REFERAT. Møde i Bestyrelsen. Tirsdag d. 4. juli 2006 kl i Gårdanlægget. Mødereferat nr. 86

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. Møde i Bestyrelsen. Tirsdag d. 4. juli 2006 kl. 19.00. i Gårdanlægget. Mødereferat nr. 86"

Transkript

1 REFERAT Møde i Bestyrelsen Tirsdag d. 4. juli 2006 kl i Gårdanlægget Mødereferat nr. 86 Deltagere: Martin Myrwick (MM), Nyelandsvej 8-5.tv. Tineke Gyldendal Melberg (TGM), Folkvarsvej 31-1.tv. Bille Sterll (BS), Folkvarsvej 15-4.tv. Niels-Henrik Pedersen (N-HP), Folkvarsvej 11-4.tv. Øvrige: Ole Vaarsø Hansen (OVH), Folkvarsvej 13-4.th. Afbud: Janne Hertz (JH), Nyelandsvej 2 B - 2. Formalia: Godkendelse af Dagsorden Dagsorden: 1) - Valg af Dirigent og Referent - Godkendelse af referat af møde d. 8/ ) Meddelelser 3) Status på verserende projekter 4) Ren- og vedligeholdelsesaftale m. gartnerfirmaet "Det Grønne Kompagni" 5) Evaluering af Grill-aften - Sankt Hans 6) Sommerarrangement Lørdag d. 26. august ) Home-Page 8) Statusrapport 9) Idéer og Forslag til Flere og Nye Tiltag og Initiativer 10) Næste møde 11) Eventuelt Pkt. 1. Dirigent: TGM Referent: N-HP Referat af møde d. 8/6 d.å godkendt med følgende ændringer og bemærkninger: De under pkt. 2 nævnte fodboldmål blev indkøbt til en pris a kr. 200,- pr. stk. - ikke som refereret kr. 300,- pr. stk.; JH havde erklæret sig inhabil under pkt 3 d). Pkt. 2. Pr. 9/6 d.å. er af administrator fra en beboer i Nyelandsvej 2 B opkrævet kr. 500,- i afgift for forkert affaldshåndtering. Med kopi til alle medlemmer af bestyrelsen har Gårdlauget modtaget brev af 9/6 d.å. fra Ole Vaarsø Hansen vedr. "fotografering og anvendelse af fotos/film" i Gårdlaugets hjemmeside; henvendelsen er besvaret ved brev af 18/6 d.å. Bestyrelsen har d. 12/6 d.å. modtaget mail fra Lars Lorentz Nielsen hos De Københavnske Ejendomsselskaber vedr. mobilsug; den nuværende aftale om leje af mobilsugsanlæg hos R98 kan ses på Gårdlaugets hjemmeside, og den indebærer bl.a. en uopsigelighed på 20 år. N-HP har - alene m.h.p. at få afsluttet sagen - d. 23/6 d.å. attesteret regning på kr ,- til betaling til Gårdlaugets tidligere webhotel 2fast; f.s.v. der overhovedet eksisterede en juridisk gyldig aftale, blev den opsagt ultimo maj d.å. TGM har p.v.a. bestyrelsen for knapt kr ,- indkøbt stor teltpavillon, som nu udlejes til beboere i og ejere af karréens ejendomme; orientering herom formidles i næste Nyhedsbrev og via Gårdlaugets

2 hjemmeside. De dokumenter og arkivalier, som positivt og rent faktisk er overdraget af den tidligere bestyrelse - jvfr. nedenstående pkt. 8 og medfølgende bilag Statusrapport (se nederst på siden), er nu ordnet systematisk i Gårdlaugets arkiv. N-HP har med status pr. 1/7 d.å. p.b.a. kvitteringer forsøgt at rekonstruere et dokumenteret nøgleregnskab (se nederst på siden)- dvs. en oversigt over fordelingen af nøgler til gårdanlæggets porte. N-HP har pr. 1/7 d.å. modtaget mail fra tidligere formand Peter Hertz med bemærkninger til den "Statusrapport for Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug" - jvfr. nedenstående pkt. 8 -, der udsendes som bilag til nærværende referat, og som er nederst på siden fra PH. BS har - som reaktion på det af bestyrelsen udsendte oplæg til besøgsrunde blandt ejerne af Folkvarsvej-Karréens ejendomme - fra Dorthe, Nyelandsvej 6, modtaget positiv interesse for et evt. møde mellem repræsentanter for Gårdlauget og den omhandlede A/B's bestyrelse; BS aftaler møde efter sommerferien. Pkt. 3. a) Yrsavej-projektet: Renovering af arealet nærmest Yrsavej. Beboerne i og ejerne af alle de direkte berørte ejendomme ved Yrsavej - dvs. Nyelandsvej og Folkvarsvej er af TGM ultimo juni d.å. formidlet skitseforslag til nyindretning af det omhandlede gårdafsnit. Nævnte skitseforslag er samtidig anbragt på Gårdlaugets hjemmeside. Beboerne og ejerne af ejendommene er endvidere indbudt til deltagelse i orienteringsmøde tirsdag d. 15/8 d.å. kl i Gårdanlægget, hvor skitserne til indretning af gårdrummet vil blive gennemgået og diskuteret m.h.p. beslutning om endeligt projekt. Derpå vil projektet forhåbentlig kunne realiseres i det kommende efterår. Vinna Kobberdal fra "Det Grønne Kompagni", som har udfærdiget de omhandlede skitser og noter p.b.a. forslag og idéer fra beboere i og ejere af de direkte berørte ejendomme - og som påregnes efterfølgende at udarbejde projektets endelige tegninger - deltager i orienteringsmødet d. 15/8 d.å. b) Flytning af gyngestativ. Flytningen af gyngestativet ved Nyelandsvej 4 B er endnu engang blevet udskudt, men flytningen er nu af entreprenøren lovet startet d. 5/7 d.å. BS har aftalt de sidste praktiske detaljer med entreprenøren Lars Knoblauch fra "Det Grønne Kompagni". Nævnte praktiske detaljer indebærer bl.a., at: blomsterbusken ved den røde garage fjernes; sandet fjernes og køres væk; nogle af de træstammer, der aktuelt anvendes til indkredsning af den sandkasse, som udgør gyngestativets faldunderlag, skæres i stykker og anvendes som erstatning for nogle af de gamle træstubbe ved de to små sandkasser i det midterste gårdafsnit; overskydende træstammer opbevares i Gårdlaugets sorte pavillon m.h.p. evt. senere anvendelse. (Udenfor referat: Det kan nu konstateres, at flytningen af gyngestativet er startet d.d. kl ) Pkt. 4. Den hidtidige aftale med gartnerfirmaet "Det Grønne Kompagni" om ren- og vedligeholdelse af Gårdanlægget udløb pr. 31/3 d.å. Ny aftale om kontrakt var s.d. af MM - efter bemyndigelse af bestyrelsen på møde d. 8/6 d.å. - indgået med Lars Knoblauch fra "Det Grønne Kompagni". Med få og små ændringer, justeringer, præciseringer og opdateringer er den indgåede aftale stort set tilsvarende den hidtil gældende. Stor ros til MM for det opnåede resultat! Aftalen lægges ud på Gårdlaugets hjemmeside. Pkt. 5. Grill-aftenen i anledning af Sankt Hans vurderedes at have været en succes. Festen sluttede omkring midnat, og i løbet af aftenen havde voksne samt mange børn deltaget i arrangementet. Der var meget og stor ros til BS, som næsten helt alene havde forestået arrangementet. Også stor ros til TGM for besværet og anstrengelserne ved indkøb, afhentning og transport af teltpavillon. N-HP gav dog udtryk for, at der ved arrangementet manglede og savnedes bl.a. blot en enkelt aktivitet - f.eks. en båltale -, som for blot en kort stund kunne have fokuseret og samlet de deltagendes opmærksomhed om Gårdlauget, gårdanlægget, karréen og dens beboere. BS lovede om ønsket at forestå et lignende arrangement næste år.

3 Til arrangementet var for ca. kr. 200,- indkøbt et lille flytbart bålsted - bl.a. benyttet i mange private haver -, som nu kan findes i gårdanlægget og anvendes af alle interesserede året rundt, f.eks. til bagning af snobrød. Pkt. 6. BS orienterede om de foreløbige planer for et sommerarrangement lørdag d. 26. august d.å. fra kl. 15. Arrangementet indledes med loppemarked, underholdning, selskabslege og andre lignende fællesaktiviteter. Senere på dagen afvikles festen med nogenlunde samme struktur og indhold som omkring Sankt Hans - dog med enkelte ændringer og tilføjelser. Indbydelse til deltagelse i sommerarrangementet formidles dels i førstkommende Nyhedsbrev, som påregnes omdelt primo august d.å., og dels ved opslag i karréens opgange. Næste møde i arrangementsgruppen afholdes mandag d. 7. august d.å. kl afhængig af vejret enten i Gårdanlægget eller hos N-HP. Alle er velkomne! På forslag af MM besluttede bestyrelsen - i forlængelse af ovenstående pkt 5 og nærværende pkt. 6 - i fremtidige budgetter for Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug at indarbejde en regnskabs- og budgetpost benævnt "Festarrangementer". Pkt. 7. Ejere og administratorer af Folkvarsvej-Karréens ejendomme orienteres om Gårdlaugets ny hjemmeside, herunder om mulighederne for dens benyttelse til deres egen informationsformidling - se medfølgende bilag "Website". Samtidig opfordres de til aktivt at bidrage til dens vedligeholdelse, aktualitet og udvikling. Muligheder og betingelser for på hjemmesidens forside eventuelt at anbringe en særskilt "Nyhedsboks" undersøges og overvejes. En sådan "Nyhedsboks" bliver dog delvis overflødig, når der fra september d.å. til eventuelt interesserede månedligt udsendes Nyhedsmails. Pkt. 8. N-HP havde udarbejdet foreløbig status vedr. det aktuelle administrative og organisatoriske arbejdsgrundlag for den nuværende bestyrelse. Den omhandlede "Statusrapport" udsendes som bilag til nærværende referat. OVH kommenterede og forklarede: at de manglende og savnede dokumenter og arkivalier formodentlig kan fremskaffes fra administrator; at forklaringen på det manglende regnskab for kassebeholdningen er, at den tidligere bestyrelse ikke har administreret kontanter og andre likvide midler, idet denne kassererfunktion var overladt administrator; at den tidligere bestyrelse havde opgivet at føre en egentlig protokol, og i stedet havde protokolleret de udsendte referater. Hertil bemærkede N-HP: at uanset hvor kopier af de manglende og savnede dokumenter eventuelt fremtidigt efter aktiv søgning måske måtte kunne findes, skulle de allerede have været at finde i Gårdlaugets arkiv; at ikke alle de manglende og savnede arkivalier er beroende i kopi hos administrator; at den angivne forklaring på det manglende regnskab ikke umiddelbart lader sig bekræfte - måske fordi de omhandlede dokumenter, som eventuelt kan verificere denne forklaring, aktuelt ikke er at finde i Gårdlaugets arkiv; at den vedtægtsbestemte protokollering med fordel kan foretages med bl.a. de udsendte referater, hvilket dog så forudsætter, at de omhandlede dokumenter - herunder referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger - er at finde i Gårdlaugets arkiv; sidstnævnte er og har altså ikke været tilfældet, hvilket har været en del af begrundelsen for udarbejdelsen af den omhandlede statusrapport. BS og MM udtrykte: tilfredshed med statusrapportens opsummeringer; forståelse for dens baggrund; stor utilfredshed med dens "tone" og "mellemregninger". Bestyrelsen accepterede statusrapporten som en del af det fortsatte og fremtidige administrative og organisatoriske

4 arbejdsgrundlag, idet der dog fremover skal søges anvendt en sprogbrug, som modvirker splid og splittelse og i stedet tilsigter forsoning, fordragelighed, fællesskab og harmoni. Pkt. 9. På foranledning af BS diskuterede bestyrelsen en idé om eventuelt at gøre gårdanlæggets 3 storskraldrum tilgængelige for alle beboere ved i storskraldrummenes døre at indsætte låse tilsvarende dem, som allerede sidder i gårdanlæggets porte. Herved ville den samme nøgle, som benyttes til gårdanlæggets porte, også kunne benyttes til storskraldrummene. Forslagets realisering ville bl.a. indebære, at: storskraldrummene fortsat ville være aflåste, hvorfor f.eks. børn ikke ville have adgang til affaldet; alle beboere alle dage ville kunne komme af med deres storskrald; ophobningerne af storskrald udenfor storskraldrummene som udgangspunkt ville forsvinde; gårdlaugsmedhjælperen - alt andet lige - ville få mindre arbejde, og den frigjorte tid kunne så eventuelt benyttes til udførelse af andet og måske mere spændende arbejde. Der forelå et tilbud på arbejdets udførelse til en samlet pris excl. moms på kr ,00. P.v.a. gårdlaugsmedarbejderen havde OVH en række indvendinger mod idéen, herunder som måske det vigtigste: at storskraldet risikeredes at blive så blandet - med bl.a. husholdningsaffald og miljøfarligt affald -, at R98 ikke ville afhente affaldet; og at Gårdlaugsmedarbejderen dermed ville få mere arbejde og besvær. Nævnte indvendinger blev accepteret. Imidlertid resterer der fortsat et reelt problem - ophobninger af storskrald udenfor storskraldrummene, som dels kan udgøre en fare for især legende mindreårige børn, og dels skæmmer det visuelle indtryk af gårdanlægget -, som på den ene eller anden måde skal forsøges løst, subsidiært reduceret. BS kontakter gårdlaugsmedarbejderen og R98 m.h.p. afkonferering af eventuelt flere, nye, yderligere og alternative tiltag til løsning eller reduktion af problemet. Problemet omtales (igen) i kommende Nyhedsbrev(e). Pkt. 10. Næste møde i bestyrelsen for Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug afholdes onsdag d. 16. august d.å. kl afhængig af vejret enten i gårdanlægget eller hos N-HP. Pkt. 11. Intet under Eventuelt - bortset fra oprydning i sandkassen under gyngestativet. Mødet sluttet ca. kl Referent: Niels-Henrik Pedersen Foreløbig Status

5 pr. 1. juli 2006 vedrørende Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug Til orientering for Gårdlaugets medlemmer udsendes herved en foreløbig status vedrørende den nuværende bestyrelses aktuelle administrative og organisatoriske arbejdsgrundlag. Bestyrelsens Personsammensætning Pr. 1. juli d.å. er 4 af bestyrelsens 5 medlemmer helt nye. Ved Gårdlaugets ordinære generalforsamling d. 27/4 d.å. udtrådte Formanden og Næstformanden, og efterfølgende er endnu to medlemmer af bestyrelsen udtrådt, herunder den hidtidige Teknisk Ansvarlige. Den ny bestyrelse er således uden den ufortalte viden og de praktiske erfaringer, som disse ressourcepersoner gennem tiden havde oparbejdet og indsamlet. Arkivalier De af Gårdlaugets arkivalier, som er overdraget fra den tidligere bestyrelse, er af den nuværende bestyrelse modtaget a) fysisk i form af papirer; b) elektronisk i form af filer. ad a): Af de for Gårdlauget relevante og aktuelle originale dokumenter: er nogle fundet i arkivet; er andre fundet hos tidligere medlemmer af bestyrelsen; er atter andre fundet helt manglende, herunder bl.a. referater af bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Af de dokumenter - herunder breve -, som rent faktisk er modtaget af den nuværende bestyrelse, er nogle påført håndskrevne noter. De arkivalier, som positivt og rent faktisk er overdraget den ny bestyrelse i fysisk form som papirer, er kun delvis og fragmentarisk overleveret i summarisk og overfladisk orden, system og sammenhæng. Blandt de overdragede arkivalier findes ikke: en fortegnelse over sædvanligt benyttede håndværkere, dvs. en "håndværkerliste"; en fortegnelse over redskaber, værktøj og andet løsøre tilhørende Gårdlauget. Det bemærkes særskilt, at den protokol, i hvilken referater af møder i gårdlauget ifølge vedtægternes 16, stk. 1 skulle indføres, ikke er overdraget til den nuværende bestyrelse - og iøvrigt angiveligt aldrig har eksisteret. ad b): De af Gårdlaugets arkivalier, som er overdraget i elektronisk form, er overleveret kun delvist ordnet og systematiserede. Aftaler og Kontrakter Blandt Gårdlaugets arkivalier findes aktuelt: Genpart af administrationsaftale med Qvortrup Administration A/S; Original lejekontrakt med "Elite Købmand", Nyelandsvej 20 vedr. sort gårdpavillon, Yrsavej 2; Original arbejdskontrakt for Gårdlaugsmedarbejder Bjarne Jørgensen - dog med mangel af tilhørende Tillæg 1 og 2;

6 Kopi af aftale med R98 om Leje af Mobilsug; Aftale med DK-Hostmaster om leje af domænenavnet folkvars.dk; Aftale med web-hotellet b-one.dk om leje af plads (500 MB) til Gårdlaugets ny hjemmeside; Kopi af police for erhvervsansvarsforsikring hos Zürich; Brugernavn og pinkode til aftale med Sesam Låse Service ApS. vedr. systemnøgler til gårdanlæggets porte. M.h.t. sidstnævnte mangler dog endnu: dels overdragelse af nogle af de nøgler til Gårdlaugets sorte pavillon ved Yrsavej, som er udleveret til tidligere medlemmer af bestyrelsen; dels overdragelse af nogle af de nøgler til Gårdlaugets storskraldrum, som er udleveret til tidligere medlemmer af bestyrelsen; og dels en opgørelse og revision af nøgleregnskabet, dvs. en samlet fortegnelse over hvornår hvilke systemnøgler er købt i hvilke antal; hvornår hvilke systemnøgler er udleveret til hvilke modtagere i hvilke antal. Aftalen med gartnerfirmaet "Det Grønne Kompagni" om Ren- & Vedligeholdelse af Gårdanlægget i Folkvarsvej-Karréen udløb pr. 31/3 d.å. og genforhandles derfor p.t. Hvilke mulige yderligere aftaler og kontrakter, som eventuelt måtte være indgået, kan i sagens natur aktuelt ikke afgøres. Økonomi Til fortløbende dækning af diverse små udgifter, har bestyrelsen et mindre kontant beløb til rådighed. Den nuværende bestyrelse har ikke fået overdraget og udleveret hverken adgang til de omhandlede kontanter eller regnskab for nævnte. Nyhedsbreve 1) Samlingen af de husstandsomdelte Nyhedsbreve er ikke komplet. I Gårdlaugets arkiv mangler der adskillige udgaver af de Nyhedsbreve, som er udsendt til alle Gårdlaugets medlemmer og omdelt til alle beboere i karréen. I sagens natur kan det ikke på indeværende tidspunkt afgøres, hvilke Nyhedsbreve der er fraværende og mangler i Gårdlaugets arkiv. De Nyhedsbreve, som rent faktisk findes i Gårdlaugets arkiv, kan nu også ses på Gårdlaugets ny hjemmeside. 2) Ved en gennemlæsning af de Nyhedsbreve, som rent faktisk findes i Gårdlaugets arkiv, kan det konstateres, at de indeholder en række notorisk forkerte oplysninger. Disse forkerte oplysninger angår bl.a. informationer om indholdet af Gårdlaugets tidligere hjemmeside. Hjemmesiden Vedr. den hidtidige hjemmeside har det fra den tidligere bestyrelse ikke været muligt at få overdraget: registerudskrift fra DK-Hostmaster vedr. det omhandlede hidtidige domænenavn; ejerinformationer vedr. hjemmesiden. I konsekvens heraf er opbygget ny hjemmeside, på nyt domænenavn hos nyt webhotel. Rekonstruktion Rekonstruktion af Gårdlaugets arkiv med kopier af manglende dokumenter vil om muligt blive forsøgt foretaget med assistance fra bl.a. administrator og enkelte medlemmer af Gårdlauget.

7 Verserende Projekter 1) Flytning af Gyngestativ Gennem flere år er gyngestativet ved Nyelandsvej 4B diskuteret eventuelt flyttet. Af tidligere T.A. blev det d. 8/6 d.å. oplyst, at gyngestativet var aftalt flyttet senest i 3. uge af juni - dvs. senest i uge 25 d.å. Derpå blev det lovet flyttet i uge 26 d.å. På indeværende tidspunkt er det lovet flyttet i uge 27 d.å.; helt præcist påregnes flytningen startet onsdag d. 5. juli d.å. - dog delvis afhængig af vejret. 2) Yrsavej-projektet Beboerne i og ejerne af alle de direkte berørte ejendomme ved Yrsavej - dvs. Nyelandsvej og Folkvarsvej er ultimo juni d.å. formidlet skitseforslag til nyindretning af det omhandlede gårdafsnit. Nævnte skitseforslag er samtidig anbragt på Gårdlaugets hjemmeside. Beboerne og ejerne af ejendommene er endvidere indbudt til deltagelse i orienteringsmøde d. 15/8 d.å., hvor skitserne til indretning af gårdrummet vil blive gennemgået og diskuteret m.h.p. beslutning om endeligt projekt. Derpå vil projektet kunne realiseres i det kommende efterår. Hængepartier Aktuelt synes Gårdlauget at have flere hængepartier. 1) Fra ejendommen Folkvarsvej 7 er af den tidligere bestyrelse modtaget henvendelse om bl.a. mulig beskæring eller eventuel fældning af nogle hurtigt voksende nyplantede træer, som kaster skygger i gårdarealet ud for den pågældende ejendom. Henvendelsen ses ikke - bl.a. grundet manglende relevante referater - at være seriøst realitetsbehandlet, hvorfor den nuværende bestyrelse vil tage sagen op i efteråret d.å. 2) Fra Andelsboligforeningen Falkoner Allé 29/Folkvarsvej 1-3 blev i efteråret 2005 fremsat forslag om overdækning af cykelstativer. Forslaget blev vedtaget på Gårdlaugets Ekstraordinære Generalforsamling d. 9. november Denne beslutning blev herefter ændret på Gårdlaugets Ordinære Generalforsamling d. 27. april d.å. Forløbet af og proceduren ved behandling af det omhandlede forslag og omgørelsen af den trufne beslutning forekommer tvivlsom, problematisk og principielt betænkelig, hvorfor den nuværende bestyrelse vil tage sagen op igen i efteråret d.å. 3) De af Gårdgruppens forslag til renovering af og nye tiltag i gården, som blev besluttet på Gårdlaugets Ekstraordinære Generalforsamling d. 9. november 2005, skal i løbet af efteråret og vinteren begyndes realiseret. 4) I forlængelse af ovenstående pkt. 3) skal der indledes processer, som på sigt kan føre frem til renovering af gårdafsnittene: mellem Folkvarsvej og Nyelandsvej 10-12; i gårdens østlige ende i og ved "lagkagen" - dvs. mellem Folkvarsvej 1-3A - Falkoner Allé Nyelandsvej 2A-2B Initiativer Den nuværende bestyrelse har planlagt, taget og realiseret nogle initiativer, som på forskellige måder har til formål blandt både ejere af og beboere i karréens ejendomme at støtte, befordre, styrke og fremme interesse og mulighed for deltagelse, medvirken og engagement i alle anliggender af betydning for Gårdlauget, karréen, gårdanlægget, beboerne m.v. 1) Opbygningen af et nyt, interaktivt website er begyndt. 2) Selskabelige, festlige og fornøjelige arrangementer har høj prioritet. I anledning af Sankt Hans blev der d. 23. juni d.å. arrangeret grillaften, ligesom et sommerarrangement d. 19. august d.å. forberedes. 3) Øvrige planlagte initiativer og tiltag kan findes i "Målsætninger & Succeskriterier" samt "Kalender", som begge ligger på Gårdlaugets hjemmeside. Blandt disse kan nævnes: Aktivitetsdag medio/ultimo september d.å. Besøgsrunde i efteråret d.å. til de ejere af karréens ejendomme, som måtte ønske et direkte møde med Gårdlaugets bestyrelse;

8 Idé- & Fremtidsværksted medio november d.å. Afslutning Fra den hidtidige bestyrelse overtog den nuværende bestyrelse et administrativt rod og organisatorisk kaos. Der arbejdes fortsat meget ihærdigt for at tilvejebringe en administrativ orden og et organisatorisk system, som kan gøre Gårdlauget mere effektivt, resultatorienteret, anvendeligt for dets medlemmer, nyttigt for Folkvarsvej-Karréens beboere og vedkommende for alle interessenter - til gavn, glæde og fordel for alt og alle. Bestyrelsen for Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug /v. Fmd. Niels-Henrik Pedersen Lørdag d. 1. juli 2006 Nøglefordeling Status pr. 1. juli 2006 Dokumenteret distribution af systemnøgle RUKO / SKC 3746 Ejendom A/B Falkoner Allé 29 / Folkvarsvej 1-3A 115 Antal Folkvarsvej 5 25 Folkvarsvej 7 22 Folkvarsvej 9 25 Folkvarsvej Folkvarsvej Folkvarsvej Folkvarsvej Folkvarsvej A/B Falkonerhjørnet 110 Nyelandsvej 4B 25 Nyelandsvej 6 37 Nyelandsvej 8 35 Nyelandsvej Nyelandsvej 12 17

9 Nyelandsvej Nyelandsvej Nyelandsvej Gårdlauget 25 Tidligere medl. af bestyrelsen 5 Andre 7 Sum 872 Beholdning 35 Ialt 907 Bilag på indkøbte nøgler 885 Uforklaret Overskud 22 Det bemærkes, at de 25 nøgler, for hvilke der findes kvittering for udlevering til Gårdlauget, ikke er overdraget den nuværende bestyrelse for Gårdlauget. Peter Hertz Statusrapport fra Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug Kære Niels-Henrik Jeg har set den statusrapport, du som formand for ovennævnte har udsendt, og som tydeligt bærer præg af den sene nattetime, du har sendt den. Jeg ved selv, hvor eksalteret, man kan blive, når man sådan sidder for sig selv, og jeg skal forsøge at undgå at falde i samme grøft. Alligevel er der et par punkter, jeg må svare på, da de enten er helt urigtige eller fritsvævende påstande. I åbenhedens navn beder jeg dig delagtiggøre din bestyrelse i dette og lægge det ud på hjemmesiden som det formentlig allerede er sket med din statusrapport. Arkivalierne Dem vil jeg ikke opholde mig meget ved, blot konstatere, at min samling ikke var komplet, men bestod af mine egne papirer (derfor de håndskrevne noter), men det vidste bestyrelsen allerede, idet jeg fortalte det, da jeg overdrog papirerne. Vedr. referaterne, skulle Ole Vaarsø have et komplet sæt fra den tid, hvor han var sekretær, resten har Martin? Økonomi Du kommer i dette afsnit med en meget alvorlig anklage. Der har så vidt jeg ved ikke i to år været nogen kasse til udlæg i bestyrelsesregi. Hvis du har en anden viden, må du dokumentere den. Jeg finder mig ikke i, at påstande om økonomisk snyd kommer til at hænge i luften. Nyhedsbreve Samlingen af nyhedsbreve skal være komplet fra 2000, hvor jeg fik en ny computer. Jeg skal undersøge, om jeg har taget en sikkerhedskopi af den gamle, så får I naturligvis dem også. De notorisk forkerte oplysninger, som du har læst dig til i nyhedsbreve, må du dokumentere nærmere. Løse påstande

10 som dem kan ingen bruge til noget. De er kun egnede til at mistænkeliggøre andre mennesker. Hjemmesiden En påstand bliver ikke mere rigtig af at blive gentaget. Hvis det ikke er lykkedes dig at få dokumentationen for hjemmesidens oprettelse, er det din egen skyld, som jeg tidligere har påpeget. Du kan bare ringe til 2fast. Domænenavnet Folkvar er også frit tilgængeligt, men det kræver, at 2fast får besked. Hængepartier Jeg synes, det er en god ide, at bestyrelsen tager beskæringen af træerne ved Folkvarsvej 7 op, men jeg vil stærkt advare mod fældning af træerne, hvilket ved realitetsbehandlingen tidligere, har vist sig at være ejendommens ærinde. Jeg synes, I skal hæge om de nye træer, så der kan blive ved med at være grønt i gården. Din påstand om behandlingen af overdækningen af cykelstativerne taler for sig selv. Den endelige beslutning er truffet på en ordinær generalforsamling og har ligeså stor vægt som vedtagelsen på den ekstraordinære generalforsamling. Overdækningen ville formentlig være vedtaget, hvis den ejendom, der havde stillet forslaget, havde valgt at lade sig repræsentere på den ordinære generalforsamling. Derfor skal beslutningen op på endnu en generalforsamling, hvis den skal omgøres. Personlig har jeg aldrig lagt skjul på, at jeg synes, det er spild af penge, da de i hvert fald ikke giver plads til flere cykler som anført i forslaget. Dette var vist, hvad jeg havde. Og igen Niels-Henrik. Hold dig til din egen bestyrelses bedrifter. Det virker stik modsat, hvis man skal fremhæve sig selv ved at nedgøre andre. Held og lykke Peter Hertz

REFERAT. Møde i Bestyrelsen. Torsdag d. 8. juni 2006 kl. 19.30. i Gårdanlægget. Mødereferat nr. 85

REFERAT. Møde i Bestyrelsen. Torsdag d. 8. juni 2006 kl. 19.30. i Gårdanlægget. Mødereferat nr. 85 REFERAT Møde i Bestyrelsen Torsdag d. 8. juni 2006 kl. 19.30 i Gårdanlægget Mødereferat nr. 85 Deltagere: Janne Hertz (JH), Nyelandsvej 2 B - 2. Martin Myrwick (MM), Nyelandsvej 8-5.tv. Tineke Gyldendal

Læs mere

REFERAT. Møde i Bestyrelsen. Onsdag d. 25. Oktober 2006 kl. 19.00. hos N-HP. Mødereferat nr. 89

REFERAT. Møde i Bestyrelsen. Onsdag d. 25. Oktober 2006 kl. 19.00. hos N-HP. Mødereferat nr. 89 REFERAT Møde i Bestyrelsen Onsdag d. 25. Oktober kl. 19.00 hos N-HP Mødereferat nr. 89 Deltagere: Janne Hertz (JH), Nyelandsvej 2 B - 2. Martin Myrwick (MM), Nyelandsvej 8-5.tv. Tineke Gyldendal Melberg

Læs mere

Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug

Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug Side 1 af 7 Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug Referat af bestyrelsesmøde nr. 3 16. årgang Tirsdag d. 27. august 2013 kl. 19:00 21.00 Deltagere: Fraværende: John Gardar (JG) Ole Vaarsø Hansen (OVH) Majken Møller

Læs mere

Afd: 368, dok.nr , dato:

Afd: 368, dok.nr , dato: Side 1 af 5 Dato for referat : 10. maj 2004 Referat af : Ordinær generalforsamling for Forening : Gårdlauget Den Gule Trekant Sted : Kulturhuset, Lyrskovsgade 4, lokale 5, 3sal Dato : Onsdag, den 5. maj

Læs mere

Generalforsamling 2014 Beslutningsreferat

Generalforsamling 2014 Beslutningsreferat Ejd.nr. 8150 Generalforsamling 2014 Beslutningsreferat År 2014, onsdag den 7. maj kl. 18.00 afholdtes den 15. ordinære generalforsamling i Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug. Generalforsamlingen blev afholdt

Læs mere

2) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde Rene havde rettelser, som Finn tilføjer til sit referat og medbringer på næste møde.

2) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde Rene havde rettelser, som Finn tilføjer til sit referat og medbringer på næste møde. Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. marts 2010 kl. 20.00 Afbud: Camilla 1) Godkendelse af dagsorden Godkendt med tilføjelser. Fælles Forum Konklusion Loftsrum Kælderrumsopgørelse 2) Godkendelse

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRENS GÅRDLAUG.

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRENS GÅRDLAUG. REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRENS GÅRDLAUG. Gårdlauget afholdt generalforsamling tirsdag d. 25. april 2006, kl. 18.00 i Porthusets beboerlokale, Vesterbrogade 128. Gårdlaugets formand

Læs mere

ADVOKATERNE I ROSENBORGGADE

ADVOKATERNE I ROSENBORGGADE ROSENBORGGADE 3 i 1130 KØBENHAVN K i TELEFON +45 3311 6364 i TELEFAX +45 3311 9125 E-MAIL: info@bjd-advokater.dki Danske Bank reg. nr. 9541 konto nr. 4777 181769 Ejd 242 GENERALFORSAMLINGSREFETAT År 2013,

Læs mere

Varmemester Claus Kæstel, Freddy R., Mads G., Sussie T., Knud P., Svend Erik B., Aase B. S.

Varmemester Claus Kæstel, Freddy R., Mads G., Sussie T., Knud P., Svend Erik B., Aase B. S. DIRIGENT: MADS AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy R., Mads G., Sussie T., Knud P., Svend Erik B., Aase B. S. AD. 2. Godkendelse af referat nr. 4. Godkendt, ingen bemærkninger.

Læs mere

A/B Kongelysvej 18-26

A/B Kongelysvej 18-26 År 2012, onsdag d. 14. marts, kl. 18.30, afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Kongelysvej 18-26 i mødelokalet Kongelysvej 24, kld., 2820 Gentofte. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED Der stiftes herved et Telelaug omfattende ejendommene Ingerslevsgade 138-140, matr. nr. 1457, Ingerslevsgade 142, matr. nr. 1458, Sigerstedgade 11-15, matr. nr. 1458,

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNES 8 1. Valg af dirigent. Kurt Jerritslev blev valgt der konstaterede at generalforsamlingen var

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED Der stiftes herved et Telelaug omfattende ejendommene Ingerslevsgade 138-140, matr. nr. 1457, Ingerslevsgade 142, matr. nr. 1458, Sigerstedgade 11-15, matr. nr. 1458,

Læs mere

Freddy startede mødet med, at byde velkommen til vores nye suppleant Bianca Balslev.

Freddy startede mødet med, at byde velkommen til vores nye suppleant Bianca Balslev. DIRIGENT: TINA LAURSEN Freddy startede mødet med, at byde velkommen til vores nye suppleant Bianca Balslev. AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Varmemester Jan Grzona (JG) Formand

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45. DIRIGENT: MADS AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Varmemester Klaus Kæstel, Freddy, Mads, Pia H., Karin, Sussie, Knud og Aase. Afbud fra Ejendomsinspektør Per Nielsen, David og Pia K. AD. 2. Godkendelse af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Gårdlauget Skt. Hans Torv

Referat af ordinær generalforsamling i Gårdlauget Skt. Hans Torv Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Referat af ordinær generalforsamling i Gårdlauget Skt. Hans Torv onsdag, den 9. december 2009 kl. 19.00 Generalforsamlingen

Læs mere

EJERFORENINGEN BYPORTEN

EJERFORENINGEN BYPORTEN Bestyrelsesmøde tirsdag d. 6. december 2011 Deltagere fra Bestyrelsen: Brian Rømer Michael Rolin Carsten Uhre Peter Mering Øvrige deltagere: Allan Jørgensen, Datea Finn Leth, Datea Sisse Veje, Datea Marianne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS

VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS A D V O K A T F I R M A E T L E D E T & W I L L A D S E N B R I N C K S E I D E L I N S G A D E 9 9800 H J Ø R R I N G J. nr. 13-16-10714 03.09.2012A VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS Selskabets navn,

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

ISAFJORD. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 5. marts 2014 kl. 19.00. 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent

ISAFJORD. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 5. marts 2014 kl. 19.00. 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent ANDELSSELSKAB M. B.A. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent 2. Godkendelse at referat fra seneste bestyrelsesmøde 3. Økonomi. Indeståender. Restancer. Meddelelser. Valuar 4. Meddelelser

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 21. april 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 Sted: Hos Nina og Rune, 4. th. Dato: Den 18. april 2013 fra kl. 19:30 Deltagere: Christoffer st.tv. Søren st.th. - Henriette 1. tv. - Mie og Charlotte

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRÉENS GÅRDLAUG.

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRÉENS GÅRDLAUG. REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRÉENS GÅRDLAUG. Gårdlauget afholdt generalforsamling tirsdag d. 27. april 2010 kl. 18.00 i Porthusets beboerlokale, Vesterbrogade 128. Gårdlaugets formand

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2014.

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2014. Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2014. Tilstede: Henrik (65), Dan (75), Connie (41), Torben (51), Ole (7), Klaus (79) og Morten (67) Afbud: John (33) Fraværende: 1. VALG AF REFERANT Morten

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61

ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61 Vort j.nr. 81/320 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61 Mandag den 26. november 2007 kl. 17,00 afholdt ejerforening ordinær generalforsamling

Læs mere

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260).

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260). Referat År 2008, mandag den 28. april kl. 18:00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bryggervangen 12-16 m.v. i ejendommens gård med følgende Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning

Læs mere

Referat. Den 20. november 2007. Bestyrelsesmøde. Mødedato: 5. november 2007. Dagsorden 1 Information. 2 Emner til drøftelse og beslutning.

Referat. Den 20. november 2007. Bestyrelsesmøde. Mødedato: 5. november 2007. Dagsorden 1 Information. 2 Emner til drøftelse og beslutning. Referat Den 20. november 2007 Emne: Bestyrelsesmøde Mødedato: 5. november 2007 Mødested: Else Deltagere: Fraværende: Fordeling: Referent: Bestyrelsen Ingen Bestyrelsen + opslag Charlotte Dagsorden 1 Information

Læs mere

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 14. september 2011

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 14. september 2011 Sted: H/F CNM Indkaldt af: Formand Lars M. Jensen Referat af: Deltagere: Anny Petersen Lars M. Jensen, Anny Petersen, Tom Atkins, Kim Johansen, Tine Pedersen, Alice Dyssell og Dennis Kjærgaard. Fraværende:

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 VEDTÆGTER For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Vesterled beboerrepræsentation efterfølgende kaldet Foreningen.

Læs mere

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer.

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer. Referat Møde den: 30. april 2014 Afholdt hos: Jørgen Til stede: Helle, Pia, Peter, Mads, Jørgen og Anette Afbud: Christina Referent: Anette Til mødet var der udsendt følgende dagsorden: 1) Godkendelse

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Velkommen. til. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus

Velkommen. til. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus Velkommen til Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Bestyrelsen for andelsforeningen Sct. Kjelds Hus byder dig velkommen som ny andelshaver og beboer i huset. Denne folder er en kort orientering med nogle

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme Referat af ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

TIL STEDE: Mia Holme Bulgin, Bjarne Henriksen, Per Methner Rasmussen og Sacha Zurcher FRAVÆRENDE: Tessa Jensen, Joachim Svane og Yasemin Yigit

TIL STEDE: Mia Holme Bulgin, Bjarne Henriksen, Per Methner Rasmussen og Sacha Zurcher FRAVÆRENDE: Tessa Jensen, Joachim Svane og Yasemin Yigit REFERAT AF MØDE I GÅRDLAUGET onsdag d. 26. juni 2013 TIL STEDE: Mia Holme Bulgin, Bjarne Henriksen, Per Methner Rasmussen og Sacha Zurcher FRAVÆRENDE: Tessa Jensen, Joachim Svane og Yasemin Yigit Dagsorden

Læs mere

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Willemoesgade 32-36 Onsdag den 11. maj 2005, afholdtes ordinær

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Den ekstraordinære generalforsamling afholdtes i andelsboligforeningens fælles lokale Guldbergsgade 4, mandag den 25. maj

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde. Skydebanegade Øst Kareéns Gårdlaug d. 5 juni, 2011

Referat Bestyrelsesmøde. Skydebanegade Øst Kareéns Gårdlaug d. 5 juni, 2011 Referat Bestyrelsesmøde. Skydebanegade Øst Kareéns Gårdlaug d. 5 juni, 2011 TID OG STED: Kl 19:00-21:00. Lille mødelokale - Skydebanegade. TIL STEDE: Fra Bestyrelsen: Allan Krog Hørup Christensen AB Skydebanen

Læs mere

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM VEDTÆGTER For ROSKILDE HAVNEFORUM Strandgade 2 4000 Roskilde Roskilde den 9. marts 2007 Rev. februar 2010 Rev. februar 2012 1 Foreningens navn er ROSKILDE HAVNEFORUM Dens hjemsted er Roskilde Foreningens

Læs mere

Når du vil sælge din andelsbolig

Når du vil sælge din andelsbolig Når du vil sælge din andelsbolig Her finder du en kronologisk gennemgang af processen for salg af din andelsbolig samt forhåbentlig svar på de mest almindelige spørgsmål i den forbindelse. Du kan bruge

Læs mere

Afbud fra David Oszlak, Marianne Larsen. Uden afbud, Peter Nielsen.

Afbud fra David Oszlak, Marianne Larsen. Uden afbud, Peter Nielsen. DIRIGENT: MADS GREVE AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott Varmemester Claus Kæstel Freddy Rasmussen Mads Greve Tina Laursen Knud Petersen Aase Birthe Stisen Afbud fra David Oszlak,

Læs mere

Dagsorden til organisationsbestyrelsesmødet mandag den 18. januar 2016 kl på Oscar Brunsvej 11 i det nye mødelokale

Dagsorden til organisationsbestyrelsesmødet mandag den 18. januar 2016 kl på Oscar Brunsvej 11 i det nye mødelokale Hejrevangens Boligselskab Organisationsbestyrelsen Dagsorden Dagsorden til organisationsbestyrelsesmødet mandag den 18. januar 2016 kl. 17.00 på Oscar Brunsvej 11 i det nye mødelokale Sendt pr. e-mail

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

EJERFORENINGERNE VEJLESØPARKEN Grundejerforeningen og Ejerforeningerne matr. nr. 1 dt og 1 dy

EJERFORENINGERNE VEJLESØPARKEN Grundejerforeningen og Ejerforeningerne matr. nr. 1 dt og 1 dy Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 23. november 2015 Sted: Vejlesøparken Deltagere fra bestyrelserne: Solveig Rannje Marianne Ringgren (referent) Lars Rahbæk Erik Fæster Ingelise Hatting Pierre Ørndorf

Læs mere

Referat beboermøde 2015 Beboerrepræsentation Lyngby Søpark Onsdag den 18. marts 2015, kl. 18.30

Referat beboermøde 2015 Beboerrepræsentation Lyngby Søpark Onsdag den 18. marts 2015, kl. 18.30 Referat beboermøde 2015 Beboerrepræsentation Lyngby Søpark Onsdag den 18. marts 2015, kl. 18.30 Tilstede: til beboermødet var der repræsenteret 12 stemmeberettigede lejemål Referent: Charlotte Siig Niclasen

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Bestyrelsesmøde i A/B Frederiksbo d. 11-9-2002

Bestyrelsesmøde i A/B Frederiksbo d. 11-9-2002 Bestyrelsesmøde i A/B Frederiksbo d. 11-9-2002 Til stede: Kåre Jakobsen, Henrik Jørgensen, Mille Frohn, Henrik Metzger og Lene Lykke Vestergaard Fraværende med afbud: Mette Mortensen Dagsorden: 1. Sidste

Læs mere

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé 1 Navn og hjemsted 1. Foreningen Jordnær Gadevang Købmandscafé har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den xxx. 2 Formål 1. Foreningens formål

Læs mere

Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden

Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden 1. Kontakt Når en andelshaver finder ud af at han/hun vil flytte, skal andelshaveren henvende sig skriftlig eller i kontortiden til bestyrelsen. Fra den dag bestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsesmøde nyeste øverst

Bestyrelsesmøde nyeste øverst Bestyrelsesmøde 2009-2010 nyeste øverst Bestyrelsesmøde 4. Maj 2010 kl. 19.30 ved HJ DAGSORDEN: 1: Godkendelse af referat fra sidste møde 2: Meddelelser /orientering fra formanden, herunder skrivelser

Læs mere

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg NAVN OG FORMÅL 1 Navnet er Kollegianerforeningen, Aalborghus Kollegiet i Aalborg, som forkortes: K.A.K. Under Kollegianerforeningen

Læs mere

A/B Jagtvej 177 / Samsøgade 1-11

A/B Jagtvej 177 / Samsøgade 1-11 Referat af ekstraordinær generalforsamling, der blev afholdt den 4. april 2006 i A/B Jagtvej 177 / Samsøgade 1-11 i Niels Steensens Gymnasiums kantine, Australiensvej 38, 2100 København Ø. Der var følgende

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Dan har indhentet en række tilbud på renoveringsarbejder omfattende følgende:

Dan har indhentet en række tilbud på renoveringsarbejder omfattende følgende: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i ejerforeningen Odinsvej 1,1A og 1B. Generalforsamlingen afholdes enten søndag den 7. december

Læs mere

tat meddelelse J. nr

tat meddelelse J. nr tat meddelelse 15.01.01 J. nr. 0.4.3. Om: Standardvedtægt for TAT s lokalafdelinger 2001 Indledning TAT s hovedbestyrelse godkendte i 1994 en ny standardvedtægt for lokalafdelinger, der udsendtes den 18.04.

Læs mere

Den Fælles Kapitalforvaltning

Den Fælles Kapitalforvaltning Den Fælles Kapitalforvaltning Løbenr. 1616/14 REFERAT fra møde i Den Fælles Kapitalforvaltning den 8. januar 2014 i Århus Bispegård kl. 10.00 15.00 Tilstede var: Fra bestyrelsen: Kirsten Vej Petersen,

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 9 af 13/8-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Afbud: Andre tilstedeværende: Kurt Peter Jørgensen

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRÉENS GÅRDLAUG.

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRÉENS GÅRDLAUG. REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRÉENS GÅRDLAUG. Gårdlauget afholdt generalforsamling tirsdag d. 28. april 2009 kl. 18.00 i Porthusets beboerlokale, Vesterbrogade 128. Gårdlaugets formand

Læs mere

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 Forslag til Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 og dens hjemsted er Holstebro. 2. Grundejerforeningen omfatter

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde, den 4. februar 2009, kl

Referat af bestyrelsesmøde, den 4. februar 2009, kl Til stede: Mette, Ole, Torben, Christian Referat af bestyrelsesmøde, den 4. februar 2009, kl. 19.30. 1) Valg af referent: Chr 2) Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde. Godkendt med bemærkning

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN TORSTED VEST - SLARISDAL 2A - 8700 HORSENS MØDEREFERAT

ANDELSBOLIGFORENINGEN TORSTED VEST - SLARISDAL 2A - 8700 HORSENS MØDEREFERAT MØDE ANDELSBOLIGFORENINGEN TORSTED VEST - SLARISDAL 2A - 8700 HORSENS Bestyrelsesmøde DATO 18. juni 2011 DELTAGERE FRAVÆRENDE REFERENT Majbrit nr. 16C Paw nr. 14D Maria nr. 14D Gitte nr. 14B Louise nr.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Indhold: 1 Foreningens navn og formål 2 Optagelse, udmeldelse, sletning og eksklusion af medlemmer. 3 Kontingent. 4 Ordinær generalforsamling. 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Referat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 04.04.06 kl. 18.30 21.30.

Referat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 04.04.06 kl. 18.30 21.30. DIRIGENT: DAVID AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Ejendomsinspektør Per Nielsen, Varmemester Claus Kæstel, Freddy, David, Pia H., Karin, Pia K., Mads, Sussie, Knud, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 5. maj 2010 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 5. maj 2010 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 5. maj 2010 kl. 18.30 Til stede: Lina, Tom, Bo, Kristian, Thor og Jørgen. Afbud: Ida Marie Dagsorden 1. Informationer til bestyrelsen og indkomne mails 2. Status på

Læs mere

1. Forøgede honorarkrav fra JGJ sammenholdt med aftalen om teknisk rådgivning og bistand af 29/7 2013 2. Det fortsatte arbejde 3.

1. Forøgede honorarkrav fra JGJ sammenholdt med aftalen om teknisk rådgivning og bistand af 29/7 2013 2. Det fortsatte arbejde 3. Dato: 30. marts 2015 Sted: Indkaldt af: Referat af: Deltagere: H/F CNM. Formand Lars M Jensen Udvalgsmedlem Ejvind Wilms Bestyrelsen Have 88 Formand Lars M Jensen (LMJ), Have 534 Ejvind Wilms (EW), Have

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og referat. Mødereferat nr. 03/2010. Tid Mandag den 1. marts 2010 kl. 19:30. Deltagere

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og referat. Mødereferat nr. 03/2010. Tid Mandag den 1. marts 2010 kl. 19:30. Deltagere Bestyrelsesmøde Mødereferat nr. 03/2010 Tid Mandag den 1. marts 2010 kl. 19:30 Deltagere Camilla Antonsen (CA) Peder Nyborg Madsen (PNM) Helle Dahl (HD) Tommy Kok Annfeldt (TKA) Torsten Hasle Nielsen (THN)

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

E.ON Varme Danmark ApS Side 1 af 6 Bestyrelsen PROTOKOL 11. møde i bestyrelsen 4. november 2009, kl. 14.00-15.20

E.ON Varme Danmark ApS Side 1 af 6 Bestyrelsen PROTOKOL 11. møde i bestyrelsen 4. november 2009, kl. 14.00-15.20 E.ON Varme Danmark ApS Side 1 af 6 4. november 2009, kl. 14.0015.20 Sted: Tilstede: Virksomhedens adresse Nørrelundvej 10, Herlev. Morten Skovgaard (næstformand, mødeleder), René Tuekær, Peter Hansen,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening. 2. Dens område er ejendommene beliggende indenfor det område, som er skitseret/afgrænset

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN. Padborg Ride Club

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN. Padborg Ride Club BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN Padborg Ride Club 1. Konstituering Se gældende vedtægter for PRC 2. Bestyrelsesmøder Afholdes normalt 1 gang månedlig. (fastsættes efter 1. bestyrelsesmøde efter generalforsamling

Læs mere

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen År 2009 den 29. oktober kl. 19.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Halgreen i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, lokale 413, 4. sal, 2300 København S. Formanden, Asbjørn Lenbroch

Læs mere

A/B Ingolf Ekstraordinær generalforsamling den 30. august 2003 Beslutningsreferat

A/B Ingolf Ekstraordinær generalforsamling den 30. august 2003 Beslutningsreferat Referat A/B Ingolf Ekstraordinær generalforsamling den 30. august 2003 Beslutningsreferat År 2003, lørdag den 30. august kl. 13.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i gården til AB Ingolf Dagsorden

Læs mere

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø År 2004, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø. Til stede var 21 ud af 28 ejerlejlighedsejere,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0174 Klager: Andelsboligforeningen Svanemøllebo Østerbrogade 234 2100 København Ø v/ formand Bo Fønss Indklagede: Torben Kam Sohngårdsholmsvej 72, 2. th. 9210 Aalborg

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde

Ordinært afdelingsmøde Ordinært afdelingsmøde Praksis gode ideer - eksempler På det årlige ordinære afdelingsmøde (beboermøde) vedtager beboerne budgettet og dermed huslejen for det kommende år. Gennemførelse af afdelingens

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRENS GÅRDLAUG.

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRENS GÅRDLAUG. REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRENS GÅRDLAUG. Gårdlauget afholdte generalforsamling tirsdag d. 29. april 2008, kl. 18.00 i Porthusets beboerlokale, Vesterbrogade 128. Gårdlaugets formand

Læs mere

Partnerz M Ø D E R E F E R A T. fra bestyrelsesmøde i Ejerforeningen Nordstrand. Mødetid: Onsdag den 7. september 2011 kl. 16.30

Partnerz M Ø D E R E F E R A T. fra bestyrelsesmøde i Ejerforeningen Nordstrand. Mødetid: Onsdag den 7. september 2011 kl. 16.30 Partnerz N ø r r e s u n d b y - F r e d e r i k s h a v n - H j ø r r i n g Sagsnr.: 700292 LFA/LSN/mhl/lsn Dato: 14. oktober 2011 Åstrupvej 9 DK-9800 Hjørring Telefon +45 9819 3800 Telefax +45 9892 7938

Læs mere

ADMINISTRATION NS. Dirigenten indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til foreningens vedtægter.

ADMINISTRATION NS. Dirigenten indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til foreningens vedtægter. Q OVORTRUP ADMINISTRATION NS GARDLAUGET BLEGEDAMMEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2013 Ar 2013, den 28. maj kl. 17.00 afholdtes der ordinær generalforsamling i Gårdlavet Blegedammen i Qvortrup Administrations

Læs mere

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening Vedtægter for Smørumvang Grundejerforening 2014 side 1 af 6 1 FORENINGENS OMRÅDE Foreningens navn er Grundejerforeningen Smørumvang og er stiftet den 13. februar 1946. Dens område omfatter parceller af

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0254 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby

Klager. J.nr. 2011-0254 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby 1 København, den 11. april 2012 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 28. november 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 24, d. 9. december 2010.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 24, d. 9. december 2010. Referat af bestyrelsesmøde nr. 24, d. 9. december 2010. 9. jan. 2011. Tilstede: Bestyrelsesmedlemmerne Birgit Thejls (BT), Sten Emborg (SE), Jan Bredde Andersen (JBA), Henrik Sieling (HSI), Jens Rosengaard

Læs mere

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. Begge kunne konstatere, at generalforsamlingen igen blev holdt for sent.

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. Begge kunne konstatere, at generalforsamlingen igen blev holdt for sent. År 2004, den 16. juni afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Mariaborg i andelsboligforeningens nyindrettede beboerlokale i kælderen i nr. 20. Til stede eller repræsenteret ved fuldmagt

Læs mere

Partnerz M Ø D E R E F E R A T. fra bestyrelsesmøde i Ejerforeningen Nordstrand. Mødetid: Onsdag den 9. maj 2012 kl. 17.00. Gildesalen på Nordstrand

Partnerz M Ø D E R E F E R A T. fra bestyrelsesmøde i Ejerforeningen Nordstrand. Mødetid: Onsdag den 9. maj 2012 kl. 17.00. Gildesalen på Nordstrand Partnerz N ø r r e s u n d b y - F r e d e r i k s h a v n - H j ø r r i n g Sagsnr.: 700292 LFA/LSN Dato: 6. juni 2012 Åstrupvej 9 DK-9800 Hjørring Telefon +45 9819 3800 Telefax +45 9892 7938 hjr@partnerz.dk

Læs mere

2) Orientering ved formand herunder evaluering af generalforsamlingen og det historiske forløb med udskiftning af vinduer i kiosken Bien.

2) Orientering ved formand herunder evaluering af generalforsamlingen og det historiske forløb med udskiftning af vinduer i kiosken Bien. Bestyrelsesmøde Mødereferat nr. 06/2009 Tid Mandag den 8. juni 2009 kl.: 19:30 Deltagere Camilla Antonsen (CA) Peder Nyborg Madsen (PNM) Anja Larsen (AL) Tommy Kok Annfeldt (TKA) Ole Rosengreen (OR) Torsten

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har opnået det provenu, han er blevet stillet i udsigt af indklagede.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har opnået det provenu, han er blevet stillet i udsigt af indklagede. 1 København, den 19. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Realmæglerne Kurt Strøm ApS Søndergade 8D 9300 Sæby Nævnet har modtaget klagen den 23. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har

Læs mere