Listen over uønskede stoffer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Listen over uønskede stoffer"

Transkript

1 Orientering fra miljøstyrelsen Nr Listen over uønskede stoffer En signalliste over kemikalier, hvor brugen på længere sigt bør reduceres eller stoppes

2

3 Indholdsfortegnesle Side 1 Forord 5 2 Læsevejledning 8 3 Aktivitetstyper 10 4 Ændringer Stoffer, der er fjernet fra listen Nye stoffer, der er tilføjet listen 14 5 Listen over uønskede stoffer Alkylphenoler f.eks. nonylphenol, octylphenol Alkylphenolethoxylater f.eks. nonylphenol-ethoxylater, octylphenolethoxylater Aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamin Antimontrioxid Azofarver, der kan fraspalte kræftfremkaldende arylaminer Biphenyl ,2-Bis(p-(2,3-epoxypropoxy)phenyl)-propan og bisphenol-adiglycidylether reaktionsprodukt Bly og blyforbindelser Borsyre og borax Bromerede flammehæmmere Butanonoxim Cadmium og cadmiumforbindelser Chlorerede opløsningsmidler ,2-Dichlorethan Dichlormethan Tetrachlorethylen Trichlorethylen Chlorparaffiner (kort-, mellem- og langkædede) Chromforbindelser Creosotforbindelser med kræftfremkaldende urenheder Cryolit 46 1

4 5.18 Cyclohexan Destillater (råolie) ,6-Diazaoctan-1,8-diamin ,3'-Dichlorbenzidin dihydrochlorid Dichlor-N-[(dimethylamino)sulfonyl]fluor-N-(ptolyl)methansulfenamid Diethanolamin Dimethylphenol Ethylglycol Ethoxy-1,2-dihydro-2,2,4-trimethylquinolin Formaldehyd Glutaral Hexachlorbenzen ,6-Hexandioldiacrylat Hydrocarboner, C 26-55, aromatrige Hydrogenfluorkulbrinter (HFC) Isocyanater Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat, diphenylmethan-4, 4'-diisocyanat og diphenylmethandiisocyant, isomere og homologe ,4-Diisocyanatotoluen og 2,6-diisocyanatotoluen ,4'-Isopropylidendiphenol Kobber og kobberforbindelser Kolophonium (terpentinoliefri harpiks) Kviksølv og kviksølvforbindelser Lavtkogende nafta, som indeholder kræftfremkaldende stoffer (benzen 0,1 volumen-%) Maleinsyreanhydrid Mercaptobenzothiazol (MBT) Mesitylen Methenamin (1-Methyl-1,2-ethandiyl)bis[oxy(methyl-2,1-ethandiyl)] diacrylat Methylmethacrylat Moskusxylener Methyl-tertiær-butylether (MTBE) 80 2

5 5.47 Natrium- og calciumhypochlorit Nikkel ved visse anvendelser og nikkelforbindelser Organiske tinforbindelser Overfladeaktive stoffer, der ikke nedbrydes fuldstændigt under iltfri forhold ,2,4,6,6-Pentamethylheptan Perfluorerede kulbrinter f.eks. CF 4, C 2 F 6, C 3 F Phenol Phenol, 4,4'-(1-methylethyliden)bis, polymer med 2,2- ((1-methylethyliden)bis) Phenol, methyl Phthalater Phthalsyreanhydrid Simple kulbrinter (carbonhydrider) n-hexan Heptan Sulfaminsyre Svovlhexafluorid Tjæreprodukter ,2,4-Trichlorbenzen Tris(2-chlorethyl)phosphat Tunge paraffindestillater (råolie) Udvalgte stoffer i parfumeprodukter Uspecificeret gasolie, der er kræftfremkaldende Råoliedestilater, der indeholder kræftfremkaldende stoffer (DMSO-ekstrakt 3%) Zineb Risikosætninger 108 Litteraturliste 112 3

6 4

7 1 Forord Miljøstyrelsens debatoplæg I december 1996 udsendte Miljøstyrelsen debatoplægget Status og perspektiver for kemikalieområdet med det formål at give en status og samtidig skabe debat om den fremtidige indsats på kemikalieområdet. Det overordnede mål for indsatsen på kemikalieområdet var, og er her fire år senere, stadig at reducere påvirkningen fra miljøbelastende stoffer, så miljøkvaliteten ikke forringes for mennesker og miljø. I debatoplægget fra 1996 indgik der som et bilag en liste over stoffer med uønskede effekter. Miljøstyrelsen havde udvalgt stofferne udfra deres sundheds- og miljømæssige effekter, samt i hvor store mængder de blev anvendt. Listen blev desuden suppleret med stoffer, som Miljøstyrelsen af andre grunde anså for problematiske. Ministerens redegørelse Officiel liste Efter at debatoplægget havde været i høring og efter en forespørgselsdebat i Folketinget i januar 1997 fremsendte miljø- og energiministeren i maj 1997 en redegørelse til Folketinget om, hvilke initiativer ministeren agtede at tage på kemikalieområdet. Som et af mange initiativer nævntes det i redegørelsen at Listen over uønskede stoffer senere ville blive udsendt som en officiel liste. Den første liste over uønskede stoffer udkom derfor i Det blev besluttet allerede dengang, at arbejdet med at overvåge og informere om de mest problematiske stoffer skulle gøres løbende. I efteråret 1999 startede arbejdet med at revidere Listen over uønskede stoffer ud fra de samme metoder og principper, som blev anvendt i Den nye og reviderede liste foreligger nu i en år 2000 udgave. I forhold til dens forgænger, er der en række kemiske stoffer eller stofgrupper, der ikke længere findes på listen. Hvilke stoffer/stofgrupper det drejer sig om, samt begrundelsen for at fjerne dem, er nærmere beskrevet i afsnittet Ændringer. Foruden at der er fjernet nogle stoffer/stofgrupper fra listen, er der også kommet nye til. Navnene på de nye stoffer er kort beskrevet i afsnittet Ændringer. En mere uddybende beskrivelse af alle de stoffer der forekommer på listen, er givet i de dataark, der findes i afsnit 5. Det skal pointeres, at listen ikke er udtømmende, da ny viden, ændrede forbrugsmønstre og nye internationale initiativer hele tiden kommer til. Derfor skal listen også fremover opdateres. Udvælgelsen af stoffer Måden, stofferne er udvalgt på, er beskrevet uddybende i rapporten: Kriterier for udvælgelsen af uønskede stoffer (Arbejdsrapport nr. 71, dec. 1996) samt i rapporten Effektlisten 2000 (Orientering nr. 6, 2000). 5

8 Et vigtigt udvægelseskriterium har været udbredelsen/forbruget i Danmark. Som udgangspunkt findes de mest problematiske stoffer i Danmark på Effektlisten Disse stoffer er udvalgt ved en systematisk tilgang udfra stoffernes klassificering i EU eller computerestimering af stoffernes økotoksikologiske egenskaber. På denne liste findes i alt stoffer. Effektlisten består af stoffer klassificeret for effekter som: Høj akut og/eller kronisk giftighed Kræftfremkaldende Skadelig for arveanlæggene Skadelig for forplantningsevnen Allergifremkaldende Miljøfarlig En begrænsning af antallet af stoffer kan foretages ved at prioritere stofferne efter deres forbrug på det danske marked. Miljøstyrelsen har valgt at bruge 100 tons som afgrænsning. Men det betyder ikke, at mindre mængder er uden problemer. Et stof kan på grund af dets specifikke anvendelse udgøre en stor risiko selvom den samlede mængde, der anvendes i Danmark, er begrænset. I Danmark skal farlige kemiske stoffer og produkter anmeldes til det danske Produktregister, hvis de bruges industrielt. Producenter og importører har pligt til at ajourføre oplysningerne, hvis der sker ændringer. Imidlertid har tidligere undersøgelser i forbindelse med bl.a. massestrømsanalyser vist, at en del anmeldere glemmer at ajourføre mængdeoplysninger og afmelde udgåede produkter. Det har derfor været nødvendigt med en stikprøvekontrol af mængdeoplysningerne for at udvælge stofferne. Den systematiske udvælgelse i forbindelse med Effektlisten har nogle begrænsninger. Derfor er der sket en supplerende udvælgelse på baggrund af den eksisterende viden om stoffernes effekter og spredning til miljøet. Listen over uønskede stoffer er dels baseret på stoffer fra Effektlisten der bruges i mere end 100 tons i produkter og dels den supplerende udvælgelse af kemikalier, der også medtager problematiske stoffer, som anvendes i varer eller materialer (f.eks. phthalater i blød PVC). Listen består derfor både af stoffer klassificeret i EU og stoffer, der endnu ikke er klassificeret. Den supplerende udvælgelse Den supplerende udvælgelse omfatter bl.a. stoffer, der er problematiske i havmiljøet, i affaldsbortskaffelsen og i grundvandet. Kort fortalt er de supplerende stoffer udvalgt efter et eller flere af følgende syv kriterier. I forhold til forrige liste, er udvælgelseskriteriet nr. syv nyt (det er stoffer, der anses for problematiske for grundvandet). 1. Stoffer, der er under afvikling på grund af stoffets sundheds- eller miljøegenskaber, men hvor der for visse anvendelsesområder endnu ikke er sat tidsfrister, fordi der på disse områder endnu ikke findes tekniske og økonomisk anvendelige alternativer. 2. Stoffer, der kun er delvist anvendelsesbegrænset, men hvor anden anvendelse også anses for sundheds- eller miljømæssig betænkelig. 6

9 3. Stoffer, hvor anvendelsen i Danmark anses for at være betænkelig, og hvor anvendelsesregulering er i gang eller overvejes. 4. Stoffer, der gør anvendelsen af restprodukter fra affaldsstrømmene (røggasrensningsprodukter, slagger, slam og kompost) problematisk. 5. Stoffer på havkonferencernes udfasningslister, hvor det netop er stoffernes anvendelse i produkter, der ønskes udfaset. 6. Stoffer, der er er omfattet af politiske målsætninger om afvikling. 7. Stoffer, der anses for at være problematiske for grundvandet. Reduceret anvendelse At et stof står på listen er generelt ikke et udtryk for, at Miljøstyrelsen har besluttet at indstille dette til forbud. Regler om helt eller delvist forbud er kun et af mange mulige virkemidler til at reducere belastningen af stoffer med uønskede effekter. Af andre virkemidler til anvendelsesbegrænsning kan nævnes klassificering og mærkning, afgifter på særligt problematiske kemikalier, skærpede standarder, frivillige aftaler om afvikling, miljømærker, grønne indkøbsvejledninger, positiv-/negativ lister for udvalgte områder, støtte til substitutionsinitiativer, emissionsbegrænsning samt informationskampagner. Listen skal således ses som et signal og en vejledning til producenter, produktudviklere, indkøbere og andre aktører om kemikalier, hvor brugen på længere sigt bør reduceres eller helt stoppes. Dette kan ske ved, at virksomhederne på baggrund af listens oplysninger, selv tager initiativ til at udskifte de problematiske stoffer. Når man skal udskifte et stof med et andet, bør man foruden at undersøge om alternativet er teknisk brugbart, altid sikre sig at erstatningsstoffet er mindre miljø- og sundhedsbelastende. Det bør altid tilstræbes at anvende alternativer, hvis effekter er undersøgte og dokumenterede. Det er også vigtigt at være opmærksom på, om erstatningsstoffets eventuelle miljø- og sundhedseffekter har betydning i relation til det produkt, hvori stoffet ønskes anvendt. Hvem kan bruge listen? Med de rette forudsætninger kan listen bruges af virksomhedernes produktudviklere, af professionelle indkøbere i forbindelse med miljøbevidst indkøb, og af andre der har interesse for kemiske stoffers anvendelse i produkter. Anvendelsen af listen forudsætter dog en vis miljøfaglig viden for at kunne vurdere stoffernes anvendelse i produkter, alternativernes egenskaber og egnethed mv. 7

10 2 Læsevejledning Listens opdeling CAS nr. EINECS nr. Synonym Produktgrupper I Listen over uønskede stoffer er hvert stof/stofgruppe indskrevet i et datablad, der er opdelt i informationsfelter. Felternes indhold er forklaret nedenfor. Et unikt nummer tildelt et kemisk stof af Chemical Abstracts Service. Udover at nummeret er unikt for en bestemt forbindelse, har nummeret ingen yderligere mening. Stoffets EF-nummer. For farlige stoffer, som er optaget i Den Europæiske Fortegnelse over Markedsførte Kemiske Stoffer (EINECS, EFT nr. C 146 A af ), medtages EINECS-nummeret. For visse af stofferne er der anført et andet trivial eller populært navn for det samme kemiske stof. Her angives udvalgte produktgrupper, hvori stofferne indgår samt de produktgrupper, hvor anvendelsen kan være et specielt problem. Det er her vigtigt at pointere, at de oplysninger som Miljøstyrelsen refererer til, stammer fra Kontoret for Produktdata, Arbejdstilsynet (Produktregistret), der igen har deres oplysninger fra producenter og importører. Importører og producenter af farlige kemikalier er nemlig forpligtigede til at indberette mængder og funktioner af de kemikalier, som de forhandler eller benytter. Det er også vigtigt at være opmærksom på, at listens oplysninger om anvendelsesområder for det enkelte kemikalie ikke er udtømmende. Et stof kan godt være i andre produktgrupper end de nævnte. Endvidere er det vigtigt at være opmærksom på, at et stof på listen ikke nødvendigvis er problematisk i alle de anvendelser, hvori det indgår. Benyttes et stof primært i et lukket system uden mulighed for udslip, er det ofte mindre problematisk end hvis stoffet kommer i direkte berøring med mennesker eller risikerer at blive lukket ud i miljøet. Kemiske stoffer, der udelukkende anvendes som pesticider, er ikke medtaget, fordi de er omfattet af en godkendelsesordning. Der findes biocidmidler på listen, som enten er eller vil blive omfattet af en godkendelsesordning, men som også har andre anvendelser. Begrundelse for udvælgelse Kemiske stoffer og produkter kan belaste mennesker og miljø gennem hele deres livscyklus - dvs. lige fra produktionen, til brug og bortskaffelse. Derfor kan et stof enten være udvalgt, fordi det generelt har uønskede egenskaber, og/eller fordi det betragtes som et problemstof i visse sammenhænge f.eks. i affaldskredsløbet eller i havmiljøet. Endvidere kan et stof være udvalgt på baggrund af en politisk fastsat dansk målsætning om f.eks. afvikling. Er et stof udvalgt på baggrund af klassificeringen betyder det, at det på Listen over farlige stoffer er klassificeret for særligt betænkelige sundhedseller miljøeffekter. 8

11 Det drejer sig om følgende effekter: Høj akut og/eller kronisk giftighed Kræftfremkaldende Skadelig for arveanlæggene Skadelig for forplantningsevnen Allergifremkaldende Miljøfarlig Hvis et stof er udvalgt på baggrund af PC-beregninger betyder det, at der er tale om stoffer, der mistænkes for at have særligt økotoksikologisk betænkelige effekter. Disse stoffer er identificeret ved hjælp af computerbaserede beregningsteknikker (QSAR) og betegnes i listen som skadelige for vandmiljøet. Endelig vil visse stoffer være udvalgt af supplerende årsager, fordi de er problematiske i havmiljøet, i affaldsbortskaffelsen, for klimaet eller i grundvandet. Målsætning Klassificering Nugældende regulering Her angives Miljøstyrelsens konkrete målsætninger om begrænsninger i anvendelsen for de særligt prioriterede stoffer. Under klassificering angives de fareklasser og risikosætninger, som stoffet er tildelt på Listen over farlige stoffer /1/. Under dette felt henvises til, om stoffet er omfattet af regler om anvendelsesbegrænsning eller andre begrænsningsinitiativer f.eks. frivillige aftaler med industrien om afvikling. Desuden angives det, om der er fastlagt kvalitetskriterier eller grænseværdier for luft, jord, vandløb, søer eller hav. Feltet omfatter også henvisning til eventuelle særlige arbejdsmiljøregler for omgangen med stoffet. Derudover gælder det for alle stoffer, at de er omfattet af en række generelle arbejdsmiljøregler (se sidst i litteraturlisten bagest i rapporten). Endelig kan der være tale om henvisning til anden form for regulering - f.eks. at stoffet er afgiftbelagt. De konkrete regler findes opført i litteraturlisten. Aktiviteter Under hvert stof på listen er der en angivelse af, hvilke aktiviteter der netop har fundet sted, igangværende aktiviteter eller hvilke der påtænkes igangsat inden for en overskuelig fremtid. 9

12 3 Aktivitetstyper Særligt prioriterede stoffer Forbuds- og begrænsningsinitiativer På 26 af databladene er det i feltet Målsætning angivet, at der her er tale om stoffer, der er prioriteret for en særlig indsats. Den aktivitet, som knytter sig til disse særligt prioriterede stoffer/stofgrupper, henføres til de første tre af de følgende aktiviteter - i skemaet er de angivet under feltet Aktiviteter. For de stoffer på listen, hvor der allerede i dag er oparbejdet tilstrækkelig viden til at igangsætte forbuds- og begrænsningsinitiativer, er det konkrete initiativ - der påtænkes gennemført - omtalt. Det samme vil være tilfældet for stoffer, hvor der allerede er udarbejdet eller hvor der påtænkes udarbejdet en handlingsplan. De særligt prioriterede stoffer hvor denne aktivitet planlægges er følgende: Alkylphenoler og Alkylphenolethoxylater Azofarver Bly og blyforbindelser Bromerede flammehæmmere Creosotforbindelser Hydrogenfluorkulbrinter (HFC er) Kortkædede chlorparaffiner Methyl tertiær butyl ether (MTBE) Organiske tinforbindelser Perfluorerede kulbrinter Phthalater Svovlhexafluorid Vidensindsamling inden afviklingsinitiativer For nogle af de stoffer på listen, hvor der er en målsætning om begrænsning, er der behov for indsamling af yderligere viden for at kunne igangsætte forbud eller anvendelsesbegrænsninger. Det kan dreje sig om viden om stoffernes specifikke anvendelse i alle typer produkter, substitutionsmuligheder samt en vurdering af de erhvervs- og samfundsøkonomiske konsekvenser af en regulering, før der kan tages stilling til, hvorledes en begrænsning af anvendelsen kan udformes. De særligt prioriterede stoffer hvor denne aktivitet planlægges er følgende: Chromforbindelser Dichlormethan Formaldehyd Kobberforbindelser Langkædede chlorparaffiner Mercaptobenzothiazol (MBT) EU-risikovurdering pågår I feltet om aktiviteter angives det endvidere, om stoffet er udvalgt til at blive underkastet den fælles EU-risikovurdering samt hvilket land, der er udpeget til at foretage vurderingsarbejdet. For visse af de stoffer, der er under risikovurdering, er vurderingsarbejdet så 10

13 langt i EU-processen, at eventuelle nationale initiativer må afvente resultaterne af dette fælles EU-arbejde. De særligt prioriterede stoffer hvor denne aktivitet foregår er følgende: Cadmium og cadmiumforbindelser Ethylglycol Mellemkædede chlorparaffiner Moskusxylener Nikkel Tetrachlorethylen 1,2,4-Trichlorbenzen Trichlorethylen Tris(2-chlorethyl)phosphat Klassificeringsinitiativer Forbrugerprodukter Videnskabelige undersøgelser Overvågningsprogram Inspektion Information For visse stoffer er det nævnt, at disse allerede er under klassificering, eller at de skal vurderes med henblik på fremtidig klassificering. Denne aktivitet er taget med, da en farlighedsvurdering vil være det første skridt til en endelig vurdering af et givet stof. Derudover vil en klassificering og mærkning af et stof - eller af de produkter hvori det indgår - være vigtige oplysninger som indkøbere og forbrugere kan anvende til f.eks. at fravælge de farligste kemikalier. Maling, lak og lim optræder som de produktgrupper, hvor flest af de uønskede stoffer indgår. Her er det især anvendelse i forbrugerprodukter, der er problematisk, da forbrugerne ikke er beskyttet på samme høje niveau som i arbejdsmiljøet. Mulige initiativer for disse produktgrupper, vil derfor primært være målrettet mod forbrugerområdet. Endelig er der for nogle stoffer for tiden videnskabelige undersøgelser i gang, der yderligere skal afklare stoffernes miljøeffekter. Det kan f.eks. være farevurderinger i OECD. Eventuelle initiativer for disse stoffer vil derfor først blive igangsat, når resultaterne for disse undersøgelser foreligger. I forbindelse med det nye nationale overvågningsprogram for vandmiljøet (NOVA 2003) (Miljøstyrelsen, Redegørelse nr. 1, 2000) /20/ skal der i løbet af programperioden gennemføres kemiske analyser af ca. 275 kemiske stoffer i en lang række vand- og miljøprøver. Det er angivet i listen under de enkelte stoffer eller stofgrupper, hvorvidt de er medtaget i NOVA En række stoffer er klassificeret som kræftfremkaldende, skadelige for forplantningsevnen eller arveanlæggene enten på grund af stoffets egenskaber eller urenheder. Disse stoffer må ikke anvendes i kemiske produkter der sælges i detailhandlen. Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion vil i kontrollere disse stoffers anvendelse i forbrugerprodukter. For nogle stoffer og stofgrupper er der planlagt informationskampagner. I det omfang det er relevant, vil kampagnerne blive koordineret og ske i samarbejde med landets kommuner og amter. 11

14 4 Ændringer Dette afsnit indeholder en kort oversigt over de stoffer, der enten er fjernet eller tilføjet i denne reviderede udgave af Listen over uønskede stoffer i forhold til den første udgave af listen fra Stoffer, der er fjernet fra listen Årsager Overordnet set kan et stof udgå fra Listen over uønskede stoffer pga. én eller flere af følgende fire årsager. For det første kan det skyldes nye oplysninger fra Kontoret for Produktdata, Arbejdstilsynet (Produktregistret). Forbruget kan være faldet siden 1997, således at forbruget nu ligger på under 100 tons/år. Et kemisk stof hvis anvendelse er faldet til under 100 tons/år, vil dog stadig være anført på Effektlisten. Det kan også skyldes, at nye oplysninger fra Produktregistret viser, at et stof eller en stofgruppe ikke benyttes i ren form. Det vil med andre ord sige, at stoffet kun indgår som en urenhed i andre kemiske stoffer. For det andet kan industrien eller producenter have fremskaffet dokumentation og testresultater, der viser, at et stof der tidligere var udvalgt til listen på baggrund af QSAR-beregninger, ikke har de forventede skadelige effekter på vandmiljøet. Som en tredje ting kan anvendelsen af et stof eller stofgruppe være blevet reguleret gennem lovgivningen, så risikoen i anvendelsesfasen er reduceret. Til slut kan et stof eller stofgruppe være fjernet fra listen, fordi nye og forbedrede QSAR-modeller viser, at stoffet ikke har de uønskede miljøeffekter. I forhold til listen fra 1998 er følgende stoffer eller stofgrupper ikke længere på listen. Det er vigtigt at huske, at medmindre et stof er fjernet pga. nye testresultater eller QSAR beregninger, så kan stofferne stadig være problematiske. For eksempel er stoffer, der er fjernet fra listen fordi de ikke længere anvendes i en mængde på over 100 tons/år, stadige problematiske. De vil derfor stadig findes på Effektlisten. Stoffer, der er fjernet pga. et faldende forbrug eller andre oplysninger fra Produktregistret C.I. Pigment Red 88 (CAS nr ) fjernes, fordi forbruget i Danmark er faldet til under 100 tons/år. 4,4 -diaminophenylmethan (CAS nr ). Optræder ikke længere selvstændigt, da ikke anvendes i en mængde på over 100 tons/år. Stoffet kan derimod fraspaltes fra visse azofarver, hvorfor stoffet er nævnt under listen af kræftfremkaldende arylaminer. 12

15 Diethylentriamin (CAS nr ) fjernes, fordi forbruget i Danmark er faldet til under 100 tons/år. Ethylglycolacetat (CAS nr ) fjernes, fordi forbruget i Danmark er faldet til under 100 tons/år. Kolophonium (terpentinoliefri harpiks) (kun de fraktioner med CAS nr og ) fjernes, fordi forbruget i Danmark er faldet til under 100 tons/år. Methylglycol (CAS nr ) fjernes, fordi forbruget i Danmark er faldet til under 100 tons/år. Råolie (kun den ene fraktion, der er kendetegnet ved CAS nr ) fjernes fordi forbruget i Danmark er faldet til under 100 tons/år. Vaselin (CAS nr ) fjernes fordi forbruget i Danmark er faldet til under 100 tons/år. PAH fjernes, fordi det langt overvejende indgår som en urenhed i olieafledte stoffer. Det vil med andre ord sige, at PAH ikke aktivt tilsættes produkter, men kun kan forekomme i disse som urenheder. Butan (CAS nr ) fjernes, fordi de fraktioner, der indeholder butadien i koncentrationer større end eller lig med 0,1% ikke overstiger 100 tons/år. Benzen (CAS nr ) fjernes, fordi salg af kemiske stoffer eller produkter, der indeholder benzen i koncentrationer på 0,1 procent eller derover er forbudt (Jvf. bekendtgørelse om begrænsning af salg og anvendelse af visse farlige kemiske stoffer og produkter til specielt angivne formål, Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr af 17. december 1997). En undersøgelse foretaget af Kemikalieinspektionen viste, at produkter der kunne indeholde urenheder i form af benzen, havde et benzenindhold langt under den tilladte koncentration. Benzen som urenhed må forekomme i benzin i op til 1%. Stoffer, der er fjernet pga. ny dokumentation C.I. Pigment Blue 60 (CAS nr ) fjernes fordi nye testresultater fra producenter har vist, at stoffet ikke har skadelige langtidsvirkninger på vandmiljøet. C.I. Pigment Yellow 13 (CAS nr ) fjernes fordi nye testresultater fra producenter har vist, at stoffet ikke har skadelige langtidsvirkninger på vandmiljøet. Stoffer, der fjernes pga. ny regulering Arsen og arsenforbindelser fjernes fra listen, fordi deres anvendelse er reguleret og begrænset af: Bekendtgørelse om begrænsning af salg og anvendelse af visse farlige kemiske stoffer og produkter til specielt angivne formål, Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr af 17. december Hexachlorethan (CAS nr ) fjernes fra listen, fordi dets anvendelse er reguleret med: Bekendtgørelse om begrænsning af salg og anvendelse af visse farlige kemiske stoffer og produkter til specielt angivne formål, Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr af 17. december

16 Stoffer, der fjernes pga. forbedrede QSAR - beregninger 2,2-Bisphenol-F-diglydidylether (CAS nr ), fjernes fordi nye og forbedrede QSAR- beregninger har vist, at stoffet efter alt at dømme ikke bioakkumuleres. 4.2 Nye stoffer, der er tilføjet listen Som tidligere omtalt, er der i denne reviderede udgave af Listen over uønskede stoffer kommet en række nye stoffer til. Årsagerne til at disse stoffer er blevet udvalgt til listen, kan findes i de enkelte stoffers/stofgruppers dataark i afsnit 5. Følgende korte oversigt viser hvilke nye stoffer, der er optaget på listen. Tabel 4.1 Nye stoffer eller stofgrupper, der er optaget på Listen over uønskede stoffer. CAS nr. Navn ,4'-Isopropylidendiphenol Phthalsyreanhydrid Ethoxy-1,2-dihydro-2,2,4-trimethylquinolin Biphenyl ,2-Dichlorethan Maleinsyreanhydrid Mesitylen n-hexan Cyclohexan Glutaral Diethanolamin ,6-Diazaoctan-1,8-diamin Tris(2-chlorethyl)phosphat Heptan Mercaptobenzothiazol (MBT) Dichlor-N-[(dimethylamino)sulfonyl]flour-N-(p-tolyl) methansulfonamid Dimethylphenol Borax Antimontrioxid Phenolmethyl Methyl-tertiær-butylether (MTBE) Sulfaminsyre Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat Diphenylmethandiisocyanat, isomere og homologe 14

17 Borsyre ,6-Hexandioldiacrylat Cryolit Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis, polymer with 2,2-((1- methylethylidene)bis( (1-methyl-1,2-ethadiyl)bis[oxy(methyl-2,1-ethandiyl)] diacrylat Destillater (råolie), tunge naphthenske kulbrinter Naphtha (råolie), tung alkylat Destillater (råolie), lette hydrokrakkede kulbrinter Destillater (råolie), solventraffinerede middeltunge Destillater (råolie), solventraffinerede tunge naphthen Ekstrakter (råolie), tungt paraffindestillat solvent Destillater (råolie), syrebehandlede middeltunge Naphtha (råolie), hydrogenbehandlet let Destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette naphthen Solventnaphtha (råolie), middeltunge aliphatiske kulbrinter Naphtha (råolie), hydroafsvovlet let, afaromatiseret Hydrocarboner, C 26-55, aromatrige Stofgruppe Udvalgte stoffer i parfumeprodukter (24 stoffer) 15

18 16 5 Listen over uønskede stoffer

19 CAS nr.: Målsætning: 5.1 Alkylphenoler f.eks.nonylphenol,octylphenol Der er tale om en stofgruppe med flere CAS nr. Epoxyprodukter Smøreolier/-midler Problemstof i affaldskredsløbet (nonylphenol). Skadeligt for vandmiljøet. Stofferne er prioriteret for en særlig indsats. Stofferne ønskes begrænset på grund af de fundne koncentrationer og stoffernes miljøbelastning i forbindelse med anvendelse af restprodukter som f.eks. slam. Klassificering: Endnu ikke på Listen over farlige stoffer /1/. /4/ (MST bek. om: Vaske- og rengøringsmidler), /16/ (MST bek. om: Klassificering m. m.), /25/ (EU-dir. om: Begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer) /3/ (MST bek. om: Affaldsprodukter til jordbrugsformål), /29/ (Plantedir. om tilsyn med spildevandsslam) /6/ (EU-komm. om: Prioriterede stoffer), /7/ (EU-forordning om: Risikoen ved eksisterende stoffer), /109/ (MST vejl. om: Industrispildevand), /120/ (MST bek. om: Lastjournal for skibe), /134/ (Vandrammedirektivet), /64/ (MST vejl. om: Gaverigrunde), /65/, (MST vejl. om: Boringskontrol på vandværker), /135/ (MST vejl. om: Analyse af jord), /136/ (HELCOM) Aktiviteter: Miljøstyrelsens miljøprojekt nr. 512 Toxicological evaluation and limit values for nonylphenol, nonylphenol ethoxylates, tricresyl phosphates and benzonic acid udkom primo år Nonylphenol og nonylphenolethoxylater er risikovurderet i EU. En risikoreduktionsstrategi er under udarbejdelse. Rapportør: England. Udkast til et EU-direktiv er under udarbejdelse. Der arbejdes med tiltag i OSPAR for reduktion af udledning og tab af nonylphenol, med henblik på at reducere deres tilstedeværelse i de marine områder til koncentrationer nær nul inden år 2020 /57/. Nonylphenol er medtaget i det nationale program for overvågning af vandmiljøet også kaldet NOVA 2003 /20/. Octylphenol (CAS nr ) er medtaget i det nationale program for 17

20 overvågning af vandmiljøet også kaldet NOVA 2003 /20/. Kortlægning af forekomst og skæbne i miljøet i alle medier i et afgrænset område på et udvalgt stof (nonylphenol). DMU projekt, miljøfremmede stoffer. Forventes færdig i år Strategiplan for afvikling forventes færdig i år Der er igangsat projekter til udvikling af alternativer til anvendelse af alkylphenoler i kemiske produkter inden for malings- og byggevareområdet. Projekterne sker med tilskud fra Miljørådets Program for Renere Produkter m.v.. 18

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone)

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) NOTAT UDKAST Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. lesto Den 12. marts 2013 Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) 1. Resume Stoffet 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1-dimethylethyl)-

Læs mere

Listen over uønskede stoffer 2009

Listen over uønskede stoffer 2009 Listen over uønskede stoffer 2009 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2010 Indhold FORORD 5 1 EU S KEMIKALIELOVGIVNING - DET KEMISKE UNIVERS 9 1.1 REACH 9 1.2 KLASSIFICERING 10 2 LÆSEVEJLEDNING 11 3

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) L 331/1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS BESLUTNING Nr. 2455/2001/EF af 20. november 2001 om vedtagelse af en liste over prioriterede stoffer inden for

Læs mere

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010 I/S NORDFORBRÆNDING Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK

Læs mere

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 01 09 2010. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Status på CLP. Dialogmøde d. 30/4-2012. Trine Thorup Andersen

Status på CLP. Dialogmøde d. 30/4-2012. Trine Thorup Andersen Status på CLP Dialogmøde d. 30/4-2012 Trine Thorup Andersen Overblik overgangsperioden 2010-2015 Notificering til industrilisten 3. Januar 2011 + fortløbende for nye stoffer CLP i kraft Januar 2009 CLP

Læs mere

UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER

UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER Vi ved stadig kun lidt om, i hvilket omfang de hormonforstyrrende stoffer i vores omgivelser kan påvirke

Læs mere

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010 DONG ENERGY POWER A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 01 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Den næste sag på dagsordenen var: 2003). Sammen med denne sag foretoges: (Fremsat 22/4 2003). Forslagene sattes til forhandling.

Den næste sag på dagsordenen var: 2003). Sammen med denne sag foretoges: (Fremsat 22/4 2003). Forslagene sattes til forhandling. Den næste sag på dagsordenen var: ) UVWHEHKDQGOLQJDIEHVOXWQLQJVIRUVODJQU% )RUVODJWLOIRONHWLQJVEHVOXWQLQJRPNODVVLILFHULQJRJXGIDVQLQJDIRJIRUEXGPRGIDUOLJH VWRIIHUVDPWRPVW\UNHOVHDILQIRUPDWLRQVLQGVDWVHQAf Nicolai

Læs mere

Miljøkrav i udbudsmateriale Aalborg 6. Marts 2007. Ved Karsten Andrup Pedersen Indkøbs og Udbudschef Kolding Kommune

Miljøkrav i udbudsmateriale Aalborg 6. Marts 2007. Ved Karsten Andrup Pedersen Indkøbs og Udbudschef Kolding Kommune Miljøkrav i udbudsmateriale Aalborg 6. Marts 2007 Ved Karsten Andrup Pedersen Indkøbs og Udbudschef Organisation Indkøbsafd. Miljøafdelingen Erfa-gruppe Brugergrupper 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indkøbsansvarlige

Læs mere

Linoliemaling og olieemulsionsmaling er hyppigt produkter med lavt kodenummer, 00-1, og som indeholder bindemiddel, pigmenter og fyldstoffer.

Linoliemaling og olieemulsionsmaling er hyppigt produkter med lavt kodenummer, 00-1, og som indeholder bindemiddel, pigmenter og fyldstoffer. 1 Indledning Formålet med denne vejledning er, at beskrive hvilke forhold der skal fokuseres på ved valg af produkter til overfladebehandlinger for at sikre et miljømæssigt fornuftigt valg. 2 Maling til

Læs mere

Information om fastsættelse af KODENUMRE

Information om fastsættelse af KODENUMRE Information om fastsættelse af KODENUMRE Siden 1982 har der for malevarer eksisteret en bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre og en tilhørende bekendtgørelse om arbejde med kodenummerede produkter.

Læs mere

Håndbog til kommunerne om eksport af elektronisk affald

Håndbog til kommunerne om eksport af elektronisk affald Miljønyt. Nr. 52 2000 Håndbog til kommunerne om eksport af elektronisk affald Indhold 1. Eksport af elektronikaffald 3 2. Hvordan skal elektronikaffald behandles? 4 3. De seks indsamlingsordninger 6 4.

Læs mere

Notat om problemstillinger til enkelte fraktioner/ grupper af farligt affald

Notat om problemstillinger til enkelte fraktioner/ grupper af farligt affald Notat om problemstillinger til enkelte fraktioner/ grupper af farligt affald Baggrund Notatet er udarbejdet som en del af projektet Håndtering af farligt affald i mellemstore og mindre byer samt bygder

Læs mere

REDUKTION AF KEMIKALIETRYKKEt

REDUKTION AF KEMIKALIETRYKKEt REDUKTION AF KEMIKALIETRYKKEt - forslag til indsats i kommunerne Life-projekt September 2007 FORORD Kemi og kemikalier er en del af vores liv og hverdag, fra vugge til grav og på godt og ondt. Kemikalier,

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Epoxyharpikser og Isocyanater. Velkommen

Epoxyharpikser og Isocyanater. Velkommen Velkommen Program i dag: Love, regler, bekendtgørelser og vejledninger. Hvad er Epoxy og Isocyanat? Sundhedsfare. Førstehjælp. Etiketter og faremærkning. Kodenumre ( MAL-koder). Personlige værnemidler.

Læs mere

Organiske mikroforureninger i dansk grundvand

Organiske mikroforureninger i dansk grundvand Organiske mikroforureninger i dansk grundvand En række menneskeskabte, organiske stoffer indgår i det nationale program for grundvandsovervågning. Her gives en introduktion til overvågningen og udvalgte

Læs mere

NOTAT. Strategi for risikohåndtering i Danmark af bisphenol A (BPA)

NOTAT. Strategi for risikohåndtering i Danmark af bisphenol A (BPA) NOTAT Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. SDO Den 31. maj 2013 Strategi for risikohåndtering i Danmark af bisphenol A (BPA) 1. Resume Bisphenol A (BPA) er optaget på LOUS, da stoffet i EU er klassificeret

Læs mere

I forløbet Plast arbejdes med plasts opbygning, anvendelse, genbrug og de miljømæssige konsekvenser ved brugen af plast.

I forløbet Plast arbejdes med plasts opbygning, anvendelse, genbrug og de miljømæssige konsekvenser ved brugen af plast. Plast Niveau: 9. klasse Varighed: 8 lektioner Præsentation: I forløbet Plast arbejdes med plasts opbygning, anvendelse, genbrug og de miljømæssige konsekvenser ved brugen af plast. Forløbet består af 6

Læs mere

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Det grønne regnskab viser arten og mængden af energi, vand, råvarer og hjælpestoffer, der indgår i renseanlæggets stofomsætning. Regnskabet beskriver også

Læs mere

Materialer og genstande Nu og i fremtiden. Temadag, Emballageindustrien/Plastindustrien, 29. Maj 2008

Materialer og genstande Nu og i fremtiden. Temadag, Emballageindustrien/Plastindustrien, 29. Maj 2008 Materialer og genstande Nu og i fremtiden Temadag, Emballageindustrien/Plastindustrien, 29. Maj 2008 Indhold i præsentation - regler: hvad har vi? - regler : hvad får vi? - særligt fokus: sporbarhed egenkontrol/dokumentation

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-473-3 234-541-0 231-791-2

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-473-3 234-541-0 231-791-2 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: MST Reg. nr. 17-2. Revision: 08-07-2008 / ABB Anvendelse: Behandling af træværk mod svampe- og

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: SUMA MULTI D2 Pr.nr.: 1442047 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10,

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

Notat. Kunstgræsbaner og miljø. Elin Christophersen og Olav Bojesen. Dato: 12. august 2013. Version nr.:

Notat. Kunstgræsbaner og miljø. Elin Christophersen og Olav Bojesen. Dato: 12. august 2013. Version nr.: Notat Kunstgræsbaner og miljø Udarbejdet af: Elin Christophersen og Olav Bojesen Dato: 12. august 2013 Sagsid.: 09.08.26-P22-1-13 Version nr.: Kunstgræsbaner Opbygning metoder dræn afledning af vand Kunstgræsbaner

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør: Diversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå (tidligere

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Click here to enter text. UdUdkast 2 til tilsynsplankast 2 til tilsynsplan Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Alle kommuner skal have en tilsynsplan, som det fremgår af Tilsynsbekendtgørelsens

Læs mere

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08 Savon Sæbe 1. Identifikation af stoffet og selskabet Handelsnavn: Anvendelse: Firma Savon Sæbe Daglig rengøring SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark www.surfa.dk Service Vagttelefon

Læs mere

Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen

Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen Disposition ver-, under-, eller simpelthen implementering af direktivkrav? se: Udvælgelse (identifikation)

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) I medfør af 8, stk. 1, 22, stk. 4, 30, stk. 2, 45, stk. 1, og 59, stk. 4, i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 878

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013

Miljøtilsynsplan 2013 Miljøtilsynsplan 2013 udarbejdet af Land, By og Kultur, 18. juli 2013 M i l j ø t i l s y n s p l a n 2 0 1 3 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Indledning... 3 2. Planens geografiske område...

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

Graviditetspolitik i laboratoriet. Fasthold den glade. begivenhed. Tillæg til branchevejledning om graviditetspolitik

Graviditetspolitik i laboratoriet. Fasthold den glade. begivenhed. Tillæg til branchevejledning om graviditetspolitik Fasthold den glade begivenhed Tillæg til branchevejledning om graviditetspolitik Indhold Hvorfor denne vejledning...3 Kemikalier...4 Arbejde med radioaktive stoffer...5 Arbejde med forsøgsdyr...6 Arbejde

Læs mere

Arbejdsgruppens handlingsplan»»»

Arbejdsgruppens handlingsplan»»» Teknologirådets projekt Grøn Industri Arbejdsgruppens handlingsplan»»» ❶ Understøtte virksomhedernes udviklingsevne ved: At fremme udvikling og anvendelse af ledelsesformer som miljøledelse og virkemidler

Læs mere

Ny vandplanlægning i Danmark

Ny vandplanlægning i Danmark Amterne i Danmark Ny vandplanlægning i Danmark Arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces 2 Ny vandplanlægning i Danmark Udgivet af Miljøministeriet og Amterne i Danmark ISBN 87-7279-756-8 Hæftet findes

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 16-04-2008 Revision: 16-04-2008 / HBN Erstatter den:

Læs mere

Kender du Danmarks største arbejdsmiljørådgiver?

Kender du Danmarks største arbejdsmiljørådgiver? Kender du Danmarks største arbejdsmiljørådgiver? Hvem er vi? Danmarks største arbejdsmiljørådgiver Autoriseret Landsdækkende Afdelinger i: Virum Odense Århus Kolding Ca. 750 medarbejdere i ALECTIA Herunder

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad). Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 99358 Revideret den: 22-06-2005 / JR Anvendelse: Til limning af plastmateriale. Leverandør:

Læs mere

Opbevaring af farlige stoffer

Opbevaring af farlige stoffer Opbevaring af farlige stoffer Undgå uheld og forureninger Virksomheden bør altid ved opbevaring af farlige stoffer forsøge at reducere risikoen for uheld med efterfølgende forureninger. Ved at følge de

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning

Arbejdspladsbrugsanvisning Arbejdspladsbrugsanvisning Krav om arbejdspladsbrugsanvisning når: - Opfylder kriterier for klassificering (orange mærker) - Optaget på AT- liste over grænseværdier - Indeholder 1% af klassificeret stof

Læs mere

J k a o k b o b Maa a g COWI

J k a o k b o b Maa a g COWI Jakob Maag Jakob Maag COWI Analyse af danske styrkepositioner indenfor teknologier, der kan føre til substitution af problematiske kemikalier Jakob Maag Miljøspecialist, COWI 2 Undersøgelsen Analyse udført

Læs mere

NOTAT. Kemikalier J.nr. MST-620-00129 Ref. logla Den 2. juni 2014. Strategi for risikohåndtering af Tris(2-chloro-1-methylethyl)-phosphat (TCPP)

NOTAT. Kemikalier J.nr. MST-620-00129 Ref. logla Den 2. juni 2014. Strategi for risikohåndtering af Tris(2-chloro-1-methylethyl)-phosphat (TCPP) NOTAT Kemikalier J.nr. MST-620-00129 Ref. logla Den 2. juni 2014 Strategi for risikohåndtering af Tris(2-chloro-1-methylethyl)-phosphat (TCPP) 1. Resume TCPP anvendes primært som flammehæmmer i produktion

Læs mere

grøn salon Grønne Erhverv en guide til Frisører i en certificeret Grøn Salon - et netværk i Københavns Kommune

grøn salon Grønne Erhverv en guide til Frisører i en certificeret Grøn Salon - et netværk i Københavns Kommune grøn salon en guide til Frisører i en certificeret Grøn Salon foto frisørforbundet layout tmf grafisk design Grønne Erhverv - et netværk i Københavns Kommune Grøn Salon Grøn Salon er en frivillig ordning

Læs mere

Informationskampagne vedr. kontrol af VA-godkendelser og VAmærkning

Informationskampagne vedr. kontrol af VA-godkendelser og VAmærkning Informationskampagne vedr. kontrol af og VAmærkning Erhvervs- og Byggestyrelsen kommer på kontrolbesøg i september og oktober 2011 Vi kontrollerer, om vandhaner, vandbehandlingsfiltre og andet udstyr til

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2016

Miljøtilsynsplan 2013-2016 Miljøtilsynsplan 2013-2016 1 Indledning Fredensborg Kommune fører et aktivt og opsøgende miljøtilsyn med, at virksomheder og husdyrbrug overholder miljøbeskyttelsesloven, husdyrgodkendelsesloven, jordforureningsloven

Læs mere

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER Kate Wieck-Hansen HOVEDPUNKTER Hvorfor er vi her, hvad er problemerne Hvad gør vi i dag Hvilke muligheder er der Kondensatet fra flis og naturgas Mængder og priser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret: 20.10.2011 Version: 03 Erstatter: Version 02 NOROTEC MANGAN

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret: 20.10.2011 Version: 03 Erstatter: Version 02 NOROTEC MANGAN 1. Navn på præparat og firma Handelsnavn Gruppenavn Anvendelsesområde NoroTec Mangan Næringsmiddel baseret på mangan Næringsmiddel mod manganmangel til jord- og landbrug Forhandler/Importør HC Handelscenter

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Pr.nr.: 1534726 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå Hjemmeside: www.johnsondiversey.dk

Læs mere

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende.

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende. S i k k e r t N y t NYHEDSBREV FOR SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER I DANSK METAL. NR 3. AUGUST 2003 Farlige kemikalier Arbejdet med farlige kemikalier kan give kræft eller alvorlige hjerneskader. De giftige stoffer

Læs mere

EU s direktiv om markedsføring af biocidholdige produkter

EU s direktiv om markedsføring af biocidholdige produkter EU s direktiv om markedsføring af biocidholdige produkter Implementering i Danmark. Hvad sker der efter beslutning om optagelse eller ikke optagelse af aktivstoffer på bilag I. Michael Bjørnsen, Miljøstyrelsen

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

Mærkning af produkter (BAT)

Mærkning af produkter (BAT) November 2011 Mærkning af produkter (BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

GRØN SALON. Grøn Salon Drift med miljøhensyn

GRØN SALON. Grøn Salon Drift med miljøhensyn En Grøn Salon skal opfylde 8 obligatoriske krav, for at blive godkendt. Disse krav vedrører især kemi og miljø. Når de obligatoriske krav er opfyldt kan salonen blive certificeret som Grøn Salon. Det betyder

Læs mere

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Forord Indholdsfortegnelse 03 Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af arbejdsmarkedets parter og oprettet i henhold

Læs mere

Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013. Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05

Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013. Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05 Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013 Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05 Dagens program Hvad er bly Hvor sundt er bly Arbejdsmiljøloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Er der gift i dit barns pelskrave?

Er der gift i dit barns pelskrave? KEMISK PELS Er der gift i dit barns pelskrave? Indholdsfortegnelse 1. Opsummering side 6 2. Formaldehyd side 9-11 3. PAH side 12-13 4. Krom side 14-15 5. NPEO side 16-17 6. Udenlandske undersøgelser side

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0876 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0876 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0876 Bilag 1 Offentligt NOTAT Vandplaner og Havmiljø J.nr. NST-049-00196 Ref. SPE/LMU/japed(dep) Den 27. marts 2012 GRUNDNOTAT til FOLKETINGETS EUROPA-UDVALG Kommissionens

Læs mere

Salg af varer med kemiske stoffer

Salg af varer med kemiske stoffer Tryksag 541-643 Nyttige links echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table Her får I en oversigt over stoffer på kandidatlisten. www.reachhelpdesk.dk Miljøstyrelsens REACH-helpdesk et godt sted at starte,

Læs mere

Afgrænsning af produkter omfattet af lovgivningen (BAT)

Afgrænsning af produkter omfattet af lovgivningen (BAT) Afgrænsning af produkter omfattet af lovgivningen (BAT) nuar 2014 DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI Kemikalier findes i alt, hvad vi omgiver os med. De hjælper os i hverdagen for eksempel når vi bruger kosmetik og rengøringsmidler

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Hvad er en miljøtilsynsplan Den 23. maj 2013 trådte en ny tilsynsbekendtgørelse i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn

Læs mere

EPOXY konference Svendborg 23-24 Marts 2011. Gældende regler for arbejde med farlige stoffer og materialer. Trine Seitzberg - tilsynsførende AT syd

EPOXY konference Svendborg 23-24 Marts 2011. Gældende regler for arbejde med farlige stoffer og materialer. Trine Seitzberg - tilsynsførende AT syd EPOXY konference Svendborg 23-24 Marts 2011 Gældende regler for arbejde med farlige stoffer og materialer Trine Seitzberg - tilsynsførende AT syd Arbejdstilsynet er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad 2 231-159-6 231-171-1

Sikkerhedsdatablad 2 231-159-6 231-171-1 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: Udarbejdet den: 07009 / ABB Erstatter den: 0706007 Anvendelse: Metallegering til fabrikation Leverandør:

Læs mere

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Forord Indholdsfortegnelse 03 Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af arbejdsmarkedets parter og oprettet i henhold

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering:

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering: 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: S-TOX Reg. Nr.: 179-76 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Anvendelse: Til behandling

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSkimmel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Fabriksvej 19

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSkimmel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Fabriksvej 19 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1608123 Leverandør: Revision: 21-12-2009 / TKO Protox aps Fabriksvej 19 Anvendelse: Middel mod

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: TASKI TAPI SHAMPOO C2c Pr.nr.: 1775829 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader Emballage: 5kg papirsække Leverandør: Gyproc

Læs mere

Ang. behandling af sager om asbestforurening

Ang. behandling af sager om asbestforurening Jura Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 170-0018 Ref.: JABR/UH/AN/JKJ/PLN Den 26. august 2005 Ang. behandling af sager om asbestforurening Miljøstyrelsen er blevet stillet en række spørgsmål

Læs mere

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer SKEMAET SKAL ANVENDES VED: Roskilde Kommune Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer Nedrivning og renovering

Læs mere

Biocidforordningen Tema møde. August 2012

Biocidforordningen Tema møde. August 2012 Biocidforordningen Tema møde August 2012 Program 1. Velkomst 2. Ændringer fra biociddirektivet til biocidforordningen v/jørgen Larsen og Niels Bukholt 3. Spørgsmål 4. Eventuelt Status for vedtagelse af

Læs mere

Partnerskab for offentlige grønne indkøb indkøbsmål

Partnerskab for offentlige grønne indkøb indkøbsmål Partnerskab for offentlige grønne indkøb indkøbsmål 28. august 2013 Deltagerne i partnerskabet forpligter sig til: At følge de fælles konkrete indkøbsmål at have en indkøbspolitik, hvoraf det fremgår,

Læs mere

Bilag 1: Kemikaliestyringsbegreber - links og ordliste 56

Bilag 1: Kemikaliestyringsbegreber - links og ordliste 56 2 INDHOLDSFORTEGNELSE BILAGSFORTEGNELSE 3 1 Forord 4 1.1 Læsevejledning 5 2 Indledning 6 3 Hvad er kemikaliestyring og hvad kan den bruges til? 8 3.1 Hvem er interesseret i kemikaliestyring? 10 3.1.1 Miljømyndigheder

Læs mere

Grønt regnskab for kontorarbejde. - om www.greenoffice.dk. Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse

Grønt regnskab for kontorarbejde. - om www.greenoffice.dk. Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse Grønt regnskab for kontorarbejde - om www.greenoffice.dk Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse Projektet Grønt regnskab for kontorarbejde består dels af en screening af miljøbelastningen ved kontorarbejde, dels

Læs mere

En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen

En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen Baggrund Formålet med introduktionen Disse krav skal altid overholdes og husk at påstande og udsagn skal kunne dokumenteres Særlige krav til de miljømæssige

Læs mere

Sikker i butikken. en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen

Sikker i butikken. en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen Sikker i butikken en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen Få instruktion af din arbejdsgiver Inden du begynder i dit nye job, har din arbejdsgiver en særlig pligt til at informere

Læs mere

Rapport om karakterisering og analyse af vanddistrikter mv. i henhold til artikel 5 i vandrammedirektivet (direktiv 2000/60/EF)

Rapport om karakterisering og analyse af vanddistrikter mv. i henhold til artikel 5 i vandrammedirektivet (direktiv 2000/60/EF) Rapport om karakterisering og analyse af vanddistrikter mv. i henhold til artikel 5 i vandrammedirektivet (direktiv 2000/60/EF) 2 3 17. marts 2005 Vandrammedirektivets Artikel 5 rapportering om karakterisering

Læs mere

Pt. gælder bilag 3 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods for sådan transport.

Pt. gælder bilag 3 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods for sådan transport. Til affald danmark, DAKOFA, Dansk Industri, Kommunekemi A/S, FASID, Rigspolitiet, KL, FKB og RenoSam samt deltagere i møde den 4. december 2009 i Beredskabsstyrelsen 21. juni 2012 Transport af affald,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: Aktivator f. Sekundklæber vare nr. 16180 Anvendelse: Leverandør: Aktivator 100 til 300 +FL+HT+SQ+M+Plus METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220

Læs mere

Selektiv Nedrivning. Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Associate. Hvad er selektiv nedrivning?

Selektiv Nedrivning. Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Associate. Hvad er selektiv nedrivning? Selektiv Nedrivning Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Associate 30 min DAKOFA 03.04.2013 Rådgiver fordomme Hvad er selektiv nedrivning? En brancheaftale for nedrivere som ikke

Læs mere

Produkter og forebyggelse

Produkter og forebyggelse Produkter og forebyggelse Forord Denne pjece handler om regler og retningslinier ved håndtering af kemiske produkter. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt os. Indholdet i denne pjece

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

Farlige kemiske stoffer kan erstattes

Farlige kemiske stoffer kan erstattes Farlige kemiske stoffer kan erstattes Det Økologiske Råd Indhold Forord 1. Indledning 3 2. Hvorfor og hvad er substitution? 5 2.1 Substitution og livscyklusvurdering 8 3. Lovgivning i Danmark og EU 10

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Swarfega Heavy

SIKKERHEDSDATABLAD Swarfega Heavy Revision 20/04/2011 Erstatter dato 15/02/2011 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. SHD1L 1.2. Relevante

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010 Novozymes A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 18 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

EAK-kode Affaldsart Daglig benævnelse

EAK-kode Affaldsart Daglig benævnelse Skive Kommune Skive Renovation 4-S Kåstrupvej 20 7860 Spøttrup Plan- og Virksomhedsafdelingen J.nr. AAR-432-00120 Ref. krrst/nijol 5. november 2010 Skive renovation 4-S Afgørelse om ændringer til positivliste

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere