Omstilling & Effektivisering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omstilling & Effektivisering"

Transkript

1 Omstilling & Effektivisering Nummer 90 Projektnavn Reduktion af international pulje Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering International pulje er målrettet støtte til arrangementer og aktiviteter, der skaber udveksling mellem Faaborg-Midtfyn Kommunes borgere og aktører på kulturområdet fra andre nationer. Der kan både være tale om støtte til rejser med et kulturelt sigte for kommunens borgere og til internationale aktørers besøg i Faaborg-Midtfyn i forbindelse med forskellige former for kulturelle aktiviteter. Puljen har gennem de seneste år haft et vist råderum. Det foreslås at reducere puljen med kr. fra 2016 og fremefter. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Ja Ingen behandling Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Mulighederne for at støtte internationale udvekslingsprojekter og udviklingsprojekter forringes. Reduktionen af international pulje vil betyde, at der fra 2016 kun vil være et årligt beløb på ca kr. til rådighed til at støtte internationale aktiviteter og udvekslingsprojekter. Nogle ansøgninger til puljen vil kunne støttes af andre puljer f.eks. kulturpuljen men det vil omvendt belaste denne pulje, der i forvejen er presset på grund af mange ansøgere hertil. Reduktionen af puljen vil således gøre det vanskeligere for foreninger og institutioner at opnå kommunal støtte til internationale aktiviteter. Derudover vil reduktionen indskrænke mulighederne for at igangsætte forprojekter, der kan fremme udviklingen af betydelige internationale samarbejdsprojekter, der kan fremme erhverv, turisme og bosætning. Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi I Udviklingsstrategien, er der bl.a. fokus på at skabe gode vækstvilkår for erhverv og turisme. En reduktion vil indskrænke mulighederne for at skabe internationale udviklings og samarbejdsprojekter om vækst og udvikling inden for erhverv og turisme. Mulighederne for at hente inspiration til udvikling af Faaborg-Midtfyn kommune uden for landets grænser begrænses også herved. Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Side 1

2 Personalemæssige konsekvenser Forslaget har ikke direkte personalemæssige konsekvenser. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Øvrige bemærkninger Side 2

3 Omstilling & Effektivisering Nummer 91 Projektnavn Yderligere nedlæggelse af boldbaner og idrætsanlæg Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Faaborg-Midtfyn kommune råder i dag over mandsbaner, samt flere mindre baner/græsarealer til f.eks. 5-7 mandsfodbold mm. Banerne anvendes både af foreningerne og af skolerne. Fordelingen er: - 5 anlæg, mindre anlæg der primært anvendes af skolerne - 10 anlæg, fælles anlæg der både anvendes af skoler og idrætsforeninger - 11 anlæg, anlæg der primært anvendes af idrætsforeningerne. Budgettet til drift af idrætsanlæg er: kr. Der er ved budgetvedtagelsen for budget 2015 allerede reduceret med kr. i 2016 og fra 2017 og fremover med kr. Reduktionen i budgettet er vedtaget i forbindelse med budgetvedtagelsen 2015 Den årlige basisdrift og banepleje udgør i 2015 ca. 2,66 mio kr. Øvrige udgifter på ca kr. dækker eftersyn og reparation af lysanlæg, indkøb af banemaling, net og mål, skader på boldfang, reparation af dræn og eventuelt akut opståede opgaver. Besparelsen i 2016 forventes at blive gennemført ved en ændring i aftale om indkøb af banemaling. Besparelsen i 2017 og fremefter forventes at blive gennemført ved nedlæggelse af baner og enkelte anlæg. For at opnå besparelsen på kr nedlægges min. 7 baner. Baggrunden for dette er en god dialog og proces med fodboldklubberne og deres følgegruppe. De har givet udtryk for at de foretrækker at der tages udgangspunkt i nogle principper for nedlæggelse af baner frem for generelle besparelser over en kam. Det vurderes på den baggrund at der kan spares yderligere kr. ved nedlæggelse af yderlige 3 baner og at det må anses for muligt inden for den nuværende proces der er igang med klubberne og de aftalte principper for nedlæggelse af boldbaner. Samlet set vil der stadig være mange baner i kommunen i forhold til indbyggertal og antal spillere i klubberne. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Side 3

4 Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Det skal bemærkes at anlæg/boldbaner der fortsat er i kommunal drift, uanset at de er nedlagt som idrætsanlæg, stadig vil have en mindre driftsudgift. Ved at give mulighed for at investere i omlægninger og nye faciliteter på de nedlagte baner/ anlæg har områderne et potentiale for at tilføre nye aktiviteter og attraktioner til lokalområderne. Derfor søges i 2017 om et opstart/implementeringbeløb. En ren besparelse opnås kun i tilfælde, hvor arealerne sælges fra, eller hvor driften fuldt ud overdrages til foreninger eller lokalråd i områderne. Dette bør forfølges da det kan medføre at færre baner skal nedlægges. Ja Behandles i Medudvalg Betydning for områdets udviklingsmål / politikker En vurdering af hver enkelt anlæg der nedlægges, kan åbne op for nye muligheder og anvendelse af boldbaner der nedlægges. Nedlæggelse af baner, kan derfor give rammer for nye fritids- og friluftsaktiviter og understøtte en kommende friluftsog fritidsstrategi. Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Forslaget vil have mindre betydning for udviklingstrategiens kerne med fokus på 3 hovedbyer. Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Personalemæssige konsekvenser Reduktion i driften har betydning for personalet med Intern Drift, som i dag varetager driften af idrætsanlæggen. Der forventes en mindre reduktion i personalestyrken. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Øvrige bemærkninger Side 4

5 Omstilling & Effektivisering Nummer 92 Projektnavn Yderligere besparelser på Biblioteket på budget 2016 Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion Aftaleenhed Bibliotek Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Budget 2016: Yderligere besparelse kr. Besparelsen søges løst ved at reducere personalekontoen. Reduktionen forventes at kunne klares ved naturlig afgang. Biblioteket forventer at kunne håndtere reduktionen i forbindelse med effekten af etableringen af De Åbne Biblioteker i Faaborg og Ringe en effekt der betyder, at biblioteksbesøg spredes ud over mere end dobbelt så mange ugentlige timer og at der samtidig er en øget grad af selvbetjening. De Åbne Biblioteker med selvbetjeningsmuligheder for borgerne er en del af Kulturstrategien og dermed også Udviklingsstrategien. De udvidede biblioteksmuligheder er attraktive i forhold til Bosætning og Branding. For at FMB fortsat kan matche FMK med hensyn til blik for udvikling, sættes der turbo på arbejdet med at søge eksterne midler til biblioteksudviklingsprojekter. Med det skitserede besparelsesforslag er der foretaget et bevidst valg om at friholde de stærke brands, som biblioteket har, nemlig: IT-undervisning Læringsrum Fokus på Børne- og Ungekultur Kulturelle Arrangementer som formidles i halvårskataloger Kulturel Rygsæk - brands som alle er væsentlige i forhold til bosætning og kendskab til FMK. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ja Ren servicetilpasning Begge dele Side 5

6 Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Behandles i Medudvalg Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Personalemæssige konsekvenser Reduktion af personaletimer Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Tidsfristen for inddragelse af MED-systemet er fra Fagchefens side ikke overholdt, og dermed lever processen ikke op til intentionerne i FMK's MED-aftale om medarbejderinvolvering i budgetproceduren. Forslaget er vedtaget af et enigt MED-udvalg på et ekstraordinært MED-møde d Øvrige bemærkninger Side 6

7 Omstilling & Effektivisering Nummer 93 Projektnavn Reduktion i musikskolens budget Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion Aftaleenhed Musikskole Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Som det ser ud lige nu, har musikskolen fået en bedre økonomi på baggrund af tilpasninger foretaget i Det har givet luft til, at musikskolen umiddelbart kan klare en reduktion i budgettet på kr. Den bedre økonomi er grundet nedvarsling lærere og ydelser til folkeskolen. Hvis ikke musikskolen skal aflevere de , kan vi lave indsatsområder som eksempelvis at skaffe elever til de mere sjældne instrumenter. Et andet alternativ til at spare kr er at sænke forældrebetalingen kr udgør ca. 8 % af forældrebetalingen i dag. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Ja Behandling i Med- / Hovedudvalg Behandles i Medudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Mulighederne for at indfri musikskolens udviklingsmål vanskeligøres af en reduktion i budgettet. På grund af bl.a. det faldende børnetal i kommunen og effekterne af folkeskolereformen er det vanskeligt at vurdere, hvordan musikskolens elevtal vil udvikle sig fremadrettet. Musikskolens budget er sammensat af 3 elementer: Et kommunalt tilskud, et statstilskud og brugerbetaling. Når man sparer på det kommunale tilskud får det en afsmittende effekt på de 2 andre elementer. Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Side 7

8 I kommunens udviklingsstrategi, er der bl.a. fokus på at skabe gode vilkår for børn og unges udvikling. Kultur- og fritidstilbud skal bidrage til at få nye tilflyttere til kommunen og gøre Faaborg-Midtfyn til en god bosætningskommune. Musikskolen leverer mange musik- og kulturoplevelser til glæde for børn og voksne rundt i en lang række byer og lokalsamfund i kommunen. Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Personalemæssige konsekvenser Hvis musikskolens elevtal falder, gør en budgetreduktion på kr. det nødvendigt at nedvarsle lærere svarende til op mod halvanden fuldtidsstilling. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Forslaget er blevet drøftet på MED-møde d.28/ Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Der bliver ikke råd til at lave indsatsområder som eksempelvis at skaffe elever til de mere sjældne instrumenter. Det blivere sværere at opfylde kommunens mål om branding, bosætning og beskæftigelse. Det kan blive svært at opfylde vores forpligtelse i forhold til samarbejde. Musikskolen bliver mindre tilgængelig for borgerne. Hvis ikke det nuværende elevtal fastholdes de kommende sæsoner, vil musikskolen blive nødt til at spare på sin kerneydelse nemlig musikundervisningen. Øvrige bemærkninger Side 8

9 Omstilling & Effektivisering Nummer 94 Projektnavn Lukning af juniorklubber Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Med vedtagelsen af budget 2015 blev det besluttet at oprette SFO2 på folkeskolerne. De tre fritidshuse havde juniorklubber, hvorfor Kultur- og Fritidsudvalget opfordrede lokalområderne til dialog om de to tilbud. I Årslev valgte forældren at benytte Husmandsstedet som klubtilbuddet til elever i klasse. I Rolfsted og Nr. Lyndelse blev oprette SFO2, samtidig med at der er juniorklubtilbud i Ferritslev og på Skullerodshold. Da der således er tale om to paralelle tilbud, indstilles det at lukke juniorklubberne på Skullerodsholm og i Ferritslev Fritidshus med virkning fra 1. juli Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Ved budget 2015 blev det vedtaget at oprette SFO2 ved kommunens folkeskoler. Samtidig blev besluttet at bevare juniorklubberne i de tre fritidshuse og opfordre brugerne til at indgå i dialog. Resultatet af denne dialog var at forældrene i Årslev besluttede at benytte Husmandsstedets juniorklub som tilbud til eleverne i 3-6. klasse, således der ikke blev oprettet SFO2 på Broskolens Årslevafdeling. I Nr. Lyndelse og Rolfsted blev der oprettet SFO2 på skolerne, samtidig med at der fortsat er juniorklubber i Skullerodsholm og Ferritslev Fritidshus. Der er således tale om to paralle tilbud. Der er efterfølgende ikke kommet øget tilgang til juniorklubberne i Nr. Lyndelse og Ferritslev og hovedparten af medlemmerne kommer fra friskolerne i området. Tilskudsordningen til fritidshusene er blevet ændret med virkning fra , hvorefter tilskud til juniorklubber følger antallet af børn. I budgetoverslaget er udgangspunktet en udgift på kr. til hver af de to klubber, men det kan forskydes lidt efter antallet af elever. Såfremt tilskuddet til de to juniorklubber fjernes, må det forventes at bestyrelserne i de to fritidshuse lukker tilbuddet. På grund af opsigelsesvarsler kan ændringen først træde i kraft pr Ja Ingen behandling Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Side 9

10 Det vurderes at det vil have begrænset betydning for udviklingsmålene, da der er begrænset søgning til de to juniorklubber. I Skullerodsholm er der tale om ca. 23 medlemmer og i Ferritslev Fritidshus ca. 35, som primært benyttet tilbuddet i kortere perioder mellem skole og andre fritidstilbud. Da eleverne hovedsagelig kommer fra de to områders friskoler, ville friskolerne have mulighed for at kunne etablere et lignende tilbud eller forlænge skoledagen, som dette har været tilfældet i folkeskolen, såfremt lukningen vil opleves som et problem i forældregruppen. Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi En lukning af juniorklubberne i Skullerodsholm og Ferritslev Fritidshus vil betyde at valgfriheden i klubtilbud til elever i klasse begrænses. I praksis betyder det formentlig mindre for elever i folkeskolen, da kun et fåtal benytter de to juniorklubber. Derimod vil det have støtte betydning for forældrene til børn i friskolerne. Samtidig reduceres grundlaget for at drive fritidshusene, da juniorklubberne har været vurderet til at udgøre en væsentlig del af fritidshusenes tilbud. Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Fagsekretariat Børn og Undervisning oplyser at friskoleeleverne i Ferritslev/Roldsted og Nr.Lyndelse kan optages i SFO2 i Rolfsted og Nr. Lyndelse på samme vilkår som børn fra folkeskolerne. Personalemæssige konsekvenser Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Ingen bemærkninger Øvrige bemærkninger Side 10

11 Omstilling & Effektivisering Nummer 95 Projektnavn Udløb af idrætshallers lån Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Ved kommunesammenlægningen i 2007 ligestillede man idrætshallerne fra de 5 kommuner ved at Faaborg-Midtfyn Kommune hjemtog alle idrætshallernes lån. Dvs. at idrætshallerne stadig selv betaler af på deres lån, men får et årligt beregnet tilskud til betaling af renter og afdrag på deres lån. Disse lån udløber løbende, men ofte årligt med beløb mellem kr. I både 2016 og 2017 udløber lån for lidt over kr. Dvs. at besparelsen på kr. fra 2016 skal tages ud af et udløbet lån, samt omdisponering af midlerne i halmodellen eller på det samlede fritidsområde. Fra 2017 vil besparelsen kunne køre permanent med udløb af de 2 lån. Der blev ligeledes taget en besparelse på kr. i 2014 på baggrund af et udløbet lån. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Efterhånden som større lån i haller, som kommunen betaler af på, udløber, vil der frigøres årlige midler til at understøtte vedligeholdelse af haller. I årene frem til 2019 og igen fra frigøres der i gennemsnit kr. årligt og i 2020 frigøres kr. Først i 2027 og 2029 indfries et par af de større lån. Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Det var oprindelig meningen at frigjorte midler fra udløbne lån i idrætshallerne, skulle anvendes til udvikling og renovering af idrætsfaciliteterne. Denne udviklingsmulighed mistes ved dette forslag og evt. udviklings- eller renoveringsmidler skal findes andet sted. Besparelsen vil umiddelbart ingen konsekvenser have for idrætshallerne, da udgiften for alle lånene idag ligger hos Faaborg-Midtfyn Kommune. Ingen behandling Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Side 11

12 Personalemæssige konsekvenser Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Ingen bemærkninger Øvrige bemærkninger Side 12

13 Omstilling & Effektivisering Nummer 96 Projektnavn Besparelse på Aftenskole-området Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering På voksenundervisnings-området belyses en besparelse på kr. ud af et budget på ca. 1.6 mio. kr. Området er allerede ramt af en besparelse på kr. som umiddelbart ikke forventes at have den store betydning, da der tidligere har været overskud på kontoen. Nu ser det ud til at en ekstra besparelse på kr. vil ramme konkret på aktiviteterne i aftenskolerne. Det vil betyde at kommunen kan udbetale støtte til færre tilbud hos udbyderne af voksenundervisningstilbud (f.eks. Husflidsforeninger, Foredragsforeninger, LOF, AOF og andre mindre aftenskoler) eller at tilskuddet pr. undervisningstime sættes lavere end den anbefalede takst i Folkeoplysningsloven. Der er i alt 24 godkendte folkeoplysende aftenskoler eller udbydere på voksenundervisnings-området. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Med sidste års vedtagne besparelser på fritidsområdet, så udgør voksenundervisningsområdet i 2017 et budget på ca. 1.6 mio. kr. inkl. tilskud til aktiviteter og lokaler. I budgettet ligger der også midler til mellemkommunal afregning til og fra andre kommuner. I 2013 betalte Faaborg- Midtfyn Kommune således kr. i mellemkommunal afregning til andre kommuner det er altså borgere her fra kommunen, der deltager i voksenundervisningsaktiviteter i de omkringliggende kommuner, og i særlig grad Odense Kommune. Faaborg-Midtfyn Kommune modtog i kr. fra andre kommuner, hvis borgere havde deltaget i aktiviteter her i kommunen. Voksenundervisningsområdet har i Folkeoplysningsloven nogle fastsatte min. og max. takster for udbetaling af tilskud til undervisning og lokaletilskud. Der vil derfor være en smertegrænse for hvor langt ned budgettet kan skæres - denne grænse er tæt på at være nået. Ved at beskære aftenskolerne yderligere udviklingsmuligheder med nye aktiviteter, kan vi risikere at flere borgere tager aftenskolerkurser i andre kommuner, og dermed vil vores udgift til mellemkommunal afregning stige - og i værste tilfælde sprænge budgettet. Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Ja Ingen behandling Side 13

14 Voksenundervisnings-området har medlemsmæssigt stagneret siden midten af 1990 erne med deltagelse af ca. 8 % af befolkningen. Området har igennem flere år haft svært ved at trænge igennem med sine folkeoplysende tilbud i et stadigt voksende udbud af nye fritidsaktiviteter og trends. Der er dobbelt så mange kvinder som mænd, der benytter sig af voksenundervisnings-tilbuddene, og så er det langt overvejende den ældre del af de voksne. Færre midler til voksenundervisningsområdet betyder tilskud til færre aktiviteter. Det er svært at give et billede af omfanget af aktiviteter, der ikke vil kunne sættes i gang, og hvor mange tilbud der alligevel vil kunne køre videre med f.eks. forhøjede kontingentpriser. En besparelse vil sandsynligvis betyde at nye aftenskoler og tilbud ikke kan få adgang til puljen. Området har et uforløst potentiale til at lave mere samarbejde om visse aktiviteter på tværs af udbyderne. Ligeledes har den nye Folkeoplysningslov givet mulighed for mere fleksible aktivitetsformer, hvilket et par af udbydere allerede er i gang med, men på dette område vil der også kunne udvikles flere aktiviteter. Der er ligeledes et potentiale i at få flere af kommunens egne borgere til at benytte sig af tilbuddene her i kommunen i stedet for at køre til f.eks. Odense. Hvis det kan lade sig gøre, vil det betyde flere midler til at støtte aktiviteterne her i kommunen. Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Besparelsen kan få negativ betydning for antallet og udbuddet af gode og varierede fritidstilbud til vores borgere - her i særlig grad voksne. Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Personalemæssige konsekvenser Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Ingen bem Øvrige bemærkninger Side 14

By Land og Kultur Reduktion i musikskolens budget Svømmehaller: Reduktion i drift vedr. energioptimering

By Land og Kultur Reduktion i musikskolens budget Svømmehaller: Reduktion i drift vedr. energioptimering Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn 2017 2018 2019 2020 17 Kultur- og Fritidsudvalget 18 Kultur- og Fritidsudvalget By Land og Kultur Reduktion i musikskolens budget 200 200 200 200 By Land og Kultur Svømmehaller:

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:

Læs mere

Omstilling & Effektivisering

Omstilling & Effektivisering Omstilling & Effektivisering Nummer 101 Projektnavn Strategisk integrationsindsats Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion 054660 Aftaleenhed Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked

Læs mere

Omstilling & Effektivisering

Omstilling & Effektivisering Omstilling & Effektivisering Nummer 1 Projektnavn Øget virksomhedsvendt aktivering i Ressourceforløb Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion 05.58.82 Aftaleenhed Fagsekretariat Social

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 29 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Plan og kultur Indkøb, udbud og konkurrenceudsættelse Udbud af vandløbsvedligeholdelse

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Omstilling & Effektivisering

Omstilling & Effektivisering Omstilling & Effektivisering Nummer 191 Projektnavn Færgedrift - Trimning af færgeafgange Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion 02.32.33 Aftaleenhed Fagsekretariat Teknik Beskrivelse af forslag til Omstilling

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 38 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Administration/stabe Strukturtilpasning Engangsbesparelse - Fællessekretariatet Økonomiudvalg

Læs mere

Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn Opvækst og Læring Nedlæggelse af kommunale klubtilbud til elever i

Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn Opvækst og Læring Nedlæggelse af kommunale klubtilbud til elever i Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn 2017 2018 2019 2020 7 Børne- og Uddannelsesudvalget Opvækst og Læring Nedlæggelse af kommunale klubtilbud til elever i 4. - 6. klasse 722 1.733 1.733 1.733 8 Børne-

Læs mere

Se yderligere beskrivelse under anlægsskemaet: Modernisering af lokale aktivitetscentre

Se yderligere beskrivelse under anlægsskemaet: Modernisering af lokale aktivitetscentre Anlæg Nummer 78 Projektnavn Ekstra midler til modernisering af lokale aktivitetscentre Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.22.18 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Bosætning

Læs mere

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (KFIU) Selvejende institutioner 4 % reduktion (50)... 3

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (KFIU) Selvejende institutioner 4 % reduktion (50)... 3 Indhold Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (KFIU)... 2 Selvejende institutioner 4 % reduktion (50)... 3 Reduktion af pulje til folkeoplysende voksenundervisning (51)... 4 Nedjustering af den betjente

Læs mere

Dialogmøde mellem Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne

Dialogmøde mellem Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne Dialogmøde mellem Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne 21.6.2017 1 Fakta om FMB: 1.1 Biblioteksloven Kommunal opgave ingen statsfinanciering Formål: Oplysning, uddannelse og

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget 2016 2019. Besparelsesforslag. Nuværende budget 103 103 103 103

Bornholms Regionskommune Budget 2016 2019. Besparelsesforslag. Nuværende budget 103 103 103 103 Tilskud til Wonderfestiwall Forslag nr. FKU-01 1.000 kr. 2015-priser Nuværende budget 103 103 103 103 Mindre udgift - 103-103 - 103-103 Nettobesparelse - 103-103 - 103-103, anlæg Forslaget omfatter en

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag Nr. R-601 Færre tilskud til kulturelle aktiviteter Politikområde 603 Det kulturelle område Der er i 2017 afsat et rammebeløb til Kulturinitiativer på 576.000 kr. og 106.000 kr. til Pulje til andre kulturelle

Læs mere

Ny drift. Succeskriterier for mål og delmål. Side 1

Ny drift. Succeskriterier for mål og delmål. Side 1 Ny drift Nummer 97 Projektnavn Øget tempo på udvikling af Den Kulturelle Rygsæk Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.35.64 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Kick Start

Læs mere

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Nr. Kultur, fritids- og landdistriktsudvalget 2015 2016-> (1.000 kr.) Politikområde 4: Kultur-, fritid- og landdistrikter 4.1 Reduktion af lokaletilskud 1.000

Læs mere

Aftale om Genåbning af Budget 2010

Aftale om Genåbning af Budget 2010 Ringe, den 23. marts 2010 Aftale om Genåbning af Budget 2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune står, som mange af landets øvrige kommuner, over for store økonomiske udfordringer. Dette skyldes bl.a. den

Læs mere

Etablering af SFO2 for 4. klasse

Etablering af SFO2 for 4. klasse Børn- og Ungeforvaltningen NOTAT Staben BUF Viden og Kompetencer Ørbækvej 100 5220 Odense SØ www.odense.dk Tlf. +4565515211 DATO 19. april 2016 Etablering af SFO2 for 4. klasse REF. CLWJ Baggrund Børn-

Læs mere

Ny drift. Forudsætninger for økonomisk overslag. Side 1

Ny drift. Forudsætninger for økonomisk overslag. Side 1 Nummer 215 Projektnavn Bliv læsehest med Mor og Far - tilbud til forældre med børn i alderen 0-6 år Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 05 Aftaleenhed Fagsekretariat Børn Dagtilbud Indsatsområde

Læs mere

106 Børn - Undervisning Nedlæggelse af heldagsklassen i Aastrup og samling af aktivteterne i Heden-

106 Børn - Undervisning Nedlæggelse af heldagsklassen i Aastrup og samling af aktivteterne i Heden- Omstilling og effektivisering Nr. Fag Prio Fagområde Projektnavn Drift 2015 101 4 Social og arbejdsmarked Strategisk integrationsindsats 1.500 1.500 1.500 1.500 0 0 0 0 102 1 Social og arbejdsmarked Udgift

Læs mere

Omstilling & Effektivisering

Omstilling & Effektivisering Omstilling & Effektivisering Nummer 170 Projektnavn Reduktion af patienter, som ligger færdigbehandlede på sygehusene Fagudvalg Sundhedsudvalget Funktion 04.62.90 Aftaleenhed Fagsekretariat Sundhed og

Læs mere

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Vedr. sag nr. 155 på Kommunalbestyrelsens møde d. 11. august 2015. Notat til Kommunalbestyrelsen vedr. justeringer af haltilskudsmodel i forbindelse

Læs mere

Omstilling og effektivisering. Anlæg. Ny drift

Omstilling og effektivisering. Anlæg. Ny drift Til brug for Budget 2014 og overslagsår er der udarbejdet et skema til omstilling og effektivisering, forslag til anlæg samt forslag til ny drift. Forslag til nye anlæg (inkl. nye anlægsønsker omfattet

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017

Læs mere

2013-09-13. Skolereform

2013-09-13. Skolereform 2013-09-13 Skolereform 27.9.2013 Budget til skolereform Beløb til skolereformen, i 1000 kr. 2014 2015 2016 2017 Ø01 - DUT kompensation til den nye skolereform 1.500 3.000 3.000 3.000 Ø02 - Ekstraordinært

Læs mere

Idrætsrådet er enig i målet: Et godt og aktivt liv for alle. Samt at styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder.

Idrætsrådet er enig i målet: Et godt og aktivt liv for alle. Samt at styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder. Bornholms Regionskommune Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget. Helsevej 4, 3700 Rønne Allinge den 07.08.2012 Bornholms Idrætsråds høringssvar vedr. budget forslag 2013: Idrætsrådet er enig i målet:

Læs mere

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2014-2017

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2014-2017 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C V Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling Antal

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. Område: Kategori: Emne: Fagudvalg: Funktion: Omstilling, effektivisering og innovation BUR Strukturtilpasning Sammenlægning af de 2 områder til 1 område Børne- og undervisningsudvalg Fagchefs prioritering:

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-601 Reduktion i budgettet til lokaletilskud til de folkeoplysende foreninger og aftenskoler Politikområde 602 Folkeoplysning Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Lokaletilskud

Læs mere

Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.32.50

Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.32.50 Ny drift Nummer 99 Projektnavn Biblioteket med styrket digital profil Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.32.50 Aftaleenhed Bibliotek Indsatsområde Styrket omdømme - flere borgere (strategisk

Læs mere

Jordpulje. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Pulje vedrørende køb af jord til byudvikling.

Jordpulje. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Pulje vedrørende køb af jord til byudvikling. Nummer 179 Projektnavn Jordpulje - Ubestemte formål (Køb af jord) Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion 00.22.05 Aftaleenhed Indsatsområde Center for By Land og Kultur Bosætning - 2000 flere borgere frem

Læs mere

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter Nummer 246 Rammereduktion Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Rammereduktion i forlængelse af besluttet OE strategi Mindreudgifter 0 2.184

Læs mere

Udvidelse af sal og publikumsareal i Ferritslev Fritidshus Fagsekretariat Plan og Kultur

Udvidelse af sal og publikumsareal i Ferritslev Fritidshus Fagsekretariat Plan og Kultur Nr. 1 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Udvidelse af sal og publikumsareal i Ferritslev Fritidshus Fagsekretariat Plan og Kultur Andet --- Kultur-

Læs mere

FORSLAG FRA KULTUR OG SUNDHEDSUDVALGET

FORSLAG FRA KULTUR OG SUNDHEDSUDVALGET HØRING AF BUDGET 2011 Oversigt: K01. Færre åbningstimer i hallerne (396.000 kr.)...2 K02. Foreningsopstregning af fodboldbaner (475.000 kr.)...2 K03. Søbadet i Skanderborg (85.000 kr.)...2 K04. Biblioteket

Læs mere

Kapitel 28 Etablering og drift af klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge.

Kapitel 28 Etablering og drift af klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge. Til: Skoleudvalget Vedrørende etablering og drift af private tilbud for målgrupper, der svarer til målgrupperne i Furesø Kommunes Klub 789 og Ungehusene Uddrag af Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og

Læs mere

Forslag til besparelse

Forslag til besparelse Nr. Forslag til besparelse Fagudvalg: Socialudvalget Fagområde: Pleje og Omsorg Forslag: Fagsekretariatet Andel af samlet besparelse inden for fagområdet (pct.): 10,0% Beskrivelse af det fremsatte spareforslag:

Læs mere

Ny drift. Nye anlæg. Udviklingsstrategi. Omstilling, effektivisering og innovation

Ny drift. Nye anlæg. Udviklingsstrategi. Omstilling, effektivisering og innovation Til brug for Budget 2011 og overslagsår er der udarbejdet skema til nye anlægsønsker samt skema til omstilling, e Der kan i særlige tilfælde fremsættes forslag til ny drift og forslag til udviklingsstrategien,

Læs mere

Økonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene Budgetoverslag Budgetoverslag 2020 Udgifter

Økonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene Budgetoverslag Budgetoverslag 2020 Udgifter KFIU 3 Aftale med FOU: Øget fokus på aktiviteter for børn, unge og socialt udsatte samt effektivisering af facilitetsudnyttelsen og kommunalt støttede aktiviteter inden for kultur og fritidsområdet. Effektivisering

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse

Læs mere

Administrativt sparekatalog

Administrativt sparekatalog Administrativt sparekatalog Budget 2014-2017 Budgetseminar 2 et Samlet af Økonomi og Analyse 7. juni 2013 Rammebesparelse - Idrætsområder Forslag nr. 15-01 1.000 kr. 2013-priser Nuværende budget 10.173

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg

1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg NOTAT ØDC Økonomistyring 17-08- 1. bemærkninger - Fritids og Kulturudvalg -21 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Fritid Kultur Integrationspulje Fritid Politikområdet

Læs mere

Organisering af fritidsdelen. Tværfaglig arbejdsgruppe Oktober 2014 nr. VIII

Organisering af fritidsdelen. Tværfaglig arbejdsgruppe Oktober 2014 nr. VIII Organisering af fritidsdelen Tværfaglig arbejdsgruppe Oktober 2014 nr. VIII Organisering af fritidsdelen Gennem fælles værdier i Børne- og Ungepolitikken og ved skolechefens overordnede ledelse skabes

Læs mere

Folkeoplysning Mads Kamp Hansen. // Fritid KBH

Folkeoplysning Mads Kamp Hansen. // Fritid KBH Folkeoplysning 2020 Mads Kamp Hansen // Fritid KBH 1 En vision for folkeoplysning år 2020 Tilvækst på 1.000 nye borgere om måneden skaber pres på byens kultur- og fritidsfaciliteter. Der skal være muligheder

Læs mere

Indhold. Tilskud til kulturelle aktiviteter

Indhold. Tilskud til kulturelle aktiviteter Oversigt over puljer Dette notat orienterer om øvrige udviklingspuljer kommunen råder over udover den eksterne udviklingspulje. Oversigten orienterer om puljernes formål, økonomi, samt hvilket udvalg,

Læs mere

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Jette Fabricius Toft Investeringstanken lever Vi ser fortsat investeringer som en vigtig basis for budgettet og

Læs mere

Oplæg om halområdet i FMK Ringe, 10. september 2015

Oplæg om halområdet i FMK Ringe, 10. september 2015 Oplæg om halområdet i FMK Ringe, 10. september 2015 Haltilskudsmodel 2012 Tidligere model angav driftsudgifter, som mål for tilskuddet Ingen incitament til at spare eller optimere Ny model fra 2012 fokus

Læs mere

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice)

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskravet på 0,5 % via reduktion i lønfremskrivningen i 2015 og frem fordeles i Borgerservice

Læs mere

Udvalget Kultur og fritid

Udvalget Kultur og fritid Udvalget Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid er ansvarlig for et politikområde: Kultur og fritid. Politikområde 15. Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid varetager opgaver indenfor

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Natur- Fritids- og Kulturudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Funktion Natur- Fritids- og Kulturudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Funktion Natur- Fritids- og Kulturudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Balancekatalog Fagpersonale Bibliotek -177-177 -177-177 Forslaget

Læs mere

Total

Total Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn 2017 2018 2019 2020 Investering 2017 Investering 2018 Investering 2019 Investering 2020 43 Økonomiudvalget By Land og Kultur Rationale som følge af ny administrativ

Læs mere

De nye fritidstilbud. En ny folkeskole

De nye fritidstilbud. En ny folkeskole De nye fritidstilbud En ny folkeskole 2 De nye fritidstilbud De nye fritidstilbud Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende dag Målet med folkeskoleremen er, at alle elever skal blive så

Læs mere

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Indholdsfortegnelse 001. Ansøgninger om tilskud til voksenundervisning for 2009 3 002. Mødekalender

Læs mere

Afsnit 8 Hverdagseffektiviseringer

Afsnit 8 Hverdagseffektiviseringer Afsnit 8 Hverdagseffektiviseringer Afsnit 8 - side 1 Afsnit 8 - side 2 Nr. Fagudvalg Bevillingsområde 2018 2019 2020 2021 500 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarked Arbejdsmarked - hverdagseffektivisering

Læs mere

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen.

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen. Forligstekst Der er mellem partierne Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået budgetforlig, som danner rammerne for udviklingen af Varde Kommune for de kommende

Læs mere

Budget spørgsmål og svar

Budget spørgsmål og svar 11. februar 2016 Budget 2017 - spørgsmål og svar Den økonomiske situation Hvorfor skal vi spare? Hvor meget skal vi spare? Hvordan ser vores økonomiske situation ud? Hvad betyder det, at vi skal finde

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget Center Tekst der beskriver forslaget 202 203 204 205 4.0 Kultur Greve Bibliotek 400 400 400 400 Portalen 0 200 200 200 4.02 Fritid Idrætshaller 600 600 600 600 Valhallen 200 400 400 400 Aftenskoleområdet

Læs mere

Prioriteringskatalog vedr. besparelsesforslag - Økonomiudvalget

Prioriteringskatalog vedr. besparelsesforslag - Økonomiudvalget Prioriteringskatalog vedr. besparelsesforslag - Økonomiudvalget Oversigt over forslag til budgetændringer Ramme 390 Politiske udvalg og administration Nr. 1 Risikostyring 700 300 300 300 Nr. 2 Reduktion

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Hækkerupsvej Hækkerupsvej 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES) - Formand Palle

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 - orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 Dagsorden 1. Budgetforlig - hovedlinjerne 2. Den overordnede balance og kort orientering om indtægtssiden 3. Præsentation af de vigtigste

Læs mere

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 2. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

NY VEJ FOR FREMTIDEN

NY VEJ FOR FREMTIDEN Budgetforslag 2016-2019 Venstre - Konservative - Dansk Folkeparti NY VEJ FOR FREMTIDEN Albertslund er en dejlig by, men er desværre i en alvorlig økonomisk situation. Partierne Dansk Folkeparti, Venstre

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

I alt 22,261-0,812-0,812-0,812-0,812

I alt 22,261-0,812-0,812-0,812-0,812 Oversigt over udmøntning af 1,5 % reduktion af servicerammen Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Udvalgets reduktionsramme udgør 0,812 mio. kr. Budget 2017 Pol. Ark Omr. Nr Projektnavn Basis 2017 2017 2018

Læs mere

Udviklingsstrategi - Vækst i erhverv og turisme Kollektiv trafik

Udviklingsstrategi - Vækst i erhverv og turisme Kollektiv trafik Nr. 9 NY DRIFT Indsatsområde: Projektnavn: Udviklingsstrategi - Vækst i erhverv og turisme Kollektiv trafik Aftaleholder: Plan og kultur Fagudvalg: Teknik- og miljøudvalg Funktion: fagudvalgs prioritering:

Læs mere

NOTAT. Kultur- og Idrætsudvalget område. Resume af høringssvar til Kultur- og Idrætsudvalget vedr. budget

NOTAT. Kultur- og Idrætsudvalget område. Resume af høringssvar til Kultur- og Idrætsudvalget vedr. budget NOTAT Dato Fælles- og Kulturforvaltningen Økonomisk afdeling Resume af høringssvar til Kultur- og Idrætsudvalget vedr. budget 2017-2020 Kultur- og Idrætsudvalget område Kultur- og Idrætsudvalget har modtaget

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Business Case for Sammenlægning af Regnbuen og Carl Nielsen Børnehaven. Version 03, den

Business Case for Sammenlægning af Regnbuen og Carl Nielsen Børnehaven. Version 03, den Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case for Sammenlægning af Regnbuen og Carl Nielsen Børnehaven Version 03, den 09.09.2011 Samlet konklusion I Carl Nielsen Skolens distrikt

Læs mere

KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER

KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 217 1 KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 132.728.127 kr. Politikområde Biblioteker 37.587.23 kr. Museer 11.584.477 kr. Musikaktiviteter 6.76.65 kr. Idræt 23.47.342 kr. Fritidsaktiviteter

Læs mere

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune.

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Læsø Kommune afsætter i sit budget beløb til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed samt tilskud til

Læs mere

Borgerpanelet Budget 2007

Borgerpanelet Budget 2007 Borgerpanelet Budget 2007 September 2006 Borgerpanelet en supplerende dialogmulighed Siden 2004 tilbud til voksne i kommunen I dag 326 medlemmer meget gerne flere Budget 2007 Sundhedsfremme og forebyggelse

Læs mere

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 239826 Brevid. 1721274 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 14. august 2013 Med

Læs mere

Nye tiltag/aktivitetsændringer med kompenserende finansieringsforslag og effektvurderinger BUDGETPERIODEN Udvalg Kultur- og fritidsudvalget

Nye tiltag/aktivitetsændringer med kompenserende finansieringsforslag og effektvurderinger BUDGETPERIODEN Udvalg Kultur- og fritidsudvalget Kultur- og fritidsudvalget Kultur, Natur og Fritid PHS 11. maj 2016 Projektnavn: Vestjyllands Kunstpavillon Funktion: Politikområde: Fritidslivspolitikken Politisk mål: Vi skal styrke de eksisterende kultur-

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Ændrede åbningstider og lukkedage i SFO

Ændrede åbningstider og lukkedage i SFO Ændrede åbningstider og lukkedage i SFO Dagtilbudsloven 1 stk. 2, 4 23 Formålet med loven er at 1 stk. at fremme børns og unges trivsel, udvikling og læring gennem dag-, fritids- og klubtilbud samt andre

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Business Case Områdeledelse for Børnebakkehus, Toftegårdens børnehaver, Sundbrinken, Ringgården. Version 01, den 14.09.2011

Business Case Områdeledelse for Børnebakkehus, Toftegårdens børnehaver, Sundbrinken, Ringgården. Version 01, den 14.09.2011 Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case Områdeledelse for Børnebakkehus, Toftegårdens børnehaver, Sundbrinken, Ringgården Version 01, den 14.09.2011 Samlet konklusion Større

Læs mere

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 Dagtilbudsområdet: 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 1.Åbningstid på 50 t. -765.000-765.000-765.000-765.000 2. Udvidet åbning - private -116.000-116.000-116.000-116.000 3. Privat pasning u/24 uger -94.000-94.000-94.000-94.000

Læs mere

Stærk fritid Stærke unge - på tværs af alder og sammen med andre

Stærk fritid Stærke unge - på tværs af alder og sammen med andre Omlægning af klubområdet Lovgivning Jf. dagtilbudsloven skal byrådet sikre, at dag-, fritids- og klubtilbud m.v. medvirker til udmøntningen af kommunens sammenhængende børnepolitik. Klubtilbud m.v. indgår

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 06. maj 2010 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten

Læs mere

Fælles høringssvar vedr. den fremtidige skolestruktur i FMK

Fælles høringssvar vedr. den fremtidige skolestruktur i FMK Allested-Vejle skole Nr. Broby skole Pontoppidanskolen Fælles høringssvar vedr. den fremtidige skolestruktur i FMK Udarbejdet af skolebestyrelserne på Nord- og Sydskolerne i Fåborg-Midtfyn kommune Sammen

Læs mere

Høringssvar fra område- MED for Kultur og Fritid til budget og effektiviseringsforslag 2013 2016 Område Med for Kultur og Fritid har på sit møde den 27. august drøftet udkast til budget og effektiviseringsforslag

Læs mere

Ny drift. Opgaven forankres i HR & Innovation.

Ny drift. Opgaven forankres i HR & Innovation. Nummer 230 Det gode møde med borgerne Fagudvalg udvalget Funktion Ny drift Vores omdømme skabes blandt andet i vores møde med borgerne. Derfor er vores medarbejderes tilgang til deres opgaver og ikke mindst

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Oversigt over høringssvar til ny budgettildelingsmodel for kommunale og selvejende daginstitutioner

Oversigt over høringssvar til ny budgettildelingsmodel for kommunale og selvejende daginstitutioner Oversigt over høringssvar til ny budgettildelingsmodel for kommunale og selvejende daginstitutioner Nedenstående er oversigter over alle de høringssvar, vi har modtaget indtil den 10. april 2015 ifm. høringsperioden.

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Afsnit 3 Forslag til omstilling og effektivisering

Afsnit 3 Forslag til omstilling og effektivisering Forslag til omstilling og effektivisering Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn 2017 2018 2019 2020 Opstart 2017 Opstart 2018 Opstart 2019 Opstart 2020 1 Beskæftigelses- og Arbejdsmarked Øget digitalisering

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune har vedtaget en udviklingsstrategi gældende for perioden 2012 2015.

Faaborg-Midtfyn Kommune har vedtaget en udviklingsstrategi gældende for perioden 2012 2015. Nr. 13 NY DRIFT Indsatsområde: Projektnavn: Udviklingsstrategi - Børn, unge og uddannelse Initiativpriser og prisfest 2014 Aftaleholder: Direktionen Fagudvalg: Økonomiudvalg Funktion: fagudvalgs prioritering:

Læs mere

NOTAT. Forslag til ny model for fordeling af ressourcer for haller og stadions Dato: 28. marts 2017

NOTAT. Forslag til ny model for fordeling af ressourcer for haller og stadions Dato: 28. marts 2017 NOTAT Forslag til ny model for fordeling af ressourcer for haller og stadions Dato: 28. marts 2017 1. Indledning Som angivet i budgetforliget for 2017 har der gennem nogle år været arbejdet for at få udarbejdet

Læs mere