Uddannelsesprogram for HOVEDUDDANNELSEN i klinisk genetik ved Klinisk Genetisk Afdeling, Århus Sygehus og Klinisk Genetik, Odense Universitetshospital

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesprogram for HOVEDUDDANNELSEN i klinisk genetik ved Klinisk Genetisk Afdeling, Århus Sygehus og Klinisk Genetik, Odense Universitetshospital"

Transkript

1 Uddannelsesprram for HOVEDUDDANNELSEN i klinisk genetik ved Klinisk Genetik, Odense Universitetshospital Beskrivelse af uddannelsen: Århus, Afd. Skejby, Pædiatrisk Afd. Odense Universitetshospital, Afd. KKA Klinisk Genetik Århus, Afd. 18 mdr. 6 mdr. 12 mdr. 12 mdr Beskrivelse af faget: Klinisk genetik er et tværgående klinisk/diagnostisk speciale, der omfatter diagnostik rådgivning ved genetisk betingede sygdomme misdannelser. Klinisk genetik består af en laboratoriediagnostisk del en klinisk rådgivningsmæssig del. Laboratoriedelen omfatter specielle genetiske analyser, herunder præ- postnatal cytenetik molekylærgenetik. Den klinisk rådgivningsmæssige del er baseret på klinisk udredning diagnostik, tolkning af analyseresultater, risikovurdering samt vejledning rådgivning af patienter familier med hereditære sygdomme syndromer. Klinisk genetik indgår i behandlingsopgaver i samarbejde med andre specialer. Nuværende organisation af specialet: Der er ikke privatpraktiserende speciallæger i klinisk genetik, ligesom der ikke er klinisk genetiske afdelinger på basisniveau. Lands- landsdelsniveau: 1

2 Der er etableret 5 klinisk genetiske afdelinger i Danmark, som varetager primær genetisk udredning. Fire er placeret indenfor sygehusvæsenet et ved et sektorforskningsinstitut. Desuden varetager genetiske universitetsinstitutter visse klinisk genetiske funktioner. Der er landsdelsfunktion i H:S (Rigshospitalet), John F. Kennedy Instituttet, Odense Universitetshospital, Vejle Århus Universitetshospital (Århus ). I region NORD findes der kun én Afdeling, nemlig afdelingen på Aarhus. Beskrivelse af., består af en rådgivningsklinik tre speciallaboratorier, nemlig et dyrkningslaboratorium, et kromosomlaboratorium et DNA-laboratorium. Afdelingen er pt. normeret til 4 overlægestillinger, hvoraf én pt. er vakant. Herudover én ubesat afdelingslægestilling pt. vakant), tre lægelige uddannelsesstillinger to stillinger som molekylærbiol. Herudover ca. 20 bioanalytikere, tre genetiske assistenter fire sekretærer. Afdelingens aktiviteter (2005) omfatter bl.a. genetisk rådgivning, med ca henvisninger om året, dækkende et bredt spektrum af genetisk betingede sygdomme, såvel monent arvelige sygdomme som kromosomsygdomme, mitokondriesygdomme multifaktorielt betingede sygdomme. Ca. 2/3 af de genetiske rådgivningssager udgøres af onkenetiske sager. Herudover udføres i speciallaboratorierne en række analyser. Således udføres ca. 800 prænatale kromosomundersøgelser, postnatale kromosomundersøgelser, 250 molekylærcytenetiske undersøgelser DNA-undersøgelser fordelt på ca. 40 forskellige sygdomme. Endelig pågår der en række forsknings- udviklingsprojekter i afdelingen, heraf flere i samarbejde med Institut for Human Genetik ved Aarhus Universitet, med hvem der er et vist lokale- apparaturfællesskab. 2

3 Beskrivelse af Klinisk Genetik, Odense Universitetshospital. Klinisk Genetik, Afdeling for Biokemi, Farmakoli Genetik på Odense Universitetshospital (OUH) er en specialefaglig enhed i en afdeling med administrativt fællesskab med Klinisk Biokemi Klinisk Farmakoli. Kliniske genetiske funktioner udøves generelt på lands- landsdelsniveau. Afdelingen er klinisk genetisk center for Fyns Amt vedrørende genetisk udredning rådgivning, præ- postnatal, cytenetisk molekylærgenetisk diagnostik. Som en tværgående funktion er der udbygget tætte kontakter til en række andre kliniske fagområder i amtet, især på OUH. Disse er formaliserede via faste konferencer, patientforløbsaftaler vedrørende udvalgte sygdomsenheder, så med lands- landsdelsfunktion. Afdelingen yder klinisk genetisk service til Sønderjyllands Amt med hovedvægten inden for genetisk udredning rådgivning. Rådgivningen er udlagt lokalt med faste besøgsdage med afdelingens personale på Sønderborg, Åbenrå Haderslev e. Desuden ydes på lands- landsdelsplan udredning rådgivning vedrørende udvalgte medicinsk endokrinoliske sygdomme, især porfyri familiær hyperkolesterolæmi samt ved hereditær hæmoragisk telangiektasi (morbus Osler) ved genetiske cancersygdomme, specielt mamma-/ovarie- coloncancer. Afdelingens forskningsaktivitet er især centreret mod disse områder. Afdelingen håndterer et stigende antal henvisninger (560 i 2004) vedrørende genetisk udredning rådgivning fordelt på omkring 200 diagnoser/diagnosegrupper (ICD-10 klassifikation). Hertil kommer udførelse af omkring præ- postnatale cytenetiske analyser (standard- specialanalyser) samt omkring 600 diagnostiske molekylærgenetiske analyser fordelt på 20 analysetyper. Desuden adskillige hundrede forskningsanalyser fordelt på forskellige projekter. Afdelingen er til den klinisk genetiske funktion normeret med specialeansvarlig overlæge, professor, overlæge med særligt ansvar for onkenetik, afdelingslæge, 2 uddannelseslæger, 2 klinisk genetisk assistenter, 7 bioanalytikere 2 sekretærer med fuldtidsfunktion i Klinisk Genetik. Ved afdelingens molekylærgenetiske forsknings- laboratoriefunktion er ansat professor (lic.scient.), afdelingslæge, molekylærbiol, 10 bioanalytikere laboranter samt et varierende antal ph.d.- specialestuderende. 3

4 Afdelingen varetager undervisning i basal klinisk genetik for studerende i medicin biomekanik ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet. Overordnet formål. Den 4-årige hoveduddannelse skal sikre opfyldelsen af den tilhørende målbeskrivelse. Et gennemført godkendt uddannelsesforløb indebærer, at den uddannelsessøgende opfylder kravene til en speciallæge i klinisk genetik 4

5 5.2 Mål for den nyuddannede speciallæge (Numrene refererer til de tilsvarende punkter i Målbeskrivelsen) MEDICINSK EKSPERT Kompetencekrav Mål Læringsstrategi Evalueringsstrategi Kompetencen opnås under ansættelse i: Efter afsluttet hoveduddannelse skal lægen kunne: Generelle vidensmål: Redegøre for normal abnorm genstruktur funktion. Undervisningsopgaver Bedømmelse af afholdt undervisning Redegøre for normal abnorm celledeling. Redegøre for kromosomstruktur, morfoli nomenklatur. Undervisningsopgaver. Undervisningsopgaver. Bedømmelse af afholdt undervisning Bedømmelse af afholdt undervisning 5

6 Redegøre for monene komplekse nedarvningsmønstre. Redegøre for fosterudviklings-bioli ved normal udvikling hos børn med dysmorfe træk. kurser Undervisningsopgaver. kurser Bedømmelse af afholdt undervisning i dysmorfoli Struktureret vejledersamtale Pædiatrisk Afdeling, Skejby Redegøre for basal biokemisk viden analyse ved arvelige stofskiftesygdomme. Redegøre for principper for genetisk epidemioli populationsgenetik. Redegøre for anvendelse af genetiske laboratorieteknikker: cytenetiske molekylærgenetiske. kurser Undervisningsopgaver. Tildeling af specifikke opgaver, f.eks. skriftlig vejledning til kliniske afdelinger struktureret vejledersamtale Bedømmelse af udført undervisning Struktureret vejledersamtale Og/eller Bedømmelse af opgave Pædiatrisk Afdeling, Skejby Klinisk Genetik, Odense Universitetshospital 6

7 Redegøre for somatisk cellegenetik. Undervisningsopgaver. Bedømmelse af afholdt undervisning Genetisk udredning risikovurdering: Optage slægtsanamnese med optegnelse af stamtræ. Vejledning supervision ved Selvstudium kurser Struktureret observation i klinikken. Skelne mellem autosomal dominant, autosomal recessiv X-bunden arvegang ud fra nedarvningsmønstre. Vejledning supervision ved /eller Afdelingsundervisning Struktureret observation i klinikken. 7

8 Ved optagelse af anamnese med vægt på familiær forekomst, eksterne risikofaktorer individuelle sygdomsbilleder at identificere patienter med formodet polygen sygdom. Vejledning supervision ved Afdelingsundervisning Struktureret observation i klinikken. Anvende principperne for analyse af nedarvningsmønstre i genetisk rådgivning af familier med arvelige kromosomabnormiteter. Vejledning supervision ved Afdelingsundervisning Struktureret observation i klinikken. Beregne gentagelsesrisiko for forskellige individer i et stamtræ med forekomst af sygdom med monen, polygen eller kromosomal baggrund. Vejledning supervision ved Afdelingsundervisning Tildeling af specifikke opgaver Struktureret observation i klinikken. Bedømmelse af opgave 8

9 Anvende principper for risikoberegning ud fra empiriske data. Vejledning supervision ved Afdelingsundervisning Struktureret observation i klinikken. Indhente viden om genetiske sygdomme, faktorer forhold ved søgning i litteratur-databaser klinisk genetiske databaser. Foretage søgning i genom databaser. Tildeling af specifikke opgaver. /eller Litteraturopgaver. Tildeling af specifikke opgaver. Bedømmelse af udførte opgaver Bedømmelse af udført opgave Anvende anerkendte metoder til syndromidentifikation - diagnostik, herunder brug af databaser med medfødte misdannelser/misdannelsess yndromer mutagene/teratene faktorer. Vejledning supervision ved Afdelingsundervisning Struktureret observation i klinikken. Klinisk Genetik, Odense Universitetshospital 9

10 Genetiske sygdommes misdannelsessyndromers klinik: Ved veldefinerede hyppige genetiske syndromer sygdomme at redegøre for: ætioli, diagnose, forløb, behandling prnose. Beskrive anvende indikatorer for normal abnorm psykomotorisk udvikling i klinisk diagnostik. Udføre klinisk udredning af de hyppigste genetiske syndromer sygdomme. Udføre klinisk udredning, inkl. objektiv undersøgelse på genetiske syndromer sygdomme inden for det/de individuelle interessefelt(er) i relation til de valgte fokuserede ophold. Afdelingsundervisning Vejledning supervision af praktisk klinisk arbejde på kliniske afdelinger. Afdelingsundervisning Vejledning supervision af praktisk klinisk arbejde på kliniske afdelinger. Afdelingsundervisning Vejledning supervision af praktisk klinisk arbejde på kliniske afdelinger. Afdelingsundervisning Vejledning supervision af praktisk klinisk arbejde på Audit af arbejdspraksis. Bedømmelse af afholdt undervisning ved klinisk vejleder på Pædiatrisk Afd. Audit af arbejdspraksis. Audit af arbejdspraksis. bedømmelse Audit af arbejdspraksis. bedømmelse Pædiatrisk Afdeling, Skejby Pædiatrisk Afdeling, Skejby Pædiatrisk Afdeling, Skejby Pædiatrisk Afdeling, Skejby (fokuserede kliniske ophold) 10

11 Udføre klinisk udredning under hensyntagen til at fænotypisk variation registreres inddrages ved klinisk diagnostik. Udføre tilsyn på kliniske afdelinger inden for individuelle interessefelt(er) som led i disse afdelingers kliniske udredning behandling. kliniske afdelinger. Afdelingsundervisning Vejledning supervision af praktisk klinisk arbejde på kliniske afdelinger. Afdelingsundervisning Vejledning supervision af praktisk klinisk arbejde på kliniske afdelinger. Audit af arbejdspraksis. bedømmelse Audit af arbejdspraksis. bedømmelse Pædiatrisk Afdeling, Skejby Klinisk Genetik, Odense Universitetshospital Ordination tolkning af genetiske non-genetiske undersøgelser: Opstille indikationer for klinisk udredningsprram ved kendt eller mulig genetisk sygdom. Kurser, specialespecifikke. Vejledning supervision ved /eller Afdelingsundervisning /eller Vejledning supervision af klinisk arbejde på kliniske afdelinger. Struktureret vejledersamtale Audit af arbejdspraksis. Klinisk Genetik, Odense Universitetshospital 11

12 Med udgangspunkt i resultatet fra anamnesen den objektive undersøgelse at ordinere relevante, supplerende undersøgelser, dels på probanden, dels på relevante familiemedlemmer. Redegøre for anvende indikationer for diagnostik ved monen sygdom, herunder prænatal diagnostik. I en konkret rådgivning at ordinere relevante undersøgelser ved monen sygdom. Kurser, specialespecifikke. Vejledning supervision ved /eller Afdelingsundervisning /eller vejledning supervision af klinisk arbejde på kliniske afdelinger. Kurser, specialespecifikke. Vejledning supervision ved Afdelingsundervisning Vejledning supervision af i klinisk arbejde på kliniske afdelinger. Kurser, specialespecifikke. Vejledning supervision ved Vejledning supervision af klinisk arbejde på kliniske afdelinger. /eller Audit af arbejdspraksis. Struktureret interview Audit af arbejdspraksis Audit af arbejdspraksis Klinisk Genetik, Odense Universitetshospital Klinisk Genetik, Odense Universitetshospital Klinisk Genetik, Odense Universitetshospital 12

13 Redegøre for anvende indikationer for postnatal prænatal cytenetisk molekylærgenetisk diagnostik. Tolke cytenetiske molekylær-cytenetiske analysesvar. Vurdere hvilke supplerende cytenetiske eller molekylærgenetiske metoder, der bør bringes i anvendelse ved uafklarede cytenetiske fund, som fx markerkromosom, mosaik strukturelle abnormiteter. Tolke resultater af prænatal risiko-vurdering yde prænatal vejledning svarende hertil. Kurser, specialespecifikke. Vejledning supervision ved Afdelingsundervisning Kurser, specialespecifikke. Vejledning supervision ved Afdelingsundervisning Kurser, specialespecifikke. Vejledning supervision ved Afdelingsundervisning Kurser, specialespecifikke. Vejledning supervision ved Afdelingsundervisning /eller Struktureret interview /eller Audit af arbejdspraksis. Klinisk Genetik, Odense Universitetshospital 13

14 Tolke molekylærgenetiske analysesvar. Informere patient /eller familie om resultat af den forudgående udredning sikre forståelse. Informere patient /eller familie om de medicinske reproduktionsmæssige sociale følger af tilstedeværelsen af en arvelig sygdom sikre forståelse. Kurser, specialespecifikke. Vejledning supervision ved Afdelingsundervisning Vejledning supervision ved Simulationsscenarier/rollespil. /eller Videooptagelser af rådgivningssamtaler /eller Afdelingskonferencer undervisning. Vejledning supervision ved Simulationsscenarier/rollespil. /eller Videooptagelser af rådgivningssamtaler /eller Afdelingskonferencer undervisning. Vurdering af videooptagelser. Vurdering af videooptagelser Klinisk Genetik, Odense Universitetshospital 14

15 Rådgive ved monen sygdom om mulige former for bærerdiagnostik såsom klinisk undersøgelse, direkte mutationsanalyse, haplotypning, koblingsanalyse metaboliske undersøgelser. Varetage de specielle rådgivningsmæssige aspekter ved prædiktiv præsymptomatisk diagnostik. Rådgive: Forældre til børn med kromosomsygdom. Patienter med kromosomsygdom. Personer, der er bærere af balanceret kromosomfejl. Vejledning supervision ved Afdelingskonferencer undervisning. Vejledning supervision ved Afdelingskonferencer undervisning. Vejledning supervision ved Simulationsscenarier/rollespil. /eller Videooptagelser af rådgivningssamtaler /eller Afdelingskonferencer undervisning. Vurdering af videooptagelser 15

16 Yde prænatal genetisk vejledning før prøvetagning, herunder kunne redegøre for informere om muligheden for genetisk præimplantationsdiagnostik (PGD). Orientere om relevante patientforeninger hjælpeordninger m.m. I samråd med probanden de nærmeste at tilrettelægge en optimal strategi for videre formidling af informationer ud i familien, inkl. tilrettelæggelse af undersøgelses- opfølgningsprrammer for andre familiemedlemmer. På baggrund af diagnose at iværksætte profylaktiske /eller terapeutiske tiltag for patient medlemmer af familien med relevant forøget risiko. Vejledning supervision ved Vejledning supervision af praktisk klinisk arbejde på klinisk afdeling Afdelingskonferencer - undervisning Vejledning supervision ved Vejledning supervision ved Afdelingskonferencer undervisning. Vejledning supervision ved Vejledning supervision af praktisk klinisk arbejde på klinisk afdeling. Afdelingskonferencer undervisning. bedømmelse /eller Audit af arbejdspraksis Struktureret tilbagemelding fra kliniske samarbejdspartnere inkl. almen praksis. 360-graders evaluering 16

17 Teknisk ekspert: Redegøre for principper ved EBV-transformation af lymfocytter. Redegøre for principper for celledyrkning steril dyrkningsteknik. Redegøre for principper for konventionel lysmikroskopi for fluorescensmikroskopi. Redegøre for principper for de vigtigste båndfarvningsmetoder (Q,G R-bånd). Redegøre for principperne for molekylærcytenetiske metoder, inkl. anvendelse af locusspecifikke prober, maleprober, multicolor FISH, CGH kromosom-pcr. Opsætte, dyrke høste amniocytter chorion villus prøver. Opsætte, dyrke høste PHA-stimulerede lymfocytter prøver fra hudbiopsi abortvæv. Foretage en klassisk kromosomanalyse af G- eller Q-bånd omfattende kromosomtælling, analyse karyotypering. Kurser, specialespecifikke. Vejledning supervision i praktisk laboratoriearbejde. Struktureret observation i laboratoriet. Audit (intern) af arbejdspraksis. Vurdering af svarbeskrivelser. Kortsvar test vedrørende viden med relation til genetisk laboratorie aktivitet. 17

18 Foretage FISH-undersøgelse med maleprober, locusspecifikke prober centromerprober. Beskrive cytenetiske molekylær-cytenetiske resultater med den rette nomenklatur samt analyseresultatets kliniske betydning. Angive principperne for oprensning af DNA, opmærkning af prober southern blot analyse. Redegøre for princippet ved en PCR-reaktion. Redegøre for principperne for kvantitativ fluorescens PCR. Angive principper for mutationsscreening ved hjælp af SSCP, DGGE eller heteroduplex analyse samt princippet ved DNAsekventering. Angive principper for oprensning af RNA. Beskrive resultatet af en southern blot analyse. Klinisk Genetik, Odense Universitetshospital 18

19 Beskrive resultatet af en koblingsundersøgelse foretaget ved hjælp af polymorfe markører. Klinisk Genetik, Odense Universitetshospital 19

20 5.2.2 KOMMUNIKATOR Kompetencekrav - Mål Læringsstrategi Evalueringsstrategi Kompetencen opnås under ansættelse i Efter afsluttet hoveduddannelse skal lægen kunne: Afdække formulere med den rådsøgende det fælles grundlag for den genetiske udrednings- rådgivningsproces. Fremlægge relevant medicinsk information for den aktuelle rådgivning, inkl. orientering vedr. graviditet generelt fosterudvikling specielt. Fremlægge genetisk teknisk information med anvendelse af ikkefaglige termer overfor den/de rådsøgende sikre forståelse. Anvende forskellige interviewteknikker. Interviewe den/de rådsøgende så en præcis tilstrækkelig familieanamnese bringes til veje. Gennemføre patient- familiesamtaler i respekt for familiens væremåde omgangsform under hensyntagen til potentielle styrker svagheder hos de rådsøgende. Fremlægge, diskutere konkludere på en non-direktiv måde. Kurser, specialespecifikke. Simulationsscenarier/rollespil. /eller Videooptagelser af rådgivningssamtaler. Vejledning supervision ved Vejledning supervision i praktisk klinisk arbejde på kliniske afdelinger. Vejledning supervision af praktisk klinisk arbejde på Vurdering af videooptagelser. Patientvurderinger. bedømmelse Afdeling Klinisk Genetik, Odense Universitetshospital 20

21 Mundtligt skriftligt anvende regler om tavshedspligt informeret samtykke i forløbet af en genetisk familieudredning. Udfærdige skriftlig beskrivelse af opnået information givet rådgivning både i journalform til brug for information af kolleger i resuméform til den/de rådsøgende. Formidle genetisk information til lægekolleger i andre specialer til para-medicinsk personale. Indgå i tværfaglig dial med kliniske afdelinger ved anvendelse af disse afdelingers vanlige sprbrug. Planlægge, organisere udføre initiativer til information af bredere ikke-professionelle grupper vedr. genetiske forhold emner. klinisk afdeling Vejledning supervision af praktisk klinisk genetisk arbejde Tildeling af specifikke opgaver Bedømmelse af specifikke opgaver 21

22 5.2.3 SAMARBEJDER Kompetencekrav - Mål Læringsstrategi Evalueringsstrategi Udvikle tværfaglige relationer til afdelinger, der henviser patienter til genetisk rådgivning prænatal diagnostik, til laboratorier, der udfører de relevante laboratorieundersøgelser for herigennem at varetage patientens interesser bedst muligt. Udvikle tværfaglige relationer til afdelinger, der samarbejdes med, til videnskabelige medarbejdere på afdelingen til afdelingens laboratorier for herigennem at optimere varetagelsen af videnskabelige, uddannelsesmæssige administrative opgaver. Fastlægge undersøgelsesforløb for patienter henvist til genetisk rådgivning eller prænatal diagnostik i samarbejde med andre involverede afdelinger med afdelingens laboratorier. Planlægge udrednings- kontrolprram for anlægsbærere mulige anlægsbærere for arvelige cancersygdomme i samarbejde med relevante kliniske afdelinger. Vejledning supervision af praktisk klinisk genetisk arbejde Vejledning supervision af praktisk klinisk arbejde på klinisk afdeling. Tildeling af specifikke opgaver. /eller Udarbejdelse af skriftligt materiale. /eller Audit af arbejdspraksis. Godkendelse af kursus Bedømmelse af tildelte opgaver Kompetencen opnås under ansættelse i: Klinisk Genetik, Odense Universitetshospital 22

23 Deltage aktivt i afdelingens interne konferencer konferencer med samarbejdende afdelinger for herigennem at bidrage til at øge det faglige niveau til gavn for patienterne. Vejledning supervision af praktisk klinisk genetisk arbejde Tildeling af specifikke opgaver bedømmelse Bedømmelse af tildelte opgaver Klinisk Genetik, Odense Universitetshospital Formidle hvordan klinisk genetik påvirker patientbehandling, forskning uddannelsesmæssige aktiviteter lokalt, regionalt nationalt. Samarbejde med afdelingens øvrige medarbejdere samt med samarbejdende afdelinger i løsning af konflikter, give feedback hvor det er hensigtsmæssigt kunne indtage en lederrolle. 23

24 5.2.4 LEDER/ADMINISTRATOR Kompetencekrav Mål Læringsstrategi Evalueringsstrategi Kompetencen opnås under ansættelse i Efter afsluttet hoveduddannelse skal lægen kunne: Fungere effektivt i sundhedsorganisationer, lige fra individuel praksis til organisationer på lokalt, regionalt nationalt niveau. Indgå i et effektivt samarbejde i et team eller partnerskab, hvad enten det er som teamleder eller teammedlem. Udnytte prioritere ressourcer i samarbejdet mellem primær - sekundærsektoren eventuelt sammen med andre behandlende afdelinger. Udnytte prioritere ressourcer i forhold til patientvaretagelse, arbejdsmiljø, uddannelse, forskning eksterne aktiviteter. Varetage arbejdstilrettelæggelse udforme instruks for arbejdsopgaver i afdelingen. Planlægge evaluere undersøgelses- behandlingsprrammer samt patientforløb ved komplicerede arvelige tilstande. Kurser, inkl. specialespecifikke. Tildeling af specifikke opgaver. Udarbejdelse af skriftligt materiale. Forskningstræning. Audit af arbejdspraksis. Vurdering af udførte opgaver projekter. 24

25 Deltage i planlægning, budgettering evaluering af undersøgelses- screenings-prrammer. Forestå ledelsen af et tværfagligt samarbejde vedrørende en patient eller en problemstilling, hvor de enkelte team-medlemmers ressourcer udnyttes bedst muligt, hvor hvert enkelt medlem respekteres. 25

26 5.2.5 SUNDHEDSFREMMER Kompetencekrav Mål Læringsstrategi Evalueringsstrategi Kompetencen opnås under ansættelse i Efter afsluttet hoveduddannelse skal lægen kunne: Rådgive om udøve sundhedsfremmende tiltag til gavn for den enkelte patient i samfundet ud fra evidensbaseret viden om genetiske risikofaktorer, effekt forebyggelse Opdage reagere på forhold, hvor rådgivning oplysning om genetiske forhold er påkrævet. Anvende metoder til at lokalisere lokale, regionale eller nationale ressourcegrupper/patientforeninger kunne omsætte kontakt til fra disse. Anvende forebyggelsesstrategier ved genetiske sygdomme medfødte misdannelser. Anvende registre over genetiske sygdomsenheder ved håndtering af patient/familie i et samfundsperspektiv. Anvende registeroplysninger ved vurdering af muligheder for forebyggelse af genetiske sygdomme. Kurser, inkl. specialespecifikke Tildeling af specifikke opgaver. Afdelingsundervisning - Audit af arbejdspraksis. Vurdering af udførte opgaver projekter. Afdeling, Århus Afdeling, Århus Afdeling, Århus Afdeling, Århus Afdeling, Århus Afdeling, Århus 26

27 Samarbejde med de videnskabelige selskaber andre foreninger eller myndigheder om at identificere rådgive aktuelle risikrupper om den betydende genetiske baggrund anvende den tilgængelige viden om forebyggelse i disse grupper. Henvise til samarbejde med sociale myndigheder institutioner ud fra gældende sociallovgivning. Tildeling af specifikke opgaver Bedømmelse af tildelte opgaver Afdeling, Århus Afdeling, Århus 27

28 5.2.6 AKADEMIKER Kompetencekrav - Mål Læringsstrategi Evalueringsstrategi Klinisk: Opstille en klinisk problemstilling. Erkende påvise manglende viden omkring det kliniske spørgsmål. Udarbejde en plan for udfyldelse af manglende viden: litteratursøgning, databasesøgning, konsultationer med kolleger i nationalt eller internationalt netværk. Arbejde på at udvikle systemer til nedfældning af informationer om dette nationale eller internationale netværk. Finde, på basis af indhentede informationer, løsninger på de kliniske problemstillinger. Implementere løsningerne efterfølgende evaluere løsningerne i lyset af de opnåede resultater. Kurser, inkl. specialespecifikke Gennemført forskningstræningsmodul Undervisningsopgaver. Godkendt kursus/forskningstræningsm odul Vurdering af udførte opgaver/projekter. Vurdering af afholdt undervisning. Kompetencen opnås under ansættelse i Afdeling, Århus 28

29 Videnskabelige: Formulere et videnskabeligt spørgsmål. Udarbejde en projektbeskrivelse med sigte på at besvare det videnskabelige spørgsmål. Involvere hensigtsmæssig litteratursøgning, identificering af supplerende undersøgelser, involvering af relevante ekspertise. Gennemføre undersøgelsen efter forslaget. Præsentere, forsvare udbrede resultaterne af undersøgelsen. Identificere områder for fremtidige undersøgelser, som udspringer af resultaterne. Undervisningsmæssigt: På basalt niveau redegøre for, være motiveret til kunne anvende principper for voksenlæring i forbindelse med sig selv andre. Udvise forståelse for foretrukne lærings-metoder hos studerende, yngre læger andre kolleger. Tildeling af specifikke opgaver Bedømmelse af specifikke opgaver Afdeling, Århus Afdeling, Århus 29

30 5.2.7 PROFESSIONEL Kompetencekrav Mål Læringsstrategi Evalueringsstrategi Kompetencen opnås under ansættelse i Efter afsluttet hoveduddannelse skal lægen kunne: Disciplin - baserede mål: Udvise den holdning, bl.a. præget af venlighed, forståelse empati, som anses for afgørende for klinisk genetik. Anvende hensigtsmæssige strategier for at opretholde udvikle faglig kompetence. Kontinuerligt evaluere egne evner, viden færdigheder være vidende om egne faglige begrænsninger. Vejledning supervision af praktisk klinisk genetisk arbejde Vejledning supervision af praktisk klinisk arbejde på kliniske afdelinger. Audit af arbejdspraksis (intern/ekstern). 30

31 Mål relateret til personlig/faglig grænseflade: Tilegne sig specifikke strategier for at højne den personlige faglige opmærksomhed samt undersøge løse de interpersonelle problemer, der måtte opstå i faglige sammenhænge. Afdelingsundervisning - Omhyggeligt tilstræbe en balance imellem de personlige faglige roller ansvar samt være i stand til at vise forskellige veje til løsning af konflikter anspændthed. Mål relateret til etik faglige foreninger: Anvende det faglige, lovgivningsmæssige etiske kodeks, som læger er bundet af. Erkende, analysere formulere forslag til at løse etiske spørgsmål i den daglige klinik, såsom fortælling af sandheden, indhentning af samtykke, tavshedspligt, interessekonflikter, ressourceallokering, videnskabsetik m.m. Selvstudium Vejledning supervision af praktisk klinisk arbejde på kliniske afdelinger Vejledning supervision af praktisk klinisk genetisk arbejde bedømmelse Redegøre for være i stand til at anvende relevante administrative regler love i sundhedssystemet med henblik på retningslinier for egen arbejdspraksis. Erkende, analysere angive, hvordan man forholder sig ved uprofessionel adfærd i klinisk arbejde, herunder 31

32 overveje lokale regionale forordninger. 32

Speciallægeuddannelse. Klinisk Genetik. Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen. Program Århus 2

Speciallægeuddannelse. Klinisk Genetik. Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen. Program Århus 2 Speciallægeuddannelse i Klinisk Genetik Uddannelsesprram for hoveduddannelsen 2009 Prram Århus 2 Århus Universitetshospital Århus Sygehus Region Midtjylland 1. Indledning 1.1. Beskrivelse af specialet.

Læs mere

Uddannelsesprogram Klinisk Genetik Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Uddannelsesprogram Klinisk Genetik Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Uddannelsesprogram Klinisk Genetik Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Godkendt den 4. december 2013 i DRRLV 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Uddannelsens opbygning...4 2.1

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Bilag 1. Chekliste H-uddannelse, psykiatri

Bilag 1. Chekliste H-uddannelse, psykiatri DPS, VUU, marts 2008. Bilag 1. Chekliste H-uddannelse, psykiatri Læringsmetode og evalueringsstrategi er forslag. Der skal kun underskrift på hovedkompetence, men i nogle tilfælde kan det pga blokkens

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

Bilag 1b: Kompetenceskema for hoveduddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri

Bilag 1b: Kompetenceskema for hoveduddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 2: Lukket/intensivt afsnit/akutmodtagelse/psykiatrisk skadestue BLOK 3: Ambulatorium/distriktspsykiatrisk center og/eller dagenhed for ikke-psykotiske lidelser BLOK 4: Fokuseret ophold i BUP samt

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region:

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region: Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i almen medicin i praksis: i Region: 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 2. Præsentation af uddannelsesforløbet og ansættelsesstedet side 4 3. Præsentation

Læs mere

!!" #"$ # '# %' ( '# %% ++,#- -$ +# -$ " "".' "# # '( #.. #/##/" 0!!'.

!! #$ # '# %' ( '# %% ++,#- -$ +# -$  .' # # '( #.. #/##/ 0!!'. 1 2 !!" #"$ # %#"&!' '# %' %' ##" &( ) *"#'' ( '# %% ++,#- -$ +# -$ " "".' "# # '( #.. #/##/" 0!!'. #('# " &-$."1.!"#!" 3 ! (..".'" #2.! "#$ % &# ' " ("(#% #$ " ("(#$ % #$ 4 %" " & " $#'## " #'" #.! "

Læs mere

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer Målbeskrivelse for Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer 1 Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Juli 2013Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin Redaktion

Læs mere

Hoveduddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg

Hoveduddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Hoveduddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Blok 2: Dag-/døgnafsnit for børn Blok 3: Dag-/døgnafsnit for unge Blok 4: Ungdomspsykiatriskambulatorium samt fokuseret ophold i psykiatri

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling på parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralssygehus, Århus Amt.

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling på parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralssygehus, Århus Amt. Uddannelsesprram for introduktionsstilling på parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralssygehus, Århus Amt. 1 Præsentation af Parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralsygehus Afdelingens organisation:

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Klinisk Biokemi

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Klinisk Biokemi Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Klinisk Biokemi Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Klinisk Biokemi Januar 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1 Specialet Klinisk Biokemi...3 1.2 Beskrivelse

Læs mere

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse.

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Rygcenter Fyn, Ringe 11. januar 2008 Med nærværende dokument beskrives visioner for en dansk specialkiropraktor uddannelse. Visionerne for uddannelsens

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

! " " " # # " "$% & "" "' ($ # " "$% & "" "'

!    # #  $% &  ' ($ #  $% &  ' Målbeskrivelse for uddannelse af specialpsykologer i psykiatri - baseret på de 7 psykologroller Ifølge Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri 1 er specialpsykologen

Læs mere

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST Notat vedr. håndtering af "skæve" uddannelsesforløb i Region Øst Bilag 6.1 BORNHOLMS AMT FREDERIKSBORG AMT HOVEDSTADENS SYGEHUSFÆLLESSKAB KØBENHAVNS

Læs mere

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh. KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.dk Lidt om neurologi Ca. 300 neurologer i Danmark De fleste på sygehuse,

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 14-01-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 14-01-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002148 Afdelingsnavn Patologisk Institut Hospitalsnavn Aalborg Universitetshospital Besøgsdato 14-01-2014

Læs mere

Uddannelsesprogram. Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri. Psykiatrien Region Sjælland Afdeling for Børne- og ungdomspsykiatri

Uddannelsesprogram. Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri. Psykiatrien Region Sjælland Afdeling for Børne- og ungdomspsykiatri Uddannelsesprogram Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri Psykiatrien Region Sjælland Afdeling for Børne- og ungdomspsykiatri Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrihuset Nørregade 54 F 4100 Ringsted

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i Klinisk Biokemi

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i Klinisk Biokemi Århus Sygehus Side 1 19-08-2010 Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i Klinisk Biokemi Klinisk Biokemisk Afdeling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Videreuddannelsesregion Nord 2010 Indhold

Læs mere

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER...

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER... Portefølje for hoveduddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi Udarbejdet af Dansk Nefrologisk Selskab 2013 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI...

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling Læringsstrategi

Læs mere

PORTEFØLJE. for. den kliniske basisuddannelse. Videreuddannelsesregion Nord

PORTEFØLJE. for. den kliniske basisuddannelse. Videreuddannelsesregion Nord PORTEFØLJE for den kliniske basisuddannelse Videreuddannelsesregion Nord 2008 1 Porteføljens formål Porteføljen er et redskab, som kan anvendes til at: fungere som fundament for samtale og vejledning tydeliggøre

Læs mere

Logbog for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri

Logbog for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri 1 Logbog for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Juli 2011 2 Indhold: 1. Vejledning til logbogen s. 3 2. Logbog for introduktionsuddannelsen s. 5 3. Logbog for hoveduddannelsen s. 12 3 1. Vejledning

Læs mere

Genetisk udredning af det syge foster U-Kursus i Føtal Medicin 2008

Genetisk udredning af det syge foster U-Kursus i Føtal Medicin 2008 Genetisk udredning af det syge foster U-Kursus i Føtal Medicin 2008 Susanne Kjærgaard Overlæge, dr.med. Klinisk Genetisk Afdeling Udredning af det syge foster Anamnese Familieanamnese Klinisk undersøgelse

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSSTILLING I KLINISK IMMUNOLOGI, REGION NORD KLINISK IMMUNOLOGISK AFDELING, SKEJBY SYGEHUS

UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSSTILLING I KLINISK IMMUNOLOGI, REGION NORD KLINISK IMMUNOLOGISK AFDELING, SKEJBY SYGEHUS UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSSTILLING I KLINISK IMMUNOLOGI, REGION NORD KLINISK IMMUNOLOGISK AFDELING, SKEJBY SYGEHUS 1. Indledning Klinisk immunologi er et lægevidenskabeligt laboratoriespeciale

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin. Amanuensislæge - Fase 1 (assisterende distriktslæge) Distriktssygehuset i:

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin. Amanuensislæge - Fase 1 (assisterende distriktslæge) Distriktssygehuset i: Uddannelsesprram Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin Amanuensislæge - Fase 1 (assisterende distriktslæge) Distriktssygehuset i: Peqqinnissaqarfik Peqqissaaveqarfinnik Aqutsivik Sundhedsvæsenet Kystledelsen

Læs mere

PORTEFØLJE. for. Speciallægeuddannelsen. i intern medicin: endokrinologi. Dansk Endokrinologisk Selskab. Juli 2007. Portefølje for (navn): Cpr.nr.

PORTEFØLJE. for. Speciallægeuddannelsen. i intern medicin: endokrinologi. Dansk Endokrinologisk Selskab. Juli 2007. Portefølje for (navn): Cpr.nr. PORTEFØLJE for Speciallægeuddannelsen i intern medicin: endokrinologi Dansk Endokrinologisk Selskab Juli 2007 Portefølje for (navn): _ 1 Porteføljens formål Porteføljen er et redskab til: At fungere som

Læs mere

Kvalifikationskort # 1 for hoveduddannelse i almen medicin

Kvalifikationskort # 1 for hoveduddannelse i almen medicin Akutområdet Kvalifikationskort # 1 for hoveduddannelse i almen medicin Feedback og kompetencevurdering. For at sikre, at lægen selvstændigt kan varetage udredning og behandling af diverse akutte patienter,

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen ( Til de regionale videreuddannelsesråd for læger og videreuddannelsesråd

Læs mere

ANSØGNING OM GODKENDELSE SOM UDDANNELSESSTED

ANSØGNING OM GODKENDELSE SOM UDDANNELSESSTED ANSØGNING OM GODKENDELSE SOM UDDANNELSESSTED SKEMATISK OVERSIGT OVER BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRIENS ORGANISATION 1 OVERSIGT OVER DE ENKELTE ENHEDER (AFDELINGER/AFSNIT, TEAMS OG SPECIAL-TEAMS) I BØRNE- OG

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Viborg Neurologisk afdeling 19.01.2012

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Logbog for Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri

Logbog for Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri 1 Logbog for Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri Juli 2012 2 Indhold: 1. Vejledning til logbogen s. 3 2. Logbog for introduktionsuddannelsen s. 5 3. Logbog for hoveduddannelsen s. 12

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles introduktionsuddannelse i kirurgi. Kirurgisk Klinik Holstebro Sygehus. Revideret 01.02.2004

Uddannelsesprogram for den fælles introduktionsuddannelse i kirurgi. Kirurgisk Klinik Holstebro Sygehus. Revideret 01.02.2004 Uddannelsesprram for den fælles introduktionsuddannelse i kirurgi Kirurgisk Klinik Holstebro Sygehus Revideret 01.02.2004 1 1. Indledning Specialet kirurgi omfatter undersøgelse, behandling kontrol af

Læs mere

Genetisk udredning af det syge foster

Genetisk udredning af det syge foster Genetisk udredning af det syge foster Kursus i Føtal Medicin 2014 Susanne Kjærgaard Overlæge, dr.med. Kromosomlaboratoriet Klinisk Genetisk Afdeling Udredning af det syge foster Anamnese Familieanamnese

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Faglige bedømmelseskriterier: Hoveduddannelsen ortopædkirurgi, version 22. oktober 2008

Faglige bedømmelseskriterier: Hoveduddannelsen ortopædkirurgi, version 22. oktober 2008 Faglige bedømmelseskriterier til hoveduddannelsesstillingen Ortopædkirurgi Godkendt af Danske Regioner Den 29. oktober 2008 1 Indledning På baggrund af et ønske om at forkorte uddannelsestiden før hoveduddannelsen

Læs mere

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sønderjylland Arbejds- og

Læs mere

DANSK NEUROLOGISK SELSKAB

DANSK NEUROLOGISK SELSKAB DANSK NEUROLOGISK SELSKAB DANISH NEUROLOGICAL SOCIETY København d. 6. juni 2008 Introduktion til neurologien Neurologi er et speciale der gennemgår en meget hurtig udvikling. Specialet er dog samtidig

Læs mere

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt [Skriv tekst] Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Baggrund Rammen omkring TTA projektet udgøres af TTA-koordinatoren, TTA-teams

Læs mere

Kommunikation med patienter og kolleger

Kommunikation med patienter og kolleger Kommunikation med patienter og kolleger FSOS Landskursus 20.-21. marts 2012 Birgitte Nørgaard, cand.cur., ph.d. Ortopædkirurgisk Afdeling, Kolding Sygehus, Enhed for Sundhedstjenesteforskning, Sygehus

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004

Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004 Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004 Udarbejdet af Postgraduat lektor, overlæge Ulla Bartels, ansat Psykiatrisk Hospital i Risskov Postgraduat

Læs mere

Hoveduddannelse i dermato-venerologi

Hoveduddannelse i dermato-venerologi September 2013 Hoveduddannelse i dermato-venerologi Dansk Dermatologisk Selskabs Uddannelsesudvalg Anne Braae Olesen (Formand, Aarhus Universitetshospital) Hanne Fogh (Bispebjerg Hospital) Anne Danielsen

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles introduktionsuddannelse i kirurgi

Uddannelsesprogram for den fælles introduktionsuddannelse i kirurgi Uddannelsesprram for den fælles introduktionsuddannelse i kirurgi Kirurgisk Afdeling Ringkjøbing Amt Kirurgisk Klinik Herning Sygehus Revideret 01.02.2004 1 1. Indledning Specialet kirurgi omfatter undersøgelse,

Læs mere

Specialevejledning for klinisk biokemi

Specialevejledning for klinisk biokemi j.nr. 7-203-01-90/23 Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Specialevejledning for klinisk biokemi Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 05 Specialebeskrivelse Klinisk biokemi er et tværgående

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Behov for forbedringer. Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende

Behov for forbedringer. Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Århus Sygehus Afdeling Geriatrisk Afdeling Dato for besøg

Læs mere

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved Anæstesiafdelingen Sygehus Nord Roskilde Region Sjælland Indledning Indholdsfortegnelse: Side Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse

Læs mere

Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri i Region Syddanmark

Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri i Region Syddanmark Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri i Region Syddanmark 1) Præsentation af uddannelsessted Psykiatrien i Haderslev og Augustenborg arbejder frem mod sammenlægning af afdelingerne

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelse i KLINISK ONKOLOGI. Region Nord

Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelse i KLINISK ONKOLOGI. Region Nord Side 1 Uddannelsesprram for ntroduktionsuddannelse i KLNSK ONKOLOG Region Nord Onkolisk afdeling, Århus Sygehus Onkolisk afdeling, Aalborg Sygehus Medicinsk afdeling, Viborg Sygehus Medicinsk afdeling,

Læs mere

Målbeskrivelse for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Målbeskrivelse for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Målbeskrivelse for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Marts 2008 1 Målbeskrivelse for den fælles introduktionsuddannelse

Læs mere

En ny uddannelse i psykiatrien. Uddannelsen af specialpsykologer

En ny uddannelse i psykiatrien. Uddannelsen af specialpsykologer En ny uddannelse i psykiatrien Uddannelsen af specialpsykologer 1 Side 1 1 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 7 7 7 8 9 9 9 9 10 11 12 12 14 16 18 21 1. Indledning 1.1 Uddannelse til specialpsykolog i psykiatrien

Læs mere

Uddannelsesprogram for Samfundsmedicinsk introduktionsstilling Videreuddannelsesregion Nord

Uddannelsesprogram for Samfundsmedicinsk introduktionsstilling Videreuddannelsesregion Nord Uddannelsesprogram for Samfundsmedicinsk introduktionsstilling Videreuddannelsesregion Nord Lægelig Uddannelse, Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland Januar 2010 1. Indledning Uddannelsesprogrammet beskriver

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg psykiatrisk afd. Kolding 1.12.11

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Samfundsmedicin

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Samfundsmedicin Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Samfundsmedicin Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Samfundsmedicin Januar 2004 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning 3 Ansættelsessteder

Læs mere

Om EBM opgave og om andre oplæg

Om EBM opgave og om andre oplæg Om EBM opgave og om andre oplæg Om at holde oplæg.... 2 Om EBM opgaven.... 2 Valg af emne til EBM-opgaven.... 2 Præsentation af EBM opgaven.... 3 Generelle råd om at holde oplæg... 3 Emnevalg... 3 Dine

Læs mere

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Overgangsalderen livsstil, levevilkår og livskvalitet en sund overgang eller en sygelig tilgang? SUNDHEDSFAGLIG DIPLOMUDDANNELSE/KOMPETENCEGIVENDE VIDEREUDDANNELSE MED SPECIALE I KLIMAKTERIET FOR SYGEPLEJERSKER

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Til brug ved ansøgning om hoveduddannelse i specialet DASAIM 2013 D A S A I M Specialebeskrivelse for anæstesiologi Anæstesiologi omfatter anæstesi,

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Uddannelsesprogram for Hoveduddannelse i dermato-venerologi

Uddannelsesprogram for Hoveduddannelse i dermato-venerologi 1 Uddannelsesprogram for Hoveduddannelse i dermato-venerologi 1. Indledning Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og forskning inden for hudsygdomme samt seksuelt

Læs mere

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus 2007 Hvorfor strategisk kompetenceudvikling? Århus Universitetshospital,

Læs mere

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Godkendt af styregruppen for Dansk CancerBiobank den 28-01-2010 Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Dansk CancerBiobank (DCB) består af en national database og 6 regionale biobankcentre, hvor

Læs mere

SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS

SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS -en undersøgelse af patienter der henvender sig med skuldergener hos den praktiserende læge Projektansvarlige: Uddannelseslæge Tatyana Uzenkova Madsen,Lægerne i Lind,7400 Herning

Læs mere

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro Sygehusene i Ringkjøbing Amt Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro Turnuslæge: Vejleder: Ansættelsesperiode: Maj 2004 Ringkjøbing Amt 1. Indledning. I henhold til målbeskrivelse

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Præsentation af uddannelsesforløb 3 Beskrivelse af afdelingen 3 Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb.

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb. Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Forløb 3 a og b Uddannelsessted: Psykiatrisk Center Hvidovre 01.12.2012

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

2. PRÆSENTATION AF DE AFDELINGER DER INDGÅR I DIT UDDANNELSES

2. PRÆSENTATION AF DE AFDELINGER DER INDGÅR I DIT UDDANNELSES FORLØB 3 FREDERIKSBERG, GENTOFTE F (MED), HILLERØD, BISPEBJERG IDRÆT, FREDERIKSBERG UDDANNELSESPROGRAM INTERN MEDICIN: REUMATOLOGI Februar 2014 1 1. INTRODUKTION Kære uddannelsessøgende. Tillykke med din

Læs mere

Målbeskrivelse for. Speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Reumatologi

Målbeskrivelse for. Speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Reumatologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Reumatoli Sundhedsstyrelsen Dansk Reumatolisk Selskab Juni 2010 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i intern medicin: reumatoli Redaktion

Læs mere

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU)

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) DNU det skal nu nok blive helt godt! v/projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen Sammenlægning af Aarhus Universitetshospital (Skejby, Nørrebrogade, Tage Hansens

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning Sygehusene i Ringkjøbing Amt Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning Turnuslæge: Vejleder: Ansættelsesperiode: Maj 2004 Ringkjøbing Amt 1. Indledning. I henhold til målbeskrivelse

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - Det kræver faglig ledelse Oplæg ved Helen Bernt Andersen Sygeplejedirektør Rigshospitalet Fra projekt til program 27. November 2012 Rigshospitalet

Læs mere

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Anæstesiologisk Faglig Profil 7 metakompetencer Niveau for introduktionsstilling Andre kvalifikationer og erfaringer Dokumenterede DASAIM Uddannelsesudvalg,

Læs mere

Kompetencevurderingsmetoder En oversigt Sundhedsstyrelsen 2013

Kompetencevurderingsmetoder En oversigt Sundhedsstyrelsen 2013 Kompetencevurderingsmetoder En oversigt Sundhedsstyrelsen 2013 Gitte Eriksen, Ph.d., MPM, PKL Roar Maagaard, PKL Tak for lån af slides til Doris Østergaard, dr. med, MHPE, PKL Bente Malling, Ph.d., MHPE,

Læs mere

Begrebskort: Rollen som sundhedsfremmer

Begrebskort: Rollen som sundhedsfremmer Begrebskort: Rollen som sundhedsfremmer Begrebskortet viser, at patientens henvendelsesårsag/tilstand udløser problempåpegende handlinger hos lægen, med baggrund i vejledning, rådgivning, forskellige håndgreb

Læs mere

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Endokrinologi

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Endokrinologi Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Endokrinologi Sundhedsstyrelsen Dansk Endokrinologisk Selskab April 2014 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Endokrinologi

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Sønderborg

Læs mere