Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2011 i institutioner for de 0-6 årige

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2011 i institutioner for de 0-6 årige"

Transkript

1 Clearinghouse forskningsserien 2013 nummer 14 Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2011 i institutioner for de 0-6 årige af Michael Søgaard Larsen Jan Kampmann Sven Persson Thomas Moser Niels Ploug Dorte Kousholt Hanna Bjørnøy Sommersel Kasper Steenberg København 2013

2

3 Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2011 i institutioner for de 0-6 årige

4 Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning er en enhed ved Institut for Uddannelse og Læring (DPU), Aarhus Universitet Titel Copyright Clearinghouse Forskningsserien. Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2011 i institutioner for de 0-6 årige 2013 by Danish Clearinghouse for Educational Research ISSN Reviewgruppe Professor Jan Kampmann, Roskilde Universitet Professor Sven Persson, Malmö Högskola Professor Thomas Moser, Høgskolen i Vestfold, Professor Niels Egelund, Århus Universitet Direktør Niels Ploug, Danmarks Statistik Lektor Dorte Kousholt, Århus Universitet Medarbejdere fra Clearinghouse Sektion Forfattere Dansk Clearinghouses referencenummer Michael Søgaard Larsen, Hanna Bjørnøy Sommersel; Kasper Steenberg; Teknisk rapport Projekt SR14 Michael Søgaard Larsen, Sven Persson, Jan Kampmann, Thomas Moser, Niels Ploug, Dorte Kousholt, Hanna Bjørnøy Sommersel, Kasper Steenberg Publikationsmåned og -år Februar, 2013 Denne rapport citeres som Kontaktadresse (adresse, telefon, ) Larsen, M.S. Jan Kampmann, Sven Persson, Thomas Moser, Niels Ploug, Dorte Kousholt, Hanna Bjørnøy Sommersel, Kasper Steenberg (2013) Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2011 i institutioner for de 0-6 årige. Clearinghouse Forskningsserien.2013:13. København: Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, Aarhus Universitet Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet Tuborgvej København NV Telefon:

5 Forord Dette er den sjette i rækken af forskningskortlægninger og forskervurderinger af skandinavisk forskning i institutioner for de 0-6 årige. Kortlægningen her er om forskningen publiceret i De fem tidligere kortlægninger behandler forskningen fra 2006, 2007, 2008, 2009 og Projektet er gennemført af Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning som et samarbejdsprojekt med Danmarks Evalueringsinstitut. Projektet støttes af Utdanningsdirektoratet i Norge og Skolverket i Sverige. Arbejdet med projektet: dataindsamling, analyse og manuskriptskrivning er foregået i perioden fra 1. april 2011 til 31. december Clearinghouse har i projektet arbejdet sammen med en reviewgruppe med samme sammensætning som sidste år. Reviewgruppen er undervejs i forløbet suppleret med professor Niels Egelund. Vi er vi taknemmelige for, at reviewgruppen igen i år har ydet en stor og værdifuld arbejdsindsats ikke mindst med at tilvejebringe pålidelig kvalitetsvurdering af forskningen. Årets forskning er væsentlig mere omfattende end tidligere år, derfor har gruppens arbejde i år været større. Danmarks Pædagogiske Bibliotek har på vanlig effektiv vis hjulpet med søgninger og med at skaffe de mange dokumenter, som denne rapport er baseret på. Det skal de have tak for. Endelig siger vi i Clearinghouse tak til Enheden for Dagtilbud for Børn, Danmarks Evalueringsinstitut, for opgaven. Vi har været glade for det gode samarbejde med specialkonsulent Persille Schwartz og områdechef Anne Kjær Olsen. Redaktionen er afsluttet i december Michael Søgaard Larsen København, 3. december 2012

6 6

7 Sammenfatning Hvad ønsker vi at få at vide? Arten og kvaliteten af skandinavisk forskning i året 2011 i dagtilbud for de 0-6 årige gennem en forskningskortlægning og forskervurdering. Hvem ønsker at vide det og hvorfor? Projektet er udført af Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning som et samarbejdsprojekt med Danmarks Evalueringsinstitut. Projektet støttes af Utdanningsdirektoratet i Norge og Skolverket i Sverige. EVA anvender resultatet af den gennemførte forskningskortlægning og -vurdering til udarbejdelse af Bakspejlet, en årsrapport til dagtilbudsområdet i Danmark, hvor især nye forskningsmæssige udviklingslinjer og fund betones. Data fra projektet indgår desuden i Nordic Base of Early Childhood Education and Care (NB_ECEC) om forskning i dagtilbud for de 0-6 årige. Hvad fandt vi frem til? Først og fremmest blev det konstateret, at den øgede opmærksom på dagtilbud, som har kunnet iagttages gennem de senere år i de skandinaviske lande, nu er slået igennem også i forskningen i form af en kraftig forøgelse af forskningen både regnet i antallet af forskellige projekter, men også regnet i antallet af store projekter. Der blev i året 2011 publiceret 73 undersøgelser om dagtilbud for de 0-6 årige. Heraf havde 16 data fra Danmark, 34 data fra Norge og 23 data fra Sverige mens 4 havde data fra ikke-skandinaviske lande. Ingen af de 4 komparative undersøgelser havde data fra mere end ét skandinavisk land. 63 af undersøgelserne har god videnskabelig kvalitet. Det pædagogiske personale er undersøgelsesgenstand i 64 % af årets studier. I 48 % indgår børnene. Forældre indgik i 15 % af undersøgelserne. Flertallet (96 %) af årets undersøgelser inddrager et bredere samfundsmæssigt perspektiv i undersøgelsens analyser. Et sådant perspektiv findes ikke i de resterende 4 % af undersøgelserne. 37 % af undersøgelserne anvender et etnografisk design, efterfulgt af casestudier (15 %) og holdningsundersøgelser (11 %). I årets forskning er der 37 % af studierne, som anvender kvantitativ analyse. Feltets typiske forskning har et kvalitativt design. De 63 undersøgelser om institutioner for 0-6 årige i Skandinavien, udgivet i 2011 med tilfredsstillende forskningskvalitet, har dannet grundlag for identificering af 6 temaer. Alle undersøgelserne er sorteret i disse: Samtaler: Kommunikation og demokrati; Sociale kompetencer og inklusion; Didaktik og læring; Profession: Identitet, udvikling og holdninger; Fysisk aktivitet, sundhed og fysisk miljø;

8 Organisation, økonomi og kvalitet. Hvordan kom vi frem til disse resultater? Projektet har haft tre hovedfaser: Først søgte vi i alle relevante kilder efter forskning, som er udkommet i året Derpå sorterede vi de fundne undersøgelser for at sikre, at kun relevante undersøgelser blev medtaget. Så trak vi de relevante data ud af undersøgelserne blandt andet ved hjælp af et it-software, EPPI, udviklet specielt til dette formål ved London University. Endelig blev de relevante undersøgelser sorteret og sammenlignet og på den måde kortlagt og vurderet. Hvor kan man finde mere information? Undersøgelsen indgår i Evidensbasen, som Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning har etableret, se: Her kan man også finde et link til det forskningsgrundlag, Konceptnotatet, som styrer forskningsprocessen i Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning. Sammesteds er der også adgang til Clearinghouse Notat om forskningskvalitet, som redegør for grundlaget for kvalitetsvurderingen Data fra undersøgelsen indgår ligeledes i databasen NB-ECEC, der er tilgængelig på Endelig kan man læse mere om udvalgte dele af forskningen i magasinet Bakspejlet og i webartikler, der udgives af Danmarks Evalueringsinstitut. 8

9 1 Indhold 1 Indhold Baggrund Baggrund og problemfelt Formål Reviewgruppe Rapportens struktur Forskningskortlægningens metodiske grundlag Design og metode Kortlægningens begrebsmæssige univers Søgning Anvendte søgeprofiler Screening: kriterier for inklusion og eksklusion Fase 1: Reference-screening Fase 2: Fuldtekst-screening Genbeskrivelse og kvalitetsvurdering af studier Samlet oversigt over reviewprocessen Karakteristik af forskningen i Almen karakteristik Sigte, design og metode Indhold Vurdering af forskningskvalitet Udvalgte resultater af forskningen i Samtaler: Kommunikation og demokrati Sociale kompetencer og inklusion Didaktik og læring Profession: Identitet, udvikling og holdninger... 56

10 4.5 Fysisk aktivitet, sundhed og fysisk miljø Organisation, økonomi og kvalitet Perspektiver Forskningen i tal Forskningens indhold Forskningens design og metode Forskningskortlægningen Appendiks 1: Et eksempel på en genbeskrivelse EPPI-Centre data extraction and coding tool for education studies Version Appendiks 2: Resuméer og indeksering af 63 undersøgelser omtalt i kapitel Samlet oversigt over kortlagte undersøgelser

11 1 Baggrund 1.1 Baggrund og problemfelt Denne rapport redegør for den skandinaviske forskning om dagtilbud for 0-6 årige, udgivet i Det er nu sjette gang, at Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning gennemfører kortlægning og kvalitetsvurdering af årets forskning. De tidligere udgivne fem årsrapporter er under publikationer tilgængelige på: De fem tidligere rapporter er disse: Nordenbo, S.E. et al. (2008). Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2006 i institutioner for de 0-6 årige. København: Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag, ISBN I denne rapport bliver den omtalt som Nordenbo et al., Nordenbo, S.E. et al. (2009). Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2007 i institutioner for de 0-6 årige. København: Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag, ISBN Her omtales den som Nordenbo et al., Nordenbo, S.E. et al. (2010). Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2008 i institutioner for de 0-6 årige. København: Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag, ISBN I det følgende omtales den som Nordenbo et al., Larsen, M.S. et al. (2011). Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2009 i institutioner for de 0-6 årige. Clearinghouse Forskningsserien 2011:7. ISSN: København: Clearinghouse, Aarhus Universitet. I det følgende omtales den som Larsen et al., Larsen, M.S. et al. (2012). Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2010 i institutioner for de 0-6 årige. Clearinghouse Forskningsserien 2012:10. ISSN: København: Clearinghouse, Aarhus Universitet. I det følgende omtales den som Larsen et al., Arbejdet med nærværende kortlægning er gennemført i store træk som de tidligere kortlægninger. Der har været enkelte nødvendige afvigelser i forhold til de tidligere forskningskortlægninger. Disse er nøjere beskrevet i kapitel 2 om kortlægningens metodiske grundlag. Forskningskortlægningerne er gennemført af Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning på baggrund af et initiativ fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). Kortlægningerne sigter mod at skabe bedre indsigt i indhold og resultater af forskningen om institutioner for de 0-6 årige. En sådan bedre indsigt kan skabes ved løbende at udarbejde oversigter om feltets kvalificerede og relevante forskning.

12 1.2 Formål Formålet har været at kortlægge og vurdere al relevant og kvalificeret forskning om dagtilbud for 0-6 årige fra året 2011 i Danmark, Norge og Sverige. Herved kan to mål realiseres: 1. At lette adgangen til god skandinavisk forskning på dagtilbudsområdet for pædagoger, administratorer, policy-makers og forskere ved at skabe overblik over eksisterende forskningsdokumenter, der gennem peer-reviews er vurderet til at leve op til internationalt anerkendte kvalitetskriterier. 2. At synliggøre god skandinavisk forskning i dagtilbud for de 0-6 årige i international sammenhæng, blandt andet ved at data fra det her gennemførte projekt indgår i Nordic Base of Early Childhood Education and Care (NB-ECEC). 1.3 Reviewgruppe Clearinghouse har sammensat en reviewgruppe til arbejdet med forskningskortlægningen og vurderingen: Medlemmerne som deltog i kortlægningen af forskningen fra 2010, er igen med. I år er gruppen under indtryk af den forøgede forskningsmængde suppleret med et nyt medlem: Professor Sven Persson Malmö högskola, Sverige Lektor Dorte Kousholt, Århus Universitet, Danmark Professor Niels Egelund Århus Universtitet Danmark (Nyt medlem) Professor Jan Kampmann, Roskilde Universitet, Danmark Professor Thomas Moser, Høgskolen i Vestfold, Norge Direktør Niels Ploug, Danmarks Statistik, Danmark Reviewgruppens medlemmer er alle selv aktive forskere på dagtilbudsområdet. Det har derfor været specielt nødvendigt at sikre, at der i forbindelse med arbejdet ikke kunne opstå interessekonflikter. Reviewgruppemedlemmer, der har haft roller som: medforfatter, projektdeltager eller forfatter på et af årets projekter, har fået deres projekter vurderet af andre fra reviewgruppen. Hvis et medlem af reviewgruppen tidligere har fungeret som medforfatter med en forfatter til et af årets studier, er genbeskrivelsen og kvalitetsvurderingen ligeledes gennemført af andre. 1.4 Rapportens struktur Forskningskortlægningen og vurderingen er gennemgået metodisk set i kapitel 2. Her beskrives den procesmæssige systematik i forskningskortlægningen. Fra begrebsbestemmelse, til søgeunivers, søgeprofiler, søgninger og søgehits, over relevansscreening af alle hits. Derpå redegøres der for hvordan alle relevante undersøgelser er genbeskrevet og kvalitetsvurderet. Både fremgangsmåder og grundlaget herfor, bliver gennemgået. I dette indgår tildeling af lav, middel eller høj evidensvægt. Denne sortering af årets undersøgelser benytter vi til at finde frem til den forskning, som vi kan fæste lid til. 12

13 I Kapitel 3 er der en almen karakteristisk af alle relevante undersøgelser på dagtilbudsområdet i Skandinavien fra Her gives en samlet karakteristik af årets forskning både ud fra sigte, indhold, resultater, forskningsmetode og kvalitet. Kapitel 4 er en tematisk fremstilling af årets forskning alene baseret på de undersøgelser, som er vurderet som pålidelige, i.e. som er blevet tillagt en middel eller høj evidensvægt. Temaerne er valgt, så undersøgelsernes samlede sigte, design, metode, indhold og resultater sættes i spil i forhold til aktuelle problemstillinger i dagtilbud for børn i Skandinavien. I valg af temaer har det også været sigtet at kunne ramme indhold af al eller næsten al pålidelig forskning fra året Kapitel 5 er skrevet på baggrund af analysen i kapitel 3 og 4 og med det sigte at give et overordnet billede af årets pædagogiske forskning på området både i lyset af tidligere års forskning og i lyset af den internationale forskning på feltet. Rapporten har tre appendikser: I kapitel 6 er der et eksempel på en fuld genbeskrivelse og kvalitetsvurdering af en enkelt undersøgelse. Kapitel 7 indeholder resuméer fra alle undersøgelser, som er omtalt i kapitel 4. Kapitel 8 indeholder referencerne til alle de undersøgelser, som indgår i årets forskningskortlægning, som den er beskrevet i kapitel 3. Alle referencer er fra 2011, derfor er de alle uden årstal. 13

14

15 2 Forskningskortlægningens metodiske grundlag 2.1 Design og metode To dokumenter fra Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, konceptnotat samt Notat om forskningskvalitet 1 giver det principielle videnskabsteoretiske grundlag for denne kortlægning. Begge disse dokumenter er iterative de revideres løbende - baseret på den erfaring, som Clearinghouse indhøster under sit arbejde med evidens, som siden 2006 har fundet sted sammen med mange forskellige grupper af førende internationale uddannelsesforskere. Den konkrete arbejdsproces er ved starten af projektet beskrevet i en protokol. Processen består i systematisk og transparent gennemløb af en række trin med anvendelse af ekspliciterede metoder. Disse trin og metoder behandles i kapitlet her. Der er anvendt to forskellige slags software for at sikre systematik og transparens. EPPI- Reviewer er anvendt til at sikre transparens i kortlægningens proces: fra søgninger, referencer, screening af referencer, genbeskrivelser og kvalitetsvurderinger. 2 I dette software er alle beskrivelser, valg og vurderinger registreret og tilgængelige. Softwaren Sharepoint er anvendt til at håndtere og dokumentere kommunikation om processen (mellem Reviewgruppen og Clearinghouse), beslutningsgrundlag og rapportskrivning. 3 Forskningskortlægningen er blevet til i et tæt samarbejde mellem medarbejdere fra Clearinghouse og Reviewgruppen på grundlag af genbeskrivelser og kvalitetsvurdering af alle relevante undersøgelser. I EPPI-Reviewer findes en spørgeramme udviklet af EPPI-Centre ved Institute of Education, London University til brug for arbejde med systematiske reviews og forskningskortlægninger i pædagogik- og uddannelsesforskning. Denne spørgeramme er her suppleret med en yderligere spørgeramme, der i sit indhold går tættere på dagtilbudsfeltet. Den sidstnævnte er udformet af reviewgruppen i samarbejde med Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning. 2.2 Kortlægningens begrebsmæssige univers Den opgave, der skal løses er: at foretage en forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2011 i dagtilbud for de 0-6 årige. Det heri indeholdte begrebsmæssige univers bestemmes på følgende måde: Skandinavisk indebærer, at der skal være tale om undersøgelser udført i ét eller flere af de skandinaviske lande: Danmark, Norge og Sverige. Dvs. at undersøgelser, for at kunne indgå, skal have data fra ét eller flere af de skandinaviske lande. Undersøgelser der derudover også har data fra andre lande indgår også EPPI-Reviewer. Softwaren er nærmere beskrevet på producentens hjemmeside: 3 Der er redegjort mere udførligt for Sharepoint her:

16 Forskning skal forstås som primær forskning, der er afrapporteret i overensstemmelse med sædvanlige forskningsmæssige fremgangsmåder med det sigte at undersøge ekspliciterede forhold. Undersøgelser, der er udført i studieøjemed indgår ikke. For eksempel indgår opgaver på BA-, Master- og kandidatniveau, ikke. Ph.d.-afhandlinger og afhandlinger på tilsvarende niveau erhvervet i ét af de skandinaviske lande indgår dog skal være året for publicerings af undersøgelsen. Tidspunktet for undersøgelsens gennemførelse (dataindsamling, analyse etc) spiller ingen rolle her. Den enkelte undersøgelse indgår kun i kortlægningen én gang. Er der f.eks. i 2011 publiceret en artikel om en undersøgelse, der er behandlet i 2010 kortlægningen, indgår denne ikke igen. Daginstitutioner forstår vi i denne rapport altid som dagtilbud for de 0-6 årige børn. Desuden forstår vi ved institutioner i Danmark: dagpleje, vuggestue, børnehave og integrerede institutioner, i Norge: daghjem, barnehage og familiebarnehage, og i Sverige: daghem, familjedaghem, lekskola og förskola. 6 årige kan gå i børnehaveklasse; derfor indgår disse også. I bestemmelsen af den institutionelle ramme har det været et krav, at studierne adresserer relevant institution både i sigte, dataindsamling og resultater. F.eks. indgår studier, der undersøger et forhold både i skole og dagtilbud for 0-6 årige alene, hvis det i sigte, data og resultater har bidrag, der særskilt beretter om dagtilbudene. Dansk terminologi er anvendt i forskningskortlægningen: Udtrykket dagtilbud for børn eller dagtilbud er anvendt som samlet betegnelse for daginstitutioner for de 0-6 årige. Når en undersøgelse angår en enkelt dagtilbudstype, anvender vi den særskilte (nationale) betegnelse for denne f.eks. børnehaven eller förskolan (Sverige) Søgning Det beskrevne begrebsmæssige univers har været bestemmende for valget af databaser og ressourcer. I de udvalgte databaser og ressourcer er der efterfølgende udformet søgeprofiler også ud fra dette univers. Sigtet med dette arbejde er at finde frem til hele årets forskning på det undersøgte felt. Derfor er der på forskellig vis arbejdet med både nationale bibliografiske baser, nationale forskningsdatabaser, gennemgang af kernetidsskrifter samt afsøgning af den største internationale pædagogiske database. Disse søgninger suppleres med referencer fra reviewgruppen. Clearinghouse har udført alle søgningerne i samarbejde med Danmarks Pædagogiske Bibliotek. Reviewgruppen har haft mulighed for at drøfte og korrigere både valgte ressourcer og baser samt anvendte søgeprofiler. Reviewgruppen har ligeledes haft mulighed for at foreslå yderligere referencer. Der er indkommet 12 referencer fra reviewgruppen, som ikke allerede var fundet. De databaser og ressourcer, der er søgt samt antallet af hits, fremgår af Tabel 2.1. Alle søgeprofiler og hits er lagt ind i softwaren EPPI-Reviewer. 4 Vi har dog fastholdt samme titel for publikationen som for de tidligere års kortlægninger. 16

17 Ressource Søgedato Hits Cristin (Norge) 29/03/ Bibsys (Norge) 18/04/ Referencer fra Utdanningsdirektoratet (Norge) 7 Libris (Sverige) 28/03/ Skolporten.com (Sverige) 27/03/ Bibliotek.dk (Danmark) 18/04/ Forskningsdatabasen (Danmark) 27/03/ ERIC(CSA) 26/03/ Håndsøgning af 3 skandinaviske tidsskrifter 27/03/ Referencer fra Reviewgruppen 12 Referencer fra referencer 14 Tabel 2.1: Foretagne søgninger I år har det desværre været nødvendigt med en række ændringer i de udførte søgninger. Dette gælder først og fremmest de norske søgninger. Her har der hidtil været søgt i Norbok, den norske bogfortegnelse, men da denne er lukket som database med opdatering, har det været nødvendigt at søge efter lignende materiale i Bibsys databasen, der er fælleskatalogen for de norske biblioteker. Desværre kan der ikke i denne base, som i Norbok, søges på udgivelsesland, kun på udgivelsessted (bynavne) eller sprog (norsk og nynorsk). Dette giver en vis forringelse i dækningen af det norske materiale. Mere alvorligt har det imidlertid været, at det hidtidige norske forskningsdokumentationssystem (bibsysforskdok) er erstattet af et andet system, Cristin, der desværre ikke giver mulighed for professionel afsøgning med vanlig boolsk logik 5. For at sikre, at feltets norske forskning var dækkende med i materialet, er det, at Utdanningsdirektoratet har bidraget med enkelte supplerende referencer. De 12 forslag fra reviewgruppen stammer ligeledes fra gruppens norske medlem. De svenske søgninger i Libris og skolporten.com er gennemført præcis som tidligere år. Det svenske nationale forskningsdokumentationssystem, forskning.se, er i lighed med tidligere år ikke blevet anvendt til dette formål. Problemet med forskning.se er dels søgesystemets relative uanvendelighed til specifik søgning, dels databasens orientering mod projekter, ikke mod publicering knyttet til projekter. For Sveriges vedkommende er der derfor i stedet søgt i 5 Søgning efter boolsk logik indebærer, at man kan kombinere flere termer (eks emneord, udgivelsesår, udgivelsessted osv.) ved at benytte en af de tre operatorer, og - eller ikke. 17

18 De danske søgninger er foretaget i bibliotek.dk, der erstatter tidligere års søgninger i Dansk Pædagogisk Base. Skiftet i database er alene begrundet i det ringere søgeinterface, der nu tilbydes til Dansk Pædagogisk Base. Søgningerne i bibliotek.dk er ikke en faglig forringelse, da både søgeadgang og den tilgængelige datamængde svarer til den tidligere kortlægninger afsøgte Dansk Pædagogisk Base. Der er desuden som tidligere år søgt efter danske undersøgelser i Forskningsdatabasen, som nu på grund af bedre indrapportering, er langt mere dækkende for feltets forskning. Ud over de nævnte baser, er det også i år blevet overvejet at søge i nationale artikeldatabaser: den danske (Artikelbasen), norske (Norart) og svenske (Artikelsök). Dette er imidlertid fravalgt. Vi har fastholdt dette fravalg, da vi fortsat skønner, at forskning i dagtilbud for 0-6 årige ikke primært publiceres i nationale tidsskrifter. Det forholder sig snarere sådan, at der i de skandinaviske lande primært publiceres i rapport, bogform eller international artikel, og der derefter eventuelt formidles sekundært i de nationale tidsskrifter. En del af forskningen publiceres dog primært i de skandinavisk/nordiske tidsskrifter: Scandinavian Journal of Educational Research, Nordisk Pedagogik, samt Nordisk Barnehageforskning. Disse tre tidsskrifter er derfor håndsøgt særskilt for året ERIC (i CSA-versionen), verdens største pædagogiske database, er ligesom tidligere år blevet afsøgt for internationale eller udenlandske bidrag på feltet fra skandinaviske forskere Anvendte søgeprofiler Cristin: Title search done individually for each of these words: daginstitusjon* OR barnehage*or familiebarnehage*or daghem* OR førskol* OR dagt* OR daycare* OR kindergarten* OR nursery school* OR preschool* OR creche OR early childhood education Only: 2011 Only: Tidsskriftsartikkel eller Bok eller Rapport/avhandling eller Del av bok/rapport Bibsys: (daginstitusjon? eller barnehage? eller familiebarnehage? eller daghem? eller førskol? eller dagt? eller daycare? eller kindergarten? eller nursery school? eller preschool? eller creche? eller early childhood education?) og (språk = norsk bokmål eller norsk nynorsk) og årstall = og (materiale = e-bøker eller bøker eller doktoravhandlinger) Libris: ÅR:2011 AND land:sw AND (kl:em-c.01 OR kl:eab.01 OR förskola OR daghem OR lekskola OR förskolepedagogik OR familjedaghem OR dagis) 18

19 Skolporten Below: FOU Below: Avhandlingar Sök mellan datum: Håndsøgning af alle titler herunder Bibliotek.dk: ul=dk og dk=37.21 eller dk=37.22 eller dk=37.24 eller dk=37.28 eller daginstitution? eller børnehave? eller dagpleje? eller vuggestue? eller førskole? eller småbørnspædagogi? eller dagtilbud? og år=2011 og ma=(fag1 og bå) Forskningsdatabasen: daginstitution?=børnehave?=dagpleje?=vuggestue?=førskole?=småbørnspædagogi?= dagtilbud?=preschool?=kindergarten?=daycare?=creche??="nursery school?"= "Early childhood education" With filter: 2011 ERIC (norway* OR norwegian OR denmark* OR danish OR sweden? OR swedish OR scandinavia* OR nordic) AND (LV(Early childhood education) OR LV(kindergarten) OR LV(preschool education)) Date Range: 2011 to 2011 Håndsøgning af tre tidsskrifter 2010 årgangen Scandinavian Journal of Educational Research, Nordic studies in Education og Nordisk Barnehageforskning er håndsøgt efter artikler om dagtilbud. 2.4 Screening: kriterier for inklusion og eksklusion 2011 litteraturen om dagtilbud for de 0-6 årige i Skandinavien bliver fundet ved at søge som ovenfor beskrevet. Mellem ressourcernes indhold er der et vist overlap. Dette er også med til at sikre, at alt bliver fundet. Der blev derfor helt forventeligt fundet dubletter, 68, ved søgningerne. Dubletterne er først fjernet. Derpå er de resterende referencer sorteret efter relevans, dvs. screenet. Screeningen er sket med fokus på både indhold og form: For det første det indholdsmæssige. Kun forskning der direkte forholder sig til institutionaliserede dagtilbud for 0-6 årige i skandinaviske lande er relevant. Det er således ikke tilstrækkeligt, hvis et studie kun implicit kan eller kunne have betydning for dagtilbud. Vi søger ikke viden om børn, forældre eller pædagoger generelt. Vi søger viden om dag- 19

20 tilbud. Kravet er at barne-, forældre- eller pædagogperspektivet skal være eksplicit behandlet i forhold til dagtilbud. For det andet formen. Vi efterspørger primær rapportering af forskning. Derfor er populære fremstillinger, lærebøger, ren forskningsformidling, videnskabelige metodediskussioner etc. ikke inkluderet. Rapportering af primær forskning skal som minimum indeholde et forskningsspørgsmål, en metodedel og en konklusion. Kravet der i screeningen stilles til forskningsrapporteringens form er derudover, at der relateres til anden forskning i form af teori eller empiri 6. Sådanne krav skal forsøgs- eller evalueringsrapporter også leve op til, hvis de skal inkluderes. Både evaluering og forsøgsarbejder kan have karakter af primær forskning. Konsekvensen heraf er, at studier af evaluerende karakter, som indeholder et forskningsspørgsmål, metodedel og en konklusion, IKKE inkluderes, hvis de ikke er relateret til den eksisterende forskningslitteratur i form af kendt empiri, kendte teoridannelser eller ekspliciterede kendte metodologier. Det er endvidere et krav, at der skal være redegjort nærmere for, hvordan bevægelsen fra empiriske data til konklusion er foretaget. Det skal således fremgå hvordan dataanalysen er foretaget. Inklusion af studier (de enkelte forskningsprojekter) har udelukkende været forbundet med krav om relevans i form og indhold. Kvaliteten af studierne har ikke spillet nogen rolle for overvejelserne om inklusion/eksklusion. Der er screenet i to faser: Fase 1: Reference-screening Efter fjernelse af dubletter blev alle referencer sorteret i de fem kategorier, der kan ses i Tabel 2.2 herunder. I de skandinaviske databaser er der ofte kun en lille mængde data (forfatter, titel, udgivelsessted, år og udgiver - ikke meget mere) til rådighed om litteraturen. Derfor har en del referencer været forbundet med utilstrækkelige informationer. Disse er så ved nye søgninger forsøgt suppleret med resumé eller anden information. I referencescreeningen er inkluderet både alt, der med sikkerhed kunne inkluderes, og alt, der kunne være tvivl om Fase 2: Fuldtekst-screening Alle inkluderede referencer fra fase 1 er derefter skaffet og læst. På baggrund heraf blev der foretaget en ny screening med de samme kriterier, men nu på baggrund af dokumentets tekst. 6 For at det kan hævdes, at et studie relaterer sig til anden forskning, bør dette gøres mere uddybende end gennem enkelte referencer til anden forskning 20

Clearinghouse forskningsserien. Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2012 i institutioner for de 0-6-årige

Clearinghouse forskningsserien. Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2012 i institutioner for de 0-6-årige Clearinghouse forskningsserien 2014 nummer 19 Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2012 i institutioner for de 0-6-årige af Trine Kløveager Nielsen Hanna Bjørnøy Sommersel

Læs mere

Produktion og formidling af systematiske reviews på Dansk Clearinghouse for. Uddannelsesforskning

Produktion og formidling af systematiske reviews på Dansk Clearinghouse for. Uddannelsesforskning Produktion og formidling af systematiske reviews på Michael Søgaard Larsen Daglig leder, lektor. 1 Evidens Bred betydning: At en konklusion, en praksis eller en politik i uddannelse er baseret på eller

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

undervisning, praktik og vejledning på Camilla Brørup Dyssegaard Jesper de Hemmer Egeberg Trine Kløveager Nielsen Kasper Steenberg

undervisning, praktik og vejledning på Camilla Brørup Dyssegaard Jesper de Hemmer Egeberg Trine Kløveager Nielsen Kasper Steenberg Camilla Brørup Dyssegaard Jesper de Hemmer Egeberg Trine Kløveager Nielsen Kasper Steenberg Stinna Vestergaard Virkningsfuld undervisning, praktik og vejledning på erhvervsuddannelserne En forskningskortlægning

Læs mere

Virkningsfulde tiltag i dagtilbud. Et systematisk review af reviews.

Virkningsfulde tiltag i dagtilbud. Et systematisk review af reviews. Clearinghouse forskningsserien 2013 nummer 16 Virkningsfulde tiltag i dagtilbud. Et systematisk review af reviews. Teknisk rapport af Trine Kløveager Nielsen Neriman Tiftikci Michael Søgaard Larsen Dansk

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

FORSKNINGSKORTLÆGNING UNDERVISNINGSMILJØ OG TRIVSEL

FORSKNINGSKORTLÆGNING UNDERVISNINGSMILJØ OG TRIVSEL Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport, endelig Dato Marts 2014 FORSKNINGSKORTLÆGNING UNDERVISNINGSMILJØ OG TRIVSEL INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Baggrund 1 1.2 Formål og reviewspørgsmål 2 1.3

Læs mere

Dagtilbuds kerneopgaver generelt og specifikt i forhold til at skabe lige muligheder for alle børn - hvad betyder synet på børn?

Dagtilbuds kerneopgaver generelt og specifikt i forhold til at skabe lige muligheder for alle børn - hvad betyder synet på børn? Dagtilbuds kerneopgaver generelt og specifikt i forhold til at skabe lige muligheder for alle børn - hvad betyder synet på børn? v/, lektor, Ph.D. Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Temaer

Læs mere

Forskning om effekt af uddannelses- og erhvervsvejledning

Forskning om effekt af uddannelses- og erhvervsvejledning Clearinghouse forskningsserien 2011 nummer 09 Forskning om effekt af uddannelses- og erhvervsvejledning Et systematisk review af Michael Søgaard Larsen Gerd Christensen Neriman Tiftikci Sven Erik Nordenbo

Læs mere

Forebyggelse af hjertekarsygdomme

Forebyggelse af hjertekarsygdomme Sammenfatning af publikation fra : Forebyggelse af hjertekarsygdomme Hvilke interventioner er omkostningseffektive, og hvor får man mest sundhed for pengene? Notat til Hjerteforeningen Jannie Kilsmark

Læs mere

BILAG 3 DATABASER, SØGESTRENGE OG INKLUSIONS- OG EKSLKLUSIONSKRITERIER

BILAG 3 DATABASER, SØGESTRENGE OG INKLUSIONS- OG EKSLKLUSIONSKRITERIER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Bilag Dato Maj 2014 BILAG 3 DATABASER, SØGESTRENGE OG INKLUSIONS- OG EKSLKLUSIONSKRITERIER BILAG 3 DATABASER, SØGESTRENGE OG INKLUSIONS- OG EKSLKLUSIONSKRITERIER

Læs mere

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Birgit Henriksen, Lektor Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, KU Gymnasieprojektet, Middelfart seminaret 14. september Metode sammenholdt

Læs mere

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning Der er adgang til JBI EPB databasen fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til

Læs mere

Stofmisbrug -bedre behandling til færre penge Munkebjerg 20-21. marts 2012

Stofmisbrug -bedre behandling til færre penge Munkebjerg 20-21. marts 2012 Stofmisbrug -bedre behandling til færre penge Munkebjerg 20-21. marts 2012 Professor Hanne Kathrine Krogstrup Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Stofmisbrug Bedre behandling for færre

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

INKLUSION. - den svære vej fra idealer til praksis

INKLUSION. - den svære vej fra idealer til praksis INKLUSION - den svære vej fra idealer til praksis Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Camilla B. Dyssegaard Postdoc, autoriseret psykolog Nyere inklusionsteori Inklusion og aktuelle tal fra DK

Læs mere

FORSKNINGSKORTLÆGNING PÆDAGOGISK LEDELSE

FORSKNINGSKORTLÆGNING PÆDAGOGISK LEDELSE Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport, endelig (ISBN 978-87-7684-813-2) (ISSN 19045255) Dato Maj 2014 2. udgave Clearinghouse-forskningsserien 2014 nummer 22 FORSKNINGSKORTLÆGNING PÆDAGOGISK

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Når man anbringer et barn II. Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser

Når man anbringer et barn II. Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser Når man anbringer et barn II Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser Signe Hald Andersen og Peter Fallesen med bidrag af Mette Ejrnæs, Natalia Emanuel, Astrid Estrup Enemark,

Læs mere

CINAHL Complete. Indhold. Find vejen frem VIA University College

CINAHL Complete. Indhold. Find vejen frem VIA University College Find vejen frem VIA University College Dato: 9. februar 2015 Ref.: Charlotte Qvist - VIA Bibliotekerne CINAHL Complete Indhold Om CINAHL Complete 2 Søging..2 Advanced Search 3 Basic Sarch 7 CINAHL Headings.8

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Professionslæring i praksis

Professionslæring i praksis Martin Bayer Ulf Brinkkjær Professionslæring i praksis Nyuddannede læreres og pædagogers møde med praksis Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag Professionslæring i praksis Nyuddannede læreres og pædagogers

Læs mere

Science i børnehaven. En kommentar til to nylige artikler i MONA

Science i børnehaven. En kommentar til to nylige artikler i MONA 75 Science i børnehaven Stig Broström, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet En kommentar til to nylige artikler i MONA Børnehavens didaktik er i kraftig udvikling. Siden 2004

Læs mere

Lærerkompetencer og elevers læring i førskole og skole

Lærerkompetencer og elevers læring i førskole og skole Lærerkompetencer og elevers læring i førskole og skole Et systematisk review udført for Kunnskapsdepartementet, Oslo Teknisk rapport af Sven Erik Nordenbo Michael Søgaard Larsen Neriman Tiftikçi Rikke

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Fælles værdigrundlag. Inklusion viden til praksis

Fælles værdigrundlag. Inklusion viden til praksis Fælles værdigrundlag Inklusion viden til praksis Fælles værdigrundlag Inklusion viden til praksis Fælles værdigrundlag 3 Forfattere: Rune Hejlskov Schjerbeck, Camilla Dyssegaard, Michael Søgaard Larsen,

Læs mere

FORSKNINGSKORTLÆGNING PÆDAGOGISK LEDELSE

FORSKNINGSKORTLÆGNING PÆDAGOGISK LEDELSE Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport, endelig Dato Maj 2014 FORSKNINGSKORTLÆGNING PÆDAGOGISK LEDELSE Rambøll Hannemanns Allé 53 2300 København S T +45 5161 1000 F +45 5161 1001 www.ramboll.dk

Læs mere

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene.

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Indledning I det følgende vil vi give en kort oversigt over noget af den eksisterende forskning

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering

Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering CINAHL Plus Udgiver Cinahl Information Systems, California Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering Omfang

Læs mere

Evidensbevægelsen begreb og historisk udvikling

Evidensbevægelsen begreb og historisk udvikling Evidensbevægelsen begreb og historisk udvikling Olaf Rieper Programchef i AKF Begreb Spredning og organisationer Hierarki og typologi Begrebet evidens Evidens-baseret politik og praksis er en omhyggelig,

Læs mere

Evalueringer af pædagogisk praksis til gavn for hvem?

Evalueringer af pædagogisk praksis til gavn for hvem? Christina Laugesen, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Cand.scient.soc. og evalueringskonsulent ved Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og tidligere konsulent ved SIPsekretariatet, Center for Kvalitetsudvikling

Læs mere

Notat Vedrørende Budgetnotat

Notat Vedrørende Budgetnotat Bilag 2E Vedrørende Budgetnotat Barn/voksenfaktor og andelen af pædagogisk uddannet personale I forlængelse af aprilseminaret har administrationen modtaget en bestilling på en redegørelse for normeringen

Læs mere

Hånd og hoved i skolen

Hånd og hoved i skolen PER FIBÆK LAURSEN Hånd og hoved i skolen værkstedspædagogik for praktisk orienterede elever FOTOS OG DIGTE VED TORBEN SWITZER 1 Indhold Viden om skolen.........................................................

Læs mere

Pædagogisk relationsarbejde

Pædagogisk relationsarbejde Det ved vi om Pædagogisk relationsarbejde Af Anne Linder Redaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl 1 Indhold Forord af Ole Hansen og Thomas Nordahl............................................ 5 Indledning........................................................................

Læs mere

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014 Projektrapportering Undervisningsbaseret og lægestøttet supervision af sundhedscentre i Rwanda Kære Karen Elise Jensens Fond. Vi fremsender hermed tredje rapportering af de foreløbige aktiviteter og resultater

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING NOTAT 31. AUGUST 2015 RESUMÉ Det er i denne kortlægning blandt landets folkeskoler blevet undersøgt, hvor stor en andel

Læs mere

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn.

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn. Projektbeskrivelse: Projekt IT og læsning Indledning: Fokus på læsning og undervisning i læsning og skrivning samtidig med et stærkt øget fokus på IT som hjælpemiddel i undervisningen og integrationen

Læs mere

LOMA-Lokal mad et udviklings- og forskningsprojekt (2011-2014)

LOMA-Lokal mad et udviklings- og forskningsprojekt (2011-2014) UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT På vej mod en ny identitet professionsrelevant forskning med fokus på kvalitet og videncirkulation UC Sektorkonference 27. november 2014, VIA Århus. LOMA-Lokal mad et udviklings-

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere

Øvelse 6. Modeller 81 6.1 Oprettelse af og arbejde med modeller 82 6.2 Videre øvelser 87 6.3 Øvelser i eget projekt 87

Øvelse 6. Modeller 81 6.1 Oprettelse af og arbejde med modeller 82 6.2 Videre øvelser 87 6.3 Øvelser i eget projekt 87 Indhold Indledning 7 Øvelse 1. Introduktion til NVivo 11 1.1 NVivos skærmbillede og funktioner 12 1.2 Sources 13 1.3 Nodes 15 1.4 Classifications 17 1.5 Queries 18 1.6 Models 19 1.7 Videre øvelser 19 Øvelse

Læs mere

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester Projekt plan Titel på projekt: TAKSONOM: PETER KRISTIANSENS ARKIV (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER) Projektsted: LARM AUDIO RESEARCH ARCHIVE (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER)

Læs mere

Børns sociale kompetencer Vejledning til skolen

Børns sociale kompetencer Vejledning til skolen Børns sociale kompetencer Vejledning til skolen UdviklingsForum I/S Sociale kompetencer Vejledning til skolen om dialogskema og statistik Hvorfor Jelling Kommune ønsker både at følge med i børnenes faglige

Læs mere

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Blå eller rød eller...? Dansk partipolitik 2005-2011 i perspektiv

Læs mere

Vurdering Af Kvalitative Studier VAKS

Vurdering Af Kvalitative Studier VAKS Vurdering Af Kvalitative Studier VAKS H. Høstrup, L. Schou, I. Poulsen, S. Larsen, E. Lyngsø, 17. september 2009 Indledning Uanset forskningstradition stilles der i videnskabeligt arbejde krav til en synlig

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD

DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD Et værktøj til vurdering af forskningens kvalitet og relevans Udgivet af: Danmarks Forskningspolitiske Råd Juni 2006 Forsknings og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260

Læs mere

Rekruttering af informanter med etnisk minoritetsbaggrund udfordringer og lessons learned

Rekruttering af informanter med etnisk minoritetsbaggrund udfordringer og lessons learned Rekruttering af informanter med etnisk minoritetsbaggrund udfordringer og lessons learned Annemette Nielsen og Maria Kristiansen Afdeling for Sundhedstjenesteforskning Institut for Folkesundhedsvidenskab

Læs mere

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Kapitel: Forord Praktikpjece Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Forord... 2 Praktikportalen... 2 Praktikadministration...

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

FORSKNINGSKORTLÆGNING ALSIDIG UDVIKLING OG SOCIALE KOMPETENCER

FORSKNINGSKORTLÆGNING ALSIDIG UDVIKLING OG SOCIALE KOMPETENCER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport, endelig (ISBN 978-87-7684-809-5) Dato August 2014 FORSKNINGSKORTLÆGNING ALSIDIG UDVIKLING OG SOCIALE KOMPETENCER Alsidig udvikling og sociale kompetencer

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving Artikelsøgning - Workshop Berit Elisabeth Alving Program: 1. Søgeteknikker og søgestrategier 2. Søgninger i sundhedsfaglige databaser: PubMed Embase/ Cinahl Pubmed Embase Cinahl Tidsskrifter om alle sundhedsfaglige

Læs mere

Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår

Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår Foreningen af Danske Videnskabsredaktører 1 2 Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En

Læs mere

Psykologiske undersøgelsesmetoder

Psykologiske undersøgelsesmetoder Benny Karpatschof Psykologiske undersøgelsesmetoder Frydenlund Psykologiske undersøgelsesmetoder Frydenlund og forfatterne, 2007 1. udgave, 1. oplag, 2007 ISBN 978-87-7118-207-1 Grafisk tilrettelægning:

Læs mere

Sprogdidaktisk model. Sprogpakken og den sprogdidaktiske model, SMTTE. Sprogdidaktisk model - Sprogpakken.dk

Sprogdidaktisk model. Sprogpakken og den sprogdidaktiske model, SMTTE. Sprogdidaktisk model - Sprogpakken.dk Sprogdidaktisk model Til sprogpakkens sprogdidaktiske model anvendes en kendt og i den pædagogiske verden ofte anvendt didaktisk model, nemlig SMTTE. Den følgende tekst er først en beskrivelse af SMTTE

Læs mere

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Dato 07.02.2011 Dok.nr. 764907 Sagsnr. 752309 Ref. edni Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Baggrund Med baggrund i Varde Kommunes overordnede Børn

Læs mere

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Af Tatiana Chemi, PhD, Post Doc. Forsker, Universe Research Lab/Universe Fonden i og Danmarks Pædagogiske

Læs mere

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene KL s konference Viden i spil på dagtilbudsområdet Astrid Marie Starck, Implement Consulting Group Birgitte Schäffer og Marianne Lemann, Høje

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Udviklingsprojekter i Hjertecentret

Udviklingsprojekter i Hjertecentret Udviklingsprojekter i Hjertecentret En fremgangsmåde og skabelon til projektbeskrivelse og gennemførelse og implementering af kliniske udviklingsprojekter i sygeplejen Projektmetoden er en velbeskrevet

Læs mere

BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion

BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion Indhold 1. Projektgruppe 2. Baggrund for projektet 3. Projektets målgruppe 4. Projektets formål Hvad kommer der ud af det? Tidsramme 5. Projektets indhold

Læs mere

Udviklingsarbejde og innovationsprocesser

Udviklingsarbejde og innovationsprocesser Det ved vi om Udviklingsarbejde og innovationsprocesser Af Anne-Karin Sunnevåg og Pia Guttorm Andersen Redaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl Oversat af Ea Tryggvason Bay Indhold Forord af Ole Hansen

Læs mere

Undervisning. Verdens bedste investering

Undervisning. Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Lærerne har nøglen The principles show how important are design and the orchestration of learning rather than simply providing

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Stig Broström Kristine Jensen de López Jette Løntoft. Dialogisk læsning i teori og praksis

Stig Broström Kristine Jensen de López Jette Løntoft. Dialogisk læsning i teori og praksis Stig Broström Kristine Jensen de López Jette Løntoft Dialogisk læsning i teori og praksis Stig Broström, Kristine Jensen de López og Jette Løntoft Dialogisk læsning i teori og praksis 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Lærerassistenter. Inklusion viden til praksis

Lærerassistenter. Inklusion viden til praksis Lærerassistenter Inklusion viden til praksis Lærerassistenter Inklusion viden til praksis Lærerassistenter 3 Forfattere: Rune Hejlskov Schjerbeck, Camilla Dyssegaard, Michael Søgaard Larsen, Pernille Matthiesen

Læs mere

IVAs Dimittendundersøgelse 2010

IVAs Dimittendundersøgelse 2010 IVAs Dimittendundersøgelse 2010 Det informationsvidenskabelige Akademi gennemfører dimittendundersøgelser med 2 års mellemrum. Formålet er selvsagt løbende at få indblik i IVAs dimittenders beskæftigelsesforhold

Læs mere

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard Køn og Løn - En analyse af virksomhedskultur

Læs mere

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Modul 14 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt September 2011 Indholdsfortegnelse Modul 14: Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt.... 2 Rammer for bachelorprojektet... 3 Indholdsmæssige

Læs mere

KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER

KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER ANALYSERAPPORT KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER Denne rapport samt bilag indeholder den endelige database af spørgeskemaet Anvendelsen af digitale ressourcer

Læs mere

Unges sociale fællesskaber og deres betydning for uddannelsesdeltagelse

Unges sociale fællesskaber og deres betydning for uddannelsesdeltagelse PROJEKTBESKRIVELSE NOV. 2013 Unges sociale fællesskaber og deres betydning for uddannelsesdeltagelse Forskningsprogram Satsning Kontakt Diversitet og Social Innovation Unges sociale fællesskaber (Inklusions-

Læs mere

Vurdering af kvalitative artikler

Vurdering af kvalitative artikler Vurdering af kvalitative artikler Udgangspunktet for vurdering af forskningsartikler er den ideelle artikel udarbejdet på baggrund af det ideelle forskningsprojekt. I alle forskningsprojekter er der imidlertid

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

Hvordan skrive en projektprotokol?

Hvordan skrive en projektprotokol? Hvordan skrive en projektprotokol? Vejledning til Specielle Interesse Grupper (SIG) i Fagligt selskab for nefrologiske Sygeplejersker (FS nefro) Faser i et projekt BEGREBSFASEN (hvad vil jeg undersøge?)

Læs mere

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Sorø, den 7. januar 2011 Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Formål og baggrund Greve kommune ønsker i de kommende år at sætte fokus på inklusion. Dette

Læs mere

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG 3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG STATUS 3.4.1 FORVALTNING I GRØNLAND. MELLEM NATIONALSTAT OG KOMMUNE. ANNE SKORKJÆR BINDERKRANTZ Et ofte overset aspekt i nordisk forvaltningsforskning drejer

Læs mere

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV Af Stine Jacobsen, Helle Holt, Pia Bramming og Henrik Holt Larsen RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

Læs mere

LP-modellen Læringsmiljø og Pædagogisk Analyse

LP-modellen Læringsmiljø og Pædagogisk Analyse LP-modellen Læringsmiljø og Pædagogisk Analyse Redaktører: Ole Hansen og Thomas Nordahl Bidragydere: Niels Egelund, Ole Hansen, Marianne Jelved, Thomas Nordahl, Bengt Persson, Lars Qvortrup, Ine Eriksen

Læs mere

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab Interesseorganisationer i politiske arenaer Resultater fra et forskningsprojekt Anne Skorkjær Binderkrantz Institut for Statskundskab Aarhus Universitet www.interarena.dk Indledning I alle demokratier

Læs mere

Projektarbejde med børn i daginstitutionen

Projektarbejde med børn i daginstitutionen Projektarbejde med børn i daginstitutionen Fra fascination til fordybelse Af Alice Kjær Indhold Forord................................................................... 5 Indledning..............................................................

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

PubMed er en stor sundhedsfaglig database med henvisninger til videnskabelige artikler.

PubMed er en stor sundhedsfaglig database med henvisninger til videnskabelige artikler. 0 Indholdsfortegnelse 1) Basens indhold... 1 2) Adgang til basen... 1 3) Søgemetoder... 2 a. Fritekstsøgning... 2 a. i. Muligheder for afgrænsning... 5 a. ii. Adgang til den fulde tekst eller ej / Ændring

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Videnskortlægning og praksisafdækning

Videnskortlægning og praksisafdækning Videnskortlægning og praksisafdækning Det kriminalpræventive råd og Trygfonden udbyder opgaven: Forældre- og ungeinddragende tiltag til forebyggelse af ungdomskriminalitet Baggrund På basis af den aktuelt

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Analyse af kvalitative data - Workshop 1

Analyse af kvalitative data - Workshop 1 1 Analyse af kvalitative data - Workshop 1 www.eva.dk Kristine Als Velling & Mia Lange, Metodeenheden, Danmarks Evalueringsinstitut. Program for workshop: Intro Den analytiske proces Data management Deskriptiv

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Indledning Hvert år skal skolen lave en evaluering af sin samlede undervisning. Der foreligger

Læs mere

Undervisningsassistenten som inklusionsmedarbejder

Undervisningsassistenten som inklusionsmedarbejder Undervisningsassistenten som inklusionsmedarbejder Af Mette Molbæk, lektor Denne artikel er skrevet på baggrund af et igangværende projekt; Pædagogen i skolen fritidslærer eller skolepædagog?, som griber

Læs mere