Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv.m.v. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv.m.v. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland"

Transkript

1 Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv.m.v. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland I medfør af 41, stk. 6, 53, stk. 8, og 95 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2014, i henhold til Aftale mellem Beskæftigelsesministeriet og Færøernes Landstyre om koordinering af arbejdsløshedsforsikring af 20. november 2014, og efter forhandling med Beskæftigelsesrådet fastsættes efter bemyndigelse: 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse ved arbejde mv.m.v. inden for EØS, Schweiz, Færøerne og i det øvrige udland. Stk. 2. Bekendtgørelsen finder kun anvendelse i forhold til det enkelte EØS-land, Schweiz eller Færøerne, hvis landet har tilsluttet sig forordning (EF) nr. 883/04 om koordinering af de sociale sikringsordninger (forordningen), Nordisk Konvention om Social Sikring af 1. maj 2014 (konventionen) eller er omfattet af Aftale mellem Beskæftigelsesministeriet og Færøernes Landstyre om koordinering af arbejdsløshedsforsikring af 20. november 2014 (aftalen). Stk. 3. Optagelse i en a-kasse forudsætter, at betingelserne i 41 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (loven) er opfyldt, jf. dog 3 og 4. Kravet om bopæl i lovens 41, stk. 1, nr. 1, fraviges for personer, der har bopæl i et andet EØS-land, i Schweiz eller på Færøerne. Ret til at medregne forsikrings- og arbejdsperioder efter arbejde i et andet EØS-land, Schweiz eller på Færøerne og retten til optagelse for personer, der er omfattet af forordningen, konventionen eller aftalen 2. En person, som ikke har været medlem af en dansk a-kasse inden for de sidste 5 år, men som har været arbejdsløshedsforsikret i et andet EØS-land eller Schweiz, kan medregne forsikringsperioder fra det andet EØS-land eller Schweiz til at opfylde kravet om medlemsperiode i 53, stk. 1, i loven, når betingelserne i stk. 2 og 3 er opfyldt. Stk. 2. Personen skal inden 8 uger efter, at personen ophørte med at være arbejdsløshedsforsikret i det andet EØS-land eller Schweiz, 1) skriftligt søge om optagelse i en a-kasse og 2) begynde arbejde i Danmark, jf. stk. 3. Stk. 3. Et fuldtidsforsikret medlem skal forud for ledigheden have indberettet mindst 296 løntimer inden for de seneste sammenhængende indberetningsperioder, som dækker 12 uger eller 3 måneder. Et deltidsforsikret medlem skal forud for ledigheden have indberettet mindst 148 løntimer inden for de seneste sammenhængende indberetningsperioder, som dækker 12 uger eller 3 måneder. Løntimerne opgøres på baggrund af indberettede løntimer, jf. lov om et indkomstregister, i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om beskæftigelseskrav for lønmodtagere og dagpengeperiode. En selvstændig erhvervsdrivende skal drive selvstændig virksomhed mere end midlertidigt og i væsentligt omfang i 8 hele uger inden for 12 uger eller 3 måneder, jf. reglerne i bekendtgørelse om drift af selvstændig virksomhed. Stk. 4. Lønarbejde og drift af selvstændig virksomhed i det andet EØS-land eller Schweiz kan medregnes til at opfylde kravet om arbejde i 53 i loven efter reglerne i bekendtgørelse om beskæftigelseskrav for lønmodtagere og dagpengeperiode og bekendtgørelse om drift af selvstændig virksomhed, selv om 8-ugers-fristen i stk. 2 ikke er opfyldt. Stk. 5. A-kassen kan forlænge 8-ugers-fristen i stk. 2 og fristen for at opfylde kravet om arbejde i stk. 3 i tilfælde af barselsorlov eller sygdom i umiddelbar tilknytning til fristernes udløb. Fristerne kan forlænges med op til 2 år. Stk. 6. I andre særlige tilfælde kan Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering efter indstilling fra a-kassen forlænge 8- ugers-fristen i stk. 2 og fristen for at opfylde kravet om arbejde i stk. 3. Fristerne kan forlænges med op til 2 år. 3. En person, som har været medlem af en dansk a-kasse inden for de sidste 5 år, og som herefter har været arbejdsløshedsforsikret i et andet EØS-land eller Schweiz, kan genoptages i en a-kasse og medregne forsikringsperioder fra det andet EØS-land eller Schweiz til at opfylde kravet om medlemsperiode i 53, stk. 1, i loven, jf. stk. 2. Stk. 2. Det er et krav, at personen inden 8 uger efter, at personen ophørte med at være arbejdsløshedsforsikret i det andet EØS-land eller Schweiz, 1) har bopæl og opholder sig i Danmark, jf. 41, stk. 1, nr. 1, i loven, og 2) skriftligt søger om optagelse i en dansk a-kasse. Stk. 3. Lønarbejde og selvstændig virksomhed i det andet EØS-land eller Schweiz kan med regnes til at opfylde kravet om arbejde i 53 i loven efter reglerne i bekendtgørelse om beskæftigelseskrav for lønmodtagere og dagpengeperiode og bekendtgørelse om drift af selvstændig virksomhed, selv om 8-ugers-fristen i stk. 2 ikke er opfyldt. Stk. 4. A-kassen kan forlænge 8-ugers-fristen i stk. 2, nr. 2, i tilfælde af barselsorlov eller sygdom i umiddelbar tilknytning til fristens udløb. Fristen kan forlænges med op til 2 år. Stk. 5. I andre særlige tilfælde kan Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering efter indstilling fra a-kassen forlænge 8- ugers-fristen i stk. 2 med op til 2 år. 4. En person, der er omfattet af den færøske arbejdsløshedsforsikring, og som modtager færøske dagpenge under arbejdssøgning i Danmark i 3 måneder, omfattes af arbejdsløshedsforsikringen i Danmark efter udløb af denne periode, eller hvis personen er kommet i arbejde, jf. 3 i aftalen. Det er et krav, at personen skriftligt søger om optagelse i en dansk a-kasse inden 8 uger efter, at personen ophører med at være omfattet af den færøske arbejdsløshedsforsikring. Stk. 2. 3, stk. 3-5, finder tilsvarende anvendelse i forhold til medregning af forsikrings- og arbejdsperioder på Færøerne.

2 5. Helt arbejdsløse grænsearbejdere og andre arbejdstagere end grænsearbejdere med bopæl i Danmark, som har været arbejdsløshedsforsikret og har haft lønarbejde eller drevet selvstændig virksomhed i et andet EØS-land, Schweiz eller på Færøerne, kan blive optaget i en a-kasse, hvis personen, skriftligt søger om optagelse i en dansk a-kasse inden 8 uger efter, at personen ophørte med at være arbejdsløshedsforsikret i det andet EØS-land, Schweiz eller på Færøerne. Stk. 2. A-kassen kan forlænge 8-ugers-fristen i stk. 1 i tilfælde af barselsorlov eller sygdom i umiddelbar tilknytning til fristernes udløb. Fristerne kan forlænges med op til 2 år. Stk. 3. I andre særlige tilfælde kan Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering efter indstilling fra a-kassen forlænge 8- ugers-fristen i stk. 1 med op til 2 år. 6. Forsikringsperioder fra et andet EØS-land, Schweiz eller Færøerne kan medregnes til at opfylde kravet om medlemsperiode i lovens 53, stk. 1, medmindre der har været afbrydelser i forsikringen, der overstiger i alt 8 uger inden for 12 måneder. Stk. 2. A-kassen kan se bort fra afbrydelser i forsikringen i det andet EØS-land, Schweiz eller på Færøerne, der skyldes sygdom eller barselsorlov. Udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge, hvor PD U1 eller SED U002 endnu ikke er modtaget 7. Dagpenge kan udbetales i op til 6 måneder, selv om PD U1 endnu ikke er udstedt, eller a-kassen endnu ikke har modtaget underretning fra den udenlandske myndighed, hvis betingelserne i 2-6 i øvrigt er opfyldt. Stk. 2. Det er et krav, at personen har underskrevet en erklæring om eventuel efterregulering af dagpenge, og at a-kassen har indledt indhentning af PD U1, eller SED U002 fra den udenlandske myndighed. Stk. 3. Hvis PD U1 eller SED U002 ikke er modtaget, når a-kassen har udbetalt dagpenge i 6 måneder, afgør Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, om der fortsat kan udbetales dagpenge. Udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge efter artikel 65 i forordningen 8. A-kassen skal indberette til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, når den i medfør af artikel 65 i forordningen har udbetalt dagpenge til et medlem, som forud for ledigheden var omfattet af et andet lands arbejdsløshedsforsikring som grænsearbejder eller anden arbejdstager end grænsearbejder, dog ikke hvis seneste arbejdsland var omfattet af konventionen. Stk. 2. A-kassen skal oplyse det samlede bruttobeløb, medlemmet har modtaget fra 1. ledighedsdag og op til 3 måneder frem, jf. artikel 65, stk. 6, i forordningen. Stk. 3. A-kassen skal oplyse det samlede bruttobeløb, medlemmet har modtaget fra 1. ledighedsdag og op til 5 måneder frem, hvis medlemmet forud for udbetalingerne fra a-kassen har haft arbejde som lønmodtager, eller har drevet selvstændig virksomhed i 12 måneder inden for 24 måneder i et andet EU-land, jf. artikel 65, stk. 7, i forordningen. Stk. 4. Oplysningerne skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering senest 1 måned efter den sidste udbetaling efter stk. 2 eller stk. 3. A-kassens krav på refusion bortfalder, og udbetalte dagpenge for op til 3 eller 5 måneder skal tilbagebetales, hvis a-kassen ikke indsender den relevante dokumentation inden for 1-måneds-fristen. Ret til at blive optaget eller genoptaget under arbejde i udlandet og ret til at medregne arbejde i en dansk forsikringsperiode ved arbejde inden for EØS, Schweiz eller Færøerne 9. En lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende, der er omfattet af dansk lovgivning om social sikring efter forordningen, konventionen eller aftalen, kan optages i en a-kasse. Stk. 2. En lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende, som ikke har ret til at blive arbejdsløshedsforsikret i et andet EØS-land, Schweiz eller på Færøerne, kan optages i en a-kasse under arbejde i et andet EØS-land, Schweiz eller Færøerne, hvis 41 i loven er opfyldt. Kravet om bopæl i 41, stk. 1, nr. 1, i loven fraviges, hvis personen har bopæl i et andet EØS-land, Schweiz eller Færøerne. Stk. 3. Optagelse efter stk. 2 kan kun ske, hvis lønmodtageren eller den selvstændige erhvervsdrivende har haft bopæl og ophold i Danmark, umiddelbart før arbejdet blev påbegyndt, og pågældende søger om optagelse senest 1 år efter skift af bopæl til det andet EØS-land, Schweiz eller på Færøerne. Stk. 4. Lønarbejde og drift af selvstændig virksomhed i det andet EØS-land, Schweiz eller på Færøerne kan regnes med til opfyldelse af kravet i 53, stk. 2, i loven efter reglerne i bekendtgørelse om beskæftigelseskrav for lønmodtagere og dagpengeperiode og bekendtgørelse om drift af selvstændig virksomhed. Udsendt til arbejde uden for EØS, Schweiz eller Færøerne 10. En person, der midlertidigt er udsendt til lønarbejde uden for EØS, Schweiz og Færøerne i en dansk arbejdsgivers eller en dansk organisations tjeneste, kan optages i en a-kasse, hvis 41 i loven er opfyldt. Kravet om bopæl i 41, stk. 1, nr. 1, i loven fraviges. Stk. 2. Det er et krav, at personen har haft bopæl og ophold i Danmark, umiddelbart før arbejdet blev påbegyndt, og at personen skriftligt søger om optagelse senest 1 år efter, at pågældende har skiftet bopæl til udlandet. Stk. 3. Lønarbejde i det andet land kan regnes med til opfyldelse af kravet i 53, stk. 2, i loven efter reglerne i bekendtgørelse om beskæftigelseskrav for lønmodtagere og dagpengeperiode.

3 Genoptagelse efter arbejdsløshedsforsikring i et EØS-land, Schweiz eller på Færøerne og efterfølgende arbejde i eller uden for EØS, Schweiz eller på Færøerne 11. En person kan genoptages i en a-kasse, hvis personen efter at have været arbejdsløshedsforsikret i et andet EØSland, Schweiz eller på Færøerne begynder andet arbejde i et EØS-land, Schweiz eller på Færøerne, hvor pågældende ikke har ret til at blive arbejdsløshedsforsikret. Det samme gælder, hvis personen begynder arbejde uden for EØS, Schweiz eller Færøerne. Kravet om bopæl i 41, stk. 1, nr. 1, i loven fraviges. Stk. 2. Det er et krav, at personen skriftligt søger om optagelse inden 8 uger, efter at personen ophørte med at være arbejdsløshedsforsikret i det andet EØS-land, Schweiz eller på Færøerne, og at personen har været arbejdsløshedsforsikret i Danmark inden for de sidste 5 år. Stk. 3. Lønarbejde og drift af selvstændig virksomhed i det andet land kan regnes med til opfyldelse af kravet i 53, stk. 2, i loven efter reglerne i bekendtgørelse om beskæftigelseskrav for lønmodtagere og dagpengeperiode og bekendtgørelse om drift af selvstændig virksomhed. Stk. 4. A-kassen kan forlænge 8-ugers-fristen i stk. 2 i tilfælde af sygdom eller barselsorlov i umiddelbar tilknytning til fristens udløb. Fristen kan forlænges med op til 2 år. Stk. 5. I andre særlige tilfælde kan Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering efter indstilling fra a-kassen forlænge 8- ugersfristen i stk. 2 med op til 2 år. Ret til at bevare medlemskabet af en dansk a-kasse under arbejde i udlandet og ret til at medregne arbejde i en dansk forsikringsperiode 12. Et medlem kan bevare medlemskabet under arbejde i et andet EØS-land, Schweiz eller på Færøerne, hvis medlemmet er omfattet af dansk lovgivning om social sikring efter forordningen eller efter konventionen, og medlemmet ikke har ret til at blive arbejdsløshedsforsikret efter dette lands regler. Stk. 2. Et medlem, der ikke er omfattet af forordningen eller konventionen, kan bevare medlemskabet. Stk. 3. Et medlem, der arbejder uden for EØS, Schweiz eller Færøerne, kan bevare medlemskabet. Stk. 4. Lønarbejde og drift af selvstændig virksomhed i det andet land kan regnes med til opfyldelse af kravet i 53, stk. 2, i loven efter reglerne i bekendtgørelse om beskæftigelseskrav for lønmodtagere og dagpengeperiode og bekendtgørelse om drift af selvstændig virksomhed. Uretmæssigt medlemskab under arbejde i et andet EØS-land, Schweiz eller på Færøerne 13. Et medlem har været uretmæssigt medlem af a-kassen, når medlemmet 1) skulle have været arbejdsløshedsforsikret i et andet EØS-land, Schweiz eller på Færøerne (fejlforsikring), jf. 14, eller 2) samtidig retmæssigt har været arbejdsløshedsforsikret i et andet EØS-land, Schweiz eller på Færøerne (dobbeltforsikring), jf. 15. Fejlforsikring 14. Medlemskabet af a-kassen annulleres i perioder, hvor et medlem har været fejlforsikret, jf. dog stk. 6. Perioder med fejlforsikring og arbejde i sådanne perioder kan ikke regnes med til at opfylde kravet om arbejde og medlemsperiode i 53 i loven. Stk. 2. Et medlem, som ikke har været retmæssigt medlem af en dansk a-kasse inden for de sidste 5 år, skal optages som nyt medlem af a-kassen efter reglerne i lovens 41. Stk. 3. Et medlem, som har været retmæssigt medlem af en dansk a-kasse inden for de sidste 5 år, er igen retmæssigt medlem fra det tidspunkt, hvor det seneste arbejdsforhold eller den seneste periode med drift af selvstændig virksomhed i det andet EØS-land, Schweiz eller på Færøerne er ophørt. Stk. 4. Et medlem, som ikke har været retmæssigt medlem af a-kassen uafbrudt i mindst 1 år forud for perioden med fejlforsikring, skal opfylde kravet om medlemsperiode i lovens 53, stk. 1, på ny. Stk. 5. Et medlem, som har været retmæssigt medlem af a-kassen uafbrudt i mindst 1 år forud for perioden med fejlforsikring, anses for at opfylde kravet om medlemsperiode i 53, stk. 1, i loven. Det er dog en betingelse for ret til dagpenge, at personen opfylder beskæftigelseskravet i 53, stk. 2, i loven efter reglerne i bekendtgørelse om beskæftigelseskrav for lønmodtagere og dagpengeperiode og bekendtgørelse om drift af selvstændig virksomhed. Stk. 6. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan i særlige tilfælde se bort fra, at et medlem har været fejlforsikret. Dobbeltforsikring 15. Medlemskabet af en dansk a-kasse annulleres i perioder, hvor et medlem samtidig retmæssigt har været arbejdsløshedsforsikret i et andet EØS-land, Schweiz eller på Færøerne. Hvis hyppige, kortvarige ansættelser giver unødig administration for a-kassen i forbindelse med udmeldelse og genindmeldelse, kan et medlem bevare medlemskabet af den danske a-kasse, selv om der herved opstår perioder med dobbeltforsikring. Bevarelse af medlemskabet forudsætter, at a- kassen efterfølgende annullerer perioderne med dobbeltforsikring. Forsikringsperioder, lønarbejde og drift af selvstændig virksomhed i det andet EØS-land, Schweiz eller på Færøerne kan regnes med til opfyldelse af 53 i loven, jf. dog stk. 2.

