Koronektomi et alternativ til fjernelse af hele visdomstanden?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Koronektomi et alternativ til fjernelse af hele visdomstanden?"

Transkript

1 Koronektomi et alternativ til fjernelse af hele visdomstanden? SØREN HILLERUP OG SØREN SCHOU Fjernelse af underkæbens 3. molar (M3 inf.) er det hyppigst udførte kirurgiske indgreb i tandlægepraksis. Desværre er indgrebet ikke risikofrit. Mange visdomstænder blev tidligere fjernet af profylaktiske grunde. En profylaktisk indikation kan imidlertid ikke retfærdiggøre en komplikation med livslangt ubehag. Howe & Poyton fandt, at 27% af deres patienter havde sensibilitetspåvirkning efter fjernelse af symptomfrie M3 inf 1. I dag kræves som hovedregel en reel og ikke udelukkende profylaktisk indikation for fjernelse af M3 inf. Irreversibel patologi såsom fx kompliceret caries, tilbagevendende pericoronitis, cystedannelse og progredierende parodontalt fæstetab på M2 inf. indicerer fjernelse. Nerveskader Beskadigelse af de nærliggende orale grene af n. trigeminus forekommer ikke helt sjældent i forbindelse med kirurgisk fjernelse af underkæbens visdomstand. Tre trigeminusgrene er i risiko, nemlig n. alveolaris inferior (NAI), n. lingualis (NL) og n. buccalis (NB). Kirurgisk fjernelse af visdomstanden i underkæben var således den skadevoldende årsag hos 71% af patienterne i en undersøgelse af 449 patienter med sensibilitetsforstyrrelser efter iatrogen skade på orale trigeminusgrene 2. Odontologi 2009 Munksgaard Danmark, København

2 Der er rapporteret stor variation i hyppigheden af temporær og eller permanent sensibilitetsforstyrrelse af NAI efter kirurgisk fjernelse af M3 inf., nemlig fra 0,5% til 5% 3. Temporær sensibilitetsforstyrrelse kan ikke altid undgås. Heldigvis har skader på NAI et betydeligt potentiale for spontan heling 4, men varig sensibilitetspåvirkning forekommer desværre ikke helt sjældent. Derfor er temporær sensibilitetsforstyrrelse også en uønsket komplikation, en near miss situation. Permanent skade på sensoriske nerver medfører næsten altid tab af sensorisk formåen i form af anæstesi (fravær af følesans) eller hypæstesi (nedsat følesans). Imidlertid forekommer hyppigt forskellige neuropatiske ubehagssymptomer i form af paræstesi (abnorm, ikke smertefuld fornemmelse af snurren og prikken), dysæstesi (ubehagelig følelse ved berøring) eller allodyni (smerte ved stimulus, der normalt ikke forårsager smerte) 2. Symptomerne varierer fra næsten normal sensorisk formåen med let paræstesi ved berøring til total anæstesi i kombination med alle tænkelige neuropatiske ubehagssymptomer. Da tab af sensorisk formåen og ubehagssymptomer fylder meget i patienternes bevidsthed og ofte påvirker livskvaliteten, er der god grund til at gøre en indsats for at undgå iatrogene nerveskader. Skade på NAI ved fjernelse af M3 inf. er relateret til en tæt anatomisk relation mellem canalis mandibulae (CM) og tandens rodkompleks. Beskadigelse af NAI er relateret til fysisk traumatisering af nerven ved tryk, knusning eller hel eller delvis overrivning i forbindelse med fjernelse af tanden/roden. Beskadigelse opstået ved fejlinstrumentering kan også forekomme. Koronektomi Der kan opstå forskellige patologiske forandringer svarende til visdomstænderne i underkæben. De fleste patologiske forandringer er relateret til tandens krone (caries, pericoronitis og follikulær cyste). Hvis den radiologiske undersøgelse indikerer tæt rela- 124

3 tion mellem roden af M3 inf. og CM, vil fjernelse af hele tanden indebære risiko for beskadigelse af NAI. Det kunne derfor være fristende udelukkende at fjerne kronen (koronektomi) og efterlade roden in situ. En forudsætning herfor er fravær af patologiske forandringer svarende til roden, inkl. pulpa. Koronektomi er en relativ ny eller rettere genopdaget 5 behandling, der kan overvejes som et alternativ til fjernelse af hele underkæbens visdomstand med det formål at mindske risikoen for skade på NAI. Formålet med dette kapitel er at beskrive relevante radiologiske teknikker til bedømmelse af risikoen for skade på NAI i forbindelse med kirurgisk fjernelse. Endvidere vil vores viden om koronektomi blive beskrevet og diskuteret. Endelig vil kriterierne for valg af denne behandlingsmetode blive omtalt. Radiologisk undersøgelse Detaljeret billeddiagnostisk vurdering af bl.a. den anatomiske relation mellem CM og visdomstandens rod er en vigtig del af undersøgelsen med henblik på at afgøre, om kirurgisk fjernelse af hele visdomstanden eller koronektomi er mest hensigtsmæssigt. Konventionelle røntgenoptagelser Grundlaget for præoperativ vurdering af relationen mellem roden af M3 inf. og CM vil oftest være konventionelle røntgenoptagelser i form af enorale optagelser eller panoramaoptagelser. Der er beskrevet syv radiologiske advarselstegn, som indikerer tæt relation mellem visdomstanden og NAI med deraf øget risiko for beskadigelse af NAI i forbindelse med fjernelse af visdomstanden (Fig. 1) 6. Fire af disse risikofaktorer er relateret til roden, mens tre er relateret til CM og dens forløb: 125

4 Figur 1. De syv radiologiske tegn på tæt relation mellem n. alveolaris inferior og visdomstanden efter Rood & Shehab 6 : mørk dentinskygge (1), rodafbøjning (2), indsnævring af roden (3), mørk og bifid rod (4), brud på mandibularkanalens lamina dura (5), ændret forløb af kanalen (6) og indsnævring af kanallumen (7). 1. Mørk dentinskygge 2. Rodafbøjning 3. Indsnævring af roden 4. Mørk og bifid rod 5. Brud på mandibularkanalens lamina dura 6. Ændret forløb af kanalen 7. Indsnævring af kanallumen. Ét eller flere af disse tegn blev observeret svarende til 16% af tænderne i et prospektivt materiale involverende 760 visdomstænder og svarende til 9% af tænderne i et retrospektivt materiale involverende 800 visdomstænder 6. Risikoen for beskadigelse af NAI i forbindelse med fjernelse af visdomstanden ved tilstedeværelse af disse radiologiske tegn på 126

5 Tabel 1. Eksempler på undersøgelser af forskellige radiologiske risikofaktorer, der indikerer tæt relation mellem visdomstanden og nervus alveolaris inferior med deraf øget risiko for beskadigelse af nerven i forbindelse med fjernelse af visdomstanden. Radiologisk tegn Forfatter Rood & Shehab 6 (retrospektive del) Rood & Shehab 6 (prospektive del) Blaeser et al. 3 Mørk dentinskygge (1) NS P < 0,001 Sensitivitet: 38% Specificitet: 95% PPV: 7% NPV: 99% P < 0,0001 Sensitivitet: 65% Specificitet: 73% PPV: 2,3% NPV: 99% Rodafbøjning (2) Indsnævring af roden (3) Mørk og bifid rod (4) P < 0,001 P < 0,01 NS NS NS NS Brud på lamina dura (5) Kanalforløb afvigende (6) P < 0,001 P < 0,001 Sensitivitet: 24% Specificitet: 98% PPV: 6% NPV: 99% P < 0,001 P < 0,001 Sensitivitet: 29% Specificitet: 98% PPV: 12% NPV: 99% P < 0,0001 Sensitivitet: 80% Specificitet: 54% PPV: 1,7% NPV: 99% P < 0,0001 Sensitivitet: 50% Specificitet: 82% PPV: 2,7% NPV: 99% Indsnævring af kanallumen (7) NS NS Forkortelser: NS: ikke signifikant, PPV: positiv prædikativ værdi, NPV: negativ prædikativ værdi. tæt relation mellem visdomstanden og NAI har været genstand for flere undersøgelser. I et retrospektivt materiale bestående af 800 retinerede visdomstænder var 19 skader på NAI signifikant 127

6 associeret med radiologisk brud på CM s kompaktalamel, mørk dentinskygge, rodafbøjning, afvigende forløb af CM og indsnævring af roden (Tabel 1) 6. Derimod kunne der ikke påvises en signifikant relation mellem skade på NAI og hverken mørk og bifid rod eller indsnævring af kanallumen. Undersøgelsens prospektive del baseret på 760 retinerede M3 inf. med 21 skader på NAI viste imidlertid ikke helt de samme resultater. Følgende radiologiske tegn var relateret til nerveskade: afvigende forløb af CM (én ud af tre patienter med dette tegn vil få nerveskade), mørk dentinskygge (én ud af fire patienter med dette tegn vil få nerveskade) og brud på CM s kompaktalamel (én ud af fire patienter med dette tegn vil få nerveskade). Derimod var indsnævring af roden, mørk og bifid rodspids, indsnævring af kanalen og rodafbøjning uden signifikant relation til aktuel nerveskade i den prospektive del af undersøgelsen. Undersøgelse efter fjernelse af M3 inf. viste, at NAI kunne identificeres i alveolen i 101 ud af de 837 tænder (12%) med overprojektion af CM på roden 1. I denne gruppe blev der registreret 36 tilfælde (36%) med sensibilitetspåvirkning. NAI kunne ikke identificeres i alveolen efter fjernelse af i alt tænder. I denne gruppe blev der observeret 34 tilfælde af sensibilitetspåvirkning (2,7%). Efterfølgende analyse af røntgenbillederne viste, at et mørkt bånd på roden næsten altid var til stede ved tæt relation mellem NAI og roden. Tab af CM s kompaktalamel var det næstmest pålidelige tegn, og indsnævring af kanalen var det mindst pålidelige. Relationen mellem forekomsten af radiologiske tegn på tæt relation mellem NAI og roden er også blevet evalueret ved at undersøge roden efter kirurgisk fjernelse 7. Rud konkluderede, at et mørkt bånd over roden karakteriserede 39 af de 53 fjernede tænder (74%), der havde en fure i roden. Ved tænder med en fure i roden var der i samme materiale en indsnævring af kanallumen i 34 tilfælde (59%). Rud fandt, at risikoen for nerveskade varierede fra 0,4%, hvis CM ikke overlappede roden på røntgenbilledet, til 23 %, hvis den lå i en fure i roden

7 Vurdering af en metodes diagnostiske værdi baseres normalt på en vurdering af metodens sensitivitet, specificitet, positive prædikative værdi og negative prædikative værdi. Den diagnostiske sensitivitet af et radiologisk advarselstegn er andelen af patienter med nerveskade, der er testpositive for et givet advarselstegn (de syge ). Tilsvarende er den diagnostiske specificitet andelen af patienter uden nerveskade, der er testnegative (de raske ). Den diagnostiske sensitivitet og specificitet er de mest udbredte mål for en tests anvendelighed til at påvise forekomst eller fravær af den sygdom eller forandring, som man er interesseret i, in casu skade på NAI ved radiologiske advarselstegn. En positiv prædikativ værdi angiver sandsynligheden for, at en skade på NAI vil ske, når et radiologisk advarselstegn er til stede. En negativ prædikativ værdi betyder i denne sammenhæng, at en skade på NAI ikke vil ske, hvis det radiologiske advarselstegn ikke er til stede. I overensstemmelse hermed er relationen mellem forekomsten af de radiologiske risikofaktorer blevet undersøgt ved angivelse af den enkelte faktors sensitivitet, specificitet samt positive og negative prædikative værdi 3. De undersøgte risikofaktorer var afvigende forløb af CM, mørk skygge på roden og tab af kanalens lamina dura. Undersøgelsen involverede 8 personer med verificeret alvorlig skade på NAI efter kirurgisk fjernelse af visdomstanden. Endvidere inkluderede undersøgelsen en kontrolgruppe på 17 patienter uden skade på NAI. Tilstedeværelse af radiologiske advarselstegn på præoperative panoramaoptagelser blev bedømt af fem kirurger uden kendskab til skadestatus for den enkelte patient. Tilstedeværelse af de radiologiske risikofaktorer var signifikant associeret med skade på NAI. Tilstedeværelse af de radiologiske advarselstegn medførte således en risiko for nerveskade på 40% eller mere for den enkelte patient. Derimod havde fravær af de radiologiske advarselstegn en stærk negativ prædikativ værdi på mere end 99%. Med andre ord er risikoen for skade på NAI minimal, såfremt ingen af advarselstegnene er til stede. Endelig 129

8 var visdomstandens hældning og retentionsdybde ikke associeret med forøget risiko for skade på NAI i denne undersøgelse. Det kan derfor konkluderes, at der er identificeret en række radiologiske faktorer, hvis tilstedeværelse øger risikoen for skade på NAI. Der er imidlertid ikke enighed om betydningen af hver enkelt faktor. Dog har flere undersøgelser uafhængigt af hinanden vist, at mørk dentinskygge, tab af kanalens kompaktalamel og knæk på kanalens forløb medfører forøget risiko for skade på NAI ved kirurgisk fjernelse af visdomstanden 1,3,6,7. Endvidere er der enighed om, at tilstedeværelse af flere af de omtalte risikofaktorer øger risikoen for beskadigelse af NAI. Nye billeddiagnostiske metoder Stereoskanogrammer, computertomografi (CT) og cone beam tomografi (CBT) rummer mulighed for en mere detaljeret udredning af relationen mellem CM og visdomstanden. Stereoskanogrammer giver i forhold til konventionelle optagelser bedre mulighed for at belyse relationen mellem CM og visdomstanden. CBT er en relativt ny billeddiagnostisk metode, hvormed der kan opnås tredimensionale optagelser. Undersøgelsens billeder ligner CT-scanninger, men stråledosis er meget mindre. Den effektive stråledosis er afhængig af det anvendte apparatur og det undersøgte felts størrelse, og den varierer mellem µsv. Således svarer en CBT-scanning af en visdomstandsregion til 4-8 panoramaoptagelser. Apparaturets software giver mulighed for forskellige billeddiagnostiske analyser. Scanningen kan gemmes på cd-medium, der samtidig indeholder et lille billedprogram, hvormed den henvisende tandlæge kan gennemgå alle snit i de tre planer på sin egen computer. Hermed kan der opnås et nøjagtigt og tredimensionalt billede af relationen mellem roden af M3 inf. og CM, herunder identifikation af bl.a. rodfure og rodafbøjning (Fig. 2). Denne undersøgelsesmetode er ikke på nuværende tidspunkt universelt tilgængelig. Udviklingen af CBT har imid- 130

9 Figur 2. Cone beam tomografi af regio M3 inf. sin. N. alveolaris inferior er projiceret over roden umiddelbart under emalje-cementgrænsen, og den løber mellem roden og den faciale kompaktalamel. Nerven løber ikke i en fure i roden, men ved uforsigtig luksation af roden/tanden kan nerven traumatiseres ved kompression mod kompaktalamellen eller læderes af et roterende instrument ved frilægning. Billedmateriale venligst stillet til rådighed af Prof. J.T. Lambrecht, Basel. lertid nu bragt apparaturet ned i et prisniveau, hvor det er tilgængeligt for institutioner og større klinikker. Teknik ved koronektomi Det skal indledningsvis anføres, at koronektomi ofte er en teknisk svær procedure at udføre korrekt og med succes. I det føl- 131

10 A Figur 3A. Koronektomi af -8. Bemærk, at rodsoklen er forsænket 3 mm i forhold til den omkringliggende knogleoverflade for at give de bedste muligheder for ossøs heling. B Figur 3B. Del af panoramaoptagelse visende tilstand efter koronektomi af tanden vist i Fig. 3a. Bemærk de radiologiske advarselstegn på tæt relation mellem canalis mandibulae og visdomstandens rod: mørk dentinskygge, tab af kanalens kompaktalamel og indsnævring af kanallumen. gende vil den kirurgiske teknik blive gennemgået. De væsentligste forskelle og ligheder mellem koronektomi og kirurgisk fjernelse af hele visdomstanden vil blive understreget. Incision og rouginering foretages på samme måde som ved fjernelse af hele visdomstanden. Kronen deles fra roden svarende til eller apikalt for emalje-cementgrænsen (Fig. 3). Det er vigtigt, at hele kronen bliver fjernet, idet efterladt emalje kan være beklædt med epitel med deraf følgende risiko for udvikling af en follikulær cyste. Tandsæk, evt. follikulær cyste og anden blødtvævspatologi fjernes, efter at kronedelen er fjernet. Der er beskrevet forskellige metoder til fjernelse af kronen 8,9. Såfremt tanden ikke deles komplet med bor, kan rodkomplekset løsnes utilsigtet ved affrakturering af kronen med en elevator. Deles tanden fuldstændigt med bor, er det vigtigt, at boret ikke penetrerer den tynde lingvale kompaktalamel med deraf følgende betydelig risiko for skade på NL. Den sikreste metode er 132

11 sandsynligvis, at tanden deles ca. to tredejedele igennem tanden, og at den resterende tredjedel af tanden fraktureres med elevator uden løsning af rodkomplekset. Det er målet med behandlingen, at rodkomplekset indlejres helt i knoglevæv ved heling efter fjernelse af kronen. Derfor fjernes tandsubstans således, at der efterlades en knoglekant på 2-3 mm hele vejen rundt omkring rodsoklen (se Fig. 3) 9,10. Det kan være svært eller umuligt, især hvis visdomstanden ligger tæt på M2 inf. Som anført kan koronektomi være en teknisk kompliceret procedure at udføre, fordi det er svært at få tilstrækkeligt overblik over operationsområdet, især distolingvalt for M2 inf. Ofte er der behov for at fjerne supplerende tandsubstans med stort rosenbor efter fjernelse af kronen. I de tilfælde kan det være vanskeligt at vurdere, hvor meget tandsubstans der faktisk er fjernet. Med henblik på at opnå de bedste muligheder for heling synes det umiddelbart hensigtsmæssigt at foretage mobilisering af den faciale slimhinde for at opnå primær lukning med madrassuturer. Det er imidlertid mangelfuldt belyst, om en sådan procedure med fordel kan anvendes. Der er heller ikke gennemført undersøgelser af, om det er hensigtsmæssigt at anvende antibiotikumprofylakse. Prognose for koronektomi Der er gennemført i alt fem undersøgelser af denne procedure 5,8-11. I det efterfølgende vil de væsentligste resultater af disse undersøgelser blive opsummeret. Et resumé af den udvalgte litteratur om koronektomi kan ses i Tabel 2. Knutsson, Lysell & Rholin foretog koronektomi på 33 M3 inf. og fandt efter et år, at 27 af rodfragmenterne var vandret mellem 1 og 7 mm i tandens længderetning væk fra NAI 5. Tre patienter havde sensibilitetspåvirkning svarende til NAI, og der blev påvist manglende ossøs heling af ni rodfragmenter. Freedman publicerede i 1997 en serie på 35 tilfælde med koro- 133

12 Tabel 2. Resumé af udvalgt litteratur om koronektomi. Patienter og kontrol Specielle kommentarer vedrørende procedure Resultat Konklusion af forfattere 33 patienter 33 mandibulære 3. molarer med tæt relation til NAI eller kompliceret rodmorfologi Retrospektiv undersøgelse Opfølgningsperiode: 1 år Deling af tand med bor over NAI 27 (82%) rødder vandret 1-7 mm i koronal retning. Flest vandret 1-4 mm Klinisk og radiologisk vurdering af heling svarende til rodfragmentet: A. Tilfredsstillende: 73% B. Utilfredsstillende: 27% Dysæstesi: 3 (9%) patienter Koronektomi en alternativ behandlingsmåde ved kompliceret rodmorfologi 52 patienter Mandibulære 3. molarer med tæt relation til NAI og risiko for lædering af NAI ved fjernelse af hele tanden Retrospektiv undersøgelse Opfølgningsperiode: 2-4 år: 33 (63%) patienter 5-9 år: 15 (29%) patienter 10 år: 4 (8%) patienter Primær lukning med madrassuturer Antibiotikum postoperativt Efterfølgende fjernelse af rodfragment på 3 patienter pga. smerte og infektion: A. Umiddelbart postoperativt: 1 patient B. Efter 7 år (rod bevæget sig koronalt): 1 patient C: Efter 1½ år: 1 patient Sensibilitetsforstyrrelse svarende til NAI: A. Temporært: 3 patienter (6%) B. Permanent (skade med bor): 1 (2%) Flere rødder vandret Koronektomi anbefalelsesværdig ved tæt relation mellem mandiblens 3. molar og NAI Lille risiko for infektion svarende til efterladt rodkompleks Reference Knutsson, Lysell & Rohlin O Riordan

13 41 patienter 50 mandibulære 3. molarer med tæt relation til NAI Opfølgningsperiode: 22 (6-42) måneder Retrospektiv undersøgelse Tand forsænket mindst 3 mm under knoglekant Fuldstændig deling af tand med bor, mens lingvale bløddele beskyttes med rougine Primær lukning med madrassuturer Antibiotikum præoperativt 128 patienter 196 mandibulære 3. molarer med tæt relation til NAI Kirurgisk fjernelse af hele tanden: 102 tænder Opfølgningsperiode: 25 (6-29) måneder Randomiseret prospektiv undersøgelse Succesfuld koronektomi: 58 tænder Enkeltsutur Ingen antibiotikum Løsning af rodfragment under koronektomi, hvorfor hele tanden fjernes: 36 tænder Forkortelser: NAI nervus alevolaris inferior. Ingen sensibilitetsforstyrrelse svarende til NAI Temporær sensibilitetsforstyrrelse svarende til n. lingualis: 1 patient 6% af rødderne fjernes efterfølgende: A. Manglende heling (1 patient, 2 tænder) B. Vandring (1 patient, 1 tand) Vandring af rødder på 6 måneder: 30%, typisk 2-3 mm Altid koronal vandring af rødderne Uforudsigeligt hvornår vandring Sensibilitetsforstyrrelse svarende til NAI: 19% Alveolitis sicca dolorosa: 10% Sensibilitetsforstyrrelse svarende til NAI: 0% Alveolitis sicca dolorosa: 12% Sensibilitetsforstyrrelse svarende til NAI: 8% Alveolitis sicca dolorosa: 11% Anvendelig procedure, når fjernelse af hele tanden medfører stor risiko for læsion af NAI Forudsætning: Ingen patologi svarende til rodkompleks Få komplikationer Vandring af rod kan forekomme: 30% Koronektomi nedsætter risiko for læsion af NAI uden øget risiko for øget forekomst af alveolitis sicca dolorosa Vandring af rodfragment kan forekomme (5 ud af 38 tænder fulgt mere end 13 måneder) Pogrel, Lee & Muff Renton et al

14 nektomi 11. Kun i ét tilfælde var det nødvendigt senere at fjerne roden. Forfatteren anbefalede koronektomi, når fjernelse af tanden skønnes at medføre stor risiko for komplikationer. O Riordan et al. undersøgte infektionshyppigheden i et retrospektivt materiale på 68 patienter, der over en tiårig periode havde fået foretaget koronektomi af M3 inf 8. I alt blev 95 patienter behandlet. Otte af patienterne udgik af undersøgelsen, idet roden løsnede sig under operationen, hvorfor den måtte fjernes. Andre patienter blev udelukket, idet kontrolperioden var mindre end to år. I alt 52 patienter (77%) deltog i en spørgeskemaundersøgelse. Rodstumpen måtte fjernes pga. smerte eller infektion hos tre patienter (6%). I to tilfælde måtte roden fjernes kort tid efter koronektomi. I det tredje tilfælde måtte roden fjernes efter halvandet års symptomfrihed. Tre patienter oplevede temporær sensibilitetspåvirkning af NAI. I et tilfælde, hvor skade på NAI var opstået ved traumatisering med roterende bor, var sensibilitetspåvirkningen langvarig. I flere tilfælde kunne der observeres vandring af rødderne. Pogrel, Lee & Muff efterundersøgte 41 patienter efter mindst seks måneder 10. To patienter måtte efterfølgende have fjernet roden: én pga. helingskomplikationer og en anden, fordi roden migrerede og erupterede. Det konkluderes, at koronektomi er en anvendelig teknik i de tilfælde, hvor fjernelse af hele tanden vil indebære en betragtelig risiko for nerveskade. Renton et al. 9 beskrev i en prospektiv undersøgelse 128 patienter, hvor der var indikation for fjernelse af én eller begge M3 inf. med radiologiske tegn på tæt relation mellem CM og rodkomplekset. Patienterne blev randomiseret til henholdsvis kirurgisk fjernelse (n = 102) og koronektomi (n = 94). I koronektomigruppen løsnedes roden utilsigtet og måtte fjernes i 36 tilfælde. Efterundersøgelsen fandt sted i gennemsnit to år efter operationen. I gruppen kirurgisk fjernelse skete der læsion af 19 nerver (19%). Ingen nerver blev skadet ved koronektomi, og i gruppen, hvor roden utilsigtet blev løsnet, blev tre nerver beskadiget (8%). Ingen rødder krævede fjernelse efter vellykket koronektomi. 136

15 Det kan derfor konkluderes, at egentlige langtidsundersøgelser efter koronektomi endnu savnes. De foreliggende undersøgelser viser, at koronektomi reducerer risikoen for skade på NAI betydeligt, og der er ingen rapporter om væsentlige komplikationer. Den hyppigst forekommende komplikation synes at være infektion og vandring af rodkomplekset væk fra NAI. Denne vandring kan nødvendiggøre efterfølgende fjernelse af den resterende del af tanden. Da vandring sker bort fra NAI, kan den resterende del af tanden i de fleste tilfælde fjernes med ingen eller minimal risiko for beskadigelse af NAI. Indikation og kontraindikation for koronektomi Baseret på ovenstående gennemgang kan det konkluderes, at koronektomi synes at være en anvendelig teknik som alternativ til fjernelse af hele tanden i tilfælde: hvor der er uafviselig indikation for behandling, og såfremt den radiologiske undersøgelse viser tilstedeværelse af ét eller især flere af de radiologiske tegn på tæt relation mellem NAI og visdomstanden med deraf betydelig øget risiko for nerveskade på NAI ved fjernelse af hele tanden. Om nødvendigt må patienten henvises til radiologisk specialundersøgelse med henblik på detaljeret analyse af relationen mellem NAI og visdomstanden. Da der er tale om et indgreb af betydelig sværhedsgrad og med et potentiale for komplikationer 5, 8-10, vil patienten alt andet lige være bedst tjent med behandling på specialistniveau. Det er kontraindiceret at anvende koronektomi 10 : Ved tænder med infektion svarende til rodkomplekset, inkl. pulpa Når rodkomplekset løsnes i forbindelse med deling af tanden 137

16 Ved dybtliggende tand, hvor tandaksen er parallel med CM med deraf følgende betydelig risiko for skade på NAI ved deling af tanden. Koronektomi rummer en risiko for en faglig glidebane mod valg af den letteste løsning, nemlig at fjerne kronen og efterlade roden i kæben som standardbehandling. Koronektomi uden reel risiko for nerveskade giver ingen mening og er en ringere behandling end fjernelse af hele tanden, fordi den efterladte rod en gang imellem kan give anledning til problemer og kræve fjernelse. Derfor må den præoperative billeddiagnostik være af bedst opnåelige standard for bedst mulig risikovurdering, og valget af behandling må indiskutabelt være i patientens bedste interesse. Det er derfor forfatternes opfattelse, at såvel behandlingsplanlægning som den kirurgiske procedure bør foretages på specialistniveau. Konklusion Det kan derfor konkluderes: Koronektomi af M3 inf. kan overvejes ved tilstedeværelse af patologiske forandringer, der nødvendiggør kirurgisk behandling. Koronektomi kan således være indiceret, hvis den præoperative radiologiske udredning viser tæt relation mellem tanden og n. alveolaris inferior med betydelig risiko for nerveskade ved fjernelse. Koronektomi kan være teknisk svær, hvorfor såvel behandlingsplanlægning som den kirurgiske procedure bør foretages på specialistniveau. 138

17 L I T T E R AT U R 1. Howe GL, Poyton HG. Prevention of damage to the inferior dental nerve during extraction of mandibular third molars. Br Dent J 1960; 109: Hillerup S. Iatrogenic injury to oral branches of the trigeminal nerve: records of 449 cases. Clin Oral Invest 2007; 11: Blaeser BF, August MA, Donoff RB, Kaban LB, Dodson TB. Panoramic radiographic risk factors for inferior alveolar nerve injury after third molar extraction. J Oral Maxillofac Surg 2003; 61: Hillerup S. Iatrogenic injury to the inferior alveolar nerve. Etiology, signs and symptoms, and observations on recovery. Int J Oral Maxillofac Surg. 2008; 37: Knutsson K, Lysell L, Rhodin M. Post-operative status after partial removal of the mandibular third molar. Swed Dent J 1989; 13: Rood JP, Nooraldeen Shehab BAA. The radiological prediction of inferior alveolar nerve injury during third molar surgery. Br J Oral Maxillofac Surg 1990; 28: Rud J. Third molar surgery: relationship of root to mandibular canal and injuries to inferior dental nerve. Tandlaegebladet 1983; 87: O Riordan BC. Coronectomy (intentional partial odontectomy of lower third molars). Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2004; 98: Renton T, Hankins M, Sproate C, McGurk M. A randomised controlled clinical trial to compare the incidence of injury to the inferior alveolar nerve as a result of coronectomy and removal of mandibular third molars. Br J Oral Maxillofac Surg 2005; 43: Pogrel MA, Lee JS, Muff DF. Coronectomy: a technique to protect the inferior alveolar nerve. J Oral Maxillofac Surg 2004; 62: Freedman GL. Intentional partial odontectomy: review of cases. J Oral Maxillofac Surg 1997; 55:

18 140

Hvornår skal visdomstænder fjernes?

Hvornår skal visdomstænder fjernes? www.zendium.dk Hvornår skal visdomstænder fjernes? Køb af produkter og pjecer Kundeservice: tlf. 76 33 94 52 / fax: 76 33 95 80 Produktinformation Oral Care: tlf. 63 14 12 47 a/s blumøller healthcare Nyvang

Læs mere

Visdomstænder 21.8.2013

Visdomstænder 21.8.2013 Visdomstænder 21.8.2013 Merete Aaboe Specialtandlæge, ph.d. Søren Schou Professor, dr. odont, ph.d,, Aarhus Universitet Program Indikation for fjernelse af visdomstænder Profylaktisk fjernelse Klassifikation

Læs mere

Koronektomi en litteraturgennemgang og to patienttilfælde

Koronektomi en litteraturgennemgang og to patienttilfælde Koronektomi en litteraturgennemgang og to patienttilfælde Peter Torkov, Henning Lehmann Bastian og Torben Henrik Thygesen Koronektomi, sammensat af det latinske ord corona, som betyder krone, og det græske

Læs mere

Temadag om visdomstænder

Temadag om visdomstænder Temadag om visdomstænder 7. semester 5. september 2014 Søren Schou Sektion for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Emner 08.00-08.15: Introduktion 08.15-10.00: Indikation

Læs mere

Temadag om visdomstænder

Temadag om visdomstænder Temadag om visdomstænder 7. semester 13. september 2013 Søren Schou Emner 08.00-08.15: Introduktion 08.15-10.00: Indikation for kirurgisk fjernelse af 3. molar 10.00-10.20: Pause 10.20-11.20: Radiologisk

Læs mere

Dansk Forening af Specialtandlæger i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi

Dansk Forening af Specialtandlæger i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi Dansk Forening af Specialtandlæger i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi Behandling af mandiblens tredje molarer(underkæbens visdomstand ). Indikationer for fjernelse. Fjernelse af mandiblens tredje molarer er

Læs mere

N r. 2 4. Visdomstænder

N r. 2 4. Visdomstænder N r. 2 4 Visdomstænder Visdomstænder Hvad er visdomstænder? De fleste får deres visdomstænder omkring 20-års alderen. Man kan i alt få fire visdomstænder, nemlig to i overkæben og to i underkæben. Navnet

Læs mere

I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning

I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning Vejledning: I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning Generelt Optagelserne inkl. beskrivelse fremsendes på en cd-rom med almindelig post inkl. tilhørende software Den fremsendte cd-rom indeholder

Læs mere

Radiologiske metoder til vurdering af visdomstænder i underkæben

Radiologiske metoder til vurdering af visdomstænder i underkæben Radiologiske metoder til vurdering af visdomstænder i underkæben LOUISE HAUGE MATZEN & ANN WENZEL Summary Radiographic examination of mandibular third molars A radiographic examination is meant to support

Læs mere

Resorption. Resorption. Fysiologisk resorption. Fysiologisk resorption. Patologisk resorption. Fysiologisk resortption

Resorption. Resorption. Fysiologisk resorption. Fysiologisk resorption. Patologisk resorption. Fysiologisk resortption Resorption White SC & Pharoah MJ, 6th edition 2009 Oral Radiology Kapitel 19: Dental anomalies side 316-319 Resorption Definition: fjernelse af tandvæv forårsaget af odontoklaster Kan være fysiologiske

Læs mere

Hvordan undgås nerveskader ved fjernelse af tredjemolarer i underkæben?

Hvordan undgås nerveskader ved fjernelse af tredjemolarer i underkæben? Hvordan undgås nerveskader ved fjernelse af tredjemolarer i underkæben? søren hillerup Skade på nerver opstået under behandling kaldes iatrogene nerveskader. Iatrogen betyder forårsaget af behandleren.

Læs mere

Dansk Tandlægeforening (DTF) indførte i 1990 en kollektiv

Dansk Tandlægeforening (DTF) indførte i 1990 en kollektiv Iatrogene nerveskader Nina von Wowern Hyppighed, type og årsag mht. permanente nerveskader er opgjort for de første 3 1 2 år af Dansk Tandlægeforenings Praksisforsikrings virke. Desuden er der foretaget

Læs mere

Stråledosis til patienten Sundhedsøkonomiske aspekter

Stråledosis til patienten Sundhedsøkonomiske aspekter Postoperative komplikationer efter fjernelse af visdomstand i underkæben baseret på panorama-røntgen eller cone beam CT-scanning: et randomiseret kontrolleret klinisk studie Baggrund Cone-beam dental CT-scanning

Læs mere

Heling og komplikationer efter tandekstraktion

Heling og komplikationer efter tandekstraktion Heling og komplikationer efter tandekstraktion Søren Schou Heling efter tandekstraktion 2 Heling efter tandekstraktion 3 Heling efter tandekstraktion 4 Heling efter tandekstraktion 5 Heling efter tandekstraktion

Læs mere

Et af de hyppigste oralkirurgiske indgreb er fjernelse af 3.

Et af de hyppigste oralkirurgiske indgreb er fjernelse af 3. Kvalitetsundersøgelse af operativ fjernelse af 3. molarer i underkæben Jonas P. Becktor og Flemming Harder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Jan Tagesen. Århus Tandlægeskole Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Jan Tagesen. Århus Tandlægeskole Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Indikationer for kirurgi Jan Tagesen Afd. For Kæbekirurgi og Oral Patologi Århus Tandlægeskole Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Århus Universitet Indikationer for kirurgi i Definition: Ordet indikation

Læs mere

Spontan fraktur af mandiblen opstår når mandiblen er så

Spontan fraktur af mandiblen opstår når mandiblen er så Spontan mandibelfraktur efter kirurgisk fjernelse af 3. molar Et patienttilfælde Jonas Peter Becktor og Søren Schou - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Radiologisk undersøgelse før kirurgisk fjernelse eller koronektomi af 3. molar i underkæben

Radiologisk undersøgelse før kirurgisk fjernelse eller koronektomi af 3. molar i underkæben Radiologisk undersøgelse før kirurgisk fjernelse eller koronektomi af 3. molar i underkæben 1/31 Forelæsningens formål At gennemgå det radiologiske forarbejde, der er nødvendigt forud for fjernelse af

Læs mere

Henvisning af patienter til røntgenundersøgelse på Tandlægeskolen

Henvisning af patienter til røntgenundersøgelse på Tandlægeskolen Henvisning af patienter til røntgenundersøgelse på Tandlægeskolen Indtjening fra denne henvisningsvirksomhed (kaldet ITV) anvendes af Tandlægeskolen til at forbedre undervisningen af tandlægestuderende

Læs mere

Hanne Hintze 1/74. Stanley et al % (11.598) % Shah et al % (7.886) % Alattar et al % (6.780) 1.

Hanne Hintze 1/74. Stanley et al % (11.598) % Shah et al % (7.886) % Alattar et al % (6.780) 1. Radiologisk undersøgelse før kirurgisk fjernelse eller koronektomi af 3. molar i underkæben Forelæsningens formål At gennemgå det radiologiske forarbejde, der er nødvendigt forud for fjernelse af underkæbevisdomstænder

Læs mere

NR. 23. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling

NR. 23. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling NR. 23 Rodbehandling Før og efter rodbehandling Rodbehandling En rodbehandling kan altså være nødvendig for at fjerne både en levende, en betændt eller en død bakteriefyldt nerve. Tand med nervebetændelse.

Læs mere

Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside.

Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside. Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside. Implanter i kæberne: Billedserie Klik her Alment Et implantat er et

Læs mere

Det vigtigste du bør vide om...

Det vigtigste du bør vide om... Det vigtigste du bør vide om... Det vigtigste du bør vide om: Christian Bruun Møller Endodonti Jens Tang Mærkedahl Retrograd kirurgi, implantologi & alm kirurgi Kære kollega Bagsværd Tandlæge Center er

Læs mere

Det vigtigste du bør vide om...

Det vigtigste du bør vide om... Det vigtigste du bør vide om... Christian Bruun Møller Endodonti Jens Tang Mærkedahl Retrograd kirurgi, implantologi & alm kirurgi Ragnhild Kirkegaard PA behandling, kirurgi & periimplantitis Henrik Gutte

Læs mere

Heling og komplikationer efter tandekstraktion

Heling og komplikationer efter tandekstraktion Heling og komplikationer efter tandekstraktion Heling af ekstraktionsalveolen Søren Schou Sektion for Kæbekirurgi & Oral Patologi Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Komplikationer Definition Komplikationer

Læs mere

N R. 2 3. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling

N R. 2 3. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling N R. 2 3 Rodbehandling Før og efter rodbehandling Rodbehandling Hvorfor og hvornår skal en tand rodbehandles? Behov for rodbehandling opstår oftest i forbindelse med, at et hul i en tand (caries) når igennem

Læs mere

Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation

Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation Oversat til dansk af Maria Lajer med tilladelse fra Human Reproduction. Denne artikel blev trykt først i Human Reproduction 2009;24(5):1012-7 BAGGRUND:

Læs mere

NR. 24. Visdomstænder. Hvad er visdomstænder? Hvornår skal visdomstænder. Hvad sker der før, under og efter du har fået fjernet en visdomstand?

NR. 24. Visdomstænder. Hvad er visdomstænder? Hvornår skal visdomstænder. Hvad sker der før, under og efter du har fået fjernet en visdomstand? NR. 24 Visdomstænder Hvad er visdomstænder? Hvornår skal visdomstænder fjernes? Hvad sker der før, under og efter du har fået fjernet en visdomstand? Visdomstænder Hvad er visdomstænder? Du kan i alt få

Læs mere

Billeddannelse ved CT. Cone beam CT for tandlæger. CT-udstyr for tandlæger cone beam CT. Cone Beam Computer Tomografi (dental CBCT) NOTER

Billeddannelse ved CT. Cone beam CT for tandlæger. CT-udstyr for tandlæger cone beam CT. Cone Beam Computer Tomografi (dental CBCT) NOTER CT-udstyr for tandlæger cone beam CT Cone Beam Computer Tomografi (dental CBCT) NOTER i-cat (USA) Accuitomo (Japan) MercuRay (Singapore) ProMax 3d (Finland) NewTom 3G (Italien) Cone beam CT for tandlæger

Læs mere

Infektion i kæbeknogle

Infektion i kæbeknogle Infektion i kæbeknogle Hvordan sker infektion i knogle? Caries kan føre til necrosis pulpa White SC & Pharoah MJ. 5th edition Oral Radiology Kapitel 20: Inflammatory lesions of the jaws AP opstå ved nekrotisk

Læs mere

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen N R. 1 7 Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Ved en røntgenundersøgelse bruges røntgenstråler til at danne et billede af tænder og knogle.

Læs mere

Intraorale optagelser til lejringsbestemmelse

Intraorale optagelser til lejringsbestemmelse Intraorale optagelser til lejringsbestemmelse Praktisk vejledning Sektion for Oral Radiologi Hanne Hintze August 2013 Lejringsbestemmelse Lejringsbestemmelse af tænder/objekter i forhold til hinanden i

Læs mere

Exarticulerede primære tænder

Exarticulerede primære tænder Exarticulerede primære tænder skader i de permanente tænder. Det er som regel en voldsom oplevelse for forældrene, når deres barn exartikulerer en primær incisiv. Forældrenes bekymring drejer sig især

Læs mere

En intro til radiologisk statistik. Erik Morre Pedersen

En intro til radiologisk statistik. Erik Morre Pedersen En intro til radiologisk statistik Erik Morre Pedersen Hypoteser og testning Statistisk signifikans 2 x 2 tabellen og lidt om ROC Inter- og intraobserver statistik Styrkeberegning Konklusion Litteratur

Læs mere

MIIG -graft til INJEKTION 128801-10. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

MIIG -graft til INJEKTION 128801-10. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: MIIG -graft til INJEKTION 128801-10 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da) Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Prescribing Information (forskriftsoplysninger).

Læs mere

En intro til radiologisk statistik

En intro til radiologisk statistik En intro til radiologisk statistik Erik Morre Pedersen Hypoteser og testning Statistisk signifikans 2 x 2 tabellen og lidt om ROC Inter- og intraobserver statistik Styrkeberegning Konklusion Litteratur

Læs mere

Troværdigheden af radiologisk cariesdiagnostik sammenhæng mellem rigtighedsværdi og sandhedsreference

Troværdigheden af radiologisk cariesdiagnostik sammenhæng mellem rigtighedsværdi og sandhedsreference Troværdigheden af radiologisk cariesdiagnostik sammenhæng mellem rigtighedsværdi og sandhedsreference hanne hintze En stor del af den odontologiske radiologiske forskning er koncentreret omkring evaluering

Læs mere

Information om deltagelse i et videnskabeligt forsøg.

Information om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Information om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Forsøgets titel: Forandringer Af Implantat Stabilitet For Forskellige Præparations Teknikker; Konventionel Bor Vs. Piezokirurgi Vi vil spørge, om du

Læs mere

Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser

Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser Denne checkliste anvendes til undersøgelser som er designet til at besvare spørgsmål af typen hvad er effekten af denne eksponering?. Den relaterer sig til

Læs mere

i kæbebenet hurtigt. Et nyt implantat kan sættes i allerede efter tre måneder.

i kæbebenet hurtigt. Et nyt implantat kan sættes i allerede efter tre måneder. Et tandimplantat er en kunstig rod af titanium, som indsættes i kæbebenet, hvor naturlige tænder mangler. Ovenpå implantatet kan man anbringe en enkelt krone, en bro eller proteser, alt afhængig af hvor

Læs mere

Enoral Optagelsesteknik Teori for enorale røntgenoptagelser Parallelteknik

Enoral Optagelsesteknik Teori for enorale røntgenoptagelser Parallelteknik Enoral Optagelsesteknik Teori for enorale røntgenoptagelser Parallelteknik Dette program beskæftiger sig med den teoretiske viden, der skal til for at kunne indstille røntgenrøret til optagelser med parallelteknik.

Læs mere

Fokuserede spørgsmål NKR om brug af antibiotika i forbindelse med tandlægebehandling NKR nr. 37 Version 1.0 07/01/2015 Indhold

Fokuserede spørgsmål NKR om brug af antibiotika i forbindelse med tandlægebehandling NKR nr. 37 Version 1.0 07/01/2015 Indhold Fokuserede spørgsmål NKR om brug af antibiotika i forbindelse med tandlægebehandling NKR nr. 37 Version 1.0 07/01/2015 Indhold PICO 1 Bør patienter med odontogene abscesser tilbydes antibiotika, hvis deres

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 5 - CLEARINGHOUSE Bilag 5. SfR Checkliste kilde 18. SfR Checkliste 3: Kohorteundersøgelser Forfatter, titel: Deuling J, Smit M, Maass A, Van den Heuvel A, Nieuwland W, Zijlstra F, Gelder I. The Value

Læs mere

OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf

OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf DA OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf 150841-0 følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da) M Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Prescribing Information (forskriftsoplysninger).

Læs mere

Dentoalveolær kirurgi Live operationer

Dentoalveolær kirurgi Live operationer Dentoalveolær kirurgi Live operationer Jens Lætgaard Visdomstænder? Irreversibel patologi Profylaktisk - v. risiko for udvikling af patologi Tæt/kompleks relation til can. mand. taler imod Coronectomi

Læs mere

LUMBAL DISCUSPROLAPS. Peter Helmig Overlæge Ph.D.

LUMBAL DISCUSPROLAPS. Peter Helmig Overlæge Ph.D. LUMBAL DISCUSPROLAPS Peter Helmig Overlæge Ph.D. Forekomst af rygsmerter Prolaps genese Prolaps genese Objektiv undersøgelse Tensionstegn ( SBT, Laseque) Refleksundersøgelse Rectaleksploration Ryggens

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 27-02-2013 31-05-2013 71-13 1206841-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 27-02-2013 31-05-2013 71-13 1206841-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 27-02-2013 31-05-2013 71-13 1206841-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - tænder - årsagssammenhæng - anerkendelse

Læs mere

Patientinformation. Karpaltunnelsyndrom. Indeklemt nerve. Håndkirurgisk Sektor, Sønderborg

Patientinformation. Karpaltunnelsyndrom. Indeklemt nerve. Håndkirurgisk Sektor, Sønderborg Patientinformation Karpaltunnelsyndrom Indeklemt nerve Kvalitet Døgnet Rundt Ortopædkirurgisk Afdeling Håndkirurgisk Sektor, Sønderborg Årsag til karpaltunnel Håndrodsknoglerne danner sammen en lille

Læs mere

Infraktioner - revner i tænder tænde ne rne

Infraktioner - revner i tænder tænde ne rne Infraktioner - revner i tænderne Infraktioner (revner) i tænderne Infraktioner (revner) i tænderne er et hyppigt forekommende problem og som behandlere ser vi dem næsten hver dag her på klinikken. Vi har

Læs mere

Grundlag for implantatbehandling. Oral Implantologi. Konference 2010

Grundlag for implantatbehandling. Oral Implantologi. Konference 2010 Grundlag for implantatbehandling Oral Implantologi Konference 2010 Simon Storgård Jensen, Overtandlæge, Tand-,Mund-,Kæbekirurgisk Klinik, Rigshospitalet Tandlægerne i Falkonercentret, Frederiksberg Afd.

Læs mere

Kritisk læsning af kohorte studie Oversat efter: Critical Appraisal skills Programme (CASP) Making sense of evidence

Kritisk læsning af kohorte studie Oversat efter: Critical Appraisal skills Programme (CASP) Making sense of evidence Kritisk læsning af kohorte studie Oversat efter: Critical Appraisal skills Programme (CASP) Making sense of evidence Public Health Resource Unit 2002 http://www.phru.nhs.uk/casp/critical_appraisal_tools.htm

Læs mere

Behandling af tandagenesi: Kæbekirurgiske aspekter Søren Schou Afdeling for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet

Behandling af tandagenesi: Kæbekirurgiske aspekter Søren Schou Afdeling for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet Behandling af tandagenesi: Kæbekirurgiske aspekter Søren Schou, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet Behandling Ortodontiske aspekter Protetiske aspekter Kirurgiske aspekter Multidisciplinært samarbejde

Læs mere

Parodontiet og pulpa pulpa og parodontiet

Parodontiet og pulpa pulpa og parodontiet Parodontiet og pulpa pulpa og parodontiet KAJ STOLTZE Min første erfaring med relationerne mellem parodontiet og pulpa fandt sted for mere end 40 år siden. Omstændighederne var følgende: Som undervisningsassistent

Læs mere

Evaluering i Tandplejen, efterår 2014

Evaluering i Tandplejen, efterår 2014 Evaluering i Tandplejen, efterår I følgende dokument fremgår gennemgang af Tandplejens evalueringer fra efteråret. Tandplejen har evalueret på følgende aftalemål fra og : Vi skaber bedre tandsundhed for

Læs mere

Lad ikke livet gå dig forbi, fordi du mangler nogle tænder... Få mere at vide om tandimplantater, skan koden med din smartphone!

Lad ikke livet gå dig forbi, fordi du mangler nogle tænder... Få mere at vide om tandimplantater, skan koden med din smartphone! Lad ikke livet gå dig forbi, fordi du mangler nogle tænder... Få en tandimplantatløsning fra BIOMET 3i Få mere at vide om tandimplantater, skan koden med din smartphone! Som underdirektør i et stort finansieringsselskab

Læs mere

Juni 2013, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. En elementarpartikel kan være: a. negativt ladet b. positivt ladet c. en isotop d. en foton e. et atom.

Juni 2013, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. En elementarpartikel kan være: a. negativt ladet b. positivt ladet c. en isotop d. en foton e. et atom. DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. En elementarpartikel kan være: a. negativt ladet b. positivt ladet c. en isotop d. en foton e. et atom. DEL I: Svar FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. En elementarpartikel kan

Læs mere

Kolesteatom ( benæder )

Kolesteatom ( benæder ) HVIS DU VIL VIDE MERE OM KOLESTEATOM ( benæder ) Hvordan virker øret? Øret består af det ydre øre, øregang, mellemøret og det indre øre. Tre mellemøreknogler danner forbindelsen mellem trommehinden og

Læs mere

Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter

Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter Søren Schou, Eva Sidelmann Karring, Andreas Stavropoulos, Søren Ahlmann, Flemming Isidor og Palle Holmstrup Afdelingerne

Læs mere

2004, DEL I: FLERVALGSOPGAVER

2004, DEL I: FLERVALGSOPGAVER DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. Røntgenstråling forplanter sig: a. som elektromagnetiske bølgerb b. med konstant bølgelb lgelængde og frekvens c. som partikelstråling ling d. ikke indendørs e. efter

Læs mere

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten 1 Linsens bagvæg er i tæt kontakt med glaslegemet, der udfylder det indre øje Glaslegemet Linsen Nyt fra forskningsfronten Søren Solborg Bjerrum Læge, ph.d.-stud. Øjenafdelingen, Glostrup Universitetshospital

Læs mere

Af Line Warley Frøsig, sygeplejerske, BA Præsenteret af Kirsten Wielandt, sygeplejerske Gentofte øre-næse-halskirurgisk klinik, ambulatoriet

Af Line Warley Frøsig, sygeplejerske, BA Præsenteret af Kirsten Wielandt, sygeplejerske Gentofte øre-næse-halskirurgisk klinik, ambulatoriet Af Line Warley Frøsig, sygeplejerske, BA Præsenteret af Kirsten Wielandt, sygeplejerske Gentofte øre-næse-halskirurgisk klinik, ambulatoriet Hjertecenterets uddannelses- og træningsforløb 2014 Rigshospitalet,

Læs mere

Injektionsrelaterede skader på orale grene af n. trigeminus. En litteraturgennemgang

Injektionsrelaterede skader på orale grene af n. trigeminus. En litteraturgennemgang Injektionsrelaterede skader på orale grene af n. trigeminus. En litteraturgennemgang SØREN HILLERUP OG RIGMOR JENSEN Indledning Lokalanalgetika er værdifulde lægemidler til gennemførelse af smertefri tandbehandling,

Læs mere

Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS

Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS Vejledning nr. 2 ENDODONTI - ANDRE ENDODONTISKE BEHANDLINGER Overkapning (OVKA) Overkapning

Læs mere

Information om ørekorrektion

Information om ørekorrektion Information om ørekorrektion Stritører Udstående ører er medfødt. Der kan ikke sættes en bestemt grænse for, hvornår ører betragtes som udstående, men jeg fraråder generelt korrektion, hvis ørets frie

Læs mere

Fjernelse af implantater Hvorfor, hvornår & hvordan?

Fjernelse af implantater Hvorfor, hvornår & hvordan? Fjernelse af implantater Hvorfor, hvornår & hvordan? Anders Jordy Traumesektoren, Kolding Sygehus - SLB AO basale principper Middelfart, april, 2015 Learning outcomes Kende indikationer for implantatfjernelse

Læs mere

Traumer på tænder. Akut mekanisk traume. Tandtraumer. Akut mekanisk traume. Tandtraumer. Akut mekanisk traume 01-05-2014

Traumer på tænder. Akut mekanisk traume. Tandtraumer. Akut mekanisk traume. Tandtraumer. Akut mekanisk traume 01-05-2014 Traumer på tænder Akut mekanisk traume Fraktur af krone og rod White SC & Pharoah MJ. 6th edition Kapitel 29: Trauma to teeth and facial structures Akut mekanisk traume Fraktur af rod Luksationer i alveolen

Læs mere

Interventionel Onkologi Patientinformation

Interventionel Onkologi Patientinformation Interventionel Onkologi Patientinformation Interventionel Radiologi: Dit alternativ til åben kirurgi www.dfir.dk Dansk Forening for Interventionel Radiologi www.cirse.org Cardiovascular and Interventional

Læs mere

Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens

Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens ydelser fra 1. oktober 1999 ( justeringer efter ændringerne pr. 1. april 2004). Afregningssystemet i sygesikringsoverenskomsten

Læs mere

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning Parodontitis - tandkødsbetændelse dsbetændel og tandløsning Værd at vide: Der findes to store tandsygdomme, som rammer næsten alle mennesker. Den ene er Caries: "huller i tænderne". Den anden er Parodontitis.

Læs mere

Information om hudforandringer

Information om hudforandringer Information om hudforandringer Pletter Forandring I en skønhedsplet kan være udtryk for celleforandringer og dermed forstadie til modermærkekræft. Hvis din egen læge, en hudlæge eller en plastikkirurg

Læs mere

Galdestensoperation Komplikationer

Galdestensoperation Komplikationer Galdestensoperation Galdestenssygdom er almindelig i Danmark. Hvert år får cirka 5000 personer fjernet galdeblæren. Lidelsen er hyppigst hos kvinder. Omkring halvdelen de personer, som har galdesten, har

Læs mere

Region Hovedstaden September 2014

Region Hovedstaden September 2014 Region Hovedstaden September 2014 Varighed /tidligere episoder Bensmerter Smerteintensitet Røde flag Tidligere eller aktuel cancer Uforklaret vægttab Ingen ændring gn. 1 måned eller mere Traume Konstante

Læs mere

FuseFORCE IMPLANTATSYSTEM

FuseFORCE IMPLANTATSYSTEM DA FuseFORCE IMPLANTATSYSTEM 152189-0 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 - Chinese (sch) Türkçe

Læs mere

Som en yderligere nyskabelse var der forud for symposiet

Som en yderligere nyskabelse var der forud for symposiet Symposium 2007: Dentoalveolær kirurgi Anders Nattestad og Søren Schou Dette års symposium handlede om dentoalveolær kirurgi, og som en nyskabelse bringes i Tandlægebladet denne sammenfatning med fokus

Læs mere

Dentoalveolære kirurgiske indgreb i underkæbens

Dentoalveolære kirurgiske indgreb i underkæbens Iatrogen skade på n. alveolaris inferior ved dentoalveolær kirurgi Søren Hillerup - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Lokalanalgesi

Læs mere

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Videnskabelige konklusioner Under hensyntagen til PRAC s vurderingsrapport om PSUR en for

Læs mere

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen To tilgange til fremme af oral helse hos børn og unge Population Generelle forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Postoperativ smertebehandling i hjemmet med en elastomerisk pumpe en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning

Postoperativ smertebehandling i hjemmet med en elastomerisk pumpe en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning Postoperativ smertebehandling i hjemmet med en elastomerisk pumpe en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2008 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2008; 8(2) Postoperativ smertebehandling

Læs mere

Kirurgi på børnepatienter. Del I: Dento-alveolær kirurgi

Kirurgi på børnepatienter. Del I: Dento-alveolær kirurgi Kirurgi på børnepatienter. Del I: Dento-alveolær kirurgi Peter Marker Overtandlæge, specialtandlæge i TMK-kirurgi KÆBESYGDOMME (Intraossøse læsioner) 1 Odontogene tumorer 2 Neoplasmer og andre kæbelæsioner

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om ledbåndsskade mellem kraveben og skulderblad (Weaver Dunn)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om ledbåndsskade mellem kraveben og skulderblad (Weaver Dunn) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om ledbåndsskade mellem kraveben og skulderblad (Weaver Dunn) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 5: Checkliste Andres et.al. SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Andres D et al.: Randomized double-blind trial of the effects of humidified compared with

Læs mere

Intraorale optagelser med vinkelhalveringsteknik

Intraorale optagelser med vinkelhalveringsteknik Intraorale optagelser med vinkelhalveringsteknik Praktisk vejledning Sektion for Oral Radiologi Hanne Hintze August 2013 Vinkelhalveringsteknik Er en intraoral teknik, der kan bruges til periapikale optagelser

Læs mere

Impaktation defineres som standsning af en tands eruption

Impaktation defineres som standsning af en tands eruption Forekomst af impakterede/retinerede tredjemolarer En røntgenologisk undersøgelse af 2.000 danskere i alderen 21 70 år Ib Sewerin Tredjemolarer er den hyppigst impakterede/retinerede tandtype. Den eneste

Læs mere

Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige

Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige Guide for tandlæger og tandplejere Dentition, okklusion, pladsproblemer og funktion 3-5 årige Eruptionsafvigelser og funktionelle malokklusioner

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 3 Bilag 3. SfR Checkliste. Kilde 14 SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Daniels J, Sun S, Zafereo J, Minhajuddin A, Nguyen C, Obel O, Wu R, Joglar J. Prevention

Læs mere

TYKTARMSUNDERSØGELSE MED CT-KOLOGRAFI En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning

TYKTARMSUNDERSØGELSE MED CT-KOLOGRAFI En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning TYKTARMSUNDERSØGELSE MED CT-KOLOGRAFI En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning 2005 Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2005; 5 (3) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

Biopsi. Søren Schou. Sektion for Kæbekirurgi og Oral Patologi Institut for Odontologi, Aarhus Universitet

Biopsi. Søren Schou. Sektion for Kæbekirurgi og Oral Patologi Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Biopsi Søren Schou Sektion for Kæbekirurgi og Oral Patologi Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Definition Biopsi: Bios (gr.): Liv Opsis (gr.): Syn Vævsprøve taget fra en levende organisme m.h.p.

Læs mere

Fig. 1. Normal forfod som viser hallux valgus vinklen og intermetatarsal vinklen.

Fig. 1. Normal forfod som viser hallux valgus vinklen og intermetatarsal vinklen. Den smertende storetåknyst Hvad er en knyst? En knyst er et fremspring på en underliggende knogle. Årsagen til at knyster giver smerter er at bløddelsvævene udsættes for et tryk mellem knogle og fodtøj.

Læs mere

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SMERTER www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Smerter er beskrevet som en ubehagelig sensorisk og følelsesmæssig oplevelse, der er forbundet med en skadelig stimulus. Smerter

Læs mere

Vurdering af det Randomiserede kliniske forsøg RCT

Vurdering af det Randomiserede kliniske forsøg RCT Vurdering af det Randomiserede kliniske forsøg RCT Evidensbaseret Praksis DF Region Nord Marts 2011 Jane Andreasen, udviklingsterapeut og forskningsansvarlig, MLP. Ergoterapi- og fysioterapiafdelingen,

Læs mere

INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN

INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN Degenerative forandringer i rygsøjlen

Læs mere

Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 347 Offentligt

Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 347 Offentligt Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 347 Offentligt REDEGØRELSE Smitterisici mv. i forbindelse med piercing Ministeriet for Sundhed og forebyggelse har anmodet om bidrag til opfølgning på beslutningsforslag

Læs mere

Trigeminusneuralgi og andre kranielle smertetilstande

Trigeminusneuralgi og andre kranielle smertetilstande Sygehistorie 1 Trigeminusneuralgi og andre kranielle smertetilstande Lars Bendtsen, overlæge, Ph.D., dr.med. Dansk Hovedpinecenter Neurologisk afd., Glostrup Hospital Hovedpine Temadag, Skejby, 26. november

Læs mere

Den studerende forventes efter endt undervisning, selvstændigt at kunne foretage objektiv undersøgelse af mundhulen, svælget og spytkirtlerne.

Den studerende forventes efter endt undervisning, selvstændigt at kunne foretage objektiv undersøgelse af mundhulen, svælget og spytkirtlerne. Undersøgelse af mundhulen, svælget og spytkirtlerne Færdighedstræning Modul B7, Medicin, bachelor, SDU Læringsmål Den studerende forventes efter endt undervisning, selvstændigt at kunne foretage objektiv

Læs mere

Tidlig diagnostik og behandling af approksimal caries i mælketandsættet en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning

Tidlig diagnostik og behandling af approksimal caries i mælketandsættet en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning Tidlig diagnostik og behandling af approksimal caries i mælketandsættet en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2008 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2008; 8(4) Tidlig diagnostik og behandling

Læs mere

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i tand-, mund-, og kæbekirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

wilms tumor Børnecancerfonden informerer

wilms tumor Børnecancerfonden informerer wilms tumor i wilms tumor 3 Sygdomstegn De fleste børn med Wilms tumor viser fra starten kun udvendige sygdomstegn i form af stor mave med synlig og/eller følelig svulst i højre eller venstre side. Svulsten

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 7 Bilag 7. Evidenstabel Forfatter og år Studiedesig n Intervention Endpoint/ målepunkter Resultater Mulige bias/ confounder Konklusion Komm entar Eviden s- styrke/ niveau Daniel s et al 2011 Randomisere

Læs mere