Årsrapport Medicinsk Simulation og Færdighedstræning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2014. Medicinsk Simulation og Færdighedstræning"

Transkript

1 Årsrapport 2014 SkejSim Palle Juul-Jensens Boulevard Aarhus N Tlf

2 Den 1. marts 2015 SkejSim årsrapport SKEJSIMS PURPOSE OG DE 7 STRATEGIFELTER SKEJSIMS PURPOSE DE 7 STRATEGIFELTER SKEJSIMS UDDANNELSESAKTIVITETER VÆKST I SKEJSIMS KURSUSAKTIVITETER PRÆGRADUATE KURSER POSTGRADUATE KURSER UDLÅN SKEJSIMS MEDARBEJDERE NYANSÆTTELSER I HVORDAN ER DET AT VÆRE FORSKNINGSÅRSSTUDERENDE I SKEJSIM PERSONALEUDVIKLINGSFORLØB I SKEJSIM FRATRÆDELSER I STUDENTERMEDHJÆLPERE OG SIMULATOROPERATØRER SIMULATORINSTRUKTØRER FACILITETER OG UDSTYR FACILITETER UDSTYR FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSPROJEKTER IGANGVÆRENDE FORSKNINGSPROJEKTER NYE FORSKNINGSPROJEKTER I UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR DET PRÆGRADUATE OMRÅDE UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR DET POSTGRADUATE OMRÅDE KURSER, KONFERENCER OG KONGRESSER SAMT GÆSTER KURSER, KONFERENCER OG KONGRESSER GÆSTER I SKEJSIM FREMTIDSPERSPEKTIV Appendix: Abstracts 1

3 Indledning 2014 har været et begivenhedsrigt år i SkejSim med mange spændende og nye tiltag. Denne årsrapport afspejler de tiltag, der er effektueret i årets løb, hvor der har været fokus på organisationen, på forsknings- og udviklingsprojekter og på udvikling af nye kurser. I 2014 har vi igen oplevet en stor stigning i uddannelsesaktiviteter, hvorfor vi har ansat flere medarbejdere og indkøbt nyt avanceret udstyr. I 2014 identificerede vi SkejSims PURPOSE og de 7 strategifelter i samarbejde med bestyrelsen. I 2014 introducerede Charlotte grafisk facilitering i SkejSim og for bestyrelsen. Dette værktøj er specielt effektfuldt til procesledelse og fremstilling af komplekse problemstillinger. 1. SkejSims PURPOSE og de 7 strategifelter I 2014 har vi identificeret SkejSims PURPOSE og de 7 strategifelter, der er drøftet med og godkendt af bestyrelsen. I denne forbindelse startede rejsen mod at forandre SkejSim fra at være startet som en græsrodsbevægelse for simulation og færdighedstræning hen imod at blive et avanceret og højtspecialiseret simulationscenter. 1.1 SkejSims PURPOSE Hvad er SkejSim sat i verden for og hvad er vores eksistensberettigelse? Det er at udvikle SkejSim hen imod et avanceret, højtspecialiseret simulationscenter med en inkluderende og professionel læringskultur for studerende, læger og andre sundhedsprofessionelle - til gavn for patienterne. Dette er en vision for 2020 men hvad skal der til for at SkejSim når dette mål? Vi skal målrettet arbejde efter de nedenfor anførte pejlemærker og år for år sætte realistiske og konkrete mål og delmål. Vi glæder os til den videre strategiproces til i samarbejde med bestyrelsen at udmønte dette i konkrete handleplaner, budgetter, projekter og politikker frem mod

4 1.2 De 7 strategifelter Strategifelterne er naturligvis sammenhængende og har et vist overlap: Uddannelsesaktiviteter, Forskning og Udvikling, Faciliteter og Udstyr, Økonomi, Organisation, Kommunikation og Formidling samt Samarbejdspartnere. Uddannelsesaktiviteter: SkejSim ønsker at være en samlende og koordinerende instans for simulation og færdighedstræning i Region Midtjylland og uddanne sundhedsprofessionelle præ- og postgraduat, såvel i videre- som efteruddannelse. Dette ved at skabe og videreudvikle en inkluderende og professionel læringskultur med et pædagogisk sigte og baseret på forskning. Forskning og Udvikling: SkejSim ønsker at være et højtspecialiseret forsknings- og uddannelsescenter inden for simulation og færdighedstræning ved at omsætte teorier om pædagogik og medicinsk uddannelse til uddannelsesaktiviteter, der kan overføres til praksis til gavn for patienterne. Dette sikrer at kunne tiltrække den fornødne ekspertise, sikre fondsstøtte og sikre publicering. Forskning og udvikling går hånd i hånd for at sikre kvaliteten af fremtidige uddannelsesaktiviteter med en forskningsbaseret tilgang. Faciliteter og Udstyr: SkejSim ønsker at være et kreativt og innovativt uddannelses- og læringscenter med toptunede højteknologiske faciliteter og udstyr for at kunne forestå avanceret og højtspecialiseret simulation og færdighedstræning. Økonomi: SkejSim er en virksomhed med en effektiv og stabil drift, der sikrer forsknings- og udviklingsaktiviteter og afledte driftsomkostninger gennem øget egenfinansiering og en ny prissætningsmodel for uddannelsesaktiviteter i SkejSim. Organisation: SkejSim er en vidensvirksomhed i vækst, der uddanner og servicerer studerende og fagprofessionelle fra sundhedsuddannelserne i RM. Dette gøres ved at rekruttere og fastholde professionelle og kompetente medarbejdere, udstråle professionalisme og engagement samt varetage ejeres og interessenters interesser balanceret bedst muligt. Samarbejdspartnere: SkejSim ønsker at være anerkendt som et førende avanceret simulationscenter, der udvikler og udbyder uddannelsesaktiviteter af høj faglig kvalitet baseret på forskning og servicerer sundhedsprofessionelle i RM i samarbejde med nationale og internationale samarbejdspartnere. Kommunikation og Formidling: SkejSim kommunikerer effektivt og professionelt, både internt og eksternt. Dette sker ved at analysere og kortlægge SkejSims og aftageres behov samt udvikle en kommunikationsstrategi i tråd med SkejSims PURPOSE. 2. SkejSims uddannelsesaktiviteter SkejSim har i 2014 igen øget aktiviteten. SkejSims ejerkreds (RM, AUH, AU) beslaglægger ca. 90 % af lokalekapaciteten, hvor det resterende udlejes til eksterne aktører. Et stort logistisk arbejde udføres for på bedst mulige vis at tilgodese alles interesser. Vi er nu i den situation, at vores lokaler er fuldt udnyttede og dette er en begrænsende faktor for yderligere kursusaktivitet i SkejSim. 3

5 Nedenstående figur 1 viser udviklingen i kursusaktiviteter fra , fordelt på prægraduat, postgraduat og ekstern uddannelsesaktivitet. 2.1 Vækst i SkejSims kursusaktiviteter Figur 1. Fordeling af prægraduate, postgraduate og eksterne kursusaktiviteter i SkejSim Statistik I 2014 fordelte SkejSims uddannelsesaktiviteter sig på 632 kursusdage, hvor kursister deltog. For 2013 var antallet 573 kursusaktiviteter med kursister. Vores kursusaktiviteter for indeværende år viser en stigning på 10%. Denne stigning fordeler sig på 59 flere afholdte kursusdage i forhold til foregående år fordelt på 38 prægraduate, 10 postgraduate og 11 eksterne kursusdage. For at demonstrere belastningen af kursusaktiviteterne er lokaletid i timer medtaget fordelt på prægraduate, postgraduate og eksterne ydelser, se figur 2. De skraverede søjler angiver antal timer, vores lokaler til de enkelte kurser er beslaglagt. Dette illustrerer kompleksiteten i SkejSims 4

6 Antal kursusdage Antal timer Medicinsk Simulation og Færdighedstræning kurser. Antal kursusdage er ét mål, men holdes dette op mod den belastning af vores lokaler de forskellige kurser udgør, ser billedet anderledes ud. Antal kursusdage / tidsmæssig belægning af lokaler, Kursusdage Lokaletid Prægraduat Postgraduat Ekstern 0 Figur 2. Antal kursusdage ift. tidsmæssig belægning af lokalerne i SkejSim 2014 Kurser i SkejSim er for størstedelen behovstilpassede, hvilket vil sige at uddannelsesaktiviteterne tilpasses ejerkredsens og kursisternes behov. I denne sammenhæng er det vigtigt at pointere at belastningen i SkejSim ikke er jævnt fordelt hen over året idet en stor del af kurserne skal foregå på bestemte tidspunkter. På det prægraduate område er det styret af semesterplanerne, hvor der er meget stor belastning i begyndelsen af hvert semester. Et andet eksempel er det postgraduate kursus for KBU læger (kliniske basislæger) af 4-dages varighed, der skal afholdes i forbindelse med opstart af lægernes KBU forløb. Et andet eksempel er genoplivningskurser niveau II for AUH s personale, der skal afholdes hver måned for nyansatte. I nedenstående tabel 1 ses en oversigt over fordelingen af antal kursusdage, antal deltagere samt lokaletid, fordelt på henholdsvis prægraduate, postgraduate og eksterne kurser. 5

7 Antal kursusdage Antal deltagere Lokaletid, timer Kursus Prægraduat 49% 48% 44% 61% 63% 62% 37% 31% 27% Postgraduat 41% 44% 51% 32% 30% 34% 48% 57% 64% Ekstern 9% 8% 5% 7% 7% 4% 15% 12% 9% I alt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tabel 1. Fordelingen af prægraduate, postgraduate og eksterne kurser i SkejSim Prægraduate kurser Stigningen i antal prægraduate kurser udgøres af 6 nye kurser for medicinstuderende på 6. semester kandidatuddannelsen ( Akutugen ). Hvert kursus er på 5 dage med 5 timers case baseret undervisning og simulation. På den nye studieplan er der tilført betragtelig mere undervisning, der inddrager færdighedstræning og simulation. Således får hver studerende på medicinstudiet 66 timers træning i tekniske og ikke-tekniske færdigheder. Kurser for 1. semester kandidatuddannelsen, klinisk kørekort dag 1, der afholdes i SIC Horsens og Læringscentret i Viborg er ikke medtaget i statistikken. Vores assistent deltog i udvikling og afviklingen af disse kurser. Ligeledes er der ikke medregnet klinisk eksamen eller eksamensforberedelse i opgørelsen. Et gennemsnitskursus prægraduat er på 4,7 timer. Studenterselskaber og -organisationer SkejSim får mange henvendelser fra studenterselskaber- og organisationer inden for de forskellige medicinske specialer. I 2014 var der kursusaktiviteter fra følgende organisationer: SATS, Studerendes Anæstesiologiske & Traumatologiske Selskab SOFAS, Studerendes Organisation for Akutmedicinsk Speciale SAMS, Studerendes Almen Medicinske Selskab SAKS, Studerendes Almene Kirurgiske Selskab NSM, Neuro Videnskabeligt Selskab for Medicinstuderende PUST, Prægraduat Undervisning i Simulation og Teamtræning Kurserne blev afholdt i Færdighedslaboratoriet på NBG og i SkejSim. Kurserne varierer både med hensyn til antal deltagere, lokalebehov og det udstyr, der skal være til rådighed på kurserne. I 2014 indføres mere struktur for henvendelserne og begrænset brugerbetaling i forhold til det udstyr, der anvendes. 2.3 Postgraduate kurser De postgraduate kurser der afholdes i SkejSim har stor spredning i aktivitet og indhold og involverer både efter- og videreuddannelse for læger og sygeplejersker og enkelte jordmødre. I forhold til kursusaktiviteter i 2013, ses en stigning på kurser afholdt for nyansatte på AUH, genoplivning niveau III, AUH samt faculty deveolpment herunder de nye avancerede 6

8 similatorinstruktørkurser afholdt for første gang i Simulatorinstruktørkurserne er opgjort som en del af de postgraduate kurser. I 2014 er der afholdt 5 simulatorinstruktørkurser med et tredages forløb for læger og sygeplejersker, to typer avancerede simulatorinstruktørkurser og fem endags instruktørkurser specifikt tilrettelagt for kommende undervisere på 6. semester kandidatuddannelsen (Akutuge kurserne). Nedenstående tabel viser oversigt over kursusdage i Kursus Antal kursusdage Kliniske basislæger KBU kurser 55 Specialespecifikke kurser 35 Interprofessionelle kurser: 26 TraumeTeamTræning og Akutuddannelsen for læger og sygeplejersker Faculty development, herunder avancerede kurser 28 MiUC kirurgiske kurser og individuelle træningsforløb 61 Obligatoriske kurser for sundhedspersonale på AUH 17 Obligatoriske kurser for nyansatte på AUH 11 Ultralydskurser, Center for Klinisk Ultralyd og Center 19 for Kompetenceudvikling Transesophageal ekkokardiografiske kurser, TEE 12 Et gennemsnitskursus postgraduat er på 7,8 timer. 2.4 Udlån Der ses et mindre fald i antal kørte kilometer i Dette skyldes, at udstyret i den anæstesiologiske biblioteksfunktion er udlånt i længere perioder og dermed ikke så ofte transporteres til og fra SkejSim. Der har til gengæld været en lille stigning i transport af udstyr til Center for Kompetenceudvikling, RM, vedrørende udlejning af fantomer til undervisning i anlæggelse af IV-adgang for intensivsygeplejersker i hele regionen. 7

9 Figur 3. Antal kørte km. i SkejSim vedr. udlån Den anæstesiologiske biblioteksfunktion er blevet opgraderet af SkejSim i Behovet for udlån af dette udstyr i længere perioder er fortsat et ønske fra de forskellige regionshospitaler. Der har været efterspurgt udvidelse af udstyrspakken, hvorfor der suppleres med udstyr efter behov. Igen i år har vi fået henvendelser fra afdelinger i regionen, der ønsker at låne vores avancerede simulationsdukker. For at sikre korrekt anvendelse af dette avancerede udstyr samt bistå simulatorinstruktøren med afvikling af simulationsscenarierne lokalt følger en simulatoroperatør med. SkejSim leverer udstyret og booker operatør til opgaven. De respektive afdelinger anvender deres egne simulatorinstruktører uddannet i SkejSim. I opstartsfasen tilbyder SkejSim en kursusleder som konsulent. 3. SkejSims medarbejdere Medarbejderskaren i SkejSim er vokset i SkejSim har ansat 5 nye medarbejdere og taget afsked med en projektkoordinator og en forskningsårsstuderende. 3.1 Nyansættelser i 2014 SkejSim har ansat: Projektleder Susanne Slot pr. 1. september for en to-årig periode. Susanne er anæstesisygeplejerske og kommer fra en stilling på Regionshospitalet i Holstebro. Susanne er projektleder for in situ simulation og er blandt andet ansvarlig for netværk for 8

10 simulatorinstruktører. Herudover har Susanne en diplomuddannelse inden for voksenlæring og pædagogik og sidder i kursusrådet for simulatorinstruktører og er medudvikler af det avancerede simulatorinstruktørkursus. Stud.med. Anders Bjerregaard er pr. 1. september ansat som forskningsårsstuderende knyttet til forskningsprojektet: Enhancing patient safety through in situ simulation, i daglig tale kaldet in situ. Anders har afsluttet 3. semester på kandidatuddannelsen på Health, AU. Anders har i flere år været tilknyttet SkejSim som simulatoroperatør. Projekt- og forskningskonsulent, sygeplejerske Kamilla Pedersen. Kamilla er psykiatrisk sygeplejerske og kommer fra en stilling som forskningssygeplejerske på Psykiatrisk afdeling P, AUH-Risskov. Herudover har hun en kandidatuddannelse i pædagogisk antropologi. Kamilla er udvikler af ph.d. projektet PsychSim, der er forankret i SkejSim. Kamilla er nu ansat i ph.d. forberedende forløb, har en godkendt protokol og forventes indskrevet som ph.d. studerende i starten af Stud.med. Martin Holdgaard er pr. 1. september ansat som forskningsårsstuderende knyttet til forskningsprojektet PsycSim. Martin har afsluttet 3. semester på kandidatuddannelsen på Health, AU. Martin han er også tilknyttet SkejSim som simulatoroperatør. Her følger et kort interview af vores to forskningsårsstuderende, hvor Anders og Martin giver deres svar på, hvorfor de har valgt at tage et år ud af medicinstudiet for at forske i SkejSim 3.2 Hvordan er det at være forskningsårsstuderende i SkejSim Martin, Anders og Kamilla Hvem er du? Hvorfor er du her? Mit navn er Anders Thais Bjerregaard og jeg har været forskningsårsstuderende på SkejSim siden september. Jeg er 25 år gammel og har læst medicin siden 2011 og er tilknyttet projektet in situ Simulation. 9

11 Hvordan er det at være forskningsårsstuderende i SkejSim? Det er særdeles interessant at være forskningsårsstuderende i SkejSim. Grunden til dette er, at man arbejder med simulationsprojekter, der er meget håndgribelige og som rent faktisk skal bruges til undervisning på hospitalerne. Hvad fik dig til at vælge in situ projektet som fokus for dit forskningsår? Jeg har længe været interesseret i akutmedicin og undervisning af sundhedsfagligt personale, så da jeg fik muligheden for at lave et forskningsår med fokus på dette, var det ikke svært at takke ja. Det, der ellers var meget tiltalende er det gode arbejdsmiljø, hvor man både er en del af MEDU, Center for Medicinsk Uddannelse, og SkejSim. Hvad håber du at få ud af dit forskningsår? Jeg håber, at mit forskningsår hjælper mig til at finde ud af, hvad forskning rent faktisk er for en størrelse, og om det er en mulig karrierevej, når jeg senere er færdig med mit studie. Desuden håber jeg på at tillære mig færdigheder som fx: Hvordan man arbejder sammen i projektgrupper, skriver artikler og planlægger langt ud i fremtiden, da det helt sikkert er vigtige kvaliteter at have med sig videre i livet. Hvad er det bedste ved at være forskningsårsstuderende? Det bedste er, at jeg sidder og arbejder på et projekt, som jeg brænder for. Martin supplerer Hvem er du? Hvorfor er du her? Mit navn er Martin Møller Holdgaard og jeg afsluttede 9. semester af medicinstudiet sommer Jeg har været forskningsårsstuderende ved SkejSims projekt PsychSim siden d. 1. september. Hvordan er det at være forskningsårsstuderende på SkejSim? Det er spændende at være forskningsårsstuderende i SkejSim, fordi forskningsprojekterne har fokus på at udvikle undervisningsprodukter som skal anvendes og ikke bare gemmes væk. Det er en god arbejdsplads med tæt kontakt til forskningsmiljøet ved Center for Medicinsk Uddannelse. Hvad fik dig til at vælge Projekt PsychSim som fokus for dit forskningsår? Jeg valgte projekt PsychSim fordi jeg er interesseret i psykiatri og undervisning. Jeg har arbejdet ved SkejSim som simulatoroperatør og kender arbejdspladsen godt fra tidligere. Det tætte samarbejde med Center for Medicinsk Uddannelse og muligheden for at få kontakt til Risskov tiltrak mig også altså projektets bredde. Hvad håber du at få ud af dit forskningsår? Jeg håber at forskningsåret kan hjælpe mig til at afklare, hvilken retning jeg skal vælge som læge. Desuden er der mange retninger og metoder inden for forskning og jeg er glad for at prøve kræfter med kvalitative metoder og se om det er noget for mig. Hvad er det bedste ved at være forskningsårsstuderende? Som forskningsårsstuderende ved PsychSim er det at være med til at udvikle noget nyt helt fra bunden, det bedste. 10

12 Martin og Kamilla, PsychSim projektet 3.3 Personaleudviklingsforløb i SkejSim Aktiviteterne i SkejSim har i løbet af 2014 ændret karakter til i langt højere grad også at omfatte forsknings- og udviklingsprojekter, hvilket også afspejler sig i medarbejderstaben og de mange nye medarbejdere. Vi har derfor fundet det hensigtsmæssigt at integrere personalet gennem et personaleudviklingsforløb (PUF) med professionel coach. Formålet med PUF er at sikre de rette arbejdsforhold for glade og tilfredse medarbejdere, der trækker i samme retning i SkejSim, hvorved vi kan øge vores effektivitet og produktivitet. Det vil blandt andet sige at stimulere til, at den enkelte medarbejder udnytter sit potentiale, udvikler sig og trives med sine arbejdsopgaver. Medarbejderne værdsætter i høj grad dette udviklingsarbejde om end vi også har oplevet, at nogle medarbejdere har følt sig udfordrede af de nye tiltag og de introducerede redskaber for at sikre en mere effektiv arbejdstilrettelæggelse. Dette udviklingsarbejde vil blive inddraget i MUS samtaler. I denne forbindelse har vi også indgået i et ledelsessparringsforløb med coachen, hvilket har bidraget til en mere tydelig og ensartet ledelse i SkejSim. 3.4 Fratrædelser i 2014 Pr. 1. september fratrådte læge, ph.d. studerende Kristian Krogh sin stilling som projektkoordinator for in situ simulation for fuldtids at vende tilbage til sit ph.d.-studie ved Center for Medicinsk Uddannelse, Health, AU. 31. august afsluttede stud.med. Jonas Juul Pedersen sit forskningsår i SkejSim. Jonas var tilknyttet forskningsprojektet in situ. Jonas forsvarede sin forskningsårsopgave den 1. december 2014 og fik et flot 10-tal. 11

13 3.5 Studentermedhjælpere og simulatoroperatører I SkejSim har vi et korps af medicinstuderende, der varetager opgaver som hhv. studentermedhjælpere og simulatoroperatører. Studentermedhjælpere Studentermedhjælpere udfører opgaver i SkejSim og på NBG som kursusassistenter. Der har i 2014 været et større behov for studentermedhjælpere i alt timer, hvilket var en øgning på 10 % i forhold til Stigningen skyldes øget kursusaktivitet i SkejSim specielt uden for normal arbejdstid. Behovet for studentermedhjælpere på Færdighedslaboratoriet på Nørrebrogade er uændret i forhold til Simulatoroperatører SkejSim har tilknyttet en gruppe timelønnede medicinstuderende, der varetager opgaven som simulatoroperatører på simulationskurser. Operatørerne deltager også, når SkejSim afholder in situ simulation på regionshospitalerne. Yderligere indgår operatørerne som figuranter ved bl.a. traumeteamtræning og kurser på Akutuddannelsen (Specialuddannelse for læger og sygeplejersker). SkejSim sørger for løbende at introducere nye operatører samt for opgradering og efteruddannelse. Eksempelvis har vi i 2014 foranstaltet demonstration af nyt udstyr som SimMan 3G og i brugen af SimPad således, at hele gruppen er rustet til professionelt at varetage de opgaver der er i SkejSim, som også omfatter opgaver ud af huset ved in situ simulation. Fremtid 2015 I 2015 skal samtlige operatører oplæres i brugen af vores nye AV-udstyr. Operatørerne udviser stort engagement i arbejdet og i SkejSims aktiviteter, hvorfor gruppens størrelse i 2015 søges bevaret og dermed sikre at kurserne afholdt i SkejSims regi får operatører med endnu mere og bredere erfaring. Der indføres en drejebog for oplæring af operatører. Temaeftermiddag for studentermedhjælpere og simulatoroperatører Den årlige temaeftermiddag, der afholdes for både simulatoroperatører og studentermedhjælpere havde igen i år stor tilslutning. Efter et fælles oplæg fra SkejSims ledelse fortsatte de studerende i gruppearbejde. Her blev arbejdsopgaver, kommunikation, instruktion og nye tiltag gennemgående temaer. Flere gode løsningsforslag fremkom. Mødet blev evalueret meget positivt og succesen gentages årligt. 3.6 Simulatorinstruktører En stor gruppe af uddannede simulatorinstruktører er tilknyttet SkejSim. SkejSim har i samarbejde med Center for Kompetenceudvikling, RM, gennem flere år afholdt 5-6 årlige instruktørkurser for at sikre og udbygge underviserkompetencerne i RM. Der er til dato uddannet over 350 simulatorinstruktører, som er ansat i forskellige specialer på regionens hospitaler. Simulatorinstruktørerne anvendes som undervisere på en række simulationskurser i SkejSim. Ligeledes foregår der i stigende omfang in situ simulation og færdighedstræning på regionshospitalerne. 12

14 Temaeftermiddag for simulatorinstruktører Den 20. januar 2014 blev der afholdt temaeftermiddag. Her trodsede 45 simulatorinstruktører en sig hastigt nærmende snestorm og mødte frem til en livlig debataften med mange gode fortællinger om deres erfaringer. Der var repræsentanter fra de fleste hospitaler. Det blev således en forrygende eftermiddag med erfaringsudveksling, om behov for netværk for instruktører i Region Midtjylland og behov for opgradering af særlig debriefer kompetencer. 4. Faciliteter og udstyr Herunder gives en beskrivelse af SkejSims investering i AV-udstyr til simulationslokalerne i 2014 samt en kort beskrivelse af lokalekapaciteten. 4.1 Faciliteter SkejSim råder over gode, lyse og fleksible undervisningslokaler, som er meget eftertragtede. Ultimo 2014 blev behovet for flere lokaler present ved ansættelse af nye medarbejdere. SkejSim har derfor lejet kontorlokaler i bygning B, INCUBA. Lokalerne ligger i samme bygning som Center for Medicinsk Uddannelse, som SkejSim har et tæt forskningssamarbejde med. Lokalernes placering giver gode muligheder for sparring. Som anført i afsnit 2, s. 3 har vi booket vores lokaler fuldt ud. Dette er en begrænsende faktor for udvidet aktivitet og udvikling af nye kurser, der skal afholdes i SkejSim. 4.2 Udstyr Det vurderes, at SkejSim har udstyr og inventar for ca. 11 mio. kr. (genanskaffelsespris), hvilket er en stigning på 1 mio. kr. ift. ultimo Opgradering af AV-udstyret tegner sig for hovedparten af beløbet. 13

15 AV-udstyr til videooptagelse af simulation og debriefing Ultimo 2013 startede en proces med afklaring af muligheder for opgradering af AV-udstyr til vores simulationslokaler, idet det nuværende udstyr fra simulatorenhedens begyndelse 2007 ikke længere fungerede. Behovet for anvendelse af videooptagelse i forbindelse med debriefing er stigende på vores simulatorinstruktørkurser, men også i forbindelse med vores forskningsprojekter er der behov for opsamling af videomateriale. I december var firmaet B-Line Medical i SkejSim for at fremvise deres softwareprogram til anvendelse ved videooptagelse under simulation med efterfølgende debriefing. Indkøb af ovennævnte udstyr blev effektueret i 2014, hvilket var SkejSims helt store investering i B-lines software er det eneste i Nordeuropa og bruges til fremvisning for nye interessenter. Indkøb af videokamera til simulationslokalerne, mikrofoner og et redigeringspanel til operatørrummene, gør at udstyret er let anvendeligt for vores simulatoroperatører. Udstyret blev anvendt og testet under et forskningsprojekt i efteråret 2014 med meget positive tilbagemeldinger fra brugerne. Udstyret blev ligeledes præsenteret for simulatorinstruktørerne, der deltog i det avancerede simulatorinstruktør kursus i december måned. Af andre interessenter kan nævnes forespørgsler fra Regionshospitalet i Randers og Viborg. Anders er simulatoroperatør i SkejSim og superbruger af det nye udstyr 5. Forsknings- og udviklingsprojekter I aftalegrundlaget for SkejSim er det fastlagt, at der skal gennemføres forskning i og udvikling af brugen af simulation og færdighedstræning i Region Midtjylland. Der er afsat kr. årligt til forskningsaktiviteter i SkejSim. Midlerne er på vej til at føre SkejSim fra et begynderstadium forskningsmæssigt til en situation, hvor SkejSim nu har fået tildelt eksterne midler til større forskningsprojekter. SkejSim har en konstant opmærksomhed på at drive og raffinere tilbagevendende aktiviteter på højt fagligt niveau og en innovativ tilgang til udvikling af nye uddannelsesaktiviteter. 14

16 En udviklingsorienteret tilgang forudsætter en læringskultur, hvor der er en nysgerrighed overfor at udvikle konceptet medicinsk simulation. Og der skal være en kapacitet til at hjælpe brugere med gode ideer til projekter til at føre disse ud i verden. Det er vigtigt, at der til stadighed pågår forsknings- og udviklingsprojekter, der kan bidrage til at skabe en eksperimenterende måde at tænke og udføre aktiviteter på i SkejSim, tiltrække opmærksomhed fra simulationscentre nationalt og internationalt og skabe en forskningsbaseret tilgang til SkejSims uddannelses- og rådgivningsaktiviteter. I Aftale vedrørende Færdighedslaboratoriet fra juni 2010 fremhæves vigtigheden af integration mellem forskning og udvikling i SkejSim i et tæt samarbejde med Center for Medicinsk Uddannelse, hvilket er etableret. Midlerne ønskes primært anvendt til at initiere projekter der er forankrede i SkejSim og som efterfølgende vil skulle gennemføres for eksterne midler. Dette skønnes at være den anvendelse af midlerne, der giver mest værdi, da resultaterne af de efterfølgende eksternt finansierede projekter også vil komme SkejSim til gavn. Neden for redegøres for såvel pågående som nye forsknings- og udviklingsprojekter i SkejSim i Igangværende forskningsprojekter Kristian Brogaard Krogh: "Realism and feedback in simulation: Key factors for optimized resuscitation" Finansiering: Ph.d. projektet er delvis finansieret af SkejSim. Status: Ph.d.studiet forventes færdiggjort medio Abstract: Bilag 1.1 Anne Sofie Bjerrum: "Effective training methods for bronchoscopy skills acquisition" Finansiering: SkejSim har delvis finansieret Ph.d. projektet Status: Har afsluttet sit Ph.d. studie i 2014 Abstract: Bilag 1.1 Charlotte Paltved: "Interprofessionel team kommunikation: An observational simulation-based study" Finansiering: SkejSim har medfinansieret forskningsprojektet, der endvidere er finansieret af eksterne midler fra Region Midtjylland og Laerdal s Fond for Akut Medicin. Status: Projektet er på pause, da Charlotte pr har fået tilført ledelsesopgaver. Abstract: Bilag 1.3 Charlotte Paltved: "Enhancing patient safety through in situ simulation" Studiet er centreret omkring simuleret patientsikkerhed med fokus på det akut medicinske område. Forskning har vist, at interprofessionel teamkommunikation og -samarbejde udgør en betragtelig del af de indrapporterede utilsigtede hændelser og har essentiel betydning for patientsikkerheden. Data fra ovenstående studie blev bl.a. anvendt til at afdække, hvordan akutte 15

17 teams agerer i forbindelse med at UTH udvikler sig. De indrapporterede UTH fra Region Midtjylland blev kodet og fra disse data suppleret med en behovsanalyse er der udviklet scenarier, der anvendes til in situ simulation på Fælles Akutafdelingen, Aarhus Universitetshospital i Finansiering: Studiet er eksternt finansieret af Region Midtjylland. Status: Charlotte Paltved er projektansvarlig. Herudover er lektor Peter Musaeus Ph.d. Center for Medicinsk Uddannelse, AU, knyttet til projektet, samt pr endnu en forskningsårsstuderende og en projektleder. Der har været samarbejde med de regionale riskmanagers samt samarbejde med professor E. Salas fra Institute of Simulation and Training, University of Central Florida, USA, er etableret mhp. udvikling af et evalueringsredskab/en videns-test. Abstract: Bilag Nye forskningsprojekter i 2014 Claus Thygesen: "Accelerated learning in anaesthesia" Et Ph.d.projekt, der søger at afdække om det er muligt inden for en given afdelings egne resurser at accelerere indlæring af basale anæstesiologiske færdigheder gennem øget anvendelse af færdighedstræning. Ph.d.-studiet startede primo SkejSim har finansieret studiet med kr Abstract: Bilag 1.3 Kristian Friesgaard: "Akut smertebehandling præhospitalt og i Fælles Akutafdelingen" Forberedelse til Ph.d.-studie. Der er planlagt et simulationskursus for sygeplejersker og læger for at forbedre behandlingen af smertepatienter i Akutafdelingen. Hertil er knyttet et E- læingsprogram. Studiet udføres på Regionshospitalet Horsens primo Studiet er eksternt finansieret af Region Midtjylland og VURN via Rådgivningsgruppen for simulation og færdighedstræning. Abstract: Bilag 1.4 Kamilla Pedersen: "PsychSim" Formålet med dette Ph.d. projekt er at undersøge, hvordan interaktiv simulations- og e- læringsbaseret undervisning kan anvendes på psykiatriområdet, samt hvordan computerbaserede interaktive undervisningsformer ved træning i psykiatri påvirker den enkelte deltager til at ændre adfærd i den kliniske virkelighed til gavn for patienterne. Målgruppen for projektet er medicinstuderende, læger under videreuddannelse og speciallæger i psykiatri. Finansiering: Studiet er eksternt finansieret af VURN via Rådgivningsgruppen for simulation og færdighedstræning samt LVV, det tidligere FADLs Vagtbureau samt Psykiatri og Socialledelsen. SkejSim medfinansierer Ph.d. studiet. Abstract: Bilag

18 5.3 Udviklingsprojekter inden for det prægraduate område Akutkursus: Akutugen (6.semester kandidatuddannelsen) Tovholder Minna Skou Nielsen Jørgensen Efteråret 2013 var hektisk for alle de fagrepræsentanter, der skulle involveres i afviklingen af den nye akutuge for studerende på afsluttende semester på kandidatuddannelsen. Hvilke emner skulle indgå? Hvordan skulle ugen bygges op? Det er blevet til 5 dage med hvert et speciale: Anæstesi, Akut medicin, Endokrinologi, Ortopædkirurgi samt Geriatri. Samtidigt skulle de kommende undervisere på akutugen selv på underviserkursus inden undervisningens start. Der skulle opbygges scenarier og laves en ramme for øvelserne. Dette lå alt sammen klar til det første Akutkursus i uge , hvor Brandskolen blev taget i brug, da SkejSim var optaget til andet formål. Det blev en fantastisk uge, alt lykkedes, underviserne var glade, kursisterne var glade, og vi var glade, især da vi havde fået flyttet hele udstyrsstykket tilbage fra Brandskolen og på plads i SkejSim. Der blev i løbet 2014 afholdt 2 akutuge-underviserkurser for at klæde underviserne på til de seks akutuger for 220 medicinstuderende. Underviseropgaverne er alle blevet varetaget af entusiastiske og dygtige klinikere og ph.d.-studerende, understøttet af dygtig gennemført administration og logistik i SkejSim. Kommentarer fra kursisterne: Sindssyg udbytterigt, Godt at det kom nu, Noget af det bedste på studiet, Fantastisk med så mange engagerede undervisere. Vi holder opsamling efter hvert semester og diskuterer om der skal være ændringer det næste halvår. Én af udfordringerne bliver at håndtere de stadigt stigende holdstørrelser. Der arbejdes løbende med dette, men det kommer til at kræve mere plads, grej og flere undervisere. En erfaring fra Akutugerne er, at kursisterne foretrækker figuranter frem for dukker i de mere scenariebaserede øvelser. Afledt af den nu udrullede plan for det sidste semester på kandidatuddannelsen var der i 2014 behov for justering af KBU kurserne således at der er et særligt fokus på træning af ikke-tekniske færdigheder, herunder kommunikation og klinisk beslutningstagning samt en opgradering af undervisernes kompetencer inden for simulation og færdighedstræning. 17

19 Klinisk kørekort (1. semester kandidatuddannelsen) Vi har i 2014 arbejdet på at udlicitere dele af de kliniske færdighedskurser således, at kurserne vil kunne afholdes på flere uddannelsessteder i regionen. På denne måde får de studerende et godt kendskab til forskellige læringsmiljøer. SkejSim har sammen med Institut for Klinisk Medicin lavet en samarbejdsaftale med Regionshospital Midt i Viborg og Regionshospitalet i Horsens om afvikling af dele af det kliniske kørekort. De første kurser blev afholdt i august 2014, hvor ca. 180 kursister var fordelt på tre kursusdage. Der var positiv tilkendegivelse fra begge hospitaler i forhold til SkejSims assistance med afvikling af undervisningen, ligeledes var der positive evalueringer fra såvel undervisere som kursister. OSCE (5. semester kandidatuddannelsen) SkejSim har deltaget i udvikling og afholdelse af den første OSCE-eksamen i januar 2014 for ca. 140 studerende. Logistik og manglende lokaler i SkejSim gør at OSCE efterfølgende er flyttet til AUH i Skejby. 5.4 Udviklingsprojekter inden for det postgraduate område Faculty development er et indsatsområde for SkejSim. Vi finder det vigtigt at kunne uddanne simulatorinstruktører i Region Midtjylland på basalt og avanceret niveau. Avanceret Simulatorinstruktørkursus I et samarbejde mellem SkejSim og Center for Kompetence Udvikling er der udviklet et avanceret simulatorinstruktørkursus, der løb over 6 måneder fordelt på 2 dage i SkejSim og den øvrige tid på deltagernes egen afdeling. Kurset er finansieret af Region Midtjylland. Fra august til december 2014 blev det første avancerede simulatorinstruktørkursus for erfarne simulatorinstruktører i Region Midtjylland (RM) afholdt. Der var fuld tilmelding med ni læger og ni sygeplejersker. Formålet med kurset var at styrke og udvikle simulatorinstruktørernes kompetencer indenfor debriefing samt design og implementering af simulation i instruktørernes kliniske praksis. Kurset bestod af fire moduler: To undervisningsdage i SkejSim, hvor kursisterne blev undervist og trænet i avanceret debriefingsteknik, samt tilegnede sig viden om og reflekterede over de 18

20 barrierer, der knytter sig til afvikling og implementering af simulation i egen praksis. Centralt for dette kursus var en meget høj grad af deltagerinvolvering. Kursisterne udarbejdede eget scenarie til in situ simulation i egen afdeling. Denne træning med tilhørende debriefing blev videooptaget og delt med de andre kursister. Efterfølgende blev der givet feedback. Baggrunden for kurset er en spørgeskemaundersøgelse blandt de dengang godt 140 uddannede simulatorinstruktører foretaget af Koordinationsudvalget i 2012 vedrørende medicinsk simulation og færdighedstræning i RM. Undersøgelsen viste blandt andet, at en stor del af instruktørerne oplevede modvilje mod at implementere simulation i egen praksis og havde et behov for at udvikle debriefingsfærdigheder samt facilitator- og instruktørkompetencer. Ultimo 2012 besluttede kursusrådet for simulatorinstruktøruddannelsen i RM at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle udarbejde et avanceret simulatorinstruktørkursus, der havde et højt fagligt niveau og medinddrog kursisternes egne erfaringer. Kursisterne evaluerede kurset med langt overvejende stor tilfredshed. En af deltagerne skriver følgende: [ ] kurset gav mig en grundig introduktion til en avanceret debriefingmodel kaldet TeamGains. TeamGains har vist sig særdeles brugbar i den kliniske hverdag. [ ] At optage et selvkonstrueret scenarie på video og afvikle dette er noget, der kræver en del forberedelse og tid. Derudover skal der påregnes diverse tilladelser og accept fra nærmeste og øverste afdelings-/afsnitsledere [ ]. Kurset kan klart anbefales! Du vil opleve en større indsigt i debrifingteknikker og få en brugbar avanceret teknik, der kan anvendes i den kliniske hverdag hvor tiden ofte er presset (Jakob, anæstesisygeplejerske og avanceret simulatorinstruktør). Kurset er præsenteret som work in progess på verdenskongressen inden for medicinsk simulation, International Meeting for Simulation in Healthcare, januar 2014 samt på Association for Medical Education in Europe i august. In situ simulatorinstruktører Som led i forskningsprojektet in sit simulation blev en håndfuld simulatorinstruktører særligt udpeget til at deltage i den planlagte in situ simulation i Fælles Akutafdelingen, AUH. Instruktørerne havde forskellig læge- og sygeplejefaglig baggrund og forskelligt erfaringsgrundlag, men er alle dedikerede og engagerede instruktører. Der blev afholdt undervisningsdage i SkejSim med bl.a. eksperter og forskere fra Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS). Kursus i transesophageal ekkokardiografi med TEE-simulator Færdighedstræning i transesophageal ekkokardiografi (TEE). Projektet er forankret i SkejSim. SkejSim har indkøbt apparatur og står for vedligeholdelse og logistik. Undervisning af uddannelsessøgende læger er startet i 2013 og der er i 2014 bevilliget yderligere midler til uddannelse på dette felt. Abstract: Bilag 1.6 Kursus i artroskopi med atroskopisimulator Atroskopi-projekt. Færdighedstræning i artroskopi for uddannelsessøgende læger. Er opstartet ultimo 2013 og der er afviklet kurser i løbet af

BILAG - DEL I. SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: BILAG FRA ARBEJDSGRUPPER

BILAG - DEL I. SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: BILAG FRA ARBEJDSGRUPPER BILAG - DEL I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: BILAG FRA ARBEJDSGRUPPER 2012 Bilagsfortegnelse Bilag 1. Den nordiske overenskomst og EU-direktiv 2005/36/EF 3 Bilag 2. Udvikling i antal

Læs mere

FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton

FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton Forsknings- og udviklingskultur i klinisk praksis Bibi Hølge-Hazelton (red.) Forsknings- og udviklingskultur i klinisk

Læs mere

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Publikation Mikka Nielsen Anne Hjøllund Christiansen Jakob Hansen Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner

Læs mere

Vejen videre kursus til et bedre liv med KOL, hjertesygdom og type 2-diabetes

Vejen videre kursus til et bedre liv med KOL, hjertesygdom og type 2-diabetes Marie Brandhøj Wiuff, Pernille Skovbo Rasmussen, Jakob Hansen, Mikka Nielsen og Thomas Tjørnelund Nielsen Vejen videre kursus til et bedre liv med KOL, hjertesygdom og type 2-diabetes Evaluering af en

Læs mere

Søg penge til din forskning

Søg penge til din forskning K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Søg penge til din forskning En vejledning i at identificere relevante ansøgningsmuligheder, optimere projektbeskrivelser, tidslinjer og budgetter samt i at skrive

Læs mere

Talentudfordringer. - 13 historier om virkelighedens talentudvikling

Talentudfordringer. - 13 historier om virkelighedens talentudvikling Talentudfordringer - 13 historier om virkelighedens talentudvikling KOLOFON Casesamlingen er udarbejdet af: Frances Jørgensen, ASB, Anna Gerstrøm, ASB, Thorkil Molly-Søholm, AAU, Lotte Pedersen, Odense

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen. I Anæstesiologi

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen. I Anæstesiologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen I Anæstesiologi Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Januar 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af erhvervssamarbejde på Hospitalsenheden Horsens

Region Midtjylland. Evaluering af erhvervssamarbejde på Hospitalsenheden Horsens Region Midtjylland Evaluering af erhvervssamarbejde på Hospitalsenheden Horsens - Erhvervsmæssige effekter af hospitalsenhedens innovationsprojekter i perioden 2009-2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3

Læs mere

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN SPECIALLÆGEUDDANNELSEN status og perspektivering 2012 Speciallægeuddannelsen - Status og perspektivering Sundhedsstyrelsen, 2012 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Projektrapport Simulation, læring og praksis Hvordan styrker vi båndet mellem simulation og praksis?

Projektrapport Simulation, læring og praksis Hvordan styrker vi båndet mellem simulation og praksis? 0 Projektrapport Simulation, læring og praksis Hvordan styrker vi båndet mellem simulation og praksis? afviklet på Glostrup Hospital i perioden 01.08.2008-31.12.2009 Udarbejdet december 2009 af Hanne Selberg

Læs mere

De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere

De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere 2014 De specialespecifikke kurser. Håndbog for hoved- og delkursusledere Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med

Læs mere

Sygeplejestuderende og social- og sundhedselever med anden etnisk baggrund end dansk

Sygeplejestuderende og social- og sundhedselever med anden etnisk baggrund end dansk Sygeplejestuderende og social- og sundhedselever med anden etnisk baggrund end dansk - et aktionsforskningsprojekt på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup med henblik på udvikling og forbedring af

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Teamet som uddannelsessted Et uddannelsestilbud til frontpersonale på tværs af sektorer. Uddannelse af fysioterapeuter

Teamet som uddannelsessted Et uddannelsestilbud til frontpersonale på tværs af sektorer. Uddannelse af fysioterapeuter Årsberetning 2006 og 2007 Indholdsfortegnelse: Forord Teamets medarbejdere Patientdata Det regionale samarbejde Palliativ indsats på sygehuset Samtalegruppe for børn Samarbejdet med Odder kommune Teamet

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Praksismanagement. Administration ledelsesstøtte: beskrivelse - behov - barrierer

Praksismanagement. Administration ledelsesstøtte: beskrivelse - behov - barrierer Praksismanagement Administration ledelsesstøtte: beskrivelse - behov - barrierer Afrapportering Maj 2013 1 Indholdsfortegnelse Resume... 3 Anbefalinger... 4 Baggrund, herunder litteratur... 5 Projektets

Læs mere

Hvordan fastholder psykisk sårbare mennesker et ønsket job?

Hvordan fastholder psykisk sårbare mennesker et ønsket job? Hvordan fastholder psykisk sårbare mennesker et ønsket job? - Resultater fra casestudier i et videnskabende netværk af beskæftigelsestilbud og -centre Januar 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes

Læs mere

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen.

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Projektrapport for Sundhedspædagogik- og supervisions- delen af projektet: Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Udarbejdet

Læs mere

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 - Midtvejsevaluering af erfaringer og foreløbige virkninger i importforsøget Af Dorte Stenbæk Hansen og Nadja Lund-Sørensen Direktoratet for

Læs mere

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE Als Research APS juni 2012 SLUTEVALUERING SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE 01 ALS RESEARCH INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Evalueringens

Læs mere

Hvordan kan kommunerne bedst implementere kliniske retningslinjer?

Hvordan kan kommunerne bedst implementere kliniske retningslinjer? Center for Interventionsforskning Hvordan kan kommunerne bedst implementere kliniske retningslinjer? En evaluering af implementeringsprocessen i ni pilotkommuner Katrine Bindesbøl Holm Johansen Tine Tjørnhøj-Thomsen

Læs mere

Sclerose. foreningen HANDLINGSPLANER 2015

Sclerose. foreningen HANDLINGSPLANER 2015 Sclerose foreningen HANDLINGSPLANER 2015 Indholdsfortegnelse Forskningsudvalget side 3 Info- og PR-udvalget side 6 Netværksudvalget side 12 Social- og handicappolitisk Udvalg side 16 Sundhedspolitisk Udvalg

Læs mere

Det bliver. samme igen. Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt

Det bliver. samme igen. Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt Det bliver aldrig det samme igen Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt 3 University College Sjælland University College Sjælland er professionshøjskolen

Læs mere

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet. Årsrapport 2014. År 1: Opstart og strategiarbejde

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet. Årsrapport 2014. År 1: Opstart og strategiarbejde Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet Årsrapport 2014 År 1: Opstart og strategiarbejde Indhold FORORD 4 INNOVATIONSSTRATEGI FOR ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL

Læs mere

Fleksibel efteruddannelse

Fleksibel efteruddannelse Fleksibel efteruddannelse - erfaringer fra et TUP-projekt Udarbejdet for Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kontor og Ledelse (HAKL) Birgit Hjermov og Sofie Saxtoft Kubix Niels Warring

Læs mere

På baggrund af ovenstående har det været interessant at evaluere uddannelsens succes på følgende

På baggrund af ovenstående har det været interessant at evaluere uddannelsens succes på følgende Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Resumé... 3 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund... 7 1.2 Design og metode... 8 1.3 Metodiske betragtninger vedrørende udbytte og effekt... 10 2. Aktivitet på uddannelsen

Læs mere