Myndighederne udstikker rammerne. Erhvervet udformer reglerne.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Myndighederne udstikker rammerne. Erhvervet udformer reglerne."

Transkript

1

2 Myndighederne udstikker rammerne. Erhvervet udformer reglerne. Vi skal have flere fisk. Den biologiske rådgivning skal have sammenhæng og troværdighed. Fiskernes oplysninger skal indgå. Der skal findes en samlet løsning med selvregulering for hele konsumfiskeriet. Kapaciteten liberaliseres. Den danske kapacitet må ikke blive mindre. Fiskerne skal selv forvalte flåden. Hvis fiskeriterritoriet begrænses, skal fiskerne have en løbende erstatning. Flåden skal refinansieres. Bedre konjunkturudligningsordning. Støttemidler til fremadrettede projekter, ikke til ophugning. Fiskeafgiftsfonden skal forvaltes af fiskerne. DANMARKS FISKERIFORENING HANDLINGSPLAN 2

3 Ansvaret tilbage til fiskerne Lad mig slå fast, at fiskeri er en økonomisk aktivitet, fiskeri er et erhverv. Vi fiskere lever af at fange fisk, det har vi altid gjort, og det vil vi blive ved med i fremtiden. Vi har ingen interesser i at fiskebestandene skal nedfiskes, men ønsker tværtimod at sikre, at bestandene består, således at kommende generationer af fiskere kan fortsætte erhvervet på et økonomisk og miljømæssigt bæredygtigt grundlag, og i respekt for de naturgivne betingelser, vi arbejder under. Dansk fiskeri er i krise i 2003 på grund af lave kvoter og lave priser på konsumfisken og fordi industrifiskeriet er slået fejl. Fejlslagne sæsoner og prisfald har vi set før. Men dansk fiskeri er også i krise fordi EU s fiskeripolitik har spillet fallit og fordi de danske regler for fiskeriet er blevet stadigt mere snærende. Vi har et system, som ikke er logisk, som ikke kan forklares til vore fiskere, og som derfor ikke er accepteret. Vi har i de sidste 20 år selv været med til at udvikle den fiskeripolitik vi har, det indrømmer vi gerne, men vi må nu skifte spor, hvis vi ønsker udvikling og ikke afvikling. vil fremlægge et særskilt dokument på dette område inden for kort tid. Vores egen sektor går heller ikke ram forbi, naturligvis. Vi diskuterer, om vi er gearet til at møde fremtiden. Vi har derfor nedsat en kommission,»iversen kommissionen«, med en neutral, udefra kommende formand til at kulegrave vores egne organisatoriske forhold. Denne kommission vil præsentere et resultat tidligt i 2004, så vi også på dette område kan fremlægge vore ideer for dansk fiskeris organisatoriske fremtid. Det er vort håb i Danmarks Fiskeriforening, at alle med interesse for og indflydelse på dansk fiskeris vilkår, vil være med til at lægge ansvaret tilbage til fiskerne og dermed genskabe sektorens bæredygtighed, og den fremtidige udvikling præget af sektorens egne tanker. Vi er i Danmarks Fiskeriforening parate til at påtage os det nødvendige ansvar, så vi kan skabe en fremtid med: FLERE FISK BEDRE FORVALTNING STØRRE ØKONOMISK OG GEOGRAFISK RÅDERUM Vi kan ikke på kort sigt gøre os forhåbninger om fundamentalt at ændre EU s fiskeripolitik, men vi kan og skal have sadlet om, så fiskeriet kan få acceptable vilkår. Denne handlingsplan indeholder Danmarks Fiskeriforenings krav og ønsker; det er krav og ønsker, som nødvendigvis må imødekommes, hvis vi ønsker at genskabe et både miljømæssigt og økonomisk bæredygtigt fiskeri i Danmark, som også fremover kan tiltrække unge mennesker. Handlingsplanen har som mål at forbedre de nationale rammer for fiskerierhvervet, og dermed for de mennesker, som i lokalsamfundene i dagligdagen er afhængige af fiskeriets ve og vel. Handlingsplanen omfatter de områder, hvor vi i Danmark selv kan beslutte. Planen beskæftiger sig ikke med langsigtede ændringer i EU s fiskeripolitik, men anfører dog de nødvendige krav til de forhandlinger, der skal gennemføres i de kommende måneder. Krav og ønsker til langsigtede ændringer i EU s fiskeripolitik arbejder vi løbende med i de etablerede sammenhænge; vi Thorkild Førby Formand for Danmarks Fiskeriforening DANMARKS FISKERIFORENING HANDLINGSPLAN 3

4 Flere fisk Fiskerne lever af de fisk der er i havet, og fiskerne er afhængige af, at der også i fremtiden er fisk i havet! Fiskeriet skal foregå på et bæredygtigt grundlag og det tager vi gerne et medansvar for. Der kan i perioder være behov for, at der tages særlige hensyn til fiskearter, der af den ene eller anden årsag har det dårligt. Men fiskerne er også afhængige af at få lov at fange de fisk, der er i havet. De sidste 5 år er kvoterne reduceret kraftigt for en række af de vigtigste fiskearter, danske fiskere lever af. Vi har set en udvikling, hvor enkelte arter styrer hele udviklingen. Danmarks Fiskeriforening mener ikke, at der er fagligt belæg for at foretage de kraftige restriktioner og reduktioner i fiskeriet, som vi har set i perioden For torsk kan vi konstatere, at det er tredje år i træk at ICES anbefaler et stop! Vi undrer os. Det kan i ICES egen bestandsvurdering for torsk i Nordsøen konstateres, at torskebestanden i dag er bedre end den var for både et og to år siden! Danmarks Fiskeriforening anbefaler derfor en kvote der baserer sig på dette grundlag, og anbefaler derfor en kvote af mindst samme størrelse som i år. Danmarks Fiskeriforening mener ikke, man kan rådgive om kuller og sej alene under hensyntagen til torsk. Årsagen til, at ICES anbefaler»en markant reduktion«for rødspætter er, at ICES efter egen opfattelse har fejlvurderet bestanden de seneste tre år. Fejlen har resulteret i at kvoten biologisk teoretisk har været for»høj«. Danmarks Fiskeriforening kan konstatere, at fisken har været til stede og at bestanden af voksne fisk har været stabil i perioden. Danmarks kvoter inklusiv byttehandler ultimo * Torsk Nordsøen IIa, IV Kuller Nordsøen IIa, IV Rødspætte Nordsøen IIa, IV Mørksej Nordsøen/Skagerrak/Kattegat *) Intialkvote for 2003 I 2004 har ICES (International Council for the Exploration of the Sea) som er ansvarlig for den biologiske rådgivning anbefalet: Et totalt stop for fiskeri efter torsk i Nordsøen. At rådgivningen for kuller følger rådgivningen for torsk. At rådgivning for mørksej følger rådgivningen for torsk. At kvoten for rødspætter reduceres markant og at der iværksættes en plan til hurtig genopbygning af bestanden. At der for tobis ikke sættes en kvote, men indføres kraftige begrænsninger fra årets start. Der er ikke det nødvendige grundlag for at gennemføre så omfattende ændringer, som rådgivningen anbefaler. Vi må endnu engang undre os over, at man kan komme med en rådgivning for næste år, som er baseret på data fra sidste år. Ikke fra i år. Og en rådgivning, der på det grundlag kræver voldsomme reduktioner. Danmarks Fiskeriforening kan derfor ikke acceptere ICES anbefaling, og anbefaler uændret kvote. På baggrund af de data der findes i ICES egne bestandsvurderinger samt de informationer Danmarks Fiskeriforening har indsamlet via spørgeskemaer til fiskere fra landene rundt om Nordsøen, er det Danmarks Fiskeriforenings opfattelse, at de danske kvoter for disse arter i 2004 mindst skal være: Danmarks Fiskeriforenings og ICES forslag til kvoter i Nordsøen 2004 Torsk (ICES Rådgivning) Kuller (ICES Rådgivning) Mørksej (ICES Rådgivning) Rødspætte ? (ICES Rådgivning) DANMARKS FISKERIFORENING HANDLINGSPLAN 4

5 Hvis forslaget fra Danmarks Fiskeriforening følges, kan fiskeriet fortsætte på et grundlag, hvor fiskeren sikres et eksistensgrundlag, samtidig med at bestandene sikres. Danmarks Fiskeriforening kan ikke acceptere at en enkelt art torsken skal bestemme udvikling i fiskeriet for en lang række arter i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat. Danmarks Fiskeriforening må kræve, at Fødevareminister Mariann Fischer Boel i de kommende kvoteforhandlinger i EU opnår mindst de nævnte kvoter for Samtidig må der med erhvervets medvirken tages 3 initiativer, der kan forbedre bestandsvurderingen og rådgivningen i fremtiden: a. Flere togter med fiskere om bord på undersøgelsesskibet DANA. Dermed kan udveksles viden mellem biologer og fiskere, som kan vurdere metoderne i fællesskab. b. Der foreslås iværksat et omfattende og systematisk forsøgsfiskeri, hvor biologer kommer med fiskefartøjer på togt og dermed får direkte mulighed for at overvåge fiskeriet. Det foreslås at hele fangsten skal ilandbringes og at fiskerne kan sælge fangsten. Fangsterne ligestilles med fangster fra DANA, som ikke afskrives på den danske kvote. Der foreslås 100 togter på årsbasis. c. De oplysninger som indsamles af fiskerne skal indgå som et væsentligt element i bestandsvurderingerne. Som et supplement til de løbende bestandsvurderinger skal det undersøges, hvilken betydning andre faktorer f.eks. klimaændringer, naturlige bestandssvingninger, offshore-aktiviteter mv. har for udviklingen i fiskebestandene, jævnfør de anbefalinger, der ligger fra Hjortnæs-udvalget. Der er et voldsomt behov for at forbedre rådgivningen. I dag svinger rådgivningen som vinden blæser, og i mange tilfælde udgør den forskellen mellem fiskeres og hele lokalsamfunds overlevelse eller død. Hvis politikerne følger dette års biologiske rådgivning om en torskekvote på nul og ditto for kuller og sej, så er konsekvenserne for fiskerne og lokalsamfundene åbenbare. Den biologiske rådgivning i sin nuværende form har ikke tilstrækkelig viden og troværdighed til at bære så stort et ansvar! Data, der anvendes i den biologiske bestandsvurdering for næste år, er baseret på data fra sidste år. Gang på gang er der deciderede fejl i bestandsvurderingerne. I år har ICES ændret tidligere års vurdering af gydebiomassen for rødspætter kraftigt er den vurdering så korrekt? DANMARKS FISKERIFORENING HANDLINGSPLAN 5

6 Bedre forvaltning Forvaltning af fiskeriet er flere ting: Der er den løbende forvaltning af de mængder, som må fiskes - det som i daglig tale hedder fiskerireguleringen. Der er forvaltningen af indsatsen i fiskeriet, det såkaldte havdagesystem, som blev indført i konsumfiskerierne i 2003 som led i torskegenopretningsplanerne. Endelig er der forvaltningen af tonnage og kapacitet i fiskeflåden. Forvaltningsreglerne er gennem årene blevet mere og mere detaljerede og har nu nået et niveau, hvor kun meget få kan gennemskue og fortolke reglerne og endnu færre forståeligt kan forklare, hvorfor reglerne er, som de er. Tiden er kommet til oprydning. Fiskeriets organisationer har naturligvis et medansvar for, at forvaltningen gennem knopskydning er blevet ekstremt kompliceret. Kun ved at lægge store dele af forvaltningen og ansvaret tilbage til erhvervet selv, kan det sikres, at reglerne bliver enkle og at erhvervets udøvere vil bifalde reglerne. Myndighederne skal udstikke rammerne og erhvervet skal udforme reglerne. Selvforvaltning er det bærende princip i alle andre landes fiskeriforvaltning. FISKERIREGULERINGEN, altså reglerne for, hvor meget der må fiskes af de enkelte fartøjer, er opstillet i den årlige reguleringsbekendtgørelse. Der sker ændringer næsten uafbrudt i løbet af året i lyset af, hvorledes Danmarks kvoter fiskes. Mange forskellige principper er taget i anvendelse i reguleringen, fordi der er tale om fordelingspolitik. Danmark har en vis mængde fisk at råde over Danmarks kvoter. Uanset hvorledes fordelingen foretages, giver den anledning til kritik fra den ene eller den anden gruppe af fiskere, som føler sig forfordelt. Sådan er det, når der ikke er fisk nok. Nedenfor er blot ét eksempel for én fiskeart i to farvande, sådan som reguleringen var ved starten af året. I løbet af året er reguleringen ændret 9 gange for de enkelte grupper afhængigt af fiskeriets forløb og der ændres også løbende i rationsperiodernes længde. Dette princip hedder SELVFORVALTNING. Uddrag af fiskerireguleringen: Startvilkår for visse fiskerier i 2003 Torsk i Nordsøen og Skagerrak. Fra og med onsdag den 1. januar 2003 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kalendermåned: Fartøjer under 6 meter: Fartøjer på 6 meter og under 9 meter: Fartøjer på 9 meter og under 12 meter: Fartøjer på 12 meter og under 16 meter: Fartøjer på 16 meter og under 24 meter: Fartøjer på 24 meter og derover: 500 kg kg kg kg kg kg. Det er for fartøjer med en længde på 9 meter og under 12 meter og som lander direkte på stranden, efter ansøgning til Fiskeridirektoratets lokale afdelinger muligt at opnå tilladelse til at fiske, medbringe og lande en rationsmængde, der svarer til den længdekategori, der ligger umiddelbart over den længdekategori, hvortil fartøjet hører. DANMARKS FISKERIFORENING HANDLINGSPLAN 6

7 Hvis en gruppe fiskere skal tilbydes bedre vilkår, altså flere fisk, skal andre grupper betale i form af færre fisk. Folketinget besluttede ved vedtagelse V 117, at en del af reguleringen skulle flyttes fra det ministerielt administrerede system til selvforvaltning, nemlig sild, hvor der er blevet uddelt ejendomrettigheder, såkaldte Individuelle Overdragelige Kvoter (IOK); endvidere selvforvaltes størsteparten af makrellen som årsmængder og der er selvforvaltning for årsmængder på torsk i Østersøen, for hesterejer og for muslinger og østers. Den kystfiskerordning, som også var et resultat af Folketingets vedtagelse V 117, og som kun meget få benytter sig af, er også selvforvaltning. Når man fra politisk hold har løftet betydelige dele af fiskeriet ud til selvforvaltning, ønsker Danmarks Fiskeriforening at selvforvaltning skal indføres for hele konsumfiskeriet det demersale fiskeri. Vi bør tage en»time-out«i de første 6 måneder af 2004 og diskutere til bunds, hvorledes vi etablerer selvforvaltningsordninger. Skal det være selvstyrende som i Holland eller et Producentorganisationsstyret system, som i f.eks. Tyskland og Storbritannien eller skal det være på havneplan, lokalt, regionalt eller i grupper af fartøjer? Hvis man ønsker at særbehandle f.eks. kystfiskeriet må man gøre sig klart, at det kræver nøje overvejelser. Hvilken længdegruppe af fartøjer drejer det sig om? Er det op til 15 meter? Hvorfor ikke 16 meter, som er en gængs længdegrænse i vores nuværende regulering? Hvilke arter skal være omfattet? Skal hummeren med? Skal skrubben med? Hvilke områder skal ordningen omfatte? Skal Østersøen med? Hvad nu hvis kystfiskerne får mængder tildelt og ikke fisker dem, skal Danmark så gå ud af året med uopfiskede kvoter? Og først og sidst, hvem skal betale for særordningen alle de andre konsumfiskere, som også har for små mængder? Rækken af spørgsmål, der tårner sig op, er uendelig. Når diskussionerne er tilendebragt kan vi udforme reglerne til en samlet løsning. Der er et politisk ønske om at etablere en særlig kystfiskerordning fra 1. januar Danmarks Fiskeriforening synes, at særlige ordninger for enkelte områder af konsumfiskeriet er en vanskelig sag, men vil naturligvis deltage i debatten om udformningen. For industrifiskeriet har Danmarks Fiskeriforening netop fremlagt et forslag til Fødevareministeriet om indførelse af en frivillig ordning med Individuelle Kvoter (IK) for 2004 som prøveår. Forslaget er et gennemarbejdet selvforvaltningsforslag, som forhåbentlig kan være medvirkende til at gøre dette fiskeri mere rentabelt og føre til fornyelse af industrifiskerflåden. I forbindelse med den endelige udformning af IK i industrifiskeriet skal vi også have indført IK for makrelfiskeriet, således at vi kan løse de problemer, der eksisterer omkring reguleringen i dette fiskeri. HAVDAGEREGULERINGEN eller indsatsreguleringen som blev indført i 2003 som led i torskegenopretningsplanerne, er i bund og grund uforenelig med et mængdebaseret kvotesystem, men vi må desværre konstatere, at den er kommet for at blive. Vi må i havdagereguleringen sikre, at danske fiskere får den største mulighed for fleksibilitet. Det gør man ved at tildele havdage for et helt år ad gangen, så fiskeren selv kan diponere - ikke som nu med havdage pr. måned. Et snurrevodsfartøj f.eks., med en begrænset fiskesæson på 8 måneder kan ikke arbejde med 13 dage pr. kalendermåned, men kan derimod arbejde med 13x12 = 156 dage pr. år. Endvidere må vi sikre, at muligheden for overførsel af havdage fra et fartøj til et andet bliver gjort smidig. Det kan opnås ved at lade fiskeriet selv stå for overførslerne som man gør det i andre EU-lande. DANMARKS FISKERIFORENING HANDLINGSPLAN 7

8 KAPACITETSPOLITIKKEN i Danmark har været yderst restriktiv, bl.a. som følge af EU s flådeprogrammer, de såkaldte FUPprogrammer. FUP-programmerne er nu ophævet og erstattet af en total overgrænse for kapaciteten. Vi skal have ophævet alle kapacitetsbegrænsninger for de forskellige flådetyper og liberaliseret kapaciteten. Vi skal lade flådetonnagen flyde derhen, hvor der er brug for den til nybygning og modernisering af flåden, hvad enten udviklingen så måtte gå i den ene eller den anden retning. Vi kan alligevel ikke styre den enkelte beslutningstagers investeringslyst og hans syn på fremtidsmulighederne, så hvorfor prøve? Der har været stop for nybygning gennem mange år, så vi har en meget gammel flåde. Derfor skal vi benytte os af de nybygnings- og moderniseringsstøtteordninger, som EU s strukturfond for fiskeriet giver mulighed for indtil denne type støtte bliver afskaffet i Danmark har siden 1987 hugget fartøjer op hver gang, der har været nedgang i fiskeriet. Alene i 2002/2003 har vi ophugget 10 % af flådens tonnage. Ophugning med offentlig støtte kan ikke fortsætte, fordi et ton kapacitet ophugget med offentlig støtte ifølge EU-reglerne er et ton kapacitet mindre i den danske fiskerflåde for evigt! Vi må i Danmark høre op med at tilbyde mere offentlig ophugning, hver gang, der er problemer. Kapaciteten må ikke blive mindre, hvis vi skal have en chance for at fange de danske kvotemængder i fremtiden, når bestandene igen kommer op på normalt niveau. Kapaciteten må ikke blive mindre, hvis vi skal have fornyet vores aldrende flåde, som er EU s ældste med en gennemnitsalder på 30 år selv efter de massive ophugningsrunder. Nye fartøjer har brug for større tonnage og mere kapacitet for at fange samme mængde fisk. Der skal være bedre forhold for mandskabet, der skal være bedre forhold til at kvalitetsbehandle fisken, og der skal være bedre forhold omkring arbejdsmiljø og sikkerhed. Danmarks Fiskeriforening arbejder i øjeblikket på modeller om privatiseret ophugning, hvor sektoren selv bidrager med finansiering, så vi kan hjælpe de ældre fiskere ud af erhvervet og samtidig bevare kapaciteten. Danmarks Fiskeriforening ønsker også undersøgt mulighederne for at udtage fartøjer fra den danske flåde og»lægge fartøjernes kapacitet op«. Danmarks Fiskeriforening foreslår en kapacitetsbørs i erhvervets regi, der kan selvforvalte flådekapaciteten. Som basis for kapacitetsbørsen vil det være fair, at Danmark får tildelt en kapacitetsbonus, idet vi igennem årene har skåret vores flåde langt kraftigere ned, end de lande, der ikke har overholdt EU s flådenedskæringsprogrammer og ikke er blevet straffet for dette. Derfor må det være rimeligt, at Danmark i stedet tildeles en kapacitetsbonus. DANMARKS FISKERIFORENING HANDLINGSPLAN 8

9 Større økonomisk og geografisk råderum Den væsentligste finansieringskilde for fiskere, der køber fartøjer, er lån i Fiskeribanken, som er baseret på inkonvertible obligationslån. Det betyder, at mange fiskere i dag har lån med en rente på 10-12%. I forhold til det aktuelle renteniveau i Danmark er det en overrente i størrelsesordenen 5-7%. Andre erhverv (og private) kan udnytte den gevinst, en faldende rente giver. Den mulighed har fiskerne ikke. Danmarks Fiskeriforening foreslår en refinansiering af de inkonvertible obligationslån, evt. efter samme retningslinier, som det skete for landbruget i»lov om refinansiering af realkreditlån m.v. i landbrugsejendomme«fra Her tilbød staten at indfri daværende realkreditlån og andre lån i landbrugsejendomme. Landbrugsministeren overtog debitorforpligtelsen for de lån, der blev refinansieret. Fiskeri er et erhverv, hvor indkomsten svinger voldsomt fra år til år. Derfor er der behov for, at der kan ske en skattemæssig udjævning. I dag giver Konjunkturudligningsordningen mulighed for at henlægge 25% af årets overskud fra selvstændig virksomhed. Danmarks Fiskeriforening foreslår, at det hæves til 50% for at forbedre fiskerens mulighed for at tilrettelægge økonomien. Med ophør af offentlig ophugning bliver der mulighed for at finansiere fremadrettede projekter, der kan udvikle sektoren. Der skal afsættes betydelige midler, som kan optimere værdien af de danske fiskeressourcer, blandt andet anvendelse af industriarter til konsum. Indskrænkning af fiskeriterritoriet Der er mange andre aktiviteter på søterritoriet end fiskeri. Der lægges kabler med 200 m. sikkerhedszone, der bygges vindmøller og sidst men ikke mindst er der olieudvinding. Alle disse aktiviteter begrænser fiskeriet, og deres indflydelse på bestandene er ukendt. Som udgangspunkt må fiskerimulighederne ikke begrænses når sådanne projekter godkendes. Hvis ikke det er muligt skal fiskerne have erstatning. Danmarks Fiskeriforening foreslår, at sikkerhedszonerne om kabler fjernes. Dermed bevares fiskerimulighederne. Danmarks Fiskeriforening har forgæves brugt Fiskerilovens muligheder for at få erstatning for tabte fiskerimuligheder. Det har ikke kunnet lade sig gøre. Det er bydende nødvendigt, at Fiskeriloven ændres, så forhandlinger om erstatning skal være afsluttet, inden et projekt kan startes. I forbindelse med den foreslåede forlængelse af de nuværende koncessesionsaftaler har Danmarks Fiskeriforening meddelt Energistyrelsen og de relevante politikere, at vi ikke kan acceptere, at de nuværende tilladelser forlænges, uden at der tages hensyn til fiskeriets forhold. Danmarks Fiskeriforening har stillet krav om, at der skal udbetales en fast, løbende produktionsafhængig kompensation til fiskerierhvervet. Ligeledes stiller vi krav om uvildig miljøundersøgelse og -kontrol ved boreplatformene. Fiskeafgiftsfonden I 1998 blev Fiskeafgiftsfonden etableret. I fonden er der en kerneviden og organisation, som er utrolig vigtig. Midlerne er blevet brugt til at styrke rådgivningsaktiviteter i fiskerisektoren indenfor områderne økonomi, teknik og miljø. Desuden er det lykkes at etablere effektive og målrettede uddannelser. Det er vigtigt for et lille og meget specielt erhverv, fortsat at have mulighed for at anvende fælles midler til at udvikle disse områder. Fødevareministeren har nu fremsat forslag om, at bestyrelsessammensætningen i alle afgiftsfonde sammensættes efter ens principper. Årsagen er at der i landbruget er fonde, domineret af et enkelt stort selskab. Der findes ikke tilsvarende virksomheder i fiskerisektoren. Danmarks Fiskeriforening må kræve, at Fiskeafgiftsfonden videreføreres med den nuværende bestyrelsessammensætning. De igangsatte aktiviteter er vigtige for erhvervet, og vi kan ikke acceptere, at fiskernes midler i fremtiden forvaltes af en bestyrelse, hvor fiskerne er i mindretal. Det strider mod ønsket om selvforvaltning. DANMARKS FISKERIFORENING HANDLINGSPLAN 9

10 Ansvar & selvforvaltning en succes Fiskerisektoren har selv taget en række initiativer til udvikling. Sektoren har brug for unge mennesker. Fiskericirklen, som består af Danmarks Fiskeriforening, SID, en række fiskeriafhængige kommuner, uddannelsesinstitutioner og virksomheder, fortæller skoleelever fra de mindste klasser til de ældste bredt om fiskeriet i form af målrettede undervisningsmaterialer. Senest er selveste "Minna & Gunnar" gået ind i kampagnen for at rekruttere unge til fiskeriet. Og det nytter. Det viser tilgangen til Fiskeriskolerne. Det er gået op for de unge, at fiskeriet er et spændende erhverv med mange muligheder. Der er 120 lærlinge i gang med den 2-årige uddannelse. De 2 fiskeriskoler står for den teoretiske uddannelse af de unge mennesker. I dag står knap 200 unge med Det blå Bevis i hånden og kan kalde sig uddannede erhvervsfiskere. Bag uddannelsen står Danmarks Fiskeriforening i samarbejde med SID og Søfartsstyrelsen. Erhvervets aktive udøvere er medspillere som praktikværter for de unge mennesker. I øjeblikket udarbejdes der nyt undervisningsmateriale til fiskeriuddannelserne. De unge er fremtiden for dansk fiskeri og der er behov for dem. Hvad skal vi med fartøjer, hvis der ingen unge er til at overtage dem? De unge er afgørende for fiskeriets fremtid, men også for lokalsamfundene, der uden et aktivt fiskeri langsomt vil dø ud. Hver fisker til havs giver beskæftigelse til mange i land. Rekruttering og uddannelse er glimrende eksempler på allerede eksisterende selvforvaltning. Også på det sikkerhedsmæssige område er fiskerierhvervet på forkant og tager sit store ansvar. Med Danmarks Fiskeriforening og SID som parter, oprettede man i 1994 Fiskeriets Arbejdsmiljøråd med det formål at fremme arbejdsmiljøet og højne sikkerheden i fiskeriet. Dels gennem holdningsbearbejdelse, dels gennem konkrete tiltag og dels gennem oprettelsen af de lokale havnesikkerhedsudvalg. Ad den vej sikrer man sig den meget tætte kontakt til folk med støvlerne på. DANMARKS FISKERIFORENING HANDLINGSPLAN 10

11 Aldersfordeling i fiskeriet * Total 0 Gennemsnitsalder forel ,8 47,1 47,6 48,1 48,6 48, ,4 49,7 50,7 *Aldersfordeling for erhvervsfiskere som også er fartøjsejere 44 Siden da er kurven for arbejdsulykker knækket og antallet af dødsfald i erhvervet faldet. Karakteren af ulykkerne er i høj grad ændret til det bedre. Der er fortsat stor fokus på holdningsbearbejdelse og det skal der være. Arbejdsmiljørådet er involveret i uddannelsen af nye fiskere og også i skipperuddannelserne, ligesom man efter hvert eneste ulykkestilfælde griber forebyggende ind. Arbejdsmiljørådet udfører risikovurderinger ombord på hvert fartøj og er dermed direkte involveret i fiskerens hverdag. Igennem de lokale havnesikkerhedsudvalg har Arbejdsmiljørådet gennem tiden udviklet udstyr og isenkram, der letter arbejdsprocesserne i det daglige, højner sikkerheden og modvirker for tidlig nedslidning. Fiskeriets Arbejdsmiljøråd arbejder tæt sammen med Søfartsstyrelsen og har via sit medspil og medansvar fået vide rammer til at påvirke det officielle regelsæt for sikkerhed til søs. DANMARKS FISKERIFORENING HANDLINGSPLAN 11

12 DANMARKS FISKERIFORENING H. C. Andersens Boulevard København V Kongensgade Esbjerg telefon: fax:

Ny fiskeriforvaltning i Skagerrak Discard-forbud. Hirtshals 14. september 2012

Ny fiskeriforvaltning i Skagerrak Discard-forbud. Hirtshals 14. september 2012 Ny fiskeriforvaltning i Skagerrak Discard-forbud Hirtshals 14. september 2012 Dagsorden: 1. Velkomst og baggrund 2. Status vigtige emner 3. Debat om forslaget 4. Tekniske regler 5. Hvad Danmarks Fiskeriforening

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Europaudvalg København, Sagsnr.: 28928 Dok.nr.: 764850 FVM 361 Folketingets Europaudvalg har i skrivelse af 17.

Læs mere

Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj)

Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Februar 2015 Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Nyropsgade 30 Tlf.: 33 95 80 00 mail@naturerhverv.dk

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 27. marts 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 27. marts 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen J.nr. 2012-00193 Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 27. marts 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Deltagelse: Danmarks

Læs mere

Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj)

Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Februar 2015 Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj) Nyropsgade 30

Læs mere

K T A. Der laves arbejdsgruppe-rapporter, p som bliver sendt til de rådgivende komiteer i Den rådgivende komite for fiskeriforvaltning-

K T A. Der laves arbejdsgruppe-rapporter, p som bliver sendt til de rådgivende komiteer i Den rådgivende komite for fiskeriforvaltning- 54 EU, diverse Internationale fiskerikommissioner og nationale regeringer beder hvert år Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) om at give en status over fiskebestandene. Forvaltningen af de fleste

Læs mere

Fiskeriets økonomi 2010

Fiskeriets økonomi 2010 Fødevareøkonomisk Institut Fiskeriets økonomi 2010 Economic Situation of the Danish Fishery 2010 København 2010 ISBN 1601-5568 (tryk, Fiskeriets økonomi 2010) ISBN 1601-7846 (on-line, Fiskeriets økonomi

Læs mere

Daværende Fødevareminister Mette Gjerskov (S), i pressemeddelelse fra fødevareministeriet i april 2012, om indførelse af kvotelofterne:

Daværende Fødevareminister Mette Gjerskov (S), i pressemeddelelse fra fødevareministeriet i april 2012, om indførelse af kvotelofterne: Københavns Politi Politigården 1567 København V København 08 09 2015 Greenpeace anmelder Henning Kjeldsen og Birthe Kjeldsen for formodet brud på Bekendtgørelse om regulering af Fiskeriet i 2014 2020 samt

Læs mere

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Hovedformål Som en del af Fødevareministeriet er Fiskeridirektoratets hovedformål at være med til at sikre: friske,

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. januar 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. januar 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. januar 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Deltagelse: Danmarks Fiskeriforening: DSA: Danish Marine Ingredients: PO er: NaturErhvervstyrelsen:

Læs mere

Ansvaret tilbage til fiskerne...

Ansvaret tilbage til fiskerne... Ansvaret tilbage til fiskerne... Af formand Thorkild Førby Dagligdagen i dansk fiskeri er domineret af enkeltsager og enkeltemner. Det er naturligt nok, men det betyder, at vi ikke altid i fornødent omfang

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr:14-7140-000017/ Den 13. juni 2014 FVM 292 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om udkast til discardplan

Læs mere

Thorupstrand Kystfiskerlaugs anmodning om foretræde for Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Thorupstrand Kystfiskerlaugs anmodning om foretræde for Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Thorupstrand Kystfiskerlaugs anmodning om foretræde for Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Juni 2010 Kære Rene Christensen, Formand for Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Endelig rapport Sunds, februar 2004

Endelig rapport Sunds, februar 2004 Endelig rapport Sunds, februar 2004 2 Iversen Kommissionen februar 2004 Endelig rapport Kommissionen Formand: Adm. direktør Kenneth Iversen, Unimerco Medlemmer: Formand Thorkild Førby, Danmarks Fiskeriforening

Læs mere

KAPACITETSVEJLEDNING FISKERITILLADELSE TIL ET FARTØJ MODERNISERING MOTORKRAFTFORØGELSE

KAPACITETSVEJLEDNING FISKERITILLADELSE TIL ET FARTØJ MODERNISERING MOTORKRAFTFORØGELSE Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen September 2012 KAPACITETSVEJLEDNING FISKERITILLADELSE TIL ET FARTØJ MODERNISERING MOTORKRAFTFORØGELSE Gældende fra den 14. februar 2008

Læs mere

I de senere år har vi med 2-3 års mellemrum budt en ny minister velkommen til vores generalforsamling.

I de senere år har vi med 2-3 års mellemrum budt en ny minister velkommen til vores generalforsamling. Nordensvej 3, Taulov 7000 Fredericia Tlf. +45 70 10 40 40 mail@dkfisk.dk www.dkfisk.dk Jeg skal som formand aflægge den årlige beretning. Det burde i år være en positiv beretning efter et fornuftigt år,

Læs mere

KURT BERTELSEN CHRISTENSEN

KURT BERTELSEN CHRISTENSEN KURT BERTELSEN CHRISTENSEN Miljøaktivist og forhenværende kystfisker. Jeg har været på havet det meste af mit liv, først som skibskok og fra 1975 og frem til 1990 som fisker. Derfra blev jeg miljøaktivist

Læs mere

Organisationer i dansk fiskeri

Organisationer i dansk fiskeri Kapitel 2 side 5 Organisationer i dansk fiskeri Det er blevet anderledes at være fisker i løbet af de sidste 20-30 år. Fra at have været et temmelig frit erhverv er det nu et af de mest regulerede erhverv

Læs mere

SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport.

SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport. Enmandsbetjente fartøjer SIKKER DRIFT Informations-kampagner, periodiske syn, arbejdsmiljøsyn og risikovurdering - det er nogle af de ting, der skal forsøges for at gøre det mere sikkert at fiske på de

Læs mere

FORMAND SVEND-ERIK ANDERSENS MUNDTLIGE BERETNING DANMARKS FISKERIFORENINGS GENERALFORSAMLING 17/4-2010 HOTEL COMWELL, MIDDELFART.

FORMAND SVEND-ERIK ANDERSENS MUNDTLIGE BERETNING DANMARKS FISKERIFORENINGS GENERALFORSAMLING 17/4-2010 HOTEL COMWELL, MIDDELFART. FORMAND SVEND-ERIK ANDERSENS MUNDTLIGE BERETNING DANMARKS FISKERIFORENINGS GENERALFORSAMLING 17/4-2010 HOTEL COMWELL, MIDDELFART. Jeg blev valgt som formand for Danmarks Fiskeriforening på generalforsamlingen

Læs mere

Økonomien i de nordiske fiskerier

Økonomien i de nordiske fiskerier Økonomien i de nordiske fiskerier Fokus på resourcerenten Max Nielsen, Fødevareøkonomisk Institut, Danmark Bruno Cozzari, Fødevareøkonomisk Institut, Danmark Guri Eriksen, Universitetet i Tromsø, Norge

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet REFERAT. Februar 2009 J.nr.: 2008-00408 Ref.: ESJE

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet REFERAT. Februar 2009 J.nr.: 2008-00408 Ref.: ESJE Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Februar 2009 J.nr.: 2008-00408 Ref.: ESJE REFERAT Vedr.: Møde i Udvalget for Muslingeproduktion den 28. november 2008 Deltagere: Birgit

Læs mere

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur Handlingsplan 2007-2013 fiskeindustri i rønne Fiskeriet skal igen være et stolt erhverv i Danmark Regeringen og Dansk Folkeparti vil med denne handlingsplan

Læs mere

Fiskeriets Arbejdsmiljøråd inviterer alle fiskere, deres pårørende og andre interesserede til åbningen af Projekt Hanstholm.

Fiskeriets Arbejdsmiljøråd inviterer alle fiskere, deres pårørende og andre interesserede til åbningen af Projekt Hanstholm. 26-02-2004 Tema om Projekt Hanstholm 3 MÅNEDER I ARBEJDSMILJØETS TEGN 15. marts inviterer Fiskeriets Arbejdsmiljøråd alle til åbningen af Projekt Hanstholm. Det kommer til at løbe over tre måneder. Den

Læs mere

Kystfiskere kæmper på åben strand for en bæredygtig fremtid

Kystfiskere kæmper på åben strand for en bæredygtig fremtid DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Kystfiskere kæmper på åben strand for en bæredygtig fremtid Thomas Højrup Thomas Højrup Udgivet af: Centre for State and Life-mode Analysis Karen Blixens

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET. om selektiviteten i trawlfiskeriet efter torsk i Østersøen

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET. om selektiviteten i trawlfiskeriet efter torsk i Østersøen KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.12.2008 KOM(2008) 870 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om selektiviteten i trawlfiskeriet efter torsk i Østersøen RAPPORT FRA KOMMISSIONEN

Læs mere

Arbejdsmarkedsforhold

Arbejdsmarkedsforhold Arbejdsmarkedsforhold 2. udgave 2007 ISBN 87-90749-05-7 Udgiver: Fiskericirklen Copyright: Fiskericirklen Forfattere: Lærer Karsten Korsgaard Karsten Korsgaard har arbejdet som fisker og er uddannet som

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

Samfundsøkonomisk afkast af pelagiske fiskerier i nordøstatlanten

Samfundsøkonomisk afkast af pelagiske fiskerier i nordøstatlanten Samfundsøkonomisk afkast af pelagiske fiskerier i nordøstatlanten Max Nielsen, Peder Andersen, Lars Ravensbeck, Frederik Møller Laugesen, Jesper Levring Andersen, Fødevareøkonomisk Institut, Danmark; Daði

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12.

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets

Læs mere

Fiskerne der forsvandt

Fiskerne der forsvandt Projekt Fiskere i krydspres 2:2015 Fiskerne der forsvandt - hvorfor ophører fiskerne i fiskerierhvervet, og hvor går de hen? Jørgen Møller Christiansen Anders Berthelsen Carlsbæk Center for Maritim Sundhed

Læs mere

BETÆNKNING. vedrørende

BETÆNKNING. vedrørende 8. november 2013 EM2013/124 BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landsbrugsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at ændre Hjemmestyrebekendtgørelse

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. september 2013

Læs mere

Økonomibogen Gurli Jensen Villy Lykke Nielsen Jørgen Jensen Iver Leugenhagen Bent Bro

Økonomibogen Gurli Jensen Villy Lykke Nielsen Jørgen Jensen Iver Leugenhagen Bent Bro Økonomibogen Gurli Jensen Villy Lykke Nielsen Jørgen Jensen Iver Leugenhagen Bent Bro Økonomibogen 2. udgave 2007 ISBN 87-90749-07-3 Udgiver: Fiskericirklen Copyright: Fiskericirklen Redaktør af bogen:

Læs mere

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE Titel: Forslag til beskyttede områder i Kattegat Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2015 Må citeres med kildeangivelse.

Læs mere

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Afgivet til forslagets 2.

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Regeringen har den 11. juni 2014 fremsat et lovindgreb mod utilsigtet udnyttelse af den meget populære virksomhedsordning, som i dag bruges af godt 175.000

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K 24. februar 2006 Benedicte Federspiel Dok. 40440/ph Foretræde for Retsudvalget den 2. marts 2006 vedr. juridisk

Læs mere

Strategi for udvikling af den danske Fiskeri- og akvakultursektor 2007-2013

Strategi for udvikling af den danske Fiskeri- og akvakultursektor 2007-2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri UDKAST 23. marts 07 Strategi for udvikling af den danske Fiskeri- og akvakultursektor 2007-2013 Den Europæiske Fiskerifond Indhold 1. Indledning 5 2. Vision

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde i Danmarks Fiskeriforening

Referat af Hovedbestyrelsesmøde i Danmarks Fiskeriforening Referat af Hovedbestyrelsesmøde i Danmarks Fiskeriforening Dato: 23. oktober 2013 Deltagere: Hovedbestyrelsen + Jes Hansen, næstformand for Skagen Fiskeriforening som observatør samt Chr. Olesen som observatør

Læs mere

Tema om havnesikkerhedsudvalgenes arbejdsmiljø-seminar i Billund 4.-5. april

Tema om havnesikkerhedsudvalgenes arbejdsmiljø-seminar i Billund 4.-5. april 24-04-2003 Havnesikkerhedsudvalgenes arbejdsmiljø-seminar Tema om havnesikkerhedsudvalgenes arbejdsmiljø-seminar i Billund 4.-5. april 4½ MILLION TIL BEDRE ARBEJDSMILJØ Der er afsat 300.000 til paravaner

Læs mere

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked.

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked. Det danske arbejdsmarked er unikt. Vi evner at kombinere fleksibilitet og tryghed, og regulering af lønninger sker uden politisk indblanding. Det gør vores økonomi omstillingsparat i en tid, hvor den globale

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05.08.2002 KOM(2002) 449 endelig 2002/0198 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer (forelagt af Kommissionen)

Læs mere

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 8. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om flerårig finansiering

Læs mere

KOMMENTARER TIL DAGENS SKATTEUDSPIL:

KOMMENTARER TIL DAGENS SKATTEUDSPIL: KOMMENTARER TIL DAGENS SKATTEUDSPIL: SIDE 2, SIDSTE AFSNIT Der står: Den globale opvarmning giver imidlertid også store muligheder. Jeg synes ikke DRV på nogen måde skal give udtryk for at den globale

Læs mere

Det meste af havet er fisketomt

Det meste af havet er fisketomt OVERBLIK januar 2014 Det meste af havet er fisketomt Der har i den offentlige debat været rejst en række spørgsmål vedr. fiskeriressourcerne i Grønland. Hvorfor er Grønlands fiskeriudbytte lavt i sammenligning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO).

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Regeringen var blevet opmærksom på, at nogle selvstændigt erhvervsdrivende

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om fiskerikontrollen og miljøovervågningen. Januar 2009

Beretning til Statsrevisorerne om fiskerikontrollen og miljøovervågningen. Januar 2009 Beretning til Statsrevisorerne om fiskerikontrollen og miljøovervågningen i Østersøen Januar 2009 BERETNING OM FISKERIKONTROLLEN OG MILJØOVERVÅGNINGEN I ØSTERSØEN i Indholdsfortegnelse I. Introduktion

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Miljø, kvalitet og økonomi: Status for kystfiskeriet... 4

1. Indledning... 3 2. Miljø, kvalitet og økonomi: Status for kystfiskeriet... 4 RAPPORT FRA ARBEJDSGRUPPE OM KYSTFISKERI 22. MAJ 2013 RAPORT FRA ARBEJDSGRUPPEN OM KYSTFISKERI Indhold 1. Indledning... 3 2. Miljø, kvalitet og økonomi: Status for kystfiskeriet... 4 2.1. Økonomi og beskæftigelse

Læs mere

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1040 København K København, den 21. januar 2014 Sagsnr.: 23266 Dok.nr.: 619560 Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning

Læs mere

Handlingsplan 2007. Danmarks Fiskeriforening

Handlingsplan 2007. Danmarks Fiskeriforening Industri Konsum Handlingsplan 2007 Danmarks Fiskeriforening Indhold Baggrund 3 Anbefaling 4 Tidsplan 5 Proces 6 Frysetrawler 7 Udviklingsselskab 10 Markeder 12 Appendiks 1 14 Appendiks 2 15 Litteratur

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2,

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

E-fish. Regulating quantity, or promoting e-quality? Foundations of a new paradigme

E-fish. Regulating quantity, or promoting e-quality? Foundations of a new paradigme 1 CFP Reform: Resource conservation and Fleet management European Parliament Hearing 2010 E-fish Regulating quantity, or promoting e-quality? Foundations of a new paradigme Indhold: Forbrugerperspektiv:

Læs mere

Ideer til fremme af kystfiskeriet i Danmark

Ideer til fremme af kystfiskeriet i Danmark Ideer til fremme af kystfiskeriet i Danmark Thomas Højrup, Københavns Universitet, marts 2013 Arbejdsgruppen for Kystfiskeri, NaturErhverv Der er tre grundlæggende udfordringer for et fremtidigt kystfiskeri,

Læs mere

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet.

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet. Danmarks Fiskeriforening / Danske Fiskeres PO, Skagen PO, Pelagisk PO, Kystfiskerudvalget, Landsforeningen af Fiskesorteringer og Samlecentraler, Foreningen af offentlige fiskeauktioner i Danmark, Danish

Læs mere

Høringssvar angående forhøjelse af kvoten for narhvalbestanden i Melville Bugt i 2014, samt svar til spørgsmål angående hvid- og narhvalbestande.

Høringssvar angående forhøjelse af kvoten for narhvalbestanden i Melville Bugt i 2014, samt svar til spørgsmål angående hvid- og narhvalbestande. PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12 Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Afdelingen for Fangst og Jagt Kopi til: Departementet

Læs mere

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe.

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe. Referat fra offentligt informationsmøde om lokale aktionsgrupper Onsdag d. 30. maj kl. 19 21.30 Bernstorffminde efterskole, Bernstorffminde 4, 5600 Faaborg Ca. 75 deltagere Landdistriktskoordinator Jens

Læs mere

Nyhedsbrev. Husk at sætte kryds i kalenderen til Konsumfisk netværksdag torsdag den 1. november 2012. Oktober 2012. Kære læsere

Nyhedsbrev. Husk at sætte kryds i kalenderen til Konsumfisk netværksdag torsdag den 1. november 2012. Oktober 2012. Kære læsere Nyhedsbrev Oktober 2012 Kære læsere Generationsskifte-selskaberne i både Hvide Sande og Thyborøn-Thorsminde vil gerne gøre opmærksom på, at de hjælper unge, der gerne vil købe sig ind i fiskeriet. Idéen

Læs mere

Ulloq/Dato: J.nr.: Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning på møde nr. 97 den 6. april 2004

Ulloq/Dato: J.nr.: Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning på møde nr. 97 den 6. april 2004 Inatsisartut Aningaasaqarn e r m u t ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: 6. april 2004 Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender J.nr.: 01.31.06/04-00022 Orientering

Læs mere

Fiskerikontrol 2014. Erhverv og rekreativ Kontrol og overtrædelser

Fiskerikontrol 2014. Erhverv og rekreativ Kontrol og overtrædelser Fiskerikontrol 2014 Erhverv og rekreativ Kontrol og overtrædelser Kolofon Fiskerikontrol 2014 Erhverv og rekreativ Denne rapport er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Bidragyder(e): NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Forebyggende arbejde

Forebyggende arbejde Seminar om arbejdsulykker Forebyggende arbejde Anmeldelse af arbejdsulykker bliver ikke kun brugt til erstatningssager. Både Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste og Søfartsstyrelsens OK-Enhed bruger anmeldelserne

Læs mere

Indstilling. Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. marts 2010n Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter 1. Resume Århus Kommune har siden

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår nye regler for økologisk

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Den 22. april 2013 kl. 15.00 afholdtes der ordinær generalforsamling hos Investeringsgruppen Danmark A/S, Tuborg Havnevej 18, 1, 2900 Hellerup. Dagsordenen

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige.

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Også i den kommende tid ventes langtidsledigheden at stige kraftigt. Langtidsledigheden forventes ved

Læs mere

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5 NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 25. marts 2015 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Kommissionen har, når den behandler klager på området, behov for at undersøge, hvorvidt de fordele, der indrømmes de pågældende virksomheder, nøje

Kommissionen har, når den behandler klager på området, behov for at undersøge, hvorvidt de fordele, der indrømmes de pågældende virksomheder, nøje ,3 Bruxelles, den 12. juli 2000.RPPLVVLRQHQ JRGNHQGHU UHJOHU RP V UVNLOWH UHJQVNDEHUIRUSXEOLFVHUYLFHYLUNVRPKHGHU (XURSD.RPPLVVLRQHQ JRGNHQGWH L GDJ HQ QGULQJ DI GHW VnNDOGWH JHQQHPVNXHOLJKHGVGLUHNWLY 0HG

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Olieaktiviteterne i Nordsøen beskatnings- og koncessionsforhold

FONDSBØRSMEDDELELSE. Olieaktiviteterne i Nordsøen beskatnings- og koncessionsforhold FONDSBØRSMEDDELELSE Olieaktiviteterne i Nordsøen beskatnings- og koncessionsforhold har indgået aftale med Regeringen. Aftalen ændrer og øger beskatning af indtægter under koncession i Nordsøen indtil

Læs mere

Grønbog om forbedret ophugning af skibe (KOM (2007) 269)

Grønbog om forbedret ophugning af skibe (KOM (2007) 269) Europaudvalget 2006-07 EUU Alm.del EU Note 73 Offentligt Folketinget Europaudvalget, Erhvervsudvalget og Miljø- og Planlægningsudvalget Christiansborg, den 3. august 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Krabber i Vestgrønland. 1. Sammendrag af rådgivningen

Krabber i Vestgrønland. 1. Sammendrag af rådgivningen Krabber i Vestgrønland Baggrund Fiskeriet efter krabber i de kystnære områder begyndte i Disko Bugt og ved Sisimiut i midten af 1990 erne, og er siden udvidet til området fra Kap Farvel i syd til Upernavik

Læs mere

Fiskerilære. 2. udgave 2007 ISBN 87-90749-10-3. Udgiver: Fiskericirklen. Copyright: Fiskericirklen. Forfattere:

Fiskerilære. 2. udgave 2007 ISBN 87-90749-10-3. Udgiver: Fiskericirklen. Copyright: Fiskericirklen. Forfattere: Fiskerilære 2. udgave 2007 ISBN 87-90749-10-3 Udgiver: Fiskericirklen Copyright: Fiskericirklen Forfattere: Fiskeriteknolog og faglærer Jens Peter Andersen. Født 1955. Fiskeskipper i 17 år. Uddannet som

Læs mere

Lovforslaget indeholder følgende elementer

Lovforslaget indeholder følgende elementer RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 15. februar 2011. Høringsnotat vedr.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 15. februar 2011. Høringsnotat vedr. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 L 159 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 15. februar 2011 Høringsnotat vedr. Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig.

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig. Grundlovstale Mike Legarth 5.juni 2014 165 år. Det er en gammel institution, vi fejrer i dag, og jeg bliver glad hvert år, når jeg dagen inden Grundlovsdag læser, hvad Grundloven egentlig har betydet for

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 2 08/01/10 10:24:08 VI SKABER RAMMERNE 291005_Brochure.indd 3 08/01/10 10:24:09 DEN FLOTTESTE RÅVARE Fisk som råvare i et køkken giver et kick,

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Skattereform. v/ Søren Olsen. Østdansk LandbrugsRådgivning Økonomi

Skattereform. v/ Søren Olsen. Østdansk LandbrugsRådgivning Økonomi Skattereform v/ Søren Olsen Skattekommissionens forslag Skattekommissionen forslår en skattenedsættelse på ca. 35 mia. kr. hvoraf: 12 mia. kr. anvendes til lavere mellem- og topskat 20 mia. kr. anvendes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Dansk Fartøjsforsikring A/S. Fra begyndelsen af 2013 vil der gælde skærpede krav til ledelse, kapital og drift for alle forsikringsselskaber

Dansk Fartøjsforsikring A/S. Fra begyndelsen af 2013 vil der gælde skærpede krav til ledelse, kapital og drift for alle forsikringsselskaber Juni 2010 Dansk Fartøjsforsikring A/S NYT FRA DFFF ruster sig til fremtiden Fra begyndelsen af 2013 vil der gælde skærpede krav til ledelse, kapital og drift for alle forsikringsselskaber i EU. DFFF s

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 418 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 3595 Den 7. juni 2010 FVM 773 REVIDERET

Læs mere

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt.

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt. Moderniseringsaftalen Som led i økonomiforhandlingerne for 2013 er der aftalt en Moderniseringsaftale for 2013 og 2014. Moderniseringsaftalen har til formål at frigøre ressourcer til den borgernære service

Læs mere

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER D. 12. juni 2012 ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN Samsø Forord Samsø har lavet en energihandlingsplan, der skal gøre øen uafhængig

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 123 - O Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053 Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Betænkning HANSTHOLM HAVN. Afgivet den 25. september 1959 BETÆNKNING NR. 235

Betænkning HANSTHOLM HAVN. Afgivet den 25. september 1959 BETÆNKNING NR. 235 Betænkning om HANSTHOLM HAVN Afgivet den 25. september 1959 BETÆNKNING NR. 235 1959 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Havneplanens historie 6-8 3. Hovedtræk af dansk fiskeris hidtidige udvikling

Læs mere