DAHL skat - et selvstændigt fagområde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAHL skat - et selvstændigt fagområde"

Transkript

1 1

2 DAHL skat - et selvstændigt fagområde DAHL skat er dedikeret inden for skatte-, moms- og selskabsretlig rådgivning, og har en stor og mangeårig erfaring med løsning af en bred palet af erhvervslivets udfordringer. DAHL skat har det juridiske og talmæssige overblik over komplekse forhold og transaktioner, samt indgående erfaring med bl.a.: Førelse af skatte- og momssager ved skatteankenævn, Landsskatteretten, byretterne, landsretterne og Højesteret Omstruktureringer af selskaber og koncerner med og uden succession Virksomhedsoverdragelser Generel skatte-, moms- og selskabsretlig rådgivning herunder indhentelse af bindende svar

3 EJERFORMER I LANDBRUGET OG RISIKOAFGRÆNSNING VED SYGDOM OG DØD I EJERKREDSEN 4. MARTS 2014 Advokat, ph.d. Bent Ramskov dir mobil

4 PRÆSENTATION AF BENT RAMSKOV OG DAHL Uddannelse Grønt bevis, 1987, Hammerum Landbrugsskole HD-R 1993, Handelshøjskolen i Århus Cand.Jur 1994, Århus Universitet Ph.d.-grad i skatteret i 2001, Århus Universitet DAHL Kontorer i Herning, Viborg, Esbjerg og København Vi består af ca. 200 medarbejdere heraf ca. 100 jurister 4

5 PRÆSENTATION AF BENT RAMSKOV Kernekompetencer Generationsskifte Omstrukturering Skatterådgivning Skatteproces Undervisning af andre rådgivere 5

6 EJERFORMER I LANDBRUGET Enkeltmandsvirksomhed Personselskaber I/S, K/S eller P/S Kapitalselskaber A/S, ApS, IVS 6

7 OVERORDNEDE HENSYN VED VALG AF EJERFORM Langsigtet formål Hæftelse Offentlighed Skattemæssige overvejelser Generationsskifte, dynamik Finansieringsmæssige overvejelser 7

8 DEN HISTORISKE UDVIKLING I LANDBRUGSLOVEN Lov 435 af 2. juni 2004 LBL 16 Sameje og I/S enten familiekreds eller krav om bopæl på landbrug inden for en luftlinjeafstand på 10 km LBL 20 ankermand mindst 10 % af kapitalen og flertallet af stemmerne, mens øvrige investorer skulle være beslægtet eller være pensionskasser/livforsikringsselskaber LBL 21 mulighed for tilladelse til selskabsform, navnlig hvis LBL 16 var opfyldt. LBL 24 - fondsetablering 8

9 DEN HISTORISKE UDVIKLING I LANDBRUGSLOVEN Lovbekendtgørelse nr. 616 af 1. juni 2010 LBL 16 I/S/sameje. Ankermanden skal blot opfylde erhvervelsesbetingelserne. LBL 20 Ankermanden skal have bestemmende indflydelse i selskabet ingen krav til øvrige kapitalejere. Holdingselskaber i ét lag tilladt. LBL 21 Selskabsetablering med tilladelse, herunder LBL 16. LBL 24 Fond, forening eller anden juridisk person kan erhverve ejerandel. 9

10 DEN HISTORISKE UDVIKLING I LANDBRUGSLOVEN Lov nr af 18. december 2012 Antal lag af holdingselskaber er underordnet 10

11 VÆKSTPLAN FOR FØDEVARER DEC Afvikle landbrugslovens barrierer for at tiltrække ny kapital til erhvervet. Landbrugsloven indeholder barrierer for at institutionelle investorer, som pensionskasser og investeringsfonde kan få bestemmende indflydelse over landbrugsejendomme og hæmmer dermed for kapitaltilførsel til erhvervet. Barrieren består i krav om, at et selskab kun kan erhverve en landbrugsejendom, hvis selskabet har tilknyttet en landmand, der har bestemmende indflydelse. En anden barriere i landbrugsloven er rettet til fortrinsstilling, der er en sikring af landmændenes mulighed for at erhverve sig yderligere arealer/ejendomme. 11

12 VÆKSTPLAN FOR FØDEVARER DEC fortsat De nuværende bestemmelser i landbrugsloven gør det vanskeligt for landbruget at tiltrække eksterne investorer en afvikling af landbrugslovens ejerrestriktioner vil medvirke til at tiltrække nye investorer, som eksempelvis pensionskasser og investeringsfonde, og dermed imødekomme nogle af de finansielle udfordringer, der hæmmer udviklingen i erhvervet. En revision af landbrugsloven vil således kunne introducere nye ejerformer, og det vil øge investeringslysten og vil samtidig kunne tilføre landbruget værdifuld forretningsmæssig knowhow. Regeringen vil: Afvikle landbrugslovens barrierer for at tiltrække ny kapital til erhvervet. 12

13 NYE FINANSIERINGSLØSNINGER I LANDBRUGETS FINANSIERINGSBANK Der vil blive adgang til mere risikofyldt finansieringsløsninger ved et samarbejde mellem Landbrugets Finansieringsbank og vækstfonden Landbrugets Finansieringsbank vil yde lånegaranti til pengeinstitutter, der yder lån til landbruget og vil tilbyde nye lån med mere attraktiv afdragsprofil. Landbrugets Finansieringsbank vil i en overgangsperiode suspendere kravet om kapitalindskud i forbindelse med brug af deres produkter. Risikoen består ved at kunne finansiere de yderste 10 % belåning. 13

14 NYE FINANSIERINGSLØSNINGER I LANDBRUGETS FINANSIERINGSBANK LFB vil fremover kunne stille garanti for pengeinstitutter, der dækker 75 % af pengeinstitutternes udlån og i særlige tilfælde kreditter i forbindelse med finansiering af en investering af en investering eller et ejerskifte i landbruget. Forbedringsgaranti skal kunne dække 50 % af mindre ukomplicerede investeringer 14

15 MEDARBEJDERINVESTERINGSSELSKABER (MS) SOM FORSØGSORDNING Regeringen vil etablere en 3 års forsøgsordning med medarbejderinvestering i selskaber (MS), hvorigennem medarbejderen kan investere lønmidler i vækst og arbejdspladser. Der ansøges om tilladelse til at oprette et MS i Erhvervsstyrelsen, som fører tilsyn med, at selskaberne lever op til godkendelseskravene, herunder at medarbejderes interesse sikres med en kompetent ledelse. Alle medarbejdere skal bidrage med en del af deres løn og opnå ejerskab. 15

16 MEDARBEJDERINVESTERINGSSELSKABER (MS) SOM FORSØGSORDNING Investeringen skal have en løbetid på minimum 3 år. Det skal være muligt at få midlerne udbetalt efter en årrække, dog således at udbetalingerne afspejler resultatet af investeringerne. Midlerne skal investeres i (eller ydes som lån til) virksomheden, leverandører, aftagere eller i andre tiltag af betydning for og arbejdspladser. I forbindelse med oprettelsen skal der fastlægges vedtægter, der sikrer en varetagelse af medarbejderinvestorernes interesse. 16

17 MEDARBEJDERINVESTERINGSSELSKABER (MS) SOM FORSØGSORDNING Skatteforholdene udfærdiges på en måde, som muliggør indskud af bruttolønmidler. Der betales ikke indkomstskat, men kun arbejdsmarkedsbidrag ved indskud af lønmidler i selskabet. Derimod beskattes al udbetaling som personlig indkomst. Det løbende investeringsafkast beskattes i medarbejderinvesteringsskabet med selskabsskattesatsen og efter de regler, der gælder for aktieselskaber. Indskuddet kan opgøre op til 5-10 % af lønindkomsten og maksimalt kr. årligt for den enkelte medarbejder. Forsøgsordningen forventer at køre i 3 år og medfører en række ændringer i selskabslovgivningen og skattelovgivningen. 17

18 AFLEDTE OVERVEJELSER AF VÆKSTPLAN FOR FØDEVARER DECEMBER 2013 Opstart kan ske i samarbejde med institutionelle investorer dog utvivlsomt krav om fornuftig egenkapitalforrentning. Generationsskifte kan gennemføres i samarbejde med institutionelle investorer medfører øget mulighed for kapitalisering, men givetvis samme afkastkrav. Ikke-institutionelle investorer, der blot har interesse for landbrug vil givetvis øge fokus på investeringer. 18

19 RISIKOAFDÆKNING VED SYGDOM HOS MEDEJER Overordnede hensyn til virksomheden Udbetaling af løn uden arbejdskraft Den sygdomsramte har ret til exit, krav om finansiering og likviditet En central arbejdsfunktion skal erstattes af nye kræfter. 19

20 RISIKOAFDÆKNING VED SYGDOM HOS MEDEJER Overordnede hensyn til den sygdomsramte Sikring af fremtidig afkast til forrentning af investering Sikring af mulighed for realisation af investeringen på fornuftige vilkår Overordnede hensyn til medejer Samme hensyn som til virksomheden Ret til at realisere den sygdomsramtes investering 20

21 BEHOV FOR FØLGENDE REGULERING Samarbejdsaftale/ejeraftale/interessentskabskontrakt Forsikring mod erhvervsevnetab, arbejdsdygtighed m.v. 21

22 RISIKO VED DØDSFALD HOS MEDEJER Case 1 Den ugifte medejer med tre umyndige børn afgår ved døden. Case 2 Den ældre nygifte formuende afgår ved døden Case 3 Den yngre, dog modne nygifte afgår ved døden. 22

23 OVERORDNEDE HENSYN VED DØDSFALD Hensyn til virksomheden virksomhedens overlevelse Forsikring ved død Mangler personen Udbetaling af midler til dødsbo krav om finansiering og likviditet 23

24 OVERORDNEDE HENSYN VED DØDSFALD Overordnede hensyn til efterlevende Skal den efterlevende fortsætte virksomheden? Hvordan kommer den efterlevende videre i livet? Behov for sikkerhed for, at ting kan realiseres Brug for likviditet 24

25 ARVENS FORDELING Bodeling 50/50 Fuldstændig særeje Dødsboets fordeling af nettoformue uden testamente: 50% til længstlevende og 50 % til børn/livsarvinger Arvens fordeling med testamente: 12,5 % til længstlevende, 12,5 % til børn maksimeret til 1,1 mio. (6,25 % af hele formuemassen) Behov for yderligere skævdeling arveafkald 25

26 ARVENS UDBETALING En arving kan altid kræve kontanter som arv Er berigtigelsen aftalt ved gældsbreve, vil de skulle kapitaliseres med levere kursværdi til følge Berigtigelsens form kræver testamenteform 26

27 SÆRLIGT VEDRØRENDE UMYNDIGE ARVINGER Som udgangspunkt kan de kun modtage kontanter Særlige dispositioner kræver samtykke Udlæg med succession er næppe muligt 27

28 DEN AFTALERETLIGE REGULERING I personligt regi, da testamenteform, hvis dispositionen indeholder en fordel eller særlige vilkår Mellem selskaber, da ejeraftale Vilkår, der bør overvejes Prisfastsættelsen lavest mulig? Betalingen afdragsordning Succession mulig fordel eller en umulighed Frigørelse for forpligtelser, herunder kaution 28

29 SAMMENFATNING VED DØDSFALD Er der flere ejere, er der behov for aftaleretlig regulering mellem disse, og Der er behov for udarbejdelse af de nødvendige testamenter 29

30 ADVOKATAKTIESELSKABET DAHL KAJ MUNKS VEJ HERNING TLF Bent Ramskov Dir Mobil

31 DAHLS SELSKABS- OG SKATTEAFDELING I HERNING 31

Aftale om Vækstplan for Fødevarer

Aftale om Vækstplan for Fødevarer 2. april 2014 Aftale om Vækstplan for Fødevarer Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative er med denne aftale enige om at gennemføre

Læs mere

10 tips til sikker virksomhedsdrift. Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder

10 tips til sikker virksomhedsdrift. Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder 10 tips til sikker virksomhedsdrift Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder Livet som virksomhedsejer indeholder mange glæder og muligheder. Men det indeholder samtidig en masse udfordringer

Læs mere

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7 4-2014 6 Siden den 14. august 2012 har der været alvorlige skattemæssige konsekvenser ved, at selskaber yder lån til hovedaktionærer eller stiller sikkerhed for disses forpligtelser. Artiklen giver svar

Læs mere

Landbrug og generationsskifte

Landbrug og generationsskifte Landbrug og generationsskifte Pernille H. Bloch Kandidatspeciale, cand.merc.aud, Aalborg Universitet A f l e v e r e t d e n 5. s e p t e m b e r 2 0 1 4 V e j l e d e r : E r i k W e r l a u f f Forord

Læs mere

Tema. Finansiering af svinestalde

Tema. Finansiering af svinestalde Finansiering af svinestalde Der findes ikke en let måde at finansiere landbrug på i dag. > > Jan Terkelsen, Sønderjysk Landboforening Långiverne stiller øgede krav og det er blevet svært at skaffe finansiering

Læs mere

Betænkning om generationsskiftet i erhvervslivet

Betænkning om generationsskiftet i erhvervslivet Betænkning om generationsskiftet i erhvervslivet Betænkning nr. 1374/August 1999 Resumé: Betænkningen fra Generationsskifteudvalget behandler en række centrale problemstillinger i relation til generationsskifte

Læs mere

valg AF virksomhedsform

valg AF virksomhedsform Særudgave 2011 valg AF virksomhedsform Indledende overvejelser 2 Personligt drevet enkeltmandsvirksomhed 3 Interessentskab (I/S) 3 Anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S) 4 Holdingselskab 5 Selskab

Læs mere

KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED

KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED Køb en virksomhed et inspirationshæfte til dig, der overvejer at købe en virksomhed Hæftet er udviklet som en del af

Læs mere

2 Valg af virksomhedsform

2 Valg af virksomhedsform Særnummer-2014 2 Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den

Læs mere

Ejer- og generationsskifte af virksomhed.

Ejer- og generationsskifte af virksomhed. Ejer- og generationsskifte af virksomhed. Ejer- og generationsskifte af virksomhed. Udgivet af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Weidekampsgade 6 2300 København S Tlf.: +45 36 10 20 30 Fax:

Læs mere

Et godt overblik fra start

Et godt overblik fra start Et godt overblik fra start Holstebro Sletten 45 7500 Holstebro Tlf. 97 41 22 11 Kolding Kokholm 3 6000 Kolding Tlf. 76 34 26 00 København Kalvebod Brygge 45 1560 København V Tlf. 33 38 98 00 Odense Munkehatten

Læs mere

VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER. udfordringer for familieejede virksomheder

VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER. udfordringer for familieejede virksomheder VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER udfordringer for familieejede virksomheder september 2013 Det anslås, at der er mellem 40-60.000 familieejede virksomheder i Danmark, som hver dag producerer og udvikler

Læs mere

Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsomdannelse HD 2. Del HD(R) Afgangsprojekt 13. maj 2013 Virksomhedsomdannelse Vejleder: Anders Lützhøft Studerende: Christina Beier Andersen (xxxxxx-xxxx) Camilla Maria Skibsted Pedersen (xxxxxx-xxxx) Indhold Kapitel

Læs mere

VELDREVET VIRKSOMHED SØGER NY EJER

VELDREVET VIRKSOMHED SØGER NY EJER VELDREVET VIRKSOMHED SØGER NY EJER De første tips om at afhænde - og købe en virksomhed DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 1 GENERATIONSSKIFTE. - Hjælp til de svære overvejelser

GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 1 GENERATIONSSKIFTE. - Hjælp til de svære overvejelser GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 1 GENERATIONSSKIFTE - Hjælp til de svære overvejelser GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 3 FORORD Det antages, at op mod 24.000 ejerledede

Læs mere

K/S. Personselskaberne Valg af selskabsform

K/S. Personselskaberne Valg af selskabsform K/S Personselskaberne Valg af selskabsform Indledning K/S karakteristika Består af to grupper af selskabsdeltagere Mindst én komplementar og mindst én kommanditist. Begge grupper kan være såvel fysiske

Læs mere

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed 1 Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Dette katalog er udviklet som en del af projekt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING

SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING kursuskatalog 2013 Rabat ved tilmelding inden 1. juli 2013, se side 2 Indhold Revitax er et specialfirma i skatterådgivning, der primært har revisionsfirmaer som målgruppe. Vi

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel) Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 24 Offentlig Forslag til Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom (Bedre og billigere bolighandel) Udkast 28. februar 2005 1 I lov om omsætning af fast ejendom,

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

40 Udkast til lovforslag om sekuritisering af erhvervslån gennem refinansieringsregistre

40 Udkast til lovforslag om sekuritisering af erhvervslån gennem refinansieringsregistre 40 Udkast til lovforslag om sekuritisering af erhvervslån gennem refinansieringsregistre Udkast til lovforslag om sekuritisering af erhvervslån gennem refinansieringsregistre Af Alexander Kielland og Morten

Læs mere

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER Forord Opsparing i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter i aktie- og anpartsselskaber,

Læs mere

DANSK LANDBRUG INDLEDNING OG KONKLUSIONER

DANSK LANDBRUG INDLEDNING OG KONKLUSIONER DANSK LANDBRUG Erik Haller Pedersen, Økonomisk Afdeling, Birgitte Vølund Buchholst, Kapitalmarkedsafdelingen og Peter Askjær Drejer, Statistisk Afdeling INDLEDNING OG KONKLUSIONER Dansk landbrug er kendetegnet

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Skatteinformation August 2010

Skatteinformation August 2010 Skatteinformation August 2010 Forord Finanskrisen og den store gældsætning i såvel Danmark som den omgivende verden sætter fortsat sit præg på hverdagen. Dette har også ført til en række initiativer fra

Læs mere

HÅNDBOG. Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering

HÅNDBOG. Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering HÅNDBOG Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering En håndbog udgivet af AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL 2 Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering Forord Inspiration i en svær tid

Læs mere

Strategioplæg. Greenland Venture A/S. Marts 2009

Strategioplæg. Greenland Venture A/S. Marts 2009 Strategioplæg Greenland Venture A/S Marts 2009 3 4 Forord Dette strategioplæg beskriver baggrunden for udvikling af virksomheden Greenland Venture A/S. I oplægget er der lagt vægt på at skabe den samlede

Læs mere

Personligt ejede virksomheder og pension

Personligt ejede virksomheder og pension Personligt ejede virksomheder og pension 23.10.2006 Udarbejdet af: Vejledere: Kim Søfeldt Tonny Vest Rene Jensen Gert Pedersen Side 1 af 119 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning 4 2.0 Statistik og demografi

Læs mere