Guds lov og Kristi lov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guds lov og Kristi lov"

Transkript

1 8 TIL SABBATTEN 24. MAJ 2014 Guds lov og Kristi lov Ugens vers Introduktion Ugens tekster Hvis I holder mine bud, vil I blive i min kærlighed, ligesom jeg har holdt min faders bud og bliver i hans kærlighed. (Joh 15,10). I de fleste lande findes der et hierarki af love. Øverst finder vi de love fra den nationale regering, som gælder for alle i landet. Dernæst er der regionale love for bestemte områder. Og til sidst er der lokale love for de mindste distrikter. Selv om hvert område inden for et land har lov til at vedtage love eller regler relevante for dets borgere, kan ingen lave en lov, der går imod de nationale love. Og selv om specielle forhold kan gøre, at visse love anvendes på forskellige måder, må anvendelsen ikke afvige fra lovens ånd eller hensigt. Som universets øverste hersker har Gud, vores skaber, oprettet love for alle sine skabninger. Da Jesus frivilligt blev et menneske, valgte han at leve et liv i lydighed mod sin far (Fil 2,5-11) og hans bud. Alt, hvad Jesus lærte, og det perspektiv, han gav til loven, ja selv det nye bud, han gav, var derfor altid i fuld overensstemmelse med Guds lov. Matt 19,16-22 Joh 13,34-35 Gal 6,1-5 ApG 17,31 Joh 5,30 76

2 SØNDAG 18. MAJ 2014 Loven og profeterne Nogle mennesker tror, at de ti bud, som blev givet gennem Moses ved Sinaj, kun var relevante for israelitterne før korset og ikke gælder under den nye pagts nåde. Andre lærer, at de kristne er befriede fra den gamle lov, men at jøder stadigvæk forventes at adlyde den. Som vi har set, lærer Bibelen, at lovgerninger ikke kan frelse et eneste menneske; men alligevel findes der ingen tekst, som giver os tilladelse til at overtræde Guds lov. Hvis der fandtes en sådan tekst, ville det være det samme som en tilladelse til at synde, og Bibelen ville dermed åbenlyst modsige sig selv om et meget vigtigt emne. I denne sammenhæng husker vi, at Gud åbenbarede betingelserne i sin pagt med Israel på stentavler, som indeholdt loven. Men Bibelen indeholder mange andre bud, som dækker detaljer, der ikke er indeholdt i tibudsloven. Rabbinerne havde optalt 613 bibelske love i deres iver efter at opnå en omfattende forståelse af Guds vilje, og disse love var forankrede i de ti bud. Jesus gik tilsyneladende videre end rabbinerne, da han sagde, at han ikke var kommet for at nedbryde loven og profeterne (Matt 5,17). Selv om Guds lov altså er opsummeret i de ti bud, indeholder begrebet Guds lov alle de guddommelige befalinger, som er talt direkte til eller gennem hans profeter. Matt 19,16-22; 22,34-40 Til at tænke over Hvad fortæller disse vers om Jesus og de ti bud? Selv om der er hundredevis af bud, som Gud har åbenbaret gennem sit ord, giver de ti bud faste principper, der kan anvendes på alle de andre love. Derfor nævnte Jesus fem af de ti bud, da han talte med den rige unge mand. Der findes en endnu mere magtfuld opsummering af Guds lov, nemlig de bud, vi finder i 5 Mos 6,5 og 3 Mos 19,18: Du skal elske Gud og elske din næste. Jesus siger, På de to bud hviler hele loven og profeterne (Matt 22,40). Jesus og Faderen er et i deres hensigt, idet de tilskynder de mennesker, som Gud har skabt, til at elske på samme måde, som de er blevet elsket. Lydighed mod loven er grundlæggende for den måde, hvorpå denne kærlighed udtrykkes. Hvordan viser du i dit liv, at du elsker Gud og din næste? 77

3 MANDAG 19. MAJ 2014 Kærlighedens regler Joh 15,10 Joh 13,34-35 Bibelen giver os flere eksempler på Jesu troskab mod Guds lov. Vi ser fx, at hans ord i Luk 2,49 antyder, at han i en meget ung alder forstod, hvem han var. Alligevel fulgte han ydmygt sine forældre hjem og var lydig mod dem (Luk 2,51), da hans mor udtrykte sin smerte, da han var kommet bort fra dem. Ved en anden anledning nægtede Jesus at bøje sig for Satan, da han blev fristet i ørkenen; for Gud er den eneste, som skal tilbedes (Luk 4,8). Og der er adskillige eksempler på hans sabbatshelligholdelse (fx Luk 4,16). Paulus skrev, at hele Jesu liv var baseret på lydighed imod Guds vilje (Fil 2,5-11), og Hebræerbrevet siger, at selv om han blev fristet, syndede han aldrig (Hebr 4,15). Derfor kunne han i sine sidste timer sige: Jeg har holdt min faders bud og bliver i hans kærlighed (Joh 15,10). Hvad mente Jesus, da han sagde, at dette var et nyt bud? Jesus forstod, at der er en forbindelse mellem lydighed mod budene og kærlighed. Selv om vi ikke er vant til at tale om regler for kærlighed, kan man på en måde sige, at de ti bud netop er disse regler. De viser os, hvordan Gud ønsker, at vi skal udtrykke vores kærlighed over for ham og andre. Gud er kærlighed (1 Joh 4,16), så ved at præsentere sit bud til disciplene (Joh 13,34-35) forstærker Jesus ganske enkelt den kærlighedslov, som har sin oprindelse i Faderen (Joh 3,16). Og nu, mere end kun at elske hinanden som os selv, skal vi elske, som Jesus har elsket os. På det tidspunkt, da disse ord blev udtalt, kunne disciplene ikke forstå dem; men efter at have været vidne til Kristi lidelser, efter hans korsfæstelse, opstandelse og himmelfart, og efter at Helligånden på pinsedagen var kommet ned over dem, havde de en klarere opfattelse af Guds kærlighed og af den karakter, den kærlighed skulle have, som de skulle vise over for hinanden. (Ellen White, The Acts of the Apostles, s. 547.) Til at tænke over Læs 1 Joh 3,16 med dagens afsnit i tankerne. Hvordan kan vi få en sådan kærlighed i vores liv? Hvordan kan vi dø fra selvet, så vi kan udtrykke en sådan kærlighed? 78

4 TIRSDAG 20. MAJ 2014 Alt for alle Kig nærmere på henvisningen til loven i 1 Kor 9, Hvad siger Paulus i disse vers? Hvorfor er der et så stærkt eftertryk på loven? Gud ønsker, at alle skal tage imod hans gave, nemlig evigt liv, og blive borgere i hans evige rige. I 1 Kor 9 viser Paulus os sin metode til at vinde mennesker for Guds rige. Han er klar over, at der findes kulturelle skel, som gør det vanskeligt for nogle at tage en beslutning for evangeliet. Paulus er villig til at tilpasse sig den kultur, han vidner iblandt, med den ene hensigt at se dem frelst. I sidste ende vil alle, som bliver en del af Guds rige, være underlagt hans lov. Derfor må også de, som tjener Gud, være på linje med Guds vilje. Paulus er hurtig til at sige, at selv om han bruger opfindsomme metoder for at nå mennesker, passer han altid på, at han bevæger sig inden for Guds lovs rammer. Hans ønske om at se mennesker frelst tillader ham ikke at gå på kompromis med den Guds lov, som han beder dem om at tjene. Han vil tilpasse sig kulturelle regler, men kun hvor de ikke er i konflikt med den evige lov. Det princip, som styrer hans metode, er Kristi lov (1 Kor 9,21). Paulus omtale af Kristi lov kan også henvise til den metode, som Kristus benyttede. Det var en metode baseret på kærlighed til alle mennesker, ikke kun nogle få udvalgte. Det er ikke Paulus hensigt, at Kristi lov skal ses som et alternativ til Guds lov. De to arbejder harmonisk sammen, idet Kristi lov bruges til at introducere dem, der er frelst af nåde, til en kærlig Guds lov. Hele dette afsnit, hvor Paulus så åbent forklarer alt det, han er villig til at gøre for at nå de fortabte, er faktisk et godt eksempel på den form for selvopofrende kærlighed, som åbenbares i Kristi lov. Til at tænke over Hvor meget af selvet er du villig til at fornægte for at nå andre for Kristus? Hvor meget af selvet har du allerede ofret for at nå andre? Hvor meget af Kristi lov følger du? 79

5 ONSDAG 21. MAJ 2014 Opfyld Kristi lov Gal 6,2 I Guds lov, som vi møder den i Skriften eller ser den delvist genspejlet i naturen, finder vi hans vilje for alle, der er i stand til at forstå (Rom 1,20; 2,12-16). Ingen kan derfor hævde, at de ikke kender Guds grundlæggende krav. Alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud (Rom 3,23) og er derfor bestemt til undergang (Rom 6,23; Ez 18,4). Men alt er ikke tabt. Forbandelsen er blevet ophævet af det evige livs gave, som er blevet gjort tilgængelig gennem Jesu liv, død og opstandelse (Ef 2,8). Ifølge Paulus bør nåden give den troende kraft til at leve et liv i lydighed (Rom 6,15; Ef 2,10; Tit 2,11-14); men som vi desværre ved, er vi ikke altid så lydige og trofaste, som vi burde være. Hvad er ifølge Gal 6,1-5 en måde at opfylde Kristi lov på? Det er vigtigt at huske, at alle udsættes for fristelser og kan bukke under for synden i et øjebliks svaghed. Når vi husker dette, er det meget ufølsomt af en person med det samme at fordømme en medtroende, som synder. Selv Jesus, som aldrig syndede, var villig til at hjælpe dem, der var bukket under for synd. Ellen White skrev om Jesus: Han fordømte ikke menneskelig svaghed. (The Desire of Ages, s. 353.) Paulus formaner de kristne til at hjælpe hinanden til rette (Gal 6,1). Den, som har syndet, skal med andre ord opmuntres til igen at følge Guds lovs forskrifter. Kristi lov styres af nåde. Hvis det ikke var for Kristi offerdød, var der ingen grund til at holde Guds lov. Men muligheden for gennem Kristus at få evigt liv er en stærk tilskyndelse for den troende til at vende tilbage til lydighed mod Guds lov efter øjeblikke med svaghed. Andre troende bør bruge Kristi lov som et middel til at føre den angrende synder tilbage til Guds kærligheds lov. Til at tænke over Tænk over en situation, hvor du begik en fejl og blev vist nåde, selv om du ikke fortjente det hvis du fortjente det, ville det jo slet ikke være nåde. Hvordan kan du sikre dig, at du husker den nåde, du modtog, næste gang nogen har brug for at bede om nåde fra dig? 80

6 TORSDAG 22. MAJ 2014 Lov og dom Joh 5,30 Åb 14,7 Joh 5,30 Selv om Guds lov er en barmhjertig lov, vil Gud til sidst benytte den som målestok for sin dom. Gud er blevet ved med at give syndere mulighed for at angre og love ham troskab; men dagen kommer, hvor råbet vil lyde: Lad den, der øver uret, stadig øve uret, den, der er tilsølet, stadig søle sig til, den retfærdige stadig øve retfærdighed, og den, der er hellig, stadig helliges (Åb 22,11). Denne kundgørelse er begyndelsen på den endelige dom. I Åb 14,7 forkynder den første engel Guds dom; men en række andre tekster taler om Kristi dom (fx ApG 17,31; 2 Tim 4,1; 2 Kor 5,10). Hvordan hjælper Joh 5,30 os til at forstå Jesu rolle i dommen? Selv om Kristus havde lagt sin guddommelige natur til side, da han blev menneske (Fil 2,5-11), havde han stadigvæk et specielt forhold til Faderen. Da de religiøse ledere beskyldte ham for gudsbespottelse, fortalte han sine anklagere, at Gud havde givet ham autoritet til at opfylde særlige guddommelige opgaver (Joh 5,19-30), og en af disse var at dømme. Den kendsgerning, at Kristus har fået ansvaret for dommen, viser Guds barmhjertighed. Kristus er i stand til at dømme uvildigt, fordi han er blevet et med menneskene. Da han ved, hvad det vil sige at være et menneske, vil han ikke fordømme en person uretfærdigt. Faktisk siger Jesus, at fordømmelse ikke kommer fra ham; men at den uomvendte synder dømmer sig selv, når han nægter at tage imod Guds ord (Joh 12,48). Mange kender godt indholdet af Guds lov, men ved ikke, hvordan de skal holde den. Loven er ikke en liste, som vi bruger til at krydse af, hvor tæt på Guds rige vi er nået; den er i stedet et redskab, som udtrykker forskellige måder at efterleve kærlighedens principper på. At opfylde loven betyder ikke, at vi adlyder for at opnå personlig gunst hos Gud; men loven kalder alle kristne til at dele Guds kærlighed med dem, som har brug for det. Som Guds målestok i dommen skal loven måle den grad af kærlighed, en person har haft til Gud og sine medmennesker. Når Kristus dømmer i den endelige dom, vil han bruge Guds uforanderlige kærlighedslov som standard for sin dom (Jak 2,12). 81

7 FREDAG 23. MAJ 2014 Læs Ellen White Testimonies for the Church, 7. bind, Menighedsdisciplin, s og Vis omsorg for hinanden, s Bær hinandens byrder, således opfylder i Kristi lov. Her vises vi igen tydeligt, hvad vores pligt er. Hvordan kan en, som bekender sig til at følge Kristus, betragte disse inspirerede formaninger så overfladisk?... Vi kender så lidt til vores eget hjerte og har kun en ringe opfattelse af vores behov for Guds barmhjertighed. Dette er grunden til, at vi oplever så lidt af den kærlige omsorg, som Jesus viser os, og som vi bør vise hinanden. Vi bør huske, at vores brødre er svage, fejlende dødelige mennesker ligesom os selv. Hvis en bror pga. manglende agtpågivenhed er blevet overmandet af en fristelse og i modstrid til sin normale opførsel har begået en fejl; hvordan skal han behandles? Vi lærer fra beretninger i Bibelen, at mænd, som Gud havde brugt til at udføre store og gode gerninger, begik alvorlige synder. Herren lod dem ikke undgå irettesættelse; men han forkastede heller ikke sine tjenere. Når de angrede, viste han dem nåde og tilgav dem og åbenbarede sin nærhed for dem og fortsatte sit arbejde gennem dem. Lad stakkels, svage, dødelige mennesker tænke over, hvor stort deres eget behov er for medfølelse og overbærenhed fra Gud og fra deres brødre. Lad dem vogte sig for, hvordan de dømmer og fordømmer andre. (Ellen White, The Signs of the Times, 25. januar 1883.) Spørgsmål til drøftelse 1. Tænk over afsnittet ovenover fra Signs of the Times. Hvorfor er det så vigtigt, at vi viser nåde over for dem, som synder? 2. Tænk over nogle kendte bibelske personer, som syndede, og som Gud alligevel tilgav og blev ved med at bruge. Hvilke vigtige lærdomme er der for os i disse eksempler? 3. Hvordan kan vi som en kirke opretholde menighedsdisciplin, samtidigt med at vi viser nåde og barmhjertighed imod dem, som synder? Hvorfor bør vi ikke betragte de to principper, disciplin og nåde, som modsætninger? 82

8 DIALOG TIL SABBATTEN 24. MAJ 2014 Aktiviteter og dialog Guds Ord Jesus citerer fra Det Gamle Testamente, når han siger, at vi skal elske vores næste som os selv (Matt 22,39, jvf. 3 Mos 19,18). Dette bud fremhæves, fordi det i en vis forstand gentages: i samme kapitel (3 Mos 19,34) bliver vi bedt om at elske den fremmede i landet som os selv. Denne måde at beskrive to yderpunkter på naboen såvel som den fremmede er et typisk træk for hebraisk litteratur og betyder, at denne kærlighed omfatter alle. Et kendt eksempel finder vi i Bibelens første vers: I begyndelsen skabte Gud himmelen og jorden, det vil sige alting. Guds kærlighed omfatter også dem uden for vores kreds, vores nation, race, hudfarve, køn osv. Den omfatter også hans og vores fjender. Hvad kan du og jeg gøre for at udøve kærlighed mod mennesker uden for vores kreds? Skal vi elske andre, som om de er os, eller skal vi elske dem, som om vi er dem? Hvis behov og ønsker skal sættes først, når vi møder andre mennesker: mine eller deres? Uddybende spørgsmål Forestil dig kulturer, som ikke specifikt har kendt til Guds åbenbaring i Skriften eller Jesus. Hvor meget har de kunnet vide om kærlighedens principper fra deres sociale erfaring med andre mennesker eller deres møde med naturen? Har de vidst nok til, at Gud kan holde dem ansvarlige for deres livsførelse og indstilling til andre mennesker? Har de kunnet vide nok til at føle behovet for tilgivelse og en frelser? Kan kærlighed erstatte lydighed mod fx de ti buds principper? Drøft forholdet mellem kærlighedsbudene og de mere konkrete love! 83

9 DIALOG TIL SABBATTEN 24. MAJ 2014 Forstå det bedre Da de første kristne spredte evangeliet til den græsk-romerske verden, ledte de efter måder, hvorpå de kunne beskrive Guds enestående kærlighed. De fandt et navneord, som ikke var meget brugt i det græske sprog, agape, og ved at anvende det var de i stand til at give dette ord et nyt og revolutionerende indhold. Agape beskriver en kærlighed, der kommer fra den stærke og retter sig mod den svage, en kærlighed, der giver snarere end tager, en kærlighed, der ydmyger sig i tjeneste for den, der trænger til hjælp, en kærlighed, hvor den, der har fortjeneste, ofrer sig for den, der ingen har. Jesus identificerede sig med Det Gamle Testamentes Gud. Mange i dag ser en kontrast mellem denne Gud og Jesus. Overvej Guds indgriben og åbenbaring i Det Gamle Testamentes beskrivelser. Find eksempler på Guds agape kærlighed fra de hellige skrifter, som Jesus troede på. Se f.eks. 5 Mos 7,7; Jer 3,3 m.fl. Noter 84

10 NOTER Missionsberetningerne for 2. kvartal 2014, var desværre ikke klar fra Generalkonferencen ved redaktionens afslutning. Find missionsberetningerne på adventist.dk (i bunden af siden under genveje > Bibelstudium) eller benyt de eftersendte tryk, som hver menighed modtager, så snart de er klar. 85

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion 11 TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Apostlene og loven Ugens vers Introduktion Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Hvorfor argumenterer så mange kristne imod loven, når

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

Kristi død og loven. Ugens vers. Introduktion

Kristi død og loven. Ugens vers. Introduktion 6 TIL SABBATTEN 10. MAJ 2014 Kristi død og loven Ugens vers Introduktion Så er også I, mine brødre, gjort døde for loven ved Kristi legeme, for at I skal tilhøre en anden, ham der er opstået fra de døde,

Læs mere

Kristus, enden på loven

Kristus, enden på loven 7 Kristus, enden på loven TIL SABBATTEN 17. MAJ 2014 Ugens vers Introduktion For Kristus er enden på loven til retfærdighed for enhver, som tror. (Rom 10,4). Et kendt blad havde en fuldsides annonce med

Læs mere

STUDIUM BIBEL. Kristus og 2hans lov ISSN ISBN

STUDIUM BIBEL. Kristus og 2hans lov ISSN ISBN ISSN 1603-6905 ISBN 978 87 7532 566 5 BIBEL STUDIUM Kristus og 2hans lov April Maj Juni 2014 1. 2. KVARTAL 2007 2014 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN 2. kvartal Forfatter Kristus og hans lov Keith Burton

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

At leve for Gud. Ugens vers. Introduktion

At leve for Gud. Ugens vers. Introduktion 5 At leve for Gud TIL SABBATTEN 29. APRIL 2017 Ugens vers Introduktion For Herrens øjne hviler på de retfærdige, hans ører hører deres råb om hjælp. Herrens ansigt er vendt mod dem, der øver ondt (1 Pet

Læs mere

Helligåndens arbejde. Ugens vers. Håbets Gud fylde jer med al glæde og fred i troen, så at I bliver rige i håbet ved Helligåndens kraft! (Rom 15,13).

Helligåndens arbejde. Ugens vers. Håbets Gud fylde jer med al glæde og fred i troen, så at I bliver rige i håbet ved Helligåndens kraft! (Rom 15,13). 12 TIL SABBATTEN 25. MARTS 2017 Helligåndens arbejde Ugens vers Introduktion Håbets Gud fylde jer med al glæde og fred i troen, så at I bliver rige i håbet ved Helligåndens kraft! (Rom 15,13). Ved afslutningen

Læs mere

Sabbatten. Ugens vers. Introduktion

Sabbatten. Ugens vers. Introduktion 11 Sabbatten TIL SABBATTEN 13. SEPTEMBER 2014 Ugens vers Introduktion Og Jesus sagde til dem: Sabbatten blev til for menneskets skyld, og ikke mennesket for sabbattens skyld. Derfor er Menneskesønnen herre

Læs mere

Anden vidner sammen med vores egen and

Anden vidner sammen med vores egen and Anden vidner sammen med vores egen and Anden selv vidner sammen med vor egen and om at vi er Guds børn. ROM. 8:16. DET var søndag først pa formiddagen. For dem der var i Jerusalem, var det en særlig dag.

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Mere end ord og begreber og livsstil Mere end modeller og koncepter og typer Mere end nådegaver og tjeneste Mere end ledelse og lederskab

Læs mere

Hvordan Gud frelser os

Hvordan Gud frelser os #3 Hvordan Gud frelser os I vores sidste lektie lærte vi, at vi alle er syndere, der har behov for en frelser. Vi lærte, at vi aldrig af os selv kan leve op til den høje standard, som er nødvendig for

Læs mere

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Det kan være svært at forholde sig til Helligånden. Hvad er det for en størrelse, og hvordan virker Han? Er Han en person eller en kraft? Når vi hører om Helligånden,

Læs mere

Johannes første brev

Johannes første brev Fastetid i Vanløse Frikirke 2017 1. marts til 16. april Johannes første brev Læs 1-5 vers fra brevet hver dag fra mandag til lørdag Hver søndag vil der til gudstjenesten blive holdt en prædiken, som har

Læs mere

Sønnen. Ugens vers. Introduktion

Sønnen. Ugens vers. Introduktion 2 Sønnen TIL SABBATTEN 12. JULI 2014 Ugens vers Introduktion For end ikke Menneskesønnen er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. (Mark 10,45). Efter

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Hebræerbrevet. kasperbergholt.dk/jesus. Hebræerbrevet

Hebræerbrevet. kasperbergholt.dk/jesus. Hebræerbrevet Hebræerbrevet Agenda Indledning Skrifttolkning Opbygning 1,1-4: Indledning Hurtig gennemgang af 1,5-10,18 10,19-31: Det er nødvendigt at fastholde troens grundlag Opsummering Indledning Forfatter: ukendt

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Trosbekendelsen? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten

Læs mere

Overvind det onde med det gode

Overvind det onde med det gode 12 TIL SABBATTEN 23. DECEMBER 2017 Overvind det onde med det gode Ugens vers Introduktion Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle, ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds

Læs mere

Trænger evangeliet til en opgradering?

Trænger evangeliet til en opgradering? Trænger evangeliet til en opgradering? Holdningen til evangeliet Træk, man gerne vil acceptere: Kirkens ritualer (Dåb, vielser, begravelser) Kirkens sociale engagement Kirkens omsorg for børn og ældre

Læs mere

PÅLIDELIGE MENNESKER

PÅLIDELIGE MENNESKER 1 PÅLIDELIGE MENNESKER Kim Torp, søndag d. 14. juni 2015 HVEM ER DE PÅLIDELIGE MENNESKER? 2. Timotheus 2:1 7 Og du, mit barn, vær stærk ved nåden i Kristus Jesus! Hvad du har hørt af mig i mange vidners

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg 402: Den signede dag 318: Stiftet Guds søn har på jorden et åndeligt rige 379: Der er en vej som verden ikke kender 245: Opstandne Herre, du vil gå 752: Morgenstund har

Læs mere

Kristus og loven i Bjergprædikenen

Kristus og loven i Bjergprædikenen 4 TIL SABBATTEN 26. APRIL 2014 Kristus og loven i Bjergprædikenen Ugens vers Introduktion Tro ikke, at jeg er kommet for at nedbryde loven eller profeterne. Jeg er ikke kommet for at nedbryde, men for

Læs mere

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE 1 HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE At stille sig ind på pinsen Sammenstillet maj 2016 af Flemming Baatz Kristensen frit efter inspiration fra kirkens tradition Kort før Jesus afsluttede sin tilværelse på

Læs mere

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Rom.10.10: Thi med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. Rom.10.4: Thi Kristus er lovens ophør, så retfærdighed gives enhver,

Læs mere

At bedrøve og stå Helligånden imod

At bedrøve og stå Helligånden imod 11 TIL SABBATTEN 18. MARTS 2017 At bedrøve og stå Helligånden imod Ugens vers Introduktion Vold ikke Guds hellige ånd sorg, den som I blev beseglet med indtil forløsningens dag (Ef 4,30). Helligånden har

Læs mere

Døbt af og fyldt med Helligånden

Døbt af og fyldt med Helligånden 5 TIL SABBATTEN 4. FEBRUAR 2017 Døbt af og fyldt med Helligånden Ugens vers Introduktion Tyven kommer kun for at stjæle og slagte og ødelægge. Jeg er kommet, for at de skal have liv og have i overflod

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Jesus, Helligånden og bøn

Jesus, Helligånden og bøn 7 TIL SABBATTEN 16. MAJ 2015 Jesus, Helligånden og bøn Ugens vers Introduktion Jeg siger jer: Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer. For enhver, som beder,

Læs mere

Guds lov. Elsker I mig, så hold mine bud. (Joh 14,15). Ugens vers. Introduktion

Guds lov. Elsker I mig, så hold mine bud. (Joh 14,15). Ugens vers. Introduktion 10 Guds lov TIL SABBATTEN 6. SEPTEMBER 2014 Ugens vers Introduktion Elsker I mig, så hold mine bud. (Joh 14,15). Selv om mange af lederne i Israel i høj grad ophøjede loven, misforstod nogle af dem dens

Læs mere

Kristi rige og loven. Ugens vers. Introduktion

Kristi rige og loven. Ugens vers. Introduktion 13 TIL SABBATTEN 28. JUNI 2014 Kristi rige og loven Ugens vers Introduktion Men sådan er den pagt, jeg vil slutte med Israels hus, når de dage kommer, siger Herren: Jeg lægger min lov i deres indre og

Læs mere

Jobs løser. Ugens vers

Jobs løser. Ugens vers 12 Jobs løser TIL SABBATTEN 17. DECEMBER 2016 Ugens vers Indledning Men det var vore sygdomme, han tog, det var vore lidelser, han bar; og vi regnede ham for en, der var ramt, slået og plaget af Gud (Es

Læs mere

Adam og Jesus. Ugens vers

Adam og Jesus. Ugens vers 6 Adam og Jesus TIL SABBATTEN 11. NOVEMBER 2017 Ugens vers Introduktion Da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi i troen fået adgang til

Læs mere

Helligånden og et helligt liv

Helligånden og et helligt liv 6 TIL SABBATTEN 11. FEBRUAR 2017 Helligånden og et helligt liv Ugens vers Introduktion Fredens Gud hellige jer helt og holdent og bevare fuldt ud jeres ånd og sjæl og legeme lydefri ved vor Herre Jesu

Læs mere

Peter og klippen. Ugens vers. Så spurgte han dem: Men I, hvem siger I, at jeg er? (Matt 16,15). Introduktion

Peter og klippen. Ugens vers. Så spurgte han dem: Men I, hvem siger I, at jeg er? (Matt 16,15). Introduktion 8 Peter og klippen TIL SABBATTEN 21. MAJ 2016 Ugens vers Introduktion Så spurgte han dem: Men I, hvem siger I, at jeg er? (Matt 16,15). Fra da af begyndte Jesus at lade sine disciple vide, at han skulle

Læs mere

2. påskedag 6. april 2015

2. påskedag 6. april 2015 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: På vej med Jesus Salmer: 234, 222; 245, 217 Evangelium: Luk. 24,13-35 Det Gamle Testamente er en lukket bog for mange kristne. Det er en del af Bibelen som de ikke kender og

Læs mere

Hovedtemaer i 1. og 2. Petersbrev

Hovedtemaer i 1. og 2. Petersbrev 13 TIL SABBATTEN 24. JUNI 2017 Hovedtemaer i 1. og 2. Petersbrev Ugens vers Introduktion På sit legeme bar han selv vore synder op på korset, for at vi, døde fra synden, skal leve for retfærdigheden. Ved

Læs mere

Kristus og sabbatten

Kristus og sabbatten 5 TIL SABBATTEN 3. MAJ 2014 Kristus og sabbatten Ugens vers Introduktion Og Jesus sagde til dem: Sabbatten blev til for menneskets skyld, og ikke mennesket for sabbattens skyld. Derfor er Menneskesønnen

Læs mere

Kristus loven og evangeliet

Kristus loven og evangeliet 9 TIL SABBATTEN 31. MAJ 2014 Kristus loven og evangeliet Ugens vers Introduktion For loven blev givet ved Moses, nåden og sandheden kom ved Jesus Kristus. (Joh 1,17). Et hundrede år før Kristus skrev den

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Sejr over synd. Ugens vers. Synden skal ikke være herre over jer, for I er ikke under loven, men under nåden (Rom 6,14).

Sejr over synd. Ugens vers. Synden skal ikke være herre over jer, for I er ikke under loven, men under nåden (Rom 6,14). 7 Sejr over synd TIL SABBATTEN 18. NOVEMBER 2017 Ugens vers Introduktion Synden skal ikke være herre over jer, for I er ikke under loven, men under nåden (Rom 6,14). Hvis gerninger ikke kan frelse os,

Læs mere

Konfirmandord - og der er vildt mange:

Konfirmandord - og der er vildt mange: Konfirmandord - og der er vildt mange: Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere

Læs mere

Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej?! Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24!!

Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej?! Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24!! Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej? Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24 Der er en vid port fulgt af en bred vej, og så er der en snæver port fulgt af en trang vej Åndens

Læs mere

Hvem er mennesket i Rom 7?

Hvem er mennesket i Rom 7? 8 TIL SABBATTEN 25. NOVEMBER 2017 Hvem er mennesket i Rom 7? Ugens vers Introduktion Men nu er vi løst fra loven og er døde fra det, vi før var fanget i, så at vi er tjenere i Åndens nye liv, og ikke i

Læs mere

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord NÅDE - et lille, men mægtigt ord NÅDE ét af de store ord i kristendommen Synd Gud den Almægtige Ondskab Smerte Gud som skaber Lidelse Djævelen Sandhed Forsagelse Helliggørelse Stolthed Skyld Dom Mission

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

Man kan få slides i pdf på hjemmesiden. Skrifterne i GT + Jesus/Helligånden + samspil med de andre apostle mf

Man kan få slides i pdf på hjemmesiden. Skrifterne i GT + Jesus/Helligånden + samspil med de andre apostle mf Man kan få slides i pdf på hjemmesiden Skrifterne i GT + Jesus/Helligånden + samspil med de andre apostle mf 1 Fil 3,3: Det er os, der er de omskårne, og som tjener ved Guds ånd og har vores stolthed i

Læs mere

Vær, den du er. Ugens vers. Introduktion

Vær, den du er. Ugens vers. Introduktion 9 Vær, den du er TIL SABBATTEN 27. MAJ 2017 Ugens vers Introduktion Sæt netop derfor al jeres iver ind på, at I til jeres tro føjer dyd, til dyden erkendelse, til erkendelsen selvbeherskelse, til selvbeherskelsen

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

1) Advarsler mod vrede Vi har nogle stærke advarsler mod vrede i Bibelen. Vi finder dem i GT og NT, og jeg har valgt at tage tre advarsler fra NT.

1) Advarsler mod vrede Vi har nogle stærke advarsler mod vrede i Bibelen. Vi finder dem i GT og NT, og jeg har valgt at tage tre advarsler fra NT. Vrede Jeg begynder med at beskrive nogle stærke advarsler mod vrede, dernæst beskriver jeg et realistisk syn på vores vrede, og endelig kommer jeg ind på Jesu og Guds vrede. 1) Advarsler mod vrede Vi har

Læs mere

Helligånden er Guds ånd. Gud i mig

Helligånden er Guds ånd. Gud i mig Helligånden Helligånden er Guds ånd Gud i mig Hvem er Helligånden? Gud er Far, Søn og Helligånd - Gud Fader har skabt os - Gud Søn har frelst os - Gud Helligånd formidler det til os Tre-i-en-Gud (treenig

Læs mere

Helligånden og Åndens gaver

Helligånden og Åndens gaver 8 Helligånden og Åndens gaver TIL SABBATTEN 25. FEBRUAR 2017 Ugens vers Introduktion Der er forskel på nådegaver, men Ånden er den samme. Der er forskel på tjenester, men Herren er den samme. Der er forskel

Læs mere

Visdomsord. Ugens vers. Mange råber op om egen troskab, men hvor findes en pålidelig mand? (Ordsp 20,6).

Visdomsord. Ugens vers. Mange råber op om egen troskab, men hvor findes en pålidelig mand? (Ordsp 20,6). 8 Visdomsord TIL SABBATTEN 21. FEBRUAR 2015 Ugens vers Introduktion Mange råber op om egen troskab, men hvor findes en pålidelig mand? (Ordsp 20,6). Til en vis grad (faktisk i stor grad) er vi alle et

Læs mere

Helligånden og Guds Ord

Helligånden og Guds Ord 1 TIL SABBATTEN 7. JANUAR 2017 Helligånden og Guds Ord Ugens vers Introduktion Ethvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed,

Læs mere

2 Mos 20,3-17 DIN NÆSTE ER DINE MEDMENNESKER, DET VIL SIGE ANDRE MENNESKER, SOM DU MØDER.

2 Mos 20,3-17 DIN NÆSTE ER DINE MEDMENNESKER, DET VIL SIGE ANDRE MENNESKER, SOM DU MØDER. 2 Mos 20,3-17 De ti bud blev givet af Gud til hans udvalgte folk, det jødiske folk, mere end 1200 år, før Jesus blev født. Men de er også en rettesnor for kristne. Budene hjælper os ikke til at blive frelst.

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække Salmer DDS 712: Vær velkommen, Herrens år DDS 726: Guds godhed vil vi prise - -

Læs mere

Herredømme og liv. Gennem hele Romerbrevet ser vi den kontrast, der er mellem døden, som kom gennem Adam og livet, som er i Kristus.

Herredømme og liv. Gennem hele Romerbrevet ser vi den kontrast, der er mellem døden, som kom gennem Adam og livet, som er i Kristus. 1 Herredømme og liv Romerne 5:17 Har døden på grund af den enes fald hersket ved denne ene, så skal endnu mere de, der får retfærdighedens overvældende nåde og gave, få herredømme og liv ved én eneste,

Læs mere

Jesus, den største missionær

Jesus, den største missionær 7 TIL SABBATTEN 15. AUGUST 2015 Jesus, den største missionær Ugens vers Introduktion Jesus sagde igen til dem: Fred være med jer! Som Faderen har udsendt mig, sender jeg også jer (Joh 20,21). Ifølge Bibelen

Læs mere

Vejen til tro. Men Skriften har indesluttet alt under synd, for at løftet ved tro på Jesus Kristus kunne gives dem, som tror (Gal 3,22).

Vejen til tro. Men Skriften har indesluttet alt under synd, for at løftet ved tro på Jesus Kristus kunne gives dem, som tror (Gal 3,22). 7 Vejen til tro TIL SABBATTEN 12. AUGUST 2017 Ugens vers Introduktion Men Skriften har indesluttet alt under synd, for at løftet ved tro på Jesus Kristus kunne gives dem, som tror (Gal 3,22). Brevduer

Læs mere

Retfærdiggørelse af tro alene

Retfærdiggørelse af tro alene 4 Retfærdiggørelse af tro alene TIL SABBATTEN 22. JULI 2017 Ugens vers Introduktion Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig, og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede

Læs mere

Helligåndens personlighed

Helligåndens personlighed 4 Helligåndens personlighed TIL SABBATTEN 28. JANUAR 2017 Ugens vers Introduktion Men Talsmanden, Helligånden, som Faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har

Læs mere

Bjergprædikenen. Ugens vers. Introduktion

Bjergprædikenen. Ugens vers. Introduktion 3 Bjergprædikenen TIL SABBATTEN 16. APRIL 2016 Ugens vers Introduktion Da Jesus var færdig med denne tale, var skarerne slået af forundring over hans lære; for han underviste dem som en, der har myndighed,

Læs mere

Tro med gerninger. Ugens vers. For en tro uden gerninger er lige så død som et legeme uden åndedræt.

Tro med gerninger. Ugens vers. For en tro uden gerninger er lige så død som et legeme uden åndedræt. 6 TIL SABBATTEN 8. NOVEMBER 2014 Tro med gerninger Ugens vers Introduktion For en tro uden gerninger er lige så død som et legeme uden åndedræt. (Jak 2,26). Han var en fremgangsrig læge og forstander i

Læs mere

Mere lidelse til profeten

Mere lidelse til profeten 5 Mere lidelse til profeten TIL SABBATTEN 31. OKTOBER 2015 Ugens vers Introduktion Du lokkede mig, Herre, og jeg lod mig lokke, du var mig for stærk, og du vandt. Dagen lang er jeg til latter, alle spotter

Læs mere

14. søndag efter trinitatis 28. august 2016

14. søndag efter trinitatis 28. august 2016 Kl. 9.00 Bjolderup Kirke 750, 41; 157, 483 Kl. 10.30 Burkal Kirke 749, 658, 60; 157, 70 Tema: Oprejsning Evangelium: Joh. 5,1-15 "Vil du være rask?" Ved en af jødernes fester kom Jesus til Jerusalem. Han

Læs mere

At være og at gøre. Ugens vers. Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. (Jak 1,22).

At være og at gøre. Ugens vers. Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. (Jak 1,22). 4 TIL SABBATTEN 25. OKTOBER 2014 At være og at gøre Ugens vers Introduktion Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. (Jak 1,22). William Niblo, også kendt som den store Blondin,

Læs mere

Gud er missionær af natur

Gud er missionær af natur 1 Gud er missionær af natur TIL SABBATTEN 4. JULI 2015 Ugens vers Introduktion Jeg gjorde ham til et vidne for folkene, til fyrste og hersker over folkene (Es 55,4). Vores verden befinder sig i kaos, og

Læs mere

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed Du gode Gud, jeg takker dig for livet, fordi jeg lever og er til i dag. Jeg rækker hånden ud mod livets gave og mod den kærlighed, der ligger bag. Du giver hele verden liv og ånde og holder gang i alle

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Kirken. Ugens vers. Introduktion

Kirken. Ugens vers. Introduktion 8 Kirken TIL SABBATTEN 23. AUGUST 2014 Ugens vers Introduktion Ikke for dem alene beder jeg, men også for dem, som ved deres ord tror på mig, at de alle må være ét, ligesom du, fader, i mig og jeg i dig,

Læs mere

Studie 7 Guds lov 41

Studie 7 Guds lov 41 Studie 7 Guds lov 41 Åbningshistorie Lav en liste over de ti største problemer, verden står over for i dag. Når du tænker på verdens udfordringer, så tænk over, hvad mediemogulen Ted Turner havde at sige

Læs mere

Efterligninger af håb

Efterligninger af håb 9 TIL SABBATTEN 26. NOVEMBER 2016 Efterligninger af håb Ugens vers Indledning Det kan blive min redning, for ingen gudløs tør træde frem for ham (Job 13,16). Den britiske forfatter William Hazlitt skrev:

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

Sjælens afguder (og andre af Jesu lærdomme)

Sjælens afguder (og andre af Jesu lærdomme) 9 Sjælens afguder (og andre af Jesu lærdomme) TIL SABBATTEN 28. MAJ 2016 Ugens vers Introduktion På den tid kom disciplene hen til Jesus og spurgte: Hvem er den største i Himmeriget? (Matt 18,1). Vi mennesker

Læs mere

Dømmekraft, vækkelsens beskyttelse

Dømmekraft, vækkelsens beskyttelse 8 TIL SABBATTEN 24. AUGUST 2013 Dømmekraft, vækkelsens beskyttelse Ugens vers Introduktion Se, hvor jeg elsker dine forordninger, Herre, hold mig i live i din godhed! Summen af dine ord er sandhed, og

Læs mere

Pagten. Ugens vers. Der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus (Jer 31,31).

Pagten. Ugens vers. Der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus (Jer 31,31). 11 Pagten TIL SABBATTEN 12. DECEMBER 2015 Ugens vers Introduktion Der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus (Jer 31,31). Selv om Bibelen taler om pagter

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

intro en introduktion til kristen tro

intro en introduktion til kristen tro intro en introduktion til kristen tro Deltagerhæfte Robert Bladt intro en introduktion til kristen tro Deltagerhæfte 1. udgave Copyright 2005 Indholdet i dette hæfte er baseret på bogen»kristustro«af Robert

Læs mere

Hvem var Jesus? Lektion 8

Hvem var Jesus? Lektion 8 Lektion 8 Hvem var Jesus? Vi fortsætter med at se på de tilnavne og beskrivelser, der er af Jesus. I lektion 7 så vi, at han kaldes Messias eller Kristus, og at han kaldes Guds søn. Nu skal vi se på, hvad

Læs mere

Den første dimension: RÆK OP

Den første dimension: RÆK OP Den første dimension: RÆK OP Jesus har forklaret, hvordan hver enkelt person bør prioritere: Søg først Guds rige og hans retfærdighed (Matt. 6:25-34). Hvad er dette rige, hvor er det, og hvem er kongen?

Læs mere

En ny skabning. En ny skabning

En ny skabning. En ny skabning En ny skabning At blive frelst er ikke kun at få sin synd tilgive, men også at blive født på ny. Det er noget noget der dør og det er et nyt liv der starter. Udrykket at blive født på ny er for mange kristne

Læs mere

Helligånden. Og jeg vil bede Faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid. (Joh 14,16). Ugens vers.

Helligånden. Og jeg vil bede Faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid. (Joh 14,16). Ugens vers. 3 Helligånden TIL SABBATTEN 19. JULI 2014 Ugens vers Introduktion Og jeg vil bede Faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid. (Joh 14,16). Af de tre personer i guddommen

Læs mere

Når det i det hele taget handler om åbenbaringen af Gud, så er der et element i hele frelseshistorien, som det er meget vigtigt,

Når det i det hele taget handler om åbenbaringen af Gud, så er der et element i hele frelseshistorien, som det er meget vigtigt, Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 22. maj 2016 Kirkedag: Trinitatis søndag/b Tekst: Es 49,1-6; Ef 1,3-14; Matt 28,16-20 Salmer: SK: 356 * 418 * 9 * 364 * 6,2 * 11 LL: 356 * 9 * 364 * 6,2

Læs mere

Den sidste aften nogle vigtige budskaber

Den sidste aften nogle vigtige budskaber Den sidste aften nogle vigtige budskaber Den sidste aften Hvilke tanker gjorde Herren sig? Hvem var det, der var samlet? Hvordan var stemningen? Fodvaskningen Johs. 13:1-17 Det var før påskefesten, og

Læs mere

ion enter Fordi vi brænder for vækkelse! ækkelses

ion enter Fordi vi brænder for vækkelse! ækkelses ion ækkelses enter Fordi vi brænder for vækkelse! Vores håb er: At et hvert menneske i København, i Danmark og i verden bliver livsforvandlet af Guds kærlighed og kraft og bliver en brændende efterfølger

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Sidst søndag efter helligtrekonger, den 9. februar 2014 Vor Frue kirke kl. 10

Sidst søndag efter helligtrekonger, den 9. februar 2014 Vor Frue kirke kl. 10 1 Sidst søndag efter helligtrekonger, den 9. februar 2014 Vor Frue kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Johs 12,23-33 Salmer: 749, 434, 383, 449v.1-3, 289, 319, 467, 192v.7, 673 Du soles sol fra Betlehem

Læs mere

Det evige evangelium. Ugens vers

Det evige evangelium. Ugens vers 13 TIL SABBATTEN 27. DECEMBER 2014 Det evige evangelium Ugens vers Introduktion I fortiden viste Herren sig for dem. Med evig kærlighed har jeg elsket dig, derfor bevarer jeg min troskab mod dig. (Jer

Læs mere

studie Studie Treenigheden

studie Studie Treenigheden studie Studie X 2 Treenigheden 14 Åbningshistorie Et amerikansk blad om skateboarding stillede nogle kendte skateboardere spørgsmålet: Tror du på Gud? Her er nogle af svarene: Ikke i den traditionelle

Læs mere

Studie 20. Kristi tjeneste i den himmelske helligdom

Studie 20. Kristi tjeneste i den himmelske helligdom Studie 20 Kristi tjeneste i den himmelske helligdom 107 Åbningshistorie Jesus var ikke det første menneske, folk anså for at være Messias. Faktisk kom han cirka 60 år efter adskillige såkaldte messiasser.

Læs mere

Jesus og Kristus. Hvem er Jesus? Lektion 7

Jesus og Kristus. Hvem er Jesus? Lektion 7 Lektion 7 Jesus og Kristus Han blev født i en stald, og var ven med de forkerte. Jesus. Guds søn. Menneskesønnen. Befrieren. Frelseren. Kristus. En mand med mange betydninger, som har betydet meget for

Læs mere