SET Udbud af kontrakt om udvikling, idriftsættelse, vedligehold og videreudvikling af elprisportalen Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SET Udbud af kontrakt om udvikling, idriftsættelse, vedligehold og videreudvikling af elprisportalen Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen"

Transkript

1 SET Udbud af kontrakt om udvikling, idriftsættelse, vedligehold og videreudvikling af elprisportalen Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen Nr. Henvisning Spørgsmål 1 Bilag 7 Kan der fremsendes endeligt Bilag 07 - Samarbejdsorganisation og Kundens medvirkning uden ændringsmarkeringer i? 2 00 A. Udbudsbetingelserne Afsnit 4 Ordregivers vurdering af tilbud. Tilbudsgiver ønsker, af hensyn til en så høj grad af gennemsigtighed i evalueringen af de konkurrerende tilbud, at fremsætte følgende spørgsmål: 1. I forhold til vurderingskriteriet kvalitet ønsker Tilbudsgiver oplyst om Ordregiver vil benytte en indbyrdes vægtning af: Brugervenlighed og design Funktionalitet og integration Support og drift 2. I forhold til vurderingskriteriet leveringssikkerhed ønsker Tilbudsgiver oplyst om Ordregiver vil benytte en indbyrdes vægtning af: Leverandørens bemanding Leverandørens tilrettelæggelse af tidsplan, proces og samarbejdsform 3. Tilbudsgiver ønsker oplyst om det ligger fast, hvilken scoringsmodel (skala) Ordregiver vil benytte i forhold til: den samlede vurdering besvarelserne i bilagene delelementer i besvarelsen af bilagene. B. Generelt Svar Ad. 1 Bilag 7 i endelig version fremsendes. Ad spm. A: 1. Ordregiver benytter ikke en indbyrdes vægtning af delkriterierne. Delkriterierne er ligestillede og vægter lige. 2. Ordregiver benytter ikke en indbyrdes vægtning af delkriterierne. Delkriterierne er ligestillede og vægter lige. 3. Evaluering af tilbud vil blive foretaget i overensstemmelse med det i udbudsbetingelserne anførte. Ad spm. B: En af de prækvalificerede virksomheder har lavet udviklingsopgaver omkring SETs intranet. Men ikke i forbindelse med webservices Tilbudsgiver ønsker oplyst om der er en eller flere af de prækvalificerede virksomheder der allerede har udviklings- eller videreudviklingsopgaver omkring webservices hos Energitilsynet? 3 Udbudsbe- I udbudsbetingelsernes pkt Sprog står der, at tilbuddet skal

2 tingelser: Bilag 3: være på dansk. Det er almindelig praksis i offentlige udbud at tekniske specifikationer af generel karakter, licensbetingelser m.m. kan afleveres på engelsk. Kunden opfordres til at tilføje disse undtagelser til pkt Tilbudsgiver forstår udbudsbetingelsernes punkt omkring kravbesvarelse således, at det kun er infokrav, der ønskes besvaret. Dog står der i bilag 3, krav 3.21 at Leverandørens proces for opdatering af Dokumentation samt hvordan det sikres at denne opdatering gennemføres som del af vedligeholdels- og evt. driftsopgaven skal beskrives i underbilag 3.c. Ordregiver bedes be- eller afkræfte tilbudsgivers forståelse af, at det kun er infokrav, der skal besvares samt be- eller afkræfte ønsket om besvarelse af krav Ad. 1 Udbudsbetingelser: Kunden fastholder at tilbuddet (herunder alle kravsbesvarelser og løsningsbeskrivelser) skal være på dansk. Supplerende tekniske specifikationer af generel karakter samt licensbetingelser kan afleveres på engelsk. Ad. 3 Bilag 3: Kunden forventer alle Krav i bilag besvares jf. beskrivelsen i udbudsbetingelserne, samt vejledningerne i bilagenes afsnit 0. Infokrav indikerer, hvor Kunden ønsker specifik beskrivelse af hvorledes fx et eller flere forudgående krav opfyldes. Infokrav er anvendt i tilfælde, hvor måden et eller flere krav opfyldes på, vurderes at have selvstændig betydning for vurdering af tilbuddet. Ad. 4 I bilag 3 skal Krav 3.21 være et Infokrav - Tilbudsgiver bedes i tilbuddet besvare det som et sådant. Bilag 2: Bilag 3: I krav 2.24 i bilag 2 bedes Leverandøren redegøre for, hvorledes funktionel tilgængelighed realiseres i løsningen. Dette krav er dog ikke et infokrav, og ordregiver bedes derfor bekræfte, at der ønskes besvarelse af dette krav. I bilag 3, afsnit 4 er nævnt hvilke underbilag, der skal vedlægges. De er navngivet Underbilag 4.A, 4. B og 4.C. Ordregiver bedes bekræfte, at den rette navngivning af underbilagene er 3.A, 3.B og 3.C Ad. 5 Bilag 2: Krav 2.24 burde være et Infokrav - Tilbudsgiver bedes i tilbuddet besvare det som et sådant. Ad. 6 Bilag 3: Kunden bekræfter, at den rette navngivning af underbilagene er 3.A, 3.B og 3.C Generelt I forhold til at kontrakten tager afsæt i en fastprisleverance og at: Datagrundlaget skal udvikles iterativt Integrationssnitflader antalsmæssigt og teknologisk skal kunne rummes, tilpasses og udvides løbende og (medmindre Tilbudsgiver Ad spm. 1: Der indgår ikke timebaserede ydelser i leverancen. Timepriser angår videreudvikling, som sker efterfølgende. Design, det endelige datagrundlag og integrationsflader skal ske

3 Bilag 2 Afsnit 4.1 a Bilag 2 Afsnit 4.1 b Bilag 2 / Afsnit 4.3 / K Bilag 2, har misforstået dette) ikke håndteres som changes Ønskes oplyst/præciseret hvilke opgaver Ordregiver ønsker håndteret efter medgået tid/som changes? Opmærksomheden henledes på at der i Bilag 3 ikke kan hentes støtte til afklaring af dette i forhold til videreudviklingsdelen. 2. Bilag 2 Afsnit 4.1 a Når Ordregiver i dette afsnit omtaler Der skal være support af de gængse browsere brugt i Danmark, har Tilbudsgiver følgende spørgsmål: Er det tilstrækkelig at Elprisportalen er supporteret af ca. 80% af de mest brugte browsere i Danmark? Dvs. Chrome 39.0, IE 11.0, Firefox 34.0, Safari 8.0? 3. Bilag 2 Afsnit 4.1 b Foretrækker Ordregiver at der udvikles Apps til forskellige tablets/smart phones, eller bliver etableret en optimeret web adgang til tablet/smart phones? Tilbudsgiver ønsker indblik i hvilke overvejelser har Ordregiver gjort sig i den henseende og hvordan disse muligheder vægtes/prioriteres? 4. Bilag 2 / Afsnit 4.3 / K Indhold/CMS a) Hvor mange redaktører forventes at skulle anvende systemet? b) Har Ordregiver en præference eller erfaring med et CMS system? c) Har Ordregiver evt. eksisterende softwarelicenser til et CMS system (f.eks. SharePoint, SiteCore, el. lign.) som evt. kan bruges af Tilbudsgiver? 5. Bilag 2, Brugervenlighed Findes der en designmanual eller eksisterer der designregler/retningslinjer for design som skal overholdes (i så fald kan disse som en del af Leverancen., bl.a. i forbindelse med designaktiviteterne og POC-aktiviteter. Integrationsflader skal derefter overgå til alm. vedligehold. Eventuelt senere funktionelle ændringer håndteres som videreudvikling. Ad. 2. Kunden har ikke fastsat en grænse for tilstrækkelig. En høj dækning vil blive vægtet positivt. Ad 3. Som det fremgår af bilag 2 (kravspecifikationen) Afsnit 4.1 b) ønsker Kunden en App. indgang primært for elforbrugere med adgang via mobiltelefoner og tablets. Der skal være support for de gængse mobiltelefoner (mobile styresystemer) og tablets brugt i Danmark. Kunden har ikke herudover præferencer i forhold til den tekniske løsning. Med andre ord ønskes en enkel og bredt anvendelig App-løsning. Se særligt krav 2.11 og infokrav 2.5. Ad. 4.a Der vil kun være få redaktører. Maksimalt fem Ad. 4.b Nej - Kunden har ikke en præference Ad. 4.c Nej Kunden har ikke eksisterende licenser der kan bruges af tilbudsgiver Ad. 5. Der findes ikke en designmanual

4 Bilag 2/Afsnit 6.2/Info 2.20 udleveres)? 6. Bilag 2/Afsnit 6.2/Info 2.20 Hvem er brugerne der skal logge ind (borgere, virksomheder og medarbejdere)? Er der krav/ønsker til hvorledes brugerne skal logge ind fx NemId/Nemlogin? Ad. 6.a Der sondres mellem brugere, forstået som hhv. elforbrugere og el-handlere.el-forbrugerene skal have direkte adgang til elpristavlens oplysninger uden login. El-handlerne skal have adgang til indrapportere priser med videre, og for elhandlerne skal der være autentifikationsløsning m.v. som beskrevet i afsnit 6.2. Ad. 6.b Kunden har ikke krav til, at brugeren skal kunne logge ind med NemId/Nemlogin Udbudsbetingelserne 7. Udbudsbetingelserne og besvarelsesvejledningen i de enkelte bilag: I forhold til besvarelsen af mindstekrav, krav og infokrav - er det da korrekt forstået at: a) Mindstekrav besvares i kravskemaet med opfyldt/delvist opfyldt/ikke opfyldt i kravskemaet - men fordrer ikke yderligere individuel besvarelse i underbilag da disse, som kontrakten og bilag der ikke skal udfyldes, betragtes som mindstekrav? b) Krav besvares i kravskemaet på samme måde som mindstekrav men fordrer kun kommentar i kravskemaet ved delvist opfyldt. Hertil kommer individuel besvarelse i underbilag? Ad 7.a) Mindstekrav skal opfyldes fuldt ud af tilbudsgiver. Tilbudsgiver kan således ikke i sit tilbud tage forbehold for opfyldelsen af et mindstekrav. Hvis ikke alle mindstekrav er opfyldt, vil tilbud blive betragtet som ukonditionsmæssigt med den konsekvens, at tilbud ikke indgår i tilbudsvurderingen. Ad 7.b) Krav besvares i kravskemaet, idet besvarelsen af disse krav udgør et konkurrenceparameter under tilbudsvurderingen. Der kan således skrives uddybende beskrivelser og kommentarer, selvom et krav opfyldes helt. Såfremt tilbudsgiver i forhold til et krav vælger at angive opfyldelsesgraden Delvist opfyldt, skal Tilbudsgiver altid i kommentarfeltet mindst redegøre for følgende forhold: a. Hvilke dele af kravet, der ikke opfyldes. b. Hvilke konsekvenser de ikke-opfyldte dele af kravet vil få for Kunden. c. Hvilke muligheder der er for at kompensere for den delvise opfyldelse. d. For info. også en beskrivelse af hvordan Krav

5 5 Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser begrænset udbud af Elprisportalen.pdf o I forhold til side 12, underkriteriet Pris, første punkt på listen: Leverancevederlag (100%) antager vi at henvisningen til Bilag 8 skal være summen i tabel 2, og ikke summen i tabel 1, som der står i det udsendte udbudsmateriale. Tabel 1 prissætter Afklaringsvederlag mens Tabel 2 prissætter Leverancevederlaget o I forhold til side 14, står der ca. Midt på siden en henvisning til Underbilag 3.A: Beskrivelse af udviklings metode, projektledelsesmodel, kvalitetssikringsmetode samt anvendte vedligeholdelsesprocedurer. Der findes ikke andre steder en henvisning til dette underbilag med den angivne nummerering og titel. Menes der i stedet Underbilag 3.B: Leverandørens specifikation af udviklings-, Vedligeholdelsesydelser og videreudvikling? opfyldelse og evt. en reference til hvor i løsningsbeskrivelsen. Ad c) Info-krav skal besvares i kommentarfeltet eller i et underbilag. Ad. 1.a Den korrekte henvisning er til tabel 2 i bilag 8. Ad. 1.b Den korrekte henvisning er bilag 7.D. Bilag 1 - Tidsplan Elprisportalen.docx Mindstekrav 1.1: Dette krav er angivet som et mindstekrav, men der er også angivet at en tidligere overtagelsesdato vægtes positivt. Hvordan kan et mindstekrav vægtes mere positivt end at det er opfyldt? Hvor og hvordan indgår en tidligere leveringsdato i evalueringen? Ad. 2 Mindstekravet og lanceringsdato er ændret: Regeringen har fremlagt et lovforslag (Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning Justering af engrosmodellen og udskydelse af engrosmodellen og leveringspligten), der blandt andet indebærer en udskydelse af idriftsættelse af engrosmodel og elprisportal fra den 1. oktober 2015 til den 1. marts Sekretariatet for Energitilsynet har fået oplyst fra Energistyrelsen, at lovforslaget kan forventes vedtaget af Folketinget. Elbranchen har endvidere i Sekretariatet for Energitilsynets høringsproces i november 2014 tilkendegivet, at det vil være hensigtsmæssigt, at der er tidsmæssigt sammenfald mellem engrosmodellens indførelse og elprisportalens idriftsættelse. Sekretariatet for Energitilsynet anser det dog for hensigtsmæssigt, at portalen sættes i drift en kortere tid før engrosmodellens ikrafttræden den 1. marts 2016.

6 Tids- og leveranceplan er derfor revideret, således at idriftsættelse skal finde sted senest 1. februar For at give tilbudsgiverne mulighed for at indarbejde denne ændring i tilbuddene, udsættes fristen for tilbudsafgivelse til: torsdag den 19. februar 2015 kl Der vil blive udsendt revideret tidsplan for udbuddet i overensstemmelse hermed. Revideret bilag 1 fremsendes. Bilag 2 Bilag 2 - Kravspecifikation-l sningsbeskrivelse Elprisportalen.doc o Afsnit 0.2, punkt 1.a: Ift. henvisningen til Mål og succeskriterier, så antager vi at det drejer sig om teksten i indledningen i afsnit 2 i modsætning til afsnit 2.1, som har titlen Interessentoverblik? Der findes ikke et afsnit 2.3 i bilag 2. Hvilket afsnit er det vi skal forholde os til? Ad. 3.a Korrekt - Den korrekte henvisning er Mål og succeskriterier og 2.2 Interessentmål og succeskriterier i afsnit 2 Ad. 3.b De korrekte henvisninger er afsnit 3 Datagrundlag og afsnit 4 Funktionelle behov Ad. 3.c - Se Ad 3.a

7 o Afsnit 0.3, punkt 1.a: Det må vel også her være tale om en henvisning til introduktionen til afsnit 2? o Afsnit 0.2, punkt 1.b: Der findes ikke et afsnit 2.4 i Bilag 2. Vi antager at det er nedenstående liste af afsnit som indgår i vurderingen af Brugervenlighed og sikkerhed. Er nedenstående liste korrekt? Info 2.15 Krav 2.23 Krav 2.24 Info 2.20 Info 2.21 o Afsnit 0.3, punkt 1.c: Samme kommentar som for Afsnit 0.2, punkt 1.b. Ad. 3.e Den korrekte henvisninger er afsnit 5 Brugervenlighed Ad. 3.f Den korrekte henvisninger er afsnit 6 Teknisk krav til løsningen Bilag 3 Bilag 7 Der findes ikke et afsnit 2.5 i Bilag 2. Er det korrekt at antage at det her henvises til infokravene i Afsnit 6. Tekniske krav til løsning? Bilag 3 - Vedligeholdelsesydelser videreudvikling og dokumentation Elprisportalen.docx o Afsnit: 0.2.3: Hvordan kan det trække ned i vurderingen hvis bilag 1B og 1C ikke indgår i vurderingen (Se formuleringen under afsnit 0.3)? o Afsnit 4: Vi går ud fra at der skal stå Underbilag 3.A, 3.B og 3.C? Bilag 7 o Afsnit 0.3.3: Vi går ud fra at vi kan se bort fra de to forfatterkommentarer? Ad. 4.a Underbilag 3.B og 3.C vil sammen med besvarelserne i underbilag 3.A indgå i tilbudsevaluering Ad. 4.b De korrekte henvisninger er 3.A, 3.B og 3.C Bemærk: Dette afsnit er rettet af tilbudsgiver se nr. 9 nedenfor.

8 6 Bilag 2 Bilag 2, Krav 2.15, punkt 1 Skal Leverandøren give en pædagogisk introduktion til elmarkedet, eller blot stille et værktøj til rådighed for SET, hvor I SET selv kan give en pædagogisk introduktion til elmarkedet? Har nogle af de prækvalificerede leverandøre adgang til kildekoden, til den nuværende Elpristavlen.dk Får vinderene af Elprisportalen adgang til kildekoden til Elpristavlen.dk? Udbudsmaterialet nævner flere steder Cloud Hostning. Hvad præcis forstår SET med Cloud Hostning? Udbudsmaterialet nævner flere steder både tilgængelighed gennem mobile enheder og en Mobil APP o Hvad er det SET efterspørger bedst mulig pris/kvalitetsforhold for adgang gennem mobile enheder, eller specifikt en App? Ad. 1 Leverandøren forventes at stille værktøjer til rådighed for SET, i hvilke SET selv kan give en pædagogisk introduktion til elmarkedet. Ad. 2 Nej Ad. 3 Nej Ad. 5 Vi forudsætter tilbudsgiver mener Cloud platform: Kunden forventer at Systemet afvikles på en Cloud-platform eller lignende standardiseret platform. Hvor hardwarekapacitet og standardsoftware leveres som services og hvor det er nemt at skalere løsningens kapacitet op og ned. Med en Cloud-platform eller lignende forstår Kunden en driftsplatformen er åben, standardiseret og umiddelbart kan drifts/opereres af flere leverandører. Fx Cloud -platformene fra Microsoft, Google, Amazon, mf. men Kunden udelukker ikke andre standardiserede driftsplatforme med lignende egenskaber. Ad. 5 Der henvises til besvarelsen af spm. 5. Det fremgår af infokrav 2.5, at En løsning, der dækker så mange platforme som muligt med et fornuftigt pris/kvalitetsforhold, vil blive vægtet positivt. Fokus er således en App-løsning, der dækker mange platforme med bedst mulig pris/kvalitetsforhold. Hvor mange samtidige bruger forventer SET på Elprisportalen? Hvor mange bruger pr år forventer SET på Elprisportalen? Ad. 6 se bilag 5 afsnit 4 Kapacitet Ad. 7 se bilag 5 afsnit 4 Kapacitet

9 Bilag 2, side 28 Krav 2.39 o Hvilke nye systemer forventer SET, at Elprisportalen skal integrere med, i kontraktens løbetid? 7 Bilag 3 I udbudsbetingelsernes pkt vedrørende kravbesvarelse står, at (Info) angiver krav om, at tilbudsgiver bør beskrive, hvorledes fx et eller flere forudgående krav opfyldes. Endvidere står der, at en grundig, illustrativ og dækkende besvarelse af et Info vil blive vægtet positivt. Ad. 8 Krav 2.39 går på vedligehold, dvs. fejlrettelser og alm. teknologisk opdatering. Dvs. kunde forventer integrationsflader er omfattet af alm. vedligehold ikke egentlige udvidelser der betragtes som videreudvikling. Se i øvrige spg 4 ad. 1 Info 1 og Info 2 i bilag 3 specificerer Ordregivers ønsker til, hvad tilbudsgiver skal beskrive i underbilag 3.B. I bilag 3 afsnit 0.3 står der imidlertid, at tilbudsgivers udkast til underbilag 3.B og 3.C ikke indgår i tilbudsvurderingen. Afsnit 0.3 synes således i modstrid med udbudsbetingelsernes beskrivelse af vurdering af Info krav. Ordregiver bedes be- eller afkræfte, at der ønskes besvarelse af info 1 og info 2 i bilag 3. 8 Bilag 8 1. Bilag 8 Vederlag Afsnit 3. Betalingsplan for fastprisydelser Tilbudsgiver har vurderet betalingsplanen for fastpris-ydelser og mener at denne vil påføre Tilbudsgiver en uforholdsmæssig likviditetsbelastning. Tilbudsgiver har ikke tidligere sæt denne type betalingsplan, hvor al betaling først finder sted i slutningen af projektet. På den baggrund foreslås betalingsplanen ændret til noget der passer bedre til Tilbudsgivers udgifter og ressourceforbrug i de 3 faser af projektet. Tilbudsgiver vurderer dette som et afgørende punkt. Ad. 1 Det bekræftes, at der ønskes besvarelse af info 1 og info 2 i underbilag 3.B og 3.C og disse vil sammen med besvarelserne i underbilag 3.A indgå i tilbudsevalueringen af bilag 3. Se i øvrige spg. 5 Ad. 4.a Ændring af betalingsplanen ville medføre, at der i kontrakten skal indføres en bestemmelse om anfordringsgaranti svarende til K02, pkt. 16, sidste afsnit. Ordregiver har vurderet, at udgifterne hertil er mere belastende for leverandørerne end eventuelle likviditetsbelastninger. Tilbudsgivers forslag til ændret betalingsplan i Bilag 8 Vederlag Afsnit 3. Betalingsplan for fastpris-ydelser:

10 Leverandøren er berettiget til at fakturere Kunden fast pris-ydelser under Leveranceprisen i overensstemmelse med nedenstående og Kontraktens afsnit Ved kontraktindgåelse: DKK [pris]/10 % af samlede fast pris Godkendt Afklaringsfase: pris DKK [pris]/30 % af samlede fast Godkend godkendelsesprøve: DKK [pris]/30 % af samlede fast pris Godkendt overtagelsesprøve for Systemet som helhed: [pris]/15 % af samlede fast pris DKK Godkendt driftsprøve: DKK [pris]/15 % af samlede fast pris Tabel 3: Betalingsplan for fast pris-ydelser 9 Bilag 3 Rettelse til henv. af Ad. 1 Se spm. nr. 5 ad. 4.a (.) Bilag 3 - Vedligeholdelsesydelser videreudvikling og dokumentation Elprisportalen.docx o Afsnit: 0.2.3: Hvordan kan det trække ned i vurderingen hvis bilag 1B 3B og 1C 3C ikke indgår i vurderingen (Se formuleringen under afsnit 0.3)? ( ) 10 Kontrakt Kontrakt, punkt 18.1: I henhold til kontrakten skal tilbudsgiver fastsætte priser for Leverancen. Idet kontrakten løber i 36 måneder fra underskriftstidspunktet og

11 med mulighed for forlængelse med to gange 12 måneder, jf. punkt 31.1 vurderes det af tilbudsgiver, at det kan blive uhensigtmæssigt for prissætningen, hvis tilbudsgiver ikke har mulighed for en regulering af timepriser i henhold til udviklingen i markedet. Ordregiver opfordres derfor til at tilføje følgende bestemmelse i forlængelse af punkt 18.1: De angivne timepriser i Bilag 8 indeksreguleres én gang årligt. Reguleringen sker på grundlag af Finansministeriets seneste offentliggjorte "Generelt pris- og lønindeks" for januar måned med virkning fra april måned, første gang april 2016 baseret på januar måned's 2016 indeks. Kontrakt, punkt 24.1 Tilbudsgiver har til kontraktens punkt 21.4, anden sætning anført, at indirekte tab eller tabt anvance ikke erstattes. Ordregiver bedes præcisere, at tab af data er omfattet af det indirekte tab, alternativt ændre bestemmelsen til følgende: Ad. 1 Ordregiver vil indsætte følgende formulering i prisbilaget. De angivne timepriser samt priser for vedligeholdelse, support (option) og drift (option) i Bilag 8 indeksreguleres én gang årligt på grundlag af den forholdsmæssige ændring i det i medfør af lovbekendtgørelse nr. 76/1999 fastsatte nettoprisindeks for oktober måned med virkning fra den følgende 1. januar. Første gang den 1. januar 2017 med den forholdsmæssige ændring fra oktober 2016 til december Ophører beregningen af nettoprisindekset, skal regulering foretages på baggrund af et andet indeks, der svarer dertil. Opdaterede bilag 8 fremsendes. Ad. 2 Det er afgørende for Ordregiver, at data ikke går tabt. Kontraktens formulering fastholdes. Indirekte tab, tab af data eller tabt avance erstattes ikke. Kontrakt, punkt Tilbudsgiver har til kontraktens punkt første samt tredje afsnit anført, at rettighederne til Kundespecifikt Programmel med tilhørende Dokumentation overgår til ordregiver i takt med kontraktens opfyldelse/fremstilling. Tilbudsgiver finder denne overdragelse uhensigtmæssig i forhold til Leverancen først overtages ved Overtagelsesprøvens skriftlige godkendelse af ordregiver, jf. kontraktens punkt Ordregiver opfordres derfor til at ændre punkt første afsnit til følgende: Ad. 3 Ordregiver anser det for naturligt, at det som tages i brug inden overtagelsen, skal kunden have rettigheder til. Kontraktens formulering fastholdes. Kunden erhverver ophavsretten og enhver anden rettighed til det Kundespecifikke Programmel med tilhørende Dokumentation, der indgår i Leverandørens Leverance efter Kontrakten. Rettighederne overgår på Overtagelsesdagen.

12 Bilag 2 samt punkt trejde afsnit til: Leverandøren skal stille kildekode til det Kundespecifikke Programmel til rådighed for Kunden på Overtagelsesdagen, således at Kunden kan udnytte sin ophavsret i overensstemmelse med nærværende punkt. Bilag 2 I afsnit 0.2 refereres der til afsnit 2.2 og 2.3 for en beskrivelse af hvordan behovene implementeres. Kan kunden bekræfte, at der refereres til behov beskrevet i afsnit 3 datagrundlag og afsnit 4 funktionelle behov. Tilsvarende refereres der til 2.4 for en beskrivelse af hvordan brugervenlighed og sikkerhed tænkes opfyldt. Kan kunden bekræfte, at der refereres til afsnit 5 for så vidt angår brugervenlighed og afsnit 6.2 angående sikkerhed. I afsnit 0.3 refereres der til afsnit 2.1 angående mål og succeskriterier. Kan kunden bekræfte, at der refereres til afsnit 2 (evt. afsnit 2.2) Yderligere refereres der til afsnit 2.4 vedrørende en beskrivelse af leverancesikkerhed. Kunden bedes uddybe hvilket afsnit der henvises til. Endelig refereres der i afsnit 0.3, den tekniske del til kapitel 2.5, her bedes kunden bekræfte, at der henvises til afsnit 6, Tekniske krav til løsningen. Bilag 2 I afsnit 0.2 punkt 2 Vedrørende bilag 2.B's beskrivelse af den tekniske og arkitekturmæssige opbygning' formuleres der et krav om at beskrivelsen skal vise en besvarelse af opfyldelsesgraden på kravopfyldelseslisten. Kunden bedes bekræfte, at der hermed ønskes en detaljeret beskrivelse af hvorledes alle krav opfyldes, ikke blot info krav. Ad. 4 Kontraktens formulering fastholdes, jf. ovenfor. Ad. 5 De korrekte henvisninger er afsnit 3 Datagrundlag og afsnit 4 Funktionelle behov Ad. 6 Dette er korrekt Ad. 7 Den korrekte henvisning er afsnit 2 incl. Afsnit 2.2 Ad. 8 Den korrekte henvisninger er afsnit 6 Teknisk krav til løsningen Ad. 9 Kunden forventer at underbilag 2.B Leverandørens Løs-

13 Kontrakt Kontrakten I kontraktens pkt Godtgørelse ved kundens udtrædelse henvises der til Bilag 8 for det beløb, Leverandøren godtgøres med. Dette fremgår dog ikke af bilag 8. Skal det tolkes sådan, at der ingen godtgørelse er, ved kundens udtrædelse? ningsbeskrivelse indeholder en dækkende beskrivelse af den tilbudte løsning herunder en beskrivelse af, hvordan krav og infokrav opfyldes. Såfremt Kunden vælger at benytte sin udtrædelsesadgang under afklaringsfasen, betaler Kunden Leverandøren et vederlag efter medgået tid, dog maksimalt et beløb svarende til det specificerede vederlag for afklaringsfasen, tabel 1 i bilag 8. Opdateret bilag 8 vedhæftet. 11 Bilag 8 Spørgsmål 1: Jf. bilag 8, afsnit 4, skal de timebaserede ydelser, som Leverandøren leverer uden for Leveranceprisen under Kontrakten, skal leveres til timepriserne anført i tabel 3. Den henviste tabel indeholder betalingsplanen, hvorfor tabelreferencen antages at være forkert. Det formodes, at den korrekte henviste tabel er tabel 4 i afsnit 5. - Hvilken tabel er den korrekte? Ad. 1 Den korrekte henvisning er tabel Bilag 7 Bilag 7 og bilag 8 Spørgsmål 2: Jf. bilag 7 krav 1.10, ønskes Leverandørens vedligeholdelses- og driftsorganisation beskrevet i underbilag 7.B og 7.C. Underbilag 7.C skal indeholde Leverandørens CV er for nøglepersoner, hvorfor Leverandøren beder specificeret hvilke emner (i relation til Leverandørens vedligeholdelses- og driftsorganisation, jf. Krav 1.10), der ønskes omhandlet i underbilag 7.C. Spørgsmål 3: Jf. bilag 7 krav 1.16, skal Leverandørens i forbindelse tredje parts løbende inspicering stille sagkyndig ekspertise til rådighed for drøftelse af spørgsmål og kommentarer. - Vil forbrugt tid i den forbindelse kunne afregnes efter medgået tid ud fra de timepriser som er angivet i bilag 8 Vederlag og betalingsplan? Ad. 2 Den korrekte henvisning er underbilag 7.C Bilag 2 Spørgsmål 4 (modtaget i forlængelse af henvendelse nr. 11): Ad. 1 Se svar spg. 5 ad. 3 Ad. 3 Kunden betragter dette som alm. Kvalitetssikring, som skal være indeholdt i leverancevederlaget, alene videreudvikling honoreres efter medgået tid.