4 Stk. 2. Et medlem, som ikke har været retmæssigt medlem af en dansk a-kasse inden for de sidste 5 år fra tidspunktet for ophøret af den seneste periode med dobbeltforsikring, skal opfylde betingelserne i 1, stk. 3, og 2, stk. 2 og 3, for at medlemskabet igen kan anses for retmæssigt. Dette er også en betingelse for, at forsikringsperioder fra det andet EØS-land eller Schweiz kan regnes med. Stk. 3. Et medlem, som har været retmæssigt medlem af en dansk a-kasse inden for de sidste 5 år fra tidspunktet for ophøret af den seneste periode med dobbeltforsikring, er igen retmæssigt medlem fra det tidspunkt, hvor forsikringen i det andet EØS-land eller Schweiz er ophørt, hvis personen i øvrigt opfylder betingelserne for medlemskab af en dansk a-kasse. Uretmæssig arbejdsløshedsforsikring i et andet EØS-land, Schweiz eller på Færøerne 16. Perioder, hvor et medlem har været fejlforsikret i et andet EØS-land, Schweiz eller på Færøerne, kan ikke regnes med til opfyldelse af 53 i loven, jf. dog stk. 4. Ligeledes kan lønarbejde og drift af selvstændig virksomhed i disse perioder ikke medregnes. Stk. 2. Et medlem, som har været retmæssigt arbejdsløshedsforsikret uafbrudt i mindst 1 år forud for perioden med fejlforsikring, anses for at opfylde kravet om medlemsperiode i 53, stk. 1, i loven uanset perioden med fejlforsikring. Stk. 3. Et medlem, som ikke har været retmæssigt arbejdsløshedsforsikret i mindst 1 år forud for perioden med fejlforsikring, skal opfylde kravet om medlemsperiode i lovens 53, stk. 1, på ny. Stk. 4. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan i særlige tilfælde se bort fra, at et medlem har været fejlforsikret. Tilmelding som arbejdssøgende i jobcenteret efter udløbet af PD U2 17. Et medlem, der har tilmeldt sig som arbejdssøgende i jobcenteret i Danmark, efter at perioden i PD U2 er udløbet, har først ret til dagpenge, når medlemmet har arbejdet i det omfang, som fremgår af 2, stk. 3, jf. dog stk. 7. Stk. 2. Kravet om arbejde falder bort, hvis medlemmet på grund af arbejde er blevet arbejdsløshedsforsikret i et andet EØSland, Schweiz eller på Færøerne. Det er et krav, at arbejdet er påbegyndt inden udløb af perioden i PD U2. Stk. 3. A-kassen kan i umiddelbar tilknytning til periodens udløb forlænge fristen for tilmelding i stk. 1, hvis medlemmet skal til en ansættelsessamtale i det andet EØS-land, Schweiz eller på Færøerne eller afventer resultatet af en ansættelsessamtale. Fristen kan forlænges med op til 4 uger. Stk. 4. A-kassen kan også i umiddelbar tilknytning til periodens udløb forlænge fristen for tilmelding i stk. 1 i tilfælde af 1) sygdom, 2) barselsorlov, eller 3) uforudsigelige omstændigheder. Stk. 5. Tilmelding som arbejdssøgende i jobcenteret skal ske senest dagen efter, at medlemmet er raskmeldt, orloven er ophørt eller de særlige omstændigheder ikke længere er til stede. Stk. 6. Et medlem har ikke ret til dagpenge i den periode, hvor a-kassen forlænger fristen for tilmelding i jobcenteret efter udløb af PD U2, jf. stk. 1 og stk. 4, jf. dog stk. 7. Stk. 7. Et medlem har dog ret til dagpenge i den periode, hvor a-kassen forlænger fristen for tilmelding i tilfælde af sygdom, jf. stk. 4, nr. 1, dog højst i 14 dage. Krav om arbejde for at få et nyt PD U2 18. Et PD U2 kan af en dansk a-kasse udstedes for en periode af højst 3 måneder. Perioden kan ikke forlænges. Stk. 2. Et medlem, hvor perioden i PD U2 er udløbet, har først ret til et nyt PD U2, når medlemmet har arbejdet i det omfang, som fremgår af 2, stk. 3. Ikrafttræden mv.m.v. 19. Bekendtgørelsen træder i kraft den xx Stk. 2. Bekendtgørelse nr af 16. december 2014 om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv.m.v. inden for EØS, Færøerne og det øvrige udland og bekendtgørelse nr. 718 af 27. maj 2015 om ændring af bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde m.v. inden for EØS, Færøerne og det øvrige udland ophæves. Stk. 3. En person, der er optaget i en a-kasse inden 1. januar 2015, bevarer sine rettigheder efter 1 eller 2 i bekendtgørelse nr af 23. december 1993 om medlems- og dagpengeret efter arbejde eller ophold på Færøerne. Stk. 4. En person, der inden den 1. januar 2015 har valgt at bevare sit medlemskab af a-kassen efter 5, stk. 1, nr. 1, eller 2 i bekendtgørelse nr af 23. december 1993 om medlems- og dagpengeret efter arbejde eller ophold på Færøerne, bevarer sine rettigheder efter denne bestemmelse. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den xx.xx 2015 xx / xx

5 Bilag 1 Aftale mellem Beskæftigelsesministeriet og Færøernes Landsstyre om koordination af arbejdsløshedsforsikring 1. Denne aftale regulerer koordinationen af arbejdsløshedsforsikring mellem Danmark og Færøerne. 2. Koordination af arbejdsløshedsforsikring mellem Danmark og Færøerne sker efter reglerne i Nordisk konvention om social sikring af 12. juni 2012 med de fravigelser, der følger af En fuldtidsledig, der er berettiget til arbejdsløshedsdagpenge, og som rejser fra Danmark til Færøerne eller fra Færøerne til Danmark for at søge beskæftigelse, bevarer retten til dagpenge fra hjemlandet i tre måneder, dog ikke ud over det tidspunkt hvor retten til dagpenge er opbrugt. Stk. 2. Efter udløbet af den i stk. 1 nævnte periode på tre måneder omfattes den ledige af arbejdsløshedsforsikringen i det land, hvor pågældende søger arbejde, og modtager dagpenge der, hvis betingelserne herfor er opfyldt. Stk. 3. En ledig, der i løbet af den i stk. 1 nævnte periode kommer i beskæftigelse, omfattes af arbejdsløshedsforsikringen i beskæftigelseslandet, hvis betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt. 4. Aftalen træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Samtidig ophæves aftale mellem Arbejdsministeriet og Færøernes Landsstyre om koordination af arbejdsløshedsforsikring af 26. august For Beskæftigelsesministeriet For Færøernes Landsstyre København, den 20. november 2014 Tórshavn, den 20. november 2014 Henrik Dam Kristensen Johan Dahl Bilag 2

6 Vejledning Til Aftale mellem Danmark og Færøerne om koordination af arbejdsløshedsforsikring Generelle bemærkninger Denne aftale indebærer, at koordinationen af arbejdsløshedsforsikring mellem Danmark og Færøerne fremover som udgangspunkt sker efter reglerne i Nordisk konvention om social sikring af 12. juni Herudover sikrer aftalen yderligere rettigheder i forhold til adgangen til arbejdsløshedsforsikringen mellem Danmark og Færøerne. Ad 3 Ad stk. 1 Bestemmelsen indebærer, at dagpengeberettigede ledige fra første ledighedsdag kan medtage deres dagpenge fra Danmark til Færøerne eller fra Færøerne til Danmark for at søge arbejde. Retten omfatter også personer, der har ret til danske dimittenddagpenge, uanset at der ikke er ret til dimittenddagpenge i det færøske arbejdsløshedsforsikringssystem. Dagpenge kan eksporteres i tre måneder, dog ikke ud over det tidspunkt hvor retten til dagpenge udløber. Retten til at medtage dagpenge under arbejdssøgning i Danmark henholdsvis på Færøerne i tre måneder skal være opbrugt, inden den ledige omfattes af arbejdsløshedsforsikringen i det land, hvor pågældende søger arbejde, med mindre pågældende kommer i beskæftigelse, jf. 3. En ledig, der har mindre end tre måneders dagpengeret tilbage, inden pågældende påbegynder arbejdssøgning med dagpenge i Danmark henholdsvis på Færøerne, kan ikke blive omfattet af arbejdsløshedsforsikringen og modtage dagpenge i det land, hvor pågældende søger arbejde, efter udløb af dagpengeretten, medmindre pågældende kommer i beskæftigelse og opfylder betingelserne herfor. Ad stk. 2 Efter udløbet af de tre måneder, indtræder den ledige direkte i arbejdsløshedsforsikringen i det land, hvor pågældende søger beskæftigelse, og modtager dagpenge der, hvis betingelserne herfor er opfyldt. Det betyder: En ledig, der har eksporteret sine dagpenge fra Færøerne til Danmark, skal skriftligt have søgt om optagelse i en dansk arbejdsløshedskasse inden otte uger fra det tidspunkt, hvor personen ophørte med at være omfattet af den færøske arbejdsløshedsforsikring, og skal opfylde kravet om et års medlemskab og arbejdskravet på 1924 timers beskæftigelse inden for de sidste tre år. Medlems- og beskæftigelseskravet kan opfyldes ved sammenlægning af medlems- og beskæftigelsesperioder fra Danmark og Færøerne. En ledig, der har eksporteret sine dagpenge fra Danmark til Færørene, skal henvende sig til ALS om optagelse i den færøske arbejdsløshedsforsikring og kan herefter modtager dagpenge i henhold til den færøske lovgivning. Da der ikke er dagpengeret for dimittender i den færøske arbejdsløshedsforsikring, har personer, der har eksporteret deres danske dimittenddagpenge til Færøerne, ikke umiddelbart ret til færøske dagpenge efter udløbet af de tre måneder. Da selvstændige erhvervsdrivende ikke er omfattet af den obligatoriske arbejdsløshedsforsikring på Færøerne, har de efter udløbet af eksportperioden heller ikke umiddelbart ret til færøske dagpenge. Det kræver bl.a. optagelse i den frivillige forsikring for selvstændige erhvervsdrivende. Ad stk. 3 Det følger af reglerne i Nordisk konvention om social sikring, som bygger på forordning EF nr. 883/2004 om koordination af de sociale sikringsordninger, at man omfattes af beskæftigelseslandets sociale sikringssystem, når man kommer i arbejde. Hvis en ledig, der har eksporteret sine dagpenge fra Danmark til Færøerne eller fra Færøerne til Danmark, kommer i arbejde inden udløbet af den tremåneders eksportperiode, indtræder pågældende derfor straks i arbejdsløshedsforsikringen i beskæftigelseslandet.

7 Ad 4 Aftalen træder i kraft den 1. januar og erstatter aftalen mellem Danmark og Færøerne fra Bilag 3 Sáttmáli millum Beskæftigelsesministeriet og Vinnumálaráðið um samskipan av arbeiðsloysistrygging 1. Hesin sáttmáli leiðrættar samskipanina av arbeiðsloysistrygging millum Danmark og Føroyar. 2. Samskipanin av arbeiðsloysistrygging millum Danmark og Føroyar fer fram eftir reglunum í Norðurlendska sáttmálanum um sosiala trygd frá 12. juni 2012 við teim frávikum, ið stava av Ein fulltíðartøkur, sum hevur rætt til útgjald av arbeiðsloysistrygging, og sum fer úr Danmark til Føroyar ella úr Føroyum til Danmarkar fyri at leita eftir arbeiði, varveitir rættin til arbeiðsloysisstuðul frá heimlandinum í 3 tríggjar mánaðir, tó ikki longri enn tað tíðarskeið, tá ið rætturin til arbeiðsloysisstuðul er uppi. Stk. 2. Eftir at 3 mánaðar skeiðið, nevnt 1. petti er farið, verður tann tøki fevndur av arbeiðsloysistryggingini í tí landi, har viðkomandi søkir arbeiði og fær arbeiðsloysisstuðul har, um treytirnar fyri tí eru loknar. Stk. 3. Ein tøkur, sum í leypi av tí í 1. petti nevnda tíðarskeiði, fær arbeiði, verður fevndur av arbeiðsloysistryggingini í arbeiðslandinum, um treytirnar fyri hesum annars eru loknar. 4. Sáttmálin kemur í gildi tann 1. januar 2015 Stk. 2. Samstundis fer sáttmálin millum Arbejdsministeriet og Føroya Landsstýri, um samskipan av arbeiðsloysistrygging frá 26. august 1993, úr gildi. Fyri Beskæftigelsesministeriet Fyri Vinnumálaráðið København, tann 20. november 2014 Tórshavn, tann 20. november 2014 Formateret: Svensk (Sverige) Formateret: Svensk (Sverige) Formateret: Svensk (Sverige) Henrik Dam Kristensen Johan Dahl Bilag 4

8 Vegleiðing til Sáttmála millum Danmark og Føroyar um samskipan af arbeiðsloysistrygging Almennar viðmerkingar Hesin sáttmáli inniber, at samskipanin av arbeiðsloysistrygging millum Danmark og Føroyar í framtíðini sum útgangsstøði fer fram sambært reglunum í Norðurlendska sáttmálanum um sosiala trygd frá 12. juni Harumframt tryggjar sáttmálin fleiri rættindi í mun til atgongdina til arbeiðsloysistrygging millum Danmark og Føroyar. Ad. 3 Ad stk. 1 Ásetingin inniber, at arbeiðstøk við rætti til arbeiðsloysisstuðul frá fyrsta arbeiðsloysisdegi kunnu taka sín arbeiðsloysisstuðul við sær úr Danmark til Føroyar ella úr Føroyum til Danmarkar fyri at leita eftir arbeiði. Hesi rættindi fevna eisini um persónar, ið hava rætt til danskar dimittenddagpengar, hóast at tað ikki finst ein rættur til dimittenddagpengar í føroysku arbeiðsloysisskipanini. Arbeiðsloysisstuðul kann útflytast í tríggjar mánaðir, tó ikki longri enn til tá rætturin til arbeiðsloysisstuðul er uppi. Rætturin at taka arbeiðsloysisstuðul við sær, meðan leita verður eftir arbeiði í Danmark ella í Føroyum í tríggjar mánaðir, skal vera brúktur, áðrenn tann tøki verður fevndur av arbeiðsloysistryggingini í tí landi viðkomandi søkir arbeiði, uttan so at viðkomandi fær arbeiði, jbr. 3. Ein arbeiðstøkur, ið hevur minni enn tríggjar mánaðir eftir av rættinum til arbeiðsloysisstuðul, áðrenn viðkomandi byrjar at leita eftir arbeiði við arbeiðsloysisstuðli í Danmark ella í Føroyum, kann ikki verða fevndur av arbeiðsloysistryggingini og fáa arbeiðsloysisstuðul í tí landi, viðkomandi søkir arbeiði, aftaná at rætturin til arbeiðsloysistuðul er farin úr gildi, uttan so at viðkomandi fær arbeiði og lýkur treytirnar fyri hesum. Ad stk. 2 Tá ið teir tríggir mánaðirnir eru farnir, kemur hin arbeiðstøki beinleiðis inn í arbeiðsloysistryggingina í tí landi, har viðkomandi leitar eftir arbeiði og fær arbeiðsloysisstuðul har, um treytirnar fyri hesum eru loknar. Tað merkir: Ein arbeiðstøkur, sum hevur flutt sín arbeiðsloysisstuðul við sær úr Føroyum til Danmarkar, skal skrivliga hava søkt um limaskap í einum donskum a-kassa innan átta vikur frá tí, at viðkomandi ikki longur var fevndur av føroysku arbeiðsloysistryggingini, og skal lúka kravið um eitt ára limaskap og arbeiðskravið upp á 1924 tímars arbeiði seinastu trý árini. Lima og arbeiðskravið kann lúkast við at samanleggja lima- og arbeiðsskeið í Danmark og Føroyum. Ein arbeiðstøkur, sum hevur flutt sín arbeiðsloysisstuðul við sær úr Danmark til Føroyar, skal venda sær til ALS og søkja um upptøku í føroysku arbeiðsloysisskipanini og kann síðani fáa arbeiðsloysisstuðul sambært føroyskari lóg. Eftirsum dimittendar ikki hava rætt til arbeiðsloysisstuðul i føroysku arbeiðsloysistryggingini, hava persónar, sum hava flutt sínar donsku dimittenddagpengar til Føroyar, ikki beinleiðis rætt til føroyskan arbeiðsloysisstuðul, tá teir tríggir mánaðirnir eru farnir. Eftirsum sjálvstøðug vinnurekandi ikki eru fevnd av lógarkravdu arbeiðsloysistryggingini í Føroyum, hava tey, aftaná tíðarskeiðið sum tey hava søkt um arbeiði er farið, heldur ikki beinleiðis rætt til føroyskan arbeiðsloysisstuðul. Til tað krevst m.a. umsókn um tekna trygging fyri sjálvstøðug vinnurekandi. Ad stk. 3 Sambært reglunum í Norðurlendska sáttmálanum um sosiala trygd, sum byggir á ES fyriskipan nr. 883/2004 um samskipan av sosialu tryggingarskipanunum, verður ein fevndur av sosialu trygdarskipanini í arbeiðslandinum, tá ið ein fær í arbeiði. Um ein arbeiðstøkur, sum hevur flutt sín arbeiðsloysisstuðul úr Danmark til Føroya ella úr Føroyum til Danmarkar, fær arbeiði áðrenn 3 mánaða tíðarskeiðið er farið, verður viðkomandi tí beinanvegin fevndur av arbeiðsloysistryggingini í landinum arbeitt verður.

9 Ad 4 Sáttmálin kemur í gildi tann 1.januar 2015 og tá fer avtalan millum Danmark og Føroyar frá 1993 úr gildi.

Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland

Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland BEK nr 490 af 30/05/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 12-79-0014

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 29. april 2010. Nr. 470. Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland I medfør af 41, stk. 7, 53, stk. 9, og

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv.m.v. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv.m.v. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv.m.v. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland I bekendtgørelse nr. xx af xx 2015 om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv.m.v.

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland I bekendtgørelse nr. xx af xx. december 2014 om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. I medfør af 74 b, stk. 4, 74 l, stk. 19, 74 m, stk. 19, 74 p og 75, stk. 8, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

EØS-rEglErnE og medlemskab

EØS-rEglErnE og medlemskab EØS-reglerne og medlemskab I denne pjece finder du de overordnede regler for arbejde og ophold i EØS-lande og øvrige udland. Pjecen er ikke udtømmende. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn I medfør af 74 i, stk. 2, 74 l, stk. 19, 74 n, stk. 2, 11 og 12, og 74 o, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du har arbejdet i et andet land end Danmark 12 Danske dagpenge mens du er i udlandet

9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du har arbejdet i et andet land end Danmark 12 Danske dagpenge mens du er i udlandet 2 3 3 Hvis du får arbejde i et EØS-land 5 Når du kommer tilbage til Danmark 7 Udstationering 7 Ansættelse i EU 8 Grænsearbejdere 9 Norden 9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet Indhold 1. Indledning... 4 2. EØS-aftalen og EØS-landene... 4 2.1. Kender du dine rettigheder?... 4 2.2.

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere BEK nr 397 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. maj 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for selvstændige erhvervsdrivende 1)

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for selvstændige erhvervsdrivende 1) BEK nr 358 af 27/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0002647 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 402 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2013 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet Indhold 1. Indledning... 4 2. EØS-aftalen og EØS-landene... 4 2.1. Kender du dine rettigheder?... 4 2.2.

Læs mere

Bekendtgørelse om optagelse i og overflytning mellem a-kasser, genoptagelse efter slettelse samt overflytning mellem deltids- og fuldtidsforsikring

Bekendtgørelse om optagelse i og overflytning mellem a-kasser, genoptagelse efter slettelse samt overflytning mellem deltids- og fuldtidsforsikring BEK nr 992 af 29/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 24. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/07297

Læs mere

Arbejde og ophold i udlandet

Arbejde og ophold i udlandet Arbejde og ophold i udlandet 2 Arbejde og ophold i udlandet 5 Hvis du får arbejde i et EØS-land 6 Når du kommer tilbage til Danmark 8 Udstationering 9 Ansættelse i EU 10 Grænsearbejdere 11 Norden 11 Færøerne

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Vejledning til a-kasserne om arbejdsløshedsydelser m.v. til EFforordning om koordinering af sociale sikringsordninger nr. 883/2004

Vejledning til a-kasserne om arbejdsløshedsydelser m.v. til EFforordning om koordinering af sociale sikringsordninger nr. 883/2004 Vejledning til a-kasserne om arbejdsløshedsydelser m.v. til EFforordning om koordinering af sociale sikringsordninger nr. 883/2004 FORORD Denne vejledning knytter sig til kapitel 6 om arbejdsløshedsydelser

Læs mere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere I medfør af 52, 53, stk. 12, 54, stk. 2, 55 a, stk. 3, 56, stk. 4, og 95 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret. i EØS

Om at være arbejdsløshedsforsikret. i EØS Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen November 1999 Landene i den Europæiske Union har indgået en aftale om at samarbejde med en række andre europæiske lande

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere I medfør af 52, 53, stk. 12, 54, stk. 2, 55 a, stk. 3, 56, stk. 4, og 95 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. BEK nr 4 af 02/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/17803 Senere

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde m.v. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland

Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde m.v. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland BEK nr 1313 af 26/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/00874 Senere

Læs mere

EFTERLØN EFTER ARBEJDE eller forsikring i andet EØS-land mv.

EFTERLØN EFTER ARBEJDE eller forsikring i andet EØS-land mv. EFTERLØN EFTER ARBEJDE eller forsikring i andet EØS-land mv. Efterløn efter arbejde eller forsikring i andet EØS-land mv. side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Kravet om medlemsperiode... 2 3. Forsikringsperioder

Læs mere

Rundskrivelse nr. 45/08

Rundskrivelse nr. 45/08 Rundskrivelse nr. 45/08 2. december 2008 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk EØS - lovvalg, konkurs og attest E 301 Da en del arbejdsgivere

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. UDKAST Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I medfør af 65, stk. 6 og 7, og 91, stk. 11, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2014, og 35,

Læs mere

Vejledning om dagpengeperioden

Vejledning om dagpengeperioden Vejledning om dagpengeperioden Indledning I bekendtgørelse nr. [xxx af xx. xxxxxx 2017] om dagpengeperioden, er reglerne om længde og forbrug af dagpengeperioden angivet. I denne vejledning uddybes nogle

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl.

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. UDKAST Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. I medfør af 52 p, stk. 7, 85 c, stk. 10, og 85 d, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

3. Krav ved overgang til

3. Krav ved overgang til EØS-reglerne og efterløn I denne pjece giver vi en orientering om EØS-reglerne og efterløn: Indhold 1. Indledning 2. Krav ved udstedelse af efterlønsbevis 3. Krav ved overgang til efterløn 4. Ophold og

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr 1294 af 09/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/09736

Læs mere

Arbejde i Norge. Muligheder at søge job i Norge med danske dagpenge. Hvordan med a-kasse, mens man arbejder i Norge?

Arbejde i Norge. Muligheder at søge job i Norge med danske dagpenge. Hvordan med a-kasse, mens man arbejder i Norge? Arbejde i Norge Muligheder at søge job i Norge med danske dagpenge Hvordan med a-kasse, mens man arbejder i Norge? Hvad hvis jeg er ledig når jeg vender hjem fra arbejde i Norge? Arbejde i udlandet og

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

Dagpenge og uddannelse

Dagpenge og uddannelse Dagpenge og uddannelse Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen August 1998 Hvis du er arbejdsløs og får dagpenge, skal du altid være parat til at tage arbejde og aktivt søge arbejde. Det betyder, at

Læs mere

UDKAST Vejledning om optagelse i og overflytning mellem a-kasser

UDKAST Vejledning om optagelse i og overflytning mellem a-kasser UDKAST Vejledning om optagelse i og overflytning mellem a-kasser Indledning I bekendtgørelse nr. xx af yy. juli 2016 er der fastsat regler om optagelse i og overflytning mellem a-kasser, om genoptagelse

Læs mere

Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1)

Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1) Nr. 40 10. december 2004 Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1) Den 18. august 2003 undertegnedes i Karlskrona, Sverige, en nordisk

Læs mere

Nordisk Konvention om social sikring. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

Nordisk Konvention om social sikring. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, Nordisk Konvention om social sikring Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender reglerne

Læs mere

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl.

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl. BEK nr 1346 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/13213

Læs mere

Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Når du får efterløn... EØS-området... Hvad er forskellen på at få

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1365. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag I medfør af 9, stk. 11, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2011, 52 p, stk. 7, og 85 c, stk. 22, i lov om

Læs mere

Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige

Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige I medfør af 26 a, stk. 9 og 10, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016, fastsættes

Læs mere

Vejledning om supplerende dagpenge

Vejledning om supplerende dagpenge Vejledning om supplerende dagpenge Indledning I bekendtgørelse nr. 1067 af 21. november 2011 er der fastsat regler om supplerende dagpenge. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens regler, og nogle

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere BEK nr 1186 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/14638

Læs mere

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter 25. marts 2013 Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter J.nr. --- CKA/JWV Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår først og

Læs mere

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge Indledning I bekendtgørelse nr. XX1625 af XX21. XXX december 20102015 er der fastsat regler om feriedagpenge. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag BEK nr 596 af 02/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/04618

Læs mere

Om efterløn og overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land

Om efterløn og overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land Om efterløn og overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen August 2000 Hvis du får efterløn eller overgangsydelse, kan du fra 1. juli 2000 opholde

Læs mere

Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE

Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Sådan er reglerne... Betingelser for at blive medlem af 3Fs a-kasse... Ægtefæller - registrerede partnere... Ret til dagpenge...

Læs mere

Bekendtgørelse om rådighed

Bekendtgørelse om rådighed BEK nr 61 af 25/01/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0010690 Senere ændringer

Læs mere

Arbejdsløshedsforsikringen

Arbejdsløshedsforsikringen D A N S K A R B E J D S M A R K E D S P O L I T I K Arbejdsløshedsforsikringen Januar 2001 DANSK ARBEJDSMARKEDSPOLITIK Denne pjece er udgivet af Arbejdsministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Telefon:

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

Bekendtgørelse om rådighed

Bekendtgørelse om rådighed BEK nr 701 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS og på Færøerne 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr 700 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Om at være kombinationsforsikret

Om at være kombinationsforsikret Om at være kombinationsforsikret Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Pjecen fortæller i hovedpunkter om at blive kombinationsforsikret, og om de rettigheder og pligter dette indebærer. Betingelser for at blive

Læs mere

Bekendtgørelse om børne- og ungeydelsen

Bekendtgørelse om børne- og ungeydelsen BEK nr 1563 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0173583 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1015 af 30/08/2015

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Herved bekendtgøres lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 128 af 31. januar 2017, med de ændringer, der følger af 1, nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

Om at få efterløn i udlandet

Om at få efterløn i udlandet Om at få efterløn i udlandet Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Ulla Nielsen og Mette Wiederholt Pedersen Illustration: Bob Katzenlson Dato: September 2017 Overvejer du at tage til udlandet

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 A-kassen LH 10. udgave, april 2018 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterløns- og folkepensionsalder 3 1.2 Er du

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2012/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1435 Fremsat den

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Til a-kasser, jobcentre og kommuner m.fl. Njalsgade 72 A 2300 København S Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Nyhedsbrev om bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpenge til søfarende

Bekendtgørelse om sygedagpenge til søfarende BEK nr 728 af 29/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0015260 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag I medfør af 9, stk. 11, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2011, 52 p, stk. 7, og 85 c, stk. 22, i lov om

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. LBK nr 128 af 31/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 20. maj 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbedsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/01231 Senere

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13.

Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13. Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13. juni 1995 Kapitel 1 Personkreds m.v. Kapitel 2 Betingelser for udbetaling

Læs mere

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting om efterløn. Pjecen er ikke udtømmende, for det er et komplekst regel-område. Du

Læs mere

På job i udlandet A-kasse muligheder for medlemskab, dagpenge og efterløn

På job i udlandet A-kasse muligheder for medlemskab, dagpenge og efterløn På job i udlandet A-kasse muligheder for medlemskab, dagpenge og efterløn Ledernes arbejdsløshedskasse 5. udgave, februar 2014 Indhold Side Arbejdsløshedsforsikring i Danmark... 4 Optagelse i en dansk

Læs mere

UDKAST. Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

UDKAST. Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed I bekendtgørelse nr. XX af XX 2015 med senere ændringer er der fastsat regler om selvforskyldt ledighed. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

DEL VIII - Vejledning til a-kasserne om arbejdsløshedsydelser mv. EFforordning om koordinering af sociale sikringsordninger nr.

DEL VIII - Vejledning til a-kasserne om arbejdsløshedsydelser mv. EFforordning om koordinering af sociale sikringsordninger nr. VEJ nr 9302 af 29/06/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 24. november 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 12-79-0014

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet August 2009 Om at stå til rådighed INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. BEKRÆFTET ARBEJDSSØGNING...3 3. DIT CV...3 4. SAMTALER MV. HOS JOBCENTERET OG ANDEN AKTØR...4 5. KONTAKTEN MED DIN A-KASSE...4

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

På job i udlandet A-kasse-muligheder for medlemskab, dagpenge og efterløn

På job i udlandet A-kasse-muligheder for medlemskab, dagpenge og efterløn På job i udlandet A-kasse-muligheder for medlemskab, dagpenge og efterløn A-kassen LH 6. udgave, december 2015 Indhold 2 Side 1. Arbejdsløshedsforsikring i Danmark... 4 1.1 Optagelse i en dansk arbejdsløshedskasse...

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - ophør - varighedsbegrænsning -

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse

Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse BEK nr 723 af 20/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0020054 Senere ændringer til

Læs mere

Tryggingartreytir fyri Bólkalívstrygging

Tryggingartreytir fyri Bólkalívstrygging Tryggingartreytir fyri Bólkalívstrygging Galdandi frá 1. januar 2016 1. Tryggingaravtalan Stk. 1. Tryggingaravtalan fevnir um bólkalívsavtaluna og niðanfyristandandi tryggingartreytir. Stk. 2. Frávik til

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag BEK nr 1417 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0030944

Læs mere

Vejledning om beskæftigelseskravet for lønmodtagere for ret til sygedagpenge fra kommunen

Vejledning om beskæftigelseskravet for lønmodtagere for ret til sygedagpenge fra kommunen Vejledning om beskæftigelseskravet for lønmodtagere for ret til sygedagpenge fra kommunen 1. Indledning I denne vejledning beskrives hvilke beskæftigelseskrav der gælder for en lønmodtager for at opnå

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft BEK nr 399 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft UDKAST Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3,og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8.

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Udkast. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft Udkast Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3, og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 832348

Læs mere

Bekendtgørelse om rådighed

Bekendtgørelse om rådighed BEK nr 1320 af 09/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/09736

Læs mere

Uppskot. til. Mælt verður ríkismyndugleikunum til at seta í gildi fyri Føroyar soljóðandi lóg:

Uppskot. til. Mælt verður ríkismyndugleikunum til at seta í gildi fyri Føroyar soljóðandi lóg: FÍGGJARMÁLARÁÐIÐ Argir, 26. apríl 2005 Løgtingið Løgtingsmál nr. 98/2004: Uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri Føroyar Lov om personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage) BEK nr 400 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 11. august 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342

Læs mere

Om at være kombinationsforsikret

Om at være kombinationsforsikret Om at være kombinationsforsikret Arbejdsdirektoratet Oktober 2001 Pjecen fortæller i hovedpunkter om at blive kombinationsforsikret, og om de rettigheder og pligter dette indebærer. Betingelser for at

Læs mere