AJB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Telefon Fax

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AJB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382"

Transkript

1 AJB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B J æg er. Dato: Sted: Dirigent: Referent: Til stede: Dagsorden: 24. januar 2012 kl. 18:30 Nørrebrohallen, Bragesgade 5, 2200 København N. Karin Modin Sørensen Pernille Hermann ved generalforsamlingens start, 93 stemmeberettigede inkl. fuldmagter ud af 421 mulige. l. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Orientering om bank, fugtsikringsprojekt mv. 4. Forelæggelse af driftsbudget 2012 til godkendelse og beslutning om forhøjelse af boligafgiften med 75 kr. pr. m 2 pr. år. 5. Forslag om vedtægtsændring. Ændring af 2, formålsparagraffen. 6. Forslag om vedtægtsændring. Ændring af 26 omkring andelshavernes mulighed for at stille forslag til en ekstraordinær generalforsamling. l.-2. Valg af dirigent og referent Foreningens formand Jonas-SteenstruP"Madsen-bød-velkommen og opfordrede til at man holdt en god tone på generalforsamlingen. Han foreslog herefter Karin Modin Sørensen som dirigent og Pernille Hermann som referent. Forslaget blev godkendt med applaus. Dirigenten konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var indkaldt i overensstemmelse med foreningens vedtægter, og dermed var lovlig og beslutningsdygtig. Samtidig fortalte hun at et forslag om ændring i formålsparagraffen, indleveret rettidigt af en andelshaver, ikke var blevet omdelt sammen med indkaldelsen, og derfor ikke havde været tilgængeligt for andelshaverne i tide. Dirigenten forespurgte, om man kunne acceptere at forslaget blev behandlet alligevel, hvilket generalforsamlingen godtog. Forslaget blev senere trukket af forslagsstilleren på grund afligheden med bestyrelsens forslag om ændring af formålsparagraffen. Endelig blev der valgt en stemmetæller ved hvert bord, og Lars Jensen, som er daglig leder af administrationen samt A/B Jægers Finansieringsselskab, blev udpeget til stemmetællerformand. 3. Orientering om bank, fugtsikringsprojekt mv~ Lars Jensen (herefter benævnt LJ) fik ordet for at orientere om indsatsen for at fmde en ny bank, redegøre for nært forestående projekter samt at give en status på momssagen. Bank Siden sidste ekstraordinære generalforsamling den 9. november 2011 har foreningen haft kontakt med Nykredit, som nu har oplyst at de ikke ønsker at have os som kunde. Baggrunden for bankens afvisning er, som vi har hørt det tidligere, underskud i budgettet samt foreningens konstruktion med finansieringsselskabet. l

2 A/B Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Forudsætningen for at finde en ny bank er at vi kan fremvise et årsregnskab - formentlig over en flerårig periode - i budgetmæssig balance, og samtidig vise at vi er bevidste om nødvendigheden af at hæve boligafgiften af hensyn til foreningens regnskab og budget. Vi forventer altså at forblive kunde hos Maxbank af2011 under Finansiel Stabilitet i længere tid, hvilket de også har indstillet sig på. De er ligeledes indstillet på at give os deres lavest mulige rentesats, hvilket betyder at vi sparer ca. l, 25% i rente i forhold til hvad vi betalte hos Maxbank. På trods af at vi får renten nedsat, betaler vi fortsat en høj udlånsrente -betydelig højere end vi burde- og det må vi forvente at skulle en rum tid endnu. Vi ved selvfølgelig ikke hvor længe finanskrisen vil vare ved, og herunder hvor lang tid der går, inden bankerne igen kan få deres likviditetsbehov dækket under rimelige vilkår. Vi ved dog at kriser ikke varer evigt, og kan kun håbe på at renterne vil udvise faldende tendens i løbet af året. Fugtsikring BRF Kredit og Maxbank af2011 har tilsammen ydet os en byggekredit på 30,8 mio. kr. til fugtsikring. Forhandlingerne var svære, men det lykkedes, og vi skylder Maxbank af2011 og BRF en stor tak for deres positive medvirken til, at vi nu kan gennemføre fugtsikringsprojektet Vi har indleveret projektbeskrivelse med tegninger til Københavns Kommune, som i øjeblikket behandler sagen. Vi forventer at projektet kan sendes i licitation i løbet af næste måned, og kan sættes i gang i løbet af foråret. Hensigten er at projektet gennemføres i etaper, så vi undgår at hele gaden og samtlige gårde bliver gravet op på en gang. Det har vi valgt at gøre, fordi vi på den måde kan søge om etapevis tilskud fra kommunen, hvilket vil minimere renteudgifterne på byggelånet. Vi ønsker ligeledes at projektet kommer til at foregå på en måde, der er til mindst mulig gene for beboere og erhvervslcjere. Projektet vurderes at vare ca. et år. Bestyrelsen vil komme med en nærmere orientering i nyhedsbrevet, når de ved mere om projektets forløb. Gårdprojekt Nu er der nyt om renoveringen af den åbne gård der løber fra Jbg. 40 til Stefansgade 41. For nyligt er der afleveret en endelig projektbeskrivelse samt tegninger til Københavns Kommune, som forhåbentlig kan godkende projektet i sin nuværende form. Når der ligger en godkendelse, skal arbejdet sendes i licitation, hvorefter vi formentlig kan påbegynde arbejdet i løbet af foråret. Så snart der er konkret nyt om projektet, vil kommunikationsudvalget skrive om det i nyhedsbrevet. En af grundene til at projektet hidtil har trukket ud, er at kommunen har skærpet kravene til brandsikring ind mod gårdene i Bjelkes Alle. Det skal dog bemærkes, at kommunen yder l, 7 mio. kr. i støtte til projektet. Momssagen Vi mener at foreningen har et momstilgodehavende på omkring 15 mio. kr. for tidligere byggesager. Skat er dog ikke enig med os i den sag. Tidligere blev vores krav afvist i Landsskatteretten, men den afgørelse har vi nu anket til Byretten. Omkostningerne for at føre sagen er ikke store, og vores advokat mener at vi har gode muligheder for at få Landskatterettens afgørelse omgjort. 2

3 AIB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Efter LJs beretning spurgte en andelshaver, om det ikke bedst kunne betale sig at opgive en ny retssag, siden vi allerede har tabt to gange. LJ gjorde det klart at sagen kun har været for retten en enkelt gang, og at udgiften til at føre sagen er ganske beskeden i forhold til den sum penge vi får, hvis vi får medhold i Byretten. Der er naturligvis ikke budgetteret med penge derfra, så hele beløbet, hvis vi vinder, vil være indtægt. 4. Forelæggelse af driftsbudget 2012 til godkendelse og beslutning om forhøjelse af boligafgiften med 75 kr. pr. m 2 pr. år. LJ fik ordet for at fremlægge budgettet for 2012 samt forslaget om forhøjelse afboligafgiften. På seneste generalforsamling fik andelshaverne præsenteret et midlertidigt budget for 2012, som viste et underskud på 6 mio. kr. Hvis underskuddet skulle dækkes af en boligafgiftsstigning alene, ville det svare til at boligafgiften skulle stige med 200 kr. pr. m 2 pr. år. Bestyrelsen oplyste derfor dengang, at de ville gennemgå budgettet igen med henblik på at finde budgetforbedringer, som ville kunne bringe budgettet i driftsmæssig balance, og hvor en stigning i boligafgift blev mindst mulig. Den rentesænkning vi kan få i Maxbank af 2011, betyder en forbedring på 2,25 mio. kr. Y deriigere l,3 mio. kr. bliver hentet gennem besparelser på drifts- og vedligeholdelsesopgaver. Vi overtager blandt andet selv nogle af de opgaver, hvor vi før har benyttet eksterne fagfolk, ligesom vi kommer til at spare på trappevask og anden rengøring. I A/B Jægers Finansieringsselskab har vi sat renten på de variable lån op og skåret omkostninger til, hvor det har været muligt. Vi har desuden budgetteret med ekstraordinære indtægter på ,- kr. Pengene stammer blandt andet fra gårdprojektet, hvor vi allerede har lagt~ mio. kr. ud, som vi nu f'ar tilbage i støtte fra Københavns Kommune. Det resterende beløb kommer fra salg af egne andele. Foreningen ejer 15 andele, som har været lejet ud på toårige kontrakter. Lejlighederne vil blive solgt i takt med at lejekontrakterne udløber, og fordi vi i sin tid overtog lejlighederne til fornuftig pris, skulle der være fortjeneste ved salg. Efter gennemgangen mangler der 2,4 mio. kr. i budgettet. En forudsætning for at banken vil sænke vores rente, er at vi kan præsentere et budget der hænger sammen, og at andelshaverne selv dækker den del af underskuddet, som ikke kan hentes ind via besparelser eller nye indtægter. Bestyrelsen foreslår derfor at boligafgiften hæves med 75 kr. pr. m 2 pr. år gældende fra l. februar Stigningen svarer til de manglende 2,4 mio. kr., og vil sikre at der i budgettet kommer balance mellem indtægter og udgifter. Efter sit indlæg indstillede LJ, på bestyrelsens vegne, at budget 2012 blev godkendt, og at den foreslåede boligafgiftsstigning blev vedtaget. 3

4 AIB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N I den efterfølgende debat lød det enstemmigt fra talerstolen, at generalforsamlingen måtte stemme for boligafgiftsstigningen, også selvom der, for langt de fleste andelshavere, ville være tale om en stor sum penge. En taler mente at alternativet ville være teknisk insolvens. En andelshaver ville vide om tilsagnet fra Maxbank om rentesænkning, var noget der skulle genforhandles. LJ svarede at det ikke lå lige for, men at banken altid ville kunne kræve en genforhandling. En anden spurgte, hvad posten 'administrationsomkostninger' på knap 3. mio. kr. dækkede over, og om det var en fornuftig disposition. Helene Boesgaard fra bestyrelsen svarede at den høje udgift skyldes, at A/B Jæger har en intern administration og egne håndværkere ansat. Et udvalg fra bestyrelsen er allerede i gang med at undersøge om man kan skrue på posten, men Helene mente ikke at det var realistisk at forvente store besparelser fra den kant. Med hensyn til boligafgiften fremsatte en andelshaver det forslag, at afgiftsstigningen skulle tidsbegrænses til et år, hvis den altså blev vedtaget. LJ anbefalede, at man i stedet som udgangspunkt lod stigningen gælde til den ordinære generalforsamling 2013, fordi det traditionelt er ved den ordinære generalforsamling, man fastsætter boligafgiften. Herefter stemte man om at den foreslåede boligafgiftsstigning, hvis den blev vedtaget, skulle være tidsbegrænset til den ordinære generalforsamling Kun 6 stemte imod, forslaget blev vedtaget. I afstemningen om godkendelse af budgettet med boligafgiftsstigningen på 75,- kr. pr. m 2 pr. år stemte l imod, 4 undlod at stemme. Indstillingen blev vedtaget. S. Fonlag om vedtægtsændring. Ændring af 2, formålsparagraffen Under dagsordenens punkt 5 behandlede man to forskellige forslag, der begge ville betyde ændring i vedtægternes 2. Første forslag- nedlæggelse af beboerlokale (2. behandling) Bestyrelsen foreslår en vedtægtsændring af formålsparagraffen, således at foreningen nedlægger beboerlokalet og udlejer det til erhverv. Følgende afsnit udgår dermed af 2: Foreningen er forpligtiget til at kunne stille et lokale til rådighed, som er forbeholdt til beboerrum udlejning ti/foster, beboer- og klub-aktiviteter og lign. Efter bestyrelsens bestemmelse. Lokalet må ikke udlejes til en lejer, men skal stå til rådighed for alle. Lokalet skal have toiletfaciliteter og køkken. Forslaget blev fremsat og vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling 9. november Ved den lejlighed var der ikke nok stemmeberettigede til stede, til at beslutte en vedtægtsændring ved en afstemning, hvorfor forslaget skulle genfremsættes for at blive endeligt vedtaget. lian Scheftelowitz fra bestyrelsen opridsede baggrunden for forslaget. Beboerlokalet bliver udlejet meget få gange i løbet af et år, og det er ikke rentabelt at have at lokale stående tomt, når det passende kan udlejes til erhverv. Der er stor efterspørgsel på erhvervslokaler i Jægersborggade, og økonomisk vil det betyde en gevinst på omkring l ,- kr. årligt, hvis man konverterer beboerrummet til erhverslejemål. 4

5 A/B Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Forslaget satte gang i en livlig debat. Talerne var stort set enige om, at det ville være ærgerligt at være nødt til at nedlægge beboerlokalet, men at det fra et økonomisk synspunkt gav mening. Ilan Scheftelowitz gjorde klart, at man på et senere tidspunkt ville kunne omgøre beslutningen, hvis et flertal af andelshavere ønskede det. En andelshaver mente at det ikke ville kunne lade sig gøre, fordi erhvervslejekontrakterne altid giver lejeren afståelsesret. Hertil svarede Carsten Jakobsen fra administrationen, at der allerede i foreningen findes forskellige modeller for udleje, og at der findes lokaler man sagtens kan frigøre igen. Ved afstemningen om nedlæggelse afbeboerlokalet var der 85 stemmeberettigede til stede, det vil sige at 57 skulle stemme for vedtægtsændringen. 67 stemte for, forslaget blev vedtaget. Andet forslag Bestyrelsen foreslår ændring af de to første afsnit i vedtægternes 2, som er formålsparagraffen. Paragraffen har pt. nuværende ordlyd: Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendomme. Foreningens formål er tillige at videreudvikle foreningens drift og fællesformue igennem fælles kommunikations faciliteter, beboerfaciliteter, ejerskab af aktier i finansiel virksomhed og ejerskab af obligationer. Bestyrelsen foreslår at paragraffen ændres til følgende ordlyd: Foreningens formål er at eje og drive foreningens ejendomme. Foreningens formål er tillige ejerskab af aktier i AIB Jægers Finansieringsselskab AIS, der skal afoikles. Desuden må foreningen eje statsgældsbeviser med maksimal løbetid på l år. Snorre Nasman fra bestyrelsen fremlagde forslaget. På seneste ekstraordinære generalforsamling blev et lignende forslag fremsat og debatteret, og der var bred enighed blandt deltagerne om, at foreningen ikke skulle kunne spekulere i aktier. Forslaget kunne ikke vedtages i daværende form, idet konsekvensen ville være at foreningen ikke kunne eje aktier i A/B Jægers Finansieringsselskab. Finansieringsselskabet er allerede under afvikling, men foreningens administrator adv. John Ladernann har meddelt, at så længe foreningen har aktier i finansiel virksomhed, skal det fremgår af vedtægterne, fordi det ellers vil være at vildlede om foreningens økonomi. Sætningen om at foreningen må eje statsgældsbeviser, er indføjet som en sikkerhed, hvis vi pludselig står i den situation, at vi er nødt til at fjerne likviditet fra banken for at have penge til drift af foreningen. En andelshaver udtrykte tilfredshed med at forsættet om at afvikle finansieringsselskabet, blev skrevet ind i vedtægterne, fordi bestyrelsen således blev forpligtet tilløbende at give generalforsamlingen en status på afviklingen. 5

6 A/B Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N I forlængelse heraf spurgte en andelshaver om tidshorisonten for afviklingen. LJ svarede at langt de fleste lån er fra 2007, har en løbetid på 20 år og er uopsigelige fra A/B Jægers side, det vil sige at afviklingen kan tage op til16 år. Alle låntagere bliver i øjeblikket tilbudt favorable vilkår i forbindelse med indfrielse, så forhåbentlig kan afviklingen gå hurtigere. Samme andelshaver stillede et ændringsforslag, nemlig at man begrænsede ejerskabet af statsgældsbeviser til kun at gælde danske af slagsen. Helene Boesgaard fra bestyrelsen pointerede, at en sådan begrænsning ville udelukke muligheden for at købe de mest sikre obligationer, såfremt de var udenlandske. V ed den efterfølgende afstemning var der 81 stemmeberettigede til stede, det vil sige at 54 skulle stemme for, hvis man skulle kunne godkende vedtægtsændringen. Først stemte generalforsamlingen om at ændre formuleringen i bestyrelsens forslag, således at foreningen udelukkende måtte eje danske statsgældsbeviser, som foreslået fra salen. For stemte 50, forslaget faldt. Så stemte man om bestyrelsens oprindelige formulering. 67 stemte for, forslaget blev vedtaget. 6. Forslag om vedtægtsændring. Ændring af 26 omkring andelshavernes mulighed for at stille forslag til en ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægternes 26, stk. 2 således at følgende afsnit udgår: Forslag, som ønskes behandlet på en ekstraordinær generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage inden generalforsamlingen. Helene Boesgaard redegjorde for bestyrelsens forslag. Formålet med at indkalde til ekstraordinær generalforsamling er at behandle emner, der er så vigtige at de ikke kan vente til den ordinære generalforsamling. Ved at fjerne muligheden for at fremsætte øvrige forslag, får man en kort og koncis dagsorden, hvilket har den fordel at flere foreningsmedlemmer møder op til generalforsamlingen. Desuden gør den korte frist det vanskeligt at sætte sig grundigt ind i et forslag, hvorfor man formentlig ikke vil blive i stand til at gennemskue konsekvenserne af at stemme for eller imod. En del andelshavere var bekymrede over, hvad forslaget ville komme til at betyde for den demokratiske proces. Dirigenten klargjorde, at man på en generalforsamling udelukkende kan diskutere dagsordenens emner, men at man altid har lov til at stille ændringsforslag på selve generalforsamlingen. Helene svarede desuden at andelshavere - såvel som bestyrelsen- har ret til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis de mener at der er behov for det. Efter debatten stemte man om at ændre/fjerne andelshavernes mulighed for at stille forslag til en ekstraordinær generalforsamling. 68 stemmeberettigede var til stede, det vil sige at mindst 46 skulle stemme for. Forslaget fik ikke tilstrækkeligt med positive stemmer og faldt derfor. Paragraffen forbliver uændret. Dirigenten konstaterede at dagsordenen hermed var udtømt og afsluttede den ekstraordinære generalforsamling kl. 20:30. 6

7 AIB Jæger, Jægersborggade , 2200 København N Telefon Fu København, Dcn/."!f2-11~Mødi.D, som dltipt: Den 1 1t-ll Pcmille Hcmumt~,!101n.:rcfeumt: a Den "2...7 f(!_cmas Stcalstrup-Madsen, som fuanaud: 7

Kommentarer til forslag til ekstraordinær generalforsamling 11/12 2008

Kommentarer til forslag til ekstraordinær generalforsamling 11/12 2008 Kommentarer til forslag til ekstraordinær generalforsamling 11/12 2008 1. Vedtægtsændringer Vedtægtsændringer træder først i kraft, når de er besluttet af to på hinanden følgende generalforsamlinger. 2.

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

B0422092 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

B0422092 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B0422092 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 20. juni 2014 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Henrik Gam, B. Tegldal og Susanne Skotte Wied (kst.)). 20. afd. nr. B-422-13:

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Torsdag den 31. marts 2005

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården.

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. År 2011 tirsdag den 28. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling for A/B Garvergården i ejendommens gård. Mødt var 19 andelshavere heraf

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen: Onsdag den 8. april 2015 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Toftevang. Generalforsamlingen blev afholdt i Hotel Scandic Eremitage, Klampenborgvej 230, Kgs. Lyngby. Dagsorden for generalforsamlingen:

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Kære andelshavere, Hermed fremsendes dagsorden og diverse dokumenter til dette års ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens beretning (vedlagt).

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B347000D - SAN UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 3. juli 2015 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Gitte Rubæk Pedersen og Lone Dahl Frandsen). 24.

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere