Notat til Statsrevisorerne om undersøgelse af erhvervsfremmeordningernes. områder. Oktober 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat til Statsrevisorerne om undersøgelse af erhvervsfremmeordningernes. områder. Oktober 2009"

Transkript

1 Notat til Statsrevisorerne om undersøgelse af erhvervsfremmeordningernes fordeling på udvalgte områder Oktober 2009

2 RIGSREVISORS UDVIDEDE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Undersøgelse af erhvervsfremmeordningernes fordeling på udvalgte områder 8. oktober 2009 RN A203/09 I. Indledning 1. Statsrevisorerne anmodede mig på deres møde den 16. juni 2008, i forlængelse af drøftelserne af beretning nr. 14/2007 om effekten af erhvervsfremmeindsatsen på innovationsog iværksætterområdet, om at undersøge følgende: Efterleves den tilsigtede geografiske, branchemæssige eller størrelsesmæssige fordeling af erhvervsfremme under de ordninger, hvor støtten på forhånd er målrettet mod bestemte landsdele, brancher eller virksomhedsstørrelser? Er der en utilsigtet geografisk, branchemæssig eller størrelsesmæssig fordeling af erhvervsfremme under de ordninger, hvor støtten ikke på forhånd er målrettet mod bestemte landsdele, brancher eller virksomhedsstørrelser? II. Udvælgelse af erhvervsfremmeordninger og metode 2. Rigsrevisionen har foretaget en tværgående kortlægning af karakteristika ved samtlige 124 danske erhvervsfremmeordninger og har på den baggrund udvalgt og undersøgt 14 erhvervsfremmeordninger, som administreres af Økonomi- og Erhvervsministeriet samt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (Fødevareministeriet). Den tværgående kortlægning af de 124 danske erhvervsfremmeordninger fremgår af tabel 1.

3 2 Tabel 1. Fordelingen af erhvervsfremmeordninger med eller uden en tilsigtet geografisk fordeling, 2007 (Antal) Med tilsigtet geografisk fordeling Uden tilsigtet geografisk fordeling I alt Andel ordninger i % Økonomi- og Erhvervsministeriet Fødevareministeriet Indenrigs- og Socialministeriet Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Klima- og Energiministeriet Kulturministeriet Udenrigsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Miljøministeriet I alt I alt i % Kilde: Ministeriernes egne oplysninger og Rigsrevisionens beregninger. Tabel 1 viser, at 84 % af det samlede antal ordninger ikke har en tilsigtet geografisk fordeling af midler, mens 16 % af det samlede antal sigter mod en bestemt geografisk fordeling af erhvervsfremmemidlerne. Det fremgår endvidere, at Økonomi- og Erhvervsministeriet og Fødevareministeriet administrerer størstedelen af erhvervsfremmeordningerne. 3. I forhold til beretning nr. 14/2007, hvor Rigsrevisionen undersøgte erhvervsfremmeordninger på innovations- og iværksætterområdet på de 2 ovennævnte ministerområder, har Rigsrevisionen i dette notat udvidet fokus til også at indeholde erhvervsfremmeordninger på regionaludviklingsområdet. Hertil er lagt den indirekte branchestøtteordning Hjemmeservice, der er udvalgt på grund af ordningens væsentlighed. De i alt 14 udvalgte ordninger fremgår af tabel På Økonomi- og Erhvervsministeriets område udgjorde de udvalgte ordninger 82 % af udgifterne inden for områderne iværksætteri, innovation og regional udvikling i På Fødevareministeriets område var det tilsvarende tal 62 % af den samlede udgiftsbevilling.

4 3 Tabel 2. Udvalgte erhvervsfremmeordninger inden for iværksætter- og innovationsområdet samt regionaludvikling Tilsigtet geografisk fordeling Bevilling på finansloven for 2007 (Mio. kr.) Økonomi- og Erhvervsministeriet: Tidlig idéfinansiering/proof of business Ja 40,0 Erhvervsservice Ja 87,3 Generelle aktiviteter for iværksættere og mindre virksomheder Nej 5,5 Lånegarantier Vækstkaution Nej 23,6 Erhvervsudvikling og innovation Nej 4,6 Regional erhvervsudvikling Nej 14,7 Lånegarantiordning/Kom-i-gang-lån Nej 8,0 Program for brugerdreven innovation Nej 94,4 Hjemmeservice Nej 84,2 Fødevareministeriet: Innovation og udvikling i forarbejdningssektoren Ja 60,0 Tilskud til jordbrugere i ugunstigt stillede områder Ja 10,0 Innovation og udvikling i primært jordbrug Nej 50,0 Innovation, forskning og udvikling i jordbrugs- og fiskerisektoren Nej 131,2 Indløsning af statsgaranti vedrørende lån til yngre jordbrugere Nej - Kilde: Ministeriernes egne oplysninger og finansloven for Tabel 2 viser, at 4 af de udvalgte erhvervsfremmeordninger har en tilsigtet geografisk fordeling: Tidlig idéfinansiering/proof of business, Erhvervsservice, Innovation og udvikling i forarbejdningssektoren samt Tilskud til jordbrugere i ugunstigt stillede områder, mens de resterende ordninger ikke har en tilsigtet geografisk fordeling. 6. For de 4 erhvervsfremmeordninger, hvor der er en tilsigtet geografisk fordeling, har Rigsrevisionen sammenholdt den geografiske fordeling af støttemodtagere med ordningens geografiske sigte. Herudover har Rigsrevisionen vurderet støttemodtagernes branchemæssige fordeling og spredningen på virksomhedsstørrelse i forhold til ordningernes eventuelle sigte på disse områder. 7. For halvdelen af de resterende 10 erhvervsfremmeordninger har Rigsrevisionen sammenlignet den geografiske, den branchemæssige og den virksomhedsstørrelsesmæssige fordeling af støttemodtagere med fordelingen af samtlige støtteberettigede virksomheder på landsplan. I det følgende benævnes gruppen af samtlige støtteberettigede virksomheder referencegruppen. Referencegruppen indeholder alle støtteberettigede virksomheder, både de, der har ansøgt om støtte, og de, der ikke har. For den anden halvdel af ordningerne er det ikke muligt at etablere referencegrupper. Det er fx ikke muligt at indhente oplysninger om helt nystartede virksomheders størrelse. Ved disse 5 ordninger er fordelingen af støttemodtagerne alene sammenholdt med ordningens eventuelle sigte eller målsætninger for den geografiske, den branchemæssige eller den virksomhedsstørrelsesmæssige fordeling af støtte. 8. Rigsrevisionen har i undersøgelsen alene set på de støttemodtagere, der i første omgang er modtagere af den tildelte erhvervsstøtte. Det betyder bl.a., at et tilsagn givet til fx en analysevirksomhed eller et forskningsinstitut er registreret på dets geografi, branche og størrel-

5 4 se og ikke på de lokale virksomheder, som analysen eller forskningen efterfølgende er kommet til gavn. Undersøgelsesperioden omfatter så vidt muligt perioden For enkelte af ordningerne er undersøgelsesperioden dog kortere på grund af tidspunktet for ordningens igangsættelse. III. Erhvervsfremmeordninger med en tilsigtet geografisk fordeling 9. Rigsrevisionen har foretaget en gennemgang af de 4 erhvervsfremmeordninger med en tilsigtet geografisk fordeling. Ordningernes formål og eventuelle krav til geografisk, branchemæssig og virksomhedsstørrelsesmæssig fordeling fremgår af tabel 3. Tabel 3. Erhvervsfremmeordninger med en tilsigtet geografisk fordeling Ordning Formål Krav Tidlig idéfinansiering/ proof of business Erhvervsservice Innovation og udvikling i forarbejdningssektoren Ordningens formål er at tilbyde: rådgivningsaktiviteter til nystartede virksomheder tilsagn til virksomheder, der har gennemgået et rådgivningsforløb. Ordningen består af driftstilskud til de regionale væksthuse. Formålet med ordningen er at fremme udviklingen af virksomheder inden for fødevaresektoren. Samtidig skal miljøhensyn tilgodeses. Geografisk tilstræbes en regional forankring af aktiviteterne i de 5 regioner. Der er ingen branchemæssige og størrelsesmæssige begrænsninger, idet alle iværksættere og nystartede virksomheder kan komme i betragtning. Støtte fordeles efter klare fordelingsnøgler, der tager hensyn til målgruppen, omfanget af udkantsområder, befolkningsgrundlaget mv. Geografisk er 6,5 mio. kr. af bevillingen målrettet Nordjylland i Støtte kan opnås til investeringsprojekter i fødevarevirksomheder, og ordningen har været fokuseret på forarbejdning af jordbrugsprodukter. Investeringsstøtte søges af små og mellemstore virksomheder. Større virksomheder har begrænset adgang til støtte. Tilskud til jordbrugere i ugunstigt stillede områder Formålet med ordningen er at yde kompensation for produktionsmæssige ulemper for jordbrug i særligt udpegede områder. Af de årlige rammer i 2007 og 2008 er der bl.a. afsat 10 mio. kr. årligt til en særlig indsats inden for gartneri og frugtavl. Geografisk omfatter ordningen 31 små og mellemstore øer. Branchemæssigt er det en betingelse, at der er jordbrugsmæssig drift på mindst 5 ha af den bedrift, der søges støtte til. Der er ingen krav vedrørende bedriftens størrelse, dog kan der maksimalt ydes tilskud til et areal på 100 ha pr. tilskudsmodtager. Tidlig idéfinansiering/proof of business 10. Rigsrevisionens gennemgang af ordningen viser, at 35 % af tilsagnene om rådgivningsforløb er givet til hovedstaden, mens de resterende forløb er ligeligt fordelt på de øvrige landsdele. Vækstfonden, som administrerer ordningen, har oplyst, at den regionale forankring er udmøntet ved, at der i hver region er ansat en medarbejder til at forvalte og udbrede ordningen. Rigsrevisionens gennemgang viser endvidere, at den geografiske fordeling af tilsagn sammenlignet med den geografiske fordeling af antallet af nystartede virksomheder på landsplan stort set er sammenfaldende. Fx blev 35 % af tilsagnene givet til hovedstaden, hvor 36 % af antallet af nystartede virksomheder lå. Dermed opfylder fordelingen af tilsagn ordningens geografiske formål. Da hovedparten af modtagerne af tilsagn er nystartede virksomheder, er det typisk mindre virksomheder, hvor der ikke findes oplysninger om branchen.

6 5 Erhvervsservice 11. Rigsrevisionens gennemgang af ordningen viser, at over 95 % af støtten er givet til væksthuse og erhvervscentre ud fra en af ministeriet fastsat fordelingsnøgle, der er i overensstemmelse med ordningens geografiske sigte. Den resterende del af støtten er anvendt til tværgående driftsaktiviteter, fx tværgående konsulentopgaver. Innovation og udvikling i forarbejdningssektoren 12. Rigsrevisionens gennemgang af ordningen viser, at Nordjylland har modtaget store dele af støtten, hvilket er i overensstemmelse med, at en del af ordningen er målrettet denne landsdel. Gennemgangen viser desuden, at der er givet mange mindre tilsagn til Fyn og Jylland. Endvidere er støtten hovedsageligt fordelt på 3 forarbejdningsbrancher inden for fødevareindustrien, hvilket er i overensstemmelse med ordningens sigte, og inden for disse er støtten hovedsageligt givet til mindre virksomheder. Fødevareministeriet har oplyst, at der gives støtte til mange gartnerier med en første forarbejdning af produktionen, som hovedsageligt ligger i de 2 landsdele, hvilket er i overensstemmelse med, at ordningen i 2007 og 2008 var målrettet gartnerier og frugtavl. Tilskud til jordbrugere i ugunstigt stillede områder 13. Rigsrevisionens gennemgang af ordningen viser, at al støtte er givet til landbrug på de 31 støtteberettigede småøer. Herunder har de 3 største tilskudsberettigede øer Læsø, Samsø og Ærø modtaget mest i tilskud. Dermed opfylder fordelingen af støtte ordningens geografiske og branchemæssige sigte i henhold til finansloven. 14. Rigsrevisionens gennemgang af de 4 ordninger har vist, at ordningerne opfylder de tilsigtede geografiske fordelinger. Endvidere har gennemgangen af ordningerne med hensyn til branche og virksomhedsstørrelse ikke givet anledning til bemærkninger. IV. Erhvervsfremmeordninger uden en tilsigtet geografisk fordeling 15. Rigsrevisionen har foretaget en statistisk undersøgelse af de 5 erhvervsfremmeordninger, der fremgår af tabel 4.

7 6 Tabel 4. Erhvervsfremmeordninger uden en tilsigtet geografisk fordeling Ordning Formål Krav Hjemmeservice Ordningen består af tilskud på 40 % til køb af rengøringsarbejde fra virksomheder, der er optaget i ordningen. Tilskuddet kan søges af alle personer, der er fyldt 65 år eller er tildelt førtidspension, til køb af ydelser hos virksomheder, der udfører rengøringsarbejde i private hjem. Der er intet geografisk eller størrelsesmæssigt sigte med ordningen. Kom-i-gang-lån Vækstkaution Ordningen er en kombineret lånegaranti- og rådgivningsordning for nystartede virksomheder, hvori iværksættere kan opnå lån på op til 1 mio. kr. med en statsgaranti på 75 %. Støtten kanaliseres gennem banker. Vækstfonden udbyder Vækstkautioner, som dækker 75 % af nettotabet på enkeltlån fra pengeinstitutter, til mindre virksomheder. Ordningen indeholder ikke krav om en tilsigtet geografisk fordeling af tilsagn, idet det er den forretningsmæssige kvalitet af ansøgningerne, der er afgørende for tilsagn. Vækstfonden, som administrerer ordningen, tilstræber en bred regional adgang til dens finansieringsinstrumenter. Under ordningen gives der ikke tilsagn til virksomheder inden for primære erhverv, råstofudvindingsindustri samt skibs- og landtransport. Alle øvrige erhverv kan støttes. Der har siden 2005 været vekslende regler for brug af garantirammen. Garantirammerne for perioden er ikke blevet fuldt udnyttet. De ikke-udnyttede rammer for perioden anvendes i 2009, hvor ordningen ikke er tilført nye midler. Ordningen indeholder ingen egentlig tilsigtet fordeling af tilsagn på geografi, idet det er den forretningsmæssige kvalitet af ansøgningerne, der er afgørende for tilsagn. Vækstfonden, som administrerer ordningen, tilstræber en bred regional adgang til dens finansieringsinstrumenter. Innovation, forskning og udvikling i jordbrugs- og fiskerisektoren (Innovationsloven) Innovation og udvikling i primærsektoren Ordningen giver støtte til jordbrug, fiskeri, udvikling i forarbejdning mv. af jordbrugs- og fiskeriprodukter samt fremme af økologiske udviklingsprojekter. Under ordningen gives der tilsagn om tilskud til jordbrug, herunder gartneri, og til skovbrug. Under ordningen gives der ikke tilsagn til virksomheder inden for primære erhverv, udvindingsindustri samt skibs- og landtransport. Endvidere er der krav om, at virksomheden ikke må have mere end 100 ansatte. Desuden må virksomheden højst have en balance på 320 mio. kr. eller en omsætning på op til 370 mio. kr. Der er ingen geografiske begrænsninger for, hvem der kan ansøge om støtte, mens der kun ydes tilsagn til brancher, der kan medvirke til udvikling i det primære jordbrug, i forarbejdning mv. af jordbrugs- og fiskeriprodukter samt fremme af økologiske udviklingsprojekter inden for jordbrug. Virksomheder kan uanset størrelse modtage støtte. Forskningsinstitutioner kan alene modtage støtte til specifikke projekter i samarbejde med virksomheder. Der er ingen geografiske og størrelsesmæssige begrænsninger for, hvem der kan ansøge om støtte, mens der kun ydes tilsagn til brancher, der kan medvirke til innovation og udvikling i primærsektoren. Hjemmeserviceordningen 16. Rigsrevisionens undersøgelse af ordningen viser, at støtten fordeles i hele landet. Figur 1 viser den geografiske fordeling af tildelt erhvervsstøtte til Hjemmeserviceordningen set i forhold til fordelingen af hjemmeservicevirksomheder på landsplan.

8 7 Figur 1. Den geografiske fordeling af tildelt erhvervsstøtte under Hjemmeserviceordningen i perioden (%) Tildelt erhvervsstøtte Hjemmeservicevirksomheder Kilde: Danmarks statistik og Rigsrevisionens egne beregninger. 17. Figuren viser, at der under Hjemmeserviceordningen er givet relativt mere støtte til virksomheder i Jylland og på Fyn end på Sjælland, når spredning af hjemmeservicevirksomheder tages i betragtning. 18. Undersøgelsen viser, at det er de mindre hjemmeservicevirksomheder, der modtager mest støtte. Ordningen er alene styret af forbrugerne, der via deres ansøgning om støtte har indflydelse på fordelingen af tilsagn. Forbrugernes behov for og kendskab til ordningen og dermed efterspørgslen efter støtte til hjemmeservice kan variere. Derudover afhænger efterspørgslen af den enkelte kommunes egne tilbud om service i hjemmet. 19. Økonomi- og Erhvervsministeriet har oplyst, at tilskudsrammen for Hjemmeservice er blevet fuldt udnyttet i perioden , men at de årlige forelæggelser af merbevillingsaktstykker har sikret, at der ikke er givet afslag på ansøgninger som en følge af, at tilskudsrammen har været opbrugt. 20. Rigsrevisionen konstaterer, at Sjælland er underrepræsenteret i forhold til referencegruppen. Rigsrevisionen har dog ikke fundet anledning til bemærkninger. Kom-i-gang-lån 21. Rigsrevisionens undersøgelse af ordningen viser, at tilsagn om lånegaranti mv. fordeles i hele landet. Figur 2 viser den geografiske fordeling af tilsagn om Kom-i-gang-lån set i forhold til referencegruppen. Vækstfonden har oplyst, at der i perioden årligt er ydet lån under ordningen for 50 mio. kr. I forbindelse med tab er der blevet udbetalt ca. 10 % af den samlede lånegaranti under ordningen.

9 8 Figur 2. Den geografiske fordeling af tilsagn om Kom-i-gang-lån i perioden (%) Tildelt lånegaranti Potentielle støttemodtagere Note: Data er renset for observationer uden geografiske oplysninger. Kilde: Danmarks Statistik og Rigsrevisionens egne beregninger. 22. Figuren viser, at over 50 % af tilsagn om Kom-i-gang-lån er givet til iværksættere i Nordjylland. Vækstfonden oplyser, at flere mindre banker, herunder særligt en enkelt bank i Nordjylland, har valgt at markedsføre sig meget aktivt på lån til iværksættere ved bl.a. at udbyde lån med garantier fra Kom-i-gang-låns-ordningen. Til sammenligning har markedsføringsindsatsen været mindre intensiv fra andre banker, herunder de landsdækkende banker. Da bankerne indgår en rammeaftale med Vækstfonden og efterfølgende kan udbyde Kom-i-gang-lån direkte til iværksætterne, er det den enkelte banks brug af ordningen i sammenhæng med efterspørgslen, der påvirker den geografiske spredning. Det er således banken, der yder lån til virksomheden, mens Kom-i-gang-låns lånegaranti alene benyttes i det tilfælde, der forekommer tab. 23. Økonomi- og Erhvervsministeriet oplyser, at lånerammen i enkelte år ikke er blevet fuldt udnyttet. Der er derfor ikke på noget tidspunkt i perioden givet afslag på lån i andre landsdele som følge af de mange tilsagn om Kom-i-gang-lån i Nordjylland. Undersøgelsen viser endvidere, at der gives tilsagn til en række brancher, og at særligt Handels-, hotel- og restaurationsbranchen, i forhold til referencegruppen af potentielle støttemodtagere, har modtaget relativt mange tilsagn. Vækstfonden oplyser, at årsagen til, at mange restaurationsvirksomheder modtager lånegarantier under Kom-i-gang-låns-ordningen, er, at det ofte er særligt svært for den type virksomheder at få adgang til lån på almindelige vilkår i bankerne, samt at lånestørrelsen på Kom-i-gang-lån passer til denne type virksomheder. Endelig viser undersøgelsen, at den overvejende del af tilsagn om Kom-i-ganglån er givet til virksomheder med lille omsætning, hvilket er i overensstemmelse med kravet om, at tilsagnsmodtagere skal være nystartede virksomheder. 24. Rigsrevisionen konstaterer, at der er en geografisk overvægt i Nordjylland i forhold til referencegruppen, idet over 50 % af tilsagn om lån er givet til iværksættere i Nordjylland, og en branchemæssig overvægt af handels-, hotel- og restaurationsbranchen, som har modtaget ca. 48 % af tilsagnene. Rigsrevisionen finder ikke anledning til bemærkninger, idet lånerammen i de enkelte år ikke er blevet fuldt udnyttet.

10 9 Vækstkaution 25. Rigsrevisionens undersøgelse af ordningen viser, at støtten fordeles i hele landet. Figur 3 viser den geografiske fordeling af tilsagn om Vækstkaution set i forhold til fordelingen i referencegruppen. Figuren viser fordelingen af tildelt kaution til virksomheder. Årligt ydes der lån til virksomheder under ordningen for op mod 140 mio. kr. Figur 3. Den geografiske fordeling af tilsagn om Vækstkaution i perioden (%) Tildelt kaution Potentielle støttemodtagere Note: Data er renset for observationer uden geografiske oplysninger. Kilde: Danmarks Statistik og Rigsrevisionens egne beregninger. Det fremgår af figuren, at der i forhold til referencegruppen af samtlige støtteberettigede virksomheder er givet mange tilsagn om Vækstkaution i de jyske landsdele. Den geografiske spredning skyldes, som for Kom-i-gang-lån, ifølge Vækstfonden, at mange mindre banker især i Jylland markedsfører sig på lån til iværksættere ved at udbyde disse produkter. Undersøgelsen viser endvidere, at der er givet mange tilsagn til handels-, hotel- og restaurationsbranchen i forhold til referencegruppen. Det skyldes ifølge Vækstfonden, at denne type virksomheder i de senere år har haft særligt vanskeligt ved at skaffe finansiering i bankerne. Derudover er der givet mange tilsagn til de lidt større virksomheder blandt gruppen af små virksomheder, der dog alle har under 100 ansatte og en omsætning på mindre end 370 mio. kr., som ordningen kræver. Det skyldes, at Vækstkaution kan gives i forbindelse med ejerskifte og dermed til igangværende virksomheder. 26. Økonomi- og Erhvervsministeriet har oplyst, at den samlede ramme for Vækstkaution blev udnyttet i 2005, 2006 og 2007, mens rammen i 2008 blev næsten fuldt udnyttet. Ministeriet finder dog ikke, at dette har givet anledning til afslag, da årsagen til afslagene har været, at forretningsidéerne har været for risikobetonede, eller at låneformålene ikke har været inden for rammerne af ordningen. 27. Rigsrevisionen har undersøgt den geografiske fordeling af afslagene for ordningen i perioden Analysen viser, at de landsdele, hvor der er givet mange afslag, som hovedregel er de samme landsdele, der har fået tildelt mere i kaution end det forventelige. På trods af afslagene har områderne dermed modtaget en forholdsmæssig stor andel af de tildelte kautioner. Fordelingen af afslagene har derfor ikke givet anledning til skævdelinger.

11 For både Kom-i-gang-lån og Vækstkaution oplyser Økonomi- og Erhvervsministeriet, at overrepræsentationer skyldes, at det ikke er muligt at detailstyre udlånet under de 2 ordninger på regioner og brancher, da der er tale om produkter, som afhænger af den kombinerede efterspørgsel fra virksomheder og pengeinstitutter. Rigsrevisionen har dog på baggrund af analysen af Vækstkaution og Kom-i-gang-lån påpeget over for Økonomi- og Erhvervsministeriet, at ministeriet fremadrettet bør vurdere risikoen for overrepræsentation, når erhvervsfremmemidler kanaliseres gennem tredjepart, og herunder vurdere, om der kan være behov for yderligere informationsindsatser. 29. Rigsrevisionen konstaterer for Vækstkaution, at der er en mindre geografisk overrepræsentation til fordel for Jylland og en branchemæssig overrepræsentation til fordel for handels-, hotel- og restaurationsbranchen i forhold til referencegruppen. Innovationsloven 30. Figur 4 viser den geografiske fordeling af tildelt erhvervsstøtte under Innovationslovens kap. 2 (udvikling m.v. i det primære jordbrug) og kap. 5 (fremme af økologiske udviklingsprojekter inden for jordbrug). Fordelingen er set i forhold til fordelingen af potentielle støttemodtagere. Figur 4. Den geografiske fordeling af tildelt erhvervsstøtte under Innovationsloven i perioden (%) Tildelt erhvervsstøtte Potentielle støttemodtagere Kilde: Danmarks Statistik og Rigsrevisionens egne beregninger. Som det fremgår af figuren, er støtten under Innovationsloven hovedsageligt givet til København og Vest- og Østjylland. Fødevareministeriet oplyser, at støtten først og fremmest er givet til de få danske vidensinstitutioner inden for de primære erhverv med henblik på at sikre ordningernes sigte om forskning og udvikling i disse erhverv. Det betyder, at store offentlige institutioner, som ligger i København og i Vest- og Østjylland, modtager relativt store dele af støtten under ordningen sammenlignet med referencegruppen. Støtten til vidensinstitutioner er som oftest støtte til samarbejdsprojekter med primærproducenter, forarbejdningsindustrien, følgeindustrien og/eller detailleddet. Dette er i overensstemmelse med ordningens sigte.

12 Rigsrevisionens undersøgelse viser endvidere, at der er givet mange, men mindre støttebeløb til Fyn. Det skyldes ifølge Fødevareministeriet, at der er givet mange mindre tilskud til gartnerier, som hovedsageligt er placeret på Fyn. Fordelingen af støtte til Fyn svarer dog til fordelingen af potentielle støttemodtagere, jf. figur Fødevareministeriet har oplyst, at tilskudsrammen for ordningen ikke har været udnyttet fuldt ud i perioden , og at der ikke er givet afslag på ansøgninger med den begrundelse, at tilskudsrammen har været opbrugt. 33. Rigsrevisionen konstaterer, at der er en geografisk overrepræsentation til fordel for København og Vest- og Østjylland samt en overrepræsentation med hensyn til virksomhedsstørrelse i forhold til referencegruppen. Dette skyldes, at der er givet meget støtte til store offentlige institutioner. Da ordningens sigte netop er at støtte udvikling i det primære jordbrug mv., er store dele af støtten givet til de ret få vidensinstitutioner, der er inden for disse områder. Da støtte givet til vidensinstitutioner endvidere kun kan gives til samarbejdsprojekter med virksomheder, har Rigsrevisionen ikke fundet anledning til bemærkninger. Innovation og udvikling i primærsektoren 34. Figur 5 viser den geografiske fordeling af erhvervsstøtte under Innovation og udvikling i primærsektoren set i forhold til fordelingen af potentielle støttemodtagere. Figur 5. Den geografiske fordeling af erhvervsstøtte under Innovation og udvikling i primærsektoren i perioden (%) Tildelt erhvervsstøtte Potentielle støttemodtagere Note: Data er renset for observationer uden geografiske oplysninger. Kilde: Danmarks Statistik og Rigsrevisionens egne beregninger. Figuren viser, at Østjylland og København har modtaget store dele af støtten i forhold til referencegruppen af potentielle støttemodtagere. Ordningen var i 2007 og i 2008 en del af Landdistriktsprogrammet. Dette betyder, at der bl.a. er bevilget EU-midler igennem ordningen. I henhold til reglerne for denne finansiering fra EU skal halvdelen af støtten til projekterne bevilges gennem nationale støtteordninger, og EU-midlerne kan herefter benyttes til at give et tilsvarende beløb i støtte. Fødevareministeriet har oplyst, at enkelte aktører inden for dansk landbrug beliggende i de 2 landsdele modtager store tilskud i medfør af denne EU-finansiering.

13 Fødevareministeriet har oplyst, at tilskudsrammen for denne ordning heller ikke har været udnyttet fuldt ud i perioden , og at der derfor ikke er givet afslag på ansøgninger med den begrundelse, at tilskudsrammen har været opbrugt. 36. Rigsrevision konstaterer, at der er en geografisk skævdeling til fordel for København og Østjylland. Rigsrevisionen har imidlertid ikke fundet anledning til bemærkninger. Yderligere ordninger uden tilsigtet geografisk fordeling 37. Rigsrevisionen har derudover gennemgået yderligere 5 erhvervsfremmeordninger uden målrettet geografisk fordeling (Generelle aktiviteter for iværksættere og mindre virksomheder, Erhvervsudvikling og innovation, Regional erhvervsudvikling, Program for brugerdreven innovation samt Indløsning af statsgaranti vedrørende lån til yngre jordbrugere). 38. Gennemgangen har i lighed med ovenstående ikke givet anledning til bemærkninger. V. Sammenfatning og vurdering 39. Jeg kan på baggrund af overstående konkludere, at for de erhvervsfremmeordninger, hvor støtten på forhånd er målrettet mod bestemte landsdele, brancher eller virksomhedsstørrelser, efterleves den tilsigtede geografiske, branchemæssige eller størrelsesmæssige fordeling. 40. Jeg kan ligeledes konkludere, at for de øvrige erhvervsfremmeordninger er der i nogle tilfælde geografiske skævheder til fordel for sjællandske landsdele og i andre tilfælde til fordel for jyske eller fynske landsdele. Ligeledes er der en branchemæssig og størrelsesmæssig spredning af modtagerne, så støtten i nogle tilfælde falder ud til fordel for visse virksomhedsstørrelser og brancher frem for andre. Jeg finder, at den observerede spredning i geografi og branche kan forklares ved de særlige forhold, der gør sig gældende for de enkelte undersøgte erhvervsfremmeordninger. Derudover viser undersøgelsen, at der for flere af ordningerne ikke er givet afslag, som følge af at tilskudsrammen har været opbrugt. Jeg finder derfor ikke, at resultaterne af denne gennemgang giver anledning til bemærkninger. Henrik Otbo

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen. iværksætterområdet. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen. iværksætterområdet. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen på innovations- og iværksætterområdet September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen

Læs mere

Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011

Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011 Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011 Vækstfonden skaber vækstvirksomheder Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der siden 1992 har medfinansieret vækst i mere end 4.200 danske virksomheder

Læs mere

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130 Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 Bilag 69 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. a. Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 186 Offentligt Udkast til lovforslag Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04 RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om satsreguleringspuljen (beretning nr. 3/02) I. Indledning 1. I mit notat i henhold

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Bedre muligheder for Vækstkaution og Kom-i-gang-lån

Bedre muligheder for Vækstkaution og Kom-i-gang-lån Bedre muligheder for Vækstkaution og Kom-i-gang-lån Antal Vækstkautions-tilsagn i forhold til regionernes aktive virksomheder Nordjylland 19 pct. af VK-tilsagn 9 pct. af virksomhederne (11%) Midtjylland

Læs mere

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1040 København K København, den 21. januar 2014 Sagsnr.: 23266 Dok.nr.: 619560 Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Nyt om støtteordninger. Konsulent Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri E-mail: bpj@danskgartneri.dk Tlf. 33 39 45 46

Nyt om støtteordninger. Konsulent Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri E-mail: bpj@danskgartneri.dk Tlf. 33 39 45 46 Nyt om støtteordninger Konsulent Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri E-mail: bpj@danskgartneri.dk Tlf. 33 39 45 46 Agenda Miljøteknologiordningen i 2015 Tilskud til skovtilplantning, læhegn mv. Det

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 54 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter Januar 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden

Finansiering med Vækstfonden Finansiering med Vækstfonden Lån og kautioner Erhvervskundechef Peter Bo Byggeri og Anlæg Holbæk 2015+ Holbæk 3. februar 2015 Om Vækstfonden Vækstfonden er en statslig finansieringsfond, der medvirker

Læs mere

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Oktober 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Vækstfonden Finansiering af Selvejet Gråsten Landbrugsskole. 5. marts 2012. v/kautionschef Anker Bruhn

Vækstfonden Finansiering af Selvejet Gråsten Landbrugsskole. 5. marts 2012. v/kautionschef Anker Bruhn Vækstfonden Finansiering af Selvejet Gråsten Landbrugsskole 5. marts 2012. v/kautionschef Anker Bruhn ABR@VF.DK Vækstfonden bidrager til vækst Statslig investeringsfond Medfinansieret vækst i 3.700 danske

Læs mere

Vækstfonden. Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014

Vækstfonden. Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014 Vækstfonden Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014 Agenda Kort om Vækstfonden Hvem kan vi finansiere Det hjælper vi med Sådan kan ejerskifter finansieres Sådan kommer du i gang 7. maj 2014

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013 Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 26/2013 om revisionen af

Læs mere

Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden. Erhvervsstyrelsen

Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden. Erhvervsstyrelsen 1 Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden Erhvervsstyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Formål Målgruppe Metode Hovedkonklusioner virksomheder Hovedkonklusioner - revisorer 4 5 6 7 21 2 Formål, målgruppe

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet December 2010 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Rigsrevisionens undersøgelse

Læs mere

Evaluering af statslige evalueringer

Evaluering af statslige evalueringer Evaluering af statslige evalueringer Agenda Baggrund Undersøgelse af statslige evalueringer Effektundersøgelser Nogle eksempler Aktuelle udfordringer hvor er vi på vej hen? 2 Revisionsordningen i Danmark

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om pris, kvalitet

Læs mere

Få succes med dit ejerskifte. Ejerskifteanalyse 2014

Få succes med dit ejerskifte. Ejerskifteanalyse 2014 Få succes med dit ejerskifte Ejerskifteanalyse 2014 1 Forside: Virksomheden Jydsk Planteservice, der har fået Vækstlån til et ejerskifte. Læs mere på vf.dk Vækstfonden Juli 2014 Tryk: Kailow Oplag: 4.000

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hjemmeservice (Ændring af den bidragsberettigede persongruppe mv.) 1 I lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 62 af 23. januar 2003, som ændret ved

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september PRESSEMEDDELELSE 4. oktober 2010 Ny analyse fra Experian: 583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september I løbet af september er 583 virksomheder gået konkurs. Det er en stigning på 19,5 pct. sammenlignet

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 55 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05 RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05 Opfølgning på udvidet notat til statsrevisorerne om handelsskolernes afholdelse af virksomhedsrettede arbejdsmarkedsuddannelser (opfølgning på

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008)

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.07.2009 C(2009)6136 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 229/2009 Danmark Ændring af programmet for brugerdreven innovation Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved elektronisk

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne November 2007 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Trafikministeriets

Læs mere

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 1 of 7 20. januar 2015 Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 2 of 7 1 Baggrund Foreningen af mindre og mellemstore biografer

Læs mere

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer Forord I oktober 2011 udsendte De nordjyske byggesten for udvikling og vækst. Det skete for at give et faktuelt billede af Region Nordjylland. Rapporten

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. August 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. August 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger August 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om a-kassernes rådighedsvurderinger (beretning

Læs mere

Partnerskabsaftalen: Fokus på kapital regionale data fra DST

Partnerskabsaftalen: Fokus på kapital regionale data fra DST Partnerskabsaftalen: Fokus på kapital regionale data fra DST 30. august 2011 Væksthus Sjælland og Vækstfonden Arbejdsgruppens anbefalinger Dialog med de rette aktører om udbredelse af Vækstkaution og KIG-lån.

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Fagpilotordningen Fuldmægtig Kristina Vestergaard Nielsen Gearet til vækst den 4.

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Fagpilotordningen Fuldmægtig Kristina Vestergaard Nielsen Gearet til vækst den 4. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Fagpilotordningen Fuldmægtig Kristina Vestergaard Nielsen Gearet til vækst den 4. november 2014 Baggrunden for ordningen Fagpilotordningen er en del af Finanslovsaftalen

Læs mere

VEJLEDNING August 2013

VEJLEDNING August 2013 VEJLEDNING August 2013 Tilskud til erstatning i forbindelse med vandløbsrestaurering Efter vandløbslovens 37, stk. 4, har enhver, der lider tab som følge af vandløbsrestaurering, ret til erstatning. I

Læs mere

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling En ny stærk økologipolitik - på vej mod en grøn omstilling Fødevareministerens økologipolitiske udspil November 2011 Fødevareministerens November 2011 kologipolitiske udspil En stærk økologipolitik Økologi

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Kapital til innovation, vækst og jobskabelse i Nordjylland. Thy Erhvervsforum 23. maj 2013

Kapital til innovation, vækst og jobskabelse i Nordjylland. Thy Erhvervsforum 23. maj 2013 Kapital til innovation, vækst og jobskabelse i Nordjylland Thy Erhvervsforum 23. maj 2013 Præsentation LIVA consult Konsulentfirma med fokus på forretningsudvikling, salg og kundehåndtering, finansieringsløsninger.

Læs mere

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Opfølgning 1. marts 2013 Resultatkontrakt Vedrørende CleanTEKmidt 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 15. februar 2011. Høringsnotat vedr.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 15. februar 2011. Høringsnotat vedr. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 L 159 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 15. februar 2011 Høringsnotat vedr. Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2008 Afgivet af Civilstyrelsen i april 2008 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

NOTAT. J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014.

NOTAT. J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014. NOTAT Faktaark Miljøteknologi J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015 Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014 Indledning MUDP understøtter regeringens målsætninger

Læs mere

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB.

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg (c/o erhvervsskolerne) Marts 2015 Ref. nr.: AUB-50-02-01 Tilskudsordning til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2015

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2015 Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 32 54 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Bilag Journalnummer Kontor 2015 38 KUR 17. august 2015 Retningslinjer for program

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin. Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde. Hr. minister, 1.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin. Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde. Hr. minister, 1. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin Vedr.: Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde Hr. minister, 1. Sagsforløb (1) Ved brev af 25.6.2001 anmeldte Danmark et forslag

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011 Oxford Research A/S, november PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER Udført for Danske Universiteter Forfatter: r Sidst gemt: 21-11- 09:56:00 Sidst udskrevet: 21-11- 09:56:00 S:\Tilknyttede

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en

Læs mere

Ejerskab og finansiering

Ejerskab og finansiering Ejerskab og finansiering Oversigt og eksempler Overblik Ejerskab og finansiering er et spørgsmål om at optimere: Økonomiske parametre: Skat, renter, udgifter Organisatoriske opgaver: Regnskaber, rapportering

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens

Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens university of copenhagen Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens Publication date: 2011 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation

Læs mere

Aktstykke nr. 1 Folketinget 2009-10. Afgjort den 30. oktober 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 7. oktober 2009.

Aktstykke nr. 1 Folketinget 2009-10. Afgjort den 30. oktober 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 7. oktober 2009. Aktstykke nr. 1 Folketinget 2009-10 Afgjort den 30. oktober 2009 1 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 7. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Konkursanalyse Marts 2013

Konkursanalyse Marts 2013 Indhold: Regionale konkurser Branche opdelt Løbende gennemsnit Geografisk opdelt Om Experian Kontaktinformationer Branchedefinitioner Kommentarer til regionale konkurser Der har i ts måned 20 været 483

Læs mere

MILJØTEKNOLOGI. Fyraftensmøde torsdag den 9. april 2015. Husdyr og Miljø

MILJØTEKNOLOGI. Fyraftensmøde torsdag den 9. april 2015. Husdyr og Miljø MILJØTEKNOLOGI Fyraftensmøde torsdag den 9. april 2015 Husdyr og Miljø Oplægget omhandler Hvilke hovedområder ydes der til i 2015 Hvad er betingelserne for at komme i betragtning Hvordan prioriteres ansøgningerne

Læs mere

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater Erhverv Rekvireret opgave August 2004 Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt Hermed bringes resultaterne fra et pilotprojekt om iværksættere, som oprindeligt blev aftalt mellem Sulisa A/S,

Læs mere

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006 RIGSREVISIONEN København, den 23. maj 2006 RN A606/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om midtvejsstatus for udredningsarbejdet mv. om Banedanmark I. Indledning 1. Statsrevisorerne anmodede mig på deres

Læs mere

Guide til eksportkautioner

Guide til eksportkautioner 01. Guide til eksportkautioner Hvad er Eksportkaution? Eksportkaution er et tilbud til danske eksportvirksomheder og deres underleverandører om at lade Eksport Kredit Fonden (EKF) kautionere for deres

Læs mere

Krise skaber modstand mod frihandel

Krise skaber modstand mod frihandel Krise skaber modstand mod frihandel 42 % ønsker at regeringen beskytter danske virksomheder mod konkurrence fra udlandet og 58 % går ind for statslån til danske virksomheder. Som forbrugere har det betydning

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23.

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23. Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering (23. oktober 2012) 1 Aftale om Udmøntning af UMTS-midlerne

Læs mere

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale.

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale. Erhvervsudvikling Erhvervsprofil Sammenholdes Mariager Kommuamtsgennemsnittet, tegner der sig et overordnet billede af en typisk landkommune. Dette billede går til en vis grad igen når der sammenlignes

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Figur 1. Samlet erhvervsstøtte på finansloven mv. og gennem skattesystemet, 2011

Figur 1. Samlet erhvervsstøtte på finansloven mv. og gennem skattesystemet, 2011 Redegørelse nr. R 20 (1/6 2011) Folketinget 2010-11 Skriftlig redegørelse (Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget). 12,1 mia. kr. vedrører erhvervsstøtte gennem skattesystemet, jf.

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

Tabel 401 (side 1 af 5)

Tabel 401 (side 1 af 5) Tabel 401 (side 1 af 5) Specifikation af statens finanser, driftsudgifter, netto 1. Dronningen 61,5 62,4 64,3 1. Statsydelse 61,5 62,4 64,3 2. Medlemmer af det kongelige hus 20,1 20,4 21,1 1. Årpenge 20,1

Læs mere

Udkast til redegørelse om lovovervågning af lov nr. 1502 af 27.12.2009 om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram

Udkast til redegørelse om lovovervågning af lov nr. 1502 af 27.12.2009 om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Center for Innovation 12.12.2013 Udkast til redegørelse om lovovervågning af lov nr. 1502 af 27.12.2009 om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter

Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter (fradrag mv.) Januar 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL

Læs mere

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE Det hedder i EF-traktatens artikel 88, stk. 3, at Kommissionen skal underrettes så betids om hver påtænkt indførelse eller ændring

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere