I LISTE OVER AKTIVITETER HENVIST TIL I ARTIKEL 6, STK.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I LISTE OVER AKTIVITETER HENVIST TIL I ARTIKEL 6, STK."

Transkript

1 Bilag 1: Liste over aktiviteter henvist til i Århus-konventionens artikel 6, stk.1 (a). (om offentlig deltagelse i afgørelser vedrørende konkrete aktiviteter). Bilag I LISTE OVER AKTIVITETER HENVIST TIL I ARTIKEL 6, STK. 1 (a) 1 Energisektoren: - Mineralolie- og gasraffinaderier; - Forgasnings- og fortætningsanlæg; - Varmekraftværker og andre fyringsanlæg med en termisk ydelse på mere end 50 MW; - Koksværker; - Kernekraftværker og andre kernereaktorer, herunder demontering eller nedlukning af sådanne kraftværker eller reaktorer (bortset fra forskningsanlæg til fremstilling og forarbejdning af spaltelige og fertile materialer, hvis maksimumskapacitet ikke overstiger 1 kw vedvarende termisk ydelse) 1); - Anlæg til oparbejdning af nukleart brændsel; - Anlæg konstrueret: - til fremstilling eller berigelse af atombrændstof; - til behandling af bestrålet atombrændstof eller højradioaktivt affald; - til den endelige bortskaffelse af bestrålet atombrændstof; - udelukkende til den endelige bortskaffelse af radioaktivt affald; - udelukkende til deponering (planlagt til at vare mere end 10 år) af bestrålet atombrændstof eller radioaktivt affald på et andet sted end produktionsstedet. 2. Produktion og forarbejdning af metaller: - Anlæg til ristning eller sintring af malme, herunder sulfidmalm; - Anlæg til produktion af råjern eller stål (første eller anden smeltning) med dertil hørende strengstøbning og med en kapacitet på over 2,5 tons/t; - Anlæg til forarbejdning af jernholdige metaller: (ii) varmvalseværker med en råstålskapacitet på over 20 tons/ht; smedeværksteder med hamre med en slagenergi på over 50 kj pr. hammer, når den brugte varmeværdi er mere end 20 MW; (iii) anbringelse af beskyttelseslag af smeltet metal med en råstålskapacitet på over 2 tons/t. - metalstøberier til jernholdigt metal med en produktionskapacitet på over 20 tons/dag; - Anlæg:

2 i) til udvinding af non-ferro råmetaller af malme, koncentrater eller sekundære råstoffer ved hjælp af metallurgiske, kemiske eller elektrolytiske processer; ii) til smeltning og legering af non-ferro metaller, herunder genindvindingsprodukter, (forædling, støbning, osv.) med en smeltekapacitet på mere end 4 tons/dag (bly og cadmium) eller 20 tons/dag (alle andre metaller). - Anlæg til overfladebehandling af metaller og plastmaterialer ved en elektrolytisk eller kemisk proces, hvor de anvendte kars volumen er på mere end 30 m3; 3 Mineralindustrien - Anlæg til fremstilling af cementklinker i roterovne med en produktionskapacitet på mere end 500 tons/dag, eller kalk i roterovne med en produktionskapacitet på mere end 50 tons/dag eller i andre ovne med en produktionskapacitet på mere end 50 tons/dag; - Anlæg til fremstilling af asbest og asbestprodukter; - Anlæg til fremstilling af glas, inklusive glasfibre, med en smeltekapacitet på mere end 20 tons/dag; - Anlæg til smeltning af mineralske stoffer, inklusive fremstilling af mineralfibre, med en smeltekapacitet på mere end 20 tons/dag; - Anlæg til fremstilling af keramiske produkter ved brænding, navnlig tagsten, mursten, ildfaste sten, fliser, stentøj og porcelæn, med en produktionskapacitet på mere end 75 tons/dag, og/eller en ovnkapacitet på mere end 4 m3/dag og en sættetæthed pr. ovn på mere end 300 kg/m3. 4. Kemisk industri: Aktiviteterne i dette afsnit dækker fremstilling i industriel målestok ved kemisk bearbejdning af de i punkt a) til g) nævnte stoffer eller grupper af stoffer: a) Kemiske anlæg til fremstilling af organiske grundkemikalier, som f.eks.: (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) simple kulbrinter, (lineære eller ringformede, mættede eller umættede, aliphatiske eller aromatiske); iltholdige kulbrinter, som f.eks. alkohol, aldehyder, ketoner, kulstofsyrer, estere, acetater, ethere, peroxider, epoxyharpiks; svovlholdige kulbrinter; kvælstofholdige kulbrinter, som f.eks. aminer, amider, nitrøse forbindelser, nitroeller nitratforbindelser, nitriler, cyanater, isocyanater; fosforholdige kulbrinter; halogenholdige kulbrinter; metalorganiske forbindelser; plastmaterialer (polymerer, kunstfibre, cellulosederivater); syntetisk gummi; farvestoffer og pigmenter; overfladeaktive stoffer og tensider.

3 b) Kemiske anlæg til fremstilling af uorganiske grundkemikalier, som f.eks.: (ii) (iii) (iv) (v) gasser, som f.eks. ammoniak, klor eller hydrogenchlorid, fluor eller fluorbrinte, kulilter, svovlforbindelser, kvælstofilter, brint, svovldioxid, carbonylchlorid; syre, som f.eks. chromsyre, flussyre, phosphorsyre, salpetersyre, saltsyre, svovlsyre, oleum, svovlholdig syre; baser, som f.eks. ammoniumhydroxid, kaliumhydroxid (ætskali), natriumhydroxid (ætsnatron); salte, som f.eks. ammoniumklorid (salmiak), kaliumklorat, kaliumkarbonat (potaske), natriumkarbonat (soda), perborat, sølvnitrat; metalloider, metaloxider eller andre uorganiske forbindelser som f.eks. kalciumkarbid, silicium, siliciumkarbid. c) Kemiske anlæg til fremstilling af phosphat-, kvælstof- eller kaliumholdig kunstgødning (herunder blandingsgødning); d) Kemiske anlæg til fremstilling af basisplantebeskyttelsesmidler og biocider; e) Anlæg, der benytter en kemisk eller biologisk proces til fremstilling af farmaceutiske basisprodukter; f) Kemiske anlæg til fremstilling af sprængstoffer; g) Kemiske anlæg hvor en kemisk eller en biologisk proces bliver brugt til produktion af proteinfodertilsætningsstoffer, enzymer eller andre proteinstoffer. 5. Affaldshåndtering: - Anlæg til forbrænding, genanvendelse, kemisk behandling eller deponering af farligt affald; - Anlæg til forbrænding af dagrenovation med en kapacitet på over 3 tons/t; - Anlæg til bortskaffelse af ufarligt affald med en kapacitet på mere end 50 tons/dag; - Deponeringsanlæg, som modtager over 10 tons/dag, eller med en samlet kapacitet på over tons med undtagelse af anlæg til deponering af inert affald. 6. Anlæg til behandling af spildevand med en kapacitet på over personækvivalenter. 7. Industrianlæg til fremstilling af: a) papirmasse af træ eller andre fibermaterialer; b) papir og pap med en produktionskapacitet på mere end 20 tons/dag. 8. a) Anlæg af jernbane til fjerntrafik og af lufthavne 2) med en start- og landingsbane på m og derover; b) Anlæg af motorveje og motortrafikveje 3); c) Anlæg af nye veje med mindst fire kørebaner eller udretning og/eller udvidelse af en eksisterende vej med højst to kørebaner med henblik på anlæg af mindst fire kørebaner,

4 hvis en sådan ny, eller et således udrettet og/eller udvidet vejafsnit har en ubrudt længde på mindst 10 km. 9. a) Indre vandveje og havne ved indre vandveje, som kan anløbes af fartøjer på over tons; b) Søhandelshavne, anløbsbroer til lastning og losning, der er forbundet med havneanlæg til land og til vands (bortset fra færgebroer), der kan anløbes af fartøjer på over tons. 10. Arbejder i forbindelse med indvinding af grundvand eller kunstig tilførsel af grundvand, hvor den indvundne eller tilførte mængde vand udgør mindst 10 mio. m3/år. 11. a) Anlæg til overførsel af vandressourcer mellem flodbækkener, når formålet er at forebygge eventuel vandmangel, og når den overførte vandmængde overstiger 100 millioner m3/år. b) I alle andre tilfælde anlæg til overførsel af vandressourcer mellem flodbækkener, når den gennemsnitlige vandmængde i det bækken, hvorfra vandet overføres, over flere år overstiger mio. m3/år, og den overførte vandmængde overstiger 5% af denne mængde. Overførsel af drikkevand via rørledninger er ikke omfattet. 12. Udvinding af råolie og naturgas til kommerciel anvendelse, hvor råolieudvindingen overstiger 500 tons pr. dag eller gasudvindingen overstiger m3/dag. 13. Dæmninger og andre anlæg beregnet til opstuvning eller varig oplagring af vand, når den nye eller supplerende opstuvede eller oplagrede vandmængde overstiger 10 mio. m Rørledninger til transport af gas, olie eller kemikalier med en diameter på over 800 mm og en længde på over 40 km. 15. Anlæg til intensiv fjerkræavl eller svineavl med mere end: (a) pladser til fjerkræ; (b) pladser til slagtesvin (over 30 kg), eller; (c) 750 pladser til søer. 16. Stenbrud og minedrift i åbne brud, hvor minestedets areal er over 25 hektar, eller tørvegravning på et areal over 150 hektar. 17. Anlæg af luftledninger med en spænding på mindst 220 kv og en længde på over 15 km. 18. Anlæg til opbevaring af råolieprodukter samt petrokemiske eller kemiske produkter med en kapacitet på tons eller derover.

5 19. Andre aktiviteter: - Anlæg til forbehandling (vask, blegning, mercerisering) eller farvning af fibre eller tekstilstoffer med en behandlingskapacitet på over 10 tons/dag; - Anlæg til garvning af huder og skind med en behandlingskapacitet for færdige produkter på over 12 tons/dag; a) Slagterier med en kapacitet til produktion af slagtekroppe på over 50 tons/dag; b) Behandling og forarbejdning med henblik på fremstilling af levnedsmidler på basis af: animalske råstoffer (bortset fra mælk) med en kapacitet til færdigevareproduktion på mere end 75 tons/dag; (ii) vegetabilske råstoffer med en kapacitet til færdigevareproduktion på mere end 300 tons/dag (gennemsnit på kvartalsbasis); c) Behandling og forarbejdning af mælk, når den modtagne mælkemængde er på over 200 tons/dag (gennemsnit på årsbasis); - Anlæg til destruktion eller udnyttelse af døde dyr eller dele heraf og animalsk affald med en kapacitet på over 10 tons/dag; - Anlæg til behandling af overflader på stoffer, genstande eller produkter under anvendelse af organiske opløsningsmidler, navnlig med henblik på appretur, påtrykning, coating, affedtning, imprægnering, kachering, lakering, rensning eller vædning, med en forbrugskapacitet med hensyn til opløsningsmiddel på mere end 150 kg/time eller over 200 tons/år; - Anlæg til fremstilling af kulstof (fuldbrændt kul) eller elektrografit ved forbrænding eller grafitisering. 20. Alle aktiviteter, der ikke er dækket af stk ovenfor, hvor offentlig deltagelse er påkrævet efter national lovgivning i forbindelse med en procedure til vurdering af miljøpåvirkninger. 21. Bestemmelserne i artikel 6, stk 1 (a) i denne konvention finder ikke anvendelse på ovennævnte projekter, såfremt disse udføres udelukkende eller overvejende i forbindelse med forskning, udvikling og afprøvning af nye metoder eller produkter i mindre end to år, medmindre det er sandsynligt, at de giver anledning til væsentlig negativ indvirkning på miljø eller sundhed. 22. Alle ændringer eller udvidelser af aktiviteter, hvor sådanne ændringer eller udvidelser i sig selv opfylder de kriterier/grænseværdier, der er opstillet i dette bilag, skal følge bestemmelserne i denne konventions artikel 6, stk. 1 (a). Alle andre ændringer eller udvidelser af aktiviteter skal følge bestemmelserne i denne konventions artikel 6, stk. 1 (b). Noter

6 1) Kernekraftværker og andre kernereaktorer ophører med at betragtes som sådanne, når al atombrændstof og andre radioaktivt kontaminerede elementer er fjernet permanent fra anlæggets område. 2) I denne konvention forstås ved lufthavn en lufthavn, som svarer til definitionen i Chicagokonventionen af 1944 om oprettelsen af Organisationen for International Civil Luftfart (bilag 14). 3) I denne konvention forstås ved motortrafikvej en vej, der svarer til definitionen i ECEaftalen af 15. november 1975 om internationale hovedtrafikårer.

Sammenligning mellem godkendelsesbekendtgørelsens listepunkter (bilag 1 og 2) og PRTRforordningens

Sammenligning mellem godkendelsesbekendtgørelsens listepunkter (bilag 1 og 2) og PRTRforordningens Sammenligning mellem godkendelsesbekendtgørelsens listepunkter (bilag 1 og 2) og PRTRforordningens aktivitetspunkter (bilag I) Vejledende skema. Godkendelsesbekendtgørelsens listepunkter PRTR-forordning

Læs mere

Liste over godkendelsespligtig virksomhed, jf. 1, stk. 3

Liste over godkendelsespligtig virksomhed, jf. 1, stk. 3 Bilag 1 Liste over godkendelsespligtig virksomhed, jf. 1, stk. 3 A Fremstilling og forarbejdning af jern, stål og metal samt overfladebehandling af metaller og plast A 101.Jernværker (råjern), stålværker

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0470 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0470 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0470 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 14.8.2007 KOM(2007) 470 endelig 2007/0169 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om godkendelse på

Læs mere

L 24/8 Den Europæiske Unions Tidende 29.1.2008 DIREKTIVER

L 24/8 Den Europæiske Unions Tidende 29.1.2008 DIREKTIVER L 24/8 Den Europæiske Unions Tidende 29.1.2008 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2008/1/EF af 15. januar 2008 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (kodificeret udgave)

Læs mere

Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse) Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1)

Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse) Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1) Side 1 af 13 NATURKLAGENÆVNET SØG Frederiksborggade 15 DK - 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 Kontortid: mandag-torsdag. 9:00-16:00 fredag 9:00-15:00 E-mail: nkn@nkn.dk Lov om miljøvurdering

Læs mere

(Bortfald af automatisk ophørsklausul og ændring af bilag 1)

(Bortfald af automatisk ophørsklausul og ændring af bilag 1) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (Bortfald af automatisk ophørsklausul

Læs mere

VVM. Vurdering af virkninger på miljøet. Af specialkonsulent Gert Johansen

VVM. Vurdering af virkninger på miljøet. Af specialkonsulent Gert Johansen VVM Vurdering af virkninger på miljøet Af specialkonsulent Gert Johansen VVM-direktivet 85/337/EØF Globalt princip Internationalt princip indført i USA i 1969 i 1972 besluttet som verdensprincip i FN Bruges

Læs mere

01 00 00 AFFALD FRA MINEDRIFT SAMT EFTERFORSKNING EFTER UDVINDING OG ANDEN BEHANDLING AF MINERALER OG ANDRE RÅSTOFFER

01 00 00 AFFALD FRA MINEDRIFT SAMT EFTERFORSKNING EFTER UDVINDING OG ANDEN BEHANDLING AF MINERALER OG ANDRE RÅSTOFFER 01 00 00 AFFALD FRA MINEDRIFT SAMT EFTERFORSKNING EFTER UDVINDING OG ANDEN BEHANDLING AF MINERALER OG ANDRE RÅSTOFFER 01 03 00Affald fra anden fysisk og kemisk bearbejdning af metalholdige mineraler 01

Læs mere

1640 af 13/12 2006 Bek. om godkendelse af listevirksomhed

1640 af 13/12 2006 Bek. om godkendelse af listevirksomhed Page 1 of 113 Bek. om godkendelse af listevirksomhed 1640 af 13/12 2006 Status: Gældende Nr. 1640 af 13. december 2006 Miljøministeriet (Miljøstyrelsen) Ændringer til bekendtgørelsen Bekendtgørelsen indeholder

Læs mere

VVM. Vurdering af Virkninger på Miljøet. Af specialkonsulent Gert Johansen

VVM. Vurdering af Virkninger på Miljøet. Af specialkonsulent Gert Johansen VVM Vurdering af Virkninger på Miljøet Af specialkonsulent Gert Johansen Globalt princip VVM-direktivet 85/337/EØF - Internationalt princip indført i USA i 1969 i 1972 besluttet som verdensprincip i FN

Læs mere

936 af 24/ Lov om miljøvurdering af planer og programmer

936 af 24/ Lov om miljøvurdering af planer og programmer Side 1 af 7 Lov om miljøvurdering af planer og programmer 936 af 24/09 2009 Status: Gældende Nr. 316 af 5. maj 2004 Miljøministeriet LF 147 03/04 Jf. lovbek. nr. 936 af 24. september 2009 Ændringer siden

Læs mere

Jura J.nr. NST Ref. HINEL/BRU Den 14. september Til høringsparter på vedlagte liste

Jura J.nr. NST Ref. HINEL/BRU Den 14. september Til høringsparter på vedlagte liste Til høringsparter på vedlagte liste Jura J.nr. NST-100-00098 Ref. HINEL/BRU Den 14. september 2015 Høring over udkast til forslag til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer 1)

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer 1) LBK nr 1533 af 10/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 019-00522 Senere ændringer

Læs mere

VVM VVM. Vurdering af Virkning på Miljøet. Specialkonsulent Gert Johansen.

VVM VVM. Vurdering af Virkning på Miljøet. Specialkonsulent Gert Johansen. VVM VVM Vurdering af Virkning på Miljøet Specialkonsulent Gert Johansen Regionplanlægning Sætte rammer for den kommunale planlægning Virke for gennem administration af anden lovgivning Foretage arealreservationer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer 1)

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer 1) LBK nr 1533 af 10/12/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. januar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 019-00522 Senere ændringer til

Læs mere

Bilag 2. Liste over godkendelsespligtig virksomhed, jf. 2, nr. 3

Bilag 2. Liste over godkendelsespligtig virksomhed, jf. 2, nr. 3 Liste over godkendelsespligtig virksomhed, jf. 2, nr. 3 Bilag 2 A. Forarbejdning og overfladebehandling af jern, stål og metal A 201. Virksomheder, der pålægger et beskyttelseslag af smeltet metal, herunder

Læs mere

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE RÅD

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE RÅD DE FORENEDE NATIONER E DET ØKONOMISKE OG SOCIALE RÅD Distr. GENERAL MP.EIA/2003/1 13 February 2003 ORIGINAL: ENGLISH DEN ØKONOMISKE KOMMISSION FOR EUROPA Partsmøde under konventionen om vurdering af virkningerne

Læs mere

Bekendtgørelse om underretningspligt ved eksport af visse brugte produktionsanlæg

Bekendtgørelse om underretningspligt ved eksport af visse brugte produktionsanlæg BEK nr 1189 af 12/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. 029-00061 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Miljørapport for Kommuneplantillæg nr. 44 og Lokalplan nr

Miljørapport for Kommuneplantillæg nr. 44 og Lokalplan nr Miljørapport for Kommuneplantillæg nr. 44 og Lokalplan nr. 0-748 Tillæg nr. 44 til Kommuneplan 2009-2021 for Odense Kommune for område ved Thomas B. Thriges Gade og Hans Mules Gade Lokalplan nr. 0-748

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. af 30.6.2011

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. af 30.6.2011 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.6.2011 K(2011) 4598 endelig KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 30.6.2011 om spørgeskemaet 2012-2014 vedrørende Rådets direktiv 96/82/EF om kontrol med risikoen

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde

Kapitel 1. Anvendelsesområde Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse

Læs mere

Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning 1)

Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning 1) BEK nr 1440 af 23/11/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Styrelsen for Vand- og Naturvaltning, j.nr. SVANA-100-00003

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 1) Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 1) I medfør af 7 b, 35, stk. 1 og 2, 37, stk. 2, 39, stk. 3 og 4, 40, 41 b, stk. 1, 66, stk. 5, 67, 74, stk. 2, 79, 80, stk. 1 og 2, 89 b, 90, stk. 1 og

Læs mere

som giftige, i en koncentration på tilsammen > 3 %

som giftige, i en koncentration på tilsammen > 3 % Nr. L 356/ 14 De Europæiske Fællesskabers Tidende 31. 12. 94 RÅDETS BESLUTNING af 22. december 1994 om udarbejdelse af en liste over farligt affald i henhold til artikel 1, stk. direktiv 91/689/EØF om

Læs mere

Konkret sagsbehandlingstider for virksomheder omfattet af servicedirektivet

Konkret sagsbehandlingstider for virksomheder omfattet af servicedirektivet Konkret sagsbehandlingstider for virksomheder omfattet af servicedirektivet Fastsættelse af sagsbehandlingstider er et krav i Miljøministeriets bekendtgørelse nr 1447 af den 2 december 2015 Aalborg Kommunes

Læs mere

Bekendtgørelse om supplerende regler i medfør af lov om planlægning 1 (samlebekendtgørelse)

Bekendtgørelse om supplerende regler i medfør af lov om planlægning 1 (samlebekendtgørelse) Bekendtgørelse om supplerende regler i medfør af lov om planlægning 1 (samlebekendtgørelse) I medfør af 3, stk. 1, 6 c, stk. 3, 8, 13, stk. 6, 54 og 64, stk. 2 i lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Esbjerg Affaldshåndtering,

Esbjerg Affaldshåndtering, Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato marts 2017 Esbjerg Affaldshåndtering, Farligt. Affaldsfraktioner der modtages Telefon 76 16 18 91 Telefax 76 16 18 99 eah93@esbjergkommune.dk www.esbjergkommune.dk Esbjerg

Læs mere

Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning 1)

Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning 1) (Gældende) Udskriftsdato: 11. november 2014 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin. j.nr. NST-139-00145 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet, den

Miljø- og Fødevareministeriet, den UDKAST til Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug I medfør af 88, stk. 1 og 2 og 92 i lov om miljøbeskyttelse,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erstatning for miljøskader

Bekendtgørelse af lov om erstatning for miljøskader LBK nr 994 af 09/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-702-0018 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning 1)

Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning 1) BEK nr 764 af 23/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-700-00033 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v.

Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. BEK nr 1417 af 02/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-1200-00089 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning 1)

Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning 1) BEK nr 957 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 13. juli 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning 1)

Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning 1) BEK nr 957 af 27/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning 1)

Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning 1) BEK nr 1184 af 06/11/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 23. oktober 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin. j.nr. NST-139-00145 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

EAK kode Beskrivelse af affaldstyper Supplerende beskrivelse af affaldstyper

EAK kode Beskrivelse af affaldstyper Supplerende beskrivelse af affaldstyper Farligt affald EAK kode Beskrivelse af Supplerende beskrivelse af 01 Affald fra efterforskning, minedrift, brydning og fysisk og kemisk behandling af mineraler 01 03 07 Andet affald indeholdende farlige

Læs mere

Oprettelse af et europæisk register over udledning og overførsel af forureningsstoffer ***I

Oprettelse af et europæisk register over udledning og overførsel af forureningsstoffer ***I P6_TA(2005)0276 Oprettelse af et europæisk register over udledning og overførsel af forureningsstoffer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 1) Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 1) 21. Vilkårene skal sikre, at kravene i 18 opfyldes, og skal i relevant omfang fastsætte følgende: 1) Emissionsgrænseværdier, maksimal luftmængde og afkasthøjde

Læs mere

FAXE KOMM ~ NE. Center for T eknik & Milj0

FAXE KOMM ~ NE. Center for T eknik & Milj0 FAXE KOMM ~ NE Center for T eknik & Milj0 Faxe Ladeplads By- og Kystlaug Stilledal3 4654 Faxe Ladeplads Sendt per mail til mail@byogkyst.dk Klage over BG Stones tilstedeve&relse i Faxe Ladeplads havn og

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om affald 1) (Klassificering af affald som farligt og opdatering af listen over affald)

UDKAST. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om affald 1) (Klassificering af affald som farligt og opdatering af listen over affald) UDKAST Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om affald 1) (Klassificering af affald som farligt og opdatering af listen over affald) 1 I bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald, som

Læs mere

HØRINGSBREV. Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Klimatilpasning samt tilhørende baggrundsrapport

HØRINGSBREV. Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Klimatilpasning samt tilhørende baggrundsrapport HØRINGSBREV By- Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Park og Natur Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512719 Fax 65919681 E-mail nmt.bkf@odense.dk Forslag

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2000D0532 DA 01.01.2002 001.002 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS BESLUTNING af 3. maj 2000 om afløsning af beslutning 94/3/EF

Læs mere

Lov om ændring af lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love 1)

Lov om ændring af lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love 1) LOV nr 658 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., j.nr. 2015-835 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Liste over EAK-koder

Liste over EAK-koder Liste over EAK-koder Følgende er uddrag af Affaldsbekendtgørelsen Bilag 2 forsøgt opstillet i mere læsevenligt format end det ellers kan ses på www.retsinformation.dk. Bilag 2 - Listen over affald, jf.

Læs mere

Liste over virksomheder m.v., der er omfattet af 2, stk. 1, nr. 10

Liste over virksomheder m.v., der er omfattet af 2, stk. 1, nr. 10 UDKAST til ændring af Bekendtgørelse nr. 515 af 27. maj 2016 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug ( ) 11. Bekendtgørelsen

Læs mere

Positivliste over forbrændingsegnet affald

Positivliste over forbrændingsegnet affald Revideret 30. marts 2010 Positivliste over forbrændingsegnet affald Efter forbrændingsbekendtgørelsens 6 stk. 2 skal ansøgninger om godkendelse af anlæg til forbrænding indeholde en liste over, hvilke

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende 16.2.2001 L 47/1. (Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS BESLUTNING

De Europæiske Fællesskabers Tidende 16.2.2001 L 47/1. (Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS BESLUTNING 16.2.2001 L 47/1 II (Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS BESLUTNING af 16. januar 2001 om ændring af Kommissionens beslutning 2000/532/EF for så vidt angår

Læs mere

Bek. om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (Ophæves 02/06 2012)

Bek. om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (Ophæves 02/06 2012) Side 1 af 11 LovText Teknisk Forvaltning Schultz Information Vis dokumenter sorteret efter emne Vis dokumenter sorteret alfabetisk efter titel Vis dokumenter sorteret efter år Vis nyeste dokumenter bogekomm

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om affald 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om affald 1) BEK nr 715 af 13/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-769-00110 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger 1

HØRINGSUDKAST. Bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger 1 HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger 1 I medfør af 35 a-b, 92 og 110, stk. 3 og 4, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december

Læs mere

Miljølovgivningen. Hvilke miljøregler gælder for virksomheder

Miljølovgivningen. Hvilke miljøregler gælder for virksomheder Miljølovgivningen Hvilke miljøregler gælder for virksomheder Miljølovgivningen Program Præsentation Lovstof Miljøgodkendelse Forureningsbegrænsning Grønt regnskab Uheld Lovgivning Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Positivliste for Kommunekemi

Positivliste for Kommunekemi Positivliste for Kommunekemi 01 Affald fra efterforskning, minedrift, brydning og fysisk og kemisk behandling af mineraler 01 03 Affald fra fysisk og kemisk bearbejdning af metalholdige mine-raler 01 03

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse i forbindelse med ændringer i trykkeriet

Tillæg til miljøgodkendelse i forbindelse med ændringer i trykkeriet Glud & Marstrand A/S Blikfanget 6 8722 Hedensted Att.: Gitte Jensen Sendt på digital post til CVR-nr: 67287118 Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Susanne Juul Sørensen

Læs mere

Bekendtgørelse om affald 1)2)

Bekendtgørelse om affald 1)2) Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 54 Offentligt Bekendtgørelse om affald 1)2) Indholdsfortegnelse til affaldsbekendtgørelsen Kapiteloversigt Kapitel 1: Anvendelsesområde Kapitel 2: Definitioner

Læs mere

Kemikalie 2,4-Toluendiisocyanat B B A A B A A A A A A C A C C C C Acetamid A A A A A A A A A A A A A A C A A C Acetone B B A A B A A A A A A C A C C

Kemikalie 2,4-Toluendiisocyanat B B A A B A A A A A A C A C C C C Acetamid A A A A A A A A A A A A A A C A A C Acetone B B A A B A A A A A A C A C C Kemikalie 2,4-Toluendiisocyanat B B A A B A A A A A A C A C C C C Acetamid A A A A A A A A A A A A A A C A A C Acetone B B A A B A A A A A A C A C C C C C Acetonitril C C A A C A A A A A A B A A Acetylen

Læs mere

STANDAT ændringer ved ekstra opdateringen maj 2008

STANDAT ændringer ved ekstra opdateringen maj 2008 J.nr. DMU-73-00004 18. juni 2008 /SUB STANDAT ændringer ved ekstra opdateringen maj 2008 Ansøger: Kjølsen Consulting på vegne af Miljøstyrelsen og Miljøportalen. STD00113 Lovgrundlag forældelse af koder

Læs mere

KORROSIONSBESKYTTELSE MED FLUORPOLYMERER

KORROSIONSBESKYTTELSE MED FLUORPOLYMERER INDLEDNING KORROSIONSBESKYTTELSE MED FLUORPOLYMERER Christian Strøbech, Accoat A/S Belægning med fluorpolymersystemer har i det sidste 1 år gennemgået en rivende udvikling, således at der til brug indenfor

Læs mere

Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10

Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10 Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10 Forord Dette grønne regnskab for A/S Peder Nielsen Beslagfabrik (PN-Beslag) omfatter alle aktiviteter på adressen Nørregade 25, 9700 Brønderslev. Virksomheden

Læs mere

BAT Bedste tilgængelige teknik. virksomheder og myndigheders brug af BREF-dokumenter

BAT Bedste tilgængelige teknik. virksomheder og myndigheders brug af BREF-dokumenter BAT Bedste tilgængelige teknik virksomheder og myndigheders brug af BREF-dokumenter Færdige BREF-dokumenter... Cement- og kalkindustrien Klor-alkali industrien Forarbejdning af jern og metal Garverier

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST Ref. ADHAU/Nijol Den 26. september Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej Rønne

Virksomheder J.nr. MST Ref. ADHAU/Nijol Den 26. september Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej Rønne Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Sendt digitalt til BOFA Affaldsbehandlingscenter, CVR 26696348 cc til Cæsar Funch Jensen cfj@bofa.dk og Steffen Gerdes scg@bofa.dk Virksomheder J.nr.

Læs mere

Retningslinjer for miljøvurdering af produkter

Retningslinjer for miljøvurdering af produkter Retningslinjer for miljøvurdering af produkter Forsyningshorisont Metaller Jern/stål 150-200 år Fra malm: 40 MJ/kg Fra skrot:20 MJ/kg Støbejern 30 MJ/kg Rustfrit stål Afhængig af legering 46 MJ/kg Fra

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

Ref. Anbri/molut 4640 Fakse Den 14. juni 2012 bem@affaldplus.dk mla@affaldplus.dk

Ref. Anbri/molut 4640 Fakse Den 14. juni 2012 bem@affaldplus.dk mla@affaldplus.dk AffaldPlus, Fakse Miljøanlæg Roskilde v/ Bente Munk og Morten Larsen J.nr. MST-1272-00922 Præstøvej 105A Ref. Anbri/molut 4640 Fakse Den 14. juni 2012 bem@affaldplus.dk mla@affaldplus.dk Påbud om ændring

Læs mere

Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Handelsbalancen 1. halvår 2000-2002

Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Handelsbalancen 1. halvår 2000-2002 Udenrigshandel 2002:7 Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Denne publikation indeholder tallene for Grønlands udenrigshandel for 1. halvår i perioden 2000-2002. Tal for 2000 er baseret

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere. forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere. forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Indsatsområder Mere genanvendelse af materialer fra husholdninger og servicesektor Mere genanvendelse af materialer fra elektronikaffald og shredderaffald

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

2 hovedgrupper: energiråstoffer og mineralske råstoffer vand vigtigst

2 hovedgrupper: energiråstoffer og mineralske råstoffer vand vigtigst 2 hovedgrupper: energiråstoffer og mineralske råstoffer vand vigtigst GULD I SYDAFRIKA: 1. fugtigt og varmt langs kysten 2. Indre del, ligger højt 3. Stort område med industri guldminer: 50 grader og 3

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken)

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken) Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven (Blokken) Miljøberetning 2011 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom

Læs mere

Jorden og solen giver energi Ny Prisma Fysik og kemi 8. Skole: Navn: Klasse:

Jorden og solen giver energi Ny Prisma Fysik og kemi 8. Skole: Navn: Klasse: Jorden og solen giver energi Ny Prisma Fysik og kemi 8 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 Man kan skelne mellem lagerenergi og vedvarende energi. Sæt kryds ved de energiformer, der er lagerenergi. Olie Sol

Læs mere

Som noget nyt skal virksomheder og husdyrbrug miljørisikoscores, hvorefter tilsynene planlægges efter den score virksomheden har opnået.

Som noget nyt skal virksomheder og husdyrbrug miljørisikoscores, hvorefter tilsynene planlægges efter den score virksomheden har opnået. Indledning I maj 2013 trådte en ny tilsynsbekendtgørelse i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn med virksomheder og husdyrbrug. Den skal blandt andet indeholde en

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dato: Sagsbehandler:KABJE J.nr. MST-1270-01050 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Projektet omfatter opførelse af

Læs mere

Papir spiller en vigtig rolle i kommunikationen mellem mennesker. Vi bruger mere

Papir spiller en vigtig rolle i kommunikationen mellem mennesker. Vi bruger mere Papir spiller en vigtig rolle i kommunikationen mellem mennesker. Vi bruger mere papir end nogensinde. Grundlæggende er papirproduktion baseret på fornyelsesbare og biologisk nedbrydelige råmaterialer,

Læs mere

Lynettefællesskabet I/S MILJØDATA 2008. for Renseanlæg Lynetten og Damhusåen

Lynettefællesskabet I/S MILJØDATA 2008. for Renseanlæg Lynetten og Damhusåen Lynettefællesskabet I/S MILJØDATA 2008 for Renseanlæg Lynetten og Damhusåen Vandbehandling Spildevand Vandmængde mio. m 3 /år 65,6 27,4 93,0 M Organisk stof i spildevand COD t/år 41.363 12.768 54.131 B

Læs mere

(EFT L 377 af 31.12.1991, s. 20)

(EFT L 377 af 31.12.1991, s. 20) 1991L0689 DA 12.12.2008 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 12. december 1991 om farligt affald (91/689/EØF) (EFT

Læs mere

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET Miljøregnskab 2010 2013 HERNINGVÆRKET Basisoplysninger Miljøvej 6 7400 Herning CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.528 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson:

Læs mere

Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse

Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse 08-12-2014 14/44991 KS: dktdah Sønderborg Affald A/S Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse Sønderborg Affald A/S indsendte d. 7. november 2014 ansøgning om tillægsmiljøgodkendelse

Læs mere

Persistent kemikalie. Opløseligt i fedt Næsten uopløseligt i vand. At stoffet ophobes I fødekæderne

Persistent kemikalie. Opløseligt i fedt Næsten uopløseligt i vand. At stoffet ophobes I fødekæderne PCB Hvad er PCB Hvor giftigt er PCB Persistent kemikalie Opløseligt i fedt Næsten uopløseligt i vand Biologisk meget tungt nedbrydeligt At stoffet ophobes I fødekæderne Ophobning I fødekæden Effekter på

Læs mere

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010 TOELT LOSSEPLADS Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 572 Offentligt Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning

Læs mere

NOTAT vedr. Dialog med markedet om indsamling af erhvervsaffald, samt leje af containere

NOTAT vedr. Dialog med markedet om indsamling af erhvervsaffald, samt leje af containere NOTAT vedr. Dialog med markedet om indsamling af erhvervsaffald, samt leje af containere Information om interviews Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har inviteret forskellige leverandører af renovationsydelser

Læs mere

BAT-eksempler og tjeklister på tværs af brancher. Orientering nr. 4, 2014

BAT-eksempler og tjeklister på tværs af brancher. Orientering nr. 4, 2014 BAT-eksempler og tjeklister på tværs af brancher Orientering nr. 4, 2014 Titel: BAT-eksempler og tjeklister på tværs af brancher Redaktion: Niras BAT-eksempler og tjeklister på tværs af brancher Udgiver:

Læs mere

Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej

Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej Genbrugspladserne Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej Miljøberetning 2013 Indledning Nordforbrændings Fælleskoncept for genbrugspladserne blev påbegyndt den 1. januar 2013.

Læs mere

Blandet bygnings- og nedrivningsaffald bortset fra. affald henhørende under 17 09 01 og 17 09 03

Blandet bygnings- og nedrivningsaffald bortset fra. affald henhørende under 17 09 01 og 17 09 03 Randers Affaldsterminal Romalt Boulevard 64 8960 Randers SØ (sendt digitalt til CVR nr. 29189668) Att.: Søren Kristiansen (sk@randers.dk) og Tom Østergaard (toe@randers.dk) Virksomheder J.nr. MST-1272-01213

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

Grundnotat til Folketingets Europaudvalg

Grundnotat til Folketingets Europaudvalg MILJØstyrelsen 30. maj 2008 Kemienheden FJE/HESLA/Kirst Grundnotat til Folketingets Europaudvalg Kommissionens foreløbige forslag til ændring af Bilag IV og V i Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Miljøregnskab 2013 ASNÆSVÆRKET

Miljøregnskab 2013 ASNÆSVÆRKET Miljøregnskab 2013 ASNÆSVÆRKET Basisoplysninger Tekniske Anlægsdata Asnæsvej 16 4400 Asnæs CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.749 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia

Læs mere

Miljøregnskab 2011 ENSTEDVÆRKET

Miljøregnskab 2011 ENSTEDVÆRKET Miljøregnskab 2011 ENSTEDVÆRKET Basisoplysninger Enstedværket Flensborgvej 185 6200 Aabenraa CVR-nr.: 18.93.66.74 P-nr.: 1.002.980.617 Enstedværket er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk,

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2009 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej kunne i 2009 fejere sin 5 års fødselsdag. 2009 blev også året hvor genbrugspladsen rundede sin første mio. besøgende

Læs mere

Miljøvenlige afgrøder til energi, fødevarer og materialer

Miljøvenlige afgrøder til energi, fødevarer og materialer Miljøvenlige afgrøder til energi, fødevarer og materialer Indlæg ved temadag på AU-Foulum 5. september 2012 Erik Steen Kristensen Scenarier for mere biomasse i jordbruget i 2020 Gylling et al., 2012 Reduceret

Læs mere

Dato: Fusion Bonded Epoxy

Dato: Fusion Bonded Epoxy , FBE Generelt om FBE FBE er rendyrket functional coating Vi bruger Jotuns produkt Corro-coat 1003 LD Specielt udviklet til pipelines Belægges udvendigt påp pipelines i flowproces Særlig høj h j vedhæftning

Læs mere

Plastaffald (undtagen emballager) Affald fra organisk-kemiske processer EAK-kode

Plastaffald (undtagen emballager) Affald fra organisk-kemiske processer EAK-kode Positivliste På deponeringsenheder godkendt til at modtage blandet affald må der modtages affald, som er omfattet af nedenstående beskrivelser eller er blandinger heraf og kan henføres til de nævnte EAK-koder.

Læs mere

Udfordringer med forureninger fra nye stoffer

Udfordringer med forureninger fra nye stoffer Udfordringer med forureninger fra nye stoffer Astrid Zeuthen Jeppesen, NIRAS A/S Virksomheds- og jordnetværksdag Kalundborg Kommune 24.-25. oktober 2013 kl. 9-16.00 Svebøllehallen, Højvangen 10, 4470 Svebølle.

Læs mere

EAK positivliste for NORD

EAK positivliste for NORD EAK positivliste for NORD Kolonnen "Farligt" viser med "J" eller "N", om affaldet er farligt iht. EAK. Kolonnen "Pos.liste N, AF, E, K, G" viser med "J" eller "N", om EAK-koden er optaget på positivlisten

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Tekst OAB s miljøgård i Lærkeparken er ikke tidligere godkendt.

Læs mere

Miljøregnskab 2011 ESBJERGVÆRKET

Miljøregnskab 2011 ESBJERGVÆRKET Miljøregnskab 2011 ESBJERGVÆRKET Basisoplysninger Amerikavej 7 6700 Esbjerg CVR-nr.: 18.93.66.74 P-nr.: 1.008.477.821 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson:

Læs mere

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på?

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lossepladser State of the Art, ATV Jord & Grundvand Overgang til passiv tilstand Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lizzi Andersen, Senior

Læs mere

x x x x malinger, lakker og træbeskyttelse x x x Klæbestof- og fugemasseaffald x x x

x x x x malinger, lakker og træbeskyttelse x x x Klæbestof- og fugemasseaffald x x x Modtageanlæg => ABAS Dan- Rens Dansk Olie Genbrug Dansk Special Affald Den- Tec ApS Foxdal Fototeknik Gunnar Lund Olieservice Hals Metal Jysk Miljørens Kemi Service Kommu nekemi LHG Group I/S Mokana NKI

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2007 Indledning Siden Allerød Genbrugsplads blev åbnet i 2001, og frem til og med 2007, er mængden af tilført affald steget med 35 procent og antallet af besøgende

Læs mere

AZ 70. Multifunktionelt rengøringsmiddel

AZ 70. Multifunktionelt rengøringsmiddel Multifunktionelt rengøringsmiddel Sammensætning: indeholder under 5 % anioniske tensider, ikke-ioniske tensider, duftstof. Øvrige ingredienser: kompleksdanner, ammoniak, farvestof. ph-værdi ca. 11. Effekt:

Læs mere