14 13 Bilag 2 I bilag 2 er der referencer til afsnit 2.3, 2.4 og 2.5 i eksempelvis afsnit 0.2 og 0.3. Umiddelbart er der dog ingen afsnit mellem 2.2 og 3 i dette bilag. Vil ordregiver forklare, hvordan disse henvisninger skal forstås? Der mangler en redegørelse for hvorledes datagrundlaget for distributionsområder skal/kan etableres. Kunden bedes redegøre for, hvem der har ansvaret for at vedligeholde distributionsområder: er det SET, der administrerer manuelt via administrations-portalen, er det netselskabet selv, der opretter disse data, bliver de vedligeholdt i et eksternt system, som der derfor skal etableres en integration til, eller skal der evt. etableres en opdateringsservice, hvor de kan rapporteres ind? Ad. 1 Det er endnu uafklaret, hvem der skal vedligeholde distributionsområder (Netselskaber, Elhandlere eller SET). Dette forventes først afklaret i designfasen. Tilbudsgiver må forvente, at alle indberetninger (også distributionsområder) kan vedligeholdes både manuelt via administrationsportalen og automatisk via integrationssnitflader. Under beskrivelsen af krav 2.1 omtales begrebet prisområde. Dette begreb findes ikke andre steder i dokumentet. Kunden bedes redegøre for begrebet prisområde, evt. bekræfte, at det er det samme som distributionsområde. Kunden bedes redegøre for formuleringen i krav 2.1, punkt 1. Menes der at elhandlerne skal kunne angive prisen som enten en netto pris (dvs. den rene nettarif uden afgifter) eller en brutto pris (dvs. den samlede pris svarende til nettarif plus afgifter)? Ad. 2 Det kan bekræftes, at et prisområde her skal forstås som et distributionsområde. 1. Netselskaberne, der kan oplyse/indberette de samlede priser for alle distributionsområder men kun for 1) den rene nettarif eller 2) nettariffen plus de tilhørende afgifter. 2. Elhandlerne, der kan oplyse/indberette, hvilke priser de forlanger i et givet distributionsområde (dvs. konkrete priser for alle distributionsområder eller hvilke priser de forlanger som tillæg til et områdes givne nettariffer eller hvilke priser de forlanger for alle områder (fx x,x kr. pr. kwh ), uanset hvad prisen for netselskabet er i det givne område)." Når der tales om afregningsdistrikt, menes der så igen prisområde/distributionsområde?

15 Kunden bedes redegøre for formuleringen i krav 2.1, punkt 2. Er det en korrekt antagelse, at nettariffen indberettes af netselskabet? Hvis dette er tilfældet, hvad menes der så med at netselskaberne kan forlange en pris som tillæg til et områdes givne nettarif? Eller er der stadig tale om at elhandlerne kan indrapportere priser, som under punkt 1? Ad 6: Se svar spg. 13 ad (se tidligere besvarelse af spm. 2 ovenfor) Hvis det ikke er en korrekt antagelse, at nettariffen indberettes af netselskabet, bedes kunden uddybe, hvem der angiver nettariffen og hvorledes den angives (manuelt, indberetning, integration til tredjepart). Tillægsspørgsmål til Spørgsmål nr. 2 og det tilhørende svar: Tilbudsgiver ønsker, på trods af afgivet svar og af hensyn til evalueringens gennemsigtighed, at motivere Ordregiver til at give indblik i den scoringsmodel man agter at benytte generelt - og specifikt i forhold til evalueringselementet PRIS. Ordregiver kan oplyse, at evaluering af underkriteriet PRIS sker på grundlag af tilbudsgivers besvarelse af bilag 8 Vederlag og betalingsplan, jf. udbudsbetingelserne. Tilbudsgivers evaluering vil ske ved overholdelse af ligebehandlings og gennemsigtighedsprincippet. Opmærksomheden henledes på, at udfaldet af en de enkelte evalueringskriterier kan falde meget forskelligt ud, alt efter hvilken scoringsmodel der benyttes. I forhold til evalueringselementet PRIS vil Tilbudsgiver derfor eksemplificere en scoringsmodel, som er set anvendt i tilsvarende udbud. Denne ser ud som følger: Den samlede tilbudspris indplaceres på en 1-5 skala. Laveste pris tildeles maksimal vægtning for priskriteriet, som er den simpleste version af en relativ pointmodel. Øvrige priser tildeles en relativ vægtning i forhold til laveste pris. Dette betyder at man tager: Laveste pris x Maximal mulig score for dette krav Tilbudsgivers pris

16 Ønsker Ordregiver at oplyse om man vil benytte en sådan eller tilsvarende scoringsmodel? Bilag 3 Spørgsmål til bilag 3: Er det korrekt forstået, at tilbudsgiver selv skal udarbejde underbilagene 3.B og 3.C? Spørgsmål til bilag 3: Jf. bilag 3, afsnit 0.3, så vil underbilag 3.B og underbilag 3.B ikke indgå i tilbudsvurderingen. Dette virker dog at være i modstrid med udsagnet i afsnit i samme bilag: Det vil trække ned i vurderingen, hvis ovenstående vejledning ikke følges i tilbudsgivers besvarelse Venligst specificer, hvad der vil trække ned i vurderingen, hvis ikke det følges i tilbudsgivers besvarelse. Kan kunden kort redegøre for antal af 1st- og 2nd level support kald fra nuværende løsning. Hvor mange kald modtages i gennemsnitlig pr. dag? Er der perioder over året, hvor antal af supportkald er højest (peak perioder). Vil SET oprette deres egen testorganisation under fase 1 og 2? o Hvilket ansvar forventer SET at løfte i forbindelse med test af leverancen? o Hvilke tanker omkring testressourceallokering har SET gjort sig? Ja. Ad. 1 Se spm. nr. 5 ad. 4.a Ad. 1 Kunden har ikke adgang til erfaringstal fra den nuværende løsning. Ad. 1 SET forventer i forbindelse med brugertest, POC og designe at inddrage repræsentanter for brugeren (Elforbrugere, Elhandlere og SET). SET forventer ikke at oprette en egentlig testorganisation. SET ser meget gerne at tilbudsgiver som en del af tilbuddet giver et bud på både organisering og tilrettelæggelse af brugertest. Brugervenlighed er et nøgleevaluerings punkt. En demo af løsningens design vil bedre kunne differentiere de forskellige løsninger, og gøre vurderingen nemmere for SET? Ad. 2 Nej, der vil ikke blive mulighed for at lave en demo af løsningens design

17 o Er det muligt for Leverandørende, at fremvise en demo af løsningens design, inden SET tager den endelige beslutning til hvem der vinder tilbuddet, for at give SET det bedst mulig evalueringsgrundlag? Er det i dag, på Elpristavlen, muligt for El handlende at indrapportere deres stamdata og El produkter, via en Webservice Udbuds materialet omtaler kun en GUI løsning til formålet? o Hvis ja Ad. 3 Nej, der er ikke en automatisk indberetningsløsning i den eksisterende løsning. l af den påtænkte certificerings proces? Har SET en eksisterende aftale med Nets om brug af NemID? Ad. 4 SET forventer ikke at skulle anvende NemID i forbindelse med login 18 Bilag 3, krav 3.7 Hvilke licenser kan leverandører antage, at SET stiller tilrådelighed for projektet? Specifikt tænkes på licensbærende produkter som kunne være en del af en standardløsning. o Har SET Sitecore licenser? Tilbudsgiver forstår krav 3.7 i Bilag 3 som krav til leverancen, og ikke som krav til tilbuddet. Dog står der til sidst i krav at Leverandøren skal fremlægge sine retningslinjer i forbindelse med tilbudsafgivelsen. Spørgsmålet er derfor: skulle krav 3.7 være et info og ikke et krav? Ad. 5 SET har ikke licenser at stille til rådighed for løsningen Bilag 3, Og i bekræftende fald bedes ordregiver specificere hvad der ønskes fremlagt. Er det kun det under punkt b nævnte, der skal fremlægges eller også det under punkt a nævnte? I fald det også omfatter punkt a, bedes ordregiver specificere, hvad der ønskes indeholdt i tilbuddet for så vidt angår punkt a. I krav 3.10 i Bilag 3 bedes Leverandøren skal beskrive sin ydelse til Release Management. Dette krav er dog ikke et infokrav, og ordregi- Ad. 1 Det er korrekt, at kunden forventer punkt b besvares som en del af underbilag 3.B. I forhold til punkt a ønskes dette også besvaret. Kunden forventer, at Leverandøren i det tilfælde, hvor kunden ikke til vælger driftsoptionen, tilpasser sine change procedure til den valgte drifts leverandørs change procedere

18 krav Kontrakt, pkt Bilag 9 Pkt. 5.2 Bilag 8, afsnit 3 Pkt Pkt Pkt Pkt ver bedes derfor be- eller afkræfte, at der ønskes besvarelse af dette krav. 1) I kontraktens punkt er det krævet at Kundens kategorisering af fejl har forrang ved uoverensstemmelser. Til sammenligning er der en tilsvarende bestemmelse i K02 hvor er der en tvistløsning der kan eskaleres til en uvildig sagkyndig. Vi anerkender de gode eksempler på fejlkategorier i Bilag 9, men da der er mange fejlsituationer som ikke er dækket vil vi anmode om enten at ændre bestemmelsen i punkt til en reel dialog om fejlkategori med eskalering, eller at der tilføjes flere eksempler på fejl og deres kategori i Bilag 9. 2) I punkt 5.2 kan der bestilles en option på drift. Er det korrekt forstået at optionen tilvælges i forbindelse med kontraktindgåelse? 3) Er prisen for afklaringsfasen indeholdt i Bilag 8 afsnit 3. Betalingsplan for fastpris-ydelser, eller kan prisen for afklaringsfasen adskilles fra leverancevederlaget og faktureres ved faseovergang til leverancefasen således at den matcher kontraktens punkt kundens udtrædelsesadgang? 4) Er det muligt at få tilføjet til kontraktens punkt at: Leverandøren frigøres for garantikrav i det omfang at kunden har opsagt vedligeholdelsesaftale og i henhold til punkt 20.8 selv eller ved tredjemands adkomst leverer ændringer og videreudvikling der påvirker det af leverandøren installerede system? 5) I kontraktens punkt angivelses af bortfaldelsesklausulen til 15 måneder hvilket er en skærpelse i forhold til K02 hvor denne er 12 måneder. Idet en lang bortfaldelsesklausul vanskeliggør leverandøren mulighed for at fremskaffe oplysninger der kan støtte en eventuel påstand om at dagbod ikke er forskyldt, syntes denne skærpelse at være i den forkerte retning. Vi anmoder om at de 15 måneder i punkt sættes ned til 12 måneder eller lavere. Spørgsmål under behandling. Optioner kan tilvælges enten ved kontraktindgåelsen eller senere i forløbet. Se spm/svar. 10. vederlag for afklaringsfasen indgår i leverancevederlaget, men er specificeret. Betaling sker i henhold til betalingsplanen i bilag 8. Det fremgår af punkt 20.13, at Garantiperioden for Løsningen og for videreudviklingsopgaver er på et år, der løber fra Overtagelsesdagen. Dette fastholdes. Det kan ikke udelukkes, at der konkret kunne opstå situationer, hvor dette ikke kan fastholdes, men det vil i den konkrete situation i givet fald bero på situationen og en fortolkning af kontrakten. Kontraktens punkt , sidste afsnit, ændres til: Har Leverandøren ikke, senest 12 måneder efter det bodsudløsende forhold er indtrådt, modtaget meddelelse herom fra Kun

19 den, bortfalder Kundens ret til bod.

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål Version Ændringer Dato 1.0 Spørgsmål/svar på spørgsmål stillet ved spørgemøde afholdt den 9. januar 2014.

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...2 Indledning...5 Baggrund for arbejdet...6 De overordnede målsætninger for kontraktarbejdet...7 Kontraktens

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger SPØRGSMÅL O G SV AR U D B U D AF TE K NISK RE V ISION AF E NE RGIMÆRKNINGER AF B YGNINGER 1. oktober 2013 Byggeri og energieffektivitet Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

Den nye udbudslov Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com Christian Nielsen, specialistadvokat cen@bechbruun.com 2 Dagens program Velkomst og introduktion Forberedelse af udbud Nye udbudsformer Rammeaftaler

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Danske IT- advokater. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K. Att: Direktør Marianne Rønnebæk

Danske IT- advokater. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K. Att: Direktør Marianne Rønnebæk Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K Att: Direktør Marianne Rønnebæk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 93 17 55 DATO: 29. august 2003

Læs mere

Udbud Sekretariat vedrørende energimærkning af bygninger

Udbud Sekretariat vedrørende energimærkning af bygninger Udbud Sekretariat vedrørende energimærkning af bygninger Spørgsmål 1 Som Energistyrelsen nævnte på informationsmødet, er procedurebeskrivelser m.v. en del af det nuværende sekretariats ISO-certificering.

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Side 1 af 72 UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Nr. 2007/S 212-257698 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus,, Esbjerg og Grindsted. Udbud af

Læs mere

Bilag 12, Vederlag og betalingsplan

Bilag 12, Vederlag og betalingsplan Bilag 12, Vederlag og betalingsplan Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i 06-02-2014 - Punkt 1.2 - Punkt 2 - Punkt 4 - Punkt 4.1 - Punkt 4.2 - Punkt 4.3 - Punkt 5 - Krav 12.2 - Krav 12.3 - Krav 12.4 - Krav

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark.

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 20. august 2013 Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 1 Indholdsfortegnelse 1. BETINGELSER... 4 1.1. Baggrund... 4

Læs mere

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Forudsætninger...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J. nr.: 2013-0036148 (Erik P. Bentzen, Stephan Falsner) 28. juli 2014

Klagenævnet for Udbud J. nr.: 2013-0036148 (Erik P. Bentzen, Stephan Falsner) 28. juli 2014 Klagenævnet for Udbud J. nr.: 2013-0036148 (Erik P. Bentzen, Stephan Falsner) 28. juli 2014 K E N D E L S E BEKEY A/S (advokat Gitte Holtsø, København) mod Greve Kommune (advokat Povl Nick Bronstein, København)

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 K E N D E L S E Mermaid A/S (selv) mod Midttrafik (advokat Svend Bjerregaard, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 104-183938

Læs mere

Børne- og Ungdomsforvaltningen - Københavns Kommune Udbudsbetingelser vedrørende udbygning af eksisterende XBRL-løsning i form af udbud af

Børne- og Ungdomsforvaltningen - Københavns Kommune Udbudsbetingelser vedrørende udbygning af eksisterende XBRL-løsning i form af udbud af Børne- og Ungdomsforvaltningen - Københavns Kommune Udbudsbetingelser vedrørende udbygning af eksisterende XBRL-løsning i form af udbud af Aftale om levering, udrulning vedligeholdelse og drift af en XBRL-løsning

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 7 4. Sortimentsopbygning...

Læs mere

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Bilag 9 Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Levering af Lovinformationssystem med tilhørende CMS til egne regler, vedligeholdelse og driftsafvikling Mellem Frederikshavn Kommune og xx Frederikshavn Kommune Xx

Læs mere

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021920 (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk, Vibeke Steenberg) 4. februar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021920 (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk, Vibeke Steenberg) 4. februar 2011 Klagenævnet for Udbud Jnr: 2010-0021920 (Erik P Bentzen, Knud Erik Busk, Vibeke Steenberg) 4 februar 2011 K E N D E L S E Intramed A/S (advokat Charlotte Friis Bach Ryhl, København) mod Region Nordjylland

Læs mere

Bilag 8 Samarbejde og rapportering

Bilag 8 Samarbejde og rapportering Bilag 8 Samarbejde og rapportering Version 0.9 05-05-2014 Indhold VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 1 INDLEDNING... 5 2 PROJEKTLEDELSESMETODE OG UDVIKLINGSMETODE... 6 2.1 UDVIKLING AF PROTOTYPE FOR SYSTEMETS

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER WP & MIG IVS Dronninggårdvej 10 9400 Nørresundby Danmark CVR 36064331 kontakt@wpogmig.dk http://www.wpogmig.dk 1. PRÆAMBEL Disse forretningsbetingelser er altid gældende i ethvert

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder Vejledning i konsortiedannelse For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls

Læs mere