Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb."

Transkript

1 Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt Brovst Sta Ulstd Kølby Farstrup Stavn Barmr Valstd Sbbrsund Stor Ajstrup Limfjordn Bislv Nib Klitgård Nørholm Søndrholm Frjlv Godthåb Egholm Svnstrup Hassris AALBORG Skalborg Dall Villaby NØRRESUNDBY Rørdal Ellidshøj Frslv Gug Viss Nørr Trandrs Søndr Trandrs Gistrup Nøvling Østr Uttrup Klarup Storvord Sjlflod Lillvord Gudum Vaarst Vstr Hassing Gandrup Gudumholm Gudumlund Sklby Skllt Mou Egns Hou Koldkær Bisnap Hals Aalborg Bugt Volstd Fjllrad Nørr Kongrslv Dokkdal Støvring Kongrslv Skørping Lill Vildmos Aars Rold Skov Trndrup Østr Hurup Juni 2015 LOKALPLAN Boligr, rhvrv m.v., Galstrsgad Skanskvartrt

2 Vjldning Hvad r n lokalplan? Lokalplanr skal styr dn frmtidig udvikling i t områd og giv borgrn og byrådt mulighd for at vurdr konkrt tiltag i sammnhæng md planlægningn som hlhd. I n lokalplan fastlæggr byrådt bstmmlsr for, hvordan aralr, ny bygningr, bplantning, vj, stir osv. skal placrs og udforms indn for t bstmt områd. Hvad bstår lokalplann af? Rdgørlsn, hvor baggrundn og formålt md lokalplann bskrivs, og dr fortælls om lokalplanns indhold. Hr rdgørs dr bl.a. også for d miljømæssig forhold, om hvor dan lokalplann forholdr sig til andn planlægning, og om gnnmførls af lokalplann krævr tilladlsr llr dispnsationr fra andr myndighdr. Planbstmmlsrn, dr r d bindnd bstmmlsr for områdts frmtidig anvndls. Illustrationr samt tkst skrvt i kursiv har til formål at forklar og illustrr planbstmmlsrn og r sålds ikk dirkt bindnd. Bilag: Matriklkort, dr visr afgrænsningn af områdt i forhold til skl. Aralanvndlsskort, dr visr, hvordan områdt r disponrt. Kortt hængr nøj sammn md lokalplanbstmmlsrn og r bindnd. Illustrationsskits. Dsudn kan dr vær n illustration, dr visr t ksmpl på, hvordan bbyggls og anlæg kan udforms ftr plann. Illu strationsskitsn r til vjldning og inspiration og r drfor ikk bindnd. Hvornår lavs dr n lokalplan? Planlovn bstmmr, at byrådt har pligt til at lav n lokalplan, før dr gnnmførs størr udstykningr llr størr bygg- og anlægsarbjdr, hrundr ndrivning af byggri. Endvidr når dt r nødvndigt for at sikr kommunplanns virkliggørls, llr når dr skal ovrførs aralr fra landzon til byzon. Byrådt har rt til på thvrt tidspunkt at bslutt at udarbjd t lokalplanforslag. Lokalplanforslagt Når byrådt har udarbjdt t forslag til lokalplan, offntliggørs dt i mindst 8 ugr. I dn priod har borgrn ljlighd til at komm md bmærkningr, indsiglsr llr forslag til ændringr. Når offntlig hdspriodn r slut, vurdrr byrådt, i hvilkn udstrækning man vil imødkomm vntull indsiglsr og ændringsforslag. Hrftr vdtags plann ndligt. Hvis byrådt, på baggrund af d indkomn indsiglsr llr ftr gt ønsk, vil fortag så omfattnd ændringr, at dr rlt r tal om t nyt planforslag, startr pro c durn forfra md offntliggørls af t nyt lokalplanforslag. Dn ndlig lokalplan Når byrådt har godkndt lokalplann ndligt, og dn r bkndtgjort på kommunns hjmmsid, r plann bindnd for d jndomm, dr liggr indn for planns områd. Dt btydr, at dr ikk må tablrs forhold i strid md planns bstmmlsr. Lovlig ksistrnd bbyggls, llr lovlig anvndls, som r tablrt, før lokalplanforslagt blv offntliggjort, kan fortsætt som hidtil, slvom dt r i strid md lokalplann - også ftr jrskift. Lokalplann mdførr ikk pligt til at gnnmfør d bbygglsr llr anlæg, dr r bskrvt i plann. Rtsvirkningr Lokalplanns rtsvirkningr r nærmr bskrvt i afsnit 15. Rtsvirkningr. Juni 2015 Sid 2

3 Indhold og kontaktoplysningr Vjldning. Hvad r n lokalplan?...2 Ovrsigtskort...4 Rdgørls Lokalplanns baggrund og formål...5 Lokalplanområdt...5 Lokalplanområdts omgivlsr...6 Lokalplanns indhold...6 Lokalplanns sammnhæng md andn fysisk planlægning...8 Tilladlsr llr dispnsa tio nr i mdfør af andn lovgivning...9 Øvrig krav i mdfør af andn lovgivning Srvituttr Planbstmmlsr Indldning Formål Områd og zonstatus Aralanvndls Udstykning Bbygglsns omfang og placring Bbygglsns udsnd Ubbyggd aralr Vj, stir og parkring Tknisk anlæg Miljø Grundjrforning Btinglsr for, at ny bbyggls må tags i brug Lokalplan og byplanvdtægt Srvituttr Rtsvirkningr Godkndls Bilag Matriklkort... Bilag 1 Aralanvndls... Bilag 2 Nærmr oplysningr Aalborg Kommun By- og Landskabsforvaltningn Stigsborg Brygg Nørrsundby Tlf Mail: Juni 2015 Sid 3

4 Ovrsigtskort ga d Ga d ps rs dro Ga l st Bo n V j ga d Bj r Dy rsk ø ts ad La rs gg v j Ska ns Ba kk l y g ad Skansparkn ad An r ul fs g Da ms Kjæ Luftfoto md lokalplanafgrænsning, vjnavn og vt. angivls af særlig bbygglsr llr landskabr. Sa nk tp d vj llr andt gnkndligt, fx 1:8000 llr 1:10.000, så man kan På luftfotot zooms ud til størr ovrordnd ad find rs rg G t stdt i 3 stp: ad Øs Først ovrblikkt på forsidn, drnæst ortofotot tættr på, og til sidst kortbilagn 1, 2, osv. tættst på. Kon g n s g ss ga d d Prin s roga Lill Bo rg orv Br ot rb Øst a d d rg ad ga rå Sk t Nørrsundby Torv E ng v j 100 m 1:3.000 Lokalplanområdts afgrænsning. Luftfoto optagt Juni 2015 Sid 4

5 Rdgørls Lokalplanns baggrund og formål Lokalplann r udarbjdt for at giv ny mulighdr for anvndls af jndommn på Galstrsgad 6. Bygningrn har hidtil hust Nørrsundby Fjrnvarmværk, mn idt bygningrn ikk længr skal anvnds til varmværk, står bygningrn ovrfor n omdannls til ny formål. Dn ksistrnd bbyggls st fra gårdrummt og mod sydøst. Hovdbygningrn r bvaringsværdig, og bygningrn sikrs md bvarnd bstmmlsr. D ny anvndlsr skal kunn indpasss i d ksistrnd bygningr. Lokalplann skal giv mulighd for at tablr hhv. boligr, klinikkr, kontorr, srvic og værkstdr. Dsudn skal lokalplann sikr, at områdt indrtts md grønn opholdsaralr, hvis dr indrtts boligr. Lokalplann fastlæggr dsudn krav om tablring af min. 15 P-pladsr, som vurdrs at kunn dækk bhovt for parkring, samtidig md at dt r fysisk muligt at placr P-pladsrn indnfor lokalplanområdt. Lokalplanområdt Lokalplanområdt r ca m 2 stort, og liggr i byzon. Områdt anvnds idag til varmværk, mn bygningsmassn ophørr md dnn funktion. Dn bvaringsværdig bplantning mod nord. Områdt r idag bbyggt, og dn ksistrnd bbyggls r bvaringsværdig md n høj bvaringsværdi (3). Bbygglsn udgør t samlt bygningskomplks, som r sammnsat af 3 dl; 1 kontordl i 2 tagr, samt 2 størr hallr i 1 plan, som liggr i 2 forskllig nivaur. Hrudovr finds dr n mindr bygning, som anvnds til garag/ oplag, samt n nyr bygning, dr anvnds som pumphus. Dsudn finds dr mindr skur og ovrdækningr. Bygningrn r opført i nationalromantisk stil. D stor hallr md stor vindur, samt dn høj skorstn osv. gør, at bygningn r idntittsskabnd for områdt. I udformningn kan man også aflæs bygningrns hidtidig brug til lværk/varmværk, og drfor bidragr bygningn til fortællingn om kulturhistorin i områdt. Lokalplanområdt vjbtjns fra Galstrsgad via hhv. gårdrummt og n port i dn sydligst bygning. Galstrsgad r n mindr trafikrt vj, som ndr blindt vd Skansparkn. Lokalplanområdt liggr i t skrånnd trræn. I skl mod nord finds dr 2 bvaringsværdig trær. Trærn bør bvars sammn md dt small bplantningsbælt, da d r lokalplanområdts primær bplantning. Bplantningn, og især trærn, dannr n nsartt og rolig "grøn facad" mod nord. Trærn bidragr også til n grøn ovrgang mllm gårdrum og gadrum og d markrr sig dsudn i gadrummt. Juni 2015 Sid 5

6 Rdgørls Lokalplanområdt st fra nordøst. Lokalplanområdts omgivlsr Lokalplanns indhold Lokalplanområdt liggr i Galstrsgad, midt på bakkn mllm Skansparkn mod nord og Nørrsundby Midtby mod syd. Områdt afgrænss af Galstrsgad mod øst, og mod syd liggr områdt umiddlbart op ad rækkhusn langs Bondropsgad. Vst for lokalplanområdt liggr liglds n tæt-lav boligbbyggls, og nord for r dr boligr i n åbn-lav struktur. Kvartrt bstår af bymæssig bbyggls, hvoraf størstdln r boligr. Boligrn varirr fra villar md gn hav (åbn-lav) ovr rækkhus (tæt-lav) til tagboligr. Langs Galstrsgad og Bondropsgad liggr flr bvaringsværdig bygningr. Størstdln har n middl bvaringsværdi på mllm 4 og 6, og nklt bygningr har n lav bvaringsværdi på 7-8. Skansparkn udgør t væsntligt grønt lmnt i bydln. Parkn givr god rkrativ mulighdr for områdts bbor. Lokalplanns formål r at giv mulighd for, at d ksistrnd bygningr frmovr kan anvnds til boligr, klinikkr, kontorr, srvic og værkstdr. Lokalplann skal sikr, at d bvaringsværdig bygningr bvars. Dt btydr, at kstriør skal ombyggs mindst muligt, mns indmadn kan tilpasss dn ny anvndls. Hnsigtn r, at d ksistrnd bygningr skal kunn anvnds til ny formål, som kan indpasss i områdt. Lokalplanområdt skal vjbtjns fra Galstrsgad via hhv. gårdrummt og n port i dn sydligst bygning. Gårdrummt r forholdsvis lill, Juni 2015 Sid 6

7 Rdgørls Ga lst rs g ad Bo nd rop sga d 25 m 1:500 Luftfoto af ksistrnd bbyggls og d nærmst omgivlsr, optagt og skal båd rumm vntull udndørs opholdsaralr og parkring. Dt r muligt at indrtt opholdsaralr på t dæk ovr n dl af parkringn, så dt fungrr som n tagtrass. På dn måd vil opholdsaralrn komm til at ligg i omtrnt samm nivau som parkringspladsn vst for lokalplanområdt. I skl mod nord finds dr 2 bvaringsværdig trær. Trærn skal bvars sammn md dt small bplantningsbælt, som tilsammn dannr n pæn "grøn facad" mod nord. Dr finds mgt få trær i og omkring lokalplanområdt, og d 2 trær r drfor md til at skab t grønt islt og karaktr i områdt. Bplantningn skal bvars for at sikr, at lokalplanområdt afgrænss af n "grøn mur" mod nord, som bidragr positivt til gårdrummt og til gadrummt omkring stikvjn ind til d bagvdliggnd boligr. Sålds r dt trærns volumn og gnrlt bplantningns placring, som r afgørnd for at bvar dm. Dt skal i lokalplann sikrs, at vntull konfliktr mllm rhvrv og boligr i lokalplanområdt undgås. Dt skal sikrs, at anvndlsn af båd bolig og rhvrv i områdt kan forns, hrundr at kstrn støj og bygningstransmittrt støj ovrholdr Miljøstyrlsns vjldnd grænsværdir. Plann skal sikr, at dr gnnmførs bærdygtig initiativr. I lokalplann r dr sålds lagt vægt på, at blægningr i vidst muligt omfang skal vær vandgnnmtrænglig og at dr, hvor dt r muligt, skal tablrs rndr til afldning og fordampning af tagvand og ovr- Juni 2015 Sid 7

8 Rdgørls fladvand. Dsudn stills dr krav om, at vntull opholdsaralr skal bgrønns. Lokalplanns sammnhæng md andn fysisk planlægning MV - Miljøvurdring af planr og programmr Lov om "Miljøvurdring af planr og programmr" opstillr kritrir for, hvilk planr og programmr, dr krævr udarbjdls af n miljøvurdring md dt formål at frmm bærdygtig udvikling. For at dann t ovrblik ovr, om lokalplann kan få n væsntlig miljømæssig btydning, r dr fortagt n scrning af planforslagt. I forbindls md scrningn r brørt myndighdr hørt. Rsultatt r, at planforslagt ikk skal miljøvurdrs, da plann fastlæggr anvndlsn af t mindr områd på lokalt plan, og i øvrigt forvnts ikk at kunn få væsntlig indvirkning på miljøt. Dn ksistrnd bbyggls st fra gårdrummt og mod syd. Scrningn finds i dokumntt ", Scrning/scoping ftr Lov om miljøvurdring af planr og programmr", som kan ss sammn md lokalplann på kommunns hjmmsid i planns høringspriod. VVM - Vurdring af viss offntlig og privat anlægs Virkning på Miljøt I Bkndtgørlsn om VVM: "Vurdring af viss offntlig og privat anlægs virkning på miljøt" r dt på bilag 1 og bilag 2 dfinrt, hvilk anlægsarbjdr mv., dr kan få væsntlig indvirkning på miljøt. Plann omfattr ikk projktr llr anlæg opført på bilag 1 llr bilag 2 i ovnnævnt bkndtgørls. Drfor skal dr ikk udarbjds n VVM-scrning llr n VVM-rdgørls. Når dt ndlig bygg- llr anlægsprojktt r kndt, kan dt dog vis sig at udløs n VVMscrning. Udsnit af facadn mod Galstrsgad. EF-habitatdirktivt Natura 2000-områdr Dt r myndighdns ansvar at sikr sig, at dr r tilvjbragt tilstrækklig oplysningr til at afgør, om plann/projktt kan skad t Natura 2000-områd. Dt nærmst Natura 2000-områd r Natura 2000-områd nr. 15 Nib Brdning, Halkær Ådal og Søndrup Ådal, som liggr ca. 5 km vst for lokalplanområdt. Bygningn Galstrsgad 6 liggr cntralt i Nørrsundby omgivt af bymæssig bbyggls. Lokalplann vdrørr udlukknd ændrt anvndls af dn ksistrnd bygning. Drfor vurdrs plann ikk at kunn mdfør ny formr for forstyrrlsr ind i Natura 2000-områdt, og i kraft af dn btydlig afstand til dt nærmst Natura 2000-områd, vurdrs lokalplann hvrkn i sig slv llr i forbindls md Juni 2015 Sid 8

9 Rdgørls andr planr og projktr at kunn mdfør væsntlig påvirkningr ind i Natura 2000-områdt. Bilag IV-artr Habitatdirktivt forpligtr mdlmslandn til at sikr n strng bskyttlssordning for n rækk dyr og plantr ovralt i landt. D artr, dr r omfattt af bskyttlssordningn, frmgår af habitatdirktivts bilag IV. Lokalplann liggr indn for udbrdlssområdt for n rækk dyrartr opført på habitatdirktivts bilag IV. Enst potntilt forkommnd artr r artr af flagrmus. Bygningns tagkonstruktion r imidlrtid udformt, så dn ikk givr adgang til, at flagrmus kan anvnd bygningn som ovrvintringsstd. Plann vil drfor ikk påvirk bilag IV-dyrartr. Samlt vurdrs, at lokalplann ikk vil forring lvvilkårn for dyr- og plantartr omfattt af EF-habitatdirktivts bilag IV. Kommunplann Lokalplann liggr indn for kommunplanns rammområd 2.1.B8 Bondropsgad og r i ovrnsstmmls hrmd. Byplanvdtægt nr. 71, Bondropsgad Lokalplanområdt r omfattt af dn ksistrnd byplanvdtægt nr. 71, Bondropsgad. Vd dn ndlig godkndls og offntlig bkndtgørls af lokalplan ophævs byplanvdtægtn for dt områd, som r omfattt af lokalplan D kystnær dl af byzonn Af Planlovns 16 stk. 4 frmgår, at for bbyggls og anlæg i d kystnær dl af byzonrn, dr vil påvirk kystn visult, skal dr rdgørs for påvirkningn. Såfrmt bbygglsn afvigr væsntligt i højd llr volumn fra dn ksistrnd bbyggls i områdt, skal dr givs n bgrundls hrfor. Lokalplann givr mulighd for n ændrt anvndls af dn ksistrnd bygningsmass indnfor lokalplanområdt, samt for at opfør mindr bygningr som fx skur. Hovdbygningrn sikrs md bvarnd bstmmlsr. Drfor vurdrs dt, at dr ikk vil sk ændringr af dn visull påvirkning af kystn. Tilladlsr llr dispnsationr i mdfør af andn lovgivning Trafikrgulring Dr kan ikk, udn samtykk fra politit, givs tilladls til udførls af vjanlæg m.m., dr kan hav væsntlig btydning for færdslns sikkrhd og afvikling (s Færdslslovns 100). Juni 2015 Sid 9

10 Rdgørls Gas Øvrig krav i mdfør af andn lovgivning mv. Lokalplanområdt kan forsyns md bygas fra ksistrnd ldningsføring i Galstrsgad. Aalborg Forsyning, Gas ydr bistand i forbindls md dimnsionring af anlæg. Dr opkrævs ikk tilslutningsafgift vd tablring af nyt stik. Grundvandssænkning Såfrmt dr i forbindls md byggri og anlæg i områdt r bhov for grundvandssænkning, skal Miljø- og Enrgiforvaltningn i hnhold til Vandforsyningslovn og Bygglovn orintrs indn igangsættls på grund af områdts særlig bskaffnhd. Spildvandsafldning Områdt skal kloakrs iht. Aalborg Kommuns spildvandsplan. Områdt r idag fællskloakrt og planlagt sparatkloakrt ifølg spildvandsplann. Dt anbfals drfor, at om- llr nybyggri sparatkloakrs. Rnovation og affald Vd rhvrvsjndomm bør dr udlæggs aralr til opsamling af affald, så dt sikrs, at dr r plads til n rationl affaldssortring og opbvaring. Vd dtailhandlsbutikkr bør dr, afhængig af butikstypn, tags højd for og afsætts plads til, at kundrn kan aflvr tom mballag som ksmplvis flaskr, malingsrstr og lign. Hvor dr r bhov for, at opsamlingn af affald skr i storcontainr, skal dr tags hnsyn til, at containrn skal kunn tømms af n lastbil, som skal kunn komm hlt hn til containrn. Af hnsyn til frmkommlighdn i områdt skal kørvj for rnovationsbilr og vndpladsr indrtts ftr Aalborg Forsyning, Rnovations rgulativr, som finds på Ydrligr oplysningr finds på llr på tlf Opvarmning Områdt r udlagt til kollktiv varmforsyning md fjrnvarm, iht. til Aalborg Kommuns varmplan. Jordforurning Ejndommn r p.t. anført som uafklart i rgionns databas ovr forurnd og muligt forurnd jndomm. Dt må forvnts at jndommn kortlæggs ftr jordforurningslovn. Forud for vntul ændring til følsom aralanvndls skal dr udførs forurningsundrsøglsr og vntull nødvndig afværgforanstaltningr. Hvis Juni 2015 Sid 10

11 Rdgørls Srvituttr Støj jndommn kortlæggs krævs dr n 8 tilladls ftr jordforurningslovn. Jordflytning skal anmlds til Rnovationsvæsnt. Virksomhdsaktivittr r omfattt af rglrn i Miljøstyrlsns vjldning om Ekstrn støj fra virksomhdr dtt gældr også for dn bygningstransmittrd støj. Ejr og byghrrr må slv sikr sig ovrblik ovr tinglyst srvituttr, dr har btydning for bygg- og anlægsarbjdr. Man skal vær opmærksom på, at ikk all rør, kablr llr ldningr r tinglyst. Drfor bør rlvant forsyningsslskabr hørs, indn jordarbjdr påbgynds. Dt kan fx drj sig om lkablr, tlfon-, tl- og TV-kablr, vandld ningr, fjrnvarmldningr, gasldningr og spildvandsldningr. Kommunn kan vær bhjælplig md at oplys, hvilk forsynings slskabr, dr dækkr dt pågældnd områd. Vd udarbjdlsn af lokalplann r rgistrrt flg. tinglyst srvituttr, som kan hav btydning for bygg- og anlægsarbjd indn for lokalplanområdt. Aalborg Kommun gør opmærksom på, at man ikk påtagr sig ansvart for vntull fjl og manglr i ovrsigtn. Matr.nr. 20fa, Nørrsundby Bygrund Tinglyst: Titl: Dok. om luftfartshindringr mv Påtalbrttigt: Luftfartsvæsnt (Trafikstyrlsn) Matr.nr. 20x, Nørrsundby Bygrund Tinglyst: Titl: Dok. om luftfartshindringr mv Påtalbrttigt: Luftfartsvæsnt (Trafikstyrlsn) Juni 2015 Sid 11

12 Planbstmmlsr Indldning 1. Formål 2. Områd og zonstatus 3. Aralanvndls Lokalplanns bstmmlsr r bindnd for d jndomm, dr r omfattt af lokalplann. Tkst i kursiv har til formål at forklar og illustrr lokalplanbstmmlsrn. Tkst skrvt i kursiv r altså ikk lokalplanbstmmlsr og r sålds ikk bindnd. Lokalplanns formål r at sikr 1.1 at områdt kan anvnds til boligr og rhvrv m.v., 1.2 at bygningrn bvars, og at forandringr af ksistrnd bbyggls, skr i ovrnsstmmls md bygningns oprindlig arkitktur, 1.3 at bbygglsn indrtts md udndørs opholdsaralr, hvis dn anvnds til boligr. Bmærk, at dr ud ovr lokalplanns bstmmlsr også stills krav, bstmmlsr mv. for at sikr bl.a. spildvandsafldning, rnovation m.v., s rdgørlsns afsnit 'Øvrig krav i mdfør af andn lovgivning' sid Lokalplanns områd Lokalplanns områd r vist på Bilag 1, Matriklkort. Lokalplann omfattr nuværnd og frmtidig jndomm, dl af jndomm, jrljlighdr, umatrikulrd aralr og vjaralr indn for lokalplanns afgrænsning. 2.2 Opdling i dlområdr Lokalplanområdt opdls i dlområd A og B som vist på Bilag 1 og Zonforhold Områdt liggr i byzon og skal forbliv i byzon. 3.1 Anvndls, dlområd A Boligr (tæt-lav boligr og tagboligr) Klinikkr mv. (kiropraktor, læg, tandlæg o.l., trapi) Kontorr (administration, advokat, rvisor o.l., arkitkt, ingniør o.l., datarådgivning) Srvic (bdmand o.l., jndomsmæglr o.l., forsikring, frisør o.l., markting, mdivirksomhd, pnginstitut, postkontor, rklamvirksomhd, solcntr) Værkstdr o.l. (cd- og dvd-produktion, -handl o.l., linstallatør, lktrotknik, glarmstr, postordrvirksomhd, vvs, sndkr) Tknisk anlæg (pumpstation o.l., transformr (små)) Juni 2015 Sid 12

13 Planbstmmlsr 4. Udstykning 3.2 Anvndls, dlområd B Klinikkr mv. (kiropraktor, læg, tandlæg o.l., trapi) Kontorr (administration, advokat, rvisor o.l., arkitkt, ingniør o.l., datarådgivning) Srvic (bdmand o.l., jndomsmæglr o.l., forsikring, frisør o.l., markting, mdivirksomhd, pnginstitut, postkontor, rklamvirksomhd, solcntr) Værkstdr o.l. (cd- og dvd-produktion, -handl o.l., linstallatør, lktrotknik, glarmstr, postordrvirksomhd, vvs, sndkr) Tknisk anlæg (pumpstation o.l., transformr (små)) Ingn bstmmlsr. 5. Bbygglsns omfang og placring 5.1 Bbygglssprocnt Bbygglssprocnt maks. 100 for dn nklt jndom. 5.2 Bbygglsns placring D ksistrnd bygningrs grundflad udgør byggfltr for frmtidigt byggri, som vist på Bilag Etagr og bygglinj, dlområd B Indnfor dlområd B skal tagr, indskudt dæk og lignnd, ud ovr kældr og stuplan, hav n afstand til skl på mindst 5,00 m, som vist på Bilag 2. Principskitsn visr, hvordan t vntult indskudt dæk vil hav n afstand til skl på mindst 5,00 m, og sålds vil vær trukkt tilbag fra facadn. D bvaringsværdig bygningr kan indrtts sålds, at dr tilføjs n llr flr kstra tagr indvndigt. Dn/d kstra tagr kan vær indskudt dæk, "kubr" llr lignnd. Dr fastsætts n mindst afstand til skl på 5,00 m for at undgå indbliksgnr i forhold til nabor. Afstandn til skl vil btyd, at ksmplvis t dæk ind i bygningn vil hav n afstand til ydrvæggn og vntull vindur på ca. 2,45 m llr mr. S illustrationn til vnstr. 5.4 Placring af mindr bygningr og anlæg Carport, udhus, skur, plads til opsamling af affald, og andr mindr bygningr llr anlæg må opførs / indrtts udn for byggfltrn. 5.5 Bygningshøjd, ny bbyggls Carport, udhus, skur, plads til opsamling af affald, og andr mindr bygningr llr anlæg, samt ny bbyggls indnfor Byggflt 2, må maks. opførs i n højd af 3,00 m. Hrudovr må tagn udnytts til tagtrrassr. 6. Bbygglsns udsnd 6.1 Bvaring Bygningrn skal bvars. Vd om- og tilbygningr skal dt sikrs, at dr ikk ændrs vd forhold, som har btydning for oplvlsn af bygningrns oprindlig udtryk, hrundr vd udskiftning af vindur og dør, ændring af matrialr og farvr på tag, facadr, dør og vindus- Juni 2015 Sid 13

14 Planbstmmlsr 7. Ubbyggd aralr rammr mv., tablring af kvist llr opsætning af markisr og andr formr for "udsmykning". D bvaringsværdig bygningr r angivt på Bilag 2. Mindr bygningr såsom carport, udhus, skur mv. r ikk omfattt af bstmmlsn. En vt. tilladls til n llr flr af ovnstånd ændringr givs formlt som n dispnsation fra lokalplann. Vd bhandlingn af dispnsationn vil dt bliv vurdrt, hvordan dn ønskd bygningsændring harmonrr md bygningns oprindlig udtryk. Dr blivr fortagt nabohøring, md mindr dispnsationn skønns at vær af hlt undrordnt btydning for naborns intr ssr. Bygningns oprindlig facadudtryk vil kunn ss på d bygningstgningr, dr i sin tid dannd grundlag for byggrit. 6.2 Gnrlt Ny bbyggls skal givs n udformning i harmoni md dn omgivnd bbyggls md hnsyn til facadrytm, højd, matrialr og taghældning. 6.3 Skilt Skilt skal tilpasss bygningns arkitktonisk udformning, og hrundr tilpasss husts faginddling. Skilt må hvrkn hlt llr dlvist dækk arkitktonisk lmntr som fx udvndig dør, vindur, gsimsr, bånd, indfatningr og pilastr, llr hav karaktr af facadbklædning, vindusafblænding og lignnd. For lysnd og blyst skilt gældr dt, at lyst i og på skilt ikk må vær til gn for færdsl og nabor. Lysskilt må ikk blænd llr blink, og lysmængdn skal vær svagr nd dt omgivnd offntlig lys. Lysts farv skal vær i hvid nuancr. Skilt må ikk opsætts på tag, llr sålds at dl af skiltt ragr op ovr facadrn. Aalborg Kommun skal giv tilladls til skiltning. Drfor opfordrs man til at kontakt kommunn for råd og vjldning, indn skiltn udarbjds og opsætts. 7.1 Opholdsaral Hvis jndommn anvnds til boligr, skal dr indrtts t fælls, udndørs opholdsaral på min. 10 % af grundaralt. Opholdsaralt må anlæggs hlt llr dlvist som tagtrrassr. Opholdsaralt skal afskærms mod nabojndomm og dt øvrig gårdrum af fx n hæk llr t hgn, som skal bgrønns. Opholdsaralt skal anlæggs md n kombination af n grøn bund (ksmplvis græs), og n bplantning (ksmplvis busk, staudr og trær), så dr opnås n rumlighd. S foto sid 15. Juni 2015 Sid 14

15 Planbstmmlsr Eksmpl på bgrønning i flr nivaur. Foto fra Christiansgad/Prinsnsgad i Aalborg. Vd at bgrønn på dnn måd sikrs dt, at dt fælls opholdsaral frmstår grønt og frodigt, slvom aralt har t bgrænst omfang. Dr skal sikrs ordntlig vækstforhold til trær vd at lav planthullr, dr rækkr ind undr d omgivnd blægningr, og som tablrs md rodvnlig bfæstls - s vt. "Succs md plantr" på kommunns hjmmsid. 7.2 Blægning Blægning på d ubbyggd aralr skal i vidst muligt omfang udførs som prmabl blægningr, fx græsarmring. På samm måd skal dr, hvor dt r muligt, udførs rndr md llr udn tæt bund til afldning og fordampning af tagvand og ovrfladvand. 7.3 Bvaring af bplantning Langs dlområd B's skl mod nord skal dr fortsat vær n skærm af bplantning, som dt r tilfældt i dag, s Bilag 2. Dsudn skal d to løn bvars og rstatts md n tilsvarnd art, når dt blivr nødvndigt. 8. Vj, stir og parkring 7.4 Udndørs oplag Udndørs oplag må kun find std indn for hgnd aralr i dirkt tilknytning til bbygglsn. Oplagt må ikk vær synligt fra omgivlsrn. 8.1 Vjadgang Vjadgangn til lokalplanområdt skal sk fra Galstrsgad til hhv. portåbning og gårdrum, som vist i princippt på Bilag 2. Juni 2015 Sid 15

16 Planbstmmlsr 9. Tknisk anlæg 10. Miljø 8.2 Parkring Dr skal tablrs min. 15 P-pladsr. Dr skal tablrs cyklparkring i ovrnsstmmls md Kommunplanns Bilag F. 9.1 Opvarmning Ny bbyggls skal tilslutts kollktiv varmforsyning ftr Aalborg Kommuns anvisning. For bygningr, dr opfyldr Bygningsrglmntts krav til lavnrgibyggri, skal kommunn dispnsr for tilslutningspligt til kollktiv varmforsyning, hvis byghrrn søgr om dt. For at sikr lavst mulig CO 2 -udldning anbfals dt, at byggrit tilslutts kollktiv varmforsyning. 9.2 Rnovation og affald Vd projktring af vj, fællsaralr mv. skal dr rsrvrs d nødvndig aralr til sortring, opbvaring og transport af affald i ovrnsstmmls md Aalborg Forsyning, Rnovations rgulativr. Dr skal afsætts aral til affaldsopsamling (til indsamling af gnanvndlig matrialr mv. som papir, glas og mtal). Affaldsopsamlingn kan sk i kubr llr, hvor dt r praktisk muligt og økonomisk forsvarligt, i undrjordisk containr. Vd undrjordisk løsningr opnås mindr synlig affaldsløsningr, ligsom støjgnrn mindsks. 9.3 Kloakring Lokalplanområdt skal sparatkloakrs, i hnhold til spildvandsplanns angivlsr. 9.4 Lokal afldning af rgnvand (LAR) Ovrfladvand i lokalplanområdt skal i vidst muligt omfang håndtrs lokalt indn afldning, jf. pkt LAR-løsningr skal anvnds til afldning og fordampning af tagvand og ovrfladvand, fx via prmabl blægningr i gårdrum og vt. rndr md llr udn tæt bund Enrgiklassificring Dr stills, som udgangspunkt, krav om lavnrgibyggri, som dfinrt i dt til nhvr tid gældnd bygningsrglmnt. Fjrnvarm anbfals som udgangspunkt i alt byggri, hvor dt r muligt. Juni 2015 Sid 16

17 Planbstmmlsr 11. Grundjrforning 10.2 Miljøklassificring Dr må kun tablrs virksomhd md typ og aktivittr svarnd til miljøklass 1-3. D nævnt miljøklassr md tilhørnd bskyttlssafstand brugs som vjldnd grundlag. Dr vil altid bliv fortagt n konkrt vurdring af virksomhdn. Erhvrvt må ikk hav karaktr af produktionsvirksomhd md støjnd og støvnd forarbjdning af matrialr, mn skal vær fornlig md boligrn i og omkring bygningn Støj fra rhvrv Vd ændrt anvndls i dn ksistrnd bbyggls skal virksomhdr ovrhold d vjldnd støjgrænsr iht. rglrn i Miljøstyrlsns vjldning Ekstrn støj fra virksomhdr Støj fra trafik Opholdsaralrn og bbygglsn må ikk påførs trafikstøj, dr ovrstigr Miljøstyrlsns vjldning om grænsværdir for trafikstøj Grundvandssænkning Såfrmt dr i forbindls md byggri og anlæg i områdt r bhov for grundvandssænkning, skal Miljø- og Enrgiforvaltningn orintrs indn igangsættls på grund af områdts særlig bskaffnhd. Ingn bstmmlsr. 12. Btinglsr for, at ny bbyggls må tags i brug 13. Lokalplan og byplanvdtægt 12.1 Btinglsr, hl områdt Ny bbyggls, ændrt anvndls af ksistrnd bbyggls llr ændrt anvndls af ubbyggd aralr, må ikk tags i brug udn Aalborg Kommuns tilladls, før ndnnævnt anlæg r udført. - Bplantning og anlæg af fællsaralr mv. skal vær udført i ovrnsstmmls md pkt Parkring skal vær anlagt i ovrnsstmmls md pkt Bbygglsn skal vær tilsluttt kollktiv varmforsyning ftr Aalborg Kommuns anvisning, jf. pkt Bbygglsn skal vær sparatkloakrt og tilsluttt kloaksystmt ftr Aalborg Kommuns anvisning. - Dt r dokumntrt, at d vjldnd grænsværdir for støj r ovrholdt, jf. pkt og Ophævls af byplanvdtægt nr. 71, Bondropsgad Vd dn ndlig godkndls og offntlig bkndtgørls af lokalplan ophævs byplanvdtægt nr. 71, Bondropsgad, for dt områd, dr r omfattt af lokalplan Juni 2015 Sid 17

18 Planbstmmlsr 14. Srvituttr 15. Rtsvirkningr Godkndls Dr ophævs ingn srvituttr. Dn ndligt godkndt lokalplan 15.1 Endlig godkndls og bkndtgørls Når lokalplann r ndligt godkndt og offnt ligt bkndtgjort, må jndomm, dr r omfattt af plann, kun udstykks, b byggs llr anvnds i ovrnsstmmls md plann Eksistrnd lovlig forhold Dn nuværnd lovlig anvndls af jndomm i lo kalplan om rådt kan fortsætt som hidtil Handlpligt Lokalplann mdførr ikk i sig slv, at anlæg mv., som r indholdt i plann, skal tablrs Dispnsationr Byrådt kan mddl dispnsationr, dr ikk r i strid md planns princippr. Byrådt har pligt til at dispnsr fra bstmmlsr om tilslutning til kollktiv varmforsyning, når n bygning opførs som lavnrgibyggri Naboorintring Skønns n ansøgning om dispnsation at brør nabor, skal dr fortags n naboorintring, før dispnsationn kan givs Ny lokalplan Nyt byggri, anlæg og ændrt anvndls, som r i strid md planns princippr, kan kun tablrs vd udarbjdl s af n ny lokalplan Ekspropriation Når dt r nødvndigt for at virkliggør lokalplann, kan byrådt ksproprir Bvaring af bbyggls Hvis lokalplanns bstmmlsr om bvaring af bbyggls mdførr, at jrn ikk kan brug jndommn på n økonomisk rimlig måd, kan han undr viss omstændighdr kræv, at kommunn ovrtagr dn. Lokalplann r ndligt godkndt af Aalborg Byråd dn 22. juni 2015 Lokalplann r offntligt bkndtgjort dn 1. juli 2015 Fra dnn dato gældr lokalplanns rtsvirkningr. Juni 2015 Sid 18

19 Matriklkort 20bg 20bh 20an 20fa 20b 20ba B A 20bb 15 20x 14a 14b Galstrsgad 12i 20cq 13a 20ak 13b Bondropsgad 20al 20ai "bi" Bondropsgad 20v 12f "bm" m Mål 1:500 i A4-format Ejrlav: Nørrsundby Bygrund Signatur 20ac Lokalplangræns Dlområdgræns 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm Bilag 1

20 Aralanvndls 14 10A Byggflt 2 8G 6E 8H Signatur 22A 20k 22B Galstrsgad Bondropsgad Bondropsgad 13D 13E 13G 13F Lokalplangræns Dlområdgræns Primær vjadgang Skundær vjadgang 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 24A 13H 24B Byggflt B Byggflt 1 Bvaringsværdig bygning 3 Høj bvaringsværdi Bvaringsværdig bplantning A 6 Byggflt Bygglinj (5 m fra skl) tag Bvaringsværdigt træ m Mål 1:500 i A4-format 12d Bilag 2

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

Lokalplan 54/2011. Boligområde ved Håndværkerparken i Hobro

Lokalplan 54/2011. Boligområde ved Håndværkerparken i Hobro Lokalplan 54/2011 Boligområd vd Håndværkrparkn i Hobro Hvad r n lokalplan? En lokalplan fastlæggr bindnd bstmmlsr for udnyttlsn af jndomm indn for planns områd. Bstmmlsrn kan omhandl dn frmtidig anvndls

Læs mere

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E SAh.IT L O K A L P L A M N62 7 WILCKEN & WULFF RADG CIVILINGENI@RER, FRI JUNI W79 Matr. nr. 45 Stmplfri, jfr. Skatt- Anmldr

Læs mere

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 06183.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06183.00 Frdningn vdrørr: Skyttgård Domm Taksations komm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 13-09-1976 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> L.J (h At"IR',-ny

Læs mere

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen.

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. I - --- - ~------------ 01562.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01562.00 Frdningn vdrørr: Blovstrød Kirk Domm Taksatio ns komm iss io nn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-04-1951 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen. 07644.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07644.00 Frdningn vdrørr: Nordr Strandvj, Ebltoft Domm Taksatio nskomm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 14-012-1983 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A.

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A. Vdtægtr for Our Vandværk A.M.B.A. VEDTÆGTER OR ANDELSSELSKABET OURE VANDVÆRK Navn og hjmstd 1 Slskabt dr r stiftt i 1948, r t andlsslskab md bgrænst ansvar (a.m.b.a.), hvis navn r OURE VANDVÆRK. Slskabt

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

Forslag til Kommuneplan 2009 Rammer De konkrete rammer er sidenummereret fortløbende. Lokalsamfundsbeskrivelser er sidenummereret enkeltvis.

Forslag til Kommuneplan 2009 Rammer De konkrete rammer er sidenummereret fortløbende. Lokalsamfundsbeskrivelser er sidenummereret enkeltvis. Forslag til Kommunplan 2009 Rammr D konkrt rammr r sidnummrrt fortløbnd. Lokalsamfundsbskrivlsr r sidnummrrt nkltvis. 01/09/08 Lokalsamfund 1 - Midtbyn 01-06 MDTBYEN Midtbyn bstår af bydln City, Frdriksbjrg,

Læs mere

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n.

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n. 05840.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05840.00 Frdningn vdrørr: Dt Gaml Apotk Domm Taksations kom mission n Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 09-12-1974 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> ---- ---

Læs mere

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen.

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen. 02028.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 02028.01 Frdningn vdrørr: Pdrstrup Gods I Domm la ksatio nskom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 03-11-1978 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> " v li

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovdtal...3 Priodns rsultat...4 Forvntningr til frmtidn...5 Invstringsstratgi og finansil risikostyring...6 Rsultatopgørls...7 Balanc...8 Notr...10 Pn-Sam Skad forsikringsaktislskab

Læs mere

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01407.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01407.00 Frdningn vdrørr: Slagslund Kirk Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1950 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> KENDELSE

Læs mere

VESTRE KLITVEJ GRANVEJ BAKKEVEJ LANDEV

VESTRE KLITVEJ GRANVEJ BAKKEVEJ LANDEV ØRR DURS OMMU TRAFI FLL R U S T R A D, F Æ L L D V O G Æ RV FLLRU STRAD SOMMRHUSOMRÅD rincipskits for trafik mv. ortgrundlag: MS topografisk kort Mål ca. :.7 S STI AV OLM BØSH H LV A TI S nd a str O Z

Læs mere

07776.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07776.00. Fredningen vedrører: Nørholm Enge. Domme. Taksationskommissionen 13-08-1990.

07776.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07776.00. Fredningen vedrører: Nørholm Enge. Domme. Taksationskommissionen 13-08-1990. 07776.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07776.00 Frdningn vdrørr: Nørholm Eng Domm Taksationskommissionn 13-08-1990 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 28-03-1990 Frdningsnævnt 06-04-1989 Kndlsr Dklarationr TAKSATIONSKOMMISSIONEN>

Læs mere

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af 17. dcmbr 2008 Vurdring af ansøgningr om mdfinansiring af intrnational oplvlssfyrtårn i Rgion Midtjylland 1. Introduktion I januar 2008 bsluttd Vækstforum Midtjylland at giv 11 konsortir n indldnd udviklingsfinansiring

Læs mere

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE ØSTER UTTRUP SKOLE FAKTA Adrss Østr Uttrup Skol Brinkn 6 9220 Aalborg Ø Tlf 99824590 E-mail Wb Skolldr

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

07778.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07778.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Mose. Domme. Taksationskommissionen 18-06-1990.

07778.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07778.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Mose. Domme. Taksationskommissionen 18-06-1990. 07778.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07778.00 Frdningn vdrørr: Lill Lyngby Mos Domm Taksationskommissionn 18-06-1990 Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 27-11-1989 Frdningsnævnt 01-02-1989 Kndlsr Dklarationr TAKSATIONSKOMMISSIONEN>

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Februar 2015 STARTREDEGØRELSE Boliger ved Færgevej, Vestpieren Hals Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund

Læs mere

02831.00. .Afgørelser - Reg. nr.: 02831.00. Fredningen vedrører: Randlev Mose. Domme. Taksati ons kom miss ione n.

02831.00. .Afgørelser - Reg. nr.: 02831.00. Fredningen vedrører: Randlev Mose. Domme. Taksati ons kom miss ione n. 02831.00.Afgørlsr - Rg. nr.: 02831.00 Frdningn vdrørr: Randlv Mos Domm Taksati ons kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 28-11-1963 Frdningsnævnt 08-08-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

07500.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07500.00. Fredningen vedrører: Sømarken. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

07500.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07500.00. Fredningen vedrører: Sømarken. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 07500.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07500.00 Frdningn vdrørr: Sømarkn Domm Taksations kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 18-06-1982 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> 5 ( 1 neg. NR. 07500.000

Læs mere

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet 07745.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07745.00 Frdningn vdrørr: Vrøgum Kær Domm Taksations komm iss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 18-12-1987 Frdningsnævnt 16-15-1986 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Teknisk anlæg - solfangeranlæg, Gl. Høstemarkvej, Mou Landområde Sejlflod. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Teknisk anlæg - solfangeranlæg, Gl. Høstemarkvej, Mou Landområde Sejlflod. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. August 2012 STARTREDEGØRELSE Landområde Sejlflod Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt

Læs mere

03124.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03124.00. Fredningen vedrører: Postgården. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet

03124.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03124.00. Fredningen vedrører: Postgården. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet 03124.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03124.00 Frdningn vdrørr: Postgårdn Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 25-05-1964 Frdningsnævnt 12-10-1963 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Pall Flbo-Hansn Vdr. Strandparkn Korsør 1 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Korsør dn, 9.sptmbr 2012 Formålt md dnn hvidborg r- at dnn gnnmgang vil

Læs mere

LOKALPLAN 1-3-114 TILLÆG TIL LOKALPLAN 09-060

LOKALPLAN 1-3-114 TILLÆG TIL LOKALPLAN 09-060 Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt Brovst Stae Ulsted Kølby Farstrup Stavn Barmer

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen.

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. 05588.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05588.00 Frdningn vdrørr: Madmosgårdn Domm Taksatio ns kom miss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 10-11-1972 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> '; År 1972

Læs mere

03751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03751.00. Fredningen vedrører: Kravnsø Mark. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet

03751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03751.00. Fredningen vedrører: Kravnsø Mark. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet 03751.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03751.00 Frdningn vdrørr: Kravnsø Mark Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 16-02-1967 Frdningsnævnt 14-06-1965 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

Ungestrategi. Hedensted Kommune

Ungestrategi. Hedensted Kommune Ungstratgi Hdnstd Kommun Udarbjdt af Styrgruppn for Projkt 12@25 Skrtariat tlf. 7975 5545 Sptmbr 2012 2 Dt r n stor fornøjls at kunn præsntr dn først Ungstratgi for Hdnstd Kommun Md dnn stratgi sættr vi

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 2 21 Sid 2 Løn contra udbytt Sid 3 Tid til gnrationsskift? Sid 4 Pas på ovrskriftrn Sid 4 Fidus llr j Sid 5 Dtailrigdom contra ovrblik SIDE 5 Aktiavancbskatning

Læs mere

03093.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03093.00. Fredningen vedrører: Tagholm. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet

03093.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03093.00. Fredningen vedrører: Tagholm. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet 03093.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03093.00 Frdningn vdrørr: Tagholm Domm Taksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 22-02-1965 Frdningsnævnt 11-11-1963 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL Jul i n r m y l o P 29. novmbr 2014 JULEMARKED I ÅRSLEV OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL d M i t n a r a g s n! Hl Årslv kommr til at duft og smag af jul, når snn dalr nd ovr JULEMARKED I ÅRSLEV, som for

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. november 2010. Mødetidspunkt Kl. 16.30.

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. november 2010. Mødetidspunkt Kl. 16.30. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsordn md vdtaglsr Åbn Mødstd Rådssaln Møddato Onsdag dn 24. novmbr 2010 Mødtidspunkt Kl. 16.30 Bmærkningr Mdlmmr Fra forvaltningn Lukkt mød kl. 16.30 i mødlokal 3. Åbnt mød kl. 17.00

Læs mere

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet - ------- 01522.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01522.00 Frdningn vdrørr: dom Kirk Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 05-04-1951 18-07-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN

DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN Fra id til færdigt byggri DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN v. Lislott Schou Hansn 1... Dlprojkt 2010 : Miljøn Optimring af procs omkring og godkndls Dltagr i afprøvningn Vstjysk Landboforning Ringkøbing Skjrn

Læs mere

07640.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07640.00. Fredningen vedrører: Plet Enge, Sønderho1me. Enge. Domme. Taksationskommissionen 23-04-1985

07640.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07640.00. Fredningen vedrører: Plet Enge, Sønderho1me. Enge. Domme. Taksationskommissionen 23-04-1985 07640.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07640.00 Frdningn vdrørr: Plt Eng, Søndrho1m Eng Domm Taksationskommissionn 23-04-1985 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 23-11-1984, 14-05-1985 Frdningsnævnt 07-11-1983 Kndlsr

Læs mere

01210.00. Afgørelser- Reg. nr.: 01210.00. Fredningen vedrører: Nivågård - se også reg.nr. 07760.00. Domme. Naturklagenævnet

01210.00. Afgørelser- Reg. nr.: 01210.00. Fredningen vedrører: Nivågård - se også reg.nr. 07760.00. Domme. Naturklagenævnet 01210.00 Afgørlsr- Rg. nr.: 01210.00 Frdningn vdrørr: Nivågård - s også rg.nr. 07760.00 Domm Taksationskomm issionn Naturklagnævnt Ovrfrd ningsnævnt 12-06-1990, 23-06-1950 Frdningsnævnt Kndlsr Dklarationr

Læs mere

BYGGEPROGRAM Udgave 3 28.04.2014

BYGGEPROGRAM Udgave 3 28.04.2014 BOTILBUD I EBBERØDOMRÅDET TILKNYTTEDE FÆLLESLOKALER OG SERVICEAREALER I PIBERØDHUS. Udgav 3 PSYKIATRI OG HANDICAP RUDERSDAL KOMMUNE 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Orintring sid 1.1 1.2 Indldning 3 Byggudvalg

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt Europaudvalgt 2004 KOM (2004) 0360 Offntligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxlls, dn 30.4.2004 KOM(2004) 360 ndlig BERETNING FRA KOMMISSIONEN om gnnmførlsn i 19992000 af forordning (EØF)

Læs mere

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen StudiOrdning August 2011 Produktions Tknolog Uddannlsn Dnn studiordning r n orintring til nuværnd og kommnd studrnd på produktionstknolog uddannlsn om, hvad studit indholdr og hvad dr forvnts af d studrnd.

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv Modrn Fysik 9 Sid 1 af 6 Sidst gang: Elmntarpartiklr og naturkræftr samt univrsts udvikling. I dag: Atomkrnr og krnprocssr samt stjrnrs livsforløb. Atomkrnr Krnfysikkn blv født i 1896, hvor Hnri Bcqurl

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

02982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02982.00. Fredningen vedrører: Strandby Sydstrand. Domme. Taksations komm issi onen.

02982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02982.00. Fredningen vedrører: Strandby Sydstrand. Domme. Taksations komm issi onen. 02982.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02982.00 Frdningn vdrørr: Strandby Sydstrand Domm Taksations komm issi onn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 04-02-1964 Frdningsnævnt 17-04-1963 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 06164.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06164.00 Frdningn vdrørr: Bøgbjrg Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-06-1977 Frdningsnævnt 26-07-1978 Kndlsr Dklarationr OVERFREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

05379.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05379.00. Fredningen vedrører: Drabæk Mølle og dam, Dollerup. Domme. Taksationskommissionen.

05379.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05379.00. Fredningen vedrører: Drabæk Mølle og dam, Dollerup. Domme. Taksationskommissionen. 05379.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05379.00 Frdningn vdrørr: Drabæk Møll og dam, Dollrup Domm Taksationskommissionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Tillægskndls 12-09-1977, 14-01-1972 ti Frdningsnævnt 31-08-1970

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988.

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988. 07751.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07751.00 Frdningn vdrørr: Søndrhav Skrænt Domm Taksationskommissionn 06-10-1988 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 17-02-1988, 04-03-1988 Frdningsnævnt 01-10-1986 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr.

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr. Lott Salling Når vi gør børn nysgrrig på sprog, fortælling og læsning så tidligt som ovr hovdt muligt, øgs drs chancr for at tilgn sig t vludviklt sprog og dr md opnå lttr adgang til social kontaktr og

Læs mere

07437.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07437.00. Fredningen vedrører: Fredmosen. Domme. Taksati ans kom miss ionen. Naturklagenævnet

07437.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07437.00. Fredningen vedrører: Fredmosen. Domme. Taksati ans kom miss ionen. Naturklagenævnet 07437.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07437.00 Frdningn vdrørr: Frdmosn Domm Taksati ans kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 30-12-1983 Frdningsnævnt 16-11-1981 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

DOMI BOLIG 16 BOLIGER - ØSTERVÆNGET 21-40 DOMI BOLIG TORNØEGADE 12 8300 ODDER TLF 70 27 97 97 WWW.DOMIBOLIG.DK

DOMI BOLIG 16 BOLIGER - ØSTERVÆNGET 21-40 DOMI BOLIG TORNØEGADE 12 8300 ODDER TLF 70 27 97 97 WWW.DOMIBOLIG.DK DOMI OLIG 16 OLIGER - ØSTERVÆNGET 21-40 DOMI OLIG TORNØEGADE 12 8300 ODDER TLF 70 27 97 97 WWW.DOMIOLIG.DK DATO: 22.05.2015 DOMI OLIG 16 OLIGER - ØSTERVÆNGET 21-40 nr. 21 nr. 23 nr. 25 nr. 27 nr. 29 EYGGESESPLAN

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t s a u t o r i s r d R v i s o r r 4 2010 Sid 2 Ny indbrtningr for prsonalgodr Sid 3 Årts julgav til mdarbjdrn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kronrs græn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfradrag

Læs mere

01741.04. Afgørelser - Reg. nr.: 01741.04. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01741.04. Afgørelser - Reg. nr.: 01741.04. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01741.04 Afgørlsr - Rg. nr.: 01741.04 Frdningn vdrørr: Ørslv Kirk Domm Taksations kom miss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdninasnævnt - 23-10-1951, 09-11-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

07649.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07649.00. Fredningen vedrører: Frøslev Mose. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet

07649.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07649.00. Fredningen vedrører: Frøslev Mose. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet 07649.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07649.00 Frdningn vdrørr: Frøslv Mos Domm Taksatio ns kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 20-09-1985 Frdningsnævnt 30-12-1983 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

De fem friheder for dyr

De fem friheder for dyr 31-10-2015 Dyrvlfærdskontrol i fårbsætningr Hvad skal I hør? Hvad r dyrvlfærd? Hvordan gnnmførs t kontrolbsøg? Hvad skal du hav styr? Vi arbjdr md mnnskr, dyrvlfærdn flytts ignnm landmandn og mdarbjdrn!

Læs mere

Plan for klimaforbedring

Plan for klimaforbedring Plan for klimaforbdrin Indhold Forord Forord.................................................... 3 I Danmark har vi i d sidst fir årtir vist, at vi kan ø vækstn udn at ø nriforbrut. Nu r tidn kommt, hvor

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE. ligeledes mulighed for at udbygge Campus Bornholm mod nord.

PROJEKTBESKRIVELSE. ligeledes mulighed for at udbygge Campus Bornholm mod nord. CAMPUS BORNHOLM DECEMBER 2010 PROJEKTBESKRIVELSE CAMPUS BORNHOLM Campus Bornholm r n nstånd mulighd for at skab t dynamisk, innova!vt, kra!vt uddannlssmiljø på Bornholm af høj kvalitt. Campus Bornholm

Læs mere

01273.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01273.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01273.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01273.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01273.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01273.00 Frdningn vdrørr: Lill Lyngby Kirk Domm la ksationskom m iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 19-12-1949 Kndlsr Dklarationr I FREDNINGSNÆVNET> KENDELSE

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2010 Sid 2 Ny rglr for pnsion i 2010 Sid 3 Øgt mulighd for at finansir vækst og ksport Sid 4 Digital tinglysning n vrdnsnyhd i Danmark Sid 5 Ldlssmodllr i slskabr

Læs mere

02447.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02447.00. -Fredningen vedrører: Kerteminde. Domme. la ksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet

02447.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02447.00. -Fredningen vedrører: Kerteminde. Domme. la ksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet 02447.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02447.00 -Frdningn vdrørr: Krtmind Domm la ksations kom m iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-03-1960 Frdningsnævnt 13-05-1959 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2013 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Projktstyring i praksis Social mdir HRM Ta t slvstændigt uddannlssforløb

Læs mere

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)?

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)? Skol og Forældr Kvægtorvsgad 1 1710 Købnhavn V Tlf. 3326 1721 Fax 3326 1722 post@skol-foraldr.dk www.skol-foraldr.dk Skolbstyrlsrns bdømmls af trivsl og samarbjd i skoln Skol og Forældr har stillt n rækk

Læs mere

REDEGØRELSE REVIDEREDE VISUALISERINGER D. 12.05.14

REDEGØRELSE REVIDEREDE VISUALISERINGER D. 12.05.14 REDEGØRELSE D. 12.05.14 REVIDEREDE VISUALISERINGER Indigl i høringpriodn Nærvæd rdgørln agr afæ i, a dr r indkomm n indigl i høringpriodn dr pgr på; 1. Er d mdnd foo fra indigr og bilag 5 i lokalplann

Læs mere

BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING. Bedømmelsesudvalgets rapport - april 2015

BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING. Bedømmelsesudvalgets rapport - april 2015 BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING Bdømmlssudvalgts rapport - april 2015 1 INDHOLD 03 INDLEDNING s 04 KONKURRENCEFAKTA s 07 FORSLAG 1 s 11 FORSLAG 2 s 19 FORSLAG 3 s 27 POINTGIVNING s 34 Kort og luftfotos: Hrning

Læs mere

03381.01. Afgørelser - Reg. nr.: 03381.01. Fredningen vedrører: Nærum Vænge Blodbøg. Domme. Taksations komm iss ionen.

03381.01. Afgørelser - Reg. nr.: 03381.01. Fredningen vedrører: Nærum Vænge Blodbøg. Domme. Taksations komm iss ionen. 03381.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 03381.01 Frdningn vdrørr: Nærum Væng Blodbøg Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt Kndlsr Dklarationr 11-10-1959 DEKLARATIONER> REG. NR.

Læs mere

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0 0BRgnrglr for ubstmt intgralr I dtt lill tillæg skal vi s på n sætning, som angivr d rgnrglr, dr gældr for ubstmt intgralr (intgralr udn grænsr), samt giv t bvis for sætningn. Da vi i bvist skal gør brug

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

07548.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07548.00. Fredningen vedrører: Stubtykke Skov. Domme. Taksationskommissionen 21-05-1985.

07548.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07548.00. Fredningen vedrører: Stubtykke Skov. Domme. Taksationskommissionen 21-05-1985. 07548.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07548.00 Frdningn vdrørr: Stubtykk Skov Domm Taksationskommissionn 21-05-1985 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 30-11-1984 Frdningsnævnt 20-12-1982, 18-08-1995 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kirklig handling Sid 3 Lmpls af rvisionspligtn i hnhold til årsrgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionærlån nu r dt alvor Sid 4 Slskabrs skattog

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb.

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb. Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt Brovst Stae Ulsted Kølby Farstrup Stavn Barmer

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

01957.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01957.02. Fredningen vedrører: Genner Kirke. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01957.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01957.02. Fredningen vedrører: Genner Kirke. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01957.02 Afgørlsr - Rg. nr.: 01957.02 Frdningn vdrørr: Gnnr Kirk Domm Taksationskommissionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-05-1955, 10-09-1955 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> REG.

Læs mere

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015 Bfolkningsprognos pr. 3. cl.flygtning for prion 6 6 Dato 3.6. Bfolkningsprognosr r bhæftt m n vis usikkrh, it prognosns forusætningr om føslshyppigh, øligh, boligmassn samt in og uvanring kan ænr sig i

Læs mere

Teknisk anlæg - Solfangeranlæg, Gl. Høstemarkvej. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders.

Teknisk anlæg - Solfangeranlæg, Gl. Høstemarkvej. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. April 2013 LOKALPLAN 8-5-101 Teknisk anlæg - Solfangeranlæg, Gl. Høstemarkvej Mou Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup

Læs mere

Teknisk anlæg - Solfangeranlæg, Gl. Høstemarkvej. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders.

Teknisk anlæg - Solfangeranlæg, Gl. Høstemarkvej. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. November 2012 LOKALPLAN 8-5-101 Teknisk anlæg - Solfangeranlæg, Gl. Høstemarkvej Mou Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup

Læs mere

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse Udbud Hovdområd/ uddannls Institutions navn Hovdadrss H. By Udbudsby Kommntar EUC Nordvstsjælland Absalonsvj 20 Holbæk Kalundborg Slandia - CEU Brdahlsgad 1 Slagls Slagls EUC Sjælland Jagtvj 2 Næstvd Næstvd

Læs mere

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008 Kær tillidsrpræsntant, 10. maj 2008 Ndnfor vil vi rdør for brninn af konfliktundrstøttls o dn ændrin hraf, som vi i hovdbstyrlsn har bsluttt. Dr r samtidi md dnn rdørls frmsndt t brv til jordmødrn, som

Læs mere