Bilag 11 Statens It s standarddriftsplatform. Aftale om levering af service 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 11 Statens It s standarddriftsplatform. Aftale om levering af service 2013"

Transkript

1 l Bilag 11 Statens It s standarddriftsplatform Aftale om levering af service 2013

2 Indhold 1 Indledning Formål 3 2 Læsevejledning Underbilag 4 3 Referencearkitektur Formål Statens It s anbefaling til valg at arkitektur Systemarkitektur Logiske arkitekturlag Netværkssikkerhedszoner Referencemodeller Autentificering ved brug af supporting services 9 4 Driftsplatform Klientplatforme Webkontoret Standard pc Bring Your Own Device (BYOD) Serverplatformen Basisapplikationer Database Webserver Content management system (CMS) Standard services Elektronisk sags- og dokumenthåndtering (ESDH) 13 5 Supporting services Autentificering Active Directory RADIUS To-faktor autentificering Sikkerhedskomponenter Load balance / web-caching Mail og kalender Backup / Restore Overvågning Andre services Domain Name System (DNS) Time Services Virtual Private Network (VPN) 17 6 Teknologivalg 18

3 1 Indledning Den 1. januar 2010 fik Statens It ansvar for alle opgaver vedrørende administrativ it, it-infrastruktur samt en række opgaver vedrørende drift, vedligehold og brugeradministration af fag-it for en række ministerområder. Statens It er herigennem med til at skabe fundamentet for den videre digitalisering af staten. Statens It har ansvaret for at drive en effektiv it-understøttelse og sikre en høj og ensartet it-service på tværs af staten. Hovedopgaverne omfatter drift, support, udvikling og harmonisering af it i staten. I 2011 blev Statens It s datacenter implementeret og udgør idag fundamentet for den standarddriftsplatform, som skal gøre det muligt for Statens It at levere sikker og stabil it-drift, der understøtter kundens forretning samt bidrager til at optimere it-ressourceforbruget i staten som helhed. 1.1 Formål Formålet med dette dokument er at beskrive den standarddriftsplatform, som baseret på best practise, kendte standarder som ISO standarden samt solide teknologier, gør Statens It i stand til at levere den bedst mulige it-understøttelse til kundens forretning. Dokumentet skal understøtte udviklingsprojekter for kundens fagapplikationer, som er beskrevet i aftalekompleksets bilag 6 Snitflader mellem Kunden og Statens It, og derved give en hurtigere og mere smidig implementering i standarddriftsplatformen. Dette forudsætter dog, at der fra leverandørens side leves op til de beskrevne anbefalinger, der er formuleret på baggrund af arkitektur og sikkerhed i standarddriftsplatformen. Såfremt sikkerhedsanbefalingerne ikke følges, er det kundens fulde ansvar jf. ansvarsfordeling beskrevet i aftalekompleksets bilag 4 Informationssikkerhed. Såfremt det ikke er muligt at leve op til specifikationerne i dokumentet, skal der rettes henvendelse til Statens It med henblik på indgåelse af en særlig aftale. Det påhviler i den forbindelse kunden til enhver tid at sikre compliance i forhold til bilag 11 med tilhørende underbilag.

4 Side 4 af 18 2 Læsevejledning Målgruppen for dette dokument er Statens It s kunder, herunder systemejere, samt tredjepartsleverandører. Det forudsættes, at læseren er bekendt med de mest generelle begreber inden for it. I afsnit 3 forklares referencearkitekturen for systemarkitektur og netværkssikkerhedszoner. Dette fungerer som rammen for løsninger, som skal implementeres i Statens It s standarddriftsplatform, herunder Statens It s datacenter. I afsnit 4 beskrives de teknologier, som udgør Statens It s standarddriftsplatform. Det forventes, at nye løsninger baseres på og er i overensstemmelse med disse teknologier. I afsnit 5 beskrives de services, som generelt stilles til rådighed for løsninger på Statens It s driftsplatform. Det forventes, at nye løsninger, i den udstrækning det er nødvendigt, anvender de tilgængelige services, herunder standarder. Afsnit 6 omhandler rammerne for Statens It s teknologivalg. 2.1 Underbilag Dette bilag er holdt fri af konfigurationsspecifikke detaljer, da disse vil være genstand jævnlig opdatering. Der er oprettet en række underbilag, som vil indeholde et mere specifikt detaljeringsniveau. A) Referencemodeller for løsninger i Statens It s standarddriftsplatform B) Standardserverkonfiguration i Statens It s standarddriftsplatform C) Backuppolitik i Statens It s standarddriftsplatform D) Teknologivalg

5 Side 5 af 18 3 Referencearkitektur 3.1 Formål Formålet med afsnittet er at beskrive Statens It s anbefalede systemarkitektur samt de netværkssikkerhedszoner, der anvendes i Statens It s datacenter. Sammenhængen mellem disse to begreber beskrives i afsnittet med referencemodeller, der viser anvendelsen af systemarkitektur i netværkssikkerhedszonerne. Statens it fokusere på it sikkerhed, samarbejder med GovCERT og følger deres anbefalinger samt markedes best practice Statens It s anbefaling til valg at arkitektur Det er Statens It s anbefaling, at alle løsninger baserer sig på en arkitektur, der overholder referencemodel 1 for eksternt vendte og referencemodel 5 for internt vendte løsninger, dvs., at alle logiske lag i en løsning er separeret, både logisk og sikkerhedsmæssigt. 3.2 Systemarkitektur For at imødekomme Statens It s arkitekturprincipper skal de løsninger, der implementeres gøre brug af fler-lags-arkitektur. Princip Standardisering Genbrugelighed Skalerbarhed Sikkerhed Beskrivelse En øget standardisering giver mulighed for konsolidering af itarkitekturen. Genbrug af eksisterende løsninger i stedet for ny udvikling eller nyanskaffelser En løsningsarkitektur skal kunne skaleres, således den er i stand til at understøtte en øget eller ændret behovssituation. Sikkerhedsaspektet skal tænkes ind i alle løsninger Ved at opbygge en løsning i flere lag vil der være øgede muligheder for udvikling og modificering af de enkelte lag, uden at hele løsningen skal omstruktureres.

6 Side 6 af Logiske arkitekturlag Flerlags-arkitektur er en klient-server-arkitektur, hvor løsningens komponenter er separeret i logiske arkitekturlag: præsentations-, forretnings- og datalogik. Figur 1 - Logiske arkitekturlag Præsentationslogiklag Øverste lag af en løsning består typisk af en klientapplikation og en eller flere servere til distribuering af præsentationslogikken. Klientapplikationen kan enten være egenudviklet eller browserbaseret og afvikles på en klient enhed. I dette dokument er præsentationslogikken udelukkende fokuseret omkring den serverbaserede del af præsentationslogikken Forretningslogiklag Midterste lag af en løsning håndterer den forretningsmæssige processering af input fra præsentationslaget og data fra datalogiklaget. I forretningslogiklaget håndteres forretningsregler samt forretningspolitikker, såsom autentificering og autorisation Datalogiklag Nederste lag af en løsning håndterer lagring af data. 3.3 Netværkssikkerhedszoner Netværkssikkerhedszoner er fundamentet i implementeringen af den netværkssikkerhed, der danner rammen for Statens It s standarddriftsplatform. En netværkssikkerhedszone er karakteriseret ved at være adskilt med en aktiv sikkerhedskomponent, og at det kun er tilladt for indhold i en sikkerhedszone at tilgå indhold i samme zone eller nabozoner. Nedenstående tabel viser, hvilke sikkerhedsmæssige principper, Statens It anbefaler i forhold til netværkssikkerhedszoner og udvikling af løsninger.

7 Side 7 af 18 Princip Sikkerhed ved dybde Afskærmning Minimér angrebsflader Beskrivelse En løsning bør separeres i flere niveauer af sikkerhed, således at kompromitteringen af en enkelt komponent ikke eksponerer hele løsningen. Komponenter på samme sikkerhedsniveau bør adskilles logisk og isoleret ved brug af passende sikkerhedskomponenter. Dette sikrer, at løsninger på samme sikkerhedsniveau ikke kompromitterer hinanden. Antallet af tilgange til en løsning, på hvert sikkerhedsniveau, bør holdes til et minimum og adgangskontrolleres. Princippet om Sikkerhed ved dybde er implementeret i Statens It ved etablering af flere lag af netværkssikkerhedszoner adskilt af fysiske sikkerhedskomponenter i form af firewalls. Princippet om Afskærmning er implementeret i Statens It ved etablering af dels netværkssegmenteringer samt logisk ved stram styring af rettigheder. Antallet af angrebsflader minimeres ved dels at holde indholdet i mindre sikre netværkssikkerhedszoner til et minimum samt stram kontrol med firewall åbninger og krav om protokol minimering i forhold til de etablerede løsninger jf. princippet Minimér angrebsflader. Netværkssikkerhedszonernes opbygning og anvendelse gennemgås i det følgende og sammenhængen til systemarkitekturen tydeliggøres i det efterfølgende afsnit. Netværkssikkerhedszonerne i standarddriftsplatformen er illustreret i figur 2 nedenfor Figur 2 Netværkssikkerhedszoner i Statens It s standarddriftsplatform

8 Side 8 af 18 Nedenstående tabel beskriver de enkelte sikkerhedszoner. Zone Beskrivelse Nabozone(r) Internet External Access Client LAN Internal Access Restricted Secured Management Langt størstedelen af slutbrugere i denne zone er ikke-autentificerede og uidentificerbare. Trafik fra internettet termineres i denne zone. Det anbefales at indholdet af denne zone holdes til et minimum. Det anbefales, at forretningsdata ikke lægges i denne zone. Inden for denne zone tilslutter medarbejdere deres enheder. Det anbefales, at der ikke lægges andet end klient enheder og andet perifært udstyr i denne zone. Denne zone kan sidestilles med zonen External Access og har til formål at separere zonen Client LAN fra interne systemer. Det anbefales, at forretningsdata ikke lægges I denne zone. For at få adgang til denne zone skal en slutbruger eller system have været igennem External Access eller Internal Access samt tilfredsstille alle sikkerhedsmæssige krav. Det anbefales, at forretningsdata samt præsentationslogik ikke lægges i denne zone. Denne zone er højt sikret med begrænset adgang og er underlagt særlige sikkerhedsmæssige krav. Det anbefales, at forretningslogik og præsentationslogik ikke lægges i denne zone. Denne zone er højt sikret og er udelukkende til brug for Statens It. External Access Internet Client LAN Restricted Management External Access Internal Access Management Client LAN Restricted External Access Internal Access Secured Management Restricted Management External Access Internal Access Restricted Secured 3.4 Referencemodeller Nedenstående figurer viser, hvilke referencemodeller Statens It understøtter i forhold til implementering af løsninger. Referencemodellerne er baseret på forskellige systemarkitekturer og deres sammenhæng til de forskellige netværkssikkerhedszoner Statens It anvender. Figur 3 beskriver placeringen af logiske arkitekturlag i netværkssikkerhedszoner for fire referencemodeller for eksternt vendte løsninger.

9 Side 9 af 18 Referencemodellerne uddybes i underbilag A) Referencemodeller for løsninger i Statens It s standarddriftsplatform. Figur 3 - Matrice med referencemodeller for eksternt vendte løsninger Figur 4 beskriver placeringen af logiske arkitekturlag i netværkssikkerhedszoner for fire referencemodeller for internt vendte løsninger. Referencemodellerne uddybes i underbilag A) Referencemodeller for løsninger i Statens It s standarddriftsplatform. Figur 4 - Matrice med referencemodeller for internt vendte løsninger Statens It anbefaler implementering af løsninger efter referencemodel 1 og referencemodel 5. Anbefalingen sker da der ønskes den højeste grad af sikkerhed som sikkerhedsaksen viser Autentificering ved brug af supporting services Nedenstående tabeller viser, hvilke supporting services til autentificering, Statens It stiller til rådighed for forretningslogiklaget i de forskellige referencemodeller. De øvrige supporting services er som udgangspunkt tilgængelige i alle sikkerhedszonerne og beskrivelsen af supporting services findes i afsnit 5 Supporting services.

10 Side 10 af Supporting services til autentificering - eksterne løsninger Supporting Services Referencemodel 1 Referencemodel 2 Referencemodel 3 Referencemodel 4 RADIUS X X To-faktor autentificering Active Directory X X X X X X Supporting services til autentificering - interne løsninger Supporting Services Referencemodel 5 Referencemodel 6 Referencemodel 7 Referencemodel 8 RADIUS X X X X To-faktor autentificering Active Directory X X X X X X X X Såfremt ingen af ovenstående referencemodeller kan anvendes, skal det aftales med Statens It, hvorledes løsningen implementeres.

11 Side 11 af 18 4 Driftsplatform Driftsplatformen består af en klientplatform og af en serverplatform samt en række basisapplikationer. Disse er beskrevet i de følgende afsnit. 4.1 Klientplatforme I følgende afsnit behandles klientplatforme, som i denne sammenhæng afgrænses til at være den fysiske eller logiske enhed, hvorfra afvikling af klientapplikationer finder sted Webkontoret Webkontoret er en central del af statens it-arbejdsplads og er derved den fremtidige måde hvorpå Statens It leverer klientapplikationer til slutbrugerne. Udrulning af Statens it-arbejdsplads sker i regi af et projekt, der ved udgangen af 2013 er gennemført, hvorved alle kunder hos Statens It vil have adgang til løsningen. Webkontoret baserer sig på Citrix XenApp teknologien og gør det derfor muligt at afvikle klientapplikationer inde i Statens It s datacenter. Webkontoret afvikles på gældende Microsoft Windows Server operativsystem. Klientapplikationer, der installeres på Webkontoret, skal virtualiseres ved brug af Microsoft Application Virtualization (App-V). Webkontoret er den platform, tredjepartsleverandører skal udvikle klientapplikationer til. Trejdepartsleverandørers adgang til standarddriftsplatformen sker ligeledes gennem webkontoret Standard pc For at tilgå Webkontoret vil slutbrugere i forbindelse med udrulningen af Statens it-arbejdsplads blive udstyret med en bærbar pc, der er indkøbt efter gældende cirkulære om indkøb i staten. Den bærbare pc vil være med det gældende Microsoft Windows-operativsystem. Såfremt det ikke er muligt at afvikle en given klientapplikation i Webkontoret, er der mulighed for, at denne installeres lokalt på standard pc en. Distribution vil ske ved den gældende Microsoft System Center Configuration Manager Bring Your Own Device (BYOD) For at imødegå behovet for anvendelse af andre enheder end standard pc, understøtter Statens It brugen af tablets, smartphones og lignende enheder. Webkontoret er tilgængeligt, såfremt enheden, hvorfra det tilgås, har internetforbindelse samt en Citrix Receiver installeret. 4.2 Serverplatformen Statens It har med etableringen af et datacenter skabt en driftsstabil og kraftfuld platform for serverkonsolidering på en virtuel platform. Denne platform stiller en fleksibel infrastruktur til rådighed for etablering af servere, men det udfordrer også serverbegrebet som en fysisk enhed. En server hos Statens It er ikke længere en fysisk enhed.

12 Side 12 af 18 En virtuel server er fleksibel i placering og ressourcetildeling, men begrænset i forhold til den vært, den ligger på løsninger, der skal leve på en virtuel platform, skal ikke bestykkes, som man ville gøre det på en fysisk platform, hvilket er vigtigt at holde sig for øje, når man som tredjepartsleverandør eller kunde stiller ressourcekrav til en løsning. Statens It har defineret en standardserver, som er konfigureret efter, hvad der erfaringsmæssigt har vist sig at være de bedste valg i datacenteret. Konfigurationen er nøje beskrevet i underbilag B) Standardserverkonfiguration i Statens It s standarddriftsplatform, som opdateres løbende med udviklingen i driftscenteret. Statens It standardservere er enten konfigureret med gældende version af Microsoft Server-operativsystem eller Redhat Enterprise Linux-operativsystem jf. de interne teknologivalg for de to operativsystemer. Afviger anbefalingen fra tredjepartsleverandøren fra dette, og er der ingen mulighed for skalering over flere instanser, skal Statens It og tredjepartsleverandøren i samråd finde den bedste løsning. Det er op til kunden at imødekomme dette krav. 4.3 Basisapplikationer I Statens It s standarddriftsplatform tilbydes følgende basisapplikationer, som danner grundlag for kundernes løsninger Database Statens It understøtter følgende databasesystemer på standarddriftsplatformen: Microsoft SQL Server MySQL Database Oracle Database PostgreSQL Database System Nye systemer etableres i overensstemmelse med de gældende teknologivalg Webserver Statens it understøtter følgende webserverløsninger på standarddriftsplatformen: Apache HTTP Server Microsoft Internet Information Server Nye systemer etableres i overensstemmelse med de gældende teknologivalg Content management system (CMS) Statens It understøtter følgende Content Management Systemer på standarddriftsplatformen: Drupal Microsoft SharePoint SiteCore CMS Nye systemer etableres i overensstemmelse med de gældende teknologivalg.

13 Side 13 af Standard services Udover basisapplikationerne tilbydes der drift af følgende rammesystemer. Her har Statens it opbygget kompetencer til drift. Der pågår til stadighed et arbejde med at udbygge udbuddet af de standard services, som stilles til rådighed for kunderne Elektronisk sags- og dokumenthåndtering (ESDH) Statens It understøtter i stort omfang drift af elektronisk sags- og dokumentsystemer. I stor skala har Statens it driftsansvaret for: cbrain F2 ScanJour Captia Software Innovation Public 360 Nye løsninger etableres i overensstemmelse med de gældende teknologivalg.

14 Side 14 af 18 5 Supporting services Supporting services er komponenter, som stilles til rådighed for løsninger på Statens It s standarddriftsplatform efter de gældende teknologivalg. 5.1 Autentificering Statens It s løsninger til autentificering er til rådighed for interne systemer, og nedenstående komponenter understøttes Active Directory Statens It understøtter integreret Active Directory autentificering. Anvendelsesområder: Autentificering for interne og eksterne brugere. Standarder: Kerberos NTLMv2 Bemærkninger: Der kan ikke anvendes intern Active Directory-autentificering på løsninger, der er tilgængelige fra internettet. Hertil kan anvendes RADIUS eller to-faktor-autentificering. Statens It tillader ikke skemaudvidelser af det interne Active Directory til brug for enkeltløsninger. For eksternt rettede systemer, der ikke skal anvende intern autentificering, stiller Statens It et Active Directory til rådighed. Dette Active Directory er separeret fra det interne Active Directory RADIUS RADIUS anvendes som autentificeringsmetode for løsninger der ikke kan anvende Active Directory autentificering samt til to-faktor autentificering. Anvendelsesområder: For interne såvel som eksterne løsninger kan RADIUS anvendes til autentificering af interne brugerkonti. Standarder: RADIUS Bemærkninger: Der kan ydermere anvendes to-faktor-autentificering ved brug af RADIUS To-faktor autentificering Statens It understøtter to-faktor autentificering i form af SMS Passcode. Anvendelsesområder: Eksterne systemer, der kræver ekstra sikkerhed ved autentificering af interne brugere.

15 Side 15 af 18 Standarder: Der anvendes RADIUS ved brug af to-faktor autentificering. Bemærkninger: Der understøttes to-faktor-autentificering via SMS-token eller hardware-token. 5.2 Sikkerhedskomponenter Statens It anvender et bredt udsnit af sikkerhedskomponenter i datacenteret til beskyttelse af data og netværkstrafik. Anvendelsesområder: Der anvendes antivirus/antimalware på alle servere. Der anvendes Intrusion Prevention System (IPS) for alle perimetreadgange til Statens It's datacenter. Standarder: Se bemærkninger. Bemærkninger: Af sikkerhedsmæssige årsager beskrives de løsninger, der anvendes, ikke. 5.3 Load balance / web-caching For såvel internt som eksternt tilgængelige løsninger understøtter Statens It anvendelsen af load balancing samt web-caching. Load balancing er en metode til at fordele trafik fra klienter mod to eller flere front end-servere og således optimere svartider, throughput og belastning på løsningen. Web-caching er en metode til at optimere trafik fra klienter mod en eller flere webservere og således optimere svartider på løsningen. Anvendelsesområder: Load balance og web-caching kan anvendes både til internt og eksternt tilgængelige løsninger. Der kan anvendes SSL offload, således at eksempelvis webservere ikke skal håndtere tung kryptering af trafik. Standarder: Typisk anvendes HTTP og HTTPS som transportprotokoller. Andre protokol-standarder kan anvendes med forbehold. Bemærkninger: Statens It understøtter kun Load Balance ved hjælp af hardwareappliance. 5.4 Mail og kalender Statens It's fælles mailløsning baseres på Microsoft Exchange og en central antispam-gateway med antivirus-check. Anvendelsesområder:

16 Side 16 af 18 Mail, kalender, kontaktpersoner og opgavestyring via Outlook, webmail og ActiveSync. Mail relay fra godkendte servere via den centrale antispamløsning. Standarder: ESMTP og SMTP. MAPI, POP3, IMAP4, HTTPS og ActiveSync. Bemærkninger: Klienter, der understøtter OutlookAnywhere, https og ActiveSync, kan kommunikere fra internet til Exchange. Klienter der kun understøtter protokollerne POP3 og IMAP 4 skal placeres i datacentret. 5.5 Backup / Restore Statens It's standard for backup af løsninger i standarddriftsplatformen er baseret på markedsanerkendt backupsystem. Standard backup anvendes til Disaster Recovery og backupprocedurerne er således ikke indrettet for at imødegå utilsigtede brugerfejl. Kunden instruere gennem driftsvejledningen Statens it i hvilke data der skal backes up samt instruerer i hvordan systemkomplekset skal reetableres. Det er derfor op til kunden at klassificere systemets data og definere den backuppolitik, der skal anvendes på systemets data. At klassificere data betyder, at man som organisation vurderer, hvor stor betydning data har for organisationens virke. Jo større betydning data har for organisationens virke, des større krav til sikkerhed, backup og restore skal der stilles til systemet. Her er det vigtigt også at forholde sig til restore, da den tid, hvormed data genskabes efter nedbrud, vil have større eller mindre betydning for organisationens virke. Såfremt man vil sikre sig mod datafejl, enten menneskelige eller systemgenererede, er det vigtigt at forholde sig til, hvor langt tilbage i tiden, man vil kunne rulle tilbage, samt med hvilken præcision. Alle disse forhold skal gøres til genstand for dialog med Statens It, da det vil have indflydelse for afregningen af systemet. Backup ud over standardbeskrivelsen er at betragte som tilkøb. Statens It s standard backuppolitikken er beskrevet i underbilag C) Backuppolitik i Statens It s standarddriftsplatform. 5.6 Overvågning Statens It overvåger i dag alle komponenter i infrastrukturen. Denne basisovervågning består af teknisk overvågning på bl.a. - Netværk - Server services - VMware - SAN og andre disksystemer - Temperaturer i datacenter - Fysiske servere

17 Side 17 af 18 Indeholdt i basisovervågning er også Statens It s overvågning af de shared services, der tilbydes kunderne set ud fra en funktions-/applikationsvinkel. - Mail og kalender - AD - Webkontoret Såfremt ovenstående overvågning ikke er fyldestgørende, skal yderligere overvågning aftales med Statens It. 5.7 Andre services Domain Name System (DNS) Statens It stiller DNS til rådighed for løsninger, interne såvel som eksterne, til brug for navneopslag, både for interne og eksterne opslag Time Services Statens It stiller Time Services (NTP) til rådighed for løsninger, interne såvel som eksterne, til brug for sikker og stabil tidssynkronisering. Statens It har to fysiske NTP-servere, der synkroniserer tid med den officielle danske NTPpulje Virtual Private Network (VPN) Statens It understøtter VPN adgang til Statens It s standarddriftsplatform fra enheder udleveret af Statens It. For andre platforme skal det aftales specifikt med Statens it. Anvendelsesområder: Adgang til Statens It s datacenter via sikker VPN forbindelse. Standarder: Statens It anvender Cisco anyconnect som standard for VPN forbindelser. Bemærkninger: Der anvendes to-faktor autentificering ved anvendelse af VPN.

18 Side 18 af 18 6 Teknologivalg Statens It s kerneforretning er baseret på sikker og stabil drift, hvorfor der i videst muligt omfang vælges modne teknologier og løsninger. Statens It s overordnede arkitekturprincipper dikterer dette mere direkte i princippet om Teknologivalg. Det anbefales tredjepartsleverandører at imødegå dette krav om modenhed og ikke basere løsninger på bleeding edge -teknologier på standarddriftsplatformen. For tredjepartsleverandøren vil de services, som løsningen er afhængig af, skulle afklares i forhold til de individuelle teknologivalg, således, at der er overensstemmelse med kravene fra leverandøren og den driftsplatform, Statens It leverer, både på implementeringstidspunktet og i produktets afskrivningsperiode. Bilag 11 foreskriver de teknologivalg, der er truffet i etableringen af standarddriftsplatformen. Teknologivalg er beskrevet samlet i underbilag D) Teknologi. Ved identificerede uoverensstemmelser skal kunden tredjepartsleverandøren tage kontakt til Statens It.

Referencemodeller for løsninger i Statens It s standarddriftsplatform. Aftalekompleksets bilag 11 Statens It s standarddriftsplatform Underbilag A

Referencemodeller for løsninger i Statens It s standarddriftsplatform. Aftalekompleksets bilag 11 Statens It s standarddriftsplatform Underbilag A Referencemodeller for løsninger i Statens It s standarddriftsplatform Aftalekompleksets bilag 11 Statens It s standarddriftsplatform Underbilag A Indhold 1 Referencemodeller 3 1.1 Eksternt rettede løsninger

Læs mere

Bilag 11 Statens It s standarddriftsplatform. Version

Bilag 11 Statens It s standarddriftsplatform. Version Bilag 11 Statens It s standarddriftsplatform Version 2017-1 Indhold 1 Indledning 4 1.1 Formål 4 1.2 Læsevejledning 5 1.2.1 Underbilag til bilag 11 5 2 Overblik 6 3 Slutbrugerplatform 8 3.1 Brugere 8 3.1.1

Læs mere

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014 Bilag 2A: Januar 2014 Side 1 af 5 1. Indledning... 3 2. Statusbeskrivelse... 3 3. IT infrastruktur og arkitektur... 4 3.1. Netværk - infrastruktur... 4 3.2. Servere og storage... 4 3.3. Sikkerhed... 4

Læs mere

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø [Vejledning til Leverandøren i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til at systemet skal kunne afvikles i nedenstående IT-miljø. Leverandøren

Læs mere

Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse

Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse 3.1 INDLEDNING 2 3.2 MINDSTEKRAV TIL SLUTBRUGERNES KLIENTER MV 2 3.2.1 Mindstekrav til hardware for PC-klienter 2 3.2.2 Mindstekrav

Læs mere

Backuppolitik i Statens It s standarddriftsplatform. Aftalekompleksets bilag 11 Statens It s standarddriftsplatform Underbilag C Version

Backuppolitik i Statens It s standarddriftsplatform. Aftalekompleksets bilag 11 Statens It s standarddriftsplatform Underbilag C Version Backuppolitik i Statens It s standarddriftsplatform Aftalekompleksets bilag 11 Statens It s standarddriftsplatform Underbilag C Version 2015-2 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Afgrænsning 3 2 Terminologi 4 2.1

Læs mere

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Indholdsfortegnelse Vejledning... 3 1 Indledning... 3 2 Sagsbehandling Klientmiljø... 3 2.1 Operativsystem... 3 2.2 Browser... 5 2.3 Runtime Miljøer... 6 2.4 Fysiske

Læs mere

Backuppolitik i Statens It s standarddriftsplatform. Aftalekompleksets bilag 11 Statens It s standarddriftsplatform Underbilag C

Backuppolitik i Statens It s standarddriftsplatform. Aftalekompleksets bilag 11 Statens It s standarddriftsplatform Underbilag C Backuppolitik i Statens It s standarddriftsplatform Aftalekompleksets bilag 11 Statens It s standarddriftsplatform Underbilag C Indhold 1 Backuppolitik 3 1.1 Backup tages med henblik på Disaster Recovery

Læs mere

EU-udbud af WAN infrastruktur

EU-udbud af WAN infrastruktur EU-udbud af WAN infrastruktur Bilag 2 Kundens IT-Miljø Side 1 af 6 Indhold 1.1 Formål... 3 1.2 Driftscentre i Kundens IT-Miljø... 3 1.3 Specifikation af Kundens netværksopbygning... 3 1.4 Arkitektur...

Læs mere

It arkitektur- og sikkerhedskrav Løn og personalesystemsudbud. Region Midtjylland 2010.

It arkitektur- og sikkerhedskrav Løn og personalesystemsudbud. Region Midtjylland 2010. It arkitektur- og sikkerhedskrav Løn og personalesystemsudbud Region Midtjylland 2010. 1 1 Indledning 1.1 Versionshistorie Version Dato Ansvarlig Status Beskrivelse 1.0 2010-05-04 HENSTI Lukket Definition

Læs mere

Teknologierne er udvalgt og prioriteret i samarbejde med forvaltningerne og it-eksperter i Koncernservice.

Teknologierne er udvalgt og prioriteret i samarbejde med forvaltningerne og it-eksperter i Koncernservice. KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Koncernløsninger NOTAT Bilag C Guidelines for valg af it-teknologier I forbindelse med Budget12 blev det besluttet, at Københavns Kommune skal have en platformsstrategi,

Læs mere

Kundens IT miljø - Region Midtjylland

Kundens IT miljø - Region Midtjylland Kundens IT miljø - Region Midtjylland af Peder Thorsø Lauridsen, it-arkitekt, Arkitektur og Design. Revideret 16. maj 2011. Kundens IT miljø - Region Midtjylland Overordnet beskrivelse af it-installationen

Læs mere

as a Service Dynamisk infrastruktur

as a Service Dynamisk infrastruktur Dynamisk infrastruktur Vi bygger dynamisk infrastruktur...... og holder den kørende Om jeres it-infrastruktur fungerer optimalt, er i bund og grund et spørgsmål om kapacitet. Og så er det et spørgsmål

Læs mere

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sagsbehandling Klientmiljø... 3 2.1 Operativsystem... 3 2.2 Browser... 5 2.3 Runtime Miljøer... 6

Læs mere

Hvordan griber du moderniseringsprocessen an? Peter Janum Sode Senior Security Consultant pso@dubex.dk

Hvordan griber du moderniseringsprocessen an? Peter Janum Sode Senior Security Consultant pso@dubex.dk Hvordan griber du moderniseringsprocessen an? Peter Janum Sode Senior Security Consultant pso@dubex.dk Overordnet fremgangsmåde Identificér områder der hører under fundamental sikkerhed i risikovurderingen.

Læs mere

Hosted løsning... 3. Hosted produkter... 4. Dedikeret server hosting... 5. Virtuel server hosting... 6. Shared Office hosting... 7

Hosted løsning... 3. Hosted produkter... 4. Dedikeret server hosting... 5. Virtuel server hosting... 6. Shared Office hosting... 7 2011 Indhold Hosted løsning... 3 Hosted produkter... 4 Dedikeret server hosting... 5 Virtuel server hosting... 6 Shared Office hosting... 7 Exchange hosting... 8 Remote Backup... 9 Hosted løsning Hosting

Læs mere

Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads

Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads Version 1.0 23-02-2015 INDHOLD 1. VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2. INDLEDNING... 3 2.1 STANDARD PC... 3 2.2 KONTORSTØTTE OG PRINT... 3 2.3 KOMMUNIKATION... 4 3. IT-ARBEJDSPLADS...

Læs mere

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR EG Copyright Infrastruktur er mere end nogle servere... Den Mentale Infrastruktur Den Fysiske Infrastruktur Den Mentale Infrastruktur Vi vil jo gerne have vores

Læs mere

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Erfaringer med Information Management Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Agenda Hvor ligger virksomhedens information gemt og hvor opstår kravet til at finde denne information. Find Find

Læs mere

Produktspecifikationer Hosted Firewall Version 2.5

Produktspecifikationer Hosted Firewall Version 2.5 Side 1 af 7 1. INTRODUKTION TIL HOSTED FIREWALL... 3 2. TEKNISK OPBYGNING... 3 3. FIREWALL MODELLER... 4 3.1. LILLE FIREWALL... 4 3.2. MELLEM FIREWALL... 5 3.3. STOR FIREWALL... 5 4. KONFIGURATIONER FOR

Læs mere

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær.

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Hosting Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Mange virksomheder bruger i dag alt for mange ressourcer på at vedligeholde egne servere og IT-løsninger. Men faktisk er hosting

Læs mere

SSSystems.local. Netværk. Sikkerhed. Webserver

SSSystems.local. Netværk. Sikkerhed. Webserver SSSystems.local Netværk Vi har valgt at bygge vores netværk på en måde der sikre at trafik fra DMZ en ikke kan komme ned til vores LAN. Både ved hjælp af firewall regler og NAT. Men for at sikre at vi

Læs mere

TEKNISK IT-MILJØ AARHUS KOMMUNE

TEKNISK IT-MILJØ AARHUS KOMMUNE TEKNISK IT-MILJØ AARHUS KOMMUNE SEPTEMBER 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Overordnet beskrivelse af it-anvendelse i Aarhus Kommune 3 Fælles systemer og tjenester 3 Fælles systemer og tjenester under driftsaftalen

Læs mere

Standardserverkonfiguration i Statens It s standarddriftsplatform. Aftalekompleksets bilag 11 Statens It s standarddriftsplatform Underbilag B

Standardserverkonfiguration i Statens It s standarddriftsplatform. Aftalekompleksets bilag 11 Statens It s standarddriftsplatform Underbilag B Standardserverkonfiguration i Statens It s standarddriftsplatform Aftalekompleksets bilag 11 Statens It s standarddriftsplatform Underbilag B Indhold 1 Servere 3 1.1 Standarder for serverkonfigurationer

Læs mere

Projektopgave Operativsystemer I

Projektopgave Operativsystemer I Velkommen til projekt på Data faget 6222 Operativsystemer I! Udarbejdet af: Anders Dahl Valgreen, mail adva@mercantec.dk, mobil 23 43 41 30 I dette projekt skal din gruppe i tæt samarbejde med resten af

Læs mere

DAU REMOTE ACCESS LØSNINGSMULIGHEDER OG TEKNOLOGIER MED REMOTE ACCESS JOHN AMMENTORP

DAU REMOTE ACCESS LØSNINGSMULIGHEDER OG TEKNOLOGIER MED REMOTE ACCESS JOHN AMMENTORP DAU REMOTE ACCESS LØSNINGSMULIGHEDER OG TEKNOLOGIER MED REMOTE ACCESS JOHN AMMENTORP AGENDA 01 Kort præsentation 02 Behov i forbindelse med de 4 dimensioner 03 Koncept for sikker forbindelser 04 Netværkssikkerhed

Læs mere

Bilag 10 Nuværende IT-installation

Bilag 10 Nuværende IT-installation Bilag 10 Nuværende IT-installation Ikast-Brande Kommunes serverpark er i høj grad virtualiseret på VMware ESX 4.0 platform, baseret på HP SAN/storage og HP BladeSystem c7000 Enclosure med i alt 13 ProLiant

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Release note

EasyIQ ConnectAnywhere Release note EasyIQ ConnectAnywhere Release note Version 2.4 Der er over det sidste år lavet en lang række forbedringer, tiltag og fejlrettelser. Ændringer til forudsætningerne: o Klienten skal ved førstegangs login

Læs mere

Projektoplæg - AMU kursus 44953 - Netteknik - Server - Videregående

Projektoplæg - AMU kursus 44953 - Netteknik - Server - Videregående Velkommen til projektforløbet på Netteknik - Server - Videregående! Udarbejdet af: Anders Dahl Valgreen, mail adva@mercantec.dk, mobil 23 43 41 30 I dette projekt skal din gruppe i tæt samarbejde med resten

Læs mere

Projekt: VAX Integrator

Projekt: VAX Integrator Ejer: mysupply ApS Projekt: VAX Integrator 1.0.0.3 Emne: Teknisk specifikation - VAX Integrator 1.0.0.3 Dette dokument beskriver de tekniske specifikationer for VAX Integrator 1.0.0.3 samt krav til miljøet,

Læs mere

Understøttelse af LSS til NemID i organisationen

Understøttelse af LSS til NemID i organisationen Understøttelse af LSS til NemID i organisationen Table of contents 1 Dette dokuments formål og målgruppe... 3 2 Introduktion til LSS til NemID... 4 2.1 Forudsætninger hos organisationen... 5 2.1.1 SSL

Læs mere

BYOD oversættes til Bring Your Own Disaster

BYOD oversættes til Bring Your Own Disaster Program Agenda 09.00-09.30 Registrering og morgenmad 09.30-09.40 edgemo byder velkommen 09.40-10.10 Hvad er Mobile Device Management og hvad er udbyttet? EjalBracha lægger ud med at introducere Mobile

Læs mere

Going for Global Growth with Microsoft. Morten Waltorp Knudsen & Flemming Blåbjerg

Going for Global Growth with Microsoft. Morten Waltorp Knudsen & Flemming Blåbjerg Going for Global Growth with Microsoft Morten Waltorp Knudsen & Flemming Blåbjerg Direktør Knudsen Consulting A/S Group IT Manager BioMar Group Distribution of volume (2007) Distribution of volume by geographical

Læs mere

NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration

NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration Ny Unik Bolig 4 version på trapperne Det er nu ca. 2 år siden, at første version af Unik Bolig 4 blev lanceret. Siden da er der blevet arbejdet hårdt på at forbedre versionen og finde på nye smarte ting

Læs mere

Sikker Drift. Sikker Drift Light inkluderer. Sikker Drift Standard inkluderer

Sikker Drift. Sikker Drift Light inkluderer. Sikker Drift Standard inkluderer Inventio.IT s Sikker Drift sikrer proaktivt driften af dine medarbejders arbejdsstationer (PC og Mac) samt virksomhedens servere og IT-infrastruktur. Sikker Drift Med Sikker Drift Standard varetager Inventio.IT

Læs mere

Exchange 2003 Mobile Access

Exchange 2003 Mobile Access Exchange 2003 Mobile Access Mulighederne for at se indbakke, kalender og kontaktpersoner fra en PDA/mobiltelefon er med Exchange 2003 blevet væsentligt forbedret. I takt med denne forbedring, er der også

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2003 Opdateret 15. november 2011 Indhold 1 Indledning... 2 2 Opsætning af Outlook 2003... Error! Bookmark not

Læs mere

Statens It standard driftsplatform. Beskrivelsen af datacenter kapaciteter og standarder

Statens It standard driftsplatform. Beskrivelsen af datacenter kapaciteter og standarder Statens It standard driftsplatform Beskrivelsen af datacenter kapaciteter og standarder 12. august 2011 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Versionshistorik 3 2 Statens It s datacenter grundlæggende arkitektur

Læs mere

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø.

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Bilag 5: Kundens It-Miljø Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Senest opdateret d. 11. Oktober 2013 Indholdfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Kundens IT-miljø - Løsningen...3

Læs mere

Tjekliste. Til brug ved anskaffelse af nye systemer og/eller programmer

Tjekliste. Til brug ved anskaffelse af nye systemer og/eller programmer Tjekliste Til brug ved anskaffelse af nye systemer og/eller programmer I forbindelse med påtænkt anskaffelse af nyt program eller system udfyldes tjeklisten af leverandør. Team Digitalisering og Driftscenter

Læs mere

Sikker Drift. Sikker Drift Light. Sikker Drift Standard. Sikker Drift Light inkluderer. Sikker Drift Standard inkluderer

Sikker Drift. Sikker Drift Light. Sikker Drift Standard. Sikker Drift Light inkluderer. Sikker Drift Standard inkluderer Inventio.IT s Sikker Drift sikrer proaktivt driften af dine medarbejders arbejdsstationer (PC og Mac) samt virksomhedens servere og IT-infrastruktur. Sikker Drift Sikker Drift Standard Sikker Drift Light

Læs mere

Bilag 7: Aftale om drift

Bilag 7: Aftale om drift Bilag 7: Aftale om drift Udbud af E-rekrutteringssystem Aftale om drift mellem REGION SYDDANMARK (i det følgende kaldet Kunden ) og Bilag 7 Aftale om drift 3 7.1 Indledning

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2007. Opdateret 29. december 2010 Indhold 1 Indledning... 2 2 Outlook 2007 klienten... 2 3 Automatisk opsætning

Læs mere

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Sikkerhedsanbefaling Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Juli 2014 Indledning Microsoft har annonceret, at selskabet den 31. december 2016 frigiver den sidste serviceopdatering

Læs mere

Salg af servere. Torben Vig Nelausen Produktchef Windows Server Familien

Salg af servere. Torben Vig Nelausen Produktchef Windows Server Familien Salg af servere. Torben Vig Nelausen Produktchef Windows Server Familien Trin 1: Hvem skal købe en Server? Trin 1: Hvem skal købe en Server? Lyt efter nøgle-ord der kan identificiere en kunde der endnu

Læs mere

ISA Server 2006 Del 5. Jesper Hanno Hansen Jphan@wmdata.dk

ISA Server 2006 Del 5. Jesper Hanno Hansen Jphan@wmdata.dk ISA Server 2006 Del 5 Jesper Hanno Hansen Jphan@wmdata.dk Agenda Overblik over sessionen Konfigurerer RDP publisering Konfigurerer Exchange Access (OWA, RPC http og EAS) Næste Webcast Overblik over sessionen

Læs mere

Projekt: VAX NemHandel 4.0

Projekt: VAX NemHandel 4.0 Ejer: mysupply ApS Projekt: VAX NemHandel 4.0 Emne: Dette dokument beskriver de tekniske specifikationer for VAX NemHandel 4.0 samt krav til miljøet, herunder hardware og software, hvori VAX NemHandel

Læs mere

2. Systemarkitektur... 2

2. Systemarkitektur... 2 Indholdsfortegnelse 2. Systemarkitektur... 2 2.1 Præsentationsserverarkitektur... 3 2.2 Applikationsserverarkitektur... 7 Version 7.0 Side 1 af 7 5. Systemarkitektur Arkitekturen for Nyt BBR bygger på

Læs mere

Online Backup. ndgå hovedbrud hvis uheldet er ude! fra kr. 125 pr. md

Online Backup. ndgå hovedbrud hvis uheldet er ude! fra kr. 125 pr. md Online Backup U ndgå hovedbrud hvis uheldet er ude! Med en hosted online backup løsning hos, er dine data i sikkerhed. Du kan derfor glemme alt om båndskifte og opbevaring af backup-bånd. Med online backup

Læs mere

Undervisningen, H5. Hovedforløb 5. Undervisningsfag. Bekendtgørelsesfag. Produktudv., produktion og service. Netværksdesign - CCDA,

Undervisningen, H5. Hovedforløb 5. Undervisningsfag. Bekendtgørelsesfag. Produktudv., produktion og service. Netværksdesign - CCDA, Undervisningen, H5 Hovedforløb 5 10 ugers varighed Undervisningsfag Produktudv., produktion og service erverteknologi - Cluster Backupteknologi 2a Netværksdesign - CCDA, DEGN Bekendtgørelsesfag Grundfag:

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Agenda. Muligheder for anvendelse. Komponenter. Features. Restore muligheder. DR og TSM integration. Repository. Demo. Spørgsmål

Agenda. Muligheder for anvendelse. Komponenter. Features. Restore muligheder. DR og TSM integration. Repository. Demo. Spørgsmål Agenda Muligheder for anvendelse Komponenter Features Restore muligheder DR og TSM integration Repository Demo Spørgsmål Muligheder for anvendelse Data Center dmsave/lokal TSM Remote Office Application

Læs mere

Folkekirkens It s arkitekturprincipper

Folkekirkens It s arkitekturprincipper Folkekirkens It s arkitekturprincipper Arkitekturprincipperne består af 11 principper, som skal anvendes ved alle nyanskaffelser og større ændringer af eksisterende it systemer. Arkitekturprincipperne

Læs mere

GENERELLE VILKÅR COOKIEINFORMATIONSLØSNING

GENERELLE VILKÅR COOKIEINFORMATIONSLØSNING GENERELLE VILKÅR COOKIEINFORMATIONSLØSNING Cookieinformationsløsningen opsættes af Sitemorse Danmark til kunden. Service og sikkerhed Oppetid Sitemorse hoster løsningen samt relaterede komponenter og indhold

Læs mere

It-sikkerhedsstrategi i kommuner hvad giver mening at varetage internt og hvad kan outsources?

It-sikkerhedsstrategi i kommuner hvad giver mening at varetage internt og hvad kan outsources? It-sikkerhedsstrategi i kommuner hvad giver mening at varetage internt og hvad kan outsources? Klaus Kongsted, CRO, Dubex A/S Dubex A/S, den 5. maj 2015 Krav og udfordringer Avanceret infrastruktur og

Læs mere

Beskrivelse af UCL s IT-miljø for LMS Bilag 7A til Contract regarding procurement of LMS. INDHOLD

Beskrivelse af UCL s IT-miljø for LMS Bilag 7A til Contract regarding procurement of LMS. INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Beskrivelse af UCL s IT-miljø... 2 1.1 Beskrivelse af UCL s IT-miljø og UCL s IT systemkompetencer... 2 1.2 Illustration af systemer og datastrømme i relation til UCL s LMS... 3

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Connect Integration. MS Exchange Integration. Administratorvejledning

Connect Integration. MS Exchange Integration. Administratorvejledning Connect Integration MS Exchange Integration Administratorvejledning Version 1.0 Dansk Januar 2014 Velkommen! Denne manual beskriver opsætningen af Integration mellem Connect og MS Exchange server. Hvis

Læs mere

Hvad er Mobile Device Management og hvad er udbyttet? Ejal Bracha eb@it2trust.com

Hvad er Mobile Device Management og hvad er udbyttet? Ejal Bracha eb@it2trust.com Hvad er Mobile Device Management og hvad er udbyttet? Ejal Bracha eb@it2trust.com Agenda Program 09.00-09.30 Registrering og morgenmad 09.30-09.40 edgemo byder velkommen 09.40-10.10 Hvad er Mobile Device

Læs mere

CV: På de efterfølgende sider er mit karriereforløb beskrevet.

CV: På de efterfølgende sider er mit karriereforløb beskrevet. CV: På de efterfølgende sider er mit karriereforløb beskrevet. Jeg har i alt 17 års erfaring inden for systemdrift af netværk/servere i en stor og middelstor virksomhed. CV et er delt op, således: Kompetencer.

Læs mere

Forudsætningsnotat for implementering af it-systemer og services i Metropol (teknisk del)

Forudsætningsnotat for implementering af it-systemer og services i Metropol (teknisk del) Dato 15. december 2011 Initialer NIHO It Koncernadministration Tagensvej 18 2200 København N Tlf. nr. 72 48 75 00 info@phmetropol.dk www.phmetropol.dk CVR. 3089 1732 Forudsætningsnotat for implementering

Læs mere

Hvor kan det bedst betale sig at optimere it-infrastrukturen?

Hvor kan det bedst betale sig at optimere it-infrastrukturen? Hvor kan det bedst betale sig at optimere it-infrastrukturen? Claus Jul Christiansen Divisionschef, Server & Tools Microsoft Danmark claus.jul@microsoft.com Agenda Introduktion Hvorfor er infrastrukturen

Læs mere

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.5

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.5 Side 1 af 11 1. INTRODUKTION TIL PRIVATE CLOUD... 3 2. TEKNISK OPBYGNING... 4 2.1. LØSNINGEN... 4 2.2. SPECIFIKATIONER... 4 2.3. BLADE-SERVERNE... 5 2.4. NETVÆRK... 5 2.5. SAN-INFRASTRUKTUR... 5 2.6. VCENTER...

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Aplanner for Windows løsninger Anbefalet driftsopsætning Cloud løsning med database hos PlanAHead Alle brugere, der administrer vagtplaner

Læs mere

Informationssikkerhed Version 2.0 29.09.10

Informationssikkerhed Version 2.0 29.09.10 Informationssikkerhed Version 2.0 29.09.10 Retningslinjer for retablering af systemer og data (Ændringer i forhold til tidligere version er markeret med Understregning) Disse retningslinjer beskriver de

Læs mere

Har det en værdi og hvordan kommer du i gang?

Har det en værdi og hvordan kommer du i gang? Virtualisering? Har det en værdi og hvordan kommer du i gang? Torben Vig Nelausen Produktchef Windows Server, Microsoft og Claus Petersen Senior Partner Technology Specialist, Microsoft Agenda Hvad er

Læs mere

Bilag 2 Kundens it-miljø

Bilag 2 Kundens it-miljø Bilag 2 Kundens it-miljø 1. Vejledning til tilbudsgiver I bilaget er relevante dele af Kundens it-miljø beskrevet. Kunden står generelt selv for drift af it-miljø, ligesom kunden forventer at drifte en

Læs mere

Kortfattet bit arkitekturanalyse af T-systemet

Kortfattet bit arkitekturanalyse af T-systemet Kortfattet bit arkitekturanalyse af T-systemet Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION OG BAGGRUND 2 2 BESKRIVELSE AF T-SYSTEMET 3 2.1 Softwarearkitektur 3 2.1.1 USoft 3 2.1.2 Oracle Reports Services (Print)

Læs mere

Notat Konceptmodel for SSO 24-05-2016 ØSY/JESBO/TG

Notat Konceptmodel for SSO 24-05-2016 ØSY/JESBO/TG Notat Konceptmodel for SSO 24-05-2016 ØSY/JESBO/TG FORMÅL Dette notat beskriver et forslag til koncept for Single Sign On-løsning til Moderniseringsstyrelsens kunderettede systemer. Formålet er at beskrive

Læs mere

KRAV TIL INFRASTRUKTUR

KRAV TIL INFRASTRUKTUR KRAV TIL INFRASTRUKTUR VERSION 4.2.8 SEPTEMBER 2015 Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 1 2 Servermæssige krav til -modulerne... 1 2.1 Systemmæssige krav i servermiljø... 1 2.2 Hardwaremæssige krav i servermiljø...

Læs mere

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net 18. november 2011 Vejledning Windows 7 - eklient Opkobling via ADSL eller anden kabelforbindelse til P-net. Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net Cisco AnyConnect

Læs mere

Statens It - Vi flyver samtidigt med, at vi bygger flyet

Statens It - Vi flyver samtidigt med, at vi bygger flyet Statens It - Vi flyver samtidigt med, at vi bygger flyet v/driftschef Birgit Hansen Indlæg på IT-drift 2014 konferencen D. 30. 1 AGENDA 1. Statens It mission, vision og pejlemærker 2. Hvor kommer vi fra

Læs mere

Mobil IT Sikkerhed. / Mette Nikander

Mobil IT Sikkerhed. / Mette Nikander Mobil IT Sikkerhed / Mette Nikander C-cure Etableret i 1993 Specialiseret i IT Sikkerhed Samarbejder med både danske og internationale leverandører Internationalt netværk af sikkerhedsspecialister Fungerende

Læs mere

VIGTIG information til alle kunder som kører backup over Internet via SSL - Kræver kundeaktion inden 17. april 2009!

VIGTIG information til alle kunder som kører backup over Internet via SSL - Kræver kundeaktion inden 17. april 2009! VIGTIG information til alle kunder som kører backup over Internet via SSL - Kræver kundeaktion inden 17. april 2009! Det er blevet tid til at opdatere certifikater på alle servere som afvikler backup over

Læs mere

Server, storage og backup as a Service

Server, storage og backup as a Service Server, storage og backup as a Service Vi leverer server, storage og backup... Om din it-infrastruktur fungerer optimalt, er i bund og grund et spørgsmål om kapacitet. Og så er det et spørgsmål om, hvorvidt

Læs mere

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09 LUDUS WEB Installations- og konfigurations-vejledning Den 7. april 2009 J.nr.: 4004 V0624 09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk,

Læs mere

Agenda. Exchange 2010 Client Access Server arkitektur. Outlook Web App (OWA) Office Outlook Outlook Mobile (EAS) Outlook Voice Access (OVA)

Agenda. Exchange 2010 Client Access Server arkitektur. Outlook Web App (OWA) Office Outlook Outlook Mobile (EAS) Outlook Voice Access (OVA) Agenda Exchange 2010 Client Access Server arkitektur Outlook Web App (OWA) Office Outlook 2010 Outlook Mobile (EAS) Outlook Voice Access (OVA) Client Access Server Arkitektur Internt Netværk Telefonsystem

Læs mere

Bilag 7: Aftale om drift

Bilag 7: Aftale om drift Bilag 7: Aftale om drift Udbud af telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering Aftale om drift mellem REGION SYDDANMARK (i det følgende kaldet Kunden ) og 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

Kundecase Region Syddanmark. Ivan Bergendorff Søborg, 7. november 2013

Kundecase Region Syddanmark. Ivan Bergendorff Søborg, 7. november 2013 Kundecase Region Syddanmark Ivan Bergendorff Søborg, 7. november 2013 DUBEX SECURITY & RISK MANAGEMENT SUMMIT 2013 Agenda Hvorfor mobility hos Region Syddanmark Behov og forventede gevinster Udvælgelsesprocessen

Læs mere

05-05-2014. Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads

05-05-2014. Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads 05-05-2014 Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads Version 0.9 05-05-2014 Vejledning til Tilbudsgiver Bilaget skal ikke ændres af Tilbudsgiver. Tabel 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads Side

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning Indhold LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning... 1 1. Forudsætninger... 2 2. Installation... 3 3. Konfiguration... 9 3.1 LUDUS Databasekonfiguration...

Læs mere

NOTAT. ITafdelingen. IT og sikkerhedsmæssige udbudskrav ved indkøb af fagsystemer

NOTAT. ITafdelingen. IT og sikkerhedsmæssige udbudskrav ved indkøb af fagsystemer NOTAT Dato Sagsnummer/dokument Fælles- og Kulturforvaltningen ITafdelingen 09-02-2015 2013-17156-10 IT og sikkerhedsmæssige udbudskrav ved indkøb af fagsystemer Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Dette dokument

Læs mere

Tilbudsmateriale: Udvidelse af eksisterende serverplatform.

Tilbudsmateriale: Udvidelse af eksisterende serverplatform. 2. januar 2012 Tilbudsmateriale: Udvidelse af eksisterende serverplatform. 1. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs Kommunes hjemmeside iht. Bekendtgørelsen af lov om indhentning

Læs mere

Mariendal IT - Hostingcenter

Mariendal IT - Hostingcenter ariendal IT - Hostingcenter ariendal IT - Hostingcenter ed vores topsikrede og professionelle hostingcenter tilbyder vi flere forskellige hostede løsninger I denne brochure kan du danne dig et overblik

Læs mere

BILAG 6 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS DRIFT HARDWARE OG SOFTWARE

BILAG 6 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS DRIFT HARDWARE OG SOFTWARE BILAG 6 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS DRIFT HARDWARE OG SOFTWARE INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. Formål med bilag:

Læs mere

SAXOTECH Cloud Publishing

SAXOTECH Cloud Publishing SAXOTECH Cloud Publishing Fuld hosted infrastruktur til mediebranchen Stol på flere års erfaringer med hosting til mediehuse Fuld tillid til et dedikeret team af hostingeksperter Opnå omkostningsbesparelser

Læs mere

Bilag 1 Arkitektur- og Infrastruktur beskrivelse (v1.2)

Bilag 1 Arkitektur- og Infrastruktur beskrivelse (v1.2) Bilag 1 Arkitektur- og Infrastruktur beskrivelse (v1.2) Vejledning til tilbudsgiver: Dette underbilag indeholder en beskrivelse af Kundens it-arkitektur og overordnede infrastruktur. Leverandøren skal

Læs mere

Administrative systemer bundet op mod SRO systemer. Hvorfor ønskede vi at forbinde de 2 verdener med hinanden?

Administrative systemer bundet op mod SRO systemer. Hvorfor ønskede vi at forbinde de 2 verdener med hinanden? Administrative systemer bundet op mod SRO systemer Hvad med gør vi med IT sikkerheden? Jørgen Jepsen IT-chef Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S Hvorfor ønskede vi at forbinde de 2 verdener med hinanden? at

Læs mere

Fujitsu Siemens Computer

Fujitsu Siemens Computer Ivan Warrer Kongsager 12 2620 Albertslund Tlf. 43 64 44 13 Erhvervserfaring genereret indenfor IT over 20 år. Profilresume: Jeg har mere end 20 års erhvervs erfaring indenfor IT som havde sin begyndelse

Læs mere

VEJLEDNING TIL BRUG FOR AFVIKLING AF FP9 OG FP10 DANSK SKRIFTLIG FREMSTILLING MED ADGANG TIL INTERNETTET

VEJLEDNING TIL BRUG FOR AFVIKLING AF FP9 OG FP10 DANSK SKRIFTLIG FREMSTILLING MED ADGANG TIL INTERNETTET VEJLEDNING TIL BRUG FOR AFVIKLING AF FP9 OG FP10 DANSK SKRIFTLIG FREMSTILLING MED ADGANG TIL INTERNETTET Vejledning til skolernes prøveansvarlige og administrative personale INDHOLD Indledning... 3 Adgang

Læs mere

Bilag 4: Dokumentation

Bilag 4: Dokumentation Bilag 4: Dokumentation Udbud af løn- og personalesystem Side 1 Indhold bilag 4 Bilag 4 Dokumentation... 3 4.1 Indledning... 3 4.2 Overordnede dokumentationskrav... 3 4.3 Dokumentation af leverance... 3

Læs mere

Dette IT-ydelseskatalog viser de ydelser og services du kan forvente at modtage fra IT-service og indenfor hvilken tidsramme.

Dette IT-ydelseskatalog viser de ydelser og services du kan forvente at modtage fra IT-service og indenfor hvilken tidsramme. IT-service Senest revideret 29/10-2008 af CTC IT-ydelseskatalog Dette IT-ydelseskatalog viser de ydelser og services du kan forvente at modtage fra IT-service og indenfor hvilken tidsramme. Generelt ligger

Læs mere

Produktspecifikationer BaaS Version 1.8. Backup as a Service. Side 1 af 7

Produktspecifikationer BaaS Version 1.8. Backup as a Service. Side 1 af 7 Backup as a Service Side 1 af 7 1 INTRODUKTION TIL BACKUP AS A SERVICE... 3 1.1. BACKUP SERVICE (BAAS)... 3 1.2. LEVERANCEN... 3 1.2.1. Aktiviteter... 3 1.2.2. Forudsætninger for etablering... 3 1.3. KLARMELDINGSDATO...

Læs mere

OPTIMERING AF IT I UNDERVISNINGEN PÅ LANGELANDS KOMMUNESKOLER.

OPTIMERING AF IT I UNDERVISNINGEN PÅ LANGELANDS KOMMUNESKOLER. OPTIMERING AF IT I UNDERVISNINGEN PÅ LANGELANDS KOMMUNESKOLER. Tullebølle Snøde Hou KIK-ADSL 6-8 MB KIK-ADSL 6-8 MB Rudkøbing Rudkøbing Rådhus Centralt Serverrum. Skrøbelev ByFiber 50 Mb ByFiber 50 Mb

Læs mere

Applikations Virtualisering. Anders Keis Hansen Anders.keis.hansen@atea.dk

Applikations Virtualisering. Anders Keis Hansen Anders.keis.hansen@atea.dk Applikations Virtualisering Anders Keis Hansen Anders.keis.hansen@atea.dk Hvem er jeg Anders Keis Hansen Arbejder i Ateas konsulent afdeling Baggrund som System administrator, IT Arkitekt primært med fokus

Læs mere

Jan Hansen, AMP CMDB Specialist

Jan Hansen, AMP CMDB Specialist Jan Hansen, AMP CMDB Specialist Hansen@ampartner.com Hvad er en CMDB? Et register over enheder (ITIL sk: Configuration Items eller CIs) CIs indeholder relevante oplysninger: attributter Sammenhænge eller

Læs mere

Businesscase for AX-instanser. Det fællesoffentlige ERP-sekretariat

Businesscase for AX-instanser. Det fællesoffentlige ERP-sekretariat Businesscase for AX-instanser Det fællesoffentlige ERP-sekretariat Udarbejdet for: Det fællesoffentlige ERP-sekretariat Projekt: Forprojekt Udarbejdet af: Allan Bech, EG A/S Dato: 01-06-2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danmarks Evalueringsinstitut Kravspecifikation udbud - Private Cloud Hosting

Danmarks Evalueringsinstitut Kravspecifikation udbud - Private Cloud Hosting Danmarks Evalueringsinstitut Kravspecifikation udbud - Private Cloud Hosting Danmarks Evalueringsinstitut Kravspecifikation udbud - Private Cloud Hosting 2015 1.1 09.03.2015 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere