Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan Kulturforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2009. Kulturforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund"

Transkript

1 Virksomhedsplan 2009 Kulturforvaltningen Albertslund Bibliotek Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund T F

2 SIDE 2

3 Udsigt fra vestkontoret, 2008 Indhold Indledning... 5 Hvem er vi?... 5 Indsatsområder Biblioteket som demokratisk rum Biblioteket - det fysiske rum Biblioteket som formidlings- og læringsrum Kompetenceudvikling Afvikling af lokalbibliotekerne i Trippendalscentret og på Stensmosegård Miljølledelse IT-strategien Administration Profilering og kommunikation Mangfoldighed Ledelse og trivsel Forpligtende dialogstyring Opfølgning på indsatsområder Forpligtende dialogstyring Ledelse og trivsel Profilering og kommunikaiton IT-strategi Miljøledelse Mangfoldighed Biblioteket som læringsrum Biblioteket som oplevelsesrum - arrangementer Lokalbibliotekerne Kompetenceudvikling 24 SIDE 3

4 TITEL OG DATO ENHEDENS NAVN 11. Borgerservice - kulturel borgerservice 24 Bilag Bilag 1 Service-information Bilag 2 Resultatmål Skitse til farveskala, Hovedbiblioteket 2004 SIDE 4

5 Indledning Bibliotekets virksomhedsplan 2009 er udarbejdet efter standard og skabelon for virksomhedsplaner i Albertslund Kommune. Virksomhedsplanen udarbejdes årligt, og biblioteksvirksomheden drøftes af KU/ØU/KB efter nedenfor anførte tidsplan og i forbindelse med behandlingen af de anførte arbejdspapirer: Regnskab Årsberetning Det kommunale budget Virksomhedsplan med serviceinformation og resultatmål Retningslinjer for Albertslund Bibliotek, med serviceinformation Retningslinjer indeholder serviceinformation Økonomirapporter med opfølgning på resultatmål og udmeldte indsatsområder Februar Marts Efterår / oktober Januar Marts, hvert andet år i lige år. Næste udgave foreligger 1. halvår 2010 Økonomirapporter 3 gange årligt. Opfølgning på resultatmål 2 gange årligt Virksomhedsplan, retningslinjer og årsberetning udleveres i begge biblioteksafdelinger og kan ses på bibliotekets hjemmeside. Hvem er vi? 1.1 Økonomi Budget Kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2009 at nedlægge lokalbibliotekerne på Stensmosegård og i Trippendalscentret. Endvidere blev der afsat kr. til decentrale arrangementer og evt. bogskranker. Biblioteket vil i 2009 prøve at klarlægge, hvad der kan tænkes med bogskranker og beskrive dette i et selvstændigt notat. En helt særlig indsats i 2009 vil være afviklingen af de to filialer. Bibliotekets bruttobudget 2009 er kr. Indtægterne udgør kr. Den samlede nettoudgift udgør kr.. Hertil kommer ejendomsudgifter og vedligeholdelse på ca kr. Administration, IT og licenser Den samlede administrationskonto er på 1,9 mio.kr. heraf udgør IT og licenser 1,5 mio. kr. Arrangementer og udstillinger Kommunalbestyrelsen besluttede at afsætte kr. til udvikling af decentrale biblioteksarrangementer. Den samlede arrangementskonto, inkl. de kr., vil være kr. i Et højt beløb sammenlignet med landsgennemsnittet. Personale Den samlede nettolønsum er på kr. I en periode vil der være tale om en mindre overtallig normering pga. af lukningen af de to filialer. I løbet af 2009/2010 vil lønsummen blive tilpasset den vedtagne besparelse. Udgiften til 0,5 stilling på Kongsholm HF og Gymnasium refunderes af Børne- og Undervisningsforvaltningen. Den samlede materialekonto er på kr. fordelt med kr. til bøger (voksne, børn og musik) og kr. til andre materialer. Udgifterne til biblioteksvæsenet er for 2009 reduceret med kr., inkl. ejendomsudgifter. Fra 2010 reduceres udgifterne med kr. Materialekonti Den samlede materialekonto er på 2,9 mio.kr Et højt niveau sammenlignet med landsgennemsnit. SIDE 5

6 Organisation Ledelse Stadsbibliotekar Administrationschef og Udviklingschef Strategisk lederforum Ledelse og områdeledere og afdelingsleder Udlånsekspedition (10,26 pers.enh.) Afdelingsleder IT- og udviklingsafdeling (5 pers.enh.) Team musik (teamleder) (3 pers.enh.) Udviklingschef Intern service ( 11,3 pers.enh.) Sekretariat (3,2 pers.enh.) Katalogafdeling (teamleder) (6,1 pers.enh.) Betjentområdet (2 pers.enh.) Administrationschef Voksenområde og Hedemarken (10,13 pers.enh.) Områdeleder og Teamleder Børne- og ungeområde (6,16 pers.enh.) Områdeleder Kultur- og kommunikation* (1 pers.enh.) Kommunikationsmedarbejder Integration** (0,4pers.enh.) Integrationsmedarbejder Miljøledelse*** Miljøkoordinator * Kultur- og kommunikationsmedarbejderen refererer til udviklingschefen ** Integrationsmedarbejderen refererer til stadsbibliotekaren *** Miljøkoordinator er stadsbibliotekaren SIDE 6

7 1.3 Betjeningssteder og åbningstider Albertslund Bibliotek omfatter Hovedbiblioteket i Albertslundhuset og Biblioteket i Hedemarken. Den ugentlige åbningstid på hovedbiblioteket er 48 timer i sommerhalvåret, mandag til lørdag og 52 timer i vinterhalvåret, mandag til søndag. På lokalbiblioteket i Hedemarken er den ugentlige åbningstid 24 timer, mandag til lørdag. Onsdag er der lukket. 1.4 Aktivitetsniveau Målsætningen for 2009 er at nå et besøgstal og udlån, der ligger på niveau med Niveauet vil sandsynligvis være lavere, da det forventes, at et antal brugere af de to lukkede lokalbiblioteker vil benytte andre biblioteker. Albertslund Bibliotek vil med udgangspunkt i den konkrete ændring i antallet af betjeningssteder tage initiativ til at synliggøre Hovedbibliotekets og Biblioteket i Hedemarkens tilbud til de tidligere brugere af Biblioteket i Trippendalscentret og Biblioteket på Stensmosegård. I 2009 forventes antallet af bookninger af bibliotekets internet-pc er at være på ca Hedemarken fik tilført flere pc er til brugerne i 2008, og antallet af besøg på bibliotekets hjemmeside forventes at stige fra besøgende i 2006 til besøgende i I 2009 forventes yderligere stigning. Målet med at fastholde antallet af besøg og et stabilt højt udlån pr. indbygger skal fortsat nås gennem en øget PRog arrangementsvirksomhed og en mere målrettet indsats i forhold til målgrupper og efterspørgsel. I efteråret 2008 blev arrangementsområdet tilført yderligere kr. Kommunalbestyrelsen har bevilget kr. til udvikling af decentrale arrangementer og den samlede PR- og arrangementskonto vil således være på kr. i Albertslundstrategien Kommunalbestyrelsen har i efteråret 2007 udformet et tillæg til Visionen for Albertslund, Albertslundstrategien. Heri opereres med tre indsatsområder / mærkesager: Børn, kultur og miljø. 1.6 Rammebetingelser og visioner Folkebibliotekernes formål er beskrevet i 1, stk. 1 i Lov om biblioteksvirksomhed. Lovgrundlag: Lov om biblioteksvirksomhed, lov nr. 340 af 17. maj 2000 Bekendtgørelse om biblioteksvirksomhed nr. 30 af 10. januar 2005 Lov om ophavsret, lov nr. 164 af 12. marts 2003 samt lovændring nr. 997 af 9. december 2003 Lov om biblioteksafgift, lov nr af 17. december 2002 Bekendtgørelse om biblioteksafgift nr. 106 af 19. februar 2003 Lov om behandling af personoplysninger, lov nr. 429 af 31. maj 2000 med senere ændringer 1.7 Albertslund Biblioteks vision I forbindelse med godkendelsen af Retningslinjer godkendte Kommunalbestyrelsen bibliotekets nye vision. I denne hedder det blandt andet: Albertslund Bibliotek er mulighedernes og overraskelsernes sted. Biblioteket formidler oplevelser og tilbud om læring på en inspirerende og kreativ måde til kommunens borgere og institutioner. Albertslund Bibliotek placerer sig centralt i det lokale kulturlandskab. Med god tilgængelighed, åbenhed, entusiasme samt kompetent og brugerorienteret service understøtter biblioteket demokrati, personlig udvikling og engagement i samfundslivet. Albertslund Bibliotek lægger vægt på, at miljøbevidsthed og fokus på bæredygtighed er naturlige elementer på alle niveauer i virksomhedens drift og kontakt med brugerne. Albertslund Bibliotek ønsker at være en arbejdsplads, hvor samarbejde, fleksibilitet og nye færdigheder sammen skaber et bibliotek i udvikling. De politisk vedtagne målsætninger for biblioteksvæsenet i Albertslund er formuleret i Retningslinjer for Albertslund Bibliotek, Virksomhedsplan og Miljøledelseshåndbog, inkl. bibliotekets miljøpolitik. SIDE 7

8 Indsatsområder 2009 Under hvert indsatsområde anføres et eller flere delmål. * Temaer udmeldt af chefgruppen som obligatoriske ** Temaer som indgår i chefgruppens virksomhedsplan, men som ikke er obligatoriske *** Temaer udmeldt af Kulturforvaltningen som obligatoriske 1. Biblioteket som demokratisk rum 1.1 Mål: At udarbejde forslag og ansøgning om fondsmidler til 2010 i forbindelse med gentænkning af demokratiske institutioner i det nye årtusinde. Biblioteker sammen med andre institutioner, såsom universiteter, massemedier, kultur institutioner er i dag alle under forandring og deres generelle indflydelse mindskes i borgerens hverdag. Denne udvikling foregår samtidigt med en anden mediebrug og videnstilegnelse, gennem brug af nye platforme. Eksempelvis er online platforme såsom Facebook blevet meningstilkendegivelse og almindelige, og internetafstemninger vinder mere og mere frem. Disse tendenser kan overordnet anskues som en udvikling fra et repræsentativt demokrati til direkte demokrati. Dette er store udfordringer for de institutioner, som sædvanligvis har klædt borgeren på til at indgå i demokratiske processer. Spørgsmålet er, hvilken rolle de gamle klassiske dannelsesinstitutioner kan og skal spille i udviklingen af nye politiske former for inddragelse af borgeren. Resursetræk: 100 timer. Dokumentation: Ansøgning om midler til Konference har været afholdt. Handling: Der er søgt fondsmidler til at afholde en konference med deltagere fra forskellige dannelsesinstitutioner med henblik på at udarbejde forslag til, hvordan vi kan understøtte borgerne på nye måder til at indgå i demokratiske processer. 1.2 Medborgercenter i Hedemarken Mål: At udvikle tiltag, som vil få biblioteket i Hedemarken til at fremstå som et lokalt medborgercenter med funktioner som værested samt lærings- og oplysningscenter. Intentionen er at styrke integrationsindsatsen i området og opkvalificere de lokale beboeres sprogkundskaber, så de bedre kan tage del i arbejdsmarkedet og samfundet. Resursetræk: kr. 800 timer. Handling: Projektmidler søges gennem Styrelsen for Bibliotek og Mediers pulje til Medborgercentre. Nogle af disse Dokumentation: Liste over nye tiltag, samarbejdspartnere og etablering af medborgercenter i bibliotekets eksisteren- SIDE 8

9 midler skal bruges til at skabe kontakt til interessenter i lokalsamfundet og etablere netværk for frivillige. Desuden søges midler til frikøb af personale for at styrke læringstilbuddene på biblioteket, samt general etablering af tiltag, der tilpasses de forskellige målgrupper. Der søges i første omgang om dispensation for egenfinansiering med den begrundelse, at der i 2008 er brugt kr. på ombygning af lokalbiblioteket. de lokaler. 1.3 Brugerråd ved Hovedbiblioteket og Biblioteket i Hedemarken Mål: Etablering af brugerråd ved Hovedbiblioteket og ved lokalbiblioteket i Hedemarken. Resursetræk: Analysearbejde: 37 timer. Drift af brugerråd: 85 timer pr. brugerråd pr. år. Handling: Udarbejde analyse vedr. interessenter, behov og forelæggelse af idé for Kulturudvalget og Kommunalbestyrelsen. Dokumentation: Brugerråd er etableret medio Biblioteket det fysiske rum 2.1 Biblioteksrummet indretning og materialepleje Mål: 4 år er gået, siden det renoverede hovedbibliotek genåbnede. Der er nye former for brugeradfærd, og gamle materialetyper erstattes af nye. Dette kræver nye bud på biblioteksindretningen. Nedlæggelsen af 2 lokalbiblioteker pr stiller ligeledes krav til indretning og indlemmelse af relevante dele af deres materialebestande. Mulighederne for selvbetjening og mulighederne for at fotokopiere og skanne til privatbrug vil blive styrket. Resursetræk: arbejdstid samt kr til omflytning og inventar. Ved selvbetjent udlån på mere end 65 % anskaffes endnu en selvbetjeningsenhed. Pris: kr. Kopimaskine med skanner: kr. Dokumentation: Statistik og evaluering. Handling: Der udarbejdes handlingsplan for publikumsområderne på Hovedbiblioteket. 3. Biblioteket som formidlings- og læringsrum 3.1 Brugerundervisning Mål: At tilbyde kommunens borgere undervisning i itfærdigheder, som er nødvendige i vores samfund. Handling: Tilbyde differentieret undervisning. Udarbejde undervisningsmateriale og PR-material. Udvikle undervisningsprogrammer, i f.eks. netlydbog, -musik og podcast. Resursetræk: Arbejdstid til forberedelser og undervisning. Forventet timeforbrug: 110 timer, samt 40 timer til nye tiltag. Dokumentation: Opgørelse af antal undervisningslektioner og deltagere. Evaluering af undervisningsforløbene. SIDE 9

10 3.2 Formidling af audiovisuelle materialer Mål: At styrke bibliotekets formidling af materialer i elektronisk form, herunder at tilbyde borgerne i Albertslund Kommune netlydbøger Handling: Lydbog.dk-aftale etableres, og det tilbydes lånerne at downloade lydbøger. Der etableres kurser og tilbuddet skal formidles. Podcasting af Albertslund Posten og andre formidlingstiltag vha. podcasting, eksempelvis arrangementer. Resursetræk: Fra konti for lydbøger fra voksen- og børneområdet overføres kr til ny konto for netlydbøger. Personaletimer fra IT- og udlånsafdelinger, 50 timer. Dokumentation: Podcasting tilbydes via hjemmesiden og annonceres. Lydbog.dk-brugeraftale og formidlingsmateriale foreligger års-bogen Mål: At gøre småbørnsfamilierne opmærksomme på bibliotekets tilbud og samtidig opmuntre til dem til højtlæsning ved at give en boggave (samt cd med bogens historier) med appetitvækkere fra børnelitteraturen. Handling: Når barnet fylder 2 år sender biblioteket et flot Cirkeline-postkort med et tillykke og en invitation til at besøge biblioteket og indløse kortet for en bog. Når familien besøger biblioteket viser vi rundt og fortæller om mulighederne og tilbyder lånerkort. Vi overvejer muligheden for at følge op, når barnet fylder 3 år. Resursetræk på første etape: I alt = 50 arbejdstimer Økonomi over 3 år 900 bøger med cd er og porto til udsendelse = kr. Der er givet tilsagn om tilskud fra Kulturforvaltningen og PCA & Børnekulturkonsulenten Dokumentation: Stigning i antal nye lånere, udlåns- og besøgsstatistik og udsagn fra brugerne. 2-årsbøgerne afhentes. 3.4 Læsekampagner Mål: At bidrage til at børn i Albertslund opnår både stor læselyst og gode læseevner. Handling: At invitere børn til at deltage i læsekampagnen Bolsjelæsning, som er for 3.- klasserne, Sommerbogen, der er for de 7-14-årige, samt Smart-parat-svar, der er en quiz på bøger og viden tilrettelagt for 6.- klasserne. Kampagnerne foregår i samarbejde med kommunens skoler. Resursetræk: Bolsjelæsning: kr timer (inkl. biblioteksorienteringer) Sommerbogen: timer (ekskl. vejledninger i udlånet) Smart-parat-svar: kr timer Ialt kr timer Dokumentation: Lærerne tilmelder klasserne til Bolsjelæsning og Smart-parat-svar, børnene tilmelder sig Sommerbogen og synes, det er sjovt at deltage, og forældre og lærere udtrykker, at børnenes kompetencer øges. SIDE 10

11 3.5 Læsekredse Mål: At udbrede kendskabet til bibliotekets tilbud til eksisterende læsekredse og hjælpe nye læsekredse i gang. Resursetræk: 250 timer Handling: Afholde et eller flere arrangementer, starte læsekreds, evt. flere, i bibliotekets lokaler, informere på hjemmesiden om bibliotekets tilbud. De to læsekredse på Stensmosegård fortsætter på Hovedbiblioteket. Dokumentation: Statistik og evaluering 3.6 Lektiecafé Mål: At tilbyde børn og unge lektiehjælp, således at deres skolekundskaber forbedres. Parallelt hermed øges deres viden om bibliotekets tilbud. Handling: Lektiehjælpen på Hovedbiblioteket videreføres i 2009, men med en lidt anden målgruppe. Aldersgrænsen sættes ned og dækker fra 5. Klasse og opefter). Lektiehjælpen drives fortsat ved hjælp af frivillige og er åben hver tirsdag eftermiddag. Der startes endvidere lektiecafé på Biblioteket i Hedemarken. Resursetræk: Personaletimer til tovholderfunktion for lektiehjælperne, kontakt til SBCI og Styrelsen for Bibliotek og Medier og til det løbende praktiske arbejde. Ansøgning til Styrelsen for Bibliotek og Medier mhp. at oprette lektiecafé i Hedemarken. Dokumentation. Der føres statistik over deltagere hver gang, og i maj 2009 laves der en samlet evaluering af hele forløbet. 3.7 Karrierebiblioteket (videreføres fra VP 2008) Mål: At give unge med anden etnisk baggrund mulighed for i højere grad at træffe et valg omkring uddannelse og erhverv ved at udlåne frivillige fagpersoner, som kan fortælle og rådgive om deres erhverv. Resursetræk Personaletimer til udarbejdelse af projektbeskrivelse, afsøge samarbejdspartnere og søge om midler til projektets gennemførelse. Handlinger: Der udarbejdes en projektbeskrivelse i efteråret 2009, som kan danne baggrund for en mulig gennemførelse af projektet i Dokumentation: Projektbeskrivelse foreligger. 3.8 Blogsamarbejde Mål: At etablere blogsamarbejde på musikområdet mellem biblioteker på Vestegnen, at forbedre eksisterende blog, og at fordele arbejdet med at vedligeholde en blog på flere skuldre. Resursetræk: 25 arbejdstimer. Dokumentation: Etablering af et blogsamarbejde. Handling: At undersøge muligheder og barrierer i forbindelse med et blogsamarbejde, samt at etablere samarbejde mellem biblioteker. SIDE 11

12 3.9 Informationsskærm ved hovedindgangen Mål: At formidle relevant information og oplevelser via storskærm. Handling: Analyse af økonomi og anvendelsesområder. Resursetræk: 75 timer. Dokumentation: Analyse foreligger Licenser og e-resurser Mål: At udbrede kendskabet til bibliotekets elektroniske resurser, såvel overfor brugere som personale. Handling: Pr-kampagne i form af såvel centralt som lokalt produceret informationsmateriale, både fysisk og virtuelt. Internt: sidemandsoplæring. Eksternt: ad hoc i biblioteksrummet samt eventuelt undervisningstilbud. Resursetræk: Personaletimer kr. til PR. Dokumentation: Statistik og evaluering Indirekte formidling af materialer Mål: Det skal altid være inspirerende at komme på biblioteket og at besøge bibliotekets hjemmeside. Hvis man ikke ved, hvad man vil læse, eller hvad der findes på biblioteket, bliver man mødt med gode forslag og overraskelser. Handling: På læsetipsreolerne, punktudstillingerne og området i Multirummet skiftes både emner og titler ofte ud. På hjemmesiden skabes der plads til, at der jævnligt kan sættes fokus på tværgående emner og genrer ikke blot de nye bøger. Resursetræk: Arbejdstid 150 timer kr. til div. materialer til markedsføring. Dokumentation: Vi ser, at lånerne standser op ved udstillingerne bøger bliver udlånt og lånere udtrykker tilfredshed med tiltagene. Via hjemmesiden kan registreres, om de udstillede titler reserveres. 4. Kompetenceudvikling ting - Kompetenceudvikling Mål: At alle ansatte i biblioteket får kendskab til de nye medier, som vores brugere i stigende grad benytter. Forløbet skal både styrke vores formidling ud ad til samt bevirke lettere arbejdsgange internt i organisationen vha. nye teknologier Resursetræk: Indkøb af 60 mp3 afspillere: kr. Timer timer. Dokumentation: oversigt over fuldførte kursusdeltagere. Handling: Forløbet strækker sig over 12 uger og er påbegyndt i 2008 og afsluttes i februar Alle ansatte skal igennem de 23 ting som ligger i forløbet (se Der indledes med en fælles introduktion, og hele forløbet afsluttes med et fællesmøde, hvor det evalueres, og der sættes initiativer i gang som kan understøtte og implementere både teknolo- SIDE 12

13 gier og de kompetencer, som de ansatte har opnået gennem forløbet i en kontinuerlig praksis. 4.2 Opfølgning på Vision for Albertslund Bibliotek Mål: At udarbejde en plan for hvordan biblioteket kan udvikle sig til en organisation, der implementerer visionen i konkrete handlingsplaner. Resursetræk: kr. Timer 50. Handling: Initiativer i de forskellige afdelinger rettes mod at leve op til visionerne. Kurser for og kompetenceudvikling af personalet indtænkes i en helhedsorienteret plan rettet mod integrering af visionerne i det daglige arbejde. Kursusplanen afstemmes med individuelle ønsker fra den enkelte medarbejder og afdeling i forhold til udviklingen af biblioteksvæsenet generelt i Danmark. Dokumentation: Plan for kurser og udviklingsstrategi. Katalog med konkrete tiltag til implementering af visioner 5. Afvikling af lokalbibliotekerne i Trippendalscentret og på Stensmosegård Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2009 at nedlægge lokalbibliotekerne i Trippendalscentret og på Stensmosegård. Nedlæggelserne skal udmønte en besparelse på 1,95 mio. kr. i 2009 og 4,3 mio. kr. i Biblioteket har i efteråret 2008 udarbejdet tidsplan og opgavebeskrivelse i forbindelse med nedlæggelserne. Nedenfor anføres særlige indsatsområder. 5.1 Bygninger Mål: Afvikle lejemål og nedbringe bygningsudgifter. Handling: Opsige lejemål i Trippendalscentret. Tilpasning af budget for rengøring og vedligeholdelse. Resursetræk: Opgaven ligger hos Miljø- og Teknikforvaltningen. Dokumentation: Bygningerne er rømmet med udgangen af første kvartal 2009, og lejemålet med Trippendalscentret er ophørt Personale Mål: Tilpasse normering og justere organisationen. Resursetræk:125 timer. Handling: Besætte vakante stillinger med personale fra lokalbibliotekerne. Genbesætte nye vakancer med filialpersonale. Dokumentation: Ny organisation er på plads 1. januar 2009, og normeringstilpasninger er klar med udgangen af SIDE 13

14 5.3 Materialer Mål: Udskille to lokalbibliotekers samlinger. Resursetræk: 425 timer. Handling: Overføre materialer til Hovedbiblioteket og Hedemarken. Bogsalg. Salg til andre interesserede biblioteker. Destruktion. Dokumentation: Materialebestanden er overført, solgt eller bortskaffet ultimo marts Information Mål: Sikre opdateret information om den nye biblioteksstruktur Handling: Gennemgang af samtlige info-materialer og kanaler. Udarbejdelse af info-materiale til de to lokalområders brugere mhp. at få dem til at bruge Hovedbiblioteket og Hedemarken. Resursetræk: 37 timer kr. til informationsmateriale. Hertil kommer udgifter til opdatering af relevante tryksager. Dokumentation: Relevant informationsmateriale foreligger i opdateret form. 6. Miljøledelse 6.1 Klimakonferencen i København Mål: At formilde information om klimakonferencen i København i november. Deltage i aktiviteter tilrettelagt af Miljø- og Teknikforvaltningen. Resursetræk: 100 timer Dokumentation: Konkret udstilling er udarbejdet. Handling: I samarbejde med Miljø- og Teknikforvaltningen lave udstilling og udvikle metode til formidling af væsentlig information fra konferencen. Deltage i 1-ton mindre CO2-kampagnen. 6.2 Miljøbiblioteket.dk Mål: At gøre sitet mere brugervenligt og at inddrage resursepersoner i Dogmekommunerne i udviklingen af sitet. Handling: Kontakt til relevante personer i Dogmekommunerne. Albertslund Biblioteks web-udvikler fortsætter arbejdet med at synliggøre og øge anvendelsesmulighederne på sitet. Resursetræk: 50 timer Dokumentation: Nyt og opdateret site er i drift. 6.3 Miljøcertificering Mål: At fortsætte arbejdet med miljøcertificering / EMAScertificering. Resursetræk: 200 timer Handling: Udarbejde handlingsplaner for, hvordan bibliotekets klimabelastning kan opgøres. Dokumentation: Certificering foreligger juli SIDE 14

15 7. IT-strategien** 7.1 Implementering af Intranet/sharepoint Mål: Det eksisterende fællesdrev nedlægges og data overføres til intranettet. Intranettet skal implementeres i de daglige arbejdsgange. Der udarbejdes et bedre søgemodul. Adgang etableres til kommunens intranet. Handling: Alle fælles dokumenter skal for fremtiden oprettes og deles gennem intranettet. Der tages initiativer til at benytte intranettets muligheder for bedre samarbejde i forbindelse med drift og udviklingsprojekter. Alle ansatte undervises i intranettet. Resursetræk: kr. Timer: 300 (undervisning af personale) og 100 timer (planlægning af undervisning og vedligeholdelse af sharepoint). Dokumentation: Gennemførelse af kurser og nedlæggelse af q-drev. 7.2 Web strategi 2009 Mål: etablering af ny hjemmeside og integrering af strategi for hvordan vi formidler og er repræsenteret på sociale medier. Handling: Efter 23-ting forløbet afholdes der en workshop for interesserede ansatte, hvor der udarbejdes en strategi for brug af sociale medier på biblioteket. Ny hjemmeside påbegyndes i første kvartal. Resursetræk: kr. Timer 660. Dokumentation: Ny hjemmeside og strategipapir for sociale medier. 8. Administration 8.1 Nyt Økonomisystem Mål: Det nye økonomisystem skal sikre en bedre og mere effektiv økonomistyring Resursetræk: 3 medarbejdere fra sekretariatet deltager i uddannelse. Estimat 70 timer. Handling: Afsætte tid til undervisning i det nye økonomisystem. Dokumentation: Gennemførelse af den af Fællesforvaltningen tilbudte undervisning samt ibrugtagning af det Nye Økonomisystem (NØK). 8.2 Administrative Fællesskaber Mål: Chefgruppen har besluttet, at der skal etableres administrative fællesskaber, som skal sikre en stabil og sikker håndtering af betalinger samt servicering af de pengeposebestyrere, der er i Områdebevillingen for Kulturområdet. Desuden skal der sikres en god snitflade med økonomiarbejdet i Økonomicentret så dobbeltarbejde undgås. Resursetræk: Indkøb af en ekstra arbejdsplads til sekretariatet: kr arbejdstimer. Samt afgivelse af arbejdstimer til det Administrative Fællesskab, hvilket svarer til de opgaver der flyttes fra Biblioteket til denne nye enhed SIDE 15

16 Handling: Sekretariatet skal udarbejde arbejdsprocedurer for, hvordan pengeposerne under Områdebevillingen for kulturområdet skal betjenes. Dokumentation: En nedskreven fordeling af arbejdsopgaverne i det administrative fællesskab. 8.3 Områdebevillinger Mål: Chefgruppen har besluttet, at der skal etableres områdebevillinger. I forbindelse med at stadsbibliotekaren, evt. bliver områdebevillingsbestyrer, skal Det Administrative Fællesskab kunne supportere områdebevillingsbestyreren med økonomistyringen. Resursetræk: 96 timer samt afgivelse af en stilling til områdebevillingsbestyreren. Dokumentation: Månedlige økonomirapporter for pengeposerne i områdebevillingen. Handling: Det Administrative Fællesskabs personale skal til en hver tid kunne trække de relevante rapporter til lederne af Biblioteket, MusikTeatret, Musikskole og Billedskole samt økonomisupport af disse. 9. Profilering og kommunikation 9.1 Særlig opmærksomhed rettet mod brugere i lokalområderne ved Stensmosegård og i Trippendalscentret Mål: At introducere Hovedbiblioteket til tidligere brugere af lokalbibliotekerne Stensmosegård og Trippendalscentret og dermed bidrage til, at de fortsat ønsker at benytte Albertslund Bibliotek. Handlinger: 1. Vi vil invitere institutionerne på besøg til små musik- eller fortællearrangementer. 2. Vi vil tilbyde institutionerne en depotordning med udbringning af bøger. Skift hver 2. måned. 3. Særlige info-kampagner Ressurcetræk: Økonomi: kr. (handling 1-2). Arbejdstid, i alt 135 timer. Dokumentation: Mindst 75 % af institutionerne fortsætter med at bruge Albertslund Bibliotek og finder vej til Hovedbiblioteket. 9.2 Decentrale arrangementer Mål: At afvikle decentrale arrangementer i primært Stensmosegårds og Trippendals lokalområder. Handling: I samarbejde med lokale institutioner, foreninger og organisationer tilrettelægges et program, der tilgodeser de særlige behov for kulturelle arrangementer, der måtte være i de to lokalområder. Resursetræk: Kommunalbestyrelsen har bevilget kr. til decentrale arrangementer. Arbejdstid: 500 timer. Dokumentation: Oversigt over afviklede arrangementer. SIDE 16

17 10. Mangfoldighed** 10.1 Integration Mål: At styrke bibliotekets rolle i relation til kommunens borgere med anden etnisk baggrund At bidrage til en bedre integration sammen med andre personalegrupper i kommunen gennem forskellige aktiviteter (læringsforløb, arrangementer og rådgivning), som peger udover den daglige drift (formidling og udlån af bibliotekets materialer) Resursetræk Der er afsat 15 timer ugentlig til en integrationskonsulent til at varetage ovennævnte opgaver. Handlinger: Dette udmøntes blandt andet i At være sparringspartner i projekt medborgercenter i Hedemarken At drive en lektiecafé på Hovedbiblioteket At udvikle projekt karrierebiblioteket. Dokumentation Statistik og evaluering. Udover de nævnte ting, som er beskrevet andetsteds i Virksomhedsplanen 2009: At etablere tværfagligt samarbejde om integration, alt efter hvilke aktiviteter, der er tale om. En liste med adresser over mulige samarbejdspartnere ajourføres løbende. At planlægge og afvikle forskellige arrangementer og udstillinger, som især retter sig mod denne målgruppe i samspil med danskere. I 2009 er følgende ting planlagt. 1. Udstilling med vuggeviser fra hele verden debatteater i Albertslund Nord i samarbejde med boligkoordinatoren. 2. Sparringspartner i udstillingen Håndarbejde på tværs, som også er et Brændstof projekt. At lancere den ny version af FINFO, internt og eksternt - en hjemmeside, som specielt henvender sig til kommunens udenlandske borgere. 11. Ledelse og trivsel* Trivsel og arbejdsmiljø Mål: At forbedre arbejdsmiljø og trivsel på biblioteket. Med udgangspunkt i konkrete eksempler på problemfelter, og Trivselsundersøgelsen 2007 blev der sat fokus på at forbedre arbejdsmiljø og trivsel på Biblioteket. Resursetræk: 200 timer. Forsat opfølgning på de ti indsatsområder, der blev resultatet af temadagen i foråret Handling: I 2008 er der fulgt op med forskellige initiativer Drøftelser i Lederforum og MED-udvalg af APV Personalemøder. Dokumentation: Dagsordener og referater. God trivselsundersøgelse SIDE 17

18 12. Forpligtende dialogstyring* Forpligtende dialogstyring Mål: At give ledelsesstrategien forpligtende dialogstyring indhold. Handling: Tiltag og strategi drøftes på Strategisk Lederforums og MED-udvalgets møder. Her sættes det i relation til begreber som initiativpligt, det professionelle råderum og den nære relation. Udgangspunktet er Værdigrundlag for ledelse og Generel stillingsbeskrivelse for afdelingsledere ved Albertslund Bibliotek. Sidstnævnte opdateres i Resursetræk: Arbejdstid. Afholdelse af temamøde for Strategisk Lederforum, MED-udvalgsmøde, personalemøde og afdelings- og områdemøder. Ca. 200 timer. Dokumentation: Dagsordener og referater. En god trivselsundersøgelse Opfølgning på indsatsområder Forpligtende dialogstyring* 1.1 Forpligtende dialogstyring Mål: At give ledelsesstrategien forpligtende dialogstyring indhold. Begrebet er en del af Albertslund Kommunes ledelses- og styringsstrategi, og det tager afsæt i Albertslundstrategien - Den forpligtende dialogstyring er gennemgående for alt, hvad vi gør. Opfølgning: Dagsordener og referater. Generel stillingsbeskrivelse for afdelingsledere revideres primo Handling: Strategien drøftes på Lederforums og MEDudvalgets møder. Her sættes det i relation til begreber som initiativpligt, det professionelle råderum og den nære relation. Udgangspunktet er Værdigrundlag for ledelse og Generel stillingsbeskrivelse for afdelingsledere ved Albertslund Bibliotek. 2. Ledelse og trivsel* 2.1 Trivsel og arbejdsmiljø Mål: At forbedre arbejdsmiljø og trivsel på biblioteket. Med udgangspunkt i konkrete eksempler på problemfelter og Trivselsundersøgelsen 2007 sættes der fokus på at forbedre arbejdsmiljø og trivsel på Biblioteket. Handling: Drøftelser i Lederforum og MED-udvalg. Inddrage ekstern arbejdsmiljøkonsulent. Personalemøder. Opfølgning: Temadag om arbejdsmiljø blev afholdt foråret kr. har været anvendt til div. konsulentydelser i forb. med temadag og opfølgning. Registrering af forbedringer i arbejdsmiljø i forbindelse med Trivselsundersøgelse Referater af og dagsordener til MED-udvalg og Lederforum. Konkrete tiltag er sat i værk, og der har været afholdt personaletemadag med fokus på trivsel. SIDE 18

19 3. Profilering og kommunikation* 3.1 Ekstern profilering Mål: At styrke arbejdet med profilering af Albertslund Bibliotek. Handling: Etablering af mediekartotek og værktøjer til brug for systematisk markedsføring af bibliotekets tilbud. Opfølgning: Der har i 2008 været afsat kr. ekstra til arrangementer. Der er ikke sket en systematisk registrering af omtale og indlæg i trykte medier. Men biblioteket har generelt været omtalt meget mere i medierne end tidligere. Herunder Politiken, AP, Vestegnen og div. fagtidsskrifter. 3.2 Kommunikation Mål: At synliggøre bibliotekets tilbud, reglement mv. gennem trykt informationsmateriale. Handling: Udarbejde foldere, go-cards og fliers mv., samt sparring med mediebureau. Opfølgning: Der er udgivet en velkomstfolder. Men der foreligger ikke yderligere opdateret informationsmateriale. Det skyldes bl.a. konsekvenserne af Kommunalbestyrelsens budgetvedtagelse. 3.3 Vision for Albertslund Bibliotek Mål: Bedre forankring af vision og strategier blandt bibliotekets ledelse og personale samt udvikling af en vision, der på én gang indfanger bibliotekets kerneværdier og foranderlighed. Handling: Visions- og strategiproces med både ledelse og medarbejdere. Opfølgning: Der foreligger en endelig vision og revision af Retningslinier, Resultatmål, og Serviceinformation. Udkast til Kulturpolitik er vedtaget af KU/KB og sendt i høring. 4. IT-strategi** 4.1 Web-strategi Mål: Udvikling af det virtuelle bibliotek. Anskaffe ny platform for hjemmesiden. Et CMS som understøtter kravspecifikation udarbejdet i 2007, dvs. det er tidssvarende og understøtter det fysiske bibliotek, og det er fleksibelt i forhold til fremtidige udviklingskrav (Web 2.0). Opfølgning: Arbejdet har været sat på stand by i 2008, bl.a. fordi bibliotekets tidligere udviklingschef skiftede job. Ny hjemmeside er i drift medio Handling: Et CMS (content mangement system) anskaffes og tilrettes / udvikles til bibliotekets behov og krav. Udviklingen af CMS et forsøges udviklet i tværkommunalt samarbejde med andre biblioteker. Det færdige CMS testes før endelig godkendelse. 4.2 Strategi for elektronisk formidling Mål og handling: At afsøge muligheder for mobilformidling, podcast og videreudvikling af bibliotekets blogs, herunder et community for den lokale musikkultur. Opfølgning: Der er startet et udviklingsarbejde omkring podcast af AlbertslundPosten. SIDE 19

20 4.3 Open Integra nyt bibliotekssystem Mål: Udvikling af et nyt modulopbygget bibliotekssystem baseret på services, komponenter og moduler, der tager afsæt i DBCs nuværende centrale løsninger, som kan indgå i en serviceorienteret arkitektur (SOA) og en åben bibliotekssystemarkitektur. Opfølgning: Der har været afholdt to møder og en workshop med DBC, og OLS (Open Library System) forventes i pilot drift 2. halvår Handling: Albertslund Bibliotek har indgået samarbejde med DBC og en række andre biblioteker om, at udviklingssamarbejdet skal resultere i et nyt bibliotekssystem. 5. Miljøledelse*** 5.1 Miljøcertificering Mål: At opnå miljøcertificering efter EMAS 2-forordningen. Biblioteket er en del af den samlede Kulturforvaltnings miljøledelsessystem. Opfølgning: Opfyldt. Handling: Vedligeholde og udvikle det eksisterende miljøledelsessystem. Opdatere miljøhåndbog for personale ved Albertslund Bibliotek. 5.2 Formidling af miljøinformation Mål: At formidle viden og information om miljø og bæredygtighed. Handling: 1) Drive og udvikle 2) Præsentere div. miljøinformationsmateriale fra bibliotekernes miljøhjørner. 3) Afholde min. 2 miljøarrangementer. Opfølgning: 1) Delvist gennemført. Miljøbiblioteket har fået eget domæne, nyt layout og enkelte nye funktionaliteter. 2) Opfyldt. 3) Opfyldt 6. Mangfoldighed*** 6.1 Mangfoldighed Mål: At afspejle lokalområdets forskellige befolkningsgrupper i relation til servicetilbud, arrangementer og anden kulturformidlingsvirksomhed Opfølgning: Brugerundersøgelse er gennemført. Evaluering af publikums-grupper til forskellige arrangementer. Materiale produceret gennem inddragelsesorienterede aktiviteter, herunder udstillingsvirksomhed og web-orienteret formidling af unges egen kulturproduktion. Desuden halvårlig afrapportering af arrangementsområdet.der arbejdes på at etablere et medborgercenter, delvis med støtte fra Styrelsen for Bibliotek og Medier. Handling: Eksempler på tiltag i forhold til de etniske minoriteter Ad. 1 Mål: At øge kontakten til kulturforeninger og grupperinger i Opfølgning: Delvist gennemført SIDE 20

Albertslund Bibliotek. Retningslinjer 2014-2017 Hvem er vi? Hvad gør vi? Afdelingen for By & Kultur. Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Albertslund Bibliotek. Retningslinjer 2014-2017 Hvem er vi? Hvad gør vi? Afdelingen for By & Kultur. Nordmarks Allé 2620 Albertslund Retningslinjer 2014-2017 Hvem er vi? Hvad gør vi? Afdelingen for By & Kultur Albertslund Bibliotek Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69

Læs mere

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2014. Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund. www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund.

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2014. Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund. www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund. Virksomhedsplan 2014 Albertslund Bibliotek Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund.dk T 43 68 70 00 F 43 68 70 68 SIDE 2 Indhold Indledning...

Læs mere

Københavns Kommune Uddannelses og Ungdomsforvaltningen. Center for Undervisningsmidler

Københavns Kommune Uddannelses og Ungdomsforvaltningen. Center for Undervisningsmidler Københavns Kommune Uddannelses og Ungdomsforvaltningen Center for Undervisningsmidler Rapport om Mål og resultatstyring Maj 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1. 1 Baggrund... 4 1. 2 Rapportens formål...

Læs mere

Notat Fremtidsperspektiver for Faxe Kommunes biblioteker og borgerservice

Notat Fremtidsperspektiver for Faxe Kommunes biblioteker og borgerservice Notat Udviklingsplan for bibliotek og borgerservice Sagsbeh.: majof & hega Fremtidsperspektiver for Faxe Kommunes biblioteker og borgerservice Foto: Indgangsparti på Hjørring Bibliotek Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

GENTOFTE BIBLIOTEKERNE

GENTOFTE BIBLIOTEKERNE GENTOFTE BIBLIOTEKERNE Årsberetning for Kultur og Bibliotek 2004 GENTOFTE KOMMUNE Indholdsfortegnelse Forord............................................................................. 4 Struktur............................................................................

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Virksomhedsplan 2015 Regionssekretariatet Region Midtjylland

Virksomhedsplan 2015 Regionssekretariatet Region Midtjylland Virksomhedsplan 2015 Regionssekretariatet Region Midtjylland Regionssekretariatets virksomhedsplan 2015 Henvendelse om virksomhedsplanen til: Region Midtjylland Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postbox

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

Med venlig hilsen Anders Møller Direktør

Med venlig hilsen Anders Møller Direktør Forord Parkering København har gennem de seneste fem år arbejdet systematisk med udviklingen af virksomheden. Efter at være blevet etableret som kontraktstyret virksomhed og med en ny ledelse, blev der

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Fællessekretariat Aftale 2008

Fællessekretariat Aftale 2008 Fællessekretariat Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 3 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Virksomhedsplan 2012/2013

Virksomhedsplan 2012/2013 Virksomhedsplan 2012/2013 Sundheds- og Socialforvaltningen Sundheds- og Socialforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk T 43

Læs mere

Faglighed for Alle status over fremdrift, hele 2007

Faglighed for Alle status over fremdrift, hele 2007 Faglighed for Alle status over fremdrift, hele 2007 Indledning Dette notat beskriver den faglige fremdrift for de enkelte projekter i Faglighed for Alle for hele 2007. Oversigten er baseret på de politisk

Læs mere

Sclerose. foreningen HANDLINGSPLANER 2015

Sclerose. foreningen HANDLINGSPLANER 2015 Sclerose foreningen HANDLINGSPLANER 2015 Indholdsfortegnelse Forskningsudvalget side 3 Info- og PR-udvalget side 6 Netværksudvalget side 12 Social- og handicappolitisk Udvalg side 16 Sundhedspolitisk Udvalg

Læs mere

&BORGER BIBLIOTEK DU ER ALTID VELKOMMEN! KNUDSEN SYD BIBLIOTEKSCHEFFORENINGEN KULTURSTYRELSEN DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING

&BORGER BIBLIOTEK DU ER ALTID VELKOMMEN! KNUDSEN SYD BIBLIOTEKSCHEFFORENINGEN KULTURSTYRELSEN DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING BIBLIOTEK &BORGER DU ER ALTID VELKOMMEN! KNUDSEN SYD BIBLIOTEKSCHEFFORENINGEN KULTURSTYRELSEN DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING Bibliotek og Borger Du er altid velkommen! 2. rev. udgave. Udarbejdet af Hanne

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 9

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 9 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 9 BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet

It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet Udarbejdet af For dagtilbud: Birthe Gripping (pædagogisk adm.konsulent), Henrik Jensen (Udsigten), Tommy Jespersen (Gram børnehave), og

Læs mere

Teknik & Miljø 2012/13. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø 2012/13. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Teknik & Miljø strategipas 2012/13 Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Teknik & Miljøs strategipas Velkommen til Teknik & Miljøs strategipas. I passet finder du de mål, vi i fællesskab skal nå for at indfri

Læs mere

Folkebibliotekerne efter kommunalreformen

Folkebibliotekerne efter kommunalreformen Folkebibliotekerne efter kommunalreformen Styrelsen for Bibliotek og Medier, november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...4 3. Datagrundlag...7 4. Biblioteksstruktur...8 4.1 Betjeningssteder...

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 kl. 13:00 Mødelokale 1.01, Fjerritslev Rådhus Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 Punkter på åbent møde: 20. Status på brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Fleksibel efteruddannelse

Fleksibel efteruddannelse Fleksibel efteruddannelse - erfaringer fra et TUP-projekt Udarbejdet for Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kontor og Ledelse (HAKL) Birgit Hjermov og Sofie Saxtoft Kubix Niels Warring

Læs mere

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 Sagsnummer: 480-2014-38339 Dokumentnummer: 480-2014-90281 Afdeling: Direktionen Indhold 1. Forord... 3 2. Direktionen og koncerntænkningen... 4 2.1. Nordfyns

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere