Holistisk dokumenthåndtering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Holistisk dokumenthåndtering"

Transkript

1 Holistisk dokumenthåndtering En udvidet tilgang til succesfuld dokumenthåndtering, som kombinerer system, kultur, adfærd, kompetencer og forandringsledelse Maria Do Carmo Lohse & Sonia Bavnbæk Støvring Speciale Marts Vejleder: Kare Birgitte Philipso Antal anslag: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab og kulturformidling Det Informationsvidenskabelige Akademi, Københavns Universitet

2 Abstract This thesis seeks to develop a holistic approach to document management (DM). DM initiatives have seen to fail as a result of lack of understanding of the organisational and national culture. Oliver & Foscarini propose a framework to deal with these failures in records management (RM), the Information Culture Framework (ICF). This thesis combines literature on RM, cultural understanding and change management i a e approa h that takes Oli er & Fos ari i s steps e e further. We fou d that ICF has little focus on information behaviour related to RM. Therefore we have developed a document management behavioural matrix to stress the importance of understanding how people act in order to change this behaviour going forward. Regardless of which initiatives an organisation takes to improve their DM it is important that employees understand these improvements and how to deal with them. Developing information related competencies can help employees meet the requirements. Changes in work tasks should be supported by change management initiatives that will help employees adapt to the new situation. This is especially important in a case where the changes are being applied in a secondary work area, which is the case for DM. We have applied the above theory to a museum context. A museum has functioned as case-study. We have conducted 5 interviews and a records-survey of their shared drive. The survey has provided us with insight to conduct an analysis of their current DM behaviour and how it affects information sharing. Employees have trouble finding information in the shared drive due to inconsistent naming, lack of structure and technological barriers. This has resulted in employees having their own way of doing things, and no overview of the current information situation. Our analysis has led to 5 recommendations for improvement of the DM situation at the museum: They should 1) choose one repository, 2) develop a function-based structure and apply consistent naming, 3) develop information related competencies, 4) involve employees, and 5) take a holistic approach. These recommendations are developed for the case-museum but they can be applied to other museums and industries. However they are a result of the current situation at the museum, which might be different in other organisations. The holistic approach and the recommendations have yet to be tested.

3 KAPITEL 1: INDLEDNING PROBLEMFORMULERING 1.4 OM SPECIALET 6 7 KAPITEL 2: METODE PRÆSENTATION AF ANVENDT TEORI 2.2 DATAINDSAMLING INSPIRERET AF INFORMATION AUDIT 2.3 MIXED METHODS 2.4 CASEMETODE KAPITEL 3: TEORETISK RAMME SYSTEMTÆNKNING (SONIA) 3.2 ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT (MARIA) 3.3 RECORDS MANAGEMENT (SONIA) MUSEUM-RECORDS (MARIA) ARBEJDET MED RECORDS MANAGEMENT (MARIA) LOVGIVNING (MARIA) 3.4 INFORMATIONSKULTUR (MARIA) DEN NATIONALE KULTUR (SONIA) 3.5 INFORMATIONSADFÆRD (MARIA) ADFÆRDSMATRIX INFORMATIONSRELATEREDE KOMPETENCER (MARIA) 3.6 FORANDRINGSLEDELSE (SONIA) 3.7 OPSUMMERING (MARIA) KAPITEL 4: CASE CASEBESKRIVELSE 4.2 METODISK FREMGANGSMÅDE INTERVIEW VALG AF INFORMANTER PRÆSENTATION AF INFORMANTER PRAKTISK GENNEMFØRSEL KAPITEL 5: EMPIRI INFORMANT A 5.2 INFORMANT B 5.3 INFORMANT C

4 5.4 INFORMANT D 5.5 INFORMANT E 5.6 OBSERVATIONER AF INDHOLD PÅ FÆLLESDREVET 5.7 VURDERING AF EMPIRI KAPITEL 6: ANALYSE & DISKUSSION ANALYSESTRATEGI 6.2 BRUGERASPEKTET INFORMATIONSKULTUR (SONIA) INFORMATIONSRELATEREDE KOMPETENCER (MARIA) DOKUMENTHÅNDTERINGSADFÆRD (MARIA) IT I ORGANISATIONEN (MARIA) 6.3 SYSTEMASPEKTET SAMARBEJDE (SONIA) FUNKTIONALITET (SONIA) SIKKERHED (SONIA) ORGANISERING (MARIA) 6.4 FORANDRINGSLEDELSE DET FUNGERER, SÅ HVORFOR ÆNDRE DET? (MARIA) DEN BRÆNDENDE PLATFORM (SONIA) NOGLE SKAL TAGE FØRINGEN (SONIA) VISION OG STRATEGI (SONIA) KOMMUNIKATION (SONIA) KOMPETENCER (SONIA) KORTSIGTEDE GEVINSTER (MARIA) KONSOLIDERING AF RESULTATER OG PRODUKTION AF MERE FORANDRING (SONIA) FORANKRING AF NYE FREMGANGSMÅDER I KULTUREN (MARIA) 6.5 OPSAMLING ANBEFALINGER 6.6 VIDERE DISKUSSION KAPITEL 7: KONKLUSION 137 REFERENCER 139 APPENDIX A 144

5 Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning Vi drukner i information! I en undersøgelse fra 2003 fremgår det, at vi årligt producerer mellem 279,5 og 1397,5 TB kontordokumenter, hvilket er en stigning på op til 43 % i antal dokumenter sammenlignet med (Lyman & Varian, 2003). Her, 12 år senere, er denne mængde ikke blevet reduceret, tværtimod. Navigation i denne information er tidskrævende og ofte forbundet med at lede forgæves. Således har en amerikansk undersøgelse vist, at op til 90 % af tiden, som bruges på at skabe information til et specifikt formål, bruges på genskabelse af information, som allerede eksisterer, men som ikke kan findes (Stewart, 2011, s. 3). Vi behøver ikke gemme al denne information. Det vurderes, at virksomheder kan skille sig af med op mod 95 % af deres information uden at lide tab derved (Brunskill & Demb, 2012, s. 43). Der er dog en tendens til, at virksomheder og ansatte holder fast i informationen, da det er bedre at være på den sikre side end at stå og mangle noget ude i fremtiden. Der er en tendens til, at man beholder flere dokumenter end nødvendigt og ofte i længere tid, og det er ofte uden mulighed for at genfinde dem. (Gunnlaugsdottir, 2002, s. 236). I records management disciplinen har man fokus på at bevare de vitale forretningsdokumenter, som man er forpligtet til pga. juridiske, økonomiske eller historiske hensyn. Fokus er på at imødekomme lovgivningen inden for organisationens branche, så der ikke lides tab i forbindelse med manglende dokumentation. Undersøgelser i USA har vist, at 90 % af virksomhederne vil gå fallit, hvis de mister en betydelig del af deres data og ikke er i besiddelse af en nødplan og backup af data. (ibid., s. 234). Dette kan imødekommes ved udarbejdelsen af en records management plan, som systematisk indarbejder, hvor længe dokumenter skal bevares og sikrer at de slettes, så virksomheden ikke ender i problemer ved at være i besiddelse af information, som de ikke længere har tilladelse til at opbevare, såsom personfølsomme oplysninger. Records management er afgrænset til vitale forretningsdokumenter, men mængden af information, som skabes som et biprodukt af en virksomheds kernefunktion er ofte omfattende. Disse dokumenter har personalet behov for til at udføre deres daglige arbejde, og det er vigtigt for medarbejderne, at de kan genfinde informationen. Mange ressourcer spildes ved at medarbejderne netop ikke er i stand til at lokalisere den information, de behøver, og ofte må de kontakte kollegaer, da de

6 Kapitel 1: Indledning ikke selv kan fremsøge informationen i de interne systemer. Den daglige dokumenthåndtering kan i mange tilfælde forbedres ved at drage inspiration fra den noget mere snævre records management disciplin. Dokumenthåndtering på museer De danske museers opgave er at sikre den danske kulturarv ved at tilgængeliggøre og formidle den til publikum (Kulturministeriet, 2014). Men ved tilblivelsen af udstillinger ligger der også omfattende arbejde bag. Dette arbejde resulterer i en masse dokumenter, der dokumenterer museernes virke. Museer producerer mere information, som er bevaringsværdigt, end andre brancher. Ifølge Brunskill & Demb (2012, s. 42) er der normalt tale om, at 85 % af materialer kan destrueres og 15 % bør bevares for museer, hvilket er 10 % mere end tilfældet for andre brancher. Det er vores antagelse, at der ikke er stort fokus på dokumenthåndtering på danske museer. Fokus ligger på bevaring og formidling af samlingerne, der er museernes kerneydelse. Det ses bl.a. med det store IT-projekt SARA (Samlingsregistrering og administration), der skal erstatte det nuværende IT-system, Regin, til daglig registrering på museer (Kulturstyrelsen, 2014a). Der er ikke den samme opmærksomhed på dokumentation af museets virke. På Kulturstyrelsens hjemmeside omhandles hverken håndtering af dokumenter eller vejledning i god dokumenthåndtering. Dokumenthåndtering og records management er begyndt at få bevågenhed i branchen. I juni 2014 afholdt brancheorganisation for danske museer (ODM) temadag1 om digital opbevaring og journalisering. Oplæggene havde varierende karakter og strakte sig fra anskaffelse og implementering af systemer, til digitaliseringsstrategier og det fremadrettede arbejde med samlingsregistrering. Det var en introduktion uden praktiske anbefalinger, som vi vurderer mangler på området for at kunne realisere krav og ønsker. Brunskill & Demb understreger behovet for, at der skabes fokus på records management i museumsbranchen: Little has ee itte a out e o ds a age e t i a useu environment. Not only do information specialists face challenges in the museum world, but it is not uncommon for records management concerns to be the responsibility of individuals who have limited e pe ie e i the field. (Brunskill and Demb, 2012, s. xv) Records management litteraturen lægger ofte vægt på udarbejdelse af best practice retningslinjer for arbejdet med dokumenthåndtering, som skal imødekomme 1

7 Kapitel 1: Indledning lovgivning (Dansk Standard, 2001a; Dansk Standard, 2001b; Brunskill & Demb, 2012; Franks, 2013; Smallwood, 2013; Steinmark & Zangenberg, 1998). Oliver & Foscarini (2014) påpeger, at litteraturen mangler at tage højde for organisationskulturen og medarbejdernes informationsrelaterede kompetencer i arbejdet med records management, da det ofte er set, at records management projekter har fejlet, netop pga., at der ikke er taget højde for disse elementer. Vi mener, at litteraturen i endnu højere grad bør søge at afdække medarbejdernes dokumenthåndteringsadfærd, for at sikre, at der er overensstemmelse mellem udarbejdelsen af retningslinjer og håndhævelsen af disse. Et øget fokus på forandringsledelse, mener vi, kan være med til at skabe yderligere forbindelse mellem organisationens mål og praksis inden for organisationens dokumenthåndteringspraksis. Denne holistiske tilgang vil vi undersøge i et eksplorativt studie, for at se om den er anvendelig i praksis. Vi samarbejder med et mellemstort dansk museum som case. Specialet søger at afdække udfordringerne ved dokumenthåndtering ved kombinationen af informationsarkitektur og -adfærd samt, hvordan disse kan nedbringes ved hjælp af forandringsledelse. Specialet tager afsæt i en museumskontekst, som er interessant, da det er branchens primære formål at håndtere kulturarv og information relateret til denne. Det lader til, at der mangler opmærksomhed omkring den daglige håndtering af dokumenter, som udgør et biprodukt af arbejdet med museernes kerneaktiviteter. Dette resulterer i at museerne bruger for mange ressourcer på interne arbejdsprocesser. I dette speciale anvender vi begrebet dokumenthåndtering. At tale om dokumenter kan risikere at blive opfattet for snævert eller bredt i daglig tale. For snævert, hvis det henleder tankerne på at skulle være tekstbaseret og for bredt, hvis man bruger Briets definition: a o ete o s oli i di atio, p ese ed o e o ded, fo reconstructing or for proving a phenomenon, whether physical or e tal (Briet, 1951, s. 7; her citeret fra Buckland, 1997) Begrebet records er dog for snævert, da det er afgrænset til en særlig type af dokumenter, hvilket vil blive uddybet senere i specialet. 1.2 Problemformulering Med dette speciale ønsker vi, at undersøge hvilke udfordringer case-museet oplever i forbindelse med deres dokumenthåndtering, og hvordan en holistisk tilgang kan være medvirkende til at tage højde for disse udfordringer.

8 Kapitel 1: Indledning 1.4 Om specialet Der er foretaget ansvarsfordeling af specialets indhold, jf. indholdsfortegnelsen. Denne fordeling er foretaget for at imødekomme formalia, da opgaven er udarbejdet i fællesskab mellem de to forfattere. Nedenfor findes en kort gennemgang af indholdet i specialets kapitler. Kapitel 1: Vi introducerer den globale informationssituation og hvordan dokumenthåndtering i organisationer kan være med til at imødekomme udfordringer ved situationen. Vi vælger at belyse dokumenthåndtering i en museumskontekst. Kapitel 2: I dette kapitel sætter vi rammen for specialet ved at introducere metoder og teori, som danner udgangspunkt for en holistisk tilgang til dokumenthåndtering. Kapitel 3: Vi uddyber det teoretiske udgangspunkt for specialet. Det præciseres hvordan teorien anvendes i holistisk dokumenthåndtering. Litteraturen omfatter soft systems methodology, Enterprise Content Management, records management, informationskultur, informationsrelaterede kompetencer, dokumenthåndteringsadfærd samt forandringsledelse. Kapitel 4: Til at afprøve den holistiske tilgang til dokumenthåndtering har vi indsamlet empirisk grundlag på et museum. I dette kapitel præsenteres casestudiets teoretiske udgangspunkt, museet samt anvendte metoder i forbindelse med dataindsamling. Kapitel 5: I dette kapitel præsenteres resultaterne af dataindsamlingen, som fandt sted på case-museet. Vi udførte fem interviews og en records-undersøgelse i museets Fællesdrev. For hvert interview har vi udarbejdet et referat og for recordsundersøgelsen giver vi en gennemgang af vores observationer. Kapitel 6: Vi analyserer og diskuterer empirien ud fra den teoretiske ramme. Alle elementerne i vores holistiske tilgang inddrages i udarbejdelsen af en række anbefalinger til case-museet. Det diskuteres om den holistiske ramme vi har lagt og om anbefalingerne vi er nået frem til, er anvendelige i en bredere kontekst. Kapitel 7: I dette kapitel fremhæves konklusionerne, som vi nåede frem til i analysen og diskussionen, som blev gennemgået i kapitel 6.

9 Kapitel 2: Metode Kapitel 2: Metode I dette kapitel vil vi redegøre for de metodiske overvejelser, vi har gjort os i forbindelse med vores tilgang til specialet. Vi vil præsentere de teoriområder, der udgør specialets teoretiske ramme, og de valgte metoder til indsamling af empirien. Specialets analysestrategi præsenteres i kapitel Præsentation af anvendt teori I forordet til Morville & Rosenfelds bog om informationsarkitektur skriver usabilityeksperten Jakob Nielsen: Use s just a t to get i, get thei task do e, a d get out. Use s fo us o task, ot o st u tu e. (Morville & Rosenfeld, 2007, s. xi) I for atio sarkitektur er e dis ipli, so eskæftiger sig ed at designe klare, forståelige informationer ved at være omhyggelig med at tage hensyn til struktur, kontekst og præsentation af data. I for atio sord oge,. truktur, navngivning og metadata er essentielt, for at brugerne kan finde det, de søger. Målet er, at det skal være intuitivt for brugeren, hvor vedkommende kan finde information. Der kan være mange spildte ressourcer forbundet med, at medarbejdere ikke kan finde den nødvendige information. (Morville & Rosenfeld, 2007). Samme overvejelser gør sig gældende i dokumenthåndteringssammenhæng. Arbejdsprocesser kan understøttes af ovennævnte elementer fra informationsarkitektur. Records management I dette speciale tager vi afsæt i records management, som er håndteringen af vital forretningsdokumentation. Dette område er ved at vinde frem, da organisationer generelt oplever udfordringer med deres dokumenthåndtering uanset branche. Best practise tilgange og standarder inden for området læner sig op af elementerne kendt fra informationsarkitektur, som netop understøtter brugernes evner og behov i en informationssammenhæng. Tankegangen bag, at informationssystemer skal tilpasses brugere, findes i soft s ste s ethodolog, so le præse teret af Peter Che kla d i er e. Dette syn er bredt ekspanderet siden, også til dokumenthåndtering. Enterprise Content Management søger at samle alle organisationens informationssystemer til at understøtte arbejdsprocesser, og records management er blot et aspekt af dette.

10 Kapitel 2: Metode Til dette speciale benytter vi særligt Charlotte Brunskill og Sarah R. Dembs bog Records Management for Museums and Galleries (2012) som afsæt til, hvordan dokumenthåndtering kan gribes an i en museumskontekst. Begge forfattere har omfattende erfaring inden for records management på museer. Bogen er udarbejdet i en engelsk kontekst, men kan pga. museers generelle virke, overføres til andre lande. Informationskultur og -adfærd Informationsadfærd handler om, hvordan brugere agerer og navigerer efter information. Forskningsområdet er bredt, og i dette speciale fokuserer vi på den adfærd, som er knyttet til dokumenthåndtering. Gillian Oliver og Fiorella Foscarini præsenterer i deres bog Records Management and Information Culture: Tackling the people problem (2014) et nyt rammeværktøj, Information Culture Framework, som kan hjælpe med forståelsen for, hvor records management initiativer har det med at fejle. Årsagen er tæt forbundet med den nationale kultur, organisationens kultur og særligt medarbejdernes informationskultur. Ved at analysere disse kulturer er det muligt at tilpasse initiativer, så de bliver succesfulde. Informationskulturen, som den præsenteres af Oliver & Foscarini beskæftiger sig ikke dybdegående med konkret dokumenthåndteringsadfærd, hvilket vi mener, er en forudsætning for den praktiske anvendelse af værktøjet. Gennem analyse af brugernes dokumenthåndteringsadfærd er det muligt at identificere hvilke initiativer inden for udviklingen af informationskompetencer, der er behov for. Til dette har vi udviklet en dokumenthåndteringsadfærdsmatrix, som identificerer henholdsvis hensigtsmæssig/uhensigtsmæssig og bevidst/ubevidst adfærd. Holistisk tankegang For at de initiativer, som en organisation ønsker at implementere, bliver en succes, kræver det strategiske og langsigtede overvejelser. Den amerikanske organisationsforsker John P. Kotter har i bogen I spidsen for forandringer (1999) udarbejdet otte trin i forandringsprocessen, som vi vurderer, bør følges for at sikre succes. Det er i kombinationen af tankegangen bag records management, dokumenthåndteringsadfærd og forandringsledelse, at det er muligt at udarbejde initiativer inden for dokumenthåndtering, som har en større sandsynlighed for at blive succesfulde, end hvis der er nogle af disse elementer, som udelades. Til at gennemgå denne tankegang har vi valgt at benytte et casestudie, som kan konkretisere disse ideer. Et mellemstort dansk museum, i kategorien kunstmuseum, har valgt at indgå samarbejde med os. Museet oplever udfordringer med deres

11 Kapitel 2: Metode nuværende måde at håndtere dokumenter på og efterlyser anbefalinger til, hvordan dette kan håndteres, så dagligdagens arbejdsprocesser kan lettes. 2.2 Dataindsamling inspireret af information audit Rammen for vores undersøgelse er inspireret af rammeværktøjet information audit. Information audit er en holistisk tilgang til at danne overblik over en organisations informationsressourcer og tilpasse disse til organisationens strategiske mål og medarbejdernes behov. (Henczel, 2001). Det er et anerkendt metodeværktøj (Ellis et al., 1993; Orna, 1999; Oliver & Foscarini, 2014). Metoden identificerer først og fremmest hvilken information der er behov for, for at imødekomme organisationens behov og dernæst klarlægger processen, hvilken information der p.t. er til rådighed. Derefter sammenlignes de to for at identificere, hvilke huller, inkonsistens og dubletter der måtte være. Forløbet kortlægger også informationsstrømme internt i organisationen samt mellem organisationen og eksterne parter for at finde frem til flaskehalse og andre ineffektive arbejdsprocesser. En succesfuld information audit vil skabe strategisk retning for håndteringen af informationsressourcer og fungere som grundlag for udarbejdelsen af en formel informationspolitik. (Henczel, 2001, s. xxii). Der er ingen endegyldig måde at foretage en information audit på, hvilket skyldes den store variation, der er på struktur, natur og vilkår, der er i de organisationer, hvor processen foretages. Det fungerer som et rammeværktøj for processen frem for at være en egentlig metode, hvilket gør den fleksibel, og gør den imødekommende over for de vilkår og begrænsninger, man kan møde i arbejdet og organisationen. (ibid., s. xxiii). En information audit kan også udføres i mindre skala og med en anden dagsorden. Essensen er, som nævnt, at klarlægge om medarbejdere har adgang til de nødvendige informationskilder for effektivt at kunne løse deres arbejdsopgaver. Brunskill & Demb (2012, s. 97) anbefaler udførelsen af en audit før, det praktiske arbejde med implementering af records management begynder. Det vigtigste spørgsmål, som undersøgelsen har til mål at få afklaret, er, om medarbejderne nemt kan finde dokumenter og information de behøver, og hvis ikke, hvorfor? (ibid., s. 120). Undersøgelsen, som afdækker organisationens records-situation, kan have mange udformninger, og den kan tilpasses til organisationen og ressourcerne, der er til rådighed. Brunskill & Demb anbefaler at en omfattende undersøgelse, som omfatter alle formater, emner og lokaliteter, udføres, hvis 1) der er tale om et museum, som allerede arbejder aktivt med records management, 2) når der ikke er nogen records-

12 Kapitel 2: Metode relaterede problemstillinger, det haster med at løse eller 3) når der er behov for et fyldestgørende billede af records management situationen. Man kan med fordel udføre en målrettet undersøgelse, hvis 1) der er behov for at udarbejde en business case, som advokerer for records management initiativer, 2) når der er problemer som bør adresseres omgående eller 3) når her-og-nu-ændringer er efterspurgt. En målrettet undersøgelse kan med fordel afgrænses til udelukkende at undersøge formater, emner, ophav, fysisk placering eller en kombination. Ved at afdække en eller flere facetter er det muligt at tegne et billede af situationen i det pågældende område og foretage en målrettet indsats mod at forbedre dette område. (ibid., s ). Fordelene ved en målrettet undersøgelse er, at den ikke nødvendigvis kræver deltagelse fra lige så mange ansatte, og den vil være hurtigere udført end en omfattende undersøgelse. Til gengæld tegner den ikke et helhedsbillede, som den omfattende undersøgelse gør. Med den tid, vi har til rådighed, er det en fordel at kunne gå i dybden med få aspekter af museets dokumenthåndtering, og det vil være mere overkommeligt at implementere de anbefalinger, vi når frem til. Der er dog en risiko for, at vi overser, eller slet ikke bliver bekendte med væsentlige problemstillinger, som museet bør tage hånd om. (ibid., s. 103). Da formålet med specialet er at skabe opmærksomhed omkring fordele ved records management, kan den udførte undersøgelse ses som et pilotprojekt, som afdækker et område af museets dokumenthåndtering, nemlig deres Fællesdrev. Undersøgelsen vil sigte mod at klarlægge det essentielle spørgsmål om, hvorvidt medarbejderne kan finde deres information, og hvilke tiltag de selv gør for at sikre genfindingen. Selvom information audit er en holistisk tilgang, kritiserer Oliver & Foscarini (2014, s ) metodologien for ikke at omfatte records, som information til dokumentation, men fokuserer kun på information som en kilde til viden. Selvom metodologien kan udvides til at inkludere records, mener Oliver & Foscarini, at det vil have en tvivlsom værdi at gribe records management processen an fra denne vinkel, da records ikke er statiske informationsobjekter. Da vi hverken vil gennemføre en omfattende information audit eller har specifikt fokus på records til dokumentation, mener vi, at information audit er et brugbart rammeværktøj til at klarlægge, hvor museet oplever udfordringer med deres dokumenthåndtering. 2.3 Mixed methods En information audit gør brug af forskellige metoder for at afdække informationssituationen i en organisation, og denne tilgang anbefaler Brunskill &

13 Kapitel 2: Metode Demb også. Ifølge Henczel (2001, s. 63) er det vigtigt at metodevalget passer til organisationskulturen. Mixed methods er et metodevalg, hvor en kombination af metoder giver en anden form for indsigt og kan være mere udbytterig end enkeltmetodeforskning (Frederiksen et al., 2014a, s. 8). I studier af mixed methods-forskning er metaforen triangulering ofte blevet anvendt. Triangulering kombinerer metoder med overlappende styrker og ikke-overlappende svagheder. Herved kan den ene metodes svagheder og bias opveje den anden metodes styrker og omvendt. En måde hvorpå undersøgelsens validitet styrkes. Svagheden ved triangulering er, at forskningens resultater er begrænsende til, at fundene i en undersøgelse bekræftes af flere eller af alle anvendte metoder. Det er et ønske om, at to eller flere målinger af det samme fænomen skal kunne fastlægge fænomenet entydigt. (Frederiksen, 2014, s. 11). Mixed methods kan ikke bidrage med at måle et fænomen mere korrekt eller bedre. Men kombination af forskellige typer data og forskningsstilarter på bestemte måder kan bidrage til en udvidet forståelse af fænomenet (Frederiksen et al., 2014b, s. 244). I samfundsvidenskaberne inddeles metoder i fire forskningsstilarter: feltarbejde, interviewmetoder, eksperimenter og ikke-indgribende metoder. I mixed methods blandes typisk to eller flere af disse stilarter. (Brewer & Hunter, 2006, s. 1-2). I dette speciale er den menneskelige adfærd tænkt ind som en vigtig faktor. Hvad den enkelte siger, at vedkommende gør, og hvordan der reelt ageres, stemmer ikke altid overens. Derfor er det væsentligt, at vi inddrager en ikke-indgribende metode som indholdsanalyse ind i vores mixed methods-design, da vi kan indhente data, der ikke påvirker det studerede. Vores valg af kilder og analyse vil dog påvirke undersøgelsens resultater, men denne forskningsstil er fri for overvejelsen om bias eller eventuel påvirkning, da selve kilderne forbliver uberørte af undersøgelsen. (Frederiksen, 2014, s ). Interview I et kvalitativt forskningsinterview forsøger intervieweren i samspil med interviewpersonen at indhente og forstå personens livsverden og synspunkter inden for det valgte fænomen (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 19). For at skabe succesfulde dokumenthåndteringsinitiativer er det nødvendigt at få indblik i medarbejdernes livsverden herunder, hvordan deres arbejdsgange er og deres tilgang til håndtering af dokumenter. Brunskill & Demb (2012, s. 105) anbefaler brug af interview ved undersøgelser på et lille eller mellemstort museum. Man kan med fordel gøre brug af semi-strukturerede

14 Kapitel 2: Metode interviews, som minder om dialog. Intervieweren benytter interviewguides til at styre samtalen samtidig med at der er mulighed for at uddybe udsagn undervejs. Derudover er der potentiale for, at samtalen bringer emner på banen, som ikke oprindeligt var planlagt fra interviewerens side, men som er yderst relevante i forhold til emnet. (Kvale & Brinkmann, 2009). Records-undersøgelse I arbejdet med records management, er det ligeså afgørende at forstå, hvilket indhold en organisation har, som det er at forstå brugernes behov. En recordsundersøgelse har til formål at skabe et overblik over records-beholdningen og en grundlæggende forståelse for, hvor records er skabt, brugt og opbevaret. (Demb & Teutenberg, 2010). Records-analysen er en ikke-indgribende metode, som er kendetegnet ved at data indhentes på en sådan måde, at det ikke påvirker det studerede (Frederiksen, 2014, s. 17). Fordelene ved en indholdsanalyse er, at den ikke kræver involvering af informanter og data er i en permanent form, som kan genanalyseres efter behov. Ulemperne er, at indholdet kan være begrænset, og der indsamles ingen kontekst for indholdet ved brug af denne metode, som ellers kan hjælpe til forståelsen af indholdet. (Robson, 2011, s. 356). Selvom vi i dette speciale arbejder med en bredere dokumenthåndteringskontekst end der kendetegner records management, kan metoden alligevel anvendes. Den søger netop at undersøge beholdningen af bestemte dokumenter og afklare, hvordan de håndteres. 2.4 Casemetode I casestudiet har man mulighed for at undersøge, hvordan et fænomen udspiller sig i en konkret virkelighed. Casestudiet foregår ude i den virkelige verden uden for laboratoriet og har til formål at løse problemer, som de viser sig i verden. Forståelsen af menneske og samfund relaterer sig til en specifik kontekst, og det er ikke muligt at se bort fra kontekstens betydning i studiet af menneskeskabte fænomener (Flyvbjerg, 1991, s. 142). Forskningen interesserer sig for de mennesker, organisationer og problemstillinger, som fænomenet, der undersøges, er en del af, og den er derfor hverken objektiv eller neutral. Alligevel er formålet med casestudiet at skabe resultater, som kan anvendes til at ændre praksis, ikke kun i den konkrete case, men være anvendelig til at skabe ændringer i lignende situationer. (Robson, 2011, s. 3-11).

15 Kapitel 2: Metode Metodemæssigt hører casestudiet ifølge Ramian (2012, s ) til de fleksible forskningsdesign, hvilket betyder, at man har mulighed for at ændre på forskningsspørgsmål og dataindsamlingsmetoder undervejs i undersøgelsen, efterhånden som man bliver klogere på casen og fænomenet. Endvidere er casestudiet karakteriseret ved, at der bruges flere forskellige metoder til dataindsamling (ibid., s. 94). I forhold til andre forskningsstrategier, er casestudiet ka akte ise et ed at fo holde sig til ko pleksitete i de i kelige e de og uu dgåeligt å gi e afkald på ko t ol ed a ge a ia le. (ibid., s.29) I andre undersøgelsesdesign som fx eksperimentet og surveyundersøgelsen begrænses variablerne ved at lade forskningen foregå et bestemt sted eller ved kun at stille nøjagtig de spørgsmål, der ønskes besvaret uden at tage hensyn til den kontekst, der omgiver det undersøgte fænomen. Dette ses på figur 2.1. Figur 2.1: Casestudiet giver den bedste forståelse af kompleksiteten i den virkelige verden, hvilket medfører et højt omfang af ukontrollerede variable sammenlignet med andre undersøgelsesdesign (efter Ramian, 2012, s. 29) Casestudiet kan være enten teori- eller praksisorienteret, hvor den teoretisk orienterede forsker tager afsæt i, at der mangler teoretisk viden om fænomenet, mens den praksisorienterede forsker fokuserer på den viden, der mangler for at løse problemet (ibid., s. 38). I forbindelse med en undersøgelse af fænomenet dokumenthåndtering i en konkret kontekst, som dette speciale beskæftiger sig med, kan man med fordel anvende et praksisorienteret casestudie, som søger at pege på

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen 1 Abstract This report is a thesis that concludes our Master of Science in Information Technology in E- business. Within the area of strategic use of IT many managers fail to realize the importance of

Læs mere

En holistisk tilgang til adgangsstyring og autorisationskoncepter i ERP systemer

En holistisk tilgang til adgangsstyring og autorisationskoncepter i ERP systemer Titel: En holistisk tilgang til adgangsstyring og autorisationskoncepter i ERP systemer Title: A holistic approach to access management and authorisation concepts in ERP systems Kandidatafhandling for

Læs mere

Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag

Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag Et casestudium på Videncenter for Landbrug, Dansk Landbrugs Rådgivning Anne Holm Christensen Cand.merc.HumanResourceManagement Helle Vinther Pindstrup

Læs mere

Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark

Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark Forfatter: Mia Dam Samuelsen Vejleder: Per Svejvig Afleveringsdato: 2. Marts 2015 Cand.Merc.IT - Aarhus Universitet, Business and Social

Læs mere

Når lederen også er coach

Når lederen også er coach Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012 Cand.Merc.HRM Ditte Jensen: Lea Jørgensen: Når lederen også er coach - Et casestudie af 6 lederes praksisbrug af ledelsesbaseret coaching og de tilhørende

Læs mere

Videndeling og Virtuelle Netværk: Knowledge sharing and Virtual Network: Udviklingsmuligheder med brugen af videndeling og virtuelle netværk

Videndeling og Virtuelle Netværk: Knowledge sharing and Virtual Network: Udviklingsmuligheder med brugen af videndeling og virtuelle netværk Videndeling og Virtuelle Netværk: Udviklingsmuligheder med brugen af videndeling og virtuelle netværk Knowledge sharing and Virtual Network: Growth possibilities with the use of knowledge sharing and Virtual

Læs mere

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af:

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af: CSR I SAMFUNDET - Carlsberg og Grundfos Projektrapporten er udarbejdet af: Martin Emil Hadberg Ulrik Gade Husted Michael Bo Mortensen Christoffer Quedens Schaarup-Jensen Emilie Levin Træsborg Vejleder:

Læs mere

MODSTAND MOD FORANDRING

MODSTAND MOD FORANDRING HD(O) Afhandling Institut for Marketing og Organisation Forfatter: Katrine S. Andersen Vejleder: Pernille M.S. Smith MODSTAND MOD FORANDRING It is not true, as a good many industrial psychologists assert,

Læs mere

af Sarah Midtgård Grau

af Sarah Midtgård Grau Kandidatspeciale En kvalitativ undersøgelse om sygeplejerskers brug af kliniske retningslinjer og fremmende faktorer for anvendelsen af forskningsbaseret viden i praksis af Sarah Midtgård Grau Publikation

Læs mere

Specialet er udarbejdet af: Anne Helene Christensen (studienr.: 2005 1254) Kristian Nørgaard Laursen (studienr.: 2005 1529)

Specialet er udarbejdet af: Anne Helene Christensen (studienr.: 2005 1254) Kristian Nørgaard Laursen (studienr.: 2005 1529) Specialet er udarbejdet af: Anne Helene Christensen (studienr.: 2005 1254) Kristian Nørgaard Laursen (studienr.: 2005 1529) Specialet er udarbejdet under vejledning af: Ph.d.-stipendiat Anne Mette Hansen

Læs mere

Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: iagttagelse og selviagttagelse

Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: iagttagelse og selviagttagelse Speciale 2008-2009 Danmarks Biblioteksskole, København Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: Udarbejdet af Thea Graabæk Knudsen & Kasper Nordhoek Johansen Vejleder Hans Elbeshausen Antal normalsider:

Læs mere

Omsorg for arbejdstiden? Digital arbejdstidsplanlægning i sygehusvæsenet - Et kvalitativt studie.

Omsorg for arbejdstiden? Digital arbejdstidsplanlægning i sygehusvæsenet - Et kvalitativt studie. D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Masterafhandling, Master of Public Health Karin Hammer-Jakobsen Omsorg for arbejdstiden? Digital

Læs mere

Sample. Batch PDF Merger. Når videndelingen er på tværs. - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet

Sample. Batch PDF Merger. Når videndelingen er på tværs. - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet Sample Når videndelingen er på tværs - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet Af: Anna Kathrine Moos Hoffmann & Line Prytz Thomsen Vejleder: Jørgen Lerche Nielsen

Læs mere

systemerne lukkes ned, og at virksomheden i stedet fokuserer på nogle få, gode og effektive IT systemer, frem for at have mange ukonkrete og dårlige

systemerne lukkes ned, og at virksomheden i stedet fokuserer på nogle få, gode og effektive IT systemer, frem for at have mange ukonkrete og dårlige 1.Resumé Der er igangsat en proces hos *Virksomheden, som skal fokusere på, og klarlægge hvilken vej virksomheden skal gå for at oparbejde en mere fokuseret og succesfuld vidensdeling. Jeg har igennem

Læs mere

Line K. Nielsen. Vejleder: Mona Toft Madsen

Line K. Nielsen. Vejleder: Mona Toft Madsen Institut for Ledelse Kandidatafhandling Forfattere: Sisse Gry Jensen Line K. Nielsen Vejleder: Mona Toft Madsen Handelshøjskolen, Aarhus Universitet August 2008 Employer branding i Salling Bank - En afhandling

Læs mere

Videnledelse i et teoretisk og praktisk perspektiv

Videnledelse i et teoretisk og praktisk perspektiv Bachelorprojekt Bachelor i Informationsvidenskab og kulturformidling Vejleder: Lektor Camilla Moring Forfatter: Bo Ingemann bo.ingemann@gmail.com Antal ord: 11.859 Videnledelse i et teoretisk og praktisk

Læs mere

KANDIDATAFHANDLING PROJEKTLEDELSE OG STYRING I KMD

KANDIDATAFHANDLING PROJEKTLEDELSE OG STYRING I KMD KANDIDATAFHANDLING PROJEKTLEDELSE OG STYRING I KMD Kan KMD øge sin effektivitet og konkurrenceevne ved at implementere Business Coaching og Narrativ organisationsteori i projektledelsen? Udarbejdet af:

Læs mere

Case Advodan Roskilde. Den kreative workshop

Case Advodan Roskilde. Den kreative workshop Case Advodan Roskilde Den kreative workshop 2 Den kreative workshop Roskilde Universitetscenter Foråret 2011 Frederik Aske Sønksen Sigurd Ulvedal Theis Ellegaard Jakobsen Vejleder: Peter Busch En særlig

Læs mere

Dokumenterer vi det, vi siger, vi gør?

Dokumenterer vi det, vi siger, vi gør? Speciale på Kandidatuddannelsen i Socialt arbejde Dokumenterer vi det, vi siger, vi gør? En diskursanalyse af sammenhængen mellem mål og metoder i de individuelle planer fra Dansk Kvalitetsmodel på det

Læs mere

Læsevejledning. Litteratur- og kildehenvisninger findes som slutnoter, så de ikke forstyrrer de forklarende fodnoter.

Læsevejledning. Litteratur- og kildehenvisninger findes som slutnoter, så de ikke forstyrrer de forklarende fodnoter. Læsevejledning For at lette læsningen og forklare de formale stilistiske greb har vi udformet denne lille læsevejledning, der dog ikke foregriber det egentlige metodeafsnit. Citater der er direkte skrevet

Læs mere

DANMISSION. og den UNGE MÅLGRUPPE. - en undersøgelse af VÆRDIGRUNDLAGETS BETYDNING for DANMISSIONS EKSTERNE KOMMUNIKATION

DANMISSION. og den UNGE MÅLGRUPPE. - en undersøgelse af VÆRDIGRUNDLAGETS BETYDNING for DANMISSIONS EKSTERNE KOMMUNIKATION DANMISSION og den UNGE MÅLGRUPPE - en undersøgelse af VÆRDIGRUNDLAGETS BETYDNING for DANMISSIONS EKSTERNE KOMMUNIKATION Roskilde Universitet juni 2015 Speciale i Kommunikation Af: Merle Bang Mikelsen Karen-Sofie

Læs mere

Anvendelse af iterativ risikostyring i IT projekter

Anvendelse af iterativ risikostyring i IT projekter Anvendelse af iterativ risikostyring i IT projekter En kombination af plandrevne processer og agile erfaringer Af Morten Haugaard Boldsen Vejleder: Tina Blegind Jensen Forår/sommer 2008 Kandidatafhandling

Læs mere

Sociale medier i den moderne virksomhed

Sociale medier i den moderne virksomhed Sociale medier i den moderne virksomhed Ask Hovmand Sørensen studienummer: 40548 Jonas Hastrup Oddermose studienummer: 45625 Mikkel Kruse studienummer: 45748 Vejleder: Göran Folke Serin Virksomhedsledelse

Læs mere

Contract Management - Et proaktivt værktøj til virksomheders håndtering af kontrakter

Contract Management - Et proaktivt værktøj til virksomheders håndtering af kontrakter Eksamensnummer: 410571 Vejleder: René Franz Henschel 1. maj 2013 Institut: Business and Social Science Århus Universitet Juridisk Institut Contract Management - Et proaktivt værktøj til virksomheders håndtering

Læs mere

Redesign af by-expressen.dk

Redesign af by-expressen.dk Redesign af by-expressen.dk Informatik Roskilde Universitet 4. semester forår 2014 Vejleder: Kristin Due Holmegaard Jens Kristian Heesche Hansen, studienr. 50543 Kristian Eistorp, studienr. 50553 Magnus

Læs mere

Koblingen mellem Enterprise Arkitektur og Business Intelligence

Koblingen mellem Enterprise Arkitektur og Business Intelligence Koblingen mellem Enterprise Arkitektur og Business Intelligence IT-Universitetet, E-business, forår 2007 Teknisk 4-ugersprojekt Udarbejdet af Anders Kann, Claus Borum Poulsen, Martin Albertsen Tak til:

Læs mere

Bachelorprojekt Johan Gerlif

Bachelorprojekt Johan Gerlif Bachelorprojekt Johan Gerlif Studerendes navn: Johan Gerlif Vejleder: Mads Hansen Hold: BLM107A Dato: 19.12.2013 7. semester Antal normalsider: 46,1 Antal anslag: 110.742 Executive Summary This project

Læs mere

Global softwareudviklin. Et casestudie i udfordringerne ved relationsarbejde, videndeling og organisering af samarbejdetg

Global softwareudviklin. Et casestudie i udfordringerne ved relationsarbejde, videndeling og organisering af samarbejdetg Global softwareudviklin Et casestudie i udfordringerne ved relationsarbejde, videndeling og organisering af samarbejdetg Rasmus Eskild Jensen, 190181-raej Helle Tolderlund Storm, 260585-htst Vejledere:

Læs mere

Organisatoriske forandringer

Organisatoriske forandringer Organisatoriske forandringer - grundlæggende elementer i en planlagt forandringsproces Speciale i IT og Organisationer Martin Kolding Pedersen Rune Wulff Christensen Morten Juul Andersen 1 Af: Martin Kolding

Læs mere

Projektledelse og medarbejdere

Projektledelse og medarbejdere Projektledelse og medarbejdere - en undersøgelse af hvordan man kan forbedre projektledelsesmetoder så de bedre involverer medarbejderne Af Sigvard Vasard Kjær Andersen August 2013 Department of Business

Læs mere