Notat til Statsrevisorerne om undersøgelse af erhvervsfremmeordningernes. områder. Oktober 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat til Statsrevisorerne om undersøgelse af erhvervsfremmeordningernes. områder. Oktober 2009"

Transkript

1 Notat til Statsrevisorerne om undersøgelse af erhvervsfremmeordningernes fordeling på udvalgte områder Oktober 2009

2 RIGSREVISORS UDVIDEDE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Undersøgelse af erhvervsfremmeordningernes fordeling på udvalgte områder 8. oktober 2009 RN A203/09 I. Indledning 1. Statsrevisorerne anmodede mig på deres møde den 16. juni 2008, i forlængelse af drøftelserne af beretning nr. 14/2007 om effekten af erhvervsfremmeindsatsen på innovationsog iværksætterområdet, om at undersøge følgende: Efterleves den tilsigtede geografiske, branchemæssige eller størrelsesmæssige fordeling af erhvervsfremme under de ordninger, hvor støtten på forhånd er målrettet mod bestemte landsdele, brancher eller virksomhedsstørrelser? Er der en utilsigtet geografisk, branchemæssig eller størrelsesmæssig fordeling af erhvervsfremme under de ordninger, hvor støtten ikke på forhånd er målrettet mod bestemte landsdele, brancher eller virksomhedsstørrelser? II. Udvælgelse af erhvervsfremmeordninger og metode 2. Rigsrevisionen har foretaget en tværgående kortlægning af karakteristika ved samtlige 124 danske erhvervsfremmeordninger og har på den baggrund udvalgt og undersøgt 14 erhvervsfremmeordninger, som administreres af Økonomi- og Erhvervsministeriet samt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (Fødevareministeriet). Den tværgående kortlægning af de 124 danske erhvervsfremmeordninger fremgår af tabel 1.

3 2 Tabel 1. Fordelingen af erhvervsfremmeordninger med eller uden en tilsigtet geografisk fordeling, 2007 (Antal) Med tilsigtet geografisk fordeling Uden tilsigtet geografisk fordeling I alt Andel ordninger i % Økonomi- og Erhvervsministeriet Fødevareministeriet Indenrigs- og Socialministeriet Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Klima- og Energiministeriet Kulturministeriet Udenrigsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Miljøministeriet I alt I alt i % Kilde: Ministeriernes egne oplysninger og Rigsrevisionens beregninger. Tabel 1 viser, at 84 % af det samlede antal ordninger ikke har en tilsigtet geografisk fordeling af midler, mens 16 % af det samlede antal sigter mod en bestemt geografisk fordeling af erhvervsfremmemidlerne. Det fremgår endvidere, at Økonomi- og Erhvervsministeriet og Fødevareministeriet administrerer størstedelen af erhvervsfremmeordningerne. 3. I forhold til beretning nr. 14/2007, hvor Rigsrevisionen undersøgte erhvervsfremmeordninger på innovations- og iværksætterområdet på de 2 ovennævnte ministerområder, har Rigsrevisionen i dette notat udvidet fokus til også at indeholde erhvervsfremmeordninger på regionaludviklingsområdet. Hertil er lagt den indirekte branchestøtteordning Hjemmeservice, der er udvalgt på grund af ordningens væsentlighed. De i alt 14 udvalgte ordninger fremgår af tabel På Økonomi- og Erhvervsministeriets område udgjorde de udvalgte ordninger 82 % af udgifterne inden for områderne iværksætteri, innovation og regional udvikling i På Fødevareministeriets område var det tilsvarende tal 62 % af den samlede udgiftsbevilling.

4 3 Tabel 2. Udvalgte erhvervsfremmeordninger inden for iværksætter- og innovationsområdet samt regionaludvikling Tilsigtet geografisk fordeling Bevilling på finansloven for 2007 (Mio. kr.) Økonomi- og Erhvervsministeriet: Tidlig idéfinansiering/proof of business Ja 40,0 Erhvervsservice Ja 87,3 Generelle aktiviteter for iværksættere og mindre virksomheder Nej 5,5 Lånegarantier Vækstkaution Nej 23,6 Erhvervsudvikling og innovation Nej 4,6 Regional erhvervsudvikling Nej 14,7 Lånegarantiordning/Kom-i-gang-lån Nej 8,0 Program for brugerdreven innovation Nej 94,4 Hjemmeservice Nej 84,2 Fødevareministeriet: Innovation og udvikling i forarbejdningssektoren Ja 60,0 Tilskud til jordbrugere i ugunstigt stillede områder Ja 10,0 Innovation og udvikling i primært jordbrug Nej 50,0 Innovation, forskning og udvikling i jordbrugs- og fiskerisektoren Nej 131,2 Indløsning af statsgaranti vedrørende lån til yngre jordbrugere Nej - Kilde: Ministeriernes egne oplysninger og finansloven for Tabel 2 viser, at 4 af de udvalgte erhvervsfremmeordninger har en tilsigtet geografisk fordeling: Tidlig idéfinansiering/proof of business, Erhvervsservice, Innovation og udvikling i forarbejdningssektoren samt Tilskud til jordbrugere i ugunstigt stillede områder, mens de resterende ordninger ikke har en tilsigtet geografisk fordeling. 6. For de 4 erhvervsfremmeordninger, hvor der er en tilsigtet geografisk fordeling, har Rigsrevisionen sammenholdt den geografiske fordeling af støttemodtagere med ordningens geografiske sigte. Herudover har Rigsrevisionen vurderet støttemodtagernes branchemæssige fordeling og spredningen på virksomhedsstørrelse i forhold til ordningernes eventuelle sigte på disse områder. 7. For halvdelen af de resterende 10 erhvervsfremmeordninger har Rigsrevisionen sammenlignet den geografiske, den branchemæssige og den virksomhedsstørrelsesmæssige fordeling af støttemodtagere med fordelingen af samtlige støtteberettigede virksomheder på landsplan. I det følgende benævnes gruppen af samtlige støtteberettigede virksomheder referencegruppen. Referencegruppen indeholder alle støtteberettigede virksomheder, både de, der har ansøgt om støtte, og de, der ikke har. For den anden halvdel af ordningerne er det ikke muligt at etablere referencegrupper. Det er fx ikke muligt at indhente oplysninger om helt nystartede virksomheders størrelse. Ved disse 5 ordninger er fordelingen af støttemodtagerne alene sammenholdt med ordningens eventuelle sigte eller målsætninger for den geografiske, den branchemæssige eller den virksomhedsstørrelsesmæssige fordeling af støtte. 8. Rigsrevisionen har i undersøgelsen alene set på de støttemodtagere, der i første omgang er modtagere af den tildelte erhvervsstøtte. Det betyder bl.a., at et tilsagn givet til fx en analysevirksomhed eller et forskningsinstitut er registreret på dets geografi, branche og størrel-

5 4 se og ikke på de lokale virksomheder, som analysen eller forskningen efterfølgende er kommet til gavn. Undersøgelsesperioden omfatter så vidt muligt perioden For enkelte af ordningerne er undersøgelsesperioden dog kortere på grund af tidspunktet for ordningens igangsættelse. III. Erhvervsfremmeordninger med en tilsigtet geografisk fordeling 9. Rigsrevisionen har foretaget en gennemgang af de 4 erhvervsfremmeordninger med en tilsigtet geografisk fordeling. Ordningernes formål og eventuelle krav til geografisk, branchemæssig og virksomhedsstørrelsesmæssig fordeling fremgår af tabel 3. Tabel 3. Erhvervsfremmeordninger med en tilsigtet geografisk fordeling Ordning Formål Krav Tidlig idéfinansiering/ proof of business Erhvervsservice Innovation og udvikling i forarbejdningssektoren Ordningens formål er at tilbyde: rådgivningsaktiviteter til nystartede virksomheder tilsagn til virksomheder, der har gennemgået et rådgivningsforløb. Ordningen består af driftstilskud til de regionale væksthuse. Formålet med ordningen er at fremme udviklingen af virksomheder inden for fødevaresektoren. Samtidig skal miljøhensyn tilgodeses. Geografisk tilstræbes en regional forankring af aktiviteterne i de 5 regioner. Der er ingen branchemæssige og størrelsesmæssige begrænsninger, idet alle iværksættere og nystartede virksomheder kan komme i betragtning. Støtte fordeles efter klare fordelingsnøgler, der tager hensyn til målgruppen, omfanget af udkantsområder, befolkningsgrundlaget mv. Geografisk er 6,5 mio. kr. af bevillingen målrettet Nordjylland i Støtte kan opnås til investeringsprojekter i fødevarevirksomheder, og ordningen har været fokuseret på forarbejdning af jordbrugsprodukter. Investeringsstøtte søges af små og mellemstore virksomheder. Større virksomheder har begrænset adgang til støtte. Tilskud til jordbrugere i ugunstigt stillede områder Formålet med ordningen er at yde kompensation for produktionsmæssige ulemper for jordbrug i særligt udpegede områder. Af de årlige rammer i 2007 og 2008 er der bl.a. afsat 10 mio. kr. årligt til en særlig indsats inden for gartneri og frugtavl. Geografisk omfatter ordningen 31 små og mellemstore øer. Branchemæssigt er det en betingelse, at der er jordbrugsmæssig drift på mindst 5 ha af den bedrift, der søges støtte til. Der er ingen krav vedrørende bedriftens størrelse, dog kan der maksimalt ydes tilskud til et areal på 100 ha pr. tilskudsmodtager. Tidlig idéfinansiering/proof of business 10. Rigsrevisionens gennemgang af ordningen viser, at 35 % af tilsagnene om rådgivningsforløb er givet til hovedstaden, mens de resterende forløb er ligeligt fordelt på de øvrige landsdele. Vækstfonden, som administrerer ordningen, har oplyst, at den regionale forankring er udmøntet ved, at der i hver region er ansat en medarbejder til at forvalte og udbrede ordningen. Rigsrevisionens gennemgang viser endvidere, at den geografiske fordeling af tilsagn sammenlignet med den geografiske fordeling af antallet af nystartede virksomheder på landsplan stort set er sammenfaldende. Fx blev 35 % af tilsagnene givet til hovedstaden, hvor 36 % af antallet af nystartede virksomheder lå. Dermed opfylder fordelingen af tilsagn ordningens geografiske formål. Da hovedparten af modtagerne af tilsagn er nystartede virksomheder, er det typisk mindre virksomheder, hvor der ikke findes oplysninger om branchen.

6 5 Erhvervsservice 11. Rigsrevisionens gennemgang af ordningen viser, at over 95 % af støtten er givet til væksthuse og erhvervscentre ud fra en af ministeriet fastsat fordelingsnøgle, der er i overensstemmelse med ordningens geografiske sigte. Den resterende del af støtten er anvendt til tværgående driftsaktiviteter, fx tværgående konsulentopgaver. Innovation og udvikling i forarbejdningssektoren 12. Rigsrevisionens gennemgang af ordningen viser, at Nordjylland har modtaget store dele af støtten, hvilket er i overensstemmelse med, at en del af ordningen er målrettet denne landsdel. Gennemgangen viser desuden, at der er givet mange mindre tilsagn til Fyn og Jylland. Endvidere er støtten hovedsageligt fordelt på 3 forarbejdningsbrancher inden for fødevareindustrien, hvilket er i overensstemmelse med ordningens sigte, og inden for disse er støtten hovedsageligt givet til mindre virksomheder. Fødevareministeriet har oplyst, at der gives støtte til mange gartnerier med en første forarbejdning af produktionen, som hovedsageligt ligger i de 2 landsdele, hvilket er i overensstemmelse med, at ordningen i 2007 og 2008 var målrettet gartnerier og frugtavl. Tilskud til jordbrugere i ugunstigt stillede områder 13. Rigsrevisionens gennemgang af ordningen viser, at al støtte er givet til landbrug på de 31 støtteberettigede småøer. Herunder har de 3 største tilskudsberettigede øer Læsø, Samsø og Ærø modtaget mest i tilskud. Dermed opfylder fordelingen af støtte ordningens geografiske og branchemæssige sigte i henhold til finansloven. 14. Rigsrevisionens gennemgang af de 4 ordninger har vist, at ordningerne opfylder de tilsigtede geografiske fordelinger. Endvidere har gennemgangen af ordningerne med hensyn til branche og virksomhedsstørrelse ikke givet anledning til bemærkninger. IV. Erhvervsfremmeordninger uden en tilsigtet geografisk fordeling 15. Rigsrevisionen har foretaget en statistisk undersøgelse af de 5 erhvervsfremmeordninger, der fremgår af tabel 4.

7 6 Tabel 4. Erhvervsfremmeordninger uden en tilsigtet geografisk fordeling Ordning Formål Krav Hjemmeservice Ordningen består af tilskud på 40 % til køb af rengøringsarbejde fra virksomheder, der er optaget i ordningen. Tilskuddet kan søges af alle personer, der er fyldt 65 år eller er tildelt førtidspension, til køb af ydelser hos virksomheder, der udfører rengøringsarbejde i private hjem. Der er intet geografisk eller størrelsesmæssigt sigte med ordningen. Kom-i-gang-lån Vækstkaution Ordningen er en kombineret lånegaranti- og rådgivningsordning for nystartede virksomheder, hvori iværksættere kan opnå lån på op til 1 mio. kr. med en statsgaranti på 75 %. Støtten kanaliseres gennem banker. Vækstfonden udbyder Vækstkautioner, som dækker 75 % af nettotabet på enkeltlån fra pengeinstitutter, til mindre virksomheder. Ordningen indeholder ikke krav om en tilsigtet geografisk fordeling af tilsagn, idet det er den forretningsmæssige kvalitet af ansøgningerne, der er afgørende for tilsagn. Vækstfonden, som administrerer ordningen, tilstræber en bred regional adgang til dens finansieringsinstrumenter. Under ordningen gives der ikke tilsagn til virksomheder inden for primære erhverv, råstofudvindingsindustri samt skibs- og landtransport. Alle øvrige erhverv kan støttes. Der har siden 2005 været vekslende regler for brug af garantirammen. Garantirammerne for perioden er ikke blevet fuldt udnyttet. De ikke-udnyttede rammer for perioden anvendes i 2009, hvor ordningen ikke er tilført nye midler. Ordningen indeholder ingen egentlig tilsigtet fordeling af tilsagn på geografi, idet det er den forretningsmæssige kvalitet af ansøgningerne, der er afgørende for tilsagn. Vækstfonden, som administrerer ordningen, tilstræber en bred regional adgang til dens finansieringsinstrumenter. Innovation, forskning og udvikling i jordbrugs- og fiskerisektoren (Innovationsloven) Innovation og udvikling i primærsektoren Ordningen giver støtte til jordbrug, fiskeri, udvikling i forarbejdning mv. af jordbrugs- og fiskeriprodukter samt fremme af økologiske udviklingsprojekter. Under ordningen gives der tilsagn om tilskud til jordbrug, herunder gartneri, og til skovbrug. Under ordningen gives der ikke tilsagn til virksomheder inden for primære erhverv, udvindingsindustri samt skibs- og landtransport. Endvidere er der krav om, at virksomheden ikke må have mere end 100 ansatte. Desuden må virksomheden højst have en balance på 320 mio. kr. eller en omsætning på op til 370 mio. kr. Der er ingen geografiske begrænsninger for, hvem der kan ansøge om støtte, mens der kun ydes tilsagn til brancher, der kan medvirke til udvikling i det primære jordbrug, i forarbejdning mv. af jordbrugs- og fiskeriprodukter samt fremme af økologiske udviklingsprojekter inden for jordbrug. Virksomheder kan uanset størrelse modtage støtte. Forskningsinstitutioner kan alene modtage støtte til specifikke projekter i samarbejde med virksomheder. Der er ingen geografiske og størrelsesmæssige begrænsninger for, hvem der kan ansøge om støtte, mens der kun ydes tilsagn til brancher, der kan medvirke til innovation og udvikling i primærsektoren. Hjemmeserviceordningen 16. Rigsrevisionens undersøgelse af ordningen viser, at støtten fordeles i hele landet. Figur 1 viser den geografiske fordeling af tildelt erhvervsstøtte til Hjemmeserviceordningen set i forhold til fordelingen af hjemmeservicevirksomheder på landsplan.

8 7 Figur 1. Den geografiske fordeling af tildelt erhvervsstøtte under Hjemmeserviceordningen i perioden (%) Tildelt erhvervsstøtte Hjemmeservicevirksomheder Kilde: Danmarks statistik og Rigsrevisionens egne beregninger. 17. Figuren viser, at der under Hjemmeserviceordningen er givet relativt mere støtte til virksomheder i Jylland og på Fyn end på Sjælland, når spredning af hjemmeservicevirksomheder tages i betragtning. 18. Undersøgelsen viser, at det er de mindre hjemmeservicevirksomheder, der modtager mest støtte. Ordningen er alene styret af forbrugerne, der via deres ansøgning om støtte har indflydelse på fordelingen af tilsagn. Forbrugernes behov for og kendskab til ordningen og dermed efterspørgslen efter støtte til hjemmeservice kan variere. Derudover afhænger efterspørgslen af den enkelte kommunes egne tilbud om service i hjemmet. 19. Økonomi- og Erhvervsministeriet har oplyst, at tilskudsrammen for Hjemmeservice er blevet fuldt udnyttet i perioden , men at de årlige forelæggelser af merbevillingsaktstykker har sikret, at der ikke er givet afslag på ansøgninger som en følge af, at tilskudsrammen har været opbrugt. 20. Rigsrevisionen konstaterer, at Sjælland er underrepræsenteret i forhold til referencegruppen. Rigsrevisionen har dog ikke fundet anledning til bemærkninger. Kom-i-gang-lån 21. Rigsrevisionens undersøgelse af ordningen viser, at tilsagn om lånegaranti mv. fordeles i hele landet. Figur 2 viser den geografiske fordeling af tilsagn om Kom-i-gang-lån set i forhold til referencegruppen. Vækstfonden har oplyst, at der i perioden årligt er ydet lån under ordningen for 50 mio. kr. I forbindelse med tab er der blevet udbetalt ca. 10 % af den samlede lånegaranti under ordningen.

9 8 Figur 2. Den geografiske fordeling af tilsagn om Kom-i-gang-lån i perioden (%) Tildelt lånegaranti Potentielle støttemodtagere Note: Data er renset for observationer uden geografiske oplysninger. Kilde: Danmarks Statistik og Rigsrevisionens egne beregninger. 22. Figuren viser, at over 50 % af tilsagn om Kom-i-gang-lån er givet til iværksættere i Nordjylland. Vækstfonden oplyser, at flere mindre banker, herunder særligt en enkelt bank i Nordjylland, har valgt at markedsføre sig meget aktivt på lån til iværksættere ved bl.a. at udbyde lån med garantier fra Kom-i-gang-låns-ordningen. Til sammenligning har markedsføringsindsatsen været mindre intensiv fra andre banker, herunder de landsdækkende banker. Da bankerne indgår en rammeaftale med Vækstfonden og efterfølgende kan udbyde Kom-i-gang-lån direkte til iværksætterne, er det den enkelte banks brug af ordningen i sammenhæng med efterspørgslen, der påvirker den geografiske spredning. Det er således banken, der yder lån til virksomheden, mens Kom-i-gang-låns lånegaranti alene benyttes i det tilfælde, der forekommer tab. 23. Økonomi- og Erhvervsministeriet oplyser, at lånerammen i enkelte år ikke er blevet fuldt udnyttet. Der er derfor ikke på noget tidspunkt i perioden givet afslag på lån i andre landsdele som følge af de mange tilsagn om Kom-i-gang-lån i Nordjylland. Undersøgelsen viser endvidere, at der gives tilsagn til en række brancher, og at særligt Handels-, hotel- og restaurationsbranchen, i forhold til referencegruppen af potentielle støttemodtagere, har modtaget relativt mange tilsagn. Vækstfonden oplyser, at årsagen til, at mange restaurationsvirksomheder modtager lånegarantier under Kom-i-gang-låns-ordningen, er, at det ofte er særligt svært for den type virksomheder at få adgang til lån på almindelige vilkår i bankerne, samt at lånestørrelsen på Kom-i-gang-lån passer til denne type virksomheder. Endelig viser undersøgelsen, at den overvejende del af tilsagn om Kom-i-ganglån er givet til virksomheder med lille omsætning, hvilket er i overensstemmelse med kravet om, at tilsagnsmodtagere skal være nystartede virksomheder. 24. Rigsrevisionen konstaterer, at der er en geografisk overvægt i Nordjylland i forhold til referencegruppen, idet over 50 % af tilsagn om lån er givet til iværksættere i Nordjylland, og en branchemæssig overvægt af handels-, hotel- og restaurationsbranchen, som har modtaget ca. 48 % af tilsagnene. Rigsrevisionen finder ikke anledning til bemærkninger, idet lånerammen i de enkelte år ikke er blevet fuldt udnyttet.

10 9 Vækstkaution 25. Rigsrevisionens undersøgelse af ordningen viser, at støtten fordeles i hele landet. Figur 3 viser den geografiske fordeling af tilsagn om Vækstkaution set i forhold til fordelingen i referencegruppen. Figuren viser fordelingen af tildelt kaution til virksomheder. Årligt ydes der lån til virksomheder under ordningen for op mod 140 mio. kr. Figur 3. Den geografiske fordeling af tilsagn om Vækstkaution i perioden (%) Tildelt kaution Potentielle støttemodtagere Note: Data er renset for observationer uden geografiske oplysninger. Kilde: Danmarks Statistik og Rigsrevisionens egne beregninger. Det fremgår af figuren, at der i forhold til referencegruppen af samtlige støtteberettigede virksomheder er givet mange tilsagn om Vækstkaution i de jyske landsdele. Den geografiske spredning skyldes, som for Kom-i-gang-lån, ifølge Vækstfonden, at mange mindre banker især i Jylland markedsfører sig på lån til iværksættere ved at udbyde disse produkter. Undersøgelsen viser endvidere, at der er givet mange tilsagn til handels-, hotel- og restaurationsbranchen i forhold til referencegruppen. Det skyldes ifølge Vækstfonden, at denne type virksomheder i de senere år har haft særligt vanskeligt ved at skaffe finansiering i bankerne. Derudover er der givet mange tilsagn til de lidt større virksomheder blandt gruppen af små virksomheder, der dog alle har under 100 ansatte og en omsætning på mindre end 370 mio. kr., som ordningen kræver. Det skyldes, at Vækstkaution kan gives i forbindelse med ejerskifte og dermed til igangværende virksomheder. 26. Økonomi- og Erhvervsministeriet har oplyst, at den samlede ramme for Vækstkaution blev udnyttet i 2005, 2006 og 2007, mens rammen i 2008 blev næsten fuldt udnyttet. Ministeriet finder dog ikke, at dette har givet anledning til afslag, da årsagen til afslagene har været, at forretningsidéerne har været for risikobetonede, eller at låneformålene ikke har været inden for rammerne af ordningen. 27. Rigsrevisionen har undersøgt den geografiske fordeling af afslagene for ordningen i perioden Analysen viser, at de landsdele, hvor der er givet mange afslag, som hovedregel er de samme landsdele, der har fået tildelt mere i kaution end det forventelige. På trods af afslagene har områderne dermed modtaget en forholdsmæssig stor andel af de tildelte kautioner. Fordelingen af afslagene har derfor ikke givet anledning til skævdelinger.

11 For både Kom-i-gang-lån og Vækstkaution oplyser Økonomi- og Erhvervsministeriet, at overrepræsentationer skyldes, at det ikke er muligt at detailstyre udlånet under de 2 ordninger på regioner og brancher, da der er tale om produkter, som afhænger af den kombinerede efterspørgsel fra virksomheder og pengeinstitutter. Rigsrevisionen har dog på baggrund af analysen af Vækstkaution og Kom-i-gang-lån påpeget over for Økonomi- og Erhvervsministeriet, at ministeriet fremadrettet bør vurdere risikoen for overrepræsentation, når erhvervsfremmemidler kanaliseres gennem tredjepart, og herunder vurdere, om der kan være behov for yderligere informationsindsatser. 29. Rigsrevisionen konstaterer for Vækstkaution, at der er en mindre geografisk overrepræsentation til fordel for Jylland og en branchemæssig overrepræsentation til fordel for handels-, hotel- og restaurationsbranchen i forhold til referencegruppen. Innovationsloven 30. Figur 4 viser den geografiske fordeling af tildelt erhvervsstøtte under Innovationslovens kap. 2 (udvikling m.v. i det primære jordbrug) og kap. 5 (fremme af økologiske udviklingsprojekter inden for jordbrug). Fordelingen er set i forhold til fordelingen af potentielle støttemodtagere. Figur 4. Den geografiske fordeling af tildelt erhvervsstøtte under Innovationsloven i perioden (%) Tildelt erhvervsstøtte Potentielle støttemodtagere Kilde: Danmarks Statistik og Rigsrevisionens egne beregninger. Som det fremgår af figuren, er støtten under Innovationsloven hovedsageligt givet til København og Vest- og Østjylland. Fødevareministeriet oplyser, at støtten først og fremmest er givet til de få danske vidensinstitutioner inden for de primære erhverv med henblik på at sikre ordningernes sigte om forskning og udvikling i disse erhverv. Det betyder, at store offentlige institutioner, som ligger i København og i Vest- og Østjylland, modtager relativt store dele af støtten under ordningen sammenlignet med referencegruppen. Støtten til vidensinstitutioner er som oftest støtte til samarbejdsprojekter med primærproducenter, forarbejdningsindustrien, følgeindustrien og/eller detailleddet. Dette er i overensstemmelse med ordningens sigte.

12 Rigsrevisionens undersøgelse viser endvidere, at der er givet mange, men mindre støttebeløb til Fyn. Det skyldes ifølge Fødevareministeriet, at der er givet mange mindre tilskud til gartnerier, som hovedsageligt er placeret på Fyn. Fordelingen af støtte til Fyn svarer dog til fordelingen af potentielle støttemodtagere, jf. figur Fødevareministeriet har oplyst, at tilskudsrammen for ordningen ikke har været udnyttet fuldt ud i perioden , og at der ikke er givet afslag på ansøgninger med den begrundelse, at tilskudsrammen har været opbrugt. 33. Rigsrevisionen konstaterer, at der er en geografisk overrepræsentation til fordel for København og Vest- og Østjylland samt en overrepræsentation med hensyn til virksomhedsstørrelse i forhold til referencegruppen. Dette skyldes, at der er givet meget støtte til store offentlige institutioner. Da ordningens sigte netop er at støtte udvikling i det primære jordbrug mv., er store dele af støtten givet til de ret få vidensinstitutioner, der er inden for disse områder. Da støtte givet til vidensinstitutioner endvidere kun kan gives til samarbejdsprojekter med virksomheder, har Rigsrevisionen ikke fundet anledning til bemærkninger. Innovation og udvikling i primærsektoren 34. Figur 5 viser den geografiske fordeling af erhvervsstøtte under Innovation og udvikling i primærsektoren set i forhold til fordelingen af potentielle støttemodtagere. Figur 5. Den geografiske fordeling af erhvervsstøtte under Innovation og udvikling i primærsektoren i perioden (%) Tildelt erhvervsstøtte Potentielle støttemodtagere Note: Data er renset for observationer uden geografiske oplysninger. Kilde: Danmarks Statistik og Rigsrevisionens egne beregninger. Figuren viser, at Østjylland og København har modtaget store dele af støtten i forhold til referencegruppen af potentielle støttemodtagere. Ordningen var i 2007 og i 2008 en del af Landdistriktsprogrammet. Dette betyder, at der bl.a. er bevilget EU-midler igennem ordningen. I henhold til reglerne for denne finansiering fra EU skal halvdelen af støtten til projekterne bevilges gennem nationale støtteordninger, og EU-midlerne kan herefter benyttes til at give et tilsvarende beløb i støtte. Fødevareministeriet har oplyst, at enkelte aktører inden for dansk landbrug beliggende i de 2 landsdele modtager store tilskud i medfør af denne EU-finansiering.

13 Fødevareministeriet har oplyst, at tilskudsrammen for denne ordning heller ikke har været udnyttet fuldt ud i perioden , og at der derfor ikke er givet afslag på ansøgninger med den begrundelse, at tilskudsrammen har været opbrugt. 36. Rigsrevision konstaterer, at der er en geografisk skævdeling til fordel for København og Østjylland. Rigsrevisionen har imidlertid ikke fundet anledning til bemærkninger. Yderligere ordninger uden tilsigtet geografisk fordeling 37. Rigsrevisionen har derudover gennemgået yderligere 5 erhvervsfremmeordninger uden målrettet geografisk fordeling (Generelle aktiviteter for iværksættere og mindre virksomheder, Erhvervsudvikling og innovation, Regional erhvervsudvikling, Program for brugerdreven innovation samt Indløsning af statsgaranti vedrørende lån til yngre jordbrugere). 38. Gennemgangen har i lighed med ovenstående ikke givet anledning til bemærkninger. V. Sammenfatning og vurdering 39. Jeg kan på baggrund af overstående konkludere, at for de erhvervsfremmeordninger, hvor støtten på forhånd er målrettet mod bestemte landsdele, brancher eller virksomhedsstørrelser, efterleves den tilsigtede geografiske, branchemæssige eller størrelsesmæssige fordeling. 40. Jeg kan ligeledes konkludere, at for de øvrige erhvervsfremmeordninger er der i nogle tilfælde geografiske skævheder til fordel for sjællandske landsdele og i andre tilfælde til fordel for jyske eller fynske landsdele. Ligeledes er der en branchemæssig og størrelsesmæssig spredning af modtagerne, så støtten i nogle tilfælde falder ud til fordel for visse virksomhedsstørrelser og brancher frem for andre. Jeg finder, at den observerede spredning i geografi og branche kan forklares ved de særlige forhold, der gør sig gældende for de enkelte undersøgte erhvervsfremmeordninger. Derudover viser undersøgelsen, at der for flere af ordningerne ikke er givet afslag, som følge af at tilskudsrammen har været opbrugt. Jeg finder derfor ikke, at resultaterne af denne gennemgang giver anledning til bemærkninger. Henrik Otbo

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen. iværksætterområdet. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen. iværksætterområdet. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen på innovations- og iværksætterområdet September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen

Læs mere

14/2007. Beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen. iværksætterområdet

14/2007. Beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen. iværksætterområdet Statsrevisorerne 2007-08 (1. samling) Beretning nr. 14 Beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen på innovations- og iværksætterområdet Offentligt 14/2007 Beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen

Læs mere

Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011

Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011 Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011 Vækstfonden skaber vækstvirksomheder Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der siden 1992 har medfinansieret vækst i mere end 4.200 danske virksomheder

Læs mere

Vækstfonden. Thomas Stendys Hoffmann

Vækstfonden. Thomas Stendys Hoffmann Vækstfonden Thomas Stendys Hoffmann Vækstfonden bidrager til vækst Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der siden 1992 har medfinansieret vækst i 3.700 danske virksomheder for et samlet tilsagn

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilskud til dansk fiskeri (FIUF-programmet ) Januar 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilskud til dansk fiskeri (FIUF-programmet ) Januar 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilskud til dansk fiskeri (FIUF-programmet 2000-2006) Januar 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om tilskud til dansk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets forvaltning af landbrugsstøtte. Oktober 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets forvaltning af landbrugsstøtte. Oktober 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets forvaltning af landbrugsstøtte Oktober 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130 Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 Bilag 69 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. a. Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Bedre muligheder for Vækstkaution og Kom-i-gang-lån

Bedre muligheder for Vækstkaution og Kom-i-gang-lån Bedre muligheder for Vækstkaution og Kom-i-gang-lån Antal Vækstkautions-tilsagn i forhold til regionernes aktive virksomheder Nordjylland 19 pct. af VK-tilsagn 9 pct. af virksomhederne (11%) Midtjylland

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden. Ringsted Kongrescenter 16. november 2011 v/vicedirektør Rolf Kjærgaard

Finansiering med Vækstfonden. Ringsted Kongrescenter 16. november 2011 v/vicedirektør Rolf Kjærgaard Finansiering med Vækstfonden Ringsted Kongrescenter 16. november 2011 v/vicedirektør Rolf Kjærgaard Vækstfonden bidrager til vækst Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der siden 1992 har medfinansieret

Læs mere

Folketingets Erhvervsudvalg

Folketingets Erhvervsudvalg Erhvervsudvalget 2010-11 L 181 Bilag 1 Offentligt Folketingets Erhvervsudvalg ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 30. marts 2011 ØKONOMI- OG Vedlagt fremsender jeg til udvalgets orientering høringsnotat samt

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2010. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2010. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2010 Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af lukkede tilskudspuljer. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af lukkede tilskudspuljer. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af lukkede tilskudspuljer December 2014 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets forvaltning af tilskuddet til Sydslesvig December 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Undervisningsministeriets

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Tilskudsmuligheder under Innovationsloven

Tilskudsmuligheder under Innovationsloven Tilskudsmuligheder under Innovationsloven Lene Vejbæk og Anne Svendsen Udviklingsstøttekontoret FødevareErhverv Januar 2009 Indhold 1. Hvem kan få tilskud? 2. Hvor meget kan man få i tilskud? 3. Hvad kan

Læs mere

Vækstfonden. Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014

Vækstfonden. Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014 Vækstfonden Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014 Agenda Kort om Vækstfonden Hvem kan vi finansiere Det hjælper vi med Sådan kan ejerskifter finansieres Sådan kommer du i gang 7. maj 2014

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statsamternes produktivitet og

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Erhvervsudvalget. Erhvervsservice og iværksætteri. Bevillingsområde. Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal

Erhvervsudvalget. Erhvervsservice og iværksætteri. Bevillingsområde. Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 161 Erhvervsudvalget Bevillingsområde Erhvervsservice og iværksætteri Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04 RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om satsreguleringspuljen (beretning nr. 3/02) I. Indledning 1. I mit notat i henhold

Læs mere

Erhvervs- og landdistriktsudvalget

Erhvervs- og landdistriktsudvalget 161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden

Læs mere

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK September 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Identifikation af socialøkonomiske virksomheder 3 Forskellige typer af socialøkonomiske

Læs mere

Nyt om støtteordninger. Konsulent Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri E-mail: bpj@danskgartneri.dk Tlf. 33 39 45 46

Nyt om støtteordninger. Konsulent Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri E-mail: bpj@danskgartneri.dk Tlf. 33 39 45 46 Nyt om støtteordninger Konsulent Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri E-mail: bpj@danskgartneri.dk Tlf. 33 39 45 46 Agenda Miljøteknologiordningen i 2015 Tilskud til skovtilplantning, læhegn mv. Det

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden

Finansiering med Vækstfonden Finansiering med Vækstfonden Lån og kautioner Erhvervskundechef Peter Bo Byggeri og Anlæg Holbæk 2015+ Holbæk 3. februar 2015 Om Vækstfonden Vækstfonden er en statslig finansieringsfond, der medvirker

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Oktober 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Oktober 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet Oktober 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statsamternes produktivitet

Læs mere

Videnskabsministeriets innovationsindsats

Videnskabsministeriets innovationsindsats Beretning til statsrevisorerne om Videnskabsministeriets innovationsindsats med særlig fokus på samspillet mellem videninstitutioner og erhvervsliv Maj 2006 RB A102/06 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 186 Offentligt Udkast til lovforslag Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter Januar 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed 16. december 2010 Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed Mangfoldighed inden for køn, etnicitet og uddannelse øger virksomhedernes innovationskraft markant. Dette har været dokumenteret

Læs mere

Information om pulje til udmøntning af 200 mio. kr. puljen under Grøn Vækst

Information om pulje til udmøntning af 200 mio. kr. puljen under Grøn Vækst Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Information om pulje til udmøntning af 200 mio. kr. puljen under Grøn Vækst 1. Baggrund Det fremgår af aftalen om Grøn Vækst, at kommuner og regioner får

Læs mere

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 54 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

LAG Djursland din lokale aktionsgruppe. Information om Lokale Aktionsgrupper - LAG

LAG Djursland din lokale aktionsgruppe. Information om Lokale Aktionsgrupper - LAG LAG Djursland din lokale aktionsgruppe Information om Lokale Aktionsgrupper - LAG Landdistriktsprogrammet 2007-2009 Akse 1 Erhverv Jordbrugsog Fødevaresektoren 142 mio. kr. pr. år i 2007 og 2008 156 mio.

Læs mere

12/ FM/EM2016/48 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

12/ FM/EM2016/48 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges til EM17 fremsætte lovforslag om en 4 årig forsøgsordning, hvor der udbydes mikrolån

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Oktober 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Oktober 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet Oktober 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statsamternes produktivitet

Læs mere

Vækstfonden Finansiering af Selvejet Gråsten Landbrugsskole. 5. marts 2012. v/kautionschef Anker Bruhn

Vækstfonden Finansiering af Selvejet Gråsten Landbrugsskole. 5. marts 2012. v/kautionschef Anker Bruhn Vækstfonden Finansiering af Selvejet Gråsten Landbrugsskole 5. marts 2012. v/kautionschef Anker Bruhn ABR@VF.DK Vækstfonden bidrager til vækst Statslig investeringsfond Medfinansieret vækst i 3.700 danske

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen

Læs mere

Metodevalg og datagrundlag mv.

Metodevalg og datagrundlag mv. Indhold Metodevalg og datagrundlag mv....2 Samlet statistik for hele Statens Kunstfond...7 Legat- og Projektstøtteudvalget for Arkitektur... 16 Legatudvalget for Billedkunst... 19 Projektstøtteudvalget

Læs mere

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om etableringen af nationalparker i Danmark

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om etableringen af nationalparker i Danmark Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 6 Rigsrevisionens notat af 9. april 2014 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om etableringen af nationalparker i Danmark April 2014 18, STK. 4-NOTAT

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 21. januar 2005 RN A201/05

RIGSREVISIONEN København, den 21. januar 2005 RN A201/05 RIGSREVISIONEN København, den 21. januar 2005 RN A201/05 Faktuelt notat til statsrevisorerne om tilrettelæggelse af en tværgående undersøgelse af vedligeholdelsen af statens ejendomme 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Oktober 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om SKATs anvendelse af bagatel- og beløbsgrænser på indsats- og inddrivelsesområdet. Juni 2009

Notat til Statsrevisorerne om SKATs anvendelse af bagatel- og beløbsgrænser på indsats- og inddrivelsesområdet. Juni 2009 Notat til Statsrevisorerne om SKATs anvendelse af bagatel- og beløbsgrænser på indsats- og inddrivelsesområdet Juni 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 SKATs anvendelse af bagatel-

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06 RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om driften af statsskovene (beretning nr. 7/02) I. Indledning 1. Jeg afgav den 11.

Læs mere

Statsrevisorerne 2010-11 (1. samling) Beretning nr. 3 Beretning om betaling til medlemmer af statslige kollegiale organer Offentligt 3/2010

Statsrevisorerne 2010-11 (1. samling) Beretning nr. 3 Beretning om betaling til medlemmer af statslige kollegiale organer Offentligt 3/2010 Statsrevisorerne 2010-11 (1. samling) Beretning nr. 3 Beretning om betaling til medlemmer af statslige kollegiale organer Offentligt 3/2010 Beretning om betaling til medlemmer af statslige kollegiale organer

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen , Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen 2007-2014 1 Effektmålingen omfatter udelukkende de 80 projekter, der er igangsat fra 2007 til 2011 og som er finansieret af såvel regionale erhvervsudviklingsmidler

Læs mere

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner N O T A T De regionale vækstforuminvesteringer 2014 - hovedkonklusioner 1. Regionale investeringer i erhvervsudvikling for over 1,3 mia. kroner Regionerne og de regionale vækstfora har i 2014 været med

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest 2014

Rigsrevisionens notat om beretning om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest 2014 Rigsrevisionens notat om beretning om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest 2014 August 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

17. september 2001. Af Lars Andersen - direkte telefon: 33 55 7717

17. september 2001. Af Lars Andersen - direkte telefon: 33 55 7717 17. september 2001 Af Lars Andersen - direkte telefon: 33 55 7717 Resumé: FINANSLOVEN OG ERHVERVSLIVET I modsætning til tidligere år, hvor erhvervsorganisationernes beklagelser over finanslovens belastninger

Læs mere

Kapitalindeks Risikovillig kommerciel finansiering. Ole Bruun Jensen

Kapitalindeks Risikovillig kommerciel finansiering. Ole Bruun Jensen Kapitalindeks 2017 - Risikovillig kommerciel finansiering Ole Bruun Jensen Danske SMV er hentede ca. 2,5 mia. kr. i risikovillig kommerciel finansiering i 2015 Risikovillig kommerciel finansiering i 2015

Læs mere

INFORMATIONSMØDE 2014. Introduktion til GUDP v. Mette Leiholt, GUDP-sekretariatet

INFORMATIONSMØDE 2014. Introduktion til GUDP v. Mette Leiholt, GUDP-sekretariatet INFORMATIONSMØDE 2014 Introduktion til GUDP v. Mette Leiholt, GUDP-sekretariatet PROGRAMMET Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) støtter: bæredygtighed og vækst tæt samarbejde mellem forskning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om pris, kvalitet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Maj 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Maj 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet Maj 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

finansiering af iværksættere

finansiering af iværksættere Vækstfonden finansiering af iværksættere Væksthus Midtjylland Onsdag 9. december v/ Rolf Kjærgaard Vækstfonden Vi er en statslig investeringsfond Vi er med til at skabe flere nye vækstvirksomheder gennem

Læs mere

Temaspor: Faglærte og ufaglærte iværksættere

Temaspor: Faglærte og ufaglærte iværksættere Temaspor: Faglærte og ufaglærte iværksættere Godt syv ud af ti af de ca. 88.000 virksomheder oprettet i perioden 2005-2009 er skabt af enten faglærte eller ufaglærte iværksættere. Udover det høje antal

Læs mere

Naturpakke Jordfordeling

Naturpakke Jordfordeling Naturpakke Jordfordeling Vejledning om tilskud til Naturpakke Jordfordelinger 2017 Kolofon Naturpakke Jordfordelinger Vejledning om tilskud til Naturpakke Jordfordelinger 2017 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

NOTAT. Økonomi- og Erhvervsministeriet har pr. 21. marts 2011 modtaget 33 høringssvar, hvoraf 8 har haft bemærkninger til forslaget.

NOTAT. Økonomi- og Erhvervsministeriet har pr. 21. marts 2011 modtaget 33 høringssvar, hvoraf 8 har haft bemærkninger til forslaget. NOTAT 23. marts 2011 11/00060-20 /cni-dep Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen) 1. Indledning

Læs mere

Kapitalcoach hvad er det?

Kapitalcoach hvad er det? Kapitalcoach hvad er det? Et kapitalcoachforløb er et tilbud om, at ejeren af eller ledende medarbejdere i en vækstvirksomhed, som har behov for at få tilført yderligere kapital i form af typisk ekstern

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om viden om effekter af de sociale indsatser. Januar 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om viden om effekter af de sociale indsatser. Januar 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om viden om effekter af de sociale indsatser Januar 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om viden om effekter af de sociale

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet December 2010 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Rigsrevisionens undersøgelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udviklingen af de nationale test. Februar 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udviklingen af de nationale test. Februar 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om udviklingen af de nationale test Februar 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om udviklingen af de nationale test (beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider i 6 statslige

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 55 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1040 København K København, den 21. januar 2014 Sagsnr.: 23266 Dok.nr.: 619560 Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning

Læs mere

ANALYSE: Danske zombieselskaber 2016

ANALYSE: Danske zombieselskaber 2016 ANALYSE: Danske zombieselskaber 216 Hovedkonklusioner 2.14 danske selskaber kan i 216 karakterers som zombieselskaber svarende til ni pct. af alle danske selskaber. I 215 var der til sammenligning ca.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af forvaltningen af statens boliger. Marts 2009

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af forvaltningen af statens boliger. Marts 2009 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af forvaltningen af statens boliger Marts 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret. Oktober 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret. Oktober 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret Oktober 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Bygnings- og Boligregistret (beretning nr.

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 25. november 2005 RN D101/05

RIGSREVISIONEN København, den 25. november 2005 RN D101/05 RIGSREVISIONEN København, den 25. november 2005 RN D101/05 Udvidet notat til statsrevisorerne om årsrapporterne for Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene (IFU) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks udnyttelse af tilskud fra EU s fonde. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks udnyttelse af tilskud fra EU s fonde. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks udnyttelse af tilskud fra EU s fonde December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 23/2013 om Danmarks

Læs mere

OPSLAG. EU-DK-Hjemtag. Side 1/6

OPSLAG. EU-DK-Hjemtag. Side 1/6 OPSLAG EU-DK-Hjemtag 2016 Side 1/6 1.1 EU-DK-Hjemtag formål Formålet med EU-DK-Hjemtag er at styrke dansk forskning og innovation ved at fremme deltagelse i og øge dansk hjemtag fra Horizon 2020 jf. finansloven

Læs mere

EJERSKIFTEANALYSE 2014. Metode og databeskrivelse

EJERSKIFTEANALYSE 2014. Metode og databeskrivelse EJERSKIFTEANALYSE 2014 Metode og databeskrivelse Metode og databeskrivelse DATAKILDER OG AFGRÆNSNINGER Datamaterialet, som danner grundlag for denne analyse, stammer fra to kilder. Dels anvendes data Vækstfonden

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

MILJØTEKNOLOGI. Fyraftensmøde torsdag den 9. april 2015. Husdyr og Miljø

MILJØTEKNOLOGI. Fyraftensmøde torsdag den 9. april 2015. Husdyr og Miljø MILJØTEKNOLOGI Fyraftensmøde torsdag den 9. april 2015 Husdyr og Miljø Oplægget omhandler Hvilke hovedområder ydes der til i 2015 Hvad er betingelserne for at komme i betragtning Hvordan prioriteres ansøgningerne

Læs mere

Økologiske informationsprojekter

Økologiske informationsprojekter Innovationsloven Økologiske informationsprojekter Direktoratet for FødevareErhverv Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Idégrundlag Har I et ønske om at medvirke til at udbrede kendskabet til

Læs mere

Retningslinier for Eksportstart pr. 1. Januar 2010

Retningslinier for Eksportstart pr. 1. Januar 2010 Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 32 54 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Bilag Journalnummer Kontor 65.I.64.a.2.DAN KUR 4. januar 2010 Retningslinier for

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet Marts 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om handicapindsatsen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2008. December 2009

Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2008. December 2009 Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2008 December 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2008 8.

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Partnerskabsaftalen: Fokus på kapital regionale data fra DST

Partnerskabsaftalen: Fokus på kapital regionale data fra DST Partnerskabsaftalen: Fokus på kapital regionale data fra DST 30. august 2011 Væksthus Sjælland og Vækstfonden Arbejdsgruppens anbefalinger Dialog med de rette aktører om udbredelse af Vækstkaution og KIG-lån.

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hjemmeservice (Ændring af den bidragsberettigede persongruppe mv.) 1 I lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 62 af 23. januar 2003, som ændret ved

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012.

Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012. Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13 49 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Vækstfondens adgang

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om folkekirkens Fællesfond. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om folkekirkens Fællesfond. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om folkekirkens Fællesfond April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om folkekirkens Fællesfond (beretning nr. 10/02) 9.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013 Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 26/2013 om revisionen af

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland 10. juni 2008 Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Omkring to tredjedele af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 3

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer

Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer August 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Kulturministeriets forvaltning af

Læs mere

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006 RIGSREVISIONEN København, den 23. maj 2006 RN A606/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om midtvejsstatus for udredningsarbejdet mv. om Banedanmark I. Indledning 1. Statsrevisorerne anmodede mig på deres

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Nedenfor er vist en oversigt over nogle af de vigtigste garanti- og støtteordninger for dansk gartneri med fokus på:

Nedenfor er vist en oversigt over nogle af de vigtigste garanti- og støtteordninger for dansk gartneri med fokus på: Vigtige tilskudsordninger for dansk gartneri Nedenfor er vist en oversigt over nogle af de vigtigste garanti- og støtteordninger for dansk gartneri med fokus på: Udvikling, demonstration, netværk mv. Investeringer,

Læs mere

Nye penge til skovrejsning

Nye penge til skovrejsning Nye penge til skovrejsning S-SF-R regeringen og støttepartiet Enhedslisten er enige om, at der skal rejses mere skov, herunder bynær skov, og at EU's landdistriktsmidler i højere grad skal målrettes mod

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

- Undersøgelsen er foretaget af UserNeeds for AS3 i februar 2013. - Respondenter: 351 ledere i virksomheder med mere end 200 ansatte

- Undersøgelsen er foretaget af UserNeeds for AS3 i februar 2013. - Respondenter: 351 ledere i virksomheder med mere end 200 ansatte Lederundersøgelse Baggrund - Undersøgelsen er foretaget af UserNeeds for AS3 i februar 2013. - Primært fokus på outplacement - Respondenter: 351 ledere i virksomheder med mere end 200 ansatte - Online

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i Marts 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i Marts 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2009 Marts 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere