Stilladsering af læring i eportfolio

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stilladsering af læring i eportfolio"

Transkript

1 Stilladsering af læring i eportfolio Juni semester 1. år Af: Bente Kjærgaard Stisen Carsten Jørgensen Anders Klitgaard Mølbæk Vejleder: Janni Nielsen

2 Stilladsering af læring i eportfolio Juni 2013 Anslag inkl. mellemrum: Sidetal: semester 1. år Af: Bente Kjærgaard Stisen Carsten Jørgensen Anders Klitgaard Mølbæk Vejleder: Janni Nielsen

3 Abstract This 1st year project completed as part of the Master Programme in Information and Communication Technology and learning analyses learning using eportfolio in clinical nursing training. The project is based on the pedagogical concept of scaffolding. The project also focuses on the significance of reflection to learning and investigates the learning context of communities of practice using a digital learning tool. The project looks into the role of the clinical supervisor in communicating with and scaffolding of students. This is analysed using a questionnaire. The students perception of the digital learning tool is analysed using a focus group interview approach. Furthermore, the project looks at the concept of Personal Learning Environment using a theoretical approach and analyses the tendency to use personal digital learning tools for clinical nursing training purposes in the nursing education programme. Based on the project analysis, we conclude that there is no simple solution to how a digital learning tool may help the scaffolding of learning in clinical nursing. Our analysis points to different measures that may be taken to scaffold learning in this learning environment: Instruction given to students prior to clinical teaching and instruction to clinical supervisors may be improved, and an open learning environment and change of focus from control of students to using a process-focused learning perspective may also contribute to improving the currently used eportfolio. A clarification of reflection and the theoretical and clinical aspects of the nursing course are needed. Our main conclusion is based on how different scaffolding factors both in design and in using eportfolio may be part of the metaphorical model that we call the mixing console. Carsten Jørgensen, Anders Klitgaard Mølbæk og Bente Kjærgaard Stisen AAU, MIL Vejleder: Janni Niels en April 2013

4 Indholdsfortegnelse Indhold 1.0 Indledning Problemstilling og baggrund Projektets formål og afgrænsning: Problemformulering Begrebsafklaring og teori eportfolio: Klinisk undervisning (Bente) Metode (Bente) Videnskabsteoretisk udgangspunkt: Præsentation af teori Læringsværktøjer, eportfolio og PLE (Anders) Stilladsering - Scaffolding (Anders) Praksisfællesskab og læring i praksis (Bente) Refleksion (Carsten) Sammenfatning af teori med henblik på opsætning af egen teoretisk ramme Empiri Spørgeskemaundersøgelse (Carsten) Fokusgruppeinterview: (Bente) Transskribering og meningskondensering af interview Analyse og diskussion Indhold eportfolio (Anders) Problemstillinger i forhold til funktionaliteter i ep. (Anders) Introduktion (Bente) Vejledere (Carsten) Samarbejde, feedback og praksisfællesskaber (Bente) Refleksion (Bente)

5 9.7 Teori og praktik (Carsten) Brug af IT-værktøjer - WEB 2.0 (Anders) Konklusion Perspektivering Litteraturliste

6 1.0 Indledning Eportfolio anvendes i mange sammenhænge indenfor uddannelse. Vi har erfaring med anvendelse af eportfolio indenfor uddannelser i Via University College (VIA). Dels fra TEKO, der bl.a. uddanner designteknologer og fra sygeplejerskeuddannelsen. Vi oplever, at det er meget forskelligt om, og hvordan eportfolio anvendes. Udsagn fra vejledere og studerende peger på eportfoliens design som mulig årsag hertil. eportfolien opleves ikke brugervenlig, og den er uoverskuelig. Der er forskellige elementer i eportfolien som lægger op til kollaborativ læring fx wiki og diskussionsfora, men de anvendes sjældent. Studerende oplever kravet om at anvende eportfolio som endnu en opgave og opnår ikke den tilsigtede læring. Det vil være relevant at undersøge, hvad der kan være årsag hertil samt se på, hvordan dette kan imødekommes så studerende oplever, at eportfolien bliver mere brugervenlig og lægger op til refleksion og kollaborativ læring? Vi vælger at afgrænse projektet til at se på anvendelsen af eportfolio i den kliniske del af sygeplejerskeuddannelsen og laver en spørgeskemaundersøgelse ift. kliniske vejledere samt et fokusgruppeinterview med sygeplejestuderende. Projektets teoretiske ramme udgøres af tekster omkring eportfolio og PLE (personal learning environment), stilladsering, praksisfællesskaber og refleksion. 2.0 Problemstilling og baggrund De eportfolier, som anvendes på sygeplejerskeuddannelsen og på TEKO, udspringer begge af et projekt E-læring i praktikforløb som blev gennemført i årene af evidencenter - Det Nationale Videnscenter for e-læring. Projektets formål var:.. ved hjælp af IKT at understøtte en styrket sammenhæng mellem den teoretiske undervisning og praktikopholdet gennem nye metoder og bedre dialog mellem den studerende, praktikvejleder og undervisere. Formålet opnås gennem pædagogisk udvikling, udvikling og anvendelse af e-læremidler og -miljøer samt kompetenceudvikling af praktikvejledere og undervisere (Bilag 1, side 1) eportfolio er indført i Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg, Aug og anvendes indenfor den kliniske del af sygeplejerskeuddannelsen. Hensigten er, at eportfolio på sigt også skal omfatte den teoretiske del af uddannelsen. Der er tidligere anvendt forskellige former for studiebøger i VIA. Flere elektroniske og enkelte i papir. Evalueringer herfra viser, at en del studerende ikke oplevede at få tilstrækkeligt udbytte af studiebøgerne, at arbejdsindsatsen ikke stod mål med udbyttet, mens andre mente, at de ikke behøvede at bruge tid på skriftlig refleksion i den kliniske undervisning 4

7 (Nielsen et al., 2009, s.3). Formålet med eportfolio er bl.a.. at udvikle og styrke den studerendes personlige studiekompetencer i klinisk undervisning at fremme den studerendes aktivitet og ansvarlighed ift. klinisk undervisning at fastholde oplevelser, undren og refleksion som udgangspunkt for vejledning og samarbejde at synliggøre og fremme den studerendes bevidstgørelse om eget aktuelle faglige niveau at skabe kontinuitet i den studerendes uddannelsesforløb som helhed herunder styrke sammenhæng mellem teori og praksis at styrke grundlaget for vejledning og samarbejde i klinisk undervisning (Ibid, s. 6) En evaluering af eportfolio as a learning medium in clinical nursing training viser at eportfolio kun i begrænset omfang understøtter den studerendes læreproces. Årsagen was partly technical problems, while many expressed opposition to written reflection. ( Nielsen, Helms, & Pedersen, 2011, s. 14) Jf. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje fremgår det, at studerende skal udarbejde studieplaner i forbindelse med klinisk undervisning (Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje, 2008, Kap. 3, 9). I VIA har man valgt at integrere de obligatoriske studieplaner i en eportfolio på platformen SharePoint. Udsagn fra vejledere og studerende peger på, at eportfolien har et uhensigtsmæssigt design. Den opleves uoverskuelig, og der har specielt i starten været mange tekniske problemer. Dette underbygges af resultaterne af Masterspecialet: eportfolio som redskab til refleksion over faglig praksis i klinisk undervisning på sygeplejerskeuddannelsen (Seerup & Jørgensen, 2012 s ), hvor forfatterne ud fra interviews med studerende og vejledere konkluderer at eportfolio kan facilitere refleksion igennem arbejdsdelen (eportfolioen består af en præsentationsdel og en arbejdsdel). Dog er refleksionsredskaberne ikke let tilgængelige, det kræver flere klik og et godt kendskab til redskabet, hvilket de involverede parter ikke altid har. Resultatet er, at de studerende ikke anvender arbejdsdelen. Præsentationsportfolien faciliterer ikke på samme måde refleksion. Det er problematisk at få eportfolio integreret i praktikken som et redskab til refleksion over faglig praksis. Kliniske vejledere og studerende er ikke fuldt fortrolige med redskabet. Manglende introduktion til studerende og vejledere angives som mulig årsag hertil. 5

8 Forfatterne foreslår, at der i udformningen af eportfolio er vejledende tekster, der efterspørger de studerendes refleksion over faglig praksis og/eller synliggør refleksionsredskaber bedre (Ibid, s.94) Det har en positiv indflydelse på de studerendes anvendelse af eportfolio, når kliniske vejledere støtter de studerende ift. at integrere redskabet i den kliniske undervisning. I flg. Seerup og Jørgensen finder de studerende deres egen måde at anvende eportfolio på, så det giver mening for den enkelte. Det er afgørende for de studerendes læreproces i eportfolio, at klinisk vejleder udviser fleksibilitet ift. den enkelte studerendes anvendelse af eportfolio. I flg. forfatterne er det de kliniske vejlederes opgave at være bindeled mellem de studerendes teori og de studerendes praksis og hermed får vejlederne stor betydning ift. anvendelsen af eportfolio. Det er vigtigt, at både vejledere og studerende er motiverede og engagerede i brugen af eportfolio (Ibid, 2012, s.96). eportfolio på Teko blev udviklet i med inspiration fra ovennævnte eportfolio på sygeplejerskeuddannelsen. På TEKO bruges dog begrebet TEMA portfolio, men ligesom på sygeplejerskeuddannelsen har TEKO s portfolio også et mål om, at styrke den studerendes mulighed for refleksion og læring under praktikforløb. En væsentlig forskel på de to eportfolier er, at i portfolien på TEKO i princippet er frivillig, idet praktikvejlederne skal opfordre de studerende til at bruge portfolien. I dag, ca. 2 år efter implementeringen af værktøjet kan det konstateres, at det stort set ikke bruges. Her skal også nævns, at der på TEKO bruges et andet portfolioværktøj i papirformat, som dokumentation for studieaktivitet, dvs. den skal bruges af alle studerende og undervisere. At der allerede i afrapporteringen af udviklingsprojektet var klare indikationer af, at der var problemer med dels interaktionsdesignet og dels vejledernes implementering af værktøjet viser disse citater fra undersøgelsen: Først indtryk var, at det så nemt og overskueligt ud. Men senere fandt jeg ud af, at siden ikke er særlig brugervenlig.(mølbæk, 2011, s. 24) Det er et smart værktøj, men er ikke blevet opfordret at min vejleder til at bruge det. Det var mig der præsenterede det for hende (Ibid, s. 23) 6

9 På baggrund heraf rejser sig nogle spørgsmål: Hvorfor opfordrer vejlederne ikke de studerende til at bruge værktøjet? Hvilke problemer oplever de studerende konkret med interaktionsdesignet? - og er denne form for eportfolio i det hele taget egnet som et nutidigt læringsredskab? Begrebet portfolio er for de fleste i undervisningsverdenen et velkendt begreb, men for blot lidt over 10 år siden var begrebets pædagogiske betydning ikke defineret i nudansk ordbog. Begrebet portfolio beskrives i Nyt fra sprognævnet nr (Ravnholt, 2002), hvor det fremgår at ordet oprindeligt på dansk er blevet brugt som en beskrivelse af en værdipapir-samling (en portefølje), men først omkring årtusindskiftet bliver ordet portfolio almindeligt på dansk, i betydningen en samling af elevarbejde eller en kunstners samling af værker. I artiklen beskrives, hvorledes ordet bl.a. bruges på undervisningsministeriets hjemmeside, men at det er interessant, at ordet bruges uden, at der er en egentlig definition af ordet, hverken i Nudansk ordbog eller på hjemmesiden. Håkon Tolsby beskriver i artiklen Digital Portfolios a Tool for Learning, Self-Reflection, Sharing, and Collaboration (Dirckinck-Holmfeld & Fibiger, 2002, s. 231) det særlige i at indholdet i en portfolio, såvel det kunstneriske som den pædagogiske, i høj grad er udvalgt af portfoliens ejer (den studerende eller kunstneren) i en refleksionsproces. De eportfolier, som er udgangspunktet for vores undersøgelse har en fastlåst struktur og de studerende har kun adgang til dem, mens de er i uddannelsen. Som et alternativ til eportfolio er der erfaringer fra uddannelser i Danmark og i udlandet med brug af Personal Learning Environments (PLE), der er struktureret omkring den enkelte studerendes profil (Ryberg & Wentzer, 2011) (Attwell, 2007) (Cann & Badge, 2011) På Aalborg Universitet har man arbejdet med at udvikle brugen af e-portføljer og mere personlige læringsmiljøer. Erfaringer her fra beskrives i en artikel af Ryberg og Wentzer (Ryberg & Wentzer, 2011). PLE kan være med til at styrke den studerendes fagidentitet via fællesskaber og netværk med undervisere og medstuderende. Desuden giver inddragelse af Web 2.0 værktøjer mulighed for at understøtte videndeling og samarbejde (Ibid, s.15) Analyse af studerendes refleksioner viser, at mange studerende udviser forståelse ift. at reflektere løbende og opbygge en digital portfolio. De mere tvivlende studerende angiver problemer med systemet som årsag. Brugervenlighed og strukturen i systemet er væsentlige faktorer. 7

10 Ryberg og Wentzer rejser følgende problematik: Bliver indlæg personligt ejede refleksioner, der indgår i en kontinuerlig opbygning af en digital portefølje i samarbejde med andre, eller opfattes de som ikke-relaterede opgaver, der kun laves for at bestå kurser? (Ibid, s. 18) Forfatterne konkluderer, at udvikling af ejerskab, og studerendes oplevelse af at få et læringsmæssigt udbytte af løbende refleksioner, er en større udfordring end, hvilke systemer, der anvendes. Der vil være behov for introduktion til det tekniske omkring systemerne, og ikke mindst til de pædagogiske intentioner. De tilbud, der er på uddannelserne om at understøtte studerendes socialitet og projektsamarbejde står ikke alene. Studerende anvender ofte Facebook, Google-services og dropbox. Det kan derfor være nærliggende at reflektere over, om det ville være mere i tråd med PLE-tanken, at studerende selv sammensætter værktøjer til at understøtte egen læring og porteføljeproduktion, i stedet for at pålægge studerende at anvende en præfabrikeret platform. Dette giver følgende udfordringer: ikke alle studerende er i stand til at overskue og anvende tilgængelige værktøjer en yderligere individualisering af værktøjer kan give udfordringer ift. at skabe sammenhæng og transparens ift. af hvem og hvor indlæg mv. skal samles Ryberg og Wentzer nævner, at det kan være fornuftigt at inddrage studerende aktivt i fremtidig design af PLE og e-porteføljer (Ibid, s. 18) I artiklen: Designing eportfolio 2.0: Integrating and Coordinating Web 2.0 Services with eportfolio Systems for enhancing Users' LearningDesigning eportfolio 2.0 (Zhang, Olfman, & Ractham, n.d.) peger forfatterne på, at traditionel eportfolio ikke lægger op til kollaborativ læring, og derfor ønskes WEB 2.0 integreret idet de mener, at integration af WEB 2.0 services kan øge de studerendes evne til kritisk tænkning og refleksion samt øge den sociale læring og kollaboration fx via wikies, blogs etc. 3.0 Projektets formål og afgrænsning: Vores motivation for undersøgelsen udspringer af egne erfaringer med eportfolio brugt i klinisk undervisning og praktikforløb på henholdsvis sygeplejerske- og designteknolog uddannelsen Vi har en oplevelse af, at det udviklede værktøj på de to uddannelser ikke fungerer optimalt og ofte slet ikke bliver brugt af de studerende og deres vejledere. Det er der flere årsager til. At studerende skal reflektere er et krav i begge uddannelser jf. bekendtgørelser (Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje, 2008) (Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse inden for tekstil, beklædning, design og business, 2009) og et af 8

11 formålene med eportfolio er at facilitere refleksion, derfor er det nærliggende at undersøge eportfoliens egenskaber som refleksions- og læringsværktøj. Vi vælger at afgrænse vores undersøgelse til at omfatte brugen af eportfolio i den kliniske del af Sygeplejerskeuddannelsen. Litteraturen har inspireret os til at se på om elementer fra PLE med fordel kan inddrages i en eportfolio. Det giver nogle udfordringer, da ikke alle studerende vil være i stand til at overskue de mange muligheder, der er ift. selv at designe sin PLE. I flere studier peges der på, at en stilladsering kan være med til at hjælpe de studerende på vej. Det fører os frem til vores problemformulering. 4.0 Problemformulering Hvordan kan eportfolio stilladseres så den fremmer og understøtter sygeplejestuderendes læring og refleksion i klinisk undervisning? 1. Hvordan opstår læring i klinisk undervisning (praksisforløb), hvor studerende observerer og handler i en social kontekst? 2. Hvordan kan eportfolio facilitere refleksion og læring? 3. Hvordan virker eportfolio som læringsværktøj ud fra en stilladseringsbetragtning? 4.1. Begrebsafklaring og teori I dette afsnit afklares følgende begreber med betydning for undersøgelse af vores problemformulering: eportfolio og klinisk undervisning. Begreberne stilladsere, læring og refleksion belyses i afsnit 6.0 præsentation af teori. 4.2 eportfolio: Defineres i flg. Wikipedia, som: An electronic portfolio, also known as an eportfolio or digital portfolio, is a collection of electronic evidence assembled and managed by a user, usually on the Web. Such electronic evidence may include inputted text, electronic files, images, multimedia, blog entries, images, and hyperlinks. EPortfolios are both demonstrations of the user's abilities and platforms for self-expression, and, if they are online, they can be maintained dynamically over time. Some eportfolio applications permit varying degrees of audience access, so the same portfolio might be used for multiple purposes 1. Vi vælger at tage udgangspunkt i denne definition, da den stemmer fint overens med eportfolien i VIA, som er omdrejningspunktet for vores projekt. 1 9

12 Den eportfolio, der anvendes på Sygeplejerskeuddannelsen i VIA er placeret i Læringsplatformen SharePoint og ligger inden for en fastdefineret ramme. Forsiden ses her: Fig. 1 Forsiden af eportfolio Den studerende opretter sin egen eportfolio og giver som minimum teoretisk underviser og klinisk vejleder adgang til eportfolien. Den studerende kan invitere andre ind i eportfolien. Fra forsiden vises en menu til venstre med de forskellige mapper i eportfolio. På forsiden forventes den studerende at lave en præsentation af sig selv til vejlederne samt indsætte et foto. Til højre er der mulighed for kommunikation mellem studerende, vejleder og teoretisk underviser under Gensidig information. Via menuen til venstre er der adgang til følgende mapper: Præsentationsportfolien der består af tre formularer med foruddefinerede felter, hvori den studerende kan skrive direkte: Uddannelsesmæssig præsentation: Hensigten med denne er at styrke den studerendes bevidsthed om eget faglige niveau og læringsbehov. Individuel klinisk studieplan: en overordnet plan for det kliniske forløb, der planlægges i samarbejde mellem den studerende og klinisk vejleder. Planen skal synliggøre, hvordan modulets læringsudbytte kan nås. Ugeplaner: Her kan den studerende beskrive specifikke mål for hver enkel uge med udgangspunkt i læringsudbyttet. Præsentation af studieaktiviteter: Dette er et arkivfunktion, hvor den studerende kan oprette mapper og gemme dokumentation for skriftlige studieaktiviteter, refleksioner mv. 10

13 Vejledninger: Her ligger vejledninger og eksempler på, hvad der kan stå i ovenstående tre formularer som inspiration til den studerende. Arbejdsportfolio består af: Wiki, hvor den studerende kan skrive direkte. Den adskiller sig fra formularerne i præsentationsportfolien ved, at der ikke er en foruddefineret struktur. Værkstøjskasse: Her ligger forskellige pædagogiske redskaber og vejledninger, som på forskellig vis kan fremme refleksion og læring. Der findes bl.a.. forskellige e- læringsobjekter Diskussionsfora består af: Fagligt forum: Her kan etableres diskussioner/deling af viden om konkrete emner oplevet i klinikken Tekniske vejledninger: Gensidig information: Her kan gives korte meddelelser, der har betydning for samarbejdet mellem den enkelte studerende, klinisk vejleder og teoretisk underviser Dokumenter: Mappe til egne dokumenter Link: Mappe til egne links (Nielsen et al. 2009, s. 7-14) 4.3 Klinisk undervisning (Bente) Professionsbacheloruddannelsen i sygepleje består af en teoretisk del svarende til 120 ECTS points og en praktisk del svarende til 90 ECTS points. Sidstnævnte betegnes: klinisk undervisning. Hver del repræsenterer forskellige læringsmuligheder (Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje, 2008 kap. 2 6). I den sammenfattende rapport vedr. Brobygning mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne 2 nævnes, at begrebet klinisk undervisning antyder, et ønske om noget mere planlagt og teori-nært ift. begrebet praktik, som benyttes af andre professionsuddannelser (Haastrup et al., 2013, s. 11). Af bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor i sygepleje fremgår det at: "Den kliniske undervisning tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og selvstændigt udøvende i forbindelse med træning af grundlæggende færdigheder, således at 2 11

14 generelle faglige kompetencer beherskes" (Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje, 2008, kap. 3 8). Læringsudbyttet for en professionsbachelor i sygepleje omfatter: viden, færdigheder og kompetencer og er udspecificeret under de enkelte moduler. I flg. bekendtgørelsen skal den kliniske undervisning tilrettelægges i samarbejde mellem uddannelsesinstitutionen og det kliniske undervisningssted med henblik på at styrke sammenhæng mellem den studerendes læring i teori og praktik (Ibid., kap. 2 5). Højbjerg skriver i sin ph.d.-afhandling: "Praksis er kendetegnet ved at være uklar, uforudsigelig, præget af handlinger, der hele tiden forandres og tilpasses den konkrete patientsituation" "praktisk viden er kropslig, personlig, kontekstbunden og ofte tavs" (Højbjerg, 2012, s. 81). Forfatteren problematiserer over "om skolen er flyttet ud i klinikken". At uddannelsen består af såvel en teoretisk som en praktisk del skyldes at hver del repræsenterer forskellige læringsmuligheder. Der synes at være en tendens til at den praktiske del bliver akademiseret forstået på den måde, at flere af de undervisningsinitiativer som finder sted i den praktiske del har et skolastisk præg. Gennem årene har der været en kamp inden for sygeplejen ift. at markere sig med egen vidensbase og selvstændigt virksomhedsområde (Ibid, s. 80). I flg. bekendtgørelsen er der et krav om at "Uddannelsesinstitutionen udarbejder en individuel studieplan i samarbejde med den studerende og det kliniske undervisningssted. Erfaringerne fra det kliniske undervisningsforløb inddrages efterfølgende i den teoretiske undervisning" (Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje, 2008, kap. 3 9). I VIA er dette krav operationaliseret ved at de studerende skal udarbejde en studieplan i eportfolio. I praksis er det den studerende, der i samarbejde med klinisk vejleder, udarbejder den individuelle kliniske studieplan i eportfolio i starten af et praktikforløb. Den kliniske undervisning varetages af kliniske vejledere, der har gennemgået en formel uddannelse 3. De kliniske vejledere forestår og har ansvaret for den kontinuerlige daglige kliniske undervisning og vejledning af studerende på et godkendt klinisk undervisningssted Metode (Bente) Vi vil undersøge problemformuleringen ved at inddrage relevant teori samt empiri i form af en spørgeskemaundersøgelse ift. kliniske vejledere og et fokusgruppe interview med sygeplejestuderende for herved at nuancere undersøgelsen. 3 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= kap 6, https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=114493> 12

15 Den teoretisk ramme for projektet beskrives ud fra Wood, Bruner og Ross (stilladsering) (Wood, Bruner, & Ross, 1976) og Schön (refleksion) (Schön, 2001) og Lave og Wenger (praksisfællesskaber og læring i praksis) (Lave & Wenger, 2003) (Wenger, 2004). Da klinisk undervisning foregår i praksis findes det relevant at inddrage Lave og Wenger. Som tidligere nævnt anvendes eportfolio i VIA i en snæver ramme Vi ønsker at undersøge begreberne eportfolio og PLE mere bredt, hvorfor vi inddrager artikler vedr. eportfolio og PLE Attwell (Attwell, 2007), Mott (Mott, 2010) samt Cann og Bagde (Cann & Badge, 2011). Ud fra disse teoretiske tilgange beskrives vores egen læringsteoretiske ramme, som vi vil anvende i analysen af vores empiri. Vi vil foretage en spørgeskemaundersøgelse vedr. vejledernes oplevelse af de studerendes brug af eportfolio i den kliniske del at sygeplejerskeuddannelsen, deres egen rolle som vejledere ift. eportfolio og kendskab til anvendelsen af IT-værktøjer. Den primære inspiration til designet af vores spørgeskema har vi fundet i bogen "Guide til gode spørgeskemaer af Henning Olsen ved social forskningsinstituttet (Olsen, 2006) samt Interaction design: Beyond human-computer interaction, kapitel 7.5 Questionnaires (Rogers et al, 2011) Vi vil lave en kvalitativ undersøgelse i form af fokusgruppeinterview med en gruppe sygeplejestuderende på modul 11. Her vil vores fokus være, hvordan de studerende oplever brugen af eportfolio, hvilke IT-værktøjer, de studerende har brug for ift. klinisk undervisning mv. Som teoretisk grundlag for fokusgruppeinterview anvendes Halkier (Halkier, 2006) og artikler af Wibeck (Wibeck, V, 2007) og (Colucci, 2007). 5.1 Videnskabsteoretisk udgangspunkt: Vores problemformuleringen lægger op til en undersøgelse, der bygger på den hermeneutiske tilgang, hvori vi som mennesker er med til at tillægge verden en betydning ud fra vores egen forforståelse. Den hermeneutiske tilgang, der bl.a. beskrives af Gadamer, stammer fra humanvidenskaben og handler om at forstå og fortolke noget, der giver mening. I modsætning hertil er positivismen, hvor det handler om at forklare (Køppe, 2003, s. 140) Vi er som mennesker med til at tillægge verden en betydning ud fra vores egen forforståelse. Denne forforståelse er dannet ud fra det liv, vi har levet, vores omgivelser, kultur, job mv. og vil præge den måde, vi oplever virkeligheden på. Dette har betydning, når vi skal forstå og tolke resultaterne af 13

16 vores undersøgelse. Det er ikke muligt, at gøre os fri af vores forforståelse, og være 100 % objektive, men vi kan være bevidste om den. Gadamer beskriver den hermeneutiske cirkel, som en cirkulær bevægelse mellem forståelse af delelementer og forståelsen af, hvordan disse delelementer indgår i en større sammenhæng. Dette vil danne rammen for den måde, vi fortolker data på (Ibid, s. 147). Vores tilgang til, hvordan vi indsamler empiri og fortolker denne, er inspireret af en socialkonstruktivistisk tilgang, hvor betydninger og meninger kan påvirkes og dannes i interaktion med andre (Bang, 2001, s. 201). Læringsteoretisk bygger projektet på en socialkonstruktivistisk tilgang, hvor viden konstrueres i samspil med omverdenen. Læring sker i en kontekst i interaktion med nogen eller noget, men den enkelte lærer gennem en konstruktion. Man kan ikke lære andre noget, det er kun den lærende selv, der kan lære sig det (Ibid, s. 174). Illeris beskriver læring som en individuel tilegnelsesproces, hvor indhold og ikke mindst drivkraft og motivation har en stor betydning ift. læring. Denne tilegnelsesproces finder sted i en social proces i samspil med omgivelserne (Illeris, 2006, s ). Illeris illustrerer sammenhængen sådan: Fig. 2 Illeris læringstrekant - Kilde 5 : I læringsmæssige sammenhænge er konstruktivismen og socialkonstruktivismen tæt forbundet med Piaget's teori om kognitiv udvikling, hvor den indre tilegnelsesproces sker ud fra skemaer og begreberne adaptation, assimilation og akkomodation (Hermansen, 2005, s. 88) (Illeris, 2006, s. 50). De centrale aktører i vores projekt er vejledere og studerende. Derfor vil vi undersøge, hvordan vejledere og studerende oplever brugen af eportfolio gennem en spørgeskemaundersøgelse ift. vejlederne, samt et fokusgruppeinterview med sygeplejestuderende. Vi analyser og fortolker data ud fra vores videnskabsteoretiske og læringsteoretiske ramme. Gennem en fortolkning af resultaterne 5 14

17 af de to undersøgelser vil vi forsøge at nå frem til en sammenhæng, der kan være med til at pege på, hvordan en eportfolio kan stilladseres, så den understøtter og fremmer studerendes læring. 6.0 Præsentation af teori I dette afsnit præsenteres teori mhp. at belyse begreberne læringsværktøjer, eportfolio, PLE, stilladsering, praksisfællesskab, læring i praksis og refleksion. De nævnte teorier sammenfattes i en egen teoretisk ramme. 6.1 Læringsværktøjer, eportfolio og PLE (Anders) Vi har udforsket begrebet portfolio/e-portfolio, se Bilag 2. Begrebsafklaringen fører dog ikke til, at vi får en entydig definition på læring i en portfolio/e-portfolio. Birthe Lund skriver da også i Portfolio i et lærings- og uddannelsesperspektiv at begrebet: er komplekst at indfange, fordi det på én gang refererer til både en undervisningsmetode som redskaber, der kan understøtte en læringsproces og til evalueringsmetoder (Lund, 2008, s. 12). Vi anskuer eportfolio som værende et værktøj til læring eller en samling af værktøjer som har til formål dels at støtte den studerendes læring og dels, at kontrollere om den studerende er studieaktiv. Hvad er et læringsværktøj? En hypotetisk definition kan være: Et eller flere værktøjer, der hjælper i en læreproces. Disse værktøjer bliver en del af din Ecology of learning resources sammen med dit sociale læringsnetværk og de More Able Persons (MAP), der indgår i dette netværk udtryk taget fra Rosemary Luckin s Re-designing learnings contexts (Luckin, 2010). Sygeplejerskeuddannelsens eportfolio er bygget op som en software applikation, som er designet af undervisere og styret af en underliggende infrastruktur givet af det LMS system, eportfolio er lagt ind i. Dette står i modsætning til Attwell s tanker om læring i et Personal Learning Environment (PLE) I artiklen: PLE - the future of elearning? (Attwell, 2007), beskriver Attwell begrebet PLE og indholdet af sit eget PLE. Læringsmæssigt sætter Attwell fokus på at mange institutioner og forsøger at indlejre den traditionelle skole i deres LMS, men Attwell fremhæver, at det er en anden tilgang til læring, der er drivkraften bag unges brug af teknologi, han skriver fx: 15

18 It is the ability to create, to share ideas, to join groups, to publish - to create their own identities which constitute the power and the attraction of the Internet for young people (Ibid, s. 4) PLE er ikke en bestemt software application, men: a new approach to using technologies for learning (Ibid, 2007, s.7). For Attwell handler den enkeltes opbygning af et PLE om, at være i stand til (evne) at samle forskellige værktøjer (services) (Ibid, 2007, s. 5) Attwell lister en række værktøjer op som udgør hans eget PLE disse værktøjer har vi her inddelt i 4 kategorier: Artikuleringsværktøjer er applikationer til at udtrykke læring og skabe læringsprodukter (reifikation), typiske eksempler er tekstbehandling som Word eller præsentationsprogrammer som PowerPoint. Sociale værktøjer er applikationer som bruges til at kommunikere med andre i tovejs kommunikation. Facebook er et eksempel på et sådan værktøj. I en læringskontekst handler det om at søge viden i det sociale netværk, som både kan omfatte vejledere, kollegaer, familie, venner og medstuderende. Researchværktøjer er tjenester, som bruges til at indhente (eller søge) information/viden, der ligger ud over den viden, der kan søges i det sociale netværk (fra MAP s). Søgetjenester som google og wikipedia er eksempler på sådanne værktøjer. Systematiseringsværktøjer er applikationer som hjælper den lærende med at organisere, planlægge og strukturere, samlet i ordet systematisering, værktøjer, der hjælper med at sætte læringen i system. Skemaet her viser Attwell s personlige værktøjer inddelt i disse kategorier. Nogle værktøjer har flere formål, eller skifter formål efter kontekst, men inddelingen er foretaget efter det, der må anses som hovedformålet. Attwell s personlige værktøjer. Tekstbehandling klient Kalender Research værktøjer Indplacering af værktøj ift. formål Artikuleringværktøjer Sociale værktøjer X X Systematiseringsværktøjer X 16

19 Audio editor Video editor Blog klient CMS Fotoredigering Fotodeling Web browser Bookmark værktøj Podcast publishing Præsentationsprogram Newsreader Besked og DVC 6 Søge maskiner FTP klient X X X X X X X X X X X X X X Mængden af applikationer er slående, og det er tankevækkende, at mængden af denne type applikationer er stigende. Se blot på stigningen af app s i fx Apples App Store og Googles Chrome webshop: Fig. 3 Tilfældigt skærmklip fra Chrome Webshop for Uddannelsesrelaterede applikationer. Det synes indlysende, at ingen kan have det fulde overblik over, hvilke værktøjer der findes, og hvilke der bedst kan skabe læringsudbytte i en bestemt kontekst. Det er med andre ord op til den enkelte at vælge. Attwell begynder selv på kritikken af dette, idet han skriver: 6 Desktop Video Conference 17

20 all this software takes a lot of setting up, configuring and maintenance. At the present time (2007), it is probably beyond the average learner (or teacher) (Attwell, 2007, s. 5) Bruger sygeplejestuderende disse værktøjer som et PLE, og inddrager de deres vejledere i denne brug? Vi har fundet dette interessant, og vil derfor undersøge dette. Jon Mott stiller, som Attwell, spørgsmål til uddannelsernes brug af LMS, han skriver i artiklen Envisioning the Post-LMS Era: The Open Learning Network : Institutions, teachers, and learners are increasingly turning to the open architecture and customizability of the web. In doing so, they are leveraging the tools and resources of the larger PLE to create their own personal learning networks (PLNs) to manage information, create content, and connect with others (Mott, 2010) Mott sætter som Attwell fokus på det sociale element i læring - det handler om netværk. Mott refererer til Scott Leslies samling af PLE diagrammer (Leslie, n.d.) som på én gang udstiller den fantastiske mangfoldighed og samtidig også understreger det komplekse i, hvordan en uddannelsesinstitution og dens medarbejder (lærer og vejleder) skal håndtere en sådan mangfoldighed. Her et eksempel fra Leslies samling: Fig. 4 Katherine Pisana - MA Sub PLE (Pisana & Leslie, n.d.) Cann har også et PLE diagram i Leslies samling, og han er medforfatter til artiklen: Reflective Social Portfolios for Feedback and Peer Mentoring (Cann & Badge, 2011), der handler om et 18

Hvor langt man kan komme med sms-teknologien i en læringsmæssig kontekst

Hvor langt man kan komme med sms-teknologien i en læringsmæssig kontekst Indledning 1 Titelblad Sms-spil Hvor langt man kan komme med sms-teknologien i en læringsmæssig kontekst Aalborg Universitet Juni 2011 (Aalborg Universitet i samarbejde med Aarhus Universitet, Copenhagen

Læs mere

Læring i klinisk praksis

Læring i klinisk praksis Læring i klinisk praksis Afsluttende projektopgave Modul 2 Vejleder: Henning Salling Olesen Maria Kring, Studienr. 50065 Helen Fuglsang Kock, Studienr. 50070 Pernille Harding Mellerkær, Studienr. 50071

Læs mere

Informationspraksis omkring den akademiske opgave

Informationspraksis omkring den akademiske opgave 2011 Informationspraksis omkring den akademiske opgave Masterafhandling, Det Informationsvidenskabelige Akademi Vejleder: Trine Schreiber Maria Viftrup Schneider & Susanne Thrige Masterafhandling 3/23/2011

Læs mere

Radiografuddannelsen Pædagogisk grundlag

Radiografuddannelsen Pædagogisk grundlag 22. februar 2013 Indhold 1. Formål med beskrivelse af radiografuddannelsens pædagogiske grundlag... 3 2. s pædagogiske grundlag... 3 2.1 Uddannelsesmål... 4 2.2 Læring... 5 2.2.1 Et konstruktivistisk perspektiv

Læs mere

systemerne lukkes ned, og at virksomheden i stedet fokuserer på nogle få, gode og effektive IT systemer, frem for at have mange ukonkrete og dårlige

systemerne lukkes ned, og at virksomheden i stedet fokuserer på nogle få, gode og effektive IT systemer, frem for at have mange ukonkrete og dårlige 1.Resumé Der er igangsat en proces hos *Virksomheden, som skal fokusere på, og klarlægge hvilken vej virksomheden skal gå for at oparbejde en mere fokuseret og succesfuld vidensdeling. Jeg har igennem

Læs mere

Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag

Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag Et casestudium på Videncenter for Landbrug, Dansk Landbrugs Rådgivning Anne Holm Christensen Cand.merc.HumanResourceManagement Helle Vinther Pindstrup

Læs mere

Videndeling og Virtuelle Netværk: Knowledge sharing and Virtual Network: Udviklingsmuligheder med brugen af videndeling og virtuelle netværk

Videndeling og Virtuelle Netværk: Knowledge sharing and Virtual Network: Udviklingsmuligheder med brugen af videndeling og virtuelle netværk Videndeling og Virtuelle Netværk: Udviklingsmuligheder med brugen af videndeling og virtuelle netværk Knowledge sharing and Virtual Network: Growth possibilities with the use of knowledge sharing and Virtual

Læs mere

Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference

Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference * The nurse s role in the interdisciplinary conference Anslag: 65.803 Udarbejdet af: Henriette Clemencia Kuijt Victor Studienr.: syk10301 Modul 14 F2008B

Læs mere

Karin Lindholm GIRL-POWER. Empowerment i jordemoderuddannelsen. Masterprojekt Aalborg Universitet

Karin Lindholm GIRL-POWER. Empowerment i jordemoderuddannelsen. Masterprojekt Aalborg Universitet Karin Lindholm GIRL-POWER Empowerment i jordemoderuddannelsen Masterprojekt Aalborg Universitet Dette masterprojekt er udarbejdet af: Karin Lindholm Christensen Studienummer: 20064083 Vejleder: Eva Just

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Titelblad. Aalborg Universitet, København, d. 31. juli 2013. Kandidatspeciale, Cand. IT: IT, Læring og Organisatorisk Omstilling

Titelblad. Aalborg Universitet, København, d. 31. juli 2013. Kandidatspeciale, Cand. IT: IT, Læring og Organisatorisk Omstilling 1 Titelblad ipads i undervisningen - En kvalitativ undersøgelse af læreres didaktiske udvikling og barrierer herfor, ved implementering af ipads i undervisningen i folkeskolen Aalborg Universitet, København,

Læs mere

Nyansattes informationspraksis et praksislæringsperspektiv på informationssøgning i relation til læring i arbejdslivet

Nyansattes informationspraksis et praksislæringsperspektiv på informationssøgning i relation til læring i arbejdslivet Nyansattes informationspraksis et praksislæringsperspektiv på informationssøgning i relation til læring i arbejdslivet Camilla Elisabeth Moring Ph.d.-afhandling fra forskningsprogrammet Videnshåndtering,

Læs mere

Titelblad, Godt Begyndt

Titelblad, Godt Begyndt Titelblad, Godt Begyndt Kirsten Arriens, 20070985 Mona Lise Nørgaard Nielsen, 20070994 Lise Brøchner Nielsen, 20070984 Specialerapport, 10. semester Afleveret 30/07-2009 Aalborg Universitet, Institut for

Læs mere

Pigers lyst til at lære i natur/teknik

Pigers lyst til at lære i natur/teknik Pigers lyst til at lære i natur/teknik -Inquiry Based Science Education Camilla Mørch Jørgensen LH291127 Dato: 18.4.2013 Faglærer-vejleder: Jens Jakob Ellebæk Pædagogisk vejleder: Johanne Skovgaard Larsen

Læs mere

LÆRING OG TRIVSEL I SPECIALKLASSEN - FRA EN SUNDHEDSVINKEL

LÆRING OG TRIVSEL I SPECIALKLASSEN - FRA EN SUNDHEDSVINKEL LÆRING OG TRIVSEL I SPECIALKLASSEN - FRA EN SUNDHEDSVINKEL Roskilde Universitet Speciale i: Pædagogik og Uddannelsesstudier / Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier Skrevet af: Jane Jensen, 2014 Vejledere:

Læs mere

Når matematik bliver sproglig

Når matematik bliver sproglig Læreruddannelsen Skive VIA University College Når matematik bliver sproglig Matematik Vejledere: Kristian Horslund & Johannes B. Iversen Antal sider: 28 Antal Typeenheder: 72.181 Lars Løvig Nielsen LK280081

Læs mere

Specialet er udarbejdet af: Anne Helene Christensen (studienr.: 2005 1254) Kristian Nørgaard Laursen (studienr.: 2005 1529)

Specialet er udarbejdet af: Anne Helene Christensen (studienr.: 2005 1254) Kristian Nørgaard Laursen (studienr.: 2005 1529) Specialet er udarbejdet af: Anne Helene Christensen (studienr.: 2005 1254) Kristian Nørgaard Laursen (studienr.: 2005 1529) Specialet er udarbejdet under vejledning af: Ph.d.-stipendiat Anne Mette Hansen

Læs mere

Afsluttende projekt Master i pædagogisk udviklingsarbejde Fra diplomuddannelse til en refleksiv undervisningspraksis en pædagogisk ledelsesopgave

Afsluttende projekt Master i pædagogisk udviklingsarbejde Fra diplomuddannelse til en refleksiv undervisningspraksis en pædagogisk ledelsesopgave Afsluttende projekt Master i pædagogisk udviklingsarbejde Fra diplomuddannelse til en refleksiv undervisningspraksis en pædagogisk ledelsesopgave Anne-Birgitte Nyhus Rohwedder studienr: 20110575 Vejleder:

Læs mere

Professionsbachelorprojekt. It-didaktisk design i historieundervisningen

Professionsbachelorprojekt. It-didaktisk design i historieundervisningen Professionsbachelorprojekt It-didaktisk design i historieundervisningen Professionsbachelorprojekt - it-didaktisk design i historieundervisningen ERFARINGER OG VISIONER JENS ANDERSEN-MØLGAARD University

Læs mere

Tværfagligt samarbejde for ellers hænger det ikke sammen

Tværfagligt samarbejde for ellers hænger det ikke sammen Masteruddannelsen i Læreprocesser med specialisering i Arbejdsmiljø og Forandringsprocesser. Tværfagligt samarbejde for ellers hænger det ikke sammen Navn: Lone Kolbæk: Opgavetype: Masterspeciale Studienummer:

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

Uddannelse Udvikling af personlige kompetencer

Uddannelse Udvikling af personlige kompetencer Uddannelse F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E Udvikling af personlige kompetencer i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser af Vibeke Nielsen Udvikling af personlige kompetencer

Læs mere

Samarbejde skaber læring

Samarbejde skaber læring Side 1 af 71 University College Lillebælt Pædagoguddannelse 16. januar 2015 Vejleder: Lars Kjær Larsen Heidi Pedersen Joan Stoof Jensen Bachelorprojekt 7. semester Denne opgave indeholder 88.502 anslag

Læs mere

Dansk abstrakt. Udarbejdet af: Cathrine Thim Pedersen og Andreas Bjerregaard. Vejleder: Nicolas Kjerulf, Adjunkt, Fysioterapeut, M.Sc.

Dansk abstrakt. Udarbejdet af: Cathrine Thim Pedersen og Andreas Bjerregaard. Vejleder: Nicolas Kjerulf, Adjunkt, Fysioterapeut, M.Sc. Dansk abstrakt Udarbejdet af: Cathrine Thim Pedersen og Andreas Bjerregaard Vejleder: Nicolas Kjerulf, Adjunkt, Fysioterapeut, M.Sc. Sted: Fysioterapeutuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol, juni

Læs mere

Uddannelseskompetencer i det nye årtusinde

Uddannelseskompetencer i det nye årtusinde Uddannelseskompetencer i det nye årtusinde En delvis afrapportering Af Bibliotekar Annemette Fage Bang Januar 2011 Indhold Baggrund:... 4 Projekt: Uddannelseskompetencer i det nye årtusinde... 4 Uddannelseskompetencer

Læs mere

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere

Læringsspil i andetsprogsundervisningen

Læringsspil i andetsprogsundervisningen Læringsspil i andetsprogsundervisningen - En undersøgelse af Dansksimulatorens læringspotentialer i dansk som andetsprog for voksne Hej, hvordan går det? Det går fint, tak" Speciale i It, Læring og Organisatorisk

Læs mere

Læring i organisationer

Læring i organisationer DET INFORMATIONSVIDENSKABELIGE AKADEMI Læring i organisationer - En definition ud fra den systemiske og kognitive teori Speciale Kandidatuddannelsen 2010 Vejleder: Trine Schreiber Tue Gunnar Christensen

Læs mere

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen 1 Abstract This report is a thesis that concludes our Master of Science in Information Technology in E- business. Within the area of strategic use of IT many managers fail to realize the importance of

Læs mere

Når lederen også er coach

Når lederen også er coach Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012 Cand.Merc.HRM Ditte Jensen: Lea Jørgensen: Når lederen også er coach - Et casestudie af 6 lederes praksisbrug af ledelsesbaseret coaching og de tilhørende

Læs mere