Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan Kulturforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2009. Kulturforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund"

Transkript

1 Virksomhedsplan 2009 Kulturforvaltningen Albertslund Bibliotek Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund T F

2 SIDE 2

3 Udsigt fra vestkontoret, 2008 Indhold Indledning... 5 Hvem er vi?... 5 Indsatsområder Biblioteket som demokratisk rum Biblioteket - det fysiske rum Biblioteket som formidlings- og læringsrum Kompetenceudvikling Afvikling af lokalbibliotekerne i Trippendalscentret og på Stensmosegård Miljølledelse IT-strategien Administration Profilering og kommunikation Mangfoldighed Ledelse og trivsel Forpligtende dialogstyring Opfølgning på indsatsområder Forpligtende dialogstyring Ledelse og trivsel Profilering og kommunikaiton IT-strategi Miljøledelse Mangfoldighed Biblioteket som læringsrum Biblioteket som oplevelsesrum - arrangementer Lokalbibliotekerne Kompetenceudvikling 24 SIDE 3

4 TITEL OG DATO ENHEDENS NAVN 11. Borgerservice - kulturel borgerservice 24 Bilag Bilag 1 Service-information Bilag 2 Resultatmål Skitse til farveskala, Hovedbiblioteket 2004 SIDE 4

5 Indledning Bibliotekets virksomhedsplan 2009 er udarbejdet efter standard og skabelon for virksomhedsplaner i Albertslund Kommune. Virksomhedsplanen udarbejdes årligt, og biblioteksvirksomheden drøftes af KU/ØU/KB efter nedenfor anførte tidsplan og i forbindelse med behandlingen af de anførte arbejdspapirer: Regnskab Årsberetning Det kommunale budget Virksomhedsplan med serviceinformation og resultatmål Retningslinjer for Albertslund Bibliotek, med serviceinformation Retningslinjer indeholder serviceinformation Økonomirapporter med opfølgning på resultatmål og udmeldte indsatsområder Februar Marts Efterår / oktober Januar Marts, hvert andet år i lige år. Næste udgave foreligger 1. halvår 2010 Økonomirapporter 3 gange årligt. Opfølgning på resultatmål 2 gange årligt Virksomhedsplan, retningslinjer og årsberetning udleveres i begge biblioteksafdelinger og kan ses på bibliotekets hjemmeside. Hvem er vi? 1.1 Økonomi Budget Kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2009 at nedlægge lokalbibliotekerne på Stensmosegård og i Trippendalscentret. Endvidere blev der afsat kr. til decentrale arrangementer og evt. bogskranker. Biblioteket vil i 2009 prøve at klarlægge, hvad der kan tænkes med bogskranker og beskrive dette i et selvstændigt notat. En helt særlig indsats i 2009 vil være afviklingen af de to filialer. Bibliotekets bruttobudget 2009 er kr. Indtægterne udgør kr. Den samlede nettoudgift udgør kr.. Hertil kommer ejendomsudgifter og vedligeholdelse på ca kr. Administration, IT og licenser Den samlede administrationskonto er på 1,9 mio.kr. heraf udgør IT og licenser 1,5 mio. kr. Arrangementer og udstillinger Kommunalbestyrelsen besluttede at afsætte kr. til udvikling af decentrale biblioteksarrangementer. Den samlede arrangementskonto, inkl. de kr., vil være kr. i Et højt beløb sammenlignet med landsgennemsnittet. Personale Den samlede nettolønsum er på kr. I en periode vil der være tale om en mindre overtallig normering pga. af lukningen af de to filialer. I løbet af 2009/2010 vil lønsummen blive tilpasset den vedtagne besparelse. Udgiften til 0,5 stilling på Kongsholm HF og Gymnasium refunderes af Børne- og Undervisningsforvaltningen. Den samlede materialekonto er på kr. fordelt med kr. til bøger (voksne, børn og musik) og kr. til andre materialer. Udgifterne til biblioteksvæsenet er for 2009 reduceret med kr., inkl. ejendomsudgifter. Fra 2010 reduceres udgifterne med kr. Materialekonti Den samlede materialekonto er på 2,9 mio.kr Et højt niveau sammenlignet med landsgennemsnit. SIDE 5

6 Organisation Ledelse Stadsbibliotekar Administrationschef og Udviklingschef Strategisk lederforum Ledelse og områdeledere og afdelingsleder Udlånsekspedition (10,26 pers.enh.) Afdelingsleder IT- og udviklingsafdeling (5 pers.enh.) Team musik (teamleder) (3 pers.enh.) Udviklingschef Intern service ( 11,3 pers.enh.) Sekretariat (3,2 pers.enh.) Katalogafdeling (teamleder) (6,1 pers.enh.) Betjentområdet (2 pers.enh.) Administrationschef Voksenområde og Hedemarken (10,13 pers.enh.) Områdeleder og Teamleder Børne- og ungeområde (6,16 pers.enh.) Områdeleder Kultur- og kommunikation* (1 pers.enh.) Kommunikationsmedarbejder Integration** (0,4pers.enh.) Integrationsmedarbejder Miljøledelse*** Miljøkoordinator * Kultur- og kommunikationsmedarbejderen refererer til udviklingschefen ** Integrationsmedarbejderen refererer til stadsbibliotekaren *** Miljøkoordinator er stadsbibliotekaren SIDE 6

7 1.3 Betjeningssteder og åbningstider Albertslund Bibliotek omfatter Hovedbiblioteket i Albertslundhuset og Biblioteket i Hedemarken. Den ugentlige åbningstid på hovedbiblioteket er 48 timer i sommerhalvåret, mandag til lørdag og 52 timer i vinterhalvåret, mandag til søndag. På lokalbiblioteket i Hedemarken er den ugentlige åbningstid 24 timer, mandag til lørdag. Onsdag er der lukket. 1.4 Aktivitetsniveau Målsætningen for 2009 er at nå et besøgstal og udlån, der ligger på niveau med Niveauet vil sandsynligvis være lavere, da det forventes, at et antal brugere af de to lukkede lokalbiblioteker vil benytte andre biblioteker. Albertslund Bibliotek vil med udgangspunkt i den konkrete ændring i antallet af betjeningssteder tage initiativ til at synliggøre Hovedbibliotekets og Biblioteket i Hedemarkens tilbud til de tidligere brugere af Biblioteket i Trippendalscentret og Biblioteket på Stensmosegård. I 2009 forventes antallet af bookninger af bibliotekets internet-pc er at være på ca Hedemarken fik tilført flere pc er til brugerne i 2008, og antallet af besøg på bibliotekets hjemmeside forventes at stige fra besøgende i 2006 til besøgende i I 2009 forventes yderligere stigning. Målet med at fastholde antallet af besøg og et stabilt højt udlån pr. indbygger skal fortsat nås gennem en øget PRog arrangementsvirksomhed og en mere målrettet indsats i forhold til målgrupper og efterspørgsel. I efteråret 2008 blev arrangementsområdet tilført yderligere kr. Kommunalbestyrelsen har bevilget kr. til udvikling af decentrale arrangementer og den samlede PR- og arrangementskonto vil således være på kr. i Albertslundstrategien Kommunalbestyrelsen har i efteråret 2007 udformet et tillæg til Visionen for Albertslund, Albertslundstrategien. Heri opereres med tre indsatsområder / mærkesager: Børn, kultur og miljø. 1.6 Rammebetingelser og visioner Folkebibliotekernes formål er beskrevet i 1, stk. 1 i Lov om biblioteksvirksomhed. Lovgrundlag: Lov om biblioteksvirksomhed, lov nr. 340 af 17. maj 2000 Bekendtgørelse om biblioteksvirksomhed nr. 30 af 10. januar 2005 Lov om ophavsret, lov nr. 164 af 12. marts 2003 samt lovændring nr. 997 af 9. december 2003 Lov om biblioteksafgift, lov nr af 17. december 2002 Bekendtgørelse om biblioteksafgift nr. 106 af 19. februar 2003 Lov om behandling af personoplysninger, lov nr. 429 af 31. maj 2000 med senere ændringer 1.7 Albertslund Biblioteks vision I forbindelse med godkendelsen af Retningslinjer godkendte Kommunalbestyrelsen bibliotekets nye vision. I denne hedder det blandt andet: Albertslund Bibliotek er mulighedernes og overraskelsernes sted. Biblioteket formidler oplevelser og tilbud om læring på en inspirerende og kreativ måde til kommunens borgere og institutioner. Albertslund Bibliotek placerer sig centralt i det lokale kulturlandskab. Med god tilgængelighed, åbenhed, entusiasme samt kompetent og brugerorienteret service understøtter biblioteket demokrati, personlig udvikling og engagement i samfundslivet. Albertslund Bibliotek lægger vægt på, at miljøbevidsthed og fokus på bæredygtighed er naturlige elementer på alle niveauer i virksomhedens drift og kontakt med brugerne. Albertslund Bibliotek ønsker at være en arbejdsplads, hvor samarbejde, fleksibilitet og nye færdigheder sammen skaber et bibliotek i udvikling. De politisk vedtagne målsætninger for biblioteksvæsenet i Albertslund er formuleret i Retningslinjer for Albertslund Bibliotek, Virksomhedsplan og Miljøledelseshåndbog, inkl. bibliotekets miljøpolitik. SIDE 7

8 Indsatsområder 2009 Under hvert indsatsområde anføres et eller flere delmål. * Temaer udmeldt af chefgruppen som obligatoriske ** Temaer som indgår i chefgruppens virksomhedsplan, men som ikke er obligatoriske *** Temaer udmeldt af Kulturforvaltningen som obligatoriske 1. Biblioteket som demokratisk rum 1.1 Mål: At udarbejde forslag og ansøgning om fondsmidler til 2010 i forbindelse med gentænkning af demokratiske institutioner i det nye årtusinde. Biblioteker sammen med andre institutioner, såsom universiteter, massemedier, kultur institutioner er i dag alle under forandring og deres generelle indflydelse mindskes i borgerens hverdag. Denne udvikling foregår samtidigt med en anden mediebrug og videnstilegnelse, gennem brug af nye platforme. Eksempelvis er online platforme såsom Facebook blevet meningstilkendegivelse og almindelige, og internetafstemninger vinder mere og mere frem. Disse tendenser kan overordnet anskues som en udvikling fra et repræsentativt demokrati til direkte demokrati. Dette er store udfordringer for de institutioner, som sædvanligvis har klædt borgeren på til at indgå i demokratiske processer. Spørgsmålet er, hvilken rolle de gamle klassiske dannelsesinstitutioner kan og skal spille i udviklingen af nye politiske former for inddragelse af borgeren. Resursetræk: 100 timer. Dokumentation: Ansøgning om midler til Konference har været afholdt. Handling: Der er søgt fondsmidler til at afholde en konference med deltagere fra forskellige dannelsesinstitutioner med henblik på at udarbejde forslag til, hvordan vi kan understøtte borgerne på nye måder til at indgå i demokratiske processer. 1.2 Medborgercenter i Hedemarken Mål: At udvikle tiltag, som vil få biblioteket i Hedemarken til at fremstå som et lokalt medborgercenter med funktioner som værested samt lærings- og oplysningscenter. Intentionen er at styrke integrationsindsatsen i området og opkvalificere de lokale beboeres sprogkundskaber, så de bedre kan tage del i arbejdsmarkedet og samfundet. Resursetræk: kr. 800 timer. Handling: Projektmidler søges gennem Styrelsen for Bibliotek og Mediers pulje til Medborgercentre. Nogle af disse Dokumentation: Liste over nye tiltag, samarbejdspartnere og etablering af medborgercenter i bibliotekets eksisteren- SIDE 8

9 midler skal bruges til at skabe kontakt til interessenter i lokalsamfundet og etablere netværk for frivillige. Desuden søges midler til frikøb af personale for at styrke læringstilbuddene på biblioteket, samt general etablering af tiltag, der tilpasses de forskellige målgrupper. Der søges i første omgang om dispensation for egenfinansiering med den begrundelse, at der i 2008 er brugt kr. på ombygning af lokalbiblioteket. de lokaler. 1.3 Brugerråd ved Hovedbiblioteket og Biblioteket i Hedemarken Mål: Etablering af brugerråd ved Hovedbiblioteket og ved lokalbiblioteket i Hedemarken. Resursetræk: Analysearbejde: 37 timer. Drift af brugerråd: 85 timer pr. brugerråd pr. år. Handling: Udarbejde analyse vedr. interessenter, behov og forelæggelse af idé for Kulturudvalget og Kommunalbestyrelsen. Dokumentation: Brugerråd er etableret medio Biblioteket det fysiske rum 2.1 Biblioteksrummet indretning og materialepleje Mål: 4 år er gået, siden det renoverede hovedbibliotek genåbnede. Der er nye former for brugeradfærd, og gamle materialetyper erstattes af nye. Dette kræver nye bud på biblioteksindretningen. Nedlæggelsen af 2 lokalbiblioteker pr stiller ligeledes krav til indretning og indlemmelse af relevante dele af deres materialebestande. Mulighederne for selvbetjening og mulighederne for at fotokopiere og skanne til privatbrug vil blive styrket. Resursetræk: arbejdstid samt kr til omflytning og inventar. Ved selvbetjent udlån på mere end 65 % anskaffes endnu en selvbetjeningsenhed. Pris: kr. Kopimaskine med skanner: kr. Dokumentation: Statistik og evaluering. Handling: Der udarbejdes handlingsplan for publikumsområderne på Hovedbiblioteket. 3. Biblioteket som formidlings- og læringsrum 3.1 Brugerundervisning Mål: At tilbyde kommunens borgere undervisning i itfærdigheder, som er nødvendige i vores samfund. Handling: Tilbyde differentieret undervisning. Udarbejde undervisningsmateriale og PR-material. Udvikle undervisningsprogrammer, i f.eks. netlydbog, -musik og podcast. Resursetræk: Arbejdstid til forberedelser og undervisning. Forventet timeforbrug: 110 timer, samt 40 timer til nye tiltag. Dokumentation: Opgørelse af antal undervisningslektioner og deltagere. Evaluering af undervisningsforløbene. SIDE 9

10 3.2 Formidling af audiovisuelle materialer Mål: At styrke bibliotekets formidling af materialer i elektronisk form, herunder at tilbyde borgerne i Albertslund Kommune netlydbøger Handling: Lydbog.dk-aftale etableres, og det tilbydes lånerne at downloade lydbøger. Der etableres kurser og tilbuddet skal formidles. Podcasting af Albertslund Posten og andre formidlingstiltag vha. podcasting, eksempelvis arrangementer. Resursetræk: Fra konti for lydbøger fra voksen- og børneområdet overføres kr til ny konto for netlydbøger. Personaletimer fra IT- og udlånsafdelinger, 50 timer. Dokumentation: Podcasting tilbydes via hjemmesiden og annonceres. Lydbog.dk-brugeraftale og formidlingsmateriale foreligger års-bogen Mål: At gøre småbørnsfamilierne opmærksomme på bibliotekets tilbud og samtidig opmuntre til dem til højtlæsning ved at give en boggave (samt cd med bogens historier) med appetitvækkere fra børnelitteraturen. Handling: Når barnet fylder 2 år sender biblioteket et flot Cirkeline-postkort med et tillykke og en invitation til at besøge biblioteket og indløse kortet for en bog. Når familien besøger biblioteket viser vi rundt og fortæller om mulighederne og tilbyder lånerkort. Vi overvejer muligheden for at følge op, når barnet fylder 3 år. Resursetræk på første etape: I alt = 50 arbejdstimer Økonomi over 3 år 900 bøger med cd er og porto til udsendelse = kr. Der er givet tilsagn om tilskud fra Kulturforvaltningen og PCA & Børnekulturkonsulenten Dokumentation: Stigning i antal nye lånere, udlåns- og besøgsstatistik og udsagn fra brugerne. 2-årsbøgerne afhentes. 3.4 Læsekampagner Mål: At bidrage til at børn i Albertslund opnår både stor læselyst og gode læseevner. Handling: At invitere børn til at deltage i læsekampagnen Bolsjelæsning, som er for 3.- klasserne, Sommerbogen, der er for de 7-14-årige, samt Smart-parat-svar, der er en quiz på bøger og viden tilrettelagt for 6.- klasserne. Kampagnerne foregår i samarbejde med kommunens skoler. Resursetræk: Bolsjelæsning: kr timer (inkl. biblioteksorienteringer) Sommerbogen: timer (ekskl. vejledninger i udlånet) Smart-parat-svar: kr timer Ialt kr timer Dokumentation: Lærerne tilmelder klasserne til Bolsjelæsning og Smart-parat-svar, børnene tilmelder sig Sommerbogen og synes, det er sjovt at deltage, og forældre og lærere udtrykker, at børnenes kompetencer øges. SIDE 10

11 3.5 Læsekredse Mål: At udbrede kendskabet til bibliotekets tilbud til eksisterende læsekredse og hjælpe nye læsekredse i gang. Resursetræk: 250 timer Handling: Afholde et eller flere arrangementer, starte læsekreds, evt. flere, i bibliotekets lokaler, informere på hjemmesiden om bibliotekets tilbud. De to læsekredse på Stensmosegård fortsætter på Hovedbiblioteket. Dokumentation: Statistik og evaluering 3.6 Lektiecafé Mål: At tilbyde børn og unge lektiehjælp, således at deres skolekundskaber forbedres. Parallelt hermed øges deres viden om bibliotekets tilbud. Handling: Lektiehjælpen på Hovedbiblioteket videreføres i 2009, men med en lidt anden målgruppe. Aldersgrænsen sættes ned og dækker fra 5. Klasse og opefter). Lektiehjælpen drives fortsat ved hjælp af frivillige og er åben hver tirsdag eftermiddag. Der startes endvidere lektiecafé på Biblioteket i Hedemarken. Resursetræk: Personaletimer til tovholderfunktion for lektiehjælperne, kontakt til SBCI og Styrelsen for Bibliotek og Medier og til det løbende praktiske arbejde. Ansøgning til Styrelsen for Bibliotek og Medier mhp. at oprette lektiecafé i Hedemarken. Dokumentation. Der føres statistik over deltagere hver gang, og i maj 2009 laves der en samlet evaluering af hele forløbet. 3.7 Karrierebiblioteket (videreføres fra VP 2008) Mål: At give unge med anden etnisk baggrund mulighed for i højere grad at træffe et valg omkring uddannelse og erhverv ved at udlåne frivillige fagpersoner, som kan fortælle og rådgive om deres erhverv. Resursetræk Personaletimer til udarbejdelse af projektbeskrivelse, afsøge samarbejdspartnere og søge om midler til projektets gennemførelse. Handlinger: Der udarbejdes en projektbeskrivelse i efteråret 2009, som kan danne baggrund for en mulig gennemførelse af projektet i Dokumentation: Projektbeskrivelse foreligger. 3.8 Blogsamarbejde Mål: At etablere blogsamarbejde på musikområdet mellem biblioteker på Vestegnen, at forbedre eksisterende blog, og at fordele arbejdet med at vedligeholde en blog på flere skuldre. Resursetræk: 25 arbejdstimer. Dokumentation: Etablering af et blogsamarbejde. Handling: At undersøge muligheder og barrierer i forbindelse med et blogsamarbejde, samt at etablere samarbejde mellem biblioteker. SIDE 11

12 3.9 Informationsskærm ved hovedindgangen Mål: At formidle relevant information og oplevelser via storskærm. Handling: Analyse af økonomi og anvendelsesområder. Resursetræk: 75 timer. Dokumentation: Analyse foreligger Licenser og e-resurser Mål: At udbrede kendskabet til bibliotekets elektroniske resurser, såvel overfor brugere som personale. Handling: Pr-kampagne i form af såvel centralt som lokalt produceret informationsmateriale, både fysisk og virtuelt. Internt: sidemandsoplæring. Eksternt: ad hoc i biblioteksrummet samt eventuelt undervisningstilbud. Resursetræk: Personaletimer kr. til PR. Dokumentation: Statistik og evaluering Indirekte formidling af materialer Mål: Det skal altid være inspirerende at komme på biblioteket og at besøge bibliotekets hjemmeside. Hvis man ikke ved, hvad man vil læse, eller hvad der findes på biblioteket, bliver man mødt med gode forslag og overraskelser. Handling: På læsetipsreolerne, punktudstillingerne og området i Multirummet skiftes både emner og titler ofte ud. På hjemmesiden skabes der plads til, at der jævnligt kan sættes fokus på tværgående emner og genrer ikke blot de nye bøger. Resursetræk: Arbejdstid 150 timer kr. til div. materialer til markedsføring. Dokumentation: Vi ser, at lånerne standser op ved udstillingerne bøger bliver udlånt og lånere udtrykker tilfredshed med tiltagene. Via hjemmesiden kan registreres, om de udstillede titler reserveres. 4. Kompetenceudvikling ting - Kompetenceudvikling Mål: At alle ansatte i biblioteket får kendskab til de nye medier, som vores brugere i stigende grad benytter. Forløbet skal både styrke vores formidling ud ad til samt bevirke lettere arbejdsgange internt i organisationen vha. nye teknologier Resursetræk: Indkøb af 60 mp3 afspillere: kr. Timer timer. Dokumentation: oversigt over fuldførte kursusdeltagere. Handling: Forløbet strækker sig over 12 uger og er påbegyndt i 2008 og afsluttes i februar Alle ansatte skal igennem de 23 ting som ligger i forløbet (se Der indledes med en fælles introduktion, og hele forløbet afsluttes med et fællesmøde, hvor det evalueres, og der sættes initiativer i gang som kan understøtte og implementere både teknolo- SIDE 12

13 gier og de kompetencer, som de ansatte har opnået gennem forløbet i en kontinuerlig praksis. 4.2 Opfølgning på Vision for Albertslund Bibliotek Mål: At udarbejde en plan for hvordan biblioteket kan udvikle sig til en organisation, der implementerer visionen i konkrete handlingsplaner. Resursetræk: kr. Timer 50. Handling: Initiativer i de forskellige afdelinger rettes mod at leve op til visionerne. Kurser for og kompetenceudvikling af personalet indtænkes i en helhedsorienteret plan rettet mod integrering af visionerne i det daglige arbejde. Kursusplanen afstemmes med individuelle ønsker fra den enkelte medarbejder og afdeling i forhold til udviklingen af biblioteksvæsenet generelt i Danmark. Dokumentation: Plan for kurser og udviklingsstrategi. Katalog med konkrete tiltag til implementering af visioner 5. Afvikling af lokalbibliotekerne i Trippendalscentret og på Stensmosegård Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2009 at nedlægge lokalbibliotekerne i Trippendalscentret og på Stensmosegård. Nedlæggelserne skal udmønte en besparelse på 1,95 mio. kr. i 2009 og 4,3 mio. kr. i Biblioteket har i efteråret 2008 udarbejdet tidsplan og opgavebeskrivelse i forbindelse med nedlæggelserne. Nedenfor anføres særlige indsatsområder. 5.1 Bygninger Mål: Afvikle lejemål og nedbringe bygningsudgifter. Handling: Opsige lejemål i Trippendalscentret. Tilpasning af budget for rengøring og vedligeholdelse. Resursetræk: Opgaven ligger hos Miljø- og Teknikforvaltningen. Dokumentation: Bygningerne er rømmet med udgangen af første kvartal 2009, og lejemålet med Trippendalscentret er ophørt Personale Mål: Tilpasse normering og justere organisationen. Resursetræk:125 timer. Handling: Besætte vakante stillinger med personale fra lokalbibliotekerne. Genbesætte nye vakancer med filialpersonale. Dokumentation: Ny organisation er på plads 1. januar 2009, og normeringstilpasninger er klar med udgangen af SIDE 13

14 5.3 Materialer Mål: Udskille to lokalbibliotekers samlinger. Resursetræk: 425 timer. Handling: Overføre materialer til Hovedbiblioteket og Hedemarken. Bogsalg. Salg til andre interesserede biblioteker. Destruktion. Dokumentation: Materialebestanden er overført, solgt eller bortskaffet ultimo marts Information Mål: Sikre opdateret information om den nye biblioteksstruktur Handling: Gennemgang af samtlige info-materialer og kanaler. Udarbejdelse af info-materiale til de to lokalområders brugere mhp. at få dem til at bruge Hovedbiblioteket og Hedemarken. Resursetræk: 37 timer kr. til informationsmateriale. Hertil kommer udgifter til opdatering af relevante tryksager. Dokumentation: Relevant informationsmateriale foreligger i opdateret form. 6. Miljøledelse 6.1 Klimakonferencen i København Mål: At formilde information om klimakonferencen i København i november. Deltage i aktiviteter tilrettelagt af Miljø- og Teknikforvaltningen. Resursetræk: 100 timer Dokumentation: Konkret udstilling er udarbejdet. Handling: I samarbejde med Miljø- og Teknikforvaltningen lave udstilling og udvikle metode til formidling af væsentlig information fra konferencen. Deltage i 1-ton mindre CO2-kampagnen. 6.2 Miljøbiblioteket.dk Mål: At gøre sitet mere brugervenligt og at inddrage resursepersoner i Dogmekommunerne i udviklingen af sitet. Handling: Kontakt til relevante personer i Dogmekommunerne. Albertslund Biblioteks web-udvikler fortsætter arbejdet med at synliggøre og øge anvendelsesmulighederne på sitet. Resursetræk: 50 timer Dokumentation: Nyt og opdateret site er i drift. 6.3 Miljøcertificering Mål: At fortsætte arbejdet med miljøcertificering / EMAScertificering. Resursetræk: 200 timer Handling: Udarbejde handlingsplaner for, hvordan bibliotekets klimabelastning kan opgøres. Dokumentation: Certificering foreligger juli SIDE 14

15 7. IT-strategien** 7.1 Implementering af Intranet/sharepoint Mål: Det eksisterende fællesdrev nedlægges og data overføres til intranettet. Intranettet skal implementeres i de daglige arbejdsgange. Der udarbejdes et bedre søgemodul. Adgang etableres til kommunens intranet. Handling: Alle fælles dokumenter skal for fremtiden oprettes og deles gennem intranettet. Der tages initiativer til at benytte intranettets muligheder for bedre samarbejde i forbindelse med drift og udviklingsprojekter. Alle ansatte undervises i intranettet. Resursetræk: kr. Timer: 300 (undervisning af personale) og 100 timer (planlægning af undervisning og vedligeholdelse af sharepoint). Dokumentation: Gennemførelse af kurser og nedlæggelse af q-drev. 7.2 Web strategi 2009 Mål: etablering af ny hjemmeside og integrering af strategi for hvordan vi formidler og er repræsenteret på sociale medier. Handling: Efter 23-ting forløbet afholdes der en workshop for interesserede ansatte, hvor der udarbejdes en strategi for brug af sociale medier på biblioteket. Ny hjemmeside påbegyndes i første kvartal. Resursetræk: kr. Timer 660. Dokumentation: Ny hjemmeside og strategipapir for sociale medier. 8. Administration 8.1 Nyt Økonomisystem Mål: Det nye økonomisystem skal sikre en bedre og mere effektiv økonomistyring Resursetræk: 3 medarbejdere fra sekretariatet deltager i uddannelse. Estimat 70 timer. Handling: Afsætte tid til undervisning i det nye økonomisystem. Dokumentation: Gennemførelse af den af Fællesforvaltningen tilbudte undervisning samt ibrugtagning af det Nye Økonomisystem (NØK). 8.2 Administrative Fællesskaber Mål: Chefgruppen har besluttet, at der skal etableres administrative fællesskaber, som skal sikre en stabil og sikker håndtering af betalinger samt servicering af de pengeposebestyrere, der er i Områdebevillingen for Kulturområdet. Desuden skal der sikres en god snitflade med økonomiarbejdet i Økonomicentret så dobbeltarbejde undgås. Resursetræk: Indkøb af en ekstra arbejdsplads til sekretariatet: kr arbejdstimer. Samt afgivelse af arbejdstimer til det Administrative Fællesskab, hvilket svarer til de opgaver der flyttes fra Biblioteket til denne nye enhed SIDE 15

16 Handling: Sekretariatet skal udarbejde arbejdsprocedurer for, hvordan pengeposerne under Områdebevillingen for kulturområdet skal betjenes. Dokumentation: En nedskreven fordeling af arbejdsopgaverne i det administrative fællesskab. 8.3 Områdebevillinger Mål: Chefgruppen har besluttet, at der skal etableres områdebevillinger. I forbindelse med at stadsbibliotekaren, evt. bliver områdebevillingsbestyrer, skal Det Administrative Fællesskab kunne supportere områdebevillingsbestyreren med økonomistyringen. Resursetræk: 96 timer samt afgivelse af en stilling til områdebevillingsbestyreren. Dokumentation: Månedlige økonomirapporter for pengeposerne i områdebevillingen. Handling: Det Administrative Fællesskabs personale skal til en hver tid kunne trække de relevante rapporter til lederne af Biblioteket, MusikTeatret, Musikskole og Billedskole samt økonomisupport af disse. 9. Profilering og kommunikation 9.1 Særlig opmærksomhed rettet mod brugere i lokalområderne ved Stensmosegård og i Trippendalscentret Mål: At introducere Hovedbiblioteket til tidligere brugere af lokalbibliotekerne Stensmosegård og Trippendalscentret og dermed bidrage til, at de fortsat ønsker at benytte Albertslund Bibliotek. Handlinger: 1. Vi vil invitere institutionerne på besøg til små musik- eller fortællearrangementer. 2. Vi vil tilbyde institutionerne en depotordning med udbringning af bøger. Skift hver 2. måned. 3. Særlige info-kampagner Ressurcetræk: Økonomi: kr. (handling 1-2). Arbejdstid, i alt 135 timer. Dokumentation: Mindst 75 % af institutionerne fortsætter med at bruge Albertslund Bibliotek og finder vej til Hovedbiblioteket. 9.2 Decentrale arrangementer Mål: At afvikle decentrale arrangementer i primært Stensmosegårds og Trippendals lokalområder. Handling: I samarbejde med lokale institutioner, foreninger og organisationer tilrettelægges et program, der tilgodeser de særlige behov for kulturelle arrangementer, der måtte være i de to lokalområder. Resursetræk: Kommunalbestyrelsen har bevilget kr. til decentrale arrangementer. Arbejdstid: 500 timer. Dokumentation: Oversigt over afviklede arrangementer. SIDE 16

17 10. Mangfoldighed** 10.1 Integration Mål: At styrke bibliotekets rolle i relation til kommunens borgere med anden etnisk baggrund At bidrage til en bedre integration sammen med andre personalegrupper i kommunen gennem forskellige aktiviteter (læringsforløb, arrangementer og rådgivning), som peger udover den daglige drift (formidling og udlån af bibliotekets materialer) Resursetræk Der er afsat 15 timer ugentlig til en integrationskonsulent til at varetage ovennævnte opgaver. Handlinger: Dette udmøntes blandt andet i At være sparringspartner i projekt medborgercenter i Hedemarken At drive en lektiecafé på Hovedbiblioteket At udvikle projekt karrierebiblioteket. Dokumentation Statistik og evaluering. Udover de nævnte ting, som er beskrevet andetsteds i Virksomhedsplanen 2009: At etablere tværfagligt samarbejde om integration, alt efter hvilke aktiviteter, der er tale om. En liste med adresser over mulige samarbejdspartnere ajourføres løbende. At planlægge og afvikle forskellige arrangementer og udstillinger, som især retter sig mod denne målgruppe i samspil med danskere. I 2009 er følgende ting planlagt. 1. Udstilling med vuggeviser fra hele verden debatteater i Albertslund Nord i samarbejde med boligkoordinatoren. 2. Sparringspartner i udstillingen Håndarbejde på tværs, som også er et Brændstof projekt. At lancere den ny version af FINFO, internt og eksternt - en hjemmeside, som specielt henvender sig til kommunens udenlandske borgere. 11. Ledelse og trivsel* Trivsel og arbejdsmiljø Mål: At forbedre arbejdsmiljø og trivsel på biblioteket. Med udgangspunkt i konkrete eksempler på problemfelter, og Trivselsundersøgelsen 2007 blev der sat fokus på at forbedre arbejdsmiljø og trivsel på Biblioteket. Resursetræk: 200 timer. Forsat opfølgning på de ti indsatsområder, der blev resultatet af temadagen i foråret Handling: I 2008 er der fulgt op med forskellige initiativer Drøftelser i Lederforum og MED-udvalg af APV Personalemøder. Dokumentation: Dagsordener og referater. God trivselsundersøgelse SIDE 17

18 12. Forpligtende dialogstyring* Forpligtende dialogstyring Mål: At give ledelsesstrategien forpligtende dialogstyring indhold. Handling: Tiltag og strategi drøftes på Strategisk Lederforums og MED-udvalgets møder. Her sættes det i relation til begreber som initiativpligt, det professionelle råderum og den nære relation. Udgangspunktet er Værdigrundlag for ledelse og Generel stillingsbeskrivelse for afdelingsledere ved Albertslund Bibliotek. Sidstnævnte opdateres i Resursetræk: Arbejdstid. Afholdelse af temamøde for Strategisk Lederforum, MED-udvalgsmøde, personalemøde og afdelings- og områdemøder. Ca. 200 timer. Dokumentation: Dagsordener og referater. En god trivselsundersøgelse Opfølgning på indsatsområder Forpligtende dialogstyring* 1.1 Forpligtende dialogstyring Mål: At give ledelsesstrategien forpligtende dialogstyring indhold. Begrebet er en del af Albertslund Kommunes ledelses- og styringsstrategi, og det tager afsæt i Albertslundstrategien - Den forpligtende dialogstyring er gennemgående for alt, hvad vi gør. Opfølgning: Dagsordener og referater. Generel stillingsbeskrivelse for afdelingsledere revideres primo Handling: Strategien drøftes på Lederforums og MEDudvalgets møder. Her sættes det i relation til begreber som initiativpligt, det professionelle råderum og den nære relation. Udgangspunktet er Værdigrundlag for ledelse og Generel stillingsbeskrivelse for afdelingsledere ved Albertslund Bibliotek. 2. Ledelse og trivsel* 2.1 Trivsel og arbejdsmiljø Mål: At forbedre arbejdsmiljø og trivsel på biblioteket. Med udgangspunkt i konkrete eksempler på problemfelter og Trivselsundersøgelsen 2007 sættes der fokus på at forbedre arbejdsmiljø og trivsel på Biblioteket. Handling: Drøftelser i Lederforum og MED-udvalg. Inddrage ekstern arbejdsmiljøkonsulent. Personalemøder. Opfølgning: Temadag om arbejdsmiljø blev afholdt foråret kr. har været anvendt til div. konsulentydelser i forb. med temadag og opfølgning. Registrering af forbedringer i arbejdsmiljø i forbindelse med Trivselsundersøgelse Referater af og dagsordener til MED-udvalg og Lederforum. Konkrete tiltag er sat i værk, og der har været afholdt personaletemadag med fokus på trivsel. SIDE 18

19 3. Profilering og kommunikation* 3.1 Ekstern profilering Mål: At styrke arbejdet med profilering af Albertslund Bibliotek. Handling: Etablering af mediekartotek og værktøjer til brug for systematisk markedsføring af bibliotekets tilbud. Opfølgning: Der har i 2008 været afsat kr. ekstra til arrangementer. Der er ikke sket en systematisk registrering af omtale og indlæg i trykte medier. Men biblioteket har generelt været omtalt meget mere i medierne end tidligere. Herunder Politiken, AP, Vestegnen og div. fagtidsskrifter. 3.2 Kommunikation Mål: At synliggøre bibliotekets tilbud, reglement mv. gennem trykt informationsmateriale. Handling: Udarbejde foldere, go-cards og fliers mv., samt sparring med mediebureau. Opfølgning: Der er udgivet en velkomstfolder. Men der foreligger ikke yderligere opdateret informationsmateriale. Det skyldes bl.a. konsekvenserne af Kommunalbestyrelsens budgetvedtagelse. 3.3 Vision for Albertslund Bibliotek Mål: Bedre forankring af vision og strategier blandt bibliotekets ledelse og personale samt udvikling af en vision, der på én gang indfanger bibliotekets kerneværdier og foranderlighed. Handling: Visions- og strategiproces med både ledelse og medarbejdere. Opfølgning: Der foreligger en endelig vision og revision af Retningslinier, Resultatmål, og Serviceinformation. Udkast til Kulturpolitik er vedtaget af KU/KB og sendt i høring. 4. IT-strategi** 4.1 Web-strategi Mål: Udvikling af det virtuelle bibliotek. Anskaffe ny platform for hjemmesiden. Et CMS som understøtter kravspecifikation udarbejdet i 2007, dvs. det er tidssvarende og understøtter det fysiske bibliotek, og det er fleksibelt i forhold til fremtidige udviklingskrav (Web 2.0). Opfølgning: Arbejdet har været sat på stand by i 2008, bl.a. fordi bibliotekets tidligere udviklingschef skiftede job. Ny hjemmeside er i drift medio Handling: Et CMS (content mangement system) anskaffes og tilrettes / udvikles til bibliotekets behov og krav. Udviklingen af CMS et forsøges udviklet i tværkommunalt samarbejde med andre biblioteker. Det færdige CMS testes før endelig godkendelse. 4.2 Strategi for elektronisk formidling Mål og handling: At afsøge muligheder for mobilformidling, podcast og videreudvikling af bibliotekets blogs, herunder et community for den lokale musikkultur. Opfølgning: Der er startet et udviklingsarbejde omkring podcast af AlbertslundPosten. SIDE 19

20 4.3 Open Integra nyt bibliotekssystem Mål: Udvikling af et nyt modulopbygget bibliotekssystem baseret på services, komponenter og moduler, der tager afsæt i DBCs nuværende centrale løsninger, som kan indgå i en serviceorienteret arkitektur (SOA) og en åben bibliotekssystemarkitektur. Opfølgning: Der har været afholdt to møder og en workshop med DBC, og OLS (Open Library System) forventes i pilot drift 2. halvår Handling: Albertslund Bibliotek har indgået samarbejde med DBC og en række andre biblioteker om, at udviklingssamarbejdet skal resultere i et nyt bibliotekssystem. 5. Miljøledelse*** 5.1 Miljøcertificering Mål: At opnå miljøcertificering efter EMAS 2-forordningen. Biblioteket er en del af den samlede Kulturforvaltnings miljøledelsessystem. Opfølgning: Opfyldt. Handling: Vedligeholde og udvikle det eksisterende miljøledelsessystem. Opdatere miljøhåndbog for personale ved Albertslund Bibliotek. 5.2 Formidling af miljøinformation Mål: At formidle viden og information om miljø og bæredygtighed. Handling: 1) Drive og udvikle 2) Præsentere div. miljøinformationsmateriale fra bibliotekernes miljøhjørner. 3) Afholde min. 2 miljøarrangementer. Opfølgning: 1) Delvist gennemført. Miljøbiblioteket har fået eget domæne, nyt layout og enkelte nye funktionaliteter. 2) Opfyldt. 3) Opfyldt 6. Mangfoldighed*** 6.1 Mangfoldighed Mål: At afspejle lokalområdets forskellige befolkningsgrupper i relation til servicetilbud, arrangementer og anden kulturformidlingsvirksomhed Opfølgning: Brugerundersøgelse er gennemført. Evaluering af publikums-grupper til forskellige arrangementer. Materiale produceret gennem inddragelsesorienterede aktiviteter, herunder udstillingsvirksomhed og web-orienteret formidling af unges egen kulturproduktion. Desuden halvårlig afrapportering af arrangementsområdet.der arbejdes på at etablere et medborgercenter, delvis med støtte fra Styrelsen for Bibliotek og Medier. Handling: Eksempler på tiltag i forhold til de etniske minoriteter Ad. 1 Mål: At øge kontakten til kulturforeninger og grupperinger i Opfølgning: Delvist gennemført SIDE 20

Kulturforvaltningen Albertslund Bibliotek

Kulturforvaltningen Albertslund Bibliotek Virksomhedsplan 2008 Kulturforvaltningen Albertslund Bibliotek SIDE 2 Indhold Indledning... 5 Indsatsområder... 7 1. Forpligtende dialogstyring... 7 2. Ledelse og trivsel... 8 3. Profilering og kommunikation...

Læs mere

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek April 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B

Læs mere

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek 2008 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Opfølgning på målene 6. Økonomi

Læs mere

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N Biblioteksloven 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter,

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Ballerup Bibliotek og kulturhuse er kommunale institutioner, hvor udlån af alle materialer

Ballerup Bibliotek og kulturhuse er kommunale institutioner, hvor udlån af alle materialer MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 40.37 Folkebibliotekerne Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og -indtægter, som

Læs mere

Resultatberetning 2014

Resultatberetning 2014 Resultatberetning 2014 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER En dejlig sommeraften med AOF koret i Tobaksgården Forsidefoto: Et kig ind i det nye bibliotek i Gedved På Krimimessen overrækker forfatteren Jens Henrik

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

OC-Området. SBCI temadag: Etniske minoriteter, læring og samarbejde på tværs hvad virker? 11-03-2008 Dias 1

OC-Området. SBCI temadag: Etniske minoriteter, læring og samarbejde på tværs hvad virker? 11-03-2008 Dias 1 SBCI temadag: Etniske minoriteter, læring og samarbejde på tværs hvad virker? 11-03-2008 Dias 1 SBCI Mission BiblioteksCenter for Integration vil på nationalt niveau understøtte bibliotekssektorens muligheder

Læs mere

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket Medborgercentre en genopfindelse af folkebiblioteket Formålet med medborgercentre er at sætte borgerne i stand til bedre at udnytte de muligheder, som det danske samfund tilbyder. Dette gøres blandt andet

Læs mere

Engelsk for alle Projektansøgning 2005

Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Resumé Alle danskere har brug for et vist kendskab til engelsk, da engelsk som globaliseringens, Internettets og medieverdenens sprog, er Danmarks vigtigste fremmedsprog.

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Formål Herlev Biblioteks kommunikationsstrategi vil med udgangspunkt i vision, værdisæt og mission skabe grundlag for aktuelle og langsigtede kommunikationsopgaver.

Læs mere

Albertslund Bibliotek. Bibliotekspolitik 2012-2015. Kultur og Fritidsforvaltningen. Albertslund Bibliotek

Albertslund Bibliotek. Bibliotekspolitik 2012-2015. Kultur og Fritidsforvaltningen. Albertslund Bibliotek Bibliotekspolitik 2012-2015 Kultur og Fritidsforvaltningen Albertslund Bibliotek Albertslund Bibliotek Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk kulturforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Sortering Feltnavn Beskrivelse 1 Felt_1 Biblioteksnummer 2 Stamoplysninger 3 Felt_2 B1. Bibliotekets

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring.

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring. Internt notatark Børne- og Uddannelsesforvaltningen Pædagogisk Central Dato 07. april 2009 Sagsbehandler Hans Radsted Direkte telefon 919 60 E-mail hara@kolding.dk Emne: Funktionsbeskrivelse læringscenter

Læs mere

Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2.

Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2. Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2. Bibliotekets navn 4 Felt_3 3. - bibliotekets navn (fortsat)

Læs mere

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 Kvalitetsaftale 2012-2013 Indholdsfortegnelse AssensBibliotekerne - Kvalitetsaftale 2012-2013 1. Indledning......................................................................................2

Læs mere

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne:

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne: STYRK BORGERNE - gennem mere målrettet betjening, digitalisering og inddragelse i fremtidens biblioteker og borgerserviceindgange. (sagsnummer: 2014-0116363) Plan for implementering af længere åbningstider,

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice)

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskravet på 0,5 % via reduktion i lønfremskrivningen i 2015 og frem fordeles i Borgerservice

Læs mere

Albertslund Bibliotek Virksomhedsplan 2005

Albertslund Bibliotek Virksomhedsplan 2005 1. Indledning 3 2. Planforudsætninger. 3 2.1 Lovgrundlag... 3 2.2 Politiske målsætninger og visioner... 4 2.2.1 Planstrategien og folkebiblioteket... 5 2.3 Befolkningsunderlag, antal aktive lånere og besøgstal...

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød biblioteker Handlingsplaner 2012-2013 Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød Biblioteker Handlingsplaner 2012 Tema: Åbne biblioteker s. 3 Handlingsplan for tema: Åbne biblioteker s. 4-7 Tema: Inspiration

Læs mere

FAVRSKOV BIBLIOTEKERNE SÅDAN GØR VI

FAVRSKOV BIBLIOTEKERNE SÅDAN GØR VI FAVRSKOV BIBLIOTEKERNE SÅDAN GØR VI TAL OG TILGANG Fakta: Ca. 47.000 indbyggere Ingen hovedby, 3 lige store byer, alle med kulturhuse. Et mindre bibliotek. Ca. 21 årsværk biblioteker, ca. 2 kulturhuse

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ University College Sjællands Biblioteker Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ 1 UCSJ Bibliotekernes formålsparagraf: Bibliotekernes primære formål er at betjene studerende, kursister og medarbejdere

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Virksomhedsaftale 2010

Virksomhedsaftale 2010 Virksomhedsaftale 2010 indgået mellem og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Torvet 41, 3300 Frederiksværk Lene Jakobsen Kultur og Fritid 1. Beskrivelse af virksomheden s lovgrundlag og formål:

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet. IT- Kurser Efterår 2013 Betjent åbningstid Mandag kl. 11-21 KulturArkaden Tirsdag kl. 11-21 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 11-21 4760 Vordingborg Torsdag kl. 11-21 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 11 21 Lørdag

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Indsatsområder 2012 Midtvejsevaluering juni 2012 Slutevaluering Mentorordning 100% af elever med mentorordning fra Hold Fastprojektet 2010-11 er stadig

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002 Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002 Beretning for Gentofte Centralbibliotek 2002. Gentofte Bibliotekernes målsætning og ambition er at udvikle centralbiblioteket som videns- og informationscenter,

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

SWOT analyse af Netmusik

SWOT analyse af Netmusik S W O T Strengths / styrker Weaknesses / svagheder Opportunities / muligheder Threats / trusler Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne Lene Østergaard tlf. 97 32 07 15 Vivi Bundgaard tlf. 97 37 16 11 SWOT analyse

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 20. oktober 2009. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 20. oktober 2009. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 20. oktober 2009 Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Kultur og Borgerservice 1. Resume Kommunikation mellem borgere, og mellem/med

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

DDB s mission og vision

DDB s mission og vision STATUS MARTS 2015 DDB s mission og vision Vi styrker, effektiviserer og synliggør det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikrer alle borgerenem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2013 Vordingborg Bibliotek Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag

Læs mere

På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer:

På baggrund af projektet  Fremtidens stabe har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: [Filtrering: Type=Fagsekretariat/Stab OG Aftaleholder=] Et stabsapparat På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: 1. Samspil med organisationen og fællesskabet

Læs mere

Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration

Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration v. Flemming Munch 1 Hvad skal vi snakke om Biblioteks Center for Integration Hvor langt er vi kommet? Hvad er de næste skridt 2 Lidt om deltagerne

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

DU KAN REGNE MED DIT BIBLIOTEK!

DU KAN REGNE MED DIT BIBLIOTEK! DU KAN REGNE MED DIT BIBLIOTEK! Udviklingsplan for Morsø Folkebibliotek 2015 I de seneste år har Morsø Folkebiblioteks strategiske pejlemærke været den årlige virksomhedsplan. Planen har beskrevet den

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi Stevns Kommune 2011-2015 Indledning Denne digitaliseringsstrategi har til formål at sætte retning på digitaliseringen i Stevns Kommune 2011-15. Strategien består af en vision og

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Læse hele livet - strategi for 2013-2016

Læse hele livet - strategi for 2013-2016 /Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder/ Læse hele livet - strategi for 2013-2016 Mission Nota sikrer adgang til viden, samfundsdeltagelse og oplevelser for mennesker med syns- og

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det!

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Velkommen til Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Du finder os i Assens, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup, Vissenbjerg & Aarup. Hjemmeside: www.assensbib.dk Reglement for AssensBibliotekerne

Læs mere

Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek

Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek 1 vers. 18.12. Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek 2.1 Materialeoverbygning Centralbibliotekerne indkøber i fællesskab al udenlandsk litteratur (dog undtagen tidsskrifter, subskriptioner,

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013 Bestyrelsesmøde den 4. december 2012 Dagsordenens pkt. 4, bilag 3 27. september 2012 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2012 2013 1. Formål med og gyldighedsperiode for

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2011 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Årsrapport 2007. for. Bibliotekerne

Årsrapport 2007. for. Bibliotekerne Årsrapport 2007 for Bibliotekerne Sammendrag I 2007 år er der mellem virksomheden og Sammenlægningsudvalget aftalt følgende resultatkrav : 3 resultatkrav, for samtlige virksomheder i Frederiksværk-Hundested

Læs mere

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Velkommen v/rolf Hapel DDB-koordinationsgruppen Dagens program 10.00-10.15 Velkommen v/formand for koordinationsgruppen, Rolf Hapel 10.15-11.15 Hvad

Læs mere

Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek

Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek Endelig rapport, Thisted Bibliotek. En række irrelevante rubrikker er fjernet. Er du? Hvis du er i beskæftigelse, hvilken sektor arbejder

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

Svendborg Bibliotek Svinget 1 5700 Svendborg. 62 23 50 00 bibliotek@svendborg.dk www.svendborgbibliotek.dk

Svendborg Bibliotek Svinget 1 5700 Svendborg. 62 23 50 00 bibliotek@svendborg.dk www.svendborgbibliotek.dk Svendborg Bibliotek Svinget 1 5700 Svendborg 62 23 50 00 bibliotek@svendborg.dk www.svendborgbibliotek.dk Meget mere end bøger Svendborg Bibliotek er en af Fyns mest besøgte kulturinstitutioner med mere

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

Målsætningsprogram/Handlingsplan for VIBO 2011 2015

Målsætningsprogram/Handlingsplan for VIBO 2011 2015 Målsætningsprogram/Handlingsplan for VIBO 2011 2015 Beboerdemokrati Økonomi VIBO s organisation Boligsocial indsats Bæredygtighed Kommunikation Administrativ fokusering Beboerdemokrati En styrkelse af

Læs mere

MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER

MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER 01-06- 2011 Beskrivelse af markedsføringsmodel for licenser Her beskrives den markedsføringsmodel for licenser, der er testet i projektet Licenser til masserne. Projektet

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet Strategi 2013-2017: Forslag til prioriterede indsatser På workshop den 16. marts 2013 konkretiserede deltagerne en række indsatser, der knytter sig til de enkelte elementer i visionen for selskabet, og

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2015 Psykiatrisk Center Amager Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og strategiske initiativer, som Psykiatrisk

Læs mere

Virksomhedsaftale 2010

Virksomhedsaftale 2010 Virksomhedsaftale 2010 indgået mellem og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Brederødvej 40, 3300 Frederiksværk Christina Helverskov Langhoff Skole og Undervisning 1. Beskrivelse af virksomheden

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Mellem Fonden Femern Belt Development CVR. nr. 30058356 Råhavegård, Maribovej 9 4960 Holeby (FFBD) og Erhvervsråd XXXXX Adresse Postnummer/By

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Åbne biblioteker i Aalborg

Åbne biblioteker i Aalborg Åbne biblioteker i Aalborg Bodil Have bibliotekschef Aalborg Bibliotekerne 1 hovedbibliotek 13 by- og lokalbiblioteker 3 bogbusser 155 medarbejdere 110 mio. kr. (95 mio. kr.) 1,7 mio. udlån 1,8 mio. besøgende

Læs mere

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplanen er udarbejdet foråret 2014. Den er resultatet af det kontinuerlige arbejde, der foregår på skolen med henblik på optimering og udvikling af væsentlige

Læs mere

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Kontrakt 2014 Kontrakt 2014-15 Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild

Læs mere

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Dette notat skal beskrive løsningsmodeller for bibliotek.dk som lokal grænseflade som opfølgning på det notat som blev lavet i 2007 1 og på den workshop som blev

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

Handlingsplan 2011-12

Handlingsplan 2011-12 AF:\Sekretariatet\Bestyrelse\Handlingsplan 2011-12\Udkast til handlingsplan 2011-12.docx 22. juni 2011/MP Handlingsplan 2011-12 Medlemsstrategi Aktiv, systematisk og målrettet kampagne for rekruttering

Læs mere