t e n v t s m t e e æ e j e r

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "t e n v t s m t e e æ e j e r"

Transkript

1 QRgui d P r oj kt St yr i ng t bæl l l i L t r i t s m m ad s k. a 1 s r, t n v h Er opm l v bd W : r Al l anduon g d i ds or j F p p J & Ans l ag: d l j V g r n nsb s l J Ni n j o B n s ns Lar rj æ j k y h rt P For l øb:1 / 9/ / 1 2/ Af l v r t :1 4/ 1 2/ 201 2

2 ProjktStyring Prototyp (CMS systm) Login CMS Usrnam: admin Password: 1234 Blbin Tsts llr i mappn Blbin Tsts på vdlagt CD.

3 Indholdsfortgnls Indldning... 2 Problmformulring... 2 Mtodafsnit... 3 Projct Priority Matrix og Projct Managmnt Triangl... 3 Stakholdrkort... 3 SWOT... 3 TOWS... 4 Th Lichtnbrg Tchniqu... 4 Th Mini Risk Mthod... 4 Værktøjr... 5 Gantt Chart... 5 Work Brakdown Structur (WBS)... 5 Projktplan... 6 Baggrund... 6 Formål... 6 Målsætning... 6 Kravspcifikation... 6 Produktkrav... 6 Projktkrav... 7 Projct Priority Matrix... 7 Projct Managmnt Triangl... 7 Implmntring af produktt... 8 SWOT-analys... 9 TOWS... 9 Stakholdrkort Milstn, aktivittr og tidsplan Milstnsplan Tidsvurdring Aktivittslist og Gantt chart Organisation Rollr og ansvarsfordling Budgt for projktt Risikoanalys Konklusion Littraturlist... 18

4 Indldning Dr skal mang forskllig hovdr til at skru n god bil sammn. Dr skal brugs n dsignr, ingniør, mkanikr og mang flr. Dt samm gældr for it vrdnn, hvor dt r altafgørnd, at man har sammnsat t tam, dr kan fungr sammn og forstå hinandn. Projktstyring givr mulighdn for at skab n gnnmgånd kommunikation, mllm forskllig komptncr og stillingr, indn for t projkt llr n arbjdsplads. I dtt projkt vil projktstyring vær bindlddt mllm projktldr og udviklr, hvor dt bnytts til at dann ovrblik ovr arbjdsprocssn, hjælp til md kommunikationn mllm os og klintn, samt agr opslagsværk og budgtovrsigt for klintn, så snart projktt r lvrt. Problmformulring Projktt frmspringr af problmt omkring tilgnls af nyttig information, i situationr md bgrænst tknologisk tilgang, dr vdrørr all formr for sværdighdr. Drfor vil vi, md afgrænst fokus, søg ftr informationr, dr skal mdvirk til at dann t billd og n analys af n potntil målgrupp, md drtilhørnds vidn omkring QR-kodr, mobiltknologi og tndnsr hrfor. Hrfra vil vi fortolk analysn md hnblik på idéudvikling. Drtil vil dr bliv opstillt gnnmgånd krav og milpæl, dr skal mdvirk til, at udviklingsprocssn forgår undr ffktiv og kontrollrd forhold. Drfor vil dr dsudn vær gnnmgånd vurdringr af brugn af mtodr på projktt, dr skal vær md til at gngiv t billd af dt ønskd rsultat. Drmd vil vi fortolk dn analysrd information/data udvundt af grundig rsarch, md hnblik på at vurdr indholdt, dr i sidst nd løsr følgnd problmstilling: Hvordan sikrr vi os t gnnmarbjdt og profssionlt udviklingsforløb? Ud fra dnn hovdproblmstilling, har vi n rækk mindr problmstillingr dr skal vær md til at løs opgavn: Hvordan sikrr vi os imod potntill truslr og risici? Hvordan undrsøgr vi d intrn og kstrn forhold vi arbjd undr? Hvordan sikrr vi os at vi lvr n ralistisk og gnnmarbjdt pris? Hvordan lavr vi n gnnmgånd forståls for projktts forløb? 2

5 Mtodafsnit Projct Priority Matrix og Projct Managmnt Triangl Dr r tr faktorr som spillr ind på kvalittn af t produkt: Tim (tid): hvor mgt tid dr r til at udvikl og færdiggør produktt Cost (pris): hvor mgt dt må kost at udvikl produktt Scop (rådrum): hvor mang forskllig funktionr og mulighdr dr skal lavs for produktt D tr faktorr kan prioritrs på tr forskllig mådr (mr om dt nd i modlln). Afhængigt af hvordan dr blivr prioritrt, kan dt btyd, om man skal hast sig ignnm udviklingn af produktt llr om dr r sat for få png og rssourcr af til dt. 1 2 I dtt projkt har vi bnyttt diss to modllr til at hav ovrblik ovr, hvordan dr skal prioritrs vd mødr og forhandlingr md Odns kommun, og vd udvikling af produktt. Stakholdrkort Stakholdrkortt visr t ovrblik ovr, hvm dr har btydning for virksomhdn. Stakholdr r intrssgruppr llr samarbjdspartnr, som har btydning for virksomhdn. På stakholdrkortt r virksomhdn i cntrum, og d forskllig stakholdr r placrt rundt om. Afstandn visr hvor vigtig d r for virksomhdn, og størrlsn af cirkln visr hvor stærkt båndt md virksomhdn r. Dr sklns også mllm intrn og kstrn stakholdr og hvorvidt rlationn r pngbasrt. 3 4 Stakholdrkortt r brugt som t ovrblik ovr, hvilk intrssntr, dr skal tags højd for i udviklingsprocssn, samt hvilkn indflydls d har. SWOT En SWOT analys brugs til at undrsøg virksomhdns/projktts intrn og kstrn forhold. D intrn forhold vurdrs på styrkr (S) og svaghdr (W). D kstrn forhold vurdrs på mulighdr (O) og truslr (T) bsøgt d. 2/11/ bsøgt d. 2/11/ bsøgt d. 4/11/ Intrnational Markdsføring, kapitl 2 - Virksomhdns Rssourcr og Komptncr 5 Intrnational Markdsføring, kapitl 4 - Mål og Stratgir 3

6 SWOT analysn har vært md til at dann ovrblik ovr d lmntr, dr gør llr kan gør projktt svagt llr stærkt. På baggrund af SWOT analysn har vi lavt n TOWS analys. TOWS En TOWS brugs til at udarbjd forslag til løsningr på vt. svaghdr (W) og truslr (T), vd at kombinr diss md virksomhdns styrkr (S) og mulighdr (O). 6 Dnn mtod har klargjort, hvordan projktt står i forhold til d udfordringr og mulighdr dr havs. Th Lichtnbrg Tchniqu Dnn matmatisk mtod brugs til at giv t ralistisk bud på, hvor lang tid dt vil tag at gnnmfør t projkt. Mtodn bnyttr sig af formlr, konstantr og vors gt bud på hnholdsvis Tmin, som r dn kortst forvntd tid, Tprobability, som r dn forvntd tid og Tmax, som r dn længst forvntd tid. Rsultatt r t tidsintrval for, hvornår projktt blivr færdiggjort, dog md 95 % sikkrhd. 7 Vi har brugt dnn mtod for, at giv os t indblik i, hvor stor sandsynlighdn for færdiggørlsn af projktt r. Dsudn r dt n brugbar information for vors samarbjdspartnr. Th Mini Risk Mthod Dnn mtod brugs til at vurdr d risici, dr r i projktt. Dt gør man vd at list nogl scnarir op, hvor man angivr sandsynlighdn for at dt skr (probability) fra 1 til 5, og hvor stor n indflydls (impact) dt vil hav på projktt. Drftr gangr man probability md impact, så man ndr md n risiko værdi (Risk valu), dr afspjlr, hvor mgt vægt man skal tillægg forbygglsn af dnn risiko. Dsudn opstillr man t modsvar til risicin. 8 Vi har bnyttt dnn mtod til, at omstrukturr vægtn af arbjd i forhold til d risici, dr r forbundt md projktt. 6 Intrnational Markdsføring, kapitl 4 - Mål og Stratgir 7 Projct Managmnt: A Complt Guid, chaptr 5 - Projct Planning 8 Projct Managmnt: A Complt Guid, chaptr 6 - Budgting, Risks and Quality 4

7 Værktøjr Gantt Chart Dnn mtod bnytts til, at skmatisr og planlægg, hvilk opgavr, dr skal løss i kronologisk rækkfølg, samt hvm dr står for opgavn og hvor lang tid dt tagr. Dt r n mgt grafisk mtod, dr r md til at løs kommunikationsbarrirn mllm forskllig faggruppr, så man undgår misforstålsr. Dtt ss i form af n graf, dr præcist visr hl projktts ovrordnd frmgangsmåd. Dsudn visr dn planlagt milstn undrvjs i projktt. 9 I dtt projkt har vi bnyttt Gantt Chart for at holdr ovrblik ovr projktt. Dt har dsudn vært n ydrst brugbar mtod til at afvikl t budgt. Work Brakdown Structur (WBS) Bnytts til at strukturr og opdl t projkt i t hirarki, hvor opgavrn blivr mindr og mindr. Ndbrydningn gør dt nmmr at ovrsku og vurdr projktts tidslinj og samld omkostningr. 10 Vi har brugt WBS som t ld i vors projktplan. Vi har vd hjælp af dtt værktøj skabt t bdr og mr ralistisk ovrblik ovr d tid- og prismæssig forhold. 9 Projct Managmnt: A Complt Guid, chaptr 5 - Projct Planning 10 Projct Managmnt: A Complt Guid, chaptr 5 - Projct Planning 5

8 Projktplan Baggrund Baggrundn for QR guid r, at vi som udviklr har haft stor intrss i, at bnytt ny og spændnd tknologir kombinrt md dn fysisk vrdn. Sammn md Guidsrvic Danmark, undr t praktikforløb i forårt 2012, kom vi på idén om at skab n virtul guid. En guid, dr skull vær md til at placr vors hjmby Odns ndnu stærkr på Danmarkskortt. Formål At giv turistr såvl som indbyggr størr kulturl og historisk indsigt i byn d bfindr sig i. Vi har fokus på, at dt skal vær nmmr at lær byn at knd, og md n god brugroplvls. Dt skal ikk længr kræv bsværlig rsarch at lær om f.ks. n kirk llr n turistattraktion. Man skal kunn lær om stdt, når man r dr, nmt og hurtigt. Målsætning Målt r at udvikl smartphon optimrd hjmmsidr (mobilsidr) som båd turistr og indbyggr får adgang til, vd at scann QR kodr. Mobilsidrn indholdr historisk, kulturll og andr oplysningr om stdt (hvor QR kodn blv scannt). Dt kommr til at vær n form for virtul guid. Indholdt omfattr tkst, lyd og billdr. Frmtidig mål som vi har ovrvjt, r n applikation som kan fungr udn intrntforbindls, og at bnytt augmntd rality for n sjovr brugroplvls. Kravspcifikation Produktkrav Man skal kunn komm dirkt til mobilsidn for dt std man bfindr sig på (dér hvor man scannd QR kodn) Et kort skal vis rutn til næst llr forrig punkt på rutn Skal kunn brugs på flst mulig smartphons Dr skal lavs mang tsts Dr skal lavs fallback løsningr for d smartphons, som ikk kan vis mobilsidrn korrkt llr ikk undrstøttr viss funktionr, så vi får flst muligt md Intrfact skal vær tilpasst små skærm Produktt skal vær så brugrvnligt at børn, ældr og ny brugr af smartphons nmt kan brug dt Dr skal vær nogl lmntr, som gør produktt sjovr og mr intrssant at brug Dr skal vær mindst mulig vnttid vd brug af produktt Sidrn skal optimrs så d fyldr lidt og indlæss hurtigt Oplæsning af tkst så svagtsnd og ordblind også kan brug produktt 6

9 Projktkrav Projktt udførs i samarbjd md Guidsrvic Danmark Tkstr lvrs af Guidsrvic Danmark Et samarbjd md Odns kommun r nødvndigt For at ansøg fond til finansiring af projktt For at få tilladls til at sætt skilt i byn Projct Priority Matrix Vors priorittr sr sålds ud: Vi sr hlst at d aftalt funktionr kommr md i produktt. Mn kan dt ikk lad sig gør pga. krav fra kommunn om, hvordan produktt skal udvikls, r vi åbn ovr for vntull ændringr af plann. På nuværnd tidspunkt r dr ikk bsluttt n tidsfrist, da vi stadig afvntr svar fra kommunn. Drfor r vi klar på n ændring af tidsfristn. Prisn r dog n faktor, vi r nødt til at prioritr vd at gør så lav som mulig. Dt r kommunn som produktt skal sælgs til, og d ønskr ikk at btal mang png for dt. Drfor arbjds dr, i samarbjd md kommunn, på at find fond, som kan finansir udviklingn af produktt. Accpt 11 Constrain 12 Enhanc 13 Tim X Cost X Scop X Projct Managmnt Triangl Som sagt r dt prisn, dr blivr prioritrt højst på nuværnd tidspunkt. Drfor har vi på Projct Managmnt Triangl placrt krydst tættst på Cost, mn lig langt fra Tim og Scop. Dr må ikk gå 11 Accpt (accptr): man kan vælg at accptr vntull ændringr dr mått opstå, f.ks. at forlæng tidsfristn, øg budgttt llr dropp nogl funktionr for at bliv hurtigr færdig. 12 Constrain (bgræns): md dnn prioritring vælgr man at hold fast i dt man aftalt og ikk lav nogn ændringr. F.ks. at man prioritrr tidn, fordi produktt r t spil som skal sælgs i dcmbr til julhandln. Man ønskr at hav så mgt som muligt klar, når spillt blivr sat til salg, mn spillt SKAL sælgs fra dn bsluttd dato. 13 Enhanc (forbdr): dn/d faktor(r) som får dnn prioritring, skal man arbjd på at gør så optimalt som muligt. For tid handlr dnn prioritring om, at bliv hurtigr færdig, grn på bkostning af d andr faktorr. For pris ønskr man at produktt skal kunn udvikls billigst muligt. Man givr rådrummt dnn prioritring, hvis man ønskr at hav flst mulig funktionr og mulighdr md i produktt. 7

10 for lang tid før produktt lancrs, fordi vntull konkurrntr kan komm os i forkøbt. D vigtigst funktionr skal md. Hvis konkurrntr lancrr t lignnd produkt md flr llr bdr funktionr, kan vi risikr, at folk vælgr konkurrntrns produkt frm for vors. Implmntring af produktt Vi har haft flr mødr md Odns kommun. D r intrssrd i t samarbjd, mn d har nogl krav og bgrænsningr, så vi har ikk hlt fri hændr. Odns har allrd n iphon og Android applikation kaldt OdnsGuid 14. Kommunn vil grn hav, at vors produkt blivr n dl af dnn app. Vi har valgt at accptr dtt krav og har diskutrt og ovrvjt, hvordan dt skal implmntrs. At vors produkt for Odns kommun skal vær n dl af drs app, r n mgt stor bgrænsning for os dsignmæssigt. Vi håbr på, at dt r muligt at lav dyb links til n bstmt sid i app n, så man vd at scann n QR kod kan komm dirkt drhn, hvor man skal, i stdt for blot at start fra forsidn af app n. Ellrs vil dt gå kraftigt ud ovr brugrvnlighdn og brugroplvlsn af vors produkt. Dsudn r funktionalittn af vors produkt (og frmtidig ny funktionr) afhængig af, hvad dr r muligt md app n, og hvor mgt vi får adgang til. Dtt btydr dog ikk, at vi opgivr mobilsidrn. Vi rgnr md, at d stadig kan brugs ngang i frmtidn. Måsk som n dl af løsningn for Odns kommun llr for andr kommunr, som ikk har n app. Vi har også ovrvjt, om vi skal lav n kobling mllm app n og mobilsidrn. Dt r ndnu ikk fastlagt, hvordan QR kodrn skal sætts op rundt om i byn. Kommunn r bkymrt for, at hvis d kommr på fritstånd skilt, kan dr vær stor udgiftr på vdligholdls pga. hærværk. En mulighd, som vi har drøftt md kommunn r at sætt QR kodrn på mtalpladr, dr sætts nd i fortovt llr på husmur. 14 Link: (kan installrs via QR kodn i højr sid), bsøgt 6/12/2012 8

11 På nuværnd tidspunkt vntr vi på t svar fra kommunn om, hvorvidt vi skal indgå i t samarbjd. Drfor fortsættr vi md at udvikl på mobilsidrn, da intt skal implmntrs lig forløbig. SWOT-analys Analysn samlr oplysningrn fra rsarchn, for at giv t ovrblik ovr virksomhdns og projktts intrn og kstrn situation. Som til sidst brugs i n TOWS til at udarbjd forslag på løsningr på vt. svaghdr og truslr, vd at kombinr f.ks. styrkr og mulighdr. Styrkr (S) S1: Unikt koncpt S2: Indholdr t lgnd aspkt S3: Nmt tilgængligt S4: Alsidigt S5: Stærk samarbjdspartnr Mulighdr (O) O1: Samarbjd md andr kommunr/intrssntr O2: Tknologisk udvikling O3: Kan kobls på social mdir Svaghdr (W) W1: Krævr intrntforbindls W2: Ikk all har smartphon W3: Ikk all bnyttr QR kodr W4: Lill rfaring W5: Få midlr i udviklingsfas Truslr (T) T1: Finansiring T2: Tilladls til at opstill skilt i byn T3: Hærværk på skilt T4: Folk blivr hjmm og i stdt for at komm ud T5: Langsomt systm TOWS En TOWS brugs til at udarbjd forslag til løsningr på vt. svaghdr og truslr, vd at kombinr diss md virksomhdns styrkr og mulighdr. Intrn forhold (S) - S1: Unikt koncpt - S2: Indholdr t lgnd aspkt - S3: Nmt tilgængligt - S4: Alsidigt - S5: Stærk samarbjdspartnr (W) - W1: Krævr intrntforbindls - W2: Ikk all har smartphon - W3: Ikk all bnyttr QR kodr - W4: Lill rfaring - W5: Få midlr i 9

12 udviklingsfas k s t r n f o r h o l d (O) - O1: Samarbjd md andr kommunr/intrssnt r - O2: Tknologisk udvikling - O3: Kan kobls på social mdir A: Udnytt dn god samarbjdspartnr til at få t ndnu brdr partnrskab. (S5, O1) B: Da produktt r mgt alsidigt og nmt tilgængligt, kan man forsøg sig md ny spændnd tknologir, såsom QR kodr, augmntd rality og NFC (Nar Fild Communication). (S2, S3, S4, O2) C: Dt lgnd aspkt i produktt kan kobls på Facbook, så man kan opnå forskllig status, som f.ks. Foursquar. (S2, O3) D: Oprt t samarbjd md n intrssnt, dr kan dl ud af rfaring. (W4, O1) E: Touchskærm på rutn i stdt for smartphon. (W1, W2, W3, O2) (T) - T1: Finansiring - T2: Tilladls til at opstill skilt i byn - T3: Hærværk på skilt - T4: Folk blivr hjmm og i stdt for at komm ud - T5: Langsomt systm F: Udnyt dn god samarbjdspartnr og dt unikk koncpt til at få finansirt og projktt opstillt. Dtt vil sk i form af mødr og tæt kontakt. (S1, S5, T1, T2) G: Tilgn sig tilstrækklig vidn omkring tknologin, så t langsomt produkt undgås. (T5, W4) Vi har valgt løsningrn: B: Dnn mulighd løsr d størst af vors problmr. Især dt lgnd aspkt r væsntligt, samt dt faktum at QR kodr givr os dn tilstrækklig flksibilitt i, at kunn placr skilt hvor vi vil, og ydrmr at indholdt blivr dynamisk. F: Dt r altafgørnd at projktt blivr finansirt, og drfor skal dt god samarbjd mllm udviklr (os) og Odns kommun (samarbjdspartnr) udnytts på bdst mulig måd. 10

13 Dlkonklusion Dt r mgt vigtigt at produktt r alsidigt og mobilt. Dt skal vær nmt for så mang brugr som ovrhovdt muligt. Dt btydr at vi ikk udlukknd kan bnytt os af f.ks. augmntd rality og NFC. På baggrund af vors undrsøglsr, har vi valgt at bnytt QR kodr, som t kompromis mllm udbrdls, pris og anvndlighd. Mn ntop prisn r n væsntlig faktor. For dt kostr mang png at udvikl t produkt, hvor dr r så mang intrssntr involvrt. Drfor r dt utroligt vigtigt at oprthold samarbjdt mllm bl.a. Odns kommun og Guidsrvic Danmark i båd økonomisk og rfaringsmæssig sammnhæng. Stakholdrkort 15 Mdarbjdr r intrn stakholdr, som udviklr produktt. D programmrr og dsignr hjmmsidrn og r drfor vigtig for virksomhdn. D får løn, og udn t produkt har virksomhdn ikk nogt at sælg. Drfor har mdarbjdrn n pngbasrt rlation. Samarbjdspartnrn r Guidsrvic Danmark, som lvrr tkstr og andt indhold til produktt. GDK r n kstrn stakholdr, mn d har vært md til at dsign produktt og har stadig stor indflydls på dt. GDK ønskr n kobling mllm QR Guid og GDK, for at skaff flr kundr for bgg partr, og har drfor n økonomisk intrss i projktt. Kundrn blivr i først omgang primært kommunr. D r båd intrssrt i n indirkt økonomisk gvinst, i form af flr og gladr turistr, mn d r også intrssrt i, at båd indbyggr og turistr får t bdr kndskab til byns kultur og histori. Prssn r også vigtig for virksomhdn, især fordi dr ikk blivr brugt png på dyr rklamr. Hvis dr blivr skrvt n artikl vil flr få kndskab til QR Guid. Milstn, aktivittr og tidsplan Dr r lavt to milstnsplanr. En for dtt skolprojkt md, hvad dr skal undrsøgs og analysrs til rapportn, og n andn til udvikling af produktt. Produktt udvikls først ftr skolprojktt og drfor r dr ikk lavt Gantt Chart for dt ndnu. Milstnsplan Work Brakdown Structur for skolprojktt 1. Projkt rapport 1.1 Projktdfinition og problmformulring 1.2 Dsk og fild rsarch Obsrvationr (Etnografisk undrsøgls) 15 S bilag 1 11

14 1.2.2 Undrsøgls af brugradfærd Spørgskmaundrsøgls 1.3 Projktplan Kravspcifikation Implmntring SWOT TOWS Stakholdr Milstn, aktivittr & tidsplan Organisation, roll- og ansvarsfordling Budgt Risikoanalys 1.4 Cardsorting 1.5 Dsign af mobilsidr Sktching Storyboard Prototyping 1.6 Dsign af CMS systm Sktching Prototyping tir solution 1.8 Scrum Product Backlog Sprint Backlog Burndown Chart 1.9 UML diagrammr Class diagrammr Normalisring Squnc diagram Us Cas diagram 1.10 Think aloud tst 1.11 Konklusion 2. Programmring af prototyp Work Brakdown Structur for udvikling af produktt 1. Mobilsidr til QR Guid 1.1 CMS systm Dsign Sid struktur Mnu struktur 12

15 1.1.2 Class Diagram Oprtt tabllr i databasn Opsætning af front nd Programmr back nd Indsætt indputs i databasn 1.2 Mobilsidrn Dsign Forsid Undrsidr Opsætning af front nd Forsid Undrsidr Tkst Afspilning af lyd Billdgallri Programmr back nd Hnt indhold fra databas 1.3 Tst Navigation Intraktiv lmntr Lydafspillr Billdgallri Kort som visr rut Kompatibilitt Forskllig tlfonr Forskllig skærmstørrlsr Orintring (rotation)af skærmn Forskllig browsr 2. Skilt 2.1 Dsign af QR kodr 2.2 Dsign af skilt Tidsvurdring Vurdrt ud fra Th Lichtnbrg Tchniqu. Tmax = 30 Tmin = 15 Tprobability = 20 13

16 30 15 S = = (3 20) + 15 Txpctd = = 21 5 Tactual = 30 +/ 2 3 = 15/27 Drmd r dr 95 % sandsynlighd for, at dt vil tag mllm 15 og 27 dag, at færdiggør projktt. Aktivittslist og Gantt chart For at strukturr vors arbjd har vi udarbjdt t Gantt Chart md tilhørnd aktivittslist. 16 Organisation Rollr og ansvarsfordling Tamt har i dtt projkt fåt tildlt forskllig rollr, så vi kan sikr at vi arbjdr ffktivt og ovrholdr divrs dadlins og krav til opgavn. Vd at brug Blbins tamrollr, har vi fundt hvr prsons styrkr og potntill svaghdr. Udovr Blbin tstn har vi også udarbjdt t moodboard, dr skal illustrr, hvilk rollr vi sr os slv som i gruppn, og på hvilk arbjdsområdr vi r spcialistr. Dt ovrordnd moodboard r udarbjdt mns at Christian Røn stadig var n dl af projktt. Drfor skal dr ss bort fra hans position på moodboardt. Dsudn r hans roll og ansvarsfordling dlt ud på d rstrnd gruppmdlmmr. Moodboard - Allan Duong I projktarbjd tagr jg mig oftst af programmring og andt tknisk. Jg r logisk tænknd, mn knap så krativ, især når dt kommr til dsign. Jg arbjdr bdst, hvis jg kan nøjs md at fokusr på n opgav af gangn, og mistr lt ovrblikkt, hvis jg skal arbjd på flr sidløbnd opgavr. Når jg arbjdr, fortrækkr jg at sidd sammn md gruppn - også slvom vi lavr nogt forsklligt. Hvis jg siddr aln, arbjdr jg langsommr og mindr fokusrt, fordi jg oft siddr og grublr ovr om dt jg lavr r korrkt, om dt kan gørs bdr og hvordan jg skal fortsætt. Så når jg siddr md andr, kan jg spørg andr om råd og få fdback på mit arbjd. Jg slippr drfor for at grubl for mgt ovr tingn S bilag 2 17 S bilag 3 14

17 Grupproll, basrt på Blbin Tam Rol Rport - Allan Duong Ifølg Blbin tstn r Allans fortrukn grupprollr: Compltr Finishr (99 %) Monitor Evaluator (97 %) Spcialist (71 %) Allans stærkst vn r at fortag grundig analysr og objktiv, gnnmtænkt vurdringr. Han sættr høj standardr, som kan tag lang tid at opnå. Drfor arbjdr han bdst md projktr, hvor dr r god tid til færdiggørls, og hvor kvalittn af dt ndlig produkt har høj prioritt. Allan arbjdr bdst sammn md n projktldr, som r stratgisk og som værdsættr andrs råd. Dt kan drfor vær problmatisk for ham at arbjd sammn md n utålmodig projktldr, dr r handlings orintrt. Opgavr Allan f.ks. r god til, r at idntificr og rtt andrs fjl og at gnnms projktr fra start til slut. Han vil drfor vær n god rådgivr. Han r dog knap så god til at koordinr og uddlgr arbjd i gruppn. Moodboard - Jpp Fjordsid Jg sr mig slv som n prson, dr har brug for at arbjd koncntrrt md ét bstmt stykk arbjd. Dt btydr at jg trivs bdst vd, at arbjd aln llr adskilt fra gruppn. På dnn måd bindr jg mig oft til opgavr, hvor jg intnst arbjdr md at forbdr, finpuds og s andr mulighdr. Jg sr min roll som værnd idégnrator llr udviklr af altrnativ mtodr. Jg arbjdr godt undr prs og kan godt lid at tag styring i projktr. Drfor har jg lavt n tgning ovr min mulig frmtidig position på arbjdsmarkdt. 18 Grupproll, basrt på Blbin Tam Rol Rport - Jpp Fjordsid Ud fra Blbin tstn visr dt sig, at Jpp bsiddr god vnr indn for rollrn Plant (96%) og Complt Finishr (96%). Dt vil sig at Jpp hovdsagligt r god til at udvikl, skab og form idér. Dt btydr dog at Jpp kan hav tndnsr til at ovrs llr dirkt modarbjd andrs idér. For at Jpp og gruppn får dt maksimal ud af hans arbjdskraft, r dt vigtigt at han holdr fokus på at komm op md løsningr, som andr ikk ovrvjr. Dt kan han gør vd konstant at tænk i andr banr, llr mr ud af boksn, nd rstn af gruppn. Jpp skal dsudn fokusr på at lytt til 18 S bilag 4 15

18 andrs idér og forsøg at udnytt potntialt i diss, på trods af vntull modstridnd føllsr. Jpp skal husk på at dt r gruppns, og ikk sin gn stolthd, dr står på spil. Jpps primær job vil drfor vær at forbdr kvalittn af arbjdt. Dsudn indbærr Jpps arbjdsbyrd n stilling som projktldr. Dn titl har han fåt tildlt pga. hans vnr til at sætt gang i procssr og ikk mindst liv i nystartd projktr, md ny og andrlds vinklr. Rollr i gruppn Ud fra d to analysr af gruppmdlmmrn, kan vi s at hvr prson har n bstmt roll i gruppn. Allan vil påtag sig rolln som rådgivr og spcialist indn for d tknisk aspktr af opgavn, såsom QR kodr og kodning af PHP. Dsudn har Allan dt ovrordnd ansvar for rsarchn. Jpp har rolln som projktldr og idémand, samtidig md at han sørgr for at kvalittn r høj gnnm hl opgavn. Drudovr har han ansvart for, at administrr dt tknisk og skriftlig arbjd i projktt. Moodboard - Samlt Vi har udarbjdt t Moodboard, dr skal illustrr vors rollr i gruppn og hvordan vi sr os som n samlt nhd. 19 Dlkonklusion Gruppn står stærkt, da vi kombinrt dækkr mang af d vigtigst områdr. Inddlingn af grupprollr faldt hlt naturligt. Dt afspjls især i vors gn opfattlsr af os slv, og r sandsynligvis drfor at procssn har fungrt udn problmr. Dsudn undrbyggd Blbin tstn vors gn hypotsr, og gav os nogl råd om, hvordan vi hvr især kunn udvikl os til n ndnu stærkr mdspillr. Budgt for projktt Budgttt for projktt r inddlt i to rgnark: Engangsbløb Dt først, som r t ngangsbløb for dn tknisk udvikling af produktt. Dt omfattr udviklingn af koncptt md n historikr og/llr guid som konsulnt S bilag 5 16

19 Pris pr. post Dt næst rgnark r n ovrsigt ovr, hvad n nklt post kostr at oprtt og vdlighold i ét år. Dt har vi valgt at gør fordi kundrn skal hav mulighd for at kontakt os mht. ændringr, og fordi dt givr os n sikkrhd i, at d ikk løbr af std md idén, ftr d har købt t nklt skilt. Drmd bindr vi os som administratorr/wbmastr til d nklt postr. 21 Dlkonklusion Vors budgt r opbyggt, så dt kan snds ud til n potntil kund, såsom Odns kommun. Mn dt indholdr også t ngangsbløb, som skal finansirs af n invstor llr lign. Dt btydr at dr skal finds n rækk midlr, før projktt kan bliv sat i værk. For at dækk diss omkostningr blivr dr drfor, som sagt, søgt fond, dr støttr op omkring projktr i byrummt. Risikoanalys Vurdrt vd brug af Th Mini Risk Mthod Dlkonklusion Dt r vigtigt at dr blivr tagt hånd om d højst Risiko værdir. Dog undlads risiko nr. 5, da dr ikk r fundt n løsning på problmt. Drudovr vægts risiko nr. 2, 4 og 7 mgt højt. Dtt r rsultrt i n grundig rsarch af, hvilk færdighdr dr krævs af mdarbjdrn, samt undrsøgls af brugrns bhov. Drudovr r dr lagt planr om, at udvikl t skilt, dr guidr brugrn i brugn af QR kodr på mobiltlfonn, samt n ydrligr hjmmsid, dr uddybnd fortællr om koncptt og dts fordl. 20 S bilag 6 21 S Bilag 7 17

20 Konklusion Undr dtt projkt har dr konstant vært t vågnt øj på udviklingns forløb. Drmd har vi undrvjs vurdrt arbjdsindsatsn, hvorfra vi har kunnt sikr os at all aftalr blv ovrholdt. Projktt har vært styrt vd hjælp af t Gantt Chart, dr har fungrt som kort ovr forløbt. Dtt gav os dt nødvndig ovrblik og sikrd drmd, at projktt blv gnnmarbjdt. Og ud fra dnn ovrsigt har vi kunnt udvikl t budgt, dr forliggr n ralistisk prisvurdring af produktt i forskllig sammnhæng. Dsudn har vi analysrt os frm til nogl løsningr, dr mdvirkr til at udnytt dt markd som vi agr på. Ud fra dnn analys har vi også vurdrt og tagt hånd om d truslr og risici, dr kunn opstå. På dnn måd har vi, undr kontrollrd forhold, udviklt t gnnmført og profssionlt produkt, dr gør hvrdagn n smul mr spændnd. Littraturlist Bøgr: Projct Managmnt: A Complt Guid Forfattr: Bo Tonnquist Publicring: 2009, 1. oplag Forlag: Acadmica Intrnational Markdsføring Forfattr: Finn Rolighd Andrsn, Bjarn Warming Jnsn, Kurt Jpsn, Ptr Schmalz, Jns Kjær Sørnsn Publicring: 2009, 3. udgav, 3. oplag Forlag: Trojka / Gads Forlag A/S, 1157 Købnhavn K Hjmmsidr: bsøgt d. 4/11/ bsøgt d. 6/12/ bsøgt d. 2/11/ bsøgt d. 2/11/

21 Bilag 1 19

22 Bilag 2 20

23 Bilag 3 21

24 Bilag 4 22

25 Bilag 5 23

26 Bilag 6 24

27 Bilag 7 25

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2013 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Projktstyring i praksis Social mdir HRM Ta t slvstændigt uddannlssforløb

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 PROGRAM Forsættls fra sidst mr: Koncpt Prototypr Frokost Mock-ups Tst Pitch Hvordan md hjmmprojkt? HVOR ER VI OG HVOR ER VI PÅ VEJ HEN! DAG 1 DAG 2 DAG 3 Divrgnt procs Konvrgnt

Læs mere

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen StudiOrdning August 2011 Produktions Tknolog Uddannlsn Dnn studiordning r n orintring til nuværnd og kommnd studrnd på produktionstknolog uddannlsn om, hvad studit indholdr og hvad dr forvnts af d studrnd.

Læs mere

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af 17. dcmbr 2008 Vurdring af ansøgningr om mdfinansiring af intrnational oplvlssfyrtårn i Rgion Midtjylland 1. Introduktion I januar 2008 bsluttd Vækstforum Midtjylland at giv 11 konsortir n indldnd udviklingsfinansiring

Læs mere

Ungestrategi. Hedensted Kommune

Ungestrategi. Hedensted Kommune Ungstratgi Hdnstd Kommun Udarbjdt af Styrgruppn for Projkt 12@25 Skrtariat tlf. 7975 5545 Sptmbr 2012 2 Dt r n stor fornøjls at kunn præsntr dn først Ungstratgi for Hdnstd Kommun Md dnn stratgi sættr vi

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen!

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen! N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E Cilia vd Strtfstival i Grønngad 17. oktobr!strtfstival!dn intrn trafik!sæt kryds i kalndrn!vlkommn Ungdomsrådts bsøg fra Holland

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN STPHANI JUUL-ANDRSN. FØDT AUGUST 1989. BOR I HLSINGØR. TALR DANSK, NGLSK, TYSK. DKORATØR, LÆSR -DSIGN. STPHANI@JUUL-ANDRSN.NU 0045 2521 0300 LVATOR TAL JG HDDR STPHANI JUUL-ANDRSN R UDDANNT DKORATØR OG

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt Europaudvalgt 2004 KOM (2004) 0360 Offntligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxlls, dn 30.4.2004 KOM(2004) 360 ndlig BERETNING FRA KOMMISSIONEN om gnnmførlsn i 19992000 af forordning (EØF)

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

250,- Ny og fleksibel hverdag med webbaseret funktionalitet. Ring gratis på telefon 80 39 00 07 www.mamut.dk/onetilbud. Mamut One.

250,- Ny og fleksibel hverdag med webbaseret funktionalitet. Ring gratis på telefon 80 39 00 07 www.mamut.dk/onetilbud. Mamut One. Ny og flksibl hvrdag md wbbasrt funktionalitt Altid adgang til korrkt information Mamut On 3 Mamut Onlin Dsktop 3 Onlin rgnskabskontrol 3 E-handl 3 Profssionl -mail 3 Wbkonfrncr 3 Mamut Onlin Backup 44

Læs mere

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015 t Holdningsundrsøgls, Skifrgas - 2015 19308 Grnpac 6. maj 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frkvnsr... 5 4. Kryds

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme t s i l Pris S I V A n d n r M tr stærk platform Mtroxprss-univrst Dt startd i 2001, hvor n rblsk mtro-avis tillod sig at vær gratis hvor flabt sagd nogn, hvor djligt sagd mang hvor andrlds mnt d flst.

Læs mere

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A.

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A. Vdtægtr for Our Vandværk A.M.B.A. VEDTÆGTER OR ANDELSSELSKABET OURE VANDVÆRK Navn og hjmstd 1 Slskabt dr r stiftt i 1948, r t andlsslskab md bgrænst ansvar (a.m.b.a.), hvis navn r OURE VANDVÆRK. Slskabt

Læs mere

Projekt nr. CP12K-071 vedrørende: Cykling gennem leg og læring. et lærings- og innovationsprojekt i folkeskolen

Projekt nr. CP12K-071 vedrørende: Cykling gennem leg og læring. et lærings- og innovationsprojekt i folkeskolen Projkt nr. CP12K-071 vdrørnd: Cykling gnnm lg og læring t lærings- og innovationsprojkt i folkskoln 0 Indholdsfortgnls 1. Intro og formål Cykling gnnm lg og læring t innovations- og læringsprojkt i folkskoln

Læs mere

- læsetræning på en sjov måde

- læsetræning på en sjov måde - læstræning på n sjov måd Supr ffktivt supr nklt supr sjovt for båd børn og drs voksn Et spil, dr på n nkl og sjov måd vil styrk båd forældr, lærr og pædagogr i at vartag dn fundamntal læstræning. Spillt

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr.

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr. Lott Salling Når vi gør børn nysgrrig på sprog, fortælling og læsning så tidligt som ovr hovdt muligt, øgs drs chancr for at tilgn sig t vludviklt sprog og dr md opnå lttr adgang til social kontaktr og

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

BYGGEPROGRAM Udgave 3 28.04.2014

BYGGEPROGRAM Udgave 3 28.04.2014 BOTILBUD I EBBERØDOMRÅDET TILKNYTTEDE FÆLLESLOKALER OG SERVICEAREALER I PIBERØDHUS. Udgav 3 PSYKIATRI OG HANDICAP RUDERSDAL KOMMUNE 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Orintring sid 1.1 1.2 Indldning 3 Byggudvalg

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2010 Sid 2 Ny rglr for pnsion i 2010 Sid 3 Øgt mulighd for at finansir vækst og ksport Sid 4 Digital tinglysning n vrdnsnyhd i Danmark Sid 5 Ldlssmodllr i slskabr

Læs mere

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 06164.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06164.00 Frdningn vdrørr: Bøgbjrg Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-06-1977 Frdningsnævnt 26-07-1978 Kndlsr Dklarationr OVERFREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0 0BRgnrglr for ubstmt intgralr I dtt lill tillæg skal vi s på n sætning, som angivr d rgnrglr, dr gældr for ubstmt intgralr (intgralr udn grænsr), samt giv t bvis for sætningn. Da vi i bvist skal gør brug

Læs mere

Elektronens specifikke ladning

Elektronens specifikke ladning Elktronns spcifikk ladning Martin Gislr 25. aj 2001 Indhold 1 Forål 1 2 Udførls 1 3 Toriafsnit 2 3.1 Sprdning............................. 3 4 Forsøgsrsultatr 4 5 Bhandling af forsøgsrsultatr 4 6 Diskussion

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP OPSAMLING + TIMES TIMES Kort om Copnhagn Futur Workshop Et utraditionlt borgrmød Copnhagn Futur Workshop var t utraditionlt borgrmød, dr blv afholdt d. 25. sptmbr 2014 på Aalborg Univrsitt, Købnhavn. Ambitionn

Læs mere

DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN

DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN Fra id til færdigt byggri DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN v. Lislott Schou Hansn 1... Dlprojkt 2010 : Miljøn Optimring af procs omkring og godkndls Dltagr i afprøvningn Vstjysk Landboforning Ringkøbing Skjrn

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv Modrn Fysik 9 Sid 1 af 6 Sidst gang: Elmntarpartiklr og naturkræftr samt univrsts udvikling. I dag: Atomkrnr og krnprocssr samt stjrnrs livsforløb. Atomkrnr Krnfysikkn blv født i 1896, hvor Hnri Bcqurl

Læs mere

Plan for klimaforbedring

Plan for klimaforbedring Plan for klimaforbdrin Indhold Forord Forord.................................................... 3 I Danmark har vi i d sidst fir årtir vist, at vi kan ø vækstn udn at ø nriforbrut. Nu r tidn kommt, hvor

Læs mere

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet Sofia d Fris Sidlr Mdigrafikrlv på Stvnsbladt GRAFISK DESIGN Sofia Sidlr Hovdforløb 2 Mdigrafikrlv Stvnsbladt 2015 M b d oo d r oa FÆRDIG SKETCH SKETCH BLYANT Stadtlr pigmnt lin pn FRA SKETCH TIL FIL I

Læs mere

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)?

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)? Skol og Forældr Kvægtorvsgad 1 1710 Købnhavn V Tlf. 3326 1721 Fax 3326 1722 post@skol-foraldr.dk www.skol-foraldr.dk Skolbstyrlsrns bdømmls af trivsl og samarbjd i skoln Skol og Forældr har stillt n rækk

Læs mere

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008 Kær tillidsrpræsntant, 10. maj 2008 Ndnfor vil vi rdør for brninn af konfliktundrstøttls o dn ændrin hraf, som vi i hovdbstyrlsn har bsluttt. Dr r samtidi md dnn rdørls frmsndt t brv til jordmødrn, som

Læs mere

Å R S S K R I F T 2 0 1 5

Å R S S K R I F T 2 0 1 5 ÅRSSKRIFT 2015 2 Rdaktion: Erik Højrslv og Erik Ernø-Kjølhd. Layout: ThomasKristnsn.com. Foto: VUC Aarhus. Oplag: 800 ks. INDHOLD Vlkommn til Dalgas Avnu 2 4 Dt ny Studicntr 8 Kursistråd, mærksagr og ny

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovdtal...3 Priodns rsultat...4 Forvntningr til frmtidn...5 Invstringsstratgi og finansil risikostyring...6 Rsultatopgørls...7 Balanc...8 Notr...10 Pn-Sam Skad forsikringsaktislskab

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE ØSTER UTTRUP SKOLE FAKTA Adrss Østr Uttrup Skol Brinkn 6 9220 Aalborg Ø Tlf 99824590 E-mail Wb Skolldr

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere Bilag 4: Spørgskmaundrsøgls, politikr Er du mand llr kvind? Krydst md: Pa mokra Vnstr Dt Konsr par Mand 187 13 48 43 10 2 54 163 18 26 71,4% Kvind 77 12 11 20 4 0 24 58 9 11 28,6% 264 25 59 63 14 2 78

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen 2 2013 Har du huskt at tilmld dig Så vd du blandt andt, hvornår dr liggr t nyt SKOLEN på nttt. www.aalf.dk (s mnubjælkn) Af Martin Lauritzn ÅLF Af Lott Svan Strang Ptrsn & Martin Lauritzn nyhdsbrv fra

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t s a u t o r i s r d R v i s o r r 4 2010 Sid 2 Ny indbrtningr for prsonalgodr Sid 3 Årts julgav til mdarbjdrn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kronrs græn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfradrag

Læs mere

Danmarks Idræts-Forbund Frivillighed i fokus DIF s indsats for at styrke frivilligheden Løgstrup 25. oktober 2012

Danmarks Idræts-Forbund Frivillighed i fokus DIF s indsats for at styrke frivilligheden Løgstrup 25. oktober 2012 Frivillighd i fokus DIF s indsats for at styr frivillighdn Løgstrup 25. oktobr 2012 Frivillighd i fokus politis Evalu Hvorfor bskæftig sig md frivillighd dt frivillig r: Forankrt i dt lystbtont fællsskab,

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6 RDAN Kndingstal: 12030 RDan 1/6 rdan MANIFST AT TGN T NYT LAND Nylig studir af madkultur visr, at dt r n af d mst håndgriblig markørr for social ulighd i Danmark. Lavindkomstgruppr r langt mr udsat for

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 2 21 Sid 2 Løn contra udbytt Sid 3 Tid til gnrationsskift? Sid 4 Pas på ovrskriftrn Sid 4 Fidus llr j Sid 5 Dtailrigdom contra ovrblik SIDE 5 Aktiavancbskatning

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kirklig handling Sid 3 Lmpls af rvisionspligtn i hnhold til årsrgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionærlån nu r dt alvor Sid 4 Slskabrs skattog

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE. ligeledes mulighed for at udbygge Campus Bornholm mod nord.

PROJEKTBESKRIVELSE. ligeledes mulighed for at udbygge Campus Bornholm mod nord. CAMPUS BORNHOLM DECEMBER 2010 PROJEKTBESKRIVELSE CAMPUS BORNHOLM Campus Bornholm r n nstånd mulighd for at skab t dynamisk, innova!vt, kra!vt uddannlssmiljø på Bornholm af høj kvalitt. Campus Bornholm

Læs mere

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Pall Flbo-Hansn Vdr. Strandparkn Korsør 1 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Korsør dn, 9.sptmbr 2012 Formålt md dnn hvidborg r- at dnn gnnmgang vil

Læs mere

BILAG. til forslaget. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg

BILAG. til forslaget. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxlls, dn 18.12.2013 COM(2013) 919 final ANNEXES 1 to 4 BILAG til forslagt til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om bgrænsning af viss luftforurnnd missionr fra mllmstor fyringsanlæg

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E SAh.IT L O K A L P L A M N62 7 WILCKEN & WULFF RADG CIVILINGENI@RER, FRI JUNI W79 Matr. nr. 45 Stmplfri, jfr. Skatt- Anmldr

Læs mere

Stil analyse af danske aktieinvesteringsforeninger

Stil analyse af danske aktieinvesteringsforeninger Institut for økonomi Bachlorafhandling Forfattr: Nils Susgaard Jnsn HA Almn Vjldr: Michal Christnsn Stil analys af dansk aktiinvstringsforningr Aarhus Univrsitt Maj 2015 Sid 1 af 46 ABSTACT In this thsis

Læs mere

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform:

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform: Bilag 1 AIDA-modlln: Spstrups kampagnplatform: Bilag 2: 1 Risikofaktor for usikkr sx i Danmark: Hvrt år dør 300 danskr på grund af usikkr sx. Dt svarr til 0,5 % af all dødsfald. Dt flst r kvindr dr dør

Læs mere

CO-Magasinet. V ET JA SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 bunden ER NÅET SIDE 6-7 LYS I MØRKET SIDE 8 SAMMENHOLD I STEDET FOR FYRESEDLER SIDE 9 bund

CO-Magasinet. V ET JA SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 bunden ER NÅET SIDE 6-7 LYS I MØRKET SIDE 8 SAMMENHOLD I STEDET FOR FYRESEDLER SIDE 9 bund CO-Magasint NR/ÅR 05/2010 DET blev ET JA SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 bunden ER NÅET SIDE 6-7 LYS I MØRKET SIDE 8 SAMMENHOLD I STEDET FOR FYRESEDLER SIDE 9 SIG SANDHEDEN SIDE 10-11 JEG VIL GØRE EN FORSKEL

Læs mere

m ninger September 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Den lille appetit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT

m ninger September 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Den lille appetit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT & m ningr Sptmbr 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Dn lill apptit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT MÆLK &m ningr nr 3 sptmbr 2006 Mælk og mningr udgivs til n fast krds af

Læs mere

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen.

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. 05588.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05588.00 Frdningn vdrørr: Madmosgårdn Domm Taksatio ns kom miss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 10-11-1972 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> '; År 1972

Læs mere

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård PROJEKTHOLD: Stvns Kommun, Bjørn Søborg Niras v. Grtrud Øllgaard PlanTXT v. Nils Ditlv Planværkstdt v. Dorth Brogård BAGGRUNDEN ARKITEKTURPOLITIK FOR STEVNS KOMMUNE Købstad WAUW Stationsby Havnby Strøby

Læs mere

Lokalplan 54/2011. Boligområde ved Håndværkerparken i Hobro

Lokalplan 54/2011. Boligområde ved Håndværkerparken i Hobro Lokalplan 54/2011 Boligområd vd Håndværkrparkn i Hobro Hvad r n lokalplan? En lokalplan fastlæggr bindnd bstmmlsr for udnyttlsn af jndomm indn for planns områd. Bstmmlsrn kan omhandl dn frmtidig anvndls

Læs mere

Kompetencecenter. Aktiviteter i skoleåret 2010-11. særligt på området IT-rygsæk

Kompetencecenter. Aktiviteter i skoleåret 2010-11. særligt på området IT-rygsæk Komptnccntr på Skansskoln Aktivittr i skolårt 2010-11 særligt på områdt IT-rygsæk Formålt md IT-rygsækskursrn Undrstøtt læshandlplann Opgavn for skolvæsnt: At flr børn inkludrs og tilgodss i dt almn miljø

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Heidi blev læge trods stort høretab Fællesskab på frederiksberg Læs om lydfølsomhed

nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Heidi blev læge trods stort høretab Fællesskab på frederiksberg Læs om lydfølsomhed nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Hidi blv læg trods stort hørtab Fællsskab på frdriksbrg Læs om lydfølsomhd Hørlsn svigtr 1 ud af 2 ovr 50 år! Hvornår og hvor oft kan varir, og dt r ikk altid

Læs mere

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. november 2010. Mødetidspunkt Kl. 16.30.

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. november 2010. Mødetidspunkt Kl. 16.30. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsordn md vdtaglsr Åbn Mødstd Rådssaln Møddato Onsdag dn 24. novmbr 2010 Mødtidspunkt Kl. 16.30 Bmærkningr Mdlmmr Fra forvaltningn Lukkt mød kl. 16.30 i mødlokal 3. Åbnt mød kl. 17.00

Læs mere

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse Kvantkosmologi md aftagnd gravitation Forning af ikrokosmos og akrokosmos Hubbl-paramtrn fornt md Univrsts total mass Af Louis Nilsn, cand.scint. i fysik og astronomi Lktor vd Hrlufsholm, Næstvd Indldning

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

HOKUS POKUS. - en rejse med FOKUS

HOKUS POKUS. - en rejse med FOKUS HOKUS POKUS - n rjs md FOKUS Indhold Forord Multihus Folkn bag Fru Prang - rjsnd i kunst og kultur Forskl/lighd Et lill kig i frmtidn En famili dukkr op Global storby En visul vlkomst Familialbum Dn grå

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01407.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01407.00 Frdningn vdrørr: Slagslund Kirk Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1950 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> KENDELSE

Læs mere

FEATURE 10:10 SVENDE OG MESTRE ER PÅ SAMME SIDE KLEMT AF KOMMUNALE UDBUD PENGENE LIGGER I PLANL ÆGNINGEN

FEATURE 10:10 SVENDE OG MESTRE ER PÅ SAMME SIDE KLEMT AF KOMMUNALE UDBUD PENGENE LIGGER I PLANL ÆGNINGEN FEATURE 10:10 SVENDE OG MESTRE ER PÅ SAMME SIDE KLEMT AF KOMMUNALE UDBUD PENGENE LIGGER I PLANL ÆGNINGEN 10 10 1 Hl løsningr gør god rsultatr bdr Vi producrr båd spartlmassr, værktøj og slibpapir i t brdt

Læs mere

Sig farvel til nissefar

Sig farvel til nissefar Sig farvl til nissfar Få n julfrokost md mr sjov i utraditionll omgivlsr. Novmbr: frdag d. 20. / lørdag d. 21. / frdag d. 27. / lørdag d. 28. Dcmbr: frdag d. 4. / lørdag d. 5. / frdag d. 11. / lørdag d.

Læs mere

Korrekthed af Algoritmer

Korrekthed af Algoritmer Korrkthd af Algoritmr md fokus på whil-løkkr Kim Skak Larsn Institut for Matmatik og Datalogi Syddansk Univrsitt, Odns Sptmbr 2001 Introduktion Dnn not supplrr korrkthdsafsnittt i [1], som r dn anvndt

Læs mere

Nyt skoleår - nye ansigter

Nyt skoleår - nye ansigter nr. 12 august 2015 KURSER & EVENTS S. 4 DRØN PÅ SOMMEREN FOR FU S. 8 Nyt skolår - ny ansigtr Først skoldag for 3000 ny lvr i Aarhus, og først arbjdsdag for mang ny ldr og mdarbjdr i Børn og Ung. Mandag

Læs mere

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 03.22.07. Dette nulstilles. service i HNG og Rådhuset. Vedr. budgetpost 1208

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 03.22.07. Dette nulstilles. service i HNG og Rådhuset. Vedr. budgetpost 1208 Bilag 3 Tknisk omplacringr indnfor udvalg, flrårig/varig Udvalg Sag (mn) Bvilling IMkonto Kontotyp Budgttilpasnin g Budgttilpasnin g Tilpasning af Intrn srvic budgt Tilpasning af Intrn srvic budgt Administrativt

Læs mere

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n.

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n. 05840.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05840.00 Frdningn vdrørr: Dt Gaml Apotk Domm Taksations kom mission n Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 09-12-1974 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> ---- ---

Læs mere