Handlingsplan Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan 2012. Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S"

Transkript

1 Handlingsplan 2012 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Februar 2012

2 Baggrund Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S blev stiftet i 1996 af de daværende ni nordligste kommuner samt Fonden Toppen af Danmark, som repræsenterer områdets turistforeninger. Aktionærkredsen består fra 1. januar 2012 af Hjørring og Frederikshavn Kommuner samt Fonden Toppen af Danmark. Toppen af Danmark er en af Danmarks største turistdestinationer og omfatter et turismerelateret erhverv, der svarer til ca. 700 virksomheder. Selskabets hovedmål er at koordinere og udvikle turismen i området. Toppen af Danmark bygger på en decentral struktur, hvor opgaverne løses med de lokale turistbureauer som omdrejningspunkt i samarbejde med destinationsselskabets sekretariat. Arbejdet organiseres via en række projektgrupper med ansvar for definerede projekter.

3 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S 3 Forord Læsø, Frederikshavn og Hjørring Kommuner igangsatte i 2009 via Toppen af Danmark en målrettet indsats for at skabe en turisme, der i større grad er helårsbaseret. Denne indsats er organiseret i projektet Naturen+, og projektet afvikles i perioden Det er besluttet, at helårsturismeprojektet Naturen+ afvikles som en selvstændig enhed inden for rammerne af destinationsselskabet. Denne handlingsplan er derfor koncentreret om fortsatte produktudviklings- og profileringstiltag i Toppen af Danmark samt basisdrift af destinationsselskabet. Der vil naturligt være et tæt samspil mellem - og koordinering af - aktiviteterne i Naturen+ og Toppen af Danmark. Igangsætning og afvikling af de skitserede handlinger vil i en del tilfælde strække sig over en flerårig periode. (For beskrivelse af handlinger afviklet i 2010/2011 henvises til Skriftlig beretning 2010, som kan rekvireres på sekretariatet.) Forslag til handlingsplan 2012 er udformet med udgangspunkt i den nye strategi Lysets Land 2020, som er vedtaget i foråret 2011, - samt målene for Naturen+. Budgettet for 2012 er beregnet med udgangspunkt i budgettet for 2011 under hensyntagen til, at projektet Naturen+ ophører pr Der lægges op til at revidere budgettet med den gennemsnitlige kommunale fremskrivningsprocent. (Læsø Kommune overvejer i øjeblikket sin fremtidige tilknytning til Toppen af Danmark-samarbejdet, og det ventes afklaret i løbet af efteråret. Der er ikke i det foreliggende taget højde for en evt. udmeldelse af Læsø Kommune.) Det skal bemærkes, at bestyrelsen netop har besluttet, at Toppen af Danmark i løbet af august måned fremsender særskilt ansøgning til de tre kommuner om et treårigt helårsturismeprojekt i forlængelse af det nuværende Naturen+, som udløber Ved at fastholde et højt aktivitetsniveau i Toppen af Danmark, og samtidig medvirke til at udvikle en turisme, der fremover i højere grad er helårsbaseret, er der potentiale for vækst, og det, mener vi, er vigtigt at satse på og investere i. På bestyrelsens vegne Juli 2011 Arne Boelt Formand OBS: Forord er skrevet i juli 2011, da budgetansøgning skulle fremsendes til kommunerne. Status pr. 1. januar 2012 er: Læsø Kommune er udtrådt af samarbejdet pr og Naturen+ er blevet forlænget til

4 4 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S STATUS Undersøgelser, analyser og overnatningstal Undersøgelser/Analyser I regi af helårsturismeprojektet Naturen+ er der udarbejdet en række undersøgelser og analyser, som specifikt retter sig mod turisme i Toppen af Danmarks område. Dette meget omfattende materiale giver både organisationen og turisterhvervet bedre forudsætninger for at lave en fokuseret produktudvikling samt en mere målrettet profilerings- og markedsføringsindsats. Analyserne er/bliver løbende formidlet og gennemgået på præsentationsmøder, og derudover er de tilgængelige for alle aktører på under partnerforum. Pt. er følgende nyt materiale tilgængeligt: Segmentanalyse fugle og turisme 2010 Kendskabsanalyse Lysets Land maj 2011 Toppen i Børnehøjde Grøn Vinter, Best practise case Profilering af årstider forårsanalyse. (Vil blive opdateret med analyser af de tre resterende årstider, efterhånden som analyserne bliver udarbejdet.) Dertil kommer, at VisitDenmark løbende producerer kvalificerede undersøgelser og analyser, som Toppen af Danmark også inddrager i det daglige arbejde.

5 Turismeomsætning Status 5 Den nyeste beregning af turismeomsætningen i Toppen af Danmark er foretaget af Visit- Denmark og offentliggjort i starten af Tallene er baseret på data fra 2008 det vil sige før finanskrisen. Beregningen omfatter dels den kommercielle omsætning, som skabes ved ophold på hoteller, feriehoteller, campingpladser, lystbådehavne, vandrerhjem og i udlejede feriehuse, dels den ikke-kommercielle omsætning, der er et resultat af gæsters ophold hos venner og familie samt éndagsturisme. Kommune Kommerciel overnatning (mio. kr.) Ikke-kommerciel overnatning (mio. kr.) I alt (mio. kr.) Frederikshavn Hjørring Læsø I alt Region Nordjylland total Baseret på strukturanalyse fra VisitDenmark: Turismens økonomiske betydning i Danmark Publiceret i januar baseret på data fra Toppen af Danmark tegner sig hermed for omkring en tredjedel af turismeomsætningen i Region Nordjylland, der er beregnet til mio. kr. Overnatningstal Siden Danmarks Statistik i 2008 begyndte at opgøre antal overnatninger i feriehuse på kommuneniveau, har det givet mulighed for at følge udviklingen i overnatningstallene i de mest betydende overnatningsformer mere nøjagtigt. Der er dog fortsat mange usikkerhedsfaktorer, som hindrer en eksakt opgørelse over overnatningstal. Overnatninger på Læsø uanset kategori fremgår ikke særskilt af konkurrencemæssige årsager. Hoteller under 40 senge er ikke medtaget (ca. 50 virksomheder i Toppen af Danmarks område), og tidligere beregninger har vist, at disse tilsammen tegner sig for ca overnatninger. Dertil kommer overnatning på 7 timesharehoteller, som vurderes at afføde overnatninger, ligesom der er et ikke registreret antal overnatninger på bed & breakfast og bondegårdsferie.

6 6 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Overnatninger i Toppen af Danmark I tillæg til førnævnte bemærkninger om overnatningstal, ser de netop offentliggjorte tal for 2010 for feriehuse, camping og hotel/feriecentre således ud: Overnatninger på camping Kommune Bemærkninger Frederikshavn Kilde: Danmarks Statistik Hjørring Kilde: Danmarks Statistik Læsø Kilde: Læsø Kommune (estimeret) I alt Toppen af Danmark ,65 % (2009=-4%) Overnatninger i feriehuse Kommune Bemærkninger Frederikshavn Hjørring Læsø I alt Toppen af Danmark Tal ikke tilgængelige Tal ikke tilgængelige Tal ikke tilgængelige Tal ikke tilgængelige Kilde: Danmarks Statistik Kilde: Danmarks Statistik Kilde: Danmarks Statistik ,57 % (2009= -12,7%) Overnatninger på hotel og feriecentre Kommune Bemærkninger Frederikshavn Kilde: Danmarks Statistik Hjørring Kilde: Danmarks Statistik Læsø Kilde: Læsø Kommune I alt Toppen af Danmark ,40 % (2009=-9,8%) Læsø har lavet egen beregning, og disse tal indeholder - i modsætning til tallene fra Hjørring og Frederikshavn Kommune - også hoteller under 40 senge og campingpladser under 75 standpladser. Overnatning i lystbådehavne og på vandrerhjem vurderes at svare til overnatninger.

7 Fremgang i Toppen af Danmark tilbagegang i Region Nordjylland Tallene viser samlet en mindre fremgang i Toppen af Danmark på 0,32 %. Der er dog større lokale udsving i og med eksempelvis Hjørring Kommune har stor fremgang på feriehuse, mens der i Frederikshavn Kommune er tilbagegang. Modsat har Frederikshavn Kommune pæn fremgang på hotel/feriecenter, mens der er tilbagegang i Hjørring Kommune. Antallet af campingovernatninger går samlet tilbage, hvilket i nogen grad tilskrives, at Toppen af Danmark i sommeren 2010 ikke var begunstiget af det gode vejr, som der var i store dele af resten af Danmark. Der er dog grund til at glæde sig over den relativt lille samlede fremgang i Toppen af Danmark, da Region Nordjylland samlet har en tilbagegang på 2,3 %. Her skal det særligt bemærkes, at nogle områder må notere en ret stor tilbagegang, og set i det lys, er det positivt, at Toppen af Danmark ser ud til hurtigere at komme på den anden side af finanskrisen. Ifølge de første meldinger i 2011 fortsætter disse positive tendenser, så der er forventninger om, at såvel omsætning som overnatningskurverne vil stige i Strategi Ny strategi - Lysets Land 2020 Status 7 Allerede i 2001 formulerede Toppen af Danmark den første fælles koordinerede turismepolitik. Den blev revideret i 2005, men siden da har en række forhold ændret sig, og derfor var der et klart behov for at opdatere og revidere det strategiske niveau for destinationssamarbejdet i Toppen af Danmark. Med et tilskud fra EU-regionalfondsmidler via VisitNordjylland igangsatte Toppen af Danmark i foråret 2010 under overskriften Vækst via netværk Lysets Land 2020 en proces, hvis formål var at formulere en langsigtet vækstplan for turismen i Frederikshavn, Hjørring og Læsø Kommuner. Den gennemførte proces i 2010 og i de første måneder af 2011 har involveret mere end 200 personer med tilknytning til turismen i Toppen af Danmark, herunder såvel private turistvirksomheder som repræsentanter for kommuner og turistforeninger. Den nye strategi er efter høring i ejerkredsen godkendt af Toppen af Danmarks bestyrelse i juni Strategien slår fast, at der er to strategiske indsatsfelter, som skal være helt centrale i Toppen af Danmarks fremtidige virke, nemlig markedsføring og produktudvikling. Indsatsen skal bygge på tre basale værdier, og derudover er der en række værktøjer, som skal spille en vigtig rolle i forbindelse med den fremtidige indsats for at føre strategien ud i livet.

8 8 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Denne sammenhæng mellem basale værdier, de to strategiske indsatsfelter og værktøjerne kan illustreres på følgende måde: BÆREDYGTIGHED Basale værdier TILGÆNGELIGHED HELÅRSTURISME Strategiske indsatsfelter Produktudvikling Prioritering Kvalitetskontrol Branding og markedsføring Markeder Målgrupper Midler: IT, brochurer og presse Infrastruktur, faciliteter Værktøjer Information & viden Vækstnetværk Strategien Lysets Land 2020 kan rekvireres på sekretariatet eller downloades på under partnerforum.

9 Status 9 Helårsturismeudvikling Naturen+ Baggrund I juni 2007 blev Hjørring, Frederikshavn og Læsø Kommuner i regi af Toppen af Danmark udpeget som udviklingspartner i VisitDenmarks store udviklingsprojekt: Udvikling af nye super-helårsdestinationer. Tanken bag projektet var at sætte nye standarder for udvikling af de bedste kystferiedestinationer i Danmark, og det overordnede mål med vækstprojektet var at skabe helårsturisme på lang sigt og sæsonudvikling på kort sigt. Handlingsplan Naturen+ Første fase - konceptudviklingsfasen ( ) mundede ud i en omfattende handlingsplan, som beskriver, hvilke indsatser der skal gennemføres over en treårig periode med henblik på at opnå målsætningen om at sikre flere overnatninger, øget omsætning og øget beskæftigelse inden for turismeerhvervet i Læsø, Frederikshavn og Hjørring Kommuner. Projektet afvikles i perioden (Status pr : Projektet er forlænget til ) Mål Projektets målbare mål er i 2015 (i forhold til 2009) at opnå: 30 % flere overnatninger forår, efterår og vinter (10 % flere overnatninger i sommersæsonen) 30 % øget omsætning med baggrund i turismen 30 % øgning i beskæftigelsen i turismevirksomheder 30 % flere oplevelsestilbud i Toppen af Danmark Initiativer Handlingsplanen fokuserer på udvikling inden for følgende fem hovedområder: Oplevelsesudvikling Synliggørelse Overnatning God adgang Mål og analyse Inden for hvert område er beskrevet en række indsatsområder og initiativer. Organisering Naturen+ er kendetegnet ved, at alle aktører i Toppen af Danmark bidrager til dets udvikling. Læsø, Hjørring og Frederikshavn Kommuner er initiativtagere til projektet, der afvikles i Toppen af Danmarks sekretariat, og som via turistbureauerne når ud til erhvervet i hele destinationen. Organiseringen for Naturen+ bygger således også på den decentrale struktur, der er kendetegnet og styrken i hele Toppen af Danmark samarbejdet. Det er besluttet, at Naturen+ i projektperioden afvikles som en selvstændig enhed inden for rammerne af destinationsselskabet. Til at koordinere processen er ansat et projektteam bestående af en projektleder, to projektkoordinatorer og en projektsekretær (perioden ). Finansiering Efter sagsbehandling i Erhvervs- og Byggestyrelsen er indsatsområder og budget korrigeret. Konsekvensen er, at projektet er delt i to dele med to selvstændige budgetter, hvor samlet set ca. 2/3 af den eksterne finansiering bevilges via de regionale udviklingsmidler, og ca. 1/3 af den eksterne finansiering finansieres via Regionalfonden.

10 10 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Efter justering af projektet i forhold til bevillingernes rammer, ser den endelige finansiering af helårsturismeprojektet Naturen+ således ud: Læsø, Frederikshavn og Hjørring Kommuner Regionale udviklingsmidler og Regionalfonden VisitDenmark I alt 6,0 mio. kr. 5,7 mio. kr. 0,3 mio. kr. 12,0 mio. kr. For yderligere oplysninger henvises til pixiudgave af projektets handlingsplan og Skriftlig beretning 2010, som begge kan rekvireres på sekretariatet, - eller på under Partnerforum, hvor der også er mere uddybende oplysninger om de enkelte indsatsområder. Intern situation Destination Toppen af Danmark består af en lang række meget forskellige aktører, der tilsammen skaber turistproduktet, - det være sig både private, offentlige og halvoffentlige. Aktionærer og bestyrelse i Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Aktionærerne i selskabet Toppen af Danmark A/S er pr følgende: Hjørring Kommune (46 2/3 %) Frederikshavn Kommune (36 2/3 %) Fonden Toppen af Danmark (16 2/3 %) - og bestyrelsen har følgende sammensætning: Arne Boelt, borgmester, - Hjørring Kommune (formand). Lars Møller, borgmester, - Frederikshavn Kommune. Susanne Sander, byrådsmedlem, - Hjørring Kommune. Erik Sørensen, byrådsmedlem, - Frederikshavn Kommune. Svend Bjørnager, - Fonden Toppen af Danmark/ Lønstrup Turistforening, (næstformand). Jens Guldsmed Thomsen, - Fonden Toppen af Danmark/ Tversted Borger- og Turistforening. Ulla Mosich, - Fonden Toppen af Danmark/ Skagen Turistforening.

11 Status 11 Turisterhvervet Toppen af Danmark kendetegnes ved et bredt sammensat produktudbud, og en opgørelse fra årsskiftet 2009/2010 viser, at der i Toppen af Danmarks område er knap 700 turismerelaterede virksomheder. Via de lokale turistbureauer inddrages turisterhvervet i forskellige markedsføringstiltag og udviklingsprocesser herunder helårsturismeprojektet Naturen+. Hos erhvervet mærkes en stigende interesse for at deltage i destinationens aktiviteter. Samtidig kan det konstateres, at erhvervets økonomiske opbakning til medfinansiering af markedsføringskampagner set over en 10-årig periode er øget jævnt. Dette vidner om en forståelse for nødvendigheden af, at midlerne samles og koordineres for at sikre slagkraftige virkemidler til at synliggøre Toppen af Danmark. I vinteren 2010/2011 var der dog et fald i erhvervets støtte til Lysets Landkampagnen Det vurderes at være forårsaget af finanskrisen, og det ventes, at salget til 2012-kampagnen igen vil blive på niveau med Turistbureauerne Et udvalg bestående af områdets turistchefer fungerer som teknikerudvalg for Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S, og turistcheferne tager aktivt del i udviklingsarbejdet. De 8 (pr ) turistbureauers medarbejdere (ca. 40) bidrager løbende med at løse de forskellige arbejdsopgaver i relation til samarbejdet. Samtidig fungerer turistbureauerne som det lokale bindeled til turisterhvervet. Antallet af turistbureauer og turistchefer er reduceret det seneste år. For at sikre den mest optimale udnyttelse af de tilstedeværende ressourcer, har turistchefudvalget i foråret 2011 justeret og effektiviseret organisering af samarbejdet. Økonomisk bidrager turistbureauerne med væsentlige beløb til Toppen af Danmarks omfattende markedsføringskampagner, internetudvikling mv. Der er forskel på, hvordan de enkelte bureauer rejser midlerne lokalt, eksempelvis via samarbejde med lokale handelsstandsforeninger, lokale markedsføringssammenslutninger, egen feriehusudlejning etc. Toppen af Danmarks sekretariat På sekretariatet løses en række administrative og koordinerende funktioner i forhold til drift, markedsføring og udviklingsopgaver. Sekretariatet varetager ligeledes sekretariatsfunktionen for bestyrelsen. Der er 2 ¼ fastansatte medarbejdere. Via ekstern finansiering er der desuden ansat en ITmedarbejder og en webredaktør. I tillæg er der Naturen+-teamet (3 ½ medarb.) frem til (Status pr : Projektet er forlænget til ), som er finansieret af projektmidler fra de regionale udviklingsmidler, Regionalfonden og kommunerne. Aktieselskabets direktørfunktion varetages af formanden for turistchefudvalget, pt. turistchef Pauli Jørgensen, Frederikshavn. For denne opgave godtgøres Frederikshavn Turistbureau med et årligt beløb. Kommunerne Udover særskilt medfinansiering til helårsturismeprojektet Naturen+, bidrager kommunerne til driften af Toppen af Danmark A/S efter en model, hvor der årligt betales et kontingent svarende til et beløb pr. indbygger. Kommunerne deltager efter behov med arbejde og faglig kompetence i udvalg og projektarbejde. Aktuelt deltager kommunaldirektørerne og repræsentanter fra kommunernes udviklingsafdelinger i styregruppen i helårsturismeprojektet Naturen+, ligesom medarbejdere fra tekniske forvaltninger og kulturforvaltninger indgår i nogle af de netværk, der er etableret i helårsturismeprojektet. Samarbejdet på tværs af kommuner og faglig baggrund er med til at styrke sammenhæng og lokal forankring.

12 12 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S HANDLINGSPLAN Indledning Efter denne kortlægning af udgangssituation og strategi, er der på baggrund af Turisternes forventede efterspørgselsadfærd (udgangspunkt i nyeste analyser udformet i regi af Naturen+) Toppen af Danmarks idé, strategi og mål Områdets styrkepositioner i forhold til udvikling af helårsturisme Den nuværende struktur udarbejdet en plan for handlinger i Markeder Også i fremtiden vil det danske marked være det vigtigste for Toppen af Danmark, men også Tyskland, Norge og Sverige er vigtige markeder. De to nordiske lande er ikke mindst betydningsfulde på grund af mulighederne for at øge antallet af kortere ferier uden for sæsonen. Hertil kommer, at især nordmændenes døgnforbrug gennemsnitligt er meget højt. Indsatsområder Handlingsplanen er inddelt i to hovedindsatsområder: Profilering Produktudvikling Målgrupper Handlingsplanen er overordnet rettet mod to målgrupper: Seniorer / 50+ Eftersom denne målgruppe (50+) på alle de vigtigste markeder vil være stærkt voksende i årene fremover, er den en vigtig målgruppe for Toppen af Danmark også fordi gruppen alt andet lige er i stand til at rejse på alle årstider og har et relativt højt døgnforbrug. Børnefamilier Produktudbuddet i Toppen af Danmark tilsiger samtidig, at der fortsat skal satses på børnefamilierne, - herunder også bedsteforældre med børn. Toppen af Danmark, som et trygt sted at være med rige aktivitetsmuligheder, matcher denne gruppes efterspørgsel. Profilering Branding Lysets Land er det brand, som nu i en del år har sat overskriften for markedsføringen af området. I regi af helårsturismeprojektet Naturen+ har både den internationalt anerkendte turismeekspert Terry Stevens og reklamebureauet Bates v/ Thomas Brandt og Jørgen Duus analyseret og vurderet brandet Lysets Land. Disse har stort set enslydende tilkendegivet, at Lysets Land er et meget stærkt brand, der er potentiale i at videreudvikle, og det er fortsat målet at videreføre og styrke strategien for branding/synliggørelse af området som Lysets Land. Af den nye kendskabsanalyse fremgår det, at Lysets Land giver mange af de adspurgte positive associationer. Det fremgår også, at Toppen af Danmark i højere

13 Handlingsplan 13 grad end Lysets Land er et navn, der huskes. Derfor vil Lysets Land og Toppen af Danmark også fremover blive benyttet sideordnet med hver sin mission. Lysets Land skal appellere til følelser, og Toppen af Danmark skal skabe genkendelse. Den overordnede udvikling af brandet skal især fokusere på, at brandet fremover rummer ferieoplevelser i Lysets Land året rundt dvs. også i vintermånederne, hvor det naturlige lys ikke altid er fremherskende. Samtidig skal der fortsat arbejdes for, at et endnu større antal af de lokale virksomheder også benytter Lysets Land-logoet i deres individuelle markedsføring. Derudover skal der gøres en indsats for, at brandet Lysets Land i højere grad indgår i kommunernes informationsarbejde i de tilfælde, hvor der er et naturligt sammenfald med turismeproduktet. Katalog(er) For at imødekomme nutidens behov for trykte medier, vil der i 2012 ske væsentlige ændringer i Lysets Land-kataloget. Kataloget, som vil udkomme i eksemplarer fordelt på tre sprogversioner (dansk, engelsk og tysk), vil ændre form til et mere hvervende magasin, der primært skal inspirere til at vælge ferie i Lysets Land. Mange af de konkrete beskrivelser, der i dag er i kataloget, vil turisterne i stedet blive henvist til at finde via nettet. Det skaber plads til mere uddybende omtale af udvalgte seværdigheder og aktiviteter præsenteret med foto og tekst, som skaber stemninger og appellerer til følelser. I kataloget vil der mange steder blive henvist til QR-koder, (Quick Response), som giver nem adgang til hjemmesider ved hjælp af en smartphone. Som noget nyt vil kataloget blive suppleret med to mindre brochurer omhandlende Kunst og kultur og Spisesteder. Det er tanken, at disse skal fungere som små guider, når gæsterne er kommet til området, og formatet vil blive lige til at putte i lommen. I første ombæring er der planlagt et oplag på 2 x stk. Trods kraftig stigning i besøg på destinationens hjemmeside, er der stadig stor efterspørgsel efter det trykte katalog, og der skal indtil videre fortsat sikres en omfattende og effektiv distribution af Lysets Land-kataloget i hele Danmark, - og via VisitDenmarks kontorer i Norge, Sverige, Tyskland og Holland. De små temabrochurer Kunst og kultur og Spisesteder vil kun blive distribueret i Toppen af Danmarks område. Toppen af Danmarks hjemmeside er udviklet med udgangspunkt i VisitDenmarks ASP -løsning, og denne løsning gør, at der er en tydelig sammenhæng i hjemmesiderne på nationalt, regionalt, destinations- og lokalt niveau. Der arbejdes løbende med at optimere og udnytte de mange muligheder, som hjemmesiden giver. På forsiden fokuseres på skiftende temaer som familieferie, aktiv ferie og aktuelle arrangementer, og samtidig øges fokus på helårsturisme med et tema om de fire årstider. I forlængelse af Lysets Land-kampagnen har erhvervet mulighed for at købe annoncer på forsiden og dermed profitere af de høje besøgstal på hjemmesiden.

14 14 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Der er pt. etableret en løsning, så smartphone-brugere kan hente turistinformation på en overskuelig måde. Ved at indtaste er der adgang til Guide Danmark-produkterne. Toppen af Danmarks hjemmeside er en af landets tre mest sete turismehjemmesider. Ifølge VisitDenmark, der laver statistik over hjemmesider tilknyttet deres ASPløsning, er / i sommermånederne den absolut mest populære turismeside. Toppen af Danmarks hjemmeside har i 2010 haft 2,46 mio. sidevisninger samt over unikke besøgende. Statistikken viser, at den gennemsnitlige besøgende ser 4,3 sider pr. besøg. For at sikre brugerne den bedst mulige adgang til hurtige og overskuelige oplysninger har VisitDenmark netop taget initiativ til at udvikle en ny platform (nyt CMSsystem). Toppen af Danmark vil i det kommende års tid indgå aktivt i udviklingsarbejdet, og den nye platform ventes lanceret i Markedsføring I samarbejde med det lokale turisterhverv og det regionale udviklingsselskab Visit- Nordjylland afvikles løbende kampagner på de prioriterede markeder med benyttelse af forskellige elementer: Online markedsføring, biografreklamer og øvrige PR-aktiviteter Annoncering i rejsekataloger, dagblade og andre medier Kampagnerne videreudvikles kontinuerligt og især online markedsføringen skal styrkes, samtidig med at erhvervets opbakning skal øges. Budskaberne målrettes mere specifikt i forhold til målgrupperne og med øget fokus på Toppen af Danmark året rundt. Ny viden fra div. analyser (eksempelvis kendskabsanalysen) inddrages i arbejdet, - ligesom kampagnerne også planlægges via sparring med turisterhvervet. Derudover deltager nogle af turistbureauerne på enkelte rejsemesser og VisitDenmarks årlige event i Oslo. I forlængelse af TV2 s julekalender, vil der i starten af 2012 blive en række markedsføringsmæssige tiltag med særligt fokus på historien om Stygge Krumpen. Produktudvikling IT-udvikling Toppen af Danmarks udvikling af nye ITbaserede produkter skal prioriteres højt, - herunder eksempelvis muligheder for direkte afsætning samt udnyttelse af ITbaserede muligheder for information via GPS, mobiltelefoner m.m. Set i lyset af den hastige udvikling på hele IT-området og for at koordinere den tekniske del af processen omkring udvikling af hjemmesiden, Sharepoint (intranet) og øvrige aktiviteter, er det nødvendigt for organisationen at have egen ITmedarbejder tilknyttet. Finansieringen af ansættelsen fremkommer ved, at der skaffes midler fra tre forskellige parter (Turistbureauerne, Visittoppen feriehusudlejning og Toppen af Danmark via midler fra Lysets Land-kampagnen.) De tre parter disponerer efter en nøje udregnet fordelingsmodel hver især medarbejderens timer ift. bidrag. Ansættelsen administreres af Toppen af Danmarks sekretariat. IT som indsatsområde er uhyre vigtig, og der skal derfor prioriteres fortsatte ressourcer og fokus på dette felt.

15 Handlingsplan 15 Udvikling af hjemmeside og øvrige online-medier For at udnytte hjemmesidens funktioner bedst muligt, og dermed fortsat sikre meget høje besøgstal på siden, har det vist sig, at der et udpræget behov for at have en webredaktør tilknyttet. Tendensen er, at en hastigt stigende del af både markedsføring og afsætning fremover sker via nettet, og det er helt afgørende at have en opdateret og aktuel hjemmeside. Det blev derfor i slutningen af 2009 besluttet indtil videre - at prioritere midler fra Lysets Land- og markedsføringspuljerne til en projektansat webredaktør. Webredaktøren arbejder udover den helt overordnede opdatering af hjemmesiden - fremadrettet med følgende områder: Udbygning af engelsk og tysk version af hjemmesiden Løbende produktion af nyhedsbreve med inspiration til at vælge ferie i Lysets Land samt udsendelse af nyhedsbreve via CRM system med statistikopfølgning Kampagnesider i forlængelse af annoncering i andre medier (fx Idényt) Årstidsbestemte temasider Aktuelle nyheder på forsiden At skabe ensartethed for øvrige sider bl.a. via undervisning af - og inspiration til turistbureauernes medarbejdere. Turistbureauerne opdaterer fortsat det lokale niveau på hjemmesiden. Derudover arbejdes der med: Udvikling af App, så det bliver nemt og hurtigt for indehavere af smartphones at benytte Sociale medier herunder Facebookside med applikationer og konkurrencer. Webmasterens ansættelse administreres af Toppen af Danmarks sekretariat. Da behovet for kontinuerlig udvikling af hjemmesiden er stort, er det målet at finde frem til en mere permanent løsning, så der fremover fast er tilknyttet en webredaktør. Udvikling af events I samarbejde med relevante aktører arbejdes med mulighederne for at udvikle årligt tilbagevendende events med udgangspunkt i områdets kultur og styrkepositioner, eksempelvis eksponering af kunst og kunsthåndværk kombineret med særligt udviklede arrangementer. Udviklingsdelen sker i øjeblikket i regi af projektet Naturen+, men samtidig skal der iværksættes tiltag for at øge koordinering og synliggørelse af de events, som allerede foregår i området. Med støtte fra LAG-Vendsyssel arbejdes der med videreudvikling af arrangementstypen: Smagen af Kunsthåndværk. Det er en type arrangementer, hvor små fødevareproducenter og kunsthåndværkere arbejder sammen om at præsentere deres produkter og samtidig fortæller en God Historie om produktionsproces m.m. Den Gode Historie Projektet Den Gode Historie går ud på at koordinere, synliggøre og opdyrke arrangementer, hvor turister og lokalbefolkning får den autentiske historie med udgangspunkt i lokalsamfundet fortalt af lokale fortællere. Projektet startede i 2003 med 290 arrangementer, og det har nu udviklet sig til, at der i 2011 vil være ikke mindre end arrangementer. Arrangementer-

16 16 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S ne er utroligt populære og optællinger fra 2010 viser, at der var ca deltagere, hvilket er et imponerende stort antal. Det er et klart mål, at en større andel af arrangementerne skal foregå uden for sommerperioden, da mange af arrangementerne typisk appellerer til målgruppen Seniorer / 50+. En væsentlig opgave er også at fastholde og udvikle det store netværk af kompetente og engagerede fortællere. Dette gøres bl.a. ved at invitere fortællerne til et inspirationsseminar, hvor de på skift afholder et arrangement for hinanden, og dermed bidrager med input og inspiration til, hvordan den gode historie kan formidles. Derudover inviteres til evalueringsmøde om efteråret, hvor der er mulighed for at udveksle erfaringer i netværket. Som spin-off på TV2 s julekalender om Stygge Krumpen tilstræbes det i 2012 at etablere arrangementer i regi af Den Gode Historie, hvor historien om den virkelige Stygge Krumpen formidles. En bred og effektiv synliggørelse af arrangementerne skal fastholdes. Det ventes, at brochuren vil blive tilrettet det nye layout på Lysets Land-kataloget med tilhørende temabrochurer, så der er en ensartet grafisk linje. Da projektet ikke længere kan opnå ekstern støtte, finansieres brochure, annoncering, inspirationsseminar m.m. via midler fra Lysets Land-kampagnen. Toppen for børn I dette udviklingsprojekt, som startede i 2008, er der fokus på aktiviteter og arrangementer, der er rettet mod børn. Formålet med projektet er at udvikle nye tilbud, der er rettet mod børnefamilier på ferie i Toppen af Danmarks område. I 2011 tilbydes der 970 arrangementer fordelt på 86 forskellige oplevelser. Præsentationen af arrangementerne er forbedret, så kataloget Toppen for dig 2011 er blevet mere appellerende og overskueligt. Sideløbende udvikles præsentation af arrangementerne samt hele børnetemaet løbende på hjemmesiden, og i forhold til 2012 overvejes større online-præsentation suppleret med en mindre folder med præsentation af arrangementerne. Udgifterne til produktion af arrangementsoversigten finansieres af midler fra Lysets Land-kampagnen. Der er mange muligheder for videreudvikling af projektet i de kommende år, og en lang række nye tiltag herunder ikke mindst en række teknologibaserede tiltag - er på tegnebrættet. I regi af Naturen+ er der med ekstern bistand udarbejdet et oplæg, som giver en række bud på, hvordan man bedst kommunikerer til børn. Dette redskab vil naturligt blive inddraget i den videre udviklingsproces. Fremadrettet vil der bl.a. blive arbejdet med følgende tiltag: Specielt subsite (Subsite = underside til til børn med et børnevenligt udtryk. Facebook-side/gruppe rettet mod større børn. Videreudvikling af Grøn Vinterarrangementer i uge Stygge Krumpen-arrangementer for børn med særligt tema på hjemmesiden. Derudover er det planen at nedsætte et børnepanel, der skal bruges som sparring i forhold til nye udviklings- og markedsføringsmæssige tiltag. Vinterarrangementer For at øge fokus på de mange aktiviteter og arrangementer, der er i vinterhalvåret vil Gode Historier, Toppen for børn, Grøn Vinter m.m. i perioden blive synliggjort og markedsført i en særlig folder og på hjemmesiden. Det

17 Handlingsplan 17 ventes, at folderen 2011/2012 vil indeholde et særligt Stygge Krumpen-tema. Produktion af vinter-folder finansieres af midler fra Lysets Land-kampagnen. Tema-ferie Der vil fortsat være fokus på udvikling af cykelferieproduktet, ligesom der arbejdes videre med udvikling af nye tema-baserede ferieprodukter - eks. lystfiskerture, fugleture, rideferie og kunstuger, og erfaringerne høstet i projektet Naturen+ inddrages løbende i arbejdet. Produkterne udvikles med fokus på de to hovedmålgrupper og tanke for helårsbaserede tilbud. I udviklingsprocessen skal natur, kultur, oplevelse, sundhed og læring indgå som centrale elementer. Udviklingsarbejdet indgår naturligt i projektet Naturen+, ligesom der også arbejdes tæt sammen med VisitNordjylland om udvikling af flere af temaerne. Sideløbende skal indsatsen for synliggørelse af de nye oplevelsestilbud have høj prioritet. Strandpleje og øvrig kommunal infrastruktur Toppen af Danmarks 150 km. strande er set i et turistmæssigt perspektiv ubetinget områdets største aktiv, hvilket også dokumenteres i de nyeste undersøgelser. For at sikre, at strandene er rene og attraktive hele året, besluttede kommunerne i 2006 at arbejde ud fra nogle overordnede fælles mål for niveauet på strandpleje. Dette har bl.a. den synlige konsekvens, at strandene nu bliver renset hele året rundt i henhold til et sæt kriterier, som kommunerne i fællesskab har besluttet. Som en anden udløber af projektet er der opsat 56 ensartede informationsskilte ved nedkørslerne til de mest benyttede strande. Skiltene indeholder dels lokal information om den aktuelle strand og dels oversigt over øvrige strande i Toppen af Danmark samt beskrivelse af hvilket renholdelsesniveau, brugerne kan vente. Toppen af Danmark har fokus på strandene i markedsføringen, og de lange rene strandstrækninger skal fremover fremhæves som et særligt aktiv. Derudover er det målet, at Naturen+ bliver løftestang i forhold til forbedring og udvikling af andre kommunale infrastrukturelle områder, som er væsentlige for oplevelsen af det samlede turismeprodukt i Toppen af Danmark. Som eksempler kan nævnes vigtigheden af, at også cykelstier, cykelruter, rastepladser, by-rum, pladser, havne m.m. er rene og vedligeholdte. Ligeledes er der behov for synlig og aktuel skiltning og relevant kortmateriale både i byerne og for cykel-, vandre- og ridestier. I regi af Naturen+ arbejdes der for generelt at bedre adgangsforhold både i naturen (eksempelvis ramper ved mest benyttede strande), og gode adgangsforhold til offentlige turisme-produkter såsom svømmehaller, museer, musiksteder m.m. bør sikres, ligesom kommunerne gerne ses indtænke det turistmæssige perspektiv, når åbningstider, informationsformidling m.m. fastlægges. Kompetenceudvikling Det er et overordnet mål, at alle medarbejdere i direkte og indirekte turistrelaterede virksomheder - yder service på højt niveau, har solidt kendskab til lokalsamfundet og er sprogligt velfunderede. Kompetenceudvikling for ledere og medarbejdere skal planlægges og gennemføres i tæt samarbejde med lokale uddannelsesinstitutioner, og Toppen af Danmark anbefaler, at koordineringen i vid udstrækning varetages af det regionale udviklingsselskab Visit- Nordjylland, som med årene har opbygget en bred erfaring inden for området.

18 18 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S BUDGET Indledning Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i budgettet for Kommunernes bidrag beregnes ud fra det aktuelle indbyggertal pr. 2. januar. Der har over en fem-årig periode været et fald på indbyggere. Budget Budgettet er udarbejdet under hensyntagen til følgende forhold og prioriteringer: Profilering Via salget til Lysets Land-kampagnen overføres midler til markedsføringstiltag. På denne vis kan Toppen af Danmark matche de midler, som erhvervet bidrager med til øvrige kampagner, så der i fællesskab kan skabes synlighed med større og mere slagkraftig effekt. Ofte skaber det tillige mulighed for yderligere matchning via VisitNordjylland. Administration (tekst revideret pr ) Budgettet er beregnet ud fra, at helårsturismeprojektet Naturen+ ophører pr Der er indregnet ekstraordinære udgifter fra Naturen+ til andel af barselsorlov. (IT-medarbejder og webredaktør fremgår ikke, da det forudsættes, at de fortsat indgår i særskilt projektøkonomi, og derfor ikke indgår i basis-budgettets lønog personaleomkostninger). Resultat Bestyrelsen indstiller, at det budgetterede negative resultat finansieres via selskabets egenkapital. Produktudvikling Via salg til Lysets Land-kampagnen overføres midler til produktudvikling/ projekter. Det er målet at omsætte de beskrevne projekter i praksis dels i Toppen af Danmark-regi og dels i tæt samarbejde med eksterne parter. Forudsætningen er, at det også i 2012 vil være muligt i nogen udstrækning at få finansieret udviklingsprojekter helt eller delvist ved hjælp af ekstern støtte. I de særskilte projekt-budgetter skal der tages højde for ad hoc projektmedarbejdere til udviklingsproces og igangsætning. En del af det budgetterede beløb til Projekter er reserveret til medfinansiering af IT-medarbejder og webredaktør.

19 Budget 19 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Revideret basis-budget 2012 (godkendt på bestyrelsesmøde 13. december 2011) Hjørring Kommune (2011-tal) kr Frederikshavn Kommune (2011-tal) kr kr Lysets Land: Salg Turistbureauernes bidrag Produktion Distribution kr kr Administration Andel barsel (Naturen+) Løn og personaleomkostninger kr kr Projekter (IT-udvikling, Den gode Historie, Toppen i Børnehøjde, webudvikling m.m.) kr kr Markedsføring Erhvervets og turistbureauernes andel kr kr Renteindtægter kr Resultat (Finansieres via egenkapital) kr Fordelingsnøgle kommunerne 2012 Kommune Indbyggere pr. 3. januar á 14,37 Hjørring Frederikshavn Total Kontingentet opkræves årligt i januar måned på baggrund af det aktuelle indbyggertal opgjort ved årets start.

20 DESTINATIONSSELSKABET TOPPEN AF DANMARK A/S Skandiatorv 1, 2. sal 9900 Frederikshavn Tlf Fax

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision

Læs mere

Salg af billetter til arrangementer i Frederikshavn og omegn via www.frederikshavnerbilletten.dk

Salg af billetter til arrangementer i Frederikshavn og omegn via www.frederikshavnerbilletten.dk Turistservice 2008. Drive autoriseret grønt Turistbureau: Med skriftlig og mundtlig kvalificeret service og informationsbetjening på dansk, engelsk og tysk samt på de skandinaviske sprog. Servicering af

Læs mere

Toppen af Danmark NYHEDSBREV MARTS 2013

Toppen af Danmark NYHEDSBREV MARTS 2013 NYHEDSBREV MARTS Toppen af Danmark Formanden har ordet Ferie på Toppen af Danmark (Lysets Land) Marketingplan Topmoderne hjemmeside Kunstuge Ny turistfolder: Helligkilder i Vendsyssel Den Gode Historie

Læs mere

Skriftlig beretning 2011

Skriftlig beretning 2011 Skriftlig beretning 2011 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S 2 Toppen af Danmark er Lysets Land. Lys er liv, og lys giver energi og godt humør. I Lysets Land har vi flere solskinstimer end resten

Læs mere

Skriftlig beretning 2014

Skriftlig beretning 2014 Skriftlig beretning 2014 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S 2 SKRIFTLIG BERETNING 2014 Toppen af Danmark er Lysets Land. Lys er liv, og lys giver energi og godt humør. I Lysets Land har vi flere

Læs mere

Skriftlig beretning 2012

Skriftlig beretning 2012 Skriftlig beretning 2012 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S 2 SKRIFTLIG BERETNING 2012 Toppen af Danmark er Lysets Land. Lys er liv, og lys giver energi og godt humør. I Lysets Land har vi flere

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Turisme Business Region North Denmark 2. september 2016 Baggrund for fælles indsats for turismen i Nordjylland Med vedtagelse af vækstplan for turisme i Danmark og ny national organisering af turismefremme

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Skriftlig beretning 2013

Skriftlig beretning 2013 Skriftlig beretning 2013 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S 2 SKRIFTLIG BERETNING 2013 Toppen af Danmark er Lysets Land. Lys er liv, og lys giver energi og godt humør. I Lysets Land har vi flere

Læs mere

Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017. August, 2014

Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017. August, 2014 Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017 August, 2014 Hals Agenda 7. Marts 2013 1. Baggrund 2. Mission 3. Vision 4. Indsatsområder 1. Baggrund Turismeudviklingsstrategi 2017 er udarbejdet

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen. Skagen, den 24. oktober Kære Carsten Sand Nielsen. Med venlig hilsen

BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen. Skagen, den 24. oktober Kære Carsten Sand Nielsen. Med venlig hilsen BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen Skagen, den 24. oktober 2016 Kære Carsten Sand Nielsen På vegne af bestyrelsen for Fonden Visit Nordjylland fremsender jeg hermed en officiel anmodning til

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Foto: Danmark i vandkanten Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Destination Kerteminde Haven ved Havet Turistsæsonen så i begyndelsen af 2015 ikke ud til at blive et turist-år pga. ustabilt

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Notat. Dato: 15-6-2015. Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid

Notat. Dato: 15-6-2015. Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid Natur og Vand Dato: 15-06-2015 Sagsnr.: 15/33599 Sagsbehandler: vpjojo Notat Dato: 15-6-2015 Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid Som supplement til dagsordenen om Gudenåsamarbejdets fremtid

Læs mere

Roskilde Kommune. Fishing Zealand er startet som et samarbejde mellem Danmarks Sportsfiskerforbund,

Roskilde Kommune. Fishing Zealand er startet som et samarbejde mellem Danmarks Sportsfiskerforbund, Roskilde Kommune Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk Sagsnr.: 11/11437 Dokumentnr.: 37607/13 Sagsbehandler: Paul Debois Dir. 55 36 24 12 E-mail: pde@vordingborg.dk

Læs mere

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi 2015-17 1 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og potentialer

Læs mere

Forslag til. model for partnerskab for drift af turistservice

Forslag til. model for partnerskab for drift af turistservice Forslag til model for partnerskab for drift af turistservice 9. juni 2010 Indhold: 1. Turismen i Hjørring Kommune...2 2. Partnerskab med lokale turismeoperatører...4 3. Model for partnerskab...5 4. Økonomi...7

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til juli 2016 KERTEMINDE KOMMUNE

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til juli 2016 KERTEMINDE KOMMUNE Foto: Danmark i vandkanten Overnatningstal jan. til juli 2016 KERTEMINDE KOMMUNE Generelt om turismen i Destination Kerteminde Haven ved Havet Det har været en speciel turist-sæson i Kerteminde (Danmark

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juli 2014

Destinationsmonitor Januar juli 2014 Destinationsmonitor Januar juli 2014 VisitDenmark, september 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: september 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

Selskabet er et kommunalt ejet aktieselskab, ejet af kommunerne Vordingborg, Næstved, Stevns og Faxe.

Selskabet er et kommunalt ejet aktieselskab, ejet af kommunerne Vordingborg, Næstved, Stevns og Faxe. Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema til i Vordingborg Kommune. Ved ansøgning anvendes ansøgningsskemaet, som findes på Vordingborg.dk Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune)

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Destinationsmonitor Januar maj 2014

Destinationsmonitor Januar maj 2014 Destinationsmonitor Januar maj 2014 VisitDenmark, juli 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juli 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : maj 2014.

Læs mere

Ny organisering af turismearbejdet på Fanø

Ny organisering af turismearbejdet på Fanø Ny organisering af turismearbejdet på Fanø Resume: Formålet med forslaget er at styrke erhvervs- og turismeudviklingen Fanø Kommune overtager ansvaret for drift af Turistbureau Fanø Kommune overtager arbejdet

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-december 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: februar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: december

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg.

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. Vedtægter for Business Region North Denmark (BRN) 1 Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. 2 Formål

Læs mere

Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012

Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012 Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012 Baggrund I forbindelse med det afsluttede projekt om udvikling af stærke oplevelseskoncepter via det lokale destinationsnetværk

Læs mere

Orientering om nyt GuideDanmark Oktober 2011 / fl. Baggrund

Orientering om nyt GuideDanmark Oktober 2011 / fl. Baggrund Orientering om nyt GuideDanmark Oktober 2011 / fl VisitDenmark har indgået aftale med det norske firma tellus om en ny platform for GuideDanmark. tellus skal levere et nyt online opdateringssystem til

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme Til Erhvervs- og Vækstministeriet ces@evm.dk OM2@evm.dk 15-08-2013 Sag nr. 14/2419 Dokumentnr. 41422/14 Forslag til lov om dansk turisme Tak for det fremsendte udkast til lov om dansk turisme, som skal

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1. Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 6 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den 12. maj.

Læs mere

TURISMEINDSATS

TURISMEINDSATS TURISMEINDSATS 2015-2018 UDGANGSPUNKT FORVENTNINGER TIL MARKEDET / 2015-2018 CENTRALE MULIGHEDER Der er opbygget et TÆT SAMARBEJDE mellem erhvervet og etableret en stærk markedsføringsplatform for både

Læs mere

Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder. Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S. ynlighed & amarbejde

Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder. Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S. ynlighed & amarbejde Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S ynlighed & amarbejde Turismepartnerskab markedsføringsfordele i et partnerskab Præsentation af din virksomhed

Læs mere

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Derfor turisme og oplevelsesøkonomi Turisme er et af verdens hurtigst voksende erhverv og Fyn har gode

Læs mere

Referat fra møde i Turistforum, torsdag den 17 marts 2011 på Tranum Strand, Tranum

Referat fra møde i Turistforum, torsdag den 17 marts 2011 på Tranum Strand, Tranum Referat fra møde i Turistforum, torsdag den 17 marts 2011 på Tranum Strand, Tranum Deltagere: Henning Mysager, Bratskov Turist- og Kulturforening - Ole Stavad, Kommunalbestyrelsesmedlem Helle Bak Andreasen,

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Destination Fyn i top af danske destinationer tilstrømning af udenlandske turister

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Hals... 2 Turismeforbrug... 2 Samfundsøkonomiske

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme 2015 foreløbig status VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening

Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan mellem Lemvig Kommune og Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Denne strategiplan er blevet til i en

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Nøgletal for turismen i Hjørring Kommune

Nøgletal for turismen i Hjørring Kommune Nøgletal for turismen i Hjørring Kommune 1. Overnatninger Tabellen nedenfor indeholder de kommercielle overnatningstal for Hjørring Kommune, hvor man kan se, at man i 2014 var tæt på niveauet fra 2008.

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Størst vækst i udenlandske turister Fyn er den landsdel i Danmark, der år

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013

Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013 Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013 Sæsonen 2013 fik en hård start med snevejr og kulde, som ikke indbød feriegæsterne til at komme til Hedensted Kommune.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

TURISTSERVICE 2008 SÆBY TURISTFORENING

TURISTSERVICE 2008 SÆBY TURISTFORENING TURISTSERVICE 2008 SÆBY TURISTFORENING Drive autoriseret grønt Turistbureau i Sæby: Med skriftlig og mundtlig kvalificeret service og informationsbetjening på dansk, engelsk, tysk, fransk, samt på de skandinaviske

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Fishing Zealand. Møde i Faxe Kommunes Naturråd. d. 22. april 2014

Fishing Zealand. Møde i Faxe Kommunes Naturråd. d. 22. april 2014 Fishing Zealand Møde i Faxe Kommunes Naturråd d. 22. april 2014 Paul Debois Chefkonsulent, Vordingborg Kommune ( tovholder ) Sekretær for Fishing Zealand Formål Den bærende ide for Fishing Zealand projektet

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Hærvejen en international destination for cykel- og vandreturisme]

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Hærvejen en international destination for cykel- og vandreturisme] Resultatkontrakt Vedrørende [Hærvejen en international destination for cykel- og vandreturisme] [1. januar 2013-31. oktober 2014] Journalnummer: 1-33-76-23-14-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 06-06-2013 Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 Danske Regioners bemærkninger Regionerne og de regionale vækstfora prioriterer udvikling af turisme højt. Danske

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1. 1 of 5 Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 1 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Netværk Limfjorden på vej mod 2010 Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1150761207 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

NATUREN + I LYSETS LAND. Naturen+ i Lysets Land. Handlingsplan - version 2. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark

NATUREN + I LYSETS LAND. Naturen+ i Lysets Land. Handlingsplan - version 2. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark NATUREN + I LYSETS LAND Naturen+ i Lysets Land Handlingsplan - version 2 For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 NATUREN + I LYSETS LAND NATUREN + I LYSETS LAND Indhold Resumé...3

Læs mere

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Det nye VisitVesthimmerland Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Vi markedsfører Vesthimmerland, rådgiver og servicerer både gæster og turisterhverv Fordi turismen er af stor betydning

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar N O T A T Status 2008; fortsat negativ vækst for dansk turisme Danske Regioner og Turisterhvervets Samarbejdsforum har udarbejdet en undersøgelse, der viser hvordan turismeovernatningerne udviklede sig

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-september 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Projektbeskrivelse Struer, den 25.10.11 1. Projekttitel: Grøn vækst Limfjorden 1.7.2012-30.6.2014 2. Oplysninger om ansøger Struer Kommune på vegne af Lemvig, Struer, Holstebro og Skive Kommuner i Netværk

Læs mere

Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013.

Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013. U D K A S T December 2012 Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013. Bestiller-Udfører-Model.

Læs mere

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune Indstilling Til Byrådet Den 21-09-2013 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus har i de senere år oplevet en øget grad af internationalisering, og forventes at fortsætte i de kommende år,

Læs mere

Sønderjylland værd at erobre

Sønderjylland værd at erobre Sønderjylland værd at erobre DMO-dannelse Før destinationsdannelsen I 2012 havde vi i Sønderjylland, 4 kommuner med hver sin turismeorganisering, hver sin strategi og begrænsede midler til at udføre den.

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere