Leica CM1950. Kryostat. Betjeningsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leica CM1950. Kryostat. Betjeningsvejledning"

Transkript

1 Betjeningsvejledning Leica CM1950 Kryostat Leica CM1950, V 1.5 RevF, dansk 08/2014 Bestillingsnummer: RevF Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug.

2

3 1. BEMÆRK! De informationer, talangivelser, anvisninger og vurderinger, som er indeholdt i denne dokumentation, repræsenterer den nyeste tekniske og videnskabelige viden, således som vi er blevet bekendt med den gennem grundig research. Vi er ikke forpligtet til at tilpasse den foreliggende manual til nye udviklinger inden for teknikken med regelmæssige mellemrum eller til senere at udsende supplementer, opdateringer osv. til denne manual til vore kunder. Vi fraskriver os ansvaret for fejlagtige angivelser, skitser, tekniske illustrationer osv., der forekommer i denne manual, inden for rammerne af, hvad den nationale lovgivning, der er gældende i pågældende tilfælde, hjemler. I særdeleshed bortfalder ansvaret for økonomiske skader eller andre følgeskader i forbindelse med, at man har rettet sig efter angivelser eller andre informationer i denne manual. Angivelser, skitser, illustrationer og øvrige informationer af indholdsmæssig og teknisk art i den foreliggende brugsanvisning gælder ikke for at være tilsikrede egenskaber ved vore produkter. For så vidt er alene bestemmelserne i kontrakten mellem os og vores kunder afgørende. Leica forbeholder sig retten til at foretage ændringer i de tekniske specifikationer samt i produktionsprocessen uden forudgående varsel. Kun på denne måde er en kontinuerlig teknisk og produktionsteknisk forbedringsproces mulig. Den foreliggende dokumentation er ophavsretligt beskyttet. Alle ophavsrettigheder tilhører Leica Biosystems Nussloch GmbH. Kopiering af tekst og illustrationer (også af dele heraf) på tryk, fotokopi, mikrofilm, web cam eller på anden måde inklusive samtlige elektroniske systemer og medier er kun tilladt med udtrykkelig forudgående skriftlig godkendelse fra Leica Biosystems Nussloch GmbH. Serienummer samt fremstillingsår fremgår af typeskiltet på apparatet. Leica Biosystems Nussloch GmbH Leica Biosystems Nussloch GmbH Heidelberger Str D Nussloch Tyskland Telefon: Telefax: Internet: Leica CM1950 Kryostat 3

4 Indholdsfortegnelse 1. Vigtige anvisninger Symboler i teksten og deres betydning Apparattype Brugergruppe Formålsmæssig anvendelse Sikkerhed og design Sikkerhedsforskrifter Advarsler Generelle sikkerhedsforskrifter Udpakning og opstilling Sikkerhedsanordninger Sikring/låsning af håndhjul Rengøring, desinfektion - Genstart af apparat Omgangen med prøvemateriale afrimning Afmontering af mikrotom Vedligeholdelse Tekniske data Standardleveringens omfang Samlet oversigt Betjeningspanel og kryostatkammer Opstilling af apparatet Placeringsforskrifter Transport til opstillingssted Montering af håndhjulet Låsning/løsning af håndhjul Montering af fodpedal-dummy (ved apparatvarianter med skæremotor) Elektrisk tilslutning Montering af tilbehør/kammertilbehør Montering af fodhviler (valgfri) Montering af lagersystem (valgfrit) Hylde, bevægelig (valgfri) Indlægning af opsamlingskar Montering af varmelederblok, stationær (valgfri) Montering af knivholder/klingeholder og indstilling af frivinkel Montering/skift af bakteriefilter Montering af filterposen Montering af snitudsugning (valgfri) - Anvend kun med klingeholder CE Brugsanvisning V 1.5 RevF 08/2014

5 Indholdsfortegnelse 7. Apparatets betjeningselementer Betjeningspaneler på CM betjeningspanel Betjeningsfelt 2 elektrisk grov tilspænding, snit- og trimtykkelsesangivelse Betjeningsfelt 3 motorisk skæring (valgfri) Arbejde med apparatet Forberedelse af skæreværktøj, objektplader og hjælpemidler til forberedelse Tilkobling af apparatet Indstilling af parametre Arbejde med forkølede kryostater Forberedelse Trimning med udsugning 1. Snitstrækker monteret Skæring med udsugning Snitstrækker monteret Fejlfunktioner og afhjælpning af disse Problemer under arbejdet Temperaturtabel (- C) Ekstraudstyr Bestillingsoplysninger Vedligeholdelse og rengøring Generelle vedligeholdelsesanvisninger Skift af sikringer Skift af UVC-lampe Skift af lysstoflampe Dekontamineringserklæring (original) Ansvar for mangler og service Leica CM1950 Kryostat 5

6 1. Vigtige anvisninger 1.1 Symboler i teksten og deres betydning (5) (Fig. 5). Advarsler står på grå baggrund og er markeret med en advarselstrekant. Nyttige tips, dvs. vigtige oplysninger for brugeren står på grå baggrund og er mærket med symbolet. Advarsel mod UVC-stråling! Tal i parentes henviser forklarende til positionsnumre i figurer hhv. til selve figurerne. Dette produkt opfylder kravene i Rådets direktiv 98/79/EF om medicinsk udstyr til in-vitro-diagnostisk (IVD) brug. Serie-nummer Bestillingsnummer Følg betjeningsvejledningen! Symbol til mærkning af elektronisk og elektrisk udstyr iht. 7 ElektroG. ElektroG er den tyske lov om produktion, returnering og miljømæssig korrekt bortskaffelse af elektronisk og elektrisk udstyr. Miljøbeskyttelsessymbol for det kinesiske RoHS-direktiv. Tallet i symbolet viser produktets miljøsikre brugsvarighed. Symbolet bruges, hvis et stof, der er begrænset i Kina, anvendes over den tilladte maksimumgrænse. CSA-prøvemærket betyder, at et produkt blev testet, og at de gældende sikkerheds- og/eller ydelsesstandarder blev opfyldt, herunder alle relevante standarder, som er blevet fastlagt eller administreres af American National Standards Institute - ANSI, Underwriters Laboratories (UL), Canadian Standards Association (CSA), National Sanitation Foundation International (NSF) og andre organer. Producent Fremstillingsdato Medicinsk udstyr til in-vitro-diagnostisk (IVD) brug 6 Brugsanvisning V 1.5 RevF 08/2014

7 1. Vigtige anvisninger 1.2 Apparattype Alle angivelser i denne betjeningsvejledning gælder kun for den apparattype, som er angivet på forsiden. Et typeskilt med serienummeret er anbragt på bagsiden af apparatet (Fig. 1 er kun et eksempel og viser et typeskilt med de nødvendige oplysninger, der gælder for dette apparat. De nøjagtige data for de forskellige versioner er angivet i kap. 3 "Tekniske data"). 1.3 Brugergruppe Leica CM1950 må kun betjenes af trænet laboratoriepersonale. Arbejdet med apparatet må først påbegyndes, når brugeren har læst denne betjeningsvejledning omhyggeligt igennem og er fortrolig med alle tekniske detaljer på apparatet. Kemisk desinfektion samt UV-stråling erstatter under ingen omstændigheder personlige beskyttelsesforanstaltninger iht. laboratoriebestemmelser (som f.eks. brugen af beskyttelsesbriller, handsker, laboratoriekittel og åndedrætsværn). Disse desinfektioner medfører en reduktion af kimtallene med mindst 99,99 %. 1.4 Formålsmæssig anvendelse Fig. 1 CM1950 er en højtydende kryostat med indkapslet mikrotom og separat objektkøling. Den råder over et UV-desinfektionssystem, samt (valgfrit) over et integreret udsugningssystem til snitaffald og en motor (valgfri) til motorisk skæring. Kryostaten er udviklet til fremstilling af frosne stykker til biologisk, medicinsk og industriel anvendelse. CM1950 er egnet til brug inden for in-vitrodiagnose (IVD). Apparatet må kun anvendes til sit ovenfor beskrevne formål og efter retningslinjerne i den foreliggende betjeningsvejledning. Det er ikke tilladt at anvende apparatet til noget andet formål. Leica CM1950 Kryostat 7

8 2. Sikkerhed og design Overhold altid sikkerhedsforskrifterne og advarslerne i dette kapitel. Læs også disse, hvis du allerede er fortrolig med håndtering og brug af et Leica-apparat. 2.1 Sikkerhedsforskrifter Denne brugsanvisning indeholder vigtige anvisninger og informationer om driftssikkerhed og vedligeholdelse af apparatet. Den er en vigtig del af udstyret og bør læses grundigt, før apparatet startes og tages i brug, og skal opbevares sammen med apparatet. Dette apparat er konstrueret og kontrolleret i henhold til sikkerhedsbestemmelserne for elektriske måle-, styrings-, regulerings- og labora- torieapparater: For at opretholde denne tilstand og sikre en risikofri drift skal brugeren overholde de anvisninger og advarsler, der findes i denne brugsanvisning. CE-certifikatet og det mest aktuelle certifikat vedrørende UV-desinficering findes på internettet på side: Brugsanvisningen skal suppleres med yderligere anvisninger, hvis dette er nødvendigt af hensyn til nationale bestemmelser i den driftsansvarliges hjemland vedr. sikkerhed under arbejdet og miljøbeskyttelse. Sikkerhedsanordningerne på apparatet og tilbehøret må hverken fjernes eller ændres. Apparatet må kun åbnes og repareres af serviceteknikere, der er autoriseret af Leica. 2.2 Advarsler Der må kun anvendes originale reservedele og godkendt originalt tilbehør. Brug kun det medfølgende netkabel - det må ikke udskiftes med et andet netkabel. Hvis netstikket ikke passer til din stikkontakt, bedes du kontakte vores service. Sikkerhedsanordningerne, som producenten har udstyret apparatet med, er kun et grundlag for beskyttelsen mod uheld. Hovedansvaret for, at arbejdet forløber uden uheld, har især den driftsherre, hos hvem apparatet anvendes, samt de personer, som han har udpeget til at betjene, vedligeholde eller reparere apparatet. For at sikre, at apparatet virker korrekt, skal følgende anvisninger og advarsler iagttages. 8 Brugsanvisning V 1.5 RevF 08/2014

9 2. Sikkerhed og design Apparatet er konstrueret på grundlag af den aktuelt kendte teknik og anerkendte sikkerhedstekniske regler. Ved ukorrekt anvendelse og behandling kan der opstå farer for brugerens eller tredjemænds liv og helbred og/eller forringelser på apparatet eller på andre materielle værdier. Apparatet må kun anvendes formålsmæssigt og kun i en sikkerhedsteknisk fejlfri tilstand. Fejl, der kan forringe sikkerheden, skal omgående afhjælpes. 2.3 Generelle sikkerhedsforskrifter CM1950 er en kryostat med indkapslet mikrotom og separat objektkøling. Den anvendes især til arbejde inden for hurtig diagnostik af snit. Apparatets displays og betjeningselementer er nemme at betjene takket være deres selvforklarende symboler. LED-indikatorer sørger for stor tydelighed. Frysekammeret er fremstillet af sømløst svejset højkvalitets rustfrit stål, uden sværttilgængelige hjørner, og er derfor nem at rengøre og desinficere. Der må ikke bruges letantændelige stoffer i apparatet Leica CM1950! Under særlige omstændigheder kan en eksplosion forårsage forbrændinger. 2.4 Udpakning og opstilling Apparatets problemfrie funktion kan kun sikres, hvis man overholder alle sidernes mindsteafstand til vægge og indretningsgenstande (se kap. 6, 6.1 "Placeringsforskrifter"). Apparatet må kun transporteres opretstående eller med en let hældning. Til sikker transport med løftevogn kræves der 3 personer, hvor en person trækker løftevognen, og de to andre personer holder apparatet fast fra hver sin side, så det sikres, at apparatet ikke rutsjer. Før tilslutning af apparatet til elnettet: Se "Tekniske data"! Tilslut kun apparatet til stikdåser med jording! Netkablets længde: op til 3,5 m Mulighed for forlængelse: nej Efter transport skal apparatet stå i 4 timer, før det tilsluttes. Denne ventetid er nødvendig, for at kompressorolie, som evt. har flyttet sig under transporten, kan flyde tilbage til udgangspositionen. Kondensvand på elektriske komponenter, der har dannet sig som følge af temperaturforskelle under transport, skal tørre fuldstændigt. Hvis denne forholdsregel ikke overholdes, kan det medføre alvorlige skader på apparatet! Leica CM1950 Kryostat 9

10 2. Sikkerhed og design Fig. 2 Når apparatet leveres, skal hældeangivelserne på pakningen kontrolleres. Er pilespidsen blå, blev apparatet transporteret liggende, hældet for meget eller væltede under transporten. Anfør dette på følgesedlerne og undersøg apparatet for eventuelle skader. PAS PÅ ved fjernelse af meltalbåndene! Der er fare for personskade (båndet har skarpe kanter og står under spænding)! 2 1 Til fjernelse af metalbåndene (1) skal du bruge en pladesaks og egnede handsker. Stil dig ved siden af kassen, og skær båndene over på det viste sted (se fig. 3 " "). Fig Løft æsken af opad (2). Fjern transportsikringerne af skummateriale (3). Fjern beskyttelsesovertrækket (4). Fjern tilbehørsæsken (5). 5 6 Fig Brugsanvisning V 1.5 RevF 08/2014

11 2. Sikkerhed og design Transportholdepunkter 8 7 Fig Træk fikseringsbrættet (7, Fig. 5) op og ud. Fjern rampen (6, Fig. 4) fra pallen. Monter rampen korrekt. Sørg for, at rampedelen, som er mærket med "L", går i indgreb til venstre, og at rampedelen, som er mærket med "R", går i indgreb til højre i føringssporet (10, Fig. 6a). Ved korrekt montering befinder føringssporet (11) sig indvendigt, og pilene (12) peger mod hinanden Fig. 6 Fig. 6a Tag aldrig fat om apparatet på kappen (9, Fig. 6)! Brug i stedet transportholdepunkterne (10, Fig. 6)! Rullerne (8) skal løbe over rampen (6) bagved og foran. Vælterisiko! Rul forsigtigt apparatet baglæns fra pallen over rampen. Skub apparatet på rullerne (8, Fig. 6) til opstillingsstedet. Leica CM1950 Kryostat 11

12 2. Sikkerhed og design 2.5 Sikkerhedsanordninger Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige anvisninger og informationer om driftssikkerhed og vedligeholdelse af apparatet. Det er en vigtig del af apparatet og skal læses grundigt igennem, før opstart og anvendelse, og skal altid holdes i nærheden af apparatet. Betjeningsvejledningen skal suppleres med yderligere anvisninger, hvis dette er nødvendigt af hensyn til nationale bestemmelser i den driftsansvarliges hjemland vedr. sikkerhed under arbejdet og miljøbeskyttelse. Apparatet er udstyret med følgende sikkerhedsanordninger: Nødstopknap (kun ved apparater med motor), håndhjulslås og -centrering (kun ved apparater med motor), fingerbeskyttelse på klinge- og knivholder og klingeudkastningshjælp. For at undgå sundhedsmæssige skader fra UV-stråler, kan desinfektionen først startes, når glaspladen er lukket korrekt og de pågældende sikkerhedsanordninger derved er aktiveret. Når sikkerhedsforskrifterne og advarslerne i den foreliggende betjeningsvejledning overholdes nøje, er brugeren i høj grad beskyttet mod uheld og skader. Mikrotomknive Vær forsigtig ved omgangen med mikrotomknive/engangsklinger. Skæret er ekstremt skarpt og kan medføre alvorlige personskader! Lad ikke knive og afmonterede knivholdere med monteret kniv/klinge ligge frit fremme! Læg aldrig knive fra dig med skæret opad! Det anbefales kraftigt, at man bærer de beskyttelseshandsker, der medfølger som standard ved leveringen! Prøv aldrig at gribe en kniv, der falder! Før hver manipulation af kniven eller objektet, samt før hvert objektskift, skal håndhjulet låses, og ægget dækkes med fingerbeskyttelsen! Længere tids kontakt med kolde dele på apparatet kan medføre forfrysninger Brug de medfølgende beskyttelseshandsker! 12 Brugsanvisning V 1.5 RevF 08/2014

13 2. Sikkerhed og design Fingerbeskyttelse Før hver manipulation af kniven eller objektet, samt før hvert objektskift og i arbejdspauserne, skal ægget dækkes med fingerbeskyttelsen! Knivholderne CE, CN og CN-Z er udstyret med en fingerbeskyttelse. På knivholder CE fungerer glassnitstrækkerpladen også som fingerbeskyttelse. 2.6 Sikring/låsning af håndhjul Kl. 12- position Før hver manipulation af kniv og objekt, samt før hvert objektskift og i arbejdspauserne skal håndhjulet låses! 1 2 Kl. 6- position Fig. 7 Fig. 8 For at låse håndhjulet skal håndtaget (1) trykkes udad. Drej langsomt håndhjulet, indtil grebet befinder sig i øverste eller nederste position og håndhjulet låses. Tryk håndtaget helt ud; Bevæg eventuelt håndhjulet lidt frem og tilbage, indtil låsemekanismen klikker synligt på plads. For at løsne håndhjulet igen skal håndtaget (2) på håndhjulet trykkes i retning af kryostathuset. Centrering af håndhjul (kun på apparater med motor) Træk grebet på håndhjulet udad og anbring det i midten af håndhjulet. Grebet klikker automatisk på plads i denne position. En vigtig sikkerhedsanordning på kryostater er centrering af håndhjulet på apparater med motor. Fig. 9 Drej kun håndhjulet, når kryostaten er kølet ned, og kryokammeret er koldt. Leica CM1950 Kryostat 13

14 2. Sikkerhed og design 2.7 Rengøring, desinfektion - Genstart af apparat Mikrotomen skal ikke tages ud ved desinfektion. Apparatet er konstrueret til UV-desinfektion! I kraft af mikrotomens specielle tætninger er apparatet også velegnet til spraydesinficering med Leica Cryofect. (Leica Cryofect fås ikke i alle lande!) Fjern snitaffald efter HVERT skæreforløb eller FØR prøveskift (brug en papirklud fugtet med Cryofect (eller alkohol/desinfektionsmiddel) eller opsugningsdysen (valgfri) til at fjerne snitaffald). Klap snitstrækkeren til side, før desinfektionen startes! Hver ny prøve kan medføre en kontamination. Brug personligt sikkerhedsudstyr ved desinfektion af udstyr (handsker, åndedrætsværn, laboratoriekittel osv.) Ved omgangen med rengørings- og desinfektionsmidler skal producentens sikkerhedsforskrifter overholdes! Den integrerede glas-snitstrækker i knivholderen CE, CN og CE-Z kan enten rengøres med acetone eller sprit. Bortskaf rensevæske i henhold til den gældende laboratorieklassificering! Det er ikke tilladt tørre kammeret med varmeapparater, da dette kan medføre fejl i kølesystemet! Tænd først apparatet igen, efter at frysekammeret er blevet helt tørt! Rimdannelse! Alle dele, der tages ud af den kolde kryostat, skal tørres grundigt, inden de sættes tilbage i kammeret! Mikrotom-frontblænderen og slidsafdækningen skal være helt tørre, inden apparatet tændes! Yderligere detaljerede oplysninger om desinfektion findes på hjemmesiden for Leica Biosystems Division: 14 Brugsanvisning V 1.5 RevF 08/2014

15 2. Sikkerhed og design 2.8 Omgangen med prøvemateriale afrimning Følg de generelle laboratorieretningslinjer for omgangen med kontamineret eller infektiøst materiale! Fjern altid alt prøvemateriale fra kammeret før kammerafrimningen! Fjern altid prøven fra objekthovedet før afrimningen af objekthovedet! Tag aldrig prøvemateriale tilbage i kammeret! Apparatet er ikke egnet til lagring af frosset prøvemateriale, da prøverne dehydreres under køling! Under afrimning kan hurtigfrysepanelet blive meget varmt! Berør det derfor ikke! 2.9 Afmontering af mikrotom Afmontering af mikrotom er ikke nødvendig, da der er tale om en indkapslet mikrotom Vedligeholdelse Udskiftning af sikringer Sluk apparatet, og træk lysnetstikket ud af stikdåsen, før sikringerne skiftes! Der må aldrig sættes andre sikringer i end de sikringstyper, der er angivet i kap. 3 "Tekniske data"! Hvis der anvendes andre sikringer, kan det medføre alvorlige skader på apparatet! Udskiftning af lysstoflampen/uvc-lampen Sluk apparatet, og træk lysnetstikket ud af stikdåsen, før lamperne skiftes! Ved udskiftning af UVC-lampen kan denne blive beskadiget. Skulle dette ske, skal du lade den tekniske serviceorganisation udskifte lampen! Sørg altid for, at metallisk kviksølv opsamles og bortskaffes efter reglerne. Hvis begge desinfektionsindikatorer blinker skiftevis, er det nødvendigt at udskifte UV-røret! Leica CM1950 Kryostat 15

16 3. Tekniske data Apparattype Mærkespænding (±10 %) 100 VAC 120 VAC 230 VAC Mærkefrekvens 50/60 Hz 60 Hz 50 Hz Optagen effekt 1900 VA 1900 VA 1900 VA Maks. opstartsstrøm i 5 sek. 35 A eff. 35 A eff. 25 A eff. Beskyttelsesklasse I I I Automatsikring T15 A M3 T15 A T1 T10 A T1 Tilsmudsningsgrad Overspændingskategori II II II Afgivet varmemængde (maks) J/s 1900 J/s 1900 J/s Tilladelse CE CE/c_CSA_us CE iht. IEC-1010; UL 3101 Mikrotom Kryostat Type Rotationsmikrotom Dimensioner indkapslet Bredde (uden håndhjul) 700 mm Snittykkelsesområde 1 til 100 µm Bredde (uden håndhjul) 835 mm Trimområde Dybde (rent kabinetmål) 850 mm Klinik µm Højde (total) 1215 mm Forskning µm Arbejdshøjde (armstøtte) 1025 mm Samlet objektfremføring 25 mm + 1 mm Vægt Vertikal vandring 59 mm ±0,5 mm Vægt (m. motor u. udsugning) 193 kg Objekttilbageføring 20 µm (deaktiverbar) Vægt (m. motor u. udsugning) 185 kg Maksimal objektstørrelse 50 x 80 mm Vægt (u. motor m. udsugning) 183 kg Skærehastighed langsom: 0 50 slag/min hurtig: 0 85 slag/min Vmaks.: slag/min Vægt (u. motor u. udsugning) Vægt (med objekthovedkøleapp). Vægt (uden objekthovedkøleapp). 175 kg 165 kg 145 kg Objektorientering 8 (x-, y-akse) elektrisk grov tilspænding Lampe Alle temperaturangivelser relaterer til en omgivelsestemperatur på 18 C til 35 C og en relativ luftfugtighed på maksimalt 60 %! langsom: 300 µm/s hurtig: 900 µm/s 50/60 Hz-version: Osram DULUX L 18 W/840 Generelle oplysninger Driftstemperaturområde 18 C til 35 C Temperaturområde ved opbevaring +5 C til +55 C Relativ luftfugtighed: maks. 60 %, ikke kondenserende Yderligere oplysninger, se side 35 Luftfugtighed ved opbevaring < 60 % Vær opmærksom på punkt 6.1 "Betingelser for opstillingsstedet"! 16 Brugsanvisning V 1.5 RevF 08/2014

17 3. Tekniske data Køleanlæg CM1950, 50 Hz CM1950, 60 Hz Kryokammer Temperaturområde 0 C til -35 C ± 5 K, justerbar i 1 K-trin, ved omgivelsestemperatur på 20 C 0 C til -35 C ± 5 K, justerbar i 1 K-trin, ved omgivelsestemperatur på 20 C Nedkølingstid til -25 C ca. 5 tim. ca. 5 tim. Nedkølingstid til -35 C ca. 8 tim. ca. 8 tim. Kuldeeffekt 690 W 690 W Afbrydelsestryk 25 bar 25 bar Sikkerhedsfaktor 3 3 Kuldemiddel* 300 g (± 5 g), kuldemiddel R-404 A* 300 g (± 5 g), kuldemiddel R-404 A* Kompressorolie* 0,6 l EMKARATE RL22S, ICI* 0,6 l EMKARATE RL22S, ICI* Kammerafrimning Automatisk afrimning Programmerbar ja (varmgasafrimning), valgbart tidspunkt ja (varmgasafrimning), valgbart tidspunkt Afrimningsintervaller 1 afrimning pr. 24 tim. eller manuel varmgasafrimning 1 afrimning pr. 24 tim. eller manuel varmgasafrimning Afrimningstid: 12 minutter 12 minutter Autom. slukning afrimning: ved -5 C kammertemperatur ved -5 C kammertemperatur Hurtigfrysepanel Minimal temperatur -42 C (+ 5 K), ved kammertemp. -35 C -42 C (+ 5 K), ved kammertemp. -35 C Antal frysestationer Afrimning manuel varmgasafrimning manuel varmgasafrimning Peltier-element Antal frysestationer 2 2 Maks. temperaturforskel 17 K, ved kammertemp. på -35 C 17 K, ved kammertemp. på -35 C Objektkøling Temperaturområde -10 til -50 C ± 3 K -10 til -50 C ± 3 K Kuldeeffekt 320 W 320 W Afbrydelsestryk 25 bar 25 bar Sikkerhedsfaktor 3 3 Kølemiddel og -påfyldningsmængde ved 230 V/50 Hz 130 g (± 5 g), kuldemiddel R-404 A* ved 100 V/50/60 Hz 140 g (± 5 g), kuldemiddel R-404 A* ved 120 V/60 Hz 140 g (± 5 g), kølemiddel R-404 A* Kompressorolie* 0,4 l alpha 22, Kyodo* 0,4 l alpha 22, Kyodo* Afrimningen af objekthovedet Automatisk afrimning nej nej Manuel afrimning (afrimningstid) 15 min. 15 min. iht. CECOMAF: Flydende temperatur 45 C, fordampningstemperatur: -25 C *) Udskiftningen af kuldemiddel og kompressorolie må kun udføres af autoriseret service-personale! Leica CM1950 Kryostat 17

18 4. Standardleveringens omfang Grundapparat UDEN motor/uden udsugning, i den pågældende spændingsvariant 1 håndhjul, manuelt objektplader, 3 mm opsamlingskar positionsholder til frysepanel afdækning til frysepanel værktøjssæt pensel, fin Leica-pensel med magnet unbrakonøgle, str. 1, unbrakonøgle, str. 2, unbrakonøgle, str. 3, unbrakonøgle, str. 4, unbrakonøgle med kuglehoved str. 4, unbrakonøgle, str. 5, indstiksnøgle med greb, str. 5, unbrakonøgle, str. 6, fastnøgle, str fastnøgle, str lysnetkabel xxxxx 1 Kuldeolie, type 407, 50 ml flaske OCT frysemiddel 125 ml par beskyttelseshandsker str.m *, til kryoskæring betjeningsvejledning DE, EN + sprog-cd CM1950 "Troubleshooting"-DVD Rev A * Bemærkning til den japanske version: 100 V, 50/60 Hz vedlægges 1 par beskyttelseshandsker str. S ( ). Grundapparat UDEN motor og MED udsugning, Standardleverance som ovenfor, samt: 1 tilbehørssæt (udsugning) Slangeadapter Slangeadapter Sugedyse Silikoneslange Silikonepropper Sugedyse kammer Filter (5 stk.) Sammenlign de leverede dele med delfortegnelsen og din bestilling. Hvis du konstaterer afvigelser, skal du straks henvende dig til din lokale Leica Biosystems-forhandler. Til CM1950 findes forskellige klinge-/knivholdere. 18 Brugsanvisning V 1.5 RevF 08/2014

19 4. Standardleveringens omfang Grundapparat MED motor/uden udsugning, i den pågældende spændingsvariant 1 håndhjul, motordrevet objektplader, 30 mm opsamlingskar positionsholder til frysepanel afdækning til frysepanel værktøjssæt pensel, fin Leica-pensel med magnet unbrakonøgle, str. 1, unbrakonøgle, str. 2, unbrakonøgle, str. 3, unbrakonøgle, str. 4, unbrakonøgle med kuglehoved str. 4, unbrakonøgle, str. 5, indstiksnøgle med greb, str. 5, unbrakonøgle, str. 6, fastnøgle, str fastnøgle, str lysnetkabel xxxxx 1 flaske kuldeolie, type 407, 50 ml fodpedal-dummy flaske OCT frysemiddel 125 ml par beskyttelseshandsker str.m *, til kryoskæring betjeningsvejledning DE, EN + sprog-cd CM1950 "Troubleshooting"-DVD Rev A * Bemærkning til den japanske version: 100 V/50/60 Hz vedlægges 1 par beskyttelseshandsker str. S ( ). Grundapparat MED motor og MED udsugning, i den pågældende spændingsvariant Standardleverance som ovenfor, samt: 1 tilbehørssæt (udsugning) Slangeadapter Slangeadapter Sugedyse Silikoneslange Silikonepropper Sugedyse kammer Filter (5 stk.) Sammenlign de leverede dele med delfortegnelsen og din bestilling. Hvis du konstaterer afvigelser, skal du straks henvende dig til din lokale Leica Biosystems-forhandler. Til CM1950 findes forskellige klinge-/knivholdere. Leica CM1950 Kryostat 19

20 5. Samlet oversigt Nødstop (kun på apparater med motor) Tænd/sluk-knap, også miniafbryder Kryostatkammer (med aktiveret UV-desinfektion) Fodpedal-Dummy (kun på apparater med motor) Håndhjul i kl. 12-position Bakteriefilter (valgfrit, kun til apparater med filter) Kondensator Efter transport skal indstillingsfødderne skrues ud og justeres Rullefødder til sikker transport på korte strækninger Opsamlingsbeholder til kondensvand Fig. 10 Justér indstillingsfødderne for stabilitet 20 Brugsanvisning V 1.5 RevF 08/2014

21 5.1 Betjeningspanel og kryostatkammer 5. Samlet oversigt 1 Betjeningsfelt 1: Udsugning, temperatur- og tidsindstilling, belysning, UV-desinfektion 2 Betjeningsfelt 2: Elektrisk grov tilspænding (indstilling af snit- og trimtykkelse) 3 Betjeningsfelt 3: Motorisk skæring, valgfri (indstilling af slagtype, skærehastighed,...) a b c Varmeafledningsblok, stationær (valgfri) 10c Fingerbeskyttelse på klingeholder CE 5 Peltier-element (med 2 stationer) 11 Udsugningsdyse på udsugningsslange 6 Frysepanel, 15 positioner 12 Udsugningsslange til snitaffald 7 Positionsholder på frysepanel 13 Penselhylde (valgfri) 8 Varme- og kuldeafledningsblok, mobil (valgfri) 14 Slangestuds til udsugningsslange 9 Hylde, bevægelig (valgfri) (bagved denne findes et grovfilter) 10 Klingeholder CE med klingeudskydning (a) 16 Objekthoved, bevægeligt 10b Fingerbeskyttelse på klingeholder CE 17 Opsamlingskar Fig. 11 Leica CM1950 Kryostat 21

22 6. Opstilling af apparatet 6.1 Placeringsforskrifter Apparatet må ikke anvendes i lokaler med fare for eksplosion. Apparatets opstillingssted skal opfylde følgende betingelser: - Apparatet skal bruge en afstillingsflade på ca. 835 x 850 mm, - Rumvoluminen skal være mindst 8 m 3, - Rumtemperatur altid 18 C til 35 C, - Temperaturområde ved opbevaring: 5 C til 55 C, - Relativ luftfugtighed, maks. 60 % (ikke-kondenserende), - Luftfugtighed ved opbevaring: < 60 % - Højde op til maks m NN, Apparatet er kun beregnet til indendørs brug. Netstik/adskillelsesanordning skal være frit og let tilgængelige. Spændingsforsyning i samme omkreds som netkablets længde: Der må IKKE tilsluttes en forlængerledning. Underlaget skal så vidt muligt være fri for vibrationer i relation til apparatets vægt og have tilstrækkelig evne til at bære apparatet. Undgå store temperatursvingninger, direkte sollys og rystelser. Endvidere bør dette apparat IKKE være i drift direkte under et klimaanlægs udblæsning, da den øgede luftcirkulation fremmer tilisningen i kammeret. Apparatet SKAL være tilsluttet en jordet lysnetstikdåse. Du må KUN anvende det medfølgende netkabel, som er beregnet til strømforsyningen på stedet. De kemikalier, der sædvanligvis anvendes, er både letantændelige og sundhedsfarlige. Opstillingsstedet skal derfor være godt udluftet, og der må ikke forefindes antændelseskilder. Opstillingsstedet skal være beskyttet mod elektrostatisk opladning. Støjinformation: A-vægtet støjniveau: < = 70 db (A) Høje rumtemperaturer og for høj luftfugtighed nedsætter apparatets køleeffekt! Apparatets problemfrie funktion kan kun sikres, hvis man til alle sider overholder mindsteafstanden til vægge og indretningsgenstande! Minimumsafstande til væg og indretningsgenstande beregnet fra kabinettet: - bagud: 15 cm - til højre: 30 cm - til venstre: 15 cm Ingen varmeudstrålende apparater i umiddelbar nærhed. 22 Brugsanvisning V 1.5 RevF 08/2014

23 6. Opstilling af apparatet 6.2 Transport til opstillingssted Kontrollér, om opstillingsstedet opfylder de krav, der er nævnt under Placeringsforskrifter. Flyt apparatet til det ønskede opstillingssted. Følg under flytningen følgende anvisninger: Apparatet må kun transporteres opretstående eller med en let hældning (maks. 30 )! Når apparatet tippes, skal der altid holdes imod forfra (2 personer), da apparatet ellers kan vælte, hvad der kan medføre alvorlige skader på apparatet og på de personer, som arbejder med transporten! Ved transport på rullerne (2) skal man holde fast i apparatet på de viste steder ( ) på kabinettet. Skru først de indstillelige ben ud med gaffelnøglen str. 13 (skru dem ind igen til anslaget ved efterfølgende videretransport på ruller). For at sikre, at apparatet står fast på bestemmelsesstedet, skal begge indstillingsben (1) justeres. 1 Fig (skjult) Før transport eller skift af opstillingssted skal filterposen fjernes fra kammeret! I modsat fald vil filterposen tø op, og efterfølgende fryse fast til apparatet, når det tilsluttes igen. Ved senere udtagning vil filteret gå i stykker, og snitaffald vil lande i bakteriefilteret (se også kap Montering af filterposen). 1 2 Hvis udsugningen ikke anvendes i længere tid, skal åbningen til udsugningsslangen lukkes til med den i standardleveringsomfanget medfølgende silikoneprop (E, fig. 29)! Leica CM1950 Kryostat 23

24 6. Opstilling af apparatet Transport med løftevogn Det er muligt at transportere apparatet med en løftevogn. Til sikker transport med løftevogn kræves der 3 personer, hvor en person trækker løftevognen, og de to andre personer holder apparatet fast fra hver sin side, så det sikres, at apparatet ikke rutsjer. Skru på opstillingsstedet de indstillelige ben (1) (se fig. 12) ud med gaffelnøglen (str. 13). Det er absolut nødvendigt, for at apparatet kan stå stabilt. Fig. 13, samlet bredde med håndhjul 6.3 Montering af håndhjulet Drej kun håndhjulet, når kryostaten er kølet ned, og kryokammeret er koldt! Sæt håndhjulsaksens tap (1) ind i boringen (2) på håndhjulet. Spænd skruen (4) med unbrakonøglen str. 6. Sæt beskyttelseshætten på skruen (4). Fig. 14 Afmonteringen sker i omvendt rækkefølge. 24 Brugsanvisning V 1.5 RevF 08/2014

25 6. Opstilling af apparatet Låsning/løsning af håndhjul Kl. 12- position Kl. 6- position Drej kun håndhjulet, når kryostaten er kølet ned, og kryokammeret er koldt! Før hver manipulation af kniv og objekt, samt før hvert objektskift og i arbejdspauserne skal håndhjulet låses! 1 2 Fig. 15 Fig. 16 For at låse håndhjulet skal håndhjulets greb sættes i kl. 12- eller 6-position. Tryk håndtaget (1) helt ud; Bevæg eventuelt håndhjulet lidt frem og tilbage, indtil låsemekanismen klikker synligt på plads. For at løsne håndhjulet igen skal håndtaget (2) på håndhjulet trykkes i retning af kryostathuset. Centrering af håndhjul (valgfrit) En vigtig sikkerhedsanordning på kryostater er centrering af håndhjulet i motordrevet skærefunktion. Træk dertil grebet på håndhjulet udad og anbring det i midten af håndhjulet. Grebet klikker automatisk på plads i denne position. Fig Montering af fodpedal-dummy (ved apparatvarianter med skæremotor) Fig. 18 Fodpedal-dummy'en skal monteres i højre yderside af apparatet (se kap. 5 "Samlet oversigt"), hvis der ikke anvendes nogen fodkontakt (valgfri). Hvis den røde LED lyser i betjeningsfelt 3 i feltet E-STOP, betyder det enten: Nødstopfunktionen er aktiv eller Fodpedal-dummy'en (valgfri fodkontakt) er ikke tilsluttet eller er tilsluttet forkert. Leica CM1950 Kryostat 25

26 6. Opstilling af apparatet 6.4 Elektrisk tilslutning Efter transport skal apparatet stå i 4 timer, før det tilsluttes. Denne ventetid er nødvendig, for at kompressorolie, som evt. har flyttet sig under transporten, kan flyde tilbage til udgangspositionen. Desuden skal kondensvand, der er dannet pga. temperatursvingninger, tørre fuldstændigt i løbet af denne tid. Hvis denne forholdsregel ikke overholdes, kan det medføre alvorlige skader på apparatet! Ved kuldeanlæggets opstart må minimumsmærkespændingen ikke underskrides - se "Tekniske data"! Vær opmærksom på, at kompressoren skal bruge en startstrøm mellem 25 og 35 A. Lad en fagmand kontrollere, at de lokale elinstallationer opfylder forudsætningerne for, at apparatet fungerer korrekt. Hvis dette ikke overholdes, medfører det skader på apparatet. Kontrollér, at netspændingen og netfrekvensen er i overensstemmelse med apparatets specifikationer på typeskiltet (se fig. 1). Tilslut ikke andre forbrugere til strømkredsen. Tilslut kun apparatet til stikdåser med jording! Kun til apparater, der anvendes i Japan Valg af frekvens 1 Når apparatet er pakket ud og sat op på opstillingsstedet, skal man med håndtaget (1) vælge den pågældende frekvens iht. det aktuelle lysnet. Lysnetstik Fig Brugsanvisning V 1.5 RevF 08/2014

27 6. Opstilling af apparatet 6.5 Montering af tilbehør/kammertilbehør Montering af fodhviler (valgfri) For at montere de valgfrie fodhvilere skal man løsne skruerne (1) med den medfølgende unbrakonøgle str Ved montering af holderen (2) skal man sørge for, at udsparingen vender nedad for at kunne hænge hvilerne (3) på. 2 3 Holderen (2) til fodhvilerne monteres i venstre og højre side udefra på den forreste væg. Anvend dertil unbrakoskruerne, der tidligere blev løsnet. Sørg for at skruerne sidder korrekt! Fodhvilerne (3) skal hænges ind i den monterede holder iht. de individuelle krav (højde). De monterede fodhvilere kan til enhver til tilpasses i højden ved at flytte hvilerne (3) i den ønskede højde i holderne (2) på hver side. Fig. 20 Leica CM1950 Kryostat 27

28 6. Opstilling af apparatet Montering af lagersystem (valgfrit) 1 På grund af tilgængelighed skal lagersystemet (valgfrit) monteres først. 2 Fig. 21 Fjern dertil indsatsen (1), opstil rammen (2) til boring og skru skruerne/underlagspladen fast til kryostathuset med unbrakonøglen str. 4. Sæt derefter indsatsen (1) ind i rammen og klap den op Hylde, bevægelig (valgfri) Skru stangen til hylden fast på indersiden af kryostathuset med de medfølgende skruer (1) og unbrakonøglen str. 3, og sæt beskyttelseshætterne (3). (På bagsiden af den bevægelige hylde er der anbragt nogle hvide plastikskruer (2), der forhindrer ridsning af kammerets indre). Fastgør nu den bevægelige hylde på styrestangen. 2 3 Fig Indlægning af opsamlingskar a Snitopsamlingskarret lægges ind før montering af kniv- og klingeholder med udsparingen (a) i kryostatkammeret. Fig Brugsanvisning V 1.5 RevF 08/2014

29 6. Opstilling af apparatet Montering af varmelederblok, stationær (valgfri) Holderen (1, fig. 24) des til varmeafledningsblokken skrues fast til den venstre væg med den medfølgende unbrakonøgle str. 4 (det er en fordel 1 at begynde med den nederste skrue). Drej derefter holderen op (se pilen) og sæt den øverste skrue ind og spænd. Fig. 24 Montér nu afdækningen til hurtigfrysepanelet, for at forhindre rimdannelse på panelet Montering af knivholder/klingeholder og indstilling af frivinkel På grund af temperaturen skal kniv- og klingeholderen monteres uden for kammeret på den pågældende base Sæt kniv- eller klingeholderen (1, fig. 25) på basen (2) indstil frivinklen (til venstre på kniveller klingeholderen) til ca. 2-5, og spænd fast med unbrakonøglen str. 4 i boringen (3) på basen (2). 2 Fig. 25 Leica CM1950 Kryostat 29

30 6. Opstilling af apparatet 4 Skub kniv-/klingeholderbasen (2) forfra over på svalehaleføringen (4), og spænd med spændearmen (5). Bevæg spændearmen med uret (i retning af symbolet "låst hængelås") på højre side af klinge-/knivholderbasen (se detalje, fig. 26). Hvis basen skal forskydes, skal klemmen kun åbnes lidt for at forhindre, at den ikke glider ned i retning af objekthovedet! Bevæg spændearmen mod uret (i retning af symbolet "åben hængelås") på højre side af klinge-/ knivholderbasen (se detalje fig. 26). 2 a Fig Når knivholderbasen (2) skal afmonteres fra det kølede kryostatkammer, skal man holde fast i dens holdepunkter (a - foran og bagved) for at undgå forfrysninger på fingrene. Brug beskyttelseshandsker! Detalje: 26 Hvis der ikke er plads nok til fastspændingen, kan spændearmen (3) flyttes. Træk dertil håndtaget udad og sæt det i næste position. 30 Brugsanvisning V 1.5 RevF 08/2014

31 6. Opstilling af apparatet Montering/skift af bakteriefilter Montering af filterposen 1 2 3a 3 Fig. 27 Holderen til bakteriefilteret (valgfrit) er synligt i apparatets forside. Når filteret skal monteres, skal man holde fast i det med en hånd, trykke det over på hvilerne til højre, og derefter føre filteret ind i røret fra venstre. L A Udskiftning foregår modsat: Filteret trykkes mod højre og trækkes ud af røret mod venstre. Filteret skal skiftes ca. hver 3. måned (vi anbefaler at skrive datoen med en pen på filteret). Filteret skal bortskaffes iht. gældende laboratorieforskrifter. Ved komplet afrimning SKAL bakteriefilter og filterpose fjernes, da smeltet inddækningsmedie stopper udsugningsledningen. Bakteriefilteret opsuger fugten under afrimningen og bliver ubrugeligt! Stil markeringen (A) af udsugningsåbningen på åben (1) og træk den ud. Sæt filteret (3) fast bagved på indsugningsdyserne (3a), indtil det klikker på plads. Skub nu de forbundne dele ind i kryostatkammerets åbning igen (filter foran), og stil på "lukket" (2, fig. 28). Fig. 28 Hvis udsugningen ikke anvendes, skal åbningen til udsugningsslangen lukkes til med den i standardleveringsomfangets medfølgende silikoneprop (E)! E Fig. 29 Årsager: 1. Der må ikke falde skæreaffald ned i åbningen. 2. Kulde må ikke trænge ud af kammeret. 3. Fugt må ikke trænge ind i kammeret. Leica CM1950 Kryostat 31

32 6. Opstilling af apparatet Montering af snitudsugning (valgfri) - Anvend kun med klingeholder CE B A C D Når sugedyserne skal skiftes, skal adapteren (hvid) blive i silikoneslangen. Brug lette dreje- og trækkebevægelser til at få dysen af, og sæt den ønskede dyse fast. Fig. 30 G H Silikoneslange (A) med slangeadapter 1 (B, til filter i apparatet), slangeadapter 2 (C, til sugedyse D eller F) og sugedyse (D) formonteret fra fabrikken Silikonepropper (E) Sugedyse "kammer" (F) Filter (G) Kunststofklips (H), til "parkering" af sugedysen til "kammeret" Markering til sugedyse Fig. 31 E F Ved isætning skal du sørge for, at slangen med dysen ikke anbringes mod sin naturlige bøjning på klingeholderens antryksplade. Spændingen på slangen kan minimeres ved at dreje den røde ring (fig. 31, øverst til højre) i urets retning, så sugedysen trykkes mod antrykspladen (I, fig. 31). Klap derefter igen snitstrækkeren (K) over på antrykspladen. I leveringsomfanget medfølger 2 kunststofklips (H). Disse muliggør bekvem "parkering" af sugedysen til "kammeret" (F) under skæring. Klipsen skal påklæbes før aktivering af køling. Fladen skal først fedtes lidt for at sikre fastholdning. Det anbefales, at klipsen anbringes uden for arbejdsområdet, f.eks. på apparatets venstre væg. C K I D B Hvis sugedysen (D) ikke anvendes, kan den "parkeres" på en af de to markerede magnetiske flader inde i apparatet. A Fig. 32 Ved længere tids brug af udsugningen er det meget vigtigt at rengøre slangen for at sikre maksimal sugeeffekt. Læg dertil slangen i almindeligt tilgængeligt desinfektionsmiddel eller alkohol. Efter flere gange rengøring skal slangen udskiftes (se kap. 11.1)! 32 Brugsanvisning V 1.5 RevF 08/2014

33 7.1 Betjeningspaneler på CM betjeningspanel 1 7. Apparatets betjeningselementer Angivelse af kammerets øjeblikstemperatur og nominel temperatur Angivelse af objekthovedets øjeblikstemperatur og nominel temperatur Angivelse af klokkeslæt, afrimningstid og fejlmeddelelser Fig. 33 Tast til aktivering/deaktivering af udsugning, sugekraftens intensitet valgbar mellem 1-5 (nærmere oplysninger på følgende side) Tast til aktivering/deaktivering af Peltierelementet +/-taster til indstilling af kammertemperaturen +/-taster til indstilling af objekthovedtemperaturen Max-Cool-tast, til direkte valg af objekthovedets maksimale lavtemperatur (-50 C) +/-taster til indstilling af klokkeslættet +/-taster til indstilling af afrimningstiden Tøsnekrystaltasten til aktivering af behovsbestemt afrimning UVCdesinfektion, (Korttid 30 min, langtid 180 min) Tænd-/sluktast til kammerbelysningen Tryk på nøgletasten til låsning/oplåsning af hele tastaturet. (Til aktivering af objekthovedet se også næste side) Fig. 34 Nødstopkontakten til højre under betjeningsfelt 1 (kun på apparater med motor) Til farlige situationer under motordrevet skæring. Øjeblikkelig afbrydelse af skæreforløbet - Motor stopper - LED i E-stop lyser rødt. Drejning i pilens retning ophæver blokeringen igen - LED'et i E-stop slukker igen. Vælg funktionen enkeltslag (Single) eller konstantslag (Cont). igen. Leica CM1950 Kryostat 33

34 7. Apparatets betjeningselementer A Fig. 35 B Kl. 12 Position Kl. 6 Udsugningen kan aktiveres ved tryk på "VAC"-tasten LED'en i "VAC"- tasten er tændt. Tryk igen for at deaktivere. Brug drejeknappen til at justere sugekraftens intensitet. A optimalt område til trimning og skæring Trimning: Håndhjulsposition 12 6, ventil åben Håndhjulsposition 6 12, ventil lukket Skæring: Håndhjulsposition 12 3, ventil helt åben Håndhjulsposition 3 6, ventil halvt åben Håndhjulsposition 6 12, ventil lukket B optimalt område til udsugning af kammeret Drej drejeknappen over i det røde område for at rengøre kammeret. Den nødvendige sugekraft afhænger af: prøvens størrelse skærehastigheden og den anvendte snittykkelse. Fig. 36 Peltier-element tjener til ekstra køling af frysestationerne. Efter aktivering af -tasten skifter displayet fra "PE" til tallet "10" dette betyder en ekstra køling på 10 minutter. Imens vises den resterende køletid konstant i displayet. Når den resterende tid er 4 minutter, vises der yderligere en prik efter tallet "4". Fra dette tidspunkt kan Peltier-elementet slukkes før tiden ved at trykke på -tasten. OBS! Objekthoved og Peltier aktiveres først, når kammertemperaturen når op på -5 C for at undgå isdannelse! Når kompressoren (hvilefase) er slukket og Peltier aktiveres, blinker tallet 10, indtil kompressoren tændes igen, for at forhindre, at Peltier ikke ødelægges, når kompressoren ikke kører. Når kompressoren er slået til, stopper blinkene, og der tælles ned fra 10 minutter. (Nøjagtige anvisninger om brugen af displayfelterne Kammer, Objekthoved og Klokkeslæt findes i kap. "Arbejde med apparatet"). 34 Brugsanvisning V 1.5 RevF 08/2014

35 7. Apparatets betjeningselementer Betjeningsfelt 2 elektrisk grov tilspænding, snit- og trimtykkelsesangivelse lyser gult, når objektet er i retraktion Skift mellem TRIM og SECT (LED aktiv). Tryk ca. 3 sek., hvorefter der vises "on" eller "off" (for retraktionen). Skift foretages med tasten "+" eller "-" Retraktion: off = 0 on = 20 µm i manuel tilstand. Ved motordrevet skæring er retraktionsværdien fast angivet og kan ikke ændres (se kap. 8) Ved indstilling af "off" forekommer ingen retraktion i manuel, motordrevet eller Rockingmode retraktion. 1 2 Fig. 37 LED til angivelse af trim- og snittykkelse "Rocking Mode" - kun i manuel tilstand; bagved (i håndhjulets ca. kl position) (drej håndhjulet kort frem og tilbage). Objekthoved hurtigt tilbage til startposition (hvilende) Objekthoved langsomt tilbage - kort tryk kører prøven 20 µm tilbage Objekthoved langsomt fremad - kort tryk indstiller prøven til 20 µm Objekthoved hurtigt forlæns Ved trimværdier over 200 µm snittykkelse blinker angivelser, for at gøre brugeren opmærksom på tykke snit! Indstilling af snittykkelse/trinsnittykkelse Indstillingen sker med - tasterne på betjeningsfelt 2. Indstillingsområde snittykkelse: µm Værdier 1,0 µm 5,0 µm i 0,5 µm -trin 5,0 µm 20,0 µm i 1,0 µm -trin 20,0 µm 60,0 µm i 5,0 µm -trin 60,0 µm 100,0 µm i 10,0 µm -trin Leica CM1950 Kryostat Indstillingsområde trimsnittykkelse: µm (anbefales til forskningsarbejde) Værdier 1,0 µm 10,0 µm i 1,0 µm -trin 10,0 µm 20,0 µm i 2,0 µm -trin 20,0 µm 50,0 µm i 5,0 µm -trin 50,0 µm 100,0 µm i 10,0 µm -trin 100,0 µm 600,0 µm i 50,0 µm -trin Indstillingsområde trimsnittykkelse: (anbefales til klinikarbejde) Værdier: 10 µm, 20 µm, 30 µm, 40 µm. 35

36 7. Apparatets betjeningselementer Grovdriftfunktioner Den elektriske grovdrift med to hastigheder har til formål hurtigt at bringe prøven hen til kniven og derfra igen. Ved tryk på tasterne med dobbeltpilen er hastigheden 900 µm/sek.; ved tryk på tasterne med én pil er hastigheden 300 µm/s. Tilbagekørsel af objekthovedet fra kniven hurtig langsom 1 Tryk en gang for at starte den hurtige tilbagebevægelse til den bagerste slutposition (Homeposition). LED en (1) blinker, så længe objekthovedet er i bevægelse. Når den bagerste slutposition (Hp). er nået, lyser LED'et (1). Bagudbevægelsen kan stoppes med en af grovindstillingstasterne. Start den langsomme tilbagebevægelse indtil den bagerste slutposition (Hp.). Bevægelsen fortsætter, så længe tasten holdes nede. Et kort tryk på tasten medfører en tilbagebevægelse på 20 µm. Fremføring af objektet til kniven langsom hurtig Manuel skæring 2 Start den langsomme fremadbevægelse til kniven. Fremadbevægelsen sker, mens der trykkes på tasten; det vil sige, så længe tasten holdes nede. Et kort tryk på tasten medfører en fremadbevægelse på 20 µm. Start den hurtige fremadbevægelse til kniven. LED (2) blinker, så længe objekthovedet er i bevægelse. Når den forreste slutposition er nået, lyser LED'en (2). Vælg funktionen ROCK (LED aktiv) - Retraktion skal være aktiveret! Ved skæring skal håndhjulet drejes kort (ca. 1/4 omgang) frem og tilbage (Rocking Mode) kun muligt bagved (i håndhjulets ca. kl position). Hver af håndhjulets retningsændringer registreres elektronisk, og medfører skiftevis frem- og tilbageføring af prøven. 36 Brugsanvisning V 1.5 RevF 08/2014

37 7. Apparatets betjeningselementer Betjeningsfelt 3 motorisk skæring (valgfri) Skift af skærefunktionen "CUT MODE" fra konstantslag "CONT" til enkeltslag "SINGLE" (aktiv) Hold tasten inde for at skære med maks. hastighed. Hvis tasten slippes, skæres videre med den tidligere indstillede hastighed (se regulator herover). Hastighedsområder Langsom: 0 50 slag/min Hurtig: 0 85 slag/min Vmaks.: slag/min Skærefunktioner Hastighedsregulator til motoren (0-100 %) Skift fra langsomt hastighedsområde til hurtigt hastighedsområde: Under aktivering skal Vmax-tasten holdes inde! Fig. 38 Apparatet kan indstilles til manuel eller motordrevet funktion. Der kan vælges mellem følgende indstillinger: Enkeltslag (SINGLE) eller konstantslag (CONT.) i motordrift samt ROCK (skæring med håndhjul) i manuel tilstand. Blev nødstoppet aktiveret, skal skærefunktionen vælges igen. Når den røde LED i feltet E-STOP lyser, skyldes det enten, at: Nødstopfunktionen er aktiv eller Fodpedal-dummy'en (valgfri fodkontakt) er ikke tilsluttet eller er tilsluttet forkert. Når den gule LED i feltet M-STOP lyser, er den mekaniske håndhjulsblokering aktiv. Ved manipulation af objekthovedet skal håndhjulet låses! Når håndhjulet aktiveres ved tryk (LED tændt, bremses det elektronisk - Objektet holdes i nederste position (kl. 6)! Kan anvendes i alle positioner. 1. Tryk samtidigt på tasterne for at starte motordrevet skæring. 2 Skæreforløbet kan afsluttes med tasterne RUN/STOP eller ENABLE eller med BRAKE objekthovedet holdes nede (ved BRAKE bremses autom. elektron.). 3. Skal ikke låses op ved motorskæring fortsæt arbejdet ved at trykke på både tasten RUN/STOP og tasten ENABLE. 4. Hvis man ved manuelt arbejde med håndhjulet har bremset med BRAKE, skal man også låse op med BRAKE! Af sikkerhedsmæssige grunde er ingen funktioner aktive, når apparatet tændes. Leica CM1950 Kryostat 37

Leica CM1950. Kryostat

Leica CM1950. Kryostat Leica CM1950 Kryostat Betjeningsvejledning Leica CM1950, Rev B, dansk, 1v2 01/2009 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. 1. OBS!

Læs mere

Leica CM1850 UV. Kryostat

Leica CM1850 UV. Kryostat Leica CM1850 UV Kryostat Betjeningsvejledning Leica CM1850 UV, V1.5, Dansk 10/2012 Bestil.nr. 14 0471 81103 RevC Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet

Læs mere

Leica CE/ Leica CN. Knivholder

Leica CE/ Leica CN. Knivholder Leica CE/ Leica CN Knivholder Betjeningsvejledning Leica Knivholder CE/Knivholder CN V2.3, RevC, 01/2017 Dansk Bestillings-nr.: 14 0700 82103 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen

Læs mere

Leica CM1860/ Leica CM1860 UV

Leica CM1860/ Leica CM1860 UV Leica CM1860/ Leica CM1860 UV Kryostat Brugsanvisning Leica CM1860/CM1860 UV, V1.4 10/2012, dansk SAP: 14 0491 80103 RevE Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt,

Læs mere

Brugsanvisning Bestillingsnummer:

Brugsanvisning Bestillingsnummer: Premiumklingeholder Brugsanvisning Leica Premium-klingeholder Version 1.3, dansk 10/2012 Bestillingsnummer: 14 0491 82103, RevD Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen

Læs mere

Leica EG1150 C. Køleplade

Leica EG1150 C. Køleplade Leica EG1150 C Køleplade Betjeningsvejledning Leica EG1150 C V2.2 - Rev B, Dansk 01/2010 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. VIGTIGT!

Læs mere

Leica EG F. Pincet med opvarmning. Betjeningsvejledning. Leica EG F Dansk V1.1 03/2009

Leica EG F. Pincet med opvarmning. Betjeningsvejledning. Leica EG F Dansk V1.1 03/2009 Leica EG F Pincet med opvarmning Betjeningsvejledning Leica EG F Dansk V1.1 03/2009 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. OBS!

Læs mere

Leica CM1850 UV. Kryostat

Leica CM1850 UV. Kryostat Leica CM1850 UV Kryostat Betjeningsvejledning Leica CM1850 UV, V1.2 Dansk 10/2006 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. OBS! De

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning OCEAN/OCEAN XL DA Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning DA VIGTIGT! Læs denne betjeningsvejledning opmærksomt igennem, før du anvender produktet. Læg mærke til alle henvisninger, især sikkerhedshenvisningerne,

Læs mere

Leica IP C og IP S - Printer til histologikassetter og objektglas

Leica IP C og IP S - Printer til histologikassetter og objektglas Supplement til brugsanvisning Leica IP C og IP S - Printer til histologikassetter og objektglas Supplement til brugsanvisning Leica IP C og Leica IP S, V 1.9 RevD, dansk 05/2013 2013-01 Supplement IP C

Læs mere

RM2125 RTS. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning

RM2125 RTS. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning Brugsanvisning RM2125 RTS Rotationsmikrotom Brugsanvisning Leica RM2125 RTS V2.2 RevC, Dansk - 11/2013 Bestil.nr. 14 0457 80103 RevC Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen

Læs mere

Leica RM2265. Rotationsmikrotom

Leica RM2265. Rotationsmikrotom Rotationsmikrotom Betjeningsvejledning V1.4 Dansk - 02/2007 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. BEMÆRK! De informationer, talangivelser,

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Leica CM3050 S Kryostat

Leica CM3050 S Kryostat Leica CM3050 S Kryostat Betjeningsvejledning Leica CM3050 S Kryostat Dansk V1.3 03/2008 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. Serie-nr.:...

Læs mere

Leica EG F. Pincet med opvarmning. Brugsanvisning

Leica EG F. Pincet med opvarmning. Brugsanvisning Brugsanvisning Leica EG F Pincet med opvarmning Brugsanvisning Leica EG F V1.4 Dansk 10/2015 Best.-nr. 14 0388 83103, RevD Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt,

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

RM2245. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning

RM2245. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning Brugsanvisning RM2245 Rotationsmikrotom Leica RM2245 V2.2, Dansk - 11/2015 Bestil.nr. 14 0501 80103 RevF Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet

Læs mere

Betjeningsvejledning til flamingoskærer

Betjeningsvejledning til flamingoskærer Betjeningsvejledning til flamingoskærer SPC 2011 SPC 3011 Vi er glade for, at du har besluttet at bruge en skærer fra vores SPC-serie. Dette er et tysk kvalitetsprodukt til professionel brug. Skæreren

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

RM2265. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning

RM2265. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning Brugsanvisning RM2265 Rotationsmikrotom Brugsanvisning Leica RM2265 V 1.8 RevC, Dansk 07/2013 Bestil.nr.: 14 0503 80103 RevC Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt,

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

Leica RM2245. Rotationsmikrotom

Leica RM2245. Rotationsmikrotom Rotationsmikrotom Brugsanvisning V1.7 Rev A, Dansk - 09/2011 Bestil.nr. 14 0501 80103 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. BEMÆRK!

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

Din brugermanual HUSQVARNA QR95I http://da.yourpdfguides.com/dref/837266

Din brugermanual HUSQVARNA QR95I http://da.yourpdfguides.com/dref/837266 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

RM2235. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning

RM2235. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning Brugsanvisning RM2235 Rotationsmikrotom Leica RM2235 V 2.1, dansk 11/2015 Bestil.nr.: 14 0500 80103 RevF Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

Denne betjeningsvejledning skal udleveres til kunden. Kontrollér, at brugeren af AIRpad puden forstår produktoplysningerne

Denne betjeningsvejledning skal udleveres til kunden. Kontrollér, at brugeren af AIRpad puden forstår produktoplysningerne Dansk brugermanual for Rolko AIRpad Denne betjeningsvejledning skal udleveres til kunden. Kontrollér, at brugeren af AIRpad puden forstår produktoplysningerne Kunde: Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

Leica RM2235. Rotationsmikrotom

Leica RM2235. Rotationsmikrotom Leica RM2235 Rotationsmikrotom Betjeningsvejledning Leica RM2235 V1.3 Dansk - 12/2008 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. BEMÆRK!

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Monteringsvejledning

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Monteringsvejledning KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL Monteringsvejledning Før køle-/fryseskabet stilles op 4 Vandtilslutning 4 Eltilslutning 5 Anbringelse og nivellering af køleskab 6 Mål og krav vedrørende

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

Leica EG1150 C. Køleplade. Brugsanvisning

Leica EG1150 C. Køleplade. Brugsanvisning Brugsanvisning Leica EG1150 C Køleplade Leica EG1150 C V 2.6, dansk 03/2015 Best.-nr.: 14 0388 80103 RevF Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet tages

Læs mere

Leica HI1210 Vandbad. Brugsanvisning

Leica HI1210 Vandbad. Brugsanvisning Brugsanvisning Leica HI1210 Vandbad Leica HI1210 V 3.3, dansk 07/2016 Best.-nr.: 14 0415 80103 RevG Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet tages i brug.

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EU8209C

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EU8209C Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

Servicevejledning. Kondenserende oliekedel. Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder

Servicevejledning. Kondenserende oliekedel. Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Servicevejledning Kondenserende oliekedel COB COB-CS Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Leica RM2125 RTS. Rotationsmikrotom

Leica RM2125 RTS. Rotationsmikrotom Leica RM2125 RTS Rotationsmikrotom Brugsanvisning Leica RM2125 RTS V2.1, Dansk - 10/2012 Best.-nr. 14 0457 80103 RevB Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ECS2373 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

HAIR AND BEARD CLIPPER MC 3140

HAIR AND BEARD CLIPPER MC 3140 HAIR AND BEARD CLIPPER MC 3140 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A E B F C G H I J K L D 2 DANSK 04-14 SUOMI 15-25 NORSK 26-36 SVENSKA 37-47 ITALIANO 48-58 PORTUGUÊS 59-69 NEDERLANDS 70-80 MAGYAR

Læs mere

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Scan QR koden og læs mere om produktet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 2 Sikkerhed 2 Bremser 3 Aktivering 3 Elektronisk stop knap/nødstop 3 Sidde ned / stå

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

VT1200 / VT1200 S Mikrotom med vibrerende kniv

VT1200 / VT1200 S Mikrotom med vibrerende kniv Brugsanvisning VT1200 / VT1200 S Mikrotom med vibrerende kniv Leica VT1200 / VT1200 S V 1.4 RevC, dansk - 09/2013 Bestil.nr.: 14 0481 80103 RevC Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK UI K1424,UI K1620 1 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 2 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet... 2 3.1. Bortskaffelse af emballage... 3

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd.

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd. INDHOLDSFORTEGNELSE OVERSIGT... 3 SIKKERHEDSHENVISNINGER... 4 IBRUGTAGNING... 6 VAND-SCOOTER brugt til svømning og snorkling... 6 VAND-SCOOTER brugt til dykning... 8 BATTERIBRUG... 10 Oplad batteri...

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ SPECIFIKATIONER A+ Nettoliter frys 98 ltr. Kurve 1 Lås Nej Indfrysningskapacitet pr. 5,0 kg Energiforbrug pr. år 168 kw Energiforbrug pr. 0,46 kw Energiklasse A+ Produktmål

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 2 Tekniske data...

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning

Monterings- og brugsanvisning ZAP Monteringsplatform Sammenklappelig Z600 Z600 Monterings- og brugsanvisning Dansk Monterings- og brugsanvisning ZAP-monteringsplatform, sammenklappelig Indhold 1. Informationer om vejledningen...54

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

TURNY automatisk bladvender Brugsvejledning

TURNY automatisk bladvender Brugsvejledning TURNY automatisk bladvender Brugsvejledning Introduktion Formålet med denne vejledning er trin for trin at gøre Dem fortrolig med brugen af TURNY. TURNY apparatet er konstrueret til fortløbende at vende

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere