Tid til energidemokrati i Danmark Nye virkemidler og ejerformer i omstillingen til sol, vind og biomasse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tid til energidemokrati i Danmark Nye virkemidler og ejerformer i omstillingen til sol, vind og biomasse"

Transkript

1 Tid til energidemokrati i Danmark Nye virkemidler og ejerformer i omstillingen til sol, vind og biomasse Lokale hvile-i-sig-selv selskaber kan gennemføre vindmølleudbygning på land billigere end private investorer, herunder vindmøllelaug. Hundredvis af fjernvarmeværker, kraftvarmeværker, lokale el-distributionsselskaber og vandværkerne er almennyttigt ejede. Demokratisk ejerskab af energianlæg er velkendt i befolkningen, har i generationer fungeret til alles tilfredshed og sikrer de lavest mulige priser også når det gælder el fra vindmøller Af Preben Maegaard, Jane Kruse, Kirsten Hasberg Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi EUROSOLAR Danmark November 2010

2 Forside: El-systemet skal tilpasses til fluktuerende energiforsyning fra sol- og vindenergi. Grafik: Folkecenter. Indhold Skeen skal tages i den anden hånd! 1. Sol og vind er ubegrænset; biomasse er begrænset. Det er afgørende for den overordnede strategi 2. Centrale versus decentrale energiformer 3. Grøn erhvervsudvikling 4. Brugergrupperne indenfor vedvarende energi 5. Særlig fokus på vindenergi 6. Afskaf kvoteordninger (A) og samfundsøkonomiske beregninger (B); erstattes af feed-in tariffer (C). 7. Feed-in tariffer afløser statslige tilskud til vedvarende energi. 8. Kabelforbindelser til udlandet kan skabe ulige konkurrencevilkår 9. Lave investeringer ved ned-regulering højere priser for overløbsstrøm 10. VE og andre overordnede samfundsinteresser 11. Energiafgrøder og selvforsyning med kvælstof 12. Biomasse til energiformål og skader på mulddannelsen 13. Konkrete tiltag til gavn for udkantsområderne 14. Demokratisk ejede og styrede forsyningsselskaber (uddrag af artikel) Skeen skal tages i den anden hånd! Indenfor de seneste år er der i Danmark fremkommet en lang række energiplaner fra forskellige instanser. I september 2010 kom Klimakommissionens rapport, der ligesom de øvrige påviser, at en omstilling til vedvarende energi er mulig i løbet af de kommende årtier. I maj 2010 udsendte fire politiske partier, De Radikale, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten, i fællesskab en energivision, KLIMADanmark 2050, som man har bedt om kommentarer til. Nærværende skrift, som kan være af almen interesse, er baseret på de kommentarer, som vi i oktober 2010 fremsendte til de nævnte politiske partier. Vi vil i vore henstillinger pege på de virkemidler, der i Danmark og andre lande har vist sig virkningsfulde i omstillingen til vedvarende energi. Efter 30 års udbygning er der i dag gjort så mange erfaringer med de forskellige politiske initiativer, at de mest effektive har udskilt sig. Det er grunden til, at vi foretrækker at pege på virkemidlerne og ikke på bestemte procentuelle mål for udbygningen. 2

3 Nogle lande har haft ambitiøse mål for udbygning med vedvarende energi men utilstrækkelige virkemidler, og derfor ikke fået målene opfyldt. Andre lande derimod har indført effektive virkemidler og er blevet globalt førende indenfor vedvarende energi uden at fokusere på faste mål. Tyskland er et af eksemplerne. Vindenergiudbygningen i Danmark i 1990erne viser, at et mål for de efterfølgende ti år blev nået flere år tidligere end planlagt, fordi effektive virkemidler tilskyndede til en forstærket udbygning. Når man tager de alvorlige klima- og ressourcemæssige forhold i betragtning, foreslår vi, at der i den politiske proces især fokuseres på de bedst mulige virkemidler. Eftersom myndighederne udpeger opstillingssteder til større sol, vind og biomasseanlæg, ligesom afregningspriserne i praksis er politisk bestemte, bør princippet om en markedsstyret udvikling, som man i Klimakommissionens rapport og forskellige energiplaner henviser til, erstattes af allerede kendte, velfungerende former for ejerskab og principper for afregning. De kendes blandt andet i forsyningen med fjernvarme, vand samt el-distribution, hvor hvile-i-sig-selv ejerformer er det almindelige. Eftersom man ikke kan planlægge, hvornår sol og vind er til rådighed, kan markedet ikke styre, hvornår produktionen skal finde sted. Markedsbestemte afregningsformer har i visse tilfælde vist sig decideret uheldige. Der er allerede og vil i fremtiden være endnu flere eksempler på, at vindmøller standses, samtidig med at fossilt baseret el- og varmeproduktion finder sted. Det tilsiger, at der må findes løsninger, således at vedvarende energi har forrang. Målet er 100% VE og en alsidig erhvervsudvikling med fremstillingsindustrier for mange slags vedvarende energiformer. Det vil styrke beskæftigelsen og resultere i nye industrielle sektorer med et stort fremtidigt eksportpotentiale. Eftersom vedvarende energi af natur er decentral, er vores synspunkt, at fremtidens energiformer ikke ensidigt, som Klimakommissionen lægger op til, skal presses ind i de centrale strukturer og ejerformer, der er bestemt af de konventionelle energiformer. De store energiselskaber har omkostningskrævende, organisatoriske overbygninger, der ikke er hensigtsmæssige og vil fordyre omstillingen til vedvarende energi unødigt, når der skal opstilles decentrale sol-, vind- og biomasseanlæg i store antal. Kun perifert berører vi energiforbruget i transportsektoren. Behovet for transport i et moderne industrisamfund kan ikke begrænses til en diskussion om el-biler og forbedret offentlig transport men må også inddrage de seneste generationers planlægningsfilosofi. Den store afstandsmæssige adskillelse mellem boliger, arbejdspladser, institutioner, indkøb mv. genererer i sig selv transportbehovet og dermed et tilsvarende højt energiforbrug. Ligesom 3

4 Danmark har mere kraftvarme end noget andet land i verden. På landsplan sker op til 60% af elproduktionen i kombination med varme. Biomassefyrede kraftvarmeværker og deres vandvarmelagre matcher godt med de fluktuerende energiformer sol og vind. Grafik: Folkecenter energibesparelser fører til et reduceret behov for energiforsyning, vil nye former for integration i byerne resultere i et formindsket behov for mobilitet og dermed et energiforbrug, der er i overensstemmelse med fremtidens energiforsyningsmuligheder. Samfundsøkonomiske analyser er systematisk blevet brugt til at underminere en bred omstilling til vedvarende energi. Det bør politisk bestemmes, at i omstillingen skal alle energiformer benyttes og ikke kun de i øjeblikket samfundsøkonomisk billigste, hvilket har været det overordnede princip i Danmark siden Ligeledes peger vi på, at udbygningen med vedvarende energi bør skabe fornyet udvikling og indkomstgenerering i udkantsområderne. Vi mener, det kan ske med lavere eller de samme omkostninger for elforbrugerne end de i KlimaDanmark 2050 foretrukne løsninger. Vore forslag indebærer kraftige incitamenter til lokale forbrugerejede og/eller kommunale initiativer. I mere end 30 år har udbygningen med vindkraft været betragtet som forretningsmæssig virksomhed og ikke ligesom fjernvarme, kraftvarme og el-distribution været offentlig forsyningsvirksomhed. Med vindenergi som en hjørnesten i fremtidens energiforsyning foreslår vi en normalisering med ejerformer for de store vindmøller, som det kendes indenfor den øvrige decentrale, kollektive energiforsyning. 4

5 Det indebærer afskaffelse af reglerne om privat ejerskab af vindmøller som deciderede investeringsobjekter. Ved de tidligere populære vindmøllelaug er det kun et lille udsnit af befolkningen, som står bagved investeringerne med den væsentlige forskel i forhold til offentlige forbrugerejede eller kommunale selskaber, at indtægterne ikke geninvesteres til fordel for vedvarende energi og fællesskabet men går til privatforbrug. En demokratisering vil gøre omstillingen til vedvarende energi til en af staten defineret opgave til det fælles bedste, som det er almindeligt indenfor forsyning med fjernvarme, vand, el-distribution mv. Herved bliver de lokale politikere til fortalere for gennemførelsen, når lokalsamfundet som helhed kan høste de økonomiske og miljømæssige fordele ved at stille om til vedvarende energi. Det er vores opfattelse, at det vil føre til den fornyede, folkelige accept af vindmøllerne, som er nødvendig. Derved vil man fjerne de psykologiske barrierer, der i en længere årrække har blokeret for at kunne opstille vindmøller på land i større omfang. Vore kommentarer retter sig imod best practise i kombination med en række ressourcebetingede og strukturelle forhold. Vi er midt i et skift fra centrale til decentrale energiformer, hvorfor opgaven bør være at finde de mest rationelle løsninger og lade det være bestemmende for, hvem det er mest hensigtsmæssigt at gøre til aktørerne i omstillingen. Den diskussion har man ikke taget i de forskellige energiplaner omtalt ovenfor. 1. Sol og vind er i forhold til behovet ubegrænset; biomasse er begrænset. Det er afgørende for den overordnede strategi Sol og vind er i princippet ubegrænsede energikilder, hvorimod biomasse er begrænset. Som overordnet strategi skal sol og vind derfor dække energiforsyningen til el, varme og mobilitet 100%, når disse energikilder er til rådighed, hvorimod biomasse skal reserveres og anvendes til back-up. Det indebærer på den anden side, at biomasse ikke anvendes, når sol og vind er tilstrækkeligt til at dække energiforbruget. Den faste og flydende biomasse har samtidig den fordel, at den er let og billig at lagre. Danmark skal principielt gøre sig selvforsynende med biomasse til energiformål og ikke med en omfattende import, som visse energiplaner opererer med, fratage andre lande muligheden for at benytte biomasse, som er specielt vigtig som lager-energi. 2. Centrale versus decentrale energiformer Vedvarende energi adskiller sig fra fossile energiformer ved af natur at være decentrale; derfor vil få store energiproduktionsanlæg med få operatører kunne erstattes af mange mindre. I princippet kan hver bygning, hvert landbrug mv. være energiproducent. De fleste vedvarende energiformer kan 5

6 Energisystemet i Danmark har siden 1985 udviklet sig til det mest decentrale i Europa. Der er flere tusinde vindmøller, men især de mange hundrede lokale kraftvarmeværker giver store strukturelle fordele, når man skal stille om til fremtidens fluktuerende energiformer. Kraftvarmeværkerne er ideelle til hurtig op- og nedregulering og vindenergi kan anvendes tæt på produktionsstedet. Derved bliver behovet for transmissionslinjer og kabler til udlandet mindre. Grafik: Energistyrelsen masse- eller seriefremstilles og dermed billiggøres i forhold til de traditionelle energiteknologier. 3. Grøn erhvervsudvikling Da omstillingen grundlæggende er fra ressourcer (kul, olie, gas) til teknologi, skaber energivisionen grundlag for mange tusinde nye arbejdspladser og nye industrielle sektorer. Investeringer i nye produktionsanlæg har et langtrækkende perspektiv. Fremstillingsvirksomhederne indenfor vedvarende energiudstyr har en investeringshorisont på 10 til 20 års tilbagebetalingstid i nye produktionsanlæg. Det er nødvendigt, at erhvervslivet har tillid til, at der er kontinuitet i lovgivningen for at gøre investeringerne sikre. Det vil føre til produktivitetsstigninger indenfor den enkelte energiteknologi - altså endnu en begrundelse for, at der er behov for med garanterede priser for at gøre investeringerne sikre. Solcelleanlægget bliver ikke mere produktivt, når først det er på taget! Men naboens anlæg bliver mere produktivt på grund af teknologiudviklingen, når hun nogle år senere sætter sit anlæg i drift. Eksempel: Tyskland har siden 1991 under skiftende regeringer haft kontinuitet i udbygningen med vedvarende energi; herved er der skabt arbejdspladser. Alene indenfor solceller findes arbejdspladser. USA og UK derimod har haft kortsigtede programmer (med skattebegunstigelse eller kvoter) og haft en svag industriel udvikling. 6

7 4. Brugergrupperne for den fremtidige forsyning med vedvarende energi kan inddeles i a) Brugere/ejerforholdet er sammenfaldende. Gælder for boliger med solenergianlæg (varme/pv), husstandsvindmøller og kraftvarmeanlæg op til 6 kw, landbrug med biomasse/biogasanlæg samt industrier og institutioner med egenforsyningsanlæg baseret på Vedvarende Energi. Som afregningsprincip indførtes i juni 2010 nettoafregning for anlæg op til 6 kw. Der er ingen specielle ordninger for landbrugets og industriens egenproduktion. b) Kommunale eller lokale forbrugerejede selskaber ejer og driver lokale kollektive forsyningsanlæg for kraftvarme, fjernvarmeanlæg, store solvarmeanlæg og størstedelen af el-distributionen; selskaberne drives efter hvile-i-sig-selv princippet. Vi anbefaler, at landbaserede vindmøller, der ikke er til egenforsyning, for at genvinde den lokale accept ligeledes skal ejes lokalt og udelukkende kan opstilles efter hvile-i-sig-selv princippet. (Private selskaber, herunder laugsejede vindmøller har hidtil været dominerende). c) Landsdækkende energiselskaber ejer og driver centrale energianlæg såsom offshore-anlæg, naturgasnet, raffinaderier, kraftvarmeværkerne til el- og varmeforsyning i de store byer. 5. Særligt fokus på vindenergi Landbaserede vindmøller tildeles i nærværende oplæg en markant større rolle end i Klimakommissionen og andre energiplaner, som primært fokuserer på offshore vindenergi. Opstilling af drift af store vindmøller skal gøres til en almindelig kommunal forsyningsopgave. Kommunerne eller forbrugerejede selskaber er allerede ansvarlige for vandforsyning, fjernvarme, spildevand, det meste af el-distributionen mv. Kommunerne eller forbrugerejede selskaber kan varetage udbygningen den kollektive forsyning med vedvarende energi, herunder vindmøllerne og skal have et incitament, som især vil komme udkantsområderne til gode. Et offentligt ejet vindmølleselskab vil i forhold til privatejede vindmøller kunne opnå langtidslån og lave renter. Det skal også kun betale ulempekompensation, når man udlægger arealer til vindmøller, hvilket koster en brøkdel af de kapitaliserede grundudgifter, som private, herunder vindmøllelaug, skal betale for vindmøllegrunde. Under disse betingelser vil vindmøller som forsyningsvirksomhed have en fortjeneste på ca øre pr. kwh i forhold til de nugældende afregningspriser for privatejede vindmøller. For en 2 MW vindmølle vil det svare til ca. 1 mio kroner om året, som skal øremærkes til initiativer af almen energimæssig interesse, herunder energibesparelser i offentlige bygninger, tilskud til biogas, elbiler og forskning i klimatilpassede energiløsninger. Dermed bliver samfundets reelle udgift pr. 7

8 kwh vindmøllestrøm ca. 35 øre. Det er en ca. tredjedel af prisen fra nye offshore vindmøller. Som et yderligere incitament for at gøre kommunerne og de forbrugerejede selskaber (og dermed befolkningen generelt) positive overfor udbygning af den kollektive energiforsyning med vedvarende energi, vil det ikke indebære ekstraudgifter for el-forbrugerne at lade den landbaserede kollektive forsyning med vindmøller få samme afregningspris, som der politisk bliver aftalt ved havvindmøllerne. Dermed kan fortjenesten hos de lokale kollektive forsyningsselskaber blive helt op til 70 øre/kwh. Det vil være et kraftigt incitament til at investere i vedvarende energi i lokalsamfundene, skabe øget konkurrence og især være til økonomisk gavn for udkantsområderne. De skal være forpligtede til at investere provenuet i lokale klimavenlige løsninger af offentlig interesse. Det vil forbedre levevilkårene i de økonomisk tilbagestående dele af landet og skabe øget lighed. Ordningen vil i givet fald reducere de landsdækkende energiselskabers markedsandele, når det gælder vindenergi. 6. Afskaf kvoteordninger (A) og samfundsøkonomiske beregninger (B); erstattes af feed-in tariffer (C) A) I Klima Danmark 2050 vil man fremdeles bygge på det europæiske kvotesystem (side 9) med garanterede kvote mindstepriser. En række lande har at de har forladt kvoter for vedvarende energi og grønne certifikater som politik til fordel for feed-in tariffer, FIT. Det giver hurtigere og billigere omstilling til vedvarende energi. Vi henstiller til, at Danmark forlader CO 2 kvotesystemet og implementerer feed-in princippet. B) I en omstilling til 100 % VE er det nødvendigt at anvende alle teknologier og anlægstyper for sol, vind, biomasse, geotermi og bølgeenergi, og ikke blot de her og nu billigste. Derfor bør princippet om de samfundsøkonomisk billigste løsninger afskaffes og ændres til et afregningssystem med garanterede og differentierede priser, der svarer til de reelle omkostninger for implementeringen af de forskellige former for vedvarende energi. Samfundsøkonomiske beregninger blev indført i De har blokeret for introduktion af en række nye lovende VE-teknologier. I praksis undlader regeringen at basere vigtige VE projekter på samfundsøkonomiske beregninger. I stedet for overbetaling af for eksempel 400 MW Anholt vindmølleprojektet kunne den samme produktion af vindenergi leveres til under den halve pris fra demokratisk ejede og styrede, landbaserede vindmøller med lokale hvile-i-sig-selv selskaber som ejere. 8

9 C) I stedet bør anvendes feed-in tariffer, FIT, som sikrer maksimal dynamik og erhvervsudvikling. FIT benyttes med succes i mere end 50 lande (se FIT bygger på differentierede og garanterede afregningspriser (20 år), der er fastsat af lovgiverne efter konsultation med de relevante interessegrupper for at opnå optimal udbygning med hver enkelt vedvarende energi form, og uden at der sker unødig overbetaling. Priserne revideres hvert år. Det systemansvarlige elselskab betaler til vedvarende energi leverandørerne den af staten fastsatte pris, hvorved alle elforbrugere kommer til at betale for den CO 2 neutrale energiproduktion. Eksempler: Man gik i april 2010 i UK over til FIT; i provinsen Ontario i Canada i maj I Tyskland har man haft FIT siden 1991 og i Spanien siden Feed-in tariffer afløser statslige tilskud til vedvarende energi Med FIT vil der ikke optræde tilskud til vedvarende energi på finansloven. Derved fjerner man det dilemma, at den ønskede omstilling med vækst indenfor vedvarende energi konstant vil føre til øgede udgifter på de statslige budgetter, hvorved vedvarende energi bliver en permanent del af den politiske kampplads. I stedet for statslige tilskud pålægges den elsystemansvarlige med FIT at betale en af staten ved lov vedtaget afregningspris for hver enkelt energiform, der indgår i det samlede pris-mix for elektricitet. Herved kommer alle energiforbrugerne til at betale i henhold til forbrug. Til særligt energiprisfølsomme industrier kan indføres en refusionsordning. For at tilskynde til omstillingen af vedvarende energi benyttes ved FIT en pris-degression med årlige aftrapninger afhængig af produktivitetsforbedringer indenfor den enkelte energiteknologi, hvilket fremskynder investeringerne. En EU dom fra marts 2001 fastslog, at FIT ikke er at betragte som tilskud, men at vedvarende energi og miljø skulle have forrang frem for det indre marked som led i en omstilling til et fossilfrit samfund. 8. Lokal op- og nedregulering i stedet for kabelforbindelser til udlandet Med op til 50 % vind-el i el-systemet, kræves der omfattende, hurtige og hyppige op- og nedreguleringsmuligheder. I stedet for udbygning af kabelforbindelser til udlandet kan den nødvendige op- og nedregulering af fluktuerende el-produktion med fordel ske med udbygning af de ca. 600 decentrale kraftvarmeværker. Det indgår allerede i Energinet.dk s cellestruktur, der er under etablering. Cellestrukturen indføres for at reducere behovet for el-transmission og forbedre forsyningssikkerheden. Indenfor 9

10 afgrænsede celle-strukturer anvendes mest muligt af den fluktuerende vindmøllestrøm til varmeproduktion i de lokale kraftvarmeværker. Vind erstatter dermed naturgas og biomasse, som er en begrænset ressource, til forsyning af el og varme. I en række byer (Odense, Assens, Grindsted, Skagen) findes allerede KV-værker til op- og nedregulering. Ved udgangen af 2010 forventes der at være 20 kraftvarmeværker med en samlet nedreguleringseffekt på 200 MW. Potentialet kan anslås til at være MW, hvilket muliggør den planlagte flerdobling af udbygning med vindmøller uden at gøre sig afhængig af eksport af overløbsstrøm til udlandet. 9. Kabelforbindelser til udlandet kan skabe ulige konkurrencevilkår Eftersom udvekslingen med vindelektricitet med Sverige og Norge er baseret på et markedsbaseret system og ikke på udvekslingsaftaler, kan det på længere sigt med store mængder vindelektricitet vise sig at være økonomisk ufordelagtigt for Danmark at sælge overløbsstrømmen til udlandet i forhold til alternativ anvendelse af den i danske kraftvarmeværker. Ned-regulerings el må ofte afsættes til lave her-og-nu priser, hvorimod import af el til opregulering kan være flere gange højere. Især Norge vil komme i en privilegeret situation, hvor landene kan blive spillet ud imod hinanden. Det kan føre til høje priser for norsk op-regulerings el til lande med store andele vindenergi, herunder Tyskland og Danmark. 10. Lave investeringer ved ned-regulering højere priser for overløbsstrøm Danmarks mere end 600 kraftvarmeværker, hvoraf mange har store varmtvandslagre, er særligt egnede til op- og ned-regulering. Disse anlæg findes med en overvægt i Nord- og Vestjylland, hvor koncentrationen af vindmøller er størst. De er overvejende udstyret med gasmotorer. Nedreguleringen sker ved at el-kedlerne i perioder med kraftig vind overtager varmeforsyningen og gasmotorerne kan standses. Når el-kedlerne leverer varmeforsyningen, undgår man, at både vindmøllerne og kraftvarmemotorerne på samme tid sender el ind i el-systemet. I stedet for at eksportere vindmøllestrømmen eller at stoppe vindmøllerne på tidspunkter med megen vind, kommer vindmøllerne herved til at dække forsyningen med el og delvist med varme. Op-reguleringen sker ved at starte gasmotorerne. Det kan ske på få minutter. Varmepumper og batterilagre i biler får først egentlig aktualitet på længere sigt, når der i flere tusinde timer årligt er behov for ned-regulering. Også i en sådan fremtidig situation vil der være effektspidser, som mest økonomisk kan anvendes i el-kedler. Derfor vil det ikke være en fejlinvestering at accelerere udbygningen med el-kedler som supplement til varmepumper. 10

11 På flere hundrede lokale kraftvarmeværker findes allerede varmelagre. Suppleret med el-kedler har man en ideel infrastruktur til hurtig op- og nedregulering. Det er billigt at installere elkedler: kr. pr. kw. Med i gennemsnit 10 MW pr. kraftvarmeværk har man rigelig kapacitet i mange år frem til nedregulering af fluktuerende el-produktion. Der er intet konverteringstab. Såkaldt overskuds-el vil få en værdi svarende til det brændsel, som erstattes. Ved naturgas er det øre/kwh. Senere kan el-kedlerne suppleres med varmepumper. Grafik: Folkecenter Op- og nedregulering, er billigt at etablere på eksisterende kraftvarmeværker, kr /KW og sikrer at vindelektricitet til varme vil have en værdi, der svarer til prisen på det brændsel til varme, som erstattes. Naturgasbaseret varme koster øre/kwh, hvilket er en meget højere pris end den på el-markedet til eksport generelt opnåelige, som også kan være negativ. Økonomisk set vil brug af ned-regulerings el til varmeformål være til stor fordel for det statsejede, systemansvarlige elselskab. 11. Vedvarende Energi og andre overordnede samfundsinteresser Omstillingen til Vedvarende Energi bør være fremmende for andre overordnede samfunds-interesser. Der er i Klima DK 2050 peget på jobskabelse, erhvervsudvikling og eksport. Derudover vil vi pege på vigtigheden af forbedret indkomstskabelse i udkantsområderne ved i lovgivningen at fastsætte krav til ejerskab af vedvarende energianlæg til kollektiv energiforsyning. De fleste ressourcer af sol, vind og biomasse finder man i de tyndtbefolkede områder af landet. Lokalt ejerskab især af vindmøller og dermed til indtægtsgenerering i udkantsområderne kan på enkel måde sikres ved i byggetilladelser til VE-anlæg i ny lovgivning at kræve at de af myndighederne udlagte arealer og opstillingssteder af vedvarende 11

12 energianlæg til kollektiv forsyning kan alene ejes af lokale forbrugerejede eller kommunale selskaber. Kraftvarmeværkerne i Faaborg (tv) og Nr. Vorupør (th), der drives med naturgas, er eksempler på, hvor velforberedt det danske energisystem er på at kunne omstilles. Med beskedne investeringer kan op- og nedreguleres, hvilket vil bane vej for store mængder fluktuerende solog vindenergi til el og varme. Med decentrale strukturer og mange flere vindmøller på land reduceres behovet for el-transmission og salg af el til udlandet kraftigt. Foto: Folkecenter. Solvarmecentraler: Solvarmeanlæg på flere hundrede kraftvarmeanlæg og fjernvarmeanlæg vil om sommeren dels erstatte naturgasbaseret fjernvarmeforsyning og frigøre biomasse (flis og halm), som vil være til rådighed især i større byer i øget omfang. Det er her taget som en forudsætning, at man i Danmark skal være selvforsynende med biomasse, som globalt er en begrænset ressource, for ikke at afskære andre lande muligheden for at bruge biomasse som lagerenergi i samkøring med de fluktuerende energiformer sol og vind. Biomasse: I udkantsområdernes varmecentraler skal fast biomasse (halm og flis) som overordnet strategi reserveres som back-up brændsel, når sol- og vindenergi er utilstrækkeligt; må således ikke afbrændes, når sol- og vindenergi kan dække behovet for el og varme. For at styrke indkomstdannelse i landbruget skal mindst halvdelen af gyllen anvendes på gårdbiogasanlæg. Ved at etablere biogasanlæg på 5000 af de større landbrug kan skabes en el-produktion på 6 TWh svarende til ca. 17 % af el-forbruget i Danmark. Den samtidigt afledte varmeproduktion kan udnyttes til nye produktioner, opvarmning mv. Kun 5 % af gyllen udnyttes efter mere end 20 års udbygning med biogas til energiformål. 12

13 Biomasse er en begrænset ressource, hvorimod der er rigeligt med sol og vind. Sol og vind skal integreres i det samlede energisystem. Når sol og vind er til rådighed, skal de fluktuerende energiformer dække hele forsyningen med el- og varme. Biomasse er enkelt og billigt at lagre; reserveres til timer og dage, hvor der er utilstrækkelig sol og vind. I piktogrammerne, bliver fossil energi (tv) erstattet af biomasse (th). Grafik: Folkecenter 12. Energiafgrøder og selvforsyning med kvælstof Indenfor det økologiske jordbrug ønsker man øget brug af biogas for at sikre økologisk baseret tilførsel af kvælstof. I dag er det økologiske landbrug afhængig af kvælstof fra det konventionelle landbrug. Ved at udlægge % af det dyrkede areal med kvælstofopsamlende afgrøder (hvidkløver, lucerne mv.), der anvendes til energiformål (biogas), viser beregninger fra Økologisk Landsforening, at der på de 75 % af det dyrkede areal opnås samme fødevareproduktion som førend man fik energiafgrøder. Dermed har man ophævet konflikten mellem energiproduktion fra biomasse på bekostning af fremstilling af fødevarer. 13. Biomasse til energiformål og skader på mulddannelsen Den kraftigt forøgede anvendelse af biomasse til energiformål skal ske uden langsigtede skader på mulddannelsen i dyrkningsjorden. Således bør det ved den planlagte udbygning med biogas forbydes, at den faste fraktion af gyllen filtreres fra til afbrænding i kraftværkerne (som der er givet tilladelse til ved Måbjergværket). Den faste fraktion skal tilbageføres til dyrkningsjorden for at fremme mulddannelse. Det gælder ikke mindst i områder med let sandjord, som vil være særlig udsatte for udpining, når gyllens faste fraktion afbrændes. 13

14 14. Konkrete tiltag til gavn for udkantsområderne Opstil på land flere tusinde MW store vindmøller, der er lokalt ejede; de kan være kommunalt ejede eller forbrugerejede, som alle vand- og fjernvarmeværkerne mv. er det. Det kræver politisk regulering at sikre, at udkantsområderne høster frugterne af deres egne naturressourcer. a) Indfør en udligningsordning for kraftvarmeværkerne, så varme koster det samme for alle, der er tilsluttet kollektiv varmeforsyning. Udligningsordninger er velkendte inden for områder som el, gas, telefon mv., hvor det koster det samme uanset hvor man bor. Man straffer i dag beboerne i talrige mindre bysamfund. De betaler mange steder flere gange mere for varmen end i en større by. Er et udpræget udkantsproblem, som får folk til at forlade de mindre bysamfund. Politisk er løsningerne forholdsvist enkle. b) I næsten hele Europa (undtagen Danmark og Sverige) bruger man feed-in tariffer, FIT, for at fremskynde udbygningen med vedvarende energi. FIT skaber med garanterede og differentierede priser grundlaget for en alsidig erhvervsudvikling med øget beskæftigelse. FIT vil i modsætning til det nu i Danmark gældende pristillæg oveni markedsprisen ikke belaste statskassen. FIT kræver ny lovgivning, og at man skrotter dele af den nuværende energipolitik med særligt fokus på offshore vindenergi og i stedet fremmer decentrale løsninger. Vil især være til gavn for udkantsområderne, som sidder på naturressourcerne sol, vind og biomasse. FIT sikrer, at det bliver nemt at skaffe finansiering, viser erfaringen fra mange lande c) Med FIT vil udkantsområderne kunne blive til de primære energiproducenter. Der er grundlag for på mindst landbrug at opstille biogasanlæg på 200 KW el ; med timers årlig driftstid vil el-produktionen blive i størrelsesordenen 6 TWh. Det årlige danske el-forbrug er på ca. 37 TWh. Landbruget bliver mere konkurrencedygtigt med nye indtægter som leverandører af grøn energi med solceller på laderne, vindmøller og gårdbiogas. I Tyskland kan landmændene hente halvdelen af deres indkomst fra energisalg. De nuværende 74 øre pr. kwh sætter ikke gang i gårdbiogassen. Skal sammenlignes med, at man politisk har sikret DONG 105 øre/kwh til Anholt havvindmøllerne i timer. Forsyningen herfra er mere uforudsigelig end fra gårdbiogassen og derfor mindre værd. d) Integrering af kraftvarme, vind og sol er den billigste og bedste løsning for at skabe balance i et energisystem, hvor vindmøller dominerer. Vindmøller og kraftvarmeværker skal i fremtiden spille sammen med ned- og opregulering, så man i dage og timer med megen sol og blæst slukker for gasmotorerne og lader solenergi og 14

Kommentarer til KLIMADanmark 2050

Kommentarer til KLIMADanmark 2050 Kommentarer til KLIMADanmark 2050 en energivision Af Preben Maegaard og Jane Kruse, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Vi vil i vore henstillinger pege på generelle principper, der i Danmark og

Læs mere

Tid til energidemokrati i Danmark Nye virkemidler og ejerformer i omstillingen til sol, vind og biomasse

Tid til energidemokrati i Danmark Nye virkemidler og ejerformer i omstillingen til sol, vind og biomasse Tid til energidemokrati i Danmark Nye virkemidler og ejerformer i omstillingen til sol, vind og biomasse Lokale hvile-i-sig-selv selskaber kan gøre vindmølleudbygning på land billigere end private investorer,

Læs mere

HVEM SKAL EJE VINDMØLLERNE?

HVEM SKAL EJE VINDMØLLERNE? HVEM SKAL EJE VINDMØLLERNE? Preben Maegaard Vildsund Strand, 6. maj 2009 Udbygningen skete meget hurtigt, med lokal accept og blev finansieret lokalt, fordi der kunne opnås offentlig garantistillelse.

Læs mere

FOLKECENTER for Renewable Energy. Tid til energidemokrati! Preben Maegaard. Fossil frie Thy. Folkecenter for Renewable Energy

FOLKECENTER for Renewable Energy. Tid til energidemokrati! Preben Maegaard. Fossil frie Thy. Folkecenter for Renewable Energy Tid til energidemokrati! Preben Maegaard Fossil frie Thy Folkecenter, 21. juni 2012 Fra udkant til vindkant med projekt alternathy Skabe nye indtægter og fremgang Skabe accept hos befolkningen, når det

Læs mere

Vedvarende energi skal være lokalt forbrugereje.

Vedvarende energi skal være lokalt forbrugereje. Ny energiminister nye energipolitiske koste Vi har hårdt brug for en folkelig debat og bred indsigt i de enorme muligheder og fordele, som en helhjertet satsning på vedvarende energi indebærer. Det vil

Læs mere

Vindkraft i Thy Af Preben Maegaard, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi.

Vindkraft i Thy Af Preben Maegaard, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi. Vindkraft i Thy Af Preben Maegaard, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi. Foranlediget af protesterne imod de første tre planlagte vindmølleparker i Thy, er der omsider og heldigvis kommet gang i

Læs mere

Der er masser af plads på land! Men hvordan skaber man accepten? Ifølge Energinet.dk er der 1000 steder i Danmark med plads til 3 5 store vindmøller.

Der er masser af plads på land! Men hvordan skaber man accepten? Ifølge Energinet.dk er der 1000 steder i Danmark med plads til 3 5 store vindmøller. Der er masser af plads på land! Men hvordan skaber man accepten? Ifølge Energinet.dk er der 1000 steder i Danmark med plads til 3 5 store vindmøller. Højspændingsmaster er til gavn for almenvellet. Hvorfor

Læs mere

Vind-brint-gas i fremtidens energiforsyning

Vind-brint-gas i fremtidens energiforsyning Vind-brint-gas i fremtidens energiforsyning Det nye grundlag for industriel udvikling i Flensborg. Overskudsvarme fra vedvarende energi til lokalsamfundene nord og syd for grænsen. Af Preben Maegaard,

Læs mere

Visioner og forslag. for Danmark og EU. Name - Date

Visioner og forslag. for Danmark og EU. Name - Date Visioner og forslag for Danmark og EU Name - Date Alliance for Community Power Vestjyllands Energi-og Miljøforening Ærø Energi-og Miljøkontor Høje Taastrup Miljø-og Energicenter Himmerlands Energi-og Miljøforening

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT:

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: ET ENERGISK NORDJYLLAND LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: Få et smugkig på fremtidens energisystem og dets muligheder for bosætning og erhverv Se hvordan energiplanlægning kan gøre Nordjylland

Læs mere

Hvem skal eje vindmøllerne? Hvordan skal ejerforholdene være under de nuværende tekniske, sociale og økonomiske betingelser?

Hvem skal eje vindmøllerne? Hvordan skal ejerforholdene være under de nuværende tekniske, sociale og økonomiske betingelser? Hvem skal eje vindmøllerne? Hvordan skal ejerforholdene være under de nuværende tekniske, sociale og økonomiske betingelser? Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi 6. maj 2009 Frede Hvelplund Aalborg

Læs mere

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 15. september 2015 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Kasper Nagel og Jesper Koch Beskrivelse:

Læs mere

Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030

Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030 Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030 Af Gunnar Boye Olesen, Vedvarende Energi og International Network for Sustainable Energy - Europe

Læs mere

INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE

INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE INTELLIGENT ENERGI INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 18. november 2015 100 % VEDVARENDE ENERGI ER IKKE UTOPI I DANMARK Sammenhængende effektive

Læs mere

Vindkraft skal være offentlig forsyningsvirksomhed og ikke et investeringsobjekt.

Vindkraft skal være offentlig forsyningsvirksomhed og ikke et investeringsobjekt. Vindkraft skal være offentlig forsyningsvirksomhed og ikke et investeringsobjekt. Af Preben Maegaard, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, Senior vicepræsident EUROSOLAR, Den Europæiske Forening

Læs mere

FRA KLIMAAFTALE TIL GRØN VÆKST

FRA KLIMAAFTALE TIL GRØN VÆKST FRA KLIMAAFTALE TIL GRØN VÆKST BRIAN VAD MATHIESEN bvm@plan.aau.dk Gate 21 s Borgmesterforum 2016 DOLL Visitors Center, København, April 2016 SUSTAINABLE ENERGY PLANNING RESEARCH GROUP AALBORG UNIVERSITY

Læs mere

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Af Preben Maegaard og Jane Kruse Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Nu er der jo kommet gang i tingene på energicentret igen? Den bemærkning hører vi

Læs mere

Visionsplan for Ærøs energiforsyning

Visionsplan for Ærøs energiforsyning Udkast til Visionsplan for Ærøs energiforsyning Ærø Kommune og Udvalget for Bæredygtig Energi (UBE) ønsker at understøtte en udvikling frem mod 100 % selvforsyning med vedvarende energi på Ærø. Ønsket

Læs mere

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv Strategisk energiplanlægning i de midtjyske kommuner MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv 28. oktober 2014 Jørgen Krarup Energianalyse jkp@energinet.dk Tlf.: 51380130 1 AGENDA 1. Formålet med

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET Selvforsyning, miljø, jobs og økonomi gennem en aktiv energipolitik. Socialdemokratiet kræver nye initiativer efter 5 spildte år. Danmark skal være selvforsynende med energi,

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

Biogas i fremtidens varmeforsyning. Direktør Kim Mortensen

Biogas i fremtidens varmeforsyning. Direktør Kim Mortensen Biogas i fremtidens varmeforsyning Direktør Kim Mortensen Hvor meget fjernvarme? Nu 1,6 mio. husstande koblet på fjernvarme svarende til 63 % På sigt ca. 75 % - dvs. ca. 2 mio. husstande i byområder Udenfor

Læs mere

Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold

Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold Solenergi er jordens eneste vedvarende energikilde og er en fællesbetegnelse for energien solen skaber, dvs. energi produceret af vindmøller, solceller, solfangere,

Læs mere

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 Fjernvarmen i Danmark Fjernvarmen leveres i dag af mere end 4 fjernvarmeselskaber. Fjernvarmen dækker 5 % af det samlede behov for opvarmning. 1,7

Læs mere

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme.

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Nordisk folkecenter 18 April 2013 Frede Hvelplund Aalborg Universitet Department of Development and Planning

Læs mere

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER Kate Wieck-Hansen OVERSIGT Politiske udfordringer Afgifter og tilskud Anlægstyper med biomasse Tekniske udfordringer Miljøkrav VE teknologier Samaarbejde

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Seminar: Lokalt drevet energiomstilling i Danmark og EU 9. september 2016, kl. 10 til 16 Christiansborg, København, Danmark

Seminar: Lokalt drevet energiomstilling i Danmark og EU 9. september 2016, kl. 10 til 16 Christiansborg, København, Danmark Seminar: Lokalt drevet energiomstilling i Danmark og EU 9. september 2016, kl. 10 til 16 Christiansborg, København, Danmark Title in English: Local Driven Energy Transition in Denmark & EU Oplægsholdere

Læs mere

Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune

Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune Dato 07.10.2013 Dok.nr. 142691/13 Sagsnr. 12/6001 Ref. Poul Sig Vadsholt Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune I den Strategiske Energiplan beskrives, at Byrådet ønsker en ren

Læs mere

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Anders Michael Odgaard Nordjylland Tel. +45 9682 0407 Mobil +45 2094 3525 amo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan

Læs mere

Forsyningssikkerheden og de decentrale værker

Forsyningssikkerheden og de decentrale værker Forsyningssikkerheden og de decentrale værker - og store varmepumpers rolle 17/4-2013. Charlotte Søndergren, Dansk Energi Dansk Energi er en kommerciel og professionel organisation for danske energiselskaber.

Læs mere

Husholdningernes energiforbrug og - produktion

Husholdningernes energiforbrug og - produktion Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Udfordringen Husholdningernes energiforbrug og - produktion Dette notat giver en kort indføring til området Husholdningernes energiforbrug og - produktion :

Læs mere

Indlæg, Preben Maegaard. Den fulde version af talen fra M/S Anton, Nynavn, 8. december 2007

Indlæg, Preben Maegaard. Den fulde version af talen fra M/S Anton, Nynavn, 8. december 2007 Indlæg, Preben Maegaard. Den fulde version af talen fra M/S Anton, Nynavn, 8. december 2007 Omstillingen til vedvarende energi er vor generations største, kollektive, globale udfordring. Og der er ingen

Læs mere

Power-to-gas i dansk energiforsyning

Power-to-gas i dansk energiforsyning Power-to-gas i dansk energiforsyning Årets gaskonference 2014, 14. november 2014 Søren Dupont Kristensen Direktør, Systemudvikling og Elmarked sdk@energinet.dk 1 Agenda 1. Energinet.dks strategi og den

Læs mere

Nuværende energiforsyning og fremtidige energiressourcer

Nuværende energiforsyning og fremtidige energiressourcer Nuværende energiforsyning og fremtidige energiressourcer 1 Disposition 1. Status for energiforsyningen 2. Potentielle regionale VE ressourcer 3. Forventet udvikling i brug af energitjenester 4. Potentiale

Læs mere

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Besøg af Netværket - Energy Academy 15. september 2014 Ole K. Jensen Disposition: 1. Politiske mål og rammer 2. Fremtidens energisystem Energinet.dk s analyser frem mod 2050 Energistyrelsens

Læs mere

Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm

Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm Dorthe Vinther, Udviklingsdirektør, Energinet.dk Temadag: Ejerskab af vindmøller i udlandet 15. november

Læs mere

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan for Randers Kommune Lars Bo Jensen Klimakoordinator Randers Kommune Udgangspunkt Randers Kommune Oversvømmelse 1921 Oversvømmelse 2006 Randers Klimaby! Micon-møller

Læs mere

Vores samfundsmæssige nytte. Om Energinet.dk på el- og gasregningen

Vores samfundsmæssige nytte. Om Energinet.dk på el- og gasregningen Vores samfundsmæssige nytte Om Energinet.dk på el- og gasregningen Energinet.dk varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og naturgas. Vi ejer energiens motorveje og har ansvaret

Læs mere

UDVIKLING ELLER AFVIKLING AF FORSYNINGSSEKTOREN

UDVIKLING ELLER AFVIKLING AF FORSYNINGSSEKTOREN FDKV UDVIKLING ELLER AFVIKLING AF FORSYNINGSSEKTOREN Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 19. marts 2016 INDHOLD Den energipolitiske dagsorden De vigtigste sager lige nu Regulering

Læs mere

Baggrundsnotat: "Grøn gas er fremtidens gas"

Baggrundsnotat: Grøn gas er fremtidens gas Baggrundsnotat: "Grøn gas er fremtidens gas" Gasinfrastrukturen er værdifuld for den grønne omstilling Det danske gassystems rolle forventes, som med de øvrige dele af energisystemet (elsystemet, fjernvarmesystemet

Læs mere

ManagEnergy 18-03-2014

ManagEnergy 18-03-2014 ManagEnergy 18-03-2014 1 Nationale målsætninger 2020: Halvdelen af vores elforbrug dækkes af vind 2030: Kul udfases fra de centrale kraftværker 2035: El- og varmeforsyningen dækkes af vedvarende energi

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler mb/d UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE- OG GASRESSOURCER 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non-conventional oil Crude

Læs mere

Baggrund og introduktion til fagområder

Baggrund og introduktion til fagområder Baggrund og introduktion til fagområder Temaer: Vind, brændselsceller og elektrolyse Ingeniørhuset Århus den 12. januar 28 Brian Vad Mathiesen, Næstformand i Energiteknisk Gruppe Project partners IDAs

Læs mere

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 81 Offentligt Folketingets Energiudvalg og Politisk-Økonomisk Udvalg Økonomigruppen og 2. Udvalgssekretariat 1-12-200 Statusnotat om vedvarende energi i

Læs mere

Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det?

Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det? Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det? (Energivision 2030 - økonomi) Klimakommissionens rapport -det betyder den for dig og mig! Seminar

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser fra vision til praksis

Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser fra vision til praksis Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser fra vision til praksis Transform2012, Dag 2 DGI Byen 22. November 2012 Lektor, PhD, Brian Vad Mathiesen Institut for Planlægning, Aalborg Universitet

Læs mere

Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om biogas

Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om biogas N O T AT 21. december 2011 J.nr. 3401/1001-3680 Ref. Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om biogas Spørgsmål 1: Hvor stor en årlig energimængde i TJ kan med Vores energi opnås yderligere via biogas i år

Læs mere

Thomas Kastrup-Larsen Rådmand Sundhed og Bæredygtig Udvikling

Thomas Kastrup-Larsen Rådmand Sundhed og Bæredygtig Udvikling Thomas Kastrup-Larsen Rådmand 1 2 3 4 5 6 Målsætning: Aalborg Kommune fri af fossile brændsler senest i 2050. Bernd Müller, AAU-2011 7 Energibesparelser Mål: 40 50 % reduktion af energiforbruget frem mod

Læs mere

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere

National strategi for biogas

National strategi for biogas National strategi for biogas Gastekniske Dage Munkebjerg Hotel, Vejle, 11. maj 2010 Thomas Bastholm Bille, kontorchef Energistyrelsen Grøn energi Statsministeren, åbningstalen 7. oktober 2008: Vi vil gøre

Læs mere

Jordbrugets potentiale som energileverandør

Jordbrugets potentiale som energileverandør Grøn gas til transport Jordbrugets potentiale som energileverandør Bruno Sander Nielsen Sekretariatsleder Samfundsmæssige udfordringer Mindske afhængighed af fossil energi Øge fødevareproduktion - bæredygtigt

Læs mere

Samspil mellem el og varme

Samspil mellem el og varme Samspil mellem el og varme Paul-Frederik Bach Dansk Fjernvarmes landsmøde 26. Oktober 2012 26-10-2012 Dansk Fjernvarmes landsmøde 1 Kraftvarme og vindkraft som konkurrenter I 1980 erne stod kraftvarmen

Læs mere

unity power www.noah.dk www.communitypower.eu Name - Date

unity power www.noah.dk www.communitypower.eu Name - Date unity power www.noah.dk www.communitypower.eu Name - Date Henning Bo Madsen! Arbejdet med energi / energipolitik siden 1979 som græsrod og i forskellige projekter.! P,t, ansat i NOAH Friends of the Earth

Læs mere

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge Nyt stort fjernvarmesystem i Køge TRANSFORM konference den 21. november 2012 Lars Gullev Direktør, VEKS Fjernvarme i Hovedstaden VEKS Interessentskab Interessentskab mellem mellem 12 12 kommuner kommuner

Læs mere

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes

Læs mere

Lokalt ejet vedvarende energi JA TAK!

Lokalt ejet vedvarende energi JA TAK! Lokalt ejet vedvarende energi JA TAK! Hvad er FællesEnergi/CommunityPower? Vi forstår FællesEnergi/CommunityPower som et lokalt ejet projekt eller anlæg, der bidrager til afviklingen af energiproduktion

Læs mere

85/15 DONG Energy. Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution

85/15 DONG Energy. Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution 85/15 DONG Energy Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution Den danske vandsektor som en del af Danmarks energiforsyning hvad er mulighederne inden for eksport og teknologi, og hvad er udfordringerne?

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

Vindkraft. Fælles mål. Strategi

Vindkraft. Fælles mål. Strategi Udkast til strategi for vindkraft Vindkraft Fælles mål I 2035 er de eksisterende landvindmøller nedtaget og erstattet af ca. 750 moderne møller på over 100 meters højde. Møllerne placeres så vidt muligt

Læs mere

Fire årtier med et stabilt energiforbrug

Fire årtier med et stabilt energiforbrug Udbytte og muligheder for kommunerne i et integreret vedvarende energisystem (Smart Energy Systems) Brian Vad Mathiesen bvm@plan.aau.dk GATE 21 - BORGMESTERFORUM KØBENHAVN, APR/29 2014 SUSTAINABLE ENERGY

Læs mere

Skitse til en fremtidig forsyning med vedvarende energi på Færøerne.

Skitse til en fremtidig forsyning med vedvarende energi på Færøerne. Skitse til en fremtidig forsyning med vedvarende energi på Færøerne. Af Preben Maegaard, direktør, Folkecenteret for Vedvarende Energi, Danmark, vicepræsident for EUROSOLAR. og Erling Simonsen, formand,

Læs mere

Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse. Søren Schmidt Thomsen

Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse. Søren Schmidt Thomsen Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse Søren Schmidt Thomsen Disposition Kort præsentation Udgangspunktet Lidt historik Dansk energipolitik EU energipolitik Hvad sker der så fremadrettet? Dansk

Læs mere

Smart energi - Smart varme

Smart energi - Smart varme Smart energi - Smart varme Fossil frie Thy 22. august 2012 Kim Behnke Energinet.dk Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid Dansk klima- og energipolitik med ambitioner 40 % mindre CO 2 udledning i

Læs mere

Tekniske energianlæg i landskabet

Tekniske energianlæg i landskabet Miljø- og Fødevareministeriet Tekniske energianlæg i landskabet Hvordan kan vi samtænke og indpasse dem? 1 Tekniske energianlæg i landskabet - hvordan kan vi samtænke og indpasse dem? Smukke energianlæg

Læs mere

Et balanceret energisystem

Et balanceret energisystem Et balanceret energisystem Partnerskabets årsdag Københavns Rådhus, 18. April 2012 Forskningskoordinator Inger Pihl Byriel ipb@energinet.dk Fra Vores Energi til Energiaftale 22. marts 2012 Energiaftalen:

Læs mere

Energiforsyning i landdistrikter

Energiforsyning i landdistrikter Energiforsyning i landdistrikter Per Alex Sørensen 1 Hvorfor vedvarende energi i landdistrikter? Billigere energi Nye arbejdspladserunder etableringog vedligeholdelse Teknologiskudviklingog salgafknow

Læs mere

Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer

Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk Planlægning ABH@Energinet.dk 1 Disposition 1. Udfordringen for elsystemet frem til 2025

Læs mere

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem 1 Centrale målsætninger i Energiaftalen 22-3-2012 2020: 50% vindenergi i elforbruget 2020: 40% reduktion af drivhusgasser set i forhold til 1990

Læs mere

Afgifts- og tilskudsregler i Danmark, Sverige og Tyskland ved afbrænding af affald

Afgifts- og tilskudsregler i Danmark, Sverige og Tyskland ved afbrænding af affald Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 82 Offentligt Notat 10. december 2010 J.nr. 2010-500-0002 Afgifts- og tilskudsregler i Danmark, Sverige og Tyskland ved afbrænding af affald I dette notat beskrives

Læs mere

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Fremtidens Integrerede Energisystem Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Dagsorden Kort om Energinet.dk Scenarie for et samfundsøkonomisk effektivt energisystem baseret på vedvarende

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Varmepumpefabrikantforeningen Foreningens formål er at samle fabrikanter af varmepumpeanlæg med henblik på at koordinere de enkelte fabrikanters branchemæssige og merkantile interesse, for herigennem at

Læs mere

Nationalt: Strategisk energiplanlægning i Danmark

Nationalt: Strategisk energiplanlægning i Danmark Nationalt: Strategisk energiplanlægning i Danmark KICKSTART AF GRØN OMSTILLING I DANSKE KOMMUNER 29-30 oktober 2015 Anders Kofoed-Wiuff Partner, Ea Energianalyse Spørgsmål Hvordan ser Danmarks energisystem

Læs mere

Notat om scenarier for den fremtidige energiforsyning i Region Midtjylland i 2025 og 2050

Notat om scenarier for den fremtidige energiforsyning i Region Midtjylland i 2025 og 2050 Notat om scenarier for den fremtidige energiforsyning i Region Midtjylland i 225 og 25 Jørgen Lindgaard Olesen Nordjylland Tel. +45 9682 43 Mobil +45 6166 7828 jlo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for

Læs mere

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer VÆKSTFORUM Energi i Nordjylland Regionale styrkepositioner og potentialer INTRODUKTION Nordjylland har stærke kompetencer og et stort potentiale inden for vedvarende energi, som Vækstforum Nordjylland

Læs mere

Vicedirektør. Center for Landdistrikter, CELA, en nyskabelse inden for rammerne af Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi.

Vicedirektør. Center for Landdistrikter, CELA, en nyskabelse inden for rammerne af Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi. Stillingsbeskrivelse for Vicedirektør Center for Landdistrikter, CELA, en nyskabelse inden for rammerne af Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi. Hovedopgaven bliver at etablere det økonomiske og organisatoriske

Læs mere

Fremtidens energi er Smart Energy

Fremtidens energi er Smart Energy Fremtidens energi er Smart Energy Partnerskabet for brint og brændselsceller 3. april 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk I januar 2014 dækkede vindkraften 63,3

Læs mere

GRØN ENERGI FJERNVARMESEKTOREN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 7.

GRØN ENERGI FJERNVARMESEKTOREN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 7. GRØN ENERGI FJERNVARMESEKTOREN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 7. februar 2017 FJERNVARME = VÆKST Fjernvarmesektoren gennemgår en markant grøn

Læs mere

Elforbrug eller egen energiproduktion Bioenergichef Michael Støckler, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion

Elforbrug eller egen energiproduktion Bioenergichef Michael Støckler, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion Elforbrug eller egen energiproduktion Bioenergichef Michael Støckler, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion 1. Bioenergi i energipolitik Bioenergi udgør en del af den vedvarende energiforsyning,

Læs mere

Den innovative leder. Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S

Den innovative leder. Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S Den innovative leder Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S Den innovative leder Disposition 2 Præsentation af Charles Nielsen Definitioner: Leder og ledelse - Innovation Den store

Læs mere

Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011

Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Temadag om VEgasser og gasnettet Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Temadag om VE-gasser og gasnettet Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Resume af

Læs mere

HyBalance. Fra vindmøllestrøm til grøn brint. Gastekniske Dage 2016 Marie-Louise Arnfast / 4. maj 2016

HyBalance. Fra vindmøllestrøm til grøn brint. Gastekniske Dage 2016 Marie-Louise Arnfast / 4. maj 2016 HyBalance Fra vindmøllestrøm til grøn brint Gastekniske Dage 2016 Marie-Louise Arnfast / 4. maj 2016 Første spadestik til avanceret brintanlæg ved Hobro 4. april 2016 tog energi-, forsynings- og klimaminister

Læs mere

Forslag Energistrategi 2035 for Gladsaxe Kommune

Forslag Energistrategi 2035 for Gladsaxe Kommune Forslag Energistrategi 2035 for Gladsaxe Kommune 1 Forord Det danske samfund står overfor en række beslutninger på energiområdet, som rækker langt ind i fremtiden. Over de kommende 20-35 år skal de fossile

Læs mere

Virkning på udledning af klimagasser og samproduktion af afgiftsforslag.

Virkning på udledning af klimagasser og samproduktion af afgiftsforslag. Notat 25. juni 2007 J.nr. 2006-101-0084 Virkning på udledning af klimagasser og samproduktion af afgiftsforslag. 1 De senere års ændringer har i almindelighed ført til et styrket incitament til samproduktion,

Læs mere

Katalog over virkemidler

Katalog over virkemidler der kan nedbringe forbruget af importerede fossile brændsler Indhold Kortsigtede virkemidler... 2 Byggeri... 2 H1. Reduktion af indetemperatur om vinteren... 2 H2. Energitjek, energibesparelser og udskiftning

Læs mere

Nye roller for KV-anlæggene

Nye roller for KV-anlæggene Nye roller for KV-anlæggene Gastekniske Dage 2010 Vejle, 12. maj 2010 Kim Behnke Forsknings- og miljøchef, Energinet.dk kbe@energinet.dk Uafhængighed af fossile brændsler Hvad angår Danmark, der vil jeg

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland?

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Dansk Fjernvarmes regional møde i Sæby den 12. marts 2015, oplæg ved Thomas Jensen, energiplanlægger Hjørring Kommune, projektleder for Et Energisk

Læs mere

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011 Varmepumper Frigør Danmark fra fossile brændsler Dansk Energi februar 2011 Danmark har brug for varmepumper Varmepumper hjælper til at frigøre Danmark fra fossile brændsler og sænke udslippet af CO2. Varmepumpen

Læs mere

Biogas til balancering af energisystemet

Biogas til balancering af energisystemet Biogas til balancering af energisystemet Frank Rosager, HMN Naturgas I/S SE også : https://grongasdanmark.dk/ Slide 1 Følg med på: https://grongasdanmark.dk/ Slide 2 Energikommissionen peger på: Gassystemet

Læs mere

Lokale energihandlinger Mål, muligheder og risici

Lokale energihandlinger Mål, muligheder og risici Lokale energihandlinger Mål, muligheder og risici Energiplan Fyn 5. Februar 2015, Tøystrup Gods Hans Henrik Lindboe, Ea Energianalyse a/s 1 Ea Energianalyse Systemanalyse Strategier Marked F&U Konsulentfirma.

Læs mere

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Varmepumper i et energipolitisk perspektiv Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Dagsorden: Den energipolitiske aftale 2012 Stop for installation af olie- og naturgasfyr Den energipolitiske aftale

Læs mere

Strategisk energiplanlægning i Danmark møde med Region Midtjylland

Strategisk energiplanlægning i Danmark møde med Region Midtjylland Strategisk energiplanlægning i Danmark møde med Region Midtjylland Bjarne Brendstrup Sektionschef, Systemplanlægning Fakta om Energinet.dk Selvstændig, offentlig virksomhed ejet af den danske stat ved

Læs mere

Markedet for vindenergi

Markedet for vindenergi Markedet for vindenergi IDA Det Nordeuropæiske marked for energi og ressourcer 5. februar 2015 Martin Risum Bøndergaard Energiøkonomisk konsulent Vindmølleindustrien Hvem er Vindmølleindustrien? Vi: -

Læs mere

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse Bioøkonomien - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse ACO Academy, Büdelsdorf 21. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero Agenda Baggrund Sønderborg-områdets ProjectZero

Læs mere