Årsrapport Medicinsk Simulation og Færdighedstræning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2014. Medicinsk Simulation og Færdighedstræning"

Transkript

1 Årsrapport 2014 SkejSim Palle Juul-Jensens Boulevard Aarhus N Tlf

2 Den 1. marts 2015 SkejSim årsrapport SKEJSIMS PURPOSE OG DE 7 STRATEGIFELTER SKEJSIMS PURPOSE DE 7 STRATEGIFELTER SKEJSIMS UDDANNELSESAKTIVITETER VÆKST I SKEJSIMS KURSUSAKTIVITETER PRÆGRADUATE KURSER POSTGRADUATE KURSER UDLÅN SKEJSIMS MEDARBEJDERE NYANSÆTTELSER I HVORDAN ER DET AT VÆRE FORSKNINGSÅRSSTUDERENDE I SKEJSIM PERSONALEUDVIKLINGSFORLØB I SKEJSIM FRATRÆDELSER I STUDENTERMEDHJÆLPERE OG SIMULATOROPERATØRER SIMULATORINSTRUKTØRER FACILITETER OG UDSTYR FACILITETER UDSTYR FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSPROJEKTER IGANGVÆRENDE FORSKNINGSPROJEKTER NYE FORSKNINGSPROJEKTER I UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR DET PRÆGRADUATE OMRÅDE UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR DET POSTGRADUATE OMRÅDE KURSER, KONFERENCER OG KONGRESSER SAMT GÆSTER KURSER, KONFERENCER OG KONGRESSER GÆSTER I SKEJSIM FREMTIDSPERSPEKTIV Appendix: Abstracts 1

3 Indledning 2014 har været et begivenhedsrigt år i SkejSim med mange spændende og nye tiltag. Denne årsrapport afspejler de tiltag, der er effektueret i årets løb, hvor der har været fokus på organisationen, på forsknings- og udviklingsprojekter og på udvikling af nye kurser. I 2014 har vi igen oplevet en stor stigning i uddannelsesaktiviteter, hvorfor vi har ansat flere medarbejdere og indkøbt nyt avanceret udstyr. I 2014 identificerede vi SkejSims PURPOSE og de 7 strategifelter i samarbejde med bestyrelsen. I 2014 introducerede Charlotte grafisk facilitering i SkejSim og for bestyrelsen. Dette værktøj er specielt effektfuldt til procesledelse og fremstilling af komplekse problemstillinger. 1. SkejSims PURPOSE og de 7 strategifelter I 2014 har vi identificeret SkejSims PURPOSE og de 7 strategifelter, der er drøftet med og godkendt af bestyrelsen. I denne forbindelse startede rejsen mod at forandre SkejSim fra at være startet som en græsrodsbevægelse for simulation og færdighedstræning hen imod at blive et avanceret og højtspecialiseret simulationscenter. 1.1 SkejSims PURPOSE Hvad er SkejSim sat i verden for og hvad er vores eksistensberettigelse? Det er at udvikle SkejSim hen imod et avanceret, højtspecialiseret simulationscenter med en inkluderende og professionel læringskultur for studerende, læger og andre sundhedsprofessionelle - til gavn for patienterne. Dette er en vision for 2020 men hvad skal der til for at SkejSim når dette mål? Vi skal målrettet arbejde efter de nedenfor anførte pejlemærker og år for år sætte realistiske og konkrete mål og delmål. Vi glæder os til den videre strategiproces til i samarbejde med bestyrelsen at udmønte dette i konkrete handleplaner, budgetter, projekter og politikker frem mod

4 1.2 De 7 strategifelter Strategifelterne er naturligvis sammenhængende og har et vist overlap: Uddannelsesaktiviteter, Forskning og Udvikling, Faciliteter og Udstyr, Økonomi, Organisation, Kommunikation og Formidling samt Samarbejdspartnere. Uddannelsesaktiviteter: SkejSim ønsker at være en samlende og koordinerende instans for simulation og færdighedstræning i Region Midtjylland og uddanne sundhedsprofessionelle præ- og postgraduat, såvel i videre- som efteruddannelse. Dette ved at skabe og videreudvikle en inkluderende og professionel læringskultur med et pædagogisk sigte og baseret på forskning. Forskning og Udvikling: SkejSim ønsker at være et højtspecialiseret forsknings- og uddannelsescenter inden for simulation og færdighedstræning ved at omsætte teorier om pædagogik og medicinsk uddannelse til uddannelsesaktiviteter, der kan overføres til praksis til gavn for patienterne. Dette sikrer at kunne tiltrække den fornødne ekspertise, sikre fondsstøtte og sikre publicering. Forskning og udvikling går hånd i hånd for at sikre kvaliteten af fremtidige uddannelsesaktiviteter med en forskningsbaseret tilgang. Faciliteter og Udstyr: SkejSim ønsker at være et kreativt og innovativt uddannelses- og læringscenter med toptunede højteknologiske faciliteter og udstyr for at kunne forestå avanceret og højtspecialiseret simulation og færdighedstræning. Økonomi: SkejSim er en virksomhed med en effektiv og stabil drift, der sikrer forsknings- og udviklingsaktiviteter og afledte driftsomkostninger gennem øget egenfinansiering og en ny prissætningsmodel for uddannelsesaktiviteter i SkejSim. Organisation: SkejSim er en vidensvirksomhed i vækst, der uddanner og servicerer studerende og fagprofessionelle fra sundhedsuddannelserne i RM. Dette gøres ved at rekruttere og fastholde professionelle og kompetente medarbejdere, udstråle professionalisme og engagement samt varetage ejeres og interessenters interesser balanceret bedst muligt. Samarbejdspartnere: SkejSim ønsker at være anerkendt som et førende avanceret simulationscenter, der udvikler og udbyder uddannelsesaktiviteter af høj faglig kvalitet baseret på forskning og servicerer sundhedsprofessionelle i RM i samarbejde med nationale og internationale samarbejdspartnere. Kommunikation og Formidling: SkejSim kommunikerer effektivt og professionelt, både internt og eksternt. Dette sker ved at analysere og kortlægge SkejSims og aftageres behov samt udvikle en kommunikationsstrategi i tråd med SkejSims PURPOSE. 2. SkejSims uddannelsesaktiviteter SkejSim har i 2014 igen øget aktiviteten. SkejSims ejerkreds (RM, AUH, AU) beslaglægger ca. 90 % af lokalekapaciteten, hvor det resterende udlejes til eksterne aktører. Et stort logistisk arbejde udføres for på bedst mulige vis at tilgodese alles interesser. Vi er nu i den situation, at vores lokaler er fuldt udnyttede og dette er en begrænsende faktor for yderligere kursusaktivitet i SkejSim. 3

5 Nedenstående figur 1 viser udviklingen i kursusaktiviteter fra , fordelt på prægraduat, postgraduat og ekstern uddannelsesaktivitet. 2.1 Vækst i SkejSims kursusaktiviteter Figur 1. Fordeling af prægraduate, postgraduate og eksterne kursusaktiviteter i SkejSim Statistik I 2014 fordelte SkejSims uddannelsesaktiviteter sig på 632 kursusdage, hvor kursister deltog. For 2013 var antallet 573 kursusaktiviteter med kursister. Vores kursusaktiviteter for indeværende år viser en stigning på 10%. Denne stigning fordeler sig på 59 flere afholdte kursusdage i forhold til foregående år fordelt på 38 prægraduate, 10 postgraduate og 11 eksterne kursusdage. For at demonstrere belastningen af kursusaktiviteterne er lokaletid i timer medtaget fordelt på prægraduate, postgraduate og eksterne ydelser, se figur 2. De skraverede søjler angiver antal timer, vores lokaler til de enkelte kurser er beslaglagt. Dette illustrerer kompleksiteten i SkejSims 4

6 Antal kursusdage Antal timer Medicinsk Simulation og Færdighedstræning kurser. Antal kursusdage er ét mål, men holdes dette op mod den belastning af vores lokaler de forskellige kurser udgør, ser billedet anderledes ud. Antal kursusdage / tidsmæssig belægning af lokaler, Kursusdage Lokaletid Prægraduat Postgraduat Ekstern 0 Figur 2. Antal kursusdage ift. tidsmæssig belægning af lokalerne i SkejSim 2014 Kurser i SkejSim er for størstedelen behovstilpassede, hvilket vil sige at uddannelsesaktiviteterne tilpasses ejerkredsens og kursisternes behov. I denne sammenhæng er det vigtigt at pointere at belastningen i SkejSim ikke er jævnt fordelt hen over året idet en stor del af kurserne skal foregå på bestemte tidspunkter. På det prægraduate område er det styret af semesterplanerne, hvor der er meget stor belastning i begyndelsen af hvert semester. Et andet eksempel er det postgraduate kursus for KBU læger (kliniske basislæger) af 4-dages varighed, der skal afholdes i forbindelse med opstart af lægernes KBU forløb. Et andet eksempel er genoplivningskurser niveau II for AUH s personale, der skal afholdes hver måned for nyansatte. I nedenstående tabel 1 ses en oversigt over fordelingen af antal kursusdage, antal deltagere samt lokaletid, fordelt på henholdsvis prægraduate, postgraduate og eksterne kurser. 5

7 Antal kursusdage Antal deltagere Lokaletid, timer Kursus Prægraduat 49% 48% 44% 61% 63% 62% 37% 31% 27% Postgraduat 41% 44% 51% 32% 30% 34% 48% 57% 64% Ekstern 9% 8% 5% 7% 7% 4% 15% 12% 9% I alt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tabel 1. Fordelingen af prægraduate, postgraduate og eksterne kurser i SkejSim Prægraduate kurser Stigningen i antal prægraduate kurser udgøres af 6 nye kurser for medicinstuderende på 6. semester kandidatuddannelsen ( Akutugen ). Hvert kursus er på 5 dage med 5 timers case baseret undervisning og simulation. På den nye studieplan er der tilført betragtelig mere undervisning, der inddrager færdighedstræning og simulation. Således får hver studerende på medicinstudiet 66 timers træning i tekniske og ikke-tekniske færdigheder. Kurser for 1. semester kandidatuddannelsen, klinisk kørekort dag 1, der afholdes i SIC Horsens og Læringscentret i Viborg er ikke medtaget i statistikken. Vores assistent deltog i udvikling og afviklingen af disse kurser. Ligeledes er der ikke medregnet klinisk eksamen eller eksamensforberedelse i opgørelsen. Et gennemsnitskursus prægraduat er på 4,7 timer. Studenterselskaber og -organisationer SkejSim får mange henvendelser fra studenterselskaber- og organisationer inden for de forskellige medicinske specialer. I 2014 var der kursusaktiviteter fra følgende organisationer: SATS, Studerendes Anæstesiologiske & Traumatologiske Selskab SOFAS, Studerendes Organisation for Akutmedicinsk Speciale SAMS, Studerendes Almen Medicinske Selskab SAKS, Studerendes Almene Kirurgiske Selskab NSM, Neuro Videnskabeligt Selskab for Medicinstuderende PUST, Prægraduat Undervisning i Simulation og Teamtræning Kurserne blev afholdt i Færdighedslaboratoriet på NBG og i SkejSim. Kurserne varierer både med hensyn til antal deltagere, lokalebehov og det udstyr, der skal være til rådighed på kurserne. I 2014 indføres mere struktur for henvendelserne og begrænset brugerbetaling i forhold til det udstyr, der anvendes. 2.3 Postgraduate kurser De postgraduate kurser der afholdes i SkejSim har stor spredning i aktivitet og indhold og involverer både efter- og videreuddannelse for læger og sygeplejersker og enkelte jordmødre. I forhold til kursusaktiviteter i 2013, ses en stigning på kurser afholdt for nyansatte på AUH, genoplivning niveau III, AUH samt faculty deveolpment herunder de nye avancerede 6

8 similatorinstruktørkurser afholdt for første gang i Simulatorinstruktørkurserne er opgjort som en del af de postgraduate kurser. I 2014 er der afholdt 5 simulatorinstruktørkurser med et tredages forløb for læger og sygeplejersker, to typer avancerede simulatorinstruktørkurser og fem endags instruktørkurser specifikt tilrettelagt for kommende undervisere på 6. semester kandidatuddannelsen (Akutuge kurserne). Nedenstående tabel viser oversigt over kursusdage i Kursus Antal kursusdage Kliniske basislæger KBU kurser 55 Specialespecifikke kurser 35 Interprofessionelle kurser: 26 TraumeTeamTræning og Akutuddannelsen for læger og sygeplejersker Faculty development, herunder avancerede kurser 28 MiUC kirurgiske kurser og individuelle træningsforløb 61 Obligatoriske kurser for sundhedspersonale på AUH 17 Obligatoriske kurser for nyansatte på AUH 11 Ultralydskurser, Center for Klinisk Ultralyd og Center 19 for Kompetenceudvikling Transesophageal ekkokardiografiske kurser, TEE 12 Et gennemsnitskursus postgraduat er på 7,8 timer. 2.4 Udlån Der ses et mindre fald i antal kørte kilometer i Dette skyldes, at udstyret i den anæstesiologiske biblioteksfunktion er udlånt i længere perioder og dermed ikke så ofte transporteres til og fra SkejSim. Der har til gengæld været en lille stigning i transport af udstyr til Center for Kompetenceudvikling, RM, vedrørende udlejning af fantomer til undervisning i anlæggelse af IV-adgang for intensivsygeplejersker i hele regionen. 7

9 Figur 3. Antal kørte km. i SkejSim vedr. udlån Den anæstesiologiske biblioteksfunktion er blevet opgraderet af SkejSim i Behovet for udlån af dette udstyr i længere perioder er fortsat et ønske fra de forskellige regionshospitaler. Der har været efterspurgt udvidelse af udstyrspakken, hvorfor der suppleres med udstyr efter behov. Igen i år har vi fået henvendelser fra afdelinger i regionen, der ønsker at låne vores avancerede simulationsdukker. For at sikre korrekt anvendelse af dette avancerede udstyr samt bistå simulatorinstruktøren med afvikling af simulationsscenarierne lokalt følger en simulatoroperatør med. SkejSim leverer udstyret og booker operatør til opgaven. De respektive afdelinger anvender deres egne simulatorinstruktører uddannet i SkejSim. I opstartsfasen tilbyder SkejSim en kursusleder som konsulent. 3. SkejSims medarbejdere Medarbejderskaren i SkejSim er vokset i SkejSim har ansat 5 nye medarbejdere og taget afsked med en projektkoordinator og en forskningsårsstuderende. 3.1 Nyansættelser i 2014 SkejSim har ansat: Projektleder Susanne Slot pr. 1. september for en to-årig periode. Susanne er anæstesisygeplejerske og kommer fra en stilling på Regionshospitalet i Holstebro. Susanne er projektleder for in situ simulation og er blandt andet ansvarlig for netværk for 8

10 simulatorinstruktører. Herudover har Susanne en diplomuddannelse inden for voksenlæring og pædagogik og sidder i kursusrådet for simulatorinstruktører og er medudvikler af det avancerede simulatorinstruktørkursus. Stud.med. Anders Bjerregaard er pr. 1. september ansat som forskningsårsstuderende knyttet til forskningsprojektet: Enhancing patient safety through in situ simulation, i daglig tale kaldet in situ. Anders har afsluttet 3. semester på kandidatuddannelsen på Health, AU. Anders har i flere år været tilknyttet SkejSim som simulatoroperatør. Projekt- og forskningskonsulent, sygeplejerske Kamilla Pedersen. Kamilla er psykiatrisk sygeplejerske og kommer fra en stilling som forskningssygeplejerske på Psykiatrisk afdeling P, AUH-Risskov. Herudover har hun en kandidatuddannelse i pædagogisk antropologi. Kamilla er udvikler af ph.d. projektet PsychSim, der er forankret i SkejSim. Kamilla er nu ansat i ph.d. forberedende forløb, har en godkendt protokol og forventes indskrevet som ph.d. studerende i starten af Stud.med. Martin Holdgaard er pr. 1. september ansat som forskningsårsstuderende knyttet til forskningsprojektet PsycSim. Martin har afsluttet 3. semester på kandidatuddannelsen på Health, AU. Martin han er også tilknyttet SkejSim som simulatoroperatør. Her følger et kort interview af vores to forskningsårsstuderende, hvor Anders og Martin giver deres svar på, hvorfor de har valgt at tage et år ud af medicinstudiet for at forske i SkejSim 3.2 Hvordan er det at være forskningsårsstuderende i SkejSim Martin, Anders og Kamilla Hvem er du? Hvorfor er du her? Mit navn er Anders Thais Bjerregaard og jeg har været forskningsårsstuderende på SkejSim siden september. Jeg er 25 år gammel og har læst medicin siden 2011 og er tilknyttet projektet in situ Simulation. 9

11 Hvordan er det at være forskningsårsstuderende i SkejSim? Det er særdeles interessant at være forskningsårsstuderende i SkejSim. Grunden til dette er, at man arbejder med simulationsprojekter, der er meget håndgribelige og som rent faktisk skal bruges til undervisning på hospitalerne. Hvad fik dig til at vælge in situ projektet som fokus for dit forskningsår? Jeg har længe været interesseret i akutmedicin og undervisning af sundhedsfagligt personale, så da jeg fik muligheden for at lave et forskningsår med fokus på dette, var det ikke svært at takke ja. Det, der ellers var meget tiltalende er det gode arbejdsmiljø, hvor man både er en del af MEDU, Center for Medicinsk Uddannelse, og SkejSim. Hvad håber du at få ud af dit forskningsår? Jeg håber, at mit forskningsår hjælper mig til at finde ud af, hvad forskning rent faktisk er for en størrelse, og om det er en mulig karrierevej, når jeg senere er færdig med mit studie. Desuden håber jeg på at tillære mig færdigheder som fx: Hvordan man arbejder sammen i projektgrupper, skriver artikler og planlægger langt ud i fremtiden, da det helt sikkert er vigtige kvaliteter at have med sig videre i livet. Hvad er det bedste ved at være forskningsårsstuderende? Det bedste er, at jeg sidder og arbejder på et projekt, som jeg brænder for. Martin supplerer Hvem er du? Hvorfor er du her? Mit navn er Martin Møller Holdgaard og jeg afsluttede 9. semester af medicinstudiet sommer Jeg har været forskningsårsstuderende ved SkejSims projekt PsychSim siden d. 1. september. Hvordan er det at være forskningsårsstuderende på SkejSim? Det er spændende at være forskningsårsstuderende i SkejSim, fordi forskningsprojekterne har fokus på at udvikle undervisningsprodukter som skal anvendes og ikke bare gemmes væk. Det er en god arbejdsplads med tæt kontakt til forskningsmiljøet ved Center for Medicinsk Uddannelse. Hvad fik dig til at vælge Projekt PsychSim som fokus for dit forskningsår? Jeg valgte projekt PsychSim fordi jeg er interesseret i psykiatri og undervisning. Jeg har arbejdet ved SkejSim som simulatoroperatør og kender arbejdspladsen godt fra tidligere. Det tætte samarbejde med Center for Medicinsk Uddannelse og muligheden for at få kontakt til Risskov tiltrak mig også altså projektets bredde. Hvad håber du at få ud af dit forskningsår? Jeg håber at forskningsåret kan hjælpe mig til at afklare, hvilken retning jeg skal vælge som læge. Desuden er der mange retninger og metoder inden for forskning og jeg er glad for at prøve kræfter med kvalitative metoder og se om det er noget for mig. Hvad er det bedste ved at være forskningsårsstuderende? Som forskningsårsstuderende ved PsychSim er det at være med til at udvikle noget nyt helt fra bunden, det bedste. 10

12 Martin og Kamilla, PsychSim projektet 3.3 Personaleudviklingsforløb i SkejSim Aktiviteterne i SkejSim har i løbet af 2014 ændret karakter til i langt højere grad også at omfatte forsknings- og udviklingsprojekter, hvilket også afspejler sig i medarbejderstaben og de mange nye medarbejdere. Vi har derfor fundet det hensigtsmæssigt at integrere personalet gennem et personaleudviklingsforløb (PUF) med professionel coach. Formålet med PUF er at sikre de rette arbejdsforhold for glade og tilfredse medarbejdere, der trækker i samme retning i SkejSim, hvorved vi kan øge vores effektivitet og produktivitet. Det vil blandt andet sige at stimulere til, at den enkelte medarbejder udnytter sit potentiale, udvikler sig og trives med sine arbejdsopgaver. Medarbejderne værdsætter i høj grad dette udviklingsarbejde om end vi også har oplevet, at nogle medarbejdere har følt sig udfordrede af de nye tiltag og de introducerede redskaber for at sikre en mere effektiv arbejdstilrettelæggelse. Dette udviklingsarbejde vil blive inddraget i MUS samtaler. I denne forbindelse har vi også indgået i et ledelsessparringsforløb med coachen, hvilket har bidraget til en mere tydelig og ensartet ledelse i SkejSim. 3.4 Fratrædelser i 2014 Pr. 1. september fratrådte læge, ph.d. studerende Kristian Krogh sin stilling som projektkoordinator for in situ simulation for fuldtids at vende tilbage til sit ph.d.-studie ved Center for Medicinsk Uddannelse, Health, AU. 31. august afsluttede stud.med. Jonas Juul Pedersen sit forskningsår i SkejSim. Jonas var tilknyttet forskningsprojektet in situ. Jonas forsvarede sin forskningsårsopgave den 1. december 2014 og fik et flot 10-tal. 11

13 3.5 Studentermedhjælpere og simulatoroperatører I SkejSim har vi et korps af medicinstuderende, der varetager opgaver som hhv. studentermedhjælpere og simulatoroperatører. Studentermedhjælpere Studentermedhjælpere udfører opgaver i SkejSim og på NBG som kursusassistenter. Der har i 2014 været et større behov for studentermedhjælpere i alt timer, hvilket var en øgning på 10 % i forhold til Stigningen skyldes øget kursusaktivitet i SkejSim specielt uden for normal arbejdstid. Behovet for studentermedhjælpere på Færdighedslaboratoriet på Nørrebrogade er uændret i forhold til Simulatoroperatører SkejSim har tilknyttet en gruppe timelønnede medicinstuderende, der varetager opgaven som simulatoroperatører på simulationskurser. Operatørerne deltager også, når SkejSim afholder in situ simulation på regionshospitalerne. Yderligere indgår operatørerne som figuranter ved bl.a. traumeteamtræning og kurser på Akutuddannelsen (Specialuddannelse for læger og sygeplejersker). SkejSim sørger for løbende at introducere nye operatører samt for opgradering og efteruddannelse. Eksempelvis har vi i 2014 foranstaltet demonstration af nyt udstyr som SimMan 3G og i brugen af SimPad således, at hele gruppen er rustet til professionelt at varetage de opgaver der er i SkejSim, som også omfatter opgaver ud af huset ved in situ simulation. Fremtid 2015 I 2015 skal samtlige operatører oplæres i brugen af vores nye AV-udstyr. Operatørerne udviser stort engagement i arbejdet og i SkejSims aktiviteter, hvorfor gruppens størrelse i 2015 søges bevaret og dermed sikre at kurserne afholdt i SkejSims regi får operatører med endnu mere og bredere erfaring. Der indføres en drejebog for oplæring af operatører. Temaeftermiddag for studentermedhjælpere og simulatoroperatører Den årlige temaeftermiddag, der afholdes for både simulatoroperatører og studentermedhjælpere havde igen i år stor tilslutning. Efter et fælles oplæg fra SkejSims ledelse fortsatte de studerende i gruppearbejde. Her blev arbejdsopgaver, kommunikation, instruktion og nye tiltag gennemgående temaer. Flere gode løsningsforslag fremkom. Mødet blev evalueret meget positivt og succesen gentages årligt. 3.6 Simulatorinstruktører En stor gruppe af uddannede simulatorinstruktører er tilknyttet SkejSim. SkejSim har i samarbejde med Center for Kompetenceudvikling, RM, gennem flere år afholdt 5-6 årlige instruktørkurser for at sikre og udbygge underviserkompetencerne i RM. Der er til dato uddannet over 350 simulatorinstruktører, som er ansat i forskellige specialer på regionens hospitaler. Simulatorinstruktørerne anvendes som undervisere på en række simulationskurser i SkejSim. Ligeledes foregår der i stigende omfang in situ simulation og færdighedstræning på regionshospitalerne. 12

14 Temaeftermiddag for simulatorinstruktører Den 20. januar 2014 blev der afholdt temaeftermiddag. Her trodsede 45 simulatorinstruktører en sig hastigt nærmende snestorm og mødte frem til en livlig debataften med mange gode fortællinger om deres erfaringer. Der var repræsentanter fra de fleste hospitaler. Det blev således en forrygende eftermiddag med erfaringsudveksling, om behov for netværk for instruktører i Region Midtjylland og behov for opgradering af særlig debriefer kompetencer. 4. Faciliteter og udstyr Herunder gives en beskrivelse af SkejSims investering i AV-udstyr til simulationslokalerne i 2014 samt en kort beskrivelse af lokalekapaciteten. 4.1 Faciliteter SkejSim råder over gode, lyse og fleksible undervisningslokaler, som er meget eftertragtede. Ultimo 2014 blev behovet for flere lokaler present ved ansættelse af nye medarbejdere. SkejSim har derfor lejet kontorlokaler i bygning B, INCUBA. Lokalerne ligger i samme bygning som Center for Medicinsk Uddannelse, som SkejSim har et tæt forskningssamarbejde med. Lokalernes placering giver gode muligheder for sparring. Som anført i afsnit 2, s. 3 har vi booket vores lokaler fuldt ud. Dette er en begrænsende faktor for udvidet aktivitet og udvikling af nye kurser, der skal afholdes i SkejSim. 4.2 Udstyr Det vurderes, at SkejSim har udstyr og inventar for ca. 11 mio. kr. (genanskaffelsespris), hvilket er en stigning på 1 mio. kr. ift. ultimo Opgradering af AV-udstyret tegner sig for hovedparten af beløbet. 13

15 AV-udstyr til videooptagelse af simulation og debriefing Ultimo 2013 startede en proces med afklaring af muligheder for opgradering af AV-udstyr til vores simulationslokaler, idet det nuværende udstyr fra simulatorenhedens begyndelse 2007 ikke længere fungerede. Behovet for anvendelse af videooptagelse i forbindelse med debriefing er stigende på vores simulatorinstruktørkurser, men også i forbindelse med vores forskningsprojekter er der behov for opsamling af videomateriale. I december var firmaet B-Line Medical i SkejSim for at fremvise deres softwareprogram til anvendelse ved videooptagelse under simulation med efterfølgende debriefing. Indkøb af ovennævnte udstyr blev effektueret i 2014, hvilket var SkejSims helt store investering i B-lines software er det eneste i Nordeuropa og bruges til fremvisning for nye interessenter. Indkøb af videokamera til simulationslokalerne, mikrofoner og et redigeringspanel til operatørrummene, gør at udstyret er let anvendeligt for vores simulatoroperatører. Udstyret blev anvendt og testet under et forskningsprojekt i efteråret 2014 med meget positive tilbagemeldinger fra brugerne. Udstyret blev ligeledes præsenteret for simulatorinstruktørerne, der deltog i det avancerede simulatorinstruktør kursus i december måned. Af andre interessenter kan nævnes forespørgsler fra Regionshospitalet i Randers og Viborg. Anders er simulatoroperatør i SkejSim og superbruger af det nye udstyr 5. Forsknings- og udviklingsprojekter I aftalegrundlaget for SkejSim er det fastlagt, at der skal gennemføres forskning i og udvikling af brugen af simulation og færdighedstræning i Region Midtjylland. Der er afsat kr. årligt til forskningsaktiviteter i SkejSim. Midlerne er på vej til at føre SkejSim fra et begynderstadium forskningsmæssigt til en situation, hvor SkejSim nu har fået tildelt eksterne midler til større forskningsprojekter. SkejSim har en konstant opmærksomhed på at drive og raffinere tilbagevendende aktiviteter på højt fagligt niveau og en innovativ tilgang til udvikling af nye uddannelsesaktiviteter. 14

16 En udviklingsorienteret tilgang forudsætter en læringskultur, hvor der er en nysgerrighed overfor at udvikle konceptet medicinsk simulation. Og der skal være en kapacitet til at hjælpe brugere med gode ideer til projekter til at føre disse ud i verden. Det er vigtigt, at der til stadighed pågår forsknings- og udviklingsprojekter, der kan bidrage til at skabe en eksperimenterende måde at tænke og udføre aktiviteter på i SkejSim, tiltrække opmærksomhed fra simulationscentre nationalt og internationalt og skabe en forskningsbaseret tilgang til SkejSims uddannelses- og rådgivningsaktiviteter. I Aftale vedrørende Færdighedslaboratoriet fra juni 2010 fremhæves vigtigheden af integration mellem forskning og udvikling i SkejSim i et tæt samarbejde med Center for Medicinsk Uddannelse, hvilket er etableret. Midlerne ønskes primært anvendt til at initiere projekter der er forankrede i SkejSim og som efterfølgende vil skulle gennemføres for eksterne midler. Dette skønnes at være den anvendelse af midlerne, der giver mest værdi, da resultaterne af de efterfølgende eksternt finansierede projekter også vil komme SkejSim til gavn. Neden for redegøres for såvel pågående som nye forsknings- og udviklingsprojekter i SkejSim i Igangværende forskningsprojekter Kristian Brogaard Krogh: "Realism and feedback in simulation: Key factors for optimized resuscitation" Finansiering: Ph.d. projektet er delvis finansieret af SkejSim. Status: Ph.d.studiet forventes færdiggjort medio Abstract: Bilag 1.1 Anne Sofie Bjerrum: "Effective training methods for bronchoscopy skills acquisition" Finansiering: SkejSim har delvis finansieret Ph.d. projektet Status: Har afsluttet sit Ph.d. studie i 2014 Abstract: Bilag 1.1 Charlotte Paltved: "Interprofessionel team kommunikation: An observational simulation-based study" Finansiering: SkejSim har medfinansieret forskningsprojektet, der endvidere er finansieret af eksterne midler fra Region Midtjylland og Laerdal s Fond for Akut Medicin. Status: Projektet er på pause, da Charlotte pr har fået tilført ledelsesopgaver. Abstract: Bilag 1.3 Charlotte Paltved: "Enhancing patient safety through in situ simulation" Studiet er centreret omkring simuleret patientsikkerhed med fokus på det akut medicinske område. Forskning har vist, at interprofessionel teamkommunikation og -samarbejde udgør en betragtelig del af de indrapporterede utilsigtede hændelser og har essentiel betydning for patientsikkerheden. Data fra ovenstående studie blev bl.a. anvendt til at afdække, hvordan akutte 15

17 teams agerer i forbindelse med at UTH udvikler sig. De indrapporterede UTH fra Region Midtjylland blev kodet og fra disse data suppleret med en behovsanalyse er der udviklet scenarier, der anvendes til in situ simulation på Fælles Akutafdelingen, Aarhus Universitetshospital i Finansiering: Studiet er eksternt finansieret af Region Midtjylland. Status: Charlotte Paltved er projektansvarlig. Herudover er lektor Peter Musaeus Ph.d. Center for Medicinsk Uddannelse, AU, knyttet til projektet, samt pr endnu en forskningsårsstuderende og en projektleder. Der har været samarbejde med de regionale riskmanagers samt samarbejde med professor E. Salas fra Institute of Simulation and Training, University of Central Florida, USA, er etableret mhp. udvikling af et evalueringsredskab/en videns-test. Abstract: Bilag Nye forskningsprojekter i 2014 Claus Thygesen: "Accelerated learning in anaesthesia" Et Ph.d.projekt, der søger at afdække om det er muligt inden for en given afdelings egne resurser at accelerere indlæring af basale anæstesiologiske færdigheder gennem øget anvendelse af færdighedstræning. Ph.d.-studiet startede primo SkejSim har finansieret studiet med kr Abstract: Bilag 1.3 Kristian Friesgaard: "Akut smertebehandling præhospitalt og i Fælles Akutafdelingen" Forberedelse til Ph.d.-studie. Der er planlagt et simulationskursus for sygeplejersker og læger for at forbedre behandlingen af smertepatienter i Akutafdelingen. Hertil er knyttet et E- læingsprogram. Studiet udføres på Regionshospitalet Horsens primo Studiet er eksternt finansieret af Region Midtjylland og VURN via Rådgivningsgruppen for simulation og færdighedstræning. Abstract: Bilag 1.4 Kamilla Pedersen: "PsychSim" Formålet med dette Ph.d. projekt er at undersøge, hvordan interaktiv simulations- og e- læringsbaseret undervisning kan anvendes på psykiatriområdet, samt hvordan computerbaserede interaktive undervisningsformer ved træning i psykiatri påvirker den enkelte deltager til at ændre adfærd i den kliniske virkelighed til gavn for patienterne. Målgruppen for projektet er medicinstuderende, læger under videreuddannelse og speciallæger i psykiatri. Finansiering: Studiet er eksternt finansieret af VURN via Rådgivningsgruppen for simulation og færdighedstræning samt LVV, det tidligere FADLs Vagtbureau samt Psykiatri og Socialledelsen. SkejSim medfinansierer Ph.d. studiet. Abstract: Bilag

18 5.3 Udviklingsprojekter inden for det prægraduate område Akutkursus: Akutugen (6.semester kandidatuddannelsen) Tovholder Minna Skou Nielsen Jørgensen Efteråret 2013 var hektisk for alle de fagrepræsentanter, der skulle involveres i afviklingen af den nye akutuge for studerende på afsluttende semester på kandidatuddannelsen. Hvilke emner skulle indgå? Hvordan skulle ugen bygges op? Det er blevet til 5 dage med hvert et speciale: Anæstesi, Akut medicin, Endokrinologi, Ortopædkirurgi samt Geriatri. Samtidigt skulle de kommende undervisere på akutugen selv på underviserkursus inden undervisningens start. Der skulle opbygges scenarier og laves en ramme for øvelserne. Dette lå alt sammen klar til det første Akutkursus i uge , hvor Brandskolen blev taget i brug, da SkejSim var optaget til andet formål. Det blev en fantastisk uge, alt lykkedes, underviserne var glade, kursisterne var glade, og vi var glade, især da vi havde fået flyttet hele udstyrsstykket tilbage fra Brandskolen og på plads i SkejSim. Der blev i løbet 2014 afholdt 2 akutuge-underviserkurser for at klæde underviserne på til de seks akutuger for 220 medicinstuderende. Underviseropgaverne er alle blevet varetaget af entusiastiske og dygtige klinikere og ph.d.-studerende, understøttet af dygtig gennemført administration og logistik i SkejSim. Kommentarer fra kursisterne: Sindssyg udbytterigt, Godt at det kom nu, Noget af det bedste på studiet, Fantastisk med så mange engagerede undervisere. Vi holder opsamling efter hvert semester og diskuterer om der skal være ændringer det næste halvår. Én af udfordringerne bliver at håndtere de stadigt stigende holdstørrelser. Der arbejdes løbende med dette, men det kommer til at kræve mere plads, grej og flere undervisere. En erfaring fra Akutugerne er, at kursisterne foretrækker figuranter frem for dukker i de mere scenariebaserede øvelser. Afledt af den nu udrullede plan for det sidste semester på kandidatuddannelsen var der i 2014 behov for justering af KBU kurserne således at der er et særligt fokus på træning af ikke-tekniske færdigheder, herunder kommunikation og klinisk beslutningstagning samt en opgradering af undervisernes kompetencer inden for simulation og færdighedstræning. 17

19 Klinisk kørekort (1. semester kandidatuddannelsen) Vi har i 2014 arbejdet på at udlicitere dele af de kliniske færdighedskurser således, at kurserne vil kunne afholdes på flere uddannelsessteder i regionen. På denne måde får de studerende et godt kendskab til forskellige læringsmiljøer. SkejSim har sammen med Institut for Klinisk Medicin lavet en samarbejdsaftale med Regionshospital Midt i Viborg og Regionshospitalet i Horsens om afvikling af dele af det kliniske kørekort. De første kurser blev afholdt i august 2014, hvor ca. 180 kursister var fordelt på tre kursusdage. Der var positiv tilkendegivelse fra begge hospitaler i forhold til SkejSims assistance med afvikling af undervisningen, ligeledes var der positive evalueringer fra såvel undervisere som kursister. OSCE (5. semester kandidatuddannelsen) SkejSim har deltaget i udvikling og afholdelse af den første OSCE-eksamen i januar 2014 for ca. 140 studerende. Logistik og manglende lokaler i SkejSim gør at OSCE efterfølgende er flyttet til AUH i Skejby. 5.4 Udviklingsprojekter inden for det postgraduate område Faculty development er et indsatsområde for SkejSim. Vi finder det vigtigt at kunne uddanne simulatorinstruktører i Region Midtjylland på basalt og avanceret niveau. Avanceret Simulatorinstruktørkursus I et samarbejde mellem SkejSim og Center for Kompetence Udvikling er der udviklet et avanceret simulatorinstruktørkursus, der løb over 6 måneder fordelt på 2 dage i SkejSim og den øvrige tid på deltagernes egen afdeling. Kurset er finansieret af Region Midtjylland. Fra august til december 2014 blev det første avancerede simulatorinstruktørkursus for erfarne simulatorinstruktører i Region Midtjylland (RM) afholdt. Der var fuld tilmelding med ni læger og ni sygeplejersker. Formålet med kurset var at styrke og udvikle simulatorinstruktørernes kompetencer indenfor debriefing samt design og implementering af simulation i instruktørernes kliniske praksis. Kurset bestod af fire moduler: To undervisningsdage i SkejSim, hvor kursisterne blev undervist og trænet i avanceret debriefingsteknik, samt tilegnede sig viden om og reflekterede over de 18

20 barrierer, der knytter sig til afvikling og implementering af simulation i egen praksis. Centralt for dette kursus var en meget høj grad af deltagerinvolvering. Kursisterne udarbejdede eget scenarie til in situ simulation i egen afdeling. Denne træning med tilhørende debriefing blev videooptaget og delt med de andre kursister. Efterfølgende blev der givet feedback. Baggrunden for kurset er en spørgeskemaundersøgelse blandt de dengang godt 140 uddannede simulatorinstruktører foretaget af Koordinationsudvalget i 2012 vedrørende medicinsk simulation og færdighedstræning i RM. Undersøgelsen viste blandt andet, at en stor del af instruktørerne oplevede modvilje mod at implementere simulation i egen praksis og havde et behov for at udvikle debriefingsfærdigheder samt facilitator- og instruktørkompetencer. Ultimo 2012 besluttede kursusrådet for simulatorinstruktøruddannelsen i RM at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle udarbejde et avanceret simulatorinstruktørkursus, der havde et højt fagligt niveau og medinddrog kursisternes egne erfaringer. Kursisterne evaluerede kurset med langt overvejende stor tilfredshed. En af deltagerne skriver følgende: [ ] kurset gav mig en grundig introduktion til en avanceret debriefingmodel kaldet TeamGains. TeamGains har vist sig særdeles brugbar i den kliniske hverdag. [ ] At optage et selvkonstrueret scenarie på video og afvikle dette er noget, der kræver en del forberedelse og tid. Derudover skal der påregnes diverse tilladelser og accept fra nærmeste og øverste afdelings-/afsnitsledere [ ]. Kurset kan klart anbefales! Du vil opleve en større indsigt i debrifingteknikker og få en brugbar avanceret teknik, der kan anvendes i den kliniske hverdag hvor tiden ofte er presset (Jakob, anæstesisygeplejerske og avanceret simulatorinstruktør). Kurset er præsenteret som work in progess på verdenskongressen inden for medicinsk simulation, International Meeting for Simulation in Healthcare, januar 2014 samt på Association for Medical Education in Europe i august. In situ simulatorinstruktører Som led i forskningsprojektet in sit simulation blev en håndfuld simulatorinstruktører særligt udpeget til at deltage i den planlagte in situ simulation i Fælles Akutafdelingen, AUH. Instruktørerne havde forskellig læge- og sygeplejefaglig baggrund og forskelligt erfaringsgrundlag, men er alle dedikerede og engagerede instruktører. Der blev afholdt undervisningsdage i SkejSim med bl.a. eksperter og forskere fra Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS). Kursus i transesophageal ekkokardiografi med TEE-simulator Færdighedstræning i transesophageal ekkokardiografi (TEE). Projektet er forankret i SkejSim. SkejSim har indkøbt apparatur og står for vedligeholdelse og logistik. Undervisning af uddannelsessøgende læger er startet i 2013 og der er i 2014 bevilliget yderligere midler til uddannelse på dette felt. Abstract: Bilag 1.6 Kursus i artroskopi med atroskopisimulator Atroskopi-projekt. Færdighedstræning i artroskopi for uddannelsessøgende læger. Er opstartet ultimo 2013 og der er afviklet kurser i løbet af

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

WORKSHOP om SIMULATION Werner Sperschneider, Specialkonsulent PhD, innovation, Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden

WORKSHOP om SIMULATION Werner Sperschneider, Specialkonsulent PhD, innovation, Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden WORKSHOP om SIMULATION Werner Sperschneider, Specialkonsulent PhD, innovation, Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden Anne Lippert, Overlæge, vice-institutleder, Dansk Institut for Medicinsk

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

HOTKOK. Herlev obstetrisk teamtræning og kompetencekursus

HOTKOK. Herlev obstetrisk teamtræning og kompetencekursus HOTKOK Herlev obstetrisk teamtræning og kompetencekursus Et tværfagligt kursus tilrettelagt af obstetrisk og anæstesiologisk afdeling samt Dansk Institut for Medicinsk Simulation ved jordemoder Henriette

Læs mere

Årsberetning 2007 for LAKK

Årsberetning 2007 for LAKK Årsberetning 2007 for LAKK 1. Baggrund Denne årsberetning beskriver de aktiviteter, som har været omfattet af LAKK s virksomhed i 2007. De beskrevne aktiviteter skal ses i lyset af, at jeg først pr. 1/3

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Uddannelse i Akutmedicin for læger

Uddannelse i Akutmedicin for læger Uddannelse i Akutmedicin for læger Generel beskrivelse Uddannelse i akutmedicin for læger skal bl.a. understøtte udvikling af faglighed, kvalitet, hensigtsmæssige patientforløb og ledelse i de fælles

Læs mere

Kompetenceudvikling og optimering af effekter

Kompetenceudvikling og optimering af effekter UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Kompetenceudvikling og optimering af effekter Oplæg på temadag i partnerskabsregi, onsdag den 14.januar 2015 v. adjunkt, mag.art & stud. ph.d. Peter Sørensen UNIVERSITY COLLEGE

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Sorø, den 7. januar 2011 Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Formål og baggrund Greve kommune ønsker i de kommende år at sætte fokus på inklusion. Dette

Læs mere

Patientens behov og lægens efteruddannelse

Patientens behov og lægens efteruddannelse Patientens behov og lægens efteruddannelse Medlemsmøde Lægeforeningen Hovedstaden den 26. maj 2014 Region Hovedstadens rolle og ansvar Region Hovedstaden som arbejdsgiver Arbejdsgiverforpligtelse Hvem

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Interprofessionel læring og samarbejde - et uddannelsesforløb til IPLS Facilitator. Efterår 2012. Region Hovedstaden HR & Uddannelse

Interprofessionel læring og samarbejde - et uddannelsesforløb til IPLS Facilitator. Efterår 2012. Region Hovedstaden HR & Uddannelse Marts 2012 HR & Uddannelse Region Hovedstaden Region Hovedstaden HR & Uddannelse Interprofessionel læring og samarbejde - et uddannelsesforløb til IPLS Facilitator Efterår 2012 Samarbejdet mellem de forskellige

Læs mere

Modulopdelt. Akutlægeuddannelse

Modulopdelt. Akutlægeuddannelse Rammer for Modulopdelt Afslutningsmodul i Akutsygepleje Delvis tværfaglig Modul IV Kvalitetsledelse Delvis tværfaglig 6 kursusdage Modul III Operationel ledelse (Flowmaster) 6 kursusdage Akutsygeplejeuddannelse

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

PATIENTER SOM UNDERVISERE

PATIENTER SOM UNDERVISERE PATIENTER SOM UNDERVISERE - i praksis Anne Marie Rieffestahl, konceptansvarlig Judit Vibe Madsen, konceptansvarlig CEKU den 27.5.2015 Netværksarrangement ViBIS Konceptet: Patienter som undervisere Baggrund:

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - Det kræver faglig ledelse Oplæg ved Helen Bernt Andersen Sygeplejedirektør Rigshospitalet Fra projekt til program 27. November 2012 Rigshospitalet

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

Vejledning i valg af coachuddannelse

Vejledning i valg af coachuddannelse Vejledning i valg af coachuddannelse Coaching er et gråt marked Vi taler med mange forskellige mennesker, der ønsker en uddannelse som coach. De to hyppigste spørgsmål vi får fra potentielle kunder er:

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling Læringsstrategi

Læs mere

AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode

AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode Inge Larsen, VFAs rejsehold Det sagde deltagerne på WAW Det har en kæmpe betydning hvordan viden bliver formidlet

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

præsenterer En Begynders Guide til Forskning

præsenterer En Begynders Guide til Forskning præsenterer En Begynders Guide til Forskning Hvad vi dækker i dag? Hvorfor skal man forske? De første skridt af idé processen Kort oversigt af den fortsatte forksningsproces Hvad PUFF kan hjælpe med Stil

Læs mere

Skatteministeriets kompetencestrategi

Skatteministeriets kompetencestrategi Skatteministeriets kompetencestrategi Kompetencestrategien beskriver, hvordan vi systematisk arbejder med løbende udvikling af medarbejdernes kompetencer, således at 1) Skatteministeriet altid er i besiddelse

Læs mere

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER 24. september 2012 SUS møde København Mødet er venligst sponsoreret af Neurokirurgisk Afd. på RH "Specialespecifikke

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE EFFEKTFULDE FORANDRINGER I PRAKSIS UDDANNELSE BYGHOLM PARKHOTEL AUGUST 2015 DECEMBER 2015 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE Strategisk relationel

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

Vision og Strategi for klinisk undervisning i sygepleje

Vision og Strategi for klinisk undervisning i sygepleje Selvevaluering i forhold til Vision og Strategi for klinisk undervisning i sygepleje Statusrapport Hospitalsenhed Midt 2013 Udarbejdet af HR-uddannelse, HE Midt Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 2

Læs mere

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Bekendtgørelsesbestemt: Fra Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelorer: 1. Formålet med

Læs mere

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean 8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean AC Kvalitet og udvikling Erhvervelse af kompetencer indenfor uddannelsesområdet bredt f.eks.: Udvikling, gennemførelse, administration, dokumentation.

Læs mere

Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer

Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling, og der stilles stigende krav til sygeplejerskers

Læs mere

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Baggrund WHO forudser, at psykisk sygdom de kommende år vil rykke op på andenpladsen over de meste belastende sygdomme både for den enkelte og for samfundet.

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

Regionshospitalet Randers

Regionshospitalet Randers Forskningsstrategi Regionshospitalet Randers 2012-2014 Regionshospitalet Randers Indledning Forskningsstrategien skal medvirke til at udnytte hospitalets geografiske placering som en unik og positiv særstilling

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Status og vejen frem DSFR møde den 22. maj 2015 22/5/2015/Janet Hansen 1 Dagens program 8.40 Nugældende strategi Ide, mål og kendetegn ved mål

Læs mere

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014 Projektrapportering Undervisningsbaseret og lægestøttet supervision af sundhedscentre i Rwanda Kære Karen Elise Jensens Fond. Vi fremsender hermed tredje rapportering af de foreløbige aktiviteter og resultater

Læs mere

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Med relation til Processtandard for god undervisning i VIA pædagoguddannelse.

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Kompetencevurderingsmetoder En oversigt Sundhedsstyrelsen 2013

Kompetencevurderingsmetoder En oversigt Sundhedsstyrelsen 2013 Kompetencevurderingsmetoder En oversigt Sundhedsstyrelsen 2013 Gitte Eriksen, Ph.d., MPM, PKL Roar Maagaard, PKL Tak for lån af slides til Doris Østergaard, dr. med, MHPE, PKL Bente Malling, Ph.d., MHPE,

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

Træning i samarbejde erfaringer og fremtidsudsigter

Træning i samarbejde erfaringer og fremtidsudsigter The Capital Region Træning i samarbejde erfaringer og fremtidsudsigter Fremtidens sundhedsvæsen Nyborg Strand 2013 Doris Østergaard, DIMS, Center for HR, Region H at kunne bygge bro er kernen i vellykkede

Læs mere

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 1 INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 Fire dage fra 5. september til 2. oktober 2013 Kursusleder: Per Krull Undervisning og træning i: Procesdesign og ledelse Systemisk teori, -tænkning og -ledelse

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION.

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. Med udgangspunkt i politik for inklusion og tidlig indsats, faglig vision på skole -dagtibudsområdet,

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse Statistik BPM Facilitering Coaching e- Learning Strategi DfLSS BB- Erfaring QFD DOE Forandringsledelse Lean Six Sigma -uddannelse For dig, der arbejder med Lean Six Sigma på strategisk niveau Dit udbytte

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Resultatlønskontrakt 2013 2014

Resultatlønskontrakt 2013 2014 Resultatlønskontrakt 2013 2014 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Newton-rum på Risbjergskolen. Projektpræsentation

Newton-rum på Risbjergskolen. Projektpræsentation Newton-rum på Risbjergskolen Projektpræsentation Newton-rum på Risbjergskolen I det følgende beskrives et projekt, der sigter på at give matematik- og naturfagsundervisningen, i første omgang på Risbjergskolen

Læs mere

- Forslag til praksis

- Forslag til praksis Sikkerhedsuddannelse for vikarer - Forslag til praksis Psykiatri & Social Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Baggrund og formål...3 1.2 Arbejdsgruppens opgave...3 1.2.1 Afgrænsning...3

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Delpolitik for universitetspædagogik

Delpolitik for universitetspædagogik Godkendt i direktionen: 5. marts 2009 Senest opdateret: 25. marts 2011 Delpolitik for universitetspædagogik 1.0 Formål Formålet med denne delpolitik er at stimulere en professionalisering af uddannelsernes

Læs mere

Guide til tovholderne og deres AMUledere

Guide til tovholderne og deres AMUledere Guide til tovholderne og deres AMUledere TUP-projektet: Underviserens nye muligheder med innovative læringsarenaer November 2012 ILVEU: Guide til tovholderne og deres AMU-ledere Side 2 af 10 [Indholdsfortegnelse]

Læs mere

NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse

NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse NLP Master Coach Practitioner Uddannelsesbeskrivelse Denne NLP Master Coach Practitioner uddannelse er en overbygning til Asiscos NLP Coach

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 01-01-2014 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling,

Læs mere

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013 Indsatsområde: IT-udvikling opfølgning og tilføjelser med rødt, den 29.juni 2013 It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det effektiv del af det udviklingsarbejde 2012-15 arbejde således

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning?

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Morten Steensen: Hvordan opnår man "forskningsforståelse? Hvordan integreres forskning(stræning) bedst i videreuddannelsen? Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Hvordan implementeres

Læs mere

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved Anæstesiafdelingen Sygehus Nord Roskilde Region Sjælland Indledning Indholdsfortegnelse: Side Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering Program 11:30 Registrering og frokostsandwich 12:00 Velkomst og præsentation

Læs mere

Lederuddannelse i folkeoplysningen

Lederuddannelse i folkeoplysningen Lederuddannelse i folkeoplysningen Projektrapport Lene Buerup Andersen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse af dokumentets

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

EPJ implementeringsdrejebog fra Business Case til praktisk implementering. Region Nordjylland

EPJ implementeringsdrejebog fra Business Case til praktisk implementering. Region Nordjylland EPJ implementeringsdrejebog fra Business Case til praktisk implementering Region Nordjylland Agenda Metode til at udarbejde implementeringsdrejebogen Forankring af EPJ projektet i klinikken Kan det lade

Læs mere

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 Vi er på Aalborg Universitet stolte over at kunne tilbyde en forskningsbaseret videreuddannelse i Organisatorisk Coaching og Læring. Vi

Læs mere

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed. Torben Sejr, kvalitetchef, MPA Glostrup hospital

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed. Torben Sejr, kvalitetchef, MPA Glostrup hospital Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed Torben Sejr, kvalitetchef, MPA Glostrup hospital PARADIGMESKIFT Fra kontrol til forbedring Kvalitetsafdelingens Rolle Perspektiver

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden 1 Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Fredag 23. maj 2014 Deltagere: Ilse Rasmussen, Linn Agnethe Bertelsen, Kasper Soelberg, Bente Juulsgard, Inger Marie Jaillet, Johnny Nielsen, Irene

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere. lea@viauc.dk

Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere. lea@viauc.dk I Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere Dogmeudfordring Styring Medborgerskabelse Viden der virker Ledelse og engagement Mål og resultater Tillid og ansvar Innovation

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis. Hanne Lisby, Koordinator

Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis. Hanne Lisby, Koordinator Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis Hanne Lisby, Koordinator 1 Hvorfor. http://www.youtube.com/watch?v=tw6o60hpl5o Aalborg Universitetshospital: Handleplan 2014: Et lærende hospital: September

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

PROCESLEDER / KONSULENT

PROCESLEDER / KONSULENT PROCESLEDER / KONSULENT UDFYLDER KRAVENE DOL & DIL / 10 ECTS For tilmelding eller yderligere BLIV PROCESKONSULENT MED KANT OG TEORETISK BALLAST Bliv klædt på til udvikling, fascilitering og evaluering

Læs mere