B Æ R E D Y G T I G H E D

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "B Æ R E D Y G T I G H E D"

Transkript

1 G R E E N. W A S H M O D E I N D U S T R I E N F O R U R E N I N G K O M M U N I K A T I O N F O R B R U G E R K U L T U R L E G I T I M I T E T C S R C E R T I F I C E R I N G E R B Æ R E D Y G T I G H E D T R O V Æ R D I G H E D I D E N T I T E T O R G A N I S A T I O N E R H O L I S T I S K S P E C I A L E C A N D. M E R C. E M F Bæredygtighed set gennem moderigtige briller Et kvalitativt studie om gennemsigtighed og certi iceringer i modeindustrien Sustainability seen through fashionable glasses A qualitative study of transparency and certi ications in the fashion industry M e t t e L i l d h o l d t S c h m i d t L i s e H v i d H o l m K a n d i d a t a h a n d l i n g, C a n d. m e r c. E M F I n s t i t u t f o r A f s æ t n i n g s ø k o n o m i C o p e n h a g e n B u s i n e s s S c h o o l V e j l e d e r F r e d e r i k L a r s e n, I K L D a D a t o 1 3. o k t o b e r A n s l a g s v a r e n d e t i l s i d e r

2 Executive)summary) Fashioncompaniesstrugglewithsocialandenvironmentalchallengesbecauseoftheircomplex valuechains.astudyconductedbydeloitte(2014)showsthatconsumersareincreasinglydeb mandingtransparencyinthewaytheirclothesareproduced.onewayforfashioncompaniesto becomemoretransparentisthroughcertifications.therefore,wewishedtoexamine,howthe Danishfashionindustryusescertificationsasatooltocreatetransparencyandcredibility and the theretobrelated opportunities and challenges. The examination has been done through inb depth interviews with professionals who know about sustainable fashion. Which institutions affectfashioncompanies usesofcertificationsthroughinstitutionaltheoryareilluminatedby DiMaggio&Powell(1983).Resultsshowtwoprimarychallengesforthefashioncompaniesin thisregard:1)wheninitializingandimplementingtheuseofcertifications;2)theoverallpower ofthemedia.thesechallengesmakeitdifficultforfashioncompaniestocommunicatetheircerb tificationsandtherebyaffecttheirachievementoflegitimacy.furthermore,wewantedtoexamb inehowtransparencyisexpressedinthecsrcommunicationbyhonest'by,h&m,andzarato consumersthroughacommunicativereadingoftheirwebsites.thepurposebeingtouncover whethertransparencyconstitutesaconcernfortheircompany.garstenetal.(2008)consider transparency in organizations and point out that transparency hides and reveals at the same time,whichwedeemascrucialforthecredibility.resultsindicatetransparencyexpressedin threedifferentways.sinceconsumersdrivethedemandforfashionclothing,wehaveanalysed, throughafocusgroupinterview,howfashioncompanies degreeoftransparencyanduseofcerb tificationsaffecttheircredibilityfromtheconsumers perspective.thethreelevelsofanalysesof thispaper,industry,organizationandconsumerlevel,createaholisticviewoftransparencyand sustainabilityinfashion.thepurposebeingtouseourknowledgefromtheindustryandorganib zational level to identify consumers involvement in CSR communication. We use Arnould & Thompson s(2005)definitionofconsumerculturetheory,whichillustrateshowtherespondb entsfacecsrcommunicationfromacriticalperspective.resultsshowthattherespondentsare nothighlyinvolvedinthecsrcommunication.however,ifthecommunicationwastobetarb getedinapurchasingsituation,sustainablefashioncouldbecometransparent.thiscouldinturn strengthentheperceptionofidentitybcreationinconsumersandpotentiallyincreasetheirlevel ofinvolvementwithcsrcommunication.fashioncompaniesareresponsibleforcommunicating theircommitmenttosustainablefashioninanintegratedandconsistentmanner,bothinternally andexternally.bythis,theycanimprovehowtransparenttheyareviewedbytheirconsumers and spark demand for sustainable fashion. The Higg Index provides a benchmark to measure andcomparesustainabilityinandamongorganizations,andtherebyincreasestransparencyin thepurchasingsituation. 1af214

3 Indholdsfortegnelse) KAPITEL)1) )TEMATISERING) 5 INDLEDNING) 5 PROBLEMFORMULERING 7 PROBLEMSTILLINGER 7 SPECIALETS)STRUKTUR) 9 KAPITEL)2) )METODOLOGISK)TILGANG) 12 DET)VIDENSKABSTEORETISKE)PARADIGME) 12 SOCIALKONSTRUKTIVISTISK)GENSTANDSFELT) 12 UNDERSØGELSESDESIGN) 13 DYBDEGÅENDEINTERVIEW 13 WEBKOMMUNIKATION 16 FOKUSGRUPPEINTERVIEW 17 HERMENEUTISK)ANALYSETILGANG) 19 FILOSOFISKHERMENEUTIK 20 HERMENEUTIKKENSONTOLOGIOGEPISTEMOLOGI 21 DENHERMENEUTISKECIRKEL 21 KILDEKRITISK)ANALYSETILGANG) 22 KAPITEL)3) )TEORETISK)FUNDAMENT) 23 INSTITUTIONALISERING) 23 INSTITUTION 23 ORGANISATORISKFELT 24 LEGITIMITET 25 ISOMORFI 26 GENNEMSIGTIGHED) 26 GENNEMSIGTIGHEDIORGANISATIONER 27 AKTIVGENNEMSIGTIGHED 30 EKSTERNGENNEMSIGTIGHED 30 GENNEMSIGTIGHEDIMODEBRANCHEN 31 IDENTITET 31 VISUEL)KOMMUNIKATION) 32 RETORIK 32 2af214

4 APPELFORMER 33 CSR) 33 DEFINITIONERAFCSR 34 CSRMEDMÅDE 36 CONSUMER)CULTURE)THEORY) 37 FIREFORSKNINGSOMRÅDER 38 FORBRUG 40 INVOLVERING 40 KAPITEL)4) )ANALYSE) 42 INSTITUTIONALISERING) 42 PRÆSENTATIONAFCERTIFICERINGER 42 INSTITUTIONER 43 DETORGANISATORISKEFELT 45 RELATIONERIDETORGANISATORISKEFELT 48 DELKONKLUSION) 58 CSRUKOMMUNIKATION) 58 HONESTBY 59 H&M 64 ZARA 73 DELKONKLUSION) 77 FORBRUGERRESPONS) 77 BÆREDYGTIGMODE 78 CSRBKOMMUNIKATION 81 KONKRETCSRBKOMMUNIKATION 84 HOLDNINGOGADFÆRDTILMODEBRANDS 90 DELKONKLUSION) 94 KAPITEL)5) )DISKUSSION) 95 GENNEMSIGTIGHED)I)KØBSSITUATIONEN) 95 HIGGUINDEKSET) 96 MEDIERNES)ROLLE) 96 INTEGRERET)CSRUKOMMUNIKATION) 97 METODEREFLEKSIONER) 98 3af214

5 KAPITEL)6) )KONKLUSION) 99 KAPITEL)7) )PERSPEKTIVERING) 103 KAPITEL)8) )LITTERATURLISTE) 105 KAPITEL)9) )BILAGSOVERSIGT) 117 4af214

6 Kapitel)1) )Tematisering) Indledning) Modeindustrienbeskæftiger75mio.menneskerogomsætterfor500mia.dollarsomåretoger på verdensplan den industri, der forurener næstmest kun overgået af olieboggasindustrien (Fashionunited,2014;Andersen,2013).Forureningenskerikkealeneiproduktionenaftøj,men ogsåibehandlingenefterkøbet,hvorforogsåforbrugereharetansvarforatagerebæredygtigt. EvaKruse(2013)præciserer,atvirksomhederudgør60%afmiljøbelastningenogforbrugere forårsager40%.anskuermanmodefraetcyklusperspektiv,erdetpådenenesideforbrugernes efterspørgselafmodetøj,derigangsætterproduktionaftøj,menomvendterdetvirksomhederb nesudbudafsamme,derformentligtskaberlystenhosforbrugernetilatøgeforbrugetafmodeb tøj. IfølgeJulieSommerlund 1 planlæggermodebranchenoftekunseksmånederfrem,hvilketerprob blematiskift.bæredygtighed,derkræveretlangsigtetperspektiv,fordidererfokuspåatsikre nødvendigeressourcertilfremtidigegenerationer(imeyer,2012).derfordettekanbæredygtig modeopfattessomendiametralmodsætning,enproblematiksomvanessafriedman 2 præciseb rerogkategoriserersometoxymoron,hvilketbetyder,atbæredygtigmodeerenselvmodsigelse (imchangama,2014). Forudenforureningogmiljømæssigeudfordringerindeholdermodeindustrienkomplekseetiske ogsocialeudfordringer,ogharsenestværetskyldiverdensstørsteindustriulykke.datekstilfab brikkenranaplazaibangladeshfaldtsammeniapril2013,mistedeover1.100fabriksarbejdere livetogflereend2.000blevsåret(dieckmann&rasmussen,2014).dettevidnerommodebranb chensmanglendeansvar,hvorvedkonsekvensernefxkanværeforbrugerbboykotsellerdårligt image,hvilketskadervirksomhederneselv(perryetal.,2012). Ovenstående katastrofe kan anskues som en konsekvens af modevirksomheders fast fashionb strategi,hvorvirksomhedernekopierertendenserfracatwalkenmedfokuspåomkostningerog tidforattilfredsstilleforbrugere,derønskeretstørreogbilligereudvalgafmodetøj(perryetal., 2012).Forbrugernes behovbetragtesud fra cyklusperspektivetsom kunstigtskabtafbl.a.reb klamer.særligtzaraerfrontløbermeddenneforretningsmodelogproducereromkring forskelligebeklædningsgenstandeårligtift.deellerssædvanlige50b100(ibid.).deterisærhos 1TidligerelektorogcenterledervedKunstakademietsDesignskole.NuværendeProdekanforomverdensrelationervedKøbenhavns Universitet. 2TidligeremoderedaktørpåFinancialTimes.NuværendemodechefpåNewYorkTimes.HunvartalervedCopenhagenFashion Summit2014,somjf.demselververdensstørstebegivenhedombæredygtighedimodeindustrien. 5af214

7 dennetypeafmodevirksomheder,atdestørsteudfordringermedbæredygtighedliggernetop pga. deres omkostningsfokus, som medfører sociale eller miljømæssige konsekvenser. Ifølge Krauseetal.(2009)liggernøglentilbæredygtighedivirksomhedersværdikæde,fxiproduktioB nen af fibre og tekstiler, hvorfor det også er her, besparelserne typisk giver miljømæssige og sociale udfordringer. Fx bliver store mængder spildevand udledt, luften forurenes af CO 2B udledningogkemikalier 3 anvendes.desudenoutsourcesproduktionenoftetiltekstilfabrikkeri udviklingslandeforatreducereomkostningerne.inogletilfældekandettemedførebørnearbejb deogdårligearbejdsvilkår,derbl.a.erkarakteriseretveden60b80timersarbejdsuge,derudb nyttermedarbejderne(skov,2008).andreelementer i værdikæden,deromhandlerbæredygb tighed,erfxdyrerettigheder,anvendelseaføkologiskkontrakonventionelbomuldogtransport. BekæmpelseafkorruptionogopretholdelseafarbejdspladsererderimodstrategiskebeslutninB gerpåledelsesniveau.pådenmådebetragterviikkeforbrugeresomendelafmodevirksomheb dersværdikæde,menendelafmodeindustrien 4,idetforbrugerebidragertilmiljøbelastningen. Ovenstående indikerer, at modevirksomheders værdikæder indebærer mange aktiviteter og underleverandører,deroftesterfordeltpåflerekontinenter.derforopfattesmodevirksomheb dersværdikædersomkomplekseogpotentieltsomenafårsagernetilomfangetafproblemeti modebranchen. EnkonsekvensaffastfashionBstrategienerreadyBtoBwaste,hvorvirksomhedersomkostningsfoB kusogforbrugeresøgedetøjforbrugermedvirkendetilatmeretøjbortskaffes(ritzau,2013). Engennemsnitligdanskerkøberca.16kilotøjomåret,mendaderproduceresmereendder konsumeres,gårder tonstøjtilspildeidanmark.(innonentlifestyle,2013).forbrugerb neerifølgeenundersøgelsefradeloitte(2014)istigendegradbevidsteomkonsekvenserneaf fastfashionbstrategierogefterspørgersåledes,atmodevirksomhederergennemsigtigeogærlige, hvilketifølgedeloitte(2014)harskabtennyforbrugertrend: gennemsigtighed'er'det'nye'sort (Deloitte, 2014: 9).' Forbrugerne efterspørger derfor information og åbenhed, fx om hvordan tøjeterproduceretsamtunderhvilkeforhold(ibid.). EfterhåndenvælgerfleremodevirksomhedercertificeredeleverandørerforatpåvisederessociB aleogmiljømæssigeansvar,bl.a.fordiproduktionenhervedkontrolleres.dettekansessomet udtryk for, at virksomhederne dokumenterer aktiviteter i værdikæden og på den måde øger 3Vieropmærksommepå,deraltiderkemikalieritøj,menpolitiskereguleringerafgørhvormegetoghvilke,dereracceptable(MST, 2014).Nårderrefererestilsundhedsskadeligekemikalierispecialet,erderderfortaleomikkegodkendekemikalier. 4Vierklarover,atmodeindustrienprimærtrefererertilvirksomhedernesproduktion,menvimeneratalternativersomfxmodeB verden ikke er dækkende. Derfor har vi valgt modeindustrien, der i et bæredygtigt perspektiv, også medtager forbrugere, fordi forbrugereogsåerendelafmodeindustrien,fordideudgørefterspørgslenpåmodetøjogforureneribehandlingenaftøj.viskelner derformellemmodebranchen(modevirksomheder,deresleverandører,brancheorganisationer)ogmodeindustrien(modebranchen ogforbrugere). 6af214

8 gennemsigtighedenomkringderesansvar.kontrolafcertificeringerkanbådeskeiformafen eksterntredjepartsvalidering,uanmeldtekontrolbesøgellermodevirksomhedersegenkontrolaf produktionen.ifølgeottman(2011)findesdermereend400økologiskemærkningeroggrønne certificeringeri207lande,hvilketkanindikereatbedreoplysningtilforbrugerneeressentielt. Påbaggrundafovenståendeproblematikkerimodeindustrien,findervidetrelevantatundersøB gefølgendetredelteproblemformuleringforatbidragemedetholistiskperspektiv.dervedbeb vægerviosfraetindustriniveau 5 tiletvirksomhedsniveau,ogslutterpåetforbrugerniveau.der afsluttesmedsidstnævnte,fordibæredygtigmodeeretkomplekstglobaltproblem,hvorbåde virksomhederogforbrugeretagerdelimiljøbelastningen.dereraltsåtaleometfællesproblem, hvorforenfællesløsningeroplagt,ogbæredygtigmodekanikkeudelukkendeanskuesfraét perspektiv. Således er det utilstrækkeligt kun at betragte udfordringerne fra modebranchens synspunkt,hvorforforbrugerneinddragesmedhenblikpåatundersøge,hvordandereagererpå modevirksomhedersanvendelseafgennemsigtighedogbrugafcertificeringeriderescorporate SocialResponsibilityBkommunikation(CSR). Problemformulering) 1. På'hvilken'måde'anvendes'certificeringer'som'et'virkemiddel'til'at'skabe'gennemsigtighed' og'troværdighed'af'virksomheder'i'den'danske'modeindustri?' FølgendekonkretiseresitrecasesogdetundersøgespåhvilkenmådemodevirksomheB deranvendergennemsigtighedicsrbkommunikation. 2. Hvordan'kommer'gennemsigtighed'til'udtryk'i'modevirksomheders'CSRHkommunikation'til' forbrugere?' Grundetspecialetsholistiskefokus,erdetafgørendeatinddrageforbrugeresrespons, idetdeudgørefterspørgslenafmodetøj. 3. Hvordan'påvirker'modevirksomheders'gennemsigtighed'og'certificeringer'troværdigheden' hos'forbrugere?' Problemstillinger) ImodevirksomhedersCSRBkommunikationtilforbrugereidentificeresyderligereenrækkeproB blemstillinger.deteressentielt,atmodevirksomhederopfatterforbrugeresommennesker,der ønskeretsocialtliv,ogikkeforbrugere,derkøbermaterielletingiformaftøjpåkroppen(ottb 5Industriniveauetskalikkeforvekslesmedmodeindustrien,idetindustriniveauetrefererertiletniveauispecialetogikkeenspeciB fikindustri. 7af214

9 man,2011).herliggersåledeseninteressantudfordring,idetmodesomfænomenikkeerendel afdebasalebehovimaslows(1970)behovspyramide,menderimodhandlerompræsentation ogselvrealisering,hvilketliggerøverstihierarkiet.tøj,uafhængigtafmode,kanplaceressomet fysiskbehov,dadetvurderesattøjpåkroppenkanværeennødvendighedforindivider,afhænb gigtafklimaforskelleverdenover.danmarkharettempereretklima(cappelen,2005),hvorfor overlevelseidanmarkkrævertøjpåkroppen.ifølgeentwistle(2000),appellerermodetilkropb pen,oghunpåstår,atforbrugerepåklæderkroppeniallesocialesammenhænge.endviderepob interer Entwistle & Wilson (2001), at påklædning og mode ofte sammenlignes med sprog, da beggedelehandleromkommunikation.såledeskanmodeopfattessometmiddelforforbrugere tilatkommunikerederesidentitettilomverdenen.detteunderstøttesafatdetførstevalgkriteb riumforkøbafmodetøjerdesign,somvisueltskalafspejleforbrugerespersonlighedogdermed er immaterielt (Joergens, 2006). Forbrugere opfatter ikke modetøj som en materiel størrelse, hvilketkananskuessometproblem.forbrugerebesidderetbehovforoglysttilatværemodeb rigtige,dvs.påklædekroppenmedbeklædning,derpåetbestemttidspunkterønskeligt,smukt ogpopulært(entwistle,2000).detteunderstregesiforbrugernesøgedetøjforbrug,damodetøj bidrager til at forbrugere kan opnå et ønske om at være moderigtige. Det materielle problem opstår,fordidetteledertilenstørretøjmængde.debæredygtigeproblematikkerimodebranb chenopstår,idetforbrugerneikkeopfattermodetøjsommaterieltogetbasaltbehov. I forlængelse af at forbrugere anvender mode til at kommunikere deres identitet, vægterde endvidereparametresomstilogdesignhøjereendsocialansvarlighedvedkøbaftøj(joergens, 2006).Undersøgelserviserdog,atforbrugerneervilligetilatbetalemereforbæredygtigmode (Haghshenas, 2014), hvilket indikerer en interesse fra forbrugernes side i at gøre mode mere bæredygtig,dogudenatgåpåkompromismeddesign. Forudenbæredygtighederderfortsat efterspørgselpådelavepriser,hvorfordertegnersigetmønsteraf,atforbrugereefterspørger bådebæredygtighed,designoglavepriser.detteeretudtrykfor,atforbrugerneharenpositiv holdningtilbæredygtigmode,menatadfærdenikkefølgertrop,nårdehandler. SelvommodevirksomhederistigendegradfokusererpåsocialansvarlighedideresforretningsB driftogkommunikation,harforbrugeresværtvedatgennemskue,ihvorhøjgraddererhandb ling bag virksomheders CSRBkommunikation (Campbell, 2012; Christensen, 2014; Grønbech, 2014;Joergens,2006).Detkansessomenkonsekvensaf,atforbrugernemener,dermangler kommunikationdirekterettetmoddem.detteskaberugennemsigtighedoverforforbrugerneog dermed en udfordring for virksomheder (Joergens, 2006; Deloitte, 2014). En udfordring, der relaterer sig til CSRBkommunikation,ergreenwash,hvorvirksomhederkanblivebeskyldtfor 8af214

10 falskmarkedsføring,dvs.hvisdefxpromoverersigsomværendemeregrønneenddeegentlig erellerudenatværedet(ottman,2011).pådenmådekanvirksomhedernerisikereatmiste forbrugernestillid. Forbrugereharoverordnetindflydelsepåforureningenimodebranchenpåtoforskelligemåder. Fordetførstehardeentendenstilatvasketøjforofteogvedforhøjetemperaturer(Joergens, 2006;Kokkegård,2013).FordetandetherskerderhosforbrugereenbrugBogBsmidBvækBkultur. DennekansessomenkonsekvensaffastfashionBvirksomhedernesproduktionaf10.000styles årligt.detfaktumatmodeneromskifteligogpåvirkerdesudenforbrugeretilhyppigtatkøbenyt, hvilketbetyderdetypisksmiderdetgamleud.forbrugerekanistedetforvælgeatimødekomb mehennes&mauritzs(h&m)tilbudomatindleverebrugttøjtilh&mbbutikker,sombl.a.anb venderdetbrugtetilatfremstillenyt.initiativet,somh&mkaldertøjindsamlingssystemet 6,starB tedesidsteårogiløbetaf2013modtogh&mover3.000tonstøjpåverdensplan(lynard,2014), hvilketkansessomentilbagebetaling. Specialets)struktur) Specialetsstrukturbeskrivesidetfølgendemedudgangspunktifigur1ogAnkersborgs(2013) beskrivelseafendeduktivstruktur.ankersborgs(2013)deduktivestrukturbyggerpåenoverb bevisningom,atudvalgtteorianvendespåvoresafgrænsedemængdeafindsamlededataved hjælpafudvalgtemetoder. 6Forbrugerekanaflevereenposetøjogfåenrabatkuponpå15%tilenvalgfrivareiH&M. 9af214

11 Figur)1)Specialets)struktur,)egen)tilvirkning) 10af214

12 Påbaggrundafovenståendeoverbevisningerdetnærliggendeatpræsentereogdiskutereden udvalgteteoriogmetodeforderefteratanalysereempirienherudfra.såledeserdetillustrereti figur1,atteorikapitletfølgereftermetodenogtematiseringen.metodendiskuterer,hvordanvi vilsvarepåproblemformuleringenogefterfølgendebegrundesdethvordanteorienanvendes. Teorigennemgangenerenkritiskrefleksionover,hvordanoghvorfordenudvalgteteorierreleB vantihenholdtilatkunnesvarepåproblemformuleringen(ankersborg,2013). Projektets undersøgelsesdesign dækker over tre indbyrdes afhængige analysedele, hvortil der knytter sig forskellig data og teori. Igennem de tre analysedele forekommer der derfor en vis progression:denvidenderskabesideletliggertilgrundfordenvidenviskaberidelto,som igenerennyforforståelse,dergårforudforanalysedeltre.progressionenianalysenerårsagen til, at vi efterfølgende kan lave et samlet diskussionsafsnit, der opsummerer sammenhængen mellemdetredeleforefterfølgendeatkunnesamleresultaterneienkonklusion.slutteligtvil emner,vierstødtpåundervejs,mensomikkeharhaftendirekterelationtilproblemformuleb ringen,blivesamletienperspektiveringforatpåpegehvilkefremtidigestudier,derkanvære relevante.derforerdiskussionen,konklusionenogperspektiveringenillustreretnederstifigur 1somensamletafslutningpåspecialet. 11af214

13 Kapitel)2) )Metodologisk)tilgang) Det)videnskabsteoretiske)paradigme 7 ) Denvidenskabeligemetodologierforankretispecialetsvirkelighedsopfattelse,somudspringer afetoverordnetparadigmeogaltsådiktererdenviden,vikanskabe(ankersborg,2011).parab digmeterderfornødvendigtatdefinere,førempirienkanindsamlesogundersøgelsenkanpåb begyndes.såledesvildetontologiskeogepistemologiskeudgangspunktforspecialetbestemmes idefølgendeafsnit.hvorontologienudgørgenstandsfeltetforspecialetogkanbetegnessomde antagelser, vi har om verden, er epistemologien det' grundlæggende' aksiom' for,'hvordan'genh standsfeltet'kan'studeres (Fuglsang&Olsen,2009:30),hvilketudgørspecialetsanalysedesign. Ontologienersåledeslærenomeksistens,hvorepistemologienerlærenomvidenellerdeantaB gelserviharom,hvordanvidenermulig. Socialkonstruktivistisk)genstandsfelt) Konstruktivismekansporestilbagetil1781,hvorImmanuelKantmedsithovedværkKritik'af' den'rene'fornuftgjordeoprørmeddenradikaleempirisme.hervardavidhumeenmarkantreb præsentant og af den overbevisning, at virkeligheden (objektet) eksisterer i sin rene forstand uafhængigt af at blive erkendt af menneskets bevidsthed (subjektet). Modsat mener Kant, at virkelighedenaleneeksistererikraftafmennesketserkendelseafden(rasborg,2009).idette specialeblivervirkelighedenderforprægetellerformetafvoreserkendelseafden. SocialkonstruktivismefremhæverdesamfundsmæssigefænomenerspraksisBogfortolkningsafB hængige,sprogligekarakterer.dettestårikontrasttilrealisme,somhævder,atvirkeligheden eksisterersomenobjektivrealitetuafhængigtafvoreserkendelseafden.erkendelsekanbetegb nessomenpræmisforsocialkonstruktivismeogspecialetsudformning,hvordetatskaffeviden omfænomeneriverdennødvendigvismedfører,atdereretsubjekt,somerkenderogetobjekt, dererkendes(rasborg,2009).såledesudgørvisomforskeresubjektet,dererkenderenvirkeb lighedsopfattelseafobjektet,somerbæredygtigmode.hererdetrelevantattilføje,atdenmenb neskeligevidenikkeerevigogalmengyldig,men præget'af'den'sociale'og'kulturelle'kontekst,' hvori'den'opstår (Rasborg,2009:351),hvilketunderstøtterdensocialkonstruktivistiskeopfatB telse,atvirkelighedenikkeeksistererisinreneform,menkunivoreserkendelseafden.det betyderendvidereatvoreserkendelseafvirkelighedenikkeerendirekteafspejlingafdenne, menaltidenfortolkningietbestemtperspektiv.idenforbindelseeksisterergennemsigtighedfx ikkeførdettillæggesmeningogbetydningafetsubjekt,somerderespondenterviinterviewer, 7Medparadigmemenesdenverdensanskuelsemetodenudgørforspecialet. 12af214

14 derforhandlerogderigennemerkendergennemsigtighedenseksistensogsåledesudgøretforb tolkningsperspektiv(garstenetal.,2008).dahermeneutikkenbyggerpåfortolkning,udgørden det epistemologiske udgangspunkt for specialet, hvorfor denne præsenteres i afsnittet hermeh neutikkens'meningsfortolkning. Undersøgelsesdesign) Analysensundersøgelsesdesignbestårafkvalitativeinterviewstildeletogtrehvorhhv.delet erdybdegåendeinterviewsogdeltreeretfokusgruppeinterview.deltobestårafalleredeeksib sterendedatafrahonestby,h&mogzaraswebsider. Dybdegående)interview) Empirien til analysedel et indsamles gennem semistrukturerede,kvalitativeforskningsinterb views,idetviønskerat forstå'verden'ud'fra'interviewpersonernes'synspunkter '(Kvale&BrinkB mann,2009:17).strukturenerforbundetmedensærligtilgangogspørgeteknik,idetmanfokub sererpåinterviewpersonensoplevelseafetemneogderforstilleråbnespørgsmål(ibid.).denne formforinterviewsøgeratindhentebeskrivelserafinterviewpersonerneslivsverden,fraderes eget perspektiv, med henblik på at fortolke betydningen af de beskrevne fænomener, hvorfor interviewformenkanbetegnessometfænomenologisklivsverdensinterview(ibid.).hvadangår interviewenetilopgavensdelet,ønskesinterviewpersonensoplevelseafcertificeringersfordele ogulemperformodevirksomheder. Antalletafinterviewpersonerafhængerafformåletmedundersøgelsen.HvorforfårespondenB tergørdetvanskeligtatskabedynamik,betyderformangerespondenter,atdetersværtatforeb tage en dybdegående analyse af interviewene pga. mange divergerende udtalelser (Kvale & Brinkmann,2009).DaformåletmedinterviewenetildeleteratfåenforståelseforcertificerinB gers betydning i modebranchen, er det nødvendigt at foretage nye interviews indtil'det'mæth ningspunkt,'hvor'yderligere'interview'ikke'tilføjer'noget'nyt '(Kvale&Brinkmann,2009:134).Det harvistsig,atseksrespondenterhargivetdennødvendigeinformation,hvorforviharholdtos indenforantalletaf,hvadalmindeligeinterviewundersøgelsertypiskanvender,somer15+/b10 (Ibid.). De seks respondenter skal bidrage med et øjebliksbillede om modevirksomheders anb vendelseafcertificeringer,hvorforderikkevilværetaleomengeneralisering.dedybdegående interviewsoptagesmeddiktafon(bilag1)foratkunnedokumenteredisse,hvortildererudforb metreferater(bilag2b7). DeseksrespondentererudvalgtpåbaggrundafdereskendskabtilmodeindustrienogCSR,og udgøretindustriperspektiv til specialet. To af respondenterneerfradanskevirksomheder, 13af214

15 hvorafdenene,madsulrikgreenfort,ermedgrundlæggerafogceoforaquestionof(aqo),en lilledanskmodevirksomhed,hvoralbomulderfremstilletafglobalorganictextilestandardb certificeret(gots)økologiskbomuld(aqo,2014).den anden, Morten Lehmann,erderimod Corporate CR Manager for en stor dansk modevirksomhed, IC Companys 8 (IC), der ejer flere brands.mortenogmadskanbidragemedenindsigtiarbejdetmedcertificeringerogenviden om,hvilkefordeleogulempercertificeringermedfører.hvormadsmedaqohararbejdetmed CSRsomenintegreretdelafvirksomhedenfradensbegyndelse,erICførstindgåetisamarbejB dermedbl.a.businesssocialcomplianceinitiative(bsci)seksåreftervirksomhedensetableb ring(icgroup,2014b;2014c).detkansåledesbetyde,atdeharhvertderessynpåemnet,hvilb ketskabervariationogdermedbidragertildivergerendesvar. Deresterendefirerespondentererallefagpersoner,hvorBirgitteMogensenskillersigudsom CSRBekspert med 25 års erfaring på tværs af brancher, hvor hun bl.a. har rådgivet modevirkb somheder. På den måde bidrager hun medenforståelsefor,hvilkenbetydningcertificeringer kanhaveformodevirksomhederfraentredjepartssynspunkt,fordihunikkearbejderienmob devirksomhed.detbetyder,athunpotentieltkansenoglefordeleogulempervedcertificeringer, somdeandrerespondenterikkeeropmærksommepå. JonasEderBHansen,udviklingsdirektør,ogSuziChristoffersen,projektkoordinator,erbeggefra brancheorganisationendanishfashioninstitute(dafi)ogharsåledesenforståelseforogkonb taktmedbranchen.suziertilknyttetetmaterialebibliotek(bilag8)ogharsåledesenvideninb denforbæredygtigematerialeroghvilkenbetydningcertificeringerharformaterialerimodeb branchen. Jonas EderBHansen arbejder på tværs af både virksomheder, NGO er og regeringen, hvorforhankanbidragemedenbredvidenom,hvorcertificeringerkangøreenforskel. EndeligtdeltagerDrudeBKathrinePlannthinsomrespondent.Hunharover20årserfaringimoB debranchen,hvorhunaltidhararbejdetmedetbæredygtigtperspektiv.hunertilknyttetkøb benhavns Erhvervsakademi (KEA), hvor hun bl.a. arbejder med et socialt inklusionsprojekt, i' tråd'med'verden.drudeskillersigbl.a.udfradeandrerespondentervedatbidragemedenmere idealistisk tilgang til bæredygtighed, som hun mener bør være en selvfølge. Respondenternes forskelligepositionervilformentligbidragetilvarieredesvartildesammespørgsmål. Tilhvertinterviewudvikleseninterviewguideforatstrukturereinterviewforløbetmereeller mindrestramt(bilag9b14).guideninddelesifireemner:introduktion,certificeringerhosmob devirksomheder, certificeringernes troværdighed og kommunikation af certificeringer. Vi forb 8ICCompanyshard skiftetnavntilICGroupvedDKCompanysopkøbafIC(ICGroup,2014a). 14af214

16 klarer respondenterne, at vi skelner mellem fabrikscertificeringer og produktcertificeringer, hvilkehhv.ersynligeogusynligeforforbrugeren.allespørgsmålholdeskorteogenkle.nogle stilles til alle respondenter og andre er målrettet,påbaggrundafresearchforataktualisere spørgsmålene, for at udnytte respondenternes viden qua deres erhvervsmæssige position. Fx harmortenogjonasdeltagetienpaneldebatiaugustundercopenhagenfashionweek(cfw) 2014omhandlendemediernesrolle,hvorfraviharhentetpointerogspørgeruddybendeindtil dem under hvert interview (Bilag 7). Tilsvarende har Birgitte været interviewet til P1 (DR, 2014)ombæredygtighedsometmodernefænomen,hvilketviharmulighedforatspørgeuddyB bendeindtil(kvale&brinkmann,2009).foratsikrebrugbaresvaranvendesforskelligetyper spørgsmål,somfxopfølgendespørgsmåltilenkritiskholdningtiletsvar,sonderendespørgsmål, somspørgeruddybendetiletsvarogendeligtspecificerendespørgsmål,dersøgerpræcisebeb skrivelser(ibid.).interviewguidenhartilformålatopnådenbedstmuligeinterviewkvalitetfor atopnårelevantedataudfrakriterierombl.a.væsentligeogopfølgendespørgsmålmedhenblik påatfortolkeinterviewpersonenssvarundervejs.dissekriteriererafgørendeforkvalitetenaf denefterfølgendeanalyse,derbidragertilatsvaremerepræcistpåproblemformuleringen(kvab le&brinkmann,2009).iforlængelseafovenståendebestræberviossominterviewpersonerpå at værevelinformerede,struktureredeogåbneoverfornyeaspekter,samtidigmedatvihar kontroloverforløbetvedatfølgeeninterviewguide.vierligeledesbevidsteomatgiveresponb denternetidtilatafsluttederessætninger. Hvert dybdeinterview introduceres med en briefing, hvor situationen og formålet med interb viewet defineres. Vi gør opmærksom på,interviewetbliveroptagettildokumentation,at reb spondententilenhvertidkantrækkesigafundersøgelsenogtilsidstspørgervi,omvedkomb mendeharspørgsmål.hvertinterviewfølgesopmedendebriefing,hvorvitakkerforresponb dentenstidogengagement,sikreros,atderfortsatingenspørgsmålerogendeligtomresponb denternevillæserapporten,nårdenerfærdig(kvale&brinkmann,2009).pga.ettidsbegrænb setinterviewmedjonas,harvisendtbriefingentilhampåforhånd. Somfølgeafflereinterviewsindenfordetsammetemaharforståelsen for emnet udviklet sig undervejsogsåledeshardetværetmuligtatspørgeomfleredetaljerogfacetteridesidstedybb deinterviews,hvorfordesidsteinterviewserafbedredatakvalitet(ankersborg,2013).fxhar voresvidenomcertificeringerindenformodebranchenudvikletsigfradetførstetildetsidste interview. 15af214

17 Webkommunikation) TilatbelyseproblemformuleringensandendelharvivalgtvirksomhederneHonestBy,H&Mog Zarasomobjekter.MeddereswebkommunikationomCSRudgørdeempirienforanalysen(BiB lag15b17).honestbyervalgtpga.deresegenpåstandomatværeverdensførstevirksomhed, derharen100%gennemsigtigforretningsmodel(honestby,2014a).h&mogzaraerderimod valgtpåbaggrundafderesglobaleomfang,hvorh&mspænderover2.936butikkeri53landeog Zararåderover2.000butikkeri88lande(H&M,2014e;Inditex,2014a).HerundererderiDanB mark 78 H&MBbutikker og to ZaraBbutikker, samt webshops, der leverer varer til Danmark (H&M,2014g;Zara,2014).DesudenerH&MogInditexgruppen(Inditex),ejerenafZara,verdens tostørstemodeselskaber(lindeberg,2013).detinteressanteer,atbeggetøjkæderførerenfast fashionbstrategi,menath&m,ifølgevoresresearchforudforarbejdetmedprojektet,ermere synligemedbæredygtigetiltagendzara,idetzaranedprioriterermarkedsføring(cnn,2001).da ZarakunibegrænsetomfangpåderesegenwebsidehenvisertilInditexogfordiZarasforbruB gerkontaktfladeliggerhoszara,afgrænserviosfraatinddragewebkommunikationfrainditex. DogtagervihøjdeforInditex ejerpositionomnødvendigt,hvisdennekanbidragetilatbelyse teoretiskepointeromzara. Såledesvildissetremodevirksomhederopfattessomobjekter,derbidragermedvarieretempiri foratbelyse,hvordangennemsigtighedkommertiludtrykiderescsrbkommunikationtilforb brugerne. På den måde udgør de tre valgte modevirksomheder et virksomhedsperspektiv for specialet,hvorformåletikkeergeneralisering,menatbidragemedetøjebliksbilledepåomdeb rescsrbkommunikationbærerprægafgennemsigtighed. Heltkonkretundersøgervivirksomhederneswebkommunikation,dadenneopfattessomeksB terntrettetmodforbrugere,somervoresfokus.såledesafgrænserviosfrapressematerialeog medieomtale,dawebkommunikationen kan opfattes som et direkte møde mellem virksomheb derne og forbrugere. Netop fordi forbrugeres opfattelse af modevirksomhedernes CSRBtiltag liggerikommunikationen,erdetdenne,derergenstandforanalysenogikkeenvurderingaf modevirksomhedernesegentligetiltag(deloitte,2014). Voresvidenudviklesunderlæsningenafwebsiderneføranalyse.FxopfatterviHonestBysnaviB gationsomgennemsigtigogbrugervenlig,hvilketharmedført,atviharforsøgtatidentificere lignendenavigationhosh&mogzaraellermanglenpåsamme. Somudgangspunktafgrænserspecialetsigfrasupplerendemetoder,fxindtrykfraogkommuniB kationih&mogzarasfysiskebutikker.dogerviopmærksommepå,atderiløbetafprocessen 16af214

Når lederen også er coach

Når lederen også er coach Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012 Cand.Merc.HRM Ditte Jensen: Lea Jørgensen: Når lederen også er coach - Et casestudie af 6 lederes praksisbrug af ledelsesbaseret coaching og de tilhørende

Læs mere

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise?

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise? Organizerstrategien løsningen på fagbevægelsens krise? Grith Fouchard Sylvest Andersen, Mia Holm Andreasen, Mikkel Nilas Ølund Dankert, Matilde Boldt Jørgensen og Stefan Larsen, 5.semester 2009 Vejleder:

Læs mere

1.0 Indledning. der havde opført sig som sælgere og fremmet salget af bankernes egne aktier (m.business.dk) vi.

1.0 Indledning. der havde opført sig som sælgere og fremmet salget af bankernes egne aktier (m.business.dk) vi. 1.0 Indledning Da finanskrisen ramte den vestlige verden i 2008, gik det hårdt ud over bankernes omdømme, da den generelle mening var, at bankerne bar en del af ansvaret for krisen (business.dk) i. Inden

Læs mere

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af:

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af: CSR I SAMFUNDET - Carlsberg og Grundfos Projektrapporten er udarbejdet af: Martin Emil Hadberg Ulrik Gade Husted Michael Bo Mortensen Christoffer Quedens Schaarup-Jensen Emilie Levin Træsborg Vejleder:

Læs mere

Dokumenterer vi det, vi siger, vi gør?

Dokumenterer vi det, vi siger, vi gør? Speciale på Kandidatuddannelsen i Socialt arbejde Dokumenterer vi det, vi siger, vi gør? En diskursanalyse af sammenhængen mellem mål og metoder i de individuelle planer fra Dansk Kvalitetsmodel på det

Læs mere

Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk

Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk Af: Marie Silbye Hansen Monica Loan Kim Nguyen Nanna Cecilie Schack Telling Sarah Kristine Skou Andersen Sidsel Margrethe Rasmussen

Læs mere

Voksne med senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen - hvordan møder socialrådgivere dem?

Voksne med senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen - hvordan møder socialrådgivere dem? Voksne med senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen - hvordan møder socialrådgivere dem? En kvalitativ undersøgelse af socialrådgiveres kontakt til voksne med senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen

Læs mere

Social Media Strategi

Social Media Strategi Social Media Strategi En empirisk undersøgelse af sociale medier, der belyser hvorfor og hvordan virksomheder skal arbejde strategisk med sociale medier Af Adil Mirzakhanova Aarhus School of Business and

Læs mere

Kampen om kontakten. - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt. Udarbejdet af Anders Rosenqvist

Kampen om kontakten. - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt. Udarbejdet af Anders Rosenqvist Kampen om kontakten - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt Udarbejdet af Anders Rosenqvist Vejleder: Morten Sloth Virksomhedsstudier Bachelormodulet, 2005-06,

Læs mere

Sociale medier i den moderne virksomhed

Sociale medier i den moderne virksomhed Sociale medier i den moderne virksomhed Ask Hovmand Sørensen studienummer: 40548 Jonas Hastrup Oddermose studienummer: 45625 Mikkel Kruse studienummer: 45748 Vejleder: Göran Folke Serin Virksomhedsledelse

Læs mere

Fra sprøjtelakør forretningsstrategisk kommunikatør. TROELS BJØRN THORN EMIL BRUUN BLAUERT

Fra sprøjtelakør forretningsstrategisk kommunikatør. TROELS BJØRN THORN EMIL BRUUN BLAUERT Fra sprøjtelakør til forretningsstrategisk kommunikatør. TROELS BJØRN THORN EMIL BRUUN BLAUERT Speciale i Kommunikation Roskilde Universitet, april 2009 Af Troels Bjørn Thorn og Emil Bruun Blauert Vejleder

Læs mere

Praksis, tilhørsforhold og sted - et casestudie af Sluseholmen og Nokken

Praksis, tilhørsforhold og sted - et casestudie af Sluseholmen og Nokken Praksis, tilhørsforhold og sted - et casestudie af Sluseholmen og Nokken Emil Alenius Bosrup Thea Krøyer Sune Fredskild Roskilde Universitet 2011 2 Praksis, tilhørsforhold og sted - et casestudie af Sluseholmen

Læs mere

DANMISSION. og den UNGE MÅLGRUPPE. - en undersøgelse af VÆRDIGRUNDLAGETS BETYDNING for DANMISSIONS EKSTERNE KOMMUNIKATION

DANMISSION. og den UNGE MÅLGRUPPE. - en undersøgelse af VÆRDIGRUNDLAGETS BETYDNING for DANMISSIONS EKSTERNE KOMMUNIKATION DANMISSION og den UNGE MÅLGRUPPE - en undersøgelse af VÆRDIGRUNDLAGETS BETYDNING for DANMISSIONS EKSTERNE KOMMUNIKATION Roskilde Universitet juni 2015 Speciale i Kommunikation Af: Merle Bang Mikelsen Karen-Sofie

Læs mere

Specialet udgør anslag 191.586, hvilket svarer til 78,9 normalsider á 2400 anslag pr. side inklusiv mellemrum.

Specialet udgør anslag 191.586, hvilket svarer til 78,9 normalsider á 2400 anslag pr. side inklusiv mellemrum. FORMALIA Specialet udgør anslag 191.586, hvilket svarer til 78,9 normalsider á 2400 anslag pr. side inklusiv mellemrum. Udover rapporten medfølger formidlingsprodukt i form af artikel og baggrundspapir

Læs mere

af Sarah Midtgård Grau

af Sarah Midtgård Grau Kandidatspeciale En kvalitativ undersøgelse om sygeplejerskers brug af kliniske retningslinjer og fremmende faktorer for anvendelsen af forskningsbaseret viden i praksis af Sarah Midtgård Grau Publikation

Læs mere

Lobbyisme i EU. 21 december 2011. Lobbyisme I EU. Skrevet af: Marc Møller Espersen. Rikke Windfeld Kroman. Christina Ihler Madsen. Taus A.T.

Lobbyisme i EU. 21 december 2011. Lobbyisme I EU. Skrevet af: Marc Møller Espersen. Rikke Windfeld Kroman. Christina Ihler Madsen. Taus A.T. Lobbyisme I EU Skrevet af: Marc Møller Espersen Rikke Windfeld Kroman Christina Ihler Madsen Taus A.T. Jørgensen Thor Lidegaard Vejleder: Bent Eisenreich Institution og uddannelsestrin: Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: iagttagelse og selviagttagelse

Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: iagttagelse og selviagttagelse Speciale 2008-2009 Danmarks Biblioteksskole, København Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: Udarbejdet af Thea Graabæk Knudsen & Kasper Nordhoek Johansen Vejleder Hans Elbeshausen Antal normalsider:

Læs mere

Jeg kæmper for borgerne hver dag og for min egen faglighed

Jeg kæmper for borgerne hver dag og for min egen faglighed - SoSu- hjælpernes kamp for anerkendelse Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium, RUC, 4. semester 2013 Vejleder: Rolf Czeskleba- Dupont D r a g s b æ k, J e s p e r S y s k a & J ø r g e n s e n, A m

Læs mere

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Vitus Boe Jarvad 50422 Thomas Andreassen Sort 49881 Karoline Gry Dall 50545 Vejleder Elisabeth Hoff- Clausen Kommunikation, 4. semester

Læs mere

Anne Sofie Emilie Hermansen, Integreret speciale mellem Dansk & Virksomhedsstudier, Roskilde Universitetscenter, marts 2006, Vejledere: Boel

Anne Sofie Emilie Hermansen, Integreret speciale mellem Dansk & Virksomhedsstudier, Roskilde Universitetscenter, marts 2006, Vejledere: Boel Anne Sofie Emilie Hermansen, Integreret speciale mellem Dansk & Virksomhedsstudier, Roskilde Universitetscenter, marts 2006, Vejledere: Boel Jørgensen & Jørn Helder 1 Abstract This thesis is an investigation

Læs mere

Strategiske tiltag i forbindelse Biltemas Corporate Brand og Sociale Medier

Strategiske tiltag i forbindelse Biltemas Corporate Brand og Sociale Medier Strategiske tiltag i forbindelse Biltemas Corporate Brand og Sociale Medier Annesofie Walther Petersen 44834 og Nanna Munch Schwartau 43989 anwape@ruc.dk og nmunchs@ruc.dk Jørgen Lerche Nielsen Kommunikation

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer Standardforside til projekter og specialer Til obligatorisk brug på alle projekter, fagmodulsprojekter og specialer på: Internationale Studier Internationale udviklingsstudier Global Studies Erasmus Mundus,

Læs mere

Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference

Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference * The nurse s role in the interdisciplinary conference Anslag: 65.803 Udarbejdet af: Henriette Clemencia Kuijt Victor Studienr.: syk10301 Modul 14 F2008B

Læs mere

Sambas, hus 22.1 Maj 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Sambas, hus 22.1 Maj 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1.0 PROBLEMFELT... 3 1.1 PROBLEMFORMULERING... 5 1.1.1 Uddybning af problemformulering... 5 1.2 UDDYBNING AF PROBLEMSTILLINGEN... 6 1.3 BEGREBSAFKLARING...

Læs mere

Gældstiftelse i form af SU-lån

Gældstiftelse i form af SU-lån Gældstiftelse i form af SU-lån - blandt studerende i Region Hovedstaden Gruppe 12 Arnstein Niclasen Kathrine Friis-Holm Egfjord Martin Grønbæk Mathias Kappel Vejleder: Peter Skriver Roskilde Universitet

Læs mere

Relationer mellem unge på tværs af etnisk baggrund

Relationer mellem unge på tværs af etnisk baggrund Relationer mellem unge på tværs af etnisk baggrund -et kvalitativt studie Speciale på Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Aalborg Universitet, Februar 2010 Udarbejdet af: Nana Angell Hald og Maren Heuer

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.1 Kvalitativ metode... 9 2.2 Kvantitativ metode... 10 2.3

Læs mere

Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark

Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark Forfatter: Mia Dam Samuelsen Vejleder: Per Svejvig Afleveringsdato: 2. Marts 2015 Cand.Merc.IT - Aarhus Universitet, Business and Social

Læs mere

1.1 Afgrænsning... 5. 3.1 Faircloughs kritiske diskursanalyse... 10 3.2 Kress og van Leeuwen... 11

1.1 Afgrænsning... 5. 3.1 Faircloughs kritiske diskursanalyse... 10 3.2 Kress og van Leeuwen... 11 Indholdsfortegnelse 1.0 INDLEDNING (FÆLLES)... 4 1.1 Afgrænsning... 5 2.0 VIDENSKABSTEORI (ANNE)... 7 2.1 Konstruktivistisk og socialkonstruktivistisk paradigme... 7 2.2 Socialkonstruktivismens konsekvenser...

Læs mere

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen 1 Abstract This report is a thesis that concludes our Master of Science in Information Technology in E- business. Within the area of strategic use of IT many managers fail to realize the importance of

Læs mere