kraka Danmarks uafhængige tænketank

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "kraka Danmarks uafhængige tænketank"

Transkript

1 kraka Danmarks uafhængige tænketank Risikovægte og SIFI-krav 31. oktober, 2013

2 Fire overordnede pointer: SIFI-aftalen ser umiddelbart ud til at være en del lempeligere end forslaget fra ekspertudvalget SIFI-aftalen betyder, at ansvaret for de nye makroprudentielle instrumenter i den økonomiske politik placeres på Christiansborg, og muligheden for at bruge den konjunkturcykliske kapitalbuffer indskrænkes frem mod Den bærende ide er, at SIFI er skal pålægges større kapitalkrav end andre institutter, fordi de skal være mere robuste. Men det er uklart om det er opfyldt, fordi SIFIer bruger andre opgørelsesprincipper end de øvrige institutter De samlede kapitalkrav til SIFI erne skal ses i lyset af, at de største institutter fik en markant måske lige så stor lempelse i 2007/2008, hvor de fik mulighed for at bruge interne (IRB) modeller i opgørelsen af risikovægte og dermed solvensprocenter.

3 SIFI-aftalen vedr. kapitalkrav: Ekspertudvalget anbefalede en krisehåndteringsbuffer på 5 pct. af de risikovægtede poster, hvilket reelt var udtryk for et ekstra kapitalkrav på 1½ pct. til alle SIFI-institutter. Dette ekstrakrav indgår ikke i aftalen. [Partierne bag aftalen har dog besluttet udsætte drøftelserne om krisehåndtering (herunder ekstrakravet) indtil der er klarhed om de fælles EU-regler på området] For Danske Bank, landets største pengeinstitut, er det ekstra SIFI-tillæg reduceret med ½ pct. point. fra 3½ til 3 pct. SIFI-skala ændret: Maksimalt krav for systemiske institutter er sat ned fra 4 til 3 pct. af risikovægtede poster. Ekspertudvalget foreslog, at de såkaldte søjle II kapitalkrav (omkring 2 pct. for SIFI'erne i gennemsnit) skal indgå når man beregner den tærskelværdi for kapital, som medfører begrænsninger i dividender, bonus er og rentebetalinger på hybrid kernekapital. I aftalen nævnes det eksplicit, at søjle II kravet ikke skal indregnes (kun for kapitalbevaringsplan) Modcyklisk kapitalstødpude/konjunkturbuffer: Udøvende myndighed placeres i EVM et og muligheden for at bruge den begrænses frem mod 2020 (ikke på linje med anb. og tendenser i andre lande)

4 Nye kapitalkrav fuldt indfaset - CRDIV samt SIFI-udvalgets forslag Basiskapital SIFI-krav Forudsat Grænse for begrænsn. Implicit Konjunktur Stramning ift. Basel III kriseh-buff søjle II i dividender, bonus mv Stramning Buffer Basel II (pct.point) (1) (2) (3) (1)+(2)+(3) (4) (5) (1)+(2)+(4)+(5)-8 Danske bank 1 10, ,5 3 1,25 11,75 Nykredit 1 10,5 3, ,25 10,25 Nordea 1 10,5 3, ,25 10,25 Jyske Bank 1 10, ,5 3 1,25 9,75 Sydbank 1 10,5 2, ,25 9,25 BRF-kredit 1 10,5 2, ,25 9,25 Nye kapitalkrav fuldt indfaset - forskel mellem SIFI-aftale som den umiddelbart ligger og SIFI-udvalgets forslag (og uden konjunkturbuffer) Basiskapital SIFI-krav Forudsat Grænse for begrænsn. Implicit - Konjunktur Stramning ift. Basel III søjle II i dividender, bonus mv Stramning Buffer Basel II (pct.point) (1) (2) (3) (1)+(2)+(3) (4) (5) (1)+(2)+(4)+(5)-8 Danske bank ,25-3,25 Nykredit 1 0-1,5 0-3,5 0-1,25-2,75 Nordea 1 0-1,5 0-3,5 0-1,25-2,75 Jyske Bank 1 0-1,5 0-3,5 0-1,25-2,75 Sydbank 1 0-1,5 0-3,5 0-1,25-2,75 BRF-kredit 1 0-1,5 0-3,5 0-1,25-2,75 1. For søjle II krav og "implicit stramning" er anvendt ens (gennemsnitlige) skøn, for de forskellige institutter.

