Omstilling & Effektivisering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omstilling & Effektivisering"

Transkript

1 Omstilling & Effektivisering Nummer 90 Projektnavn Reduktion af international pulje Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering International pulje er målrettet støtte til arrangementer og aktiviteter, der skaber udveksling mellem Faaborg-Midtfyn Kommunes borgere og aktører på kulturområdet fra andre nationer. Der kan både være tale om støtte til rejser med et kulturelt sigte for kommunens borgere og til internationale aktørers besøg i Faaborg-Midtfyn i forbindelse med forskellige former for kulturelle aktiviteter. Puljen har gennem de seneste år haft et vist råderum. Det foreslås at reducere puljen med kr. fra 2016 og fremefter. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Ja Ingen behandling Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Mulighederne for at støtte internationale udvekslingsprojekter og udviklingsprojekter forringes. Reduktionen af international pulje vil betyde, at der fra 2016 kun vil være et årligt beløb på ca kr. til rådighed til at støtte internationale aktiviteter og udvekslingsprojekter. Nogle ansøgninger til puljen vil kunne støttes af andre puljer f.eks. kulturpuljen men det vil omvendt belaste denne pulje, der i forvejen er presset på grund af mange ansøgere hertil. Reduktionen af puljen vil således gøre det vanskeligere for foreninger og institutioner at opnå kommunal støtte til internationale aktiviteter. Derudover vil reduktionen indskrænke mulighederne for at igangsætte forprojekter, der kan fremme udviklingen af betydelige internationale samarbejdsprojekter, der kan fremme erhverv, turisme og bosætning. Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi I Udviklingsstrategien, er der bl.a. fokus på at skabe gode vækstvilkår for erhverv og turisme. En reduktion vil indskrænke mulighederne for at skabe internationale udviklings og samarbejdsprojekter om vækst og udvikling inden for erhverv og turisme. Mulighederne for at hente inspiration til udvikling af Faaborg-Midtfyn kommune uden for landets grænser begrænses også herved. Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Side 1

2 Personalemæssige konsekvenser Forslaget har ikke direkte personalemæssige konsekvenser. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Øvrige bemærkninger Side 2

3 Omstilling & Effektivisering Nummer 91 Projektnavn Yderligere nedlæggelse af boldbaner og idrætsanlæg Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Faaborg-Midtfyn kommune råder i dag over mandsbaner, samt flere mindre baner/græsarealer til f.eks. 5-7 mandsfodbold mm. Banerne anvendes både af foreningerne og af skolerne. Fordelingen er: - 5 anlæg, mindre anlæg der primært anvendes af skolerne - 10 anlæg, fælles anlæg der både anvendes af skoler og idrætsforeninger - 11 anlæg, anlæg der primært anvendes af idrætsforeningerne. Budgettet til drift af idrætsanlæg er: kr. Der er ved budgetvedtagelsen for budget 2015 allerede reduceret med kr. i 2016 og fra 2017 og fremover med kr. Reduktionen i budgettet er vedtaget i forbindelse med budgetvedtagelsen 2015 Den årlige basisdrift og banepleje udgør i 2015 ca. 2,66 mio kr. Øvrige udgifter på ca kr. dækker eftersyn og reparation af lysanlæg, indkøb af banemaling, net og mål, skader på boldfang, reparation af dræn og eventuelt akut opståede opgaver. Besparelsen i 2016 forventes at blive gennemført ved en ændring i aftale om indkøb af banemaling. Besparelsen i 2017 og fremefter forventes at blive gennemført ved nedlæggelse af baner og enkelte anlæg. For at opnå besparelsen på kr nedlægges min. 7 baner. Baggrunden for dette er en god dialog og proces med fodboldklubberne og deres følgegruppe. De har givet udtryk for at de foretrækker at der tages udgangspunkt i nogle principper for nedlæggelse af baner frem for generelle besparelser over en kam. Det vurderes på den baggrund at der kan spares yderligere kr. ved nedlæggelse af yderlige 3 baner og at det må anses for muligt inden for den nuværende proces der er igang med klubberne og de aftalte principper for nedlæggelse af boldbaner. Samlet set vil der stadig være mange baner i kommunen i forhold til indbyggertal og antal spillere i klubberne. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Side 3

4 Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Det skal bemærkes at anlæg/boldbaner der fortsat er i kommunal drift, uanset at de er nedlagt som idrætsanlæg, stadig vil have en mindre driftsudgift. Ved at give mulighed for at investere i omlægninger og nye faciliteter på de nedlagte baner/ anlæg har områderne et potentiale for at tilføre nye aktiviteter og attraktioner til lokalområderne. Derfor søges i 2017 om et opstart/implementeringbeløb. En ren besparelse opnås kun i tilfælde, hvor arealerne sælges fra, eller hvor driften fuldt ud overdrages til foreninger eller lokalråd i områderne. Dette bør forfølges da det kan medføre at færre baner skal nedlægges. Ja Behandles i Medudvalg Betydning for områdets udviklingsmål / politikker En vurdering af hver enkelt anlæg der nedlægges, kan åbne op for nye muligheder og anvendelse af boldbaner der nedlægges. Nedlæggelse af baner, kan derfor give rammer for nye fritids- og friluftsaktiviter og understøtte en kommende friluftsog fritidsstrategi. Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Forslaget vil have mindre betydning for udviklingstrategiens kerne med fokus på 3 hovedbyer. Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Personalemæssige konsekvenser Reduktion i driften har betydning for personalet med Intern Drift, som i dag varetager driften af idrætsanlæggen. Der forventes en mindre reduktion i personalestyrken. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Øvrige bemærkninger Side 4

5 Omstilling & Effektivisering Nummer 92 Projektnavn Yderligere besparelser på Biblioteket på budget 2016 Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion Aftaleenhed Bibliotek Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Budget 2016: Yderligere besparelse kr. Besparelsen søges løst ved at reducere personalekontoen. Reduktionen forventes at kunne klares ved naturlig afgang. Biblioteket forventer at kunne håndtere reduktionen i forbindelse med effekten af etableringen af De Åbne Biblioteker i Faaborg og Ringe en effekt der betyder, at biblioteksbesøg spredes ud over mere end dobbelt så mange ugentlige timer og at der samtidig er en øget grad af selvbetjening. De Åbne Biblioteker med selvbetjeningsmuligheder for borgerne er en del af Kulturstrategien og dermed også Udviklingsstrategien. De udvidede biblioteksmuligheder er attraktive i forhold til Bosætning og Branding. For at FMB fortsat kan matche FMK med hensyn til blik for udvikling, sættes der turbo på arbejdet med at søge eksterne midler til biblioteksudviklingsprojekter. Med det skitserede besparelsesforslag er der foretaget et bevidst valg om at friholde de stærke brands, som biblioteket har, nemlig: IT-undervisning Læringsrum Fokus på Børne- og Ungekultur Kulturelle Arrangementer som formidles i halvårskataloger Kulturel Rygsæk - brands som alle er væsentlige i forhold til bosætning og kendskab til FMK. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ja Ren servicetilpasning Begge dele Side 5

6 Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Behandles i Medudvalg Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Personalemæssige konsekvenser Reduktion af personaletimer Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Tidsfristen for inddragelse af MED-systemet er fra Fagchefens side ikke overholdt, og dermed lever processen ikke op til intentionerne i FMK's MED-aftale om medarbejderinvolvering i budgetproceduren. Forslaget er vedtaget af et enigt MED-udvalg på et ekstraordinært MED-møde d Øvrige bemærkninger Side 6

7 Omstilling & Effektivisering Nummer 93 Projektnavn Reduktion i musikskolens budget Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion Aftaleenhed Musikskole Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Som det ser ud lige nu, har musikskolen fået en bedre økonomi på baggrund af tilpasninger foretaget i Det har givet luft til, at musikskolen umiddelbart kan klare en reduktion i budgettet på kr. Den bedre økonomi er grundet nedvarsling lærere og ydelser til folkeskolen. Hvis ikke musikskolen skal aflevere de , kan vi lave indsatsområder som eksempelvis at skaffe elever til de mere sjældne instrumenter. Et andet alternativ til at spare kr er at sænke forældrebetalingen kr udgør ca. 8 % af forældrebetalingen i dag. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Ja Behandling i Med- / Hovedudvalg Behandles i Medudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Mulighederne for at indfri musikskolens udviklingsmål vanskeligøres af en reduktion i budgettet. På grund af bl.a. det faldende børnetal i kommunen og effekterne af folkeskolereformen er det vanskeligt at vurdere, hvordan musikskolens elevtal vil udvikle sig fremadrettet. Musikskolens budget er sammensat af 3 elementer: Et kommunalt tilskud, et statstilskud og brugerbetaling. Når man sparer på det kommunale tilskud får det en afsmittende effekt på de 2 andre elementer. Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Side 7

8 I kommunens udviklingsstrategi, er der bl.a. fokus på at skabe gode vilkår for børn og unges udvikling. Kultur- og fritidstilbud skal bidrage til at få nye tilflyttere til kommunen og gøre Faaborg-Midtfyn til en god bosætningskommune. Musikskolen leverer mange musik- og kulturoplevelser til glæde for børn og voksne rundt i en lang række byer og lokalsamfund i kommunen. Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Personalemæssige konsekvenser Hvis musikskolens elevtal falder, gør en budgetreduktion på kr. det nødvendigt at nedvarsle lærere svarende til op mod halvanden fuldtidsstilling. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Forslaget er blevet drøftet på MED-møde d.28/ Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Der bliver ikke råd til at lave indsatsområder som eksempelvis at skaffe elever til de mere sjældne instrumenter. Det blivere sværere at opfylde kommunens mål om branding, bosætning og beskæftigelse. Det kan blive svært at opfylde vores forpligtelse i forhold til samarbejde. Musikskolen bliver mindre tilgængelig for borgerne. Hvis ikke det nuværende elevtal fastholdes de kommende sæsoner, vil musikskolen blive nødt til at spare på sin kerneydelse nemlig musikundervisningen. Øvrige bemærkninger Side 8

9 Omstilling & Effektivisering Nummer 94 Projektnavn Lukning af juniorklubber Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Med vedtagelsen af budget 2015 blev det besluttet at oprette SFO2 på folkeskolerne. De tre fritidshuse havde juniorklubber, hvorfor Kultur- og Fritidsudvalget opfordrede lokalområderne til dialog om de to tilbud. I Årslev valgte forældren at benytte Husmandsstedet som klubtilbuddet til elever i klasse. I Rolfsted og Nr. Lyndelse blev oprette SFO2, samtidig med at der er juniorklubtilbud i Ferritslev og på Skullerodshold. Da der således er tale om to paralelle tilbud, indstilles det at lukke juniorklubberne på Skullerodsholm og i Ferritslev Fritidshus med virkning fra 1. juli Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Ved budget 2015 blev det vedtaget at oprette SFO2 ved kommunens folkeskoler. Samtidig blev besluttet at bevare juniorklubberne i de tre fritidshuse og opfordre brugerne til at indgå i dialog. Resultatet af denne dialog var at forældrene i Årslev besluttede at benytte Husmandsstedets juniorklub som tilbud til eleverne i 3-6. klasse, således der ikke blev oprettet SFO2 på Broskolens Årslevafdeling. I Nr. Lyndelse og Rolfsted blev der oprettet SFO2 på skolerne, samtidig med at der fortsat er juniorklubber i Skullerodsholm og Ferritslev Fritidshus. Der er således tale om to paralle tilbud. Der er efterfølgende ikke kommet øget tilgang til juniorklubberne i Nr. Lyndelse og Ferritslev og hovedparten af medlemmerne kommer fra friskolerne i området. Tilskudsordningen til fritidshusene er blevet ændret med virkning fra , hvorefter tilskud til juniorklubber følger antallet af børn. I budgetoverslaget er udgangspunktet en udgift på kr. til hver af de to klubber, men det kan forskydes lidt efter antallet af elever. Såfremt tilskuddet til de to juniorklubber fjernes, må det forventes at bestyrelserne i de to fritidshuse lukker tilbuddet. På grund af opsigelsesvarsler kan ændringen først træde i kraft pr Ja Ingen behandling Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Side 9

10 Det vurderes at det vil have begrænset betydning for udviklingsmålene, da der er begrænset søgning til de to juniorklubber. I Skullerodsholm er der tale om ca. 23 medlemmer og i Ferritslev Fritidshus ca. 35, som primært benyttet tilbuddet i kortere perioder mellem skole og andre fritidstilbud. Da eleverne hovedsagelig kommer fra de to områders friskoler, ville friskolerne have mulighed for at kunne etablere et lignende tilbud eller forlænge skoledagen, som dette har været tilfældet i folkeskolen, såfremt lukningen vil opleves som et problem i forældregruppen. Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi En lukning af juniorklubberne i Skullerodsholm og Ferritslev Fritidshus vil betyde at valgfriheden i klubtilbud til elever i klasse begrænses. I praksis betyder det formentlig mindre for elever i folkeskolen, da kun et fåtal benytter de to juniorklubber. Derimod vil det have støtte betydning for forældrene til børn i friskolerne. Samtidig reduceres grundlaget for at drive fritidshusene, da juniorklubberne har været vurderet til at udgøre en væsentlig del af fritidshusenes tilbud. Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Fagsekretariat Børn og Undervisning oplyser at friskoleeleverne i Ferritslev/Roldsted og Nr.Lyndelse kan optages i SFO2 i Rolfsted og Nr. Lyndelse på samme vilkår som børn fra folkeskolerne. Personalemæssige konsekvenser Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Ingen bemærkninger Øvrige bemærkninger Side 10

11 Omstilling & Effektivisering Nummer 95 Projektnavn Udløb af idrætshallers lån Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Ved kommunesammenlægningen i 2007 ligestillede man idrætshallerne fra de 5 kommuner ved at Faaborg-Midtfyn Kommune hjemtog alle idrætshallernes lån. Dvs. at idrætshallerne stadig selv betaler af på deres lån, men får et årligt beregnet tilskud til betaling af renter og afdrag på deres lån. Disse lån udløber løbende, men ofte årligt med beløb mellem kr. I både 2016 og 2017 udløber lån for lidt over kr. Dvs. at besparelsen på kr. fra 2016 skal tages ud af et udløbet lån, samt omdisponering af midlerne i halmodellen eller på det samlede fritidsområde. Fra 2017 vil besparelsen kunne køre permanent med udløb af de 2 lån. Der blev ligeledes taget en besparelse på kr. i 2014 på baggrund af et udløbet lån. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Efterhånden som større lån i haller, som kommunen betaler af på, udløber, vil der frigøres årlige midler til at understøtte vedligeholdelse af haller. I årene frem til 2019 og igen fra frigøres der i gennemsnit kr. årligt og i 2020 frigøres kr. Først i 2027 og 2029 indfries et par af de større lån. Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Det var oprindelig meningen at frigjorte midler fra udløbne lån i idrætshallerne, skulle anvendes til udvikling og renovering af idrætsfaciliteterne. Denne udviklingsmulighed mistes ved dette forslag og evt. udviklings- eller renoveringsmidler skal findes andet sted. Besparelsen vil umiddelbart ingen konsekvenser have for idrætshallerne, da udgiften for alle lånene idag ligger hos Faaborg-Midtfyn Kommune. Ingen behandling Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Side 11

12 Personalemæssige konsekvenser Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Ingen bemærkninger Øvrige bemærkninger Side 12

13 Omstilling & Effektivisering Nummer 96 Projektnavn Besparelse på Aftenskole-området Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering På voksenundervisnings-området belyses en besparelse på kr. ud af et budget på ca. 1.6 mio. kr. Området er allerede ramt af en besparelse på kr. som umiddelbart ikke forventes at have den store betydning, da der tidligere har været overskud på kontoen. Nu ser det ud til at en ekstra besparelse på kr. vil ramme konkret på aktiviteterne i aftenskolerne. Det vil betyde at kommunen kan udbetale støtte til færre tilbud hos udbyderne af voksenundervisningstilbud (f.eks. Husflidsforeninger, Foredragsforeninger, LOF, AOF og andre mindre aftenskoler) eller at tilskuddet pr. undervisningstime sættes lavere end den anbefalede takst i Folkeoplysningsloven. Der er i alt 24 godkendte folkeoplysende aftenskoler eller udbydere på voksenundervisnings-området. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Med sidste års vedtagne besparelser på fritidsområdet, så udgør voksenundervisningsområdet i 2017 et budget på ca. 1.6 mio. kr. inkl. tilskud til aktiviteter og lokaler. I budgettet ligger der også midler til mellemkommunal afregning til og fra andre kommuner. I 2013 betalte Faaborg- Midtfyn Kommune således kr. i mellemkommunal afregning til andre kommuner det er altså borgere her fra kommunen, der deltager i voksenundervisningsaktiviteter i de omkringliggende kommuner, og i særlig grad Odense Kommune. Faaborg-Midtfyn Kommune modtog i kr. fra andre kommuner, hvis borgere havde deltaget i aktiviteter her i kommunen. Voksenundervisningsområdet har i Folkeoplysningsloven nogle fastsatte min. og max. takster for udbetaling af tilskud til undervisning og lokaletilskud. Der vil derfor være en smertegrænse for hvor langt ned budgettet kan skæres - denne grænse er tæt på at være nået. Ved at beskære aftenskolerne yderligere udviklingsmuligheder med nye aktiviteter, kan vi risikere at flere borgere tager aftenskolerkurser i andre kommuner, og dermed vil vores udgift til mellemkommunal afregning stige - og i værste tilfælde sprænge budgettet. Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Ja Ingen behandling Side 13

14 Voksenundervisnings-området har medlemsmæssigt stagneret siden midten af 1990 erne med deltagelse af ca. 8 % af befolkningen. Området har igennem flere år haft svært ved at trænge igennem med sine folkeoplysende tilbud i et stadigt voksende udbud af nye fritidsaktiviteter og trends. Der er dobbelt så mange kvinder som mænd, der benytter sig af voksenundervisnings-tilbuddene, og så er det langt overvejende den ældre del af de voksne. Færre midler til voksenundervisningsområdet betyder tilskud til færre aktiviteter. Det er svært at give et billede af omfanget af aktiviteter, der ikke vil kunne sættes i gang, og hvor mange tilbud der alligevel vil kunne køre videre med f.eks. forhøjede kontingentpriser. En besparelse vil sandsynligvis betyde at nye aftenskoler og tilbud ikke kan få adgang til puljen. Området har et uforløst potentiale til at lave mere samarbejde om visse aktiviteter på tværs af udbyderne. Ligeledes har den nye Folkeoplysningslov givet mulighed for mere fleksible aktivitetsformer, hvilket et par af udbydere allerede er i gang med, men på dette område vil der også kunne udvikles flere aktiviteter. Der er ligeledes et potentiale i at få flere af kommunens egne borgere til at benytte sig af tilbuddene her i kommunen i stedet for at køre til f.eks. Odense. Hvis det kan lade sig gøre, vil det betyde flere midler til at støtte aktiviteterne her i kommunen. Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Besparelsen kan få negativ betydning for antallet og udbuddet af gode og varierede fritidstilbud til vores borgere - her i særlig grad voksne. Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Personalemæssige konsekvenser Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Ingen bem Øvrige bemærkninger Side 14

Børne- og uddannelsesudvalgets

Børne- og uddannelsesudvalgets Børne- og uddannelsesudvalgets forslag til ny dagtilbudsstruktur 2015-2018 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Version 2 BU møde den 9/12 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Baggrund... 1 Dagpasningsprognosen...

Læs mere

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag Indhold Generelle bemærkninger og nye forslag...2 Forslag 1 Etablering af lokale dagaflastningstilbud...8 Forslag 2 Etablering af døgntilbud til forældre og børn...9 Forslag 3 Helhedsorienteret familieindsats...10

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 2.391 2.392 2.389 2.389

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 2.391 2.392 2.389 2.389 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2013 2014 2015 2016 Status Kultur & Fritid Kultur- og Fritidsudvalgets

Læs mere

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune Rapport Halharmonisering i Favrskov Kommune Marts 2012 1 1. INDLEDNING... 3 2. OPSAMLING PÅ HØRINGSSVAR OG ANBEFALINGER TIL NY MODEL... 4 Høringssvar opbakning til Favrskovmodellen... 4 Høringssvar vedr.

Læs mere

Kapitel 1. Regnskab & årsberetning 2011

Kapitel 1. Regnskab & årsberetning 2011 Kapitel 1 Regnskab & årsberetning INDHOLD Side Borgmesterens forord 4 Ledelsens påtegning 5 Kommunens årsberetning Serviceniveau og rammevilkår 6 Budget og regnskab 6 Økonomiske målsætninger 8 Effektiv

Læs mere

Forslag til effektiviseringer anbefalet af partierne bag budgetforliget - samlet sum 30,05 mio. kr.

Forslag til effektiviseringer anbefalet af partierne bag budgetforliget - samlet sum 30,05 mio. kr. Forslag til effektiviseringer anbefalet af partierne bag budgetforliget - samlet sum 30,05 mio. kr. Beskrivelse Roskilde Kommune i alt 30.050 Forslag til mere hensigtsmæssige arbejdsgange 10.300 Økonomiudvalget

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Budget 2010 (2011-2013)

Budget 2010 (2011-2013) Budget 2010 (2011-2013) Forslag til nye anlæg til Budget 2010 (2011-2013) Enig Nr. Projektnavn Udvalg Kvalfond Priorit. - Udvalg Type BO10 BO11 BO12 B013 Afledt drift 10 x 1 Ny indskolingsdel på Broskolen,

Læs mere

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme 24. februar 2015 1 Indholdsfortegnelse 2 INDLEDNING 5 3 BAGGRUND OG PEJLEMÆRKER 5 3.1 DEN INDDRAGENDE

Læs mere

Gymnasiernes økonomiske vilkår. En analyse af udvalgte økonomiske ud- fordringer 2011-2015

Gymnasiernes økonomiske vilkår. En analyse af udvalgte økonomiske ud- fordringer 2011-2015 Gymnasiernes økonomiske vilkår En analyse af udvalgte økonomiske ud- fordringer 2011-2015 15. september 2011 Indholdsfortegnelse Summary... 3 De forventede økonomiske vilkår frem til 2015... 6 Finansloven

Læs mere

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen...

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen... 2014 BUDGET 2014-17 Forord... 3 Generelle bemærkninger... 5 Demografistrategi... 8 Finansiering og balance... 10 Grundlaget for budgetlægningen... 14 Økonomistyring... 15 Budgetaftale 2014 (15-17)... 18

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

Samlet høringssvar vedr. skolereform

Samlet høringssvar vedr. skolereform 1 Samlet høringssvar vedr. skolereform 1. Elever, der ikke i overgangsfasen ønsker lektielæsning, og som er afhængig af hjemtransport med skolebus, ikke får separat hjemkørsel, idet der køres efter de

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 kl. 13:00 Mødelokale 1.01, Fjerritslev Rådhus Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 Punkter på åbent møde: 20. Status på brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018 SOLRØD KOMMUNE Mål og Økonomi for 2015-2018 Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse Borgmesterens

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Inviterede: kl. 16.00-16.15 Helsingør Talent

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Budgetcheckliste den nye

Budgetcheckliste den nye Inspirationsnotat til arbejdet i MED-Hovedudvalg Juli 2014 Budgetcheckliste den nye Her får du inspiration til emner, som du bør holde øje med, når MED-hovedudvalget gennemgår kommunens budgetmateriale

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Budget 2015-2018. Overordnede betragtninger om budgetsituationen

SOLRØD KOMMUNE. Budget 2015-2018. Overordnede betragtninger om budgetsituationen SOLRØD KOMMUNE Budget 2015-2018 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Den 25. august 2014 2 Udgangspunktet for budgetlægningen for 2015-18 5 Økonomiske nøgletal fra budget 2014-2017 5 Aftale om

Læs mere

Regnskab & årsberetning 2013

Regnskab & årsberetning 2013 Regnskab & årsberetning 2013 Indhold Borgmesterens forord 3 Ledelsens påtegning 4 Beretning 5 Regnskab 67 Beretning Borgmesterens forord Årsberetningen for 2013 sætter fokus på det samlede regnskabsresultat,

Læs mere

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 3.589 3.589 3.589 3.589

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 3.589 3.589 3.589 3.589 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2013-2016 Center Tekst der beskriver forslaget 2013 2014 2015 2016 4.02 Fritid Kultur & Fritid Hallerne - kan rammen reduceres? - Flg. 3 forslag til besvarelse. Alle 3 forslag

Læs mere