Årsrapport Medicinsk Simulation og Færdighedstræning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2014. Medicinsk Simulation og Færdighedstræning"

Transkript

1 Årsrapport 2014 SkejSim Palle Juul-Jensens Boulevard Aarhus N Tlf

2 Den 1. marts 2015 SkejSim årsrapport SKEJSIMS PURPOSE OG DE 7 STRATEGIFELTER SKEJSIMS PURPOSE DE 7 STRATEGIFELTER SKEJSIMS UDDANNELSESAKTIVITETER VÆKST I SKEJSIMS KURSUSAKTIVITETER PRÆGRADUATE KURSER POSTGRADUATE KURSER UDLÅN SKEJSIMS MEDARBEJDERE NYANSÆTTELSER I HVORDAN ER DET AT VÆRE FORSKNINGSÅRSSTUDERENDE I SKEJSIM PERSONALEUDVIKLINGSFORLØB I SKEJSIM FRATRÆDELSER I STUDENTERMEDHJÆLPERE OG SIMULATOROPERATØRER SIMULATORINSTRUKTØRER FACILITETER OG UDSTYR FACILITETER UDSTYR FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSPROJEKTER IGANGVÆRENDE FORSKNINGSPROJEKTER NYE FORSKNINGSPROJEKTER I UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR DET PRÆGRADUATE OMRÅDE UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR DET POSTGRADUATE OMRÅDE KURSER, KONFERENCER OG KONGRESSER SAMT GÆSTER KURSER, KONFERENCER OG KONGRESSER GÆSTER I SKEJSIM FREMTIDSPERSPEKTIV Appendix: Abstracts 1

3 Indledning 2014 har været et begivenhedsrigt år i SkejSim med mange spændende og nye tiltag. Denne årsrapport afspejler de tiltag, der er effektueret i årets løb, hvor der har været fokus på organisationen, på forsknings- og udviklingsprojekter og på udvikling af nye kurser. I 2014 har vi igen oplevet en stor stigning i uddannelsesaktiviteter, hvorfor vi har ansat flere medarbejdere og indkøbt nyt avanceret udstyr. I 2014 identificerede vi SkejSims PURPOSE og de 7 strategifelter i samarbejde med bestyrelsen. I 2014 introducerede Charlotte grafisk facilitering i SkejSim og for bestyrelsen. Dette værktøj er specielt effektfuldt til procesledelse og fremstilling af komplekse problemstillinger. 1. SkejSims PURPOSE og de 7 strategifelter I 2014 har vi identificeret SkejSims PURPOSE og de 7 strategifelter, der er drøftet med og godkendt af bestyrelsen. I denne forbindelse startede rejsen mod at forandre SkejSim fra at være startet som en græsrodsbevægelse for simulation og færdighedstræning hen imod at blive et avanceret og højtspecialiseret simulationscenter. 1.1 SkejSims PURPOSE Hvad er SkejSim sat i verden for og hvad er vores eksistensberettigelse? Det er at udvikle SkejSim hen imod et avanceret, højtspecialiseret simulationscenter med en inkluderende og professionel læringskultur for studerende, læger og andre sundhedsprofessionelle - til gavn for patienterne. Dette er en vision for 2020 men hvad skal der til for at SkejSim når dette mål? Vi skal målrettet arbejde efter de nedenfor anførte pejlemærker og år for år sætte realistiske og konkrete mål og delmål. Vi glæder os til den videre strategiproces til i samarbejde med bestyrelsen at udmønte dette i konkrete handleplaner, budgetter, projekter og politikker frem mod

4 1.2 De 7 strategifelter Strategifelterne er naturligvis sammenhængende og har et vist overlap: Uddannelsesaktiviteter, Forskning og Udvikling, Faciliteter og Udstyr, Økonomi, Organisation, Kommunikation og Formidling samt Samarbejdspartnere. Uddannelsesaktiviteter: SkejSim ønsker at være en samlende og koordinerende instans for simulation og færdighedstræning i Region Midtjylland og uddanne sundhedsprofessionelle præ- og postgraduat, såvel i videre- som efteruddannelse. Dette ved at skabe og videreudvikle en inkluderende og professionel læringskultur med et pædagogisk sigte og baseret på forskning. Forskning og Udvikling: SkejSim ønsker at være et højtspecialiseret forsknings- og uddannelsescenter inden for simulation og færdighedstræning ved at omsætte teorier om pædagogik og medicinsk uddannelse til uddannelsesaktiviteter, der kan overføres til praksis til gavn for patienterne. Dette sikrer at kunne tiltrække den fornødne ekspertise, sikre fondsstøtte og sikre publicering. Forskning og udvikling går hånd i hånd for at sikre kvaliteten af fremtidige uddannelsesaktiviteter med en forskningsbaseret tilgang. Faciliteter og Udstyr: SkejSim ønsker at være et kreativt og innovativt uddannelses- og læringscenter med toptunede højteknologiske faciliteter og udstyr for at kunne forestå avanceret og højtspecialiseret simulation og færdighedstræning. Økonomi: SkejSim er en virksomhed med en effektiv og stabil drift, der sikrer forsknings- og udviklingsaktiviteter og afledte driftsomkostninger gennem øget egenfinansiering og en ny prissætningsmodel for uddannelsesaktiviteter i SkejSim. Organisation: SkejSim er en vidensvirksomhed i vækst, der uddanner og servicerer studerende og fagprofessionelle fra sundhedsuddannelserne i RM. Dette gøres ved at rekruttere og fastholde professionelle og kompetente medarbejdere, udstråle professionalisme og engagement samt varetage ejeres og interessenters interesser balanceret bedst muligt. Samarbejdspartnere: SkejSim ønsker at være anerkendt som et førende avanceret simulationscenter, der udvikler og udbyder uddannelsesaktiviteter af høj faglig kvalitet baseret på forskning og servicerer sundhedsprofessionelle i RM i samarbejde med nationale og internationale samarbejdspartnere. Kommunikation og Formidling: SkejSim kommunikerer effektivt og professionelt, både internt og eksternt. Dette sker ved at analysere og kortlægge SkejSims og aftageres behov samt udvikle en kommunikationsstrategi i tråd med SkejSims PURPOSE. 2. SkejSims uddannelsesaktiviteter SkejSim har i 2014 igen øget aktiviteten. SkejSims ejerkreds (RM, AUH, AU) beslaglægger ca. 90 % af lokalekapaciteten, hvor det resterende udlejes til eksterne aktører. Et stort logistisk arbejde udføres for på bedst mulige vis at tilgodese alles interesser. Vi er nu i den situation, at vores lokaler er fuldt udnyttede og dette er en begrænsende faktor for yderligere kursusaktivitet i SkejSim. 3

5 Nedenstående figur 1 viser udviklingen i kursusaktiviteter fra , fordelt på prægraduat, postgraduat og ekstern uddannelsesaktivitet. 2.1 Vækst i SkejSims kursusaktiviteter Figur 1. Fordeling af prægraduate, postgraduate og eksterne kursusaktiviteter i SkejSim Statistik I 2014 fordelte SkejSims uddannelsesaktiviteter sig på 632 kursusdage, hvor kursister deltog. For 2013 var antallet 573 kursusaktiviteter med kursister. Vores kursusaktiviteter for indeværende år viser en stigning på 10%. Denne stigning fordeler sig på 59 flere afholdte kursusdage i forhold til foregående år fordelt på 38 prægraduate, 10 postgraduate og 11 eksterne kursusdage. For at demonstrere belastningen af kursusaktiviteterne er lokaletid i timer medtaget fordelt på prægraduate, postgraduate og eksterne ydelser, se figur 2. De skraverede søjler angiver antal timer, vores lokaler til de enkelte kurser er beslaglagt. Dette illustrerer kompleksiteten i SkejSims 4

6 Antal kursusdage Antal timer Medicinsk Simulation og Færdighedstræning kurser. Antal kursusdage er ét mål, men holdes dette op mod den belastning af vores lokaler de forskellige kurser udgør, ser billedet anderledes ud. Antal kursusdage / tidsmæssig belægning af lokaler, Kursusdage Lokaletid Prægraduat Postgraduat Ekstern 0 Figur 2. Antal kursusdage ift. tidsmæssig belægning af lokalerne i SkejSim 2014 Kurser i SkejSim er for størstedelen behovstilpassede, hvilket vil sige at uddannelsesaktiviteterne tilpasses ejerkredsens og kursisternes behov. I denne sammenhæng er det vigtigt at pointere at belastningen i SkejSim ikke er jævnt fordelt hen over året idet en stor del af kurserne skal foregå på bestemte tidspunkter. På det prægraduate område er det styret af semesterplanerne, hvor der er meget stor belastning i begyndelsen af hvert semester. Et andet eksempel er det postgraduate kursus for KBU læger (kliniske basislæger) af 4-dages varighed, der skal afholdes i forbindelse med opstart af lægernes KBU forløb. Et andet eksempel er genoplivningskurser niveau II for AUH s personale, der skal afholdes hver måned for nyansatte. I nedenstående tabel 1 ses en oversigt over fordelingen af antal kursusdage, antal deltagere samt lokaletid, fordelt på henholdsvis prægraduate, postgraduate og eksterne kurser. 5

7 Antal kursusdage Antal deltagere Lokaletid, timer Kursus Prægraduat 49% 48% 44% 61% 63% 62% 37% 31% 27% Postgraduat 41% 44% 51% 32% 30% 34% 48% 57% 64% Ekstern 9% 8% 5% 7% 7% 4% 15% 12% 9% I alt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tabel 1. Fordelingen af prægraduate, postgraduate og eksterne kurser i SkejSim Prægraduate kurser Stigningen i antal prægraduate kurser udgøres af 6 nye kurser for medicinstuderende på 6. semester kandidatuddannelsen ( Akutugen ). Hvert kursus er på 5 dage med 5 timers case baseret undervisning og simulation. På den nye studieplan er der tilført betragtelig mere undervisning, der inddrager færdighedstræning og simulation. Således får hver studerende på medicinstudiet 66 timers træning i tekniske og ikke-tekniske færdigheder. Kurser for 1. semester kandidatuddannelsen, klinisk kørekort dag 1, der afholdes i SIC Horsens og Læringscentret i Viborg er ikke medtaget i statistikken. Vores assistent deltog i udvikling og afviklingen af disse kurser. Ligeledes er der ikke medregnet klinisk eksamen eller eksamensforberedelse i opgørelsen. Et gennemsnitskursus prægraduat er på 4,7 timer. Studenterselskaber og -organisationer SkejSim får mange henvendelser fra studenterselskaber- og organisationer inden for de forskellige medicinske specialer. I 2014 var der kursusaktiviteter fra følgende organisationer: SATS, Studerendes Anæstesiologiske & Traumatologiske Selskab SOFAS, Studerendes Organisation for Akutmedicinsk Speciale SAMS, Studerendes Almen Medicinske Selskab SAKS, Studerendes Almene Kirurgiske Selskab NSM, Neuro Videnskabeligt Selskab for Medicinstuderende PUST, Prægraduat Undervisning i Simulation og Teamtræning Kurserne blev afholdt i Færdighedslaboratoriet på NBG og i SkejSim. Kurserne varierer både med hensyn til antal deltagere, lokalebehov og det udstyr, der skal være til rådighed på kurserne. I 2014 indføres mere struktur for henvendelserne og begrænset brugerbetaling i forhold til det udstyr, der anvendes. 2.3 Postgraduate kurser De postgraduate kurser der afholdes i SkejSim har stor spredning i aktivitet og indhold og involverer både efter- og videreuddannelse for læger og sygeplejersker og enkelte jordmødre. I forhold til kursusaktiviteter i 2013, ses en stigning på kurser afholdt for nyansatte på AUH, genoplivning niveau III, AUH samt faculty deveolpment herunder de nye avancerede 6

8 similatorinstruktørkurser afholdt for første gang i Simulatorinstruktørkurserne er opgjort som en del af de postgraduate kurser. I 2014 er der afholdt 5 simulatorinstruktørkurser med et tredages forløb for læger og sygeplejersker, to typer avancerede simulatorinstruktørkurser og fem endags instruktørkurser specifikt tilrettelagt for kommende undervisere på 6. semester kandidatuddannelsen (Akutuge kurserne). Nedenstående tabel viser oversigt over kursusdage i Kursus Antal kursusdage Kliniske basislæger KBU kurser 55 Specialespecifikke kurser 35 Interprofessionelle kurser: 26 TraumeTeamTræning og Akutuddannelsen for læger og sygeplejersker Faculty development, herunder avancerede kurser 28 MiUC kirurgiske kurser og individuelle træningsforløb 61 Obligatoriske kurser for sundhedspersonale på AUH 17 Obligatoriske kurser for nyansatte på AUH 11 Ultralydskurser, Center for Klinisk Ultralyd og Center 19 for Kompetenceudvikling Transesophageal ekkokardiografiske kurser, TEE 12 Et gennemsnitskursus postgraduat er på 7,8 timer. 2.4 Udlån Der ses et mindre fald i antal kørte kilometer i Dette skyldes, at udstyret i den anæstesiologiske biblioteksfunktion er udlånt i længere perioder og dermed ikke så ofte transporteres til og fra SkejSim. Der har til gengæld været en lille stigning i transport af udstyr til Center for Kompetenceudvikling, RM, vedrørende udlejning af fantomer til undervisning i anlæggelse af IV-adgang for intensivsygeplejersker i hele regionen. 7

9 Figur 3. Antal kørte km. i SkejSim vedr. udlån Den anæstesiologiske biblioteksfunktion er blevet opgraderet af SkejSim i Behovet for udlån af dette udstyr i længere perioder er fortsat et ønske fra de forskellige regionshospitaler. Der har været efterspurgt udvidelse af udstyrspakken, hvorfor der suppleres med udstyr efter behov. Igen i år har vi fået henvendelser fra afdelinger i regionen, der ønsker at låne vores avancerede simulationsdukker. For at sikre korrekt anvendelse af dette avancerede udstyr samt bistå simulatorinstruktøren med afvikling af simulationsscenarierne lokalt følger en simulatoroperatør med. SkejSim leverer udstyret og booker operatør til opgaven. De respektive afdelinger anvender deres egne simulatorinstruktører uddannet i SkejSim. I opstartsfasen tilbyder SkejSim en kursusleder som konsulent. 3. SkejSims medarbejdere Medarbejderskaren i SkejSim er vokset i SkejSim har ansat 5 nye medarbejdere og taget afsked med en projektkoordinator og en forskningsårsstuderende. 3.1 Nyansættelser i 2014 SkejSim har ansat: Projektleder Susanne Slot pr. 1. september for en to-årig periode. Susanne er anæstesisygeplejerske og kommer fra en stilling på Regionshospitalet i Holstebro. Susanne er projektleder for in situ simulation og er blandt andet ansvarlig for netværk for 8

10 simulatorinstruktører. Herudover har Susanne en diplomuddannelse inden for voksenlæring og pædagogik og sidder i kursusrådet for simulatorinstruktører og er medudvikler af det avancerede simulatorinstruktørkursus. Stud.med. Anders Bjerregaard er pr. 1. september ansat som forskningsårsstuderende knyttet til forskningsprojektet: Enhancing patient safety through in situ simulation, i daglig tale kaldet in situ. Anders har afsluttet 3. semester på kandidatuddannelsen på Health, AU. Anders har i flere år været tilknyttet SkejSim som simulatoroperatør. Projekt- og forskningskonsulent, sygeplejerske Kamilla Pedersen. Kamilla er psykiatrisk sygeplejerske og kommer fra en stilling som forskningssygeplejerske på Psykiatrisk afdeling P, AUH-Risskov. Herudover har hun en kandidatuddannelse i pædagogisk antropologi. Kamilla er udvikler af ph.d. projektet PsychSim, der er forankret i SkejSim. Kamilla er nu ansat i ph.d. forberedende forløb, har en godkendt protokol og forventes indskrevet som ph.d. studerende i starten af Stud.med. Martin Holdgaard er pr. 1. september ansat som forskningsårsstuderende knyttet til forskningsprojektet PsycSim. Martin har afsluttet 3. semester på kandidatuddannelsen på Health, AU. Martin han er også tilknyttet SkejSim som simulatoroperatør. Her følger et kort interview af vores to forskningsårsstuderende, hvor Anders og Martin giver deres svar på, hvorfor de har valgt at tage et år ud af medicinstudiet for at forske i SkejSim 3.2 Hvordan er det at være forskningsårsstuderende i SkejSim Martin, Anders og Kamilla Hvem er du? Hvorfor er du her? Mit navn er Anders Thais Bjerregaard og jeg har været forskningsårsstuderende på SkejSim siden september. Jeg er 25 år gammel og har læst medicin siden 2011 og er tilknyttet projektet in situ Simulation. 9

11 Hvordan er det at være forskningsårsstuderende i SkejSim? Det er særdeles interessant at være forskningsårsstuderende i SkejSim. Grunden til dette er, at man arbejder med simulationsprojekter, der er meget håndgribelige og som rent faktisk skal bruges til undervisning på hospitalerne. Hvad fik dig til at vælge in situ projektet som fokus for dit forskningsår? Jeg har længe været interesseret i akutmedicin og undervisning af sundhedsfagligt personale, så da jeg fik muligheden for at lave et forskningsår med fokus på dette, var det ikke svært at takke ja. Det, der ellers var meget tiltalende er det gode arbejdsmiljø, hvor man både er en del af MEDU, Center for Medicinsk Uddannelse, og SkejSim. Hvad håber du at få ud af dit forskningsår? Jeg håber, at mit forskningsår hjælper mig til at finde ud af, hvad forskning rent faktisk er for en størrelse, og om det er en mulig karrierevej, når jeg senere er færdig med mit studie. Desuden håber jeg på at tillære mig færdigheder som fx: Hvordan man arbejder sammen i projektgrupper, skriver artikler og planlægger langt ud i fremtiden, da det helt sikkert er vigtige kvaliteter at have med sig videre i livet. Hvad er det bedste ved at være forskningsårsstuderende? Det bedste er, at jeg sidder og arbejder på et projekt, som jeg brænder for. Martin supplerer Hvem er du? Hvorfor er du her? Mit navn er Martin Møller Holdgaard og jeg afsluttede 9. semester af medicinstudiet sommer Jeg har været forskningsårsstuderende ved SkejSims projekt PsychSim siden d. 1. september. Hvordan er det at være forskningsårsstuderende på SkejSim? Det er spændende at være forskningsårsstuderende i SkejSim, fordi forskningsprojekterne har fokus på at udvikle undervisningsprodukter som skal anvendes og ikke bare gemmes væk. Det er en god arbejdsplads med tæt kontakt til forskningsmiljøet ved Center for Medicinsk Uddannelse. Hvad fik dig til at vælge Projekt PsychSim som fokus for dit forskningsår? Jeg valgte projekt PsychSim fordi jeg er interesseret i psykiatri og undervisning. Jeg har arbejdet ved SkejSim som simulatoroperatør og kender arbejdspladsen godt fra tidligere. Det tætte samarbejde med Center for Medicinsk Uddannelse og muligheden for at få kontakt til Risskov tiltrak mig også altså projektets bredde. Hvad håber du at få ud af dit forskningsår? Jeg håber at forskningsåret kan hjælpe mig til at afklare, hvilken retning jeg skal vælge som læge. Desuden er der mange retninger og metoder inden for forskning og jeg er glad for at prøve kræfter med kvalitative metoder og se om det er noget for mig. Hvad er det bedste ved at være forskningsårsstuderende? Som forskningsårsstuderende ved PsychSim er det at være med til at udvikle noget nyt helt fra bunden, det bedste. 10

12 Martin og Kamilla, PsychSim projektet 3.3 Personaleudviklingsforløb i SkejSim Aktiviteterne i SkejSim har i løbet af 2014 ændret karakter til i langt højere grad også at omfatte forsknings- og udviklingsprojekter, hvilket også afspejler sig i medarbejderstaben og de mange nye medarbejdere. Vi har derfor fundet det hensigtsmæssigt at integrere personalet gennem et personaleudviklingsforløb (PUF) med professionel coach. Formålet med PUF er at sikre de rette arbejdsforhold for glade og tilfredse medarbejdere, der trækker i samme retning i SkejSim, hvorved vi kan øge vores effektivitet og produktivitet. Det vil blandt andet sige at stimulere til, at den enkelte medarbejder udnytter sit potentiale, udvikler sig og trives med sine arbejdsopgaver. Medarbejderne værdsætter i høj grad dette udviklingsarbejde om end vi også har oplevet, at nogle medarbejdere har følt sig udfordrede af de nye tiltag og de introducerede redskaber for at sikre en mere effektiv arbejdstilrettelæggelse. Dette udviklingsarbejde vil blive inddraget i MUS samtaler. I denne forbindelse har vi også indgået i et ledelsessparringsforløb med coachen, hvilket har bidraget til en mere tydelig og ensartet ledelse i SkejSim. 3.4 Fratrædelser i 2014 Pr. 1. september fratrådte læge, ph.d. studerende Kristian Krogh sin stilling som projektkoordinator for in situ simulation for fuldtids at vende tilbage til sit ph.d.-studie ved Center for Medicinsk Uddannelse, Health, AU. 31. august afsluttede stud.med. Jonas Juul Pedersen sit forskningsår i SkejSim. Jonas var tilknyttet forskningsprojektet in situ. Jonas forsvarede sin forskningsårsopgave den 1. december 2014 og fik et flot 10-tal. 11

13 3.5 Studentermedhjælpere og simulatoroperatører I SkejSim har vi et korps af medicinstuderende, der varetager opgaver som hhv. studentermedhjælpere og simulatoroperatører. Studentermedhjælpere Studentermedhjælpere udfører opgaver i SkejSim og på NBG som kursusassistenter. Der har i 2014 været et større behov for studentermedhjælpere i alt timer, hvilket var en øgning på 10 % i forhold til Stigningen skyldes øget kursusaktivitet i SkejSim specielt uden for normal arbejdstid. Behovet for studentermedhjælpere på Færdighedslaboratoriet på Nørrebrogade er uændret i forhold til Simulatoroperatører SkejSim har tilknyttet en gruppe timelønnede medicinstuderende, der varetager opgaven som simulatoroperatører på simulationskurser. Operatørerne deltager også, når SkejSim afholder in situ simulation på regionshospitalerne. Yderligere indgår operatørerne som figuranter ved bl.a. traumeteamtræning og kurser på Akutuddannelsen (Specialuddannelse for læger og sygeplejersker). SkejSim sørger for løbende at introducere nye operatører samt for opgradering og efteruddannelse. Eksempelvis har vi i 2014 foranstaltet demonstration af nyt udstyr som SimMan 3G og i brugen af SimPad således, at hele gruppen er rustet til professionelt at varetage de opgaver der er i SkejSim, som også omfatter opgaver ud af huset ved in situ simulation. Fremtid 2015 I 2015 skal samtlige operatører oplæres i brugen af vores nye AV-udstyr. Operatørerne udviser stort engagement i arbejdet og i SkejSims aktiviteter, hvorfor gruppens størrelse i 2015 søges bevaret og dermed sikre at kurserne afholdt i SkejSims regi får operatører med endnu mere og bredere erfaring. Der indføres en drejebog for oplæring af operatører. Temaeftermiddag for studentermedhjælpere og simulatoroperatører Den årlige temaeftermiddag, der afholdes for både simulatoroperatører og studentermedhjælpere havde igen i år stor tilslutning. Efter et fælles oplæg fra SkejSims ledelse fortsatte de studerende i gruppearbejde. Her blev arbejdsopgaver, kommunikation, instruktion og nye tiltag gennemgående temaer. Flere gode løsningsforslag fremkom. Mødet blev evalueret meget positivt og succesen gentages årligt. 3.6 Simulatorinstruktører En stor gruppe af uddannede simulatorinstruktører er tilknyttet SkejSim. SkejSim har i samarbejde med Center for Kompetenceudvikling, RM, gennem flere år afholdt 5-6 årlige instruktørkurser for at sikre og udbygge underviserkompetencerne i RM. Der er til dato uddannet over 350 simulatorinstruktører, som er ansat i forskellige specialer på regionens hospitaler. Simulatorinstruktørerne anvendes som undervisere på en række simulationskurser i SkejSim. Ligeledes foregår der i stigende omfang in situ simulation og færdighedstræning på regionshospitalerne. 12

14 Temaeftermiddag for simulatorinstruktører Den 20. januar 2014 blev der afholdt temaeftermiddag. Her trodsede 45 simulatorinstruktører en sig hastigt nærmende snestorm og mødte frem til en livlig debataften med mange gode fortællinger om deres erfaringer. Der var repræsentanter fra de fleste hospitaler. Det blev således en forrygende eftermiddag med erfaringsudveksling, om behov for netværk for instruktører i Region Midtjylland og behov for opgradering af særlig debriefer kompetencer. 4. Faciliteter og udstyr Herunder gives en beskrivelse af SkejSims investering i AV-udstyr til simulationslokalerne i 2014 samt en kort beskrivelse af lokalekapaciteten. 4.1 Faciliteter SkejSim råder over gode, lyse og fleksible undervisningslokaler, som er meget eftertragtede. Ultimo 2014 blev behovet for flere lokaler present ved ansættelse af nye medarbejdere. SkejSim har derfor lejet kontorlokaler i bygning B, INCUBA. Lokalerne ligger i samme bygning som Center for Medicinsk Uddannelse, som SkejSim har et tæt forskningssamarbejde med. Lokalernes placering giver gode muligheder for sparring. Som anført i afsnit 2, s. 3 har vi booket vores lokaler fuldt ud. Dette er en begrænsende faktor for udvidet aktivitet og udvikling af nye kurser, der skal afholdes i SkejSim. 4.2 Udstyr Det vurderes, at SkejSim har udstyr og inventar for ca. 11 mio. kr. (genanskaffelsespris), hvilket er en stigning på 1 mio. kr. ift. ultimo Opgradering af AV-udstyret tegner sig for hovedparten af beløbet. 13

15 AV-udstyr til videooptagelse af simulation og debriefing Ultimo 2013 startede en proces med afklaring af muligheder for opgradering af AV-udstyr til vores simulationslokaler, idet det nuværende udstyr fra simulatorenhedens begyndelse 2007 ikke længere fungerede. Behovet for anvendelse af videooptagelse i forbindelse med debriefing er stigende på vores simulatorinstruktørkurser, men også i forbindelse med vores forskningsprojekter er der behov for opsamling af videomateriale. I december var firmaet B-Line Medical i SkejSim for at fremvise deres softwareprogram til anvendelse ved videooptagelse under simulation med efterfølgende debriefing. Indkøb af ovennævnte udstyr blev effektueret i 2014, hvilket var SkejSims helt store investering i B-lines software er det eneste i Nordeuropa og bruges til fremvisning for nye interessenter. Indkøb af videokamera til simulationslokalerne, mikrofoner og et redigeringspanel til operatørrummene, gør at udstyret er let anvendeligt for vores simulatoroperatører. Udstyret blev anvendt og testet under et forskningsprojekt i efteråret 2014 med meget positive tilbagemeldinger fra brugerne. Udstyret blev ligeledes præsenteret for simulatorinstruktørerne, der deltog i det avancerede simulatorinstruktør kursus i december måned. Af andre interessenter kan nævnes forespørgsler fra Regionshospitalet i Randers og Viborg. Anders er simulatoroperatør i SkejSim og superbruger af det nye udstyr 5. Forsknings- og udviklingsprojekter I aftalegrundlaget for SkejSim er det fastlagt, at der skal gennemføres forskning i og udvikling af brugen af simulation og færdighedstræning i Region Midtjylland. Der er afsat kr. årligt til forskningsaktiviteter i SkejSim. Midlerne er på vej til at føre SkejSim fra et begynderstadium forskningsmæssigt til en situation, hvor SkejSim nu har fået tildelt eksterne midler til større forskningsprojekter. SkejSim har en konstant opmærksomhed på at drive og raffinere tilbagevendende aktiviteter på højt fagligt niveau og en innovativ tilgang til udvikling af nye uddannelsesaktiviteter. 14

16 En udviklingsorienteret tilgang forudsætter en læringskultur, hvor der er en nysgerrighed overfor at udvikle konceptet medicinsk simulation. Og der skal være en kapacitet til at hjælpe brugere med gode ideer til projekter til at føre disse ud i verden. Det er vigtigt, at der til stadighed pågår forsknings- og udviklingsprojekter, der kan bidrage til at skabe en eksperimenterende måde at tænke og udføre aktiviteter på i SkejSim, tiltrække opmærksomhed fra simulationscentre nationalt og internationalt og skabe en forskningsbaseret tilgang til SkejSims uddannelses- og rådgivningsaktiviteter. I Aftale vedrørende Færdighedslaboratoriet fra juni 2010 fremhæves vigtigheden af integration mellem forskning og udvikling i SkejSim i et tæt samarbejde med Center for Medicinsk Uddannelse, hvilket er etableret. Midlerne ønskes primært anvendt til at initiere projekter der er forankrede i SkejSim og som efterfølgende vil skulle gennemføres for eksterne midler. Dette skønnes at være den anvendelse af midlerne, der giver mest værdi, da resultaterne af de efterfølgende eksternt finansierede projekter også vil komme SkejSim til gavn. Neden for redegøres for såvel pågående som nye forsknings- og udviklingsprojekter i SkejSim i Igangværende forskningsprojekter Kristian Brogaard Krogh: "Realism and feedback in simulation: Key factors for optimized resuscitation" Finansiering: Ph.d. projektet er delvis finansieret af SkejSim. Status: Ph.d.studiet forventes færdiggjort medio Abstract: Bilag 1.1 Anne Sofie Bjerrum: "Effective training methods for bronchoscopy skills acquisition" Finansiering: SkejSim har delvis finansieret Ph.d. projektet Status: Har afsluttet sit Ph.d. studie i 2014 Abstract: Bilag 1.1 Charlotte Paltved: "Interprofessionel team kommunikation: An observational simulation-based study" Finansiering: SkejSim har medfinansieret forskningsprojektet, der endvidere er finansieret af eksterne midler fra Region Midtjylland og Laerdal s Fond for Akut Medicin. Status: Projektet er på pause, da Charlotte pr har fået tilført ledelsesopgaver. Abstract: Bilag 1.3 Charlotte Paltved: "Enhancing patient safety through in situ simulation" Studiet er centreret omkring simuleret patientsikkerhed med fokus på det akut medicinske område. Forskning har vist, at interprofessionel teamkommunikation og -samarbejde udgør en betragtelig del af de indrapporterede utilsigtede hændelser og har essentiel betydning for patientsikkerheden. Data fra ovenstående studie blev bl.a. anvendt til at afdække, hvordan akutte 15

17 teams agerer i forbindelse med at UTH udvikler sig. De indrapporterede UTH fra Region Midtjylland blev kodet og fra disse data suppleret med en behovsanalyse er der udviklet scenarier, der anvendes til in situ simulation på Fælles Akutafdelingen, Aarhus Universitetshospital i Finansiering: Studiet er eksternt finansieret af Region Midtjylland. Status: Charlotte Paltved er projektansvarlig. Herudover er lektor Peter Musaeus Ph.d. Center for Medicinsk Uddannelse, AU, knyttet til projektet, samt pr endnu en forskningsårsstuderende og en projektleder. Der har været samarbejde med de regionale riskmanagers samt samarbejde med professor E. Salas fra Institute of Simulation and Training, University of Central Florida, USA, er etableret mhp. udvikling af et evalueringsredskab/en videns-test. Abstract: Bilag Nye forskningsprojekter i 2014 Claus Thygesen: "Accelerated learning in anaesthesia" Et Ph.d.projekt, der søger at afdække om det er muligt inden for en given afdelings egne resurser at accelerere indlæring af basale anæstesiologiske færdigheder gennem øget anvendelse af færdighedstræning. Ph.d.-studiet startede primo SkejSim har finansieret studiet med kr Abstract: Bilag 1.3 Kristian Friesgaard: "Akut smertebehandling præhospitalt og i Fælles Akutafdelingen" Forberedelse til Ph.d.-studie. Der er planlagt et simulationskursus for sygeplejersker og læger for at forbedre behandlingen af smertepatienter i Akutafdelingen. Hertil er knyttet et E- læingsprogram. Studiet udføres på Regionshospitalet Horsens primo Studiet er eksternt finansieret af Region Midtjylland og VURN via Rådgivningsgruppen for simulation og færdighedstræning. Abstract: Bilag 1.4 Kamilla Pedersen: "PsychSim" Formålet med dette Ph.d. projekt er at undersøge, hvordan interaktiv simulations- og e- læringsbaseret undervisning kan anvendes på psykiatriområdet, samt hvordan computerbaserede interaktive undervisningsformer ved træning i psykiatri påvirker den enkelte deltager til at ændre adfærd i den kliniske virkelighed til gavn for patienterne. Målgruppen for projektet er medicinstuderende, læger under videreuddannelse og speciallæger i psykiatri. Finansiering: Studiet er eksternt finansieret af VURN via Rådgivningsgruppen for simulation og færdighedstræning samt LVV, det tidligere FADLs Vagtbureau samt Psykiatri og Socialledelsen. SkejSim medfinansierer Ph.d. studiet. Abstract: Bilag

18 5.3 Udviklingsprojekter inden for det prægraduate område Akutkursus: Akutugen (6.semester kandidatuddannelsen) Tovholder Minna Skou Nielsen Jørgensen Efteråret 2013 var hektisk for alle de fagrepræsentanter, der skulle involveres i afviklingen af den nye akutuge for studerende på afsluttende semester på kandidatuddannelsen. Hvilke emner skulle indgå? Hvordan skulle ugen bygges op? Det er blevet til 5 dage med hvert et speciale: Anæstesi, Akut medicin, Endokrinologi, Ortopædkirurgi samt Geriatri. Samtidigt skulle de kommende undervisere på akutugen selv på underviserkursus inden undervisningens start. Der skulle opbygges scenarier og laves en ramme for øvelserne. Dette lå alt sammen klar til det første Akutkursus i uge , hvor Brandskolen blev taget i brug, da SkejSim var optaget til andet formål. Det blev en fantastisk uge, alt lykkedes, underviserne var glade, kursisterne var glade, og vi var glade, især da vi havde fået flyttet hele udstyrsstykket tilbage fra Brandskolen og på plads i SkejSim. Der blev i løbet 2014 afholdt 2 akutuge-underviserkurser for at klæde underviserne på til de seks akutuger for 220 medicinstuderende. Underviseropgaverne er alle blevet varetaget af entusiastiske og dygtige klinikere og ph.d.-studerende, understøttet af dygtig gennemført administration og logistik i SkejSim. Kommentarer fra kursisterne: Sindssyg udbytterigt, Godt at det kom nu, Noget af det bedste på studiet, Fantastisk med så mange engagerede undervisere. Vi holder opsamling efter hvert semester og diskuterer om der skal være ændringer det næste halvår. Én af udfordringerne bliver at håndtere de stadigt stigende holdstørrelser. Der arbejdes løbende med dette, men det kommer til at kræve mere plads, grej og flere undervisere. En erfaring fra Akutugerne er, at kursisterne foretrækker figuranter frem for dukker i de mere scenariebaserede øvelser. Afledt af den nu udrullede plan for det sidste semester på kandidatuddannelsen var der i 2014 behov for justering af KBU kurserne således at der er et særligt fokus på træning af ikke-tekniske færdigheder, herunder kommunikation og klinisk beslutningstagning samt en opgradering af undervisernes kompetencer inden for simulation og færdighedstræning. 17

19 Klinisk kørekort (1. semester kandidatuddannelsen) Vi har i 2014 arbejdet på at udlicitere dele af de kliniske færdighedskurser således, at kurserne vil kunne afholdes på flere uddannelsessteder i regionen. På denne måde får de studerende et godt kendskab til forskellige læringsmiljøer. SkejSim har sammen med Institut for Klinisk Medicin lavet en samarbejdsaftale med Regionshospital Midt i Viborg og Regionshospitalet i Horsens om afvikling af dele af det kliniske kørekort. De første kurser blev afholdt i august 2014, hvor ca. 180 kursister var fordelt på tre kursusdage. Der var positiv tilkendegivelse fra begge hospitaler i forhold til SkejSims assistance med afvikling af undervisningen, ligeledes var der positive evalueringer fra såvel undervisere som kursister. OSCE (5. semester kandidatuddannelsen) SkejSim har deltaget i udvikling og afholdelse af den første OSCE-eksamen i januar 2014 for ca. 140 studerende. Logistik og manglende lokaler i SkejSim gør at OSCE efterfølgende er flyttet til AUH i Skejby. 5.4 Udviklingsprojekter inden for det postgraduate område Faculty development er et indsatsområde for SkejSim. Vi finder det vigtigt at kunne uddanne simulatorinstruktører i Region Midtjylland på basalt og avanceret niveau. Avanceret Simulatorinstruktørkursus I et samarbejde mellem SkejSim og Center for Kompetence Udvikling er der udviklet et avanceret simulatorinstruktørkursus, der løb over 6 måneder fordelt på 2 dage i SkejSim og den øvrige tid på deltagernes egen afdeling. Kurset er finansieret af Region Midtjylland. Fra august til december 2014 blev det første avancerede simulatorinstruktørkursus for erfarne simulatorinstruktører i Region Midtjylland (RM) afholdt. Der var fuld tilmelding med ni læger og ni sygeplejersker. Formålet med kurset var at styrke og udvikle simulatorinstruktørernes kompetencer indenfor debriefing samt design og implementering af simulation i instruktørernes kliniske praksis. Kurset bestod af fire moduler: To undervisningsdage i SkejSim, hvor kursisterne blev undervist og trænet i avanceret debriefingsteknik, samt tilegnede sig viden om og reflekterede over de 18

20 barrierer, der knytter sig til afvikling og implementering af simulation i egen praksis. Centralt for dette kursus var en meget høj grad af deltagerinvolvering. Kursisterne udarbejdede eget scenarie til in situ simulation i egen afdeling. Denne træning med tilhørende debriefing blev videooptaget og delt med de andre kursister. Efterfølgende blev der givet feedback. Baggrunden for kurset er en spørgeskemaundersøgelse blandt de dengang godt 140 uddannede simulatorinstruktører foretaget af Koordinationsudvalget i 2012 vedrørende medicinsk simulation og færdighedstræning i RM. Undersøgelsen viste blandt andet, at en stor del af instruktørerne oplevede modvilje mod at implementere simulation i egen praksis og havde et behov for at udvikle debriefingsfærdigheder samt facilitator- og instruktørkompetencer. Ultimo 2012 besluttede kursusrådet for simulatorinstruktøruddannelsen i RM at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle udarbejde et avanceret simulatorinstruktørkursus, der havde et højt fagligt niveau og medinddrog kursisternes egne erfaringer. Kursisterne evaluerede kurset med langt overvejende stor tilfredshed. En af deltagerne skriver følgende: [ ] kurset gav mig en grundig introduktion til en avanceret debriefingmodel kaldet TeamGains. TeamGains har vist sig særdeles brugbar i den kliniske hverdag. [ ] At optage et selvkonstrueret scenarie på video og afvikle dette er noget, der kræver en del forberedelse og tid. Derudover skal der påregnes diverse tilladelser og accept fra nærmeste og øverste afdelings-/afsnitsledere [ ]. Kurset kan klart anbefales! Du vil opleve en større indsigt i debrifingteknikker og få en brugbar avanceret teknik, der kan anvendes i den kliniske hverdag hvor tiden ofte er presset (Jakob, anæstesisygeplejerske og avanceret simulatorinstruktør). Kurset er præsenteret som work in progess på verdenskongressen inden for medicinsk simulation, International Meeting for Simulation in Healthcare, januar 2014 samt på Association for Medical Education in Europe i august. In situ simulatorinstruktører Som led i forskningsprojektet in sit simulation blev en håndfuld simulatorinstruktører særligt udpeget til at deltage i den planlagte in situ simulation i Fælles Akutafdelingen, AUH. Instruktørerne havde forskellig læge- og sygeplejefaglig baggrund og forskelligt erfaringsgrundlag, men er alle dedikerede og engagerede instruktører. Der blev afholdt undervisningsdage i SkejSim med bl.a. eksperter og forskere fra Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS). Kursus i transesophageal ekkokardiografi med TEE-simulator Færdighedstræning i transesophageal ekkokardiografi (TEE). Projektet er forankret i SkejSim. SkejSim har indkøbt apparatur og står for vedligeholdelse og logistik. Undervisning af uddannelsessøgende læger er startet i 2013 og der er i 2014 bevilliget yderligere midler til uddannelse på dette felt. Abstract: Bilag 1.6 Kursus i artroskopi med atroskopisimulator Atroskopi-projekt. Færdighedstræning i artroskopi for uddannelsessøgende læger. Er opstartet ultimo 2013 og der er afviklet kurser i løbet af

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Koncern HR MidtSim Region Midtjylland

Koncern HR MidtSim Region Midtjylland Koncern HR MidtSim Region Midtjylland Strategi Mission, vision, værdier og strategiske indsatsområder 2017-2019 Koncern HR MidtSim Træning i Virkeligheden Udarbejdet juli 2016 Koncern HR MidtSim Indholdsfortegnelse

Læs mere

Formålet med sundhedsfaglig færdighedstræning. og simulation. Patientsikkerhed. Virkelighedstro omgivelser

Formålet med sundhedsfaglig færdighedstræning. og simulation. Patientsikkerhed. Virkelighedstro omgivelser Formålet med sundhedsfaglig færdighedstræning og simulation er:» At omsætte teoretisk viden til handlekompetence» At forbedre teamsamarbejde og kommunikation» At øge patientsikkerheden» At forebygge utilsigtede

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Hvordan opstartes simulation (teamtræning) i egen afdeling. Teamtræningsgruppen (Else Winge &Juri Lindy Pedersen) Børneafdelingen Hvidovre Hospital

Hvordan opstartes simulation (teamtræning) i egen afdeling. Teamtræningsgruppen (Else Winge &Juri Lindy Pedersen) Børneafdelingen Hvidovre Hospital Hvordan opstartes simulation (teamtræning) i egen afdeling Teamtræningsgruppen (Else Winge &Juri Lindy Pedersen) Børneafdelingen Hvidovre Hospital Koncept Behov/krav Mål program teknik/dukke Ledelse Manpower

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Program. Hvilke forventninger har AU til omfanget af undervisning Studieordningen Semesterkoordinatoren

Program. Hvilke forventninger har AU til omfanget af undervisning Studieordningen Semesterkoordinatoren Program Hvilke forventninger har AU til omfanget af undervisning Studieordningen Semesterkoordinatoren Hvad bestemmer behovet for lektorer Undervisningen skal så vidt muligt være forskningsbaseret Hvad

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis

Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis Nu med særligt fokus på akkreditering Baggrund for kurset Af flere grunde vokser behovet for ledelse og reorganisering i almen praksis. Antallet af og

Læs mere

WORKSHOP om SIMULATION Werner Sperschneider, Specialkonsulent PhD, innovation, Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden

WORKSHOP om SIMULATION Werner Sperschneider, Specialkonsulent PhD, innovation, Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden WORKSHOP om SIMULATION Werner Sperschneider, Specialkonsulent PhD, innovation, Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden Anne Lippert, Overlæge, vice-institutleder, Dansk Institut for Medicinsk

Læs mere

20. december Side 1

20. december Side 1 20. december 2016 Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, udvikling og uddannelse på sundhedsområdet mellem Region Midtjylland, VIA University College, VIA Sundhed og Aarhus Universitet, Health

Læs mere

Vision og strategi for sygeplejen

Vision og strategi for sygeplejen Vision og strategi for sygeplejen på Hospitalsenheden Horsens 2014-2017 Hospitalsenheden Horsens Strategi for Hospitalsenheden Horsens og Region Midtjylland Visionen og strategien for sygeplejen 2014-2017

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement.

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement. SPØRGESKEMA EVALUER.DK Du skal nu foretage en evaluering af det uddannelsessted, hvor du netop har afsluttet eller er ved at afslutte et uddannelseselement. Besvarelsen tager ca. 10-15 min. Vigtig tilbagemelding

Læs mere

Faglig profil for specialet klinisk biokemi

Faglig profil for specialet klinisk biokemi Faglig profil for specialet klinisk biokemi Roskilde den 20. juni 2008 Nedenstående kompetencer vægtes positivt Prioriterede områder i specialet Akademiker Interesse og evne for forskning Medicinsk ekspert

Læs mere

HOTKOK. Herlev obstetrisk teamtræning og kompetencekursus

HOTKOK. Herlev obstetrisk teamtræning og kompetencekursus HOTKOK Herlev obstetrisk teamtræning og kompetencekursus Et tværfagligt kursus tilrettelagt af obstetrisk og anæstesiologisk afdeling samt Dansk Institut for Medicinsk Simulation ved jordemoder Henriette

Læs mere

Program. Hvilke forventninger har AU til omfanget af undervisning Studieordningen Semesterkoordinatoren

Program. Hvilke forventninger har AU til omfanget af undervisning Studieordningen Semesterkoordinatoren Program Hvilke forventninger har AU til omfanget af undervisning Studieordningen Semesterkoordinatoren Hvad bestemmer behovet for lektorer Undervisningen skal så vidt muligt være forskningsbaseret Hvad

Læs mere

Overlægeforeningens politik for efteruddannelse

Overlægeforeningens politik for efteruddannelse Overlægeforeningens politik for efteruddannelse Formål: Overlægers faglige ekspertise er et af fundamenterne for en sikker patientbehandling på et højt. Overlægerne skal kunne bidrage effektivt til et

Læs mere

12.30 12.45 Velkomst v. ovl., kontorchef Jan Greve, Den lægelige videreuddannelse og ovl., PKL Hans Ole Holdgaard.

12.30 12.45 Velkomst v. ovl., kontorchef Jan Greve, Den lægelige videreuddannelse og ovl., PKL Hans Ole Holdgaard. Regionshospitalet Randers Anæstesiologisk afd. Referat fra: Informations- og debatmøde med deltagelse af de ledende overlæger fra videreuddannelsesregionens uddannelsesgivende afdelinger, specialets professorer,

Læs mere

Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse

Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse Fælles obligatoriske moduler 15 ECTS-point Praksis videnskabsteori og metode Undersøgelse af sundhedsfaglig

Læs mere

Uddannelse - Efterår Region Hovedstaden Center for HR. Facilitator i interprofessionel læring og samarbejde Kompetenceudviklingsforløb

Uddannelse - Efterår Region Hovedstaden Center for HR. Facilitator i interprofessionel læring og samarbejde Kompetenceudviklingsforløb Region Hovedstaden Center for HR Facilitator i interprofessionel læring og samarbejde Kompetenceudviklingsforløb Efterår 2017 Facilitator i interprofessionel læring og samarbejde - Kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Kompetenceudvikling og optimering af effekter

Kompetenceudvikling og optimering af effekter UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Kompetenceudvikling og optimering af effekter Oplæg på temadag i partnerskabsregi, onsdag den 14.januar 2015 v. adjunkt, mag.art & stud. ph.d. Peter Sørensen UNIVERSITY COLLEGE

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Andreas Balslev-Clausen. 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder.

Andreas Balslev-Clausen. 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder. Referat af møde i UDDU 1/5 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder. 2.0 Godkendelse af referat. Referatet godkendes uden yderligere kommentarer.

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Pædagogisk Udviklende Funktion Videreuddannelsesregion Syd

Pædagogisk Udviklende Funktion Videreuddannelsesregion Syd Koncern HR, Sundhedsuddannelser Den Lægelige Videreuddannelse Kontaktperson: Tine Boesen Larsen Tine.Boesen.Larsen@rsyd.dk Direkte tlf. 24600487 13. juli 2016 Side 1 / 5 Pædagogisk Udviklende Funktion

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30. Sted: Campus Århus N, lokale 33.11

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30. Sted: Campus Århus N, lokale 33.11 Mødeindkaldelse Mødeforum: Overordnet samarbejdsorgan for klinisk undervisning Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30 Sted: Campus Århus N, lokale 33.11 Mødeleder: Deltagere: Afbud: Referent: Bodil Primsø Tove

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest (HEV)

Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest (HEV) Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, (HEV) Denne skrivelse omfatter et bud på de kompetencer der skal være til stede fremover hos sygeplejersker i Akutafdelinger i Regionen. Det overordnede mål

Læs mere

Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Den 19. december 2016 Ref.: BGR Sagsnr.: 1611-0045 Dansk Sygeplejeråd Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker

Læs mere

Ansøgningsskema. Ansøgningsvejledning til pulje for udvikling og afprøvning af kurser med henblik på at forbedre plejen for demente patienter

Ansøgningsskema. Ansøgningsvejledning til pulje for udvikling og afprøvning af kurser med henblik på at forbedre plejen for demente patienter Servicestyrelsen, Skibhusvej 52 B, 5000 Odense C Ansøgningsskema Ansøgningsvejledning til pulje for udvikling og afprøvning af kurser med henblik på at forbedre plejen for demente patienter 1 Ansøger:

Læs mere

Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord

Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord Vedlagte bilag: Bilag 1: Grundkursus i videnskabelige metoder Bilag 2: Målbeskrivelsen for Hoveduddannelsen

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Akutuddannelse. Region Midtjylland og Region Nordjylland. Danske Regioner 24. maj 2011 Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles Akutmodtagelse

Akutuddannelse. Region Midtjylland og Region Nordjylland. Danske Regioner 24. maj 2011 Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles Akutmodtagelse Akutuddannelse og Region Nordjylland Danske Regioner 24. maj 2011 Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles Akutmodtagelse Århus Universitetshospital Århus Sygehus Fokus påp akutområdet Styrket akutberedskab

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Temaopdelt handlingsplan

Temaopdelt handlingsplan NR 9-12 Temaopdelt handlingsplan En opfølgning på anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens rapport: Speciallægeuddannelsen. Status og perspektivering. 2012 Sundhedsstyrelsen februar 2012 Indhold 1 Organisation

Læs mere

Initiativer vedr. arbejdstilrettelæggelse i psykiatrien

Initiativer vedr. arbejdstilrettelæggelse i psykiatrien Psykiatri og Social Administrationen Til Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Sekretariat, kommunikation og HR Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk

Læs mere

Rapport. 3-timersmøder Regionshospitalet Randers 2017

Rapport. 3-timersmøder Regionshospitalet Randers 2017 Rapport 3-timersmøder Regionshospitalet Randers 2017 Udarbejdet marts 2017 af: Anita Sørensen Uddannelseskoordinerende Overlæge E-mail: anison@rm.dk Tlf: 784 20177 Ann Meldgaard Nielsen HR konsulent E-mail:

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Program. Hvilke forventninger har AU til omfanget af undervisning Studieordningen Semesterkoordinatoren

Program. Hvilke forventninger har AU til omfanget af undervisning Studieordningen Semesterkoordinatoren Program Hvilke forventninger har AU til omfanget af undervisning Studieordningen Semesterkoordinatoren Hvad bestemmer behovet for lektorer Undervisningen skal så vidt muligt være forskningsbaseret Hvad

Læs mere

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Formål med klinisk undervisning Tilbyde studerende på modul 6, 11 og 12 på uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling på sundhedsområdet mellem Faculty of Health Sciences (Health), Aarhus Universitet og Region Midtjylland 1.

Læs mere

Interprofessionel læring og samarbejde - et uddannelsesforløb til IPLS Facilitator. Efterår 2012. Region Hovedstaden HR & Uddannelse

Interprofessionel læring og samarbejde - et uddannelsesforløb til IPLS Facilitator. Efterår 2012. Region Hovedstaden HR & Uddannelse Marts 2012 HR & Uddannelse Region Hovedstaden Region Hovedstaden HR & Uddannelse Interprofessionel læring og samarbejde - et uddannelsesforløb til IPLS Facilitator Efterår 2012 Samarbejdet mellem de forskellige

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Anvendelse af ny viden i de fem kommuner

Anvendelse af ny viden i de fem kommuner Anvendelse af ny viden i de fem kommuner Af Peter Sørensen Lektor, mag.art og ph.d.-studerende University College Lillebælt & Aalborg Universitet Der er generelt gode forudsætninger for at bringe ny viden

Læs mere

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Med denne beskrivelse af skolens kompetencestrategi vil vi skabe et fælles grundlag for kompetenceudviklingen af skolens medarbejdere. Vi vil bruge

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland Kærvang Kompetenceprofilens formål Medarbejderne er den vigtigste ressource i Specialsektoren. Det er afgørende

Læs mere

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE EFFEKTFULDE FORANDRINGER I PRAKSIS UDDANNELSE BYGHOLM PARKHOTEL AUGUST 2015 DECEMBER 2015 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE Strategisk relationel

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002323 Afdelingsnavn Akutafdelingen Hospitalsnavn Slagelse Sygehus Besøgsdato 19-01-2015 Temaer

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling Holmstrupgård Retningslinje for kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Formål...3 Holmstrupgårds definition af kvalifikationer og kompetencer...3 Hvad er kompetenceudvikling?...3 Hvorledes foregår kompetenceudvikling

Læs mere

I Region Syddanmark forventes ansat godt 20 sygeplejersker, som i projektperioden forventes at have ca patienter i forløb.

I Region Syddanmark forventes ansat godt 20 sygeplejersker, som i projektperioden forventes at have ca patienter i forløb. Afdeling: KFIU Innovation Udarbejdet af: Lisbeth Thisted Andersen, Projektleder Aktiv Patientstøtte Sagsnr.: E-mail: Lisbeth.thisted.andersen@rsyd.dk Dato: 19. juni 2017 Telefon: 2979 6434 Projekt Aktiv

Læs mere

Lægernes behov for videre- og efteruddannelse

Lægernes behov for videre- og efteruddannelse Lægernes behov for videre- og efteruddannelse Mads Skipper, Medlem af Lægeforeningens bestyrelse og Formand for Lægeforeningens uddannelses- og forskningspolitiske udvalg Lægeforeningen Hovedstadens medlemsmøde

Læs mere

Kompetenceprofil. Social- og sundhedsassistenter. for Hospitalsenheden Horsens

Kompetenceprofil. Social- og sundhedsassistenter. for Hospitalsenheden Horsens Kompetenceprofil Social- og sundhedsassistenter for Hospitalsenheden Horsens Forord Som sundhedsprofessionel har man et konstant ansvar for at udvikle sine kompetencer rettet mod at løse fremtidens kerneopgaver.

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Adjunktprogrammet i UCL

Adjunktprogrammet i UCL Adjunktprogrammet i UCL 2016-2017 Indholdsfortegnelse Adjunktprogrammet i UCL 2016-2017... 1 1. Indledning... 3 2. Formål... 4 3. Struktur og indhold... 4 3.1 Introduktionsdag... 4 3.2 Kursusdage... 4

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde Forløb for modul12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde 22-11-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

Viden i skolen (VIS)

Viden i skolen (VIS) Viden i skolen (VIS) Abstrakt: Folkeskolereformen lægger vægt på at fremme praksisnær forskning til skolerne. Praksisnær forskning er en afgørende faktor til forbedringen af skolen. Det er en vanskelig

Læs mere

Opfølgning på evaluering af :

Opfølgning på evaluering af : Opfølgning på evaluering af : Modul 12 / forår 2016; HOLD 13II ABCD; opgjort august 2016 Evalueringens grundlag - svarprocent Skemaet er udsendt til 121 studerende 102 har helt eller delvist gennemført,

Læs mere

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Ambitionen Det er MacMann Bergs vision at være dagsordensættende

Læs mere

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014 1 SDU Erhverv Kurser og konferencer Marts 2014 2 Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitets Efteruddannelse tilbyder kurser og konferencer opdateret med den nyeste forskningsbaserede viden.

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Status og vejen frem DSFR møde den 22. maj 2015 22/5/2015/Janet Hansen 1 Dagens program 8.40 Nugældende strategi Ide, mål og kendetegn ved mål

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Årsberetning 2007 for LAKK

Årsberetning 2007 for LAKK Årsberetning 2007 for LAKK 1. Baggrund Denne årsberetning beskriver de aktiviteter, som har været omfattet af LAKK s virksomhed i 2007. De beskrevne aktiviteter skal ses i lyset af, at jeg først pr. 1/3

Læs mere

Uddannelse i Akutmedicin for læger

Uddannelse i Akutmedicin for læger Uddannelse i Akutmedicin for læger Generel beskrivelse Uddannelse i akutmedicin for læger skal bl.a. understøtte udvikling af faglighed, kvalitet, hensigtsmæssige patientforløb og ledelse i de fælles

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

CEKU. Kursusoversigt (Foråret 2011) For VIP ansatte ved SUND og læger i Region Hovedstaden.

CEKU. Kursusoversigt (Foråret 2011) For VIP ansatte ved SUND og læger i Region Hovedstaden. Kursusoversigt (Foråret 2011) For VIP ansatte ved SUND og læger i Region Hovedstaden. Kursus Dato Introduktion til universitetsundervisning 31.01-04.02 (1. del af Adjunktpædagogikum) 07.03-11.03 V/Pædagogisk

Læs mere

Byggesten/tema Indsats i 2013 Indsats i 2014 Indsats >2014 X X X X X X

Byggesten/tema Indsats i 2013 Indsats i 2014 Indsats >2014 X X X X X X Handleplaner for Bioanalytikeruddannelsen Metropol, 8. februar Oversigt: Byggesten/tema Indsats i Indsats i Indsats > Lærings- og undervisningsmiljøer Mere performativitet Mere forskningsbaseret viden

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3 Tilstrækkelig, 4 Særdeles god

1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3 Tilstrækkelig, 4 Særdeles god Inspektorrapport SST-Id INSPBES-00002159 Afdelingsnavn Anæstesiologisk-intensiv afdeling I - afsnit YK Hospitalsnavn Aarhus Universitetshospital Temaer 1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3 Tilstrækkelig,

Læs mere

MUUSMANN: Tilknyttet konsulentfirmaet MUUSMANN som eksterne konsulent. www.muusmann.dk

MUUSMANN: Tilknyttet konsulentfirmaet MUUSMANN som eksterne konsulent. www.muusmann.dk Sårcentret under Dermatologisk Afdeling. Aarhus Universitetshospital Facilitering af temadag herunder arbejds- og kulturanalyse. Fokus på fælles arbejdsprocesser og patientforløb. Kontaktperson: Afdelingssygeplejerske

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - Det kræver faglig ledelse Oplæg ved Helen Bernt Andersen Sygeplejedirektør Rigshospitalet Fra projekt til program 27. November 2012 Rigshospitalet

Læs mere

Konference d. 12. maj Udviklings- og forskningsprojekt om. Kompetenceudvikling og teamsamarbejde i dagtilbud og skole

Konference d. 12. maj Udviklings- og forskningsprojekt om. Kompetenceudvikling og teamsamarbejde i dagtilbud og skole Konference d. 12. maj 2015 Udviklings- og forskningsprojekt om Kompetenceudvikling og teamsamarbejde i dagtilbud og skole Projektdeltagere i Kompetenceudvikling og teamsamarbejde Ringkøbing-Skjern kommune

Læs mere

præsenterer En Begynders Guide til Forskning

præsenterer En Begynders Guide til Forskning præsenterer En Begynders Guide til Forskning Hvad vi dækker i dag? Hvorfor skal man forske? De første skridt af idé processen Kort oversigt af den fortsatte forksningsproces Hvad PUFF kan hjælpe med Stil

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002200 Afdelingsnavn Klinisk Farmakologisk afsnit Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

For udviklings- og forskningsinteresserede sygeplejersker Hjertemedicinsk afdeling B, OUH

For udviklings- og forskningsinteresserede sygeplejersker Hjertemedicinsk afdeling B, OUH For udviklings- og forskningsinteresserede sygeplejersker Hjertemedicinsk afdeling B, OUH 2017 Anette Pedersen Oversygeplejerske Hjertemedicinsk afdeling B, OUH Adjunkt og sygeplejeforsker Hjertemedicinsk

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Projektbeskrivelse: Train the trainers

Projektbeskrivelse: Train the trainers Projektbeskrivelse: Train the trainers Baggrund Sygehusvæsnet i Danmark bedriver uddannelse på mange planer for at sikre nyuddannet personale og for at højne personalets faglige kompetence. Efteruddannelse

Læs mere

Patientens behov og lægens efteruddannelse

Patientens behov og lægens efteruddannelse Patientens behov og lægens efteruddannelse Medlemsmøde Lægeforeningen Hovedstaden den 26. maj 2014 Region Hovedstadens rolle og ansvar Region Hovedstaden som arbejdsgiver Arbejdsgiverforpligtelse Hvem

Læs mere

Integration af undervisning om kliniske retningslinjer i professionsbacheloruddannelsen

Integration af undervisning om kliniske retningslinjer i professionsbacheloruddannelsen Integration af undervisning om kliniske retningslinjer i professionsbacheloruddannelsen - ideer og tanker Lea D. Nielsen, Cand. Cur, Adjunkt, UC Syddanmark, Esbjerg Sygeplejerskeuddannelsen, Projektsygeplejerske

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? det handler om det jeg laver! og jeg kan sætte teorierne på min dagligdag Jeg har kun deltaget på 2 af modulets 6 gange, derfor kan jeg ikke vurdere det i

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

Nudge patienterne til en sundere livsstil

Nudge patienterne til en sundere livsstil KU PR RS OG US RA M Nudge patienterne til en sundere livsstil På dette evidensbaserede kursus i sundhedsmotivation lærer du, hvordan du giver dine patienter et vigtigt skub mod sundere vaner. Kurset er

Læs mere

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Modul/ semester: Modul 8 Dato for evaluering: 17.11.16 2016 Modul/semesteransvarlig: MT Antal studerende/mulige der har svaret samt svarprocenten:

Læs mere

Metodeudvikling til oplæring af personale til at arbejde i nye fysiske rammer Doris Østergaard og Tim Garder, DIMS, Region Hovedstaden

Metodeudvikling til oplæring af personale til at arbejde i nye fysiske rammer Doris Østergaard og Tim Garder, DIMS, Region Hovedstaden The Capital Region Metodeudvikling til oplæring af personale til at arbejde i nye fysiske rammer Doris Østergaard og Tim Garder, DIMS, Region Hovedstaden Oversigt over workshop Kort om simulationsbaseret

Læs mere

Strategi og profil Forskningsenheden Hospitalsenheden Horsens

Strategi og profil Forskningsenheden Hospitalsenheden Horsens Strategi og profil Forskningsenheden Hospitalsenheden Horsens 2016-2018 Hospitalsenheden Horsens Forskningsenheden Formål og indsatsområder Formålet med Forskningsenheden ved Hospitalsenheden Horsens (HEH)

Læs mere

Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord

Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord Stillingsbeskrivelse: Navn Generelt Professorat i Videreuddannelsesregion Nord ved Center for Medicinsk Uddannelse

Læs mere