5 Kapitalkrav til mest systemiske institutter i forskellige lande (ex. søjle II, konjunkturbuffer og implicit stramning) Basel III Basel III (G-SIB) Storbritanien Schweiz Sverige Danmark (mest SIFI) Danmark (mindst SIFI) Samlet kapital Samlet kapital (aftale) Anm.: Der er angivet kapitalkravet til de mest systemiske SIFIer i de forskellige lande og internationalt som andel af de risikovagtede poster. For Danmark er angivet kapitalkrav til henholdsvis det mest systemiske og de mindst systemiske SIFIer. Oplysninger er fra SIFI-udvalgets rapport. De grå søjler er er tilføjet af KRAKA og angiver et skøn for status efter SIFI-aftale

6 Nyt medlem af SIFI-klubben (DLR): Stor tilfredshed med at blive SIFI: Implicit statsstøtte-element, som reducerer fundingomkostninger/styrker instituttets konkurrenceevne. Fordele må opveje ulemper! Forventer, at det ekstra kapitalkrav (foreløbigt 1 pct. af risikovægtede poster) bl.a. kan indfries ved at overgå til at bruge IRB-metoder i stedet for standardmetoden ved opgørelse af risikovægte for kreditrisiko (og dermed solvensprocenter)!

7 Kort om solvensprocent og risikovægte: Solvensprocent = basiskapital (B) / [gens. risikovægt (rw) * aktiver (a) ] IRB-metoder har givet lavere risikovægte. Jo lavere risikovægt => jo højere solvensprocent (ved givet forhold mellem basiskapital og aktiver/udlån) jo mindre (ekstra) basiskapital kræves for at leve op til et givet (ekstra) solvenskrav. (for SIFIer ca. 40 pct. mindre end i 2006 ift. balance) Jo mere (konjunktur) følsom vil solvensprocenten være overfor (konjunkturbetingede) ændringer i risikovægtene. (steget med faktor 3 siden 2006)

8 DLR og tre store. Gennemsnitlig risikovægt DLR. Basel II-standardmetode "Tre store" Basel I - standardmetode DLR-solvens: Fuldt: + 8 pct.point Halvt: + 4 pct.point 1/8 : + 1 pct.point Basel II - IRB-metode Anm. De tre store er Nykredit Realkredit, BRF kredit, og Realkredit Danmark Kilde: Diverse regnskaber og årsrapporter.

9 Standardmetoden under Basel I og II - risikovægte (pct.) for vigtige aktivklasser Basel I Basel II (standardmetode) Statsobligationer/centralbanker i EU mv. 0 0 Tilgodehavende i kreditinstitutter i EU mv Sikret ned pant i fast ejendom 50 - Helårsbolig/fritidsbolig 35 - kontor, forretning, landbrugsejd. 50 Usikrede lån, erhverv mv (detail)

10 IRB (Internal rating based) for kreditrisiko: Mere kontinuert skala. Inst. opgør PD, LGD, EAD mv. for udlån, som indsættes i regel-baseret formel, som beregner risikovægten (det uventede tab*1,06/0,08) Risikovægt stiger kontinuert med PD, LGD, løbetid. Nedslag for SME, udlån under 1 mio. euro, lån med sikkerhed i fast ejendom mv. Nedslag ved stigende PD. Risikovægt (pct) IRB-metode, Lgd= Standardmetode 40 IRB-metode, Lgd=0, Misligholdelsessandsynlighed, Pd (pct.) 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 Beregnet for erhvervslån under 1 mio. euro, der kan indgå som andre detaillån. Korrelation løber fra 0,16 (lav PD) til 0,03 (høj PD).

11 IRB (Internal rating based) for kreditrisiko æbler og pærer: Det er de store (SIFI er) som har fået tilladelse til at anvende A-IRB. Andre anvender helt overvejende standardmetode. Meget forskellige/svært at sammenligne risikovægte. Problem: Præmis bag SIFI-kravene er at systemisk vigtige institutter skal være bedre polstrede end andre kreditinstitutter, af to grunde: For at sikre, at de er mere modstandsdygtige i krisetider. For at sikre mod store tab for samfundet og staten, hvis institutterne alligevel skulle komme ud i en dyb krise. I den politiske aftale om SIFI er står der eksempelvis, at Der er særlige ricisi ved SIFIer.Der er derfor behov for at der fastsættes skrappere krav til SIFI er end til andre institutter. Men ingen ved om det er opfyldt, når SIFIer og andre institutter bruger usammenlignelige metoder: Enhed SIFI Gruppe 2 Forhold Risikovægt (vægtet) pct ,5 Krav (basel+ udvalg-sifi) ift. rwa 15,5 10,5 0,7 Krav ift. akt. 3,9 6,5 1,7

12 IRB (Internal rating based) for kreditrisiko nogle vigtige fordele : Kan skabe større overensstemmelse mellem den reelle risiko ved forskellige eksponeringer, og den risikovægt, som aktiverne får tildelt efter reglerne. Kan måske reducere regulatorisk arbitrage Kan medføre en bedre prissætning af instituttets udlån (bedre sammenhæng mellem pris og risiko for forskellige kunder) Belønner i højere grad forsigtig adfærd/udlån med små uventede tab (med en mindre capital-charge ) fx kortere løbetid, mere sikkerhed, mere kreditværdige kunder. Styrker givetvis institutternes arbejde med at styre risici og sikrer bedre udnyttelse af den viden og ekspertise, som de enkelte institutter har om den risiko, som de har på bøgerne

13 IRB (Internal rating based) for kreditrisiko - ulemper/udfordringer: Der var en forventning om at de nye IRB-metoder (kreditrisiko) ville medføre en reduktion i risikovægtene (de facto lempelse af kapitalkrav) på europæisk plan men en relativt større effekt i Danmark (KPMG, 2004) Fald i rw var i vidt omfang en myndighedsbeslutning: Det var tilsigtet, at visse lånetyper skulle tildeles en lavere risikovægt. Det gælder fx lån med sikkerhed i fast ejendom, usikrede lån til små og mellemstore virksomheder (herunder engagementer på under 1 mio. euro), samt lån til meget kreditværdige kunder. Derfor overgangsregel og faktor på 1,06 Konkurrenceforhold påvirkes. IRB-institutter står fx bedre i konkurrencen om kreditværdige kunder end institutter, der bruger standardmetoden. Fleksibiliteten i IRB-metoderne giver mulighed for, at institutterne kan sætte utilsigtet lave risikovæge. Det vil sænke kravet til institutternes egenkapitalfinansiering og dermed også reducere robustheden overfor uforudsete chok. Beregning af vægt/vacichek s formel: Rejser mange centrale spørgsmål både teoretisk og i forhold til implementeringen i reglerne. Svært at tolke risikovægte/søjle I kapitalkrav (også når PD mv. er fastsat korrekt)

14 Gennemsnitlig risikovægt fra Basel I til IRB Uvægtet gennemsnit for SIFIer Basel I (standardmetode) Basel II (IRB-metoder) Anm. SIFIer er Danske Bank, Nordea Danmark, Nykredit Koncern, jyske Bank og BRF kredit Kilde: Diverse regnskaber og årsrapporter.

15 Ændring i gens. risikovægt sfa. overgang til IRB, uvægtet gennemsnit for SIFIer (pct.) Anm. SIFIer er Danske Bank, Nordea Danmark, Nykredit Koncern, jyske Bank og BRF kredit Kilde: Diverse regnskaber og årsrapporter.

16 Solvensprocent under Basel I og Basel II (IRB), uvægtet gennemsnit for SIFIer 20,0 18,0 Basel II (IRB-metoder) 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 Basel I (standardmetode) Anm. SIFIer er Danske Bank, Nordea Danmark, Nykredit Koncern, jyske Bank og BRF kredit Kilde: Diverse regnskaber og årsrapporter.

17 Bidrag til solvens fra overgang til IRB, uvægtet gennemsnit for SIFIer 12 pct. point % Anm. SIFIer er Danske Bank, Nordea Danmark, Nykredit Koncern, jyske Bank og BRF kredit Kilde: Diverse regnskaber og årsrapporter.

18 Bidrag til solvens fra overgang til IRB, uvægtet gennemsnit for SIFIer - Stigning i faktisk solvens siden 2006 afspejler i høj grad overgang til IRB - Fald i rw vekslet til højere solvens, ikke til flere udlån/mindre kapital 12 pct. point Stigning i faktisk solvens, uvægtet Anm. SIFIer er Danske Bank, Nordea Danmark, Nykredit Koncern, jyske Bank og BRF kredit Kilde: Diverse regnskaber og årsrapporter.

19 Basiskapitel ift. samlede aktiver (ikke risikovægtede). 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, Anm. SIFIer er Danske Bank, Nordea Danmark, Nykredit Koncern, jyske Bank og BRF kredit Kilde: Diverse regnskaber og årsrapporter.

20 Nye kapitalkrav fuldt indfaset og solvensløft fra IRB-modeller mv. (pct.) - med SIFI-udvalgets forslag Basiskapital SIFI-krav Implicit Konjunktur Stramning ift. Delvist teknisk Basel III KriseH-buf. Stramning Buffer Basel II (pct.point) løft i solvens (1) (2) (4) (5) (1)+(2)+(4)+(5)-8 fra overgang til IRB Danske bank 10, ,25 11,8 8,9 Nykredit 10,5 3,5 3 1,25 10,3 10,8 Nordea 10,5 3,5 3 1,25 10,3 7,6 Jyske Bank 10, ,25 9,8 3,1 Sydbank 10,5 2,5 3 1,25 9,3 - BRF-kredit 10,5 2,5 3 1,25 9,3 6,2 Uvægtet gennemsnit 10,1 7,3 Stramning svarer til ca. 3 pct. af risikovægtede poster i (uvægtet) gennemsnit - meget rundt regnet - målt ift. virkning af IRB-løft. Eller ca. 1 pct. af samlede aktiver (uvægtet)

21 Basiskapitel ift. samlede aktiver (ikke risikovægtede). 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, Anm. SIFIer er Danske Bank, Nordea Danmark, Nykredit Koncern, jyske Bank og BRF kredit Kilde: Diverse regnskaber og årsrapporter.

22 Nye kapitalkrav fuldt indfaset og solvensløft fra IRB-modeller mv. (pct.) - med SIFI-udvalgets forslag Basiskapital SIFI-krav Implicit Konjunktur Stramning ift. Delvist teknisk Basel III KriseH-buf. Stramning Buffer Basel II (pct.point) løft i solvens (1) (2) (4) (5) (1)+(2)+(4)+(5)-8 fra overgang til IRB Danske bank 1 10, ,25 11,8 8,9 Nykredit 1 10,5 3,5 3 1,25 10,3 10,8 Nordea 1 10,5 3,5 3 1,25 10,3 7,6 Jyske Bank 1 10, ,25 9,8 3,1 Sydbank 1 10,5 2,5 3 1,25 9,3 - BRF-kredit 1 10,5 2,5 3 1,25 9,3 6,2 Uvægtet gennemsnit 10,1 7,3 Nye kapitalkrav fuldt indfaset og solvensløft fra IRB-modeller mv. (pct.) - med SIFI-forslaget som det ligger (- konj.buff) Basiskapital SIFI-krav Implicit Konjunktur Stramning ift. Delvist teknisk Basel III Stramning Buffer Basel II (pct.point) løft i solvens (1) (2) (4) (5) (1)+(2)+(4)+(5)-8 fra overgang til IRB Danske bank 1 10, ,5 8,9 Nykredit 1 10, ,5 10,8 Nordea 1 10, ,5 7,6 Jyske Bank 1 10,5 1, ,0 3,1 Sydbank 1 10, ,5 - BRF-kredit 1 10, ,5 6,2 Uvægtet gennemsnit 7,3 7,3 1. For søjle II krav og "implicit stramning" er anvendt ens (gennemsnitlige) skøn, for de forskellige institutter.

23 Sifi-stramninger og IRB-løft (i 2012). 12 Sifi-udvalg + buff.+impl.str Sifi-udvalg + impl. str. Sifi-aftale + impl. str. Sifi-aftale IRB-løft Anm. SIFIer er Danske Bank, Nordea Danmark, Nykredit Koncern, jyske Bank og BRF kredit Kilde: Diverse regnskaber og årsrapporter.

Tilsyn, risikovægtede aktiver og kapital. 31. oktober 2013

Tilsyn, risikovægtede aktiver og kapital. 31. oktober 2013 Tilsyn, risikovægtede aktiver og kapital 31. oktober 2013 IRB fordele og udfordringer Med implementering af Basel II primo 2007 blev standardiserede risikovægte suppleret med muligheden for at anvende

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter: Holger Gyldenlund Pedersen. Vejleder: Jens Borges,

HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter: Holger Gyldenlund Pedersen. Vejleder: Jens Borges, HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter:. Vejleder: Jens Borges, Institut for Finansiering, CBS Indhold Del I... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Processtyringsfaktorer...

Læs mere

DEN DANSKE FINANSKRISE KAN DET SKE IGEN?

DEN DANSKE FINANSKRISE KAN DET SKE IGEN? DEN DANSKE FINANSKRISE KAN DET SKE IGEN? FONDEN KRAKA / FINANSKRISEKOMMISSIONEN BLIND TILLID Tænketanken Kraka har sat to af de vise mænd, der ikke så den forrige krise komme, til at opdage den næste.

Læs mere

Implicit statsgaranti

Implicit statsgaranti Implicit statsgaranti Hvad er værdien af at være SIFI og hvad er konsekvenserne? Ledende økonom Nikolaj Warming Larsen og student Alexander Karlsson 02/04/2014 1 1 Hovedkonklusioner Store pengeinstitutter

Læs mere

Industrigruppe Finans September 2013. Nye kapitalkrav til pengeinstitutter.

Industrigruppe Finans September 2013. Nye kapitalkrav til pengeinstitutter. Industrigruppe Finans September 2013 Nye kapitalkrav til pengeinstitutter. Baggrund 2 I april 2013 blev den mest omfattende regulering af banker til dato vedtaget af parlamentet i EU, herunder implementering

Læs mere

DANSK DELTAGELSE I BANKUNIONEN

DANSK DELTAGELSE I BANKUNIONEN DANSK DELTAGELSE I BANKUNIONEN ECB har den 4. november 2014 overtaget ansvaret for tilsynet med de største kreditinstitutter i euroområdet som led i etableringen af bankunionen. 1 Forud er gået en grundig

Læs mere

PwC s Bankseminar. Ulrik Nødgaard. 20. november 2014

PwC s Bankseminar. Ulrik Nødgaard. 20. november 2014 PwC s Bankseminar Ulrik Nødgaard 20. november 2014 Agenda Sektoren Stresstest, AQR Kreditstandarder kreditundersøgelsen ILAAP Tilsynsdiamant - LCR, SE Realkreditdiamanten Afvikling og genopretning (BRRD)

Læs mere

Finansiel sta bi li tet

Finansiel sta bi li tet Danmarks Nationalbank Finansiel sta bi li tet 2006 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 6 FINANSIEL STABILITET 2006 Det lille billede på forsiden viser et karakteristisk udsnit af Nationalbankens

Læs mere

U d f o r d r i n g e r i d e n d a n s k e r e a l k r e d i t

U d f o r d r i n g e r i d e n d a n s k e r e a l k r e d i t U d f o r d r i n g e r i d e n d a n s k e r e a l k r e d i t Forberedt til: Specialeopgave HDFR 2014 Aalborg Universitet Udarbejdet af: Annebeth Mortensen Dato: 30. April 2014 Studienummer: 20126494

Læs mere

Aktuelle udfordringer i sektoren

Aktuelle udfordringer i sektoren Aktuelle udfordringer i sektoren Indlæg den 20. november 2014 PwC s Bankseminar i Middelfart v/direktør Jan Kondrup Lokale Pengeinstitutter jk@lopi.dk Er solen så småt ved at bryde igennem? Alt andet lige

Læs mere

Hvad kan vi lære af Finanskrisen? Projektskitse - oplæg 12.12.2012

Hvad kan vi lære af Finanskrisen? Projektskitse - oplæg 12.12.2012 Hvad kan vi lære af Finanskrisen? Projektskitse - oplæg 12.12.2012 Hvad kan vi lære af finanskrisen? Finanskrisen har medvirket til at skabe et kraftigt økonomisk tilbageslag og en statsgældskrise i den

Læs mere

En tænkt situation: Selvstændig fremtid eller fusion

En tænkt situation: Selvstændig fremtid eller fusion HD i Finansiel Rådgivning Aalborg Universitet 2012-2014 Specialeafhandling En tænkt situation: Selvstændig fremtid eller fusion Lavet af: Karsten Hejlskov Hedegaard studie nr. 20126549 Mette Holmegaard

Læs mere

Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel

Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel Cathrine Fisker Pape Studienr. 20102212 HD Finansiel Rådgivning Vejleder: Christian Farø Afleveringsdato: 30.04.2012 English summary The following

Læs mere

Et fusionsprojekt mellem

Et fusionsprojekt mellem Et fusionsprojekt mellem og HD-FR ved Ålborg Universitet Vejleder: Jesper Raalskov Skrevet af: Lisbeth Hyldig Andersen studie nr. 20091862 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Problemformulering...

Læs mere

!"#$ % $ "&' $( %! )!) %* +,-. ( /* 0+ 2! "! (

!#$ % $ &' $( %! )!) %* +,-. ( /* 0+ 2! ! ( !"#$ % $ "&' $( %! )!) %* +,-. ( /* 0+ 111111111111111111111111111111111111 2! "! ( Abstract The financial sector is currently experiencing the biggest financial crisis in recent times. The crisis began

Læs mere

VEJ nr. 9048 af 07/02/2013 Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter

VEJ nr. 9048 af 07/02/2013 Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter VEJ nr. 9048 af 07/02/2013 Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Metoder Risikoområde: 3. Indtjening 4. Udlånsvækst 5. Kreditrisici

Læs mere

JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT

JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT 30-04 2014 14/01837 / KVE, CHM, TFL, JKM Punkt 3: Rådsmøde den 30. april 2014 JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kreditpolitik før og under krisen

Kreditpolitik før og under krisen Kreditpolitik før og under krisen En empirisk analyse Økonom Palle Sørensen Student Rasmus Bisgaard Larsen Student Jonas Korsgaard Christiansen 16/06/2014 1 Introduktion Dette studie forsøger at vurdere

Læs mere

En østjysk fusion. HD FR Specialeafhandling Aalborg Universitet Rapport udarbejdet af Anita Wang Hansen Vejleder Christian Farø April 2013

En østjysk fusion. HD FR Specialeafhandling Aalborg Universitet Rapport udarbejdet af Anita Wang Hansen Vejleder Christian Farø April 2013 En østjysk fusion - En tænkt situation HD FR Specialeafhandling Aalborg Universitet Rapport udarbejdet af Anita Wang Hansen Vejleder Christian Farø April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og problemformulering

Læs mere

ÅRSRAPPORT. for BRFkredit-koncernen 2013

ÅRSRAPPORT. for BRFkredit-koncernen 2013 ÅRSRAPPORT for BRFkredit-koncernen 2013 KORT OM BRFKREDIT-KONCERNEN * MISSION BRFkredit finansierer fast ejendom og til byder dertil knyttede finansielle produkter og services. VISION Konkurrencedygtig

Læs mere

Unges gæld stiger. 3 Leder Tab ikke fokus i skattedebatten. 4 Betalingstjenesteloven koster bankerne 500 millioner kroner

Unges gæld stiger. 3 Leder Tab ikke fokus i skattedebatten. 4 Betalingstjenesteloven koster bankerne 500 millioner kroner Finansrådets Nyhedsbrev nr. 2 februar 2009 INDHOLD 1 Unges gæld stiger 3 Leder Tab ikke fokus i skattedebatten 4 Betalingstjenesteloven koster bankerne 500 millioner kroner 4 Banker advarer mod netangreb

Læs mere

Finanstilsynets forslag til en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter

Finanstilsynets forslag til en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 27 Offentligt Maria Houkjær (DEP) Fra: Anders Kragsnæs Balling Sendt: 8. oktober 2014 14:55 Til: Emilio

Læs mere

Nordjyske Bank og Nørresundby Bank

Nordjyske Bank og Nørresundby Bank Nordjyske Bank og Nørresundby Bank En tænkt fusion Specialeafhandling: HD i Finansiel rådgivning Dato: 30. April 2014 Opgaveløser: Klaus Lundgren Andersen og Anne Brøndum Mortensen Studienummer: 20126526

Læs mere

EN OPLAGT FUSION I DET VESTJYSKE

EN OPLAGT FUSION I DET VESTJYSKE HD FINANSIEL RÅDGIVNING VEJLEDER JESPER RAALSKOV EN OPLAGT FUSION I DET VESTJYSKE UDARBEJDET AF THOMAS PRIESS ØSTERGAARD HD-FR Specialeafhandling En oplagt fusion i det vestjyske S i d e 1 Indhold 1.0

Læs mere

En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i

En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i Forår 2008 HD 8. semester HD Finansiel Rådgivning Ledelse & Projektledelse Afhandling En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i Forfatter: Martin Bjærge Vejleder: Uffe

Læs mere

Efter kapitaltilførsel. Uden kapitaltilførsel

Efter kapitaltilførsel. Uden kapitaltilførsel Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 212-13 ERU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet 14. januar 29 Udlånsvækst med/uden statslig kapital

Læs mere

Bankpakkerne. Bankpakkerne som kriseindgreb i Danmark hvem var vindere og tabere?

Bankpakkerne. Bankpakkerne som kriseindgreb i Danmark hvem var vindere og tabere? Bankpakkerne Bankpakkerne som kriseindgreb i Danmark hvem var vindere og tabere? Afsluttende projekt til HD 1. del af Mikkel Wenøe Bach Business and Social Sciences - Aarhus Universitet Vejleder: Per Johnsen

Læs mere

Det danske realkreditsystems fremtid

Det danske realkreditsystems fremtid H.D.-studiet i Finansiering Afgangsprojekt foråret 2012. Opgaveløser: Lasse Bille Jakobsen Vejleder: Karsten Poul Jørgensen Det danske realkreditsystems fremtid Afgangsprojekt, HD Finansiering Forår 2012

Læs mere

Wor King Papers. Management Working Papers. Forøget egenkapital i banken en ulempe for banken og dens kunder? 2013-01.

Wor King Papers. Management Working Papers. Forøget egenkapital i banken en ulempe for banken og dens kunder? 2013-01. Wor King Papers Management Working Papers 2013-01 Forøget egenkapital i banken en ulempe for banken og dens kunder? Johannes Raaballe Forøget egenkapital i banken en ulempe for banken og dens kunder? Johannes

Læs mere

årsrapport 2013 er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.

årsrapport 2013 er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr. er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.dk årsrapport 2013 013 2013 DLR KREDIT A/S NYROPSGADE 21 1780 KØBENHAVN

Læs mere