Mødet blev afholdt den 19. oktober 2009 kl hos Bibliotek og Medier (Mødelokale 5)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødet blev afholdt den 19. oktober 2009 kl. 10.00 15.00 hos Bibliotek og Medier (Mødelokale 5)"

Transkript

1 Møde 15 Informationsforsyning Referat Mødet blev afholdt den 19. oktober 2009 kl hos Bibliotek og Medier (Mødelokale 5) Deltagere: Mogens Sandfær (MSA), Lars Nondal (LNO), Claus Vesterager Petersen (CVP), Alfred Heller (AHE), Niels Jørgen Blaabjerg (NJB), Anna Mette Morthorst (AMM), Ingelise Stæhr (IST), Ellen V. Knuden (EVK), Bo Öhrström (BOE), Lise Mikkelsen (LMI). Afbud: Referent: Anne Mette Morthorst (AMM), Mikael Elbæk (MEL). Jakob Nedergaard Mortensen (JNM). 1. Dagsorden Der var ingen ønsker om ændring af dagsorden. LNO havde en lille ændring af referatet, som JNM ville rette og derpå lægge referatet ud på programgruppens wiki (er gjort). EVK ytrede ønske om tidligere udsendelse af referatet. Dette ville blive tilstræbt, men desværre tager det længere end man skulle tro lave et detaljeret og udførligt referat. 2. Gensidig orientering Formanden (Mogens) MSA håbede, at man snarest fik et nyt KB-medlem til programgruppen. Endvidere blev det orienteret, at gruppen hen over vinteren ville overgå til en ny wiki-platform sammen med de øvrige programgrupper. Sekretariat og Styregruppe (Bo) BOE orienterede om SG-mødet den 6. oktober Der havde primært været fokus på strategiprocessen i DEFF. 2 ½ ansøgning havde været behandlet. Dette drejede sig om Informationsforsynings statistikprojekt, en ansøgning vedr. system til fagportaler samt den halve om e-læring fra Nye Institutioner (NI). Vores statistikprojekt havde fået tilsagn, og sekretariatet vil for en sikkerheds skyld checke med KB om man nu gerne vil være med. Ansøgningen vedr. fagportaler havde fået afslag. NI s ansøgning var blevet hastebehandlet via høring i styregruppen og havde fået tilsagn. Det oprindelige forprojekt Et kvalificerende forprojekt til udvikling og evalu- DEFF Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard København V Danmark Telefon Fax E-post

2 ering af undervisningen i informationsteknologi og informationskompetencer var nu blevet integreret i et af Undervisningsministeriet initieret projekt kaldet Uddannelseskompetencer i det nye årtusinde og således blevet en del af et partnerskab med Det Nationale Videncenter for (læs tillægsansøgningen på NI s wiki: https://infoshare.dtv.dk/twiki/bin/view/nyeinstitutioner/projektarkiv). JNM ville desuden udsende Mai Aggerbecks tillægsskriv til den oprindelige ansøgning til gruppen. Vedr. NI s KIC-projekt var INFO inviteret med til et møde i DEFF-sekretariatet den 2. november kl. 13, hvor KIC-projektgruppen også ville deltage. CVP og/eller LNO ville forsøge at deltage. JNM ville rundsende evt. yderligere materiale. BOE kunne desuden orientere om WAYF s fortsat positive udvikling og om Databrønden, hvor udbudsbekendtgørelsen nu var offentliggjort. Vedr. OA havde BOE og Jakob Heide deltaget i et møde med Videnskabsministeriets departementschef samt FI s direktør. Dette indikerede, at jorden nu var gødet til yderligere indsats på området, og at det politiske fokus nu var skærpet på OA. Knowledge Exchange A. Libraries in the Digital Age (Mogens) MSA havde deltaget i gruppens andet møde den 16. september, hvor også Birte Christensen-Dalsgaard (BCD) deltog. Det samme havde repræsentanter fra JISC, SURF og KE. Det var fortsat lidt uklart, hvad gruppens rolle skulle være. Mødet havde endt med at pege på en strategisk afklaring af bibliotekernes rolle i den digitale tidsalder, mens udkastet til referat peger mere snævert på bibliotekernes rolle i (retro)digitaliseringen, hvilket havde overrasket MSA. Hermed var man tilsyneladende tilbage til det første mødes tema, hvilket man netop havde villet arbejde sig væk fra. MSA udsender referat-udkastet til orientering og vil forsøge at høre, hvorledes BCD oplever situationen. MSA bad de øvrige i gruppen melde tilbage, hvis de fandt området interessant og kunne tænke sig at deltage. B. Virtual Research Environments (Lars) Her var ikke sket noget siden mødet i juli, hvor LNO ikke deltog. C. Primary data (Alfred) Berlin workshoppen havde mange deltagere, herunder forskere, forskningsledere, folk fra EU-Kommissionen m.fl. Arrangementet havde været en succes, og materialet herfra var lagt ud på SURF s sharepoint site. Herefter udspandt der sig en diskussion om, hvorvidt dette var hensigtsmæssigt, idet det forudsatte et særligt password at få adgang til dette. Materialet burde være eksternt/offentligt tilgængeligt. AHE ville sende linket til materialet i sharepoint, mens BOE ville 2

3 undersøge muligheden for at tilgængeliggøre materiale andetsteds. Der var arbejdsmøde igen i december vedr. bibliotekernes rolle for primary data. D. CRIS/OAR (Mogens) Der havde været afholdt ét møde siden sidst, som havde haft et dobbelt formål; Dels at se på det fremadskridende arbejde (pt. fokus på vokabularer til dataudveksling), dels at videndele med to løbende JISC projekter på området. I R4R projektet ønsker man at lave en britisk variant af CERIF-formatet, og teste de kendte repository-platfome som forskningsdatabaser med dette CERIF_UK format. Det andet projekt, VMF, Vocabulary Mapping Framework, har et andet og snævrere fokus, nemlig cross walks mellem vokabularer. VMF er principielt interessant for vokabular-delen af CRIS/OAR, men opgaven håndteres i kommercielt regi og firmaet skal være hurtigt færdigt, så et evt. samarbejde må følge senere og med nyt budget. R4R projektet har en længere tidshorisont og består af mange komponenter. Her ser man med interesse på CRIS-OAR projektet, idet dets resultater vil være af klar relevans. E. Repositories - Citation project (jf. mødets bilag 1) (Mogens) Dette drejede sig om et af de tre opfølgningsspor efter International Repositories Infrastructure i april (jf. referater fra de seneste møder) Bilaget var et bud fra Citation Services arbejdsgruppen, hvor sigtet var at få citationer if. repository dokumenter lige så godt indekseret som andre kommercielle publikationers referencer. Der var på INFO mødet stærk og bred interesse for dette område, mens det var lidt uklart hvorledes DEFF og bibliotekerne i praksis kunne indgå i arbejdet. MSA ville skrive til de ansvarlige og udtrykke gruppens store interesse og samtidig forhøre sig vedr. muligheder og betingelser for deltagelse. På baggrund af gruppens interesse, håbede MSA, at der var mulighed for deltagelse, og at DEFF i givet fald ville støtte dette samspil med det Nordbib og Nordforsk (Lise, Bo) A. Nordbib evaluering og fremtid LMI orienterede om Nordbibs evaluering, som nu lå på hjemmesiden: Her blev OA bl.a. nævnt som væsentligt indsatsområde. Rapporten rummede anbefalinger til et eventuelt Nordbib II. Mikkel Christoffersen og Jens Thorhauge arbejdede på at finde afklaring på et fremtidigt Nordbib. Vicedirektøren i Forsknings- og Innovationsstyrelsen sad i Nordforsks sekretariatet og ville ligeledes forhøre sig på et kommende møde i november. Det var BM s ønske i givet fald at bibeholde sekretariatsfunktionen for Nordbib, da der var kommet mange gode samarbejdsprojekter ud af en relativt lille sum penge. Nordbib ville forblive som punkt på dagsordenen til næste møde. 3

4 FI s bibliometriske forskningsindikator (BFI) (Claus) Den endelige høst var afsluttet og statistikdata for 2008 var nu trukket ud. Resultatet var tæt på forårets, men dog med visse afvigelser. Bl.a. havde CBS og RUC havde mistet point grundet den nu lavere pointtildeling til bøger. Teknisk Udvalg (TU) havde aflyst det seneste møde, idet man endnu ikke havde modtaget den endelige rapport fra system-revisorerne. Ligeledes havde FI igangsat en undersøgelse af de indrapporterede forfatteres tilknytningsforhold til universiteterne (hvem kan man medtage). Denne skulle også tages op på TU s næste møde. Vedr. en model for fremtiden havde styregruppen meddelt, at der fortsat skulle laves en central overbygning på universiteternes decentrale systemer. Andre meddelelser (Alle) MSA orienterede her om et Elsevier Nordic kundemøde i sidste uge, hvor bl.a. forskningsevaluering a la BFI var et tema. Gunnar Sivertsen, der er en nøgleperson for såvel den norske som danske indikator havde holdt oplæg. Der havde desuden været et interessant OA-oplæg fra Welcome Trusts bibliotek, der faciliterer og monitorerer fondens OA-mandat til bevillingsmodtagerne. På mødet blev endvidere præsenteret JISC projektet Research Information Network, der har udsendt sin halvvejsrapportering. Denne satte bla. solide tal på elektroniske informationsforsynings positive konsekvenser, ikke mindst økonomisk for universiter og andre moderinstitutioner: Således var den lidt i samme boldgade som Houghton rapporten i sin økonomisk-statistiske tilgang, blot var den mere læsevenlig. Sådan et materiale er meget nyttigt for at kunne forklare vigtigheden af licensbevillingerne, hvorfor man kunne overveje at lave en dansk dacapo med nationale tal. BOE tilsluttede sig dette forslag. LNO anbefalede i den forbindelse at se på nogle oplæg, der var blevet præsenteret på et OA-seminar i Lund for nylig, hvor også forlag havde deltaget: MSA fortalte slutteligt om et Sun Microsystems møde, han havde deltaget i vedr. digital preservation and access. Også KB og SB havde deltaget. Det var nogle år siden MSA sidst havde set på bevaringsinitiativerne og egentlig var ikke sket meget på området. Der var dog indtruffet en konsolidering og organisatorisk samling om opgaverne. Globalt samarbejde var en forudsætning for succes her, så det var positivt. På repository software fronten tegnede der sig nu to stærke samarbejdskonstellationer. Det første, HYDRA, var et samarbejde mellem universiteterne Stanford, Virginia og Hull, med et komplet system på basis af Fedora Commons. Det andet, Islandora.org, var et spændende samarbejde mellem University of Prince Edward Island og Sun, hvor Fedora 4

5 blev fuldstændigt pakket ind i det uhyre populære CMS Drupal. Man vil kunne få Islandora in a box og vil kunne købe installationshjælp og support. Herved vil mange flere kunne drive et meget avanceret repository og e-research system. Endvidere var dette identisk med det systemkoncept, der indgik de to fagportalers ansøgning. Måske kunne de drage nytte af, at (meget af) arbejdet nu er gjort og gratis tilgængeligt med mulighed for tilkøb af konsulentydelser, hvilket MSA ville søge at kommunikere videre til fagportal-folkene. 3. Projektinitiering A2: Projekt: Statistiske værktøjer til tidsskriftaccesion (Claus) Som nævnt indledningsvist vedr. dette projekt ville BOE kontakte Birte Christensen- Dalsgaard for at forhøre sig om KB s interesse for projektet. Dette havde, som nævnt, været styregruppens eneste kommentar til projektansøgningen. B2: Projekt: Repository interoperabilitet (Mogens) MSA henviste til side 6-7 i referatet fra INFO-møde 14. Der skulle være et nyt arbejdsgruppemøde den 2. november, hvor MSA forventede, at konceptet ville møde bifald fra de øvrige parter. C2: Miniprojekt: Datasæt (Alfred) AHE konstaterede, at dette ikke skulle blive et bredt projekt som statistikprojektet, men han savnede konkret tilmelding fra et par biblioteker. Flere udtrykte interesse, men havde ingen disponible ressourcer, de kunne allokere til projektet. NJB fandt at projektet ikke var tilstrækkelig klart formuleret endnu. AUB havde pt. ikke ressourcer til projektet, men man ville gerne indgå i en anden bølge i projektet, når der lå et resultat, og man havde et mere præcist kendskab til det. Han foreslog at lave en skitse over flowet i projektet, om processerne og tankerne bag, altså at præcisere og forklare projektet bedre. Dette ville bringe større klarhed. MSA påpegede, at primærdata fremover kunne blive et nyt stort emne for DEFF og styregruppen, og at det er vigtigt, at vi får indhentet de første erfaringer, således at vi kan udarbejde relevante forslag til næste DEFF-periode. Hvis der kun bliver to deltagere, er dette også fint, idet man så kan oprette en følgegruppe til projektet, hvor de øvrige biblioteker kan deltage og holde sig løbende orienteret. LNO mente, at Tina Pipa havde udført et projekt om forskeres databrug på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, som kunne være relevant her. Han ville forhøre sig hos Pipa snarest om dette projekts resultater. LNO ville herefter assistere AHE med at 5

6 udfærdige en ansøgning til medio januar. CVP bidrog også gerne til dette med egen arbejdskraft, mens IST også tilkendegav interesse. B3: Langtidsbevaring - evaluering og overblik (Ellen) EVK havde endnu ikke sendt noget materiale men ville snarest lave en skitse, som kunne diskuteres på næste møde. B4: DDF - overblik over nye muligheder CVP og LMI ville snarest holde et møde og bringe dette videre. B5: Hjælpedatabaser - overblik over nye muligheder Dette projekt ville hvile til næste møde. D1: Undervisningsmaterialer: Samarbejde med nye institutioner MSA havde meldt tilbage til KIC (Knowledge and Information Community)- projektgruppen, hvordan programgruppen, med skepsis, havde behandlet projektet på sit seneste møde. Den udbredte mening er, en række ophavsretsmæssige problemstillinger vil spænde ben for projektets succes. Det var endvidere NJB s opfattelse, at projektet ville blive op ad bakke, idet mange undervisere ikke var interesseret i at dele deres materiale. Som nævnt ovenfor ville CVP og muligvis LNO deltage i mødet den 2. november. JNM ville udsende yderligere baggrundsinfo om KICprojektet til gruppen. 4. Open Access Open Access Udvalget (Lise) Der var allerede tidligere på mødet orienteret om mødet med Videnskabsministeriets departementschef. OA-udvalget ville afholde næste møde den 26. oktober, hvor Leif Hansen skulle orientere om CBS OA-politik. LMI havde videre lavet et udkast til en afrapporteringsform, som skulle foreligge i januar På baggrund af ovenfor nævnte møde var det opfattelsen, at der kunne og skulle ske noget NU i dette arbejde, der måske kunne afsluttes før end oprindeligt forventet. Dansk OA Netværk (Lise) LMI orienterede om OA-netværket i MEL s fravær. Der havde været afholdt en en god intro-dag. Det var international Open Access uge i denne uge (43), hvorfor en række OA-relaterede events ville finde sted. Der ville desuden blive udsendt en 6

7 pressemeddelelse ifm. denne uge med en udtalelse fra videnskabsministeren (http://www.deff.dk/content.aspx?itemguid={1477c7e1-64d6-4a4c-9e74- EEC15F5C847C}). Denne uge ville også blive brugt som lejlighed til at lancere en ny OA-hjemmeside (www.open-access.dk). Den skal bruges til videndeling og er rettet mod bibliotekerne for forskerne. 5. Programgruppens næste møde(r) Næste programgruppemøde ville blive i Odense hos IST torsdag den 7. januar 2010 kl. 10:00 15:00. Næstfølgende møde herefter ville blive hos NJB den 20. april 2010 kl. 10:00 15:00 i Aalborg. 6. Eventuelt Ideen om en studietur blev bragt op under punkt. MSA vurderede, at der ville være økonomi til dette. Der ville blive tale om en uge med et tæt pakket fagligt program. Uge 9 blev valgt med destination Australien, hvor det ikke blev vurderet som en større udfordring at sammensætte et interessant program. Den sædvanlige kadence i denne slags ture var, at man mod at blive præsenteret for forskellige organisationer og disses oplæg også selv leverede faglige præsentationer som modydelse. Altså skulle alle berede sig på et vist forberedelsesarbejde inden turen. MSA, CVP, EVK og JNM ville tage teten til at sammensætte og organisere et program. Der blev opfordret til at anvende mailinglisten aktivt i den kommende tid, hvor man frit kunne sparke ind med ønsker til besøgssteder og arrangementer på turen. Man måtte nok påregne at måtte bruge en weekend i hver ende af uge 9 til den lange rejse. 7

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek 2. kvartal af 2005 Udgivet d 5. juli 2005 af DEFF-sekretariatet Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Status for DEFF-sekretariatet...

Læs mere

Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark Rapport fra Open Access Udvalget

Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark Rapport fra Open Access Udvalget Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark Rapport fra Open Access Udvalget Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark Rapport

Læs mere

Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark Afsluttende rapport fra Open Access Udvalget

Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark Afsluttende rapport fra Open Access Udvalget Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark Afsluttende rapport fra Open Access Udvalget Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Anbefalinger til implementering af Open Access i

Læs mere

National strategi for forskningsdata management 2015-2018

National strategi for forskningsdata management 2015-2018 National strategi for forskningsdata management 2015-2018 København, den 30. januar 2015 Indholdsfortegnelse 0. Forord 3 1. Executive summary 5 2. Om styregruppen 7 A. Baggrund, nedsættelse og kommissorium

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Udvidet. En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets produkter

Udvidet. En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets produkter Udvidet brugerundersøgelse 2014 En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets produkter Udvidet brugerundersøgelse 2014 En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på dagsordenen. En evaluering af projektet: Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø i Trafikstyring i Banedanmark

Psykisk arbejdsmiljø på dagsordenen. En evaluering af projektet: Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø i Trafikstyring i Banedanmark Psykisk arbejdsmiljø på dagsordenen En evaluering af projektet: Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø i Trafikstyring i Banedanmark Hans Jørgen Limborg og Inger-Marie Wiegman December 2006 Indhold Forord...3

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Referat Udvikling Odsherred

Referat Udvikling Odsherred Referat Udvikling Odsherred Dato 25. november 2013 Tidspunkt 16:00 Sted Tinghuset, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj. Til stede Thor Pedersen (formand), Thomas Adelskov, Morten Egeskov, Michael Jensen,

Læs mere

BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND. DEFFs strategi 2012-2016

BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND. DEFFs strategi 2012-2016 BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND DEFFs strategi 2012-2016 1 FORORD I foråret 2009 fik Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) ny styregruppe.

Læs mere

Effektiv videndeling mellem humanistisk forskning og danske virksomheder - Erfaringer fra Human-Centered Research Hub

Effektiv videndeling mellem humanistisk forskning og danske virksomheder - Erfaringer fra Human-Centered Research Hub Effektiv videndeling mellem humanistisk forskning og danske virksomheder - Erfaringer fra Human-Centered Research Hub KOLOFON Redaktion: Maria Lindorf, seniorkonsulent, DEA Charlotte Gisselmann Jessen,

Læs mere

Samfundsvidenskabelige Primærdata

Samfundsvidenskabelige Primærdata Samfundsvidenskabelige Primærdata af Projektgruppe bestående af: Sten Barfort 1, Anders Sparre Conrad 5, Søren Bertil Fabricius Dorch 2, Katja Guldbæk 5, Asger Væring Larsen 2, Jens Ludvigsen 3, Sigfrid

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Søren Breiting, Ulla Kjær Kaspersen og Poul Kristensen Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Læreruddannelsen ved University College Lillebaelt & Forskningsprogram

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

Chefmøde 31. januar 2007 Punkt 1. Dagsorden

Chefmøde 31. januar 2007 Punkt 1. Dagsorden Chefmøde 31. januar 2007 Punkt 1. Dagsorden Danmarks Miljøundersøgelser Forsknings-, Overvågningsog Rådgivningssekretariatet J.nr.: Ref.: kib Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser a) Opfølgning

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

BRIEF. Hvorfor lade studerende evaluere hinandens og egne skriftlige opgaver? -Pilotprojekt fra faget taktik på Hærens Offi cersskole

BRIEF. Hvorfor lade studerende evaluere hinandens og egne skriftlige opgaver? -Pilotprojekt fra faget taktik på Hærens Offi cersskole BRIEF Hvorfor lade studerende evaluere hinandens og egne skriftlige opgaver? -Pilotprojekt fra faget taktik på Hærens Offi cersskole Af lektor Peter Sjøstedt FORSVARSAKADEMIETS FORLAG BRIEF Hvorfor lade

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesevaluering af CUNECO Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesnotat nr. 8 Februar 2014- september 2014 Rasmus Øivind Nielsen & Christian Koch Casper Siebken Schultz

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. DEF Tema 2002

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. DEF Tema 2002 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek DEF Tema 2002 Indhold DEF Tema 2002 3 Forord Udgivet 2002 af Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek/ Biblioteksstyrelsen Nyhavn 31 E DK-1051 København K Telefon:

Læs mere

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelses økonomisk effekt Model og vurdering eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelsesøkonomisk effektvurdering Model og eksempler. Line Bjerregaard Jessen, Anna

Læs mere

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Rapport, november 2011 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre 1. Projekt Bydelsmødre, Akacieparken/Bispebjerg, side 2-36 2. Projekt Bydelsmødre, Nørrebro, side 37-72 3. Projekt Bydelsmødre, Sjælør/Kgs. Enghave, side 73-104 4.

Læs mere

Regional Udviklingsplanlægning i Nordjylland

Regional Udviklingsplanlægning i Nordjylland Regional Udviklingsplanlægning i Nordjylland Vilkår og muligheder for forankring og ejerskab Carsten Jahn Hansen Center for Regional Udvikling & Forskningsenheden Land Management Institut for Samfundsudvikling

Læs mere