Dansk Orienterings-Forbund IOF-symboler 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Orienterings-Forbund IOF-symboler 2004"

Transkript

1 IOF- postbeskrivelser Det Internationale Orienteringsforbund (IOF) har udarbejdet en fortegnelse over internationale postbeskrivelser i symbolform, således at alle orienteringsløbere i alle lande kan forstå postbeskrivelser entydigt og uden oversættelse. Formålet med en postbeskrivelse er at give en nøjagtig specifikation af terrængenstanden og postens placering i forhold til denne. Dette hæfte viser, hvorledes symbolerne kan anvendes til dette formål. Det skal dog pointeres, at posten først og fremmest skal findes ved kortlæsning. Eksempel: DA, H7-8A og H45A løber denne bane Banen er nummer 4, den er 7,7 km lang, og stigningen på bedste vejvalg er 0 m. DA, H7-8A, H45A 4 7,7 km 0 m Starten er, hvor en vej og et stendige løber sammen. Post er nummer 3 og er, hvor en bevoksningsgrænse bøjer. Post er nummer og er ved den nordvestlige af flere sten inden for postcirklen. Stenen er m høj. Skærmen står på østsiden af stenen. Post 3 er nummer 49 og er placeret mellem to tætheder. Post 4 er nummer 46 og er i den vestlige af flere små lavninger inden for cirklen. Lavningen er sandet, 6x9m. Skærmen står i syddelen. Der er væske ved posten Post 5 er nummer 64 og er ved den østlige ruin af flere inden for cirklen. Skærmen står på vestsiden af ruinen. Fra post 5 er der 0 meter afmærket strækning. Post 6 er nummer 85 og er ved et sammenfaldet stendige. Skærmen står ved sydøsthjørnet. Post 7 er nummer 78 og er placeret ved en udløber. Skærmen står ved nordvestfoden af udløberen. Post 8 er nummer 47 og er hvor en grøft og en bevoksningsgrænse krydser hinanden. Post 9 er nummer 49 og er hvor stier krydser hinanden. Fra post 9 er der 75 meter afmærket strækning til mål. 3, x m m

2 Hvad betyder IOF-beskrivelserne (postbeskrivelserne)? En postbeskrivelse for en orienteringsbane indeholder følgende informationer: Klasser, der løber banen Banens nummer Banens længde i kilometer Beskrivelse af startsted og hver enkelt post Banens stigning i meter på bedste vejvalg Længde og art af afmærkede strækninger på banen og fra sidste post til mål D7B, D35B, H3-4A, H5-6B, H35B ,4 km 45 m 0 m 50 m Kolonnernes indhold A: Posten nummer i banens rækkefølge B: Postens kontrolnummer i skoven C: Hvilken terrængenstand af flere ensartede inden for postcirklen D: Terrængenstandens art E: Terrængenstandens karakter. Yderligere beskrivelser. F: Terrængenstandens størrelse. Type af kombination x 9 G: Postens / skærmens placering - ved terrængenstanden 4 46 sydøstligste lille lavning sandet 6x9m V-del væske en af symbolerne: Kolonne C: Hvilken af to eller flere ensartede genstande i løbskortets postcirkel 0. Den nordligste 0. Den sydøstligste 0. 3 Øverste Den øverste 0. 4 Nederste Den nederste 0. 5 H: Anden information Nordligste Sydøstligste Mellemste Den terrængenstand, der er i midten 3

3 Kolonne D, E & F: Beskrivelser af terrængenstanden. Terrasse / plateau. 3 Slugt. 5 Grusgrav. 7 Rende Bakke / høj Saddel Lille lavning Ujævnt område. 3 Hule Sø: Område med store sten Stenet område Smal / snæver passage 3 Vandhul: 5 Grøft: 7 Mose: 9 Brønd: Klippegrund Vandbeholder: Terrænformer og højdeforskelle Plant område på skråning Dal; forlænget skrånende lavning i en skråning. Udgravet fordybning i såvel fladt som bakket terræn. Meget snæver slugt; kløft; almindeligvis tør. Højdepunkt, der på kortet angives med højdekurver. Det laveste punkt mellem to højdepunkter på et højdedrag. Lille naturlig sænkning i terrænet. Område med så mange ujævnheder, at de ikke kan tegnes enkeltvis på kortet. Klippe eller lodret bjergside Passabel eller impassabel Hul i klippegrund eller klippeside, fører ofte til minegang. Område med så mange klippeblokke, at de ikke kan tegnes enkeltvis på kortet. Område med mange sten eller klipper.. Udløber Udvækst, næse på en skråning.. 4 Skrænt Stejl skråning Klipper / sten Jordvold, dæmning Lille rende Punkthøj Lavning Hul Myretue Klippeskrænt Klippesøjle Klippeblok, sten Stenklynge En åbning mellem to klipper, eller mellem klippesider, der vender mod hinanden. Vand, moser og vandløb Et større område med vand, sædvanligvis impassabelt. Vandfyldt, gravet hul (diameter mindre end 0 m) Naturligt eller gravet vandløb, der i længere perioder kan være tørlagt. Område med blød og vandfyldt eller fugtig bund. Opbygget og evt. overdækket brønd. En menneskeskabt vandbeholder Lille sø (dam): 4 Bæk: Smal mose: Fast grund i mose: Kilde: Kunstig eller naturlig, smal ryg eller vold på fladt terræn. Gravet, almindeligvis tør rende. Mindre, markant højdepunkt, der på kortet angives med en brun prik. Naturlig sænkning, hvorfra terrænet stiger hele vejen rundt; tegnes på kort med højdekurver. Fordybning med stejle sider. Sædvanligvis gravet. Løs høj, lavet af myrer eller termitter. Høj, naturlig klippeformation. En tydelig klippeblok eller sten. Et lille område med så mange klippeblokke eller sten, at de ikke kan tegnes enkeltvis på kortet. Et område med flad, nøgen klippe, som der kan løbes på. Lille naturlig vandfyldt lavning eller sænkning. Naturligt eller gravet vandløb, vandfyldt eller med rindende vand. Mose, smallere end 5 m. Sivende vand i bunden af slugt Ikke-moseagtigt område i mose eller mellem to moser. Det sted eller område, hvor rindende vand kommer frem af jorden 4

4 Åbent område: Skovhjørne: 4. 5 Tæthed: Bevoksningsgrænse: Enligtstående træ: Kørevej / skovvej: 3 Spor: 5 Luftkabel: 7 Tunnel: 9 Hegn: Bygning: Ruin: Tårn: Kulmile: Passage: Speciel genstand: Område uden træer; eng, hede, dyrket mark. Hjørne eller spids af skov, som går ud i åbent område. Lille skovområde, hvor træbevoksningen eller underskoven er så tæt, at området er vanskeligt at passere. Tydelig grænse mellem forskellige typer af bevoksning. Et enkelt usædvanligt træ i såvel åbent terræn som skov; ofte gives også information om træarten (nåle/løvtræ). Naturens vegetation 4. Halvåbent område: Åbent område med spredte mindre klynger af buske og træer Lysning: Lille træfrit område i skoven Lineær tæthed: 4. 8 Lund: 4. 0 Træstub trærod: Menneskeskabte (anlagte) terrængenstande Vej, der kan befærdes af personbiler. Tydelig ledelinie i skoven, f.eks. brandbælte eller rydning under ledninger Kraft- eller telefonledning, tovbane, skilift. Ledninger bæres normalt af master med mindst stolper Underføring, som kan befærdes af mennesker. Tydeligt træ- eller trådhegn. Hegn, tegnet på kortet med faner må normalt ikke passeres Grundridset er tegnet på kortet Grundridset er tegnet på kortet Tårn, mast, skydetårn (ikke stige), sømærke eller lignende Mindesten, trigonometrisk sten, grænsesten, varde eller lignende Lille lysning, hvor der har været afbrænding. Lille fladt område på skråning. Arkade, indendørs passage gennem bygning Sti: 4 Bro, spang: 6 Mast: Stendige mur: Gennemgang: Parkerings areal: Rørledning: Skydeplatform: Mindesten: Foderstativ: Læhegn eller hække samt gren- og roddiger i skoven Afgrænset klynge af træer eller buske i åbent område. Mindst 00 m Tydelig træstub. Roden af et væltet træ. Tydeligt trampet eller tilkørt sti eller spor i skoven. Overgang i niveau over bæk eller grøft. Der fører ikke nødvendigvis spor til spangen. Mast på højspændingsledning. Skal være indtegnet på kortet. Stendiger må normalt kun passeres ved overgangssteder. Åbning over eller gennem hegn eller ledning. Kan være med eller uden låge. Områder med fast og anlagt underlag til parkering eller anden anvendelse. Rørledning (olie, vand, gas, kloak) oven på jorden. Hochsitz : Observationsstige, fæstet til træ. Ikke-flytbar fodringssted for dyr. Bør ikke anvendes som postplacering Skulptur: Monument, mindesten, statue. Trappe: Særlige terrængenstande Hvis symbolet benyttes, skal genstanden defineres i instruktionen. 6. Speciel genstand: En trappe med mindst trin Hvis symbolet benyttes, skal genstanden defineres i instruktionen. 5

5 Kolonne E: Som kolonne D eller Terrængenstandens karakter 8. Lav 8. Flad 8.3 Dyb 8.4 Bevokset 8.5 Åben 8.6 Stenet 8.7 Sumpet 8.8 Sandet 8.9 Med nåle 8.0 Med blade 8. Kolonne F: Terrængenstandens dimension eller typen af kombination Dybde eller højde Øverste og nederste højde 0. Kryds Dybden eller højde i meter 9. 8 x 4 Størrelse Længde og bredde i meter Øverste/nederste højde af terrængenstande på en skråning Stedet, hvor to ledelinier krydser hinanden Højden af de to.0 0 Højde terrængenstande, posten står imellem Sammenfaldet Sammenløb / stød Stedet, hvor to ledelinier støder eller løber sammen De ledeliner, der krydser eller løber sammen, skal vises i kolonne D og E. Eksempler: Kolonne D Kolonne E Kolonne F Kolonne G: Postens placering ved terrængenstanden Sti og sti krydser hinanden Sti og bevoksningsgrænse krydser hinanden Vej og grøft sammenstød (løber sammen) Grøftesammenstød (løber sammen) Hvis skærmen står i midten eller midt på en terrængenstand, skal kolonne G ikke udfyldes. A) Terrængenstanden ligger under terrænniveau, og posten er anbragt på kanten af genstanden, fx. -Side grusgrav, hul, skrænt. Terrængenstanden hæver B) Terrængenstanden har sig over jordoverfladen, fx. -Kant en væsentlig horisontal sten, bygning, ruin. udstrækning, og posten er anbragt i / ved terrængenstandens begrænsningslinie, fx mark, eng, sø, mose.3 -Del En terrængenstand har en væsentlig udstrækning. Posten er hverken anbragt i terrængenstanden centrum eller på en af dens kanter (anvend denne beskrivelse med forsigtighed) fx mose,vdel, lavning, N-del, lysning, S-del Hjørne, inden for -Hjørne, uden for ENTEN Grænsen mellem to områder danner en vinkel på 45 til 35 grader, fx mark, v-hjørne, mose, ø- hjørne, skovhjørne (skoven danner et hjørne i åbent terræn). Prikken viser, i hvilket af de to områder posten er sat.

6 .4.5 -Knæk, inden for -Knæk, uden for.7 -Bøjning.9 Oppe (øverste del). Oppe på.3 Ved foden.5 Mellem ELLER En lineær terrængenstand danner et skarpt knæk. Ved knæk er prikken undertiden uden betydning. Sted, hvor en lineær terrængenstand bøjer (bøjningen kan ske over en kortere strækning, max 0 m), fx stibøjning, grøftebøjning. Bruges om genstande i kurvebilledet. Terrængenstanden skal vises med mindst 3 kurver. Bruges kun, når posten står øverst på terrængenstanden. Et sted hvor terrængenstanden og det omliggende terræn mødes neden for genstanden, fx punkthøj, foden, skrænt, foden. Et sted mellem to terrængenstande.6 -Spids.8 -Ende.0..4 Nede (nederste del) Neden under Nordøst fod Kolonne D Kolonne E Kolonne G Som hjørne, men hvor vinklen er mindre end 45 grader, fx mose SV-spids Det sted hvor en lineær terrængenstand ender. Anvendes også for begyndelsen af en bæk eller grøft. Eksempler: stiende, grøftende, jordvold, N-ende. Bruges om genstande i kurvebilledet. Terrængenstanden skal vises med mindst 3 kurver. Bruges kun, når posten står neden under en terrængenstand. Som Ved foden. Benyttes, hvor terrængenstanden er så stor, at der er flere placeringsmuligheder for posten. Hvis.5 (Mellem) benyttes, skal begge genstande posten står mellem, vises. Eksempler: Mellem tætheder Mellem lunde (grupper af træer) Mellem stenen og punkthøjen Mellem huset og ruinen Kolonne H: Yderligere oplysninger. Førstehjælps post.3 Radiopost Post, hvor der er førstehjælpsudstyr Post, hvorfra der sendes radiomeldinger..4 Væskepost Kontrol af løberen Post, hvor der er væske Post, hvor mandskabet kontrollerer løberen 7

7 Afmærkede strækninger: På postbeskrivelsen kan afmærkede strækninger vises, men kun hvis oplysningerne også fremgår af løbskortet. Hvis en afmærket rute skal følges fra en post eller mellem to poster: (Symbolet sættes på postbeskrivelsen efter den post, hvor den afmærkede rute starter) Følg afmærket strækning i 60 meter efter posten. Følg afmærket strækning 300 meter til næste post. Hvis der er en tvungen overgang eller passage undervejs på et stræk: Dette symbol er det eneste, hvor det er frivilligt, om arrangøren vil bruge symbolet. (Symbolet kan sættes på postbeskrivelsen mellem de to poster, hvor den tvungne overgang er) 3 Tvungen overgang eller overgange. 4 Tvunget passage gennem forbudt eller farligt område. Ved kortskifte, eller hvis en afmærket rute skal følges fra en post til kortudleveringen: (Symbolet sættes på postbeskrivelsen efter den post, hvor den afmærkede rute starter) 5 Følg afmærket strækning 50 meter til kortskift. Fra sidste post til mål: Efter beskrivelsen af sidste post vises, hvordan ruten mellem sidste post og mål er: 4. Følg afmærket strækning 400 meter til mål. Hele strækningen er afmærket meter til mål. Find vej til en opfangende afmærkning, og følg den så til mål meter til mål. Ingen afmærkning. Postbeskrivelser til Præcisionsorientering: Ved Præ-O er særlige oplysninger i forhold til erne: Kolonne B: Det antal skærme, der kan ses fra posten angives med bogstaver: skærme = A-B, 3 skærme = A-C, 4 skærme = A-D o.s.v. Kolonne H: Pilen i kolonne H anvendes til at vise, i hvilken retning en genstand kan ses. A B A-D Post 4 skærme Posten skal stå på en høj På nordøstsiden Posten står nord for stopstedet 8

8 Eksempler: Skrænt, foden 5x5 Grusgrav Grusgrav, Ø-kant (Anbringes oppe) Grusgrav, Ø-del (Anbringes i grusgraven) Jorddige, Ø-ende Terrasse Terrasse, V-del 9

9 Udløber Slugt Slugt, oppe Slugt, flad Slugt, Ø-ligste af flere Rende, nede (nederste del) Udtørret grøft, NØende 0

10 Høj Mellem høj og punkthøj Høj, NV-del Punkthøj Punkthøj, Ø-fod Mellem høje Saddel

11 Lavning Lavning Ø-del Lille lavning, Ø-kant Hul, V-kant Klippeskrænt, foden Klippeskrænt, N-fod Øverste klippeskrænt, foden

12 V-lige klippeskrænt, foden Klippeskrænt, oppe på Klippeskrænt, oppe på S-del Mellem klippeskrænter Klippegrund Klippegrund, V-del Hule 3

13 Sten, V-side Mellem sten Ø-lige sten, Ø-side 0,5 3,0 Sten, 0,5 m øverst 3 m nederst, V-side Område med klippeblokke, SØ-kant Stenet område N-kant Stenklynge, Ø-fod 4

14 Sø, Ø-spids Lille sø (dam) Ø-kant Vandhul Ø-kant Bækbøjning S-lige bækbøjning Bæksammen løb Grøft, NØende 5

15 Grøfteknæk N-lige grøfteknæk Grøftesammen løb Grøftekryds Mose, NV-del Mose, S-spids Mose, Ø- hjørne 6

16 Mellem moser Fast grund i mose, NVspids Brønd, Ø-side Kilde, V-kant Mark, SØhjørne Sandet område, V-kant Halvåbent område, Ø-kant 7

17 Skovhjørne, S-spids Lysning Tæthed, Ø-kant Lund, V-spids Bevoksningsgrænse, Ø-spids Skovvej, Ø-ende Vejsammen løb 8

18 Skovvej / sti kryds Sti, NØende Stibøjning V-lige stibøjning Stisammen løb Stikryds Sti / stendige kryds 9

19 Bæk / stendige kryds Sti / bæk kryds Sti / grøft kryds Knæk på spor Stendige, Ø- hjørne Stendige, V-ende Hegn, S-hjørne 0

20 Gennem gang Bro (spang), N-side Bygning, Ø-side Ruin, V-side Tårn, S-side Foderstativ, V-side. Bør ikke benyttes til postanbringelser! Enkeltstående løvtræ

21 Varde, Ø-side God fornøjelse i skoven. DOF-TKU jan. 004

De Fem Halder. Kan man kigge gennem jorden?

De Fem Halder. Kan man kigge gennem jorden? De Fem Halder Kan man kigge gennem jorden? Pilotprojekt til implementering af ikke-destruktive arkæologiske undersøgelsesmetoder (IDA) i Dansk Middelalderarkæologi Viborg Middelalderseminar 3 Lars Agersnap

Læs mere

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series arbejde med motorsav del 2 arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Skov & Have. Tlf. 70 26 47 70. Fax 45 87 72 25. www.husqvarna.dk Copyright

Læs mere

SKABT AF IS, VIND OG VAND

SKABT AF IS, VIND OG VAND ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå SKABT AF IS, VIND OG VAND Af Peter Bering Dette er en pdf-fil med Skabt af is, vind og vand. Filen er stillet til rådighed for

Læs mere

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV. Aalborg Kommune. - Motorvejstilslutning - naturforhold. Teknisk notat. 1.1 International lovgivning

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV. Aalborg Kommune. - Motorvejstilslutning - naturforhold. Teknisk notat. 1.1 International lovgivning Aalborg Kommune Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV - Motorvejstilslutning - naturforhold Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk

Læs mere

Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3

Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 541 TRYKSAG 457 Titel: Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 Pjecen er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om pleje af fredede fortidsminder

Vejledning om pleje af fredede fortidsminder Vejledning om pleje af fredede fortidsminder Kulturministeriet Kulturarvsstyrelsen Juni 2009 Vejledning om pleje af fredede fortidsminder Kulturministeriet, Kulturarvstyrelsen 2009 Redaktion: Torben Dehn

Læs mere

Overvågning af de højmosearealer der indgår i LIFE højmoseprojektet LIFE05 NAT/DK000150. Af Mette Risager, RisagerConsult.

Overvågning af de højmosearealer der indgår i LIFE højmoseprojektet LIFE05 NAT/DK000150. Af Mette Risager, RisagerConsult. Overvågning af de højmosearealer der indgår i LIFE højmoseprojektet LIFE05 NAT/DK000150 Af Mette Risager, RisagerConsult RisagerConsult NORDISK MILJØMÆRKNING LIFE Projekt Restaurering af højmoser I Danmark

Læs mere

Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger

Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Kulturministeriet Kulturarvsstyrelsen Juni 2009 Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Kulturministeriet, Kulturarvsstyrelsen 2009 Redaktion: Jette Bang

Læs mere

Motorvej Herning-Århus ved Silkeborg

Motorvej Herning-Århus ved Silkeborg Motorvej Herning-Århus ved Silkeborg Forbedret Kombilinieprojekt Æstetisk vurdering og visualisering Rapport 334 2008 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon 7244 3333

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger

Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger 1 Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Miljø- og Energiministeriet Skov- og Naturstyrelsen Maj 2001 2 VEJLEDNING OM BESKYTTEDE STEN- OG JORDDIGER Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Miljø-

Læs mere

Restaurering af højmoser i Danmark med nye metoder

Restaurering af højmoser i Danmark med nye metoder Restaurering af højmoser i Danmark med nye metoder et LIFE-Nature projekt Lægmandsrapport Tekst Jesper Stenild Redaktion Jesper Stenild, Annita Svendsen og Søren Kjær Fotos Naturstyrelsen, Jydsk Luftfoto,

Læs mere

Arbejdsteknik. I PDF en kan du læse mere om:

Arbejdsteknik. I PDF en kan du læse mere om: Der er en lang række retningslinjer for, hvordan medarbejderne kan arbejde sikkert og sundt. Det er arbejdsgiverens ansvar, at medarbejderne er instrueret i god arbejdsteknik og dermed mindsker belastningen

Læs mere

BIOS Grundbog A. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack

BIOS Grundbog A. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå BIOS Grundbog A Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack Dette er en pdf-fil med Bios Grundbog A. Filen

Læs mere

Banestien: Den skæve Bane Grindsted - Langå

Banestien: Den skæve Bane Grindsted - Langå Banestien: Den skæve Bane Grindsted - Langå Leif Bertelsen På tur - cykeltur Banestien: Den skæve Bane Grindsted - Langå 3 På tur - cykeltur Udvalgte jyske Banestier Den Skæve Bane : Grindsted - Langå

Læs mere

Skovenes udbredelse før landboreformerne

Skovenes udbredelse før landboreformerne Peder Dam Skovenes udbredelse før landboreformerne Skovene blev og bliver generelt stadigt opfattet som en positiv landskabstype der var mangel på skov og tømmer i Danmark efter middelalderen, og forfattere

Læs mere

Natur- og vildtvenlige tiltag i landbruget

Natur- og vildtvenlige tiltag i landbruget Katalog over naturtiltag i marken Natur- og vildtvenlige tiltag i landbruget - udførelse og effekt Udarbejdet af Rasmus Ejrnæs, Aarhus Universitet i forbindelse med et samarbejdsprojekt med Cammi Aalund

Læs mere

Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening

Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening Grundvandet som drikkevandsressource Udgivet af: Amtsrådsforeningen, Dampfærgevej 22

Læs mere

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE Tore August Kro Matematisk Institutt Universitetet i Oslo 5.kapitel skrevet af: Jan Philip Solovej Institut for de Matematiske Fag Københavns Universitet Forår 3 På

Læs mere

Grøn Viden, Havebrug. Plant et frugttræ

Grøn Viden, Havebrug. Plant et frugttræ Grøn Viden, Havebrug Plant et frugttræ Redigeret af Hanne Lindhard Pedersen, Forskningscenter Årslev. Denne Grøn Viden beskriver vigtige forhold omkring valg, plantning og etablering af frugttræer i haven.

Læs mere

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE: AFLØB

Læs mere

Et øvelseskatalog der får elevernes kreative evner til at blomstre

Et øvelseskatalog der får elevernes kreative evner til at blomstre Et øvelseskatalog der får elevernes kreative evner til at blomstre Sociale lege 4 Samarbejdsøvelser 8 Kreative øvelser 14 Idégenerering 18 Hjernegymnastik 25 Pjattelege 28 Sociale lege Rækkefølge-leg

Læs mere

Kvalitetsbeskrivelser for kirkegårde

Kvalitetsbeskrivelser for kirkegårde Kvalitetsbeskrivelser for kirkegårde PARK- OG LANDSKABSSERIEN 41 / 2010 Standardbeskrivelser med mål og tilstandskrav for kirkegårdenes drift Af Susanne Guldager, Palle Kristoffersen og Christian Philip

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS MALERE, DIGTERE OG MUSIKERE SÅ DET

DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS MALERE, DIGTERE OG MUSIKERE SÅ DET DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS MALERE, DIGTERE OG MUSIKERE SÅ DET P.C. SKOVGAARD, Udsigt over havet fra Møens Klint, 1850 Skovgaard museet - Undervisning 1 DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS

Læs mere

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn Træn trafik med dit barn Side 1 Dit barn i trafikken Dit barn skal snart starte i skole, og det betyder en ny fase i livet også i trafikken. I skal måske til at køre en anden og længere vej, end I gør

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt. supplering af beslutningsgrundlag for

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt. supplering af beslutningsgrundlag for Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt supplering af beslutningsgrundlag for GUDENÅENS PASSAGE VED TANGEVÆRKET Titel: Supplering af beslutningsgrundlag for Gudenåens passage

Læs mere

Matematik på VUC. Modul 3c geometri. Indholdsfortegnelse

Matematik på VUC. Modul 3c geometri. Indholdsfortegnelse Matematik på VUC Modul 3c geometri Indholdsfortegnelse Længdemål...1 Omkreds og areal af rektangler og kvadrater...3 Omkreds og areal af andre figurer...7 Arbejdstegninger og sammensatte figurer...11 Symmetrier

Læs mere

Opgørelsesmetoder og udvikling i dødt ved. Vivian Kvist Johannsen (ed.) IGN Rapport

Opgørelsesmetoder og udvikling i dødt ved. Vivian Kvist Johannsen (ed.) IGN Rapport institut for geovidenskab og naturforvaltning københavns universitet Opgørelsesmetoder og udvikling i dødt ved Vivian Kvist Johannsen (ed.) IGN Rapport Januar 2015 Titel Opførelsesmetoder og udvikling

Læs mere

Vejledning for kørere og løbsledelse

Vejledning for kørere og løbsledelse Orienteringsløbsreglement & Vejledning for kørere og løbsledelse Orienteringsløbsreglement Side 1 The MG Car Club Danish Centre Udarbejdet af arbejdsgruppe under bestyrelsen efteråret 2011. Senere tilretninger

Læs mere