløb 2015 C-stævne **** Orienteringsklubben Pan Århus Dato Torsdag den 2. april lørdag den 4. april

Læs mere

OPSAMLING. WALK AND TALK & WORKSHOP Inddragelse af 6.klasserne på Vestre Skole 11. juni SjoV OPGAVEN LØD PÅ:

OPSAMLING. WALK AND TALK & WORKSHOP Inddragelse af 6.klasserne på Vestre Skole 11. juni SjoV OPGAVEN LØD PÅ: OPSAMLING WALK AND TALK & WORKSHOP Inddragelse af 6.klasserne på. juni 0 OPGAVEN LØD PÅ: Inddragelse af børn der går på i Middelfart. Det overordnede tema for inddragelsen var: Sjovere, sundere og smukkere

Læs mere

Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have

Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have Baggrund Karens Hus og Have ligger placeret på en ca. 2000 m2 stor grund, på et aflukket og hegnet hjørne af Lersø Parken. Størstedelen af arealet

Læs mere

1. træning Daverød Dam. Indledende bemærkninger

1. træning Daverød Dam. Indledende bemærkninger 1. træning Daverød Dam Indledende bemærkninger Fælles info om træningen Vandapportering A D B Træningen består af en øvelse med træner og to selvtræningsøvelser. Vi starter med at gennemgå selvtræningsøvelserne

Læs mere

Naturrum Vang Granitbrud

Naturrum Vang Granitbrud Naturrum Vang Granitbrud Revideret skitseforslag Naturrummet består af træflader der vinkler rundt fra ramper, dæk, plateauer, trin til tag, facader, udhæng, ryglæn, rækværk og trækkes ud til bænke og

Læs mere

AH G o l f. -en landskabelig golfbane ved Binderup Strand. AH Golf Schønherr Landskab & Per Gundtoft

AH G o l f. -en landskabelig golfbane ved Binderup Strand. AH Golf Schønherr Landskab & Per Gundtoft AH G o l f -en landskabelig golfbane ved Binderup Strand 1 GOLF! En lille hvid bold bold der trækker en rundt i timevis og undervejs får man kæmpet, grinet, dummet sig, jublet og snakket om alt muligt

Læs mere

Pleje og vedligeholdelsesplan for Vesthegnet mellem Dambakken og parkarealet ved Langedam nu og fremover

Pleje og vedligeholdelsesplan for Vesthegnet mellem Dambakken og parkarealet ved Langedam nu og fremover Pleje og vedligeholdelsesplan for Vesthegnet mellem Dambakken og parkarealet ved Langedam nu og fremover Udarbejdet på baggrund af vurderingsrapporten; Dambakken, 3 og 6. aug. 2009 ved Marianne Lyhne.

Læs mere

Fynsk Sprint Cup 2017

Fynsk Sprint Cup 2017 Instruktion Fynsk Sprint Cup 2017 Sprintnormen Sprintnormen forudsættes bekendt, hvor især følgende skal fremhæves: - halvtag (lysegråt med tynd konturlinje) = tilladt at passere. - impassabel vegetation

Læs mere

Sektionslæggerhåndbog. 1: Indledning

Sektionslæggerhåndbog. 1: Indledning Sektionslæggerhåndbog 1: Indledning 1.1 Formål Formålet med håndbogen er: At så vidt muligt sikre at køreren kan regne med nogenlunde samme sværhedsgrad i sektionerne i de forskellige løb, svarende til

Læs mere

Inspiration til bevægelse i naturen

Inspiration til bevægelse i naturen Inspiration til bevægelse i naturen Af Nina Schriver, fysioterapeut og ph.d., ejer af firmaet movementum. I Kærehave projektet blev move nnature konceptet, som jeg har udviklet, brugt i undervisningen

Læs mere

Modul 1. Intro til orienteringsløb & kortets farver og symboler. Introduktion Giv en kort introduktion til orienteringsløb

Modul 1. Intro til orienteringsløb & kortets farver og symboler. Introduktion Giv en kort introduktion til orienteringsløb Modul 1 Intro til orienteringsløb & kortets farver og symboler Program for modulet 1. Introduktion - 15 min. 2. Aktivitet 1-25 min. Stjerneløb i makkerpar 3. Aktivitet 2-25 min. Farvebaner 4. Elevopgave

Læs mere

Holbæk Orienteringsklub indbyder til. Nytårsstafet. Søndag den 4. januar 2015. Instruktion

Holbæk Orienteringsklub indbyder til. Nytårsstafet. Søndag den 4. januar 2015. Instruktion Holbæk Orienteringsklub indbyder til Nytårsstafet Søndag den 4. januar 2015 Instruktion Kørevejledning.. : Der vil være skærme fra Kalundborgvej i Fårevejle. Følg Ordrupvej og drej til venstre ad Næsgårdsvej

Læs mere

Main Survey HÆFTE2006

Main Survey HÆFTE2006 Identifikationsfelt Elev ID: Elevnavn: L Main Survey HÆFTE2006 SPØRGSMÅL TIL PIRLS 2006 LÆSEBOG International Association for the Evaluation of Educational Achievement Danmarks Pædagogiske Universitet

Læs mere

Fynsk Sprint Cup 2015

Fynsk Sprint Cup 2015 Instruktion Fynsk Sprint Cup 2015 Parkering i Svendborg I Svendborg er der parkering på Nordre Havnevej fra nr. 1, i parkeringsbåse og på græsarealet der støder op til. Det er lovligt at holde mere end

Læs mere

Studietur til Århus/Odder

Studietur til Århus/Odder Studietur til Århus/Odder Teknik- og miljøudvalget onsdag d. 1. oktober 2003 kl. 8.30 - ca. 16 Århus: Emiliedalen Sandbakken Søsterhøj Ny Moesgårdvej Holme Parkvej Odder: Stampmølleparken Søkrogen Emiliedalen

Læs mere

Københavner Cup 1. etape

Københavner Cup 1. etape Københavner Cup 1. etape Arrangør: PI-København Tirsdag d. 1. april 2014 Græsted Dansk Politiidrætsforbund Velkommen Kære løbere I bydes alle hjertelig velkommen til Nordsjælland, Græsted og Aggebo-Græsted

Læs mere