VUM og rehabilitering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VUM og rehabilitering"

Transkript

1 VUM og rehabilitering Voksenudredningsmetoden i et rehabiliteringsperspektiv Voksenudredningsmetoden i et rehabiliteringsperspektiv 1

2 VUM og rehabilitering VOKSENUDREDNINGEN Voksenudredningsmetoden (VUM) er en metode til at understøtte udredning og sagsbehandling på området for voksne med sociale problemer og voksne med funktionsnedsættelse. På nuværende tidspunkt er metoden taget i brug i mange kommuner, og langt hovedparten af landets kommuner har planer om at tage den i anvendelse i sagsbehandlingen. Formålet med VUM er blandt andet at sikre en involverende og ressourcefokuseret sagsbehandling. Metoden understøtter hele sagsbehandlingen og sikrer en ensartet tilgang til udredning af behov og sagsbehandling på voksenområdet. VUM sætter borgeren, borgerens ressourcer samt koordination og udviklingsperspektiv i indsatsen i centrum. På den måde er VUM velegnet til at understøtte det stigende fokus på rehabilitering på voksenområdet, herunder den recoverytilgang, der anvendes bl.a. inden for psykiatriområdet. I stedet for at kompensere for funktionsnedsættelse, sygdom og begrænsninger hos den enkelte lægger vi vægt på ressourcer, muligheder og håb. Lissi Nielsen Psykiatri- og handicapchef i Rudersdal VUM er naturligvis ikke i sig selv en garanti for, at borgeren mødes med en rehabiliterende tilgang. Det forudsætter blandt andet, at der i anvendelsen af VUM bevidst sættes fokus på borgerens ressourcer, og at der opstilles mål i samarbejde med borgeren. Denne pjece henvender sig til sagsbehandlere og faglige ledere på handicapog udsatte voksne området, som allerede kender VUM metoden. Pjecen er et supplement til metodehåndbogen, der indeholder den fulde beskrivelse af VUMs elementer. Pjecen giver gode råd til, hvordan VUM kan anvendes med et rehabiliterende perspektiv, og giver eksempler på, hvor dette konkret kan udmøntes i udredningen, den faglige vurdering, handleplanerne, bestillingen og opfølgningen. 2 VUM og rehabilitering

3 Rehabilitering REHABILITERING PÅ VOKSENOMRÅDET En række kommuner har arbejdet med at styrke det rehabiliterende sigte i sagsbehandlingen på voksenområdet med anvendelse af VUM. Der er rigtig gode eksempler på, at der i konkrete projekter og teams er sat fokus på borgerinvolvering, ressourcer og rehabilitering. Rehabiliteringsbegrebet bruges i stigende grad om indsatsen på voksenområdet, men bruges meget forskelligt. Her er valgt følgende forståelse af begrebet: Definition af rehabilitering Formålet med rehabilitering er at borgere kan genvinde, udvikle eller vedligeholde deres funktionsevne i et omfang, der svarer til borgernes egne opfattelser af et selvstændigt og meningsfyldt liv. Rehabilitering omfatter både medfødte og erhvervede funktionsevnenedsættelser og handler altså om, at funktionsevnen udvikles, så den så vidt muligt svarer til den enkelte borgers aktuelle behov, muligheder og ønsker, og så borgeren opnår størst mulig grad af selvhjulpenhed. Et rehabiliteringsforløb er et helhedsorienteret, koordineret, målrettet og tidsbestemt samarbejde mellem en borger og fagfolk, netværk og civilsamfund om en proces, der har rehabilitering af borgeren som mål. Forløbet baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger og består af en sammenhængende og vidensbaseret indsats, der typisk involverer flere ydelser, fagpersoner og sektorer. >> Find mere viden om rehabilitering på socialstyrelsen.dk og socialebegreber.dk Rehabilitering 3

4 Principperne i VUM PRINCIPPERNE SÆTTER SCENEN VUM er udviklet på baggrund af seks principper for god sagsbehandling. Særligt principperne om borgerinddragelse og ressourcefokus i sagsbehandlingen er tæt knyttet til et rehabiliterende sigte. Disse foldes ud nedenfor. Borgerinddragelse: Borgerinddragelse er et bærende element i lovgivningen og god sagsbehandlingspraksis på socialområdet, og det er derfor også et gennemgående element i VUM. Det kommer blandt andet til udtryk ved, at borgerens egne oplysninger og perspektiv er meget tydeligt og fremtrædende i udredningen, og at der i opbygningen af udredningen lægges vægt på borgerens ressourcer, udfordringer, ønsker og prioriteringer. Det er væsentligt at tilrettelægge sagsbehandlingen i tæt samarbejde med borgeren, så dennes motivation og ønsker kommer i fokus, og så borgeren kan tage ejerskab i forhold til indsatsen. Ressourcefokus: Det er også et centralt element i metoden, at udredningen har fokus på både ressourcer og udfordringer og dermed får afdækket, Økonomisk ansvarlighed Ressourcefokus i sagsbehandlingen Borgerinddragelse Principper for god sagsbehandling Hensigtsmæssig dokumentation Indhentning af relevant sagsoplysning Adskillelse af sagsoplysninger og vurdering 4 Principperne i VUM

5 hvad borgeren kan og er motiveret for at ændre og udvikle. På den måde kan der bygges på borgerens ressourcer og funktionsevne både i valget af indsats og i målfastsættelsen. Principperne om hensigtsmæssig dokumentation, indhentning af relevante sagsoplysninger og adskillelse af sagsoplysninger og vurdering bidrager alle til at sagsbehandlingen tager udgangspunkt i borgerens konkrete situation og ansøgning. Samtidig underbygger de tre principper et helhedsfokus, idet borgerens hele livssituation tages i betragtning og danner grundlag for et sammenhængende, koordineret og eventuelt tværfaglig indsatsforløb. Det handler blandt andet om, at både ressourcer og udfordringer skal belyses i udredningen, så sagsbehandleren undgår kun at have fokus på problemer. Der er også et princip om økonomisk ansvarlighed, hvilket blandt andet betyder, at der skal vælges den bedste indsats til prisen. Det er vigtigt at se på værdien af indsatsen og iværksætte rehabiliterende indsatser, der kan medvirke til at fastholde eller udvikle borgerens funktionsevne. Husk principperne de styrker nemlig rehabilitering Borgerinddragelse: Få borgerens eget perspektiv frem. Ressourcefokus: Sæt fokus på, hvad borgeren kan og er motiveret for at ændre og udvikle. Helhedsfokus: Sæt fokus på et tværfagligt, koordineret og sammenhængende indsatsforløb, hvor borgerens hele livssituation tages i betragtning. Økonomien kan også være et argument. Rehabilitering kan ofte betale sig, når indsatsen kan bruges til at fastholde og/ eller udvikle borgerens funktion og kompetencer. Principperne i VUM 5

6 Udredning SÆT FOKUS PÅ RESSOURCER OG HELHEDSPERSPEKTIV I UDREDNINGEN Udredningen er et omdrejningspunkt i sagsbehandlingen. Her afdækkes borgerens behov, og det er i høj grad her, grundlaget for en rehabiliterende indsats skal skabes. Hvis der fra starten sættes fokus på både ressourcer og udfordringer, bliver det lettere at finde de rigtige indsatser og opstille fremadrettede mål. Det handler også om at skalere udredningen, så det relevante indgår, uden at sagen bliver overoplyst. Her er det vigtigt at bruge systematikken i udredningen, der lægger vægt på først at belyse og inddrage borgerens ressourcer, udfordringer, ønsker og prioriteringer og dernæst inddrage informationer fra andre herunder pårørende. Uanset hvilken målgruppe borgeren tilhører, er det vigtigt at tage udgangspunkt i borgerens situation og sikre, at borgerens ressourcer, motivation og ønsker får en central plads i udredningen. Herudover betyder funktionsvurderingen i VUM hvor borgernes funktionsniveau indenfor ti temaer vurderes på en skala fra 0 til 4 at opmærksomheden skærpes, i forhold til hvad borgeren kan og ikke kan, men også i forhold til hvor der er potentiale for at udvikle og dermed også rehabilitering. Funktionsvurderingen kan altså bidrage til at understøtte et reha- Vi skal sammen med borgerne tale om deres ressourcer og finde ud af, hvordan vi kan bygge videre på de ting, der fungerer godt for dem. Kirsten Dennig, Myndighedschef i Gentofte Voksenudredningsmetoden lægger vægt på, at borgerens perspektiv tydeliggøres med fokus på både ressourcer, udfordringer og ønsker. Her er et uddrag af oplysninger fra borgeren fra en udredning vedrørende en kvinde med misbrug tema socialt problem: Lotte oplyser, at hun begyndte at ryge hash som 16-årig. Lotte har ved egen formåen i vinteren 2013 haft en stoffri periode i næsten en måned, hvorefter hun fik tilbagefald. Lotte oplyser, at hun husker tiden som stoffri meget positiv og har et ønske om at blive helt stoffri. Lotte oplever, at behandlingen i dag ikke er intensiv nok, og at hun har svært ved at holde motivationen, når hun kun skal møde op én gang om ugen. Lotte mener, hun kan holde sig helt fra at ryge hash, hvis hun ved, at det har konsekvenser, og at der bliver taget en urinprøve. Lotte oplyser, at hun i en intensiv periode har brug for hjælp til helt at kunne afholde sig fra at ryge hash, men ønsker ikke døgnbehandling. 6 Udredning

7 biliterende fokus i fastsættelsen af mål og valget af indsats. Det handler blandt andet om at sikre, at diagnoser ikke får for meget fokus i sagerne, og i stedet have et helhedsorienteret perspektiv i udredningen. De ti temaer udgør også fælles begreber på tværs af myndighed og udfører til gavn for borgerens rehabilitering. Det er vigtigt at spørge ind på den rigtige måde for at få en god dialog med borgeren om ressourcer. Borgeren henvender sig med et problem og kan derfor blive utryg, når der spørges ind til dennes ressourcer. Man kan blandt andet: spørge ind til, hvornår det fungerer godt og hvordan det så ud, da det fungerede bedre relatere borgerens ressourcer i hverdagen til udviklingsmuligheder Voksenudredningsmetoden kan bidrage til at synliggøre borgerens ressourcer og motivation i forbindelse med udredningen. Her er et uddrag af oplysninger fra borgeren fra en udredning vedrørende en kvinde med udviklingsforstyrrelse tema socialt liv: Mona 12. januar Jeg har en mor, en storebror og en tvillingebror. Jeg har også to veninder, men det kan være svært at være sammen med dem, da jeg har svært ved at tolke andre. Tre gange om ugen går jeg til musik og motion på Klosterengen. Vi spiller koncerter for mange mennesker. Det kan være angstprovokerende, men musikken hjælper mig til at håndtere min angst. Husk systematik og fokus i udredningen Husk systematik og fokus i udredningen Vær opmærksom på at få borgerens ressourcer, udfordringer, ønsker og prioriteringer belyst i udredningen. Brug funktionsvurderingen aktivt den skærper udredningen og fremmer et udviklingsperspektiv i målene. Få en god dialog om ressourcer spørg ind til, hvad borgeren er god til og selv ønsker. Og forhold dette til udfordringerne. Følg op på udredningerne med kolleger og i teamet drøft omfanget og systematikken og balancen mellem ressourcer og udfordringer samt funktionsevneniveau. Det betyder meget, hvordan udredningen anvendes i praksis. Det kræver løbende fokus og opfølgning fra både sagsbehandlere og ledelse at sikre, at udredningen anvendes på en hensigtsmæssig måde, der tilgodeser rehabiliteringsperspektivet. Udredning 7

8 Faglig vurdering DEN FAGLIGE VURDERING SKAL PEGE FREMAD Udredningen afsluttes med en faglig vurdering, hvor sagsbehandleren samler op på de væsentligste elementer i udredningen og begrunder, om borgeren er berettiget til en indsats, og hvilken indsats der vil være relevant. Den faglige vurdering er et vigtigt element i både indstillingen, borgerens handleplan og bestillingen til udfører. Derfor er den faglige vurdering et udgangspunkt for indsatsen og samarbejdet omkring indsatsen. Grundlaget for den faglige vurdering skabes i udredningen. Hvis udredningen ikke har fokus på borgerens ressourcer og motivation, vil den faglige vurdering heller ikke få et rehabiliterende sigte. Så husk at have det rette fokus fra starten. Hvis der er foretaget en god udredning, kan den faglige vurdering bruges til at sammenfatte borgerens styrker, udfordringer og motivation og dermed både give input til begrundelsen i afgørelsen og målfastsættelsen og sætte rammerne for en helhedsorienteret og sammenhængende indsats. Den faglige vurdering i VUM kan bidrage til at sætte fokus på, hvordan ressourcerne kan styrkes fremadrettet. Her er et uddrag fra en faglig vurdering vedrørende en mand med udviklingshæmning: Vurdering af støttebehov og ressourcer: Hans har vanskeligheder med selv at tage initiativ. Han har brug for, at der kontinuerligt lægges struktur og opstilles styringsredskaber omkring ham. Hans kan arbejde målrettet og koncentreret i meget korte tidsintervaller, hvis der er mulighed for vejledning og støttesystemer. Hvis ikke disse muligheder er til stede, mister han fokus, og hans fokus rettes mod selvvalgte aktiviteter. Det betyder, at det er vigtigt med en fast struktur og kontinuerlighed i Hans hverdag. Hans interesseområde er indenfor it og spil, og han har under praktikken på Lokal TV vist at have evner indenfor animation. Hans er en vellidt ung mand blandt de andre på arbejdspladsen. Hans er selvtransporterende, hvilket betyder, at han har mulighed for at gøre brug af det omkringliggende samfunds tilbud. På baggrund af ovenstående er det min vurdering, at beskyttet beskæftigelse på Lokal TV kan tilgodese Hans behov for støtte og styrke hans udvikling og ressourcer. Den faglige vurdering skal kunne stå alene og danne grundlag for den videre sagsbehandling. Samtidig skal den kun 8 Faglig vurdering

9 indeholde det relevante for at skabe overblik i sagen. I praksis er der ofte meget stor forskel på de faglige vurderinger i forhold til både fokus, omfang og indhold. Og i komplicerede sager kan det være en udfordring at begrænse sig. Den faglige vurdering i VUM sammenfatter borgerens ressourcer og motivation. Dermed kan indsatsen målrettes og fokusere på at styrke borgerens funktionsevne eller med andre ord rehabilitere borgeren. Her er et uddrag fra en faglig vurdering vedrørende en kvinde med misbrug og psykiske problemer: Ved samtale 20. juli oplyser Rikke, at hun ikke kan falde til ro om aftenen og derfor tager angstdæmpende medicin eller ryger hash for at kunne sove. Hun ønsker et mere struktureret og planlagt forløb for at kunne fremmøde stabilt. Oplyser, at en enkelt samtale om ugen og en psykiatersamtale hver fjortende dag ikke er nok. Efterspørger konsekvenser ved ikke at fremmøde i stofmisbrugsbehandlingstilbuddet i forhold til at kunne bevare motivationen for at møde op. Hun oplyser, at hun har brug for at få sat grænser, og at hendes dagligdag er mere skemalagt. Det fungerer bedst for hende med en meget struktureret hverdag. På trods af Rikkes opvækstvilkår og misbrugsproblemer har hun vist sig at være en ressourcestærk ung kvinde, der har formået at uddanne sig til social- og sundhedsassistent. Ligeledes har hun formået at opbygge et stabilt socialt netværk udenfor misbrugsmiljøet. Rikke ønsker ikke at komme i døgnbehandling. Det er hendes opfattelse, at det ikke vil hjælpe hende at komme væk fra hendes vante omgivelser, kæresten og vennerne der i Det kan derfor være en rigtig god idé at gennemgå faglige vurderinger lokalt på teammøder eller som kollegial sparring, så der hentes inspiration til, hvordan der eksempelvis kan samles op på det væsentlige i sagen på en god måde. Husk, at den faglige vurdering er rammen for tildeling Den faglige vurdering er afhængig af, at der er foretaget en god udredning husk at have fokus på ressourcer og motivation. Den faglige vurdering skal kunne stå alene, men kun indeholde det relevante for at skabe overblik. Drøft de faglige vurderinger med kolleger og i teamet for at få inspiration og gode løsninger Faglig vurdering 9

10 Handleplan og bestilling HANDLEPLANEN SOM SAMARBEJDSDOKUMENT Handleplanen er et vigtigt samarbejdsdokument mellem borger og sagsbehandler. Der lægges i VUM vægt på, at handleplanen er borgerens dokument, og at den skal samle de væsentligste oplysninger til borgeren. En rehabiliterende indsats kræver et helhedsperspektiv, sammenhæng og koordination. Her er handleplanen borgerens mulighed for at få overblik over indsatsen især hvis der er flere forskellige udførere involveret, er dette centralt. Konkret indgår der et felt til at beskrive koordination i handleplanen, og VUM lægger vægt på, at borgeren skal have overblik over, hvordan eventuelle paral- lelle indsatser koordineres på tværs af beskæftigelse, sundhed m.m., og hvem der har ansvaret f.eks. som koordinerende sagsbehandler. Der er ikke lovkrav om handleplan i alle sager, men handleplanen er et godt grundlag for en forventningsafstemning om retningen på indsatsen, ambitionsniveauet i forhold til målene samt aftalerne med borgeren. Dette kan også styrke det rehabiliterende sigte i bestillingen. SMARTE MÅL ER EN GOD INVESTERING VUM lægger særlig vægt på formuleringen af gode formål og mål. Det vil sige mål, der er specifikke, målbare, accepterede, realistiske, tidsafgrænsede og evaluerbare i opfølgningen. Hvis borgeren ikke ønsker en handleplan, VUM understøtter, at der udarbejdes borgerrettede handleplaner med operationelle formål og mål. Her er et eksempel på formål og mål vedrørende en kvinde med depression/ angst: Formål: At Dorte bliver bedre til at kunne tage vare på eget liv og bedre til at takle perioder, hvor hendes psykiske ustabilitet giver hende store problemer. Indsatsmål: At Dorte opnår kompetencer til at varetage de praktiske opgaver i hjemmet på en måde, der ikke giver stress og dermed tendens til depression/angst. At Dorte udvikler ressourcer i forhold til at planlægge indkøb og strukturere madlavning. At Dorte opnår en god døgnrytme. Eksemplet er ikke en rettesnor, men inspiration til at fokusere på borgerens ressourcer, motivation og udvikling i målfastsættelsen. 10 Handleplan og bestilling

11 skal der stadig beskrives indsats, formål og mål i en bestilling til udfører. Hensigten er, at målene i handleplanen og bestillingen opstilles sammen med borgeren og dermed kan tage direkte udgangspunkt i borgerens motivation og potentiale, så borgeren kan tage ejerskab for målene. Dermed er målfastsættelsen medvirkende til at styrke det rehabiliterende fokus i sagsbehandlingen. Generelt gælder det for opstillingen af målsætninger, at sagsbehandleren udover at gå i dialog med borgeren også med fordel kan gå i dialog med udfører, således at målene bliver tilstrækkelig specifikke, målbare og VUM understøtter, at der udarbejdes borgerrettede handleplaner med operationelle formål og mål. Her er et eksempel på formål og mål vedrørende en mand med udviklingshæmning: Formål: At Hans har en beskæftigelse i trygge rammer, der kan tilgodese hans udvikling, interesser og ressourcer. Indsatsmål: At Hans kan kontrollere impulsstyring og udsætte behov, når han arbejder. At Hans deltager i sociale sammenhænge én gang om ugen, så han i mindre omfang søger sit eget selskab. At Hans arbejdsopgaver opleves udfordrende. Eksemplet er ikke en rettesnor, men inspiration til at fokusere på borgerens ressourcer, motivation og udvikling i målfastsættelsen. relevante. Målene er også grundlaget for dialog med udfører og opfølgningen på, om indsatsen virker efter hensigten. Det kan være en udfordring at opstille gode mål, og for ofte indgår der mål for borgerne om struktur i hverdagen, livskvalitet m.m., der ikke i sig selv kan bruges til forventningsafstemning, være rammesættende for indsatsen til den enkelte borger eller anvendes i opfølgningen på indsatsen. Husk, at handleplanen er et samarbejdsredskab Husk systematik og fokus i udredningen Vær opmærksom på at få borgerens ressourcer, udfordringer, ønsker og prioriteringer belyst i udredningen. Brug funktionsvurderingen aktivt den skærper udredningen og fremmer et udviklingsperspektiv i målene. Få en god dialog om ressourcer spørg ind til, hvad borgeren er god til og selv ønsker. Og forhold dette til udfordringerne. Følg op på udredningerne med kolleger og i teamet drøft omfanget og systematikken og balancen mellem ressourcer og udfordringer samt funktionsevneniveau. Handleplan og bestilling 11

12 Opfølgning OPFØLGNING PÅ MÅL, BEHOV OG INDSATS Hvis udredningen og handleplanen udarbejdes efter principperne i VUM, skabes der et unikt grundlag for at følge op på mål, behov og indsats. Dermed kan det løbende vurderes, om borgeren får nok ud af indsatsen, og om der er behov for at justere enten mål eller indsats. Opfølgningen er væsentligt for at sikre et rehabiliterende fokus i indsatsen, da opfølgningen er rammen for en dialog med borgeren og med udfører, om hvorvidt indsatsen er hensigtsmæssig og giver de forventede resultater. På voksenområdet kommer opfølgningen ofte i statusnotater og ved opfølgningsmøder til at handle om borgerens trivsel i meget generelle vendinge. Målopfyldelse er kun i mindre grad i fokus, og der tages sjældent direkte stilling til, om indsatsen stadig er relevant. I forlængelse heraf ses det sjældent, at indsatser stoppes igen, når de først er igangsat. VUM sætter målene i fokus i opfølgningen og lægger vægt på, at udfører som input til processen udarbejder en statusrapport, der forholder sig direkte til, hvordan der er arbejdet med målene, og Husk, at opfølgningen skal sikre, at indsatsen er relevant og skaber værdi for borgeren Indhent statusnotater med fokus på målopfølgning fra udfører. Involver både borgeren og udfører i opfølgningen. Opfølgningen skal have fokus på både mål, behov og indsatsens relevans. Brug VUM systematisk det fulde udbytte af metoden kommer, når VUM anvendes konsekvent i opfølgningerne. Drøft opfølgningen med kolleger og i teamet så I får en fælles praksis. Hvis du vil vide mere, kan du søge på DHUV på socialstyrelsen.dk om de er opfyldt. Også i opfølgningen indgår en tæt dialog med borgeren, så der fastholdes fokus på borgerens perspektiv og motivation. Opfølgning med fokus på mål kan opleves som en ændring for både borgere, sagsbehandlere og udførere, men også som relevant for alle parter og typisk en god måde at vende virkningerne af indsatserne på.

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget?

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? VUM superbrugerseminar 2015 - Pia Laursen Pollard, Aalborg Kommune - Dorte From, Socialstyrelsen

Læs mere

DK EUROPLAN-KONFERENCE

DK EUROPLAN-KONFERENCE DK EUROPLAN-KONFERENCE REHABILITERING AF BORGERE MED SJÆLDNE HANDICAP. HVAD SKAL DER TIL OG HVORDAN SIKRES KOORDINATION? V. KIRSTEN DENNIG, SOCIAL- OG HANDICAPCHEF, GENTOFTE KOMMUNE. 23. januar 2015 Agenda

Læs mere

Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål

Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål VUM superbrugerseminar Maj 2014 Formål og mål i sagsbehandlingen Formål: At give indsigt i anvendelsen af formål og mål At give gode råd til hvordan

Læs mere

VUM og Rehabilitering. Gentofte Kommune Social & Handicap Myndighed Marianne Lincke og Anders Aittomaki

VUM og Rehabilitering. Gentofte Kommune Social & Handicap Myndighed Marianne Lincke og Anders Aittomaki VUM og Rehabilitering Gentofte Kommune Social & Handicap Myndighed Marianne Lincke og Anders Aittomaki Rehabilitering Plan for workshoppen VUM og rehabilitering. Ressourcefokus i udredningen Inddragelse

Læs mere

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte 107-botilbud på Munkegården, Avernakø Baggrund for 107-tilbud: Unge med særlige behov som følge af nedsat funktionsniveau eller særlige sociale problemer kan henvises til et midlertidigt botilbud gennem

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen.

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen. Notat Vedrørende: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet version 2 Sagsnavn: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet Sagsnummer: 27.00.00-G01-36-16 Skrevet af: Dorthe Høgh Hansen

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Udarbejdelse Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Januar 2016 Social og Handicap, Ældre og Handicap, Samstyrken, Lunden og Socialpsykiatrien Godkendelse 19 april 2016 Udvalget

Læs mere

Rehabiliteringsforløb på ældreområdet. Grundlaget for en håndbog. Ældre og demens Programleder Vibeke Høy Worm

Rehabiliteringsforløb på ældreområdet. Grundlaget for en håndbog. Ældre og demens Programleder Vibeke Høy Worm Rehabiliteringsforløb på ældreområdet Grundlaget for en håndbog Ældre og demens Programleder Vibeke Høy Worm Projektet Hvad er den aktuelt bedste viden Hvad betyder det for en tilrettelæggelsen af en målrettet

Læs mere

Randers Kommunes udviklingsmodel for kvalitetsarbejdet pa socialomra det. (RUK)

Randers Kommunes udviklingsmodel for kvalitetsarbejdet pa socialomra det. (RUK) Randers Kommunes udviklingsmodel for kvalitetsarbejdet pa socialomra det. (RUK) Socialområdet i Randers Kommune har gennem flere år arbejdet systematisk med faglig kvalitetsudvikling, dokumentation og

Læs mere

Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet

Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet Rebild Kommune Opsamling Deloitte Consulting 4. november 2013 Indhold 1. Grundlag 2. Konklusioner 3. Anbefalinger 4. Øvrige perspektiver - 2 - 1. Grundlaget Ledelsestilsyn

Læs mere

Her kan du læse typiske spørgsmål og svar til udredningen. 1. Hvad er årsagen til, at det netop er disse temaer, som indgår i metoden?

Her kan du læse typiske spørgsmål og svar til udredningen. 1. Hvad er årsagen til, at det netop er disse temaer, som indgår i metoden? UDREDNING Her kan du læse typiske spørgsmål og svar til udredningen. Temaerne: 1. Hvad er årsagen til, at det netop er disse temaer, som indgår i metoden? Svar: For at belyse hvordan borgerens funktionsevnenedsættelse

Læs mere

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte 107-botilbud på Munkegården, Avernakø Baggrund for 107-tilbud: Unge med særlige behov som følge af nedsat funktionsniveau eller særlige sociale problemer kan henvises til et midlertidigt botilbud gennem

Læs mere

Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012

Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012 Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012 SOCIALFORVALTNINGEN Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Indledning Som en del af den fortsatte faglige udvikling i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne i Aarhus

Læs mere

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Evaluering FØRSTE UDKAST af Work-in-progress: VUM og DHUV Evaluering af DHUV Samlet afrapportering Bilag 4: Baggrunden for evalueringen af dhuv www.bdo.dk Forfatter: BDO og

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst

Læs mere

N OTA T. NOTAT vedr. rehabilitering i FSIII

N OTA T. NOTAT vedr. rehabilitering i FSIII N OTA T NOTAT vedr. rehabilitering i FSIII Under udviklingen af Fælles Sprog III (FSIII), blev Servicelovens 83a vedrørende rehabiliteringsforløb vedtaget i Folketinget. 1 Forud for loven fik FSIII projektet

Læs mere

Voksenudredningsmetoden.

Voksenudredningsmetoden. Voksenudredningsmetoden. Pjece om metoden Maj 2011 1 Voksenudredningsmetoden en ny metode til sagsbehandling og udredning på handicap- og udsatte voksneområdet Socialministeriet og KL har udviklet en ny

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde

Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde 2015-2017 regionsyddanmark.dk Hvorfor en rehabiliteringsstrategi? I Region Syddanmark ønsker vi at give borgerne mulighed for at leve et så selvstændigt

Læs mere

KL s Handicap og Psykiatrikonference 22. november 2010

KL s Handicap og Psykiatrikonference 22. november 2010 Digitalisering af handicap- og udsatte voksneområdet. KL s Handicap og Psykiatrikonference 22. november 2010 Indhold 1. Kort om behovet for projektet 2. Præsentation af DHUV projektet 1. Formål med metoden

Læs mere

Center for Børn og Voksne Faglig udviklingsplan på området for voksne med handicap, sindslidelser og socialt udsatte voksne

Center for Børn og Voksne Faglig udviklingsplan på området for voksne med handicap, sindslidelser og socialt udsatte voksne Center for Børn og Voksne Faglig udviklingsplan på området for voksne med handicap, sindslidelser og socialt udsatte voksne FAGLIG UDVIKLINGSPLAN ENDELIGT UDKAST 1 Indhold Indledning... 3 Indsatsområde

Læs mere

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering Ved Thomas Antkowiak-Schødt Baggrund for håndbogen Et af fire delprojekter i projekt Rehabilitering på ældreområdet: Afprøvning af model for rehabilitering

Læs mere

Udviklingsplan Helhedstilbuddet Bank-Mikkelsens Vej GENTOFTE KOMMUNE. - Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Helhedstilbuddet Bank-Mikkelsens Vej GENTOFTE KOMMUNE. - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplan 2014 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Nærværende rammesætning udgør det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående og fælles mål, indsats-

Læs mere

Rehabiliteringscenter Strandgården. Helhedsorienterede og intensive rehabiliteringsforløb

Rehabiliteringscenter Strandgården. Helhedsorienterede og intensive rehabiliteringsforløb Rehabiliteringscenter Strandgården Helhedsorienterede og intensive rehabiliteringsforløb Rehabiliteringscenter Strandgården Rehabiliteringscenter Strandgården tilbyder rehabilitering til personer, der

Læs mere

Voksenudredningsmetoden.

Voksenudredningsmetoden. . Pjece om metoden til udførere på handicap- og udsatte voksenområdet Maj 2011 Indsæt titel via File -> Properties -> Summary Voksenudredningsmetoden en ny metode til sagsbehandling og udredning på handicap-

Læs mere

VELFÆRD I PSYKIATRI- OG HANDICAP VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

VELFÆRD I PSYKIATRI- OG HANDICAP VESTHIMMERLANDS KOMMUNE VELFÆRD I PSYKIATRI- OG HANDICAP VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Handleplan frem mod 2020 Indhold I virkeligheden er der mange virkeligheder....4 Next stop: Velfærd år 2020....5 Rehabilitering.....8 Effekt 10

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger (FKO) på det voksenspecialiserede socialområde Frederiksberg Kommune, 1. december 2015

Faglige kvalitetsoplysninger (FKO) på det voksenspecialiserede socialområde Frederiksberg Kommune, 1. december 2015 + Faglige kvalitetsoplysninger (FKO) på det voksenspecialiserede socialområde Frederiksberg Kommune, 1. december 2015 + Rammerne for arbejdet med Faglige Kvalitetsoplysninger (FKO) Politisk beslutning

Læs mere

Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed

Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed Indhold Baggrund Rehabiliteringsstrategien Grundlæggende antagelser, mission og vision Borgere på daghjem Formål og mål Målgruppe Daghjemmets

Læs mere

Voksenudredningsmetoden VUM & faglige kvalitetsoplysninger FKO. Ringkøbing-Skjern Kommune

Voksenudredningsmetoden VUM & faglige kvalitetsoplysninger FKO. Ringkøbing-Skjern Kommune Voksenudredningsmetoden VUM & faglige kvalitetsoplysninger FKO Ringkøbing-Skjern Kommune Dagsorden Præsentation Lidt om kommunen Organisationsplan Ændret syn på borgeren Voksenudredningsmetoden Faglige

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Evaluering FØRSTE UDKAST af Work-in-progress: VUM og DHUV Evaluering af DHUV Samlet afrapportering Bilag 6: Tabelrapport www.bdo.dk Forfatter: BDO og CEDI Udgivet 2015 Download

Læs mere

SOCIALAFDELINGENS REHABILITERINGSSTRATEGI

SOCIALAFDELINGENS REHABILITERINGSSTRATEGI SOCIALAFDELINGENS REHABILITERINGSSTRATEGI SOCIALAFDELINGENS REHABILITERINGSSTRATEGI Den omverden det sociale område indgår i er under markant forandring. Det stiller nye krav og forventninger til de sociale

Læs mere

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Side 1 Generelle forhold... 3 Kvalitetsstandarder... 3 Sagsbehandling... 3 Visitation og bevilling... 3 Handleplan... 3 Samarbejdsplan...

Læs mere

Projektbeskrivelse light

Projektbeskrivelse light 1 Projektbeskrivelse light, MT juli 2010 Projektbeskrivelse light - til frontpersonale Rehabilitering i hverdagen Rehabilitering betyder at leve igen; at leve som vanligt. Hverdagsrehabilitering handler

Læs mere

Principper for arbejdet i Center for Særlig Social Indsats

Principper for arbejdet i Center for Særlig Social Indsats Center for Særlig Social Indsats December 2016 Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Principper for arbejdet i Center for Særlig Social Indsats Godkendt i

Læs mere

Inspiration til gode mål. Inspirationshæfte til værktøjer til udredning og handleplan på børnehandicapområdet

Inspiration til gode mål. Inspirationshæfte til værktøjer til udredning og handleplan på børnehandicapområdet Inspiration til gode mål Inspirationshæfte til værktøjer til udredning og handleplan på børnehandicapområdet 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 1. Indledning 3 1.1. Fra udækkede behov til konkrete

Læs mere

Kvalitetsstandard 107 og 108

Kvalitetsstandard 107 og 108 Baggrund og formål Social- og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har de seneste år arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor Handicap- og Psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

RAMME OG RETNING Strategi for borgere med handicap samt borgere med sociale udfordringer

RAMME OG RETNING Strategi for borgere med handicap samt borgere med sociale udfordringer RAMME OG RETNING 2016-2020 Strategi for borgere med handicap samt borgere med sociale udfordringer Ramme og retning Strategi for borgere med handicap samt borgere med sociale udfordringer 2016-2020 Hvidovre

Læs mere

Bostedet Vangeleddet

Bostedet Vangeleddet Bostedet Vangeleddet Beboerne fremmer deres udvikling, selvstændighed og sundhed gennem velfærdsteknologi og socialpædagogiske tiltag. Vision: Bostedet Vangeleddet er førende i forhold til velfærdsteknologi

Læs mere

Voksenudredningsmetoden. Ledelsesinformation. VUM-superbrugerseminar Maj 2015

Voksenudredningsmetoden. Ledelsesinformation. VUM-superbrugerseminar Maj 2015 Voksenudredningsmetoden. Ledelsesinformation VUM-superbrugerseminar Maj 2015 Program 1. Formål 2. VUM og information til styring og udvikling 3. Erfaringer og potentiale 4. Praktiske eksempler 5. Læring

Læs mere

Socialpædagogisk støtte

Socialpædagogisk støtte Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte Godkendt af Socialudvalget d. xx.xx.xxx Indhold 1 Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Mental sundhed hos ældre i praksis - I en rehabiliterende organisation

Mental sundhed hos ældre i praksis - I en rehabiliterende organisation Mental sundhed hos ældre i praksis - I en rehabiliterende organisation Ulla Vidkjær Fejerskov, demensfaglig udviklingskonsulent Social, Job og Sundhed/Sundhed og Omsorg Onsdag den 23. november 2016 Rehabilitering

Læs mere

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & HANDICAP DRIFT Udviklingsplan 2017 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplanen er det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående

Læs mere

Voksenudredningsmetoden. Samarbejde mellem udfører og myndighed. VUM-superbrugerseminar Maj 2015

Voksenudredningsmetoden. Samarbejde mellem udfører og myndighed. VUM-superbrugerseminar Maj 2015 Voksenudredningsmetoden. Samarbejde mellem udfører og myndighed VUM-superbrugerseminar Maj 2015 Program 1. Formålet med workshoppen 2. Hvad var hensigten? 3. Hvordan ser det ud i Aalborg? 4. Læring og

Læs mere

Principper for indsatsen

Principper for indsatsen 16.03.2015 Principper for indsatsen Serviceniveauet udmønter de politiske mål for den sociale, pædagogiske og sundhedsmæssige indsats overfor voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller

Læs mere

Rehabilitering i Odense Kommune

Rehabilitering i Odense Kommune Rehabilitering i Odense Kommune Landsmøde Socialt Lederforum 2014 Jan Lindegaard Virksom Støtte Ældre- og Handicapforvaltningen Virksom Støtte - fakta Handicap Plejebolig - Mad Kendetegnende ved borgere

Læs mere

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013 Hjemmehjælpskommissionen Visitatorernes årsmøde 2013 1 stevns kommune Baggrunden og rammerne for kommissionens arbejde Demografi antallet af 80+ årige fordobles de næste 30 år Beskrive udfordringer og

Læs mere

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Kvalitetsstandardernes formål Formålet med Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på områderne

Læs mere

Udviklingsplan 2015 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan 2015 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplan 2015 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplanen er det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående og fælles mål, indsats- og fokusområder,

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet september 2015 1 Ydelseskatalog

Læs mere

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri Kvalitetsstandard Bostøtte Handicap og Psykiatri Forord Kvalitetsstandarden for bostøtte inden for handicap og psykiatri indeholder samlet information til borgere i kommunen omkring de tilbud og ydelser,

Læs mere

Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: 1 1 of 6 2 of 6 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikrer vi igennem - En aktiv dialog indadtil og udadtil - Synlighed

Læs mere

Kkvalitetsstandard Rehabiliteringsforløb

Kkvalitetsstandard Rehabiliteringsforløb SOCIAL OG SUNDHED Dato: 1. december 2015 Tlf. dir.: 4175 0349 E-mail: tinf@balk.dk Kontakt: Tina Cecilia Frederiksen Kkvalitetsstandard Rehabiliteringsforløb Rehabiliteringsforløb Folketinget har vedtaget

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Erfaringsopsamling - fra 11 kommunale kræftrehabiliteringsprojekter. Karen la Cour, SDU, HMS 1

Erfaringsopsamling - fra 11 kommunale kræftrehabiliteringsprojekter. Karen la Cour, SDU, HMS 1 Erfaringsopsamling - fra 11 kommunale kræftrehabiliteringsprojekter Karen la Cour, SDU, HMS 1 11 projekter i 15 kommuner Karen la Cour, SDU, HMS 2 TILLYKKE! Karen la Cour, SDU, HMS 3 Disposition Rammer

Læs mere

Håndbog om hjemmetræning. Introduktion Sagsforløbet omkring hjemmetræning Revision af reglerne om hjemmetræning Håndbog om hjemmetræning

Håndbog om hjemmetræning. Introduktion Sagsforløbet omkring hjemmetræning Revision af reglerne om hjemmetræning Håndbog om hjemmetræning Håndbog om hjemmetræning Introduktion Sagsforløbet omkring hjemmetræning Revision af reglerne om hjemmetræning Håndbog om hjemmetræning Introduktion Hjemmetræningsordningen blev vedtaget i 2008. Målgruppen

Læs mere

Gode råd og opmærksomhedspunkter. Hvordan fastsættes prisen på tilbuddet til borgeren på de sociale centre?

Gode råd og opmærksomhedspunkter. Hvordan fastsættes prisen på tilbuddet til borgeren på de sociale centre? Gode råd og opmærksomhedspunkter Hvordan fastsættes prisen på tilbuddet til borgeren på de sociale centre? regionsyddanmark.dk April 2016 Denne pjece beskriver gode råd og opmærksomhedspunkter i forhold

Læs mere

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige).

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige). Bilag 2 initiativer på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område Initiativ Sikre sammenhæng i overgange Forankring Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Udfordring Hvad ønsker man at forandre og

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Implementering af det rehabiliterende tankesæt. Sundheds- og Ældreområdet

Implementering af det rehabiliterende tankesæt. Sundheds- og Ældreområdet Implementering af det rehabiliterende tankesæt Sundheds- og Ældreområdet Et historisk rids - paradigmeskift 1980 erne - Fra plejehjem til Længst muligt i eget hjem ved etablering af døgnplejen. 2007 -

Læs mere

Voksne med handicap, sindslidelser og socialt udsatte voksne FAGLIG UDVIKLINGS- PLAN

Voksne med handicap, sindslidelser og socialt udsatte voksne FAGLIG UDVIKLINGS- PLAN Voksne med handicap, sindslidelser og socialt udsatte voksne FAGLIG UDVIKLINGS- PLAN Center for børn og voksne Området for voksne med handicap, sindslidelser og socialt udsatte voksne er placeret i Center

Læs mere

Værdighedspolitik Fanø Kommune.

Værdighedspolitik Fanø Kommune. Værdighedspolitik Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset udgangspunkt. Vi ønsker at understøtte den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker at leve. Samtidigt

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Informationsmøde Marts 2011

Informationsmøde Marts 2011 Digitalisering af handicap- og udsatte voksneområdet. Informationsmøde Marts 2011 Indhold 1. Kort om behovet for projektet 2. Præsentation af Voksenudredningsmetoden 1. Formål med metoden 2. Udredningsmetode

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte.... 2 Forord...

Læs mere

Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet

Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet BILAG 1 Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet Målgruppen Målgruppen består af personer i alderen 18 til 65 år, som pga. senhjerneskade har ret og pligt til et tilbud efter Lov

Læs mere

Lov om Social Service 104

Lov om Social Service 104 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 104 Aktivitets- og samværstilbud Godkendt af Byrådet 29. februar 2012 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Hverdagsrehabilitering i Frederikssund kommune

Hverdagsrehabilitering i Frederikssund kommune Hverdagsrehabilitering i Frederikssund kommune Kørte som projekt fra august 2011- marts 2013 Rehabiliteringsdefinitionen vi valgte: Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem

Læs mere

Voksenudredningsmetoden. Funktionsscore i udredningen. VUM-superbrugerseminar Maj 2014

Voksenudredningsmetoden. Funktionsscore i udredningen. VUM-superbrugerseminar Maj 2014 Voksenudredningsmetoden. Funktionsscore i udredningen VUM-superbrugerseminar Maj 2014 Funktionsscore i udredningen Formål At give indsigt i anvendelsen af funktionsscoren. At give gode råd til, hvordan

Læs mere

Formålet med den socialpædagogiske støtte er, at borgeren opnår en så selvstændig og meningsfuld tilværelse som muligt.

Formålet med den socialpædagogiske støtte er, at borgeren opnår en så selvstændig og meningsfuld tilværelse som muligt. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem Lovgrundlag Målgruppe 85 i Lov om Social Service Borgere, der er fyldt 18 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 - MIDLERTIDIGT BOTILBUD Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 9945 5017 Afdelingsleder: Birgitte Maliki Christensen E-mail: birgitte.maliki.christensen@99454545.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85.

Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85. Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85. Individuel socialpædagogisk støtte ydes til borgere over 18 år, der bor i selvstændig bolig og har betydelig nedsat fysisk

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE Vestmanna Allé 8 Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Mentorstøtten er et individuelt

Læs mere

gladsaxe.dk Plan 2020 for det psykosociale område

gladsaxe.dk Plan 2020 for det psykosociale område gladsaxe.dk Plan 2020 for det psykosociale område Med Plan 2020 lægger Gladsaxe Kommune op til en nyorientering af indsatsen overfor borgere med psykosociale handicap. Plan 2020 præsenterer en række visioner

Læs mere

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov.

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov. Vallensbæk Kommune Center for Sundhed og Forebyggelse Kvalitetsstandard for boliger og dagophold 11. Ældrebolig indgå i indgår for tildeling af Valg af leverandør? Er der særlige forhold at Lov om almene

Læs mere

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 1 Indhold Indledning... 3 Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov... 5 Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 Livskvalitet gennem støtte i eget hjem... 7 Fokus på borgertilfredshed... 8

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik 2012-2015 J. nr. 16.20.00P22 1 Forord Alkohol- og stofmisbrug har store menneskelige omkostninger for den enkelte borger med et misbrug og for dennes pårørende. Et alkohol-

Læs mere

Kvalitetsstandard for særlige klubtilbud (til borgere over 18 år) efter Lov om Social Service 36

Kvalitetsstandard for særlige klubtilbud (til borgere over 18 år) efter Lov om Social Service 36 Kvalitetsstandard for særlige klubtilbud (til borgere over 18 år) efter Lov om Social Service 36 Introduktion Greve Kommune kan bevilge særlige klubtilbud til borgere fra det fyldte 18. år efter Lov om

Læs mere

Hverdagsrehabilitering skaber værdi. Både for borgeren og samfundet

Hverdagsrehabilitering skaber værdi. Både for borgeren og samfundet Hverdagsrehabilitering skaber værdi Både for borgeren og samfundet Målet med hverdagsrehabilitering er aktivt at støtte borgeretil at være længst og bedst muligt i eget liv De 10 vigtigste principper i

Læs mere

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Den tværsektorielle organisering og de ledelsesmæssige rammer er centrale for driften af den koordinerende sagsbehandlerfunktion. Rammevilkår,

Læs mere

Som led i projekt Styrket rehabilitering og genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Som led i projekt Styrket rehabilitering og genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade i Ringkøbing-Skjern Kommune. Rehabilitering og hjerneskade Som led i projekt Styrket rehabilitering og genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade i Ringkøbing-Skjern Kommune. Skjern Kulturcenter 10.04.2013 Præsentation for

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

LEVs børneterapeuter. - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år

LEVs børneterapeuter. - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år LEVs børneterapeuter - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år Det er en skelsættende begivenhed at få et udviklingshæmmet barn. For mange forældre betyder det en voldsom ændring

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering Værdighedspolitik 2016 Sundhed og Rehabilitering 1 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Mange er mere sunde og raske og lever længere end tidligere. I Kerteminde Kommune er der mange tilbud og

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Den gode opstart på ressourceforløb. Overdragelsesmøde Netværksmøde og helhedsperspektiv Det gode samarbejde

Den gode opstart på ressourceforløb. Overdragelsesmøde Netværksmøde og helhedsperspektiv Det gode samarbejde Den gode opstart på ressourceforløb Overdragelsesmøde Netværksmøde og helhedsperspektiv Det gode samarbejde Borgers vej videre fra rehabiliteringsteamet Drejebog for overdragelsesmøde Formål med overdragelsesmøde:

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Lov om Social Service 85 /87

Lov om Social Service 85 /87 / Lov om Social Service 85 /87 Botilbud Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Fakta: Ringsted Kommune tilbyder forskellige aktivitetstilbud, der er rettet mod voksne med særlige behov. Tilbuddene tæller blandt andet Værkstedet

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske funktionsevne

Læs mere

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 31 Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere