Amtsvandløb nr. 104 Viborg Amt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Amtsvandløb nr. 104 Viborg Amt"

Transkript

1 REGULATIV FOR NØRREÅ (Non Mølleå, Vedsø med Spangsund og Nørreå) Amtsvandløb nr. 104 Viborg Amt Amtsvandløb nr. 1 Århus Amt

2 Side 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1 FORORD GRUNDLAGET FOR REGULATIVET BETEGNELSE AF VANDLØBET Plankort over vandløbet VANDLØBETS SKIKKELSE, DIMENSIONER OG VANDFØRINGSEVNE Afmærkning og stationering Dimensioner BYGVÆRKER Broer og overkørsler Stemmeværker Øvrige bygværker Afmærkning langs vandløbet Placering af større tilløb VEDLIGEHOLDELSE BREDEJERFORHOLD SEJLADS TILSYN REVISION IKRAFTTRÆDEN...28 B I L A G S F O R T E G N E L S E: 1. Plankort 2. Redegørelse 3. Længdeprofiler 4. Notat om fremtidige afvandingsforhold i Nørreå

3 Side 3 1 FORORD Nærværende regulativ danner retsgrundlaget for administrationen af amtsvandløbet Nørreå, der omfatter Non Mølleå, Vedsø med Spangsund og Nørreå, der er optaget som amtsvandløb i Viborg Amt. En delstrækning af Nørreå er desuden optaget som amtsvandløb i Århus Amt. Viborg og Århus Amtsråd er vandløbsmyndighed for Nørreå, idet vandløbet er grænsevandløb mellem de to amter på strækningen st Det fremgår af regulativets afsnit 7, hvorledes myndighederne har aftalt at fordele administrationen. Regulativet fastlægger reglerne for forholdene omkring de afvandings- og miljømæssige forhold. Regulativet består af en tekstdel, der omfatter bestemmelser for vandløbets vandafledningsevne, fysiske tilstand samt vandløbsmyndighedens og lodsejernes forpligtelser og rettigheder. Til tekstdelen er der udarbejdet et kortmateriale, der foruden plankort også omfatter længdeprofiler. Derudover er der lavet en redegørelse, der nærmere beskriver baggrunden for og konsekvenserne af regulativets bestemmelser. Der kan siden regulativets vedtagelse være fremkommet mindre ændringer og tilføjelser. Spørgsmål om Non Mølleå og Nørreå kan rettes til: Viborg Amt Miljø og Teknik Postboks 21 Skottenborg Viborg Tlf Spørgsmål om Nørreå st kan desuden rettes til: Århus Amt Natur og Miljø Lyseng Allé Højbjerg Tlf

4 Side 4 2 GRUNDLAGET FOR REGULATIVET Non Mølleå og Nørreå er optaget som amtsvandløb i Viborg Amt. Nørreå er ligeledes optaget som amtsvandløb i Århus Amt på strækningen st , hvor vandløbet er grænsevandløb. Regulativet er udarbejdet på grundlag af lovbekendtgørelse nr. 404 af 19. maj 1992 om vandløb, ændret ved lov nr. 632 af 23. juni 2001, bekendtgørelse nr. 49 af 15. februar 1985 og nr. 569 af 1. juli 1993 om blandt andet regulativer for offentlige vandløb, cirkulære nr. 21 af 26. februar 1985 om vandløbsloven samt de eksisterende forhold. Regulativet er bl.a. udarbejdet på grundlag af: - Landvæsenskommissionskendelse af 9. januar 1879, vedr. flodemål for Rindsholm Mølle. - Landvæsenskommissionskendelse af 20. marts 1879, vedr. regulering af Nørreå fra Rindsholm Mølle til udløb i Gudenå, bestemmelse om vedligeholdelsen af Non Mølleå samt fordeling af vedligeholdelsesudgifter. - Landvæsenskommissionskendelse af 10. februar 1896, vedr. fordeling af vedligeholdelsesudgifter for strækningen Skjern Bro til Gudenå. Omhandler desuden forslag til regulering af Nørreå på samme strækning, hvilket ikke blev vedtaget. - Landvæsenskommissionskendelse af 27. februar 1909, vedr. regulering af Nørreå på strækningen fra Rindsholm Mølle til ca. ½ mil (ca m) øst for Skjern Bro. - Landvæsenskommissionskendelse af 2. marts 1911, vedr. en mindre uddybning af Nørreå på strækningen fra ca. ½ mil (ca m) øst for Skjern Bro til udløb i Gudenåen. - Landvæsenskommissionskendelse af 19. juni 1911, vedr. fordeling af vedligeholdelsesudgifter for strækningen fra ca. ½ mil (ca m) øst for Skjern Bro til Gudenåen. - Landvæsenskommissionskendelse af 18. juli 1916, vedr. forlægning af Spangsund mod vest. - Landvæsenskommissionskendelse af 13. august 1929, vedr. ændring af den regulativmæssige bundbredde i Nørreå på en delstrækning. - Landvæsenskommissionskendelse af 8. april 1952, vedr. ændring i fordeling af udgifter til vedligeholdelsen af Nørreå fra Randrup Gangbro til øst for Skjern Bro.

5 Side 5 - Landvæsenskommissionskendelse af 11. oktober 1971, vedr. anlæggelse og drift af Rindsholm Dambrug. - Landvæsenskommissionskendelse af 28. marts 1977, vedr. bygning af ny bro over Nørreå for Viborg Vinkelvej til erstatning af den eksisterende Randrup Bro. - Landvæsenskommissionskendelse af 1. november 1979, vedr. bygning af ny bro over Nørreå ved Ålum. - Viborg Amts beslutning af 8. juli 1993 vedr. ophævelse af Non Mølle Fiskeri A/S s bidragspligt til betaling af udgifter til vedligeholdelse af Non Mølleå. - Viborg Amts beslutning af 8. juli 1993 vedr. ophævelse af Rindsholm Dambrugs bidragspligt til vedligeholdelse og betaling af udgifter af Nørreå. Nærværende regulativ erstatter nedenstående tidligere regulativer: - Regulativ for amtsvandløb nr. 104 i Viborg Amt: Nørreå (Non Møllebæk, Vedsø, Spangsund, Rindsholm Sø og Nørreå). Vedtaget af Viborg amtsråd d. 30. august Tillægsregulativ for samtlige amtsvandløb i Viborg Amt, vedtaget af Viborg amtsråd den 24. maj 1968 for så vidt angår de bestemmelser, der vedrører Nørreå. - Tillægsregulativ for samtlige amtsvandløb i Viborg Amt, vedtaget af Viborg amtsråd den 19. maj 1976 for så vidt angår de bestemmelser, der vedrører Nørreå. - Tillægsregulativ for samtlige amtsvandløb i Viborg Amt, vedtaget den 14. marts 1988 for så vidt angår de bestemmelser, der vedrører Nørreå.

6 Side 6 3 BETEGNELSE AF VANDLØBET Nærværende regulativ omfatter amtsvandløbene Non Mølleå og Nørreå samt Vedsø med Spangsund. Regulativet omfatter foruden søen i alt m åbent vandløb. Med hensyn til administrationen henvises til regulativets afsnit 7. Non Mølleå er m langt, og begynder nedenfor Non Mølle og slutter ved udløb i Vedsø. Nørreå er m langt, og danner amtsgrænse på strækningen st Nørreå begynder ved udløb fra Vedsø og slutter ved amtsgrænsen til Århus Amt ca. 891 m nedstrøms Ålum Bro. Herfra fortsætter vandløbet i Århus Amt som Nørreå med selvstændigt regulativ. 3.1 Plankort over vandløbet Vandløbenes beliggenhed er beskrevet med følgende UTM-koordinater: Start Non Mølleå N E Nørreå N E Slut N E N E Med hensyn til vandløbenes nærmere beliggenhed henvises til omstående plankort, hvoraf vandløbssystemets topografiske opland fremgår, samt til det efterfølgende kort med UTM-koordinater. Non Mølleå har et topografisk opland på 34,8 km² ved udløb i Vedsø, mens Nørreå har i st et topografisk opland på 372 km². Der henvises i øvrigt til det i bilagsfortegnelsen nævnte plankort.

7 Side 7 Kort med topografiske oplande Søndermølle Å 47,9 km² Velds Møllebæk 12,0 km² Søbæk, 13,1 km² Vejle Bæk 17,0 km² Vibæk, 7,7 km² 372 km² Nørreå Nørreå Non Mølleå Rind Bæk 37,6 km² Korreborg Bæk, 14,0 km² Hjorthede Bæk 20,4 km² Grundel Bæk, 36,3 km²

8 Side 8 Oversigtskort med UTM-koordinater for Non Mølleå og Nørreå.

9 Side 9 4 VANDLØBETS SKIKKELSE, DIMENSIONER OG VANDFØRINGSEVNE 4.1 Afmærkning og stationering Non Mølleå og Nørreå er stationeret fra den øvre ende med begyndelsespunktet i station 0. Stationeringen svarer til afstanden fra begyndelsespunktet i m. Langs vandløbenes højre side er som afmærkning anbragt i alt 28 skalapæle. En i Non Mølleå og 27 i Nørreå. Pælenes stationering og koter på skalanul fremgår af oversigten over vandstandsskalaer og opland i afsnit Dimensioner Amtsrådene har besluttet, at vedligeholdelsen af Non Mølleå st og Nørreå st skal ske på basis af vandløbets vandføringsevne, fastlagt ved en teoretisk skikkelse. Det tilstræbes af hensyn til målsætningen, at vandløbene henligger i en tilstand med varierede bund- og dybdeforhold. Vandløbene kan således i princippet antage en vilkårlig skikkelse, blot vandføringsevnen er ligeså god som ved de anførte dimensioner. De anførte dimensioner i omstående skemaer gælder kun for den grødefrie periode. Non Mølleå Afstand fra øvre ende m Vandløbets bundkote cm Bundbredde m Fald Anlæg Anmærkning x x x Non Mølle 1, ,5 x 1,0 0, x x x Udløb i Vedsø

10 Side 10 Nørreå Afstand fra øvre ende m Vandløbets bundkote cm Bundbredde m Fald Anlæg Anmærkning x x x Udløb Vedsø 0, x Skala nr. 2 4,00 0, x Skala nr. 4 0, x x Skala nr. 5 0, ,00 x Skala nr x 1,5 Skala nr. 7 6, x Skala nr. 11 6,50 0, x Skjern Bro Skala nr. 23 7, x Skala nr. 25 0, x x x Udløb i Nørreå i Århus Amt Spangsund Strømløb i Spangsund oprenses efter behov. Strømløbet skal have mindst 12,6 m bundbredde og bund i kote 6,28 m DNN. De anførte koter er tilknyttet Dansk Normal Nul ved følgende GI-fikspunkter: Rindsholm Kro. Punkt i facade. Kote m Skjern Kirke. Kote m Bolt. Skjern Kirke. Kote m Hus, beboelse til Thorsager Savværk, matr. nr. 1am. Kote m Plade på gavl på Tisted Mejeri, matr. nr. 1r. Kote m U-bolt på huset Pramhuset, matr. nr. 1b. Kote 6.88 m Plade. Ålum By, kirken. Kote m Bolt i Vejrum Bro. NØ fløjmur. Kote 4.42 m Bolt. I gavl på vinkelbygget rødstensejendom. Matr. nr. 6q. Kote m Bolt. I gavl på ejendom Næsset, matr. nr. 3k. Kote m. 5 BYGVÆRKER

11 Side Broer og overkørsler Over vandløbene fører følgende broer og overkørsler: Non Mølleå Beliggenhed (stationering) m Beskrivelse Dimensioner for vandslug cm Målt bundkote cm Betonbro 7, Frihøjde til kote cm Ejerforhold Viborg Amt Vejlevej Nørreå Beliggenhed (stationering) m Beskrivelse Dimensioner for vandslug cm Målt bundkote cm Betonbro m. 2-delt slug Gangbro m. 3-delt slug Betonbro Betonbro 200 x m. 2-delt slug 386 Betonbro m. 3-delt slug Betonbro Betonbro Betonbro Betonbro m. 3-delt slug Betonbro m- 4-delt slug Betonbro Betonbro m. 2-delt slug 62 Betonbro Betonbro Frihøjde til kote cm Ejerforhold Privat Privat DSB Jernbanebro Viborg Kommune Gl. Århusvej Staten Århusvej Viborg Kommune Randrup Bro Viborg Amt Vejrum Bro Tjele Kommune Thorsager Bro Privat Koldbæk Bro Privat Himmestrup Bro Privat Økær Bro Privat Skovrider Bro Viborg Amt Skjern Bro Hvorslev og Purhus Kommuner Ålum Bro

12 Side Stemmeværker Nørreå Beliggenhed (stationering) m Beskrivelse Dimensioner cm Flodemål cm Ejerforhold 0 Stemmeværk ,91 Rindsholm Dambrug Dato for kendelser og godkendelser Bem. * 5.3 Øvrige bygværker * Stemmeværket er inddelt i 2 afsnit, en frisluse med bredde 3,4 m og en oprindelig turbinesluse i bredde 2,3 m. Tærskelkoten er 5,99 m DNN. Non Mølleå Beliggenhed (stationering) m Fisketrappen skal være åben og forsynet med den for dens drift nødvendige vandmængde hvert år i tiden 1. oktober januar. Udenfor dette tidsrum skal frivand, når sådant gives, fortrinsvis gives afløb gennem fisketrappen. Beskrivelse Ejerforhold Dato for godkendelser 60 Naturgasledning Naturgas Midt/Nord I/S Kloakledning Viborg Kommune Nørreå Beliggenhed (stationering) m Beskrivelse Ejerforhold Dato for godkendelser 373 Naturgasledning Naturgas Midt/Nord I/S Vandledning Viborg Kommune Telekabel Teledanmark ca Lavspændingskabel Midtjysk Elforsyning ca Lyslederkabel TDC Teledanmark Lyslederkabel Teledanmark ca Stærkstrømskabel Midtjysk Elforsyning ca Stærkstrømskabel Midtjysk Elforsyning Spildevandsledning Tjele Kommune Trykledning Bjerringbro Kommune Vandledning Bjerringbro Kommune Trykledning Bjerringbro Kommune Elkabel Ejeren af matr. nr. 7a Skjern Hovedgård, Skjern

13 Side Afmærkning langs vandløbet Langs Non Mølleå er der anbragt 1 skalapæl, og langs Nørreå er anbragt i alt 27 skalapæle, alle i højre side af vandløbet. Nørreå Skalapæl Non Mølleå Skalapæl nr. Stationering m Bemærkning Skalapæl længde i m Kote for skala top i m Kote for skalanulpunkt i m Opland km Ved målestationen 1,00 7,81 6,81 34,8 Stationering Bemærkning Skalapæl længde Kote for skala top Kote for skalanulpunkt i m Opland nr. M i m i m km NS Århusvej 2,00 5,62 3, ,00 5,21 3, NS Randrup Bro 2,00 4,67 2, ,00 4,63 2, NS Søndermølle Å 2,00 4,39 2, ,00 4,02 2, ,00 3,89 1, ,00 3,79 1, ,00 3,68 1, NS Vejrum Bro 2,00 3,61 1, ,00 3,60 1, ,00 3,49 1, ,00 3,39 1, NS Thorsager Bro 2,00 3,29 1, NS Koldbæk Bro 2,00 3,18 1, NS Himmestrup Bro 2,00 3,09 1, ,00 2,98 0, NS Økær Bro 2,00 2,88 0, ,00 2,77 0, NS Skovrider Bro 2,00 2,71 0, ,00 2,57 0, OS Skjern Bro 2,00 2,46 0, Start grænsestrækning 2,00 2,34 0, ,00 2,23 0, ,00 2,15 0, NS Ålum Bro 2,00 1,99-0, Udløb i Nørreå i Århus Amt 2,00 1,90-0,11 372

14 Side Placering af større tilløb Der er ingen tilløb til Non Mølleå. I nedenstående skema ses de betydende, synlige udløb på opmålingstidspunktet i Nørreå. Nørreå Beliggenhed Vandløbsside Bundkote Bemærkning (stationering) m cm 1 Højre 693 Grundel Bæk Venstre 331 Rindsholm Mose Venstre 280 Rind Bæk Venstre 227 Søndermølle Å Venstre 269 Vibæk Venstre 228 Subæk Højre 257 Vælderne ved Vinkel Venstre 213 Tapdrup Bæk Højre 190 Dybdal Bæk Venstre 192 Thisted Bæk Højre 192 Vigstrup Vandløb Højre 206 Tilløb Nørreå Vest Højre 253 Tilløb Nørreå Nordvest Højre 173 Tilløb Nørreå Midt Højre 179 Tilløb Nørreå Øst Højre 204 Korreborg Bæk Højre 190 Møllekær Grøft Venstre 204 Skjebæk Højre 175 Fuglkær Kilde Venstre 146 Velds Møllebæk Højre 196 Hammerbækken Højre 155 Koldbæk Højre 175 Koldbæk Skovbæk Højre 118 Tippet Bække Vest Højre 166 Tippet Bække Øst Venstre 97 Søbæk Venstre 110 Kvorning Møllebæk Venstre 148 Flarup Bæk Øst Venstre 114 Riiseng Bæk Venstre 124 Vejle Bæk Højre 135 Løvskal Bæk Højre 43 Hjorthede Bæk Højre 53 Karmark Mølleenge Højre 76 Vandløb Terp Vest Højre 42 Vandløb Terp Øst

15 Side 15 6 VEDLIGEHOLDELSE 1. Non Mølleå og Nørreå foranstaltes vedligeholdt af Viborg Amt på amtsrådenes vegne. Amtet afgør, om vedligeholdelsen skal udføres i entreprise eller ved egen foranstaltning. 2. Overordnede retningslinier: Non Mølleå og Nørreå vedligeholdes således: - at vandføringsevnen for Non Mølleå ikke ændres i forhold til den fastsatte dimension. - at vedligeholdelsen I Nørreå i en 5 årig overgangsperiode gradvis tilnærmes de regulativmæssige dimensioner efter nedenstående plan for at give eksisterende afvandingsinteresser tid til at omstille sig til de fremtidige forhold: - fra til reduceres vedligeholdelsen gradvis til kun at foregå inden for det regulativmæssige vandløbsprofil. - fra udføres vedligeholdelsen af Nørreå kun til opretholdelse af de regulativmæssige afvandingsforhold. - at vandløbenes fysiske tilstand bringes i overensstemmelse med de krav, målsætningen stiller hertil. Vandløbene har i henhold til Viborg og Århus amters regionplaner følgende målsætning: Non Mølleå: Nørreå: B 2 (laksefiskevand) B 2 (laksefiskevand) 3. Vedligeholdelse af bygværker og skråningssikringer: Bygværker, såsom skråningssikringer mv., der er udført af hensyn til vandløbet, og som vandløbsmyndigheden vurderer er nødvendige af hensyn til sikring af afvandingen og/eller den fastsatte målsætning, vedligeholdes som dele af vandløbet. Vedligeholdelsen af øvrige bygværker - broer, overkørsler, vandingsanlæg mv. - påhviler de respektive ejere eller brugere. Ved uforsvarlig vedligeholdelse kan bygværkerne fjernes eller istandsættes på amtsrådets foranstaltning og ejerens bekostning. 4. Oprensning:

16 Side 16 Generelt: Samtlige strækninger gennemgås mindst en gang om året for fjernelse af eventuelle spærringer, som f.eks. grødepropper, afbrækkede grene, væltede træer og udskredne brinker, som skønnes at være til gene for vandets frie løb. Is- og snestuvninger udløser normalt ingen indgreb. Grusbanker og eksisterende fiskeskjul i form af overhængende brinker, rødder, store sten og udhængende grene må normalt ikke fjernes, og dybe huller må ikke opfyldes. Kontrol af vandføringsevnen: Kontrol af den teoretiske skikkelse for Non Mølleå og Nørreå, jf. afsnit 4.2, foregår i den grødefrie periode, 1. december - 1. maj, ved hjælp af pejlinger af vandløbsbunden på udvalgte strækninger, hvor vandløbsmyndigheden vurderer, at dimensionerne ikke er overholdt. Til de anførte dimensioner for de åbne strækningers teoretiske skikkelse er tilknyttet nogle beregningsværdier, som bruges i forbindelse med kontrollen af vandløbet ved beregning af vandføringsevnen. Følgende beregningsværdier er fastlagt: Vandløbenes manningtal (vinter): Non Mølleå 32 Nørreå 35 Afstrømningsværdier: Non Mølleå: Vintermiddel: 34,8 l/s/km 2 Nørreå: Vintermiddel: 15,6 l/s/km 2 Ved aflejringer på 10 cm eller mere over den regulativmæssige bundkote gennemføres oprensning til maks. 20 cm under der regulativmæssige bund med tilsvarende reduktion i bundbredden. Hvis der konstateres brinkudskridninger eller lignende forhold, som begrænser vandføringsevnen i vandløbet, oprenses disse ligeledes. Ovenstående oprensning kan udelades, såfremt vandspejlsberegninger for kontrolopmålingen viser, at det beregnede vandspejl ligger lavere end det regulativmæssige vandspejl beregnet udfra regulativ dimensionerne tillagt 10 cm bundhævning. Beregningerne udføres med det angivne manningtal for den anførte afstrømningsværdi. Hvis beregningerne for kontrolopmålingen viser, at vandspejlet ligger højere end det regulativmæssige vandspejl udfra regulativ dimensionerne til-

17 Side 17 lagt 10 cm bundhævning ved den angivne afstrømningsværdi, iværksættes der oprensning. Oprensningens udførelse: Oprensning af bundmateriale udføres i perioden august oktober. Oprensningen må kun omfatte sand og mudder. Aflejringer af sten og grus må ikke opgraves eller omlejres, og overhængende brinker må ikke beskadiges. Oprensningen begrænses så vidt muligt til vandløbets naturlige (slyngede) strømrende, og udføres i en bredde, der ikke overstiger den regulativmæssige bundbredde. På de vandløbsstrækninger, hvor den faktiske bundbredde overskrider den regulativmæssige, udføres oprensningen i en strømrende efter samme princip som beskrevet under grødeskæringen. Der opgraves kun til den angivne regulativmæssige bundkote med en tolerance på 20 cm under bundkoten. Vandløbsmyndigheden afgør selv, om arbejdet skal udføres med flydende sandsuger eller andet maskinel. 5. Grødeskæring: Non Mølleå: Grødeskæring sker kun efter behov efter vandløbsmyndighedens vurdering. Nørreå: Hidtil har grødeskæringen i Nørreå været gennemført efter nedenstående rækkefølge for de enkelte delstrækninger:

18 Side 18 Strækning Station Uge efter beslutning om at påbegynde grødeskæringen Rindsholm Thorsager Bro st , 11, 15 Brunshåb Thorsager Bro st Thorsager Bro Skjern Bro st , 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Skjern Bro - amtsgrænsen st , 5, 9, 13, 17 Grødeskæringerne er overalt foretaget i vandløbets fulde bundbredde. Foruden skæringerne af bunden er der tillige to gange årligt foretaget en skæring af de dele af vandløbets skråningsanlæg, som ligger under vandspejlet. Denne vedligeholdelsespraksis fortsættes frem til Fra til og sker en gradvis reduktion i vedligeholdelsens omfang efter nedenstående plan: År 2011 og fremefter gennemføres grødeskæringen i de bredder som er angivet i nedenstående skema. Strækning, station og derefter Strømrendebredder, angivet i meter, år 2010 og fremefter. Fra år 2006 gennemføres heller ikke længere skæring af de dele af vandløbets skråningsanlæg, som ligger under vandspejlet. Den strømrendebredde som er beskrevet i kolonnen år 2006, svarer til den gennemsnitlige skårne bredde som er foretaget i vandløbet i henhold til de opmålinger, som ligger til grund for nærværende regulativ. Den årlige angivne formindskelse af grødeskæringens bredde svarer til en forholdsmæssig jævn reduktion hvert år, indtil den regulativmæssige bundbredde opnås i år I samme periode gennemføres samtidig en reduktion i antallet af skæringer, som gennemføres på de enkelte delstrækninger i henhold til efterfølgende skemaer:

19 Side 19 År 2006 Strækning Station Uge efter beslutning om at påbegynde grødeskæringen Rindsholm Thorsager Bro st , 11, 15 Brunshåb Thorsager Bro st Thorsager Bro Skjern Bro st , 4, 6, 8, 10, 12, 14, Skjern Bro - amtsgrænsen st , 5, 9, 13, År 2007 Strækning Station Uge efter beslutning om at påbegynde grødeskæringen Rindsholm Thorsager Bro st , 11, 15 Brunshåb Thorsager Bro st Thorsager Bro Skjern Bro st , 4, 6, 8, 10, 14, Skjern Bro - amtsgrænsen st , 5, 9, 13, År 2008 Strækning Station Uge efter beslutning om at påbegynde grødeskæringen Rindsholm Thorsager Bro st , 11, 15 Brunshåb Thorsager Bro st Thorsager Bro Skjern Bro st , 4, 6, 10, 14, Skjern Bro - amtsgrænsen st , 5, 9, 13,

20 Side 20 År 2009 Strækning Station Uge efter beslutning om at påbegynde grødeskæringen Rindsholm Thorsager Bro st , 11, 15 Brunshåb Thorsager Bro st Thorsager Bro Skjern Bro st , 6, 10, 14, Skjern Bro - amtsgrænsen st , 5, 9, 13, År 2010 Strækning Station Uge efter beslutning om at påbegynde grødeskæringen Rindsholm Thorsager Bro st , 7, 11 Thorsager Bro Skjern Bro st , 6, 10 Skjern Bro - amtsgrænsen st , 5, 9 Indtil påbegyndes grødeskæringen i første hele arbejdsuge efter den 1, juni. I år 2010 påbegyndes grødeskæringen første hele arbejdsuge efter 15. juni. Indtil kan vandløbsmyndigheden beslutte at fremskynde eller udsætte påbegyndelsen af grødeskæringen 1 uge i forhold til ovenstående tidspunkter. Fra og med udføres grødeskæring 3 gange årligt i Nørreå, nemlig i perioderne: 15. juni juli, 15. juli august og 15. august september. Grøden kan skæres ved hjælp af grødeskæringsbåde. Grødeskæringen skal udføres, så grøden fjernes i vandløbets naturlige strømrende, der (normalt) kan genfindes som den dybe del af vandløbets tværprofil, der slynger sig fra side til side ned gennem vandløbet, hvorimod den grøde, der vokser uden for strømrenden, sædvanligvis de samme steder hvor vandløbet aflejrer banker, efterlades. Grødeskæring kan udføres som delte strømrender (1-flere strømrender), der efterlader grødeøer i vandløbet og/eller langs bredderne. Den grøde, der skæres, skal så vidt muligt skæres i bund.

21 Side Bredvegetation: Bredvegetationen må kun skæres, hvor vandløbsmyndigheden finder, at der er behov for skæring af hensyn til de afvandingsmæssige interesser eller hensynet til brinkernes stabilitet. Skæringen udføres som hovedregel ved sidste bundskæring. 7. Fordeling af vedligeholdelsesudgifterne: Vedligeholdelsen af Non Mølleå og Nørreå forestås af Viborg Amt (jf. afsnit 6.1) Vedligeholdelsen af Nørreå på strækningen, som er grænsevandløb mellem Århus og Viborg amter (st ), varetages af Viborg Amt. Udgifterne til strækningens vedligeholdelse fordeles ligeligt mellem de to amter. Udgiften til vedligeholdelsen af de resterende vandløbsstrækninger bekostes af Viborg Amt, jf. vandløbslovens Fordeling af ulemper, som lodsejerne eller brugerne skal tåle: Ved tilrettelæggelsen af vedligeholdelsesarbejdet skal ulemper, som ejerne og brugerne skal tåle, søges fordelt på begge sider af vandløbet. Fyld mv. fra oprensningen, der fremkommer ved vandløbets regulativmæssige vedligeholdelse, er brugerne af de tilstødende jorder pligtige til at fjerne eller sprede i et ikke over 10 cm tykt lag inden hvert års 1. maj. Det påhviler den enkelte ejer eller bruger selv at undersøge, om der er oplagt fyld, som skal fjernes eller spredes. Undlader en ejer eller bruger at fjerne eller sprede fylden, kan amtsrådet med 2 ugers skriftlig varsel til ejeren eller brugeren lade arbejdet udføre på den pågældendes bekostning. På strækninger, hvor det ikke er muligt at opsamle grøden, efterhånden som den afskæres, kan man lade grøden drive frit med strømmen og opsamle den på hensigtsmæssige steder. Såfremt man vælger at lade den afskårne grøde drive med strømmen til opsamling, skal grøden opsamles fra vandløbet så vidt muligt efter et døgn og senest efter 2 døgn. Den opsamlede grøde transporteres bort fra vandløbets nærhed, så vidt muligt efter et døgn og senest 2 døgn efter opsamling.

22 Side Klager vedrørende åens vedligeholdelse: Lodsejere eller andre med interesse i vandløbssystemet, der måtte finde vandløbets vedligeholdelsestilstand eller specielle forhold vedrørende vandløbet utilfredsstillende, kan rette henvendelse herom til Viborg Amt.

23 Side 23 7 BREDEJERFORHOLD Henvendelse vedrørende Non Mølleå og Nørreå rettes til Viborg Amt, Miljø og Teknik, Postboks 21, Skottenborg 26, 8800 Viborg, tlf Administrative forhold: Forhold omkring de vandløbsnære arealer - såsom hegning, bræmmer, vandindvinding, dræning o.l. - administreres af det amtsråd, hvor arealerne henhører administrativt. Forhold mellem vandløbenes kanter - såsom bygværker, krydsninger o.l. - administreres i praksis af Viborg Amt. 2. Bræmmer: Langs vandløbene må der ifølge vandløbslovens 69 ikke foretages dyrkning, jordbehandling eller terrænændring, anbringelse af hegn jf. dog afsnit 7.5, i en bræmme på 2 m fra kanten. Hvor der ikke findes højvandsbeskyttelse (diger og terrænforhøjelser) langs vandløbene, påbydes bredejerne at bevare skyggegivende vegetation indtil 2 m fra vandløbenes øverste kant. Udgifter til beplantningens almindelige vedligeholdelse, som vandløbsmyndigheden finder nødvendig, og eventuel supplerende beplantning påhviler vandløbsmyndigheden. Såfremt dele af beplantningen er til hinder for nødvendig maskinel vedligeholdelse af vandløbene, kan vandløbsmyndigheden foretage den nødvendige udtynding. Vandløbenes øverste kant er i denne og i efterfølgende bestemmelser det sted, hvor vandløbenes profil flugter med det omgivende terræn. 3. Byggeliniebestemmelser: Non Mølleå og Nørreå er på hele strækningen omfattet af naturbeskyttelseslovens 16. Dvs. at der inden for en afstand af 150 m fra vandløbet ikke uden amtsrådets tilladelse må placeres bygninger, skure, campingvogne og lignende, opstilles master, foretages beplantninger og ændringer i terrænet eller henlægges affald. 4. Arbejdsbælter og overkørsler ved udløb: De til vandløbene tilgrænsende ejendommes ejere og brugere er i øvrigt pligtig til at tåle de fornødne vedligeholdelsesarbejders udførelse, herunder transport af materialer og maskiner og disses arbejde langs vandløbenes bredder, hvorved bemærkes, at arbejdsbæltet normalt ikke bliver over 8 m bredt. Bygninger, bygværker, faste hegn, beplantninger, udgravninger

24 Side 24 og lignende anlæg af blivende art må ikke uden tilladelse anbringes nærmere øverste vandløbskant end 8 m. Nye tilløb og tilløb, der reguleres, skal så vidt vandløbsmyndigheden forlanger det, forsynes med en overkørsel med 5 m ovenbredde ved udløbet til brug for transport af materiel, der anvendes ved vandløbenes vedligeholdelse. 5. Hegning: Der skal opsættes forsvarligt hegn mindst 2 m fra øverste skråningskant langs arealer, der anvendes til græsning for løsgående husdyr, hvis disse medfører skader på vandløbet eller dets omgivelser. Tvivlstilfælde afgøres af vandløbsmyndigheden. Sådanne hegn er ejerne pligtig til at fjerne inden 1 uge efter tilsynets meddelelse, såfremt dette er nødvendigt af hensyn til maskinel udførelse af vedligeholdelsesarbejdet. 6. Ændringer af åens tilstand: I henhold til vandløbslovens 6 må ingen bortlede vandet fra vandløbene eller foranledige, at vandstanden forandres eller vandets frie løb hindres. Regulering må kun finde sted efter amtsrådets bestemmelser. Uden amtsrådets tilladelse må der ikke foretages foranstaltninger, hvorved vandløbenes tilstand kommer i strid med bestemmelserne i nærværende regulativ, regionplanen, naturbeskyttelsesloven eller vandløbsloven. 7. Forurening af åen: Vandløbene må ikke tilføres faste stoffer, haveaffald, spildevand, sprøjtemidler eller andre væsker, der kan forurene vandet eller foranledige aflejringer i åen, jf. miljøbeskyttelseslovens Opsamling af sand, slam og grøde ved bygværker: Ejerne eller brugerne har pligt til at optage sand, slam og grøde mv., der samler sig ved bygværker, jf. vandløbslovens 27, stk. 4.

25 Side Dræning af okkerpotentielle arealer og udledning af okkerholdigt spildevand: Det er ikke tilladt uden godkendelse efter okkerloven at dræne eller på anden måde ændre de bestående afvandningsforhold på de vandløbsnære arealer langs nedenstående strækninger (jf. 2 i lov nr. 180 af 8. maj 1985 om okker), da disse arealer er udpeget som okkerpotentielle. Non Mølleå ca. st Nørreå st Ved trykspuling af dræn skal det okkerholdige vand samles op og okkeren bundfældes, inden det rensede vand ledes ud, eller skyllevandet skal pumpes op og spredes på markerne, mens spulingen foregår, jf. miljøbeskyttelseslovens Nye drænudløb og fælles rørledninger: Udløb fra rørledninger skal udføres og vedligeholdes således, at de ikke gør skade på vandløbenes skråninger. Udførelse af rørledninger, hvortil er tilsluttet drænledninger fra flere ejendomme, må kun ske efter forudindhentet tilladelse fra de respektive amtsråd. Nye dræntilløb må ikke uden vandløbsmyndighedens tilladelse placeres med underkanten af røret dybere end 20 cm over regulativmæssige bundkote. 11. Kreaturvanding og vandindvinding: De tilgrænsende lodsejere kan uden tilladelse oppumpe vand fra vandløbene til kreaturvanding med mulepumpe eller evt. vindpumpe. Slangen til pumpen skal markeres med en pæl i vandløbskanten. Amtsrådet kan meddele tilladelse til indretning af egentlige vandingssteder, der da skal udgraves uden for vandløbenes profil og indhegnes således, at kreaturerne ikke kan træde ud i vandløbet, samt sikres således, at udtrædning af jord i strømløbet ikke finder sted. Anden vandindtagning må ikke finde sted uden tilladelse, jf. vandforsyningslovens bestemmelser. 12. Broer, nedlægning af rørledninger i vandløbene og lignende: Anlæg eller ændringer af broer, overkørsler eller lignende samt nedlægning af rørledninger, kabler mv. i åen kræver vandløbsmyndighedens godkendelse. 13. Beskadigelse og påbud:

26 Side 26 Skalapæle eller andre former for afmærkninger i eller ved åen må ikke beskadiges eller fjernes. Sker dette, bekostes retableringen af den ansvarlige. Beskadiges vandløb, faskiner, bygværker eller andre anlæg ved vandløbene, eller foretages der foranstaltninger i strid med vandløbsloven eller bestemmelserne i dette regulativ, kan vandløbsmyndigheden meddele påbud om genoprettelse af den tidligere tilstand. Er et påbud ikke efterkommet inden udløbet af den fastsatte frist, kan vandløbsmyndigheden foretage det fornødne på den forpligtedes regning, jf. vandløbslovens 54. Er der fare for, at betydelig skade kan ske på grund af usædvanlige nedbørsforhold eller andre udefra kommende usædvanlige begivenheder, kan vandløbsmyndigheden foretage det fornødne uden påbud og på den forpligtedes regning, jf. vandløbslovens 55. Overtrædelse af bestemmelserne i regulativet straffes med bøde, jf. vandløbslovens 85.

27 Side 27 8 SEJLADS 1. Det er tilladt at sejle på vandløbene med ikke motordrevne småfartøjer som robåde, kajakker og kanoer. Sejladsen må ikke være til skade eller ulempe for vandløbene eller for andres jagt, fiskeri eller rørskær. Motorbådssejlads må kun finde sted med tilladelse fra vandløbsmyndigheden. 2. Den, der lovligt spærrer for tilladt sejlads som nævnt i pkt. 1, skal anvise anden adgangsvej over sin ejendom. 3. Retten til sejlads giver ikke adgang til at betræde andres ejendom udover naturbeskyttelseslovens bestemmelser. 4. Begrænsningerne i sejladsretten gælder ikke for myndigheders sejlads i forbindelse med tilsyn og vedligeholdelse samt personer eller foreninger, der med tilladelse fra fiskerimyndigheden udøver fiskepleje, elektrofiskeri og lign. i åen. 5. Erhvervsmæssig udlejning af både til sejlads på vandløbet, er kun tilladt med de respektive amtsråds godkendelse. 6. Der er både rekreative- og naturinteresser knyttet til vandløbet. Det skønnes på nuværende tidspunkt, at sejladsen har et omfang, der gør den forenelig med naturinteresserne. Hvis der sker en øgning af sejladsen, der gør den uforenelig med naturinteresserne, er de respektive amtsråd indstillet på at vedtaget et tillægsregulativ, der regulerer sejladsen yderligere.

28 Side 28 9 TILSYN Tilsynet med Non Mølleå og Nørreå udføres af Viborg Amt. Interesserede, der ønsker at deltage i vandsynet, kan træffe aftale herom med amtet. 10 REVISION Nærværende regulativ revideres senest den IKRAFTTRÆDEN Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn med adgang til at indgive evt. indsigelser og ændringsforslag i perioden fra den 14/ til den 2/ Regulativet er vedtaget af Viborg amtsråd den / 200_. Århus amtsråd den / 200_. Regulativet træder i kraft fra datoen for vedtagelsens offentliggørelse.

FÆLLESREGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB I ÅRHUS KOMMUNE

FÆLLESREGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB I ÅRHUS KOMMUNE FÆLLESREGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB I ÅRHUS KOMMUNE ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Stadsingeniørens Kontor September 1994 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. VEDLIGEHOLDELSESBESTEMMELSER 1.1 Udførelse og omkostninger

Læs mere

R E G U L A T I V. for. Stokkeruprenden m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 17

R E G U L A T I V. for. Stokkeruprenden m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 17 R E G U L A T I V for Stokkeruprenden m. tilløb Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 17 Regulativ, Stokkeruprenden m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune, 1997. Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1.

Læs mere

Oplysninger vedr. vandløbets skikkelse og dimension findes ikke tilgængelig online.

Oplysninger vedr. vandløbets skikkelse og dimension findes ikke tilgængelig online. Notat Bemærk venligst Oplysninger vedr. vandløbets skikkelse og dimension findes ikke tilgængelig online. For yderligere oplysninger om dette vandløb kontakt venligst Teknik- og Miljømyndigheden i Lolland

Læs mere

R E G U L A T I V. for. Vandmose å m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 19

R E G U L A T I V. for. Vandmose å m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 19 R E G U L A T I V for Vandmose å m. tilløb Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 19 Regulativ, Vandmose å m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune, 1997. Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GRUNDLAGET

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 36.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 36.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 36.0 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet"... "".".. ""... """.. "".. ".".. """... ".... """.. "".. "... ""."...

Læs mere

AARS KOMMUNE. Vandløb mellem Havbro og Grårup. Regulativ 2005

AARS KOMMUNE. Vandløb mellem Havbro og Grårup. Regulativ 2005 AARS KOMMUNE Vandløb mellem Havbro og Grårup Regulativ 2005 Kommunevandløbet VANDLØB MELLEM HAVBRO OG GRÅRUP Vandløb nr. 861-6.1 Aars kommune Nordjyllands amt. Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 GRUNDLAGET

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 27.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 27.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 27.0 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af I INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet.""."""".""""""""""""""".""""""""""".. ""."".. ""."".. "... "... ""...

Læs mere

Ishøj Kommune. Smågårdsrenden med sideløb

Ishøj Kommune. Smågårdsrenden med sideløb Forslag til Regulativ For Smågårdsrenden med sideløb November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Grundlaget for regulativet 1 2. Betegnelse af vandløbet 1 3. Afmærkning og stationering 2 4. Vandløbets skikkelse

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 13.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 13.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 13.0 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af 10 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet..".".. "... "."... ".""".. "."."."... "".. "..... "... ".... "..

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 57.1 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af I INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet... ".................... 3 2. Betegnelse af vandløbet"........ "....

Læs mere

R E G U L A T I V. for. Møngegrøften. Helsinge Kommune

R E G U L A T I V. for. Møngegrøften. Helsinge Kommune R E G U L A T I V for Møngegrøften Helsinge Kommune Regulativ, Møngegrøften. Helsinge Kommune, 1998. Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 GRUNDLAGET FOR REGULATIVET...4 2 BETEGNELSE AF VANDLØBET OG OVERSIGTSKORT...5

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 2. HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af NDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet... "".""... ".""... ""... """."".. "... """."".. """.. ""."".. ""... "...

Læs mere

GENERELLE BESTEMMELSER KOMMUNEVANDLØB

GENERELLE BESTEMMELSER KOMMUNEVANDLØB MAJ 1997 GENERELLE BESTEMMELSER FOR KOMMUNEVANDLØB I RIBE KOMMUNE RIBE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Bøgeallé 2, 6760 Ribe, tlf. 7989 8989, fax 7989 8992 Generelle bestemmelser for kommunevandløb i Ribe

Læs mere

Regulativforslag for vandløbet Stampestrømmen i høring

Regulativforslag for vandløbet Stampestrømmen i høring Regulativforslag for vandløbet Stampestrømmen i høring Holstebro Kommune har opklassificeret vandløbet Stampestrømmen og har jf. vandløbslovens kapitel 5 udarbejdet et regulativ for dette vandløb. Regulativet

Læs mere

R E G U L A T I V. for. Ellebækken. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 3

R E G U L A T I V. for. Ellebækken. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 3 R E G U L A T I V for Ellebækken Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 3 Regulativ, Ellebækken. Græsted-Gilleleje Kommune, 1997. Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET 7 2.

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV AND LØB NR. 21,0 HOLEBY KOMMUNE

REGULATIV FOR KOMMUNEV AND LØB NR. 21,0 HOLEBY KOMMUNE REGULATIV FOR ( KOMMUNEV AND LØB NR. 21,0 I HOLEBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse: 1. Grundlaget for regulativet. 2. Betegnelse af vandløbet. 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner. 4. Bygværker. 5. Adminstrative

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 35.0 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet.... "...... 3 2. Betegnelse af vandløbet... "...... 3 3. Vandløbets

Læs mere

REGULATIV FOR LEMMING Å SYSTEMET

REGULATIV FOR LEMMING Å SYSTEMET REGULATIV FOR LEMMING Å SYSTEMET FORORD Dette regulativ danner retsgrundlag for administration af Lemming å systemet, der omfatter: Lemming å ( nr. 25 ) Skægkær bæk ( nr. 29 ) Sinding bæk ( nr. 28 ) Sejling

Læs mere

Vedtaget af Udvalget for Teknik & Miljø 26. november 2009 Regulativ for Krusebæk

Vedtaget af Udvalget for Teknik & Miljø 26. november 2009 Regulativ for Krusebæk Regulativ for Krusebæk Indholdsfortegnelse 1. Grundlag for regulativet 2 2. Betegnelse for vandløbet 2 3. Vandløbets vandføringsevne 2 4. Bygværker, tilløb m.v. 3. Administrative bestemmelser 3. Bredejerforhold

Læs mere

REGULATIV FOR GRAVBÆK OG THORSØ

REGULATIV FOR GRAVBÆK OG THORSØ REGULATIV FOR GRAVBÆK OG THORSØ FORORD Dette regulativ danner retsgrundlag for administration af Thorsø ( nr. 93 ) og Gravbæk ( nr. 90 ). Thorsø opfattes i denne forbindelse som et vandløb. Regulativet

Læs mere

Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 60

Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 60 Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 60 l Ravnsborg kommune Storstrøms amt side 2 af 8 ndholdsfortegnelse: 1. Grundlaget for regulativet. 2. Betegnelse af vandløbet. 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner.

Læs mere

AARS KOMMUNE. Mosbækken. Regulativ 2005

AARS KOMMUNE. Mosbækken. Regulativ 2005 AARS KOMMUNE Mosbækken Regulativ 2005 Kommunevandløbet MOSBÆKKEN Vandløb nr. 861-2.0 Aars kommune Nordjyllands amt. Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 GRUNDLAGET FOR REGULATIVET Side 3 2.0 BETEGNELSE AF VANDLØBET

Læs mere

R E G U L A T I V. for. Annissevandløbet med sideløb. Helsinge Kommune

R E G U L A T I V. for. Annissevandløbet med sideløb. Helsinge Kommune R E G U L A T I V for Annissevandløbet med sideløb Helsinge Kommune Regulativ, Annissevandløbet med sideløb. Helsinge Kommune 1999. Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 GRUNDLAGET FOR REGULATIVET...4 2 BETEGNELSE

Læs mere

REGULATIV. Kommunevandløb nr. K 33 FOR. April Nakskov Kommune Storstrøms Amt

REGULATIV. Kommunevandløb nr. K 33 FOR. April Nakskov Kommune Storstrøms Amt REGULATIV FOR Kommunevandløb nr. K 33. 1 Nakskov Kommune Storstrøms Amt April 2004 2 1. Grundlaget for regulativet. Vandløbet er optaget som kommunevandløb nr. K 33 i Nakskov Kommune. Regulativet er udarbejdet

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNE V AND LØB NR. 31,2 HOLEBY KOMMUNE

REGULATIV FOR KOMMUNE V AND LØB NR. 31,2 HOLEBY KOMMUNE REGULATIV FOR KOMMUNE V AND LØB NR. 31,2 I HOLEBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse: 1. Grundlaget for regulativet. 2. Betegnelse af vandløbet. 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner. 4. Bygværker. 5. Adminstrative

Læs mere

REGULATIV FOR MØNSTED JORDBRO Å. Amtsvandløb nr. 112 og 115 Viborg Amt

REGULATIV FOR MØNSTED JORDBRO Å. Amtsvandløb nr. 112 og 115 Viborg Amt REGULATIV FOR MØNSTED JORDBRO Å Amtsvandløb nr. 112 og 115 Viborg Amt Side 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1 FORORD...3 2 GRUNDLAGET FOR REGULATIVET...4 3 BETEGNELSE AF VANDLØBET...6 3.1 Plankort

Læs mere

REGULATIV. Kommunevandløb nr. 27 FOR. Ravnsborg kommune Storstrøms amt JUNI 1994 TEKNISK TEAM

REGULATIV. Kommunevandløb nr. 27 FOR. Ravnsborg kommune Storstrøms amt JUNI 1994 TEKNISK TEAM REGULATIV FOR Kommunevandløb nr. 27 Ravnsborg kommune Storstrøms amt JUNI 1994 TEKNISK TEAM 1. Grundlaget for regulativet 2 Vandløbet er optaget som kommunevandløb i Ravnsborg kommune i henhold til beslutning

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 37.0 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af JO INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet... "..... 3 2. Betegnelse af vandløbet... "... "... " ".. "".. " "...

Læs mere

REGULATIV FOR LINÅ OG LINÅ GRØFT.

REGULATIV FOR LINÅ OG LINÅ GRØFT. REGULATIV FOR LINÅ OG LINÅ GRØFT. FORORD Dette regulativ danner retsgrundlag for administration af Linå ( nr. 5 ) og Linå Grøft ( nr. 13 ). Regulativet indeholder bestemmelser om vandløbenes vedligeholdelse

Læs mere

VANDLØBSREGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBENE I VANDLØBSSYSTEMET

VANDLØBSREGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBENE I VANDLØBSSYSTEMET VANDLØBSREGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBENE I VANDLØBSSYSTEMET 837-27... HOVED- og REFSBJERGGRØFTEN I SDR. KONGERSLEV SEJLFLOD KOMMUNE FORORD Et vandløbsregulativ er populært sagt en aftale mellem brugere

Læs mere

Bestemmelser for vedligeholdelse af private vandløb

Bestemmelser for vedligeholdelse af private vandløb Bestemmelser for vedligeholdelse af private vandløb Indledning Bestemmelserne fastlægger, hvordan private vandløb i Silkeborg Kommune skal vedligeholdes på en miljømæssigt forsvarlig måde samtidig med

Læs mere

By & Miljø - Miljøafdelingen. Regulativ for kommunevandløb nr August Råkildegrøften

By & Miljø - Miljøafdelingen. Regulativ for kommunevandløb nr August Råkildegrøften By & Miljø - Miljøafdelingen Regulativ for kommunevandløb nr. 4.43 August 2003 Råkildegrøften FORORD Et vandløbsregulativ er populært sagt en aftale mellem brugere og myndighed om - vandløbets fysiske

Læs mere

BODHOLT BÆK, NR ALMINDELIGE BESTEMMELSER

BODHOLT BÆK, NR ALMINDELIGE BESTEMMELSER 0.0 ALMINDELIGE BESTEMMELSER BODHOLT BÆK, NR. 53 De "Almindelige bestemmelser" gælder generelt for samtlige kommunevandløb i Ikast kommune med afløb til Fjederholt Å/Skjern Å, Karup Å og til Storåen inkl.

Læs mere

R E G U L A T I V. for. Maglemose å m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 9

R E G U L A T I V. for. Maglemose å m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 9 R E G U L A T I V for Maglemose å m. tilløb Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 9 Regulativ, Maglemose å m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune, 1997. Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GRUNDLAGET

Læs mere

Pixi-udgave. af Bilag til fællesregulativ for offentlige vandløb i Næstved Kommune. Side 1 af 33 ( / )

Pixi-udgave. af Bilag til fællesregulativ for offentlige vandløb i Næstved Kommune. Side 1 af 33 ( / ) Pixi-udgave af Bilag til fællesregulativ for offentlige vandløb i Næstved Kommune 2012 Side 1 af 33 Indhold Bilag nr. Indhold Bilag nr. Indhold 3 Vandløbenes dimension og/eller vandføringsevne. Oversigt

Læs mere

Vandløbsregulativ for. Stenstrup-Lumsåsløbet. Odsherred Kommune

Vandløbsregulativ for. Stenstrup-Lumsåsløbet. Odsherred Kommune Vandløbsregulativ for Stenstrup-Lumsåsløbet Odsherred Kommune Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for regulativet... 3 2. Betegnelse af vandløbet... 3 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner... 4 4. Tilløb...

Læs mere

1. Vandløbenes vedligeholdelse påhviler kommunalbestyrelsen. Det gælder dog ikke fornyelser af rørlagte strækninger.

1. Vandløbenes vedligeholdelse påhviler kommunalbestyrelsen. Det gælder dog ikke fornyelser af rørlagte strækninger. LILLEÅ NR 19 0.0 ALMINDELIGE BESTEMMELSER De "Almindelige bestemmelser" gælder generelt for samtlige kommunevandløb i Ikast kommune med afløb til Fjederholt Å/Skjern Å, Karup Å og til Storåen incl. grænsevandløbene.

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV AND LØB NR. 40,0 HOLEBY KOMMUNE

REGULATIV FOR KOMMUNEV AND LØB NR. 40,0 HOLEBY KOMMUNE REGULATV FOR KOMMUNEV AND LØB NR. 40,0 HOLEBY KOMMUNE ndholdsfortegnelse: 1. Grundlaget for regulativet. 2. Betegnelse af vandløbet. 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner. 4. Bygværker. 5. Adminstrative

Læs mere

Kommunevandløb nr. 329 NYMARKSGRØFT

Kommunevandløb nr. 329 NYMARKSGRØFT Kommunevandløb nr. 329 NYMARKSGRØFT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 Grundlaget for regulativet side 3 2.0 Betegnelse af vandløbet 4 3.0 Vandløbets skikkelse, dimensioner m.v. 5 3.1 Afmærkning og stationering

Læs mere

Afløb fra Sønderbæk. Kommunevandløb nr i Randers Kommune

Afløb fra Sønderbæk. Kommunevandløb nr i Randers Kommune Afløb fra Sønderbæk Kommunevandløb nr. 3.7.26 i Randers Kommune Indhold Bilagsfortegnelse...4 1 Forord...5 2 Grundlaget for regulativet...6 3 Betegnelse af vandløbet...7 3.1 Plankort over vandløbet...7

Læs mere

1. Vandløbenes vedligeholdelse påhviler kommunalbestyrelsen. Det gælder dog ikke fornyelser af rørlagte strækninger.

1. Vandløbenes vedligeholdelse påhviler kommunalbestyrelsen. Det gælder dog ikke fornyelser af rørlagte strækninger. SMEDEGÅRD GRØFT NR. 14 0.0 ALMINDELIGE BESTEMMELSER De "Almindelige bestemmelser" gælder generelt for samtlige kommunevandløb i Ikast kommune med afløb til Fjederholt Å/Skjern Å, Karup Å og til Storåen

Læs mere

REGULATIV FOR. Kommunevandløb nr. K 10. I Nakskov Kommune Storstrøms Amt

REGULATIV FOR. Kommunevandløb nr. K 10. I Nakskov Kommune Storstrøms Amt REGULATIV FOR Kommunevandløb nr. K 10 I Nakskov Kommune Storstrøms Amt April 2004 2 1. Grundlaget for regulativet. Vandløbet er optaget som kommunevandløb nr. K 10 i Nakskov Kommune. Regulativet er udarbejdet

Læs mere

Kommunevandløb nr. 317 HOVEDGRØFTEN

Kommunevandløb nr. 317 HOVEDGRØFTEN Kommunevandløb nr. 317 HOVEDGRØFTEN 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 Grundlaget for regulativet side 3 2.0 Betegnelse af vandløbet - 4 3.0 Vandløbets skikkelse, dimensioner m.v. - 5 3.1 Afmærkning og stationering

Læs mere

TILLØB TIL GRÅSTENS RENDE

TILLØB TIL GRÅSTENS RENDE PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej 5 9490 Pandrup TILLØB TIL GRÅSTENS RENDE Regulativ for kommunevandløbene Nr. 108 Rytlebæk Nr. 110 Lerbæk Regulativ 1999 FORORD Et vandløbsregulativ er populært

Læs mere

UDKAST HALS KOMMUNE TILLÆGSREGULATIV FOR RENDEN I HOU. Vandløb nr St St m

UDKAST HALS KOMMUNE TILLÆGSREGULATIV FOR RENDEN I HOU. Vandløb nr St St m UDKAST HALS KOMMUNE TILLÆGSREGULATIV FOR RENDEN I HOU Vandløb nr. 817 2.0 St. 1835 St. 2049 m Juli 2006 Tillægsregulativ for Renden i Hou, 2006 1 Forord Dette tillægsregulativ og regulativ af 15.9.2006

Læs mere

Regulativ for kommunevandløbet. Værngrøften. Vandløbsområde: Ringkøbing Fjord, Syd. Ringkøbing-Skjern Kommune

Regulativ for kommunevandløbet. Værngrøften. Vandløbsområde: Ringkøbing Fjord, Syd. Ringkøbing-Skjern Kommune Regulativ for kommunevandløbet Værngrøften Vandløbsområde: Ringkøbing Fjord, Syd Ringkøbing-Skjern Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Side Forord 1. Grundlaget for regulativet 2. Betegnelse af vandløbet

Læs mere

IISilkeborg Kommune REGULATIV FOR VANDLØB MED STOR MILJØMÆSSIG INTERESSE

IISilkeborg Kommune REGULATIV FOR VANDLØB MED STOR MILJØMÆSSIG INTERESSE REGULATIV FOR VANDLØB MED STOR MILJØMÆSSIG INTERESSE IISilkeborg Kommune ~ Teknisk forvaltning ~ Søve 1, 8600 Silkeborg - Tlf. 86822000 - Giro 2 0091 10 ~,. _ Eksp.tid: Mandag-fredag kl. 10-14 - Torsdag

Læs mere

Fåresti Bæk. Kommunevandløb nr i Randers Kommune

Fåresti Bæk. Kommunevandløb nr i Randers Kommune Fåresti Bæk Kommunevandløb nr. 3.7.17 i Randers Kommune Indhold Bilagsfortegnelse...4 1 Forord...5 2 Grundlaget for regulativet...6 3 Betegnelse af vandløbet...7 3.1 Plankort over vandløbet...7 4 Vandløbets

Læs mere

AARS KOMMUNE. Herredsbækken Gislum bæk. Regulativ 2006

AARS KOMMUNE. Herredsbækken Gislum bæk. Regulativ 2006 AARS KOMMUNE Herredsbækken Gislum bæk Regulativ 2006 Kommunevandløbene HERREDSBÆKKEN Vandløb nr. 861 1.0 GISLUM BÆK Vandløb nr. 861 1.4 Aars kommune Nordjyllands amt. Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 GRUNDLAGET

Læs mere

Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 36

Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 36 Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 36 l Ravnsborg kommune Storstrøms amt side 2 af ndholdsfortegnelse: 1. Grundlaget for regulativet. 2. Betegnelse af vandløbet. 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner.

Læs mere

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Alslev Å. Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområder 3180, 3182 og 3184

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Alslev Å. Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområder 3180, 3182 og 3184 OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR Alslev Å Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområder 3180, 3182 og 3184 Kvl. nr. A 1 Alslev Å ESBJERG KOMMUNE - 2 - INDHOLDSFORTEGNELSE... Side 0.

Læs mere

Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 56

Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 56 Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 56 l Ravnsborg kommune Storstrøms amt side 2 af 8 Indholdsfortegnelse: 1. Grundlaget for regulativet. 2. Betegnelse af vandløbet. 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner.

Læs mere

ØVRE TILLØB TIL HUNE BÆK

ØVRE TILLØB TIL HUNE BÆK PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej 5 9490 Pandrup ØVRE TILLØB TIL HUNE BÆK Regulativ for kommunevandløbene Nr. 136 Kanal fra Lundergårds mose Nr. 138 Vandengsvandløbet Nr. 153 Lundergårds bæk

Læs mere

Generelt om vandløbsregulativer

Generelt om vandløbsregulativer Bilag til dagsordenspunkt den 12. august 2013. Generelt om vandløbsregulativer Ifølge vandløbsloven skal vandløbsmyndigheden udarbejde et regulativ for alle offentlige vandløb. Regulativet skal blandt

Læs mere

Regulativ for Langstrup Mosevandløb

Regulativ for Langstrup Mosevandløb April 2014 Regulativ for Langstrup Mosevandløb INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Regulativ for Langstrup Mosevandløb 3 1.1 Vandløbet 3 1.2 Klassifikation 3 1.3 Lovgrundlag 3 1.4 Grundlaget for regulativet 4 1.5 Regulativet

Læs mere

Kommunevandløb nr. 312 KLITHUSE - SNEVRE VANDLØB

Kommunevandløb nr. 312 KLITHUSE - SNEVRE VANDLØB Kommunevandløb nr. 312 KLITHUSE - SNEVRE VANDLØB 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 Grundlaget for regulativet side 3 2.0 Betegnelse af vandløbet - 4 3.0 Vandløbets skikkelse, dimensioner m.v. - 5 3.1 Afmærkning

Læs mere

R E G U L A T I V. St. Vejle å. Albertslund kommune. Høje-Taastrup kommune. Kommunevandløb nr. 10

R E G U L A T I V. St. Vejle å. Albertslund kommune. Høje-Taastrup kommune. Kommunevandløb nr. 10 R E G U L A T I V for St. Vejle å Albertslund kommune Høje-Taastrup kommune Kommunevandløb nr. 10 Regulativ, St. Vejle å. Albertslund kommune/høje-taastrup kommune, december 1993. Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Viborg Amt. Nordjyllands Amt

Viborg Amt. Nordjyllands Amt Viborg Amt Nordjyllands Amt LERKENFELD Å 2004 Regulativ for amtsvandløb nr: 101 i Viborg Amt 135 i Nordjyllands Amt 2 REGULATIV FOR LERKENFELD Å Amtsvandløb nr. 101 Viborg Amt Amtsvandløb nr. 135 Nordjyllands

Læs mere

Tillægsregulativ for. Ringsted Kommune og Holbæk Kommune

Tillægsregulativ for. Ringsted Kommune og Holbæk Kommune Tillægsregulativ for Damrenden, 8 Egerupvandløbet, 5c Fjællebroløbet, 2f Frøsmose Å, 4a Grønbæksløbet, 5a Høm Lilleå, 1a Skee Å, 14 Vigersdal Å - Kværkeby Bæk, 2d Vigersdal Å - Bedsted Bæk, 2a Ågårdsløbet,

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBENE

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBENE FJERRITSLEV KOMMUNE Teknisk forvaltning Danmarksgade 3 9690 Fjerritslev REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBENE Nr. 14 Sønderkærgrøften Nr. 21 Mejlhedegrøften Nr. 25 Gøttrup bæk Nr. 60 Skivergrøftens nedre del

Læs mere

FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV FOR 380 OFFENTLIGE VANDLØB I GULDBORGSUND KOMMUNE

FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV FOR 380 OFFENTLIGE VANDLØB I GULDBORGSUND KOMMUNE FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV FOR 380 OFFENTLIGE VANDLØB I GULDBORGSUND KOMMUNE UDKAST Februar 2015 Forslag til Fællesregulativ - UDKAST Offentlige vandløb i Guldborgsund Kommune 2015 Ophavsret. Skabelonen

Læs mere

RØDBY. Vandløbsregulativ. Vandløb nr.: 34.5 ( 15 TSV) for. Vandløbsregulativ. 9. april 200 I. Rødby Ko mmune. Tlf S Fax S I SJSJ

RØDBY. Vandløbsregulativ. Vandløb nr.: 34.5 ( 15 TSV) for. Vandløbsregulativ. 9. april 200 I. Rødby Ko mmune. Tlf S Fax S I SJSJ RØDBY for Vandløb nr.: 34.5 ( 15 TSV) R dby Kommune Fruegade7 4970 RIHlby Tlf S4 67 01 00 Fax S4 67 0 I SJSJ Rødby Ko mmune 9. april 200 I Indholdsfortegnelse Vandløb nr. 34.5 ( 15 TSV) I. Grundlag for

Læs mere

Kommunevandløb nr. 318 SKELGRØFTEN

Kommunevandløb nr. 318 SKELGRØFTEN Kommunevandløb nr. 318 SKELGRØFTEN 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 Grundlaget for regulativet side 3 2.0 Betegnelse af vandløbet - 4 3.0 Vandløbets skikkelse, dimensioner m.v. - 5 3.1 Afmærkning og stationering

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 210 NØRHALNE NORDLIGE KLOAKGRØFT

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 210 NØRHALNE NORDLIGE KLOAKGRØFT REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 210 NØRHALNE NORDLIGE KLOAKGRØFT AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning side 2 2.0 Grundlaget for regulativet side 2 3.0 Betegnelse af vandløbet side 2 4.0

Læs mere

Gjern Å. Regulativ. Amtsvandløb nr. 48 beliggende i Hammel og Gjern Kommuner ÅRHUS AMT

Gjern Å. Regulativ. Amtsvandløb nr. 48 beliggende i Hammel og Gjern Kommuner ÅRHUS AMT Gjern Å Regulativ Amtsvandløb nr. 48 beliggende i Hammel og Gjern Kommuner ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ SEPTEMBER 1988 og JUNI 1993 Opdateret i Februar 2006 2 Forord Dette regulativ er retsgrundlaget for administrationen

Læs mere

Vedligeholdelse af offentlige vandløb

Vedligeholdelse af offentlige vandløb Vedligeholdelse af offentlige vandløb Lidt baggrund om vandløb Vandløbsloven omfatter alle vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. Bredejer: Ejer af

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 261 SKELGRØFTEN MED TILLØB

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 261 SKELGRØFTEN MED TILLØB REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 261 SKELGRØFTEN MED TILLØB AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning side 2 2.0 Grundlaget for regulativet side 2 3.0 Betegnelse af vandløbet side 3 4.0 Vandløbets

Læs mere

RØDBY. Vandløbsr egulativ. Vandløb nr.: ( 19 TSV) for. 9. apr il 200 I. Fruegade7 4970R9dby. Rødby Kommune. Tlf S Fax

RØDBY. Vandløbsr egulativ. Vandløb nr.: ( 19 TSV) for. 9. apr il 200 I. Fruegade7 4970R9dby. Rødby Kommune. Tlf S Fax RØDBY for Vandløb nr.: 34.1. 1.2 ( 19 TSV) R dby Kommune Fruegade7 4970R9dby Tlf S4 67 01 00 Fax 146701 99 Vandløbsr egulativ 9. apr il 200 I Indholdsfortegnelse Vandløb nr. 34. 1.1.2 ( 19 TSV) I. Grundlag

Læs mere

SVENSTRUPGRØFTEN REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 4 KALUNDBORG KOMMUNE. BEMÆRK Koter er ikke i DVR90

SVENSTRUPGRØFTEN REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 4 KALUNDBORG KOMMUNE. BEMÆRK Koter er ikke i DVR90 REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 4 SVENSTRUPGRØFTEN KALUNDBORG KOMMUNE Kalundborg kommune Teknisk forvaltning Klosterparkvej 7 4400 Kalundborg. BEMÆRK Koter er ikke i DVR90 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel

Læs mere

Regulativtillæg. Skjern Å. Rørbæk Sø - Borris

Regulativtillæg. Skjern Å. Rørbæk Sø - Borris Regulativtillæg for sejlads på det offentlige vandløb Skjern Å Rørbæk Sø - Borris Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Grundlaget for tillægsregulativet... 3 Ændringer i sejladsbestemmelserne

Læs mere

Forslag. Fællesregulativ for offentlige vandløb i Aabenraa Kommune

Forslag. Fællesregulativ for offentlige vandløb i Aabenraa Kommune Forslag Fællesregulativ for offentlige vandløb i Aabenraa Kommune Offentlighedsperiode Forslag til Fællesregulativ for offentlige vandløb i Aabenraa Kommune er offentliggjort den xxxx 2015. Eventuelle

Læs mere

Mere om vedligeholdelse

Mere om vedligeholdelse Mere om vedligeholdelse Vedligeholdelsen af de offentlige vandløb har været i EU udbud over en 4 årig periode 2012 2016. Vedligeholdelsen forestås af 4 private entreprenører og opgaven er inddelt i 10

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 202 BYRBÆKKENS ØVRE DEL INDHOLDSFORTEGNELSE

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 202 BYRBÆKKENS ØVRE DEL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 202 BYRBÆKKENS ØVRE DEL INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning side 2 2.0 Grundlaget for regulativet side 2 3.0 Betegnelse af vandløbet side 3 4.0 Vandløbets skikkelse og

Læs mere

Ballerup Kommune Herlev Kommune. Regulativ for Sømose Å

Ballerup Kommune Herlev Kommune. Regulativ for Sømose Å Ballerup Kommune Herlev Kommune Regulativ for Sømose Å Side 0. Generelt...1 1. Grundlaget for regulativet...2 1. 1. Lovgrundlag...2 1. 2. Tidligere regulativ....2 1. 3. Fredning...2 1. 4. Regulering....2

Læs mere

REGULATIV FOR. Kommunevandløb nr Nakskov Kommune Storstrøms Amt

REGULATIV FOR. Kommunevandløb nr Nakskov Kommune Storstrøms Amt REGULATIV FOR Kommunevandløb nr. 4 1 Nakskov Kommune Storstrøms Amt April 2004 2 1. Grundlaget for regulativet. Vandløbet er optaget som kommunevandløb nr. K 4 i Nakskov Kommune. Regulativet er udarbejdet

Læs mere

FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV

FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV FÆLLESREGULATIV - FORSLAG FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV For 85 OFFENTLIGE VANDLØB I LEMVIG KOMMUNE 2015 NIRAS A/S Herningvej 34A, Stuen 4800 Nykøbing F, CVR-nr. 37295728 Tilsluttet FRI www.niras.dk T: +45

Læs mere

Skive Kommune HEDESELSKABET. Regulativ for Bærs Bæk. Regulativ for Bærs Bæk Skive Kommune st. 00. st. 4505

Skive Kommune HEDESELSKABET. Regulativ for Bærs Bæk. Regulativ for Bærs Bæk Skive Kommune st. 00. st. 4505 Skive Kommune st. st. 4505 4505 Regulativ for Bærs Bæk 2004 HEDESELSKABET Regulativ for Bærs Bæk Bæ Bæ Bærs rs B æ kk Skive Kommune 2004 st. st. 00 REGULATIV FOR Bærs Bæk Skive Kommune Skive Kommune, regulativ

Læs mere

NEDRE TILLØB TIL HUNE BÆK

NEDRE TILLØB TIL HUNE BÆK PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej 5 9490 Pandrup NEDRE TILLØB TIL HUNE BÆK Regulativ for kommunevandløbene Nr. 139 Kvorupkærvandløbet Nr. 140 Kærsiggrøften Nr. 145 Ilsig Regulativ 1999 FORORD

Læs mere

NEDRE TILLØB TIL RY Å

NEDRE TILLØB TIL RY Å PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej 5 9490 Pandrup NEDRE TILLØB TIL RY Å Regulativ for kommunevandløbene Nr. 117 Skødsholmsvandløbet (nedklas. privat) Nr. 118 Voldkærsvandløbet Nr. 119 Holmsgårdsvandløbet

Læs mere

REGULATIV. Rejsby Åsystem

REGULATIV. Rejsby Åsystem OKTOBER 1997 11 REGULATIV FOR Rejsby Åsystem I RIBE KOMMUNE Hovedopland 3900 omfattende Tilløb til Vadehavet Afstrømningsområde 3908 3909 RIBE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Bøgeallé 2, 6760 Ribe, tlf. 79

Læs mere

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Astrup Bæk og Fuglbæk. Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområde 3184

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Astrup Bæk og Fuglbæk. Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområde 3184 OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR Astrup Bæk og Fuglbæk Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområde 3184 vl. nr. A 3 Astrup Bæk vl. nr. A 4 Fuglbæk ESBJERG OMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Kontrolopmåling 2012. Rekvirent. Rådgiver. Faxe Kommune Att. Orbicon Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail sgsc@orbicon.

Kontrolopmåling 2012. Rekvirent. Rådgiver. Faxe Kommune Att. Orbicon Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail sgsc@orbicon. Rekvirent Faxe Kommune Att. Rådgiver Orbicon Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail sgsc@orbicon.dk Sag 3691200053-03 Projektleder SGSC Kvalitetssikring SGSC Revisionsnr. 1.0 Godkendt

Læs mere

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Krogsgård Møllebæk vandløbssystem

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Krogsgård Møllebæk vandløbssystem OJ-MILJØrådgivning REGULATIV FOR Krogsgård Møllebæk vandløbssystem Hovedopland 3000 omfattende de mindre tilløb til Vesterhavet og Ho bugt Afstrømningsområde 3036 Kvl. nr. K 1 Krogsgård Møllebæk - - K

Læs mere

TRANEMOSEGRØFTEN REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 5 KALUNDBORG KOMMUNE. BEMÆRK Koter er ikke i DVR90

TRANEMOSEGRØFTEN REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 5 KALUNDBORG KOMMUNE. BEMÆRK Koter er ikke i DVR90 REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 5 TRANEMOSEGRØFTEN KALUNDBORG KOMMUNE Kalundborg kommune Teknisk forvaltning Klosterparkvej 7 4400 Kalundborg. BEMÆRK Koter er ikke i DVR90 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel

Læs mere

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Fovrfelt Bæk vandløbssystem

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Fovrfelt Bæk vandløbssystem OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR Fovrfelt Bæk vandløbssystem Hovedopland 3000 omfattende de mindre tilløb til Vesterhavet og Ho bugt Afstrømningsområde 3029, 3030 og 3031 Kvl. nr. G 1 Fovrfelt Bæk - -

Læs mere

Side 1 Københavns Amt Revideret 2000 Regulativ for St. Vejleå R E G U L A T I V. For. St. Vejle å. Københavns Amt

Side 1 Københavns Amt Revideret 2000 Regulativ for St. Vejleå R E G U L A T I V. For. St. Vejle å. Københavns Amt Side 1 R E G U L A T I V For St. Vejle å Københavns Amt Side 2 REGULATIVETS VIGTIGSTE BESTEMMELSER I FORHOLD TIL LODSEJERNE 1. Københavns Amt er vandløbsmyndighed for den del af St. Vejleå. ser omhandles

Læs mere

Regulativ for Gudenåen Silkeborg - Randers 2000

Regulativ for Gudenåen Silkeborg - Randers 2000 Regulativ for Gudenåen Silkeborg - Randers 2000 Regulativ for Gudenåen Silkeborg - Randers 2000 Viborg Amtsvandløb nr.: 105 i Viborg amt 78 i Århus amt O 10 km 20 Indholdsfortegnelse side Forord 4 1. Grundlag

Læs mere

Vandløb Information om vandløbslovens indhold

Vandløb Information om vandløbslovens indhold Vandløb Information om vandløbslovens indhold Hvad er vandløb? Vandløbslovens vandløb omfatter vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. Hvor kan lovteksterne

Læs mere

Fællesregulativ for 10 offentlige vandløb i Halsnæs Kommune

Fællesregulativ for 10 offentlige vandløb i Halsnæs Kommune Fællesregulativ for 10 offentlige vandløb i Halsnæs Kommune Marts 2015 Arrehedegrøften, Arrenakkegrøften, Bokildegrøften, Fladvandsgrøften, Gartnergrøften, Kalvehavegrøften, Liselejegrøften, Lisevanggrøften,

Læs mere

Regulativ for. Mademose å. Frederikssund Kommune, Teknik og Miljø, Torvet 2, 3600 Frederikssund

Regulativ for. Mademose å. Frederikssund Kommune, Teknik og Miljø, Torvet 2, 3600 Frederikssund Regulativ for Mademose å Frederikssund Kommune, Teknik og Miljø, Torvet 2, 3600 Frederikssund INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET... 4 2. BETEGNELSE AF VANDLØBET OG OVERSIGTSKORT...

Læs mere

R E G U L A T I V. For. Værebro å. Frederiksborg Amt Roskilde Amt Københavns Amt

R E G U L A T I V. For. Værebro å. Frederiksborg Amt Roskilde Amt Københavns Amt Side 1 R E G U L A T I V For Værebro å Frederiksborg Amt Roskilde Amt Københavns Amt Side 2 Udgivet af: Frederiksborg Amt Teknisk Forvaltning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Tlf.: 42 26 66 00 Roskilde Amt

Læs mere

Vandløb Pjece om vandløbslovens indhold

Vandløb Pjece om vandløbslovens indhold Vandløb Pjece om vandløbslovens indhold Hvad er vandløb? Vandløbslovens vandløb omfatter vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. Vandløbsloven Bekendtgørelse

Læs mere

Vandløbsregulativ for. Pindalsrenden og Stenmoserenden. Odsherred Kommune

Vandløbsregulativ for. Pindalsrenden og Stenmoserenden. Odsherred Kommune Vandløbsregulativ for Pindalsrenden og Stenmoserenden Odsherred Kommune Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for regulativet... 4 2. Betegnelse af vandløbet... 5 3. Vandløbets skikkelse, dimensioner og vandføringsevne...

Læs mere

Regulativ for kommunevandløbet. Madum Å. Vandløbsområde: Tim/Madum Å, Stadil Fjord. Ringkøbing-Skjern Kommune

Regulativ for kommunevandløbet. Madum Å. Vandløbsområde: Tim/Madum Å, Stadil Fjord. Ringkøbing-Skjern Kommune Regulativ for kommunevandløbet Madum Å Vandløbsområde: Tim/Madum Å, Stadil Fjord Ringkøbing-Skjern Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Side Forord 3 1. Grundlaget for regulativet 4 2. Betegnelse af vandløbet

Læs mere

Dette regulativ er retsgrundlaget for administrationen af amtsvandløbet Borum Møllebæk.

Dette regulativ er retsgrundlaget for administrationen af amtsvandløbet Borum Møllebæk. Forord Dette regulativ er retsgrundlaget for administrationen af amtsvandløbet Borum Møllebæk. Det indeholder bestemmelser om vandløbets fysiske udseende, vedligeholdelse samt amtsrådets og lodsejernes

Læs mere

Standardregulativ for offentlige vandløb, jfr. vandløbslovens 12

Standardregulativ for offentlige vandløb, jfr. vandløbslovens 12 Standardregulativ for offentlige vandløb, jfr. vandløbslovens 12 - retsinformation.dk Page 1 of 1 Den fulde tekst REG nr 23 af 20/07/1984 Gældende Offentliggoreisesdato: 23-05-1985 Milja- og F devareministeriet

Læs mere

ØVRE TILLØB TIL RY Å. PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej Pandrup. Regulativ for kommunevandløbene

ØVRE TILLØB TIL RY Å. PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej Pandrup. Regulativ for kommunevandløbene PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej 5 9490 Pandrup ØVRE TILLØB TIL RY Å Regulativ for kommunevandløbene Nr. 102 Banegrøften Nr. 105 Munkholtvandløbet Nr. 107 Ilbækken Regulativ 1999 FORORD Et

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 227 BOVSTBÆKKEN

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 227 BOVSTBÆKKEN REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 227 BOVSTBÆKKEN AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning side 2 2.0 Grundlaget for regulativet side 2 3.0 Betegnelse af vandløbet side 2 4.0 Vandløbets skikkelse

Læs mere

Regulativ for Pøle Å med sideløb 1

Regulativ for Pøle Å med sideløb 1 Regulativ for Pøle Å med sideløb 1 Regulativ, Pøle Å - Hillerød og Gribskov Kommuner Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Grundlaget for regulativet...4 2 Betegnelse af vandløbet og oversigtskort...5 2.1 Betegnelse

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 217 SKELGRØFTEN OG NEDRE DEL AF HORSBÆKKEN

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 217 SKELGRØFTEN OG NEDRE DEL AF HORSBÆKKEN REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 217 SKELGRØFTEN OG NEDRE DEL AF HORSBÆKKEN AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning side 2 2.0 Grundlaget for regulativet side 2 3.0 Betegnelse af vandløbet

Læs mere