Uddannelsesprogram for HOVEDUDDANNELSEN i klinisk genetik ved Klinisk Genetisk Afdeling, Århus Sygehus og Klinisk Genetik, Odense Universitetshospital

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesprogram for HOVEDUDDANNELSEN i klinisk genetik ved Klinisk Genetisk Afdeling, Århus Sygehus og Klinisk Genetik, Odense Universitetshospital"

Transkript

1 Uddannelsesprram for HOVEDUDDANNELSEN i klinisk genetik ved Klinisk Genetik, Odense Universitetshospital Beskrivelse af uddannelsen: Århus, Afd. Skejby, Pædiatrisk Afd. Odense Universitetshospital, Afd. KKA Klinisk Genetik Århus, Afd. 18 mdr. 6 mdr. 12 mdr. 12 mdr Beskrivelse af faget: Klinisk genetik er et tværgående klinisk/diagnostisk speciale, der omfatter diagnostik rådgivning ved genetisk betingede sygdomme misdannelser. Klinisk genetik består af en laboratoriediagnostisk del en klinisk rådgivningsmæssig del. Laboratoriedelen omfatter specielle genetiske analyser, herunder præ- postnatal cytenetik molekylærgenetik. Den klinisk rådgivningsmæssige del er baseret på klinisk udredning diagnostik, tolkning af analyseresultater, risikovurdering samt vejledning rådgivning af patienter familier med hereditære sygdomme syndromer. Klinisk genetik indgår i behandlingsopgaver i samarbejde med andre specialer. Nuværende organisation af specialet: Der er ikke privatpraktiserende speciallæger i klinisk genetik, ligesom der ikke er klinisk genetiske afdelinger på basisniveau. Lands- landsdelsniveau: 1

2 Der er etableret 5 klinisk genetiske afdelinger i Danmark, som varetager primær genetisk udredning. Fire er placeret indenfor sygehusvæsenet et ved et sektorforskningsinstitut. Desuden varetager genetiske universitetsinstitutter visse klinisk genetiske funktioner. Der er landsdelsfunktion i H:S (Rigshospitalet), John F. Kennedy Instituttet, Odense Universitetshospital, Vejle Århus Universitetshospital (Århus ). I region NORD findes der kun én Afdeling, nemlig afdelingen på Aarhus. Beskrivelse af., består af en rådgivningsklinik tre speciallaboratorier, nemlig et dyrkningslaboratorium, et kromosomlaboratorium et DNA-laboratorium. Afdelingen er pt. normeret til 4 overlægestillinger, hvoraf én pt. er vakant. Herudover én ubesat afdelingslægestilling pt. vakant), tre lægelige uddannelsesstillinger to stillinger som molekylærbiol. Herudover ca. 20 bioanalytikere, tre genetiske assistenter fire sekretærer. Afdelingens aktiviteter (2005) omfatter bl.a. genetisk rådgivning, med ca henvisninger om året, dækkende et bredt spektrum af genetisk betingede sygdomme, såvel monent arvelige sygdomme som kromosomsygdomme, mitokondriesygdomme multifaktorielt betingede sygdomme. Ca. 2/3 af de genetiske rådgivningssager udgøres af onkenetiske sager. Herudover udføres i speciallaboratorierne en række analyser. Således udføres ca. 800 prænatale kromosomundersøgelser, postnatale kromosomundersøgelser, 250 molekylærcytenetiske undersøgelser DNA-undersøgelser fordelt på ca. 40 forskellige sygdomme. Endelig pågår der en række forsknings- udviklingsprojekter i afdelingen, heraf flere i samarbejde med Institut for Human Genetik ved Aarhus Universitet, med hvem der er et vist lokale- apparaturfællesskab. 2

3 Beskrivelse af Klinisk Genetik, Odense Universitetshospital. Klinisk Genetik, Afdeling for Biokemi, Farmakoli Genetik på Odense Universitetshospital (OUH) er en specialefaglig enhed i en afdeling med administrativt fællesskab med Klinisk Biokemi Klinisk Farmakoli. Kliniske genetiske funktioner udøves generelt på lands- landsdelsniveau. Afdelingen er klinisk genetisk center for Fyns Amt vedrørende genetisk udredning rådgivning, præ- postnatal, cytenetisk molekylærgenetisk diagnostik. Som en tværgående funktion er der udbygget tætte kontakter til en række andre kliniske fagområder i amtet, især på OUH. Disse er formaliserede via faste konferencer, patientforløbsaftaler vedrørende udvalgte sygdomsenheder, så med lands- landsdelsfunktion. Afdelingen yder klinisk genetisk service til Sønderjyllands Amt med hovedvægten inden for genetisk udredning rådgivning. Rådgivningen er udlagt lokalt med faste besøgsdage med afdelingens personale på Sønderborg, Åbenrå Haderslev e. Desuden ydes på lands- landsdelsplan udredning rådgivning vedrørende udvalgte medicinsk endokrinoliske sygdomme, især porfyri familiær hyperkolesterolæmi samt ved hereditær hæmoragisk telangiektasi (morbus Osler) ved genetiske cancersygdomme, specielt mamma-/ovarie- coloncancer. Afdelingens forskningsaktivitet er især centreret mod disse områder. Afdelingen håndterer et stigende antal henvisninger (560 i 2004) vedrørende genetisk udredning rådgivning fordelt på omkring 200 diagnoser/diagnosegrupper (ICD-10 klassifikation). Hertil kommer udførelse af omkring præ- postnatale cytenetiske analyser (standard- specialanalyser) samt omkring 600 diagnostiske molekylærgenetiske analyser fordelt på 20 analysetyper. Desuden adskillige hundrede forskningsanalyser fordelt på forskellige projekter. Afdelingen er til den klinisk genetiske funktion normeret med specialeansvarlig overlæge, professor, overlæge med særligt ansvar for onkenetik, afdelingslæge, 2 uddannelseslæger, 2 klinisk genetisk assistenter, 7 bioanalytikere 2 sekretærer med fuldtidsfunktion i Klinisk Genetik. Ved afdelingens molekylærgenetiske forsknings- laboratoriefunktion er ansat professor (lic.scient.), afdelingslæge, molekylærbiol, 10 bioanalytikere laboranter samt et varierende antal ph.d.- specialestuderende. 3

4 Afdelingen varetager undervisning i basal klinisk genetik for studerende i medicin biomekanik ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet. Overordnet formål. Den 4-årige hoveduddannelse skal sikre opfyldelsen af den tilhørende målbeskrivelse. Et gennemført godkendt uddannelsesforløb indebærer, at den uddannelsessøgende opfylder kravene til en speciallæge i klinisk genetik 4

5 5.2 Mål for den nyuddannede speciallæge (Numrene refererer til de tilsvarende punkter i Målbeskrivelsen) MEDICINSK EKSPERT Kompetencekrav Mål Læringsstrategi Evalueringsstrategi Kompetencen opnås under ansættelse i: Efter afsluttet hoveduddannelse skal lægen kunne: Generelle vidensmål: Redegøre for normal abnorm genstruktur funktion. Undervisningsopgaver Bedømmelse af afholdt undervisning Redegøre for normal abnorm celledeling. Redegøre for kromosomstruktur, morfoli nomenklatur. Undervisningsopgaver. Undervisningsopgaver. Bedømmelse af afholdt undervisning Bedømmelse af afholdt undervisning 5

6 Redegøre for monene komplekse nedarvningsmønstre. Redegøre for fosterudviklings-bioli ved normal udvikling hos børn med dysmorfe træk. kurser Undervisningsopgaver. kurser Bedømmelse af afholdt undervisning i dysmorfoli Struktureret vejledersamtale Pædiatrisk Afdeling, Skejby Redegøre for basal biokemisk viden analyse ved arvelige stofskiftesygdomme. Redegøre for principper for genetisk epidemioli populationsgenetik. Redegøre for anvendelse af genetiske laboratorieteknikker: cytenetiske molekylærgenetiske. kurser Undervisningsopgaver. Tildeling af specifikke opgaver, f.eks. skriftlig vejledning til kliniske afdelinger struktureret vejledersamtale Bedømmelse af udført undervisning Struktureret vejledersamtale Og/eller Bedømmelse af opgave Pædiatrisk Afdeling, Skejby Klinisk Genetik, Odense Universitetshospital 6

7 Redegøre for somatisk cellegenetik. Undervisningsopgaver. Bedømmelse af afholdt undervisning Genetisk udredning risikovurdering: Optage slægtsanamnese med optegnelse af stamtræ. Vejledning supervision ved Selvstudium kurser Struktureret observation i klinikken. Skelne mellem autosomal dominant, autosomal recessiv X-bunden arvegang ud fra nedarvningsmønstre. Vejledning supervision ved /eller Afdelingsundervisning Struktureret observation i klinikken. 7

8 Ved optagelse af anamnese med vægt på familiær forekomst, eksterne risikofaktorer individuelle sygdomsbilleder at identificere patienter med formodet polygen sygdom. Vejledning supervision ved Afdelingsundervisning Struktureret observation i klinikken. Anvende principperne for analyse af nedarvningsmønstre i genetisk rådgivning af familier med arvelige kromosomabnormiteter. Vejledning supervision ved Afdelingsundervisning Struktureret observation i klinikken. Beregne gentagelsesrisiko for forskellige individer i et stamtræ med forekomst af sygdom med monen, polygen eller kromosomal baggrund. Vejledning supervision ved Afdelingsundervisning Tildeling af specifikke opgaver Struktureret observation i klinikken. Bedømmelse af opgave 8

9 Anvende principper for risikoberegning ud fra empiriske data. Vejledning supervision ved Afdelingsundervisning Struktureret observation i klinikken. Indhente viden om genetiske sygdomme, faktorer forhold ved søgning i litteratur-databaser klinisk genetiske databaser. Foretage søgning i genom databaser. Tildeling af specifikke opgaver. /eller Litteraturopgaver. Tildeling af specifikke opgaver. Bedømmelse af udførte opgaver Bedømmelse af udført opgave Anvende anerkendte metoder til syndromidentifikation - diagnostik, herunder brug af databaser med medfødte misdannelser/misdannelsess yndromer mutagene/teratene faktorer. Vejledning supervision ved Afdelingsundervisning Struktureret observation i klinikken. Klinisk Genetik, Odense Universitetshospital 9

10 Genetiske sygdommes misdannelsessyndromers klinik: Ved veldefinerede hyppige genetiske syndromer sygdomme at redegøre for: ætioli, diagnose, forløb, behandling prnose. Beskrive anvende indikatorer for normal abnorm psykomotorisk udvikling i klinisk diagnostik. Udføre klinisk udredning af de hyppigste genetiske syndromer sygdomme. Udføre klinisk udredning, inkl. objektiv undersøgelse på genetiske syndromer sygdomme inden for det/de individuelle interessefelt(er) i relation til de valgte fokuserede ophold. Afdelingsundervisning Vejledning supervision af praktisk klinisk arbejde på kliniske afdelinger. Afdelingsundervisning Vejledning supervision af praktisk klinisk arbejde på kliniske afdelinger. Afdelingsundervisning Vejledning supervision af praktisk klinisk arbejde på kliniske afdelinger. Afdelingsundervisning Vejledning supervision af praktisk klinisk arbejde på Audit af arbejdspraksis. Bedømmelse af afholdt undervisning ved klinisk vejleder på Pædiatrisk Afd. Audit af arbejdspraksis. Audit af arbejdspraksis. bedømmelse Audit af arbejdspraksis. bedømmelse Pædiatrisk Afdeling, Skejby Pædiatrisk Afdeling, Skejby Pædiatrisk Afdeling, Skejby Pædiatrisk Afdeling, Skejby (fokuserede kliniske ophold) 10

11 Udføre klinisk udredning under hensyntagen til at fænotypisk variation registreres inddrages ved klinisk diagnostik. Udføre tilsyn på kliniske afdelinger inden for individuelle interessefelt(er) som led i disse afdelingers kliniske udredning behandling. kliniske afdelinger. Afdelingsundervisning Vejledning supervision af praktisk klinisk arbejde på kliniske afdelinger. Afdelingsundervisning Vejledning supervision af praktisk klinisk arbejde på kliniske afdelinger. Audit af arbejdspraksis. bedømmelse Audit af arbejdspraksis. bedømmelse Pædiatrisk Afdeling, Skejby Klinisk Genetik, Odense Universitetshospital Ordination tolkning af genetiske non-genetiske undersøgelser: Opstille indikationer for klinisk udredningsprram ved kendt eller mulig genetisk sygdom. Kurser, specialespecifikke. Vejledning supervision ved /eller Afdelingsundervisning /eller Vejledning supervision af klinisk arbejde på kliniske afdelinger. Struktureret vejledersamtale Audit af arbejdspraksis. Klinisk Genetik, Odense Universitetshospital 11

12 Med udgangspunkt i resultatet fra anamnesen den objektive undersøgelse at ordinere relevante, supplerende undersøgelser, dels på probanden, dels på relevante familiemedlemmer. Redegøre for anvende indikationer for diagnostik ved monen sygdom, herunder prænatal diagnostik. I en konkret rådgivning at ordinere relevante undersøgelser ved monen sygdom. Kurser, specialespecifikke. Vejledning supervision ved /eller Afdelingsundervisning /eller vejledning supervision af klinisk arbejde på kliniske afdelinger. Kurser, specialespecifikke. Vejledning supervision ved Afdelingsundervisning Vejledning supervision af i klinisk arbejde på kliniske afdelinger. Kurser, specialespecifikke. Vejledning supervision ved Vejledning supervision af klinisk arbejde på kliniske afdelinger. /eller Audit af arbejdspraksis. Struktureret interview Audit af arbejdspraksis Audit af arbejdspraksis Klinisk Genetik, Odense Universitetshospital Klinisk Genetik, Odense Universitetshospital Klinisk Genetik, Odense Universitetshospital 12

13 Redegøre for anvende indikationer for postnatal prænatal cytenetisk molekylærgenetisk diagnostik. Tolke cytenetiske molekylær-cytenetiske analysesvar. Vurdere hvilke supplerende cytenetiske eller molekylærgenetiske metoder, der bør bringes i anvendelse ved uafklarede cytenetiske fund, som fx markerkromosom, mosaik strukturelle abnormiteter. Tolke resultater af prænatal risiko-vurdering yde prænatal vejledning svarende hertil. Kurser, specialespecifikke. Vejledning supervision ved Afdelingsundervisning Kurser, specialespecifikke. Vejledning supervision ved Afdelingsundervisning Kurser, specialespecifikke. Vejledning supervision ved Afdelingsundervisning Kurser, specialespecifikke. Vejledning supervision ved Afdelingsundervisning /eller Struktureret interview /eller Audit af arbejdspraksis. Klinisk Genetik, Odense Universitetshospital 13

14 Tolke molekylærgenetiske analysesvar. Informere patient /eller familie om resultat af den forudgående udredning sikre forståelse. Informere patient /eller familie om de medicinske reproduktionsmæssige sociale følger af tilstedeværelsen af en arvelig sygdom sikre forståelse. Kurser, specialespecifikke. Vejledning supervision ved Afdelingsundervisning Vejledning supervision ved Simulationsscenarier/rollespil. /eller Videooptagelser af rådgivningssamtaler /eller Afdelingskonferencer undervisning. Vejledning supervision ved Simulationsscenarier/rollespil. /eller Videooptagelser af rådgivningssamtaler /eller Afdelingskonferencer undervisning. Vurdering af videooptagelser. Vurdering af videooptagelser Klinisk Genetik, Odense Universitetshospital 14

15 Rådgive ved monen sygdom om mulige former for bærerdiagnostik såsom klinisk undersøgelse, direkte mutationsanalyse, haplotypning, koblingsanalyse metaboliske undersøgelser. Varetage de specielle rådgivningsmæssige aspekter ved prædiktiv præsymptomatisk diagnostik. Rådgive: Forældre til børn med kromosomsygdom. Patienter med kromosomsygdom. Personer, der er bærere af balanceret kromosomfejl. Vejledning supervision ved Afdelingskonferencer undervisning. Vejledning supervision ved Afdelingskonferencer undervisning. Vejledning supervision ved Simulationsscenarier/rollespil. /eller Videooptagelser af rådgivningssamtaler /eller Afdelingskonferencer undervisning. Vurdering af videooptagelser 15

16 Yde prænatal genetisk vejledning før prøvetagning, herunder kunne redegøre for informere om muligheden for genetisk præimplantationsdiagnostik (PGD). Orientere om relevante patientforeninger hjælpeordninger m.m. I samråd med probanden de nærmeste at tilrettelægge en optimal strategi for videre formidling af informationer ud i familien, inkl. tilrettelæggelse af undersøgelses- opfølgningsprrammer for andre familiemedlemmer. På baggrund af diagnose at iværksætte profylaktiske /eller terapeutiske tiltag for patient medlemmer af familien med relevant forøget risiko. Vejledning supervision ved Vejledning supervision af praktisk klinisk arbejde på klinisk afdeling Afdelingskonferencer - undervisning Vejledning supervision ved Vejledning supervision ved Afdelingskonferencer undervisning. Vejledning supervision ved Vejledning supervision af praktisk klinisk arbejde på klinisk afdeling. Afdelingskonferencer undervisning. bedømmelse /eller Audit af arbejdspraksis Struktureret tilbagemelding fra kliniske samarbejdspartnere inkl. almen praksis. 360-graders evaluering 16

17 Teknisk ekspert: Redegøre for principper ved EBV-transformation af lymfocytter. Redegøre for principper for celledyrkning steril dyrkningsteknik. Redegøre for principper for konventionel lysmikroskopi for fluorescensmikroskopi. Redegøre for principper for de vigtigste båndfarvningsmetoder (Q,G R-bånd). Redegøre for principperne for molekylærcytenetiske metoder, inkl. anvendelse af locusspecifikke prober, maleprober, multicolor FISH, CGH kromosom-pcr. Opsætte, dyrke høste amniocytter chorion villus prøver. Opsætte, dyrke høste PHA-stimulerede lymfocytter prøver fra hudbiopsi abortvæv. Foretage en klassisk kromosomanalyse af G- eller Q-bånd omfattende kromosomtælling, analyse karyotypering. Kurser, specialespecifikke. Vejledning supervision i praktisk laboratoriearbejde. Struktureret observation i laboratoriet. Audit (intern) af arbejdspraksis. Vurdering af svarbeskrivelser. Kortsvar test vedrørende viden med relation til genetisk laboratorie aktivitet. 17

18 Foretage FISH-undersøgelse med maleprober, locusspecifikke prober centromerprober. Beskrive cytenetiske molekylær-cytenetiske resultater med den rette nomenklatur samt analyseresultatets kliniske betydning. Angive principperne for oprensning af DNA, opmærkning af prober southern blot analyse. Redegøre for princippet ved en PCR-reaktion. Redegøre for principperne for kvantitativ fluorescens PCR. Angive principper for mutationsscreening ved hjælp af SSCP, DGGE eller heteroduplex analyse samt princippet ved DNAsekventering. Angive principper for oprensning af RNA. Beskrive resultatet af en southern blot analyse. Klinisk Genetik, Odense Universitetshospital 18

19 Beskrive resultatet af en koblingsundersøgelse foretaget ved hjælp af polymorfe markører. Klinisk Genetik, Odense Universitetshospital 19

20 5.2.2 KOMMUNIKATOR Kompetencekrav - Mål Læringsstrategi Evalueringsstrategi Kompetencen opnås under ansættelse i Efter afsluttet hoveduddannelse skal lægen kunne: Afdække formulere med den rådsøgende det fælles grundlag for den genetiske udrednings- rådgivningsproces. Fremlægge relevant medicinsk information for den aktuelle rådgivning, inkl. orientering vedr. graviditet generelt fosterudvikling specielt. Fremlægge genetisk teknisk information med anvendelse af ikkefaglige termer overfor den/de rådsøgende sikre forståelse. Anvende forskellige interviewteknikker. Interviewe den/de rådsøgende så en præcis tilstrækkelig familieanamnese bringes til veje. Gennemføre patient- familiesamtaler i respekt for familiens væremåde omgangsform under hensyntagen til potentielle styrker svagheder hos de rådsøgende. Fremlægge, diskutere konkludere på en non-direktiv måde. Kurser, specialespecifikke. Simulationsscenarier/rollespil. /eller Videooptagelser af rådgivningssamtaler. Vejledning supervision ved Vejledning supervision i praktisk klinisk arbejde på kliniske afdelinger. Vejledning supervision af praktisk klinisk arbejde på Vurdering af videooptagelser. Patientvurderinger. bedømmelse Afdeling Klinisk Genetik, Odense Universitetshospital 20

21 Mundtligt skriftligt anvende regler om tavshedspligt informeret samtykke i forløbet af en genetisk familieudredning. Udfærdige skriftlig beskrivelse af opnået information givet rådgivning både i journalform til brug for information af kolleger i resuméform til den/de rådsøgende. Formidle genetisk information til lægekolleger i andre specialer til para-medicinsk personale. Indgå i tværfaglig dial med kliniske afdelinger ved anvendelse af disse afdelingers vanlige sprbrug. Planlægge, organisere udføre initiativer til information af bredere ikke-professionelle grupper vedr. genetiske forhold emner. klinisk afdeling Vejledning supervision af praktisk klinisk genetisk arbejde Tildeling af specifikke opgaver Bedømmelse af specifikke opgaver 21

22 5.2.3 SAMARBEJDER Kompetencekrav - Mål Læringsstrategi Evalueringsstrategi Udvikle tværfaglige relationer til afdelinger, der henviser patienter til genetisk rådgivning prænatal diagnostik, til laboratorier, der udfører de relevante laboratorieundersøgelser for herigennem at varetage patientens interesser bedst muligt. Udvikle tværfaglige relationer til afdelinger, der samarbejdes med, til videnskabelige medarbejdere på afdelingen til afdelingens laboratorier for herigennem at optimere varetagelsen af videnskabelige, uddannelsesmæssige administrative opgaver. Fastlægge undersøgelsesforløb for patienter henvist til genetisk rådgivning eller prænatal diagnostik i samarbejde med andre involverede afdelinger med afdelingens laboratorier. Planlægge udrednings- kontrolprram for anlægsbærere mulige anlægsbærere for arvelige cancersygdomme i samarbejde med relevante kliniske afdelinger. Vejledning supervision af praktisk klinisk genetisk arbejde Vejledning supervision af praktisk klinisk arbejde på klinisk afdeling. Tildeling af specifikke opgaver. /eller Udarbejdelse af skriftligt materiale. /eller Audit af arbejdspraksis. Godkendelse af kursus Bedømmelse af tildelte opgaver Kompetencen opnås under ansættelse i: Klinisk Genetik, Odense Universitetshospital 22

23 Deltage aktivt i afdelingens interne konferencer konferencer med samarbejdende afdelinger for herigennem at bidrage til at øge det faglige niveau til gavn for patienterne. Vejledning supervision af praktisk klinisk genetisk arbejde Tildeling af specifikke opgaver bedømmelse Bedømmelse af tildelte opgaver Klinisk Genetik, Odense Universitetshospital Formidle hvordan klinisk genetik påvirker patientbehandling, forskning uddannelsesmæssige aktiviteter lokalt, regionalt nationalt. Samarbejde med afdelingens øvrige medarbejdere samt med samarbejdende afdelinger i løsning af konflikter, give feedback hvor det er hensigtsmæssigt kunne indtage en lederrolle. 23

24 5.2.4 LEDER/ADMINISTRATOR Kompetencekrav Mål Læringsstrategi Evalueringsstrategi Kompetencen opnås under ansættelse i Efter afsluttet hoveduddannelse skal lægen kunne: Fungere effektivt i sundhedsorganisationer, lige fra individuel praksis til organisationer på lokalt, regionalt nationalt niveau. Indgå i et effektivt samarbejde i et team eller partnerskab, hvad enten det er som teamleder eller teammedlem. Udnytte prioritere ressourcer i samarbejdet mellem primær - sekundærsektoren eventuelt sammen med andre behandlende afdelinger. Udnytte prioritere ressourcer i forhold til patientvaretagelse, arbejdsmiljø, uddannelse, forskning eksterne aktiviteter. Varetage arbejdstilrettelæggelse udforme instruks for arbejdsopgaver i afdelingen. Planlægge evaluere undersøgelses- behandlingsprrammer samt patientforløb ved komplicerede arvelige tilstande. Kurser, inkl. specialespecifikke. Tildeling af specifikke opgaver. Udarbejdelse af skriftligt materiale. Forskningstræning. Audit af arbejdspraksis. Vurdering af udførte opgaver projekter. 24

25 Deltage i planlægning, budgettering evaluering af undersøgelses- screenings-prrammer. Forestå ledelsen af et tværfagligt samarbejde vedrørende en patient eller en problemstilling, hvor de enkelte team-medlemmers ressourcer udnyttes bedst muligt, hvor hvert enkelt medlem respekteres. 25

26 5.2.5 SUNDHEDSFREMMER Kompetencekrav Mål Læringsstrategi Evalueringsstrategi Kompetencen opnås under ansættelse i Efter afsluttet hoveduddannelse skal lægen kunne: Rådgive om udøve sundhedsfremmende tiltag til gavn for den enkelte patient i samfundet ud fra evidensbaseret viden om genetiske risikofaktorer, effekt forebyggelse Opdage reagere på forhold, hvor rådgivning oplysning om genetiske forhold er påkrævet. Anvende metoder til at lokalisere lokale, regionale eller nationale ressourcegrupper/patientforeninger kunne omsætte kontakt til fra disse. Anvende forebyggelsesstrategier ved genetiske sygdomme medfødte misdannelser. Anvende registre over genetiske sygdomsenheder ved håndtering af patient/familie i et samfundsperspektiv. Anvende registeroplysninger ved vurdering af muligheder for forebyggelse af genetiske sygdomme. Kurser, inkl. specialespecifikke Tildeling af specifikke opgaver. Afdelingsundervisning - Audit af arbejdspraksis. Vurdering af udførte opgaver projekter. Afdeling, Århus Afdeling, Århus Afdeling, Århus Afdeling, Århus Afdeling, Århus Afdeling, Århus 26

27 Samarbejde med de videnskabelige selskaber andre foreninger eller myndigheder om at identificere rådgive aktuelle risikrupper om den betydende genetiske baggrund anvende den tilgængelige viden om forebyggelse i disse grupper. Henvise til samarbejde med sociale myndigheder institutioner ud fra gældende sociallovgivning. Tildeling af specifikke opgaver Bedømmelse af tildelte opgaver Afdeling, Århus Afdeling, Århus 27

28 5.2.6 AKADEMIKER Kompetencekrav - Mål Læringsstrategi Evalueringsstrategi Klinisk: Opstille en klinisk problemstilling. Erkende påvise manglende viden omkring det kliniske spørgsmål. Udarbejde en plan for udfyldelse af manglende viden: litteratursøgning, databasesøgning, konsultationer med kolleger i nationalt eller internationalt netværk. Arbejde på at udvikle systemer til nedfældning af informationer om dette nationale eller internationale netværk. Finde, på basis af indhentede informationer, løsninger på de kliniske problemstillinger. Implementere løsningerne efterfølgende evaluere løsningerne i lyset af de opnåede resultater. Kurser, inkl. specialespecifikke Gennemført forskningstræningsmodul Undervisningsopgaver. Godkendt kursus/forskningstræningsm odul Vurdering af udførte opgaver/projekter. Vurdering af afholdt undervisning. Kompetencen opnås under ansættelse i Afdeling, Århus 28

29 Videnskabelige: Formulere et videnskabeligt spørgsmål. Udarbejde en projektbeskrivelse med sigte på at besvare det videnskabelige spørgsmål. Involvere hensigtsmæssig litteratursøgning, identificering af supplerende undersøgelser, involvering af relevante ekspertise. Gennemføre undersøgelsen efter forslaget. Præsentere, forsvare udbrede resultaterne af undersøgelsen. Identificere områder for fremtidige undersøgelser, som udspringer af resultaterne. Undervisningsmæssigt: På basalt niveau redegøre for, være motiveret til kunne anvende principper for voksenlæring i forbindelse med sig selv andre. Udvise forståelse for foretrukne lærings-metoder hos studerende, yngre læger andre kolleger. Tildeling af specifikke opgaver Bedømmelse af specifikke opgaver Afdeling, Århus Afdeling, Århus 29

30 5.2.7 PROFESSIONEL Kompetencekrav Mål Læringsstrategi Evalueringsstrategi Kompetencen opnås under ansættelse i Efter afsluttet hoveduddannelse skal lægen kunne: Disciplin - baserede mål: Udvise den holdning, bl.a. præget af venlighed, forståelse empati, som anses for afgørende for klinisk genetik. Anvende hensigtsmæssige strategier for at opretholde udvikle faglig kompetence. Kontinuerligt evaluere egne evner, viden færdigheder være vidende om egne faglige begrænsninger. Vejledning supervision af praktisk klinisk genetisk arbejde Vejledning supervision af praktisk klinisk arbejde på kliniske afdelinger. Audit af arbejdspraksis (intern/ekstern). 30

31 Mål relateret til personlig/faglig grænseflade: Tilegne sig specifikke strategier for at højne den personlige faglige opmærksomhed samt undersøge løse de interpersonelle problemer, der måtte opstå i faglige sammenhænge. Afdelingsundervisning - Omhyggeligt tilstræbe en balance imellem de personlige faglige roller ansvar samt være i stand til at vise forskellige veje til løsning af konflikter anspændthed. Mål relateret til etik faglige foreninger: Anvende det faglige, lovgivningsmæssige etiske kodeks, som læger er bundet af. Erkende, analysere formulere forslag til at løse etiske spørgsmål i den daglige klinik, såsom fortælling af sandheden, indhentning af samtykke, tavshedspligt, interessekonflikter, ressourceallokering, videnskabsetik m.m. Selvstudium Vejledning supervision af praktisk klinisk arbejde på kliniske afdelinger Vejledning supervision af praktisk klinisk genetisk arbejde bedømmelse Redegøre for være i stand til at anvende relevante administrative regler love i sundhedssystemet med henblik på retningslinier for egen arbejdspraksis. Erkende, analysere angive, hvordan man forholder sig ved uprofessionel adfærd i klinisk arbejde, herunder 31

32 overveje lokale regionale forordninger. 32

Logbog for Hoveduddannelsen i Klinisk Genetik

Logbog for Hoveduddannelsen i Klinisk Genetik Logbog for Hoveduddannelsen i Klinisk Genetik Nedenfor er opført de kompetencer, der skal erhverves. Den uddannelsessøgende er selv ansvarlig for at få godkendt de opnåede kompetencer og for at indsamle

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i Klinisk Genetik ved Vejle Sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i Klinisk Genetik ved Vejle Sygehus Beskrivelse af faget Uddannelsesprram for introduktionsuddannelsen i Klinisk Genetik ved Vejle Sygehus Klinisk genetik er et tværgående klinisk diagnostisk speciale, der omfatter diagnostik rådgivning

Læs mere

Speciallægeuddannelse. Klinisk Genetik OUH. Uddannelsesprogram for introduktionsstilling 2010

Speciallægeuddannelse. Klinisk Genetik OUH. Uddannelsesprogram for introduktionsstilling 2010 Speciallægeuddannelse i Klinisk Genetik OUH Uddannelsesprram for introduktionsstilling 2010 Uddannelsessøgende: Hovedvejleder: Lilian Bomme Ousager Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

Speciallægeuddannelse. Klinisk Genetik. Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen. Program Århus 2

Speciallægeuddannelse. Klinisk Genetik. Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen. Program Århus 2 Speciallægeuddannelse i Klinisk Genetik Uddannelsesprram for hoveduddannelsen 2009 Prram Århus 2 Århus Universitetshospital Århus Sygehus Region Midtjylland 1. Indledning 1.1. Beskrivelse af specialet.

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Klinisk Genetik

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Klinisk Genetik Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Klinisk Genetik Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Medicinsk Genetik Januar 2004 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 1.1 Beskrivelse

Læs mere

Uddannelsesprogram. hoveduddannelsesforløb i. Klinisk Genetik

Uddannelsesprogram. hoveduddannelsesforløb i. Klinisk Genetik Uddannelsesprogram hoveduddannelsesforløb i Klinisk Genetik Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital og Klinisk Genetisk Afdeling, Odense Universitetshospital Godkendt den 4. december 2013

Læs mere

Speciallægeuddannelse. Klinisk Genetik. Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen. (Program Aalborg 1)

Speciallægeuddannelse. Klinisk Genetik. Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen. (Program Aalborg 1) Speciallægeuddannelse i Klinisk Genetik Uddannelsesprram for hoveduddannelsen 2009 (Prram Aalborg 1) Aalborg Sygehus Århus Universitetshospital Region Nordjylland 1. Indledning 1.1. Beskrivelse af specialet.

Læs mere

Faglig profil for specialet klinisk biokemi

Faglig profil for specialet klinisk biokemi Faglig profil for specialet klinisk biokemi Roskilde den 20. juni 2008 Nedenstående kompetencer vægtes positivt Prioriterede områder i specialet Akademiker Interesse og evne for forskning Medicinsk ekspert

Læs mere

Uddannelsesprogram Klinisk Genetik Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Uddannelsesprogram Klinisk Genetik Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Uddannelsesprogram Klinisk Genetik Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Godkendt den 4. december 2013 i DRRLV 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Uddannelsens opbygning...4 2.1

Læs mere

$'( "" ) * "" +,% ""!! -+ - .""/ 0 - 2!- 0 3 4 ."&"5 6""3 -! 6""7- 6""8! 9": ;"8! -! 1 <":, 4 > ( % / 4 "3 &

$'(  ) *  +,% !! -+ - ./ 0 - 2!- 0 3 4 .&5 63 -! 67- 68! 9: ;8! -! 1 <:, 4 > ( % / 4 3 & "$$% & $' "" ) * "") "" +,% "" -+ -."'.""/ 0 -.""1.""2 2-0 3 4."".""0 +."&"5 ""3 - ""7- "" 9": ;" - 1

Læs mere

Uddannelsesprogram. hoveduddannelsesforløb i. Klinisk Genetik. Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Uddannelsesprogram. hoveduddannelsesforløb i. Klinisk Genetik. Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Uddannelsesprogram hoveduddannelsesforløb i Klinisk Genetik Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Medicinsk Endokrinologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Klinisk Genetisk Afdeling,

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Specialevejledning for klinisk genetik

Specialevejledning for klinisk genetik Specialevejledning for klinisk genetik Specialebeskrivelse Klinisk genetik er et tværgående speciale og omfatter diagnostik af og rådgivning om genetisk betingede sygdomme og tilstande til patienter og

Læs mere

Uddannelsesprogram. hoveduddannelsesforløb i. Klinisk Genetik

Uddannelsesprogram. hoveduddannelsesforløb i. Klinisk Genetik Uddannelsesprram hoveduddannelsesforløb i Klinisk Genetik Klinisk Genetisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Pædiatrisk afdeling, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Speciallægeuddannelse. Klinisk Genetik. Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen. (Program Aalborg 2)

Speciallægeuddannelse. Klinisk Genetik. Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen. (Program Aalborg 2) Speciallægeuddannelse i Klinisk Genetik Uddannelsesprram for hoveduddannelsen 2009 (Prram Aalborg 2) Aalborg Sygehus Århus Universitetshospital Region Nordjylland 1. Indledning 1.1. Beskrivelse af specialet.

Læs mere

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT Psykologisk ekspert BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT 1.1.1 Kunne anvende viden om diagnostiske systemer, state/trait akse I/II mm. Kunne anvende viden om ICD og DSM Kunne redegøre for interview-metoder, der anvendes

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Speciallægeuddannelse. Klinisk Genetik. Uddannelsesprogram. for. hoveduddannelsen

Speciallægeuddannelse. Klinisk Genetik. Uddannelsesprogram. for. hoveduddannelsen Speciallægeuddannelse i Klinisk Genetik Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Uddannelsessøgende: Hovedvejleder: Side 1 af 37 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Beskrivelse af specialet... 4

Læs mere

Børne- og ungdomspsykiatri.

Børne- og ungdomspsykiatri. Børne- og ungdomspsykiatri. Børne- og ungdomspsykiatri er det lægelige speciale, der varetager undersøgelse og behandling af psykiske sygdomme og udviklingsforstyrrelser hos børn og unge. I udn af denne

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Blok 1: Børnepsykiatrisk ambulatorium Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Beskrivelse af ansættelsesforløb og ansættelsesudvalget i Klinisk Genetik

Beskrivelse af ansættelsesforløb og ansættelsesudvalget i Klinisk Genetik Beskrivelse af ansættelsesforløb og ansættelsesudvalget i Klinisk Genetik 1. Faglig profil Beskrivelse af specialet Klinisk Genetik Klinisk genetik er et tværgående speciale, som varetager diagnostik af

Læs mere

Uddannelsesprogram. hoveduddannelsen i. Klinisk Genetik

Uddannelsesprogram. hoveduddannelsen i. Klinisk Genetik Uddannelsesprogram hoveduddannelsen i Klinisk Genetik Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Pædiatrisk afdeling, Aarhus Universitetshospital og Klinisk Genetisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH

Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH Udarbejdet på baggrund af målbeskrivelsen for plastikkirurg Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi Sundhedsstyrelsen Oktober

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000253 Afdelingsnavn Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Hospitalsnavn Aarhus Universitetshospital,

Læs mere

Modul Modul EBM-opgave Modul EBM-opgaven +360⁰ ⁰

Modul Modul EBM-opgave Modul EBM-opgaven +360⁰ ⁰ Kompetencefordeling på modulerne 1-3. Fælles grunduddannelse i de intern medicinske specialer November 2010 Mål Gråsten Esbjerg/Vejle/Svendborg S1 Brystsmerter Modul 1 Modul 1 S2 Respirationspåvirkning

Læs mere

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Klinisk Genetik

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Klinisk Genetik Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Klinisk Genetik Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Medicinsk Genetik Januar 2008 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i klinisk genetik Redaktion Sundhedsstyrelsen

Læs mere

5. februar Kompetencekort Cytogenetik

5. februar Kompetencekort Cytogenetik Kompetencekort Cytogenetik 5. februar 2015 Kompetencer i målbeskrivelsen (I= introduktionsstilling, H= Hoveduddannelse) som er dækket af denne konkretisering: I I I H H H Beskrive (1) kromosomstruktur,

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi

Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi Indholdsfortegnelse Logbog...3 Den medicinske ekspert...5 Kliniske problemstillinger...5 Kirurgiske færdigheder og procedurer...6 Kommunikator...8 Samarbejder...9

Læs mere

Der er i et vist omfang mulighed for afholdelse af genetiske konsultationstimer på de øvrige regionshospitaler i Region Midtjylland.

Der er i et vist omfang mulighed for afholdelse af genetiske konsultationstimer på de øvrige regionshospitaler i Region Midtjylland. !""# $ %!&$ Klinisk genetik varetager ambulante forløb i form af genetisk rådgivning, og laboratoriediagnostik. Fraset diagnostik og behandling af medfødte stofskiftesygdomme hos nyfødte børn, der er centraliseret

Læs mere

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER Indstilling vedrørende forskningstræningsmodulet i Intern Medicin: Geriatri. Dato Journalnr. Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 20. maj 2006 Marianne Metz Mørch Ovl13mmm@as.aaa.dk mmorch@stofanet.dk 89491925

Læs mere

Bilag 1. Chekliste H-uddannelse, psykiatri

Bilag 1. Chekliste H-uddannelse, psykiatri DPS, VUU, marts 2008. Bilag 1. Chekliste H-uddannelse, psykiatri Læringsmetode og evalueringsstrategi er forslag. Der skal kun underskrift på hovedkompetence, men i nogle tilfælde kan det pga blokkens

Læs mere

De kompetencer der indlæres på kurser er ikke medtaget på checklisten, da godkendelse sker via underskrift i kursushæftet.

De kompetencer der indlæres på kurser er ikke medtaget på checklisten, da godkendelse sker via underskrift i kursushæftet. Bilag 3 Checkliste for hoveduddannelsen i psykiatri DPS s videreuddannelsesudvalg har den 5. januar 2004 gennemgået målbeskrivelsen for hoveduddannelsen og skal hermed foreslå følgende til de nye uddannelsesprogrammer.

Læs mere

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen Dato 13. februar 2014 SVN Sagsnr. 2-1410-146/1 7222 7562 Revision af vejledning om den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen fra 2005 - UDKAST Vejledning for den obligatoriske forskningstræning

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002300 Afdelingsnavn Karkirurgisk afdeling Hospitalsnavn Slagelse Sygehuse Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

Uddannelsesprogram. for. Introduktionsstilling i. Børne- og Ungdomspsykiatri Region Syd. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Kolding Sygehus

Uddannelsesprogram. for. Introduktionsstilling i. Børne- og Ungdomspsykiatri Region Syd. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Kolding Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Børne- og Ungdomspsykiatri Region Syd Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Kolding Sygehus Juni 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 a. Specialet Børne-

Læs mere

!!" #"$ # '# %' ( '# %% ++,#- -$ +# -$ " "".' "# # '( #.. #/##/" 0!!'.

!! #$ # '# %' ( '# %% ++,#- -$ +# -$  .' # # '( #.. #/##/ 0!!'. 1 2 !!" #"$ # %#"&!' '# %' %' ##" &( ) *"#'' ( '# %% ++,#- -$ +# -$ " "".' "# # '( #.. #/##/" 0!!'. #('# " &-$."1.!"#!" 3 ! (..".'" #2.! "#$ % &# ' " ("(#% #$ " ("(#$ % #$ 4 %" " & " $#'## " #'" #.! "

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1 Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1. Indledning Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og forskning inden for hudsygdomme

Læs mere

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI Kompetencemål STUEGANG 1. Danne sig overblik over stuegangen og prioritere opgaverne i samarbejde med stuegangsteamet (forstuegang) 3. Lave

Læs mere

Uddannelsesprogram for. Speciallægeuddannelsen i. Intern medicin: reumatologi

Uddannelsesprogram for. Speciallægeuddannelsen i. Intern medicin: reumatologi Uddannelsesprogram for Speciallægeuddannelsen i Intern medicin: reumatologi Kong Chr. X s gigthospital, Gråsten /Medicinsk afdeling, Sygehus Sønderjylland, Sønderborg Reumatologisk afdeling OUH i Odense

Læs mere

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Danske Regioner har bedt de videnskabelige selskaber om at udarbejde en faglig profil, der fremover skal anvendes som vurderingsgrundlag

Læs mere

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Klinisk fysiologi og nuklearmedicin er et tværfagligt speciale, som bygger på indgående kendskab til fysiologi og patofysiologi, måleteknik, metodevurdering, strålebiologi

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002200 Afdelingsnavn Klinisk Farmakologisk afsnit Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Den faglige profil i Gynækologi og Obstetrik

Den faglige profil i Gynækologi og Obstetrik Den faglige profil i Gynækologi og Obstetrik Gynækologi og obstetrik er et meget alsidigt speciale med en bred grunduddannelse og mulighed for senere efteruddannelse indenfor bl.a. områderne reproduktiv

Læs mere

Personlig uddannelsesplan

Personlig uddannelsesplan Udannelseselement: Ansættelsesperiode: Speciale: Afdeling: Vejleder: Personlig uddannelsesplan Baggrund, erfaring- beskrivelse af hidtidige uddannelse Udfyldes inden introduktionssamtalen 1. Medicinsk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Formål med funktionsbeskrivelsen relateret til kompetencer... 2 Social- og sundhedsassistent - Novice - niveau 1... 4 Social- og sundhedsassistent - Avanceret nybegynder

Læs mere

Specialtandlægeuddannelsen

Specialtandlægeuddannelsen Specialtandlægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen Maj 2013 Indledning 3 Organisering af specialtandlægeuddannelsen 3 Opbygning af specialtandlægeuddannelsen 3 Introduktionsuddannelsen 3 Hoveduddannelsen 4 Uddannelsesprogram

Læs mere

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer Målbeskrivelse for Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer 1 Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Juli 2013Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin Redaktion

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Genetik s (DSMG) politik vedrørende klinisk anvendelse af genomisk sekventering

Dansk Selskab for Medicinsk Genetik s (DSMG) politik vedrørende klinisk anvendelse af genomisk sekventering Dansk Selskab for Medicinsk Genetik s (DSMG) politik vedrørende klinisk anvendelse af genomisk sekventering De sidste 10 års store fremskridt indenfor gensekventeringsteknologi har gjort det muligt at

Læs mere

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region:

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region: Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i almen medicin i praksis: i Region: 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 2. Præsentation af uddannelsesforløbet og ansættelsesstedet side 4 3. Præsentation

Læs mere

Den obligatoriske forskningstræning i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Den obligatoriske forskningstræning i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Den obligatoriske forskningstræning i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juni 2005 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 3 2 Mål 5 3 Målbeskrivelser 6 4 Overordnet tidsmæssig ramme 7 5 Individuel

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002338 Afdelingsnavn Geriatrisk Klinik, COM,SHS Hospitalsnavn Sygehus Sønderjylland Besøgsdato 06-06-2016

Læs mere

Uddannelsesprogram. Klinisk Farmakologisk Afdeling Århus Universitetshospital

Uddannelsesprogram. Klinisk Farmakologisk Afdeling Århus Universitetshospital Navn CPR for læger i introduktionsstilling i klinisk farmakologi på Klinisk Farmakologisk Afdeling Århus Universitetshospital 1. Indledning Klinisk farmakologi er et lægeligt speciale, der på et videnskabeligt

Læs mere

Logbog til Fagområdespecialist uddannelse i palliativ medicin

Logbog til Fagområdespecialist uddannelse i palliativ medicin Logbog til Fagområdespecialist uddannelse i palliativ medicin Kliniske færdigheder De kliniske kompetencer der skal erhverves som led i din uddannelse til fagområdespecialist i palliativ medicin vil formelt

Læs mere

Uddannelsesprogram for Samfundsmedicin. Hoveduddannelsen. Klinisk Socialmedicin, Center for Folkesundhed, Region Midtjylland

Uddannelsesprogram for Samfundsmedicin. Hoveduddannelsen. Klinisk Socialmedicin, Center for Folkesundhed, Region Midtjylland Uddannelsesprogram for Samfundsmedicin Hoveduddannelsen Klinisk Socialmedicin, Center for Folkesundhed, Region Midtjylland og Sociallægeinstitutionen, Århus Kommune Videreuddannelsesregion Nord 2009 1.

Læs mere

Pædagogisk Udviklende Funktion Videreuddannelsesregion Syd

Pædagogisk Udviklende Funktion Videreuddannelsesregion Syd Koncern HR, Sundhedsuddannelser Den Lægelige Videreuddannelse Kontaktperson: Tine Boesen Larsen Tine.Boesen.Larsen@rsyd.dk Direkte tlf. 24600487 13. juli 2016 Side 1 / 5 Pædagogisk Udviklende Funktion

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000355 Afdelingsnavn Hæmatologisk klinik Hospitalsnavn Ålborg Universitetshospital Besøgsdato 28-05-2015

Læs mere

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser)

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Definition Aldersgruppe: Fra 4 år til 19+ år o Autismespektrum-forstyrrelser består af forstyrrelser indenfor

Læs mere

! # $ "!! #! #! $ ' ( )! #!!! * $ * *!!!!* $$ $ $ ) $ $ +##!,! - $

! # $ !! #! #! $ ' ( )! #!!! * $ * *!!!!* $$ $ $ ) $ $ +##!,! - $ " % &'(% " % & " ' ( ) * * * * ) * ) +, - % ' & % -. / "'% 0 1 & 1 2 ). 3 445 " 0 6 % (( ) +, 7444 444. ' *. 8 7 ( 0 0 * ( +0, 9 * 0 ) 0 3 ) " 3 ) 6 ) 0 3 3 ' 1 : 00 * 3 ) ) 3 +( ; * 0 1

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet.

BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet. BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet. Bacheloruddannelsen i Klinisk Biomekanik Uddannelsens formål Uddannelsen har til formål: At indføre den studerende i

Læs mere

Eksempel på planlægning af et uddannelsesforløb i turnus, kirurgidelen.

Eksempel på planlægning af et uddannelsesforløb i turnus, kirurgidelen. Sundhedsstyrelsen 5. kontor, Knut Aspegren 2004-02-24 Eksempel på planlægning af et uddannelsesforløb i turnus, kirurgidelen. Forløbsplanen definerer rækkefølgen af evaluering af opnåede kompetencer. Dersom

Læs mere

Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver

Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver Bilag til aftalen: Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver Indhold Side Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinisk lærestolsprofessor

Læs mere

Det Nationale samarbejdsforum for Sundhedsforskning: Uddannelse, rekruttering og fastholdelse af forskere. Allan Flyvbjerg

Det Nationale samarbejdsforum for Sundhedsforskning: Uddannelse, rekruttering og fastholdelse af forskere. Allan Flyvbjerg Det Nationale samarbejdsforum for Sundhedsforskning: Uddannelse, rekruttering og fastholdelse af forskere Allan Flyvbjerg Professor og overlæge ved Aarhus Universitetshospital Formand for Diabetesforeningen

Læs mere

Recessiv (vigende) arvegang

Recessiv (vigende) arvegang 10 Recessiv (vigende) arvegang Anja Lisbeth Frederiksen, reservelæge, ph.d., Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital, Danmark Tilrettet brochure udformet af Guy s and St Thomas Hospital, London, Storbritanien;

Læs mere

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh. KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.dk Lidt om neurologi Ca. 300 neurologer i Danmark De fleste på sygehuse,

Læs mere

Faglig profil Arbejdsmedicin

Faglig profil Arbejdsmedicin Faglig profil Arbejdsmedicin Generelt om specialet Specialet arbejdsmedicin er orienteret mod sygdommes årsager og forebyggelse Hovedvægten ligger på det arbejdsmedicinske område, men omfatter tillige

Læs mere

Målgruppe: Alle uddannelsessøgende læger i introduktionsstilling eller hoveduddannelsesforløb.

Målgruppe: Alle uddannelsessøgende læger i introduktionsstilling eller hoveduddannelsesforløb. 360 graders feedback Som beskrevet af Birgitte Ruhnau, uddannelsesansvarlig overlæge, Anæstesi- og Operationsklinikken Abdominalcentret, Rigshospitalet og Helle Klyver, uddannelsesansvarlig overlæge, Klinik

Læs mere

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I DIAGNOSTISK RADIOLOGI STATUS OG PERSPEKTIVERING

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I DIAGNOSTISK RADIOLOGI STATUS OG PERSPEKTIVERING 1 SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I DIAGNOSTISK RADIOLOGI STATUS OG PERSPEKTIVERING En spørgeskemaundersøgelse blandt hoveduddannelsessøgende vedrørende opnåede kompetencer og uddannelsesmiljø 2 Forfattere og publikation

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd. Udarbejdet af

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd. Udarbejdet af Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd Udarbejdet af Jørn A. Sollid Uddannelsesansvarlig overlæge Aalborg, Januar 2004 1. Indledning...2

Læs mere

Bilag 1b: Kompetenceskema for hoveduddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri

Bilag 1b: Kompetenceskema for hoveduddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 2: Lukket/intensivt afsnit/akutmodtagelse/psykiatrisk skadestue BLOK 3: Ambulatorium/distriktspsykiatrisk center og/eller dagenhed for ikke-psykotiske lidelser BLOK 4: Fokuseret ophold i BUP samt

Læs mere

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Sygeplejefaglige grundholdninger i Onkologisk Afdeling Møder patienten som hædersgæst. Ser udførelse, udvikling og formidling af

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Praktiske retningslinier for og kvalitetssikring af genetisk udredning og rådgivning

Praktiske retningslinier for og kvalitetssikring af genetisk udredning og rådgivning Praktiske retningslinier for og kvalitetssikring af genetisk udredning og rådgivning Nuværende struktur Litteraturgennemgang Forslag til generelle retningslinier Rapport udarbejdet af arbejdsgruppe under

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juli 2007 1 Indledning I henhold til 6, stk. 2. i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 660 af 10. juli 2003 om uddannelse af

Læs mere

Hoveduddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg

Hoveduddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Hoveduddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Blok 2: Dag-/døgnafsnit for børn Blok 3: Dag-/døgnafsnit for unge Blok 4: Ungdomspsykiatriskambulatorium samt fokuseret ophold i psykiatri

Læs mere

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Klinisk Genetik

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Klinisk Genetik Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Klinisk Genetik Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Medicinsk Genetik Marts 2015 1 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Klinisk Genetik Redaktion Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord

Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord Beskrivelse af specialet Plastikkirurgi er et nyt som selvstændigt speciale, jf. Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Inspektorrapport Temaer

Inspektorrapport Temaer Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000906 Afdelingsnavn Klinisk Biokemisk Afdeling Viborg Hospitalsnavn Hospitalsenhed Midt Besøgsdato

Læs mere

Bedre diagnostik flere tilfældighedsfund Dilemmaer ved genom-undersøgelser i diagnostik

Bedre diagnostik flere tilfældighedsfund Dilemmaer ved genom-undersøgelser i diagnostik Bedre diagnostik flere tilfældighedsfund Dilemmaer ved genom-undersøgelser i diagnostik Anne-Marie Gerdes Klinisk Genetisk Afdeling Rigshospitalet Hvad kan man bruge gendiagnostik til? Reducere sygdomshyppighed

Læs mere

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Trombose og Hæmostase

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Trombose og Hæmostase Fagområde Fagområdets officielle betegnelse Trombose og Hæmostase Baggrund Det kliniske fagområde beskrives bredt, dels historisk dels funktionsmæssigt med vægt på områdets udgangspunkt, udvikling og aktuelle

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002323 Afdelingsnavn Akutafdelingen Hospitalsnavn Slagelse Sygehus Besøgsdato 19-01-2015 Temaer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002226 Afdelingsnavn Neurologisk Afdeling Hospitalsnavn Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato

Læs mere

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement.

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement. SPØRGESKEMA EVALUER.DK Du skal nu foretage en evaluering af det uddannelsessted, hvor du netop har afsluttet eller er ved at afslutte et uddannelseselement. Besvarelsen tager ca. 10-15 min. Vigtig tilbagemelding

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

Karkirurgisk Afd. T, OUH

Karkirurgisk Afd. T, OUH Karkirurgisk Afd. T, OUH Beskrivelse af faget. Karkirurgi omfatter ebyggelse, undersøgelse, behandling og kontrol af patienter med sygdomme i blodkar uden hjernen og hjertet. Det drejer sig overvejende

Læs mere

Rollen som akademiker

Rollen som akademiker Rollen som akademiker Teoretiske forståelsesrammer Undervisning Forvaltning af flere perspektiver Kvalitetsudvikling forskning Læring udvikling Forholde sig til viden 57 Begrebskort: Rollen som akademiker

Læs mere

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen.

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Klinisk undervisning på ergoterapeutuddannelsen tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og

Læs mere

Karkirurgisk Afdeling T4 Århus Universitetshospital, Skejby

Karkirurgisk Afdeling T4 Århus Universitetshospital, Skejby Karkirurgisk Afdeling T4 Århus Universitetshospital, Skejby Beskrivelse af faget Karkirurgi omfatter forebyggelse, undersøgelse, behandling og kontrol af patienter med sygdomme i blodkar uden for hjernen

Læs mere

Introduktionsuddannelse

Introduktionsuddannelse Introduktionsuddannelse Uddannelsesprogram for Klinisk Biokemi Region Syddanmark Odense Universitetshospital Maj 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2.1. Uddannelsens

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Århus Universitetshospital Skejby Besøgsdato Særdeles god

Inspektorrapport. Temaer. Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Århus Universitetshospital Skejby Besøgsdato Særdeles god Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001260 Afdelingsnavn Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Hospitalsnavn Århus Universitetshospital Skejby

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002322 Afdelingsnavn Akutafdelingen Hospitalsnavn Køge Sygehus Besøgsdato 27-10-2014 Temaer Introduktion

Læs mere

Forskningstræning Specialespecifik del Sygehusbaserede specialer. Region Syd

Forskningstræning Specialespecifik del Sygehusbaserede specialer. Region Syd Forskningstræning Specialespecifik del Sygehusbaserede specialer Region Syd Forskningstræning Lægerollen akademiker Du skal kunne: Identificere og afgrænse en klinisk problemstilling Foreslå og implementere

Læs mere