SET Udbud af kontrakt om udvikling, idriftsættelse, vedligehold og videreudvikling af elprisportalen Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SET Udbud af kontrakt om udvikling, idriftsættelse, vedligehold og videreudvikling af elprisportalen Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen"

Transkript

1 SET Udbud af kontrakt om udvikling, idriftsættelse, vedligehold og videreudvikling af elprisportalen Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen Nr. Henvisning Spørgsmål 1 Bilag 7 Kan der fremsendes endeligt Bilag 07 - Samarbejdsorganisation og Kundens medvirkning uden ændringsmarkeringer i? 2 00 A. Udbudsbetingelserne Afsnit 4 Ordregivers vurdering af tilbud. Tilbudsgiver ønsker, af hensyn til en så høj grad af gennemsigtighed i evalueringen af de konkurrerende tilbud, at fremsætte følgende spørgsmål: 1. I forhold til vurderingskriteriet kvalitet ønsker Tilbudsgiver oplyst om Ordregiver vil benytte en indbyrdes vægtning af: Brugervenlighed og design Funktionalitet og integration Support og drift 2. I forhold til vurderingskriteriet leveringssikkerhed ønsker Tilbudsgiver oplyst om Ordregiver vil benytte en indbyrdes vægtning af: Leverandørens bemanding Leverandørens tilrettelæggelse af tidsplan, proces og samarbejdsform 3. Tilbudsgiver ønsker oplyst om det ligger fast, hvilken scoringsmodel (skala) Ordregiver vil benytte i forhold til: den samlede vurdering besvarelserne i bilagene delelementer i besvarelsen af bilagene. B. Generelt Svar Ad. 1 Bilag 7 i endelig version fremsendes. Ad spm. A: 1. Ordregiver benytter ikke en indbyrdes vægtning af delkriterierne. Delkriterierne er ligestillede og vægter lige. 2. Ordregiver benytter ikke en indbyrdes vægtning af delkriterierne. Delkriterierne er ligestillede og vægter lige. 3. Evaluering af tilbud vil blive foretaget i overensstemmelse med det i udbudsbetingelserne anførte. Ad spm. B: En af de prækvalificerede virksomheder har lavet udviklingsopgaver omkring SETs intranet. Men ikke i forbindelse med webservices Tilbudsgiver ønsker oplyst om der er en eller flere af de prækvalificerede virksomheder der allerede har udviklings- eller videreudviklingsopgaver omkring webservices hos Energitilsynet? 3 Udbudsbe- I udbudsbetingelsernes pkt Sprog står der, at tilbuddet skal

2 tingelser: Bilag 3: være på dansk. Det er almindelig praksis i offentlige udbud at tekniske specifikationer af generel karakter, licensbetingelser m.m. kan afleveres på engelsk. Kunden opfordres til at tilføje disse undtagelser til pkt Tilbudsgiver forstår udbudsbetingelsernes punkt omkring kravbesvarelse således, at det kun er infokrav, der ønskes besvaret. Dog står der i bilag 3, krav 3.21 at Leverandørens proces for opdatering af Dokumentation samt hvordan det sikres at denne opdatering gennemføres som del af vedligeholdels- og evt. driftsopgaven skal beskrives i underbilag 3.c. Ordregiver bedes be- eller afkræfte tilbudsgivers forståelse af, at det kun er infokrav, der skal besvares samt be- eller afkræfte ønsket om besvarelse af krav Ad. 1 Udbudsbetingelser: Kunden fastholder at tilbuddet (herunder alle kravsbesvarelser og løsningsbeskrivelser) skal være på dansk. Supplerende tekniske specifikationer af generel karakter samt licensbetingelser kan afleveres på engelsk. Ad. 3 Bilag 3: Kunden forventer alle Krav i bilag besvares jf. beskrivelsen i udbudsbetingelserne, samt vejledningerne i bilagenes afsnit 0. Infokrav indikerer, hvor Kunden ønsker specifik beskrivelse af hvorledes fx et eller flere forudgående krav opfyldes. Infokrav er anvendt i tilfælde, hvor måden et eller flere krav opfyldes på, vurderes at have selvstændig betydning for vurdering af tilbuddet. Ad. 4 I bilag 3 skal Krav 3.21 være et Infokrav - Tilbudsgiver bedes i tilbuddet besvare det som et sådant. Bilag 2: Bilag 3: I krav 2.24 i bilag 2 bedes Leverandøren redegøre for, hvorledes funktionel tilgængelighed realiseres i løsningen. Dette krav er dog ikke et infokrav, og ordregiver bedes derfor bekræfte, at der ønskes besvarelse af dette krav. I bilag 3, afsnit 4 er nævnt hvilke underbilag, der skal vedlægges. De er navngivet Underbilag 4.A, 4. B og 4.C. Ordregiver bedes bekræfte, at den rette navngivning af underbilagene er 3.A, 3.B og 3.C Ad. 5 Bilag 2: Krav 2.24 burde være et Infokrav - Tilbudsgiver bedes i tilbuddet besvare det som et sådant. Ad. 6 Bilag 3: Kunden bekræfter, at den rette navngivning af underbilagene er 3.A, 3.B og 3.C Generelt I forhold til at kontrakten tager afsæt i en fastprisleverance og at: Datagrundlaget skal udvikles iterativt Integrationssnitflader antalsmæssigt og teknologisk skal kunne rummes, tilpasses og udvides løbende og (medmindre Tilbudsgiver Ad spm. 1: Der indgår ikke timebaserede ydelser i leverancen. Timepriser angår videreudvikling, som sker efterfølgende. Design, det endelige datagrundlag og integrationsflader skal ske

3 Bilag 2 Afsnit 4.1 a Bilag 2 Afsnit 4.1 b Bilag 2 / Afsnit 4.3 / K Bilag 2, har misforstået dette) ikke håndteres som changes Ønskes oplyst/præciseret hvilke opgaver Ordregiver ønsker håndteret efter medgået tid/som changes? Opmærksomheden henledes på at der i Bilag 3 ikke kan hentes støtte til afklaring af dette i forhold til videreudviklingsdelen. 2. Bilag 2 Afsnit 4.1 a Når Ordregiver i dette afsnit omtaler Der skal være support af de gængse browsere brugt i Danmark, har Tilbudsgiver følgende spørgsmål: Er det tilstrækkelig at Elprisportalen er supporteret af ca. 80% af de mest brugte browsere i Danmark? Dvs. Chrome 39.0, IE 11.0, Firefox 34.0, Safari 8.0? 3. Bilag 2 Afsnit 4.1 b Foretrækker Ordregiver at der udvikles Apps til forskellige tablets/smart phones, eller bliver etableret en optimeret web adgang til tablet/smart phones? Tilbudsgiver ønsker indblik i hvilke overvejelser har Ordregiver gjort sig i den henseende og hvordan disse muligheder vægtes/prioriteres? 4. Bilag 2 / Afsnit 4.3 / K Indhold/CMS a) Hvor mange redaktører forventes at skulle anvende systemet? b) Har Ordregiver en præference eller erfaring med et CMS system? c) Har Ordregiver evt. eksisterende softwarelicenser til et CMS system (f.eks. SharePoint, SiteCore, el. lign.) som evt. kan bruges af Tilbudsgiver? 5. Bilag 2, Brugervenlighed Findes der en designmanual eller eksisterer der designregler/retningslinjer for design som skal overholdes (i så fald kan disse som en del af Leverancen., bl.a. i forbindelse med designaktiviteterne og POC-aktiviteter. Integrationsflader skal derefter overgå til alm. vedligehold. Eventuelt senere funktionelle ændringer håndteres som videreudvikling. Ad. 2. Kunden har ikke fastsat en grænse for tilstrækkelig. En høj dækning vil blive vægtet positivt. Ad 3. Som det fremgår af bilag 2 (kravspecifikationen) Afsnit 4.1 b) ønsker Kunden en App. indgang primært for elforbrugere med adgang via mobiltelefoner og tablets. Der skal være support for de gængse mobiltelefoner (mobile styresystemer) og tablets brugt i Danmark. Kunden har ikke herudover præferencer i forhold til den tekniske løsning. Med andre ord ønskes en enkel og bredt anvendelig App-løsning. Se særligt krav 2.11 og infokrav 2.5. Ad. 4.a Der vil kun være få redaktører. Maksimalt fem Ad. 4.b Nej - Kunden har ikke en præference Ad. 4.c Nej Kunden har ikke eksisterende licenser der kan bruges af tilbudsgiver Ad. 5. Der findes ikke en designmanual

4 Bilag 2/Afsnit 6.2/Info 2.20 udleveres)? 6. Bilag 2/Afsnit 6.2/Info 2.20 Hvem er brugerne der skal logge ind (borgere, virksomheder og medarbejdere)? Er der krav/ønsker til hvorledes brugerne skal logge ind fx NemId/Nemlogin? Ad. 6.a Der sondres mellem brugere, forstået som hhv. elforbrugere og el-handlere.el-forbrugerene skal have direkte adgang til elpristavlens oplysninger uden login. El-handlerne skal have adgang til indrapportere priser med videre, og for elhandlerne skal der være autentifikationsløsning m.v. som beskrevet i afsnit 6.2. Ad. 6.b Kunden har ikke krav til, at brugeren skal kunne logge ind med NemId/Nemlogin Udbudsbetingelserne 7. Udbudsbetingelserne og besvarelsesvejledningen i de enkelte bilag: I forhold til besvarelsen af mindstekrav, krav og infokrav - er det da korrekt forstået at: a) Mindstekrav besvares i kravskemaet med opfyldt/delvist opfyldt/ikke opfyldt i kravskemaet - men fordrer ikke yderligere individuel besvarelse i underbilag da disse, som kontrakten og bilag der ikke skal udfyldes, betragtes som mindstekrav? b) Krav besvares i kravskemaet på samme måde som mindstekrav men fordrer kun kommentar i kravskemaet ved delvist opfyldt. Hertil kommer individuel besvarelse i underbilag? Ad 7.a) Mindstekrav skal opfyldes fuldt ud af tilbudsgiver. Tilbudsgiver kan således ikke i sit tilbud tage forbehold for opfyldelsen af et mindstekrav. Hvis ikke alle mindstekrav er opfyldt, vil tilbud blive betragtet som ukonditionsmæssigt med den konsekvens, at tilbud ikke indgår i tilbudsvurderingen. Ad 7.b) Krav besvares i kravskemaet, idet besvarelsen af disse krav udgør et konkurrenceparameter under tilbudsvurderingen. Der kan således skrives uddybende beskrivelser og kommentarer, selvom et krav opfyldes helt. Såfremt tilbudsgiver i forhold til et krav vælger at angive opfyldelsesgraden Delvist opfyldt, skal Tilbudsgiver altid i kommentarfeltet mindst redegøre for følgende forhold: a. Hvilke dele af kravet, der ikke opfyldes. b. Hvilke konsekvenser de ikke-opfyldte dele af kravet vil få for Kunden. c. Hvilke muligheder der er for at kompensere for den delvise opfyldelse. d. For info. også en beskrivelse af hvordan Krav

5 5 Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser begrænset udbud af Elprisportalen.pdf o I forhold til side 12, underkriteriet Pris, første punkt på listen: Leverancevederlag (100%) antager vi at henvisningen til Bilag 8 skal være summen i tabel 2, og ikke summen i tabel 1, som der står i det udsendte udbudsmateriale. Tabel 1 prissætter Afklaringsvederlag mens Tabel 2 prissætter Leverancevederlaget o I forhold til side 14, står der ca. Midt på siden en henvisning til Underbilag 3.A: Beskrivelse af udviklings metode, projektledelsesmodel, kvalitetssikringsmetode samt anvendte vedligeholdelsesprocedurer. Der findes ikke andre steder en henvisning til dette underbilag med den angivne nummerering og titel. Menes der i stedet Underbilag 3.B: Leverandørens specifikation af udviklings-, Vedligeholdelsesydelser og videreudvikling? opfyldelse og evt. en reference til hvor i løsningsbeskrivelsen. Ad c) Info-krav skal besvares i kommentarfeltet eller i et underbilag. Ad. 1.a Den korrekte henvisning er til tabel 2 i bilag 8. Ad. 1.b Den korrekte henvisning er bilag 7.D. Bilag 1 - Tidsplan Elprisportalen.docx Mindstekrav 1.1: Dette krav er angivet som et mindstekrav, men der er også angivet at en tidligere overtagelsesdato vægtes positivt. Hvordan kan et mindstekrav vægtes mere positivt end at det er opfyldt? Hvor og hvordan indgår en tidligere leveringsdato i evalueringen? Ad. 2 Mindstekravet og lanceringsdato er ændret: Regeringen har fremlagt et lovforslag (Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning Justering af engrosmodellen og udskydelse af engrosmodellen og leveringspligten), der blandt andet indebærer en udskydelse af idriftsættelse af engrosmodel og elprisportal fra den 1. oktober 2015 til den 1. marts Sekretariatet for Energitilsynet har fået oplyst fra Energistyrelsen, at lovforslaget kan forventes vedtaget af Folketinget. Elbranchen har endvidere i Sekretariatet for Energitilsynets høringsproces i november 2014 tilkendegivet, at det vil være hensigtsmæssigt, at der er tidsmæssigt sammenfald mellem engrosmodellens indførelse og elprisportalens idriftsættelse. Sekretariatet for Energitilsynet anser det dog for hensigtsmæssigt, at portalen sættes i drift en kortere tid før engrosmodellens ikrafttræden den 1. marts 2016.

6 Tids- og leveranceplan er derfor revideret, således at idriftsættelse skal finde sted senest 1. februar For at give tilbudsgiverne mulighed for at indarbejde denne ændring i tilbuddene, udsættes fristen for tilbudsafgivelse til: torsdag den 19. februar 2015 kl Der vil blive udsendt revideret tidsplan for udbuddet i overensstemmelse hermed. Revideret bilag 1 fremsendes. Bilag 2 Bilag 2 - Kravspecifikation-l sningsbeskrivelse Elprisportalen.doc o Afsnit 0.2, punkt 1.a: Ift. henvisningen til Mål og succeskriterier, så antager vi at det drejer sig om teksten i indledningen i afsnit 2 i modsætning til afsnit 2.1, som har titlen Interessentoverblik? Der findes ikke et afsnit 2.3 i bilag 2. Hvilket afsnit er det vi skal forholde os til? Ad. 3.a Korrekt - Den korrekte henvisning er Mål og succeskriterier og 2.2 Interessentmål og succeskriterier i afsnit 2 Ad. 3.b De korrekte henvisninger er afsnit 3 Datagrundlag og afsnit 4 Funktionelle behov Ad. 3.c - Se Ad 3.a

7 o Afsnit 0.3, punkt 1.a: Det må vel også her være tale om en henvisning til introduktionen til afsnit 2? o Afsnit 0.2, punkt 1.b: Der findes ikke et afsnit 2.4 i Bilag 2. Vi antager at det er nedenstående liste af afsnit som indgår i vurderingen af Brugervenlighed og sikkerhed. Er nedenstående liste korrekt? Info 2.15 Krav 2.23 Krav 2.24 Info 2.20 Info 2.21 o Afsnit 0.3, punkt 1.c: Samme kommentar som for Afsnit 0.2, punkt 1.b. Ad. 3.e Den korrekte henvisninger er afsnit 5 Brugervenlighed Ad. 3.f Den korrekte henvisninger er afsnit 6 Teknisk krav til løsningen Bilag 3 Bilag 7 Der findes ikke et afsnit 2.5 i Bilag 2. Er det korrekt at antage at det her henvises til infokravene i Afsnit 6. Tekniske krav til løsning? Bilag 3 - Vedligeholdelsesydelser videreudvikling og dokumentation Elprisportalen.docx o Afsnit: 0.2.3: Hvordan kan det trække ned i vurderingen hvis bilag 1B og 1C ikke indgår i vurderingen (Se formuleringen under afsnit 0.3)? o Afsnit 4: Vi går ud fra at der skal stå Underbilag 3.A, 3.B og 3.C? Bilag 7 o Afsnit 0.3.3: Vi går ud fra at vi kan se bort fra de to forfatterkommentarer? Ad. 4.a Underbilag 3.B og 3.C vil sammen med besvarelserne i underbilag 3.A indgå i tilbudsevaluering Ad. 4.b De korrekte henvisninger er 3.A, 3.B og 3.C Bemærk: Dette afsnit er rettet af tilbudsgiver se nr. 9 nedenfor.

8 6 Bilag 2 Bilag 2, Krav 2.15, punkt 1 Skal Leverandøren give en pædagogisk introduktion til elmarkedet, eller blot stille et værktøj til rådighed for SET, hvor I SET selv kan give en pædagogisk introduktion til elmarkedet? Har nogle af de prækvalificerede leverandøre adgang til kildekoden, til den nuværende Elpristavlen.dk Får vinderene af Elprisportalen adgang til kildekoden til Elpristavlen.dk? Udbudsmaterialet nævner flere steder Cloud Hostning. Hvad præcis forstår SET med Cloud Hostning? Udbudsmaterialet nævner flere steder både tilgængelighed gennem mobile enheder og en Mobil APP o Hvad er det SET efterspørger bedst mulig pris/kvalitetsforhold for adgang gennem mobile enheder, eller specifikt en App? Ad. 1 Leverandøren forventes at stille værktøjer til rådighed for SET, i hvilke SET selv kan give en pædagogisk introduktion til elmarkedet. Ad. 2 Nej Ad. 3 Nej Ad. 5 Vi forudsætter tilbudsgiver mener Cloud platform: Kunden forventer at Systemet afvikles på en Cloud-platform eller lignende standardiseret platform. Hvor hardwarekapacitet og standardsoftware leveres som services og hvor det er nemt at skalere løsningens kapacitet op og ned. Med en Cloud-platform eller lignende forstår Kunden en driftsplatformen er åben, standardiseret og umiddelbart kan drifts/opereres af flere leverandører. Fx Cloud -platformene fra Microsoft, Google, Amazon, mf. men Kunden udelukker ikke andre standardiserede driftsplatforme med lignende egenskaber. Ad. 5 Der henvises til besvarelsen af spm. 5. Det fremgår af infokrav 2.5, at En løsning, der dækker så mange platforme som muligt med et fornuftigt pris/kvalitetsforhold, vil blive vægtet positivt. Fokus er således en App-løsning, der dækker mange platforme med bedst mulig pris/kvalitetsforhold. Hvor mange samtidige bruger forventer SET på Elprisportalen? Hvor mange bruger pr år forventer SET på Elprisportalen? Ad. 6 se bilag 5 afsnit 4 Kapacitet Ad. 7 se bilag 5 afsnit 4 Kapacitet

9 Bilag 2, side 28 Krav 2.39 o Hvilke nye systemer forventer SET, at Elprisportalen skal integrere med, i kontraktens løbetid? 7 Bilag 3 I udbudsbetingelsernes pkt vedrørende kravbesvarelse står, at (Info) angiver krav om, at tilbudsgiver bør beskrive, hvorledes fx et eller flere forudgående krav opfyldes. Endvidere står der, at en grundig, illustrativ og dækkende besvarelse af et Info vil blive vægtet positivt. Ad. 8 Krav 2.39 går på vedligehold, dvs. fejlrettelser og alm. teknologisk opdatering. Dvs. kunde forventer integrationsflader er omfattet af alm. vedligehold ikke egentlige udvidelser der betragtes som videreudvikling. Se i øvrige spg 4 ad. 1 Info 1 og Info 2 i bilag 3 specificerer Ordregivers ønsker til, hvad tilbudsgiver skal beskrive i underbilag 3.B. I bilag 3 afsnit 0.3 står der imidlertid, at tilbudsgivers udkast til underbilag 3.B og 3.C ikke indgår i tilbudsvurderingen. Afsnit 0.3 synes således i modstrid med udbudsbetingelsernes beskrivelse af vurdering af Info krav. Ordregiver bedes be- eller afkræfte, at der ønskes besvarelse af info 1 og info 2 i bilag 3. 8 Bilag 8 1. Bilag 8 Vederlag Afsnit 3. Betalingsplan for fastprisydelser Tilbudsgiver har vurderet betalingsplanen for fastpris-ydelser og mener at denne vil påføre Tilbudsgiver en uforholdsmæssig likviditetsbelastning. Tilbudsgiver har ikke tidligere sæt denne type betalingsplan, hvor al betaling først finder sted i slutningen af projektet. På den baggrund foreslås betalingsplanen ændret til noget der passer bedre til Tilbudsgivers udgifter og ressourceforbrug i de 3 faser af projektet. Tilbudsgiver vurderer dette som et afgørende punkt. Ad. 1 Det bekræftes, at der ønskes besvarelse af info 1 og info 2 i underbilag 3.B og 3.C og disse vil sammen med besvarelserne i underbilag 3.A indgå i tilbudsevalueringen af bilag 3. Se i øvrige spg. 5 Ad. 4.a Ændring af betalingsplanen ville medføre, at der i kontrakten skal indføres en bestemmelse om anfordringsgaranti svarende til K02, pkt. 16, sidste afsnit. Ordregiver har vurderet, at udgifterne hertil er mere belastende for leverandørerne end eventuelle likviditetsbelastninger. Tilbudsgivers forslag til ændret betalingsplan i Bilag 8 Vederlag Afsnit 3. Betalingsplan for fastpris-ydelser:

10 Leverandøren er berettiget til at fakturere Kunden fast pris-ydelser under Leveranceprisen i overensstemmelse med nedenstående og Kontraktens afsnit Ved kontraktindgåelse: DKK [pris]/10 % af samlede fast pris Godkendt Afklaringsfase: pris DKK [pris]/30 % af samlede fast Godkend godkendelsesprøve: DKK [pris]/30 % af samlede fast pris Godkendt overtagelsesprøve for Systemet som helhed: [pris]/15 % af samlede fast pris DKK Godkendt driftsprøve: DKK [pris]/15 % af samlede fast pris Tabel 3: Betalingsplan for fast pris-ydelser 9 Bilag 3 Rettelse til henv. af Ad. 1 Se spm. nr. 5 ad. 4.a (.) Bilag 3 - Vedligeholdelsesydelser videreudvikling og dokumentation Elprisportalen.docx o Afsnit: 0.2.3: Hvordan kan det trække ned i vurderingen hvis bilag 1B 3B og 1C 3C ikke indgår i vurderingen (Se formuleringen under afsnit 0.3)? ( ) 10 Kontrakt Kontrakt, punkt 18.1: I henhold til kontrakten skal tilbudsgiver fastsætte priser for Leverancen. Idet kontrakten løber i 36 måneder fra underskriftstidspunktet og

11 med mulighed for forlængelse med to gange 12 måneder, jf. punkt 31.1 vurderes det af tilbudsgiver, at det kan blive uhensigtmæssigt for prissætningen, hvis tilbudsgiver ikke har mulighed for en regulering af timepriser i henhold til udviklingen i markedet. Ordregiver opfordres derfor til at tilføje følgende bestemmelse i forlængelse af punkt 18.1: De angivne timepriser i Bilag 8 indeksreguleres én gang årligt. Reguleringen sker på grundlag af Finansministeriets seneste offentliggjorte "Generelt pris- og lønindeks" for januar måned med virkning fra april måned, første gang april 2016 baseret på januar måned's 2016 indeks. Kontrakt, punkt 24.1 Tilbudsgiver har til kontraktens punkt 21.4, anden sætning anført, at indirekte tab eller tabt anvance ikke erstattes. Ordregiver bedes præcisere, at tab af data er omfattet af det indirekte tab, alternativt ændre bestemmelsen til følgende: Ad. 1 Ordregiver vil indsætte følgende formulering i prisbilaget. De angivne timepriser samt priser for vedligeholdelse, support (option) og drift (option) i Bilag 8 indeksreguleres én gang årligt på grundlag af den forholdsmæssige ændring i det i medfør af lovbekendtgørelse nr. 76/1999 fastsatte nettoprisindeks for oktober måned med virkning fra den følgende 1. januar. Første gang den 1. januar 2017 med den forholdsmæssige ændring fra oktober 2016 til december Ophører beregningen af nettoprisindekset, skal regulering foretages på baggrund af et andet indeks, der svarer dertil. Opdaterede bilag 8 fremsendes. Ad. 2 Det er afgørende for Ordregiver, at data ikke går tabt. Kontraktens formulering fastholdes. Indirekte tab, tab af data eller tabt avance erstattes ikke. Kontrakt, punkt Tilbudsgiver har til kontraktens punkt første samt tredje afsnit anført, at rettighederne til Kundespecifikt Programmel med tilhørende Dokumentation overgår til ordregiver i takt med kontraktens opfyldelse/fremstilling. Tilbudsgiver finder denne overdragelse uhensigtmæssig i forhold til Leverancen først overtages ved Overtagelsesprøvens skriftlige godkendelse af ordregiver, jf. kontraktens punkt Ordregiver opfordres derfor til at ændre punkt første afsnit til følgende: Ad. 3 Ordregiver anser det for naturligt, at det som tages i brug inden overtagelsen, skal kunden have rettigheder til. Kontraktens formulering fastholdes. Kunden erhverver ophavsretten og enhver anden rettighed til det Kundespecifikke Programmel med tilhørende Dokumentation, der indgår i Leverandørens Leverance efter Kontrakten. Rettighederne overgår på Overtagelsesdagen.

12 Bilag 2 samt punkt trejde afsnit til: Leverandøren skal stille kildekode til det Kundespecifikke Programmel til rådighed for Kunden på Overtagelsesdagen, således at Kunden kan udnytte sin ophavsret i overensstemmelse med nærværende punkt. Bilag 2 I afsnit 0.2 refereres der til afsnit 2.2 og 2.3 for en beskrivelse af hvordan behovene implementeres. Kan kunden bekræfte, at der refereres til behov beskrevet i afsnit 3 datagrundlag og afsnit 4 funktionelle behov. Tilsvarende refereres der til 2.4 for en beskrivelse af hvordan brugervenlighed og sikkerhed tænkes opfyldt. Kan kunden bekræfte, at der refereres til afsnit 5 for så vidt angår brugervenlighed og afsnit 6.2 angående sikkerhed. I afsnit 0.3 refereres der til afsnit 2.1 angående mål og succeskriterier. Kan kunden bekræfte, at der refereres til afsnit 2 (evt. afsnit 2.2) Yderligere refereres der til afsnit 2.4 vedrørende en beskrivelse af leverancesikkerhed. Kunden bedes uddybe hvilket afsnit der henvises til. Endelig refereres der i afsnit 0.3, den tekniske del til kapitel 2.5, her bedes kunden bekræfte, at der henvises til afsnit 6, Tekniske krav til løsningen. Bilag 2 I afsnit 0.2 punkt 2 Vedrørende bilag 2.B's beskrivelse af den tekniske og arkitekturmæssige opbygning' formuleres der et krav om at beskrivelsen skal vise en besvarelse af opfyldelsesgraden på kravopfyldelseslisten. Kunden bedes bekræfte, at der hermed ønskes en detaljeret beskrivelse af hvorledes alle krav opfyldes, ikke blot info krav. Ad. 4 Kontraktens formulering fastholdes, jf. ovenfor. Ad. 5 De korrekte henvisninger er afsnit 3 Datagrundlag og afsnit 4 Funktionelle behov Ad. 6 Dette er korrekt Ad. 7 Den korrekte henvisning er afsnit 2 incl. Afsnit 2.2 Ad. 8 Den korrekte henvisninger er afsnit 6 Teknisk krav til løsningen Ad. 9 Kunden forventer at underbilag 2.B Leverandørens Løs-

13 Kontrakt Kontrakten I kontraktens pkt Godtgørelse ved kundens udtrædelse henvises der til Bilag 8 for det beløb, Leverandøren godtgøres med. Dette fremgår dog ikke af bilag 8. Skal det tolkes sådan, at der ingen godtgørelse er, ved kundens udtrædelse? ningsbeskrivelse indeholder en dækkende beskrivelse af den tilbudte løsning herunder en beskrivelse af, hvordan krav og infokrav opfyldes. Såfremt Kunden vælger at benytte sin udtrædelsesadgang under afklaringsfasen, betaler Kunden Leverandøren et vederlag efter medgået tid, dog maksimalt et beløb svarende til det specificerede vederlag for afklaringsfasen, tabel 1 i bilag 8. Opdateret bilag 8 vedhæftet. 11 Bilag 8 Spørgsmål 1: Jf. bilag 8, afsnit 4, skal de timebaserede ydelser, som Leverandøren leverer uden for Leveranceprisen under Kontrakten, skal leveres til timepriserne anført i tabel 3. Den henviste tabel indeholder betalingsplanen, hvorfor tabelreferencen antages at være forkert. Det formodes, at den korrekte henviste tabel er tabel 4 i afsnit 5. - Hvilken tabel er den korrekte? Ad. 1 Den korrekte henvisning er tabel Bilag 7 Bilag 7 og bilag 8 Spørgsmål 2: Jf. bilag 7 krav 1.10, ønskes Leverandørens vedligeholdelses- og driftsorganisation beskrevet i underbilag 7.B og 7.C. Underbilag 7.C skal indeholde Leverandørens CV er for nøglepersoner, hvorfor Leverandøren beder specificeret hvilke emner (i relation til Leverandørens vedligeholdelses- og driftsorganisation, jf. Krav 1.10), der ønskes omhandlet i underbilag 7.C. Spørgsmål 3: Jf. bilag 7 krav 1.16, skal Leverandørens i forbindelse tredje parts løbende inspicering stille sagkyndig ekspertise til rådighed for drøftelse af spørgsmål og kommentarer. - Vil forbrugt tid i den forbindelse kunne afregnes efter medgået tid ud fra de timepriser som er angivet i bilag 8 Vederlag og betalingsplan? Ad. 2 Den korrekte henvisning er underbilag 7.C Bilag 2 Spørgsmål 4 (modtaget i forlængelse af henvendelse nr. 11): Ad. 1 Se svar spg. 5 ad. 3 Ad. 3 Kunden betragter dette som alm. Kvalitetssikring, som skal være indeholdt i leverancevederlaget, alene videreudvikling honoreres efter medgået tid.

14 13 Bilag 2 I bilag 2 er der referencer til afsnit 2.3, 2.4 og 2.5 i eksempelvis afsnit 0.2 og 0.3. Umiddelbart er der dog ingen afsnit mellem 2.2 og 3 i dette bilag. Vil ordregiver forklare, hvordan disse henvisninger skal forstås? Der mangler en redegørelse for hvorledes datagrundlaget for distributionsområder skal/kan etableres. Kunden bedes redegøre for, hvem der har ansvaret for at vedligeholde distributionsområder: er det SET, der administrerer manuelt via administrations-portalen, er det netselskabet selv, der opretter disse data, bliver de vedligeholdt i et eksternt system, som der derfor skal etableres en integration til, eller skal der evt. etableres en opdateringsservice, hvor de kan rapporteres ind? Ad. 1 Det er endnu uafklaret, hvem der skal vedligeholde distributionsområder (Netselskaber, Elhandlere eller SET). Dette forventes først afklaret i designfasen. Tilbudsgiver må forvente, at alle indberetninger (også distributionsområder) kan vedligeholdes både manuelt via administrationsportalen og automatisk via integrationssnitflader. Under beskrivelsen af krav 2.1 omtales begrebet prisområde. Dette begreb findes ikke andre steder i dokumentet. Kunden bedes redegøre for begrebet prisområde, evt. bekræfte, at det er det samme som distributionsområde. Kunden bedes redegøre for formuleringen i krav 2.1, punkt 1. Menes der at elhandlerne skal kunne angive prisen som enten en netto pris (dvs. den rene nettarif uden afgifter) eller en brutto pris (dvs. den samlede pris svarende til nettarif plus afgifter)? Ad. 2 Det kan bekræftes, at et prisområde her skal forstås som et distributionsområde. 1. Netselskaberne, der kan oplyse/indberette de samlede priser for alle distributionsområder men kun for 1) den rene nettarif eller 2) nettariffen plus de tilhørende afgifter. 2. Elhandlerne, der kan oplyse/indberette, hvilke priser de forlanger i et givet distributionsområde (dvs. konkrete priser for alle distributionsområder eller hvilke priser de forlanger som tillæg til et områdes givne nettariffer eller hvilke priser de forlanger for alle områder (fx x,x kr. pr. kwh ), uanset hvad prisen for netselskabet er i det givne område)." Når der tales om afregningsdistrikt, menes der så igen prisområde/distributionsområde?

15 Kunden bedes redegøre for formuleringen i krav 2.1, punkt 2. Er det en korrekt antagelse, at nettariffen indberettes af netselskabet? Hvis dette er tilfældet, hvad menes der så med at netselskaberne kan forlange en pris som tillæg til et områdes givne nettarif? Eller er der stadig tale om at elhandlerne kan indrapportere priser, som under punkt 1? Ad 6: Se svar spg. 13 ad (se tidligere besvarelse af spm. 2 ovenfor) Hvis det ikke er en korrekt antagelse, at nettariffen indberettes af netselskabet, bedes kunden uddybe, hvem der angiver nettariffen og hvorledes den angives (manuelt, indberetning, integration til tredjepart). Tillægsspørgsmål til Spørgsmål nr. 2 og det tilhørende svar: Tilbudsgiver ønsker, på trods af afgivet svar og af hensyn til evalueringens gennemsigtighed, at motivere Ordregiver til at give indblik i den scoringsmodel man agter at benytte generelt - og specifikt i forhold til evalueringselementet PRIS. Ordregiver kan oplyse, at evaluering af underkriteriet PRIS sker på grundlag af tilbudsgivers besvarelse af bilag 8 Vederlag og betalingsplan, jf. udbudsbetingelserne. Tilbudsgivers evaluering vil ske ved overholdelse af ligebehandlings og gennemsigtighedsprincippet. Opmærksomheden henledes på, at udfaldet af en de enkelte evalueringskriterier kan falde meget forskelligt ud, alt efter hvilken scoringsmodel der benyttes. I forhold til evalueringselementet PRIS vil Tilbudsgiver derfor eksemplificere en scoringsmodel, som er set anvendt i tilsvarende udbud. Denne ser ud som følger: Den samlede tilbudspris indplaceres på en 1-5 skala. Laveste pris tildeles maksimal vægtning for priskriteriet, som er den simpleste version af en relativ pointmodel. Øvrige priser tildeles en relativ vægtning i forhold til laveste pris. Dette betyder at man tager: Laveste pris x Maximal mulig score for dette krav Tilbudsgivers pris

16 Ønsker Ordregiver at oplyse om man vil benytte en sådan eller tilsvarende scoringsmodel? Bilag 3 Spørgsmål til bilag 3: Er det korrekt forstået, at tilbudsgiver selv skal udarbejde underbilagene 3.B og 3.C? Spørgsmål til bilag 3: Jf. bilag 3, afsnit 0.3, så vil underbilag 3.B og underbilag 3.B ikke indgå i tilbudsvurderingen. Dette virker dog at være i modstrid med udsagnet i afsnit i samme bilag: Det vil trække ned i vurderingen, hvis ovenstående vejledning ikke følges i tilbudsgivers besvarelse Venligst specificer, hvad der vil trække ned i vurderingen, hvis ikke det følges i tilbudsgivers besvarelse. Kan kunden kort redegøre for antal af 1st- og 2nd level support kald fra nuværende løsning. Hvor mange kald modtages i gennemsnitlig pr. dag? Er der perioder over året, hvor antal af supportkald er højest (peak perioder). Vil SET oprette deres egen testorganisation under fase 1 og 2? o Hvilket ansvar forventer SET at løfte i forbindelse med test af leverancen? o Hvilke tanker omkring testressourceallokering har SET gjort sig? Ja. Ad. 1 Se spm. nr. 5 ad. 4.a Ad. 1 Kunden har ikke adgang til erfaringstal fra den nuværende løsning. Ad. 1 SET forventer i forbindelse med brugertest, POC og designe at inddrage repræsentanter for brugeren (Elforbrugere, Elhandlere og SET). SET forventer ikke at oprette en egentlig testorganisation. SET ser meget gerne at tilbudsgiver som en del af tilbuddet giver et bud på både organisering og tilrettelæggelse af brugertest. Brugervenlighed er et nøgleevaluerings punkt. En demo af løsningens design vil bedre kunne differentiere de forskellige løsninger, og gøre vurderingen nemmere for SET? Ad. 2 Nej, der vil ikke blive mulighed for at lave en demo af løsningens design

17 o Er det muligt for Leverandørende, at fremvise en demo af løsningens design, inden SET tager den endelige beslutning til hvem der vinder tilbuddet, for at give SET det bedst mulig evalueringsgrundlag? Er det i dag, på Elpristavlen, muligt for El handlende at indrapportere deres stamdata og El produkter, via en Webservice Udbuds materialet omtaler kun en GUI løsning til formålet? o Hvis ja Ad. 3 Nej, der er ikke en automatisk indberetningsløsning i den eksisterende løsning. l af den påtænkte certificerings proces? Har SET en eksisterende aftale med Nets om brug af NemID? Ad. 4 SET forventer ikke at skulle anvende NemID i forbindelse med login 18 Bilag 3, krav 3.7 Hvilke licenser kan leverandører antage, at SET stiller tilrådelighed for projektet? Specifikt tænkes på licensbærende produkter som kunne være en del af en standardløsning. o Har SET Sitecore licenser? Tilbudsgiver forstår krav 3.7 i Bilag 3 som krav til leverancen, og ikke som krav til tilbuddet. Dog står der til sidst i krav at Leverandøren skal fremlægge sine retningslinjer i forbindelse med tilbudsafgivelsen. Spørgsmålet er derfor: skulle krav 3.7 være et info og ikke et krav? Ad. 5 SET har ikke licenser at stille til rådighed for løsningen Bilag 3, Og i bekræftende fald bedes ordregiver specificere hvad der ønskes fremlagt. Er det kun det under punkt b nævnte, der skal fremlægges eller også det under punkt a nævnte? I fald det også omfatter punkt a, bedes ordregiver specificere, hvad der ønskes indeholdt i tilbuddet for så vidt angår punkt a. I krav 3.10 i Bilag 3 bedes Leverandøren skal beskrive sin ydelse til Release Management. Dette krav er dog ikke et infokrav, og ordregi- Ad. 1 Det er korrekt, at kunden forventer punkt b besvares som en del af underbilag 3.B. I forhold til punkt a ønskes dette også besvaret. Kunden forventer, at Leverandøren i det tilfælde, hvor kunden ikke til vælger driftsoptionen, tilpasser sine change procedure til den valgte drifts leverandørs change procedere

18 krav Kontrakt, pkt Bilag 9 Pkt. 5.2 Bilag 8, afsnit 3 Pkt Pkt Pkt Pkt ver bedes derfor be- eller afkræfte, at der ønskes besvarelse af dette krav. 1) I kontraktens punkt er det krævet at Kundens kategorisering af fejl har forrang ved uoverensstemmelser. Til sammenligning er der en tilsvarende bestemmelse i K02 hvor er der en tvistløsning der kan eskaleres til en uvildig sagkyndig. Vi anerkender de gode eksempler på fejlkategorier i Bilag 9, men da der er mange fejlsituationer som ikke er dækket vil vi anmode om enten at ændre bestemmelsen i punkt til en reel dialog om fejlkategori med eskalering, eller at der tilføjes flere eksempler på fejl og deres kategori i Bilag 9. 2) I punkt 5.2 kan der bestilles en option på drift. Er det korrekt forstået at optionen tilvælges i forbindelse med kontraktindgåelse? 3) Er prisen for afklaringsfasen indeholdt i Bilag 8 afsnit 3. Betalingsplan for fastpris-ydelser, eller kan prisen for afklaringsfasen adskilles fra leverancevederlaget og faktureres ved faseovergang til leverancefasen således at den matcher kontraktens punkt kundens udtrædelsesadgang? 4) Er det muligt at få tilføjet til kontraktens punkt at: Leverandøren frigøres for garantikrav i det omfang at kunden har opsagt vedligeholdelsesaftale og i henhold til punkt 20.8 selv eller ved tredjemands adkomst leverer ændringer og videreudvikling der påvirker det af leverandøren installerede system? 5) I kontraktens punkt angivelses af bortfaldelsesklausulen til 15 måneder hvilket er en skærpelse i forhold til K02 hvor denne er 12 måneder. Idet en lang bortfaldelsesklausul vanskeliggør leverandøren mulighed for at fremskaffe oplysninger der kan støtte en eventuel påstand om at dagbod ikke er forskyldt, syntes denne skærpelse at være i den forkerte retning. Vi anmoder om at de 15 måneder i punkt sættes ned til 12 måneder eller lavere. Spørgsmål under behandling. Optioner kan tilvælges enten ved kontraktindgåelsen eller senere i forløbet. Se spm/svar. 10. vederlag for afklaringsfasen indgår i leverancevederlaget, men er specificeret. Betaling sker i henhold til betalingsplanen i bilag 8. Det fremgår af punkt 20.13, at Garantiperioden for Løsningen og for videreudviklingsopgaver er på et år, der løber fra Overtagelsesdagen. Dette fastholdes. Det kan ikke udelukkes, at der konkret kunne opstå situationer, hvor dette ikke kan fastholdes, men det vil i den konkrete situation i givet fald bero på situationen og en fortolkning af kontrakten. Kontraktens punkt , sidste afsnit, ændres til: Har Leverandøren ikke, senest 12 måneder efter det bodsudløsende forhold er indtrådt, modtaget meddelelse herom fra Kun

19 den, bortfalder Kundens ret til bod.

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Spørgsmål og svar II Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Aalborg Universitet Spørgsmål 1 Henvisning: Bilag 3 kravspecifikation

Læs mere

BILAG 9 KUNDENS BETALINGER

BILAG 9 KUNDENS BETALINGER BILAG 9 KUNDENS BETALINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt om vederlag... 5 2. Prismodeller... 5 3. Anvendte prismodeller for Leverancer og Ydelser omfattet af Kontrakten... 6 4. Leverancevederlag... 6

Læs mere

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Spørgsmål og svar II Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Aalborg Universitet Spørgsmål 1 Henvisning: Bilag 3 kravspecifikation

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS)

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) UDBUDSBETINGELSER for OFFENTLIG ANNONCERING af Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem Til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) 1. juni 2017 Sagsnr. 0-10110-864/1 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4

Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Vi det være tilladeligt at udarbejde

Læs mere

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringshåndtering... 4 3. Kundens Ændringsanmodning... 4 4. Leverandørens Ændringsanmodning... 4 5. Mindsteindhold

Læs mere

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaet i pkt. 5 samt Underbilag 13.1 udfyldes af Tilbudsgiver.

Læs mere

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Spørgsmål og svar II Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Aalborg Universitet Spørgsmål 1 Henvisning: Bilag 3 kravspecifikation

Læs mere

Region Syddanmarks EPJ-Udbud EPJ SYD

Region Syddanmarks EPJ-Udbud EPJ SYD 1 Region Syddanmarks EPJ-Udbud EPJ SYD EPJ SYD Dagsorden: 1. Velkommen 2. Præsentationsrunde 3. Rammer for udbuddet 4. Tidsplan 5. Overblik særlige forhold vedr. udbudsmaterialet 6. Spørgsmål-svar-processen

Læs mere

Bilag 11 Ændringshåndtering

Bilag 11 Ændringshåndtering Bilag 11 Ændringshåndtering Version 1.0 04-07-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 TYPER AF ÆNDRINGER... 3 4 GENERELT... 3 5 ATP S FREMSÆTTELSE AF ÆNDRINGSANMODNINGER...

Læs mere

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringer... 4 2.1 Kundens ændringsanmodning... 4 2.2 Leverandørens ændringsanmodning... 4 2.3 Mindsteindhold for et løsningsforslag...

Læs mere

Bilag 5 - Priser og betalingsplan

Bilag 5 - Priser og betalingsplan Bilag 5 - Priser og betalingsplan Genudbud INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende bilag skal udfyldes af Tilbudsgiveren, jf. nedenstående retningslinjer. Tilbudsgiver skal som del af sit tilbud følge

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 12 - Ændringshåndtering 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

Udbudsbrev Miniudbud

Udbudsbrev Miniudbud Bilag 4d: Skabelon til miniudbud (genåbning af konkurrencen) Udbudsbrev Miniudbud Miniudbud for udførelsen af konsulentopgaver primært under det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen

Læs mere

Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER

Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER VEJLEDNING Bilaget udfyldes på baggrund af de af tilbudsgiver tilbudte priser i bilag 13.1. Tilbudsgiverne skal udfylde bilag 13.1 med henblik på en beregning af den

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Dagens program. Indkøb og Logistik

Dagens program. Indkøb og Logistik Udbudspræsentation 2010/S 9-010796 Udbud af patientkaldesystem Til Region Midtjylland, Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER

BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. Formål med bilag: Formålet

Læs mere

Bilag 1. Tidsplan. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Bilag 1. Tidsplan. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 1 Tidsplan Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 1 Tidsplan Side 1/10 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet 26. maj 2014/csc og jas Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet DDB skal hermed offentliggøre skriftlige spørgsmål og svar vedrørende udbudssagen om national webstatistik. 1. Vedrørende dimensioneringen

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS 1. Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen... 1 1.Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål

Læs mere

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Oktober 2011 11/16307 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 11/16249 7244 3652 Hans-Carl Nielsen h UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING BESTEMMELSER

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

Spørgsmål/svar samt berigtigelse og præcisering af udbudsmateriale til begrænset udbud af IT service management system

Spørgsmål/svar samt berigtigelse og præcisering af udbudsmateriale til begrænset udbud af IT service management system Spørgsmål/svar samt berigtigelse og præcisering af udbudsmateriale til begrænset udbud af IT service management system NR HENVISNING SPØRGSMÅL SVAR 1 Bilag 4 punkt 1 Kravsbesvarelse 2 Udbudsbetingelserne,

Læs mere

Bilag 10 - Programmel og licensbetingelse

Bilag 10 - Programmel og licensbetingelse Bilag 10 - Programmel og licensbetingelse Bilag 10 - Programmel og licensbetingelser KOMBIT A/S, Halfdansgade 8, 2300 København S, CVR-nr. 19 43 50 75 Side 2 af 11 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Bilaget

Læs mere

Sagsnr Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4

Sagsnr Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Vi det være tilladeligt at udarbejde

Læs mere

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5 Vederlag Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger Bilag 5 Udbud af udførelsen af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger 1/10 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1

Læs mere

Udbud af kontrakt om nyt intranet til Femern A/S Prækvalifikation

Udbud af kontrakt om nyt intranet til Femern A/S Prækvalifikation 8. juli 2014 Udbud af kontrakt om nyt intranet til Prækvalifikation har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del af det danske, statsejede

Læs mere

BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER

BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. Formål med bilag: Formålet

Læs mere

Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning Delaftale 1-5 Kontraktbilag 5

Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning Delaftale 1-5 Kontraktbilag 5 Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning Delaftale 1-5 Kontraktbilag 5 Model for Leveringskontrakt Bilag 5 delaftale 3 - Model for Leveringskontrakt Side 2 af

Læs mere

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende bilag indeholder tidsplanen for Systemet. Tilbudsgivers eventuelle forbehold til bilag 8 anføres i forbeholdslisten og skrives

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 1 Definitioner 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem. Aalborg Universitet

Udbudsbetingelser. Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem. Aalborg Universitet Udbudsbetingelser Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem Aalborg Universitet Indholdsfortegnelse 1. Ordregiver og kontaktperson... 3 2. Udbudsmateriale... 3 3. Opgavens omfang... 3 4. Kontraktvilkår...

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil.

Spørgsmål/svar til udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil. Spørgsmål/svar til udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil.dk Der er til dags dato modtaget og besvaret følgende

Læs mere

FORELØBIG 6. AUGUST 2015

FORELØBIG 6. AUGUST 2015 SEPTEMBER 2015 VORDINGBORG KOMMUNE OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg APPENDIKS 3 Udbudsvilkår FORELØBIG 6. AUGUST 2015 2 INDHOLD 1 Indledning 4 2 Det endelige udbudsmateriale

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 8 Test 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav (MK).

Læs mere

SPØRGSMÅL & SVAR TIL UDBUD AF EOJ-SYSTEM TIL HJØRRING KOMMUNE FORHANDLINGS- OG TILBUDSFASEN

SPØRGSMÅL & SVAR TIL UDBUD AF EOJ-SYSTEM TIL HJØRRING KOMMUNE FORHANDLINGS- OG TILBUDSFASEN SPØRGSMÅL & SVAR TIL UDBUD AF EOJ-SYSTEM TIL HJØRRING KOMMUNE FORHANDLINGS- OG TILBUDSFASEN EU-UDBUD NR. 2016/S 209-378451 (Version 3 af 24. januar 2017) Page 1 of 8 1. Underbilag 3G, case 3 I underbilag

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Teksten i denne instruktion er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Teksten i denne instruktion er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. BILAG 10 PRØVER Indholdsfortegnelse 1. Prøver... 4 2. Fælles regler for afprøvning... 4 2.1 Afklaringsproces og udarbejdelse af test cases... 4 2.2 Beskrivelse af afklaringsproces og udarbejdelse af test

Læs mere

SPØRGSMÅL & SVAR TIL UDBUD AF EOJ-SYSTEM TIL HJØRRING KOMMUNE FORHANDLINGS- OG TILBUDSFASEN

SPØRGSMÅL & SVAR TIL UDBUD AF EOJ-SYSTEM TIL HJØRRING KOMMUNE FORHANDLINGS- OG TILBUDSFASEN SPØRGSMÅL & SVAR TIL UDBUD AF EOJ-SYSTEM TIL HJØRRING KOMMUNE FORHANDLINGS- OG TILBUDSFASEN EU-UDBUD NR. 2016/S 209-378451 (Version 1 af 10. december 2016) Page 1 of 6 1. Underbilag 3G, case 3 I underbilag

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED 20-0496 MAN U D B U D S B E T I N G E L S E R for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED Certificeret efter DS/EN ISO 9001 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

BILAG 1 TIL KONTRAKT OM EOJ-SYSTEM HOVEDTIDSPLAN FOR PROJEKTET

BILAG 1 TIL KONTRAKT OM EOJ-SYSTEM HOVEDTIDSPLAN FOR PROJEKTET BILAG 1 TIL KONTRAKT OM EOJ-SYSTEM HOVEDTIDSPLAN FOR PROJEKTET 1 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag:

Læs mere

OPTION TIL RM OG RN BILAG 16 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS YDELSER VED OPHØR

OPTION TIL RM OG RN BILAG 16 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS YDELSER VED OPHØR OPTION TIL RM OG RN BILAG 16 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS YDELSER VED OPHØR INSTRUKTION TIL LEVERANDØREN VED UDNYTTELSE AF OPTION: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

UNDERBILAG 9A TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS KONFLIKTLØSNINGSUDVALG

UNDERBILAG 9A TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS KONFLIKTLØSNINGSUDVALG UNDERBILAG 9A TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS KONFLIKTLØSNINGSUDVALG INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. Formål med Bilag:

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Spørgsmål / svar til udbud 1 Kontrakt, Pkt. 2, 3. afsnit I Kontrakten, Pkt. 2, 3. afsnit er det anført at Kunden stiller udviklings- og testmiljøer til rådighed for opgaveløsning som beskrevet i bilag

Læs mere

Prisberegningsark for bilag 5

Prisberegningsark for bilag 5 Prisberegningsark for bilag 5 Version 1.0 27042015 Vejledning Nærværende regneark indeholder Leverandørens prisfastsættelse af Leverancen og Ydelserne omfattet af Kontrakten. Regnearket er opbygget efter

Læs mere

BILAG 7 SAMARBEJDSORGANISATION

BILAG 7 SAMARBEJDSORGANISATION BILAG 7 SAMARBEJDSORGANISATION INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 5 2. Kontraktansvarlig... 5 3. Styregruppe... 5 3.1 Styregruppens etablering... 5 3.2 Styregruppens ansvar... 5 3.3 Møder i styregruppen...

Læs mere

BILAG 1 TIDS- OG AKTIVITETSPLAN

BILAG 1 TIDS- OG AKTIVITETSPLAN BIAG 1 TIDS- OG AKTIVITETSPAN INDHODSFORTEGNESE 1. Hovedtidsplan... 5 1.1 Ændring af tidsplanen... 6 2. Underbilag 1.a Milepæle for levering af licenser og evt. hardware... 6 3. Underbilag 1.b Detailplan

Læs mere

Spørgsmål til udbudsdokumenterne

Spørgsmål til udbudsdokumenterne Spørgsmål til udbudsdokumenterne I tabellen nedenfor er listet spørgsmål fra tilbudsgivere til udbudsdokumenterne og svar herpå. Listen opdateres løbende. 15.03.2016: Besvarelse af spørgsmål 7-28. Nr.

Læs mere

Spørgsmål/Svar Udbud af Kontrakt om udvikling af koncernintranet til Skatteministeriets koncern

Spørgsmål/Svar Udbud af Kontrakt om udvikling af koncernintranet til Skatteministeriets koncern Notat 14. december 2017 J.nr. 2017-7596 Kontor: Koncernkommunikation og Kanaler Spørgsmål/Svar Udbud af Kontrakt om udvikling af koncernintranet til Skatteministeriets koncern Initialer: AK Nr. Dato for

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

Kontraktbilag D Spørgsmål & svar

Kontraktbilag D Spørgsmål & svar Kontraktbilag D Spørgsmål & svar Vedrørende EU-udbud af kontrakt på elektroniske dørlåse til Skanderborg Kommune, udbudsbekendtgørelse nr. 2016/S 131-234577 Dokumentet er opdateret den. Tilbudsgiver skal

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 13 Vederlag 08.06.2016 Version 1.1 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget udgør i sin helhed mindstekrav, jf. udbudsbetingelsernes

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil.

Spørgsmål/svar til udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil. Spørgsmål/svar til udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil.dk Der er til dags dato modtaget og besvaret følgende

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

NOTAT. 1. Spørgsmål og svar

NOTAT. 1. Spørgsmål og svar NOTAT Projekt Udbud af økonomisystem og løn- og vagtplansystem Kunde Horsens Kommune Notat nr. 3 Dato 2011-04-26 1. Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål Svar 1. Af hensyn til den interne planlægning af løsningspræsentationerne

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Spørgsmål til udbudsmaterialet omsorgssystem til Holstebro, Lemvig, Skive, Struer og Varde Kommune.

Spørgsmål til udbudsmaterialet omsorgssystem til Holstebro, Lemvig, Skive, Struer og Varde Kommune. Version 1.3 Spørgsmål til udbudsmaterialet omsorgssystem til Holstebro, Lemvig, Skive, Struer og Varde Kommune. ID Spørgsmål Svar 1 Af bilag 2 kravspecifikation er der to krav-id, der er nummereret med

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Bilag 12 Leverancevederlag og betalingsplan samt øvrige priser

Bilag 12 Leverancevederlag og betalingsplan samt øvrige priser Bilag 12 Leverancevederlag og betalingsplan samt øvrige priser INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Bilag 12 angiver krav til leverancevederlag, betalingsplan m.v. Udfyldelse skal ske i overensstemmelse med nedenstående

Læs mere

Spørgsmål og svar - Aalborg Kommunes EOJ udbud

Spørgsmål og svar - Aalborg Kommunes EOJ udbud Spørgsmål og svar - Aalborg Kommunes EOJ udbud spørgs mål ID Vedr. Spørgsmål Svar 1 Bilag 1 Der synes at være nogen inkonsistens i bilag 1 og tilhørende underbilag, hvorfor Udbyder bedes præcisere udbudsmaterialet

Læs mere

Denne vejledende tekst i skarpe parenteser bedes fjernet af tilbudsgiver før indsendelse af bilag.]

Denne vejledende tekst i skarpe parenteser bedes fjernet af tilbudsgiver før indsendelse af bilag.] Bilag 8 Vederlag Indholdsfortegnelse 1. VEDERLAG... 3 2. KUNDENS KRAV TIL VEDERLAG OG PRISER... 4 2.1 Fordeling af omsætning... 4 2.2 Betaling af engangsvederlag for etablering af Løsningen.... 4 2.3 Betaling

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Digitalisering af arkiv, spørgsmål - svar

Digitalisering af arkiv, spørgsmål - svar Digitalisering af arkiv, spørgsmål - svar ID Spørgsmål, Leverandør Svar, Københavns Brandvæsen 1 Vil besvarelsen ske løbende? Vi stiller dette spørgsmål, fordi vi ofte har oplevet, at en besvarelse ofte

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025378 (Kirsten Thorup) 24. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025378 (Kirsten Thorup) 24. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025378 (Kirsten Thorup) 24. januar 2012 Dansk Scanning A/S (selv) mod Helsingør Kommune (selv) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2011/S 131-217701 af 7. juli 2011 udbød indklagede,

Læs mere

BILAG 14 LICENSBETINGELSER

BILAG 14 LICENSBETINGELSER BILAG 14 LICENSBETINGELSER (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaer med hvide felter udfyldes af Tilbudsgiver. De økonomiske

Læs mere

OPTION TIL RM OG RN BILAG 0 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS DEFINITIONER

OPTION TIL RM OG RN BILAG 0 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS DEFINITIONER OPTION TIL RM OG RN BILAG 0 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS DEFINITIONER INSTRUKTION TIL LEVERANDØR VED UDNYTTELSE AF OPTIONEN: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Læs mere

Digitalisering af arkiv, spørgsmål - svar

Digitalisering af arkiv, spørgsmål - svar Digitalisering af arkiv, spørgsmål - svar ID Spørgsmål, Leverandør Svar, Københavns Brandvæsen 1 Vil besvarelsen ske løbende? Vi stiller dette spørgsmål, fordi vi ofte har oplevet, at en besvarelse ofte

Læs mere

Informationsmøde: Torsdag d. 3. juli Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser

Informationsmøde: Torsdag d. 3. juli Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser Torsdag d. 3. juli 2014 Informationsmøde: Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser Sagsnr. 13/39222 Agenda Velkomst og praktiske detaljer

Læs mere

Udbudsbetingelser. for Etablering, udvikling og drift af nationalt børnesite

Udbudsbetingelser. for Etablering, udvikling og drift af nationalt børnesite Devoteam Consulting A/S Lautrupsgade 13 DK-2100 Copenhagen Copenhagen, Denmark Tel +45 20 45 07 00 Fax +45 39 43 07 77 E-mail info@devoteam.dk www.devoteam.dk Udbudsbetingelser for Etablering, udvikling

Læs mere

Vederlag. For gennemførelse af uddannelsesforløb for energikonsulenter og BedreBoligrådgivere

Vederlag. For gennemførelse af uddannelsesforløb for energikonsulenter og BedreBoligrådgivere Vederlag For gennemførelse af uddannelsesforløb for energikonsulenter og BedreBoligrådgivere (Udvikling, drift og vedligeholdelse af en webportal for uddannelse) Bilag 5 1/9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen Pulje 3, 3. juli 2014. 1 Jf. afsnit 3.4 i udbudsbetingelserne Ordregiver vil udarbejde et kort referat fra orienteringsmødet, som alle tilbudsgiver efterfølgende vil få adgang til. Spørgsmål: Er dette

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Bilag 9, Kvalitetssikring

Bilag 9, Kvalitetssikring Bilag 9, Kvalitetssikring Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i: 06-02-2014 - Punkt 1 - Punkt 2 - Krav 9.1 - Krav 9.2 - Krav 9.3 - Krav 9.5 - Krav 9.6 - Krav 9.7 - Krav 9.8 - Tilføjet krav 9.14 - Tilføjet

Læs mere

Vedr. Udbud af Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2-systemet udbudsbekendtgørelse nr. 2016/S Spørgsmål og svar

Vedr. Udbud af Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2-systemet udbudsbekendtgørelse nr. 2016/S Spørgsmål og svar Den 31. august 2016 Ref.: PERJOR/JADL Journalnr. 16-0311-000002 Vedr. Udbud af Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2-systemet udbudsbekendtgørelse nr. 2016/S 096-171719 Spørgsmål

Læs mere

Kontraktbilag 04 - Transitionsprojekt

Kontraktbilag 04 - Transitionsprojekt CURS (II) udbud Udbud nr. 2017/S 053-098025 EU-udbud af Cisco UCC i Region Syddanmark Kontraktbilag 04 - Transitionsprojekt Kontraktbilag 04 Transitionsprojekt Side 1/6 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED

Læs mere

Spørgsmål skal sendes pr. til Troels Mogensen på Dette dokument vil blive opdateret løbende indtil d. 18. november 2011.

Spørgsmål skal sendes pr.  til Troels Mogensen på Dette dokument vil blive opdateret løbende indtil d. 18. november 2011. Spørgsmål & svar Vikarbureauydelser (sags nr. 2011102110) Spørgsmål & svar udgives i anonymiseret form, på baggrund af spørgsmål fra tilbudsgiverne. Spørgsmål og svar skal i forhold til udbudsmaterialet

Læs mere

Spørgsmål og svar EU-udbud 2015/S 155-285470

Spørgsmål og svar EU-udbud 2015/S 155-285470 Spørgsmål og svar EU-udbud 2015/S 155-285470 1. I udbuddet efterspørges et antal mammografiapparater, samt leverance optioner. Er det muligt at tilbyde Mammografisystemer, uden at kunne tilbyde alle Leverance

Læs mere

Spørgsmål og svar. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4

Spørgsmål og svar. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Spørgsmål og svar 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Er det muligt at ændre tilbudsfristen evt. så der gives 14 dage længere? Tilbudsfristen ændres

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af internetbaseret informationssystem om KLs budgetvejledning samt overenskomster

Udbudsbetingelser. Annoncering af internetbaseret informationssystem om KLs budgetvejledning samt overenskomster Click here to enter text. Koncernløsning udbud - Udbudsbeti ngelser «ed ocaddressci vilcode» Udbudsbetingelser Annoncering af internetbaseret informationssystem om KLs budgetvejledning samt overenskomster

Læs mere

Det følger af bilag 2, punkt 1, vejledningen til generiske CV er:

Det følger af bilag 2, punkt 1, vejledningen til generiske CV er: Notat J.nr. 14-4989032 Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af konsulentbistand til beregningsmotor, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 231-407652 opdateret 7. januar 2015 ICE, Jura og stab MTG Nr.

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om bistand til Miljøstyrelsens kontrol med overførsel af affald efter EU Transportforordning nr. 1013/2006 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Børn og Unge, Aarhus Kommune

Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge, Aarhus Kommune UDBUDSBETINGELSER Udbud af kontrakt om Hovedrapport og prioriteringskort i trivselsundersøgelse i Børn og Unge 2015 1 Indhold INDHOLD... 2 1. INDLEDNING... 3 2. ORDREGIVER...

Læs mere

Kontraktbilag 18 Rettelsesblade samt spørgsmål & Svar

Kontraktbilag 18 Rettelsesblade samt spørgsmål & Svar 1 Kontraktbilag 18 Rettelsesblade samt spørgsmål & Svar Udbud af borgeradministrativt system til socialområdet i Region Syddanmark (EU-udbud 2015/S 038935) Region Syddanmark har pr. dags dato modtaget

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Levering af jobannoncer til Jobnet. Dato: 25. maj KRO/IMP. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V

UDBUDSBETINGELSER. Levering af jobannoncer til Jobnet. Dato: 25. maj KRO/IMP. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 25. maj 2010 J.nr.: 34-1348 KRO/IMP Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk UDBUDSBETINGELSER Levering af jobannoncer

Læs mere

Spørgsmål og svar. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4

Spørgsmål og svar. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Spørgsmål og svar 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Er det muligt at ændre tilbudsfristen evt. så der gives 14 dage længere? Tilbudsfristen ændres

Læs mere

Bilag 17, Forpligtelser ved ophør

Bilag 17, Forpligtelser ved ophør Bilag 17, Forpligtelser ved ophør Version Ændringer Dato 2.1 Rettet i: 06-02-2014 - Punkt 1 - Punkt 2 - Krav 17.1 - Krav 17.2 - Krav 17.3 - Krav 17.5 - Krav 17.6 - Krav 17.7 - Krav 17.8 - Krav 17.11 -

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmateriale om levering af videreudvikling af porteføljestyringssystem, annonceret via udbud.dk d. 8. oktober 2014.

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmateriale om levering af videreudvikling af porteføljestyringssystem, annonceret via udbud.dk d. 8. oktober 2014. Spørgsmål og svar Besvarelse af spørgsmål til udbudsmateriale om levering af videreudvikling af porteføljestyringssystem, annonceret via udbud.dk d. 8. oktober 2014. Spg. 1 Bilag 3: Bilag 3 skal i flg.

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Generelle forhold omkring udbuddet Ordregiver er: Væksthus Midtjylland

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Hovedtidsplan og betalingsplan

Hovedtidsplan og betalingsplan SORØD KOMMUNE ESDH Hovedtidsplan og betalingsplan Bilag 1 April 2007 SORØD KOMMUNE Vejledning Hovedtidsplan everandøren skal kvalificere hovedtidsplanen inden for de angivne tidsmæssige rammer ved at indføje

Læs mere

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF RAMMEAFTALER VEDRØRENDE KONSULENTBISTAND TIL DANMARKS MILJØPORTAL

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF RAMMEAFTALER VEDRØRENDE KONSULENTBISTAND TIL DANMARKS MILJØPORTAL SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF RAMMEAFTALER VEDRØRENDE KONSULENTBISTAND TIL DANMARKS MILJØPORTAL EU-UDBUD NR. 2014/S 115-203019 Offentliggjort i EU-tidende den: 18. juni 2014 (version 3. juli 2014) Page 1 of 7

Læs mere