De 8 nævnte gymnasier og hf-kurser vil i det følgende kort blive kaldt Århus Gymnasierne.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De 8 nævnte gymnasier og hf-kurser vil i det følgende kort blive kaldt Århus Gymnasierne."

Transkript

1 Århus den 6.marts 2008 Rammer og perspektiver for Århus Gymnasiernes samarbejde Målgruppe: Ledelser på de 8 gymnasier og hf-kurser i Århus Kommune: Aarhus Katedralskole, Egå Gymnasium, Langkær Gymnasium og HF, Marselisborg Gymnasium, Risskov Gymnasium, Viby Gymnasium og HF, Århus Akademi og Århus Statsgymnasium. De 8 nævnte gymnasier og hf-kurser vil i det følgende kort blive kaldt Århus Gymnasierne. Hensigten med nærværende dokumentet er på skrift at præcisere 1. Det eksisterende samarbejde. 2. Den udvidelse af samarbejdet, som er realistisk inden for 1(-2) år. 3. Den udvidelse af samarbejdet, som kunne være interessant på lidt længere sigt. 1. Det eksisterende samarbejde a) Samarbejde på lederniveau Århus Gymnasierne har et samarbejde på lederniveau. Rektorerne på de 8 skoler mødes ca. 6 gange årligt for at lave erfaringsudveksling og udbygge det eksisterende netværk samt drøfte og koordinere sager af fælles interesse. Nærværende papir beskriver både nuværende og eventuelt kommende samarbejdsflader, der mellem de 8 skoler. Rektorerne fra Århus Gymnasierne mødes endvidere 3 gange årligt med ledere fra VUC Århus samt de to erhvervsgymnasiale uddannelser på Århus tekniske Skole og Århus Købmandsskole. Dette er et samarbejde om at skabe gennemsigtighed om uddannelsesudbud, at styrke uddannelsestilbuddene til de unge samt skabe et netværk på lederniveau med erfaringsudveksling og drøftelse af sager af fællesinteresse, fx i forhold Uddannelsesråd Århus se nedenfor. b) IT-support Århus Gymnasierne indgår alle i et større samarbejde om IT-support omfattende omkring 25 undervisningsinstitutioner hovedsageligt fra det tidligere Århus Amt. Samarbejdet er nærmere beskrevet i Samarbejdsaftale om administrative/tekniske støttefunktioner mellem Jysk Center for Videregående Uddannelse og (de indgående institutioner). c) Psykologbistand Århus Gymnasierne indgår sammen med Social- og Sundhedsskolen i Århus, Århus Købmandsskole og Diakonhøjskolen, i et samarbejde om psykologisk bistand til elever, der er i risiko for at afbryde deres uddannelse, hvis ikke de får hurtig hjælp. I det tidligere Århus Amt var der ansat 4 psykologer i en sådan ordning. To af disse blev med gennemførelsen af strukturreformen den 1. januar 2007 overført til ansættelse på Århus Akademi, der siden har videreført ordningen som indtægtsdækket virksomhed. De nævnte institutioner i Århus området har foreløbigt kontraktligt bundet sig til at benytte ordningen frem til udgangen af juli d) Uddannelsesråd Århus Uddannelsesråd Århus er et samarbejdsorgan mellem kommunerne, grundskolerne, Ungdommens Uddannelsesvejledning og ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Århus området. Uddannelsesrådet beskæftiger sig med overgangen mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne og arbejder for at få flere unge til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Vigtige sager, som behandles i uddannelsesrådet, er fx 2 sprogede, fælles registrering af afbrud og drøftelse af indsats mod frafald, lærersamarbejde mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne, brobygning, vejledningsarrangementer mv. C:\Documents and Settings\viaadm\Skrivebord\Referater (PDF)\07 Bestyrelsesmøde \ d- Aarhussamarbejde.doc

2 side 2 / 5 Formål, opgave, sammensætning mv. fremgår af kommissoriet for uddannelsesrådet. Århus Gymnasierne er repræsenteret ved 2 rektorer i uddannelsesrådet. Disse 2 poster går på skift mellem rektorerne. e) Planlægningskoordinering Århus Gymnasierne samarbejder om koordinering af tidspunkter for orienteringsaftner for kommende elever og indrykker fællesannoncer for disse arrangementer i dagspressen. Århus Gymnasierne indgår endvidere sammen med de øvrige ungdomsuddannelsesinstitutioner og Ungdommens Uddannelsesvejledning i det tidligere Århus Amt i et samarbejde om udgivelsen af et fælles hæfte, som både generelt og på skoleniveau orienterer om udbudet af ungdomsuddannelser i området. Det er en aftale mellem parterne, at hæftet er det eneste materiale om ungdomsuddannelserne, som folkeskolerne uddeler til deres elever i vejledningsøjemed. Derved sikres, at der ikke opstår urimelig (og en meget kostbar) kamp om at få lov til at uddele materiale om de forskellige ungdomsuddannelser i folkeskolerne. f) Elevflytninger Et lille antal elever ønsker hvert år af forskellige grunde at skifte fra et af de 8 Århus Gymnasier til et andet. De fleste af disse ønsker opstår i løbet af det første halve år i 1.g, grundforløbet. Det er aftalt mellem Århus Gymnasierne, at vi hjælper disse elever med at skifte, hvis den modtagende skole siger god for skiftet. Det er endvidere aftalt, at rektorerne på den modtagende skole og den afgivende skole altid kontakter hinanden, inden eleven får lov at skifte. g) Kontaktskolesystemet Kontaktskolesystemet dækker hele det tidligere Århus Amt og beskriver, hvilke folkeskoler og privatskoler der er knyttet til det enkelte gymnasium/hf-kursus. Tilknytningen mellem gymnasiet/hfkurset og grundskolerne drejer sig om orienteringen af kommende elever. Det er aftalt, at gymnasierne/hf-kurserne hver for sig tilbyder præsentationskurser for elever i 9. og 10. klasse fra sine kontaktskoler. De fleste gymnasier/hf-kurser tilbyder også andre arrangementer for sine kontaktskoler, fx møder med vejledere og lærere fra kontaktskolerne. Kontaktskolesystemet er oprettet for at sikre, at alle folkeskoler og privatskoler kan få orientering om gymnasiet/hf, og at gymnasierne/hfkurserne ikke går ind over hinandens grænser og kun efter aftale mellem de implicerede skoler tilbyder arrangementer for andre gymnasiers/hf-kursers kontaktskoler. Systemet fungerer set fra vores side godt, mens grundskolerne er tit i vildrede med det. Det stemmer ikke overens med folkeskolerne fordeling på UU-vejledere, nogle tror, at elever fra kontaktskolerne har 1. prioritet, når der ikke er plads på gymnasiet/hf-kurset til alle ansøgere osv. Fra 2008 afskaffes de nuværende præsentationskurser og erstattes af introduktionskurser for elever i 8. klasse og brobygningsforløb for elever i 9. og 10. klasse. Hvis systemet ikke bruges ved fordeling af eleverne på introduktionskurserne og brobygningsforløbene, kan det miste en væsentlig del af sin betydning. I givet fald må kontaktskolesystemet genovervejes. Det består dog indtil andet er aftalt. h) Lån af idrætsfaciliteter I forbindelse med overgangen fra fritids- til folkeoplysningslov i 1991 blev det aftalt mellem Århus Amt og Århus Kommune, at man undlod at fremsende regninger til hinanden for lån af henholdsvis kommunale og amtskommunale lokaler og udendørsarealer. I folkeoplysningsloven er det anført, at kommunen ligeledes kan benytte statslige lokaler til fritidsvirksomhed og samtidig skal afholde eventuelle merudgifter til el, varme og rengøring. Med gen-

3 side 3 / 5 nemførelsen af strukturreformen den 1. januar 2007 har Sport & Fritid, Århus Kommune, derfor indgået en aftale med Århus Gymnasierne om, at den gældende ordning blev forlænget indtil 30. juni 2007, og at der er pr. 1. august 2007 skal gælde følgende timepriser i sæson 2007/08 for gensidigt brug af idrætsfaciliteter: Idrætshal kr Svømmebane kr Gymnastiksal kr I sæson 2007/08 benytter Sport & Fritid lokaler på Katedralskolen samt på Egå, Langkær, Viby og Marselisborg Gymnasium. Århus Gymnasierne benytter idrætslokaler på Århus Svømmestadion og Frederiksbjerghallerne. Regninger/betaling for de lånte lokaler fremsendes 2 gange årligt. Universitets- og Bygningsstyrelsen betaler indtil videre gymnasiernes udgifter. i) Praktikant ordninger Århus Gymnasierne indgår i en ordning, hvor studerende på Århus Universitet med interesse for at blive gymnasielærer kan komme i praktik i gymnasiet. Gymnasierne sørger for, at de studerende ude på skolerne får en (evt. 2) erfaren gymnasielærer som praktikvejleder. Det er aftalt at gymnasielæreren får 6 timer for dette arbejde, mens skolen fra Århus Universitet modtager 1000 kr. for praktikken. Der er aftalt, at op til 35 praktikanter kan deltage hvert år. De studerende fordeles jævnt mellem de deltagende skoler. Rektor Birthe Balleby, Risskov Gymnasium står for fordelingen af studerende fra det humanistiske fakultet og rektor Åge Weigelt, Viby Gymnasium og HF står for fordelingen af studerende fra det naturvidenskabelige fakultet. j) Melodigrandprix og musikfællesarrangementer Der har i en nogle år på Langkær Gymnasium været afholdt et intergymnasialt melodigrandprix for elevbands fra en række af Århus Gymnasierne. Det er nu aftalt at lade dette arrangement gå på omgang mellem de 8 Århus Gymnasier, og at alle deltagende skoler bidrager med 30 timer til de lærere, der står for arrangementet. Alle deltagende skoler sender 2 lærere til arrangementet. Skolen står selv for aflønningen af disse. Statsgymnasiet afholdt arrangementet i foråret 2007, og i 2008 er Risskov Gymnasium vært for det årlige melodigrandprix. Den nærmere aftale fremgår af Intergymnasialt MGP 2006 dateret januar Det er desuden en målsætning for Århus Gymnasierne, at de hvert andet skoleår deltager i stort fællesarrangement for de frivillige musikaktiviteter på skolerne. Næste fællesarrangement planlægges i skoleåret 2008/09. k) Møde med DGS Århus Rektorkredsen holder én gang årligt et møde med Århus afdelingen af Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS) for at drøfte sager af fælles interesse. Elevrepræsentanterne viser bl.a. stor interesse for at Århus Gymnasierne skal koordinere for så vidt muligt at give eleverne ensartede vilkår.

4 side 4 / 5 2. Udvidelse af samarbejdet, som er realistisk inden for 1(-2) år. Nedenfor beskrives en række konkrete områder, hvor Århus Gymnasierne er enige om at udbygge deres samarbejde. a) Fælles brobygningskoncept Der arbejdes hen imod en fælles overordnet ramme for struktur og indhold på de nye brobygningsforløb: 8. klasse: Introduktionskurser af 2-3 dages varighed fokus på arbejdsmetoder i gymnasiet 9. klasse: Brobygning af 5 dages varighed - for elever, der er i tvivl 10. klasse: Brobygning af 5 dages varighed for alle elever. b) Økonomisk benchmarking Der udvælges områder, hvor der benchmarkes på nøgletal, fx skolens budget, årselevtal, gennemsnitlige holdstørrelse, lærernes aldersfordeling, løn til undervisning, ledelse, administration og pedeller samt udgifter til undervisningsmidler og it. Benchmarkingen skal dog ses i forhold til det kommende resurseregnskab, hvorfor vi afventer de konkrete udmeldinger vedr. resurseregnskabet, inden det afgøres om en økonomiske benchmarking ud over resurseregnskabet er relevant. c) Kompetenceudvikling for lærere, TAP'ere og ledelse Vi skal først og fremmest koncentrere os om fællesområder, der ikke skiller sig ud fra de enkelte skolers profil: Studievejledere og læsepædagoger fælles efteruddannelse for studievejledere i coaching for at fastholde elever. Er sat i gang Administrative medarbejdere - fx erfa-kurser om Navisionsstat og om TAP overenskomster Lærere - Fokus på det pædagogiske udviklingsarbejde i forbindelse med gymnasiereformen og kortlægning af ønsker om skolebaserede kurser for faggrupper på flere skoler. Ledelsesudvikling og -netværk d) Kontakt til videregående uddannelser Århus Gymnasierne tilbyder sig som spydspidsskoler i forbindelse med pilotprojekter udviklet i samarbejde med Århus Universitet m.fl. Projekterne kan afprøves på enkelte skoler inden disse projekter/kurser udbydes bredt. e) Informationspligt Skolerne orienterer hinanden om tiltag, som kan genere andre skoler, inden de gennemføres. f) Samarbejdsmuligheder på andre afgrænsede områder I nedenstående liste er det på hvert enkelt punkt op til den enkelte skole, om den ønsker at indgå i samarbejdet: En fælles lønadministration: Vi kunne trække på kernen i de gamle amtslige lønarbejdere. Det er spørgsmålet om det er nødvendigt, at de sidder fysisk på samme matrikel eller om de blot kan arbejde i elektroniske netværk? Tilsvarende på økonomiområdet Fælles drøftelser af erfaringer med udlicitering af kantinedriften. Fælles drøftelser af erfaringer med vagtselskaber til cafeer og fester.

5 side 5 / 5 3. Den udvidelse af samarbejdet som kunne være interessant på længere sigt I dette afsnit beskrives de områder, som er interessante i et stærkt og langsigtet samarbejde mellem Århus Gymnasierne. Det er på hvert enkelt punkt igen op til den enkelte skole, om den ønsker at indgå i et sådant samarbejde. a) Internationalt gymnasium Århus Kommune ønsker et internationalt gymnasium i byen. Én af mulighederne er, at uddannelsen foregår efter IB-modellen. Flere af Århus Gymnasierne tilbyder Århus Kommune at medvirke i dette projekt. b) Oprettelse af et administrativt fællesskab På hver af de otte skoler udføres der administrativt arbejde, der er meget sammenligneligt. I et administrativt fællesskab sikres der en balance mellem det lokale og det fælles, så kvaliteten øges og ressourceanvendelsen optimeres. Områderne som umiddelbart er interessante er - fælles indkøb - fælles lønadministration - fælles bilagskontering - fælles budgetovervejelser.

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HHX- OG HTX-UDDANNELSERNE OG SAMMENLIGNING AF ØKONOMISKE VILKÅR PÅ DE GYM- NASIALE UDDANNELSER.

ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HHX- OG HTX-UDDANNELSERNE OG SAMMENLIGNING AF ØKONOMISKE VILKÅR PÅ DE GYM- NASIALE UDDANNELSER. ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HHX- OG HTX-UDDANNELSERNE OG SAMMENLIGNING AF ØKONOMISKE VILKÅR PÅ DE GYM- NASIALE UDDANNELSER. UNDERVISNINGSMINISTERIET OG FINANSMINISTERIET, JUNI 2007 Indledning 1. INDLEDNING...

Læs mere

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse.

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. 1. Baggrunden for kombineret ungdomsuddannelse Med den politiske aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, blev

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Skriftlighed i gymnasiet

Skriftlighed i gymnasiet Skriftlighed i gymnasiet Skriftlighed i dansk, samfundsfag og biologi på A-niveau i det almene gymnasium 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Skriftlighed i gymnasiet 2004 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilrettelæggelse

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE

KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Formål, afgrænsninger

Læs mere

Virksomhedsplan 2007

Virksomhedsplan 2007 Virksomhedsplan 2007 Forord Virksomhedsplanen skal ses som et resultat af initiativer, iværksat og gennemført i 2006. Der er foretaget forskellige undersøgelser, såsom: Elevtilfredshedsundersøgelse Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler og musikloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler og musikloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L xx Folketinget 2013-14 Udkast af 21. august 2013 Fremsat den xx 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler

Læs mere

Kvalitetsrapport. for Københavns Kommunes folkeskoler

Kvalitetsrapport. for Københavns Kommunes folkeskoler Kvalitetsrapport for Københavns Kommunes folkeskoler KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2007 Indledning Indhold INDLEDNING... 3 KVALITETSRAPPORT FOR KØBENHAVNS KOMMUNE... 3 HVAD ER KVALITET

Læs mere

De danske Produktionsskoler - en introduktion

De danske Produktionsskoler - en introduktion De danske Produktionsskoler Indhold 3 Forord 4 Alle unge i uddannelse eller arbejde 5 De danske produktionsskoler 7 Målgruppen 10 Hvad er en produktionsskole? 12 Samarbejde og samspil med det omgivende

Læs mere

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES Finansieret af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Læs mere

Notat til Gymnasieskolerne om udviklingen i institutionsstrukturen

Notat til Gymnasieskolerne om udviklingen i institutionsstrukturen Notat til Gymnasieskolerne om udviklingen i institutionsstrukturen Indledning: Dette notat er et led i Gymnasieskolernes Rektorforenings forberedelser på de politiske drøftelser om regeringens kommende

Læs mere

Kommunale vejledningsstrategier med fokus på unge med særlige behov: Én ung, én plan mange aktører

Kommunale vejledningsstrategier med fokus på unge med særlige behov: Én ung, én plan mange aktører Afsluttende rapport Projekt 8.2 Kommunale vejledningsstrategier med fokus på unge med særlige behov: Én ung, én plan mange aktører Rapporten er udarbejdet af: Anne Marie Dahler Hanne Kristensen Paustian

Læs mere

Startpakker i AMU. En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer.

Startpakker i AMU. En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer. Startpakker i AMU En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer. Udarbejdet af TUR i samarbejde med TEC, Holstebro tekniske Skole, AMU Syd, AMU Vest, Selandia og AMU

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

UUV Køge Bugt. Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner. Virksomhedsplan 2010

UUV Køge Bugt. Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner. Virksomhedsplan 2010 UUV Køge Bugt Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner Virksomhedsplan 2010 INDHOLD Året der gik og 2010 3 Organisationsforhold 10 Ydelser og arbejdsområde 10 Struktur og ledelse 10 Personale oversigt og

Læs mere

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 - Midtvejsevaluering af erfaringer og foreløbige virkninger i importforsøget Af Dorte Stenbæk Hansen og Nadja Lund-Sørensen Direktoratet for

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Frivilligt baserede mentorprogrammer

Frivilligt baserede mentorprogrammer Frivilligt baserede mentorprogrammer 1 Resume og konklusioner...3 1.1 Projektets formål... 3 1.2 Projektets hovedkonklusioner... 3 2 Mentorkorpset...5 2.1 Formålet med projektet... 5 2.2 Målgrupperne...

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Aftaler på folkeskoleområdet

Aftaler på folkeskoleområdet Aftaler på folkeskoleområdet Aftaleenhedens udviklingsmål Politiske målsætninger Evaluering Refleksion Læring Ledelsesgrundlag Værdier som arbejdsgrundlag Aftalestyring I Norddjurs Kommune Decentralisering

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde mandag den 30. september kl. 15.00 17.30

Referat bestyrelsesmøde mandag den 30. september kl. 15.00 17.30 Referat bestyrelsesmøde mandag den 30. september kl. 15.00 17.30 Deltagere: Mette Ebbesen, Johan P. Hansen, Nicolaj Bang, Nanna Frost, Augusta Kirkeby, Søren Schaal, Peter Hall, Henrik Deichmann, Hans

Læs mere

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Naalakkersuisuts uddannelsesstrategi 2014 Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014 LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Forord Uddannelsespolitisk er børn og unge den vigtigste

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere