REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. i Andelsboligforeningen Rungstedlund, 2200 København N

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. i Andelsboligforeningen Rungstedlund, 2200 København N"

Transkript

1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K København, den 23. januar 2015 Ejd REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Rungstedlund, 2200 København N År 2015, torsdag den 22. januar 2015, kl , afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. Indkaldelse til generalforsamlingen, der blev afholdt i Spiren, Lundtoftegade 24, 2200 København N, var omdelt til samtlige medlemmer den 14. januar 2015 og havde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Forslag om byggesag A. Byggesag vedrørende udskiftning af gårdvinduer (mere isolerende vinduer), istandsættelse af gårdfacade, etablering af solceller, badeværelser og regnvandsanlæg. Samlet budgetramme kr Byggesagen gennemføres med byfornyelsesstøtte. B. Byggesag vedrørende udskiftning af gårdvinduer (mere isolerende vinduer), istandsættelse af gårdfacade, etablering af solceller og badeværelser. Samlet budgetramme kr Byggesagen gennemføres med byfornyelsesstøtte. C. Byggesag vedrørende udskiftning af gårdvinduer, istandsættelse af gårdfacade, etablering af solceller og badeværelser. Samlet budgetramme kr Byggesagen gennemføres med byfornyelsesstøtte. D. Byggesag vedrørende udskiftning af gårdvinduer, istandsættelse af gårdfacade og etablering solceller. Samlet budgetramme kr Byggesagen gennemføres med byfornyelsesstøtte. Forslag og budget A-D samt overslagsbudget fra A4 arkitekter og ingeniører A/S var medsendt indkaldelsen.

2 Ad dagsordenens pkt. 1 Valg af dirigent og referent Formanden bød velkommen og foreslog advokat Kim Hansen fra Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S som dirigent og Sophie Haxthausen som referent. Generalforsamlingen tilsluttede sig dette. Dirigenten takkede for valget. Fra Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S var økonom Christian Th. Christiansen desuden repræsenteret. Bestyrelsen havde endvidere inviteret foreningens tekniske rådgiver Erik Prescott fra A4 arkitekter og ingeniører A/S. Dirigenten konstaterede, at 78 af foreningens 209 medlemmer var repræsenteret, heraf 52 ved fuldmagt. Dirigenten erklærede med forsamlings samtykke generalforsamlingen for lovligt indkaldt og beslutningsdygtig iht. vedtægternes 25 og 26. Dirigenten gjorde opmærksom på, at man ved dagens generalforsamling skulle stemme ved simpelt flertal, da vedtægterne kun krævede 2/3 stemmer, hvis der var tale om større forbedringsarbejder (og ikke vedligeholdelsesarbejder) jf. vedtægternes 26. Nærværende referat er ikke en ordret gengivelse af det passerede, men alene en ekstrakt, der gengiver de væsentligste synspunkter og beslutninger. Ad dagsordenens pkt. 2 Forslag fra bestyrelsen Dirigenten gav ordet til formanden, som kort forklarede baggrunden for forslagene. Formanden påpegede desuden, at forudsætningen for en eventuel byggesags gennemførelse var, at foreningen fik byfornyelsesstøtten fra Københavns Kommune. Såfremt foreningen ikke fik støtten, ville byggesagen ikke blive gennemført. Formanden gennemgik kort forskellene på forslag A, B, C og D; forslag B indeholdt samme arbejder som forslag A, på nær etablering af regnvandsanlæg. Forslag C indeholdt samme arbejder som forslag B, men vinduerne mod gården ville ikke blive udskiftet til mere isolerende vinduer. Forslag D indeholdt samme arbejder som forslag C, på nær etablering af badeværelser. Formanden indledte en spørgsmålsrunde. Andelshaverne diskuterede etableringen af baderum i kælder eller på loft, som var indeholdt i forslag A, B og C. En andelshaver påpegede, at flere andelshavere havde været positive omkring etableringen af disse til beboermødet, som gik forud for generalforsamlingen. En andelshaver sagde desuden, at prisen for etablering af badeværelserne var meget lille i forhold til, hvor meget gavn andelshaverne kunne få af dem. En andelshaver spurgte ind til, om alle forslag ville påvirke andelskronen negativt. Andelshaverne diskuterede herefter spørgsmålet vedrørende offentlig vurdering vs. valuarvurdering. Christian Th. Christiansen forklarede, at foreningen i dag brugte den offentlige vurdering, som var 32 mio. kr. højere,

3 end valuarvurderingen (offentlig vurdering 172 mio. kr., valuarvurdering 140 mio kr.) En andelshaver sagde, at 2/3 af lejlighederne i dag blev solgt til andelsværdien og 1/3 under andelsværdien. Andelshaveren gjorde opmærksom på, at foreningens politik omkring andelskronen havde været forholdsvis konservativ, og at man ville sikre sig stadig at kunne holde andelskronen konstant, hvis den offentlige vurdering skulle falde markant. En andelshaver spurgte ind til etablering af regnvandsanlægget i budget A, da andelshaverne havde forstået, at det økonomisk var en underskudsforretning. Hertil svarede formanden, at regnvandsanlægget var taget med som en grøn og miljørigtig løsning, og ikke for at få en økonomisk gevinst. En andelshaver spurgte, hvad boligafgiftsstigningen ville være ved byggesagerne. Christian Th. Christiansen forklarede, at man ved forslag A, den mest omfattende byggesag, ville have en boligafgiftsstigning på mellem 10 og 40 kr. Christian forklarede, at denne meget lille stigning skyldes, at foreningens tre realkreditlån samtidig ville blive omlagt til ét samlet lån med en lavere rente, hvilket gav en årlig ydelsesbesparelse, der kunne opveje ydelsen på lånet til den kommende byggesag. Foreningens tekniske rådgiver Erik Prescott fra A4 arkitekter og ingeniører forklarede, at både budget B og C var meget fornuftige i forhold til at opnå tilskud fra kommunen. Erik forklarede, at forslag A muligvis kunne være for økonomisk tungt i forhold til, hvad kommunen kunne mene, at man fik ud af det. Erik præsenterede prototyper af de forskellige vinduestyper. Erik forklarede, at de mere isolerende vinduer i forslag A og B var energimærke A, som også ville overholde fremtidige energikrav i Erik fortalte, at forskellen på C- og A-mærke vinduer ville være ca kr. Han påpegede dog, at det ikke ville være et problem at etablere C-mærke vinduer nu, selvom lovgivningen ændres i Andelshaverne diskuterede de forskellige vinduestyper, herunder fordele og ulemper ved indadgående og udadgående. Flere beboere gjorde opmærksom på, at de forventede, at vinduerne var mindst lige så støjdæmpende som de gamle. Eric oplyste, at vinduernes specifikationer ville matche de nuværende, men at støjdæmpning er komplekst og afhænger af mange faktorer ud over vinduets specifikationer. Det kan ikke garanteres, at hver eneste beboer efter udskiftningen er enig i at, støjdæmpningen er bedre. Dirigenten lukkede debatten, og satte forslagene til afstemning. Generalforsamlingen skulle først stemme om forslag A. Såfremt forslag A ikke blev vedtaget, skulle man stemme om forslag B. Såfremt forslag B ikke blev vedtaget skulle man stemme om forslag C osv. Afstemning Forslag A - Byggesag vedrørende udskiftning af gårdvinduer (mere isolerende vinduer), istandsættelse af gårdfacade, etablering af solceller, badeværelser og regnvandsanlæg. Samlet budgetramme kr Byggesagen gennemføres med byfornyelsesstøtte blev sat til afstemning. 24 andelshavere stemte for forslaget. 47 andelshavere stemte imod forslaget. Resten stemte blankt. Forslaget A hermed forkastet.

4 Herefter blev forslag B - Byggesag vedrørende udskiftning af gårdvinduer (mere isolerende vinduer), istandsættelse af gårdfacade, etablering af solceller og badeværelser. Samlet budgetramme kr Byggesagen gennemføres med byfornyelsesstøtte sat til afstemning. 55 andelshavere stemte for forslaget. Resten stemte imod. Forslaget var hermed vedtaget. Forslag C og D frafaldt hermed. Dirigenten hævede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. Vedtaget forslag og budget er vedlagt nærværende referat. Som dirigent: I bestyrelsen: Kim Hansen Andreas W. Skottfelt Anne Marqvardsen Jacob Nielsen Rune Holm Andreas Larsen

5 Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo sikker digital underskrift Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder. Andreas Philip Røll Larsen Serienummer: PID: IP: kl. 11:30:23 UTC Jacob Nielsen Serienummer: PID: IP: kl. 12:27:39 UTC Andreas Wittus Skottfelt formand På vegne af: AB Rungstedlund Serienummer: PID: IP: kl. 13:44:09 UTC Kim Sang Hansen dirigent På vegne af: Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Serienummer: PID: IP: kl. 14:01:31 UTC Anne Marqvardsen Serienummer: PID: IP: kl. 13:54:22 UTC Rune Holm Christiansen Serienummer: PID: IP: kl. 16:41:55 UTC Dette dokument er underskrevet digitalt via Penneo.com. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certiikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptograiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden. Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certiikat. Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certiiceret af Penneo e-signature service Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret. Du har mulighed for at efterprøve de kryptograiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: https://penneo.com/validate

Beslutningsreferat. Dagsorden i henhold til indkaldelse af 16. marts 2015: Ad punkt a Valg af dirigent og referent.

Beslutningsreferat. Dagsorden i henhold til indkaldelse af 16. marts 2015: Ad punkt a Valg af dirigent og referent. Ejdnr. 1400 Beslutningsreferat År 2015, mandag den 23. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Refnæsgaard II, på loftet mellem Arresøgade 11 og Arresøgade 13. 39 andelshavere

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Torsdag den 31. marts 2005

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

NIELSEN 4THOMSEN ADVOKATER A[B KINGOSPARKEN REFERAT AF STIFTENDE GENERALFORSAMLING Tirsdag den 4. september 2007, kl. 19.00, afholdtes på adressen

NIELSEN 4THOMSEN ADVOKATER A[B KINGOSPARKEN REFERAT AF STIFTENDE GENERALFORSAMLING Tirsdag den 4. september 2007, kl. 19.00, afholdtes på adressen NIELSEN 4THOMSEN A[B KINGOSPARKEN REFERAT AF STIFTENDE GENERALFORSAMLING Tirsdag den 4. september 2007, kl. 19.00, afholdtes på adressen Danske Bank, Dalbergstrøget 17, 2630 Taastrup, stiftende generalforsamling

Læs mere

E/F Tavastehus. Referat af generalforsamling

E/F Tavastehus. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD E/F Tavastehus Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme Referat af generalforsamling

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen: Onsdag den 8. april 2015 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Toftevang. Generalforsamlingen blev afholdt i Hotel Scandic Eremitage, Klampenborgvej 230, Kgs. Lyngby. Dagsorden for generalforsamlingen:

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at beretningen var taget til efterretning af forsamlingen.

Dirigenten konstaterede, at beretningen var taget til efterretning af forsamlingen. PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År 2015 den 22. april, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING År 2008, den 19. juni, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Amaliegade 26-36 i Quality Wines lokaler, Amaliegade 36, kælderen, 1256

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2014 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

AIB Korsika & Milanogården

AIB Korsika & Milanogården 2014-11-25 Til medlemmerne af AIB Korsika & Milanogården Referat af den 53. ordinær generalforsamling, afholdt Tirsdag den 28. oktober 2014, kl. 19:00 På 'Loftet' Amager Kulturpunkt, 0resundsvej 4, 2.

Læs mere

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde torsdag den 31. maj 2012 kl. 19.00 på Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, restauranten 1) Velkomst Afdelingens fungerende formand Lone Sode-Olsen

Læs mere

REC Administration v/ Jesper Rydahl Pedersen Pakhuset, Njalsgade 21 F, 2.

REC Administration v/ Jesper Rydahl Pedersen Pakhuset, Njalsgade 21 F, 2. Referat Tirsdag den 7. november 2006 kl. 19.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund i menighedslokalerne ved Filipskirken, Kastrupvej 57, med følgende: Dagsorden:

Læs mere

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden:

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2013, den 7. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S REFERAT fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S 67 medlemmer (svarende til 40%) af 167 var repræsenteret

Læs mere

26 grundejere var repræsenteret på generalforsamlingen, og der var fuldmagt fra 4 grundejere, dvs. i alt 30 grundejere ud af 65 repræsenteret.

26 grundejere var repræsenteret på generalforsamlingen, og der var fuldmagt fra 4 grundejere, dvs. i alt 30 grundejere ud af 65 repræsenteret. Grundejerforeningen Grundejerforeningen Tisvildelund Referat fra ekstraordinærordinær generalforsamling Tirsdag, den 14. september 2010 KL. 19:00 på Sankt Helene, Bygmarken 30, Tisvildeleje Formanden Jens

Læs mere

Ejerforeningen Dommervænget 4-14

Ejerforeningen Dommervænget 4-14 Ejerforeningen Dommervænget 4-14 År 2005, onsdag den 26. oktober, kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Dommervænget 4-14 på Restaurant Toppen, Bymarken 37, 4000 Roskilde.. Tilstede

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt 13-03-2012 Referat af Stiftende Generalforsamling A/B Bomhoffs Have År 2012 den 13. marts afholdtes på Frederiksberg Gymnasium, Falkoneer Plads 2, Frede-riksberg, stiftende generalforsamling for en andelsboligforening

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

2) Bestyrelsens forelæggelse af årsregnskab og status med revisors påtegning til godkendelse.

2) Bestyrelsens forelæggelse af årsregnskab og status med revisors påtegning til godkendelse. E/F Godthåbs Have GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2011 År 2011, tirsdag d. 26. april, kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have i mødelokalet hos Cirkelordenen, Falkoner Allé 96, over

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere